Sunteți pe pagina 1din 0

sseelleeccttaattee ddee DDaanniieell BBiicchhiişş

sseelleeccttaattee ddee DDaanniieell BBiicchhii

ccooaacchh && ttrraaiinneerr

ccooaacchh && ttrraaiinneerr

EEQQ EEQQ

3333 3333 CCoonncceeppttee CCoonncceeppttee

PPeessttee 220000 cciittaattee

PPeessttee 220000 cciittaattee

e P P e e s s t t e e 2 2 0 0 0

&& 114400 aauuttoorrii

&& 114400 aauuttoorrii

CCaalleennddaarr CCaalleennddaarr ddee ddee

IInntteelliiggeenn IInntteelliiggeenn

EEmmoo EEmmoo iioonnaall iioonnaall

22001111 22001111

Frontiera emoþionalã este cu adevãrat urmãtoarea limitã ce trebuie depășitã de cunoaºterea umanã. Oportunitatea pe care o avem acum, chiar înainte ca aceastã frontierã sã fie exploratã ºi stabilitã pe deplin, este dezvoltarea potenþialului nostru emoþional astfel încât sã

pãtrundem mult mai rapid într-o nouã formã de existenþã.

- Doc Childre si Howard Martin, The HeartMath Solution

Cum poţi folosi calendarul pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale?

La fel ca tine, sunt interesat, chiar fascinat, de potenþialul imens ascuns în fiecare dintre noi. La fel ca tine, sunt convins cã lumea mea interioarã este cel puþin la fel de interesantã ca cea exterioarã, ºi cã descoperind-o am acces la o altã calitate a vieþii. La fel ca tine, caut o cale de echilibrare a corpului, minþii ºi emoþiilor, pentru a trãi mai din plin ºi mai fericit. La fel ca tine, caut inspiraþie ºi îndrumare de la cei care deja au explorat acest tãrâm al emoþiilor. Tot la fel ca tine, sunt mai interesat de CUM sã mã conectez la emoþii, decât DE CE ele sunt atât de puternice ºi pline de sem- nificaþii. Pe baza experienþei de coaching de mai bine de 10 ani, cu per- soane, familii ºi organizaþii, am selectat 33 concepte de bazã, ce au cel mai puternic impact asu- pra competenþelor emoþionale:

Auto-Cunoaºtere

Dificultãþi

Dragoste

Emoþii

Familie

Fericire

Fricã

Furie

Generozitate

Grijă pentru ceilalþi

Iertare

Imaginaþie

Încredere în sine

Înþelepciune

Libertate

Pace

Perfecþiune

Prezent

Reproº

Respect faþã de sine

Schimbare

Ambiþie

Auto-Control

Bucurie

Bunãtate

Curaj

Simplitate

Eºec

Speranþã

Stres

Trãire

Trecut/Viitor

Viaþã

Fiecare este ilustrat de o imagine,

ce spune cât 1000 de cuvinte, ºi

de câteva citate. Acestea au fost

selecþionate în funcþie de capaci-

tatea de a oferi indicaþii practice.

De aceea, citatele nu provin de la

autorii consacraþi ai domeniului

inteligenþei emoþionale, ci de la

gânditori, scriitori, oameni de ºti-

inþã ºi artiºti din toate culturile

ºi perioadele, ce ºi-au dezvoltat

înþelepciunea emoþionalã.

Chiar dacã nu sunt citaþi,

„monºtrii sacri” ai I.E. precum

profesorii Peter Salovey ºi Jack

Meyer, dr. Reuven BarOn sau dr.

Daniel Goleman, ori Joshua

Freedman, ei sunt mereu pre-

zenþi printre rânduri, îndru-

mându-te cu înþelepciunea ºi

empatia lor profundã.

Am decis sã folosesc imagini cu copii fiindcã ei sunt mai aproape de emoþii decât adulþii, mai capabili sã-ºi exprime ceea ce simt. Se ºtie cã deºi inteligenþa emoþionalã se dezvoltã de-a lun- gul întregii vieþi, ca o acumulare de înþelepciune ºi maturitate, bazele sale sunt puse în copilãrie ºi adolescenþa timpurie. De aceea, sãptãmânã de sãp- tãmânã, lasã-þi copilul interior sã rezoneze cu cel/cei din imagi- ne, pentru a te reconecta cu trãirea complexã a conceptului ilustrat. Citeºte citatele ºi lasã-le sã-þi zguduie convingerile ºi imaginea de sine Majoritatea sunt para- doxale, fiindcã logica emoþionalã este perceputã drept paradoxalã de cãtre mintea raþionalã. Dar atunci când cele douã tipuri de logicã se combinã, ne conduc la o trãire mai profundã a realitãþii, la o mai bunã conectare cu lu- mea interioarã ºi exterioarã.

În viaþa de zi cu zi, cautã ocazi- ile fie de a experimenta acest nou mod de a gândi ºi simþi, ori de a exprima mai liber emoþia sãp- tãmânii. Descoperã cum þi se schimbã eficienþa, echilibrul, charisma, liniºtea sau fericirea. Descoperã noi modalitãþi de comunicare cu ceilalþi: familia, prietenii, clienþii, colegii, vecinii. Simte mai mult, înþelege mai mult, fã mai mult. Þine un jurnal, astfel încât sã-þi fie mai uºor sã detectezi schim- bãrile subtile din viaþa ta ºi sã le legi de un anumit concept sau activitate. Noteazã orice asocia- þie relevantã dintre gânduri, emoþii ºi acþiuni. ªi, dacã ai alãturi prieteni sau rude care vor de asemenea sã-ºi dezvolte potenþialul emoþional, împãrtãºeºte-le descoperirile ºi succesele tale. Fie ca Forþa Emoþionalã sã fie alãturi de tine!

