Sunteți pe pagina 1din 10

SISTEMUL DE ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE

1.Definitie
Forma de ocrotire a persoanelor ncadrate, constnd n acordarea de ajutoare
materiale si asistenta medicala n caz de boala, n trimiterea la odihna sau tratament
Ansamblul de masuri constnd n indemnizatii, prestatii si servicii, care se asigura de
catre stat, n cazul producerii efectelor unor riscuri sociale stab.prin lege.
O veriga importanta a sistemului financiar si de credit, cuprinznd acele relatii
economice, exprimate n forma baneasca, prin mijlocirea carora se repartizeaza si se
utilizeaza fondurile banesti necesare ocrotirii personalului muncitor, cooperatorilor si
membrilor lor de familie, n caz de pierdere temporara sau definitiva a capacitatii de
munca, la batrnete si n multe alte cazuri.
Cel mai important mijloc de realizare a protectiei populatiei active, n special a
salariatilor, n caz de pierdere a veniturilor din cauza de somaj, maternitate, mbolnaviri,
invaliditate,precum si a populatiei inactive cauzata de batrnete sau decesul asiguratului
cu mostenitori dependenti - fara posibilitati de a se ntretine pe cont propriu.
2. Importana asigurrilor sociale de sntate
n sistem de asigur!ri sociale de s!n!tate este desemnat s! finan"eze ngrijirea
medical! pentru popula"ia asigurat! #i inclus! n asigurare. $n afara scopurilor sociale,
acesta este un instrument financiar care organizeaz! transformarea sumelor colectate n
servicii medicale n a#a fel nct toate persoanele asigurate s!-#i permit! aceste servicii.
n sistem de asigur!ri nu poate func"iona dac! pachetul de servicii prev!zut a fi
furnizat persoanelor asigurate nu este acoperit n ntregime de fondurile colectate.
Aceasta nsemn! c! bugetul de asigur!ri sociale de s!n!tate trebuie s! acopere valoarea
pachetului de servicii medicale asigurat de care are nevoie popula"ia asigurat! ntr-o
perioad! determinat!.
Circuitul fondurilor - de la contribuabili la institu"iile de asigurare, de acolo la
furnizorii de servicii medicale #i napoi la pacien"i sub form! de servicii medicale %
reprezint! structura financiar! #i organizatoric! de baz! a unui sistem de asigur!ri sociale
de s!n!tate.
Contribu"ia la fondul unic de asigur!ri sociale de s!n!tate face parte din categoria
impozitelor directe % venituri curente fiscale, surs! a bugetului special de asigur!ri
sociale de s!n!tate.
3. Structura sistemului de asigurri sociale de sntate
&
$n 'omnia a func"ionat pn! n &(() un sistem sanitar organizat baza finan"!rii
de la bugetul de stat. *rava subfinan"are #i slaba performan"! a sistemului sanitar au
influen"at major starea de s!n!tate precar! a popula"iei #i au determinat politicienii s!
opteze pentru introducerea unui nou sistem de asigur!ri sociale de s!n!tate, aprobnd n
iulie &(() +egea asigur!rilor sociale de s!n!tate.
$ntre cele dou! abord!ri, finan"area de la bugetul de stat sau din fondul
asigur!rilor sociale de s!n!tate, exist! importante diferen"e n ceea ce prive#te
organizarea, principiile de furnizare #i conceptele economice. ,i acum sunt sisteme de
s!n!tate finan"ate de la bugetul de stat care func"ioneaz! n Anglia, -talia #i "!rile
scandinave, sisteme care permit func"ionarea unui sistem privat de servicii medicale.
