Sunteți pe pagina 1din 24

NOUA ELIT POLITIC DIN ROMNIA POSTCOMUNIST

REZUMAT
Drd.VIORELLA MANOLACHE
Lucrarea de fa, axat pe problematca elte poltce rom!"e#t po$tcomu"$te, %#
propu"e $ deca"te&e teorle 'ma (ec)* cla$ce # ma "o* moder"e*po$tmoder"e+
de$pre elite, relef!"d mplcarea pro,ramatc a ace$tora %" $tore, recur,!"d, teoretc, la
departa-r d"amce elit elite- elitism.
."tr*o prm def"re a elitei acea$ta ar trebu %"elea$ ca fra,me"t al $ecu"
dom"a"te a u"e formau" $ocale care exerct / pret"de co"ducerea poltc, $ocal,
cultural, %" (rtutea u"or calt de excele" 'car$me+ a$umate, de$pre care $e
pre$upu"e c apar", %" exclu$(tate, acelua# e#a"to". A#a cum (om $tabl la u" prm
$ur(ol co"ceptual, elitismul mplc o relae de for %"tre (!rf # ba&, relae %" care
elita(-ele) pret"d'e+ dreptul de co"trol drect $au "drect a$upra ma$elor. O relae care*
de$cre pe ce care produc dec&le, dar % # pre$cre pe ce care, %" mod paradoxal, $u"t
$epara de ma$e.
Vom co"$dera c orce te"tat( de a de$e"a "eutru ara de cupr"dere a ace$tu
co"cept e$te "adec(at. ." opu"ea "oa$tr, proce$ul pre$upu"e, %" prmul r!"d,
$coaterea la lum" a prototpurlor deolo,ce # "u $mpla reproducere 'de$crere+ a lor.
Numa d"tr*o atare per$pect(, ace$t proce$ a"altc (a de&(lu d"amca d$trbur #
lmtr puter.
0tructural, am optat pe"tru la"$area # $u$"erea a tre palere elt$te
'"ter+relao"ate1 elita interbelic* antielita* elita postdecembrist, prec&!"d c o dat
cu a(a"$area %" e(e"me"tul $torc, elitele $uport modfcr "ere"te de(e""d elite
tradiionale, elite tehnocrate, carismatice, ideologice, simbolice, contra # novelite, elite
reziduale, periferice or sub-elite. Cu me"u"ea c, moder"tatea rom!"ea$c rm!"e
co"$oldat, %" e$e", de ctre elitele tradiionale # moderne, fapt reco"frmat # de
a",a-area ace$tora, deopotr(, ca repre&e"ta" a (e culturale, eco"omce, $ocale, dar
# ca oame" poltc.
0 o $pu"em de la %"ceput1 "u a(em %" fa u" fe"ome" l"ar, plat, c, u"ul $"uo$,
de"(elat, elitismul romnesc rm!"!"d u" co"cept capabl $ ofere ar,ume"te %"
$pr-"ul celor ce % atrbue u" rol dec$( %" (aa poltc, cultural, eco"omc.
Elitismul ca deolo,e poltc are %" (edere peroada de dup re(olule bur,)e&o*
democratce, %" care "tr %" ecuae co"cepte ca democrae # om comu". Opt!"d pe"tru
"(e"tarul u"or atar re&duur poltce, culturale, eco"omce 'care deformea& modelul
occde"tal al moder"t $au care $e opu" cu %"cp!"are2+ "e ralerm opu"
potr(t crea, proectul moder" rom!"e$c a e#uat tocma d" lp$a u"e trad
democratce, a recproct de dreptur d"tre co"ductor # co"du#. Lucrarea $u$"e #
co"$acr o $ere de co"cepte m$urable ce $e (or ara"-a co"ce"trc %" ra&a captalulu
poltc, "(ara" dec$( pe"tru "ou"ea de elit, ofer"d la $ub$ol, date de de"tfcare
pe"tru expo"e" $ pr"cpal. Cu me"u"ea c, am e(tat cu bu" #t", detalle
de$pre alte 3per$o"a-e4 care "u $e (d a",a-ate total %" (aa poltc #, "u %" ultmul
5
r!"d, detalle $pectaculare, care $ dep#ea$c cadrul # a#a de$tul de lax al u"e $ocet*
$pectacol, de factur po$tmoder"2
D$t"ca pe care am operat*o d"tre fostele # noile elite $e $ub$umea& proectulu
e$t*europea" care m&a pe u" tpar comu" crcum$cr$ teore apare"te autoreproduceri a
elitelor. ." po$ta& a*tpc, Rom!"a a rma$ $",ura ar d" blocul comu"$t, %" care
fo$tul 6artd Comu"$t $*a ma"fe$tat react( pr" "termedul 70N*ulu. Aparatul care $*a
autoperpetuat a fo$t d$pu$ $ $uporte plural$mul poltc, tra(e$t"du*$e $ub forma elitei
reziduale. 8recerea de la elita periferic # rezidual la noua elit politic poate f
$ub$umat %" dou a$pecte ce"trpete1 pe de o parte, eleme"tele elitei periferice (or
ma"fe$ta o re&$te" de$tul de puter"c la $c)mbare, ar, pe de alt parte, noua elit
politic (a t"de %"$pre %""ore, cre!"d ,erme" u"e "o or,a"&r.
9" atare e#ec po$tcomu"$t %# poate a(ea explcaa # %" efortul de :recclare4
$u$"ut '%" $e"$ul $u de pre,tre co"t"u a cadrelor+ al antielitelor comuniste care au
%"cercat %" $paul e$t*europea", accelerarea moblt # "$erarea u"e apare"te poltc
$elect(e. 6re&e"a $em"fcat( a antielitei 'a intelectualitii de partid+ %" proce$ele
deolo,ce (a marca def"t( d$para antielitei militante, co"duc!"d ulteror la
co"turarea u"u profl alter"at(, cel al intelectualului disident.
Lp$t de l"a clar de demarcae %"tre te)"ocrae # brocrae, "oua $tructur
poltc a Europe de E$t (a f marcat de d(er$fcarea elitelor, dfertele facu"
$upra(e,)"d puterea celorlalte # mo"tor&!"du*# recproc acu"le.
." Rom!"a po$tcomu"$t elitele politice au fo$t recrutate ma ale$ d" r!"dul
"ome"clatur # al t"erlor te)"ocra a a"lor ; <= cre$cu %" $prt de pere$tro>a $ub
arpa protectoare a re,mulu comu"$t. Elita politic postcomunist $*a autoreprodu$, pe
fu"dame"tul u"u captal$m rom!"e$c marcat, %" lmba-ul lu 8eodor ?aco"$>@, de o
etc $lab # $upu$ u"u meca"$m pro("cal de autoperpetuare.
Exemplele po$tcomu"$te oferte ca form tpc e$t*europea" de e#re d"
comu"$m, pot f $ub$umate de de tra"&e ,lobal la democrae, pr" aducerea %"
prm*pla" a $olulor te)"ce la dfcultle 'eco"omce, $ocale, poltce etc.+ aprute.
Noua elit d" Rom!"a rm!"e # ea %"l"ut pr" reele cle"telare, apare"t %" d$put,
"e,!"du*# u"a altea le,tmtatea. De# e$te u" fe"ome" lp$t '%"c+ de amploare, $*a
%"cete"t deea de aparte"e" la elit ca u" drept mo#te"t. Numero# repre&e"ta" a
actualelor elite $u"t de$ce"de" a antielitei a"lor AB= $au CD=, de factur ar$tocratco*
proletar.
M&!"d pe o pre&e"tare a formelor tpce e$t*europe"e, co"$derm c, ceea ce $*a
petrecut %" cadrul elitei, pare $ core$pu"d u"e comb"a d"tre crculae #
reproducere, cu acce"te pe fe"ome"ul de mobltate # promo(are "ter". A#adar,
poltca a"teltelor comu"$te, a urmrt, prortar, elm"area elitei tradiionale d"
arterele (e publce rom!"e#t. 7e"ome"ul $e $ub$umea& "te"e antielitei de a
:fractura # fra,me"ta4 d"am$mul $ocet rom!"e#t # de a*l $ubordo"a u"or
:te"d"e re,re$(e4. I"compatbl cu $tructura poltc, eco"omc, cultural a ace$tor
cate,or elt$te, antielita comunist rom!"ea$c (a de"u"a erar)a obect(, epu&!"d
le,tmtatea orcru tp de elit # mpu"!"d, la modul (ole"t, propra $a $tructur.
8recerea de la antielita comunist la elita politic periferic # rezidual, $*a
produ$, %" $paul rom!"e$c po$tcomu"$t %" "terorul :$tructur cadrlate4 a $$temulu,
pr" re(olue. Dac Eu,E"e DuprFel
5
$ub$uma ace$t fe"ome" u"u proce$ de (ertcal&are
5
Eu,E"e DuprFel, ociologie g!n!rale, 697, 6ar$, 5GH<.
I
a elitelor, elitele politice postdecembriste pot f $c)emat&ate drept :f,ur alu",te
(ertcale # paralele4, ar elitele periferice"reziduale, :alte f,ur alu",te, u" fel de be"&
$au pa",lc care le tra(er$ea& or&o"tal pe prmele4, $au, %" lmba-ul lu 6areto,
re&duur care aco"ea& dup "$t"ctul comb"alor # al per$$te"e a,re,atelor.
Dac "u putem (orb de$pre o $uprapu"ere $multa" a elitei politice
periferice"reziduale pe antielita politic comunist, re,ula care ,u(er"ea& o atare
re(e"dcare e aceea a u"e $uprapu"er $ec(e"ale, ce operea&, potr(t lu JacKue$
Coe"e"*Hut)er
I
, o fu&u"e %"tre elita conductoare # cea a responsabililor politici.
." ca&ul antielitei comuniste romne#ti, %"$tp!"rea captalulu poltc, %# are
reflexele %" co"trolul caplar a$upra poltc "ao"ale. Doar a#a putem %"ele,e :de(erea
rom!"ea$c4, %" po$ta&a $a de (er$u"e local a comu"$mulu "ao"al # de pla$are a
antielitei pe coordo"atele re$tructurr ofcale # a a$mlr (alorlor popul$te #
"ao"al$te. 6la$at pe tertorul u"e "o ,ramatc '$torce, poltce, culturale,
eco"omce, $ocale # $mbolce+ antielita comunist a (&at, %" pr"cpal, "teracu"ea
co"tro(er$at d"tre acea$ta, novelit #, re$pect(, contraelit, precum # po&le pe care
le (a fa,octa acea$ta %" "$ttule, relale de cla$ # %" reelele $ocale.
D$po&le, obceurle, bo,rafle # memorle colect(e ale antielitei comuniste
(or f acelea care pot def" d"amca re,re$( a :lupte poltce4 pe"tru crearea u"e "o
ca$te pe care a"teltele t"d $ o repre&"te # $* co"fere o apare"t or,a"ctate. Dac,
teoretc, co"trolul puter "u poate f "codat total, antielita politic romneasc a reu#t
$ ob", practc, co"trolul poltc a$upra puter, recur,!"d la "te,rarea $a ca $$tem
dom"a"t, pr" retorca ade&u", a $oldart # a u"form&r. A-u$tarea perma"e"t a
traectore a$ce"$o"al*poltce a antielitei comuniste romne#ti a pre$upu$ $ubordo"area
def"t( a captalulu eco"omc, cultural, $ocal, $mbolc # rel,o$ etc. u"u captal
poltc ate"t te&aur&at.
0ub$umat 3pre&ume de $ufce"4, 're+act(at, democraa d" Rom!"a de("e
:complce cu $"e4 pr" $mpla co"de a (otulu e,al, a %"tre,ulu $et de co"d formale
pe"tru determ"ale "ece$are democrae. Da,"o$tcat drept o democrae m"mal
a",a-at pe tra$eul co"$oldr e, a(!"d atrbutele u"e democra or,"ale, de
co"fru"tare, democraa rom!"ea$c $e fu"dame"tea& pe u" cadru "$ttuo"al o$cla"t
care a$,ur, la "(el teoretc # cu foarte multe clau&e $pecale, fu"co"area u"u $$tem
democratc apare"t $tabl.
A",a-ate %"tr*u" a$tfel de proiect elitar, elitele politice romne#ti (or opta pe"tru
f"al&area u"e democra marcat de d$putarea %"t!et %" acumularea captalulu
poltc pr" act(area # 're+act(area atrbutelor lor :tar4 'poltce, eco"omce, $ocale,
culturale etc.+.
