Sunteți pe pagina 1din 18

Anica-Popa, L., Anica-Popa, I., Florescu, V.

, Sisteme i tehnologii informaionale n organizaii, AFE, 2009-2010


Sisteme i
tehnologii
informaionale
n organizaii
Anica-Popa, L., Anica-Popa, I., Florescu, V., Sisteme i tehnologii informaionale n organizaii, AFE, 2009-2010
Capitolul 1

Fundamentele sistemelor informaionale din ntreprinderi

1.1. Sistemul informaional - component a sistemului
ntreprindere
O ntreprindere funcoioneazL ntr-un mediu dinamic Ni este n interacoiune
permanentL cu acesta.
Componentele sistemului ntreprindere sunt urmLtoarele (figura 1.1):
sistemul decizional, sau de management, definit ca un ansamblu de reguli ce
permit organizaoiei sL-Ni atingL obiectivele;
sistemul operaional, care pune n lucru diferite mijloace (materiale, umane,
financiare) pentru realizarea sarcinilor specifice operaoiilor ce au loc n
ntreprinderi;
sistemul informaional, un ansamblu structurat de resurse umane, materiale Ni
programe de calculator, de date Ni de reoele de comunicaoie care culeg,
prelucreazL Ni difuzeazL informaoii n cadrul ntreprinderii. El sprijinL, prin
informaoia pe care o genereazL, att deciziile la toate nivelurile manageriale,
ct Ni comunicarea ntre celelalte douL subsisteme (deciziile luate la nivel
decizional sunt transmise factorilor de execuoie prin subsistemul
informaoional).
n cadrul sistemului informaoional delimitLm:
componenta formal, modelatL printr-o organigramL Ni proceduri
documentate;
componenta informal, n general nemodelatL Ni nedocumentatL (adesea
esenoialL n luarea unor decizii).
Ponderea celor douL componente oine de istoria Ni cultura ntreprinderii.
Evident, este mult mai uNoarL conceperea pLroii formale a sistemului informaoional.

M
e
d
i
u
l

e
x
t
e
r
i
o
r


Figura.1.1 Subsistemele organizaoiei Ni rolul sistemului informaoional

ntreprindere
Subsistemul decizional (de conducere)
Subsistemul operaoional (condus)
Subsistemul informaoional
Informaoii
Decizii

Flux informaoional
Date Decizii
Fluxuri materiale Ni
financiare
Anica-Popa, L., Anica-Popa, I., Florescu, V., Sisteme i tehnologii informaionale n organizaii, AFE, 2009-2010
Caracterul informaiei Surse interne Surse externe
FormalL, avnd la bazL
calculatorul
Indicatori cheie generaoi de
sisteme interne de monitorizare
Baze de date publice
FormalL, avnd la bazL
calculatorul
Rapoarte de planificare, audituri
interne
Rapoarte ale
industriei, cLroi,
reviste
FormalL, verbalL uedinoe planificate Forumuri industriale
InformalL
Conversaoii purtate n timpul
meselor, comentarii, management
prin informare
Trguri Ni expozioii,
contacte personale
Tabelul 1
Componenta formalL a sistemului informaoional al unei organizaoii
vehiculeazL: date, informaii Ni cunotine (figura 1.2).

Datele reprezintL mLsuri ale proceselor, acoiunilor sau fenomenelor derulate n
realitatea unui anumit domeniu. Prelucrarea automatizatL, pe lngL valoarea intrinsecL
a respectivelor date, implicL Ni asocierea unui identificator Ni a anumitor caracteristici.

Informaia reprezintL rezultatul prelucrLrilor efectuate asupra datelor, deci,
informaoiile se oboin din date prin prelucrarea acestora din urmL. Spre deosebire de
date, informaoiile au caracterul de noutate Ni prezintL utilitate pentru decidentul uman.
Informaoia, utilizatL ca resursL a organizaoiei, trebuie sL ndeplineascL
urmLtoarele condiii:
sL rLspundL ct mai rapid la schimbLrile condioiilor competioionale; n
acest mod, pot fi exploatate mai rapid noile oportunitLoi Ni pot fi reduse
punctele competioionale vulnerabile;
sL creascL eficienoa Ni productivitatea internL a organizaoiei, accentund
productivitatea managerilor; acest lucru presupune o mai bunL
coordonare a elementelor funcoionale ale organizaoiei;
sL mbunLtLoeascL creativitatea, productivitatea Ni efectivitatea
decidenoilor individuali Ni de grup n cadrul organizaoiei; acest lucru
presupune asigurarea instrumentelor potrivite pentru a culege informaoii
reale Ni la timp, mbunLtLoirea analizei informaoiilor Ni a calitLoii deciziilor
Ni expedierea, asistenoa Ni monitorizarea implementLrii acoiunilor Ni
deciziilor de management.

Cunotinele reprezintL forma cea mai naltL de rafinare a datelor Ni
informaoiilor utiliznd tehnologia informaoionalL. CunoNtinoele se oboin din date Ni
informaoii pe baza unor procese iterative de rafinare derulate pe parcursul mai multor
ani.