.rincipalele caracteristici ale unui sistem de s!n!tate public finan"at de la bugetul
de stat, sunt /
furnizorii 0spitalele, medicii1 sunt pl!ti"i din aloca"ii bugetare aprobate prin bugetul
anual stabilit f!r! a fi o leg!tur! cu pachetul de servicii pentru pacien"i2
la nivel macroeconomic nu exist! o leg!tur! evident! ntre taxele #i impozitele pl!tite
de popula"ie #i volumul #i structura serviciilor medicale furnizate sau resursele
financiare necesare sectorului sanitar. Cre#terea taxelor #i impozitelor nu implic!
automat #i cre#terea resurselor n sectorul sanitar.
3en"inerea la un nivel extrem de sc!zut a resurselor financiare destinate asisten"ei
medicale, indiferent de nivelul veniturilor colectate, s-a putut constata cu u#urin"! n "ara
noastr! pn! la aprobarea sistemului de asigur!ri sociale de s!n!tate 04-56 din .-71
comparativ cu alte "!ri europene, inclusiv cele foste socialiste, unde aceste procente se
ridic! ntre )-8 6. $n prezent, acest procent n "ara noastr! este de 9,&6.
.rezentul sistem de asigur!ri sociale de s!n!tate are o structur! triunghiular! de
furnizare #i finan"are a serviciilor medicale. Cele trei p!r"i principale ale sistemului sunt/
pacientul care pl!te#te contribu"ia pentru asigurarea propriei s!n!t!"i2
furnizorul care acord! serviciile 0spitalele #i cabinetele medicale12
casele de asigur!ri sociale care gestioneaz! sumele colectate pentru plata serviciilor
necesare persoanelor asigurate.
Aceste trei p!r"i sunt entit!"i autonome cu atribu"ii, interese #i responsabilit!"i
specifice. Acest sistem nu mai are leg!tur! cu bugetul de stat #i #i separ! func"ia de
colectare a resurselor de cea de furnizare a serviciilor.
Caracteristicile acestui sistem de asigur!ri sociale de s!n!tate sunt urm!toarele/
este asigurat un pachet definitiv de servicii acordate pentru ntreaga popula"ie asigurat!2
resursele colectate 0contribu"iile de asigurare1 sunt intangibile altor institu"ii publice2
cuprinderea popula"iei n asigurare este obligatorie indiferent de starea de s!n!tate
proprie.
4
4. Principiile asigurrilor sociale pentru sntate
Asigur!rile sociale pentru s!n!tate din 'omnia sunt organizate #i func"ioneaz!
pe baza urm!toarelor principii/
a. cuprinderea obligatorie a tuturor cet!"enilor n cadrul sistemului medico-sanitar
coerent de protec"ie social!.
b. solidaritatea social! cuprinz!toare ntre toate categoriile sociale. .ractic, solidaritatea
c. social! se realizeaz! ntre/ s!n!to#i #i bolnavi2 persoanele n vrst! #i cele active2
boga"i #i s!raci2 cei ce nu au copii #i cei care #i-au asumat sarcina s! creasc! #i s!
educe genera"iile urm!toare2 cei angaja"i #i cei afla"i n #omaj2 persoanele singure #i
cele cu familii care au mai mul"i membri #.a.m.d.
d. prestarea n favoarea asigura"ilor a unui pachet definit de servicii medico-sanitare.
.ersoanele asigurate beneficiaz! de un complex de servicii medicale #i sanitare,
avndu-se n vedere cerin"ele de ngrijire a st!rii de s!n!tate.
e. finan"area autonom! #i echilibrul financiar. Asigur!rile sociale pentru s!n!tate "i
constituie fondurile n principal din contribu"iile n p!r"i egale ale persoanelor fizice #i
a celor juridice, iar n caz de nevoie #i din subven"ii din partea statului.
f. conducerea autonom! a asigur!rilor sociale pentru s!n!tate. .otrivit acestui principiu,
asigur!rile sociale pentru s!n!tate au organe proprii de conducere, care cuprind
reprezentan"i ai asigur!rilor #i ai persoanelor juridice.
