Sunteți pe pagina 1din 65

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE


SPECIALIZAREA INGINERIE ECONOMICA IN CONSTRUCTII
PROIECT DE
LICENTA
PARTEA a IV - a
MANAGEMENTUL EXECUTIEI
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

BUCURESTI
Septembrie 20
MEMORIU JUSTIFICATIV
Prezenta lucrare cuprinde managementul executiei lucrarilor de constructii aferente
unui obiect de constructie cladire de birouri P+5E situata in Bucuresti a!and structura de
rezistenta in cadre de beton armat"
#ucrarea este structurata in patru capitole$
Capiltolul 1: Documentatia economica de deviz
A!and ca suport ar%itectural & structural partea intai a proiectului s-a intocmit
antemasuratoarea proiectului pe ' stadii fizice ( suprastructura si pardoseli) si pe baza
acesteia s-a elaborat documentatia de de!iz"
*e!izele au fost rulate automat folosind programul computerizat *oc#ib si sunt
insotite de listele cu consumuri specifice de resurse(listele consumurilor de resurse materiale
liste cu consumuri cu mana de lucru liste cu consumuri de ore-functioanare a utila+elor de
constructii si listele consumurilor pri!ind transporturile)"
Capitolul : !lani"ica#ea e$ecutiei luc#a#ilo# de con%t#uctii
#uand in considerare cantitatile de lucrari si normele de timp aferente acestora s-au
calculat !olumele de munca si respecti! ritmurile de executie ale acti!itatilor utilizand
formatiile de lucru disponibile ale firmei executante"
Planificarea executiei lucrarilor a fost efectuata prin ,etoda in -uccesiune ,etoda in
#ant si Procedeul ,P," Toate procedurile de esalonare in timp a desfasurarii acti!itatilor au
fost insotite de planuri calendaristice de tip grafic .antt si de reprezentari grafice ale
resurselor folosite (forta de munca)"
Capitolul &: O#'aniza#ea de %antie# p#ivind e$ecutia luc#a#ilo#
Analizand profilul resurselor umane corespunzator planificarii lucrarilor prin
Procedeul ,P, s-a estimat populatia santierului si structura sa astfel$
- -tructura populatiei dupa domeniul de acti!itate al personalului
- -tructura populatiei din punct de !edere al calificarii personalului
- -tructura populatiei dupa domiciliul stabil"
Au fost dimensionate dotarile social-administrati!e legate de organizarea de santier$
birouri !estiare grupuri sanitare closete si dormitoare"
/rganizarea de santier a fost gandita si intocmita in conformitate cu tipul structurii si
cu metodologia predate la cursurile de specialitate si folosite pe santierele de constructii-
monta+"
Partea grafica reda organizarea de santier anexata oferind principalele relatii asupra
organizarii santierului si amplasarii obiectului analizatdrumurilor de circulatieretelelor
interioarecat si a dotarilor necesare unei corecte executii"
Capitolul (: Secu#itatea %i %anatatea in munca
-e analizeaza instruirea lucratorilor in domeniul 01-ecuritatii si -anatatii in ,unca11 in
conformitate cu #egea #. 2345'667 si 8otararea de .u!ern 8. 39'55'667 pri!ind
pre!enirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale"
CU!RI)S
Capitolul 1: Documentatia te*nico+economica de deviz
3"3" Antemasuratoarea pe doua stadii fizice
Realizare suprastructura
Realizare pardoseli
3"'" *e!iz oferta pentru un stadiu fizic
#ista cuprinzand cantitatile de lucrari & :2
3"'"3" -tructura si continutul c%eltuielilor directe
3"'"'" -tructura si continutul c%eltuielilor indirecte
3"2" #iste cuprinzand consumurile de resurse
3"2"3 #ista cuprinzand consumurile de resurse materiale- ;7
3"2"' #ista cuprinzand consumurile cu mana de lucru & ;<
3"2"2 #ista cuprinzand consumurile de ore functionare utila+e & ;=
3"2"9 #ista cuprinzand consumurile pri!ind transporturile & ;4
Capitolul : !lani"ica#ea %i o#'aniza#ea e$ecutiei luc#a#ilo# de con%t#uctii
'"3" Tabel pentru stabilirea ritmurilor de executie si a formatiilor de lucru
'"'" ,etoda -uccesiunii pentru executia lucrarilor aferente obiectului analizat
'"2" ,etoda in #ant pentru executia lucrarilor aferente obiectului analizat
'"9" Procedeul ,P, pentru executia lucrarilor aferente obiectului analizat
Capitolul &: O#'aniza#ea de %antie# p#ivind e$ecutia luc#a#ilo#
2"3" *eterminarea populatiei santierului si a structurii sale
2"'" -tabilirea dotarilor -ocial Administrati!e
2"2" *otari social administrati!e pentru organizarea de santier
2"9" Proiectul de organizare de santier
Capitolul (: Secu#itatea %i %anatatea in munca
9"3" Aspecte generale
9"'" /bligatiile anga+atorilor
9"2" /bligatiile lucratorilor
9"9" >ormele de securitate si sanatate in munca
9"5" Instruirea lucratorilor
CA!ITO,U, 1:
DOCUME)TATIA TE-)ICO+ECO)OMICA DE DEVI.
1/1/Antema%u#atoa#e
Realizare suprastructura
Realizare pardoseli
1//Documentatia de deviz
3"'"3" -tructura si continutul c%eltuielilor directe
3"'"'" -tructura si continutul c%eltuielilor indirecte
1/&/Deviz pent#u %tadiul "izic %up#a%t#uctu#a
1/(/,i%te cup#inzand con%umu#ile de #e%u#%e 0mate#iale1 manope#a1 utila2e1 t#an%po#t3
1/1/ Antema%u#atoa#ea pent#u doua %tadii "izice
Realizare suprastructura
Realizare pardoseli
1/1/ Antema%u#atoa#e
Antemasuratoarea reprezinta piesa scrisa care sta la baza elaborarii documentatiei te%noco-
economice de de!iz si deci la baza e!aluarii costului unei constructii" Antemasuratoarea este
piesa scrisa prin care se estimeaza cantitatile de lucrari pentru fiecare articol ce urmeaza a se
executa intr-o categorie de lucrari din cadrul unui obiect de constructie"
Articolele cuprinse in antemasuratoare se refera la$
Articole de de!iz propriu-zise?
Articole de diferente?
Articole de procurare?
*e asemenea prin antemasuratoare se precizeaza si alte elemente necesare intocmirii
documentatiei de de!iz cum ar fi$
3" >ominalizarea !ariantelor articolelor de lucrari de transport
'" ;ompletarea cu articole
2" -tabilirea unor diferente si elemente de calcul la c%eltuielile de transport si
manipulare sporuri la manopera si ore functionare utila+e"
Antemasuratoarea se intocmeste de catre proiectant pe parti de obiect de constructie
corespunzator stadiilor fizice si in ordinea etapelor te%nologice si organizatorice de realizare"
*etalierea unui obiect de constructie in parti de obiect corespunzator stadiilor fizice se
realizeaza de catre proiectant de comun acord cu te%nologulexecutantul"
Antemasuratoarea se elaboreaza pe baza analizarii si masurarii proiectului te%nic
materializandu-se printr-o lista de articole de lucrari grupate pe parti de obiect
corespunzatoare stadiilor fizice punandu-se in e!identa pentru fiecare articol de lucrare o
serie de elemente caracteristice ce il definesc si il delimiteaza( simbol sau cod denumire
articol calculul cantitatii cantitatea unitatea de masura si rotun+irea cantitatii)"
;ea mai importanta etapa in elaborarea unei antemasuratori o reprezinta incadrarea
articolelor de lucrare intr-o norma de de!iz aferenta"
Pentru corecta efectuare a acestei operatii trebuie sa se cunoasca foarte bine te%nologia de
executie a lucrarilor deoarece in functie de modul de realizare a lucrarilor se impune alegerea
acelor norme de de!iz care corespund cel mai bine situatiei reale de executie"
In cazul in care un articol de lucrare nu isi gaseste corespondent direct sau prin asimilare la
ni!elul articolelor de de!iz normate se recurge la eleborarea unor norme locale proprii
situatiei de executie implicate"
/ alta operatie importanta la elaborarea antemasuratorii o reprezinta e!aluarea5masurarea
cantitatilor de lucrari conform proiectului te%nic intr-o maniera cat mai corecta"
*e maniera si corectitudinea cu care se intocmeste antemasuratoarea (adica stabilirea
cantitatilor de lucrari) la ni!elul unui proiect depinde de calitatea documentatiei de de!iz si
implicit de estimarea cat mai corecta a costului produsului constructie inca din faza de
proiectare"
4(/ REA,I.ARE SU!RASTRUCTURA
4(/41/ C5 1& I - ;ofra+e pentru beton armat in placi grinzi si stalpi exclusi! sustinerile din
panouri refolosibile cu placa+ de 35 mm grosime la constructii a!and
inaltimea pana la '6 m inclusi! la placi si grinzi"
@"," A mp
>Ti A 6"=5 om-ore5mp
-e calculeaza suprafata de cofrare pentru placi si grinzi"