Anica-Popa, L., Anica-Popa, I., Florescu, V., Sisteme i tehnologii informaionale n organizaii, AFE, 2009-2010
CunoNtinoele se compun din scheme
1
, programe sau secvenoe de acoiuni pe
care Ntim sL le executLm, Ni principii de utilizare, modele, etc. ce precizeazL cnd Ni
cum sL utilizezi programele (figura 1.3).
Figura 1.3

Distingem douL tipuri de cunoNtinoe (figura 1.4):
cunotine explicite (date, proceduri, modele, documente de analizL Ni de
sintezL, planuri etc.) care se pot formaliza Ni stoca n ceea ce putem numi
memoria organizaoiei
2
;
cunotine tacite (talent, abilitate, secrete ale meseriei etc.) greu de stocat Ni de
formalizat.


1
O schemL este o structurL cognitivL dinamicL privind concepte, obiecte Ni evenimente, utilizate de
persoane pentru ncadrarea Ni interpretarea datelor de o manierL eficientL.
2
Reprezentarea explicitL, persistentL a cunoNtinoelor Ni a informaoiilor ntr-o organizaoie (knowledge
management).

Figura 1.2 Piramida informaoionalL
CunoNtinoe
Informaoii
Date
CUNOTINE
scheme, modele
programe
FILTRAJ
MODEL
INTREPRETATIV
PROGRAME,
PRINCIPII, etc.
NVARE
OBSRVAII
CULEGERE
DATE
(simboluri)
NVARE
INTER-
PRETARE
UTILIZARE
(aciune)
Evenimente
Obiecte
(Lumea real)
Rezultat
INFORMAIE
Sursa: R. Reix, Systemedinformation et management des organisations, Vuibert, Paris, 2002
CUNOTINE
scheme, modele
programe
FILTRAJ
MODEL
INTREPRETATIV
PROGRAME,
PRINCIPII, etc.
NVARE
OBSRVAII
CULEGERE
DATE
(simboluri)
NVARE
INTER-
PRETARE
UTILIZARE
(aciune)
Evenimente
Obiecte
(Lumea real)
Rezultat
INFORMAIE
Sursa: R. Reix, Systemedinformation et management des organisations, Vuibert, Paris, 2002
Anica-Popa, L., Anica-Popa, I., Florescu, V., Sisteme i tehnologii informaionale n organizaii, AFE, 2009-2010

Figura 1.4
1.2. TIC, instrumente suport n procesele operaionale,
informaionale i decizionale

1.2.1. Tehnologiile informaionale i de comunicaii (TIC)

Utilizarea tehnologiile informaoionale Ni de comunicaoii (sigla n englezL IT,
Information Technology) n procese operaoionale, informaoionale Ni respectiv
decizionale constituie un demers strategic al ntreprinderilor. TIC fac referire la
echipamente (hardware), programe informatice (software), date Ni tehnologii de
stocare (baze de date, depozite de date), telecomunicaoii Ni reoele informatice (LAN-
locale sau WAN-extinse). Internetul Ni tehnologiile mobile pot fi considerate ca
noi tehnologii informaoionale Ni de comunicaoie (NTIC). Majoritatea ntreprinderilor
folosesc infrastructuri TIC (figura 1.5) n care reoelele de calculatoare locale sunt
cuplate la reoeaua Internet, iar pe structura lor se dezvoltL aplicaoii informatice Ni
sisteme informaoionale ce valorificL serviciile Internet/Intranet/Extranet.

Internetul este o infrastructurL cu multiple funcoionalitLoi. Aplicaoiile din
lumea afacerilor se dezvoltL folosind Web (figura 1.6). ExistL deja programe
specializate (Content Management System sau CMS) de concepere Ni actualizare
dinamicL de site-uri WEB cu multiple funcoionalitLoi.
Reprezentative pentru experienoa Ni cultura ntreprinderii
nmagazinate n arhive, sisteme de gestiune a
Ni n memoria oamenilor
25 - 35 % 65 - 75 %

CunoNtinoele ntreprinderii
CunoNtinoe explicite
Formalizate Ni specializate
Date, proceduri, modele, documente
de analizL Ni de sintezL, planuri etc.
Eterogene, redundante
Repartizate
CunoNtinoe tacite
explicite sau nu
Talent, abilitate, secrete ale meseriei etc.
Achizioionate prin practicL Ni experienoL
Localizate
" savoir
savoir - faire "
Anica-Popa, L., Anica-Popa, I., Florescu, V., Sisteme i tehnologii informaionale n organizaii, AFE, 2009-2010