0upu$ u"e pe$u" co"$ta"te, democraa rom!"ea$c (a de(e" tertorul comu"
al lupte elitei pe"tru captal poltc. Elitele politice romne#ti a",a-ate %" co"$oldarea
democrae au $uprapu$ mperat(ele de partd, cer"ele ,e"erale # per$o"ale 'poltce,
eco"omce, culturale, $ocale etc.+ u"e amb,ut a puter, da,"o$tcat pr"tr*o
depe"de" recproc # de&ec)lbrat a actorlor poltc mplca %" %"$tp!"rea e.
Cu me"u"ea c de"tor puter poltce $ub$ta"al$te $u"t membr u"e elite
"$ttute pe crter formale, ar be"efcar u"e puter relao"ale repre&"t subelita, $au
elita tnr aflate %" a$ce"$u"e. Elita politic romneasc de("e o elit a funciei #L$au
a poziiei ocupate, de&b"at pr" de&acordul %" pr("a re,ullor -oculu # a (alorlor
I
JacKue$ Coe"e"*Hut)er, ociologia elitelor, 6olrom, Ia#, I==M.
N
"$ttulor. Marcat de tra"$ferur de pre$t,u # de "flue" polmorf # dfu&,
democraa rom!"ea$c (a de(e" $paul de %"t!l"re # d$put al vechilor elitei # al
subelitei ca loc comu" al m&elor %mprte. Meca"$mele recrutr, ca"alele de acce$,
procedeele # crterle de $elece ale elitei tinere de(" marc a rtmulu le"t de %""ore,
a$ocat, %" ,e"eral, peroadelor u"e apare"te pa$ democratica.
O ultm prec&are1 lucrarea de fa $e a#a& %" cofra-ele u"e $tructur d"amce,
$tabl"d captole # $ubcaptole axate pe pre&e"tarea modelului funcional al elitei
interbelice, pe disfuncionalitile politico-istorice ale antielitei comuniste # pe profilul
elitei politice romne#ti postdecembriste, ace$tea d" urm a#e&ate la -umtatea drumulu
d"tre '%"tre+ e#ecul elitei interbelice # remanenele (active) ale antielitei. Doar "te,rate
u"e a$tfel de ecua $torco*poltce, elita politic romneasc postcomunist %# poate
re(e"dca $e"$ul real.
Captolele # $ubcaptolele dedcate elitei interbelice # antielitei comuniste (" %"
%"t!mp"area afrmae * pote&, potr(t crea, blocul de putere po$tcomu"$t "u e$te
"c o cla$ "ou, "c (ec)e, c e$te compu$ d" ce care caut $ real&e&e u" proect de
putere. ?blo,rafa (a f pre&e"tat %" 'la+ f"al, re$pect!"d $tructura fecru captol.
7ormula e$te or,"al # permte o pa"oramare $ec(e"al, cu $copul mrtur$t de a
putea a(ea acce$ la $tructura "tm a demer$ulu de cercetare. Notele de $ub$ol "dc cu
exacttate fecare pa$ %" co"turarea u"e reac per$o"ale la tematcaLproblematca a(ut
%" obect(.
Cele tre palere elt$te '"ter+relao"ate (&ate de "o %" a"al& 'elita interbelic-
antielita- elita postdecembrist+ #*au propu$ $ tra$e&e 'fr a tra,e co"clu& tar,
def"t(e+ rolul dec$( al elitei %" (aa poltc, cultural, eco"omc rom!"ea$c. Ceea
ce am dort $ $ubl"em d"tru*%"ceput e$te faptul c, "u putem (orb, %" a"al& de$pre
profilul elitei politice postcomuniste, fr a*l raporta crtc 'cu ar,ume"te $torco*
poltce+ la modele a"teroare, fe ele epu&ate 'modelul "terbelc+ $au react(e 'modelul
comu"$t+. A#e&!"du*"e pe po& obect(e, "eacord!"d c!#t, de cau& "c u"e
3(ara"te4 poltce, $tudul "o$tru %# propu"e $ a#e&e %" cofra-e $torce, de$t"ul elitei
politice romne#ti postdecembriste, co"$tru"du* # 'de+co"$tru"du* opu"le %" raport
cu modelele a"teroare # cu $paul e$t*europea".
." ceea ce pr(e#te captolul dedcat modelului funcional al elitei inte!elice,
pote&a (erfcat de "o a plecat de la deea c modul "extrcabl de mplcare al elitelor
romne#ti %" poltc $e lea, de eleme"te ca1 me""erea $tructur poltce a Re,atulu ca
6r"cpat '5<<5*5G5H+, a"corarea pre(ederlor Co"$ttue d" 5<DD %" realtle poltce,
$ocale # eco"omce rom!"e#t # mplcarea partdelor poltce ca motoare ale
meca"$melor complexe de ,u(er"are a eltelor. Implcarea elitelor %" promo(area
proectulu moder"t rom!"e#t $e re,$e#te %" petu"le O proclama de la 5<H<
c!"d " $e permte # o prm :"(e"tarere4 a lor. E$te mome"tul %" care putem (orb
de$pre "$taurarea proectulu lberal al elitelor" Ceea ce "e "tere$ea& rm!"e, %"
pr"cpal, proce$ul de co"$trure a moder"t rom!"e#t de ctre ace$te elite" O prm
prec&are1 Co"$ttua d" 5<DD 'adoptat u"a"m la IG u"e / 5M ule # promul,at de
ctre Carol, a doua &+ %# (a me""e 'cu u"ele modfcr co"-u"cturale + caracterul le,al
p!" %" a-u"ul celu de*al dolea r&bo mo"dal. De# 'blocate+ d"tr*o acut d$put cu
pr(re la forma de ,u(er"m!"t, elitele ,l$ea&, %" marea lor ma-ortate, $pre poltc.
A#a $e explc opu"ea pe"tru o "ou d"a$te, ramura 0,mar",e" a famle
Ho)e"&oller" 'Carol a acceptat tro"ul la IB aprle / M ma 5<DD+* a celor dou tpur de
H
elte deolo,ce preocupate, %" prmul r!"d, de per$pect(a $tablt poltce. A$tfel,
deea de moder"tate rom!"ea$c $*a co"$trut pe u" execut( puter"c # o adm"$trae
ce"tral&at, $u$"ute deolo,c de lberal$m # co"$er(ator$m. I"ter(alul 5<<< # 5<GB
e$te dom"at %"$ de ,u(er"ele co"$er(atorlor. 6otr(t lu C.?acalba#a
N
:elitele
romne#ti au fo$t ab$orbte aproape %"tru*totul de poltc4. Ace$t "ter(al pre$upu"e
a#adar, dep#rea fa&e deolo,ce '5<MN+ # a cele tra"&tor '5<<=+, decla"#!"d #
"trarea %" fa&a poltculu.
De# partdele poltce $u"t %"c %" formare, putem (orb, totu#, la acea dat '5<DD+
de o elt "telectual # poltc depl" co"$oldat" 7ormarea celor dou mar partde %"
prmul dece"u de dup adoptarea Co"$ttue '6artdul Nao"al Lberal # 6artdul
Co"$er(ator+la"$ea& per$pect(a elte de a f"al&a proectul rom!"e$c moder"1 crearea
de "$ttu # dob!"drea I"depe"de"e. A$tfel, ca urmare a abolr tuturor pr(le,lor
de cla$ ale boerlor 'pr" 3$tatutul4 lu A.I.Cu&a d" 5<DH, reafrmat pr" Co"$ttua d"
5<DD+ $*a produ$, ma %"t! formal, #, ma apo, la "(el de co""ut, u" (acuum elt$t,
co"frmat pr" de&"te,rarea ace$te cla$e. Locul boerlor a fo$t luat de ctre are"da# 'la
or,"e cmtar, propretar de pr(l $au "e,u$tor de ,r!"e care au "(e$tt captalul
acumulat %" pm!"t+, cla$ care (a dom"a %"tre,ul proce$ de produce a,rcol # de
d$trbue. Pr"mea rm!"e cla$a cea ma "umeroa$ la "(elul $ocet rom!"e#t,
de# dob!"de#te %" acea$t peroad u" caracter etero,e". 6r"cpalele crter de
dfere"ere rm!" propretatea # $tatutul ocupao"al. Ace$te caracter$tc ale e(olue
"du$trale #*au pu$ ampre"ta pe co"f,uraa $$temulu de $tratfcare a $ocet %"
,e"eral, a cele urba"e %" partcular # pe cel de reco"$trure a elte rom!"e#t.
." urma celor pre&e"tate putem co"c)de c1
5+ de$t"ul moder"t rom!"e#t e$te u" co"$truct poltc real&at cu / de elite"
I"al de $or,"te trado"al, elta rom!"ea$c $e :moder"&ea&4 pr" acordarea
"telectual * poltc cu deea europea"Q
I+ fr a d$prea 'pr" d$pare / %"locure $au pr" alte forme de "ter(e"e
brutal+ elita tradiional# recu"o$cut # %" / pr" "oua ,e"erae format %" Occde"t, $e
de$c)de "telectual, poltc, "du$tral ctre modelul occde"tal . Re(olule de la 5<H<
creea& u" cadru fa(or&a"t noii elite 'de factur, %" prmul r!"d, "telectual2+Q
N+ $tructura moder"t rom!"e#t,cu tot ceea ce comport acea$t co"fru"tare
a,o"c * co"$truct( %"tre trade # "outate, (a f $u$"ut, poltc, pr" / de co"fru"tarea
elitelor tradiionale cu noua elit progresist, modern2 E$te (orba de a$altul formelor
europe"e a$upra fo"dulu auto)to"Q
8abloul $torc 'de+co"$trut # 're+co"$trut de "o e$te, de fapt, u" pu&&le cu u"
de$e" b(ale"t.
7o"dul ace$tu pu&&le %l co"$ttue reeaua de e(e"me"te $torce cu pu"cte "odale
%"1 re(olule de la 5<H< d" Moldo(a # Para Rom!"ea$cQ 9"rea 6r"cpatelorQ
tra"$pla"tarea u"u model de ,u(er"are occde"tal f"al&at pr" adoptarea Co"$ttue
d" 5<DDQ I"depe"de"a Rom!"e '5<MM*5<M<+Q Re,atul Rom!"e ca 6r"cpat '5<<5*
5G5H+.
7orma 'ca proce$ d"amc+ $e refer la d$puta d"tre elitele tradiionale # cele
moderne. Crearea celor dou mar partde %" prmul dece"u de dup adoptarea
Co"$ttue '6artdul Nao"al Lberal # 6artdul Co"$er(ator+ la"$ea& per$pect(a elte
N
C.?acalba#a, %ucure#tii de altdat, (ol.I, 5<M5* 5<<G, ed. Ar$ta # 8beru A(rame$cu , ?ucure#t,
5GGN.
B
de a f"al&a proectul rom!"e$c moder". 0c)mbarea d,re$( a :m#cr %"a"te4 pe
fo"dul u"e co"t",e"e co"$e"$uale '$ub forma u"or dfere"er doctr"are %"tre
europe"#t # trado"al#t * cure"te ce $e (or ma"fe$ta p!" $pre cel de*al dolea r&bo
mo"dal, or c)ar # dup %" (ara"ta protocro"$mulu2 * $ub forma u"or doctr"e de
e$e" lberal/"eolberal $au co"$er(atoare+, $table#te dfere"a de rtm a elitelor
rom!"e#t %"tre R&boul pe"tru I"depe"de" # 6rmul R&bo Mo"dal, elita
romneasc $e (a co"$olda, %" pr"cpal, poltc. Noua elit romneasc (a f u"
co"$truct $mbotc, at!t cu reflexe ar$tocratce c!t # cu "ua"e de factur moder""
Ace$ta e$te modelul care (a dom"a # "ter(alul "terbelc. Ca atare, "u ma e$te "c o
$urpr& c, marle per$o"alt culturale (or f, %" e,al m$ur, mar per$o"alt
poltce, a$um!"du*# acea$t dme"$u"e %" mod delberat
A$um!"du*# ca mperat( cr$tal&area depl" a $tatulu "ao"al, reor,a"&area
"$ttulor, reexam"area trade # a "ormelor occde"tale, elta rom!"ea$c "terbelc
$e %"cadrea&, pra,matc, %" tparul moder" al $ocet bur,)e&e urba"&ate. Efectul
captal$t a"al&at de Max Reber clarfc # acea$t (ara"t (er"acular2 Elita
economic, industrial, tehnocrat, altur de cea burghez #*au d$putat prortatea %"
"oul co"text al poltc rom!"e#t, marcat de re$u$ctarea # co"$oldarea democrae
parlame"tare.