-
69"63"
ABC33"=D3<"5+(33"=+3<"5) D'D6"35E+C(6"5-6"35)'+6"'5E D(2"4D9+5D9+'"4D5)+C(6"7-
6"35)'+6"'5ED(2"5D39+<D2)F D7
-
69"63"
A '676"23 mp
R 6 471 mp
4(/41/ C5 1& J - ;ofra+e pentru beton armat in placi grinzi si stalpi exclusi! sustinerile din
panouri refolosibile cu placa+ de 35 mm grosime la constructii a!and
inaltimea pana la '6 m inclusi! la stalpi si cadre"
@"," A mp
>Ti A 3'2 om-ore5mp
-e calculeaza suprafata de cofrare pentru stalpi
-
69"6'"
A 6"5(2"5-6"35)D9D32D3+65(2"35-6"35)9D32D5+6"55(2"5-6"35)9D7D3+6"55(2"35-
6"35)9D7D5+6"7(2"5-6"35)9D'D3+6"7(2"35-6"35)9D'D5
-
69"6'"
A <<3"9 mp
R 6 894 mp
4(/4&/ CC 4 C - ,ontarea armGturilor din oHel-beton tip P; 5' In elemente de
construcHii exclusi! cele din construcHiile executate In cofra+e glisante
cu distanHieri din mase plastice la construcHii executate la o InGlHime
pJnG la 25 m inclusi! din bare fasonate a!Jnd diametrul pJnG la 3=
mm in grinzi Ki stJlpi si pJnG la 36mm inclusi! In plGci (inclusi! scGri Ki
podeste)"
@"," A Lg
>Ti A 6"622 om-ore5Lg
-e !a calcula cantitatea de armatura cu diametrul mai mic sau egal cu 36 mm din placi
,
69"62"
A V
69"65
D76Lg5mc
,
69"62"
A277D76 Lg5mc
,
69"62"
A'3476 Lg
R 6 1:74 ;'
4(/4(/ CC 4 D - ,ontarea armGturilor din oHel-beton tip P; 5' In elemente de
construcHii exclusi! cele din construcHiile executate In cofra+e glisante
cu distanHieri din mase plastice la construcHii executate la o InGlHime
pJnG la 25 m inclusi! din bare fasonate a!Jnd diametrul peste 3= mm
In grinzi Ki stJlpi si de 3'mm In plGci (inclusi! scGri Ki podeste)"
@"," A Lg
>Ti A 6"6'= om-ore5Lg
-e !a calcula cantitatea de armatura din placi cu diametrul de 3'mm si cantitatea de armatura
din grinzi si stalpi cu diametrul mai mare ca 3=mm
,
69"69"
AV
69"65
D=6Lg5mc
,
69"69"
A277D=6Lg5mc
,
69"69"
A'4'=6 Lg
R 6 :94 ;'
4(/4</ CA 4 J - Turnarea betonului armat In elementele construcHiilor exclusi! cele
executate In cofra+e glisante marca B'66 la construcHii cu InGlHimea
pJnG la 25 m inclusi! In planKee (grinzi stJlpi plGci) cu grosimea
plGcii peste 36 cm "
@"," A mc
>Ti A 2"59 om-ore5mc
-e calculeaza !olumul de beton ce !a fi turnat in placi grinzi si stalpi" In zona golului scarii
s-a considerat ca !olumul de beton din scara este ec%i!alent cu !olumul unei placi ficti!e
a!and suprafata golului"
V
69"65"
A (33"=D3<"5D6"35D7)+BC(6"5-6"35) D6"'5D33"=D9+(6"5-6"35) D6"'5D'"4E+C(6"7-6"35)
D6"'5D3<"5D9EF D7+C6"5
'
D(2"5-6"35) D32D3+6"5
'
D(2"35-6"35) D32D5+6"55
'
D(2"5-6"35)
D7D3+6"55
'
D(2"35-6"35) D7D5+6"7
'
D(2"5-6"35) D'D3+6"7
'
D(2"35-6"35) D'D5E
V
69"65"
A275"45 mc
R 6 &77 mc
4(/47/ C5 (< 5 - -usHineri din grinzi metalice extensibile de in!entar pentru turnarea
grinzilor monolite izolate a planKeelor cu grinzi monolite Ki a plGcilor
drepte cu sarcinG totalG asupra cofra+elor de cel mult 566 da>5m
'
la
construcHii a!Jnd InGlHimea pJnG la '6 m inclusi! grinzile rezemJnd pe
popi metalici extensibili"
@"," A buc"
>Ti A '"23 om-ore5buc"
In fiecare celula se !or dispune cate 7 grinzi metalice spri+inite de cate ' popi extensibili iar
pentru fiecare grinda de beton se !or dispune doua grinzi metalice spri+inite de cate ' stalpi
extensibili"
>
69"67"
A (35D7+'D4) D7
>
69"67"
A9<6buc
R 6 (84 =uc
4(/48/ C5 (( A - -usHineri cu popi metalici extensibili de in!entar folosite pentru
montarea plGcilor prefabricate cu Ki fGrG buclG a predalelor de planKeu
la turnarea planKeelor monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu
planKee prefabricate cu popi metalici extensibili tip PE 2366 R"
@"," A buc"
>Ti A 6"99 om-ore5buc"
>
69"6<"
A ' D >
69"67"
A'D9<6
>
69"6<"
A 496 buc
R6 :(4 =uc
4(/49/ C. 41 47 E - Preparare beton marca B'66 pentru betoane obiKnuite cu agregate
grele sortate cu granulaHia pJnG la 37 mm in beton armat in stalpi
grinzi placi de constructii curente si diafragme preparat cu ciment ,26 in
instalatii centralizate"
@"," A mc
;siA3"66= mc beton B'665mc beton
>tiA6"6=5 om-ore5mc
-e determina !olumul de beton preparat pentru turnarea placilor grinzilor si stalpilor"
V
69"6="
A V
69"65"
Dcsi
V
69"6="
A 277
"
D3"66=
V
69"6="
A 27="4' mc
R 6 &7: mc
4(/4:/ C. 4& 4 5 - ;onfecHionarea armGturilor din oHel-beton pentru beton armat In
elemente de construcHii turnate In cofra+e exclusi! cele executate In
cofra+e glisante fasonarea barelor pentru pereHi grinzi stJlpi Ki
diafragme la construcHii obiKnuite In ateliere centralizate /B 2< A 36-
37mm"
@"," A Lg
csiA3"636
,
69"64"
A ,
69"62
Dcsi
,
69"64"
A '3476D3"636
,
69"64"
A ''3<4"7 Lg
R6 194 ;'
4(/14/ C. 4& 4 E - ;onfecHionarea armGturilor din oHel-beton pentru beton armat In
elemente de construcHii turnate In cofra+e exclusi! cele executate In
cofra+e glisante fasonarea barelor pentru pereHi grinzi stJlpi Ki
diafragme la construcHii obiKnuite In ateliere centralizate P; 5' A 36
& 37 mm"
@"," A Lg
,
69"36
A ,
69"69
Dcsi
,
69"36"
A '4'=6D3"636
,
69"36"
A '45<'"= Lg
R6 :<94 ;'
4(/11/ TRA 47 A 49 - Transportul rutier al betonului B'66 cu autobetoniera la distanHa
de = Lm"
@"," A tona
-e determina masa de beton care se inmulteste cu greutatea specifica"
,
69"33"
A V
69"6="
D '"9 tone5mc
,
69"33"
A 274
"
D '"9 tone5mc
,
69"33"
A ==5"7 tone
R 6 9:4 tone
4(/1/ TRA 4 A 49 - Transportul materialelor grele cu autocamionul la distanHa de 36
Lm"
@"," A tona
,
69"3'"
A (,
69"64"
+,
69"36"
) D 353"636 D 353666
,
69"3'"
A (''3=6+'45=6) D353"636 D 353666
,
69"3'"
A 72"69 tone
R 6 7&/1 tone
48/ REA,I.ARE !ARDOSE,I
48/41/ C> 41 D & -trat suport pentru pardoseli executat din mortar de ciment marca , 366-T
de 2 cm grosimecu suprafata fin driscuita"
@"," A mp
>Ti A 6"97 ore5mcD2<"5526A 6"5<5 ore5mc
;si A 6"62 mc , 366-T5mc D2<"5526A 6"62== mc , 366-T5mc
-e masoara suprafata totala pe care se !a turna stratul suport pentru pardoseli"
AA3632"42 mp
R6141( mp
48/4/ C> 4& D & Pardoseli din materiale plastice inclusi! per!azurile curatate si ceruite$ cu
co!or din policlorura de !inil (PV;) fara suport textil lipit cu prenadez in
incaperi cu suprafete peste '6 mcu per!az din PV;"
-uprafata pardoselior este identica cu suprafata calculata la articolul 6<"63
@"," A mp
>Ti A 6"<7 ore5mp
AA3632"42 mp
R6141( mp
48/4&/ C> 47 C & Pardoseli din mozaic turnate pe loc fara coloranti inclusi! stratul suport
de circa 2 cm grosime cu mortar de ciment marca , 366-T inclusi! frecarea
si spalarea executate simplu in camp continuu in grosime de 3"5 cm fara
bordura cu piatra de mozaic din marmura in incaperi cu suprafete pana la 5
m inclusi!"
@"," A mp
>Ti A '"93 ore5mp
AA77 mp
R6 77 mp
48/4(/ C> 48 5 & Plinte si scafe din mozaic turnate pe loc fara colorantiinclusi! stratul
suport cu mortar de ciment marca , 366-T inclusi! frecarea si spalarea$
plinte orizontale de 36 cm inaltime la pereti executate cu piatra de mozaic
de marmura"
-e masoara lungimea pe care se !a aplica plinta$
@"," A ml
>Ti A 3"6' ore5ml
#A33<9ml
R6 118( ml
48/4</ C. 4 4: A & ,ortar de ciment pentru tencuieli , 366-T$ preparat cu ciment , 26 in
instalatii centralizate fara ados de !ar"
-e determina !olumul de mortar ce trebuie preparat pentru tencuielitinand seama de
consumul specific inscris in tabelul de resurse corespunzator articolului
6<"63"
@"," A mc
>Ti A 6"5' ore5mc
VA3639M6"62==A24"29 mc
R6 (4 mc
48/47/ TRA 47 A 49 & Transport cu autobetoniera de 5"5 mc la care se aduga distanta de =
Lm"
@"," A tona
-e calculeaza masa de mortar ce urmeaza a fi transportat cu autobetoniera"
,A96M'"3A=9 tone
R6 9( tone
1// Deviz o"e#ta pent#u un %tadiu "izic
#ista cuprinzand cantitatile de lucrari & :2
3"'"3" -tructura si continutul c%eltuielilor directe
3"'"'" -tructura si continutul c%eltuielilor indirecte