Figura 1.5
Figura 1.6.
Aplicaii
din
lumea afacerilor
pe WEB
VLnzLri/CumpLrLri
Produse/servicii
VLnzLri/CumpLrLri
Produse/servicii
Maketing & Serv. client
Maketing & Serv. client
Veghe
InformaoionalL
Veghe
InformaoionalL
Sisteme
colaborative
Sisteme
colaborative
Sisteme informaoionale
Funcoionale
Interfuncoionale
Internaoionale
Sisteme informaoionale
Funcoionale
Interfuncoionale
Internaoionale
Comunicare
internL/externL
Comunicare
internL/externL
Publicare
informaoii
Publicare
informaoii
E-learnig
E-learnig
Aplicaii
din
lumea afacerilor
pe WEB
VLnzLri/CumpLrLri
Produse/servicii
VLnzLri/CumpLrLri
Produse/servicii
Maketing & Serv. client
Maketing & Serv. client
Veghe
InformaoionalL
Veghe
InformaoionalL
Sisteme
colaborative
Sisteme
colaborative
Sisteme informaoionale
Funcoionale
Interfuncoionale
Internaoionale
Sisteme informaoionale
Funcoionale
Interfuncoionale
Internaoionale
Comunicare
internL/externL
Comunicare
internL/externL
Publicare
informaoii
Publicare
informaoii
E-learnig
E-learnig
Firewall
Server
Intranet
Server
Extranet
Server Internet
.
Internet Extranet
Reea
local
de
calculatoare
Server
Sistem
Aplicaii
Posturi n reea local
Posturi externe
Firewall
Server
Intranet
Server
Extranet
Server Internet
.
Internet Extranet
Reea
local
de
calculatoare
Server
Sistem
Aplicaii
Posturi n reea local
Posturi externe
Baze de date
Depozite de date
Anica-Popa, L., Anica-Popa, I., Florescu, V., Sisteme i tehnologii informaionale n organizaii, AFE, 2009-2010
Din punct de vedere al arhitecturii client-server putem delimita: postul client,
serverul Web, serverul de aplicaoii Ni serverul de date (figura 1.7.a).
Figura 1.7.a.

Tehnologiile Internet Ni Server Web stau la baza dezvoltLrii de aplicaoii e-
business (figura 1.7.b).


Figura 1.7.b

Intranetul este un "internet al ntreprinderii". El permite partajarea
informaoiilor n marile ntreprinderi (figura 1.8). Utilizatorii sunt pre-nregistraoi. Lor
li se atribuie un profil Ni drepturi de acces la serviciile interne.


Internet
Post
Client
Server
de date
ntreprindere
Server
Web
Server
de aplicaoii
Clienoi
Parteneri Furnizori
Back-office
ntreprindere
Interfaoaj
Anica-Popa, L., Anica-Popa, I., Florescu, V., Sisteme i tehnologii informaionale n organizaii, AFE, 2009-2010

Figura 1.8
Intranetul poate fi instalat pe o reoea localL, eventual cu o pasarelL cu
internetul, pentru a permite conectarea colaboratorilor "n deplasare". Relaoia Internet-
Intranet permite dezvoltarea unor soluii mobile de comunicaoie Ni prelucrare.
Extranetul este un Intranet construit Ni utilizat de o ntreprindere Ni unul sau
mai muloi parteneri cu scopul de a partaja o parte dintre informaoiile ntreprinderii
(conform unui protocol prestabilit).
Accesul n sistemele Internet/Extranet/Intranet se realizeazL pe bazL de
autentificare, care poate fi: simpl (nume utilizator Ni parolL) sau puternic (cu
ajutorul unui certificat).
Strns legat de tehnologiile internet este conceptul de Portal de ntreprindere.
Din punct de vedere funcoional, un portal este un fel de Site rLdLcinL (un birou vLzut
ca un post de comandL, de supervizare Ni de acces la aplicaoii Ni servicii) cu legLturi
spre un ansamblu de Site-uri internet/Intranet/Extranet.
Un portal propune:
interfaoL unicL;
un punct unic de acces pentru toate informaoiile Ni cunoNtinoele;
punerea la dispozioia utilizatorilor de date structurate sau nestructurate Ni
din surse diferite;
posibilitatea de a defini profilul adaptat fiecLrui utilizator;
disponibilitatea instrumentelor de cercetare avansatL (n care cererea
utilizatorului vizeazL date structurate Ni respectiv nestructurate).
Intranet
Intranet
O structura idealLpentrua face colective
informaoiileNi cunoNtinoele
Suport pentru fluxul de lucru (Workflow )
Un punct de intrare unic pentru sistemul
Informaoional al ntreprinderii
Un cadru propice pentru capitalizarea Ni
valorificarea cunoNtinoelor
O platformL de integrare Ni schimb de
informaoii n ntreprindere
Intranet
Intranet
O structura idealLpentrua face colective
informaoiileNi cunoNtinoele
Suport pentru fluxul de lucru (Workflow )
Un punct de intrare unic pentru sistemul
Informaoional al ntreprinderii
Un cadru propice pentru capitalizarea Ni
valorificarea cunoNtinoelor
O platformL de integrare Ni schimb de
informaoii n ntreprindere
Anica-Popa, L., Anica-Popa, I., Florescu, V., Sisteme i tehnologii informaionale n organizaii, AFE, 2009-2010
1.2.2. Efectele utilizrii TIC n ntreprinderi
1.2.2.1 Cadrul general de analiz
Cadrul de analizL globalL a efectelor potenoiale ale utilizLrii TIC (figura 1.9) ia
n calcul, n acelaNi timp, organizarea (structuri, definire roluri), strategia (alinierea
strategiei TIC la strategia organizaoiei), procesele de management Ni persoanele.

