Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. INDUSTRIA SRMEI S.

A
APROBAT AVIZAT
DIRECTOR PRODUCIE DIRECTOR CONCEPIE DEZVOLTARE
Ing. Goia Valer Ing. Giurgiu Ilie
DIRECTOR CALITATE
Ing. Fetia i!ai
FI"A TE#NIC$ NR. II.%.&.
I. DENUIREA OBIECTIVULUI' o(erni)area liniei (e *a+ri,aie a *ilierelor.
II. -ITUAIA ACTUAL$ A OBIECTIVULUI:
1. Fabricaia filierelor la ISCT se realizeaz pe ! fl" #e$!olo%ic ps &! f!ci!e pe parcrsl
a!ilor 1'()*1'(1. El cpri!+e ,co!for- sc$e-ei fl"li #e$!olo%ic a#a.a#e/ 0 prese ,1 -eca!ic
MANNESMANN1 +e 12 TF .i !a $i+ralic1 DEMA31 +e 4)TF /1 0 cp#oare c 5i+ #ip 6A78ERS1
folosi#e la presi!#erizarea .i si!#erizarea -iezrilor +e filiere1 -a.i!i +e rec#ifica#,i!#erior .i e"#erior/1
-a.i!i +e elec#roerozi!e .i -a.i!i +e .lefi# filiere c 1 pos#. 9e!#r prelcrarea i!#erioar a
-iezrilor presi!#eriza#e1 care ! a co!l +e ie.ire .i l!%i-ea +ori# a cili!+rli +e calibrare1 &!
1'(0 s*a co!s#ri# pri! a#o#ilare la ISCT o -a.i! +e prelcra# aces#e co-po!e!#e. 9relcrarea se
face c a:#orl !or ci#e1 la !%$irile coresp!z#oare pe -iezrile &! s#are se-i*+rifica#1
operaie care se realizeaz c proble-e.
Dp .lefirea fi!al a filierelor c -a#eriale abrazi5e,carbr +e bor1 pas# +e +ia-a!#1
plbere -icro!ic/ la fiecare filier es#e 5erifica# cali#a#ea sprafeei i!#erioar prec- .i +i-e!si!ea
ei. De ase-e!ea1 pe fiecare lo# +e filiere1 se 5erific la fi!al corec#i#+i!ea %eo-e#riei i!#erioare
obi!#e c a:#orl apara#li 9R;FI7*REC;RDER 9S<)).,5ezi a!e"a sc$e-a fl"li #e$!olo%ic a
filierelor ro#!+e/
III. ANALIZA CRITIC$ A DEFICIENELOR'
=! -o-e!#l +e fa o par#e +i! #ila:e .i SD>*rile #iliza#e la fabricaia filierelor .i pieselor
si!#eriza#e prezi!# !ele +eficie!e care co!+c la:
* sc+erea !i5elli cali#a#i5 al filierelor fabrica#e &! ce pri5e.#e co-pac#i#a#ea1 %eo-e#ria .i
cali#a#ea sprafeei i!#erioare a filierelor?
* +rabili#a#ea -ai scz# a filierelor &! #r%#orii.
a/ 9roble-e ale SD>*rilor
* zra acce!#a# a !or se#ri +e -a#rie .i poa!soa!e +e presare1 respec#i5 a !or #i:e .i pile
+ia-a!#a#e folosi#e la prelcrarea i!#erioar.
b/ 9roble-e +e #ila:
* zra prilor ac#i5e ale presei $i+ralice +e 4)TF1 care co!+ce la +i-i!area carac#eris#icile
+e presare ,presi!e1 for1 #olera!e +i-e!sio!ale/.
* zri acce!#a#e ale -a.i!ii +e prelcra# -iezrile filierelor presi!#eriza#e. Ma.i!a ,realiza#
la ISCT/ ! -ai asi%r coa"iali#a#ea co!li +e ie.ire c a"a zo!ei +e calibrare. Rl-e!ii -a.i!ii
s!# -o!#ai &! carcase i!+i5i+ale care ! po# per-i#e o poziio!are corec#1 reciproc1 !easi%r@!+*
se !ici coa"iali#a#ea a aleza:elor carcaselor rl-e!ilor. De ase-e!ea e"is# o a!-i# +ificl#a#e &!
ceea ce pri5e.#e asi%rarea coa"iali#ii ci#li c bc.a elas#ic &! care es#e fi"a# -iezl +e filier.