5. Finanarea sistemului de asigurri sociale de sntate i organi!area financiar a
acestuia
Asigurarea finan"!rii sistemului de asigur!ri sociale de s!n!tate reprezint! baza
structurii financiare a acestuia. $n principal, aceasta determin! ce nivel al contribu"iilor
este necesar pentru a finan"a serviciile sistemului avnd n vedere realizarea unui
echilibru financiar al sistemului, precum #i rezervele necesare pentru a prentmpina
obliga"ii viitoare necunoscute.
Caracteristica sistemului de asigur!ri sociale de s!n!tate obligatoriu introdus prin
+egea nr. &9:;&(() privind asigur!rile sociale de s!n!tate, ca de altfel oricare sistem de
asigur!ri sociale de s!n!tate este c! se autofinan"eaz! #i deci exclude finan"area de la stat
ca o surs! major! de finan"are. .rincipiul <banii urmeaz! pacientul= este baza form!rii
bugetului de asigur!ri sociale de s!n!tate #i nu trebuie s! fie neglijat atunci cnd se
calculeaz! nivelul veniturilor.
.rincipalele surse de venituri ale sistemului de asigur!ri sociale de s!n!tate sunt/
contribu"iile angajatorilor2
contribu"iile persoanelor asigurate2
subven"iile de la stat2
alte venituri 0copl!"i, etc.1.
5
5.1. "ontri#uiile la asigurrile sociale de sntate
Ca #i n alte sisteme de asigur!ri sociale de s!n!tate, cotele contribu"iilor de la
angajatori #i angaja"i se aplic! la venit. +egea nr. &9:;&(() privind asigur!rile sociale de
s!n!tate prevede obligativitatea pl!"ii unei cote de )6 aplicate la salariile brute de c!tre
angajator #i a unei cote de >,:6 din salariul brut de c!tre angajat.
Contribu"ia lunar! a persoanei asigurate se aplic! asupra/ veniturilor din salarii
care se supun impozitului pe venit, veniturilor din activit!"i desf!#urate de persoane care
exercit! profesii libere sau autorizate potrivit legii s! desf!#oare activit!"i independente,
indemniza"iile de #omaj #i aloca"iile de sprijin etc. ?eci, pentru persoana asigurat!
aceast! contribu"ie se deduce din impozitul pe salariu sau din impozitul pe venit, dup!
caz, #i se vars! la casa de asigur!ri pentru s!n!tate.
.ersoanele fizice #i juridice care angajeaz! personal salariat sunt obligate s! re"in!
#i s! vireze la Casa de Asigur!ri pentru @!n!tate teritorial! contribu"ia datorat! pentru
asigurarea s!n!t!"ii personalului din unitatea respectiv! #i s! depun! declara"ia privind
obliga"iile de plat! lunar, pn! la data de 4A a lunii urm!toare celei pentru care se datora
contribu"ia.
$n multe "!ri, obligativitatea asigur!rii se limiteaz! numai pn! la un anumit
plafon iar veniturile la care se aplic! contribu"ia se limiteaz! la acea parte din venit care
nu dep!#e#te plafonul respectiv. $n acest caz, aplicarea principiului solidarit!"ii n
finan"area asisten"ei medicale, care este inerent la stabilirea contribu"iilor n raport cu
veniturile este ntr-o oarecare m!sur! diminuat!.
$n unele "!ri angajatorul pl!te#te o parte mai mare a contribu"iei #i nu jum!tate ca
n "ara noastr!. .roblema distribuirii poverii contribu"iei ntre angaja"i #i angajatori este
pe termen lung neesen"ial!. .e de o parte, contribu"ia angajatorilor reprezint! o parte a
<costului muncii= a#a cum sunt #i salariile ns!#i, pe de alt! parte comportamentul
angaja"ilor ca furnizori de munc! pe pia"a muncii este influen"at de venitul net ob"inut
0dup! plata impozitului #i contribu"iilor1 mai mult dect de venitul brut.