Figura 1.9

TIC constituie un factor structurant pentru organizaoii. Impactului TIC asupra
structurilor organizaionale face referire la:
reducerea numLrului de niveluri ierarhice (aplatizarea structurii),
utilizarea TIC nsemnnd facilitLoi sporite de comunicare, coordonare Ni
respectiv control;
ameliorarea coordonLrii pe verticalL Ni respectiv pe orizontalL, utilizarea
TIC ameliornd comunicarea Ni, ceea ce este mai important, formaliznd
Ni standardiznd procedurile.
Utilizarea TIC poate avea o multitudine de efecte asupra proceselor de
management, dintre care menoionLm:
creNterea calitLoii Ni rapiditLoii deciziilor, ca urmare a creNterii inteligenoei
organizaoionale prin utilizarea sistemelor de ajutor n decizie;
identificarea mai precisL Ni mai rapidL a problemelor, n baza unei surse
informaoionale mai vaste (informaoii interne, informaoii externe) Ni a unor
modele de explorarea a datelor Ni de identificare a problemelor;
valorizarea memoriei organizaoionale (care se poate materializa ntr-o
diversitate de forme: bazL de date, bazL de cunoNtinoe, bazL de cazuri etc.)
n procesele de management.

PotenoialitLoile TIC au efect asupra definirii rolurilor n organizaoii. Acestea
pot viza: gradul de specializare, nivelul mbogLoirii sarcinilor Ni ntLrirea controlului,
uniformizarea aparentL a posturilor de lucru.
TIC
Procese de management
Persoane
Organizare
Strategie
Participare la procesul de management
Inteligenoa problemelor
Rapiditatea Ni calitatea deciziilor
Utilizarea MO
Aplatizarea structurii organizaoiei
Gradul de centralizare/descentralizare
Formalizarea Ni standardizarea procedurilor
Evoluoia sarcinilor (prin
dezvoltarea autocontrolului)
Aptitudinea de a analiza
TIC o resursL
strategicL
Ajutor n elaborarea
strategiei
TIC
Procese de management
Persoane
Organizare
Strategie
Participare la procesul de management
Inteligenoa problemelor
Rapiditatea Ni calitatea deciziilor
Utilizarea MO
Aplatizarea structurii organizaoiei
Gradul de centralizare/descentralizare
Formalizarea Ni standardizarea procedurilor
Evoluoia sarcinilor (prin
dezvoltarea autocontrolului)
Aptitudinea de a analiza
TIC o resursL
strategicL
Ajutor n elaborarea
strategiei
Anica-Popa, L., Anica-Popa, I., Florescu, V., Sisteme i tehnologii informaionale n organizaii, AFE, 2009-2010
Huber propune un model de estimare a efectelor adaptrii i utilizrii TIC
asupra sistemului informaional din organizaii: gradul de accesibilitate la informaoii,
structura organizaoionalL Ni eficienoa sistemului informaoional (figura 1.10). Modelul
lui Huber are ca punct de plecare adoptarea de cLtre organizaoie a unei tehnologii
informaoionale sau de comunicaoie (alegerea unei opoiuni de ajutor la decizie sau a
unei opoiuni de comunicaoie a), n scopul creNterii eficienoei proceselor de achizioie a
informaoiilor Ni de transformare a acestora n inteligenoL Ni decizie (e). Conform
ipotezelor, utilizarea TIC (b) duce la mbunLtLoirea gradului de accesibilitate a
informaoiei (c), ceea ce determinL modificarea eficienoei ansamblului de procese
decizionale (e), direct sau indirect, dupL modificLrile de structurL ale organizaoiei (d).


Figura 1.10.

Studiul efectelor utilizLrii TIC nu urmeazL regulile unui determinism
tehnologic simplu. Utilizarea TIC constituie un important factor de schimbare Ni
inovaoie. O bunL cunoaNtere a efectelor potenoiale ale utilizLrii TIC fundamenteazL o
bunL alegere managerialL.


1.2.2.2. Impactul TIC n realizare misiunilor financiar-contabile

TIC au un impact important n realizarea misiunilor economice, n general Ni
financiar-contabile, n special. Existenoa mediului informatic nu modificL obiectivele
misiunilor financiar-contabile.

