Sunteți pe pagina 1din 29

1

FAMILIA
NIVEL CENTRAL
MMFSPV
) identific i elaboreaz politici publice n domeniul social, n colaborare cu
alte instituii ale administraiei publice centrale i locale;
b) evalueaz efectele sociale ale politicilor publice aflate n derulare;
c) elaboreaz rapoarte de monitorizare i evaluare cu privire la politicile
publice iniiate i implementate la nivelul ministerului;
d) fundamenteaz, pe baza unor indicatori specifici, msuri de protecie social;
e) avizeaz proiectele de acte normative elaborate de ministere i de orane
ale administraiei publice centrale, pentru domeniul su de activitate!
"onsiliul de familie este un oran consultativ #fara personalitate $uridica), constituit
de instanta de tutela, cu rolul de a suprave%ea modul in care tutorele isi
e&ercita drepturile si isi indeplineste indatoririle cu privire la persoana si
bunurile minorului!
"onsiliul de familie, prezidat de persoana cea mai inaintata in varsta, isi
indeplineste rolul de a suprave%ea modul in care tutorele isi e&ercita drepturile
si isi indeplineste indatoririle cu privire la persoana si bunurile minorului!
2
'(P)S
'entia are ca scop administrarea si estionarea intr*un sistem unitar de plata a
beneficiilor de asistenta sociala si a altor prorame privind servicii sociale
sustinute de la buetul de stat, prin buetul Ministerului Muncii, Familiei si
Protectiei Sociale, realizarea de activitati de evaluare si monitorizare a
serviciilor sociale, precum si controlul masurilor de asistenta sociala! 'entia
are in subordine aentii pentru plati si inspectie sociala $udetene #aentii
teritoriale), ca servicii publice deconcentrate cu personalitate $uridica!
Vizeaza standardele de calitate dupa care se acorda servicii ! Propune norme
metodoloice , propune proiecte de buet, cursuri de formare profesionala!
'utoritatea (a ional pentru Protec ia Familiei i a +repturilor "opilului
#'(PF+") este un oran de specialitate al administra iei publice centrale
din ,om-nia, cu personalitate $uridic, aflat n subordinea Ministerului Muncii,
Familiei i Protec iei Sociale
./0
! ' fost infiintata , prin preluarea atribu iilor
urmtoarelor institu ii1 'utoritatea (a ional pentru Protec ia +repturilor
"opilului #'(P+"), Agen ia Na ional pentru Protec ia Familiei
(ANPF), Centrul Pilot de Asisten i Protec ie a Victimelor Violen ei n
Familie i Centrul de Informare i Consultan pentru Familie , care au fost
desfiin ate
.20
!
3laborarea i implementarea politicilor n domeniul proteciei familiei i a
drepturilor copilului;
i) promovarea valorilor familiale, a neleerii i ntra$utorrii n familie, prevenirea
i combaterea violenei n relaiile dintre membrii si;
3
$) spri$inirea membrilor de familie aflai n dificultate ca urmare a actelor de
violen n familie;
4) iniierea i coordonarea parteneriatelor sociale, n scopul prevenirii i combaterii
violenei n familie!
Prin intermediul departamentelor sale specializate, 'utoritatea (aional pentru
Protecia Familiei i a +repturilor "opilului ndeplinete urmtoarele funcii1
a) de strateie;
b) de monitorizare a respectrii drepturilor copilului;
c) de promovare a drepturilor copilului i a valorilor familiale;
d) de colectare, analiz i evaluare a datelor i informaiilor privind drepturile
copilului i aprarea i consolidarea familiei;
e) de reprezentare;
f) de administrare;
) de autoritate de stat;
%) de control!
'enia (aional pentru 5cuparea Forei de Munc aplic politicile i strateiile n
domeniul ocuprii i formrii profesionale a persoanelor n cutarea unui loc de
munc, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale!
'tributii1
organizeaza, presteaza si finanteaza, n conditiile legii, sericii de for!are profesionala
pentru persoanele nencadrate n munca;
"
6 orienteaza persoanele nencadrate n munca si mediaza ntre acestea si
ana$atorii din tara, n vederea realizarii ec%ilibrului dintre cerere si oferta pe
piata interna a fortei de munca;
6 face propuneri privind elaborarea proiectului de buet al asiurarilor pentru
soma$;
6 administreaza buetul asiurarilor pentru soma$ si prezinta Ministerului
Muncii si Solidaritatii Sociale rapoarte trimestriale si anuale privind e&ecutia
buetara;
6 propune Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale proiecte de acte normative
n domeniul ocuparii si formarii profesionale si al protectiei sociale a
persoanelor nencadrate n munca;
6 oranizeaza serviciile de stabilire, plata si evidenta a a$utoarelor, alocatiilor si
indemnizatiilor finantate din buetul asiurarilor pentru soma$;
6 implementeaza prorame finantate din Fondul Social 3uropean;
6 elaboreaza, n baza indicatorilor sociali de performanta stabiliti de Ministerul
Muncii si Solidaritatii Sociale, prorame anuale de activitate pe care le supune
spre aprobare Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale!
'utoritatea (ationala pentru Persoanele cu 7andicap #'!(!P!7!)
