Sunteți pe pagina 1din 6

INTERPRETAREA NORMEI JURIDICE I POSIBILE CODIFICRI SPECIALE.

CODUL CRIMELOR DE RZBOI I AL


CRIMELOR CONTRA PCII I UMANITII
Iosif FRIEDMANN NICOLESCU


Abstract: Armistice Convention of 12 September 1944 concluded between the Romanian Government on the one hand
and the Government of the Soviet Union the United !in"dom and United States on the other hand the #eace $reat% of
&ebruar% 1' 194( between the Allied and Associated #owers and Romania ratified on 2) Au"ust 194( were followed
b% national le"islation that can be a real code of war crimes and crimes a"ainst peace and humanit%* Some re"ulations
in those da%s still have influence in national and public life*
Keywords: +ar Crimes a"ainst humanit% and peace*
Dihotomia TIIN i CODIFICARE, n actualul context legislati !in Rom"nia, c"n!
suntem contem#o$ani cu %,-./0 C-1UR.& #oate 'i stu!iat( i !in #e$s#ectia inte$#$et($ii no$mei
)u$i!ice, !a$ i #$int$*o i+iune noatoa$e asu#$a uno$ acte no$matie ca$e s*a$ #utea constitui nt$*
un e$ita,il co! al c$imelo$ !e $(+,oi i al c$imelo$ cont$a #(cii i umanit(-ii.
Desigu$, ast(+i n e#oca !e !u#( r23boiul rece i !u#( c2derea cortinei de fier, amenin-($ile
uno$ con'licte a$mate mon!iale sunt mai mici, ns( no$mele )u$i!ice ca$e s( $eglemente+e mate$ia,
t$e,uie s( existe, co!i'icate sau neco!i'icate. Nu #ot 'i negli)ate con'lictele a$mate $egionale
#$e+ente n ultimii /0 !e ani i ca$e au c$eat o nou( i+iune asu#$a #(cii i $(+,oiului !in
#e$s#ectia $eglement($ilo$ inte$na-ionale.
Nu ne #$o#unem n #a$alel s( 'acem un ta,lou al geo*#oliticii i geo*st$ategiei !in actuala
#e$ioa!(, n ca$e con-inutul #$inci#al este glo,ali+a$ea, inclusi a glo,ali+($ii con'lictelo$ a$mate, ci
numai s( $ee!em no$mele ca$e $eglementea+( $e#$ima$ea c$imelo$ !e $(+,oi, c"t i $e#$ima$ea
c$imelo$ cont$a #(cii i umanit(-ii, nt$*o posibil2 codificarea a cesto$a. No$me a#($ute n
o$gani+a$ea #ost,elic( a lumii contem#o$ane i ca$e au $e!at alo$ile umane #ie$!ute n i!eologia !e
$(+,oi !in #e$ioa!a 1230 4 1255 !e la Atlantic la 6aci'ic i #"n( n Ext$emul O$ient.
No$mele D$e#tului inte$na-ional i con-inutul t$atatelo$ #ost*,elice au 'ost im#use !e
ning(to$i, ia$ %re"ulile& a#licate n ca!$ul T$i,unalelo$ #ent$u c$imele !e $(+,oi !e la Nu$en,e$g
i !e la To78o au 'ost sta,ilite !e coali-ia 6ute$ilo$ Aliate i Asociate, c"t i !e Coman!amentul
9ilita$ Ame$ican.
:n $(s#uns coe$ent $a#o$tului !int$e no-iunea !e TIIN ;ei!ent a D$e#tului< i no-iunea
!e CODIFICARE ;n !$e#tul inte$n< n ecua-ia TIIN 4 CODIFICARE im#une o succint(
anali+( a no-iunilo$, n $a#o$t !e sco#ul stu!iului !e 'a-(.
4tiin5a 1reptului a$e ca o,iect !e stu!iu D$e#tul ca ansam,lu !e $eguli !e com#o$ta$e n
$ela-iile sociale, al c($o$ #$inci#al ca$acte$ este o,ligatiitatea, ca$e la neoie este im#us( !e 'o$-a
coe$citi( a =tatului sau a statelo$, n ca+ul D$e#tului inte$na-ional #u,lic. >n lumea contem#o$an(
coe$ci-ia statelo$ m#ot$ia unui stat sau g$u# !e state se mani'est( com#lex !e la m(su$i !e natu$(
economic(, la m(su$i !e natu$( milita$(.