$n condi"iile n care sistemul de asigur!ri sociale cuprinde ntreaga popula"ie,
viabilitatea economic! a sistemului de asigur!ri se va consolida dac! n situa"ii de
dezechilibru va beneficia de subven"ii din partea bugetului de stat. Constitu"ia 'omniei
prevede c! dreptul la s!n!tate este garantat, iar statul este obligat s! ia m!suri pentru
asigurarea igienei #i a s!n!t!"ii publice.
$n @tatele nite asigurarea s!n!t!"ii nu este considerat un drept al fiec!rui
cet!"ean, nu este obligatorie #i milioane de persoane sunt neasigurate. Aceast! abordare
nu este ns! proprie #i "!rilor n CB, care au extins cuprinderea n asigurare a popula"iei
pn! la (A % (:6.
Bxist! ns! rezerve cu privire la subven"ionarea ncruci#at! ntre diferite grupuri
de asigura"i cu venituri diferite cum ar fi angaja"i din mediul urban cu salarii mai mari #i
9
cel din mediul rural, adesea lucr!tori sezonieri, cu venituri mai mici. @istemul de
asigur!ri sociale de s!n!tate na"ional, prin aplicarea principiului solidarit!"ii, realizeaz! o
tripl! subven"ie ncruci#at!/
de la persoane cu venituri mari c!tre persoane cu venituri mici2
de la persoanele s!n!toase c!tre persoanele bolnave2
de la persoane singure #i familii mici c!tre familii mari.
C alt! surs! de finan"are a asigur!rilor sociale de s!n!tate o reprezint! veniturile #i
copl!"ile diverse. Deniturile diverse ale unui sistem de asigur!ri obligatorii de s!n!tate se
alc!tuiesc din diferite activit!"i, cum ar fi/ venituri din investi"ii f!cute pentru constituirea
rezervei, onorariile percepute pentru serviciile acordate, taxe ncasate de la alte sisteme
de asigur!ri sociale pentru asisten"a administrativ!, amenzi #i penaliz!ri pentru
contribuabili r!u platnici. Eoate acestea au n general o importan"! financiar! minor!.
na dintre cele mai proeminente #i dezb!tute forme de venit noncontribu"ie sunt
taxele pe care pacien"ii le pl!tesc <la livrare=, cum ar fi o sum! fix! pentru fiecare
prescrip"ie sau pentru fiecare chemare la spital. Acest tip de venit este numit tradi"ional
<mp!r"irea costurilor=, <copl!"i= sau <taxa utilizatorului=.
$n 'omnia, dac! nu se achit! n termen contribu"iile datorate fondurilor
asigur!rilor sociale pentru s!n!tate, Casa Fa"ional! de Asigur!ri de @!n!tate, prin
organismele sale, are dreptul de a aplica m!suri de executare silit! pentru ncasarea
sumelor cuvenite bugetului asigur!rilor sociale pentru s!n!tate #i a major!rilor de
ntrziere.
Fondurile asigur!rilor sociale pentru s!n!tate se utilizeaz! pentru/
plata medicamentelor #i a serviciilor medicale acordate2
cheltuieli de administrare #i func"ionare, ntr-o cot! de cel mult :62
fondul de redistribuire, n cot! de )62
fondul de rezerv!, n cot! de :6.
?isponibilit!"ile fondurilor r!mase nefolosite la finele anului se reporteaz! n anul
urm!tor #i au acelea#i destina"ii.
5.2. Finanarea de ctre stat a asigurrilor de sntate
.opula"ia #i natura statutar! a asigur!rilor sociale nu implic! neap!rat participarea
statului la finan"area lor, deoarece asigurarea social! este n mod normal <autofinan"at!=
din contribu"ii pl!tite n mod regulat de salaria"i #i de angajatorii lor #i de liber
profesioni#ti. Eotu#i, n practic!, legisla"ia asigur! subven"ii de la stat sau contribu"ii, n
func"ie de dimensiunea #i dezirabilitatea angajamentului popula"iei de a sus"ine sistemul
financiar n condi"iile economice date.