Daniel Bichiº

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Decembrie 27 28 29 30 31 1 2
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Decembrie
27
28
29
30
31
1
2
Ianuarie
www.inteligenta-emotionala.ro
Fericire

Pentru a fi fericit/ã, este esenþial este sã ai ceva de iubit, ceva de fãcut ºi ceva spre care sã nãzuieºti. William Blake

Fericirea rezidã nu în ceea ce este în jurul nostru, ci în noi. Nu este ceva ce vedem, ca un curcubeu, sau simþim, ca o cãldurã sau foc. Fericirea este ceva ce suntem. John B. Sheerin

Majoritatea oamenilor preferã certitudinea faptului cã sunt nefericiþi , decât sã-ºi asume riscul de a fi fericiþi. Robert Anthony

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Ianuarie 3 4 5 6 7 8 9
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Ianuarie
3
4
5
6
7
8
9
Ianuarie
www.inteligenta-emotionala.ro
Imaginaţie

Imaginaþia este o calitate ce i-a fost datã omului drept compensare pentru ceea ce nu este, iar simþul umorului i-a fost dãruit drept compensare pentru ceea ce este. Oscar Wilde

Odatã extinsã de noile idei, mintea omeneascã nu mai revine niciodatã la dimensiunile iniþiale. Oliver Wendell Holmes

Imaginaþia este mai importantã decât cunoaºterea. Cunoaºterea este limitatã de legile logicii. Imaginaþia cuprinde în ea întreaga lume.

Albert Einstein

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Ianuarie 1 0 1 1 1 2 1
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Ianuarie
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
Ianuarie
www.inteligenta-emotionala.ro
Grija pentru ceilalţi

Prea adesea subestimãm puterea unei atingeri, unui zâmbet, a unui cuvânt bun, a unei urechi care ascultã, a unui compliment sincer, sau a oricãrui gest infim de grijã faþã de ceilalþi, care însã au capacitatea de a schimba lumea din jurul nostru. - Leo Buscaglia

Câte gesturi tandre pierdem atunci când decidem sã fim cineva, în loc sã fim ceva.

Coco Chanel

Cu cât îþi umpli mai mult viaþa cu grijã faþã de alþii, cu atât viaþa va avea mai multã grijã de tine, aducându-þi aventuri amuzante, prieteni excelenþi, siguranþã inte- rioarã. Grija faþã de ceilalþi înseamnã sã te descurci - aºa cã streseazã-te mai puþin ºi îngrijeºte-te mai mult Doc Childre

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Januarie 17 18 19 20 21 22 23
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Januarie
17
18
19
20
21
22
23
Ianuarie
www.inteligenta-emotionala.ro
Curaj

Curajul este arta de a fi singura persoanã care îºi dã seama cã te-ai speriat de moarte!

Earl Wilson

Cel care nu are curajul sã-ºi apere drepturile nu are cum obþine respectul celorlalþi.

René G. Torres

Este ciudat – ciudat cã întâlnim în lume atât de des curajul fizic, iar curajul moral atât de rar.

Mark Twain

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Ianuarie 24 25 26 27 28 29 30
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Ianuarie
24
25
26
27
28
29
30
Ianuarie
www.inteligenta-emotionala.ro
Succes

Nu-þi pot da o regulã sigurã pentru succes, dar îþi pot oferi una pentru eºec: înearcã sã le faci pe plac tuturor în ace- laºi timp.

Herbert Bayard Swope

Oamenii s-au nãscut ca sã reuºeascã, nu sã eºueze. Henry David Thoreau

Este posibil sã fii dezamãgit/ã dacã dai greº, dar eºti pier- dut/ã dacã nici mãcar nu încerci.

Beverly Sills

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Ianuarie 31 1 2 3 4 5 6
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Ianuarie
31
1
2
3
4
5
6
Februarie
www.inteligenta-emotionala.ro
Frică

Odatã, am auzit un sfat excelent dat unui tânãr: „Fã întotdeauna lucrul de care te temi cel mai mult." Ralph Waldo Emerson

Dacã te confrunþi cu frici ºi vechi programãri mentale, manifestã compasiune faþã de tine. Iubeºte-þi nesigu- ranþele, fricile ºi resentimentele. Exprimã-le ºi mulþu- meºte-le pe mãsurã ce apar. Sara Paddison

Curajul este nu atât lipsa fricii, ci mai degrabã înþelegerea faptului cã altceva conteazã mai mult decât frica.

Ambrose Redmoon

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Februarie 7 8 9 10 11 12 13
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Februarie
7
8
9
10
11
12
13
Februarie
www.inteligenta-emotionala.ro
Respect faţă de sine

Asumarea propriei vieþi înseamnã sã înveþi sã respecþi muzica altora , dar sã dansezi doar pe ritmul tãu interi- or, descoperind cum sã-þi pãstrezi armonia internã. Doc Childre

Sã nu te respecþi înseamnã sã te sinucizi cu încetinitorul. Anonim

Respectul de sine înseamnã sã-þi asculþi mereu gândurile ºi emoþiile. Apoi sã acþionezi dincolo de logica liniarã, pentru a-þi atinge obiectivele.

Anonim

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Februarie 14 15 16 17 18 19 20
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Februarie
14
15
16
17
18
19
20
Februarie
www.inteligenta-emotionala.ro
Dragoste

Armonizarea minþii ºi inimii prin dragoste este ceea ce formeazã inteligenþa completã, persoana întreagã, care îi permite unui copil sã priveascã viaþa ºi sã înþeleagã cã nu existã fundãturi, ci doar posibilitãþi. Doc Childre

Dragostea nu înseamnã sã stai undeva, ca o piatrã; ea tre- buie fãcutã, precum pâinea, refãcutã mereu, fãcutã sã fie proaspãtã.

Ursula K. LeGuinn

Atunci când transmiþi în jur dragoste, energia ei se

Acumularea dragostei

pãstreazã echilibrul ºi armonia sistemului tãu. Dragostea

este instrumentul, iar produsul final este încã mai multã

dragoste.

întoarce la tine ca o spiralã

- Sara Paddison

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Februarie 21 22 23 24 25 26 27
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Februarie
21
22
23
24
25
26
27
Februarie
www.inteligenta-emotionala.ro
Auto-Cunoaştere

Este uimitor câte persoane trec prin viaþã fãrã sã-ºi dea seama cã sentimentele lor faþã de ceilalþi sunt în mare mãsurã determinate de sentimentele faþã de propria per- soanã, iar dacã nu te simþi bine în propria piele, nu ai cum sã te simþi bine cu ceilalþi. - Sydney J. Harris

Nu te strãdui sã fii mai bun decât contemporanii sau pre- decesorii tãi. Strãduieºte-te sã fii mai bun decât tine însuþi.