Pentru realizarea obiectivelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap,
Autoritatea indeplineste urmatoarele functii:
# de strategie $ prin care asig%ra f%nda!entarea, ela&orarea, s%p%nerea spre apro&are
'%ern%l%i, prec%! si aplicarea strategiei nationale in do!eni% si a progra!elor de
refor!a in do!eni%l protectiei speciale a persoanelor c% (andicap, c% respectarea
tratatelor internationale la care Ro!ania este parte)
# de regle!entare $ prin care asig%ra ela&orarea cadr%l%i nor!ati necesar in ederea
realizarii o&iectielor *trategiei nationale priind protectia speciala si integrarea sociala a
persoanelor c% (andicap si ar!onizarii legislatiei interne c% principiile si nor!ele
tratatelor internationale la care Ro!ania este parte)
# de ad!inistrare $ prin care asig%ra gestionarea &%n%rilor din do!eni%l p%&lic si priat
al stat%l%i, pe care le are in ad!inistrare sa% in folosinta, d%pa caz)
+
# de a%toritate de stat $ prin care e,ercita control%l as%pra !od%l%i in care s%nt
respectate si pro!oate de catre instit%tiile p%&lice si celelalte persoane -%ridice
drept%rile persoanelor c% (andicap in confor!itate c% legislatia in igoare)
INSTITUTUL NATIONAL PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA
EXCLUZIUNII SOCIALE A PERSOANELOR CU HANDICAP
'tributii1
1. elaboreaza studii, strategii si programe necesare proiectarii si
implementarii politicii Autoritatii Nationale a Persoanelor cu
Handicap in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu
handicap (preventie, recuperare, integrare socio-profesionala)
elaboreaza lucrari stiintifice (articole, monografii, dictionare,
etc.) destinate specialistilor, precum si altor persoane interesate
in domeniu
elaboreaza standarde in domeniu promovarii drepturilor
persoanelor cu handicap
elaboreaza materiale de natura metodologica (planuri si
programe de invatamant, manuale, teste si grile de evaluare,
etc.) destinate activitatilor de pregatire (initiere!perfectionare) a
personalului care activeaza in domeniul asistentei speciale a
persoanelor cu handicap
elaboreaza lucrari cu caracter informativ de orientare si
consiliere, destinate persoanelor cu handicap si familiilor
acestora, precum si asistentilor personali specializati (ghiduri
practice, programe de recuperare, abilitare!reabilitare
vocationala etc.)
elaboreaza si publica un buletin informativ precum si alte lucrari
cu caracter stiintific (in limita resurselor disponibile)
desfasoara activitati de consiliere, instruire si editare de
.
publicatii in vederea autofinantarii
organizeaza!spri"ina realizarea de conferinte!seminarii
nationale si internationale!regionale!"udetene pentru
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sub
coordonarea presedintelui Autoritatii Nationale a Persoanelor cu
Handicap
'utoritatea (ationala pentru "alificari #'!(!"!) se oranizeaza si functioneaza ca
institutie publica cu personalitate $uridica, oran de specialitate in coordonarea
Ministerului 3ducatiei, "ercetarii, 8ineretului si Sportului, prin reoranizarea
"onsiliului (ational al "alificarilor si Formarii Profesionale a 'dultilor
#"!(!"!F!P!'!) si a 9nitatii 3&ecutive a "onsiliului (ational al "alificarilor si
Formarii Profesionale a 'dultilor #9!3!"!(!"!F!P!'!), institutii care se
desfiinteaza!
'!(!"! indeplineste urmatoarele misiuni1
* elaborarea "adrului national al calificarilor in concordanta cu "adrul
european al calificarilor pentru invatarea pe tot parcursul vietii si estionarea
,eistrului national al calificarilor;
* monitorizarea, evaluarea si controlul implementarii "adrului national al
calificarilor la nivelul institutiilor din sistemul national de calificari;
* monitorizarea, evaluarea si controlul sistemului de educatie continua si
formare profesionala continua!
/
Ministerul sanatatii!
Misiunea Ministerului este mbuntirea sntii publice prin consolidarea
sistemului de sntate, asiurarea accesului ec%itabil la servicii de sntate de
calitate i cost*eficiente, protecia mpotriva riscurilor financiare asociate cu
serviciile de sntate, mbuntirea receptivitii sistemului la necesitile,
preferinele i ateptrile adecvate ale populaiei, precum i susinerea i
promovarea interveniilor de prevenie, protecie, promovare a sntii i prin
oferirea posibilitilor de aleere a unui mod de via sntos!
Principalele atributii ale "('S
asiura, suprave%eaza si controleaza functionarea sistemului de asiurari sociale
de sanatate;
* administreaza si estioneaza Fondul national unic de asiurari sociale de
sanatate, impreuna cu casele de asiurari de sanatate care sunt institutii
subordonate "('S conform 5rdonantei de urenta a :uvernului nr! /;<=2<<2,
cu modificarile si completarile ulterioare;
* aproba anual buetele de venituri si c%eltuieli ale caselor de asiurari de
sanatate in conditiile leii si, dupa caz, cu avizul ministerelor si al institutiilor
centrale cu retele > sanitare proprii, corespunzatoare unui plan de activitati,
precum si obiectivele de investitii, la propunerea acestora;
* neociaza criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiuratilor
din sistemul de asiurari sociale de sanatate, elaborate de "oleiul Medicilor
0
din ,omania;
* participa la licitatiile nationale oranizate de Ministerul Sanatatii in vederea
ac%izitiei de medicamente si materiale sanitare specifice pentru realizarea
proramelor de sanatate si inc%eie si deruleaza contracte de ac%izitii publice
pentru medicamente si materiale sanitare specifice pentru realizarea acestor
prorame;
* asiura si controleaza respectarea dreptului asiuratilor la servicii medicale,
medicamente si materiale sanitare in mod nediscriminatoriu, in conditiile leii;
* asiura, monitorizeaza si controleaza modalitatea de eliberare a
medicamentelor;
* participa la acreditarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive
medicale si de medicamente, care pot fi admisi sa lucreze in sistemul de
asiurari sociale de sanatate;
* acorda ratuit informatii, consultanta si asistenta in domeniul asiurarilor
sociale de sanatate persoanelor asiurate, ana$atorilor si furnizorilor de
servicii medicale!