." ceea ce pr(e#te $tructura $ocal a Rom!"e, urm!"d modelul "$taurat %"a"tea
6rmulu R&bo Mo"dal, acea$ta rm!"e %" co"t"uare marcat de r"me ca form
$ocal ma-ortar. Eltele culturale europe"$te # cele trado"al$te 'altur de cele care
m&au pe a trea cale O a,rara" + optau # ele pe"tru "$taurarea u"u model $"cro"&a"t.
Co"(ertrea eltelor culturale %" elte poltce e$te u" proce$ d"amc, fre$c, aco"!"d pe
u" fo"d poltc parlame"tar perm$(, marcat de partcparea depl" a tuturor cete"lor
la (aa poltc # de co"$ultare democratc pr" ale,er corecte. Ace$t fo"d perm$(,
democratc "u a $c)mbat, %"$, ecuaa $ocal ,e"eral1 ra" rm!" ma departe o
ma$ dfu& 'cf. $tuae a"alfabet$mulu d" a" 5G5<*5GH=+, pe c!"d elitele optea&
pe"tru o co"$oldare a po&lor lor ol,ar)ce" Elita liberal, %" $pecal, or cea
"du$tral$ te)"ocrat# #*a co"$oldat po&a ob"!"d puterea poltc %" "ter(alul 5GII
O 5GID. 6e"tru elitele liberale poltca era doar u" m-loc :de a produce o"orur # bo,
%" co"tul celor ce au abltatea de a %"(!rt tot ce "ea de cea ma mare # ma (a$t
"du$tre a Rom!"e4. Rtmul '"du$tral, f"a"car, eco"omc+ mpu$ de elita liberal
moder"&r rom!"e#t, a a(ut ca f"altate clacarea co"$er(atorlor "capabl a $e adapta
ace$tu rtm d"amc.
6erderle tertorale, e#ecul poltc exter"e $u"t doar $t,mate $torce atrbute
elitei noastre interbelice. 6oltca exter" "terbelc rom!"ea$c co"frm '"eferct2+
pote&a "oa$tr, potr(t crea elita romneasc rm!"e :pr"$4, $ub pre$u"ea #
opre$u"ea co"-u"ctur 'lor+ $torce 2
Elitele $u"t, %" ace$t co"text d"amc, (&ute "u ca f,ur de $"e $tttoare, c, ma
de,rab, ob$er(ate pr" adere"ele lor cu (aa poltc, $ocal # cultural d" acea$t
peroad.
D
Al dolea paler de a"al& a (&at di%funcionalitatea i%toico$&olitic' a antielitei
comuni%te" Coa,ul!"du*$e poltc %"tr*o :$c)em $torc r$tur"at4, comu"$mul
rom!"e$c a operat, %" prmul r!"d, o poltc de de"aturare a e(e"me"telor, de defalcare
a tmpulu $torc %" peroade/mome"te $urpr"$e %" po$ta&a lor deco"$truct( de
(ole"tare a puter.
9&t!"d o $c)em tpc de cucerre a puter, novelita comunist, #*a mpu$ #
dup 5GH< proprul proect eco"omc # $ocal, potr(t :reetelor experme"tale4 le""$t*
$tal"$te, pre,t"d contraelita, la toate "(elele "$ttulor $tatulu, mplc!"d %"
reform palerele -u$te, $ecurt, %"(m!"tulu, dome"ul academc, al cultelor etc.
A#adar,$e %"a"ta %" $tore %mpotr(a $tore, dar %" mod "ece$ar cu ea, "ocul!"du**$e
u" alt dom. Ace$te m$ur au fo$t dublate '%" Rom!"a+ de adoptarea Co"$ttue
Republc 6opulare # de co"$tturea 6artdul Mu"ctore$c Rom!", %" po$ta&a lu de
:partd u"c al cla$e mu"ctoare4 # de or,a" $uprem de co"ducere al $tatulu.
Coordo"atele atpce ale tra$eulu comu"$t $u"t cele care fxea&, $paulu
rom!"e$c o dubl decaptare1 prma local&at $torc, temporal, %" a" AB= # o alta $ub
Ceau#e$cu, cu me"u"ea c %" 6olo"a, Ce)a, 9",ara, a"ul 5GBD a produ$ o $c)mbare
%" relaxarea fo"dulu poltc, eco"omc # cultural. ." co"text rom!"e$c, a"ul 5GH= a
decretat "$taurarea u"u rtm de de&(olare de&ec)lbrat, $tabl"d atpctatea rom!"e$c
# marc!"d def"t( decala-ele 'eco"omce, poltce+ d"tre Rom!"a* 9",ara*
Ce)o$lo(aca.
Da,"o$tcat drept $uperfcal # mar,"al, opu"ea Europe de E$t de a $e $tua
%"tr*u" a"umt flux $torc, rm!"e marca u"e mpo$blt de a $e adapta rtmulu
'poltc, eco"omc, cultural + mpu$ de Europa Occde"tal. Doar pe ace$t fo"d putem
%"ele,e, formele atpce rom!"e#t recu"o$cute %" dctatura per$o"al a lu Ceau#e$cu
$uprapu$ dctatur partdulu. Reco"(ertrea forat a elitei inter- # postbelice rom!"e#t
$multa" cu fabrcarea u"or novelite&contraelite&antielite, $e '$ub+$umea& cer"e de a
$tabl $tora "olor probleme de ba& ale Rom!"e, de a fxa eleme"tele co"$ttut(e ale
or,a"$mulu e eco"omc # $ocal, pr"tr*o 're+po&o"are a cla$elor $ocale .
Recu"oa#terea de ctre A"a 6au>er # Va$le Luca a lu S)eor,)e S)eor,)u*De-
drept u"c co"ductor al partdulu, a marcat co"$oldarea a"telte # a")larea def"t(
a co"traelte. Ceau#e$cu rm!"e %" cele d" urm $",urul factor poltc act( d" cadrul
a"tlete. Captalul poltc de("e, %" %"tre,me, apa"a-ul puter u"e antielite restrnse.
6r" le,tmarea co"$ttuo"al a po&e de co"ducere %" $ocetate, partdul de("e o
"$ttue "ao"al. Dac %" ca&ul lu S)eor,)e S)eor,)u*De- puteam $tabl o $mpl
cumulare de putere, Ceau#e$cu (a opta pe"tru o "$ttuo"al&are a puter poltce #
adm"$trat(e, pr" co"ce"trarea e :pe ba& le,al : %" po&le pe care # le*a creat %"
partd #, ma apo, %" $tat. Ale,erea lu N. Ceau#e$cu ca pre#ed"te al Republc, %" 5GMH
ofer o "ou (ara"t de putere captalulu poltc co"f$cat de antielita comunist1
(ara"t a puter "d(duale, poltca lu Ceau#e$cu (a ad!"c dfere"ele doctr"are ale
6artdulu Comu"$t, %" perma"e"ta $a "capactate de a*# co"$olda $tructura poltc #
de a elabora o doctr" coere"t, ca mod de recrutare a membrlor # adere"lor $. Noua
a"telt "trat %" (aa publc %" a" CD=*CM=, opera "tere$e "o, %" cadrul crora lupta
de cla$a era rele(a"t, ar prete"a cu 9"u"ea 0o(etc fu$e$e %"locut cu o attud"e
retce"t, o$tl c)ar. Comu"$mul %"$em"a, %" acea$t "ou ecuae a puter, doar u" $tl
dfert de ma"a,eme"t poltc al eco"ome # $ocet. 0c)mbarea de ,e"era d" a"
M
CD=, ptru"derea antielitei tinere %" partd, a tra"$format %" mod radcal 6artdul Comu"$t
Rom!".
I"te,rate u"u fe"ome" $torc ,e"eral&a"t, $pecfc $paulu e$t* europea", acela al
mo"opolulu de captal, antielitele 'poltce, culturale, b$erce#t etc.+, ca form "ou de
$um # compo&e de captal, local&ate %" "o po$ta&e %" $paul "termedar po&e /
a,e"t, co"f$cat poltc, $e (or rea#e&a %" $paul $torc rom!"e$c a"tedecembr$t, re,late
%" fu"ce de tpurle dferte de captal, acaparate poltc, eco"omc, cultural, $mbolc,
rel,o$, etc.
Atar co"cepte m$urable $e (or ara"-a co"ce"trc %" ra&a captalulu poltc,
$tabl"d mperat(ul1 :poltcul e$te la coma"d4, captalul poltc rm!"d factorul
dom"a"t al a"telte rom!"e#t de-$to*ceau#$te.
6otr(t $tudulu lu S. E@al, I.0&ele"@ # E.8oT"$le@, Noua elit conductoare din
Europa de Est
H
dac contraelitele au fo$t folo$te drept form recclabl, tra"&tar %"$pre
antielit, acea$ta d" urm (a rm!"e co"ectat la toate formele de captal ex$te"te.
D$tru,!"d le,turle cle"telare ale $tatu$ulu $ocal, "$ttuo"al&!"d captalul poltc
$ub forma ade&u" la partdul comu"$t, deprec"d $tatutul eco"omc # cultural,
antielita comunist romneasc (a re"(e$t captalul $mbolc cu atrbute "o1 co"trol #
drece u"lateral, totaltar$t.
Marcate de brocraa co"ducer, antielitele (or %"cepe u" proce$ de
autoreproducere, pr" pre&e"tarea ma," propr ca f"d u"a :a poporulu pe"tru
popor4 # de a a$,ura d$cpl"a "ter" pr" alme"tarea "$ecurt "olor (e", de
cele ma multe or promo(a 'pr" meca"$me a"tcompett(e+ doar pe ba&a captalulu
lor poltc.
Dac p" %" a" 5GD=, captalul poltc a rma$ $",ura re$ur$ pe"tru mobl&area
(ertcal a a"telte, %"cep!"d d" a doua -umtate a a"lor 5GM= (a co"ta # captalul
cultural # eco"omc, ca redef"re a proectulu comu"$t. A#adar, peroada a"lor 5GD=*
5GM= (a co"frma tra"&a 'c)ar dac e#uat+ d"$pre ord"ea $ocal$t de $tatu$ %"$pre o
poltc $ocal$t de cla$.
6la$at la u" :pol %"deprtat4 de a"al&, altur de 9R00, Rom!"a e$te a#e&at de
S.E@al, I.0&ele"@ # E.8oT"$le@ %"tr*o da,"o& a formelor atpce de de&(oltare # de
acu"e, a$,urate pr" co"$oldarea $paulu de ma"e(r poltc a a"telte.
Cu me"u"ea c de"erea captalulu poltc (a rm!"e $ur$a ma-or de putere #
pr(le,, dublat paral # de mporta"a relat( a captalulu cultural $au de prmatul
de"er mo"opolulu eco"omc. Captalul eco"omc (a rm!"e %" def"t( $lab a$ocat
cu d$trbua puter poltce, co"$old!"du*# doar u" :loc tre4 %"tre terme" de
mporta" ce $tableau a$ce"$u"ea $au decderea pe $acra treapt $ocal*comu"$t.
6la$at pe coordo"atele u"e "o ,ramatc '$torce, poltce, culturale, eco"omce,
$ocale # $mbolce+ a"al&a antielitei comuniste romne#ti a (&at, %" pr"cpal,
$urpr"derea "teracu" co"tro(er$ate d"tre novelit, contraelit #, re$pect(, antielit
# po&le pe care le (a fa,octa acea$ta %" "$ttule, relale de cla$ # %" reelele
$ocale.
H
S. E@al, I.0&ele"@ # E.8oT"$le@, Noua elit conductoare din Europa de Est ,Edtura Ome,a, ?ucure#t,
I==5.
<
Dac am apelat %" a"al& la o :$c)em $ocal a captalurlor4 propu$ de
?ourdeu
B
, a fo$t pe"tru a pla$a antielitele romne#ti %"tr*u" "ou $pau poltc, eco"omc,
cultural, $ocal, $mbolc* %"tr*u" c!mp ma,"etc al puter, %" care po&le # a,e" lor
$f!r#e$c pr" a $e autodef" %" fu"ce de %"crctura poltc pe care o de".
