Sunteți pe pagina 1din 3

OFERTA EDUCA!IONAL" GR"DINI!

A IOANID

GRUPA MINI-MIC" (nivel de vrst# 2 3 ani) AN $COLAR 2013 - 2014
DETALII GENERALE
Gr!dini"a IOANID !i desf"!oar" activitatea n baza autoriz"rii de func#ionare emis" de Ministerul Educa#iei, Cercet"rii !i Inov"rii prin O.M. Nr.
5223/23.09.2009.
lnLr-o atmosfer cald ;l relaxaL, dar dlnamlc ;l sLlmulaLlv, bazaL pe |ne|egere ;l respect rec|proc, coplll sunL lmpllca(l in experlene de invare
care sLlmuleaz cur|oz|tatea ;l creat|v|tatea. AcesLe experlene sunL asLfel concepuLe incL s permlL flecrul copll s-;l descopere |dent|tatea propr|e, s-;l
dezvolLe o |mag|ne de s|ne poz|t|v, s devln |ndependent ;l responsab||.

CUkkICULUM
Currlculumul parcurs in unlLaLea noasLr imbln ldelle pedagoglel romnesLl, cu ldelle pedagoglllor alLernaLlve dln lume sl incearc s se slLueze in
acord cu Lendln(ele novaLoare in domenlul currlculumulul lnLerna(lonal.

CUkkICULUM IN LIM8A kCMN CUkkICULUM IN LIM8A LNGLL2
AcLlvlL(lle planlflcaLe urmresc programa avlzaL de MLC1S sl promoveaz
concepLul de dezvolLare global, care vlzeaz cuprlnderea LuLuror aspecLelor
lmporLanLe ale dezvolLrll compleLe a copllulul, in acord cu parLlcularlL(lle
sale de vrsL sl lndlvlduale.
Se urmresLe sLudlerea llmbll engleze ca slsLem de comunlcare sl ml[loc de
cunoasLere a lumll.

CAkAC1LkI2AkLA NIVLLULUI DL VkS1
Nivelul de vrst" cuprins ntre 2-3 ani este perioada n care copilul mic ncepe s" exploreze, s" testeze $i s" realizeze ce se ntmpl" n lumea din
jur, momentul n care tr"ie$te emo%ii intense. Acum, are loc exercitarea independen%ei, demonstrarea unor noi abilit"%i $i este momentul n care copilul
experimenteaz" o cre$tere uria$" a capacit"%ilor de comunicare.

.
.
.
1IUkI DL kCGkAM

kCGkAM LDUCA|ICNAL
08:30 - 12:30

M|cu| de[un & Gustarea (frucLe)

Act|v|t| curr|cu|are |n ||mba romn] |n ||mba eng|ez (llmb sl comunlcare, sLlln(e, dezvolLare flzlc, om sl socleLaLe, esLeLlc sl creaLlv)

Activit#%i op%ionale incluse n program: Music&Fun (2 activit"%i pe s"pt"mn"), Funny Movement (2 activit"%i pe s"pt"mn") !i FasTracKids
Tots (1 activitate pe s"pt"mn")

Masa de prnz

!"#$% Menlonm fapLul c, aLL oplonalele lncluse in program cL ;l cele cu plaL, sunL desf;uraLe sub coordonarea unor profesorl de speclallLaLe.
Slngura act|v|tate op|ona| ob||gator|e cu plaL la acesL nlvel de vrsL esLe las1racklds 1oLs. Cplonalul va avea loc o slngur daL pe spLmn.
CosLul acesLul oplonal nu esLe lnclus in Laxa de educale.

CkGANI2AkLA GkULI

La acesL nlvel de vrsL vom avea o slngur grup formaL dln 13 copll.
ColecLlvul de copll va fl coordonaL de 3 cadre dldacLlce.
Coplll beneflclaz de prezena unel aslsLenLe medlcale care le acord suporL la mas ;l nu numal.
La nlvelul grdlnlel, exlsL un conslller/pslholog ;colar care va supraveghea acLlvlLaLea pre;colarllor.
ueparLamenLul medlcal func(loneaz cu dou cadre medlcale: un medlc generallsL (de dou orl pe spLmn) sl un aslsLenL medlcal (in permanen().


CCMUNICAkLA CU kIN|II

.

.

Week|y keport - cuprlnde acLlvlL(lle desfsuraLe pe parcursul unel spLmnl sl esLe Lrlmls vlnerea cLre parln(l
arent 1heachers Conferences - inLlnlrl lndlvlduale, de Lrel orl pe an, prln care se ofer feedback in urma evalurllor lnl(lale, sumaLlve, flnale
Int|n|r| adm|n|strat|ve - de dou orl pe an
Coresponden pr|n e-ma|| - permanenL, cu coordonaLorll grupel
Iurna|u| de act|v|tate - o daL la dou spLmnl
k|ds News - la sfrslLul flecrul prolecL
Act|v|t| |nteract|ve cu pr|n|| - programaLe sl anun(aLe dln Llmp
Data, P#rinte,

Director,
DANILLA 8kA1U