Codificarea $e#$e+int( o 'o$m( !e sistemati+a$e a no$melo$ )u$i!ice !int$*un sistem !e !$e#t,
ca$e #$esu#une cu#$in!e$ea nt$*un co!, a tutu$o$ no$melo$ )u$i!ice a#a$-in"n! aceleiai $amu$i !e
!$e#t, sau mai $est$"ns, $eglement($i a#a$-inn! aceleiai institu-ii !e !$e#t. Co!i'ica$ea im#lic( un
e'o$t u$ia !e #$eluc$a$e a unui mate$ial legislati com#let a#a$-in"n! unei $amu$i !e !$e#t i
int$o!uce$ea !e no$me unita$e ce$ute !e eolu-ia $ela-iilo$ sociale, #$eluc$a$e ca$e a$e n e!e$e
?
Ce$cet(to$ tiini'ic asociat 4 Institutul !e Ce$cet($i @u$i!ice %Aca!. An!$ei R(!ulescu& al Aca!emiei Rom"ne, De#a$tamentul !e D$e#t
#u,lic %6intil2 1on"oro3&, Docto$ n tiine )u$i!ice.
1
eou-ia legislati( n mate$iaA!omeniul su#us o#e$a-iunilo$ !e co!i'ica$e. Toto!at( !e'ini$ea i
t$ata$ea i!entic(Asimila$( a aceleiai institu-ii !e !$e#t, este unul !in sco#u$ile co!i'ic($ii.
Dic-iona$ul lim,ii $om"ne, t$atea+( co!i'ica$ea, ca 'iin! %sistemati3area 7i reunirea
normelor 8uridice referitoare la o anumit2 ramur2 a dreptului&.
Co!i'ica$ea a$e ca #$emi+( !e ,a+( #$inci#iile gene$ale ale sistemului !$e#tului i ale $amu$ii
!e !$e#t ce u$mea+( a 'i co!i'icat(, $e!"n! nt$*un singu$ act no$mati unita$ n con-inut i 'o$m(,
toate no$mele )u$i!ice !int$*o $amu$( sau cel #u-in ma)o$itatea no$melo$ )u$i!ice ale acelei $amu$i
!e !$e#t. 6$actic, co!i'ica$ea este o $e!a$e coe$ent( i sistemati+at( a unei legisla-ii s#eci'ice iAsau
s#eciale, ca$e a constitui !$e#tul #o+iti i toto!at( !$e#tul comun n mate$ie.
Co!ul a$e 'o$-a )u$i!ic( a unei legi, ns( este un act unic al legiuito$ului, ca$e $eglementea+(
unita$ un !omeniu al ie-ii sociale, cu o o$gani+a$e nt$*o conce#-ie isto$ico*logic( !iac$onic
1
, ca$e
a e#ui+a !in #unct !e e!e$e no$mati !omeniul su#us $eglement($ii co!i'icate. Acest act
legislati unic, este un act no$mati com#lex, ca$e sistemati+ea+( nt$*o succesiune eoluti( un
!omeniu, !e $egul( s#ecial, ca$e t$e,uie $eglementat com#let.
Co!i'ica$ea este o $eolu-ie i toto!at( o eolu-ie legislati(, o 'o$m( com#lex( a
$eglement($ii unui !omeniu al ie-ii sociale, al unui !omeniu al unei $amu$i !e !$e#t, al uno$ acte i
'a#te !in s'e$a gene$al( i s#ecial( a ie-ii sociale.
I!eea !e co!i'ica$e n !$e#t este un im#o$tant #$og$es al tiin-ei !$e#tului, ca$e toto!at(
c$ea+( un mecanism com#lex #ent$u a#lica$ea coe$ent( a uno$ institu-ii )u$i!ice la $ealit(-ile ie-ii
sociale.
Co!i'ica$ea este o o#e$( legislati( com#lex(, ca$e a$e la ,a+( cultu$a )u$i!ic( a e#ocii n
ca$e este ela,o$at co!ul, cu #e$s#ectia !e $eglementa$e legislati( #ent$u un iito$ 'oa$te
n!elungat, tim# n ca$e se a#lic( no$mele co!i'icate.
O#e$a legislati( !e co!i'ica$e, a$e !$e#t sco# ela,o$a$ea unui act no$mati nt$*o i+iune i nt$*o conce#-ie unita$(, g$u#at(
sistemic.
