Sunteți pe pagina 1din 24

Not informativ

la proiectul Legii privind modificarea Codului contravenional


al Republicii Moldova nr. 218-X! din 2" octombrie 2##8
La 24 octombrie 2008, prin Legea nr. 218-XVI a fost adoptat un nou act legislativ care
vine s reglemente!e "n aspect nou rspunderea #uridic ce survin "n re!ultatul sv"r$irii
contraven%iilor, acesta fiind &odul contraven%ional al 'epublicii (oldova. )rin adoptarea $i
intrarea "n vigoare a noului &od, are loc ridicarea *reptului contraven%ional la nivelul de
ramur de drept autonom, care vin s rspund, pe plan doctrinar, legislativ $i #udiciar,
realit%ilor politico-economice $i socio-culturale noi $i are drept scop reglementarea acestor
raporturi #uridice. &u toate acestea, c+iar dac, la prima vedere, &odul las o impresie bun,
"nltur"nd multe nea#unsuri din &odul contraven%iilor administrative, adoptat prin Legea
'.,.,. (oldovene$ti din 2- martie 1-8., "n re!ultatul aplicrii noilor prevederi
contraven%ionale, din momentul intrrii sale "n vigoare $i p"n "n pre!ent, au fost remarcate o
serie de lacune, coli!ii sau confu!ii regsite "n normele acestuia. /n consecin%, s-a impus
necesitatea reali!rii modificrilor de rigoare "n vederea e0cluderii deficien%elor at"t de ordin
teoretic, c"t $i practic ale normelor, astfel, prin colaborare cu autorit%ile interesate, fiind
elaborat proiectul Legii privind modificarea &odului contraven%ional al 'epublicii (oldova
nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.
(ai #os pre!entm "n mod detaliat subiectele ce au fost afectate de modificri, relev"nd
"n mod amplu #ustificrile asupra necesit%ii acestora.
1n subiect necesar a fi pus "n discu%ie este v"rsta persoanei fi!ice cu capacitate de
e0erci%iu la care aceasta poate fi subiect al contraven%iei.
&onform prevederilor alineatului 213 al articolului 14 din &odul contraven%ional al
'epublicii (oldova, este pasibil de rspundere contraven%ional persoana fi!ic cu
capacitate de e0erci%iu, care, la momentul sv"r$irii contraven%iei, are "mplinit v"rsta de 18
ani. /n continuare, "n alineatul 223 al aceluia$i articol, &odul stabile$te c pentru sv"r$irea
faptelor prev!ute la art. 228-24. $i la art. 245-511, este pasibil de rspundere
contraven%ional persoana fi!ic cu v"rsta cuprins "ntre 14 $i 18 ani.
6ste cunoscut faptul c normele #uridice sau i!voarele formale de drept au la ba!
i!voarele materiale, astfel, inclusiv norma contraven%ional reiese $i se #ustific prin
raporturile socio-economice e0istente "n societate. (odificarea normelor #uridice trebuie s
corespund modificrilor economice $i sociale aprute "n societate. 7r, raporturile sociale
e0istente "n pre!ent nu predispun la apari%ia necesit%ii de a mri pragul limit de v"rsta la care
persoanele s fie pasibile de rspundere contraven%ional. 'ealitatea delincven%ei din
'epublica (oldova vorbe$te despre altceva. &onform datelor pe %ar, oferite de (8I, pentru
anul 2008, de ctre minori au fost sv"r$ite .41 de acte de +uliganism nu prea grav $i
constatate 5059 de acte de apari%ie "n locurile publice "n stare de ebrietate. 8ceste cifre
#ustific necesitatea impunerii unor ac%iuni care s previn sv"r$irea acestor fapte de ctre
aceast categorie de persoane. ,copul legii contraven%ionale, ca de altfel, a normelor #uridice
"n ansamblu, este de reglementa anumite raporturi "n vederea prevenirii sv"r$irii
contraven%iilor, a combaterii acestora, sanc%ionrii "n ca!ul "n care acestea au fost sv"r$ite,
precum $i a resociali!rii subiec%ilor care au intrat "n conflict cu legea. &u c"t mai repede
societatea va lua msuri fa% de actele de contraven%ii at"t prin sanc%ionarea acestora, c"t $i
prin reali!area anumitor ac%iuni care ar avea drept scop reeducarea individului, cu at"t mai
mult vor e0ista garan%ii c, pentru viitor, acest individ va manifesta respect fa% de norma
legal.
/n ca!ul "n care prin noul &od contraven%ional, rspunderea pentru sv"r$irea
contraven%iilor va surveni de la 18 ani 2asta "n condi%iile "n care vec+iul &od stabilea
rspunderea administrativ de la 14 ani, iar o mare parte a unor contraven%ii sunt sv"r$ite de
ctre minori, adic de persoane care nu au "mplinit v"rsta de 18 ani3, minorii care se fac
vinova%i de sv"r$irea unor fapte contraven%ionale decad din diapa!onul subiec%ilor care poart
rspundere pentru faptele lor, iar organele de drept nu vor avea un mecanism #uridic de
ac%ionare asupra acestora.
:ici practica altor state nu reglementea! survenirea rspunderii contraven%ionale de la
18 ani, astfel, "n 'om;nia, persoana fiind pasibil de rspundere contraven%ional de la 14
ani< n =ielorusia > de la 14 ani, iar pentru anumite categorii de contraven%ii > de la 14 ani< "n
?edera%ia 'us, 1craina, @a!a+stan $i 8rmenia > de la 14 ani.
7 motiva%ie "n vederea sus%inerii necesit%ii de mic$orare a plafonului de v"rst la care
poate surveni rspunderea contraven%ional poate fi dedus prin anali!a comparativ a
rspunderii contraven%ionale cu rspunderea penal. 8v"nd "n vedere c rspunderea penal
survine la 14 ani, iar pentru o anumit categorie de infrac%iuni de la 14 ani, precum $i lu"nd "n
considera%ie faptul c, contraven%ia este o mini-infrac%iune, putem considera c o persoan, "n
momentul "n care con$tienti!ea! serio!itateaApericulo!itatea unor fapte de un anumit nivel de
gravitate precum sunt infrac%iunile, ea va con$tienti!a cu at"t mai mult serio!itatea unor
contraven%ii. 8stfel, "n ca!ul sv"r$irii faptelor contraven%ionale este necesar a suporta
consecin%ele, adic de a fi tras la rspundere contraven%ional.
&u toate cele relatate mai sus, considerm necesar de a revedea categoriile de
contraven%ii indicate la alineatul 223 al articolului 14, "ntruc"t, la unele dintre acestea, a$a
precum sunt contraven%iile "n domeniul circula%iei rutiere 2art. 228-24.3 sau cele care
afectea! activitatea de "ntreprin!tor, fiscalitatea, activitatea vamal $i valorile mobiliare
2245-5113, persoana fi!ic "n v"rst de p"n la 18 ani nu poate fi subiect, reie$ind din natura
faptei contraven%ionale, cu at"t mai pu%in subiect al unor astfel de contraven%ii poate fi
persoana cu v"rsta de p"n la 14 ani. Botodat, alte categorii de contraven%ii, lu"nd "n
considerare faptul c pericolul social al acestor fapte este accesibil de a fi recep%ionat, iar "n
unele ca!uri e0trem de rsp"ndit, c+iar $i de la v"rsta de 14 ani $i care se comit "n mod
prioritar de ctre aceast categorie de persoane, necesit modificarea normelor care
reglementea! v"rsta la care persoana poate fi subiect al acestor contraven%ii.
/n virtutea celor men%ionate, "n proiect se propune reali!area modificrilor de rigoare la
articolul 14. 8stfel, are loc mic$orarea v"rstei la care survine rspunderea contraven%ional de
la 18 ani la 14 ani, iar pentru sv"r$irea contraven%iilor prev!ute la articolele 98, 8., 89, -1
alin. 213, 104, 10., 205, 204, 251 alin. 223, 245, 24., 554, 542, 5.5>5.9, 545 $i 54., va fi
pasibil de rspundere contraven%ional $i persoana cu v"rsta cuprins "ntre 14 $i 14 ani.
8v"nd "n vedere c normele articolului 1- stabilesc cau!ele care "nltur caracterul
contraven%ional al faptei, $i nu cau!ele care "nltur rspunderea contraven%ional, or acestea
repre!int institute diferite ale dreptului contraven%ional, iar cele din urm sunt reglementate
de articolele 24 > 51, este necesar de a aduce "n conformitate te0tul articolului cu titlul su.
8stfel, din titlul articolului 1- este necesar de a e0clude cuvinte C$i rspunderea
contraven%ionalD.
/mpcarea, ca $i "n dreptul penal, "n dreptul contraven%ional repre!int o cau! care
duce la "nlturarea rspunderii #uridice, "n ca!ul dat a rspunderii contraven%ionale. 8stfel,
pentru anumite contraven%ii, de regul, acelea cu un grad redus de pericol social, tragerea la
rspundere contraven%ional se afl "n dependen% direct de "n%elegerea pr%ilor. /n aceste
condi%ii are loc crearea unui cadru #uridic "n care se poate reali!a concilierea "ntre persoanele
anga#ate "n conflict, care, "n ca! contrar implic inciden%a legii contraven%ionale.
/mpcarea pr%ilor este un fenomen propriu raporturilor sociale, care poate avea loc
relativ frecvent "n ca!ul contraven%iilor sv"r$ite, de regul, "ntre persoane "nrudite sau
cunoscute "ntre ele, dar nu neaprat, precum $i "n cadrul unor comunit%i determinate. 8dic
fapta afectea! "n mod direct dou pr%i determinate > infractorul $i persoana vtmat.
'eie$ind din gradul de periculo!itate a faptei, legiuitorul, "n articolul 2- din &odul
contraven%ional, stabile$te e0pres pentru care contraven%ii, "mpcarea pr%ilor duce la
"nlturarea rspunderii contraven%ionale $i implicit la stoparea procesului contraven%ional,
acestea fiindE vtmarea inten%ionat u$oar a integrit%ii corporale, "nclcarea drepturilor de
autor $i a drepturilor cone0e, "nclcarea dreptului e0clusiv al titularului de drept asupra
desenului sau modelului industrial, "nclcarea dreptului e0clusiv al titularului brevetului
pentru soi de plant, "nclcarea drepturilor de autor asupra inven%iei, topografiei circuitului
integrat sau desenuluiAmodelului industrial, sustragerea "n propor%ii mici din avutul
proprietarului $i "nclcarea regulilor de circula%ie rutier soldat cu deteriorarea bunurilor
materiale ori cu cau!area de le!iuni corporale u$oare.
&u referire la ultima dintre contraven%iile numite, reglementat de normele articolului
242, putem afirma fr ec+ivoc faptul c, pre!en%a acesteia "n $irul celor pentru care
"mpcarea duce la "nlturarea rspunderii penale este "n parte ne#ustificat. &+iar dac "n
ca!ul acestei contraven%ii e0ist cele dou pr%i determinate, iar urmrile acesteia se cuprind,
"n parte, "n celelalte contraven%ii pentru care este admis "mpcarea ca temei pentru
"nlturarea rspunderii contraven%ionale, totu$i, gradul de pericol social al contraven%iei de la
articolul 242, "n raport cu celelalte dintre contraven%iile men%ionate, este unul sporit.
)ericulo!itatea acestei fapte este determinat prin "ns$i esen%a sa, or producerea accidentelor
rutiere, care atrag dup sine at"t deteriorarea bunurilor materiale, precum $i, nu de pu%ine ori,
cau!area de le!iuni corporale, este re!ultatul "nclcrii normelor circula%iei rutiere. 8stfel, se
poate afirma "n mod cert c, fapta "n cau! > "nclcarea normelor circula%iei rutiere > este o
fapt susceptibil de consecin%e social periculoase.
/n acela$i conte0t, men%ionm c, alte fapte din domeniul circula%iei rutiere, care nu s-
au soldat cu producerea unui accident, adic fapte de un pericol social mai redus dec"t cea de
la art. 242, legea contraven%ional nu le include "n lista celor pentru care "mpcarea apare "n
calitate de temei de "nlturare a rspunderii contraven%ionale.
,inteti!"nd cele men%ionate supra, se remarc necesitatea e0cluderii contraven%iei de la
art. 242 din categoria celor pentru care "mpcarea duce la "nlturarea rspunderii
contraven%ionale. 8stfel, proiectul propune e0cluderea sintagmei C,242D din te0tul articolului
2-.
,e cunoa$te faptul c eficacitatea combaterii $i prevenirii contraven%iilor este
condi%ionat de promptitudinea cu care organele speciali!ate ale statului intervin pentru
constatarea $i tragerea la rspundere contraven%ional persoanele vinovate de sv"r$irea
contraven%iilor. &u toate acestea, "n ca!urile "n care, de la sv"r$irea faptei, a trecut o anumit
perioad de timp, iar rspunderea contraven%ional nu poate fi stabilit cu promptitudine, fie
din considerentul c fapta nu este descoperit sau fie pentru c fptuitorul reu$e$te s se
sustrag de la urmrirea penal, &odul contraven%ional prevede, la articolul 50, institu%ia
prescrip%iei. 'a%iunea prescrip%iei este ba!at pe faptul c, dup trecerea unei perioade de timp
"ndelungat de la sv"r$irea contraven%iei, tragerea la rspundere contraven%ional devine
ineficient "n raport cu scopul sanc%iunii. *up trecerea acestei perioade, preven%ia general
nu se mai reali!ea! fiindc re!onan%a social a faptei scade considerabil, iar fptuitorul se
poate sustrage pedepsei. *e asemenea, nici sanc%ionarea nu mai poate fi reali!at, "ntruc"t
organele speciali!ate nu au ac%ionat, probele de vinov%ie sau de nevinov%ie se pierd ori se
denaturea! at"t "n materialitatea lor, c"t $i "n memoria martorilor.