William Faulkner

Un lucru foarte important pe care l-am înþeles de-a lun- gul anilor este diferenþa dintre a-þi lua munca în serios ºi a te lua pe tine în serios. Prima este o regulã imperativã, iar a doua una dezastruoasã.

Margot Fonteyn

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Februarie 28 1 2 3 4 5 6
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Februarie
28
1
2
3
4
5
6
Martie
www.inteligenta-emotionala.ro
Emoţii

Urmãrindu-þi emoþiile, ajungi la originea lor. Doar prin emoþii poþi descoperi câmpul de forþe al sufletului tãu. Garie Zukav

Educaþia ar trebui sã se bazeze pe învãþarea modului în care sã ne iubim ºi acceptãm pe noi înºine. De asemenea, sã ne exprimãm emoþiile în mod constructiv. Atunci când învãþãm aceste lucruri, putem trãi bine ºi putem iubi per- soanele ºi situaþiile din jur. - Barbara Hoberman Levine

Capacitatea de a te lãsa cuprins de flux este culmea inteligenþei emoþionale; fluxul reprezintã probabil per- fecþiunea în privinþa utilizãrii emoþiilor în folosul învã- þãrii ºi performanþei.

Daniel Goleman

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Martie 7 8 9 10 11 12 13
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Martie
7
8
9
10
11
12
13
Martie
www.inteligenta-emotionala.ro
Reproş

Poþi da greº de multe ori, dar eºuezi cu adevãrat de-abia atunci când începi sã arunci vina pe alþii. John Burroughs

Când dai vina pe alþii, renunþi la puterea de a te schimba. Dr. Robert Anthony

Când facem efortul de a simþi compasiune în loc sã reproºãm sau sã ne învinovãþim, inima se deschide din nou ºi rãmâne deschisã.

Sara Paddison

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Martie 14 15 16 17 18 19 20
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Martie
14
15
16
17
18
19
20
Martie
www.inteligenta-emotionala.ro
Schimbare

Cel mai puternic instrument de creºtere ºi transformare este ceva mai simplu decât orice tehnicã: o schimbare a inimii.

John Welwood

Toþi ºi-ar dori sã schimbe lumea, dar nimeni nu se gân- deºte sã se schimbe pe sine.

Lev Tolstoi

Cea mai mare revoluþie a generaþiei mele este faptul cã oamenii care îºi schimbã atitudinea ºi percepþia despre lume pot schimba aspectele externe ale vieþii lor. Marilyn Ferguson

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Martie 21 22 23 24 25 26 27
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Martie
21
22
23
24
25
26
27
Martie
www.inteligenta-emotionala.ro
Dificultăţi

Rostul dificultãþilor este sã te ambiþioneze, nu sã te des- curajeze. Spiritul uman se întãreºte prin confruntãri. William Ellery Channing

Din momentul în care înþelegi pe deplin deºertãciunea unei vieþi lipsite de eforturi, ai la dispoziþie instru- mentele necesare pentru a te împlini. Tennessee Williams

Am avut mai mult de furcã cu mine însumi decât cu orice altã persoanã pe care am întâlnit-o vreodatã Dwight Moody

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Martie 28 29 30 31 1 2 3
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Martie
28
29
30
31
1
2
3
Aprilie
www.inteligenta-emotionala.ro
Încredere în sine

Încrederea în sine nu înseamnã sã þipi primul sau cel mai tare, ci sentimentul cã nu ai motive sã þipi.

Anonim

Încrederea în tine, ca ºi arta, nu provine din faptul cã deþii toate rãspunsurile, ci mai degrabã din faptul cã eºti dispus sã pui toate întrebãrile.

Earl Garie Stevens

Când te mulþumeºti sã fii tu însuþi, fãrã sã te compari sau sã fii în competiþie cu alþii, cei din jur te vor respecta. Lao-Tzu

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Aprilie 4 5 6 7 8 9 10
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Aprilie
4
5
6
7
8
9
10
Aprilie
www.inteligenta-emotionala.ro
Bunătate

Am învãþat tãcerea de la vorbãreþi, toleranþa de la intole- ranþi, iar bunãtatea de la cei rãi; totuºi, foarte ciudat, nu sunt recunoscãtor niciunia dintre aceºti maeºtri. Khalil Gibran

Dacã ai fi arestat/ã pentru bunãtate, ar exista destule dovezi pentru a fi condamnat/ã? Anonim

Dacã nu ai suficiet de des bucuria de a face un lucru bun, ai neglijat mult, dacã nu chiar tot din relaþia cu tine. Cãci dacã la sfârºitul vieþii tot ce se va putea spune despre tine este cã ai fost o persoanã bunã - este suficient. - A. Neilen

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Aprilie 11 12 13 14 15 16 17
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Aprilie
11
12
13
14
15
16
17
Aprilie
www.inteligenta-emotionala.ro
Iertare

Prin iertare, greºeala este eliberatã din temniþa emoþionalã din noi, astfel încât sã putem învãþa din ea. Prin puterea ºi inteligenþa inimii, eliberarea prin iertare permite inteligenþei extinse sã acþioneze mai eficient asupra acelei situaþii. - David & Bruce McArthur

Dacã cu toþii am aplica legea ochi pentru ochi ºi dinte pentru dinte, foarte curând întregul Pãmânt ar fi popu- lat de orbi ºi ºtirbi. Mahatma Gandhi

Când pãstrezi resentimente faþã de cineva, eºti legat de acea persoanã sau situaþie printr-o legãturã emoþionalã mai tare decât oþelul. Iertarea este singura cale de des- facere a acestei legãturi ºi de eliberare. Catherine Ponder

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Aprilie 18 19 20 21 22 23 24
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Aprilie
18
19
20
21
22
23
24
Aprilie
www.inteligenta-emotionala.ro
Generozitate

Este bine sã dai atunci când þi se cere, dar este preferabil sã dai fãrã sã þi se cearã, ci pentru cã þi-ai dat seama sin- gur.