O a$tfel de a"al& "u a "te"o"at $ reduc forma de captal poltc "uma la
membr de partd 'de# aparte"e"a la partd rm!"e o (arabl co"$ta"t %" co"$truca
u"e "o reele a"telt$t*comu"$te+ c, $ extrapole&e deea de captal poltc pr"
"$ttuo"al&area captalulu eco"omc, cultural, $mbolc pr" "termedul practclor
poltce comu"$te. D" acea$t per$pect(, antielita cultural, bisericeasc, cadrist,
etc. de("e acumulatoare de captal poltc #, a#adar *antielit politic2
Ofer"d o pr(re de a"$amblu a$upra formelor tpce / atpce de creare a
a"teltelor comu"$te %"tr*o ar e$t*europea", "e*am (erfcat pote&a co"form crea,
dac $$temele precomu"$te $e aflau pe calea $tablr u"e dom"a de tp le,al*
rao"al, $au %" terme" Tebere", de $tratfcare dubl, mutale poltce de la $f!r#tul
a"lor 5GH= au blocat orce demer$ de le,tmare moder". Opt!"d pe"tru decrptarea
pollor explcat( a $tore comu"$te, am $tablt c ace#ta (&ea& fe"ome"e precum1
"d,e"&area comu"$mulu %" a" 5GB=*5GD=, lu&a pro$pert d" a" 5GM=,
drepturle utopce ob"ute de 0ecurtate # a,o"a eco"omc a a"lor 5G<=. Ace$tor
forme / formule atpce rom!"e#t, le*am a#e&at, pe po& e,ale de a"al&, axoma tpc
pe"tru $paul E$t*Europea", potr(t crea, real$mul $$temulu comu"$t a pro(ocat %"
prmul r!"d, d$tru,erea realt preex$te"te. Atar eleme"te tpce # atpce $table$c o
"(e"tarere a "cde"telor #, ma cu $eam, a accde"telor ce (or %"$o dec&le poltce
ale antielitei comuniste romne#ti'
A" 5GB= au co"frmat faptul c, dfert caltat(, captalul eco"omc a de(e"t u"
)a"dcap, ar cel cultural, o form $u$pect. E mome"tul %" care po$e$or "oulu captal
poltc *contraelitele* %# (or co"ce"tra po&a %" (!rful erar)e comu"$te. Dac doreau
$ $e me"" :pe drece4, ce care de"eau alte forme de captal erau "e(o $
ac)o"e&e "ole forme :aprecate4 de captal, adc* aparte"e"a la partd, captalul
poltc, ocuparea u"e po& %" reele de putere comu"$te. De# co"$derat u" :bu"
(aloro$4 la %"ceputul peroade comu"$te, captalul cultural a fo$t $ecu"dar %" comparae
cu acela poltc, a$altat, pr" mpu"erea fe"ome"ulu de co"tra$elece, u"u a$alt al
captalulu $mbolc. M-locul a"lor 5GD= e$te dom"at de co"trapu"erea ord" de $tatu$
dom"a"t cu forele ore"tate ctre formarea a"teltelor # rao"al&are a $$temulu de
$tratfcare de cla$. Cu me"u"ea c, formele captalulu eco"omc 'captalul eco"omc
$ecu"dar+ au fo$t utl&ate %" $copul le,tmr poltce *a captalulu poltc* rm!"!"d
co"$ta"t, pr"cpala re$ur$ pe"tru re,e"erarea pe (ertcal a antielitei.
6la$at %"tr*o atare e(aluare, captalul rel,o$ a de(e"t # el o m& poltc pe"tru
antielita preocupat a a$,ura $tabltatea # $,ura"a poltc a R6R. Ma mult $au ma
pu" auto"om fa de 0tat, ?$erca a "trat %" reeaua palerelor de "teracu"e
comu"$t, %"t!l"rle d"tre 6MR/6CR # ?$erc ec)(al!"d cu $tr!",erea frea$c de
m!" a celor dou ce"tre de putere, redef""d cu acea$t oca&e # rolurle de a,re$or #
(ctm.
Doar a#a putem -u$tfca pote&a "oa$tr, co"form crea, $paul comu"$t
rom!"e$c a fo$t u"ul al pluraltlor de ce"tre de putere, care %# (or d$puta %"t!etatea
#*# (or 're+"e,oca perma"e"t le,tmtatea.
B
?ourdeu, ( ociological criti)ue of the *udgement of +aste, Cambrd,e, Har(ard 9"(er$t@ 6re$$, 5G<H.
G
Dac, teoretc, co"trolul puter "u poate f "codat total, antielita politic
romneasc a reu#t $ ob", practc, co"trolul poltc a$upra puter, recur,!"d la
"te,rarea $a ca $$tem dom"a"t, pr" retorca ade&u", a $oldart # a u"form&r .
A-u$tarea perma"e"t a traectore a$ce"$o"al*poltce a antielitei comuniste
romne#ti a pre$upu$ $ubordo"area def"t( a captalulu eco"omc, cultural, $ocal,
$mbolc # rel,o$ etc. u"u captal poltc ate"t te&aur&at.
0"tet&!"d, puterea poltc a antielitei a pre$upu$1
5+ co"$tr!",erea ca form tra"&tar de la o ord"e $ocal care tra"$form (ole"a
%" co"cure" 'poltca contraelitei+ la u"a care tra"$form co"cure"a re,leme"tat %"tr*o
(ole" ab$olut 'antielita+Q
5 I+ de(tal&area tuturor or,a"&alor poltce, $ocale, eco"omce, culturale,
rel,oa$e # $mbolce # "trarea forat %" dreptur a a"telte. 6uterea poltc de("e o
re$ur$ alocat pr" coma"dQ
N+ pe"tru a f efect(, autortatea a"telte trebue $ pre$upu"1 u"ctate #
extrem ce"tral&areQ $tabltate* "edep"derea de compete $au de caprcle $$temelor
electoraleQ "falbltate O$tuarea dea$upra le,lor care ar putea $*o ,e"ere&eQ
H+ pe"tru a de(e" efect(, $$temul de coma"d a"telt$t (a re$tr!",e polul
mplcr ce"trelor de putere, opt!"d pe"tru modelul mo"olo,ulu dec&o"al '(.ca&ul
Ceau#e$cu # restrngerea antielitei+Q
B+ de$f"area de fapt a compete ce"trelor de putere mplc co"cret&area
mo"olt$mulu partd"c %"tr*u" co"ductor $uprem # %" re"trarea %" dreptur a
captalulu $mbolc 'Ele"a Ceau#e$cu+Q
D+ redu$ la "e,area "tere$elor, afrmarea "e(olor rm!"e doar apare"t. Ne(ole
$e pot ma"fe$ta doar ca "tere$e. A#a $e explc politica antielitei1 re$p",erea a,re$( a
"tere$elor de("e re$p",erea (ole"t a "e(olorQ
M+ fora re$trct( a m-loacelor coerct(e $tatuea& le,tmarea antielitei
cadriste, ca le,tmare a exerculu u"lateral al coerce de ctre re,mQ
<+antielita pre$upu"e o autortate "eelect(. Ea e$te u" d$trbutor, u" co"$tructor
de era) ba&ate pe rela de depe"de" per$o"al. Ale,erea repre&"t doar apare"a
"umr.
."$tp!""d %"tre,ul ce"tru al puter # ramfcale $ale, antielita politic
comunist #*a exerctat o dom"ae total, fr a f dera"-at de (reo alt %"cercare de
le,tmtate poltc2
Adm!"d $upra(eurea antielitei economice comuniste '$au al u"u ,rup al
ace$tea+ # co"$tturea e %" ce"tru de ,ra(tae al u"e "o elite guvernante, $e poate
de"tfca %" ca&ul ace$tea "$ertul u"or alte tpur de elite1 elitele periferice. ." ace$te
co"d, $olua elitei centrale a fo$t aceea de a "terpu"e %"tre ea # populae o elit
politic periferic, co"trolabl, care $ mpleme"te&e poltcle de tra"&e # $ $uporte
co"$ec"ele electorale. Exemplele po$tcomu"$te oferte ca form tpc e$t*europea" de
e#re d" commu"$m '(e& captolul de$pre Elita &olitic' om(nea%c'
&o%tdecem!i%t' $ e)ecul modelului elitei inte!elice )i emanenele antielitei*, pot f
$ub$umate de de tra"&e ,lobal la democrae, pr" aducerea %" prm*pla" a $olulor
te)"ce la dfcultle 'eco"omce, $ocale, poltce etc.+ aprute. Dac po$tre(oluo"ar
$e poate opera o d$t"ce %"tre elitele de factur paretian $au ,eberian, am optat, %"
a"al& pe"tru "ter$eca celor dou modele, $tabl"d ca pu"cte ce"trale $tratfcarea
$ocal, modelul de d$trbue a re$ur$elor # a puter, modaltle # flerele de
5=
recrutare, relaa d"tre ,rupur. I"te"$fcarea luptelor # 're+"e,ocerea po&lor
dom"a"te au marcat fe"ome"ul de polt&are a elitei postcomuniste, %" fa&ele de
tra"$formare a autortar$mulu $ocal$t # a eco"ome ce"tral&at* d$trbut(e %"tr*o
democrae # eco"ome lber, de pa. Elta consensual # cea periferic, %"temeate pe
comprom$ul $torc $*a 're+act(at ca urmare a %"toarcer elitelor la rolurle lor "ale.
6rofe$o"al&area elitelor politice $*a petrecut pe fo"dul co"$ttur u"e elite economice
d$t"cte de cea politic. Vctor Neuma"" pla$ea& re(e"rea antielitelor co"(ertte %" noi
elite, $ub o a"ume (cle"e a $tore care a fcut po$bl re(e"rea $e,me"tulu comu"$t
format la lum"a deolo,e a"lor ;B=, %" prm*pla"ul (e publce d" Rom!"a.
?e"efc"d de o a"umt expere", de u" co"text poltc "ter"ao"al fa(orabl, de
:te)"cle4 de reformulare a d$cur$ulu, antielita comunist periferic a propu$ cel d"t!
pro,ram poltc re&o"abl pe"tru o ,u(er"are po$t*ceau#$t. Ace$te $c)mbr au fo$t
,!"dte %" cercur %"c)$e, %" ab$e"a d$de"lor aute"tc, ofer"d, %" lp$a u"e
alter"at(e credble, fostei antielitei periferice pr(le,ul de a co"duce $tatul %" "oua lu
co"-u"ctur $torc. Elita guvernant, e#t %"(",toare %" prmele ale,er lbere, a
acce$ la putere, %"$tp!""d*o, pr" aportul electoratulu rural, al fu"co"arlor de $tat #
al proletaratulu "du$tral. Cu me"u"ea c %" -urul ace$te elite politice
periferice"reziduale a ex$tat o &o" d"amc, %" care apar "o "tere$e eco"omce pr"
co"(er$a u"e pr a elte brocratce %" "ou elt ma"a,eral.
E(t!"d te)"ca fra,me"tr # a decupa-ulu, co"$derm c profilul elitei politice
romne#ti postcomuniste "u poate f a"al&at dec!t %"tr*o relae co"t"u cu elita
interbelic # antielita, demer$ "ece$ar pe"tru co"turarea u"e realt $torco*poltce
reale. Me"o"m c datele prec&ate la "ote 'or,a"&ate $ub forma u"or date*medalo" cu
# de$pre elte+ au om$ cu bu"*#t" detalle de$pre 3per$o"a-ele4 poltco*$torce
$ecu"dare, ep$odce, fr (reo po"dere %"$em"at %" $u$"erea pote&e "oa$tre de lucru.