&u toate c prevederile legale statuea! prescrip%ia ca $i temei pentru liberare de
rspundere contraven%ional, termenul prescrip%iei $i momentul din care "ncepe s curg acest
termen, acestea, "ns, nu men%ionea! care este momentul p"n la care curge prescrip%ia.
8stfel, pentru a nu lsa loc de abu!uri la calculul prescrip%iei este indicat a concreti!a, pe
l"ng momentul "n care "ncepe s curg prescrip%ia 2momentul sv"r$irii contraven%iei3, $i
momentul la care aceasta "ncetea!. )roiectul propune completarea alineatului 253 al
articolului 50, "n acest mod, prescrip%ia urm"nd s curg din momentul sv"r$irii faptei p"n la
data devenirii definitive a +otr"rii instan%ei de #udecat.
:oua lege contraven%ional, a$a cum s-a men%ionat mai sus, con%ine o serie de norme
care admit, fie coli!ii, fie lacune, care, pentru a reu$i o aplicare adecvat a normelor
contraven%ionale, urmea! a fi "nlturate. /n conte0tul coli!iilor e0istente "n normele &odului
contraven%ional, se remarc de departe articolul 54, prevederile cruia comport at"t un
caracter lacunar, c"t implic $i unele coli!ii. 8stfel, alineatul 2.3 al articolului, "n special te0tul
Caceasta 2n.n. amenda3 se nlocuiete cu privarea de dreptul de a desfura o anumit
activitate, prin ridicarea dreptului de a conduce vehiculeD, con%ine o prevedere care, apriori
nu poate e0ista, or $i privarea de dreptul de a desf$ura o anumit activitate $i ridicarea de a
conduce ve+icul sunt, fiecare "n mod separat, sanc%iuni contraven%ionale independente. :u se
poate reali!a "nlocuirea unei sanc%iuni 2"n ca!ul dat amenda3 cu alt sanc%iune 2privarea de
dreptul de a desf$ura o anumit activitate3, care, la r"ndul su, s se reali!e!e printr-o a treia
2privarea de dreptul special > dreptul de a conduce ve+icule3. 8stfel, amenda se "nlocuie$te
fie cu privarea de dreptul de a desf$ura o anumit activitate, fie cu privarea de a conduce
ve+icule. 8v"nd "n vedere caracterul contraven%iilor indicate "n alineatul 2.3, care sunt
contraven%ii din domeniul circula%iei rutiere, se consider oportun a "nlocui amenda, "n ca!ul
"n care nu a fost ac+itat benevol $i integral "n decursul a 50 de !ile, cu privarea dreptului de a
conduce ve+icule, pe un termen de la 4 luni la un an.
8lineatul 283 al aceluia$i articol reglementea! lacunar aspecte ce se refer la instan%a
care reali!ea! "nlocuirea amen!ii, stabilind "n te0tul normei doar faptul c "nlocuirea se
reali!ea! Cde ctre instan%a de #udecatD, nespecific"nd e0act care instan%. /n scopul
remedierii acestui deficit de reglementare, proiectul ofer alineatului 283 o nou redac%ie prin
care se statuea! c, pentru ca!urile "n care contraven%ia a fost e0aminat de o alt autoritate
dec"t instan%a de #udecat, amenda se "nlocuie$te de ctre instan%a "n a crei ra! teritorial
activea! autoritatea din care face parte agentul constatator sau procurorul care a e0aminat
cau!a respectiv, la demersul acestora. )e c"nd "n ca!ul "n care sanc%iunea este stabilit de
instan%a de #udecat, "nlocuirea se efectuea!, la demersul e0ecutorului #udectoresc, de ctre
instan%a care a #udecat cau!a "n fond.
)revederi care comport un caracter eronat, "n aspecte similare celor relevate mai sus
cu referire la alineatul 2.3 al articolului 54, se regsesc $i "n articolul 5.. 8stfel, "n alineatul
213 al articolului 5., "n definirea sanc%iunii de privare de dreptul de a desf$ura o anumit
activitate, se specific c aceasta const "n Cinter!icerea temporar persoanei fi!ice de a
desf$ura o anumit activitate, inclusiv prin privarea acesteia de dreptul specialD. /n scopul
"ndeprtrii erorilor respective, se propune a#ustarea alineatului 213, astfel "nc"t, prin
prevederile proiectului se propune e0cluderea cuvintelor Cinclusiv prin privarea acesteia de
dreptul specialD. *e asemenea, av"nd "n vedere c alineatele 223 $i 243 reglementea! privarea
de dreptul de a conduce ve+icule, care, de fapt, repre!int un alt tip de sanc%iune, "ncadrat
generic "n Cprivarea de un drept specialD. 8v"nd "n vedere c aceast din urm sanc%iune este
legiferat de normele articolului 54, se consider ra%ional de a e0clude alineatele 223 $i 243 din
articolul 5., iar prevederile acestora urmea! a fi introduse "n articolul 54 prin completarea
acestuia cu alineatele 2.
1
3 $i, respectiv, 2.
2
3.
)revederile articolului 58 din &odul contraven%ional reglementea! sanc%iunea
arestului, astfel, la alineatul 243 al acestui articol sunt stabilite categoriile de persoane crora
acest sanc%iune nu li se aplic. 8restul, "n calitate de sanc%iune contraven%ional, repre!int
privarea de libertate de scurt durat, adic de la 5 la 1. !ile $i, prin esen%a sa, acesta este o
sanc%iune cu caracter e0cep%ional.
&onform politicii promovate prin recomandrile &onsiliului 6uropei, conform creia
se sus%ine $i se recomand statelor membre ale &onsiliului oportunitatea de!voltrii $i
aplicrii sanc%iunilor alternative la sanc%iunile privative de libertate. /n conte0tul acestor
tendin%e, a normelor articolului 59 al &onven%iei cu privire la drepturile copilului 2adoptat de
8dunarea Feneral a 7rgani!a%iei :a%iunilor 1nite la 20 noiembrie 1-8-3, care statuea! c
Carestarea, de%inerea sau "ntemni%area unui copil trebuie sa fie conforma cu legea si nu va fi
dect o masur extrem $i c"t mai scurt posibilD, precum $i "n conte0tul prevederilor Legii nr.
558-XIII din 1. decembrie 1--4 privind drepturile copilului, "n special a articolului 28 din
lege, "n care se prevede de asemenea c Cre%inerea sau arestarea copilului s"nt aplicate doar ca
msuri e0cep%ionaleGD aplicarea copiilor a msurii arestului poate fi considerat mult prea
sever, or contraven%iile nu sunt fapte ce se caracteri!ea! printr-un pericol social sporit
2asemntor infrac%iunilor3 pentru care aplicarea sanc%iunii privrii de libertate, fie $i pentru o
scurt durat de timp, s fie #ustificat. /n aceste condi%ii, $i lu"nd "n considera%ie c v"rsta
p"n la care o persoan se consider a fi copil este de 18 ani, propunem completarea
alineatului 243 al articolului 58 din &od cu "nc o categorie de persoane crora nu li se aplic
arestul contraven%ional. *e r"nd cu aceast completare se propune $i restric%ia aplicrii
arestului contraven%ional pentru "nc o categorie de persoane > persoanele care au atins v"rsta
de pensionare. Includerea acestei categorii in lista celorlalte de la alineatul 243 este #ustificat
prin ra%ionamente similare > politica aplicrii alternativelor, mai ales, lu"nd "n considera%ie
gradul de pericol al faptei contraven%ionale $i v"rsta fptuitorului.
*e asemenea, reie$ind din prevederile articolului 58 alineatul 223, conform crora
arestul se aplic, de regul, pentru svrirea unei fapte care amenin sau pune n pericol
real sntatea ori integritatea corporal a persoanei, precum $i lu"nd "n considera%ie
gravitatea faptei contraven%ionale, e0ist unele contraven%ii pentru care &odul stabile$te "n
mod ne#ustificat sanc%iunea arestului. 8stfel, "n proiect, se propune e0cluderea arestului ca
sanc%iune pentru contraven%iilor prev!ute la articolele 90 2&alomnia3, 10. 2,ustragerea "n
propor%ii mici din avutul proprietarului3, 519 alin. 223 2(anifestarea lipsei de respect fa% de
instan%a de #udecat sau fa% de &urtea &onstitu%ional3, 5.2 21ltragierea colaboratorului
organelor de ocrotire a normelor de drept, opunerea de re!isten%3 $i 5.5 alin. 223 21ltragierea
colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept, opunerea de re!isten%3. 8ceste
propuneri sunt #ustificate prin faptul c nici una dintre aceste fapte nu stabilesc "n calitate de
semn un pericol real sau amenin%area cu un pericol real pentru sntatea ori integritatea
corporal a persoanei.
1n alt obiect de reglementare al normelor &odului contraven%ional care necesit o
legiferare suplimentar este e0pul!area. &odul define$te $i statuea! condi%iile de aplicare ale
institu%iei e0pul!rii "n articolul 40. &onform alineatului 213 al acestui articol, e0pul!area este
Co msur de "ndeprtare silit de pe teritoriul 'epublicii (oldova a cet%enilor strini $i
apatri!ilor care au "nclcat regulile de $edereD. )revederile alineatului 223, la r"ndul su,
stabilesc c, aceasta > e0pul!area > poate fi aplicat ca sanciune complementar. *e
asemenea, trebuie remarcat faptul c e0pul!area, fiind plasat "n capitolul IV, care
reglementea! sanc%iunile contraven%ionale, nu este consemnat "n calitate de sanc%iune
contraven%ional "n articolul 52 > C,anc%iune contraven%ionalD, articol care stabile$te e0pres
sanc%iunile pasibile de aplicare pentru sv"r$irea unei contraven%ii. 7r, normele pr%ii special
a &odului contraven%ional prevd pentru fiecare contraven%ie, "n calitate de sanc%iune, doar
careva dintre sanc%iunile stabilite la articolul 52 din cod.
/n aceste condi%ii, anali!"nd cele men%ionate, se observ c, e0pul!area urmea! a fi
aplicat "n calitate de sanc%iune $i, mai mult de c"t at"t, doar ca sanc%iune complementar.
)entru a oferi legii contraven%ionale un caracter mai e0plicit, este necesar de reali!at anumite
modificri at"t "n articolul 52 > C,anc%iunile contraven%ionaleD, c"t $i "n articolul 40 >
C60pul!areaD. 8stfel, se propune completarea listei sanc%iunilor aplicabile persoanei fi!ice, de
la alin. 223 art. 52, cu sanc%iunea e0pul!rii. *e asemenea, pentru a stabili e0pres aplicarea
e0pul!rii doar "n calitate de sanc%iune complementar, se propune completarea art. 52 cu un
alineat nou, alineatul 25
1
3, care prevede acest fapt.
&oncomitent, "n scopul "nlturrii eventualelor confu!ii vi!avi de CstatutulD e0pul!rii
"n dreptul contraven%ional, se propune e0cluderea din alineatul 213 al articolului 40 a
cuvintelor Cmsur de "ndeprtareD, cuv"ntul CmsurD ls"nd loc analogiei cu e0pul!area ca
msur de siguran%, a$a cum este ea reglementat "n dreptul penal.
/n ca!ul e0pul!rii, starea de pericol poate avea sursa fie "n natura sau "n gravitatea
faptei, fie "n "ns$i persoana fptuitorului, care este cet%ean strin sau apatrid. *e asemenea,
pentru aplicarea e0pul!rii este necesar nu doar de a constata c subiectul contraven%iei este
cet%ean strin sau apatrid,dar este necesar de a determina $i c e0pul!area este solu%ia
potrivit pentru "nlturarea unei stri de pericol $i prevenirea sv"r$irii ulterioare, de ctre
acesta, a unor fapte socialmente periculoase.
&um s-a men%ionat mai sus, pot aprea situa%iile "n care nu fapta determin necesitatea
aplicrii e0pul!rii, ci "ns$i persoana contravenientului, care ar putea deveni victim. /n acest
ca! se manifest temerea c alte persoane, indignate de pre!en%a contravenientului strin pe
teritoriul %rii, dup e0ecutarea sanc%iunii, ar putea reac%iona violent "mpotriva lui, sv"r$ind
alte contraven%ii $i tulbur"n ordinea public.
8stfel, reie$ind din diversitatea situa%iilor "n care poate fi aplicat e0pul!area, este
ra%ional de a lsa "n competen%a #udectorului atribu%ia de a aprecia "n care dintre ca!uri este
oportun e0pul!area $i de a nu limita aceste ca!uri la anumite tipuri de contraven%ii. /n acest
sens, art. 40 din &od, suport modificri "n sensul e0cluderii enumerrii e0+austive a
contraven%iilor pentru care poate fi aplicat e0pul!area, e0cludere care atrage necesitatea de
omogeni!are, "n acest sens, a normelor contraven%ionale $i care este reali!at prin e0cluderea
din sanc%iunea articolului 555 > C/nclcarea regulilor de $edere "n 'epublica (oldovaD, a
cuvintelor Ccu sau fr e0pul!area din 'epublica (oldovaD.
)entru a reu$i aplicarea e0pul!rii cu respectarea drepturilor $i libert%ilor omului, se
propune completarea articolului 40 cu prevederi care stabilesc condi%iile obligatorii ce
urmea! a fi "ntrunite cumulativ "n momentul stabilirii e0pul!rii ca sanc%iune.