Kahlil Gibran

Puterea este capacitatea de a face bine pentru ceilalþi. Brooke Astor

Faptul cã oferi fãrã sã aºtepþi vreo rãsplatã, sau nici mãcar ca acest lucru sã fie observat, este o calitate aparte. Anne Morrow Lindbergh

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Aprilie 25 26 27 28 29 30 1
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Aprilie
25
26
27
28
29
30
1
Mai
www.inteligenta-emotionala.ro
Viaţă

Ce rãmâne în urma ta nu este cioplit în monumentele de piatrã, ci ceea ce ai þesut în vieþile celorlalþi.

Pericle

Toate animalele, cu excepþia omului, ºtiu cã rostul suprem al vieþii este sã te bucuri de ea.

Samuel Butler

Promite-þi sã-þi trãieºti viaþa ca pe o revoluþie, nu doar ca pe un proces de evoluþie.

Anthony J. D'Angelo

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Mai 2 3 4 5 6 7 8
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Mai
2
3
4
5
6
7
8
Mai
www.inteligenta-emotionala.ro
Familie

Cel care are o familie numeroasã are într-adevãr mai multe motive de supãrare, atât timp cât se îngrijeºte de aceasta; dar tot ea îi dã ºi mai multe motive de bucurie. Benjamin Franklin

Legãtura care uneºte adevãrata familie din care faci parte nu este una de sânge, ci una de respect ºi bucurie izvorând din viaþa în comun.

Richard Bach

Viaþa de famile este prea intimã pentru a fi apãratã de spiritul justiþiei. Ea poate fi susþinutã doar de spiritul dragostei, ce trece dincolo de justiþie.

Reinhold Niebuhr

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Mai 9 10 11 12 13 14 15
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Mai
9
10
11
12
13
14
15
Mai
www.inteligenta-emotionala.ro
Bucurie

Adevãrata bucurie în viaþã este sã împlineºti un scop pe care tu sã-l consideri important; sã fii o forþã a naturii în loc sã fii o zdreanþã tremurândã, egoistã, plângãcioasã ºi suferindã, ce reproºeazã întregii lumi cã nu se strãduie sã

o facã fericitã. Consider cã viaþa mea aparþine comunitã- þii ºi, cât timp voi trãi, este un privilegiu sã fac pentru aceasta ceea ce stã în puterile mele.

George Bernard Shaw

Meriþi distracþia, bucuria, libertatea ºi fericirea purã ce sunt activate de experienþa iubirii ce te însufleþeºte Alegerea îþi aparþine! David McArthur ºi Bruce McArthur

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Mai 16 17 18 19 20 21 22
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Mai
16
17
18
19
20
21
22
Mai
www.inteligenta-emotionala.ro
Furie

Dacã am putea afla povestea secretã a inamicilor noºtri, am descoperi în viaþa fiecãruia suficient de multã tristeþe ºi suferinþã încât sã ne dezarmeze ostilitatea. H.W. Longfellow

Nu poþi da mâna cu cineva dacã þii pumnul strâns. Golda Meir

Consecinþele furiei sunt cu mult mai grave decât cauzele sale.

Marc Aureliu

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Mai 23 24 25 26 27 28 29
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Mai
23
24
25
26
27
28
29
Mai
www.inteligenta-emotionala.ro
Pace

Pacea nu este ceva ce îþi doreºti; este ceva ce faci, ceva ce eºti, ceva ce oferi celor din jur.

Robert Fulghum

Oamenii trebuie sã-ºi aminteascã faptul cã pacea nu este darul fãcut de Dumnezeu creaþiei sale, ci pacea este darul pe care ni-l facem unii altora.

Elie Wiesel

Dacã nu avem pace este pentru cã am uitat cã aparþinem unii altora.

Maica Tereza

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Mai 30 31 1 2 3 4 5
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Mai
30
31
1
2
3
4
5
Iunie
www.inteligenta-emotionala.ro
Emoţii

Nu este posibilã cunoaºtere fãrã emoþie. Putem cunoaºte adevãrul, dar acesta nu ne aparþine decât dupã ce i-am simþit puterea. Cunoaºterii de cãtre creier trebuie sã i se adauge trãirea sufleteascã. Arnold Bennett

Deciziile sunt luate de cãtre creier. Angajamentul este luat de cãtre inimã. De aceea, angajamentul este cu mult mai profund ºi mai puternic decât o decizie. Nido Qubein

Gestionarea emoþiilor ne sporeºte intuiþia ºi claritatea. Ne ajutã sã ne autoreglãm chimia creierului ºi echilibrul hormonal. Ne produce stãri de exaltare naturale, ade- vãrata Fântânã a Tinereþii Veºnice pe care o cãutãm. Doc Childre

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Iunie 6 7 8 9 10 11 12
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Iunie
6
7
8
9
10
11
12
Iunie
www.inteligenta-emotionala.ro
Speranţă

Nimic nu este mai adecvat pentru crearea viitorului decât visele. Astãzi utopice, mâine în carne ºi oase. Victor Hugo

Speranþa este o stare de spirit, nu exterioarã. Speranþa, în acest sens profund, nu este buuria cã lucrurile vor merge bine sau disponibilitatea de a ne ocupa de lucruri care în mod evident vor avea succes, ci mai degrabã capacitatea de a face ceea ce considerãm a fi relevant. - Vaclav Havel

Când ajungi la capãtul cunoºtinþelor tale, trebuie sã crezi douã lucruri: Fie dincolo de margine va fi pãmânt pe care sã calci, fie þi se vor da aripi ca sã zbori.

Anonim

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Iunie 13 14 15 16 17 18 19
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Iunie
13
14
15
16
17
18
19
Iunie
www.inteligenta-emotionala.ro
Dificultăţi

Obstacolele sunt acele chestii îngrozitoare pe care le vezi atunci când nu te concentrezi pe obiectivele tale. Anonim

Orice problemã îþi aduce un cadou.

Richard Bach

Dumnezeu nu se uitã la medalii, titluri sau diplome, ci la cicatrici.