.articiparea statului la finan"area asigur!rilor de s!n!tate se poate justifica dac!
exist! unele condi"ii/
:
n primul rnd, sistemele de asigurare trebuie s! accepte ca to"i membrii unui grup de
popula"ie s! fie acoperi"i2 nu exist! nici o baz! pentru respingerea unui solicitant care
are boli #i necesit! ngrijire medical! permanent!, un risc ridicat de mboln!vire sau
un num!r mare de dependen"i, iar schemele de asigurare trebuie s! accepte chiar #i
persoane f!r! venituri 0asigurare gratuit!12
n al doilea rnd, beneficiile trebuie s! includ! ngrijire medical! n domenii care erau
odat! considerate responsabilitate public!, cum ar fi anumite boli infec"ioase sau
probleme de s!n!tate mental!.
Bxist! mai multe forme prin care statul poate participa la finan"area asigur!rii
obligatorii de s!n!tate/
finanarea infrastructurii sanitare. $n timp ce venitul de la angaja"i #i angajatori va
acoperi costurile serviciilor medicale #i costurile administrative, bugetul de stat poate
finan"a construc"ii de spitale, aparatur! performant!, repara"ii #.a. 0de exemplu, +egea
bugetului de stat pe anul 4AA&, nr. 4&>;4AA&, are prevederi privind cheltuieli pentru
investi"ii, unele repara"ii la cl!dirile spitalelor, ac"iuni sanitare12
subvenii acordate unor anumite grupuri de asigura"i care nu pot s! pl!teasc!
contribu"iile 0de exemplu, n Cehia statul suport! contribu"iile pentru copii #i
pensionari12
alocaii de la bugetul de stat pentru programe de s!n!tate ndreptate n special spre
partea preventiv! a asisten"ei medicale.
$. Persoanele cuprinse %n asigurrile sociale pentru sntate
$n asigur!rile sociale pentru s!n!tate sunt cuprinse n mod obligatoriu urm!toarele
categorii de persoane/
cet!"enii romni cu domiciliul n "ar! sau afla"i temporar n str!in!tate2
cet!"enii str!ini #i apatrizii care au re#edin"a n 'omnia.
Calitatea de asigurat se dobnde#te din ziua ncheierii contractului individual de
munc! #i se p!streaz! pe toat! durata acestuia. .ersoanele care nu sunt salariate
dobndesc calitatea de asigurat din ziua n care au achitat contribu"ia #i o p!streaz!
conform legii. Calitatea de asigurat nceteaz! o dat! cu pierderea dreptului de domiciliu
sau de re#edin"! n 'omnia #i se dovede#te cu un document justificativ - adeverin"! sau
carnet de asigurat - iar pe viitor cu cardul electronic de asigurare.
?e asemenea, sunt cuprinse n asigur!rile sociale pentru s!n!tate, f!r! plata
contribu"iei, urm!toarele categorii de persoane/
to"i copiii n vrst! de pn! la &8 ani, tinerii de la vrsta de &8 ani pn! la vrsta de 4>
de 4> ani, dac! sunt elevi, studen"i sau ucenici #i dac! nu realizeaz! venituri din
munc!2
persoanele cu handicap care nu realizeaz! venituri din munc!, pensie sau alte surse #i
>
se afl! n grija familiei2
so"ia, so"ul #i p!rin"ii f!r! venituri proprii, afla"i n ntre"inerea unei persoane
asigurate2
persoanele care n baza ?ecretului-lege nr. &&8;&((A beneficiaz! de drepturi ca urmare
a faptului c! au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurat! cu ncepere
de la > martie &(9:2
pensionarii de asigur!ri sociale, pensionarii militari, pensionarii -.C.D.'. #i alte
categorii de personal2
femeile ns!rcinate sau l!uzele, dac! nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de
baz! minim brut pe "ar!2
persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul de ajutor social.