1na dintre condi%ii se desprinde din defini%ia e0pul!rii de la alineatul 213a articolului
40, $i anume > contravenientul trebuie s fie cet%ean strin sau apatrid care domicilia!
temporar pe teritoriul 'epublicii (oldova. 8ceast calitate a contravenientului trebuie s
e0iste la momentul stabilirii sanc%iunii, "ntruc"t, dac cet%eanul strin sau apatridul care
locuie$te temporar pe teritoriul '(, la momentul stabilirii sanc%iunii, a dob"ndit cet%enia
'epublicii (oldova, acesta nu mai poate fi e0pul!at, temei al acestui fapt fiind norma de la
articolul 18 din &onstitu%ia 'epublicii (oldova, care prevede > C&et%enii 'epublicii
(oldova nu pot fi e0trda%i sau e0pul!a%i din %ar.D.
&u referire la stabilirea statutului apatri!ilor care pot fi supu$i e0pul!rii, acesta este
determinat din te0tul prevederilor articolului 28 din Legea nr. 29.- XIII din 10 noiembrie
1--4 cu privire la statutul #uridic al cet%enilor strini $i al apatri!ilor "n 'epublica (oldova,
care men%ionea! c, apatri!ii s"nt e0pul!a%i "n %ara ale crei autorit%i le-au eliberat actele de
identitate. Botodat, "n conformitate cu normele articolului 5 alineatul 223 din Legea nr. 295-
XIII din - noiembrie 1--4 privind actele de identitate din sistemul na%ional de pa$apoarte,
buletinul de identitate pentru apatri!i se eliberea! apatri!ilor care domicilia! permanent "n
'epublica (oldova, pentru "ntrebuin%are pe teritoriul republicii.
8stfel, aceste prevederi, coroborate cu prevederile articolului 28 din Legea cu privire
la statutul #uridic al cet%enilor strini $i al apatri!ilor "n 'epublica (oldova, generea!
conclu!ia c pot fi supu$i e0pul!rii doar apatri!ii care domicilia! temporar pe teritoriul
'epublicii (oldova.
8lt condi%ie pentru aplicarea sanc%iunii e0pul!rii este ca cet%eanul strin sau
apatridul care domicilia! temporar pe teritoriul 'epublicii (oldova s fie sanc%ionat pentru
o fapt ce constituie contraven%ie conform &odului contraven%ional. 8stfel, nu are importan%
locul sv"r$irii contraven%iei > pe teritoriul 'epublicii (oldova sau "n afara lui, dar contea!
ca autorit%ile respective ale 'epublicii (oldova s fie competente "n e0aminarea cau!elor
contraven%ionale, "n conformitate cu principiile aplicrii legii contraven%ionale "n spa%iu
2articolul 4 din &odul contraven%ional3.
7 nou condi%ie care trebuie s e0iste "n momentul aplicrii sanc%iunii e0pul!rii este
ca rm"nerea cet%eanului strin sau a apatridului pe Beritoriul 'epublicii (oldova s fie
sursa unei stri de pericol, iar singura solu%ie pentru "nlturarea acestei stri s fie posibil
doar prin "ndeprtarea lui de pe acest teritoriu.
7 ultim condi%ie, e0isten%a creia este necesar pentru stabilirea e0pul!rii ca
sanc%iune este ca, persoana sanc%ionat contraven%ional s nu fie e0pul!at "ntr-un stat "n care
aceasta s fie persecutat din motive de apartenen% rasial, na%ional, religioas, din cau!a
convingerilor politice sau vor fi supu$i unui tratament inuman $i degradant, torturii ori
pedepsei capitale.
&ondi%ia dat a fcut obiectul multiplelor e0aminri din partea &ur%ii 6uropene a
*repturilor 7mului, fiind valabil $i "n materie de e0trdare $i urmre$te, de fapt, respectarea
articolului 5 din &onven%ia 6uropean pentru 8prarea *repturilor 7mului $i Libert%ilor
?undamentale. 8ceast condi%ie este incompatibil, "n mod special, cu ca!urile de e0pul!are
"n statele "n care persoana risc pedeapsa cu moartea. /n acest conte0t, &urtea s-a e0pus "n
sensul c, e0punerea persoanei la Csindromul culoarul mor%iiD constituie un tratament sau o
pedeaps incompatibil cu art. 52 din &onven%ie. /n actele na%ionale, condi%ia "n cau! este
reflectat "n articolul 2- al Legii cu privire la statutul #uridic al cet%enilor strini $i al
apatri!ilor "n 'epublica (oldova.
8v"nd "n vedere faptul c, "n conformitate cu articolul 5-5 din &od, competen%a de a
solu%iona cau!ele contraven%ionale revine nu doar instan%elor de #udecat, dar $i altor
autorit%i a$a precum comisia administrativ, procurorul $i agentul constatator, iar fiecare
dintre faptele stabilite ca $i contraven%ii sunt pasibile de pluralitate, deducem c oricare dintre
aceste autorit%i se pot afla "n situa%ia "n care ar e0ista necesitatea de a aplica sanc%iunea
pentru pluralitate de contraven%ii. /n aceste condi%ii, anali!"nd normele articolului 44, care
reglementea! aplicarea sanc%iunii contraven%ionale "n ca!ul pluralit%ii de contraven%ii, "n
special alineatul 223 al acestuia, poate fi remarcat reglementarea doar a unei singure situa%ii >
cea c"nd sanc%iunea pentru pluralitate de contraven%ii se aplic de ctre instan%a de #udecat,
celelalte situa%ii, c"nd competen%a de solu%ionare a cau!elor apar%ine altor autorit%i rm"n"nd
nelegiferate $i astfel form"ndu-se un vid legislativ. /n scopul e0cluderii acestui vid, proiectul
propune e0cluderea din norma alineatului 223 a articolului 44 a cuvintelor Cde ctre instan%a
de #udecatD, rm"n"nd doar o reglementare cu caracter general referitoare la modul de a
aplicare a sanc%iunii pentru pluralitate de contraven%ii.
/n re!ultatul aplicrii noii legi contraven%ionale pe perioada unui an, timp de c"nd
aceasta este "n vigoare, a fost observat faptul c, multe dintre faptele calificate "n vec+ea lege
> &odul contraven%iilor administrative > ca fiind contraven%ii, nu se mai regsesc "n noul &od.
8cest fapt devine o problem din considerentul c , prin e0cluderea unor fapte, fenomenele
proprii acestora nu au "ncetat s e0iste, sv"r$indu-se "n continuare ac%iuniAinac%iuni care
repre!int "nclcri ale norme #uridice, iar gravitatea acestora, frecven%a producerii lor $i lipsa
unor mecanisme de combatere nu fac dec"t s favori!e!e sv"r$irea lor "n continuare. /n
scopul combaterii acestor fenomene, se propune completarea )r%ii speciale a &odului cu noi
prevederi prin care se statuea! noi contraven%ii.
8stfel, proiectul propune completarea &odului contraven%ional cu o prevedere prin
care se stabile$te rspunderea contraven%ional pentru admiterea aflrii $i aflarea minorilor "n
v"rst de p"n la 14 ani, fr supraveg+erea prin%ilor sau a persoanelor care "i "nlocuiesc "n
localurile de agrement 2baruri, cafenele, restaurante, cinematografe, discoteci, disco-cluburi,
cluburi de noapte, saune, sli de Internet etc.3 dup orele 22.00. /n calitate de subiec%i ai
acestei contraven%ii apar prin%ii, persoanele care "i "nlocuiesc sau persoana responsabil a
localului.
:ecesitatea includerii acestei contraven%ii este impus de persisten%a fenomenului
contraven%ional $i "n special "n partea ce se refer la faptele sv"r$ite, "n deosebi "n orele t"r!ii,
"n localuri publice, inclusiv "n localurile $i spa%iile adiacente institu%iilor de agrement. /n
re!ultatul unui studiu efectuat asupra fenomenului "n cau!, se remarc faptul c, ma#oritatea
persoanelor re%inute "n localurile de acest tip sunt tineri > elevi $i studen%i ai institu%iilor de
"nv%m"nd secundar, mediu sau tineri ne"ncadra%i "n procesul de studii sau "n c"mpul muncii
ai cror prin%i se afl la munc peste +otarele %rii. :ivelul de supraveg+ere asupra acestei
categorii de persoane este foarte redus at"t din lipsa pre!en%ei prin%ilor, c"t $i din
considerentul lipse de atitudine din partea profesorilor care nu semnalea! prin%ii sau
autorit%ile pentru problemele minorilor asupra absen%elor frecvente de la ore sau asupra
nereu$itei $colare manifestat intens.
&onstatarea contraven%iilor prev!ute de art. 45
1
se propune a fi dat "n competen%a
organelor afacerilor interne, iar e0aminarea lor se va face de ctre instan%a de #udecat.
7 alt prevedere problematic din &odul contraven%ional este dublarea prevederilor de
la articolul -4, prin includerea acestora "n articolul 11- alineatul 2103. *ispo!i%iile acestor
dou norme incriminea! acelea$i fapte, cu acela$i obiect #uridic, aceea$i form a vinov%iei $i
aceea$i subiec%i. 8v"nd "n vedere c, obiectul #uridic al normei de la articolul -4, adic
rela%iile sociale cu privire la protec%ia suprafe%elor cu !cminte miniere, nu corespunde
rela%iilor sociale prote#ate prin stabilirea contraven%iilor din &apitolul VIII > C&ontraven%ii ce
atentea! la drepturile realeD. 7r, obiectul #uridic al contraven%iilor din capitolul men%ional "l
constituie raporturile #uridice ce apar "n procesul de e0ercitare a drepturilor reale, adic a
acelor drepturi subiective civile patrimoniale, "n virtutea crora titularul lor poate s-$i
e0ercite atributele asupra unui bun determinat "n mod direct $i nemi#locit, fr a fi necesar
interven%ia unei alte persoane. *in categoria drepturilor reale face parteE dreptul de
proprietate, dreptul de u!, dreptul de abita%ie, dreptul de vecintate, u!ufructul, servitute,
superficia $i ga#ul.
)e l"ng faptul c prevederile acestor norme stabilesc acelea$i contraven%ii, instituind
astfel o dublare de norme #uridice "n acela$i act normativ, acestea impun sanc%iuni diferite
pentru aceea$i fapt, "n consecin% ls"nd loc de aplicare abu!iv a prevederilor legale. /n
scopul e0cluderii unor astfel de ca!uri, precum $i ca urmare a celor relatate mai sus, se
consider #udicioas e0cluderea articolului -4, contraven%iile indicate de normele acestuia
rm"n"nd a fi reglementate de prevederile alineatului 2103 al articolului 11-.
,uplimentar, "n conte0tul "ntreprinderii de msuri pentru liberali!area regimului de
vi!e pentru statele 1niunii 6uropene, s-a considerat necesar prevederea unor sanc%iuni
pentru persoanele care transport sau care organi!ea! trecerea ilegal a persoanelor peste
frontiera de stat a 'epublicii (oldova. 8stfel, se propune completarea &odului
contraven%ional cu un nou articol 552
1
, care va incrimina folosirea mi#locului de transport
pentru transportarea ilegal a persoanelor peste frontiera de stat $i organi!area transportrii
ilegale a persoanelor peste frontiera de stat.
7 alt serie de contraven%ii noi propuse spre completare a codului, acu! fapte din
domeniul protec%iei mediului $i din domeniul agricol $i sanitar-veterinar, reglementat "n
&apitolul IX, $i care, "n mod special, presupun "nclcarea prevederilor legale $i prevederilor
indicate "n regulamentele de gestionare a produselor de u! fitosanitar $i nu doar. )rintre
faptele propuse a fi sanc%ionate contraven%ional pot fi enumerateE "nclcarea regulilor de
eviden%, transportare, pstrare, utili!are $i "n+umare a substan%elor radioactive, biologice,
c+imice $i a altor substan%e to0ice< importul $iAsau comerciali!area produselor de u!
fitosanitar $iAsau fertili!an%ilor fr licen%a respectiv< producerea, importul, comerciali!area,
publicitatea $i utili!area produselor de u! fitosanitar $i fertili!an%ilor care nu au fost supuse, "n
modul stabilit, cercetrii, testrii, e0perimentrii, omologrii $i certificrii de stat< "nclcarea
regulilor de eviden%, transportare, pstrare $i utili!are a produselor de u! fitosanitar $i a
fertili!an%ilor< producerea, comerciali!area, transportarea, pstrarea $i utili!area produselor de
u! fitosanitar $i fertili!an%ilor contrafcu%i< "nclcarea regulilor de combatere a duntorilor de
carantin, a bolilor de plante $i a buruienilor< neluarea de msuri de ctre de%intorii de
terenuri pentru combaterea buruienilor, duntorilor $i a bolilor de plante agricole<
ne"ndeplinirea sau "ndeplinirea inadecvat a dispo!i%iilor legale ale persoanelor cu func%ii de
rspundere care e0ercit supraveg+erea $i controlul de stat "n domeniul protec%iei plantelor<
p$unatul ilegal etc.
:ormele proiectului prin care se propun contraven%iile respective, precum $i celelalte
norme de modificare ale &odului contraven%ional "n acest domeniu vin s actuali!e!e $i s
a#uste!e actualele prevederi contraven%ionale cu Legea nr. 412-XIV din 1 octombrie 1-- cu
privire la protec%ia plantelor, Legea nr. 11--XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de
u! fitosanitar $i la fertili!an%i, Legea !oote+niei nr. 412-XIV din 29 mai 1---, Hotr"rea
Fuvernului nr. 104. din . octombrie 200. pentru aprobarea 'egulamentului cu privire la
importul, stocarea, comerciali!area $i utili!area produselor de u! fitosanitar $i a fertili!an%ilor,
Hotr"rea Fuvernului nr. 10-5 din 8 octombrie 2009 pentru aprobarea 'egulamentului
privind procedurile $i documentele aferente ,istemului de Identificare $i Brasabilitate a
8nimalelor. 8ceste acte legislative stabilesc ba!ele #uridice $i economice ale importului,
comerciali!rii $i utili!rii produselor de u! fitosanitar $i a fertili!an%ilor, precum $i ba!ele
#uridice $i economice ale organi!rii !oote+niei, reglementrii rela%iilor dintre stat $i
de%intorii de animale, "nregistrarea e0ploata%iilor, identificarea $i "nregistrarea individual a
fiecrui animal, precum $i prin "nregistrarea fiecrei mi$cri a acestora "n vederea stabilirii
trasabilit%ii..