Po%te+oluiona, elitele au fo$t $ub$umate proce$ulu de autoreproducere, %" cuda
crculae lor lmtate # relat( perferce. Dac "al, elita cultural # economic
exercta o "flue" redu$ a$upra cele politice, treptat, elita economic a acumulat
captal poltc, %" co"dle %" care elita politic periferic"rezidual a du$ o campa"e de
autoaprare, %"cerc!"d 'dup u" ma (ec) model2+ $ elm"e opo&a '5N*5B u"e
5GG=+. A"tre"area %" -urul puter a u"e pr a elitei neguvernamentale a a(ut drept
cau& "capactatea elitei periferice 'e#aloa"ele tre*patru ale fo$tulu re,m comu"$t2+ de
a ,e$to"a captalul poltc1 compete"a poltc a fo$t $ub$ttut de pre$t,u # autortate,
oper!"du*$e u" tra"$fer co"fu& d" pla" profe$o"al %" cel poltc. Ab$e"a :cla$e de
m-loc4 ca re$ort de recrutare a elitei, a determ"at accederea la putere a u"or elite
politice secundare d" peroada "terbelc # d" prmul dece"u de dup r&bo. 6relu!"d
(ec)le $tructur ale 6CR, 70N #*a mpu$ proprle $tructur la "(el ce"tral # tertoral,
cu me"rea de a fu"co"a ca $tructur ale puter de $tat # a co"$acra def"t( elitele
politice periferice #i reziduale. Cu me"u"ea c "oua $tructur a 70N "u fcea altce(a
dec!t $ $e $uprapu" a"telte, ab$orb"d fo$tele $tructur ale 6CR d" ar. Co"$e"$ul
fra,l d"tre antielitele comuniste '# d$de"+ # noile elite periferice"reziduale politizate,
$*a prbu#t pe IH a"uare 5GG=, dat care marc)ea& prote$tele de $trad %"dreptate
%mpotr(a or,a"&r 70N drept or,a"&ae poltc # partcparea la ale,er. 70N
de(e"$e d"tr*u" adm"$trator poltc, u" co"cure"t act( pe"tru putere. -isputa elit
tradiional- elit periferic"rezidual a marcat prmele ale,er de dup 5G<G. ." ace$t
$e"$, cel ma dure atacur au fo$t %"dreptate %mpotr(a celor do co"traca"dda a lu Io"
55
Ile$cu* Io" Rau '6NPCD+ # Radu C!mpea"u '6NL+. Re&ultatul $crut"ulu d" I= ma
a demo"$trat crculaa eltelor perferce, %"locurea lor :d" mer$4. 6otr(t lu Adra"
0e(er", d(er,e"ele d"tre 6etre Roma" 'elita periferic" rezidual economic+ # Io"
Ile$cu 'elita periferic"rezidual politic+ au dat c!#t, captalulu poltc # po"der $ale
rdcate %" "oua :ord"e4 rom!"ea$c, dublate de u" "ou mport* acela al elitei reziduale
tehnocrate co"du$e, la "(el ,u(er"ame"tal de 8)eodor 0tolo-a".Cclul electoral, 5GGI*
5GGD "u a adu$ dec!t o $c)mbare $mbolc puter poltce. ." acord cu 8om Salla,)er
D
trecerea de la elita periferic #i rezidual la noua elit politic poate f $ub$umat %"
dou a$pecte ce"trpete1 pe de o parte, eleme"tele elitei periferice (or ma"fe$ta o
re&$te" de$tul de puter"c la $c)mbare, ar, pe de alt parte, noua elit politic (a
t"de %"$pre %""ore, cre!"d ,erme" u"e "o or,a"&r.
0pectrul poltc rom!"e$c $ufer p!" %" 5GGD urmtoarele muta %" cadrul
%"$tp!"r captalulu poltc de ctre elite1 p!" %" 5GGD, captalul poltc a fo$t d$putat
de elita periferic"rezidual #i de cea birocratic, pe de o parte, ar pe de alta de o elit
tradiional, de factur "terbelc, cu "fltra comu"$te, dar # cu eleme"te pa$(e #
d$de"e "d(duale d" (ec)ul re,m. Dup 5GGD, elitele tradiionale c!#t, puterea,
de(e""d noua elit politic, ar elitele periferice"reziduale (or trece %" opo&e. ." ceea
ce pr(e#te $$temul de $electare # recrutare al elitei politice, or,"ea $ocal # medul de
pro(e"e" de(" eleme"te e$e"ale ale ma," propu$e ale,torulu. Cu me"u"ea c
noua elit politic a optat pe"tru %"$tp!"rea captalulu poltc pr"tr*o poltc de
propul$are*$electare %" fu"c c)ee a u"or a"um membr a elte. Elita politic a fo$t
dublat, %"$, de cea birocratic care a co"(eut perfect cu ,u(er"area Ile$cu* Roma"*
0tolo-a"* Vcrou, "tere$ele $ale f"d repre&e"tate %" totaltate de elita politic
guvernant.
Noua elit politic propu"ea u" me$a- omo,e" care (&a dreptul la propretate,
a"tcomu"$mul, probtatea moral, c"$tea # $tator"ca.
:Co"tractul cu Rom!"a4 propu"ea $pecal&area elitei politice. Ma"fe$tul CDR
promtea luarea u"or m$ur clare %" decur$ de I== de &le pe"tru %mbu"trea (e
cete"lor, prom!"d c 5B.=== de $pecal#t, ale cror fu"c fu$e$er ,"orate de ctre
elta perfercLre&dual a(eau $ fe pla$a %" po$tur*c)ee pe"tru a por" u" proce$,
c)ar # e#uat, de refacere "ao"al. 6e u" a$eme"ea fo"d te"$o"at, $e poate (orb %"
$ocetatea rom!"ea$c %" tra"&e ma mult de$pre cate,or $oco*profe$o"ale dec!t
de$pre elte ca promotoare reale ale cla$e poltce. Redef"t, u" atare co"cept re,!"de#te
co"tradca propretar O mu"ctor 'be"efcar a eco"omculu Obe"efcar a $$temulu
$ocal+. ." ace$t co"text $e poate pla$a d(er,e"a ma-or d"tre 60D # 6D, partde ce $e
re(e"dc %" mod $multa" drept $ocal*democrate # care partcp la I"ter"ao"ala
0ocal$t.
Noua elit politic romneasc, aflat $ub pre$u"ea %"$tp!"r puter a
're+act(at dou $e,me"te adace"te1 elita intelocrat -intelectualul public #i elita
mediacratic. Elita mediacraiei repre&"t $e,me"tul ocupao"al care de"e puterea
a$upra m-loacelor de "formare %" ma$, apel!"d la co"form$m "telectual, "(ect( #
$lo,a", ar elta "telocrat, acel come"tator apare"t crtc care $e adre$ea& u"e aude"e
"e$pecal&ate %" probleme de lar, "tere$ publc. 6otr(t $tudulu Noii precupei'
.ntelectualii publici din /omnia de dup 0121, %" cuda perpetur def"e (etu$te a
D
8om Salla,)er, 3urtul unei naiuni' /omnia de la comunism 4ncoace, Huma"ta$, ?ucure#t, I==B,
pp.5==*5=B.
5I
:"telectualulu4, noua elit cultural $*a profe$o"al&at, %"$u#"du*# atrbutul de
"telectualtate publc pr" acce$ul la medat&are. 6e u" a$tfel de fo"d a,o"c,
"telectualul publc de("e d" ce %" ce ma publc # d" ce %" ce ma pu" "telectual,
do(ed"d o dluarea a $a %" fa(oarea poltculu care %# "tr, te"tacular, %" dreptur.
0upu$ u"e pe$u" co"$ta"te, democraa rom!"ea$c (a de(e" tertorul comu"
al lupte elitei pe"tru captal poltc.
Elitele politice romne#ti a",a-ate %" co"$oldarea democrae au $uprapu$
mperat(ele de partd, cer"ele ,e"erale # per$o"ale 'poltce, eco"omce, culturale,
$ocale etc.+ u"e amb,ut a puter, da,"o$tcat pr"tr*o depe"de" recproc #
de&ec)lbrat a actorlor poltc mplca %" %"$tp!"rea e.
Meca"$mele recrutr, ca"alele de acce$, procedeele # crterle de $elece ale
elte t"ere de(" marc a rtmulu le"t de %""ore, a$ocat, %" ,e"eral, peroadelor u"e
apare"te pax democratca.
Efectele ace$tor muta poltce de(" l"le tar ale democrae rom!"e#t,
ampre"tat de -ocul d"amc al elte %" a $e repo&o"a ($*a*($ de captalul poltc.
A#adar, a"ul I=== la"$a o $ere de "(ara" poltc
M
# rela"$a cur$ul democrae
rom!"e#t a#e&!"d*o %" cofra-e poltce ce (&au1 re(e"rea la Cotroce" a lu Ile$cu #
re$taurarea u"u ,u(er" m"ortar, dublat de $cderea ad(er$t poltce. ." ace$t
co"text, co"ce"trarea forelor $ocal*democrate #, re$pect(, lberale a fo$t compe"$at
de o d(&are a cre#t"*democrae, ar de&ec)lbrul $$temulu de partde a fcut
mpo$bl def"rea u"u ce"tru poltc.
."arma cu bo,raf o"orable, "e#a"ta-abl cu do$arele fo$te 0ecurt, "ef"d
complc '$au autor+ a 3tu"urlor4 "fraco"ale d" a" CG=, tinerele elite politice $e
re(e"dc de la u" "ou tp de %"$tp!"re a puter poltce1 pr" formare europea".
Acu&a c ar prelua # de&(olta (cle (ec) elte, "eame""!"d pr(le,le 3baro"lor4
"terlop, tinerele elite $u"t $upu$e u"e pre$u" de cotra$elece a partdelor. 6relu!"d
teorle ma (ec) de$pre elte, JacKue$ Coe"e"*Hut)er
<
, co"$dera c ace$te modur de
recrutare ale "o elte "u $u"t "uma "#te meca"$me de trere a lor, c # o $tructur de
oportu"t # de factor "cta". 9" atare proce$ comport # u" eleme"t de $ocal&are
a"tcpat1 tinerele elite %" a$ce"$u"e ctre po$turle cele ma %"alte t"d $ a"tcpe&e
preocuprle # ex,e"ele lor le,ate de "(elul $uperor.
0ub$tturea de eleme"te elitiste "o celor (ec) co"frm dm"uarea te"d"e
ar$tocratce, co"frm!"d, %" $paul u"ea $au a dou ,e"era, o te"d" democratc ce
comb" reproducerea cu crculaa eltelor.
0"tet&!"d, pr"cple europe"e propu" o d$t"ce ,e"erao"al mporta"t %"tre
vechea elit 'cea a puter pe ba& deolo,c+ # cea nou, comb"!"d tr$turle u"e
elite a puterii, ale u"e elite de poziie # ale u"e elite de funcie.
8rat %" fu"ce de pra,mat$m, te)"ocrae # ,rad de tra"$formare, noua elit e$te
$upu$ a"al&e %" fu"ce de a"umte (arable d$crm"a"te '(e& $tudul Coale pe"tru
u" 6arlame"t Curat * Ale,er Europe"e+. 6otr(t lu 6areto
G
, m#crle de a$ce"$u"e
M
Cr$ta" 6reda 'coord.+, /omnia politic 4n 5660, Edtura Nemra, ?ucure#t, I==I.
<
JacKue$ Coe"e"*Hut)er, ociologia elitelor, Edtura 6olrom, Ia#, I==M, p.5<5*5<M.
G
Ve& JacKue$ Coe"e"*Hut)er, ociologia elitelor, Edtura 6olrom, Ia#, I==M, p.5<D*5<M.
5N
$ocal care de$c)d elita nou-veniilor trebue pu$e %" raport cu repart&area re&duurlor,
cc %" ca&ul vechii elite, proporle de re&dur care au a-utat*o $ :pu" m!"a pe putere
# $ o p$tre&e4 $e modfc. Acea$t form de circulaie a elitelor $e $upu"e le, cerer
# oferte1 %mpre-urrle poltce mpu" o cre#tere $au o reducere a efect(ulu elitelor.
6e o atare $ce" poltc "ter(" elitele notorietii* o form elitist $uprapu$
$ec(e"al elitelor carismatice. Atar elite ale notorietii m&ea& pe $uprapu"erea
d$cur$ulu poltc u"or m&e poltce1 m& mobl&atoare 'Cl" 6ope$cu 8rcea"u+,
m& react( O 'Cor"elu Vadm 8udor+ #L$au m& co"t"u 'Mrcea Seoa", Eml
?oc+.
,I,LIO-RA.IE SELECTI/0
I. .zvoare1
0' (rhive7
?bloteca Academe Rom!"e.7o"d de ar)(e
?bloteca I"$ttutulu de Ut"e 6oltce # Rela I"ter"ao"ale d" Rom!"a
'I06RI+* 7o"d de ar)(e.