Calitatea de asigurat, f!r! plata contribu"iei pentru asigur!rile sociale de s!n!tate
din venituri proprii 0ea se pl!te#te din alte surse1, o are #i persoana care se afl! n una din
urm!toarele situa"ii/
satisface serviciul militar n termen2
se afl! n concediu medical, n concediu pentru sarcin! #i lehuzie sau n concediu
medical pentru ngrijirea copilului bolnav n vrst! de pn! la > ani2
execut! o pedeaps! privativ! de libertate sau arest preventiv2
beneficiaz! de indemniza"ie de #omaj sau de ajutor social n conformitate cu
prevederile +egii nr. >);&((: privind ajutorul social.
@unt exceptate de la asigurarea obligatorie urm!toarele categorii de persoane/
membrii misiunilor diplomatice acreditate n 'omnia/
cet!"enii str!ini care se afl! temporar n "ara noastr!.
&. Drepturile i o#ligaiile asigurailor
Asigura"ii au dreptul la servicii medicale, medicamente #i materiale sanitare n
mod nediscriminatoriu, corespunz!tor necesit!"ilor, suficiente calitativ #i cantitativ, n
concordan"! cu exigen"ele #tiin"ei #i tehnicii moderne.
Contractul-cadru reglementeaz!, n principal condi"iile acord!rii asisten"ei
medicale, referitoare la/
lista serviciilor medicale, a medicamentelor #i a altor servicii pentru asigura"i2
parametrii calit!"ii #i ai eficien"ei serviciilor2
nivelul costurilor, modul de decontare #i actele necesare n acest scop2
asisten"a medical! primar!2
internarea #i externarea bolnavilor2
necesitatea #i durata spitaliz!rii2
)
asigurarea tratamentului spitalicesc cu m!suri de ngrijire sau recuperare2
condi"ii generale de acordare, de c!tre spital a tratamentului ambulatoriu2
prescrierea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a
protezelor, a dispozitivelor de mers #i de autoservire2
condi"iile #i plata serviciilor de tehnic! dentar!2
informarea corespunz!toare a bolnavilor.
Asigura"ii au dreptul la asigurare medical!, n caz de boal! sau de accident, din
prima zi de mboln!vire sau de la data accidentului #i pn! la vindecare.
$ngrijirea medical! care se acord! asigura"ilor se realizeaz! prin servicii medicale,
cum sunt/ servicii de asisten"! medical! preventiv! #i de promovare a s!n!t!"ii, inclusiv
pentru depistarea precoce a bolilor2 servicii medicale ambulatorii, spitalice#ti, de asisten"!
stomatologic!2 de urgen"!, complementare pentru reabilitare2 asisten"! medical! pre-,
intra- #i postnatal!2 ngrijiri medicale la domiciliu2 medicamente, materiale sanitare,
proteze.
Asigura"ii au dreptul s!-#i aleag! medicul de familie care s! le acorde serviciile
medicale primare. ?ac! op"iunea este pentru un medic de familie dintr-o alt! localitate,
asiguratul va suporta cheltuielile de transport. Asiguratul poate schimba medicul de
familie dup! expirarea a cel pu"in 5 luni de la data nscrierii sale la medic.
.entru prevenirea mbolnvirilor i pstrarea sntii, asigura"ii sunt informa"i
permanent asupra mijloacelor de p!strare a s!n!t!"ii, de reducere #i de evitare a cauzelor
de mboln!vire. ?ac! se constat! noxe profesionale sau risc crescut de accidentare, Casele
de Asigur!ri pentru @!n!tate au obliga"ia s! anun"e autorit!"ile responsabile cu protec"ia
muncii.
$n vederea prevenirii mboln!virilor #i pentru p!strarea s!n!t!"ii, Casele de
Asigur!ri pentru @!n!tate colaboreaz! cu comisiile de specialitate ale Colegiului
3edicilor din 'omnia, cu medicii cu experien"!, cu unit!"ile medico-sanitare #i cu
organiza"iile neguvernamentale, pentru ntocmirea de programe de s!n!tate finan"ate de
la bugetul de stat, de la bugetul asigur!rilor sociale pentru s!n!tate #i din alte surse.