La etapa actual de utili!are a produselor de u! fitosanitar este necesar respectarea
strict a regulamentelor $i perfec%ionarea sistemului de control e0istent. &u toate acestea, din
diverse motive, metodele e0istente nu sigur eficien%a cuvenit "n consacrarea "nclcrilor
legate de utili!area iresponsabil a pesticidelor, publicitatea produselor de u! fitosanitar
neomologate "n republic, nerespectarea regulamentelor, prepararea solu%iilor necalitative,
transportarea, pstrarea, comerciali!area $i utili!area acestora. ?recvent, la laboratoarele de
control to0icologic, sunt depuse probe de pesticide contrafcute, ac+i!i%ionate de ctre
agricultori de la diferi%i comercian%i neautori!a%i. *ar, de fiecare dat, aceste produse,
atractive prin pre%ul sc!ut pe care "l au, nu sunt "nso%ite de acte de provenien% $i de
certificate care s le ateste calitatea. 1tili!area unor asemenea produse poate avea impact
defavorabil impuntor, care se manifest prin lips de eficacitate, $i care poate s genere!e
p"n $i distrugerea total a culturii.
1n alt aspect, "n acest conte0t, care a fost abordat "n proiect se refer la situa%iile de
nerespectare a prevederilor care reglementea! raporturile dintre stat $i de%intorii de animale,
obliga%iile acestora din urm, "n special p$unatul animalelor doar "n timpul $i "n modul
prev!ut de normele legale, ac+i!i%ionarea $i "nregistrarea animalelor. 8stfel se sanc%ionea!
"nclcarea regulilor privind identificarea $i "nregistrarea animalelor, precum $i alte reguli ale
!oote+niei, reguli desprinse din actele normative men%ionate mai sus.
&onstatarea noilor contraven%ii este dat "n competen%a a 8gen%iei ,anitar-Veterinare $i
pentru ,iguran%a )roduselor de 7rigine 8nimal, direc%iilor raionale 2municipale3 sanitar-
veterinare $i pentru siguran%a produselor de origine animal, precum $i Inspectoratul Feneral
de ,upraveg+ere ?itosanitar $i &ontrol ,emincer. 8cesta din urm apare ca un nou agent
constatator. 8v"nd "n vedere c formarea sa a avut loc prin fu!iunea Inspectoratului )rincipal
de ,tat pentru &arantin ?itosanitar, Inspectoratului de ,tat 'epublican pentru )rotec%ia
)lantelor, Inspectoratului de ,tat pentru ,emin%e $i Inspectoratului de ,tat pentru )roduse
&erealiere $i )anifica%ie, "n virtutea competen%ei care i-a fost acordat, acesta este autoritatea
cea mai indicat s constate contraven%iile indicate "n articolul 414 > C7rganele supraveg+erii
de stat "n domeniul agricol $i sanitar-veterinarD, articol care, la fel, a suportat modificri
necesitatea crora este #ustificat tocmai din considerentul noilor contraven%ii incluse "n
&odul contraven%ional $i despre care am vorbit mai sus.
8u suportat modificri $i normele stabilite "n &apitolul X din cod > C&ontraven%ii "n
domeniul industriei, construc%iilor, energeticii, gospodriei comunale, locuin%elor $i
amena#rii teritoriuluiD.
La 25 decembrie 200- a fost adoptat Legea nr. 125 cu privire la ga!ele naturale, care
reglementea! func%ionarea eficient a pie%ei ga!elor naturale $i desf$urarea activit%ilor
sectorului de ga!e naturale, "n condi%ii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate,
continuitate, competitivitate, transparen%, cu respectarea normelor de calitate, de securitate $i
de protec%ie a mediului. :oua lege creea! cadrul necesar aplicrii *irectivei 2005A..A&6 a
)arlamentului 6uropean $i a &onsiliului din 24 iunie 2005 privind normele comune pentru
pia%a intern a ga!elor naturale $i abrogarea *irectivei -8A50A&6, publicat "n Iurnalul 7ficial
al 1niunii 6uropene nr. L 194 din 1. iulie 2005. 'aport"nd acest nou cadrul legislativ la
articolul 148 din &odul contraven%ional, deducem faptul c Legea din decembrie 200- nu
operea! cu conceptele de Cga!oducte magistraleD $i C!one de protec%ie a ga!oductelor
magistraleD, ci cu conceptul de Cre%ea de ga!e naturaleD $i, respectiv, conform articolul 29 al
Legii, stabile$te C!one de protec%ie a re%elelor de ga!e naturaleD. /n consecin% se relev
necesitatea e0punerii articolului 148 "ntr-o nou redac%ie, prin care are loc racordarea acestuia
la Legea cu privire la ga!ele naturale, fapt reali!at prin prevederile proiectului, care ofer
dispo!i%iei articolului vi!at urmtorul cuprinsE C/nclcarea legisla%iei "n !onele de protec%ie
a re%elelor de ga!e naturaleD.
La articolul 199 > C/nclcarea legisla%iei $i documentelor normative "n construc%iiD, se
propune completarea alineatului 213 cu o nou prevedere prin care se incriminea! "nclcarea
legisla%iei $i documentelor normative "n construc%ii prin producerea materialelor $i articolelor
de construc%ii fr regulamente te+nologice, documenta%ie normativ actuali!at, instrumente
$i utila# neverificat "n organele metrologice de stat, "ncercri $i anali!e de lot recep%ie,
periodice $i statice.
,istemul intern de asigurare a calit%ii "n producerea materialelor $i articolelor de
construc%ii, reglementat de prevederile Legii nr. 921 din 2 februarie --4 privind calitatea "n
construc%ii, repre!int ba!a fundamental care determin $i asigur calitatea "n domeniu. /n
virtutea acestui fapt, se consider binevenit stabilirea elementelor principale ale acestui
sistem "n componen%ele de contraven%ii fi0ate "n alineatul 213 al articolului 199. 8stfel,
aplicarea rspunderii contraven%ionale pentru nerespectarea rigorilor sistemului de asigurare a
calit%ii "n construc%ie are rolul unui ra%ionament care s favori!e!e "ntocmirea $i aplicarea
#uridic ferm a documentelor respective.
/n acela$i conte0t, se propune $i completarea prevederii de la litera i3 a alineatului 223
al aceluia$i articol. 8stfel, se stabile$te c, fabricarea $i comerciali!area materialelor $i
articolelor de construc%ie se face "n condi%iile de%inerii documentelor de confirmare a calit%ii,
c"t $i cu efectuarea anali!elor $i a "ncercrilor de laborator respective, conform cerin%elor
documentelor normative "n construc%ii.
&u referire la normele alineatului 213 al articolului 199, men%ionm c, proiectul
identific "n calitate de subiect al contraven%iilor de la stabilite alineatul 213 $i persoana
#uridic, care se sanc%ionea! cu amend "n mrime de la 80 la 140 de unit%i conven%ionale.
*e asemenea, suport modificri $i sanc%iunea alineatului 223, din care se propune
e0cluderea sanc%iunii complementare de privare de dreptul de a desf$ura o anumit activitate
pe un termen de la 5 luni la un an. &+iar dac, "n parte, contraven%iile statuate la alineatul 223
pre!int un pericol sporit "n compara%ie cu cele de la alineatul 213, nu este #ustificat aplicarea
unei sanc%iuni mult mai mare. ,e consider suficient faptul c mrimea sanc%iunii principale
> amenda, pentru contraven%iile de la alineatul 223 este mai mare "n compara%ie cu cele de la
alineatul 213, nefiind necesar $i stabilirea unei sanc%iuni complementare alternative.
8lt domeniu, normele de reglementare ale cruia a completat codul cu noi
contraven%ii este domeniul de reglementare a regimului din transporturi $i domeniul
circula%iei rutiere > &apitolul XII din cod. )rin normele de completare propuse "n cadrul
proiectului "n acest sens, se urmre$te stabilirea unor p"rg+ii prin care s se asigure
respectarea prevederilor 'egulamentului transporturilor auto de cltori $i baga#e, aprobat
prin Hotr"rea Fuvernului nr. 8.4 din 28 iulie 2004, ale Legii nr. 151-XVI privind siguran%a
traficului rutier, 'egulamentului circula%iei rutiere,aprobat prin Hotr"rea nr. 5.9 din 15 mai
200-, precum $i respectarea prevederilor privind activitatea ec+ipa#elor autove+iculelor care
efectuea! transporturi $i organi!area procesului de control al regimului de munc $i odi+n,
precum $i diferen%ierea "n acest conte0t a rspunderii persoanelor fi!ice, persoanelor cu
func%ie de rspundere $i persoanelor #uridice.
8stfel, au fost supuse modificrilor $i completrilor prevederile articolelor 1-9 $i 205.
/n cadrul modificrilor la aceste articole se propune concordarea tipurilor de ve+icule
antrenate "n transportul de cltori "n folos public, tipuri indicate "n dispo!i%iile acestor
articole cu cele reglementate de Legea privind siguran%a traficului rutier, astfel "nc"t, conform
art. 14 lit. c3 din lege, microbu!ele, autobu!ele $i troleibu!ele poart denumirea generic de
Cautove+icule de transport publicD. *e asemenea, se propune completarea articolului 1-9 cu
norme care indic noi fapte "n calitate de contraven%ii, a$a precumE
- ne"nregistrarea de ctre conductorii de ve+icule "n transport public a biletelor de cltorie
"n borderoul de eviden% a biletelor, cu e0cep%ia transportului urban<
- nerespectarea de ctre conductorii de ve+icule "n transportul public a regulilor de
completare a carnetului foii de parcurs 2&?)3<
- modificarea 2corectarea3 inten%ionat de ctre conductorul de ve+icule "n transport public
a borderoului de eviden% a biletelor de cltorie<
- nerespectarea de ctre conductorii de ve+icule "n transportul auto de mrfuri sau cltori
a normelor privind organi!area procesului de control a regimului de munc $i odi+n sau
"nclcarea acestui regim<
- admiterea la efectuarea transporturilor auto de mrfuri sau cltori a conductorului de
ve+icul care nu a fost supus e0amenului medical, care nu posed
permis de conducere de categoria din care face parte ve+iculul sau care nu posed, "n ca!urile
stabilite de Fuvern, certificat de competen% profesional $iAsau card de ta+ograf al
conductorului auto valabil.
)rin includerea contraven%iilor propuse se propune sanc%ionarea nerespectrii normelor
ce prevd obliga%iile $i responsabilit%ile conductorului $i agentului transportator, a celor
care reglementea! controlul activit%ii transportului auto de cltori, norme e0puse "n
'egulamentul transportului auto de cltori $i baga#e.
/n scopul diferen%ierii ac%iunilor de cltorie fr bilet "n diferite categorii $i
tipuriAsubtipuri de mi#loace de transport, diferen%iere care, "ntr-un final, afectea! mrimea
sanc%iunii pentru fiecare dintre situa%ii. *e asemenea, av"nd "n vedere c subiectul
contraven%iilor de la acest articol este persoana #uridic care a "mplinit v"rsta de 14 ani, noua
redac%ie prevede c, pentru cltoria fr bilet a copiilor de p"n la 14 ani, la rspundere
contraven%ional sunt atra$i prin%ii copiilor sau persoanele care "i "nlocuiesc, "ntruc"t,
conform punctului 10 din 'egulamentul transporturilor auto de cltori $i baga#e, obliga%ia de
a procura bilet de cltorie pentru copil o are pasagerul matur care "l "nso%e$te, de regul
acesta fiind printele, dar pot fi $i alte persoane. :orma nu face diferen%a "ntre cltoria fr
bilet a copilului de p"n la 14 ani c"nd acesta este "nso%it de printe sau alt persoan $i c"nd
acesta este fr "nso%irea vreunuia dintre aceste persoane, astfel, "n cel din urm ca!,
rspunderea o suport, la fel, subiec%ii indica%i.
/n scopul racordrii normelor contraven%ionale la noile cerin%e impuse spre respectare
"n circula%ia ve+iculelor $i a pietonilor $i care sunt stabilite prin normele noului 'egulament al
circula%iei rutiere, proiectul propune modificarea articolelor 221, 224, 228, 255, 25., 259,
258, 25-, 240, 241, 242, 244 $i 242.
&onform prevederilor pct. 12 subpct. 13 lit. g3 $i pct. 15, conductorul de ve+icul
implicat "ntr-un accident rutier are obliga%ia s anun%e poli%ia despre producerea accidentului,
aceasta, la r"ndul su, "ntocmindu-i un certificat de constatare a accidentului rutier, certificat
pe care conductorul trebuie s-l aib la sine "n ca!ul deplasrii cu autove+iculul avariat "n
re!ultatul accidentului. 8v"nd "n vedere c deplasarea cu un ve+icul avariat "n re!ultatul unui
accident rutier implic un anumit nivel de risc pentru siguran%a la trafic, at"t a conductorului
"n cau!, c"t $i a celorlal%i subiec%i implica%i "n trafic, proiectul propune includerea rspunderii
contraven%ionale pentru e0ploatarea ve+iculelor cu deteriorri te+nice survenite "n urma
accidentului rutier "n lipsa certificatului cu privire la "nregistrarea accidentului, care trebuie s
fie eliberat "n modul stabilit.