':3(8)' ('8)5('?' '(8)+,5:
3laboreaz, pe baza propunerii instituiilor cu atribuii n domeniu, proiectul
Strateiei naionale antidro i planul su de aciune i le supune spre aprobare
:uvernului;
b) asiur coordonarea activitii desfurate de instituiile, oranizaiile
uvernamentale implicate n realizarea obiectivelor prevzute n Strateia
naionala antidro;
Funcionarea Ageniei Naionale Antidrog n suordinea Ministerului Administraiei !i
Internelor
1
'(,
'entia (ationala pentru ,omi este structura uvernamentala de reprezentare a
romilor in plan national! )nstitutia functioneaza ca oran de specialitate al
administratiei publice centrale, cu personalitate $uridica, n subordinea
:uvernului si este coordonata de ministrul pentru coordonarea Secretariatului
:eneral al :uvernului!
"("+
este autoritatea de stat autonoma, sub control parlamentar, care isi desfasoara
activitatea in domeniul discriminarii!
3ste arant al respectarii si aplicarii principiului nediscriminarii, in
conformitate cu leislatia interna in vioare si cu documentele internationale la
care ,omania este parte!
"onsiliul isi e&ercita atributiile in urmatoarele domenii1
6 Prevenirea faptelor de discriminare prin realizarea de campanii de informare, de
constientizare privind drepturile omului, efectele discriminarii, principiul
ealitatii, cursuri de formare, de informare, proiecte si prorame la nivel local,
reional si national, realizarea de studii, rapoarte etc
6 Medierea faptelor de discriminare a partilor implicate in cazul de
discriminare, in prezenta reprezentantilor "onsiliului (ational pentru
"ombaterea +iscriminarii! "onsiliul (ational pentru "ombaterea +iscriminarii
urmareste reducerea si eliminarea faptelor de discriminare si nicidecum sa
12
aplice amenzi!
6 )nvestiarea, constatarea si sanctionarea faptelor de discriminare! Pentru
analizarea cat mai corecta a cazurilor si pentru luarea deciziilor in cazul
petitiilor primite sau autosesizarilor, "oleiul +irector dispune de masuri
pentru a investia cazurile, in urma carora acesta constata e&istenta sau nu a
faptei de discriminare si dupa caz, sanctionarea acesteia!
6 Monitorizarea cazurilor de discriminare in urma constatarii unor cazuri de
discriminare de catre "("+, prin suprave%erea ulterioara a partilor
implicate!
6 'cordarea de asistenta de specialitate victimelor discriminarii prin e&plicarea
leislatiei celor interesati de catre consilierii $uridici ai "("+, prin indrumarea
asistata in ceea ce priveste activitatea de depunere a petitiei si informatii
suplimentare ce decur din aceasta procedura!
'!P
"are este rolul 'vocatului Poporului@
)nstitutia 'vocatul Poporului are drept scop apararea drepturilor si libertatilor
persoanelor fizice in raporturile acestora cu autoritatile publice!
'vocatul Poporului este o autoritate publica autonoma si independenta fata de
orice alta autoritate publica si are un buet propriu care face parte interanta
din buetul de stat!
11
)nstitutia 'vocatul Poporului isi desfasoara activitatea pe urmatoarele domenii de
specializare1
drepturile omului, ealitate de sanse intre barbati si femei, culte reliioase si
minoritati nationale;
drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu %andicap;
armata, $ustitie, politie, penitenciare;
proprietate, munca, protectie sociala, impozite si ta&e!
MA
Ministerul Austitiei este oranul de specialitate al administratiei publice centrale,
cu personalitate $uridica, in subordinea :uvernului, care asiura elaborarea,
coordonarea
si aplicarea strateiei si a proramului de uvernare, in vederea bunei functionari a
$ustitiei
ca serviciu public, si ve%eaza la stricta aplicare a leii, in conformitate cu
principiile
democratice ale statului de drept!