Co!i'ica$ea #e$mite o anali+( meto!ologic( a institu-iilo$ !e !$e#t $eglementate, #lec"n! !e
la unitate n !ie$sitate, nt$*o coe$en-( unita$( sistemati+at(.
>nt$*o $ecent( luc$a$e !e texte !e !$e#t %alese&
B
, se 'ace o nce$ca$e !e !e'ini$e a no-iunilo$ %C-10
3
& i
%C-1.&.CA$.-,
5
9, ceea ce !emonst$ea+( inte$esul #ent$u a !e'ini aceste !ou( no-iuni*institu-ii !e !$e#t. 6$elu(m o i!ee a lui @ean Ca$,onnie$ !in
luc$a$e s#un"n! c( nu suntem n 'a-a unei %"lacia5iuni& #e ca$e o a!uce co!ul i co!i'ica$ea, ci suntem n 'a-a unei %modernit25i&. Aceast( i!ee
su,linia+( $a#o$tul !int$e clasic i mo!e$n n a,o$!a$ea teo$iilo$ ca$e consi!e$( c( legea t$e,uie co!i'icat(.
tiin-a !$e#tului sus-ine necesitatea co!i'ic($ii, necesitate ce este sus-inut( !eo#ot$i( !e
!oct$ina i #$actica )u!icia$(, !e ia-a social( !e +i cu +i.
Co!i'ica$ea a$e nu numai un sco# n sine, !a$ i un $e+ultat u$m($it, un sco# ,ine !ete$minatC
* inte$#$eta$ea unita$( a no$mei )u$i!ice co!i'icateD
* hot($"$i )u!ec(to$eti coe$ente i unita$e cu o )u$is#$u!en-( #$ei+i,il( i constant(D
* sim#li'ica$ea i uni'ica$ea tut$o$ #$oce!u$ilo$ n $amu$a $es#ecti( !e !$e#tD
* asigu$a$ea #$emiselo$ unei cultu$i )u$i!ice sociale, a e'ectelo$ #$eenti e!ucatie ale
no$melo$ )u$i!ice n societate .
Din o$,i$ea cu$ent( nu #utem #$elua n-elesul comun !at co!i'ic($ii, !e nci'$a$e, !e
sec$eti+a$e a uno$ acte i 'a#te sociale, o$i un cu"nt la mo!( ast(+i, !e oculta$e.
Este ei!ent c( exist( o #e$s#ecti( asu#$a tiin-ei D$e#tului la con'luen-a co!i'ic($ilo$ !in
Rom"nia #e$ioa!ei 1E/5 4 B002 i ca$e #$e+int( un $eal inte$es !in #e$s#ectia eolu-iei legisla-iei
na-ionale i a inte$#$et($ii no$mei )u$i!ice i a uno$ #osi,ile co!i'ic($i s#eciale 4 $e#et(mC a unei
#osi,ile co!i'ic($i, cum a$ 'iC
%Co!ul c$imelo$ !e $(+,oi i al c$imelo$ cont$a #(cii i umanit(-ii&.
>n cele ce succe!, ne*am #$o#us s( examin(m o posibil2 codificare, #lec"n! !e la Conen-ia
!e A$misti-iu !in 1B =e#tem,$ie 1255 ncheiat( nt$e Fue$nul Rom"n i Fue$nul :niunii
1
Aici cu sens meto!( eoluti(, isto$ic( i !ialectic(.
B
F$e!e$ic Rouillois, E!itu$a Flamma$ion, 6a$is, 1222, #. B0G 4 B0E.
3
Co!.
5
Co!i'ica$e.
B
=oietice, Regatului :nit i =tatelo$ :nite ale Ame$icii, a T$atatului !e 6ace !in 10 Fe,$ua$ie 125G
!int$e 6ute$ile Aliate i Asociate i Rom"nia, $ati'icat la B3 August 125G, ca$e au 'ost u$mate !e o
legisla-ie inte$n( ce se #oate constitui nt$*un e$ita,il co! al c$imelo$ !e $(+,oi i al c$imelo$ cont$a
#(cii i cont$a umanit(-ii. A"n! ca #unct !e #leca$e n stu!iul nost$u $eglement($ile inte$na-ionale
la ca$e Rom"nia a 'ost i este #a$te, om e!ea cum unele $eglement($i !in acele $emu$i au
in'luen-at i in'luen-ea+( i ast(+i legisla-ia na-ional( i ia-a #u,lic(, inclusi a!o#ta$ea !e noi
$eglement($i conco$!ante Conen-iei !e A$misti-iu i T$atatului !e 6ace.