Tipologia misiunilor:
oinerea contabilitLoii;
audit financiar;
expertizL contabilL;
analizL economico-financiarL.

inerea contabilitii n medii informatizate poate avea la bazL modelul din
figura 1.11.Eficacitatea procesului
decizional Ni de dezvoltare a
inteligenoei organizaoionale (e)
Prezenoa IT
(a)
Utilizarea IT
(b)
Conceperea
organizaoiei
Accesibilitatea
informaoiei
1
2
3
4
Anica-Popa, L., Anica-Popa, I., Florescu, V., Sisteme i tehnologii informaionale n organizaii, AFE, 2009-2010


Figura 1.11

Dosarul procedurilor contabile se elaboreazL corespunzLtor cerinoelor
managementului calitLoii (ISO 90001) Ni conoine:
organizarea contabilL;
sistemul informatic utilizat;
planul de conturi comentat;
parametrizarea aplicaoiei informatice;
regulile de elaborare, conservare Ni arhivare;
fiNele de cont Ni piesele contabile justificative;
definirea funcoiilor Ni repartizarea sarcinilor;
procedurile de nregistrare contabilL;
planificarea nregistrLrilor contabile;
procedurile de control al conturilor;
procedurile de inventar;
procedurile de arhivare Ni de salvare.

Elemente specifice cu privire la misiunile de audit financiar:

Auditul financiar n medii informatizate
ExistL standarde Ni declaraoii internaoionale de audit. AsistLm, totodatL, la
extinderea domeniului auditului (auditul sistemelor informatice): auditul financiar
asistat de calculator (AFAC).
Anica-Popa, L., Anica-Popa, I., Florescu, V., Sisteme i tehnologii informaionale n organizaii, AFE, 2009-2010

Elemente specifice cu privire la misiunile de expertiz contabil:

MenoionLm evoluoia de la de la revizie asistatL de calculator (RAC) la misiuni
asistate de calculator (MAC) Ni verificarea contabilitLoii integrnd schimbul
informatizat de date structurate (EDI: Electronic Data Interchange).

1.3. Provocri pentru sistemul informaional din ntreprinderi
1.3.1. Reprezentri pertinente

Este important ca sistemul informaoional sL asigure reprezentLri pertinente a
evenimentelor Ni proceselor din subsistemul operaoional (lumea realL). DupL R. Reix
3
,
este pertinent ceea ce convine, ceea ce este apropiat la o acoiune. O reprezentare va fi
pertinentL dacL ea satisface utilizatorul sLu, ntr-un context de luare a deciziilor.
Determinanoii reprezentLrilor pertinente sunt (figura 1.12):Adaptare din R. Reix, Systme dinformation et management des organisations
Figura 1.12

Completitudinea reprezentLrilor este rar atinsL. Ea se defineNte de o manierL
relativL de cLtre un utilizator Ni un model de decizie dat.
Gradul de finee-precizie corespunde nivelului de detaliu inclus n
reprezentare. Pertinenoa nu creNte obligatoriu cu gradul de fineoe al reprezentLrii.
Punctualitatea (respectarea restricoiilor de timp) presupune ca reprezentarea
datelor sL fie fLcutL la moment util procesului decizional.
Caracterul de actualitate a reprezentLrii est un factor esenoial al pertinenoei.
Fiabilitatea (gradul de ncredere n sursL) traduce exactitudinea informaoiei.
Forma de reprezentare determinL rapiditatea perceperii informaoiei de cLtre
utilizator Ni are impact asupra procesului de rezolvare a problemelor.
Accesibilitatea informaiei aduce n discuoie forma de reprezentare, spaoiul n
care se gLseNte informaoia, timpul necesar pentru gLsirea informaoiei Ni dificultatea n
procesul de cLutare.
Un model economic de cLutare a pertinenoei aduce n dezbatere:

3
R. Reix, Systeme d Information et management des organizations, Vuibert, 2002
Anica-Popa, L., Anica-Popa, I., Florescu, V., Sisteme i tehnologii informaionale n organizaii, AFE, 2009-2010
valoarea informaiei, determinatL n funcoie de rezultatul deciziei n care
informaoia este utilizatL);
costul informaiei, determinat n funcoie de volumul semnalelor tratate, de timp
de oboinere, de sursa etc.
Reprezentanoii Ntiinoelor cognitive caracterizeazL nooiunea de pertinenoL
plecnd de la nooiunile de efect (cognitiv) Ni efort (pentru procesare).

1.3.2. Asigurarea coerenei organizaionale

Sistemul informaoional trebuie astfel conceput nct sL asigure coerenoa
organizaoionalL prin articularea structurilor informaoionale la cele decizionale (figura
1.13)


Figura 1.13

1.3.3. Asigurarea suportului pentru ntreprinderea extins

Sistemele informaoionale au o dimensiune organizaoionalL Ni una inter -
organizaoionalL. n ultima perioadL, datoritL exploziei mijloacelor de comunicaoii Ni a
Internetului, tot mai multe organizaoii vizeazL interconectarea sistemelor
informaoionale cu cele ale partenerilor de afaceri. Aspectele deosebit de complexe
care se ascund sub termenul interconectare a condus la dezvoltarea sistemelor
informaionale inter-organizaionale Ni la utilizarea conceptului de ntreprindere
extins (figura 1.14).
Anica-Popa, L., Anica-Popa, I., Florescu, V., Sisteme i tehnologii informaionale n organizaii, AFE, 2009-2010
Cabinet
juridic
Furnizori
de informaoii
Transportori AsigurLri BLnci Administraoia
de stat
Comercial Producoie
Administraoie
Furnizori
Sub-antr.
Clienoi
ntreprindere
extinsL
ntreprindere
ntreprindere
pilot
Cabinet
juridic
Furnizori
de informaoii
Transportori AsigurLri BLnci Administraoia
de stat
Comercial Producoie
Administraoie
Furnizori
Sub-antr.
Clienoi
ntreprindere
extinsL
ntreprindere
ntreprindere
pilot