1//DOCUME)TATIA DE DEVI.
1//1/STRUCTURA SI CO)TI)UTU, C-E,TUIE,I,OR DIRECTE
C*eltuielile di#ecte sunt constituite din urmatoarele$
M ? c*eltuieli a"e#ente con%umu#ilo# de #e%u#%e mate#ial in care se cuprinde !aloarea
materialelor calculata cu preturile de la furnizori fara T" V" A" ? in cazul materialelor care
pro!in dn import !alorea acestora trebuie sa includa si taxe si comisioane platibile la
frontiera ( taxe !amale comisoane !amale etc" )?
m ? c*eltuieli a"e#ente con%umu#ilo# cu mana de luc#u in care se cuprinde !aloarea
manperei muncitorilor direct producti!i?
U ? c*eltuieli a"e#ente con%umu#ilo# cu utila2e de con%t#uctii in care se cuprinde !aloarea
rezultata din totalul orelor de functionare a utila+elor respecti!e si din tariful mediu orar
corespunzator functionarii?
t ? c*eltuieli a"e#ente con%umu#ilo# p#ivind t#an%po#tu#ile in care se cuprind$
a) Valoarea transporturilor auto ;: na!ale ale materialelor prefabricatelor confectii
etc" de la producator sau furnizor la depozitul intermediar precum si de la depozitul
intermediar la locul de punere in opera in raza de actiune a mi+loacelor de ridicat
inclusi! taxele aferente acestor transporturi?
b) Valoarea tranporturilor cu utila+e de constructii de la baza de utila+e la punctul de
lucru si retur?
c) Valoarea transporturilor te%nologice in masura in care acestea nu sunt cuprinse in
articole distincte (transport de pamant beton mortar moloz rezultat din demolari )"
C*eltuielile cu manope#a vo# include %i o=li'atiile ant#ep#eno#ilo# cat#e =u'etul de
%tat %i cat#e "ondu#ile %peciale1 con"o#m p#evede#ilo# in vi'oa#e:
;ontributiile de asigurari sociale ( '6"=N ) ?
;ontributiile de asigurari sociale de sanatate ( 5"'N ) ?
;ontibutiile la fondul de soma+ (6"5N ) ?
;ontributiile pentru pre!enirea imbolna!irilor si accidentelor ( 6"749N ) ?
;ontributiile pentru concedii si indemnizatii ( 6"=5N ) ?
;ontributiile la fondul garantare salarii (6"'5N ) "
;omisionul camerei de munca(IT,)"(6"<5N)
"
1/// STRUCTURA SI CO)TI)UTU, C-E,TUIE,I,OR I)DIRECTE
A/C*eltuieli de inte#e% 'ene#al %i de e$ecuta#e a luc#a#ilo#
Retributii ale pesonalului de conducere te%nic economic de alta specialitate
administrati! de deser!ire si de paza? impozitul contributia la asigurari sociale si la
fondul de soma+ aferente?
Amortizarea mi+loacelor fixe de interes general?
;%eltuieli cu securitatea si sanatatea in munca?
;%eltuieli pentru prelucrarea prin mi+loace de calcul automat?
-alarii suplimentare ale muncitorilor direct producti!i impozitul contributia la
asigurari sociale si la fondul de soma+ asupra rtribtiilor totale ale acestor muncitori?
;%eltuieli pri!ind utila+e de constructii sculele si celelalte obiecte de in!entar in
folosinta cu caracter de productie ( micul utla+$ tomberoane roabe pe pneuri
rezer!oare de depozitare a apei aparate de sudura electrica dispoziti!e de fasonat)?
;%eltuieli pentru amena+area si intretinerea santierului?
;%eltuieli in legatura cu predarea lucrarilor?
;%eltuieli cu transportul muncitorilor?
;%eltuieli neimputabile pentru efectuarea remedierilor si refacerilor de lucrari?
;%eltuieli de protocol?
;%eltuieli pentru reclame pliante?
;%eltuieli pentru scolarizare?
Alte c%eltuieli de interes general si de executare a lucrarilor$
- ;%eltuieli pentru pre!enirea clamitatilor
- ;ostul lucrarilor de deratizare si dezinsectie
- ;%eltuieli de topometrie trasare etc"
- ;ostul materialelor de propaganda instructie educati!a pentru pre!enirea incendiilor
( afise panouri brosuri etc" )
- ;%eltuieli pri!ind instalarea minicentralelor electronice liuate cu c%irie de la unitatile
PTTR ( costul proiectului !aloarea cablurilor etc )"
5/C*eltuieli admini%t#ativ ? 'o%poda#e%ti
:urnituri de birouri?
;arti re!iste si abonamente?
;%eltuieli PTTR?
*eplasari in tara si in strainatate?
,ateriale pentru intrtinerea si curatenia cladirilor si altor mi+loace fixe?
Reparatii curente la cladiri si alte mi+loace fixe?
,ateriale si piese de sc%imb pentru functionarea miloacelor de transport usor?
;%eltuieli pentru incalzit?
Energie electrica pentru iluminat si forta motrica in scopuri administrati!-
gospodaresti?
Apa canal salubritate pentru ne!oi administrati!-gospodaresti"
C/C*eltuieli nep#oductive
Pierderi din intreruperi din cauze interne si externe?
#ipsuri de in!entar la mi+loace circulante din magaziile unitatii peste normele legale
de perisabilitati?
Alte c%eltuieli neproducti!e"
D/C*eltuieli p#ivind a%i'u#a#ea luc#a#ilo# de con%t#uctii
;%eltuieli pri!ind asigurarea lucrarilor de constructii pre!azuta prin contracte la
conditiile speciale de contractare a lucrarilor de constructii pe perioada executiei fiind
obligatorii"
1/&/ ,i%te cup#inzand con%umu#ile de #e%u#%e
3"2"3" #ista cuprinzand consumurile de resurse de material
3"2"'" #ista cuprinzand consumurile de resurse de mana de lucru
3"2"2" #ista cuprinzand consumurile de ore functionare utila+
3"2"9" #ista cuprinzand consumurile pri!ind transporturile
CA!ITO,U,
!,A)IFICAREA E@ECUTIEI ,UCRARI,OR
/1/ Ta=el pent#u %ta=ili#ea #itmu#ilo# de e$ecutie %i a "o#matiilo# de luc#u
// Metoda Succe%iunii pent#u e$ecutia luc#a#ilo# a"e#ente o=iectului analizat
/&/ Metoda in ,ant pent#u e$ecutia luc#a#ilo# a"e#ente o=iectului analizat
/(/ !#ocedeul M!M pent#u e$ecutia luc#a#ilo# a"e#ente o=iectului analizat

/1/ Ta=el pent#u %ta=ili#ea #itmu#ilo# de e$ecutie %i a
"o#matiilo# de luc#u
/1/ Sta=ili#ea #itmu#ilo# de e$ecutie %i a "o#matiilo# de luc#u
)otatii:
O
i
A !olumul de lucrari pentru procesul Pi11 reprezentand cantitatea de lucrari pe obiectul de
constructie pentru procesul PiQ stabilita prin antemasuratoarea proiectului de
executie pe articole de de!iz exprimata in unitati natural specifice procesului de
constructii PiQ analizat
n A numar de sectoare$ 7 sectoare pentru calcul < pentru reprezentare grafica
O
i
A
A !olumul de lucrari pe sector pentru procesul PiQ este cantitatea de lucrari pentru
procesul PiQ existenta pe un sector oarecare P RQ
O
i
A

A O
i
5n
>Ti A norma de timp pentru executia procesului PiQ
V
i
A !olumul de munca pe obiect pentru procesul PiQ este cantitatea de manopera ce se
consuma pentru executarea !olumului de lucrari pe obiect Oi aferent procesului PiQ
de constructii Com - oreE
V
i
A
A !olumul de munca pe sector pentru procesul PiQ este cantitatea de manopera ce se
consuma pentru executarea !olumului de lucrari O
i
A
pentru procesul PiQ in cadrul
sectorului oarecare P RQ Com - oreE
V
i
A
A O
i
A
M >Ti
r
i
A numarul de muncitori din formatia de lucru ce executa procesul Pi11 pe sectorul
oarecare P R11 ales pe considerente te%nico-economice tine seama de
componenta formatiei normale din indicatorul de norme de de!iz
t
i
A
6 durata de executie a procesului PiQ pe sectorul QR11 fiind cunoscuta si aleasa CzileE
p
i
A indice mediu planificat de realizare a normei p
i
A 6"46 S 3"'6
Pentru determinarea numarului de muncitori din formatia de lucru ce executa procesul PiQ
pe sectorul P RQ de opereaza astfel$
/biectul de constructie se structureaza in procese de lucru sau acti!itati in raport cu
gradul de detaliere dorit de planificare" #a structurarea obiectului in acti!itati trebuie sa se
tina seama de sistemul constructi! si de te%nologia de executie"
St#uctu#a
V
i
A
A 32="'< om-zile
r
i ales
A 36 muncitori
t
i
A
ef
A '6 zile
p
i ef
A 32="'< 5 ( '6 M 36 ) A 3"3=
!a#do%eli
V
i
A
A 5<"57 om-zile
r
i ales
A 7 muncitori
t
i
A
ef
A 36 zile
p
i ef
A 5<"57 5 ( 7 M 36 ) A 3"35
/ !lani"ica#ea e$ecutiei p#oce%elo# comple$e de
con%t#uctii p#in Metoda Succe%iunii
/ !lani"ica#ea e$ecutiei p#oce%elo# comple$e de con%t#uctii p#in Metoda Succe%iunii
De"initie:
,etoda succesiunii este o metoda de planificare si organizare a executiei proceselor
complexe care consta in faptul ca inceperea executiei fiecarui proces simplu pe toate
sectoarele are loc imediat dupa terminarea executiei procesului simplu precedent intr-o
succesiune te%nologica si organizatorica de la primul proces la ultimul proces"
)otatii:
n A numar de sectoare$ 7 sectoare pentru calcul < pentru reprezentare grafica
m A numar de procese legate te%nologic si organizatoric A 33 procese + '
executate in paralel
procesele componente ale procesului complex se considera procese ritmice
adica$
t
i
1
A t
i

ASA t
i
A
A t
i
AB1
ASA t
i
n
A t
i
t
i
A
A ritm de executie al procesului iQ pe sectorul QRQ
t
i
A
A t
i
deoarece procesele sunt ritmice
b
i
A numarul de formatii de lucru A 3 formatie pentru fiecare proces luat in
analiza
r
i
A numarul de muncitori din formatia de lucru ce executa procesul QiQ pe
sectorul oarecare RQ ales pe considerente te%nico & economice tine seama
de componenta formatiei normale din indicatorul de norme de de!iz"
:ormula de calcul a duratei totale de executie a obiectului de constructie este$
;alculul duratei totale de executie a blocului P+5E$
T
e
A ( t
--V
+ t
-g
+ t
-m
+ t
:
+ t
-s)
+ 7 M (t
s
+t
Ic
+t
Ta
+t
Ti
+t
P
+t
:i
)
T
e
A ( 3+3+7+36+'7 ) + 7 M ( '6+=+=+3'+36+= ) A 9'=

Te 6 ((4 zile
/& !lani"ica#ea e$ecutiei luc#a#ilo# p#in Metoda in ,ant

/& !lani"ica#ea e$ecutiei luc#a#ilo# p#in Metoda in ,ant
De"initie:
,etoda in lant este o metoda de planificare si organizare a executiei proceselor
complexe care consta in faptul ca fiecare formatie in lucru trece in mod succesi! si continuu
de pe un sector pe altul asigurand astfel front de lucru pentru formatiile ce executa procesul
de lucru urmator"
)otatii:
n A numar de sectoare$ 7 sectoare pentru calcul < pentru reprezentare grafica
m A numar de procese legate te%nologic si organizatoric A 33 procese + ' executate in paralel
procesele componente ale procesului complex se considera procese ritmice adica$
t
i
1
A t
i