stabilete msurile ce urmeaz a fi cuprinse n proramul de uvernare i n
proramul leislativ al :uvernului n domeniul $ustiiei;
elaboreaz strateia prin care se asiur fundamentarea i elaborarea proramului
de uvernare n domeniul $ustiiei;
12
5,'
constit%ie eiden3a centralizat4 a copiilor pentr% care a fost nc%iin3at4
desc(iderea proced%rii de adop3ie, n confor!itate c% preederile Legii nr5 2/36222"
priind regi!%l -%ridic al adop3iei)
7 3ine eiden3a cererilor fa!iliilor sa% ale persoanelor care 8i$a%
!anifestat dorin3a de a adopta copii 8i care s%nt apte s4 adopte)
7 ndr%!4 8i spri-in4 n !od coresp%nz4tor aceste fa!ilii sa%
persoane n ederea efect%4rii proced%rii necesare adop3iei)
7 nc(eie acord%ri de cola&orare c% a%torit43ile centrale, c%
organis!ele priate a%torizate sa% acreditate din alte state care a% atri&%3ii n do!eni%l
adop3iei, fie direct, fie prin inter!edi%l 9inister%l%i Afacerilor E,terne, prin sc(i!& de
note sa% scrisori diplo!atice)
7 a%torizeaz4 organis!ele priate str4ine 8i ro!:ne s4
desf48oare actiit43i n do!eni%l adop3iei)
13
7 reco!and4 direc3iilor generale de asisten34 social4 8i protec3ia
copil%l%i fa!ilii ori persoane care doresc s4 adopte)
7 efect%eaz4 notific4rile 8i co!%nic4rile pre4z%te de Legea nr5
2/36222")
7 %r!4re8te eol%3ia copil%l%i 8i a rela3iilor dintre acesta 8i
adoptator sa% fa!ilia adoptatoare str4in4, pe o perioada de cel p%3in 2 ani de la
nc%iin3area %nei adop3ii interna3ionale, prin a%toritatea p%&lic4 central4 co!petent4 sa%
organiza3ia acreditat4 ori a%torizat4 din stat%l pri!itor)
7 trans!ite instan3elor -%dec4tore8ti co!petente cererile
fa!iliilor sa% ale persoanelor care doresc s4 adopte copii afla3i n eiden3a sa, n caz%l
adop3iei interna3ionale)
7 particip4 n ca%zele care a% drept o&iect sol%3ionarea cererilor
priind nc%iin3area adop3iei interna3ionale aflate pe rol%l instan3elor -%dec4tore8ti)
7 sta&ile8te !4s%rile necesare pentr% eitarea nc%iin34rii %nor
adop3ii s%p%se e8ec%l%i, a o&3inerii oric4ror foloase !ateriale nec%enite 8i a oric4ror
tendin3e de trafic de copii)
7 eli&ereaz4 certificate care atest4 c4 adop3ia a fost nc%iin3ata
confor! nor!elor i!p%se de Conen3ia de la ;aga)
7 dep%ne diligen3ele necesare pe l:ng4 a%torit43ile stat%l%i al
c4r%i cet43ean a adoptat %n copil aflat n eiden3a sa, pentr% ca acesta s4 &eneficieze de
garan3iile 8i nor!ele ec(ialente celor e,istente n caz%l %nei adop3ii na3ionale)
7 3ine eiden3a centralizat4 a t%t%ror adop3iilor nc%iin3ate)
7 ela&oreaz4 proiecte de acte nor!atie, nor!e 8i !etodologii n
do!eni%l adop3iei5
7 asig%r4 control%l 8i ndr%!area !etodologic4 a actiit43ilor
desf48%rate n cadr%l proced%rilor de adop3ie de c4tre direc3iile generale de asisten34
social4 8i protec3ia copil%l%i 8i organis!ele priate 8i prop%ne instit%3iilor co!petente
sta&ilirea r4sp%nderii disciplinare, !ateriale, contraen3ionale sa% penale, d%p4 caz, a
persoanelor inoate de s4:r8irea a&aterilor constatate)
7 !onitorizeaz4 8i controleaz4 respectarea standardelor !ini!e
o&ligatorii priind proced%ra adop3iei interne)
1"
7 ia !4s%rile necesare sa%, d%p4 caz, prop%ne a%torit43ilor ori
instit%3iilor co!petente l%area !4s%rilor necesare pentr% preenirea sa%, d%p4 caz,
nl4t%rarea efectelor oric4ror acte ori fapte care ncalc4 principiile 8i nor!ele tratatelor
interna3ionale n do!eni%l adop3iei, la care Ro!:nia este parte)
7 spri-in4 copiii adopta3i n de!ers%rile lor de a$8i c%noa8te
originile 8i propri%l trec%t, cola&or:nd n acest scop c% alte persoane -%ridice p%&lice sa%
priate
<fici%l ndepline8te orice alte atri&%3ii n !ateria adop3iei pre4z%te de legisla3ia
na3ional4 n igoare, n tratatele la care Ro!:nia este parte sa% n acord%rile de
cola&orare pe care le nc(eie c% a%torit43ile p%&lice din alte state5
'enia (aional pentru 3alitatea de Banse ntre Femei i Crbai
Atributii:
"trategia si politica #u$ernului in domeniul egalitatii de sanse%
Proiecte de acte normati$e& planuri nationale de actiuni pentru egalitate de sanse%
'ransmite ca(ul de descriminare pe criteriul de se) catre Consiliul National pentru
Comaterea *escriminarii%
+fera consiliere persoanelor $ictim la ni$el administrati$e in ,ustitie%
"omisia naionala n domeniul ealitii de anse ntre femei i brbai #"5(3S)
Atri&%tii=
a) pro!oarea a&ord4rii integrate a principi%l%i egalit43ii de 8anse ntre fe!ei 8i &4r&a3i,
n scop%l eli!in4rii inegalit43ilor de gen 8i a discri!in4rilor pe criterii de se,)
b) incl%derea principi%l%i egalit43ii de 8anse ntre fe!ei 8i &4r&a3i n ela&orarea 8i n
aplicarea politicilor sectoriale, prin inter!edi%l instit%3iilor reprezentate n C<NE*)
c) eal%area stadi%l%i aplic4rii 8i respect4rii legisla3iei n do!eni% la niel central 8i