Figura 1.14
Sistemele informaoionale inter-organizaoionale se pot baza pe schimbul
informatizat de date structurate (EDI: Electronic Data Interchange, exemplu: Figura
1.15) sau pe partajul de baze de date (n sistem Extranet: Figura 1.16).

SistemEDI
Aplicaie emitent
BD
Motor de
translatare n
format EDI
Mesaj EDI
SistemEDI
Aplicaie
destinatar
BD
Motor de
translataredin
format EDI
Mesaj EDI
Servicii de
comunicaii
A sevedea
ciclul oprtaoiilor comerciale
comand, livrrare, facturare
Reeaua Internet
Soluia WEB EDI
Tip de mesaj
ComandL
FacturL
....
SistemEDI
Aplicaie emitent
BD
Motor de
translatare n
format EDI
Mesaj EDI
SistemEDI
Aplicaie
destinatar
BD
Motor de
translataredin
format EDI
Mesaj EDI
Servicii de
comunicaii
SistemEDI
Aplicaie emitent
BD
Motor de
translatare n
format EDI
Mesaj EDI
SistemEDI
Aplicaie
destinatar
BD
Motor de
translataredin
format EDI
Mesaj EDI
Servicii de
comunicaii
A sevedea
ciclul oprtaoiilor comerciale
comand, livrrare, facturare
Reeaua Internet
Soluia WEB EDI
Tip de mesaj
ComandL
FacturL
....

Figura 1.14 Sursa: Amza, C.P., TezL de doctorat, ASE, 2006

Sistemele inter - organizaoionale bazate pe EDI presupun acordul partenerilor
EDI.
O sintaxL Ni un referenoial de formatare a datelor structurate.
Sintaxa internaoionalL Edifact (Electronic Data Interchange For Administration,
Commerce and Transport). Sintaxa XML (eXtended Markup Language), adaptatL la
schimburi pe Internet este n curs de standardizare.
O procedurL de aplicare:

Figura 1.15
Sub-antreprenor
Furnizor
Client
Reoeaua
Internet
Firwall
Intranet
corporativ
Extranet
Sub-antreprenor
Furnizor
Client
Reoeaua
Internet
Firwall
Intranet
corporativ
Extranet
Anica-Popa, L., Anica-Popa, I., Florescu, V., Sisteme i tehnologii informaionale n organizaii, AFE, 2009-2010


1.3.4. Sistemul informaional suport pentru obinerea de avantaje
concureniale i pentru a face fa forelor concureniale

Avantajul concurenoial se oboine prin:
capacitatea unei organizaoii de a stLpni informaoiile, a le transpune, a le
interpreta, a le utiliza;
ameliorarea proceselor suport pentru lanoul de valoare (figura 1.16).

Figura 1.16
Important:
Creare de valoare prin inovare (value innovation): gLsirea unei valori
excepoionale cu costuri scLzute.
Crearea de valoare-client pe Web
Prin utilizarea tehnologiilor informaoionale, ntreprinderile dezvoltL sisteme
informaoionale inter - organizaoionale pentru a face faoL foroelor concurenoiale (figura
1.17).
Logistica
furnizori
productie
Logistica
clienti
Marketing
si vnzari
servicii
Avantaj
concurenoial
MRU
Dezvoltare tehnoligica
Aprovizionare
Activitati de sustinere
Adaugare de
valoare
Gestiune
Ni servicii administrative
Sisteme de biroticL Ni IUF
Baze de date privind competenoele strategice
Concepere asistatL de calculator
Schimb de date informatizat
Depozitarea
automatL
Fabricarea
AsistatL
De calculator
Culegerea
Datelor
n linie
Analiza
pieoii
Sisteme
Expert de diaqgnostic
Sursa: Porter & Millar
Logistica
furnizori
productie
Logistica
clienti
Marketing
si vnzari
servicii
Avantaj
concurenoial
MRU
Dezvoltare tehnoligica
Aprovizionare
Activitati de sustinere
Adaugare de
valoare
Gestiune
Ni servicii administrative
Sisteme de biroticL Ni IUF
Baze de date privind competenoele strategice
Concepere asistatL de calculator
Schimb de date informatizat
Depozitarea
automatL
Fabricarea
AsistatL
De calculator
Culegerea
Datelor
n linie
Analiza
pieoii
Sisteme
Expert de diaqgnostic
Logistica
furnizori
productie
Logistica
clienti
Marketing
si vnzari
servicii Logistica
furnizori
productie
Logistica
clienti
Marketing
si vnzari
servicii
Avantaj
concurenoial
MRU
Dezvoltare tehnoligica
Aprovizionare
Activitati de sustinere
Adaugare de
valoare
Gestiune
Ni servicii administrative
Sisteme de biroticL Ni IUF
Baze de date privind competenoele strategice
Concepere asistatL de calculator
Schimb de date informatizat
Depozitarea
automatL
Fabricarea
AsistatL
De calculator
Culegerea
Datelor
n linie
Analiza
pieoii
MRU
Dezvoltare tehnoligica
Aprovizionare
Activitati de sustinere
Adaugare de
valoare
Gestiune
Ni servicii administrative
Sisteme de biroticL Ni IUF
Baze de date privind competenoele strategice
Concepere asistatL de calculator
Schimb de date informatizat
Depozitarea
automatL
Fabricarea
AsistatL
De calculator
Culegerea
Datelor
n linie
Analiza
pieoii
Sisteme
Expert de diaqgnostic
Sursa: Porter & Millar
Anica-Popa, L., Anica-Popa, I., Florescu, V., Sisteme i tehnologii informaionale n organizaii, AFE, 2009-2010