Nu #utem uita c( Andrei R:1U/0SCU a a'i$matC
%.deea unei or"ani3a5ii pentru 8usti5ia interna5ional2 a e;istat de mult2 vreme* -menirea
dornic2 de dreptate a c2utat aproape totdeauna s2<i asi"ure triumful nu numai =n2untrul
diferitelor "rup2i sociale ci 7i =n raporturile e;terne ale acestor "rup2ri
H
&.
Ante$io$, n 1235 a a#($ut un stu!iu al )u$istului C* Cutcutache R>mniceanu
/
C
%S-C.0$A$0A ,A?.U,./-R 7i noile tendin5e de reor"ani3are economic2 7i politic2 a 0uropei&
G
,
ceea ce a$at( #$ocu#($ile s#ecialitilo$ $om"ni ante$ioa$e !eclan($ii celui !e al !oilea $(+,oi
mon!ial, 'iin!c( luc$a$ea a #$imit #R0@.U/ Grup2rei Universitare Rom>ne pentru Societatea
,a5iunilor, #$eocu#($i #ent$u o )usti-ie inte$national exist"n! n Rom"nia inte$*,elic(. Dac(
amintim c( acest stu!iu a 'ost !e!icatC %6irtuosului 7i neobositului patriot 0;celen5ei Sale
1omnului ,.C-/A0 $.$U/0SCU cu cele mai respectuoase oma"ii de profund2 admira5ie&,
constat(m c( lumea tiin-i'ic( $om"neasc( e$a #$eocu#at( !e !$e#tul inte$national #u,lic, !e locul i
$olul Rom"niei n lume.
Iom su,linia c( !in aceast( #e$s#ecti( i i+iune, nu au 'ost ela,o$ate stu!ii $e'e$itoa$e la
inte$#$eta$ea no$mei )u$i!ice, #oate i 'iin!c( !u#( cel !e al Doilea R(+,oi 9on!ial #$io$it(-ile au
'ost altele !ec"t anali+a legisla-iei #ost*,elice. Iia-a tumultuoas( !e $e'ace$e a $(nilo$ celei mai
ma$i con'lag$a-ii mon!iale nu au mai inclus i anali+a tiin-i'ic( a inte$#$et($ii no$melo$ $e#a$ato$ii,
a neno$oci$ilo$ unui $(+,oi !us cu mi)loace neconen-ionale.
I!eea n'iin-($i unei instan-e #enale inte$na-ionale #ent$u )u!eca$ea c$imelo$ !e $(+,oi i
m#ot$ia umanit(-ii, a#a$e nt"i ca un a#el la contiin-a mon!ial( %=n care Germania era acu3at2
de s2v=r7irea de atrocit25i 7i viol2ri ale dreptului "in5ilor =n #olonia&
E
.
@usti-ia #enal( inte$national( a 'ost ma$cat( #$o'un! !e %#$(,ui$ea milita$( a F$an-ei,
ocu#a$ea ($ilo$ !e @os, Danema$cei, Estoniei, Jituaniei, Jetoniei i am#uta$ea see$( a g$ani-elo$
Rom"niei 4 #$in acce#ta$ea uno$ succesie ce!($i te$ito$iale n 'aoa$ea :.R.=.=., :nga$iei i
Kulga$iei
2
&.
>n anali+a #e ca$e o 'acem n cele ce succe!, aem n e!e$e la inte$#$eta$ea no$mei )u$i!ice
s#eciale c( %dreptul a fost redus la le"e&
10
, am s#une la co!, #$in co!i'ica$e.
Desigu$, anali+a unei #osi,ile co!i'ic($i o 'acem ast(+i c"n! con-inutul e#ocii n ca$e t$(im
este glo,ali+a$ea
11
i nu ca n e#oca n ca$e au 'ost ela,o$ate no$mele ce 'ac o,iectul anali+ei, c"n!
con-inutul e#ocii e$a %lupta pentru pace& i %or"ani3area post<belic2 a lumii&. =e #oate o$,i i !e
o#e$( !e $econst$uc-ie a ($ii
1B
!u#( ncheie$ea $(+,oiului.