I. -ocumente publicate7
5.-ezbaterile (dunrii -eputailor ' IM octombre 5GIM O D februare 5GIG+
I. .nde$ analitic #i alfabetic al dezbaterilor (dunrii -eputailor ,08 noiembrie
0151,08 iunie 0196, 8po,rafa Moder", ?ucure#t, 5GN5Q
N. :egea nr'0 privind modificarea ;onstituiei //, ?ulet"ul Ofcal al R0R,
"r.HB, partea I, I< marte 5GMHQ
H. :egea privind conducerea ministerelor #i a celorlalte organe centrale ale
administraiei de stat, 5< "oembre, 5GDGQ
B. (nalele <niversitii %ucure#ti, $era .storie, 5G<=, a" VVIV # 5G<H, a"
VVVIIIQ
D. -ocumente din istoria =artidului ;omunist din /omnia, 5GIN,5GI<, E6L6,
?ucure#t, 5GBNQ
M. ;ongresul al ..,lea al =artidului >uncitoresc /omn, Edtura 6oltc,
?ucure#t, 5GD=Q
<. ;ongresul al .?,lea al =artidului ;omunist /omn, 5G,IH ule 5GDB, Edtura
6oltc, 5GDDQ
G. ;onferina naional a =artidului ;omunist /omn, 5G,I5 ule 5GMI,
Edtura 6oltc, ?ucure#t, 5GMIQ
5=. ;ongresul al ?..,lea al =artidului ;omunist /omn, 5GOIN "oembre 5GMG,
?ucure#t, Edtura 6oltc, 5G<5Q
55. -eclaraie cu privire la =oziia =artidului >uncitoresc /omn 4n
problemele mi#crii comuniste #i muncitore#ti internaionale adoptat de plenara
lrgit a ;; al =>/, aprle 5GDHQ
5I. /omnia pe calea socialismului #i comunismului' ;ifre #i fapte, Edtura
6oltc, ?ucure#t, 5GMMQ
5H
5N. /eprezentanele diplomatice ale /omniei 0100,0191, Edtura 6oltc,
?ucure#t, 5GM5Q
5H. @magiu tovar#ului Nicolae ;eau#escu, ecretar general al partidului,
=re#edinte al ;onsiliului de tat al /epublicii ocialiste /omnia, Edtura 6oltc,
?ucure#t, 5GMNQ
5B. @magiu =re#edintelui Nicolae ;eau#escu, A6 de ani de via #i B8 de ani de
activitate revoluionar, ?ucure#t, Edtura 6oltc, 5GM<Q
5D. 6artdul Comu"$t Rom!", 0tatutul 6artdulu Comu"$t Rom!" adoptat de
Co",re$ul al IV*lea al 6CR, Edtura 6oltc, ?ucure#t, 5GDB
5M' /omnia contemporan, I"$ttutul de $tud $torce # $ocal,$torce de pe
l%", C.C. al 6.C.R., ?ucure#t, Edtura 6oltc, ?ucure#t, 5G<<Q
5<. (rhivele +otalitarismului "r.II,IN, 5,I/ 5GGGQ
5G. =olitic E$tern ;omunist #i E$il (nticomunist, A"uarul I"$ttutulu
Rom!" de I$tore Rece"t, (olumul II, I==N .
I=. A,e"a Nao"al de 6re$ Rompre$, =ersonalitile /omniei
contemporane' =rotagoni#ti ai vieii publice, 5GGB.
I5. (nuarul .nstitutului de .nvestigare a ;rimelor ;omunismului din /omnia,
(ol.I, 6olrom, Ia#, I==D.
II. 0RI, ;artea alb a ecuritii, ?ucure#t, 5GGD.
IN. Cedinta ;onsiliului 3rontului alvrii Naionale din 5D decembrie 0121,
orele 0A,66, (e& uplimentului ziarului -imineaa, "r.I=5, 5= februare 5GGD.
IH. (ctivitatea ;amerei -eputailor 4n anii 5666-5665, Re,a auto"om
Mo"torul Ofcal, ?ucure#t, I==N.
IB. ;artea alb a guvernrii /oman (52 iunie 0116- 0D octombrie 0110)'
-ocumente, rapoarte, informri prezentate =arlamentului, ?ucure#t, 5GGI.
ID. E un 4nceput 4n tot sfr#itul''''cule,ere $elect( d" pro,ramele
radodfu&ate %" &lele 5M*IB decembre 5G<G+, Ce"trul de I$tore Oral, Edtura 0RR,
?ucure#t, 5GG<.
IM. @ameni politici' =ersonalitile /omniei contemporane, A,e"a
Nao"al de pre$ Rompre$, ?ucure#t, 5GGN.
I<. =artide politice, A,e"a Nao"al de pre$ Rompre$, ?ucure#t, 5GGN.
IG. =ersonaliti publice-politice' -icionar, eda a III*a '5GGB* 5GGD+ # eda
a IV*a '5GGD*5GGM+, Edtura Hold", Reporter, ?ucure#t, 5GGD # 5GGM.
N=. =roclamaia de la +imi#oara, 0ocetatea :8m#oara4, 8m#oara, 5GGH.
N5. tenogramele -elegaiei =ermanente a =-, Edtura Wua, ?ucure#t, I==H.
NI. EhoFs ,ho in /omania, Edtura 6e,a$u$ 6re$$, ?ucure#t, I==I.
NN. /esponsabilitate real 4n =arlamentul Naional #i cel European7 societatea
civil acceseaz voturile nominale asupra legilor, I"$ttutul pe"tru 6oltc
6ublce,48ru$t for C(l 0ocet@4 pe"tru Europa Ce"tral # de E$t.
NH. ;oaliia pentru un =arlament ;urat * (legeri Europene, )ttp1//TTT.
roma"acurata.ro/ale,er*europe"e/, I==M.
NB. 006 ani de social-democraie 4n /omnia, Re,a auto"om Mo"torul
Ofcal, ?ucure#t, I==N.
ND. =artidul Naional Grnesc- ;re#tin -emocrat7 scurt istoric, Edtura
S!"drea Rom!"ea$c, ?ucure#t, 5GGH.
5B
NM. =e acela#i drum' -octrina cre#tin-democrat romneasc, Cule,ere de
texte, Edtura 8rto"c, ?ucure#t, I===.
N<. /epere pentru o istorie a =artidului Naional :iberal, dup decembre
5G<G, Edtura Lbrpre$$, ?ucure#t, I===.
NG. =artidele politice, Re,a auto"om Mo"torul Ofcal, ?ucure#t, 5GGN.
H=. Su(er"ul Rom!"e, (legeri parlamentare #i prezideniale 5666, Re,a
auto"om Mo"torul Ofcal, ?ucure#t, I===.
H5. I"ter"ato"al IDEA, -emocraia 4n /omnia, Edtura Huma"ta$, ?ucure#t,
5GGM.
II. =eriodice 'arhive #i colecii online+7
5. :Mo"torul propretarlor. Re($ta tuturor tra"&acu"lor moblare,
urba"e, rurale # potecare4 ' a"ul V O 5 octombre 5G5< O a"ul VI O 5G octombre / 5
"oembre 5G5G+Q
I. :Vtorul4 'a"uare 5GN< ,I februare 5GN<+Q
N. :8ele,raful Rom!"4 '"r.5, G marte 5GH5+Q
H. :0tea,ul4 ' a" VI, "r.D=M, < marte 5<I=+Q
B. :0burtorul4 1prma $ereQ 5G aprle 5G5G, < ma 5GI=+.
D. ;aiet -ocumentar OAcadema de Ut"e 0ocal,6oltce :Utefa"
S)eor,)u4 de l!", CC al 6CR.0ecu"ea de docume"tare # "formare 0t"fc,
"r.5, 5GD<Q
M. cnteia, N= aprle 5GDI1 :Cu(!"tul to(ar#ulu Leo"te Rutu la 0e$u"ea
extraord"ar a MAN4Q cnteia ,a" VLVIII, "r. 55N5H, d" D a"uare 5GMGQ
<. 3emeia, a" VVVVI, "r. 5, a"uare 5G<NQ
G. Era socialist' /evist teoretic #i social,politic a ;; al =;/, "r.
5,<,5N ,5GMHQ
5=. 3lacra '/evist bilunar social,politic #i literar artistic, ?ucure#t,
5GBI "r.DQ 5GD= "r.BIQ
55. >unca' @rgan al ;omitetului ;entral al indicatelor din /=/,
a"uare,5GBNQ decembre, 5GDHQ
5I. >unca de partid' =ublicaie lunar , "r.55, 5GDDQ "r.M, 5GDGQ
5N' @pinia' /evista cadrelor didactice, studenilor #i cursanilor (cademiei
HCtefan IheorghiuJ, aprle, 5GMNQ "r.M,< ,5G<DQ
5H. =robleme de statistic social,economice '+-+';aiet selectiv 5GDG, "r.HQ
5GMN, "r.<Q
5B. /omnia :iber, a" VVVI, "r.MIND, IB a"uare 5GD<Q a" VVVI, "r.<<NG,
IM ma 5GMN.
5D. (devrul, 5< u"e I==NQ I5 ma 5GG<Q N= aprle 5GG<Q 5M a"uare I==BQ 5M
ule 5GGBQ 55 decembre 5GGBQ N5 au,u$t I==I.
5M. /omnia liber, 55 aprle 5GG=.
5<. Evenimentul zilei, I au,u$t 5GGGQ I5 decembre I===Q IM decembre I===Q
55 decembre 5GGMQ I< a"uare 5GG<Q M "oembre I==IQ D ule 5GG<.
5G. Naional, IM ma 5GG<.
I=. Kiua, I= "omebre I===.
I5. ;uvntul, u"e 5GG<.
5D
II. ;ronica romn, M ma I==H.
IN. ;otidianul, IM $eptembre 5GGGQ D ule I==BQ G ule I==BQ 5< Octombre
I==B.
IH. +impul, "r.M*<, I==N.
IB. <niversul crii, "r.5I, 5GG5
ID. 55, 5M*IN februare I==HQ N*G $eptembreQ I==IQ IH "oembre* I decembre
I==IQ 5M*IN u"e I==N.
IM. *urnalul naional, 5= au,u$t I==B.
I<. uplimentului &arulu -imineaa, 5= februare 5GGD.
IG. +op%uisness, Nr. BGN, I==D.
N=. +ribuna, 5<*IH $eptembre, 5GGM.
N5. Kiua, 5= a"uare I==M.
NI. ;urentul 5M ule I==N.
NN. (theneum , 5B februare,I==N.
NH. fera =oliticii, "r.5I=* 5I5* 5II, "r.NB februare 5GGD.
NB. -imineaa,55 $eptembre 5GGD.
ND. Indul, I= aprle I==D.
NM. -ilema, I= decembre I==I.
III. >emorialistic7
5. ?la"da"a, A"a, ;ine sunt euL, Edtura Daca, Clu-*Napoca, I==5.
I. ?ruca", 0l(u# =ia #i democraie, Edtura Ut"fc, ?ucure#t, 5GG=.
N. C!mpea"u, Radu, ;u gndul la ar, ?ucure#t, C.?.C., 5GGN.
H. Coroa"u, Adra", crum de secol, Edtura Curtea Vec)e, ?ucure#t, I==5.
B. Copo$u, Cor"elu, -ialoguri cu Martan (rachelian, Edtura A"a$ta$a,
?ucure#t, 5GG5.
D. Co"$ta"t"e$cu, Eml, +impul drmrii, timpul zidirii, (ol.I # III, Edtura
9"(er$ala, ?ucure#t, I==I.
M. Cor"ea, Do"a, crisori deschise #i alte te$te, Edtura Huma"ta$, ?ucure#t,
5GGI.
<. Daco"e$cu, Io",-up revoluie, Edtura Nemra, ?ucure#t, I==N.
G. D-u(ara, Nea,u, (mintiri din pribegie, 01B2-0116, Albatro$, ?ucure#t, I==I.
5=. Ile$cu, Io",Miaa politic 4ntre politic #i dialog, Edtura 0"cro",
?ucure#t, 5GGB.
55. Ile$cu, Io", /evoluie #i reform,Redaca 6ublcalor pe"tru 0tr"tate,
?ucure#t, 5GGN.
5I. Io"e$cu*Xu"tu$, Mrcea, :iberal din tat-n fiu, Edtura Vtru(u, ?ucure#t,
5GGD.
5N. M)le$cu, Da" C.,:iteratura romn 4n postceau#ism' . >emorialistica
sau trecutul ca re-umanizare, 6olrom, Ia#, I==H.
5H. N$ta$e, Adra", %tlia pentru viitor, Edtura NeT Ope", Meda,
?ucure#t, I===.
5B. 6aleolo,u, Alexa"dru, ouvenir merveilleu$ dFun ambassadeur des golans7
entretiens, Edtura ?alla"d, 6ar$, 5GG=.
5M
5D. 6etre, Woe, Mrsta de bronz (eseuri de istorie contemporan), Edtura
6er$o"a, ?ucure#t, I===.