@erviciile medicale stomatologice preventive se suport! de c!tre Casele de
Asigurare pentru @!n!tate n modul urm!tor/
nelimitat, pentru copii pn! la vrsta de &> ani, individual sau prin formarea de grupe
de profilaxie, fie la gr!dini"!, fie la #coal!2
pentru tinerii de la &> ani pn! la 4A ani, de dou! ori pe an2
pentru adul"i, o dat! pe an.
Asigura"ii n vrst! de peste 5A de ani au dreptul la un control n fiecare an, pentru
prevenirea bolilor cu consecin"e majore n morbiditate #i mortalitate.
n caz de boal, asigura"ii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii,
pentru prevenirea complica"iilor ei, pentru recuperarea sau cel pu"in pentru ameliorarea
8
suferin"ei pacientului. Eratamentul medical se aplic! de c!tre medici #i personalul sanitar
acreditat.
Asigura"ii au dreptul la asisten"! medical! de specialitate ambulatorie, la indica"ia
medicului de familie, cu respectarea liberei alegeri a medicului specialist acreditat.
Asisten"a medical! de specialitate se acord! de c!tre medicii speciali#ti.
@erviciile medicale ambulatorii cuprind/ stabilirea diagnosticului, tratament
medical, ngrijiri medicale, recuperare, medicamente #i materiale sanitare.
Eratamentul n spitale se acord! prin spitalizare integral! sau par"ial!, care
cuprinde/ consulta"ii, investiga"ii, stabilirea diagnosticului, tratament medical #i;sau
tratament chirurgical, ngrijire, medicamente, materiale sanitare, cazare #i mas!.
Eratamentele stomatologice se suport! de c!tre Casa de Asigur!ri de @!n!tate n
propor"ie de 9A->A6, "innd seama de necesitatea respect!rii controalelor profilactice
impuse de serviciul stomatologic. $n cazul copiilor n vrst! de pn! la &> ani, aceste
tratamente se suport! de c!tre Casa de Asigur!ri pentru @!n!tate, pe baza criteriilor
stabilite n contractul-cadru.
Asiguraii au dreptul la asisten medical de recuperare ntr-o unitate special!
pentru o perioad! #i dup! un ritm stabilite de medicul curant n programul de reabilitare.
Contribu"ia personal! pentru asisten"! medical! de recuperare se stabile#te prin
contractul-cadru.
$n ceea ce prive#te tratamentul medical la domiciliu, asigura"ii au dreptul s!
primeasc! asisten"! medical! la domiciliu #i o ngrijire din partea unui cadru mediu
sanitar, dac! este necesar # indicat de medic.
Asigura"ii beneficiaz! #i de alte servicii speciale. Astfel, asigura"ii au dreptul la
transport sanitar n urm!toarele situa"ii/ urgen"e medicale2 alte cazuri prev!zute de
contractul-cadru.
Serviciile medicale trebuie s fie de bun calitate.
Asigurarea calit!"ii serviciilor medicale se realizeaz! prin acceptarea de c!tre
Casele de Asigur!ri pentru @!n!tate numai a/
serviciilor medicale #i stomatologice recunoscute de c!tre Casa Fa"ional! de
Asigur!ri pentru @!n!tate #i de Colegiul 3edicilor din 'omnia2
medicilor, asisten"ilor medicali #i a celuilalt personal acreditat2
unui sistem informa"ional corespunz!tor asigur!rii unei eviden"e primare
privind diagnosticul #i terapia aplicat!2
respect!rii criteriilor de evaluare a calit!"ii asisten"ei medicale #i stomatologice,
elaborate de c!tre Colegiul 3edicilor din 'omnia.
(
&A