Elbert Hubbard

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Iunie 20 21 22 23 24 25 26
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Iunie
20
21
22
23
24
25
26
Iunie
www.inteligenta-emotionala.ro
Iertare

Furia te face mai mic, în timp ce iertarea te obligã sã creºti mai mare decât erai. Cherie Carter-Scott

Bucuria inefabilã de a ierta ºi a fi iertat produce un extaz ce i-ar face pânã ºi pe zei sã fie geloºi. Elbert Hubbard

Atunci când ierþi eliberezi un prizonier, iar apoi descoperi cã prizonierul erai chiar TU. Anonim

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Iunie 27 28 29 30 1 2 3
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Iunie
27
28
29
30
1
2
3
Iulie
www.inteligenta-emotionala.ro
Prezent

Ziua de ieri este un cec anulat; ziua de mâine este o pre- liminare; ziua de astãzi este singura de care poþi dis- pune, aºa încât foloseºte-o cu înþelepciune.

Kim Lyons

Atâta timp cât nu te conectezi la puterea Prezentului, orice durere emoþionalã pe care o simþi lasã în urma sa un reziduu dureros, ce persistã în tine.

Ekhart Tolle

Încerc sã învãþ din trecut, dar planific viitorul concen- trându-mã exclusiv pe perezent. Fiindcã aici este toatã distracþia.

Donald Trump

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Iulie 4 5 6 7 8 9 10
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Iulie
4
5
6
7
8
9
10
Iulie
www.inteligenta-emotionala.ro
Stres

Omul care suferã sau se ãngrijoreazã înainte de a fi nevoie, suferã mai mult decât este necesar.

Seneca

ªocul Viitorului este stresul tulburãtor ºi nãucitor ce este indus persoanelor ce sunt supuse unui numãr prea mare de schimbãri într-un timp prea scurt.

Alvin Toffler

Nu stresul ne omoarã, ci reacþia pe care o avem faþã de el. Hans Selye

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Iulie 11 12 13 14 15 16 17
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Iulie
11
12
13
14
15
16
17
Iulie
www.inteligenta-emotionala.ro
Relaţii

Prietenii adevãraþi sunt cei care, atunci când te faci de râs, nu considerã cã acest lucru te caracterizeazã. Erwin T. Randall

Fiecare prieten reprezintã o lume din noi, o lume care probabil nu se naºte înainte de apariþia sa, astfel încât lumea se naºte doar prin acea întâlnire.

Anais Nin

Cea mai bunã relaþie este cea în care dragostea reciprocã este mai puternicã decât nevoia reciprocã.

Anonim

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Iulie 18 19 20 21 22 23 24
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Iulie
18
19
20
21
22
23
24
Iulie
www.inteligenta-emotionala.ro
Libertate

Singura cale spre libertate este sã te bazezi pe propriile forþe, iar unica recompensã este faptul cã îþi eºti. cel mai bun sprijin

Patricia Sampson

Dragostea de libertate este dragoste faþã de ceilalþi; dragostea de putere este dragoste faþã de noi înºine. William Hazlitt

Oamenii solicitã liertatea cuvântului ca o compensaþie pentru libertatea de a gândi, pe care o folosesc foarte rar. Soren Kierkegaard

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Iulie 25 26 27 28 29 30 31
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Iulie
25
26
27
28
29
30
31
Iulie
www.inteligenta-emotionala.ro
Fericire

Fericirea este binele suprem, fiind o realizare a prac- ticãrii perfecte a virtuþilor, pe care unii o pot atinge, în vreme ce alþii au parte foarte puþin sau deloc de ea Aristotel

Succesul nu este calea spre fericire. Fericirea este calea spre succes. Dacã iubeºti ceea ce faci, vei avea ºi succes. Herman Cain

Sã le fim recunoscãtori celor ce ne fac fericiþi; ei sunt grã- dinarii fermecaþi ce ajutã sã se deschidã bobocii sufletu- lui nostru.

Marcel Proust

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum August 1 2 3 4 5 6 7
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
August
1
2
3
4
5
6
7
August
www.inteligenta-emotionala.ro
Perfecţiune

Artiºtii care tânjesc sã atingã perfecþiunea în toate sunt cei care nu realizeazã niciodatã nimic. Eugène Delacroix

Adu-þi aminte cã frica se aciuiazã în spatele perfecþio-

nismului. Sã te confrunþi cu temerile tale ºi sã-þi dai voie sã greºeºti ca orice om poate, în mod paradoxal, sã te transforme într-o persoanã mult mai productivã ºi mai

fericitã.

- Dr. David M. Burns

Perfecþiunea este atinsã nu atunci când nu mai ai nimic de adãugat, ci atunci când nu mai ai nimic de eliminat. Antoine de Saint-Exupéry

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum August 8 9 10 11 12 13 14
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
August
8
9
10
11
12
13
14
August
www.inteligenta-emotionala.ro
Frică

În viaþã nu existã nimic de care sã ne temem, ci doar lucruri pe care trebuie sã le înþelegem. Marie Curie

Frica este o întrebare: Ce anume te sperie ºi de ce? Exact cum sãmânþa sãnãtãþii se aflã în boalã, deoarece boala conþine informaþii, fricile sunt un tezaur de autocunoaº- tere dacã le explorezi. Marilyn Ferguson

Baza optimismului este teroarea în stare purã. Oscar Wilde

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum August 15 16 17 18 19 20 21
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
August
15
16
17
18
19
20
21
August
www.inteligenta-emotionala.ro
Schimbare

Nu se poate spune cã unii oameni au voinþã ºi alþii nu. De fapt, unele persoane sunt pregãtite sã se schimbe, iar altele încã nu.

James Gordon

Fãrã schimbare, ceva dormiteazã în noi ºi doar arareori se trezeºte. Cel adormit trebuie sã se trezeascã. Frank Herbert

Referitor la iniþiativã ºi creaþie, existã un adevãr elemen- tar - faptul cã dacă ne dedicãm total unui obiectiv inte- rior, atunci ºi Providenþa se pune în miºcare. W.H. Murray

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum August 22 23 24 25 26 27 28
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
August
22
23
24
25
26
27
28
August
www.inteligenta-emotionala.ro
Pace

Dacã ne este greu sã gãsim împãcarea în noi înºine, este inutil sã o cãutãm altundeva. François de la Rochefoucauld

Pacea nu înseamnã lipsa rãzboaielor, ci este o virtute, o stare de spirit, o predispoziþie pentru bunãvoinþã, încre- dere, dreptate.