5M. 6rutea"u, Seor,e, ;ronica unei mari dezamgiri, Edtura I"$ttutul
Euroepa", Ia#, I===.
5<. Radu, Va$le, ;urs pe contrasens7 amintirile unui prim-ministru,
Huma"ta$, ?ucure#t, I==I.
5G. Roma", 6etre, :ibertatea ca datorie, Edtura 6adea, ?ucure#t, I===.
I=. Rau,Io",/omnia de astzi' ;omunism sau independenL Edtura Expre$,
5GGM.
I5. 0e(er", Adra", :acrimile dimineii' lbiciunile guvernului romn,
Edtura 0crpta, ?ucure#t, 5GGB.
II. 0p"ea"u, 9lm, >ai mult de 06 ani de disput cu noi 4n#ine7 consemnri #i
comentarii, Edtura Expert, ?ucure#t, I==I.
IN. 0t"e$cu, C, .nterviuri de tranziie, Edtura 7u"dae Culturale Rom!"e,
?ucure#t, 5GGD.
IH. Utefa"o, Ele"a,+ransformri, inerii, dezordini-55 de luni dup 55
dec'0121, 6olrom, Ia#, I==I.
IB. 0toca, Valeru, =uterea un ru necesar, Edtura Allfa, ?ucure#t, I==I.
ID. Vcrou, Ncolae, Romnia, Nocuri de interese, Edtura I"tact, ?ucure#t,
5GG<.
IM. Vocule$cu, Da", :upta cu noi 4n#ine (/omnia, 0121-0111), Edtura
Eco"omc, ?ucure#t, 5GGG.
I<. Vo$,a"a", Varu-a", >esaNul dreptei romne#ti' +radiie #i modernitate,
Edtura Nemra, ?ucure#t, I==I.
IV. %ibliografie general #i special7
5. Academa :Utefa" S)eor,)u4, -icionar politic, Edtura 6oltc, ?ucure#t,
5GMB.
I. Alberto", Ettore, -octrine de la classe politi)ue et th!rie des elites, 6ar$,
5G<M.
N. Aldea, A"dra, Da" C)rbuc, Mrcea Com#a, Mrcea Y(u, ?o,da" Mcu,
Moldo(a" Cl", ondaNele de opinie- mod de utilizare' (legerile 5666' =rezentare #i
analiz, Edtura 6adea, ?ucure#t, I==5.
H. Alexa"dre$cu, Io", ?ule, Io", Mam"a, Io", 0curtu,Ioa", Enciclopedia
partidelor politice din /omnia (02A5-011B+, ?ucure#t, 5GGB.
B. Almo"d, Mar># -ecline Eithout 3all7 /omania under ;eausescu, Lo"do"1
I"$ttute for Europea" H$tor@, 5GGI.
D. A"dro"c, Octa(a", +urneul candidailor la funcia de =rimar Ieneral al
;apitalei (aprilie-iunie 011A), 7u"daa Ale,RO, ?ucure#t, I===.
M. A",)el, Io", +imi#oara, 0A-55 decembrie 0121, 8m#oara, 5GG=.
<. Aro", Seor,e, Miaa sub un pre#edinte de regat (0116-011A), Edtura
7lacra, ?ucure#t, 5GGM.
G. Aro", Seor,e, @ istorie a societii romne#ti contemporane 4n interviuri'
0116-0111, Edtura 7lacra, ?ucure#t, 5GGG.
5<
5=. A$), 8mot)@ Sarto"# /eforma revoluiei' /efoluia, " :7olo$rea
ad(er$t4, Lo"do", 5GG=.
55. Aume"te, J. R. Hebert, 6. Sro$$, O. Jo)"$o" a"d D. Mll$# *ournalism in
Eastern Europe, Cre$$>ll, NJ1 Hampto" 6re$$, 5GG<
5I. ?ac)rac), 6eter, +he +heorO of -emocratic Elitism' ( ;riti)ue, Lttle,
?roT" a"d Compa"@, ?o$to", 5GDM.
5N. ?audou", Jea", .ntroducere 4n sociologia politic, Edtura Amarcord,
8m#oara, 5GG5.
5H. ?rbule$cu, M)a, Deleta"t, De""$, Htc)"$, Yet), 6apaco$tea, Uerba",
8eodor, 6omplu, .storia /omniei, Edtura E"cclopedc, ?ucure#t, 5GGG.
5B. ?ell, Ncolae, +ranziia mai grea dect un rzboi7 /omnia 0116-5666,
Edtura Expert, ?ucure#t, I==5.
5D. ?er"de, M)"ea, Arad"a Combre$, A""e 6la"c)e, /omnia, cartea alb,
09-08 iunie 0116, Edtura Huma"ta$, ?ucure#t, 5GG5.
5M. ?etea, La("a, :ungul drum al lustraiei 4n Europa de Est, " fera
=oliticii, "r.5I=* 5I5* 5II.
5<. ?e$t, He"rc), ?ec>er, 9lr>e 'coord.+, Elites in +ransition' Elite
/esearche in ;entral and Eastern Europe, Le$>e # ?udrc), Oplade", 5GGM.
5G. ?r"baum, 6erre, :es Plites socialistes au pouvoir 0120-0128, 697, 6ar$,
5G<B.
I=. ?lac> ,Max, Nothing ne,, " :Etc$4, Ed. Mel(" Yra"&ber,, Re$t(eT
6re$$, 5G<=.
I5. ?lo"del, =olitical :eadership, +o,ards a Ieneral (nalOsis, Lo"do", 0a,e,
5G<M.
II. ?oa, Luca", .storie #i mit 4n con#tiina romneasc, Huma"ta$, ?ucure#t,
5GGM.
IN. ?o"drea, Aurela", tarea naiunii 5666' /omnia 4ncotroL Edtura
7u"dae :Rom!"a de M!"e4, ?ucure#t, I===.
IH. ?ote&, M)a, .ntelectualii din Europa de Est' .ntelectualii est-europeni #i
statul naional comunist, Edtura 7u"dae Culturale Rom!"e, ?ucure#t, 5GGN.
IB. ?ourdeu, 6erre, ur le pouvoir sOmboli)ue, :A""ale$4, N ma*u"e, 5GMM.
ID. ?rate#, 8eodor, E$plozia unei secunde-55 decembrie 0121, ?ucure#t, 5GGI.
IM. ?rau", Aurel, /omania7 ( ;ase of -Onastic ;ommunism, NeT Zor>, 5G<G.
I<. ?roT", J.7., Eastern Europe and ;ommunist /ule, Lo"do", 5GG<.
IG. ?ru"ce, Valere, +he struggle for :iberal -emocracO in Eastern Europe,
NeT Zor>, 5GG5.
N=. ?r&e&"$>, Wb,"eT, +he Irand 3ailure'+he %irth and -eath of
;ommunism in the 56 ;enturO,NeT Zor>,5GG=.
N5. ?ula, Alfred, >ecanismele electorale ale societii romne#ti, Edtura
6adea, ?ucure#t, 5GGG.
NI. ?ule, Io", @ istorie a romnilor, Edtura Mero"a, ?ucure#t, I==D.
NN. ?u$"o, So(a"", Plites et !litisme, 697, 6ar$, 5GGI.
NH. ?u&"a", ?arr@, =opoarele, statele #i teama, Edtura Carter I$torc,
C)#"u, I==I.
NB. Calafte"cu, Io", .storia politicii e$terne romne#ti 4n date, Edtura
E"cclopedc, ?ucure#t, I==N.
5G
ND. C!mpea"u# 6a(el, +he incretic ocietO, +he @rigins,+he Ienesis and
E$it,5GG=.
NM. C!mpea"u, 6a(el# ;eau#escu, anii numrtorii inverse, 6olrom,Ia#, I==I.
N<. Cer"co(a, Mara"a, Mar" ?uc, -icionarul vieii politice
postdecembriste 0121-5666' =artide, organizaii, personaliti, Edtura I"ter,raf,
Re#a, I===.
NG. Cutacu, Co"$ta"t", /eform #i metareform7 te$te selectate (0116-5666),
Edtura Expert, ?ucure#t, I==5.
H=. C)u&baa", Io$f Sa(rl, E$erciiul puterii, Edtura Lum"a Lex, ?ucure#t,
I===.
H5. Codre$cu, Co$tac)e 'coord+, (rmata romn 4n /evoluia din decembrie
0121, ?ucure#t, 5GGH.
HI. Com#a, M., C)rbuc, D, Elite vechi, elite noi, " 37eele $c)mbr.
Rom!" # pro(ocrle tra"&e4, Nemra, ?ucure#t, 5GGG.
HN. Co"$ta"t"u 7lor"# @ istorie sincer a poprului romn, ?ucure#t, 5GG<.
HH. Cor"ea, A"dre, :-irectocraiaJ #i sfr#itul tranziiei 4n /omnia
postcomunist, Ce"trul pe"tru 0tud 6oltce # A"al& Comparat, ?ucure#t, 5GGB.
HB. Co$ma Nea,u, ecuritatea'=oliia secret'-osare'.nformatori, ?ucure#t,
5GG<.
HD. Coe"e"*Hut)er, JacKue$, ociologia elitelor, 6olrom, Ia#, I==M.
HM. Curr@, J.L., +he ociological :egacies of ;ommunism, " W. ?ara"@ a"d I.
Vol,@e$, ed$., :8)e Le,ace$ of Commu"$m " Ea$ter" Europe4, ?altmore a"d
Lo"do"1 8)e Jo)"$ Hop>"$ 9"(er$t@ 6re$$, 5GGB.
H<. C&ud"oT$>, Mo$)e M., Eulau, He"&, Elite /ecruitment in -emocratic
=olities, Rl@ a"d 0o"$, NeT Zor>, 5GMD.
HG. Da)re"dorf, Ralf# -up 0121'>oral, revoluie #i societate civil, Edtura
Huma"ta$, ?ucure#t, I==5.
B=. Datcule$cu, 6etre, Ylau$ Lepelt, /ena#terea unei democraii7 alegerile din
/omnia de la 56 mai, IR0O6, ?ucure#t, 5GG5.
B5. Deleta"t, De""$, ;eau#escu and the ecuritate';oercion and -isident in
/omania,01A8-0121, Lo"do", 5GGD.
BI. Del$ol,C)a"tal, Mc)el Ma$loT$>, Joa""a NoTc>, >ituri #i simboluri
politice 4n Europa ;entral, Edtura Carter I$torc, C)#"u, I==I.
BN. De Raele, Jea"*Mc)ele, =artidele politice #i democraie 4n Europa
central #i de est, Edtura Huma"ta$, ?ucure#t, I==N.
BH. Dobre$cu, Emla", /omnografia, bilan #i perspective, Edtura Compa"a,
?ucure#t, I===.
BB. Do,a", Matte 'coord.+, Elite ;onfiguration and the (pe$ of =o,er, ?rll,
Lede"*?o$to", I==N.
BD. Dobre$cu, 6aul, .liescu contra .liescu7 analiza din interior a campaniei
electorale din 011A, Edtura Do,e"e, ?ucure#t, 5GGM.
BM. Dr,a", Co"$ta"t" Jo$f, .storia /omnilor, Edtura Europa No(a,
?ucure#t, 5GGN.
B<. Dura"d"# C., Qistoire des /oumains, 7a@ard, 6ar$, 5GGB.
BG. DuprFel, Eu,E"e, ociologie g!n!rale, 697, 6ar$, 5GH<.
I=
D=. E@al, S., I. 0&ele"@, E. 8oT"$le@, Noua elit conductoare din Europa de
Est, Edtura Ome,a, ?ucure#t, I==5.
D5. 7$c)er, Mar@ Elle", Nicolae ;eau#escu' ( studO in =olitical :eadership,
?oulder, 5G<G.
DI. 7reema", Ol(er, ocietatea, aceast mare absent' Eseu critic despre
analizele occidentale ale naionalismului post-comunist, 6olrom, Ia#, 5GGB.
DN. 7ru"&, Vctor, /evoluia 4mpu#cat sau =;/ dup 55 decembrie 0121,
EV7, 5GGH.
DH. 7ora" 'coord+, Jo)", +eoretizrii revoluiilor, 6olrom, Ia#, I==H.
DB. Saba"@, 9te A""el, /evoluia neterminat, Edtura 7u"dae Culturale
Rom!"e, ?ucure#t, 5GGG.
DD. Sat, C)arle$, +he blocR that failed' oviet-east European /elation in
+ransition, Ra$)",)to", Lo"do", 5GG=.