Toa#e aces#ea co!+c la i-precizii pe!#r prelcrarea &! special a filierelor +e +i-e!si!i -ici
, )1<*)12 --/ .i la !easi%rarea &! #o#ali#a#e a #olera!elor i-pse , )1))2 --/.
IV. OBIECTIVUL PROPU-
Te-a &.i prop!e cre.#erea cali#ii .i +rabili#ii filierelor pri!:
1. =-b!#irea si#aiei e"is#e!#e pe!#r ri+icarea !i5elli cali#a#i5 al filierelor realiza#e
co!for- #e$!olo%iei ac#ale * e#apa I A a!l 0))<.
0. Mo+er!izarea li!iei +e fabricaie e"is#e!#e1 pe!#r obi!erea filierelor !oi .i reco!+iio!a#e &!
co!for-i#a#e c ceri!ele #e$!olo%ice .i +e pia1 ac#ale * e#apa II A +oc-e!#are * a!l 0))<
* realizare * a!l 0))B
V. ODALIT$I DE REZOLVARE
1. Rezol5area +eficie!elor +e la capi#oll III pri!:
a/ co-ple#area se#li +e poa!soa!e .i -a#rie +e presare1 #i:e .i pile +ia-a!#a#e?
b/ realizarea reparaiei capi#ale la presa $i+ralic +e 4)TF?
c/ +o#area c -a.i!a +e prelcra# co!l +e ie.ire1 #ip MRM (CB*)).
0. Faz +e +oc-e!#are. Deplasarea la S.C.META7 S;MET A6z &! 5e+erea i+e!#ificrii
+ifere!elor #e$!olo%ice le%a#e +e fabricaia filierelor &! Ro-@!ia ,!o#i &! ceea ce pri5e.#e #ila:ele1
#ipri .i -a#eriale #iliza#e/.
<. =! 5e+erea perfecio!rii #e$!olo%iei +e 5alorificare a filierelor za#e se i-p!e co!#ac#area
!or fir-e pro+c#oare +e -a.i!i +e prelcra# ,SC;61 D;NER1 SAND>ID/ &! scopl &-b!#irii
#e$!olo%iei +e fabricaie a filierelor &! ca+rl A#. Filiere ISCT.
B. Mo+er!izarea li!iei +e fabricaie a filierelor &! r-a ofer#elor fir-elor +e speciali#a#e.
VI. ETAPELE REALIZ$RII OBIECTIVULUI
Eta.a I A a! 0))<
a/ Refacerea .i co-ple#area se#rilor +e -a#rie .i poa!soa!e +e presare1 respec#i5 #i:e .i pile
+ia-a!#a#e.
* i!5e!#arierea parcli e"is#e!# .i s#abilirea !ecesarli .i r%e!elor.
Respo!sabil: Eef A#elier Filiere
Ter-e!: <).)B.0))<
* 5erificarea +oc-e!#aiei #e$!ice +e e"ecie ,+ese!e/ .i refacerea aces#eia ,proiec#area
se#li +e +ese!e !+e ! e"is#1 &! or+i!ea priori#ilor/.
Respo!sabil: Eef Depar#a-e!# 9roiec#ri
Eef A#elier Filiere
Ter-e!: <).)2.0))< pe!#r r%e!e
9er-a!e!# pe!#r co-e!zi !oi
* #ra!s-i#erea +oc-e!#aiei #e$!ice la fir-e specializa#e &! -eca!ic fi!1 a!alizarea
rsp!srilor c ofer#ele #e$!ice .i co-erciale1 s#abilirea fr!izorli .i ac$iziio!area SD>*rilor.
Respo!sabil: Eef Depar#a-e!# Apro5izio!are
Eef Depar#a-e!# 9roiec#ri
Eef A#elier Filiere
Ter-e!: 12.)4.0))< pe!#r r%e!e
9er-a!e!# pe!#r repere !oi
b/ Reparaia capi#al a presei $i+ralice +e 4)TF.