Figura 1.17
Noii venii pot fi o ameninoare pentru ntreprinderile care au deja un segment
de piaoL, deoarece aceNtia sunt dispuNi la mLsuri Ni sacrificii imprevizibile, menite la a
le asigura o pozioie pe respectiva piaoL. NumLrul Ni puterea barierelor la intrarea pe o
piaoL, precum Ni posibilele reacoii ale actorilor care activeazL, constituie premise
demne de luat n seamL ale amplitudinii acestei ameninoLri. Utilizarea intensivL a
tehnologiei informaoionale Ni investioiile n dezvoltarea infrastructurii aferente ar putea
constitui bariere n calea noilor venioi. Un asemenea tip de bariere existL n domeniile
n care activitatea principalL constL n procesarea datelor, cum ar fi domeniul bancar
sau al asigurLrilor. Pentru a intra pe o astfel de piaoL, investioiile n tehnologia
informaoionalL sunt foarte mari. Pe lngL aceasta, jucLtorii importanoi din piaoL au deja
o experienoL foarte mare n ceea ce priveNte dezvoltarea, implementarea Ni exploatarea
unor asemenea tehnologii n respectivul domeniu.

Puterea furnizorilor reprezintL o ameninoare n mLsura n care gradul de
dependenoL al unei ntreprinderi de anumioi furnizori este foarte ridicat. DacL
respectivii furnizori vor produce la o calitate inferioarL, este foarte posibil ca
ntreprinderea sL nu poatL opta pentru un alt furnizor sau sL nu-i poatL impune
acestuia ridicarea standardului de calitate. AceeaNi ameninoare existL Ni pentru situaoia
n care furnizorii ridicL preourile foarte mult, aceastL creNtere neputnd fi absorbitL n
propriile preouri. Conform lui Porter, un grup de furnizori este puternic dac este
controlat de un numr mic de societi, ... dac produsele sale sunt unice, ...el nu este
obligat s lupte mpotriva produselor substitut, ... dac industria nu are un client
important . Furnizorii pot influenoa calitatea produselor unei companii prin materiile
prime furnizate, mna de lucru (n cazul companiilor de recrutare), calitatea utilajelor
(furnizorii de imobilizLri) etc.
Tehnologia informaoionalL poate contribui la ameliorarea influenoelor pe care
aceNti factori le pot avea asupra ntreprinderii.
Materiile prime pot fi controlate prin implementarea unui sistem informatic de
monitorizare a calitLoii.
Calitatea utilajelor poate fi evaluatL att din perspectiva calitLoii operaoiilor pe
care le realizeazL (reflectatL n calitatea produselor) ct Ni din punct de vedere al
Noii venii
Noii venii
Putere de
negociere cu
clieni
Putere de
negociere cu
clieni
produse
(servicii)
De substituie
produse
(servicii)
De substituie
Puterea de
negociere cu
furnizori
Puterea de
negociere cu
furnizori
presiuni
presiuni
ameninri
ameninri
Modelul factorilor concurenoiali
Michael E. Porter
CRM SCM
Customer
Relationship
Management
Supply
Chain
Management
ntreprindere ntreprindere competitori
Noii venii
Noii venii
Putere de
negociere cu
clieni
Putere de
negociere cu
clieni
produse
(servicii)
De substituie
produse
(servicii)
De substituie
Puterea de
negociere cu
furnizori
Puterea de
negociere cu
furnizori
presiuni
presiuni
ameninri
ameninri
Modelul factorilor concurenoiali
Michael E. Porter
CRM SCM
Customer
Relationship
Management
Supply
Chain
Management
ntreprindere ntreprindere competitori ntreprindere ntreprindere competitori
Anica-Popa, L., Anica-Popa, I., Florescu, V., Sisteme i tehnologii informaionale n organizaii, AFE, 2009-2010
sincopelor pe care le introduc n derularea activitLoilor de zi cu zi prin eventuale
defectLri.
Un sistem informatic de gestiune a activitLoilor de mentenanoL n tandem cu un
sistem de evaluare a calitLoii produselor finite, ar putea scoate n evidenoL dacL un
utilaj a reprezentat o achizioie bunL sau, dacL, datoritL deselor defectLri, s-a constituit
ntr-un factor generator de ntrzieri ale planului de producoie.
n cazul personalului, sistemele informatice de pontaj au adus un plus de
disciplinL n rndul angajaoilor, precum Ni un instrument util de detectare Ni analizL
imparoialL a eventualelor ntrzieri. Organizaoiile care vehiculeazL informaoii
confidenoiale pot urmLri, prin intermediul unui sistem de control al accesului, ce
persoane au accesat o anumitL ncLpere.