Baruch Spinoza

Nu poþi separa pacea de libertate, deoarece nimeni nu este împãcat pânã când nu-ºi obþine libertatea. Malcolm X

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum August 29 30 31 1 2 3 4
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
August
29
30
31
1
2
3
4
Septembrie
www.inteligenta-emotionala.ro
Viaţă

Imagineazã-þi viaþa ca pe un joc în care jonglezi cu cinci mingi. Numele lor: munca, familia, sãnãtatea, prietenii ºi spiritul. ªi trebuie sã le menþii pe toate în aer. Foarte curând înþelegi cã munca este o minge de cauciuc. Dacã o scapi, sare la loc în mâna ta. Dar celelalte patru mingi

- familia, sãnãtatea, prietenii ºi spiritul - sunt de sticlã. Dacã scapi pe jos vreuna, ele sunt iremediabil ºifonate, afectate, marcate, ciobite, stricate sau chiar sparte. Nu vor mai fi niciodatã la fel. Trebuie sã înþelegi asta ºi sã menþii echilibrul în viaþa ta. - Brian Dyson

Trãieºti. Fã ceva. Sarcina ta în viaþã, imperativul moral, este atât de simplu! Poate fi exprimat în cuvinte simple, nu în fraze. Sunã astfel: Priveºte. Ascultã. Alege. Fã. Barbara Hall

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Septembrie 5 6 7 8 9 10 11
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Septembrie
5
6
7
8
9
10
11
Septembrie
www.inteligenta-emotionala.ro
Dragoste

Este uºor sã-i iubeºti pe cei aflaþi departe. Nu este tot- deauna uºor sã-i iubeºti pe cei de lângã tine. Adu dragostea în casa ta, pentru cã de-acolo trebuie sã porneascã iubirea faþã de ceilalþi. Maica Tereza

Dacã promiþi cã nu întârzii prea mult, te voi aºtepta aici toatã viaþa.

Oscar Wilde

Dragostea nu înseamnã doar sã ne uitãm unul la altul, ci sã ne uitãm în aceeaºi direcþie. Antoine de Saint-Exupéry

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Septembrie 12 13 14 15 16 17 18
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Septembrie
12
13
14
15
16
17
18
Septembrie
www.inteligenta-emotionala.ro
Ambiţie

Þinteºte spre Lunã. Chiar dacã o ratezi, tot te alegi cu stelele.

Les Brown

Pentru ca sã realizãm lucruri mãreþe trebuie nu doar sã acþionãm, ci ºi sã visãm; nu doar sã planificãm, ci sã ºi credem.

Anatole France

Destinul nu þine de ºansã, ci de alegere; nu este ceva ce se lasã aºteptat, ci este ceva ce trebuie împlinit. William Jennings Bryan

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Septembrie 19 20 21 22 23 24 25
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Septembrie
19
20
21
22
23
24
25
Septembrie
www.inteligenta-emotionala.ro
Simplitate

Puritatea ºi simplitatea sunt cele douã aripi cu care fiecare om se poate ridica deasupra pãmântului ºi a lucrurilor trecãtoare.

Thomas Kempis

Redu complexitatea vieþii eliminând dorinþele inutile, iar chinurile vieþii se vor reduce de la sine. Edwin Way Teale

În fond, lucrurile simple ºi frumoase sunt cele ce conteazã cu adevãrat.

Laura Ingalls Wilder

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Septembrie 26 27 28 29 30 1 2
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Septembrie
26
27
28
29
30
1
2
Octombrie
www.inteligenta-emotionala.ro
Trăire

Gãseºte-þi vreme sã descoperi frumuseþea ºi dragostea din jurul tãu. Convinge-te cã fiecare persoanã are un potenþial infinit, dar cã fiecare dintre noi suntem unici. Ceea ce simþi în prezent cã îþi lipseºte ar putea fi una dintre calitãþile tale viitoare. Învaþã sã-þi percepi viitorul

ca fiind plin de promisiuni ºi posibilitãþi. Obiºnuieºte-te sã consideri totul ca pe o experienþã valoroasã. Gãseºte în tine suficientã forþã interioarã încât sã-þi determini sin- gur/ã valoarea, fãrã a depinde de modul în care alþii îþi

- Anonim

apreciazã acþiunile.

Experienþa nu este ceea ce þi se întâmplã, ci ce anume faci cu ceea ce þi s-a întâmplat. Aldous Huxley

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Octombrie 3 4 5 6 7 8 9
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Octombrie
3
4
5
6
7
8
9
Octombrie
www.inteligenta-emotionala.ro
Auto-Control

Îl consider mai curajos pe cel care îºi înfrânge dorinþele decât pe cel care îºi înfrânge duºmanii, fiindcã cele mai dificile victorii sunt cele asupra firii noastre.

Aristotel

Mintea prostului este dirijatã de limba sa, în vreme ce limba înþeleptului este dirijatã de mintea sa. Ali ibn-Abi-Talib

Tu îþi dirijezi viaþa. Þine minte mereu asta. Eºti ceea ce eºti din cauza alegerilor conºtiente ºi inconºtiente pe care le-ai fãcut.

Barbara Hall

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Octombrie 10 11 12 13 14 15 16
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Octombrie
10
11
12
13
14
15
16
Octombrie
www.inteligenta-emotionala.ro
Auto-Cunoaştere

Nu putem schimba nimic înainte de a accepta acel lucru. Condamnarea nu elibereazã, ci preseazã.

C. G. Jung

Atunci când te cufunzi în mod conºtient în dragoste,

efectele asupra stãrii de bine ºi calitãþii vieþii te vor moti- va ºi te vor conduce spre o nouã dimensiune a conºtiinþei. Rezultatele sunt atât de satisfãcãtoare, încât rapid ca-

peþi o pasiune pentru autocontrol.

- Sara Paddison

De fiecare datã când nu-þi urmezi ghidul interior, simþi cã-þi pierzi energia, orientarea, ai senzaþia cã ceva spiri- tual moare în tine.

Shakti Gawain

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Octombrie 17 18 19 20 21 22 23
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Octombrie
17
18
19
20
21
22
23
Octombrie
www.inteligenta-emotionala.ro
Imaginaţie

Tot ceea ce-þi poþi imagina este real.