ASA t
i
A
A t
i
AB1
ASA t
i
n
A t
i
t
i
A
A ritm de executie al procesului iQ pe sectorul RQ
t
i
A
A t
i
deoarece procesele sunt ritmice
b
i
A numarul de formatii de lucru A 3 formatie pentru fiecare proces luat in
analiza
r
i
A numarul de muncitori din formatia de lucru ce executa procesul iQ pe
sectorul oarecare RQ ales pe considerente te%nico & economice tine seama
de componenta formatiei normale din indicatorul de norme de de!iz"
Sinc#oniza#ea p#oce%elo# di#ect %ucce%ive %e #ealizeaza a%t"el:
t
i
T t
i+3
- sincronizare pe ultimul sector $
U
i
1
A ( n-3 )( t
i
& t
i+3
) ? U
i
n
A 6
t
i
V t
i+3
- sincronizare pe primul sector
U
i
1
A 6? U
i
n
A ( n-3 )( t
i+3
- t
i
)
t
i
A t
i+3
- sincronizare pe toate sectoarele
U
i
1
A 6? U
i
n
A 6
:ormula de calcul a duratei totale de executie a obiectului de constructie este urmatoarea$
T
e
A t
--V
+ t
-g
+ t
-m
+ t
:
+ t
-g
+ t
s
+t
Ic
+t
Ta
+t
Ti
+t
P
+t
:i
+(n-3)MC( t
s
-t
Ic
)+( t
Ti
-t
P
)+( t
P
-t
:i
)E+(n-3)M t
:i
;alculul duratei de executie a blocului de locuinte P +5E$
T
e
A t
--V
+ t
-g
+ t
-m
+ t
:
+ t
-g
+ t
s
+t
Ic
+t
Ta
+t
Ti
+t
P
+t
:i
+(7-3)MC( t
s
-t
Ic
)+( t
Ti
-t
P
)+( t
P
-t
:i
)E+(7-3)M t
:i
T
e
A 3+3+7+36+'7+'6+=+=+3'+36+=+(7&3)MC('6&=)+(3'&36)+(36&=)E+(7&3)M= A '26
CzileE
T
e
6 &( CzileD

/(/ !lani"ica#ea e$ecutiei luc#a#ilo# p#in Metoda
!otentialelo# + M!M
/(/!lani"ica#ea e$ecutiei luc#a#ilo# p#in Metoda !otentialelo# + M!M

,etoda potentialelor reprezinta o procedura de planificarea a executiei lucrarilor de
constructii ce face parte din analiza drumului critic si ea utilizeaza in calcule teoria
matematica a grafelor in care acti!itatile sunt plasate in nodurile retelei arcele reprezentand
conditionari de incepere"
n Anumarul de sectoare (din considerente constructi!e si organizatorice se
considera 7 sectoare pentru calcul si < pentru reprezentarea grafica"
m Anumarul de acti!itati legate te%nologic si organizatoric ce concura la
realizarea obiectului de constructii"
d
i
Adurata de executie a acti!itatii W i X exprimata in zile"
b
i
Anumarul de formatii de lucru pentru realizarea acti!itatii oarecare W i X ?se
utilizeaza cate o formatie distincta pentru fiecare acti!itate specifica)
t
s
(i) t
s
(+) - termenul minim de incepere a acti!itatii
t
s
M
(i)t
s
M
(+) - termenul maxim de incepere a acti!itatii
t
f
(i) t
f
(+) - termenul minim de terminare a acti!itatii
t
f
M
(i) t
f
M
(+)- termenul maxim de terminare a acti!itatii
d
i
d
+ -
durata acti!itatii irespecti! +
R
t
(i) R
t
(+)- rezer!a totala de timp a acti!itatii
t
i+
- conditionarea de incepere a acti!itatii
Pentru calculul termenelor minime de incepere a acti!itatilor se parcurge reteaua in
sens directde la acti!itatea initiala la cea finalaluand in considerare !alorile maxime ale
intrarilor-program minorant"
Pentru calculul termenelor maxime de incepere a acti!itatilor se parcurge reteaua in
sens in!ersde la acti!itatea finala la cea initialaluand in considerare !alorile minime ale
intrarilor-program majorant"
*rumul in graficele retea ,P, se considera o succesiune de acti!itati si conditionari
sau de noduri si arce orientate parcursa in sensul sagetilor de la acti!itatea initiala la
acti!itatea finala in !ederea reealizarii proiectului"
#ungimea unui drum in graficele retea ,P, este e!aluata ca suma duratelor
conditionarilor ce se plaseaza pe drumul luat in considerare $
#(*) A Yt
i+
unde t
i+
Z *
*rumul critic in retele ,P, este drumul complet cu lungimea maxima care pune in
e!identa durata totala minima posibila de realizare a intregului proiect"
Te#mene ca#acte#i%tice %i #eze#ve de timp in '#a"icele #etea M!M
3" Te#menul minim de incepe#e al actiunii E 2 F notat t
%
023 $
- reprezinta cel mai de!reme termen la care poate sa inceapa acti!itatea W + X ?
- este egal cu lungimea drumului maxim care precede aceasta acti!itate sau cu
drumul cel mai lung care leaga ati!itatea initiala de acti!itatea din nodul W + X $
t
i
mi
A t
s
(+) A max #(*
o+
)
- pentru calculul termenelor minime ale tuturor acti!itatilor unor retele W . X se
parcurge reteaua in sens direct pornind de la acti!itatea initiala (nodul 6 sau 3)
spre acti!itatea finala (nodul n) in ordinea te%nologico & organizatorica de
realizare a acti!itatilor luand pentru fiecare acti!itate !aloarea maxima
caracteristica rezultata prin aplicarea algoritmului urmator $
t
i
mi
A t
s
(+) A max Ct
s
(i) + t
i+
E pentru (6)3 V+[n sau
6 pentru + A 65+A3 ?
- deoarece prin parcurgerea retelei in sens direct se determina termenele minime de incepere
a acti!itatilor se considera ca obtinem un program minorant ?
'" Te#menul ma$im de incepe#e al activitatii E i F notat t
%
G0i3$
- reprezinta termenul cel mai tarziu la care poate sa inceapa acti!itatea W i X ?
- este egal cu durata totala a proiectului din care se scade lungimea drumului maxim
care leaga acti!itatea finala W n X de acti!itatea W i X $
t
s
(n)A t
s
M(n)AT\durata totala a proiectului
t
i
,i
A t
s
M(i)A t
s
M(n) & maxim #(*
ni
)
- pentru calculul termenelor maxime de incepere a tuturor acti!itatilor ce compun o
retea W . X se parcurge reteua in sens in!ers pornind de la acti!itatea finala
(nodul n) spre acti!itatea initiala (nodul 6 sau 3) in sensul descrescator al
numerotarii nodurilor lund in considerarea pentru fiecare acti!itatea !aloarea
minima obtinuta in urma aplicarii algoritmului urmator $
t
i
,i
A t
s
M(i)A maxCt
s
M(+) - t
i+
E pentru (6) 3 Vi[n sau
t
s
M(n) pentru i A n ?
- deoarece prin parcurgerea retelei in sens in!ers se determina termenele maxima
de incepere a acti!itatilor se considera ca optinem un program ma+orant ?
2" Te#menul minim de te#mina#e a activitatii E i F notat t
"
0i3 ?
- reprezinta cel mai tarziu termen la care se poate termina acti!itatea W i X ?
- este egal cu suma dintre termenul minim de incepere a acti!itatii W i X si durata
acestei acti!itati $
t
i
mi
A t
f
(i)A t
s
(i) + d ?
9" Te#menul ma$im de te#mina#e a activitatii E i F notat t
"
G0i3 $
- reprezinta cel mai tarziu termen la care se poate termina acti!itatea W i X este egala cu
suma dintre termenul maxim de incepere a acti!itati si durata sa
t
i
,t
A t
f
M(i)A t
s
M(i) + d
i
Putem afirma ca pentru estimara termenelor caracteristice ale acti!itatilor se parcurge
reteau in dublu sens obtinandu-se doau programe limita unul inferior si unu superior insa
ambele delimiteaza durata totala minima de realizare a proiectului la ni!elul drumului critic"
Reze#vele de timp sau mar+ele de timp reprezinta caracteristici ale acti!itatilor
necritice care pun in e!identa posibilitati de amplasare acestora pe scara timpului de executie"
Rezer!ele de timp rele!a masura gradelor de libertate a acti!itatilor purtatoare intre
termenelor minime de incepere si termenul maxim de terminare asigurand adaptibilitatea si
respecti!e replierea acestora la actiunea factorilor perturbatori ai mediului"
3" Reze#va totala a activitatii E i F notata R
T
0i3 $
- reprezinta inter!alul cu care se poate prelungi durata acti!itatii sau cu care se
poate intarzia inceperea acesteia fata de termenul sau minim de incepere fara a
influenta termenul final al proiectului ?
- este egala cu diferenta dintre termenul maxim de incepere a acti!itatii si termenul
sau minim de incepere $
R
T
(i) A t
s
M(i) - t
s
(i)
- daca rezer!a totala a acti!itatii W i X de!ine nula atunci acti!itatea nu accepta nici
o intarziere de!enind acti!itate critica si implicit acti!itatiile predecesoare si
succesoare plasate pe drumul cel mai lung care trece prin acti!itatea W i X se
transforma in acti!itati critice ?
'" Reze#va li=e#a a activitatii E i F notata R
,
0i) $
- reprezinta inter!alul de timp cu care poate fi amanata inceperea acti!itatii W i X
fata de termenul sau minim de incepere fara a impiedica inceperea altor acti!itati
la termenul minim ?
- rezer!a libera a acti!itatii W i X este parte din rezer!a totala fiind calculata cu
formula $
R
#
(i) A min t
s
(+) - t
s
(i) - t
i+
CA!ITO,U, &
OR>A)I.AREA DE SA)TIER !RIVI)D E@ECUTIA ,UCRARI,OR
2"3" *eterminarea populatiei santierului si a structurii sale
2"'" -tabilirea dotarilor social & administrati!e
2"2 *otari social administrati!e pentru organizarea de santier
2"9 Proiectul de organizare de santier
&/1/ Dete#mina#ea populatiei %antie#ului %i a
%t#uctu#ii %ale
&/1/ Dete#mina#ea populatiei %antie#ului %i a %t#uctu#ii %ale
Populatia santierului reprezinta totalitatea personalului ce acti!eaza in cadrul
santierului"
3" -tructura populatiei santierului
A 1 In "unctie de domeniul de activitate:
>
;P
& personal muncitor direct producti! din acti!itatea de constructii
)
C!
6&7 pe#%oane
>
;
& personal din acti!itatea de constructii
)
C
A( >
;P
D3"33)A 2<D3"33A(4 pe#%oane
>
I
& personal muncitor din acti!itatea de instalatii
)
I
A6"26D >
;P
D3"''A6"26D27D3"''A1( pe#%oane
>
,
& personal muncitor din acti!itatea de montare utila+e in constructii
)
M
6 4 pe#%oane
>
TE-A
Apersonal te%nic- economic- social- administrati!
A /Dupa '#adul de cali"ica#e:
>
3
& personal muncitor cu calificare superioara (categorie T 9)
>
3
A 6"5 D >
c
+ 6"7' D >
I
+ 6"<3D>
,

>
3
A 6"5 D 96 + 6"7' D 39 AT )
1
6 : pe#%oane
>
'
& personal muncitor cu calificare medie si necalificati (categorie [ 9)
>
'
A 6"9 D >
c
+ 6"' D >
I
+ 6"35 D>
,