&oncomitent cu restric%iile $i obliga%iile normative impuse fa% de convorbirile
telefonice $i modul de utili!are a centurii de siguran%, 'egulamentul circula%iei rutiere,
impune anumite obliga%ii $i fa% de utili!area vestei de protec%ie-averti!are fluorescent-
reflectori!ant $i a dispo!itivului special de sus%inere a copilului corespun!tor masei $i taliei
acestuia 2fotoliu pentru copii3. 8v"nd "n vedere importan%a acestor elemente obligatorii pentru
siguran%a circula%iei rutiere, se propune completarea art. 25., "n sensul lrgirii spectrului de
"nclcri ce se refer la aplicarea mi#loacelor securit%ii pasive prin supunerea rspunderii
contraven%ionale $i a faptelor prin "nclcare a regulilor de utili!are a vestei reflectori!ante $i a
scaunului pentru copii.
7 modificare propus "n cadrul proiectului, care reclam modificarea $i a altor articole
este e0cluderea articolului 244. :ormele acestui articol stabilesc "n calitate de contraven%ii
ac%iunileAinac%iunile prin care se "ncalc prevederile 'egulamentului circula%iei rutiere
prev!ute "n articolele 259-25- din &odul contraven%ional $i care au generat pericolul unui
accident rutier. &ompar"nd faptele de la art. 259-25-, cu cele indicate la 244, se observ c
acestea din urm repre!int ni$te fapte agravate ale primelor, care trebuie s fie sanc%ionate
corespun!tor, adic mai aspru. &u toate acestea, reie$ind din sanc%iunea stabilit pentru
contraven%iile de la art. 244 $i sanc%iunile dela celelalte articole, pot fi remarcate situa%ii c"nd
fapta reglementat la unul dintre articolele 259-25- se sanc%ionea! mai sever dec"t forma sa
agravat de la art. 244, a$a cum este ca!ul, spre e0emplu, al articolului 259. 8stfel, pentru
"nclcarea regulilor de traversare a liniei de cale ferat prin pasa#ul de nivel, conductorul
ve+iculului se sanc%ionea! cu amend de la 40 la .0 unit%i conven%ionale cu aplicarea a 4
puncte de penali!are, iar pentru aceea$i fapt, dar care a creat un pericol de accident rutier,
conductorul va fi sanc%ionat cu amend "n mrime de la 50 la .0 unit%i conven%ionale cu
aplicarea a 4 puncte de penali!are.
*e asemenea, pot aprea situa%ii c"nd decala#ul dintre fapta ini%ial 2cea de la art. 259-
25-3 $i forma ei agravat este impuntor, a$a precum contraven%ia de la articolul 258 alin. 213,
unde oprirea "n locuri inter!ise se sanc%ionea! cu amend de . unit%i conven%ionale, iar
pentru aceea$i fapt care a creat pericolul unui accident, amenda este "n mrime de la 50 la .0
unit%i conven%ionale.
8stfel, "n vederea e0cluderii ca!urilor de sanc%ionare nepropor%ional $i stabilirii unui
ec+ilibru "ntre fapt $i sanc%iune, proiectul propune e0cluderea articolului 244, cu includerea
la articolele 259-241 a prevederilor ce stabilesc rspunderea administrativ pentru fiecare ca!
"n care contraven%iile indicate "n dispo!i%iile acestor articole generea! pericolul unui accident
rutier stabilind $i sanc%iunea pentru acestea, aplic"nd principiul propor%ionalit%ii. )oate fi
observat c lista contraven%iilor, "n acest sens, a fost prelungit cu "nc dou contraven%ii,
ma#orare #ustificat prin "ns$i natura faptelor de la art. 240 $i 241 2articole care $i
completea! lista3, or cel mai mare pericol de accidente este determinat de nerespectarea
indicatoarelor rutiere de semnali!are, de acordare a priorit%ii, precum $i a nerespectrii
obliga%iei legale de oprire a ve+iculului $i de acordare a priorit%ii de trecere ve+iculelor.
8v"nd "n vedere c articolul 24. reglementea! faptele de "nclcare a regulilor de
circula%ie de ctre pietoni $i al%i participan%i la circula%ia rutier, al%ii dec"t conductorii de
autove+icule, or "nclcarea regulilor circula%iei rutiere de ctre ace$tia din urm sunt
reglementate la celelalte contraven%ii din acest domeniu. &u toate acestea, "n alineatul 213 al
articolului, "n calitate de subiec%i ai acestor fapte apar $i motocicli$tii. &onform punctului 9
din 'egulamentul circula%iei rutiere, motocicleta este definit ca fiind autove+icul, implicit
conductorul motocicletei 2motociclistul3 este conductor de autove+icul $i apare ca subiect al
contraven%iilor care se refer la "nclcarea regulilor circula%iei rutiere de ctre aceast
categorie de subiec%i > conductorii de autove+icule. /n acest conte0t, este necesar de e0clus
motocicli$tii ca subiec%i ai contraven%iilor de la 24. $i includerea "n calitate de subiec%i >
conductorii de ciclomotoare.
1nele dintre prevederile &apitolului XV>C&ontraven%ii ce afectea! activitatea de
"ntreprin!tor, fiscalitatea, activitatea vamal $i valorile mobiliareD, la fel, au constituit parte
din obiectul proiectului.
&onform prevederilor articolului 24., sunt incriminate faptele de ac+i!i%ionare,
pstrare, transportul spre comerciali!are $i comerciali!area ilegal a valorilor materiale. *in
$irul acestor fapte, pre!int interes ac%iunea de Ctransportare spre comerciali!areD. Interesul
este sus%inut prin faptul c, "n ma#oritatea ca!urilor, ec+ipele mobile, lucrtorii operativi, "n
cadrul verificrilor, depistea! mrfuri originea $i provenien%a crora nu este cunoscut $i, de
obicei, aceasta are loc "n momentul transportrii mrfurilor, fr a reu$i, "ns, demonstrarea
scopului cu care se face transportarea, inclusiv a scopului de comerciali!are. /n situa%ia "n
care nu este posibil demonstrarea scopului, se impune "ncetarea ca!urilor. (ai mult ca at"t,
dispo!i%ia articolului incriminea!, de#a, fapta de comerciali!are. 8stfel, /n acest conte0t,
proiectul propune e0cluderea cuvintelor Cspre comerciali!areD din titlul $i din dispo!i%ia
articolului.
&onform articolului 284 din acela$i capitol, alineatul 243 reglementea! "n calitate de
contraven%ie comerciali!area buturilor alcoolice ctre minori $i sanc%ionea! aceast fapt cu
amend "n mrime de la 50 la 100 de unit%i conven%ionale cu sau fr privarea de dreptul de
a desf$ura o anumit activitate pe un termen de la 5 luni la un an. Botodat, aceea$i fapt
este prev!ut la alineatul 223 al articolului -1, dar care, conform acestei prevederi, se
sanc%ionea! cu amend de la 40 la 100 de unit%i conven%ionale aplicat persoanei fi!ice, cu
amend de la 100 la 200 de unit%i conven%ionale aplicat persoanei #uridice cu sau fr
privarea, "n ambele ca!uri, de dreptul de a e0ercita o anumit activitate pe un termen de la 5
luni la un an. ,e poate observa c, "n calitate de subiect al faptei, "n primul ca! este doar
persoana fi!ic, pe c"nd "n al doilea ca!, subiect al contraven%iei apare at"t persoana fi!ic, c"t
$i persoana #uridic. 7 alt deosebire este cuantumul sanc%iunii stabilite pentru persoana fi!ic
de ctre ambele norme, care, av"nd "n vedere obiectul #uridic prote#at, adic persoana fi!ic de
p"n la 18 ani, este unul mult mai mare "n ca!ul articolului -1 alin. 223 > de la 60 la 100 de
unit%i conven%ionale cu privarea de dreptul de a e0ercita o anumit activitate pe un termen de
la 5 luni la un an, comparativ cu sanc%iunea de la articolul 284 alin. 243 > de la 30 la 100
unit%i conven%ionale cu sau fr privarea de dreptul de a desf$ura o anumit activitate pe un
termen de la 5 luni la un an.
8v"nd "n vedere c articolul -1 are ca obiect #uridic rela%iile sociale cu privire la
de!voltarea psi+o-social a minorului, $i, "n special, prote#ea!, "n parte, persoana fi!ic de
p"n la 18 ani, de influen%a nociv a produselor din tutun $i a buturilor alcoolice, se
consider oportun e0cluderea normei de la articolul 284 alineatul 243. (ai mult ca at"t, "n
ca!ul pstrrii ambelor norme "n legea contraven%ional, se produce o dublare de norme, dar
care stabilesc sanc%iuni diferite pentru aceea$i fapt > situa%ie inadmisibil "ntrJun act
normativ.
1n alt articol din capitolul care reglementea! contraven%iile din acest domeniu $i care
a fcut obiectul proiectului este articolul 2-5
1
, "n special prevederile alineatului 2103. 8ceste
prevederi stipulea! conceptului repetrii contraven%iilor stabilite la alineatele 223 $i 2-3 ale
aceluia$i articol.
8nali!"nd conceptul repetrii, se observ c. de facto, repetarea contraven%iei
repre!int o pluralitate de contraven%ii, iar de iure, repetarea contraven%iei este tratat ca fiind
o contraven%ie unic. 8ceast afirma%ie este dedus din prevederea alineatului 2103, conform
cruia, calificarea contraven%iilor care formea! repetarea, este unitar 2presupun"nd inten%ia
unic3 $i se dispersea! "n conte0tul calificrii conform unei singure norme 2$i nu "n
conformitate cu dou sau mai multe norme, dup c"te contraven%ii au fost sv;r$ite3.
,e consider c, din punct de vedere conceptual, este incorect a-i trata uniformi!at pe
cei care au sv;r$it dou contraven%ii $i pe cei care au sv;r$it mult mai multe fapte
contraven%ionale. 8ceasta nu "nseamn, "ns, c, se optea! pentru adoptarea sistemului de
cumul total de sanc%iuni "n lipsa unei limite pentru cuantumul sanc%iunii 2aplicat, de e0emplu,
"n ,183. 6ste mult mai corect aplicarea mecanismul de stabilire a sanc%iunii "n ca!ul unui
concurs de contraven%ii. 8cest mecanism s-ar preta cu succes $i "n ipote!a e0cluderii repetrii
contraven%iei, a$a cum s-a procedat "n ca!ul legii penale, "n care, prin Legea nr. 299-XVI din
18 decembrie 2008privind modificarea $i completarea &odului )enal al 'epublicii (oldova
2(onitorul 7ficial al 'epublicii (oldova, 200-, nr. 41- 44, art. 1203, din legea penal a fost
e0clus institu%ia repetrii infrac%iunilor. Implementarea acestei legi nu a determinat reducerea
sau intensificarea represiunii penale, ci, dimpotriv a marcat revenirea la normalitate, c"nd
fiecare infractor rspunde e0act pentru ceea ce a sv"r$it.
8v"nd "n vedere c, fapta contraven%ional este o mini-infrac%iune, o mare parte din
normele legii penale, "n special dintre cele care poart un caracter general, sunt aplicate "n
modul corespun!tor dreptului contraven%ional. /n acest conte0t poate fi pre!entat "n calitate
de ra%ionament pentru e0cluderea institu%iei repetrii din &odul contraven%ional, &odul penal-
model al &,I "n care o asemenea institu%ie ca Crepetarea infrac%iuniiD nici nu a e0istat. Iar
conceptul Kconcursul de infrac%iuniK este definit ca fiind Csv;r$irea a dou sau a mai multor
infrac%iuni, nici pentru una din care fptuitorul nu a fost condamnatD 2alin.213 art.1- din &odul
penal-model al &,I3.
*e asemenea, este necesar de a sublinia c, prevederile &odului contraven%ional nu
reglementea! CrepetareaD contraven%iei, ci CconcursulD de contraven%ii. 8stfel, conform
articolului 44 alineatul 213, "n ca!ul "n care una $i aceea$i persoan sv"r$e$te dou sau mai
multe contraven%ii, sanc%iunea se aplic pentru fiecare dintre acestea "n parte. Iar alineatul 223
al aceluia$i articol prevede e0pres modul de stabilire a sanc%iunii "n acest ca! > CG se aplic
sanc%iunea pentru fiecare contraven%ie "n parte, stabilindu-se definitiv sanc%iunea pentru
concurs de contraven%iiGD, indiferent dac este vorba despre fapte identice ori omogene,
prev!ute de aceea$i norm contraven%ional, sau de fapte prev!ute de diferite norme
contraven%ionale.
/n conte0tul celor relatate, se propune e0cluderea conceptului de repetare contraven%iei
din &odul contraven%ional 2art. 25-
1
alin. 21033, "ntr-un final, contribuind "n mod efectiv la la
o mai bun diferen%iere a rspunderii contraven%ionale, la stabilirea mai ec+itabil a
sanc%iunii, la promovarea mai consecvent a scopurilor $i principiilor legii contraven%ionale,
$i, nu "n ultimul r"nd, la ridicarea standardelor #usti%iei contraven%ionale.
1n alt articol care a pre!entat interes $i a fost abordat "n cadrul proiectului este
articolul 2-. cu prevederea de la alineatul 283. 8ceast norm stipulea! dou situa%iiE una "n
care se incriminea! ac%iunile specificate la alineatul 293 al articolului, adic > pierderea,
sustragerea sau distrugerea documentelor contabile p"n la e0pirarea termenului de pstrare a
lor sau nerestabilirea lor, conform legisla%iei > sv"r$ite premeditat, iar alta > acelea$i ac%iuni
sv"r$ite dup aplicarea de sanc%iuni pentru fapte similare.