Pablo Picasso

Mergi cu încredere în direcþia visurilor tale. Trãieºte viaþa pe care þi-ai imaginat-o. Henry David Thoreau Imaginaþia este o armã redutabilã în lupta cu realitatea. Jules de Gaultier

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Octombrie 24 25 26 27 28 29 30
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Octombrie
24
25
26
27
28
29
30
Octombrie
www.inteligenta-emotionala.ro
Încredere în sine

Ai încredere în tine! Ai încredere în capacitãþile tale! Fãrã încrederea umilã în propriile puteri, nu poþi avea succes sau fi fericit. Norman Vincent Peale

Odatã ce ai decis sã faci un anumit lucru, du-þi planul la îndeplinire, oricât de obositor sau neplãcut ar fi. Câºtigul în privinþa încrederii în sine adus de faptul cã þi-ai atins obiectivul va fi imens.

Arnold Bennett

Abordeazã sarcinile uºoare ca ºi cum ar fi dificile, iar pe cele dificile ca ºi cum ar fi uºoare; în primul caz nu-þi laºi încrederea în tine sã adoarmã, în celãlalt caz nu o pui în pericolul de a fi afectatã. Baltasar Gracian

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Octombrie 31 1 2 3 4 5 6
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Octombrie
31
1
2
3
4
5
6
Noiembrie
www.inteligenta-emotionala.ro
Furie

Furia este acea puternicã forþã interioarã care stinge

lumina raþiunii. Ralph Waldo Emerson

Caracterul nu este moºtenit. Este construit zi de zi prin gândurile ºi acþiunile noastre, gând dupã gând, faptã dupã faptã. Dacã laºi frica, ura sau furia sã-þi stã- pâneascã mintea, ele se transformã în lanþuri pe care þi le-ai fãurit singur. - Helen Douglas

Sã nu privim înapoi cu mânie sau înainte cu fricã, ci de jur împrejur cu conºtiinþa treazã.

James Thurber

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Noiembrie 7 8 9 10 11 12 13
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Noiembrie
7
8
9
10
11
12
13
Noiembrie
www.inteligenta-emotionala.ro
Simplitate

Activitãþile casnice de zi cu zi sunt cu mult mai impor- tante pentru echilibrul emoþional decât o poate sugera simplitatea lor.

Thomas Moore

Cele mai importante aspecte ale realitãþii ne sunt ascunse datoritã simplitãþii ºi familiaritãþii lor. Ludwig Wittgenstein

Orice prost inteligent poate face lucrurile mai mari, mai complexe ºi mai violente. Ai nevoie de o clipire de geniu – ºi de mult curaj – ca sã o iei în cealaltã direcþie. E. F. Schumacker

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Noiembrie 14 15 16 17 18 19 20
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Noiembrie
14
15
16
17
18
19
20
Noiembrie
www.inteligenta-emotionala.ro
Înţelepciune

Nu este înþelept sã fii prea sigur de înþelepciunea ta. Este preferabil sã-þi aminteºti mereu cã ºi cel mai puternic om poate slãbi, iar cel mai înþelept o poate lua razna. Mahatma Gandhi

Înþelepciunea este arta de a ºti ce anume sã treci cu ve- derea.

William James

Mâna unui copil în a ta – câtã tandreþe stârneºte, câtã putere trezeºte! Devii instantaneu monumentul puterii ºi înþelepciunii.

Marjorie Holmes

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Noiembrie 21 22 23 24 25 26 27
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Noiembrie
21
22
23
24
25
26
27
Noiembrie
www.inteligenta-emotionala.ro
Generozitate

Adevãratul sens al vieþii este sã plantezi copaci la a cãror umbrã nu vei sta niciodatã.

Nelson Henderson

Generozitate nu înseamnã sã-mi dai ceva ce mie îmi tre- buie mai mult decât þie, ci sã-mi dai ceva ce þie îþi tre- buie mai mult decât mie.

Khalil Gibran

Toþi ne-am dori sã avem reputaþia de persoane generaose, cu condiþia sã o plãtim cât mai ieftin. Mignon McLaughlin

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Noiembrie 28 29 30 1 2 3 4
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Noiembrie
28
29
30
1
2
3
4
Decembrie
www.inteligenta-emotionala.ro
Libertate

Pentru a trãi liber ºi fericit, trebuie sã-þi sacrifici plic- tiseala. Acest sacrificiu nu este întotdeauna uºor de fãcut. Richard Bach

Nu meritã sã ai libertate, dacã ea nu include ºi libertatea de a greºi.

Mahatma Gandhi

Tot ce este mãreþ ºi încântãtor a fost creat de persoane care s-au bucurat de libertate.

Albert Einstein

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Decembrie 5 6 7 8 9 10 11
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Decembrie
5
6
7
8
9
10
11
Decembrie
www.inteligenta-emotionala.ro
Curaj

Pãstreazã-ºi frica pentru tine, dar împãrtãºeºte-þi curajul cu ceilalþi.

Robert Louis Stevenson

Viaþa se restrânge sau se extinde în funcþie de curajul tãu. Anais Nin

Curajul este prima calitate a unui om, deoarece este cali- tatea care le garanteazã pe celelalte.

Winston Churchill

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Decembrie 12 13 14 15 16 17 18
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Decembrie
12
13
14
15
16
17
18
Decembrie
www.inteligenta-emotionala.ro
Bucurie

Ne alegem bucuriile ºi tristeþile cu mult înainte de momentul în care le trãim. Khalil Gibran

Trecem o singurã datã prin viaþã, momentele de astãzi devin amintirile de mâine, aºa cã bucurã-te de fiecare moment al vieþii, bun sau rãu, deoarece darul vieþii este

însãºi viaþa. Edna St. Vincent Millay

Nu cât de multe avem, ci cât de mult ne bucurãm de ele, ne determinã fericirea.

Charles Haddon Spurgeon

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Decembrie 19 20 21 22 23 24 25
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Decembrie
19
20
21
22
23
24
25
Decembrie
www.inteligenta-emotionala.ro
Bunătate

Dacã nu ai simþit deseori bucuria de a fi fãcut o faptã bunã, înseamnã cã ai neglijat o parte importantã din tine, dacã nu cumva chiar totul.