Respo!sabil: Eef Secia Meca!ic
Eef Depar#a-e!# 9roiec#ri
Eef A#elier Filiere F Mais#r IRME
Ter-e!: se-es#rl I 0))<
c/ Ac$iziio!area -a.i!ii +e prelcra# co!l +e ie.ire #ip MRM (CB*)) .
* selec#area fr!izorli f!cie +e ofer#ele e"is#e!#e la Depar#a-e!# I!5es#iii1 la!sarea
co-e!zii .i ac$iziio!area #ila:li.
Respo!sabil: Eef Depar#a-e!# I!5es#iii
Eef Depar#a-e!# 9roiec#ri
Eef A#elier Filiere
Ter-e!: <).)C.0))<
Eta.a II * S#+i +e +oc-e!#are * a!l 0))< pri5i!+ -o+er!izarea li!iei +e fabricaie
e"is#e!#e1 pe!#r obi!erea filierelor !oi .i reco!+iio!a#e1 pri! e-i#erea !ei Cereri +e ofer# c#re
fir-ele SC;61 D;NER .i SAND>ID1 9AN CGEMICA7S pe!#r -o+er!izarea fabricaiei +e filiere
la A#.Filiere*ISCT.
Respo!sabil: Direcia Co!cepie Dez5ol#are
Direcia 9ro+cie
Ter-e!: se-. I 0))<
Eta.a III A Realizarea .i +o#area c #ila:e coresp!z#oare1 &! r-a selec#rii ofer#elor pri-i#e
+e la SC;61 D;NER .i SAND>ID.
Respo!sabil:Direcia Co!cepie Dez5ol#are
Direcia Meca!o* E!er%e#ic
Direcia 9ro+cie
Ter-e!: a!l 0))B
VII. CO-TUL E-TIAT AL LUCR$RILOR /Eta.a I0
9re es#i-a#i5 al poa!soa!elor .i -a#rielor +e presare: 12) -il. lei
9re es#i-a#i5 al #i:elor +ia-a!#a#e: 0) -il. lei
9re es#i-a#i5 al pilelor +ia-a!#a#e: 2) -il. lei
Reparaie capi#al la presa 4)TF: B) -il. lei
Ma.i! +e prelcra# #ip MRM (CB*)): B) -il. lei
..............................................
T;TA7: <)) -il. lei C.B)) EUR;
VIII. ANALIZA EFECTULUI -CONTAT AL INVE-TIIEI
Do#area c SD>*ri .i c -a.i!a +e prelcra# #ip MRM (CB*))1 propse pri! obiec#i51 5a
co!+ce la realizarea !or filiere -l# &-b!#i#e cali#a#i51 c #olera!e +i-e!sio!ale foar#e res#r@!se
,)1))2 --/ .i o r%ozi#a#e &-b!#i# .i asi%rarea co!ce!#rici#ii co!li +e ie.ire c zo!a +e
calibrare.
3eo-e#ria corec# a filierelor obi!#e 5a i!fle!a pozi#i5 procesl +e #refilare al s@r-elor.
1. Co!s-l a!al +e filiere &! #r%#orii H <B.))) bc.?
0. Efec# eco!o-ic:
* re+cerea co!s-li specific c 0)I fa +e !or-ele +e co!s- ac#ale H 4.C)) bcJa!?
<. 9rofi# br# H 4.C)) bcJa! " 212 EUR;JbcH <(.B)) EUR;Ja!?
B. 9rofi# !e# H 0C.)2) EUR;Ja!?
2. >aloarea es#i-a# a i!5es#iiei H C.B)) EUR;?
4. Dra#a +e recperare a i!5es#iiei +i! profi#l !e# H )1< a!i.
C;MISIA
I!%. Cris#ea Cris#i!a
I!%. Ti!#eleca! Maris
I!%. Ga+a 3abriela
I!%. >l+ Io!

I!%. 3ir%i T!ase
I!%. 6oK#e Da!iel
Ec. C. Nicolae
I!%. 9opa Mircea
I!%. 6l%r+ea! Mi$ail
I!%. >esa Nicolae
I!%. 3ir%i Traia!