>
'
A 6"9 D 96 + 6"' D 39 AT )

6 1: pe#%oane
>
2
& personal TE-A
>
2
A 6"3 D >
c
+ 6"3= D >
I
+ 6"39 D>
,

>
2
A 6"3 D 96 + 6"3= D 39 AT )
&
6 8 pe#%oane
>
To
A total personal muncitor in acti!itatea de constructii
>
To
A >
3
+ >
'
+ >
2
A '4 + 34 + < 6 << pe#%oane
A&/ St#uctu#a populatiei dupa domiciliul %ta=il
Personal localnic (76N)
)
11
A 6"76 >
3
A 6"76 ] '4 A 19 pe#%oane
)
1
A 6"76 >
'
A 6"76 ] 34 A 1 pe#%oane
)
&1
A 6"76 >
2
A 6"76 ] < 6 ( pe#%oane
)T
1
A >
33
+ >
'3
+ >
23
A 3< + 3' + 9 A && pe#%oane
>T
3
A 6"7 ] >T
6
A 6"7 ] 55 A 22 persoane
Personal din impre+urimi (na!etist) (26N)
)
1
A 6"26 >
3
A 6"26 ] '4 6 : pe#%oane
)

A 6"26 >
'
A 6"26 ] 34 6 7 pe#%oane
)
&
A 6"26 >
2
A 6"26 ] < 6 pe#%oane
)T

A >
'3
+ >
''
+ >
2'
A 4 + 7 + ' 6 18pe#%oane
>T
'
A 6"2 ] >T
6
A 6"2 ] 55 A 3< persoane
Personal nelocanic (36N)
Personal nelocalnic familist (6N)
>
32
A >
'2
A >
22
A 6
>T
2
A >
32
+ >
'2
+ >
22
A 6
Personal nelocalnic nefamilist (36N)
)
1(
A 6"36 >
3
A 6"36 ] '4 A & pe#%oane
)
(
A 6"36 >
'
A 6"36 ] 34 6 pe#%oane
)
&(
A 6"36 >
2
A 6"36 ] < 6 1 pe#%oane
)T
(
A >
39
+ >
'9
+ >
29
A 2 + ' + 3 6 7 pe#%oane
>T
9
A 6"3 ] >T
6
A 6"3 ] 55 A 7 persoane
)T
4
A >T
3
+ >T
'
+ '<M>T
2
+ >T
9
A 2' +3< + 6 + 7 A << pe#%oane
A( Dupa cali"ica#e %i domiciliu:
H personal muncitor cu calificare superioara categorie T 9
)
1
A )
11
+ )
1
+ )
1&
+ )
1(
A 3=+4+6+2A&4 pe#%oane
H personal muncitor cu calificare medie categorie [ 9 si necalificati
)

A )
1
+ )

+ )
&
+ )
(
A 3'+7+6+'A4 pe#%oane
H personal TE-A
)
&
A )
&1
+ )
&
+ )
&&
+ )
&(
A 9+3+6+3A7 pe#%oane
A< Mem=#ii de "amilie:
)
m"
A3"< >T
2
A3"<D664 pe#%oane
A7 !populatia %antie#ului:
P A )T
4
+ )
m"
A57+6A<7 pe#%oane
! A >T
3
+ >T
'
+ '<M>T
2
+ >T
9
A 29 +37 + 6 + 7 A <7 pe#%oane
P A P
3
+ P
'
+ P
2
+ P
9
A 29 + 37 + 6 + 7 6 <7 pe#%oane
&// Sta=ili#ea dota#ilo# Social ? Admini%t#ative

&// Sta=ili#ea dota#ilo# Social ? Admini%t#ative
Pentru populatia santierului trebuie asigurate conditii normale de munca pe toate
durata de desfasurare a lucrarilor de constructii"
>ecesitati social & administrati!e pentru populatia santierului$
-patii de cazare
Alimentatie
>ecesitati de igiena si sanatate
>ecesati cultural & sporti!e si de recreere
>ecesitati social & administrati!e
Alte cerinte specifice de santier
In Romania organizarea de santier se realizeaza in 2 faze$
2" Instalarea santierului & dotari minime pri!ind organizarea de santier pentru atacarea
lucrarilor
9" *ez!oltarea organizarii de santier pe masura extinderii lucrarilor de constructii
5" #ic%idarea organizarii de santier prin dezafectarea acesteia
>ecesitatile social & administrati!e pentru populatia santierului se
!or asigura astfel$
;onstructii fixe cu caracter definiti! reprezentand baza te%nico & materiala a unitatii
de constructie?
;onstructii ce fac parte din obiecti!ul de in!estitie ce se realizeaza prioritar fiind
folosite pentru organizarea de santier si eliberate odata cu predarea obiecti!ului?
;onstructii cu caracter mobil demontabil si5sau transportabil?
;onstructii pro!izorii nerecuperabile?
Inc%irieri din zona sau preluari de constructii din amplasamentul santierului"
Proiectarea organizarii de santier din punct de !edere al asigurarii necesitatilor populatiei
trebuie sa ia in considerare pentru fiecare santier in parte disponibilitatile si conditiile
specifice reale ale santierului si ale in!estitiei ( amplasament !aloarea lucrarilor durata
executiei lucrarilor forta de munca necesara)"
/rganizarea de santier este suportata la ni!elul de!izului general si de!izului oferta pentru
obiecti! de in!estitie reprezentand o cota procentuala din !aloarea totala a lucrarilor"
;lasificarea constructiilor dupa destinatie pentru asigurarea necesitatilor populatiei
santierului$
- pentru functii sociale$ !estiare dormitoaregrupuri sanitaredispensarecantina(cu
-ali de mese)
- pentru functii te%nico- administrati!e$ birouri laboratoare cluburigradinite scoli
- pentru functii auxiliare anexe$ g%erete de paza depozit pentru cazarmanent
pic%ete P-I c%ioscuri cu di!erse functii"
Tipuri de constructii$
a) containere multifunctionale
b) container multifunctional pe bamie
c) constructiile pentru organizarea de santier se pot diferentia dupa sitemul constructi!
astfel$
- structuri pe sc%elet(din lemn metal sau beton cu inc%ideri din panouri usoare)
- structuri cu pereti portanti prefabricati
- constructii din elemente spatiale prefabricate
- constructii din celule spatiale prefabricate din beton
- constructie armonica- prelata din panza cauciucata fixata pe niste membrane
metalice de sustinere
- constructii gonflabile si pneumatice & prin umflarea unei membrane
- constructii pliabile
- !agoane mobile sau auto!agoane ( !agoane tractate cu rol de dormitor birou)
>E;E-AR@# *E*/TARI -/;IA# & A*,I>I-TRATIVE
3) *otarile pentru organizarea de santier se aleg in functie de suprafata$
-
dotare

nec
A s
i dotare
M r
i dotare
s
i dotare
A indice de suprafata Cm5 unitate de folosinta(persoana)E
r
i
A numar persoane aferente lucrarii
-
dotare
ef
^ -
dotare
nec

') Alegerea dotarilor se realizeaza in raport cu numarul de utilizatori si cu capacitatea dotarii$

>r" Buc" *otare A >r" @tilizatori capacitate dotare(r)
>r" Bucati
dotare
nec
A
;u >r" Bucati
dotare
nec
se intra in obiecte tip containerizate si se alege
>r" Bucati
dotare
ef
^ >r" Bucati
dotare
nec

&/&/ Dota#i %ocial admini%t#ative pent#u o#'aniza#ea de
%antie#
&/& Dota#i %ocial admini%t#ative pent#u o#'aniza#ea de %antie#
3" Birouri
'" Vestiare
2" *ormitoare
9" .rupuri sanitare
Containe# multi"unctional tip ISO cu de%tinaIia =i#ou#i:
-dimensiune$ 7675x'295x'576mm
-greutate totala neec%ipat$ 25t
-greutate totala ec%ipat$ ==3t
Va#ianta I: =i#ou pent#u ( pe#%oane:
a) Birouri
b) .rup sanitar
c) *ulapuri
d) ;uier %aine
Containe# multi"unctional tip ISO cu de%tinaIia ve%tia#e:
-dimensiune$ 7675x'295x'576mm
-greutate totala neec%ipat$ 25t
-greutate totala ec%ipat$ ==3t
Va#ianta I: ve%tia# pent#u 4 pe#%oane:
a) *ulap !estiar
b) _;
c) *us
d) #a!oar
e) Banca
Containe# multi"unctional tip ISO cu de%tinaIia do#mito#:
-dimensiune$ 7675x'295x'576mm
-greutate totala neec%ipat$ 25t
-greutate totala ec%ipat$ ==3t
Va#ianta II: do#mito# cu & %au &$ patu#i %up#apu%e:
a) Pat pentru o persoanG
b) >optierG
c) *ulap
d) ,asG cu scaune
e) .rup sanitar
f) ;uier %aine
g) :rigider
Containe# multi"unctional tip ISO cu de%tinaIia '#up %anita#:
-dimensiune$ 7675x'295x'576mm
-greutate totala neec%ipat$ 25t
-greutate totala ec%ipat$ 4't
Va#ianta II: '#up %anita# tip A pent#u (4 pe#%oane:
a) ;abinG duK
b) ;abinG _;
c) -palator-la!oar
&/(/ !#oiectul de o#'aniza#e de %antie#