)remeditarea, din punct de vedere doctrinar 2cci, "n aspect legislativ, cadrul legislativ
na%ional nu reglementea! premeditarea3 este una dintre formele inten%iei, $i, mai mult ca at"t,
repre!int "n sine o inten%ie directe care se caracteri!ea! prin e0isten%a unui interval de timp
"ntre luarea +otr"rii de a sv"r$i fapta $i punerea ei "n e0ecutare, interval "n care fptuitorul a
meditat asupra modului $i mi#loacelor de sv"r$ire a faptei. 'evenind la ac%iunile de la
alineatul 293 se poate observa c, prin esen%a lor, acestea sunt pasibile a fi sv"r$ite fie doar
printr-o form a vinov%iei, fie sv"r$irea lor poate avea loc prin oricare dintre formele
vinov%iei > inten%ie sau impruden%. 8stfel, sustragerea are loc doar "n pre!en%a inten%iei
directe, pierderea se manifest prin vinov%ie imprudent $i nu poate fi reali!at prin inten%ie,
iar distrugerea $i nerestabilirea pot fi sv"r$ite at"t cu inten%ie direct sau indirect, c"t $i din
impruden%. /n acest conte0t, se remarc inutilitatea prevederii de la alineatul 283, prin care
sunt incriminate ac%iunile specificate la alin. 293 sv"r$ite premeditat, or, aceasta nu face dec"t
s duble!e norma alineatului 293, premeditarea put"nd a fi luat "n considera%ie la
individuali!area rspunderii contraven%ionale.
&u referire la partea a doua a dispo!i%iei alineatului 283, conform creia sunt pasibile de
rspundere contraven%ional Cac%iunile specificate la alin. 293 svrite dup aplicarea de
sanciuni pentru contravenii similareD, relatm c, aceasta nu "$i argumentea! pre!en%a "n
cadrul unui alineat separat al acestui articol, fiind e0pus "n calitate de element constitutiv al
contraven%iei, "ntruc"t Csv"r$irea contraven%iei de ctre o persoan anterior sanc%ionat
contraven%ional sau condamnat ale crei antecedente nu au fost stinseD apare "n legea
contraven%ional "n calitate de circumstan% agravant, conform articolului 45 alineatul 213
litera b3. 8cest calificativ are importan% la individuali!area rspunderii contraven%ionale $i
nu afectea! "n sine fapta, aceasta rm"n"nd aceea$i > Cpierdere, sustragere sau distrugere a
documentelor contabile p"n la e0pirarea termenului de pstrare a lor, conform regulilor
stabilite de 7rganul de ,tat pentru ,upraveg+erea $i 8dministrarea ?ondului 8r+ivistic al
'epublicii (oldova, sau nerestabilirea lor, conform legisla%iei, "n termen de p"n la 5 luni din
momentul constatrii faptului respectivD.
8stfel, "n conte0tul celor relatate, se propune e0cluderea alineatului 283 din articolul
2-..
)roiectul vi!ea! $i normele &apitolului XVI - C&ontraven%ii ce afectea! activitatea
autorit%ilor publiceD, care sunt supuse modificrilor $i completrilor corespun!toare.
&alitatea esen%ial procedurii contraven%ionale, ca de altfel a oricrei proceduri
#udiciare sau e0tra#udiciare, o formea! Caccelerarea #udec%ii fiecrei cau!eD, accelerare care
nu trebuie s afecte!e libertatea individual a pr%ilor implicate "n proces, drepturile altor
persoane $i nici interesele societ%ii, deci o accelerare compatibil cu nevoile #usti%iei. /n
acest sens, articolul 4.1 al &onven%iei pentru 8prarea *repturilor 7mului $i Libert%ilor
?undamentale prevede dreptul oricrei persoane la #udecarea "n mod ec+itabil, "n mod public
$i "ntr-un termen re!onabil a cau!ei sale. &urtea 6uropean a *repturilor 7mului a declarat "n
cau!a ,togmuller c. 8ustriei c, e0aminarea "ntr-un termen re!onabil a fiecrei cau!e
repre!int o garan%ie procesual, scopul creia este de a prote#a to%i #usti%iabilii "mpotriva
duratei e0cesive a procedurii. 8semenea dispo!i%ie sublinia! c #usti%ia nu trebuie s fie
"nfptuit cu o "nt"r!iere, care ar putea compromite eficien%a $i credibilitatea acesteia din
urm. &erin%a e0aminrii "ntr-un termen re!onabil se aplic at"t cau!elor civile, c"t $i celor
penale, &urtea nefc"nd diferen% "ntre cau!ele penale $i cau!ele contraven%ionale.
1neori, tergiversarea e0aminrii cau!elor este provocat de "ns$i pr%ile implicate "n
proces, fie de al%i participan%i ai procesului. 8v"nd "n vedere c, actualmente, respectarea
termenelor re!onabile "n procedura de e0aminare a devenit o prioritate, este necesar
elaborarea unui mecanism care s asigure respectarea acestor termene, precum $i s ordone!e
participan%ii la proces "n sensul depunerii diligen%ei necesare pentru respectarea tuturor
obliga%iilor procesuale ce le revin, astfel, contribuind la respectarea termenelor re!onabile. /n
conte0tul celor men%ionate, un element al unui astfel de mecanism se propune a fi statuarea "n
calitate contraven%ie a nepre!entrii ne"ntemeiate a persoanei legal citate, "n fa%a organelor de
ocrotire a normelor de drept, "n legtur cu materialele sau cau!ele pe care le e0aminea!. /n
acest sens, proiectul propune completarea &odului cu articolul 51-
1
> C:epre!entarea "n fa%a
organelor de ocrotire a normelor de dreptD, care incriminea! at"t nepre!entarea ne"ntemeiat
"n fa%a organelor de drept a persoanei legal citate, pentru care se stabile$te amend "n mrime
de la 10 la 20 de unit%i conven%ionale, precum $i ac%iunile persoanei cu func%ie de rspundere
prin care aceasta "mpiedic pre!entarea citate "n fa%a organelor de ocrotire a normelor de
drept, care se sanc%ionea! cu amend "n mrime de la 20 la 40 unit%i conven%ionale.
7rganele competente cu constatarea acestor contraven%ii sunt organele afacerilor interne, care
transmit spre e0aminare procesele-verbale "ntocmite "n re!ultatul constatrii acestor fapte, "n
instan%a de #udecat competent.
7dat cu adoptarea noului &od contraven%ional, a suportat modificri totalitatea
faptelor ce constituiau contraven%ii din domeniul de activitate al organelor de stare civil. &u
toate acestea, e0ist o categorie de fapte 2ac%iuniAinac%iuni3 din acest domeniu, care au o
importan% considerabil prin obiectul #uridic pe care "l au $i la care se atentea! prin
sv"r$irea acestora. )rintre acestea suntE nedeclararea, "n fa%a func%ionarului de stare civil,
despre e0isten%a impedimentelor la cstorie, a altor date necesare "n procesul "nregistrrii
faptelor de stare civil sau declararea ine0act< nedeclararea na$terii, decesului "n condi%iile $i
termenele prev!ute de Legea cu privire la actele de stare civil< "n+umarea sau incinerarea
cadavrului fr "nregistrarea decesului la organele de stare civil. Includerea acestor fapte "n
calitate de contraven%ii este determinat de caracterul imperativ al prevederilor care le
reglementea! $i care sunt statuate "n articolele 22, 5. alin. 283 $i .4 din Legea nr. 100 din 24
aprilie 2001 privind actele de stare civil $i "n articolul 1. din &odul familiei al 'epublicii
(oldova nr. 1514 din 24 octombrie 2000. /n consecin% se propune completarea &odului
contraven%ional cu articolul 550
1
, prin normele cruia se prevede aplicarea rspunderii
contraven%ionale pentru ac%iunile numite supra. &ompeten%a de e0aminare a acestor
contraven%ii este oferit organelor afacerilor interne, "n acest sens, fiind efectuate $i
modificrile corespun!toare "n articolul 400, care reglementea! competen%a organelor
afacerilor interne.
&ontraven%iile constituente ale &apitolului XVIII > C&ontraven%ii ce atentea! la
modul de administrare. &ontraven%ii "n domeniul supraveg+erii pie%ei, metrologiei,
standardi!rii $i protec%iei consumatorilorD, la fel au fost supuse unor modificri, determinate
fie de erori conceptuale, fie felul $i mrimile sanc%iunilor, fie au fost introduse componen%e de
contraven%ii noi.
1na dintre prevederile modificate este cea din sanc%iunea articolului 554 alineatul 213
din care sunt e0cluse cuvintele Cpentru fiecare anga#at ilegalD, or sanc%iunea nu trebuie s
reglemente!e modul su de aplicare, aceasta fiind atribu%ia autorit%ii competente s
e0amine!e contraven%ia, conduc"ndu-se de normele pr%ii generale care stabilesc at"t tipurile
sanc%iunilor, c"t $i modul lor de aplicare. /n ca!ul "n care se inten%ionea! sanc%ionarea pentru
plasarea "n c"mpul muncii a fiecrui cet%ean strin sau apatrid, afla%i provi!oriu "n 'epublica
(oldova, fr permis de $edere "n scop de munc eliberat "n modul stabilit de legisla%ie,
atunci, este necesar indicarea e0pres a acestui fapt ca element calificativ al contraven%iei.
/ntruc"t interesea! "ns$i ac%iunea de plasare "n c"mpul muncii a acestor categorii de
persoanei, se consider oportun pstrarea dispo!i%iei "n redac%ia actual, iar numrul
persoanelor din categoriile respective plasate "n c"mpul muncii poate influen%a la
individuali!area sanc%iunii, "ntruc"t, sanc%iunea stabile$te limite minime $i ma0ime, "n
interiorul crora poate fi stabilit cuantumul sanc%iunii.
7 alt prevedere a proiectului este propunerea de e0cludere a articolului 55-. 1n
argument "n acest sens este plasarea acestuia "ntr-un capitol care are alt obiect #uridic,
respectiv prote#ea! alte valori socio-#uridice dec"t prevederile sale. 8stfel, capitolul con%ine
contraven%ii care au "n calitate de obiect #uridic rela%iile sociale din domeniul administrrii, al
supraveg+erii pie%ei, metrologiei, standardi!rii $i protec%iei consumatorilor, iar componen%a
de la articolul 55- prote#ea! rela%iile sociale ce apar la na$terea unei persoane. 7dat cu
e0cluderea articolului nominali!at, nu poate fi invocat faptul c, "nclcarea obliga%iei de
declarare a na$terii va rm"ne nesanc%ionat, "ntruc"t proiectul propune completarea codului
cu articolul 550
1
, care, la alineatul 223, stabile$te ,"n calitate de contraven%ie, nedeclararea
na$terii "n termenele prev!ute de Legea privind actele de stare civil, articol despre care am
vorbit mai sus.
,uport modificri $i articolul 54- alineatul 213 "n sensul completrii subiec%ilor pasivi,
care pot fi afecta%i prin ac%iunile incriminate prin aceast prevede. /n consecin%, urmea! a fi
calificate ca $i contraven%ie "mpiedicarea "n orice form a activit%ii legitime at"t a
func%ionarului public, c"t $i a func%ionarului organelor de ocrotire a normelor de drept sau de
control afla%i "n e0erci%iul func%iunii. /n acest mod se creea! anumite garan%ii $i pentru alte
categorii de func%ionari pentru ca ace$tia s-$i poat e0ercita atribu%iile "n modul
corespun!tor.
)revederea nominali!at suport modificri $i "n sanc%iune, astfel, fiind delimitat
rspunderea persoanei fi!ice de cea a persoanei cu func%ie de rspundere.
'eglementri din cadrul normelor materiale din &odul contraven%ional care poart un
caracter eronat sunt con%inute $i "n &apitolul XIX. &ontraven%ii ce atentea! la ordinea
public $i la securitatea public, iar unele dintre acestea sunt e0puse "n articolul 5.4 >
CHuliganismul nu prea gravD. 8cesta prevede survenirea rspunderii contraven%ionale pentru
acostare #ignitoare "n locuri publice a persoanei fi!ice, precum $i alte ac%iuni similare ce
"ncalc normele morale, tulbur ordinea public $i lini$tea persoanei fi!ice. 8nali!"nd
dispo!i%ia acestei norme, un interes deosebit tre!e$te prevederea conform creia, ac%iunile ce
"ncalc normele morale sunt pasibile de rspundere contraven%ional, or rspundere #uridic,
per ansamblu, poate surveni doar pentru "nclcarea normelor #uridice. 7 astfel de redac%ie a
dispo!i%iei a articolului 5.4, las loc de interpretare mult prea larg, care va provoca apari%ia
$i aplicarea factorilor subiectivi la constatarea faptei de +uliganism nu prea grav, c"t $i la
e0aminarea $i sanc%ionarea acestei fapte. 8ceast idee re!id din faptul c morala repre!int,
"n sine, un ansamblu de concep%ii $i reguli, cu privire la bine $i la ru, drept sau nedrept,
permis sau nepermis. :ormele de moral sunt crea%ia societ%ii sau a grupurilor sociale. &u
toate acestea, fiecare individ "n parte "$i creea! standardele sale de moral, reie$ind din
nivelul de educa%ie, valorile sale socio-culturale $i mediul social "n care cre$te, se de!volt $i
activea!.. 8stfel, "n scopul e0cluderii unor astfel de situa%ii, proiectul propune e0cluderea din
te0tul normei articolului 5.4 a cuvintelor C"ncalc norme moraleD.