DM. Sarde" A$), 8mot)@ # Cra"e ?r"to" " Ralf Da)re"dorf# -up
0121'>oral, revoluie #i societate civil, Edtura Huma"ta$, ?ucure#t, I==5
D<. Sa(rle$cu, Adra", Noii precupei' .ntelectualii publici din /omnia de
dup 0121, Edtura Compa"a, ?ucure#t, I==D.
DG. S)eor,)u, M)a D"u, .ntelectualii in cmpul puterii' >orfologii si
traiectorii sociale, 6olrom, Ia#, I==M
M=. Srab)er, Ser"ot, 0tar>, Da(d, +heorising +ransition' +he =olitical
EconomO of =ost ;ommunist +ransformations, Routled,e, Lo"do", 5GG<
M5. Ha"e#, Ro$emare,+eleviziunea #i reconfigurarea politicului, 6olrom,
Ia#,I==I.
MI. Hara$@mT, ?o)da", =olitical Elite /ecruitment in the oviet <nion,
Macmlla", Lo"do", 5G<H.
MN. Ha(el, Vacla(# +he po,er of the po,erless, Armo">, NZ, 5GG=.
MH. Hr$tea, Iero"", =atru guverne care au distrus /omnia, Edtura ?ra(o
6re$$, 5GGG.
MB. Hob$baTm# Erc, Era e$tremelor 010B-0110, Edtura Carter I$torc,
C)#"u, I==I.
MD. Hora$a",a", ?edro$, Elite #i Elitism, " Kiua, 5= a"uare I==M.
MM. Ile$cu, Adra"*6aul, :iberalismul romnesc, 4ntre succese #i iluzii, Edtura
?c All, ?ucure#t, 5GGH.
M<. Io"e$cu*Sur, Ncoleta, Nomenclatura ;omitetului ;entral al =artidului
>uncitoresc /omn, Huma"ta$, ?ucure#t, I==D.
MG. Io"e$cu, Cr$ta", /egimul politic 4n /mnia, Edtura All ?ec>, ?ucure#t,
I==I.
<=. Ior,o(a", A"to"e, M)a Co"$ta"t"e$cu, Io" Delea"u, Ioa" Vda,
(legerile parlamentare #i prezideniale7 te$te legale comentate, Re,a Auto"om
Mo"torul Ofcal, ?ucure#t, 5GGI.
<5. Yeller, 0u&a""e, %eOond the /uling ;lass' trategic Elites in >odern
ocietO, Ra"dom Hou$e, NeT Zor>, 5GDN.
<I. La$$Tell, Da"el Ler"er, Eorld /evolutionarO Elites' tudies in ;oercive
.deological >ovements, MI8 6re$$, Cambrd,e, 5GDB.
<N. La&r, Maru$, =arado$uri ale modernizrii' Elemente pentru o sociologie
a elitelor culturale romne#ti, Lme$, Clu-*Napoca, I==I.
I5
<H. Merrt, Slle$, Eastern Europe and the </'+he challenge of freedom,
?ruxelle$, 5GG5.
<B. Mu",u, Al"a, /omnii dupa F21, Edtura Huma"ta$, ?ucure#t, 5GGB.
<D. Nea,oe, 0tela", .storia guvernelor /omniei de la 4nceputuri 0281 pn 4n
zilele noastre, ?ucure#t, 5GGB.
<M. Nedelea, Mar"# .storia /omniei 4n date7 01B6-0118, Edtura Ncule$cu,
?ucure#t, 5GGM.
<<. Nedelea, Mar", .storia /omniei7 compendiu de curente #i personaliti
politice, Edtura Ncule$cu, ?ucure#t, 5GGH.
<G. Nel$o", Da"el N, ;omunismul comparativ7 postmortem, ed. Ra@mo"d C.,
5GGI.
G=. Nel$o",Da"el 'coord+, /omania after +OrannO, ?oulder, 5GGI.
G5. Neuma""# Vctor, +he role of +imi#oara in the 0121 +ransformation of the
=olitical @rder, 6ar$, ?bloteKue du ce"tre "teru"(er$tare d etude$ )o",ro$e$
GI. Neuma"", Vctor, .deologie #i fantasmagorie' =erspective comparate
asupra istoriei gndirii politice 4n Europa Est-;entral, 6olrom, Ia#, I==5.
GN. Ncole$cu, Ncolae C., Cefii de stat #i de guvern al /omniei (0281-5669),
Edtura Mero"a, ?ucure#t, I==N.
GH. Nort), C.D., .nstitutions, .nstitutional ;hanges and Economic
=erformance, Cambrd,e 9"(er$t@ 6re$$, 5GG=.
GB. O"#oru, S)eor,)e 'coord.+, .storia =artidului Naional :iberal, Edtura
?c All, ?ucure#t, I===.
GD. Oprea, Maru$# %analitatea rului'@ istorie a ecuritii 4n
documente(01B1-0121+, 6olrom, Ia#, I==I.
GM. Oprea, Maru$'coordo"ator+, ecuri#tii partidului'erviciul de ;adre al
=;/ ca poliie politic, 6olrom, Ia#, I==I.
G<. Oprea, Mara", (drian Nstase #i sensul inamicului, Edtura Lumea,
?ucure#t, I==N.
GG. 6arr@, Sera"t, =olitical Elites, Seor,e Alle" a"d 9"T", Lo"do", 5GDG.
5==. 6a$t, Vladmr, M)aela Mrou, Cor"el Cod, /omnia-starea de fapt,
Molumul .'ocietatea, Edtura Nemra, ?ucure#t, 5GGM.
5=5. 6a(el, Da", Iula Huu, @ istorie analitic ;onveniei -emocratice (0121-
5666+, Edtura 6olrom, Ia#, I==N.
5=I. 6a(el, Da"# ;apitalism fara democratie sau democratie fara capitalismL,
" 0fera 6oltc,5GG<.
5=N. 6etre, Da", 6re#ed" Adu"r Deputalor # a 0e"atulu Rom!"e
'5<DI*I==H+, Edtura Mero"a, ?ucure#t, I==H.
5=H. 6op, Adra", +entaia tranziiei' @ istorie a prbu#irii comunismului 4n
Europa de Est, Edtura Cor"t, ?ucure#t, I==I.
5=B. 6ope$cu, Cor"elu L(u, Evidena legislaiei /omniei7 0116-0115, Ca$a
de Edtur # 6re$ :Ua"$a4, ?ucure#t, 5GGH.
5=D' 6ope$cu, Cor"elu L(u, Evidena legislaiei /omniei7 56 iunie 0116- 90
decembrie 0118, Ca$a de Edtur # 6re$ :Ua"$a4, ?ucure#t, 5GGH.
5=M. 6ope$cu, Rodca, >iracol L /evoluie L :ovitur de stat L, ?ucure#t,
5GG=.
II
5=<. 6reda, Cr$ta" 'coord.+, /omnia politic 4n 5660, Edtura Nemra,
?ucure#t, I==I.
5=G. 6reda, Cr$ta", /omnia postcomunist #i /omnia interbelic, Edtura
Merda"e, ?ucure#t, I==I.
55=. 6u#ca#, Va$le, ;derea /omniei 4n %alcani, Edtura Daca, I===.
555. 6ut"am, R., +he ;omparative tudO of =olitical Elites, 6re"tce Hall,
E",leTood Clff$, 5GMD.
55I. Rado$, A"to"a, ;omplotul securitii-/evoluia trdat din /omnia,
Edtura 0aeculum IO, ?ucure#t 5GGG.
55N. Ralu, 7lp, -eceniu mare, politicieni mici (/omnia 0116-0112), Edtura
0taff, ?ucure#t, 5GGG.
55H. Rate$), Ne$tor, /omania'+he engtangled /evolution, NeT Zor>,5GG5.
55B. Rdule$cu, ?o,da", =entru o nou dreapt, Edtura Daca, Clu-*Napoca,
I==I.
55D. Rdule$cu, M)a 0or", Elita liberal romneasc 02AA-0166, All,
?ucure#t, 5GG<.
55M. Rduc, Sr,ore# ;ellalt ;eau#escu, " :Ma,a&" I$torc4, A"ul VVVII,
"r.I 'NM5+, 5GG<.
55<. Ro"a*8a$, A>o$, +he 3irst hall %e :astL Entrepreneurship and
;ommunist ;adres in the +ransition from ocialism, Amerca" Jour"al of 0ocolo,@,
Vol 5==, No.5, 5GGH.
55G. 0!rbu, Adra" 8., .spitele post-umanismului, postmodernitatea ca adevr
al modernizrii romne#ti, " :8rbu"a4, 5<*IH $eptembre, 5GGM.
5I=. 0curtu, Ioa", S)eor,)e ?u&atu, .storia /omnilor 4n secolul ??,
?ucure#t, 5GGG.
5I5. 0curtu, Ioa", Io" Alexa"dre$cu, Io" ?ule, Io" Mam"a, Enciclopedia de
.storie a /omniei, Eda a III*a, (ol.I, Edtura Mero"a, ?ucure#t, I==I.
5II. 0eler, Da"el, =artidele politice din Europa, I"$ttutul Europea", Ia#,
5GGG
5IN. 0toe$cu, Ncolae, =e urmele revoluiei, ?ucure#t, 5GGI.
5IH. 0toca, 0ta", /omnia 0121-5668' @ istorie cronologic, Edtura Mero"a,
?ucure#t, I==B.
5IB. 0ucu, 8tu$, /eportaN cu sufletul la gur7 traseele revoluiei, 8m#oara,
5GG=.
5ID. 0&ele"@, I(a", ?ec>ett, Yat)er"e, Y",, LaTre"ce 6., QandbooR of
Economic ociologO, +he ocialist Economic Ostem, 6r"ceto" 9"(er$t@ 6re$$,
6r"ceto",5GGH.
5IM. U"ca", Do"$e, Morbe parlamentare' ;ronici radiofonice, 0111-5666,
Edtura Ca$a Rado, ?ucure#t, I==5.
5I<. Utefa", Laure"u, >odele de recrutare a elitei politice postdecembriste,
Edtura Wua, ?ucure#t, I==B*
5IG. Utef"e$cu, Dom"a, ;inci ani din istoria /omniei, @ cronologie a
evenimentelor decembrie 0121- decembrie 011B, Edtura Ma#"a de $cr$, ?ucure#t,
5GGB.
5N=. 8"a$e, 0tela", /evoluia ca e#ec7 elite #i societate, Edtura 6olrom, Ia#,
5GGD.
IN
5N5. 8"a$e, 0tela", -in nou despre elite, " :0fera 6oltc4, "r.NB februare
5GGD.
5NI. 8$m"ea"u, Vladmr# +remors in /omania, NeT Zor> 8me$, 5G<M.
5NN. 8udor, Maru$, Adra" Sa(rle$cu, -emocraia la pachet' Elita politic 4n
/omnia postcomunist, Edtura Compa"a, ?ucure#t, I==I.
5NH. 8urc)ett, Maro, +irania #i tiranicidul'3orme ale opresiunii #i dreptul la
rezisten din (ntichitate pn 4n zilele noastre, Edtura Carter I$torc, C)#"u,
I==I.
5NB. Pepelea, Sabrel, -ezbateri parlamentare, Edtura 8rto"c, ?ucure#t,
5GGG.
5ND. Purlea, 6etre, -in culisele =arlamentului /omniei, Edtura Slobu$,
?ucure#t, 5GGH.
5NM. Va$le, Nculae, @ istorie a social-democraiei romne, Edtura Noua
Alter"at(, ?ucure#t, 5GGM.
5N<. Verder@, Yat)er"e, Ehat Eas ocialism (nd Ehat ;omes Ne$t, Ehat
Eas ocialism, (nd EhO -id .t 3all[, 6r"ceto" 9"(er$t@ 6re$$, 6r"ceto", 5GGD.
5NG. Verder@, Yat)er"e# National .deologO <nder tate ocialism, 9"(er$t@
of Calfor"a" 6re$$, 5GG5.
5H=. Verder@, Yat)er"e, Miaa politic a trupurilor moarte' /e4nhumri #i
schimbri postsocialiste, Vremea, ?ucure#t, I==D.
5H5. Vl$cea"u, La&r " =olitic #i dezvoltare' /omnia 4ncotroL Edtura 8re,
I==5.
5HI. Wub, Al., .storie #i finalitate' Sn cutarea identitii, 6olrom, Ia#, I==H.
IH

S-ar putea să vă placă și