A. Neilen

Bunãtatea înseamnã mai mult decât fapte. Este o atitu- dine, o exprimare, o privire, o atingere. Este orice ridicã moralul altei persoane

C. Neil Strait

Ideile care mi-au luminat calea au fost bunãtatea, fru- museþea ºi adevãrul.

Albert Einstein

Lun Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Decembrie 26 27 28 29 30 31 1
Lun
Mar
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
Decembrie
26
27
28
29
30
31
1
Ianuarie
www.inteligenta-emotionala.ro
Trecut/Viitor

Necazul cu vremurile noastre este faptul cã viitorul nu mai este aºa cum ne-am obiºnuit sã fie.

Paul Valéry

Nu trãi nici în trecut, nici în viitor, ci lasã activitãþile fiecãrei zile sã te absoarbã complet ºi sã-þi satisfacã cele mai înalte aspiraþii.

Sir William Osler

Când renunþi la dorinþa de a-þi controla viitorul, ai acces la mult mai multã fericire.

Nicole Kidman

Profilul Autorului

Nãscut în 1959 în Braºov, Daniel Bichiș este Associated EQ Trainer, EQ Coach ºi Consultant SEI certificat în 2006 de 6 Seconds Foundation., SUA. Este certificat de MHS, Canada drept Consultant EQi ºi EQ360. Este coordonatorul studiilor „Inteligenþa Emoþionalã la locul de muncã - 2007” și „Coaching@Work 2010”. În calitate de Trainer NLP, a fost primul român certificat de Society of NLP, SUA, în 2000. Din anul 2006 este singurul român invitat de cãtre Richard Bandler ca trainer-asistent. Daniel este licenþiat în Psihologie ºi Biochimie. A urmat formãri extinse în terapia experienþialã, Gestalt ºi sistemicã, în hipnoza ericksonianã ºi în analiza reichianã. Un program intens de dezvol- tare personalã l-a pregãtit pentru a fi un coach extrem de apreciat. Are peste 10 ani de experienþã de coaching cu persoane, cupluri, echipe ºi com- panii. Abilitatea sa principalã este facilitarea schim- bãrilor în viaþã, carierã, precum ºi dezvoltarea organizaþionalã, pe baza unei abordãri holistice. Daniel este membru al Asociaţiei Profesioniștilor NLP din România (APRO-NLP), International Association of Coaches, SUA (IAC), International Association of NLP Trainers, Elveþia (IANLP), International Association of NLP Institutes, Germania (IN), Neuro-Leadership Institute (SUA), International Association of Coaching Insti- tutes, Germania (ICI), Romanian Coaching Guild (ARC), Chartered Institute of Personnel De- velopment, Marea Britanie (CIPD).

Profilul Companiei

Competent Consulting a fost fondatã în 1990 de Mariana ºi Daniel Bichiº, sub o altã denumire, dar cu aceeaºi misiune: facilitarea exprimãrii potenaþialului la nivel individual ºi organizaþional, prin folosirea celor mai avansate metode de coaching ºi training. Competent Consulting a creat tradiþia soluþiilor foarte eficiente, raþionale ºi ancorate în actualitate, adaptate permanent nevoilor clien- tului. Fiind mereu în avangarda utilizãrii tehnicilor inovatoare pre- cum NLP, inteligenþã emoþionalã sau coaching, Competent Consulting este consideratã a fi una dintre cele mai creative, dinamice ºi influente companii de consultanþã din România. La Salonul Internaþional de Psihologie din 2008, un juriu extrem de exigent i-a decernat Premiul de Excelenþã pentru workshopurile de psihologie organizaþionalã Celor interesaþi de dezvoltarea personalã, Competent Consulting le oferã:

evaluarea nivelului EQ ºi a abilitãþilor de intelligenþã emoþionalã, prin testele EQi sau SEI

coaching bazat pe NLP ºi IE

workshopuri open pe subiecte precum: De la Viziune la Acþiune, Încrederea în sine, Charisma Enhancement, SmartEmotions® etc.

Dezvoltarea profesionalã este facilitatatã prin:

evaluarea abilitãþilor de leadership, vânzare ºi customer service, prin

Rapoartele EQi Business sau Leadership, EQ360, sau SEI Leadership

executive coaching ºi de carierã bazat pe NLP ºi EI

workshopuri open sau in-house pe subiecte cum ar fi: Business NLP®, Abilitãþi de Prezentare, Vânzare Consultativã, Management prin Coaching, Echipa Inteligentã Emoþional, Stres Management Avansat

Pentru facilitarea dezvoltãrii organizaþionale, Competent Consulting oferã soluţii de top:

executive team coaching ºi facilitarea de retreats

Strategic Visioning (facilitarea luãrii deciziilor strategice),

Certified Coaching Manager® - program de susþinere a trecerii la managementul prin coaching.

Despre Copyright

Respectul faþã de creativitatea ºi munca celorlalþi este un semn de inteligenþã emoþio- nalã. De aceea, citiþi informaþiile de mai jos înainte de a încerca sã modificaþi în vreun fel

acest fiºier sau a încerca sã-l vindeþi altcuiva. Calendarul Inteligenþã Emoþionalã 2011 este

o contribuþie benevolã la rãspândirea noþiu-

nilor si tehnicilor de IE. A fost conceput pen- tru distribuirea GRATUITÃ, în afara oricãror interese fianciare, ºi trebuie sã rãmânã astfel. Documentul se bazeazã pe resurse larg

rãspândite în World-Wide-Web, iar imagini-

le folosite provin de pe websitul www.fotocom-

munity.com. Toate drepturile sunt rezervate

autorilor citaþi.

Selecþia citatelor ºi a imaginilor, precum ºi designul acestui document, sunt protejate de

o licenþã Creative Commons Public Copyright

(Attribution, Non-Commercial, No Deriva- tives). Aceasta înseamnã cã aveþi dreptul sã doscărcaþi ºi sã distribuiþi gratuit acest fiºier, atâta timp cât

nu-l modificaþi în nici un fel,

nu-l valorificaþi comercial.

Pentru

rugãm sã ne contactaþi la:

informaþii

orice

suplimntare,