Puterea clienilor unei ntreprinderi constL n posibilitatea ca aceNtia din urmL
sL exercite presiuni asupra preoului de vnzare pentru a oboine un plus de calitate sau
cel mai bun serviciu Ni de a provoca rLzboaie ntre competitori. Conform lui M.
Porter, un grup de clienoi este puternic dacL: este n msur s cumpere cantiti
foarte mari, ... dac produsele pe care le cumpr sunt standardizate, ... dac
produsul provenind de la furnizor nu are influen asupra calitii produselor sau
serviciilor pe care cumprtorul le livreaz, ... dac produsul furnizat de o industrie
nu reprezint pentru cumprtor o surs important de economii . Reducerea puterii
unui client al ntreprinderii ar putea fi realizatL prin creNterea costului la schimbarea
furnizorului sau la substituirea produsului.
Tehnologia informaoionalL poate contribui la reducerea puterii unui client. O
ntreprindere care are implementat un sistem automat de preluare Ni procesare a
comenzilor unui client l va determina pe acesta sL se gndeascL de douL ori nainte de
a schimba furnizorul. Schimbarea ar presupune costuri suplimentare implicate de
alinierea att a metodologiilor de comandare precum Ni a sistemelor informatice. PnL
ca acest lucru sL se ntmple, pentru organizaoia client pot apLrea ntrzieri n
recepoionarea produselor comandate, fapt ce ar putea atrage costuri datorate unor
eventuale penalitLoi, dublate de riscul pierderii respectivilor clienoi.
CreNterea costului de substituire a produsului poate fi oboinutL prin
implementarea unor sisteme care sL asigure o calitate ridicatL.

Ameninarea produselor substitut existL pentru acele ntreprinderi care produc
produse pentru care existL substituenoi, adicL alte produse cu aceleaNi caracteristici sau
care pot fi utilizate oboinndu-se un acelaNi rezultat. Produsele substitut sunt acelea
care se nscriu ntr-o evoluie care conduce la diminuarea raportului lor
pre/performan n raport cu produsele industriei din care fac parte
4
.
n contracararea produselor substitut, tehnologia informaoionalL poate avea
contribuoii majore. Aceste contribuoii pot consta fie n diminuarea preoului produsului
astfel nct sL-l facL mai atractiv dect produsele substitut, fie n adLugarea de valoare
prin mbunLtLoirea caracteristicilor acestuia. n domeniul bancar, sistemele
informaoionale pot sugera noi produse sau nglobarea de noi facilitLoi n cele existente
care sL vinL n ntmpinarea dorinoelor clientului. Acest lucru este posibil prin
realizarea profilului clientului din analizarea categoriilor de produse pe care le
cumpLrL, perioadele de vrf ale cheltuielilor personale, volumul acestor cheltuieli etc.


4
M.E. Porter, Competitive Strategy, The Free Press, NY,1980
Anica-Popa, L., Anica-Popa, I., Florescu, V., Sisteme i tehnologii informaionale n organizaii, AFE, 2009-2010
ntreprinderile concurente din acelai sector utilizeazL diverse metode de
consolidare a pozioiei lor pe piaoL. Aceste metode constau n politici de preouri,
campanii publicitare, lansarea unor noi produse pe piaoL sau mbunLtLoirea serviciilor
aduse clienoilor. Conform lui Porter, intensitatea rivalitLoilor n cadrul aceleiaNi
industrii depinde de factori precum: concurenii sunt numeroi sau de talie i de
putere aproximativ egal, ... produsul sau serviciul este prea puin diferit de celelalte,
... costurile fixe sunt ridicate, sau prezint un grad ridicat de perisabilitate .
Tehnologia informaoionalL poate crea avantaje strategice pentru ntreprinderile
care o utilizeazL mpotriva concurenoilor din acelaNi sector. Acestea se pot concretiza
n reducerea timpului de aducere pe pia a unui produs, scurtarea ciclului de
producie prin eliminarea timpilor de inactivitate, scderea preului produselor prin
automatizarea anumitor activiti, reducerea preului final prin eliminarea
intermediarilor etc.