ela&orarea de reco!and4ri pentr% a%torit43ile ad!inistra3iei p%&lice centrale n ederea
1+
aplic4rii politicilor 8i progra!elor specifice de pro!oare a principi%l%i egalit43ii de
8anse ntre fe!ei 8i &4r&a3i)
d) eal%area proces%l%i de ar!onizare a legisla3iei na3ionale c% regle!ent4rile >ni%nii
E%ropene n do!eni%l egalit43ii de 8anse ntre fe!ei 8i &4r&a3i 8i ela&orarea de
reco!and4ri pentr% a%torit43ile ad!inistra3iei p%&lice centrale co!petente n ederea
realiz4rii acestei ar!oniz4ri)
e) pro!oarea sc(i!&%l%i de e,perien34 8i de infor!a3ii priind ac3i%nile desf48%rate n
do!eni%)
f) acordarea aiz%l%i cons%ltati priind *trategia na3ional4 n do!eni%l egalit43ii de
8anse ntre fe!ei 8i &4r&a3i 8i plan%l general de ac3i%ni pentr% i!ple!entarea *trategiei 8i
participarea la i!ple!entarea acesteia)
(ivel Audetean
"onsiliul Audetean
'tributii1
asiur, potrivit competenelor sale i n condiiile leii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes $udeean privind1
educaia;
serviciile sociale pentru protecia copilului, a persoanelor cu %andicap, a
persoanelor v-rstnice, a familiei i a altor persoane sau rupuri aflate n nevoie
social;
1.
sntatea;
cultura;
tineretul;
sportul;
ordinea public;
situaiile de uren;
protecia i refacerea mediului;
conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor istorice i de
ar%itectur, a parcurilor, rdinilor publice i rezervaiilor naturale;
evidena persoanelor;
+:'SP" * completeaz evaluarea situaiei economice i sociale a persoanei adulte
aflate n nevoie, a nevoilor i resurselor acesteia! 'siur furnizarea de
informaii i servicii adecvate n vederea refacerii i dezvoltrii capacitilor
individuale i ale celor familiale necesare pentru a depi cu fore proprii
situaiile de dificultate, dup epuizarea msurilor prevzute n planul
individualizat privind msurile de asistena social;
acord persoanei adulte asistena i spri$in pentru e&ercitarea dreptului sau la
e&primarea liber a opiniei;
asiur msurile necesare pentru protecia n reim de uren a persoanei adulte
aflate n nevoie, inclusiv prin oranizarea i asiurarea funcionrii n structura
proprie a unor centre specializate;
1/
depune dilienele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului
individualizat privind msurile de asisten social;
coordoneaz metodoloia activitatea de prevenire a separrii copilului de prinii
si, precum i de admitere a adultului n instituii sau servicii, desfurate la
nivelul serviciilor publice de asisten social;
#entrul social pentru ocrotirea femeilor victime ale violentei domestice
Activitatile desfasurate in centru au ca scop prevenirea si combaterea fenomenului violentei
domestice. In Centru se asigur gratuit asistena specializat a victimelor violentei n
familie ct i a copiilor acestora i urmtoarele servicii sociale: gzduire pentru o
perioad determinat de timp, pn la depirea situaiei de criz suport social
consiliere psi!ologic consultan "uridic ngri"ire
medical i psi!iatric prin afilierea la o unitate medico#sanitar, intermedierea relaiilor
cu
celelalte instituii implicate $spri"in n participarea la un curs de formare profesional i
cutarea
unui loc de munc, spri"in n realizarea dosarului pentru obinerea unei locuine sociale
etc.%
Capacitatea acestui centru este de &' persoane $femei cu domiciliul pe raza "udetului
Iasi%,
perioada ma(ima de sedere in institutie fiind de trei luni.
Serviciul 'sisten Maternal
"opilul i familia sa au acces la serviciul de asisten maternal care recunoate
nevoile individuale ale lor i rspunde acestora in-nd cont de reliie, oriine
etnic, limb, cultur, dizabiliti i se&ualitate!
desfoar activiti specifice n vederea meninerii leturii copilului cu familia
natural=e&tins, conform planului individualizat de protecie;
10
asiur, n condiiile leii, meninerea relaiilor copilului cu familia sau cu orice
persoane relevante pentru viaa copilului, ine evidena vizitelor=nt-lnirilor i
consemneaz impactul acestora asupra copilului;
se asiur ca fiecare copil este nscris la un medic de familie i are acces la o inri$ire
medical corespunztoare, inclusiv consiliere i terapie, nri$ire stomatoloic
i oftalmoloic, un reim alimentar adecvat i informaii despre un mod de
via sntos;
Serviciul pentru situatii de urenta
planific i desfoar inspecii, controale, verificri i alte aciuni de prevenire
privind modul de aplicare a prevederilor leale i stabilete msurile necesare
pentru creterea nivelului de securitate al cetenilor i bunurilor
monitorizeaz i evalueaz tipurile de risc;
constat i sancioneaz, prin personalul desemnat, nclcarea dispoziiilor leale
din domeniul de competen;
"omisia pentru protectia copilului
stabileste, n conditiile leii, cuantumul contributiei lunare a parintilor la
ntretinerea
copilului pentru care s*a decis plasamentul!