:orma de la alineatul 243 al articolului 541 statuea! "n calitate de contraven%ie Cportul
armei individuale la "ntruniriD, astfel repre!ent"nd o dublare a prevederilor de la articolul 49
alineatul 243 care, incriminea! Cparticiparea la "ntrunire a persoanelor care de%in armeGD. *e
asemenea, normele vi!ate, pentru aceea$i fapt, stabilesc sanc%iuni diferite, care comport un
decala# mult prea mare. 8stfel, pentru fapta de la art. 49 alin. 243 se aplic amend de la 40 la
.0 de unit%i conven%ionale sau cu arest contraven%ional de p"n la 1. !ile, iar pentru fapta
prev!ut la art. 541 alin. 243 se aplic amend de la 100 la 1.0 de unit%i conven%ionale cu
privarea de dreptul de de%inere a armei $i de portarm. *e asemenea, fapta prev!ut la
alineatul 243 al articolului 541 poate fi "ncadrat, lato senso, "n dispo!i%ia alineatului 213 al
aceluia$i articol, care stabile$te "n calitate de contraven%ie, pe l"ng "nclcarea regulilor de
de%inere $i transport al armei individuale $i a muni%iilor aferente, $i "nclcarea regulilor de
port al acestora.
Fenerali!"nd cele men%ionate, se consider #udicioas e0cluderea, din te0tul articolului
541, a alineatului 243, fapt propus "n proiect.
1nul dintre aspectele vi!ate prin modificrile propuse "n proiectul elaborat vi!ea!
sanciunile contraveniilor. 60amin"nd "n ansamblu sanc%iunile stabilite pentru fiecare
contraven%ie, pot fi remarcate abordri diferite at"t la stabilirea cuantumului sanc%iunii, c"t $i la
stabilirea subiectului contraven%iei. 8stfel, pentru unele contraven%ii, luate "n compara%ie cu
altele care au un grad de pericol social mai mare, sunt prev!ute sanc%iuni ne#ustificat de
mari, "n ca!ul altor contraven%ii sanc%iunea nu identific e0act subiec%ii care urmea! s
rspund contraven%ional pentru sv"r$irea acestora. *ilema, "n cel din urm ca!, apare, "n
special, atunci, c"nd, "n calitate de subiect al contraven%iei poate fi at"t persoana fi!ic, c"t $i
persoana cu func%ie de rspundere, dar sanc%iunea este redactat cu un caracter general,
limitele sale nefiind aplicabile ambelor categorii de subiec%i. 1n e0emplu "n acest sens ar fi
sanc%iunile statuate la articolele 4., 2.4 alin.253 $i 2.3, 291, 295 pct. 23, 53, 43, 83, 294, 284,
501, 502 etc. 'eie$ind din logica stabilirii subiectului contraven%iei "n te0tul sanc%iunii, se
deduce regula c > "n sanc%iune se indic e0act cui i se aplic aceasta, fie persoanei cu func%ie
de rspundere, fie persoanei #uridice, cu e0cep%ia indicrii persoanei fi!ice. 8stfel, "n ca!ul "n
care norma stabile$te sanc%iunea fr a indica subiectul, se presupune c, "n calitate de subiect
al contraven%iei apare persoana fi!ic, iar "n ca!ul persoanei cu func%ie de rspundere $i a
persoanei #uridice, se indic e0pres. &u toate acestea, la unele contraven%ii, regula men%ionat
nu a fost aplicat pentru persoane cu func%ie de rspundere, cre"nd astfel confu!ii "n materie
de subiect al contraven%iei.
1n alt element al subiectelor ce vi!ea! modificarea sanc%iunilor este cuantumul
acestora. 8$a cum s-a men%ionat mai sus, reie$ind din anali!a comparativ a faptelor
contraven%ionale, "n temeiul propunerilor pre!entate de ctre unele autorit%i, precum $i "n
dependen% de subiectul contraven%iei 2persoan fi!ic, persoan cu func%ie de rspundere sau
persoan #uridic3 sanc%iunile unor contraven%ii au suportat fie ma#orri, fie mic$orri. 8stfel
de contraven%ii sunt, spre e0emplu, cele de la articoleleE 294, 299, 280, 501, 504, 50., 52-
etc.
*e asemenea, reie$ind prevederile pr%ii generale a dreptului contraven%ional material,
din te0tul unor sanc%iuni au fost e0cluse e0presii, prin care se statuea! sanc%iuni care nu sunt
reglementate de ctre &odul contraven%ional ca atare. &u titlu de e0emplu, "n acest sens, pot fi
numite sanc%iunile de la articolele 114 alin.223, 154, 554 alin.213.
1n interes amplu au pre!entat normele cr%ii a doua > C)rocesul contraven%ionalD, care
au fost abordate "n cadrul proiectului, fie "n vederea e0cluderii unor situa%ii lacunare, fie "n
vederea completrii acestora pentru a releva o reglementare complet $i e0act a procesului
contraven%ional.
1na dintre normele modificate este cea de la articolul 589 alineatul 253 litera f3,
conform creia, "n pre!ent, victima contraven%iei are dreptul s i se elibere!e, la cerere, "n cel
mult 24 de ore, copii de pe materialele din dosarul contraven%ional. )oate fi observat faptul
c, aceast prevede poart un caracter general $i permite reali!area acestui drept la orice etap
a procesului contraven%ional $i nu indic, care anume materiale sunt accesibile victimei. /n
aceast redac%ie, norma ofer garan%ii pentru asigurarea tainei procesului contraven%ional,
aprarea martorilor $i a altor persoane participante la proces prin prevenirea divulgrii datelor
de identitate a acestora. /n scopul e0cluderii unor astfel de situa%ii, se propune modificarea
prevederii "n cau!, "n sensul acordrii dreptului victimei de a i se elibera, la cerere, "n cel
mult 24 de ore de la solicitare, copii de pe procesul-verbal cu privire la contraven%ii, precum
$i de pe deci!iile emise "n ba!a acestuia.
)entru a omogeni!a te0tul legii contraven%ionale $i pentru a respecta regulile de
te+nic legislativ la alineatul 243 al aceluia$i articol, se recomand sc+imbarea timpului
verbului, astfel, substituind cuvintele Cva fiD prin cuvintele Ctrebuie s fieD, acord"ndu-i, "n
mod e0pres, un caracter imperativ prevederii respective.
1na dintre problemele identificate "n &odul contraven%ional, este lipsa de reglementare
a competen%ei teritoriale "n materie contraven%ional. 8stfel, articolul 5-5 nume$te autorit%ile
competente s e0amine!e cau!a, dar nu indic principiul conform cruia acestea desf$oar
activitatea "n domeniul contraven%ional. 7r, competen%a teritorial a autorit%ilor respective,
repre!int capacitatea obiectiv a acestora de a solu%iona cau!ele contraven%ionale, "n raport
cu ra!a teritorial "n care acestea "$i e0ercit atribu%iile func%ionale. Lipsa reglementrii
competen%ei teritoriale creea! situa%ii problematice, "n special, atunci, c"nd agentul
competent s constate contraven%ia are o ra! de activitate diferit de ra!a de activitate a
autorit%ii competente s o e0amine!e. /n calitate de solu%ie pentru astfel de situa%ii, precum $i
pentru a evita declinul de competen% al instan%elor de #udecat, proiectul propune
completarea articolului 5-5 cu alineatul 223 care statuea! c, solu%ionarea cau!elor
contraven%ionale aflate "n competen%a autorit%ilor indicate la alineatul 213 al aceluia$i articol,
se reali!ea! de ctre autoritatea competent "n ra!a teritorial a creia a fost sv"r$it
contraven%ia. /n ca!ul contraven%iei continue sau prelungite, cau!a se solu%ionea! de ctre
autoritatea "n ra!a teritorial a creia s-a consumat fapta contraven%ional. /n acela$i scop, se
completea! $i articolul 5-4 cu alineatul 21
1
3, conform cruia se instituie o derogare de la
regula prescris mai sus. 8stfel, "n ca!ul "n care agentul constatator nu are subdivi!iuni
teritoriale, prin derogare de la art. 5-5 alin. 223, cau!a contraven%ional se #udec de ctre
instan%a de #udecat de la locul unde "$i are sediul autoritatea din care face parte agentul
constatator.
*e asemenea, pentru a indica e0act competen%a instan%ei de #udecat, este necesar de a
e0plicita prevederile care reglementea! competen%a instan%ei care e0aminea! contesta%ia
"mpotriva deci!iei autorit%ii care a e0aminat cau!a. 8stfel, are loc completarea articolului
5-. cu alineatul 21
1
3, care dispune c, contesta%ia "mpotriva deci!iei "n cau!a contraven%ional
se e0aminea! de ctre instan%a de #udecat "n a crei ra! teritorial activea! autoritatea
competent sau procurorul care a emis deci!ia 2pentru ca!urile "n care cau!a a fost e0aminat
de procuror3, sau "n instan%a de la locul unde "$i are sediul autoritatea competent, pentru
ca!urile prev!ute la art. 5-4 alin. 2113.
8rticolul 5-. a suportat $i alte modificri, astfel, "n vederea uniformi!rii
terminologiei utili!ate "n te0tul articolului cu "ntreaga lege contraven%ional, este ra%ional a
substitui, la punctul 23 de la alineatul 213 al articolului, cuv"ntul C+otr"rilorD prin cuv"ntul
Cdeci!iileD. 8ceast modificare este #ustificat de faptul c, emiterea unei +otr"ri rm"ne a fi
de competen%a instan%elor #udectore$ti, celelalte autorit%i competente s e0amine!e cau!e
contraven%ionale emit deci!ii asupra acestor cau!e sau iau deci!ii. *e asemenea, conceptul de
deci!ie a autorit%ii competente este reglementat de normele articolelor 445, 448 din &od.
/n conte0tul e0cluderii divergen%elor dintre conceptele C+otr"reD $i Cdeci!ieD este
modificat $i alineatul 223 al articolului 5-4, "ntruc"t aceasta admite o confu!ie "ntre acestea
dou. 7r, instan%a de #udecat, ca instan% de fond emite +otr"re $i nu deci!ie, aceasta din
urm fiind actul prin care se pronun% instan%a de recurs. (ai mult ca at"t, articolele 440, 442
reglementea! actul prin care se pronun% instan%a de #udecat ca instan% de fond, iar
articolele 44., 494 reglementea! deci!ia ca act al instan%ei de #udecat ca instan% de recurs.
8u fost operate modificri "n cadrul articolelor 5-4-424, articole care reglementea!
care sunt autorit%ile cu drept de constatare $i solu%ionare a contraven%iilor, atribu%iile
acestora. 8stfel, av"nd "n vedere modificrile reali!ate "n partea special a &odului
contraven%ional > modificarea unor componen%e de contraven%ii, completarea cu alte
componen%e, precum $i reie$ind din totalitatea autorit%ilor $i competen%ele lor "n domeniile
respective, proiectul propune at"t includerea unor autorit%i noi cu statut de agen%i constatatori
2e0. Inspectoratul de ,tat al )rotec%iei &ivile, Inspectoratul )rincipal de ,tat pentru
,upraveg+erea Be+nic a 7biectelor Industriale )ericuloase, Inspectoratul Feneral de
,upraveg+ere ?itosanitar $i &ontrol ,emincer, e0ecutorii #udectore$ti3, a fost mrit cercul
agen%ilor constatatori "n cadrul autorit%ilor men%ionate de#a "n &od 2e0. art. 400, 410, 4143, de
asemenea, au fost supuse modificrilor competen%ele autorit%ilor respective "n materie de
cercul de contraven%ii, cu drept de constatare sau e0aminare a acestora 2e0. art. 400, 404, 411,
414 etc.3.
)revederilor articolului 429 statuea! temeiurile pentru ridicarea obiectelor $i
documentelor. &onform normelor alineatului 213 subiectul cu drept de ridicare a obiectelor
sau documentelor este Clucrtorul organului afacerilor interneD, or "n calitate de agent
constatator, subiect care are dreptul de a constataAe0amina contraven%iile conform
competen%ei acordate prin lege, implicit cu drept de efectuare a ac%iunilor procesual-
contraven%ionale, apar repre!entan%ii mai multor autorit%i 2art. 400-4253, $i nu doar ai
organului afacerilor interne. /n acest sens, este ra%ional modificarea alineatului 213 al
articolului 429, prin substituirea cuvintelor Clucrtorul organului afacerilor interneD cu
Cagentul constatatorD.
7 lacun evident a &odului contraven%ional este absen%a reglementrii unor msuri de
asigurare a procesului contraven%ional $i a reali!rii scopului acestuia. &u toate acestea, codul
men%ionea! "n articolul 455, care relev despre msura de siguran a e0pul!rii, aceasta
fiind stabilit "n &od "n calitate de sanc%iune $i reglementat "n cadrul proiectului ca atare,
precum $i "n 442 alin. 2.3 lit. b3 despre msurile de siguran%E Cb3 solu%ia cu privire la
vinov%ia persoanei de sv"r$irea contraven%iei imputate $i, dup ca!, la stabilirea sanc%iunii
contraven%ionale, la aplicarea msurii de siguran sau la "nlturarea e0ecutrii sanc%iuniiD,
totodat neindic"nd care sunt aceste msuri de siguran%. &oncomitent, &odul reglementea!
msurile procesuale de constr"ngere.
/n conformitate cu prevederile &odului penal al 'epublicii (oldova, confiscarea
special apare ca msur de siguran% $i nu ca msur procesual de constr"ngere, mai mult ca
at"t, procedura de aplicare a acesteia nu este stabilit de normele contraven%ionale, asemene
procedurii de aplicare a demolrii construc%iilor neautori!ate, ambele institu%ii fiind
men%ionate "n &odul contraven%ional doar "n sanc%iunile unor contraven%ii, "n condi%iile "n care
nu se regsesc nici "n normele care reglementea! sanc%iunile contraven%ionale, nici "n alte
prevederi.