&/( !#oiectul de o#a'aniza#e de %antie#
1/ AS!ECTE >E)ERA,E:
/rganizarea si conducerea executiei lucrarilor de constructie- monta+ in !ederea realizarii
produsului de constructie reprezinta o componenta a sistemului de management a oricarui
operator economic ce executa lucrari de constructii constituind o cerinta esentiala a
desfasurarii normale si eficiente a intregului sistem producti! de constituire"
/rganizarea executiei lucrarilor si implicit a santierelor de constructii trebuie astfel
conceputa realizata si planificata astfel incat sa respecte termenele contractuale de redare si
punere in in functiune a obiecti!elor de in!estitii sa asigure conditii adec!ate de munca si
!iata personalului o calitate corespunzatoare a lucrarilor si o deplina securitate si sanatate in
munca"
Rezol!area acestor deziderate impune respectarea reglementarilor nationale armonizate celor
europene si celor pretinse de o organizare si o conducere moderna si eficienta care sa
conduca la realizarea de lucrari ce satisfac exigentele de performanta calitati!a si econimice
pretinse"
/rganizarea executiei lucrarilor si a santierului de constructii se materializeaza la ni!el
conceptual in cadrul p#oiectului de o#'aniza#e de %antie# !/O/S/
Proiectul de organizare de santier trateaza conceptia de ansamblu a organizarii de
santiertinand seama de specificul si de natura lucrarilorde !olumul de lucrari si de !aloarea
acestora dar si de durata de desfasurare a executiei aferente obiecti!ului de in!estitie sau
numai obiectului de constructie ce urmeaza sa fie realizat"
Proiectul de organizare de santier reprezinta principalul Jin%t#ument de coo#dona#eK a
tuturor actiunilor implicate in realizarea obiecti!ului sau obiectului de constructie"
Realizarea corespunzatoare a proiectului de organizare de santier si implicit a unei calitati
adec!ate organizarii de santiercreeaza premizele pentru$
reducerea duratelor de executie
utilizarea eficienta si cu maxim de randament a tuturor resurselor disponibile
asigurarea unor conditii optime de munca si !iata pentru personal
cresterea producti!itatii muncii
imbunatatirea calitatii executiei lucrarilor
limitarea riscurilor de producere a accidentelor de munca
diminuarea risipei de materiale in cadrul santierului
reducerea costurilor de productie
Proiectul de organizare de santier P"/"- reprezinta o documentatie te%nico-economica ce
se aliniaza principiilor generale de concepere si de realizare a proiectelor de profil din
domeniul constructiilor cuprinzand un ansamblu de piese scrise si piese desenate ce
rezol!a problemele te%nologice si organizatorice din cadrul santierului de constructii"
I" Proiectul de ansamblu al organizarii lucrarilor sub forma Jp#oiectului
de o#'aniza#e "aza IK1care se intocmeste de catre proiectantul
lucrarilor de baza
II" Proiectul de organizare al executiei lucrarilor sub forma Jp#oiectului
de o#'aniza#e "aza IIK1care se elaboreaza de catre operatorul
`conimic executant
/ !ROIECTU, DE OR>A)I.ARE DE SA)TIER ? "aza I:
Proiectul de organizare de santier faza I se intocmeste de catre proiectantul general al
obiecti!ului de in!estitie reprezentand un proiect ce trateaza conceptia de ansamblu a
organizarii lucrarilor" Pornind de la documentatia aferenta proiectantul in cadrul descrierii
lucrarilor din capitolul 1 al proiectului te%nic face o serie de referiri asupra unor aspecte
legate de organizarea de santier axandu-se pe urmatoarele elemente$
descrierea amplasamentului si a termenelor de finalizare a executie
prote+area lucrarilor executate si a materialelor din santier
curatenia in santier si ser!iciile sanitare
descrierea sumara a organizarii de santier
In capitolul se elaboreaza caietele de sarcini pentru executia lucrarilor se face descrierea
scrisa a lucrarilor ordinea de executie a acestoradescrierea solutiior te%nice si te%nologice
folosite care sa asigure exigentele de performanta calitati!e pretinse"
In capitolul & al aproiectului te%nicQ sunt prezentate alistele cantitatilor de lucrariQ necesare
cuantificarii !alorii si duratei estimati!e a executiei lucrarilor iar in capitolul ( se reda
agraficul general de realizare a lucrarilor a
a*e!izul generalQ elaborat de proiectant in capitolul <(c%eltuieli) %u=capitol </ 1
a/rganizare de santierQ cuprinde c%eltuieli estimate ca fiind necesare contractantului in
!ederea crearii conditiilor de desfasurare a acti!itatii de constructii- monta+"Aceste c%eltuieli
se estimeaza de catre proiectant in baza unui de!iz ce tine seama de te%nologia de executie si
de graficul de lucru aferent lucrarilor de baza de amplasamentul obiecti!ului de posibilitatile
de bransare la utilitatide caile de acces auto si caile feratede spatiile terenurile sau
amena+arile existente ce pot fi utilizate de constructor"
/rganizarea de santier pentru executia lucrarilor de constructii & monta+ aferente ac%izitiilor
publice este supusa procedurii de licitare & ofertare atat sub aspectul desfasurarii acesteia cat
si sub aspectul costului lucrarilor de organizare"
In aceste conditii aProiectul de organizare de santierQ si implicit organizarea de santier re!in
spre elaborare si detaliere operatorului economic executant de lucrari de constructii caruia i
s-a ad+udecat contractul de lucrari"
&/ !ROIECTU, DE OR>A)I.ARE DE SA)TIER ? "aza II:
/rganizarea de santier se materializeaza la ni!el conceptual in cadrul proiectului de
organizare de santier"
Proiectul de organizare de santier trateaza conceptia de ansamblu a organizarii santierului de
constructii tinand seama de specificul !olumul natura amploarea si durata lucrarilor de
constructii- monta+ aferente obiecti!ului de in!estitie sau obiectului de constructii ce urmeaza
a fi executat"
Proiectul de organizare de santier este o documentatie tehnico- economica ce corespunde
oricarui proiect de profil constructii,cuprinzand un ansamblu de piese scrise si piese
desenate ce rezol!a problemele organizatorice din cadrul santierelor de constructii"
Proiectul de organizare cuprinde urmatoarele astecte$
3" /biectele de constructii ce uremaza a fi executate la ni!elul obiecti!ului de in!estitie
'" Procedeele te%nologice adec!ate pentru executia lucrarilor in concordanta cu
proiectul te%nologic precum si dotarile si organizarea corespunzatoare a acestor
procedee"
2" Planificarea executiei lucrarilor intr-o succesiune logica te%nico- organizatorica si
desfasurarii acestora"
9" -e pun in e!identa duratele optime de executie a lucrarilor tinand seama de termenele
contractate si de caracteristicile reale ale santierului
5" -e trateaza problema fortei de munca"
7" Posibilitatea de racolare a fortei de munca din zona santierului si posibilitatile de
cazare pentru personalul nelocalnic si transportul local al personalului din
impre+urimi"
<" -e e!identiaza necesarul de materiale cat si amena+arile impuse pentru depozitarea si
conser!area materialelor e!entuale constructii pentru depozitare"
=" -e nominalizeaza sursele de apro!izionare si modalitatile prin care se realizeaza
acestea"
4" -e elaboreaza graficele diferentiale si integrale de apro!izionare si consum stocuri
pentru principalele materiale
36" Aspecte pri!und utila+ele de constructii si mi+loacele de utilizare ale acestora dar si
constructiile si amena+arile pri!ind parcarea intretinerea si repararea acestora"
33" -ursele de utilitati precum si retelele aferente acestora"
3'" -e pun in e!identa retelele definiti!e si pro!izorii pentru organizarea de santier
32" ;aile de circulatie si transport in interiorul santierului definiti!e si pro!izorii
39" @nitatile de productie auxiliare necesare desfasurarii lucrarilor de constructii sau
mentinerea celor cu care colaboreaza santierul
35" -istemul propriu de control in !edere asigurarii calitatii lucrarilor de constructii"
37" Trateaza probleme legate de protectia si siguranta muncii in cadrul santierului
3<" Trebuie sa cuprinda si sa pre!ada masurile si dotarile pri!ind pre!enirea si stingerea
incendiilor(P-I)
3=" ,asuri de paza si siguranta
34" #ista obiectelor de organizare de santier"
'6" Planificarea executiei lucrarilor de organizare de santier"
'3" documentatia de de!iz pri!ind costurile aferente organizarii de santier"
Proiectul de organizare de santier se intocmeste in baza urnatoarelor documente$
3" Proiectul te%nic si caietele de sarcini"
'" Autorizatia de constructie"
2" Aprobarea in!estitiei si desc%iderea finantarii la ni!elul bancii finantatoare"
9" Acorduri si a!ize intre executant si autoritalie local$politieprimariedomeniu public"
5" *esc%iderea lucrarilor de constructii trebuie anuntata Inspectoratului de -tat in
;onstructii si Amena+area Terenului"
7" Raportul de constatare pe teren
<" #ista cu disponibilul de obiecte de santier a constructorului"
Proiectul de organizare de santier cuprinde urmatoarele piese scrise si desenate$
A/ !ie%e %c#i%e:
3" ,emoriu te%nic si +ustificati!
'" >ecesar de forta de muncamateriale utila+e si mi+loace de transport"
2" .rafice de executie a lucrarilor de constructii"
9" #ista cu dotari pentru organizarea de santier"
5/ !ie%e de%enate:
3" Planul de situatie al santierului cu incadrarea acestuia in zona la scara planului
topografic"
'" Planul de organizare la ni!el de obiecti! de in!estitie"
2" Planul de organizare la ni!elul obiectelor de constructii"
9" Planul de organizare al bazei de productie auxiliare"
5" Planul de organizare al grupului de cazare"
7" Planul de organizare al executiei lucrarilor pe timp friguros(daca se lucreaza pe timp
friguros)
<" Planuri de detalii de executie si de dotari aferente organizarii de santier si unitatilor de
productie auxiliara"
CA!ITO,U, (
SISTEMU, DE MA)A>EME)T A, SECURITATII SI
SA)ATATII I) MU)CA
(/1/ A%pecte 'ene#ale
(// O=li'atiile an'a2ato#ilo#
(/&/ O=li'atiile luc#ato#ilo#
(/(/ In%t#ui#ea luc#ato#ilo# in domeniul %ecu#itatii %i %anatatii in
munca
(/</ Fi%a individuala de in%t#ui#e