promoveaza drepturile copilului n toate activitatile pe care le ntreprinde;
11
%) informeaza parintii cu privire la consecintele plasamentului asupra
raporturilor pe
care le au cu copiii, inclusiv drepturile si obliatiile pe care le au fata de copil pe
durata
masurii plasamentului;
stabileste masurile de protectie speciala a copiilor, n conditiile leii;
Agentia -udeteana Pentru Plati si Inspectie "ociala

Atriutii.
b) fundamenteaz i propune 'eniei proiectul buetului de funcionare, buetului
pentru plata prestaiilor sociale, precum i proiectul buetului pentru
implementarea proramelor de finanare n domeniul asistenei sociale;
22
c) propun 'eniei indicatorii de fundamentare ai buetului pentru plata
prestaiilor sociale i pentru implementarea proramelor de finanare n
domeniul asistenei sociale;
d) administreaz buetul de funcionare, buetul pentru plata prestaiilor sociale,
precum i buetul pentru implementarea proramelor de finanare n domeniul
asistenei sociale;
e) realizeaz activitatea de eviden contabil a e&ecuiei buetare pentru buetul
alocat;
f) asiur utilizarea eficient a tuturor fondurilor pe care le administreaz;
) elaboreaz, implementeaz i cofinaneaz prorame de activitate proprii i
aciuni specifice privind domeniul su de activitate;
%) verific ndeplinirea condiiilor de eliibilitate privind stabilirea drepturilor la
prestaii sociale;
i) stabilesc dreptul la prestaii sociale i efectueaz plata acestora, n conformitate cu
prevederile leale n vioare;
$) identific situaiile n care s*au efectuat pli necuvenite solicitanilor;
4) recupereaz drepturile ncasate necuvenit de beneficiari, n condiiile leii;
I'M
Atriutii.
a) controlul rela iilor de munc * ve%eaz aplicarea relementrilor enerale i
specifice n domeniul rela iilor de munc;
b) nreistrarea muncii * nreistreaz reistrul eneral de eviden a salaria ilor i
contractele individuale de munc;
21
c) eviden a rela iilor de munc * pstreaz i completeaz carnetele de munc ale
salaria ii societ ilor comerciale cu capital interal privat, persoanelor fizice
etc! i, de asemenea, se primesc documentele privind e&ecutarea, suspendarea,
modificarea i ncetarea acestor contracte;
d) consultan a n domeniul rela iilor de munc * acord asisten de specialitate i
consultan n domeniul rela iilor de munc, at-t ana$a ilor c-t i
ana$atorilor!
22
Co!isi a - %detean4 n do!eni%l egal i t 4ti i de sanse
nt re fe!ei si &4r&at i
Atriutii.
?ro!oeaz4 princi pi %l egal it 43 i i de 8anse ntre fe!ei 8i &4r&a3i n
scop%l eli !i n4ri i i negali t 43 i l or de gen)
>r!4re8t e i ncl%derea pri ncipi%l%i egal it 43 ii de 8anse nt re fe!ei 8i
&4r&a3i n ela&orarea 8i apli carea poli ti ci lor sect orial e pri n i nt er!edi %l
i nsti t%3i i l or reprezentat e n Co!isi e)
Eal%eaz4 st adi%l apl ic4ri i 8i respect4ri i legi sl a3 i ei n do!eni %, l a
niel l ocal )
Ela&oreaz4 reco!and4ri pentr% a%t orit 43 il e ad!inistra3 i ei p%&l ice
l ocal e n ederea apl ic4ri i pol it ici lor 8i progra!elor specifice de
pro!oare a pri ncipi%l%i egal it 43 i i de 8anse ntre fe!ei 8i &4r&a3i )
?ro!oeaz4 sc(i !&%l de e,perien3 4 8i de i nfor!a3 ii priind
ac3 i%ni l e desf48%rate n do!eni%)
?ro!oeaz4 prop%neri pentr% st rategi a local4 de i!ple!ent are a
pri ncipi%l%i egal it 43 ii de 8anse ntre fe!ei 8i &4r&a3i 5
23
IP-
Atriutii.
apr viaa, interitatea corporala i libertatea persoanelor, avutul privat i public,
celelalte drepturi i interese leitime ale cetenilor i statului, pe teritoriul
$udeului )ai;
* asiur, mpreun cu forele de $andarmi, direct sau n cooperare cu alte
fore leitime ale statului, combaterea manifestrilor de violen, neutralizarea
unor aciuni de natur s mpiedice desfurarea normal a activitii pe cile
publice, n piee, n zonele de acces la punctele de control pentru trecerea
frontierei i alte obiective de importan deosebit din $udeul )ai;
* stabilete msurile necesare, potrivit sarcinilor ce*i revin poliiei prin lee,
cu privire la asiurarea desfurrii normale a adunrilor i manifestrilor
publice din $udeul )ai;
* ndrum i coordoneaz oranizarea i funcionarea pazei bunurilor la
instituiile publice i la aenii economici cu capital de stat i acord, la cerere,
spri$in de specialitate aenilor economici cu capital privat i altor solicitani
din $udeul )ai, n oranizarea i funcionarea pazei bunurilor;
* acioneaz pentru culeerea de informaii n vederea cunoaterii, prevenirii
i combaterii infraciunilor, n $udeul )ai, precum i n situaiile n care e&ist
date sau indicii c se preatete sav-rirea de fapte ilicite;
* desfoar, potrivit competenei materiale i teritoriale stabilite prin lee,
activiti pentru constatarea sav-ririi faptelor prevzute de leea penal i
efectuarea cercetrilor n leatur cu aceste fapte;
* asiur paza i funcionarea, n condiiile leii, a locurilor de reinere i
arest preventiv oranizate n cadrul )nspectoratului i subunitilor sale din
2"
$udeul )ai;

Ni$el Local
Consiliul local
Atriutii.