/n aceste condi%ii, se propune redenumirea capitolului V din C(suri procesuale de
constr"ngereD "n C(suri de asigurare a procesului contraven%ionalD $i va cuprinde prevederi
care vor regulari!a aplicarea at"t a actualelor msuri de constr"ngere, c"t $i a confiscrii
speciale $i a demolrii construc%iilor neautori!ate $i defri$area arborilor $i arbu$tilor. 8stfel,
"n consecin%, sunt operate $i alte modificri impuse de propunerile sus-relevate, care
afectea! art. 451, 452, 455, 442 $i care completea! &odul cu art. 45-
1
- C*emolarea
construc%iilor neautori!ate $i defri$area arborilor $i arbu$tilorD $i art. 45-
2
- C&onfiscarea
specialD, articole care stabilesc normele regulatorii corespun!toare.
/n consecin%a acestor completri, apare necesitatea a#ustrii altor prevederi ale &odului
la ele. 8stfel, este necesar substituiriea trimiterii de la articolul 444 alineatul 223 litera c3 la
articolul 104 din &odul penal al 'epublicii (oldova, prin trimiterea la articolul 45-
2
, despre
care am vorbit mai sus, "ntruc"t aceast norm contraven%ional va reglementa e0pres
institu%ia confiscrii speciale "n procesul contraven%ional.
8u fost supuse modificrilor prevederile articolului 45., care reglementea! institu%ia
re%inerii.
&onform prevederilor articolului 2. alineatul 253 din &onstitu%ie, re%inerea nu poate
dep$i 92 de ore. 8plicarea re%inerii pentru aceast perioad de timp este caracteristic doar
procesului penal, norma procesual penal stabilind c privarea persoanei de libertate se face
pe o perioad scurt de timp, dar nu mai mult de 92 de ore, "n locurile $i "n condi%iile stabilite
prin lege. Lu"nd "n considera%ie faptul c fapta contraven%ional se caracteri!ea! printr-un
grad de pericol social mult mai sc!ut dec"t infrac%iunea, $i msurile de constr"ngere aplicate
"n procesul contraven%ional, c+iar dac sunt similare celor din procesul penal, trebuie s fie
aplicate "n modul corespun!tor. 8stfel, este inadmisibil aplicarea re%inerii, ca institu%ie
contraven%ional, pentru o perioad de timp de 92 de ore. /n acest conte0t, este supus
modificrilor articolul 45., care reglementea! durata $i condi%iile re%inerii.
(odificrile vi!ea! e0cluderea alineatului 253 $i 243 din te0tul articolului men%ionat,
"ntruc"t primul stabile$te termene inacceptabile pentru re%inerea contraven%ional, iar al doilea
alineat men%ionat reiterea! ca!urile "n care se aplic re%inerea $i care sunt de#a stipulate la
art. 455 alin. 213, reali!"nd astfel o dublare de norme.
)ropunerile fi0ate "n proiect cu privire la articolul 45. indic posibilitatea re%inerii
persoanei pe un termen ce dep$e$te 5 ore, dar nu mai mult de 24 de ore, doar "n ba!a +otr"rii
instan%ei de #udecat $i doar "n dou situa%iiE
- p"n la e0aminarea cau!ei contraven%ionale > persoanei suspectate de sv"r$irea unei
contraven%ii pentru care sanc%iunea prevede arestul contraven%ional<
- pentru a identifica persoana $i a clarifica circumstan%ele contraven%iei > persoanelor care au
"nclcat regulile de $edere a cet%enilor strini $i apatri!ilor "n 'epublica (oldova, regimul de
frontier sau regimul punctelor de trecere a frontierei de stat.
/n vederea e0plicitrii te0tului de lege a fost modificat $i alineatul 2.3 al art. 45.,
men%ion"nd e0act c, re%inerea curge din momentul privrii persoanei de libertate.
)entru a cuprinde "ntreaga categorie de subiec%i pasibili de aducere silit $i pentru a
concorda prevederile articolului 582 alineatul 2.3 cu prevederile articolului 459, se propune
utili!area unei terminologii generice, astfel, fiind posibil aplicarea aducerii silite pentru
persoanele participante la procesul contravenional, legal citat $i care, respectiv, se
esc+ivea! de la pre!entare.
8v"nd "n vedere c dispunerea aducerii silite se face "n ba!a unei "nc+eieri
#udectore$ti, a$a cum stipulea! alineatul 223 al art. 459, la alineatul 253 al aceluia$i articol
urmea! a fi indicate datele ce se vor con%ine "n "nc+eiere $i nu "n mandat, a$a cum prevede
acesta.
&u referire la propunerile de modificare a articolului 45- pre!entate "n proiect
2re%inerea $i aducerea ve+iculului la parcare3 trebuie de men%ionat c, atribuirea doar
agentului constatator a rspunderii civile pentru deteriorrile cau!ate ve+iculului ridicat $i
adus la parcarea special este ne#ustificat, or acesta dispune e0ecutarea msurii respective "n
ca!urile stabilite la alineatele 213 $i 223 din articolul men%ionat atunci, c"nd nu e0ist o
alternativ de a asigura pstrarea $i integritatea acestuia, iar deteriorrile nu survin neaprat
din vina agentului constatator, acestea fiind cau!ate ve+iculului, de regul, "n procesul
aducerii sau "n perioada aflrii acestuia la parcare. )rin urmare, urmea! se propune de a
indica "n prevederea alineatului 243 al articolului 45- c, "n dependen% de faptul din vina
cruia survine deteriorarea, va rspunde fie agentul constattor, fie persoanele care au
organi!at 2efectuat3 aducerea ve+iculului la parcare, fie persoana care a asigurat pstrarea
acestuia acolo.
&ompletarea articolului 45- cu alineatul 29
1
3 are drept scop stabilirea mecanismului de
inter!icere a e0ploatrii ve+iculelor "n ca!urile prev!ute de 'egulamentul circula%iei rutiere
$i de &odul contraven%ional.
Bitlul articolului 441 pre!int un CconceptD eronat, or procesul contraven%ional nu
poate fi "nlturat. *reptul contraven%ional cunoa$te institu%iile "nlturrii rspunderii
contraven%ionale sau "nlturrii caracterului contraven%ional al fapte $i nicidecum al
procesului contraven%ional, acesta din urm put"nd fi "ncetat. 8stfel, pentru a aduce "n
concordan% con%inutul articolului cu titlul su $i pentru a pre!enta titlul corect din punct de
vedere #uridic, acesta se ofer "ntr-o nou redac%ie > CBemeiurile de "ncetare a procesului
contraven%ionalD.
*e asemenea, pentru a uniformi!a limba#ul #uridic din te0tul codului, la art. 442 alin.
223 $i art. 445 alin. 2153 se propune substituirea cuvintelor C"ntocmiriiD $i, respectiv,
C"ntocmitD prin cuvintele C"nc+eieriiD $i C"nc+eiatD.
La articolul 445, reie$ind fie din incorectitudinea te0tului normelor, fie din
inaplicabilitatea lor "n unele ca!uri, proiectul propune operarea unor modificri. 8stfel, pentru
a nu "nclca principiul pre!um%iei nevinov%iei, "ntruc"t, statutul de contravenient persoana "l
capt doar dup ce este demonstrat vina sa "n sv"r$irea faptei contraven%ionale $i este
supus rspunderii contraven%ionale 2p"n la aceast etap aceasta rm"n"nd s se numeasc
Cpersoana "n privin%a creia s-a pornit procesul contraven%ionalD3, este oportun utili!area
no%iunii de Cpersoan "n privin%a creia a fost pornit procesul contraven%ionalD.
:ormele alineatului 243 al articolului 445 stipulea! c, faptul absen%ei
contravenientului ori a refu!ului su de a semna procesul-verbal se consemnea! "n procesul-
verbal $i se adevere$te prin semntura a cel pu%in 2 martori, indic"ndu-se datele acestora. /ns,
"n cele mai dese ca!uri, e0cep%ie servind contraven%iile comise "n flagrant delict, faptul
absen%ei contravenientului ori al refu!ului acestuia de a semna procesul-verbal nu poate fi
adeverit de careva persoane, care ar corespunde e0igen%elor stabilite, prin art. 588 din &od,
calit%ii de martor. *in aceste considerente se propune, cel pu%in mic$orarea numrului
necesar de persoane care s adevereasc prin semntur absen%a contravenientului sau refu!ul
acestuia de a semna procesu-verbal.
)entru a cuprinde toate ca!urile posibile atunci, c"nd cau!a este e0aminat de ctre o
alt autoritate dec"t agentul constatator $i pentru a nu limita la situa%iile "n care e0aminarea
cau!ei este "n competen%a instan%ei de #udecat, este binevenit substituirea, "n alineatul 2-3 al
articolul 445 a cuvintelor Cde remitere a cau!ei "n instan%a de #udecatD prin cuvintele Cde
remitere a cau!ei autorit%ii competente s o solu%ione!eD.
/n scopul e0plicitrii procedurii de contesta%ie a deci!ie agentului constatator "n cau!a
contraven%ional, precum $i av"nd "n vedere c, "n conformitate cu actuala redac%ie a
articolului 448, este supus contestrii procesul-verbal cu privire la contraven%ie $i nu "ns$i
deci!ia luat "n cau!a contraven%ional 2or, "n ca!ul "n care autoritatea care constat
contraven%ia $i autoritatea care e0aminea! fapta nu coincid, atunci deci!ia asupra cau!ei nu
este luat prin procesul-verbal cu privire la contraven%ie, ci printr-un act al autorit%ii
competente "n acest sens.3, proiectul propune relevarea articolului 448 "ntr-o nou redac%ie
prin care se propune reali!area celor men%ionate supra.
1n alt subiect ce necesit concreti!are este pre!en%a la $edin%a de #udecat a agentului
constatator. :orma de la alineatul 223 al articolului 4.. este considerat a fi discordant cu
principiul legalit%ii $i cu scopul legii contraven%ionale, care apr, "mpotriva contraven%iilor,
persoana, drepturile $i libert%ile acesteia, proprietatea, mediul "ncon#urtor, or"nduirea
constitu%ional, suveranitatea, independen%a $i integritatea teritorial a 'epublicii (oldova,
precum $i "ntreaga ordine de drept. 8stfel, problematic este prevederea conform creia
Cnepre!entarea agentului constatator, legal citat, fr motive "ntemeiate $i fr "n$tiin%area
prealabil a instan%ei duce la ncetarea procesului contravenional, cu emiterea, dup ca!, a
unei "nc+eieri interlocutoriiD. &u toate acestea, "n lista temeiurilor care duc la "ncetarea
procesului contraven%ional, temeiuri reglementate e0pres "n articolul 441, absen%a nemotivat
a agentului constatator nu este indicat. (ai mult ca at"t, "ncetarea procesului contraven%ional
determin repunerea "n drepturi a persoanei "n privin%a cruia acesta a fost pornit, or nu este
nici #ust vi!avi de faptul sv"r$irii faptei contraven%ionale, $i nici ec+itabil "n raport cu victima
infrac%iunii, absolvirea persoanei vinovate de sv"r$irea unei contraven%ii de tragerea la
rspunderea contraven%ional.
/n situa%ia "n care agentul constatator lipse$te nemotivat de la $edin%a de #udecat este
ra%ional ca procesul contraven%ional s continue $i s e0iste posibilitatea aplicrii acestuia a
amen!ii #udiciare. /n acest conte0t a fost supus modificrii corespun!toare prevederea de la
articolul 4.. alineatul 223.
(odificarea propus la articolul 4.4 alineatul 253 vine s stabileasc termenul "n care
poate fi depus recursul "mpotriva "nc+eierii #udectore$ti emise "n condi%iile aceluia$i alineat,
precum $i momentul din care acest termen "ncepe s curg.
)roiectul propune modificarea structural a articolului 4.9, astfel "nc"t s se reali!e!e
distingerea etapelor procesului #udiciar. /n acest mod se propune e0cluderea alineatelor 243-
293 din articolul 4.9 $i completarea codului cu articolul 4.9
1
> C*e!baterile #udiciare $i
ultimul cuv"ntD, articol care reglementea! modul de desf$urare a acestor dou etape.
/n vederea stabilirii unor concreti!ri, absen%a crora creea! situa%ii lacunare $i fac
inaplicabil legea contraven%ional sau a e0cluderii unor prevederi imperceptibile, proiectul
propune modificarea corespun!toare a articolelor 44., 449, 448, 49..
6ste ine0plicabil solu%ia prev!ut la art. 495 alin. 213 din cod, "n conformitate cu
care, dup e0aminarea recursului, instan%a nu este "n drept s pronun%e deci!ia prin care s
admit recursul, s case!e +otr"rea $i, prin re#udecare, s pronun%e o nou +otr"re. *at fiind
c instan%a de recurs este limitat cu competen%a respectiv, cu toate c este "n condi%iile ce-i
permit s solu%ione!e cau!a, prin dispunerea re#udecrii cau!ei "n prima instan%, "n mod
evident se tergiversea! e0aminarea cau!ei $i, respectiv, prin e0pirarea termenului de
prescrip%ie, persoana evit rspunderea contraven%ional, ceea ce este inadmisibil. 8stfel, "n
vederea evitrii acestor situa%ii, proiectul propune completarea articolului cu prevederi prin care
se acord instan%ei dreptul de a lua una din urmtoarele solu%iiE dispunerea ac+itrii persoanei sau
"ncetarea procesului contraven%ional "n ca!urile prev!ute de pre!entul cod 2art. 4413<
re#udecarea cau!ei cu adoptarea unei noi +otr"ri< dispunerea re#udecrii cau!ei de ctre
instan%a de fond, dac este necesar administrarea de probe suplimentare.

S-ar putea să vă placă și