(/1/ A%pecte 'ene#ale

(/1/ A%pecte 'ene#ale
Secu#itatea %i %anatatea in munca constituie un ansamblu de acti!itati
institutionalizate a!and ca scop asigurarea celor mai bune condiHii In desfGKurarea procesului
de muncG apararea !ieHii integritatii fizice Ki psi%ice sanatatii lucratorilor si a celorlalte
persoane participante la procesul de munca"
-ecuritatea si sanatatea in munca este reglementata prin legea nr" 234 din 39 iulie
'667" #egea are ca scop instituirea de masuri pri!ind imbunatatirea securitatii si sanatatii in
munca a lucratorilor si se aplica anga+atorilor lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor din
toate sectoarele de acti!itate publice Ki pri!ate"
#egea stabileste principiile generale referitoare la$
Pre!enirea riscurilor profesionale?
ProtecHia sanatatii si securitatii lucratorilor?
Eliminarea factorilor de risc Ki accidentare?
Informarea consultarea Ki participarea ec%ilibrata potri!it legii?
Instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor"
In !ederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru pre!enirea
accidentelor de munca si a bolilor profesionale legea stabileste obligatii specifice atat pentru
anga+ator cat si pentru lucratori"
(// O=li'atiile an'a2ato#ilo#
(// O=li'aIiile an'a2ato#ilo#
Anga+atorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate
aspectele legate de munca"
bn cadrul responsabilitGHilor sale anga+atorul are obligatia sa ia masurile necesare
pentru$
asigurarea securitatii Ki protectia sanatatii lucratorilor?
pre!enirea riscurilor profesionale?
informarea Ki instruirea lucratorilor?
asigurarea cadrului organizatoric Ki a mi+loacelor necesare securitatii si sanatatii In
munca?
sa obtina autorizatia de functionare din punct de !edere al securitatii si sanatatii in
munca inainte de inceperea oricarei acti!itati conform pre!ederilor legale?
sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor pre!azute de
legislatia specifica?
adaptarea muncii la om in special in ceea ce pri!este proiectarea posturilor de munca
alegerea ec%ipamentelor de munca a metodelor de munca si de productie in !ederea
reducerii monotoniei muncii a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor
acestora asupra sanatatii?
sa ia in considerare capacitatile lucratorului in ceea ce pri!este securitatea si sanatatea
in munca atunci cand ii incredinteaza sarcini?
sa e!alueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor inclusi! alegerea
ec%ipamentelor de munca si la amena+area locurilor de munca?
sa intocmeasca un plan de pre!enire si protectie compus din masuri te%nice sanitare
organizatorice si de alta natura bazat pe e!aluarea riscurilor pe care sa il aplice
corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii?
sa adopte din faza de cercetare proiectare si executie a constructiilor a
ec%ipamentelor de munca precum si de elaborare a te%nologiilor de fabricatie solutii
conforme pre!ederilor legale in !igoare pri!ind securitatea si sanatatea in munca prin
a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de
imbolna!ire profesionala a lucratorilor?
sa decida asupra masurilor de protectie care trebuie luate si dupa caz asupra
ec%ipamentului de protectie care trebuie utilizat?
dez!oltarea unei politici de pre!enire coerente care sa cuprinda te%nologiile
organizarea muncii conditiile de munca relatiile sociale si influenta factorilor din
mediul de munca?
adaptarea la progresul te%nic?
inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai
putin periculos?
adoptarea in mod prioritar a masurilor de protectie colecti!a fata de masurile de
protectie indi!iduala?
sa ia masurile corespunzatoare pentru ca in zonele cu risc ridicat si specific accesul sa
fie permis numai lucratorilor care au primit si care si-au insusit instructiunile
adec!ate?
sa stabileasca pentru lucratori prin fisa postului atributiile si raspunderile ce le re!in
in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzator functiilor exercitate?
sa elaboreze instructiuni proprii in spiritul prezentei legi pentru completarea si5sau
aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca tinand seama de
particularitatile acti!itatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor?
sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor
pre!azute in planul de pre!enire si de protectie stabilit precum si a pre!ederilor legale
in domeniul securitatii si sanatatii in munca prin lucratorii desemnati prin propria
competenta sau prin ser!icii externe?
sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii
lucratorilor cum ar fi afise pliante filme si diafilme cu pri!ire la securitatea si
sanatatea in munca?
sa asigure informarea fiecarei persoane anterior anga+arii in munca asupra riscurilor
la care aceasta este expusa la locul de munca precum si asupra masurilor de
pre!enire si de protectie necesare?
sa anga+eze numai persoane care in urma examenului medical si dupa caz a testarii
psi%ologice a aptitudinilor corespund sarcinii de munca pe care irmeaza sa o execute
si sa asigure controlul medical periodic si dupa caz controlul psi%ologic periodic
ulterior anga+arii?
sa tina e!identa accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai
mare de 2 zile de lucru a accidentelor usoare a bolilor profesionale a incidentelor
periculoase precum si a accidentelor de munca?
sa elaboreze pentru autoritatile competente si in conformitate cu reglementarile legale
rapoarte pri!ind accidentele de munca suferite de lucratorii sai?
sa tina e!identa zonelor cu risc ridicat si specific
sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispoziti!ellor de
protectie a aparaturii de masura si control precum si a instalatiilor de captare
retinere si neutralizare a substantelor noci!e dega+ate in desfasurarea proceselor
te%nologice?
sa prezinte documentele si sa dea relatiile solocitate de inspectorii de munca in timpul
controlului sau al efectuarii cercetarii e!enimentelor?
sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prile+ul !izitelor de
control si al cercetarii e!enimentelor?
sa desemneze la solicitarea inspectorului de munca lucratorii care sa participe la
efectuarea controlului sau la cercetarea e!enimentelor?
sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau
colecti! in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente
ori ar periclita !iata accidentatilor si a altor persoane?
sa asigure ec%ipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor?
sa asigure ec%ipamente indi!iduale de protectie?
sa acorde obligatoriu ec%ipament indi!idual de protectie nou in cazul degradarii sau
al pierderii calitatilor de protectie?
sa acorde in mod gratuit si obligatoriu materiale igienico-sanitare pretinse de
acti!itatea la locurile de munca prin contractul colecti! de munca sau contractul
indi!idual de munca?
sa acorde in mod gratuit si obligatoriu o alimentatie de protectie persoanelor care
lucreaza in conditii de munca care impun acest lucru?
Anga+atorul trebuie sG asigure condiHii pentru ca fiecare lucrGtor sG primeascG o
instruire suficientG Ki adec!atG In domeniul securitGHii Ki sGnGtGHii In muncG In special sub
formG de informaHii Ki instrucHiuni de lucru specifice locului de muncG Ki postului sGu$
a) la anga+are?
b) la sc%imbarea locului de muncG sau la transfer?
c) la introducerea unui nou ec%ipament de muncG sau a unor modificGri ale
ec%ipamentului existent?
d) la introducerea oricGrei noi te%nologii sau proceduri de lucru?
e) la executarea unor lucrGri speciale"
,asurile pri!ind securitatea sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in
nici o situatie obligatii financiare pentru lucratori"
(/&/ O=li'atiile luc#ato#ilo#
(/&/ O=li'atiile luc#ato#ilo#
:iecare lucrator trebuie sa isi desfasoare acti!itatea in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa precum si cu instructiunile primite din partea anga+atorului astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolna!ire profesionala atat propria persoana cat si
alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de
munca"
In mod deosebit in scopul realizarii obiecti!elor pre!azute anterior lucratorii au
urmatoarele obligatii$
a) sa utilizeze corect masinile aparatura uneltele substantele periculoase
ec%ipamentele de transport si alte mi+loace de productie?
b) sa utilizeze corect ec%ipamentul indi!idual de protectie acordat si dupG utilizare sa il
inapoieze sau sa il punG la locul destinat pentru pastrare?
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune la modificarea sc%imbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispoziti!elor de securitate proprii in special ale masinilor aparaturii
uneltelor instalatiilor te%nice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispoziti!e?
d) sa comunice imediat anga+atorului si5sau lucratorilor desemnati orice situatie de
munca despre care au moti!e intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor precum si orice deficienta a sistemelor de protectie?
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si5sau anga+atorului
accidentele suferite de propria persoana?
f) sa coopereze cu anga+atorul si5sau cu lucratorii desemnati atat timp cat este necesar
pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre
inspectorii de munca si inspectorii sanitari pentru protectia sanatatii si securitatii
lucratorilor?
g) sa coopereze atat timp cat este necesar cu anga+atorul si5sau cu lucratorii desemnati
pentru a permite anga+atorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru
sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate in domeniul sau de acti!itate?
%) sa isi insuseasca si sa respecte pre!ederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora?
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari"
(/(/ In%t#ui#ea luc#ato#ilo# in domeniul %ecu#itatii %i %anatatii in
munca
(/( In%t#ui#ea luc#ato#ilo# in domeniul %ecu#itatii %i %anatatii in munca
Instruirea in domeniul protectiei muncii este parte componenta a pregatirii profesionale
si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in
munca"
Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca la ni!elul unitatii se
efectueaza in funcHie de posibilitati fie In cadrul unitatii fie In afara acesteia in timpul
programului de lucru"
Perioada in care se desfasoara instruirea este considerata timp de munca" :iecare
anga+ator are obligatia sa asigure baza materiala corespunzatoare unei instruiri adec!ate" #a
instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca !or fi folosite mi+loace
metode si te%nici de instruire cum ar fi$ expunerea demonstratia studiul de caz !izionari de
filme diapoziti!e proiectii instruire asistata de calculator"
Anga+atorul trebuie sa dispuna de un program de instruire testare pe meserii sau
acti!itati"
Instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca trebuie sa se faca
in deplina stare de sanatate a lucratorilor fiind interzisa instruirea persoanelor in stare de
oboseala de ebrietate sau a persoanelor bolna!e"
Este strict interzisa introducerea in munca a persoanelor neinstruite"
Instruirea lucratorilor se !a efectua atat in baza documentelor legislati!e cat si a
normelor specifice si a instructiunilor proprii"
Anga+atorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o
instruire suficienta si corespunzatoare domeniului securitatii si sanatatii in munca in special
sub forma de informatii si instructiuni de lucru specifice locului de munca si postului sau"
Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde conform
8.E" >r" 39'5c33 octombrie '667 (pentru aprobarea >ormelor metodologice de aplicare a
pre!ederilor #egii securitatii si sanatatii in munca nr" 2345'667) trei faze$
Instruirea introducti! generala?
Instruirea la locul de munca?
Instruirea periodica"
In%t#ui#ea int#oductiv 'ene#al
Instruirea introducti! general se face$
la anga+area lucratorilor?
lucratorilor detasati de la o unitate la alta?
lucratorilor delegari de la o unitate la alta"
-copul instruirii introducti! general este de a informa despre acti!itGHile specifice
intreprinderii si5sau unitGHii respecti!e riscurile pentru securitate si sanatate in munca
precum si masurile si acti!itatile de pre!enire si protectie la ni!elul intreprinderii si5sau
unitatii in general"
Instruirea introducti!-generala se face de catre$
anga+atorul care si-a asumat atributiile in domeniul securitatii si sanatatii in