'siur, potrivit competenelor sale i n condiiile leii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind1
/! educaia;
2! serviciile sociale pentru protecia copilului, a persoanelor cu %andicap, a
persoanelor v-rstnice, a familiei i a altor persoane sau rupuri aflate n nevoie
social;
D! sntatea;
E! cultura;
;! tineretul;
F! sportul;
G! ordinea public;
H! situaiile de uren;
I! protecia i refacerea mediului;
2+
+irecia de 'sisten "omunitar #+!'!"!) este o instituie public de interes local,
cu personalitate $uridic i care i e&ercit competena doar pe raza
municipiului )ai!
@irec3ia de Asisten34 Co!%nitar4 are %r!4toarele atri&%3ii=
$ i!ple!enteaz4 la niel local !4s%rile de asisten34 social4 n do!eni%l protec3iei copil%l%i,
fa!iliei, persoanelor sing%re, persoanelor :rstnice, persoanelor c% (andicap prec%! 8i a
oric4ror altor personae aflate n neoie5
$ ela&oreaz4 8i i!ple!enteaz4 politici 8i strategii, progra!e de dezoltare co!%nitar45
$ ela&oreaz4 8i i!ple!enteaz4 proiecte de dezoltare, pentr% cre8terea grad%l%i de i!plicare
a co!%nit43ii locale n identificarea %nor sol%3ii pentr% dep48irea pro&le!elor sociale c%
care se confr%nt4 %nele personae5
$ i!plicarea n siste!ele de rela3ionare interinstit%3ional4, spri-inirea 8i participarea n %nele
parteneriate c% scop%l !&%n4t43irii calit43ii sericiilor sociale pe plan local5
Confor! legisla3iei in igoare, instit%3ia noastr4 este acreditat4 pentr%=
$ identificarea 8i eal%area neoilor sociale A indiid%ale, fa!iliale sa% de gr%p B, infor!area
8i consilierea c% caracter pri!ar5
@irec3ia de Asisten34 Co!%nitar4 are ca sericii de specialitate=
$ *erici%l de Aloca3ii 8i Inde!niza3ii pentr% Copii5
$ *erici%l A-%tor *ocial, ?rest4ri *ericii, Cacilit43i, 'rat%it43i5
$ *erici%l A%toritate T%telar4, ?rotec3ia 9inorilor 8i Ca!iliei5
$ Diro%l ?roiecte, ?rogra!e
@irec3ia de Asisten34 Co!%nitar4 coordoneaz4 actiitatea desf48%rat4 n=
$ C4!in%l de D4tr:ni *f5 Constantin 8i Elena
$ C4!in%l de ?ensionari E*f5 C%5 ?arasc(eaF
2.
Autoritatea tutelara
n Romnia, autoritatea tutelar este o instit ie a ato!it" i#o! $%#i&e #o&a#e,
instit ie 'n(amentat" (e Co(# )ami#iei* Ato!itatea tte#a!" a!e at!i% ii
$!i+itoa!e #a sta%i#i!ea i o!,ani-a!ea tte#ei, #a s$!a+e,.e!ea, &ont!o## i
/n(!ma!ea a&ti+it" ii (e o&!oti!e a mino!#i, $a!ti&i$" a&ti+ #a 0(e&a!ea &a-e#o!
& mino!i, $!e&m i a $!e+eni!ii se$a!"!ii mino!#i (e $"!in i* P!a&ti& 'ie&a!e
$!im"!ie a! t!e%i s" ai%" n se!+i&i sa o $e!soan" & !es$onsa%i#it" i #e,ate
(e tte#"* La ni+e# 0(e ean 1 i #a ni+e## se&toa!e#o! mni&i$i#i B&!e ti2
e3ist" n o!,anism s$#imenta!, D4ASPC, &a!e a!e !es$onsa%i#it" i
&om$#ementa!e /n $!ote& ia mino!i#o! /m$ot!i+a a%-!i#o!*
Atri&%tii=
15 Efect%area de anc(ete sociale referitoare la !inorii i!plica i n procesele de
dior , ncredin are, rencredin are, sta&ilire progra! de rela ii personale i eg(ere la
cre terea i ed%carea !inor%l%i sa% sta&ilire do!icili%)
25 Identificarea precoce a caz%rilor de risc ce pot d%ce la separarea copil%l%i de
p4rin ii s4i, reintegrarea copil%l%i separat n fa!ilie i responsa&ilizarea p4rin ilor
priind cre terea i ed%carea, prec%! i de g4sire de sol% ii adecate pentr% dific%lt4 ile
pe care fa!ilia acest%ia le trece la %n !o!ent dat)
35 A%dierea !inorilor delicen i la sec iile de poli ie sa% la ?arc(etele de pe l:ng4
instan ele -%dec4tore ti
2/
"5 >n alt aspect al actiit4 ii const4 n efect%area anc(etelor sociale pentr%
persoanele ncadrate n diferite grade de inaliditate, la cererea acestora, sa% a
reprezentant%l%i lor legal, necesare pentr% o& inerea an%!itor facilit4 i5
"PA"
Atriutii.
15 !onitorizarea !od%l%i de respectare a drept%rilor copiilor, asig%r:nd centralizarea
i sintetizarea datelor i infor!a iilor releante, atri&% ie releant4 pentr% !onitorizarea
drept%l%i copil%l%i de a fi prote-at !potria e,ploat4rii prin !%nc4, e,ploat4rii se,%ale
i trafic%l%i de copii Aart5 32 $ 3+ din Conen ia c% priire la drept%rile copil%l%i,
adoptat4 de Ad%narea 'eneral4 a <rganiza iei Na i%nilor >nite la 22 noie!&rie 1101,
ratificat4 prin Legea nr5 1061112, rep%&licat4, c% !odific4rile %lterioareB)
25 identificarea i eal%area sit%a iilor care i!p%n acordarea de sericii i6sa%
presta ii pentr% preenirea separ4rii copil%l%i de fa!ilia sa, prec%! i realizarea
actiit4 ii de preenire a separ4rii copil%l%i de fa!ilia sa, atri&% ie releant4 pentr%
identificarea copiilor la risc de e,ploatare prin !%nc4, eal%area acestor sit%a ii i
realizarea plan%l%i de sericii pentr% ace ti copii, fa!ilie i persoane i!portante pentr%
copil A<rdin%l secretar%l%i de stat al A%torit4 ii Na ionale pentr% ?rotec ia @rept%rilor
Copil%l%i nr5 20.6222. pentr% apro&area Nor!elor !etodologice priind ntoc!irea
?lan%l%i de sericii i a Nor!elor !etodologice priind ntoc!irea ?lan%l%i
indiid%alizat de protec ieB)
35 cola&orarea c% @'A*?C n do!eni%l protec iei copil%l%i i trans!iterea datelor
i infor!a iilor solicitate din acest do!eni%, atri&% ie releant4 pentr% !onitorizarea
copiilor la risc de e,ploatare prin !%nc4, e,ploatare se,%al4 i trafic de copii5
20
Centrul de Informare si Consultanta pentru Familie%
Atriutii.
Serviciile1
J consultatii psi%o*medicale ratuite si orientare catre institutii specializate
pentru rezolvarea problemelor;
J indrumare privind drepturile de protectie sociala a familiei, prevazute de
dispozitiile leale, consiliere pentru accesul la aceste drepturi;
J consiliere si asistenta psi%o*pedaoica pentru depasirea unor situatii de criza
in viata de familie;
J consiliere privind ealitatea de sanse in estionarea vietii de familie si
identificarea unor masuri pentru concilierea vietii de familie cu activitatea
profesionala;
J identificarea nevoilor de asistenta specializata pentru familie si indrumare cu
privire la modalitatile de realizare a acesteia!
J "entrul isi declara disponibilitatea pentru orice colaborare la prorame
specifice;
J raspunsuri pentru persoanele interesate sa afle daca se incadreaza si pot
beneficia de concediul de crestere copil si consiliere in privinta actelor necesare
in acest sens!
"entrul de asistenta si protectia victemelor
"entrul Social pentru 5crotirea Femeilor Victime ale Violentei +omestice asiura
ratuit asistenta specializata a victimelor violentei n familie c-t si copiilor
acestora si urmatoarele servicii sociale1 azduire pentru o perioada determinata
21
de timp, p-na la depasirea situatiei de criza; suport social; consiliere
psi%oloica; consultanta $uridica; nri$ire medicala si psi%iatrica prin afilierea
la o unitate medico*sanitara, conform conventiei de parteneriat nc%eiata ntre
+!:!'!S!P!"! )asi si +irectia de Sanatate Publica )asi; intermedierea relatiilor
cu celelalte institutii implicate #spri$in n participarea la un curs de formare
profesionala si cautarea unui loc de munca, spri$in n realizarea dosarului
pentru obtinerea unei locuinte sociale etc!)! "apacitatea centrului este de /;
femei victime ale violentei domestice din municipiul )asi!
Atributiile generale ale Inspectiei Muncii sunt:
Controlul aplicarii pre$ederilor legale& generale si speciale& in domeniile
relatiilor de munca& securitatii si sanatatii in munca si supra$eg/erii pietei0
Furni(area de informatii anga,atorilor si salariatilor cu pri$ire la mi,loacele de
aplicare a pre$ederilor legale in domeniile de competenta0
Informarea autoritatilor competente despre deficientele sau au(urile legate de
aplicarea dispo(itiilor legale in $igoare0
Prestarea de ser$icii specifice domeniului sau de acti$itate0
Initierea de propuneri pentru munatatirea cadrului legislati$ din domeniile
sale de acti$itate& pe care le inaintea(a Ministerului Muncii& Familiei& Protectiei
"ociale si Persoanelor Varstnice%