munca?
lucratorul desemnat?
un lucrator al ser!iciului intern de pre!enire si protectie?
ser!iciul extern de pre!enire si protectie"
Instruirea introducti! general se face indi!idual sau In grupuri de cel mult '6
persoane"
*urata instruirii introducti! generale depinde de specificul acti!itGHii si de riscurile
pentru securitate si sanatate in munca precum si de masurile si acti!itatile de pre!enire si
protectie la ni!elul intreprinderii si5sau unitatii in general"
Anga+atorul stabileste prin instructiuni proprii durata instruirii introducti!-generale
aceasta nu !a fi mai mica de = ore"
;ontinutul instruirii introducti!-generale trebuie sa fie in conformitate cu tematica de
instruire aprobata de catre anga+ator"
bn cadrul instruirii introducti! general se !or expune In principal urmGtoarele
probleme$
a) riscurile de accidentare Ki ImbolnG!ire profesionalG specifice unitGHii?
b) legislaHia de securitate si sanatate in munca?
c) consecinHele posibile ale necunoaKterii Ki nerespectGrii legislaHiei de securitate si
sanatate in munca?
d) mGsuri la ni!elul unitatii pri!ind acordarea primului a+utor in caz de accidentare de
stingerea incendiilor si e!acuarea lucratorilor?
e) masuri caracteristice firmelor de constructii-monta+ si a tematicii de instruire"
Instruirea introducti!-generala se !a finaliza cu !erificarea riguroasa pe baza de teste
a insusirii cunostiintelor predate in timpul instruirii"
Rezultatele !erificarii !or fi consemnate in fisa indi!iduala de instruire cu datele
pre!azute in imprimat si cu semnarea documentului de catre cel instruit de cel care a efectuat
instruirea si de cel care a !erificat insusirea cunostiintelor"
In cazul in care la !erificare cunostiintelor se constata ca lucratorii nu sunt suficient
de instruiti se repeta instructa+ul pana la asimilarea cunostiintelor"
#ucratorii nu !or putea fi anga+ati daca nu si-au insusit cunostiintele prezentate in
instruirea introducti!-generala"
In%t#ui#ea la locul de muncL
Instruirea la locul de muncG se face dupG instruirea introducti!-generala si are ca scop
prezentarea riscurilor pentru secutitatea si sanatatea in munca precum si masurile si
acti!itatile de pre!enire si protectie la ni!elul fiecarui loc de munca post de lucru si5sau
fiecarei functii exercitate"
Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor inclusi! la sc%imbarea locului
de munca sau in cadrul intreprinderii si5sau unitatii"
Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca
indi!idual sau in grupe de maxim '6 persoane"
*urata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate si sanatate in
munca si de masurile si acti!itatile de pre!enire si protectie la ni!elul fiecarui loc de munca
post de lucru si5sau fiecarei functii exercitate"
*urata instruirii la locul de munca nu !a fi mai mica de = ore si se stabileste prin
instructiuni proprii de catre conducatorul locului de munca respecti! impreuna cu$
anga+atorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in
munca?
lucratorul desemnat?
un lucrator al ser!iciului intern de pre!enire si protectie?
ser!iciul extern de pre!enire si protectie"
Instruirea la locul de munca se !a efectua pe baza tematicilor de instruire intocmite de
catre anga+atorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca si
care !or fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea"
Instruirea la locul de munca !a cuprinde$
a) informatii pri!ind riscurile de accidentare si imbolna!ire profesionala
specifice locului de munca si5sau postului de lucru?
b) pre!ederile instructiilor proprii eleborate pentru locul de munca si5sau postul
de lucru?
c) masuri la ni!elul locului de munca si5sau postului de lucru pri!ind acordarea
primului a+utor stingerea incendiilor si e!acuarea lucratorilor"
d) instruirea la locul de munca !a include obligatoriu demonstrari practice
pri!ind acti!itatea pe care persoana respecti!a o !a desfasura si exercitii
practice pri!ind utilizarea ec%ipamentului indi!idual de protectie a
mi+loacelor de alarmare inter!entie e!acuare si prim a+utor"
#a terminarea instructa+ului se face o !erificare riguroasa pe baza de teste a
cunostiintelor si a deprinderilor insusite si formate in timpul instruirii" Instructa+ul !a fi
consemnat in fisa indi!iduala de instruire cu datele cuprinse in imprimat si cu semnarea
documentului de cel instruit de cel care a efectuat instructa+ul si de cel care a !erificat
insusirea cunostiintelor"
Inceperea efecti!a a acti!itatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face
numai dupa !erificarea cunostiintelor de catre seful ierar%ic superior celui care a facut
instruirea si se consemneaza si se semneaza in fisa de instruire indi!iduala la rubrica aAdmis
la lucru"
In%t#ui#ea pe#iodica
Instruirea periodica se realizeaza in urmatoarele forme$
3" Instruirea periodica programata
'" Instruirea periodica suplimentara
2" Instruirea zilnica nereglementata
1/ In%t#ui#ea pe#iodica p#o'#amata
Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor si are drept scopr reimprospatarea si
actualizarea cunostiintelor in domeniul securitatii si sanattaii in munca in perioada
considerata"
Instruirea periodica se face de catre conducatorul locului de munca"
Inter!alul intre doua instruiri periodice !a fi stabilit prin instructiuni proprii in functie
de conditiile locului de munca si5sau postului de lucru si nu !a fi mai mare de 7 luni"
Pentru personalul te%nico-administrati! inter!alul dintre doua instruiri periodice nu !a
fi mai mare de 3' luni"
Instruirea periodica se !a completa obligatoriu si cu demonstratii si cu demonstratii
practice"
Instruirea periodica se !a efectua pe baza tematicilor intocmite de catre anga+atorul
care si-a asumat atributiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca si !or fi pastrate la
persoana care efectueaza instruirea"
Validarea insusirii se face prin completare rubricilor din fisa de instruire
individuala ii fiecarui lucrator si prin semnarea acestora de catre cei instruiti cel care a
efectuat instruirea si cel care a !erificat instruirea"
Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierar%ic al celui care a efectuat
instruirea si prin sonda+ de catre anga+ator5lucratorul desemnat5ser!iciul intern de pre!enire si
protectie5ser!iciile externe de pre!enire si protectie care !or semna fisele de instruire ale
lucratorilor confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator"
/ In%t#ui#ea pe#iodica %uplimenta#a
Instruirea periodica se face suplimentar celei programate in urmatoarele cazuri$
cand un lucrator a lipsit peste 26 zile lucratoare?
cand au aparut modificari ale pre!ederilor de securitate si sanatate in munca
pri!ind acti!itatile specifice ale locului de munca si5sau postului de lucru sau
ale instructiunilor proprii inclusi! aparitia de noi riscuri?
la reluarea acti!itatii dupa accidente de munca?
la executarea unor lucrari speciale?
la introducerea unui ec%ipament de munca sau a unor modificari ale
ec%ipamentului existent?
la modificarea te%nologiilor existente sau procedurilor de lucru?
la introducerea oricarei te%nologii sau a unor proceduri de lucru"
*urata instruirii periodice suplimentare nu !a fi mai mica de = ore si se stabileste in
instructiuni proprii de catre conducatorul locului de munca respecti! impreuna cu$
anga+atorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in
munca?
lucratorului desemnat?
un lucrator al ser!iciului intern de pre!enire si protectie?
ser!iciul extern de pre!enire si protectie"
Instruirea periodica suplimentara se !a efectua pe baza tematicilor intocmite de catre
anga+atorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in
munca5lucratorul desemnat5ser!iciul intern de pre!enire si protectie5ser!iciul extern de
pre!enire si protectie si aprobate de catre anga+ator si care !or fi pastrate la persoana care
efectueaza instruirea"
Rezultatele instruirii periodice suplimentare se consemneaza prin completarea
rubricilor din fisa de instruire individualaa lucratorilor iar !alidarea se !a face prin
semnarea fisei de cel instruit cel care a instruit si de catre cel care a !erificat instruirea"
&/ In%t#ui#ea zilnica ne#e'lementata
Instruirea zilnica nu este reglementata prin legislatia in !igoare dar este recomandata
pentru reimprospatarea cunostiintelor si masurilor de securitate si sanatate in munca
referitoare la acti!itatea zilei de lucru fiind o instruire implicita acti!itatii producti!e"
Inainte de inceperea programului zilnic conducatorul punctului de lucru !a efectua
odata cu transmiterea sarcinilor de productie un scurt instructa+ pri!ind lucrarile ce urmeaza
a se axecuta in ziua respecti!a" -e !or discuta te%nologiile de lucru insistandu-se asupra
fazelor de lucru periculoase a dispoziti!elor de protectie necesare si se !or face atentionari
asupra masurilor si mi+loacelor de pre!enire a accidentelor de muncace trebuie adoptate si
respectate"
Acest instructa+ se !a efectua pe ec%ipe si meserii cu sefii formatiilor de lucru si
muncitorii componenti"
*urata acestei instruiri nu !a depasi 36-35 minute exceptie facand lucrarile cu grad
ridicat de risc si periculozitate unde durata poate sa fie ma+orata pana la stabilirea detaliata a
masurilor de pre!enire si protectie"
Instructa+ul zilnic nereglementat nu se consemneaza in fisele de instruire indi!iduala a
lucratorilor"
(/</ Fi%a individuala de in%t#ui#e
(/</ Fi%a individuala de in%t#ui#e
Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se
consemneaza in mod obligatoriu in Fisa de instruire individuala cu indicarea materialului
predat a duratei si a datei instruirii"
;ompletarea fisei de instruire indi!iduala se !a face cu un pix cu pasta sau cu stilou
imediat dupa !erificarea instruirii in toate rubricile fara corecturi sau omisiuni"
*upa efectuarea instruirii fisa de instruire indi!iduala se semneaza de catre lucratorul
instruit si de catre persoanele care au efectuat si !erificat instructa+ul" :isele de instruire care
nu contin semnaturile in original copiile dupa fise sau fisele care au mentiunea
aindescifrabilQ sunt lipsite de !aliditate"
Pentru persoanele aflate in intreprindere si5sau unitate cu permisiunea anga+atorului
anga+atorul stabileste prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare si
functionare reguli pri!ind instruirea si insotirea acestora in intreprindere si5sau unitate"
Pentru lucratorii intreprinderii si5sau unitatii din exterior care desfasoara acti!itati pe
baza de contract de prestari de ser!icii in intreprinderea si5sau unitatea unui altui anga+ator
anga+atorul beneficiar al ser!iciilor !a asigura instruirea lucratorilor pri!ind acti!itatile
specifice intreprinderii si5sau unitatii respecti!e riscurile pentru securitatea si sanatatea in
munca precum si masurile si acti!itatile de pre!enire si protectie la ni!elul intreprinderilor
si5sau unitatii in general"
Instruirea pre!azuta in alineatele precedente se consemneaza in Fisa de instruire
colectiva .
:isa de instruire colecti!a se intocmeste in doua exemplare din care un exemplar se
!a pastra de catre anga+ator5lucrator desemnat5ser!iciul intern de pre!enire si protectie care a
efectuat instruirea si un exemplar se pastreaza de catre anga+atorul lucratorilor instruiti sau in
cazul !izitatorilor de catre conducatorul grupului"
Reprezentantii autoritatilor competente in ceea ce pri!este controlul aplicarii
legislatiei referitoare la securitatea si sanatatea in munca !or fi insotiti de catre un
reprezentant desemnat de catre anga+ator fara a se intomi fisa de instructa+"
:isa de instruire indi!iduala pri!ind securitatea si sanatatea in munca este structurata
astfel$
datele personale ale lucratorului?
instruirea la anga+are (instruirea introducti!-generala instruirea la locul de
munca admis la lucru)?
instruirea periodica?
instruirea periodica suplimentare?
rezultatele testelor?
accidente de munca sau imbolna!iri profesionale suferite?
sanctiuni aplicate pentru nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate
in munca?
controlul medical periodic?
testarea psi%ologica periodica?
reglementari legislati!e (obligatiile anga+atorilor si obligatiile lucratorilor
pre!azute in #egea 2345'667)"
:isa de instruire indi!iduala !a fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si
!a fi insotita de probe de aptitudini completate de catre medicul de medicina muncii in urma
examenului medical la anga+are"