=emni'iti( !in #unct !e e!e$e isto$ic 4#ent$u isto$ia noast$( na-ional(4 este Jegea n$. 55B
!in B5 August 1255 #ent$u !es'in-a$ea lag($elo$ !e inte$na$e, Dec$etul n$. 1./BH !in B3 August 1255
H
An!$ei R(!ulescu, Cu$tea 6e$manent( !e @usti-ie Inte$na-ional(, Analele Aca!emiei Rom"ne, 1B A#$ilie 125/, Kucu$eti,
125/, =e$ia III, Tomul LLIL, 9E9 B.
/
Docto$ n D$e#t.
G
Ti#og$a'ia Reistei Feniului, Kucu$eti, Cot$oceni.
E
Diana 4 Ja$isa Cn!ea, Cu$tea 6enal( Inte$na-ional( o anali+( inte$!isci#lina$(, E!itu$a 9ilita$(, Kucu$eti, B00E, #. 52.
2
Co$nel F$a!, Al II*lea A$,it$a) !e la Iiena ;30 Aug. 1250<. 6o+i-ia a$matei $om"ne, E!itu$a Jimes, Mal(u, B000, #. 12.
10
Ra'ael Encianis !e 9unago$$i, .ntroduction "enerale au droit, Cham#us :nie$site 4 Flamma$ion, 6a$is, B00/, #. 3B3 4
3B/.
11
6$elu(m ca$acte$i+a$ea glo,ali+($ii !int$*o $ecent( a#a$i-ie n lim,a $om"n( a unei im#o$tante anali+e '(cute !e Thomas
J. F$ie!man i 9ichael 9an!el,aum n ca$tea NC0 A@ &-S$ A Cum au pierdut Statele Unite suprema5ia =n lumea pe care au
inventat<o 7i cum o pot redob=ndi&, E!itu$a 6oli$om, Iai, B01BC N0sen5a "lobali32rii este mi7carea liber2 a oamenilor bunurilor
serviciilor 7i capitalului dincolo de "rani5ele na5ionale&, #. 33.
1B
I. =t. Toma, !octo$ n D$e#t, $e'e$ent titula$ la 9iniste$ul A'ace$ilo$ Inte$ne, =tatutul sinist$a-ilo$ !e $(+,oiu, E!itu$a
Fo$)an, Kucu$eti, 125H.
3
;9onito$ul O'icial n$. 12G ,is !in B5 August 1255<, al c($ui con-inut e$a constituit !int$*un Articol
unic
13
, ca$e sta,ilea !es'iin-a$ea lag($elo$ !e inte$na$e, ca o #$emis( la noua legisla-ie ca$e a 'i
a!o#tat( !u#( acest moment.
Inte$#$eta$ea no$melo$ )u$i!ice !u#( B3 August 1255 n mate$ia c$imelo$ !e $(+,oi i a celo$
cont$a #(cii i cont$a umanit(-ii, sunt #e te$ito$iile Rom"niei $ent$egite ;!a$ totui ciuntit(, !eoa$ece
e'ectele 6$otocolului A!i-ional =ec$et =oieto 4 Fe$man !in B3 August 1232, semnat la 9oscoa,
#ent$u Fue$nul Reich*ului ge$man !e I. I. Ri,,ent$o# i cu #ute$i !e#line !in #a$tea Fue$nului
:.R.=.=. !e c(t$e I. 9oloto, #$o!uc nc( e'ecte< su#use >naltului Dec$et Regal n$. 1/B/ !in 31
August 1255, #u,licat 9onito$ul O'icial n$. B0B !in B =e#tem,$ie 1255, !e $e#une$e n igoa$e a
%Constitu-iunii !in 1E//, cu mo!i'ic($ile ce ulte$io$ i*au 'ost a!use i !e Constitu-iunea !in B2
9a$tie 12B3&.
>n 9onito$ul O'icial n$. B3H a#a$e Dec$etul n$. 1E52 !in 10 Octom,$ie 1255 %pentru
completarea actului constitu5ional de la 2 septembrie 1944& i !e sanc-iona$e exem#la$( a
inoa-ilo$ #ent$u !e+ast$ul -($ii, sco# n ca$e au 'ost a!(ugate alineateleC
%Jegile s#eciale o$ #$ee!ea con!i-iunile n ca$e o$ #utea 'i u$m($i-i i sanc-iona-i to-i
acei ca$e n o$ice calitate i n o$ice 'o$m( au cont$i,uit la !e+ast$ul -($ii, n leg(tu$( cu $(+,oiul
#u$tat m#ot$ia Na-iunilo$ :nite.Aceste legi o$ #utea #$ee!ea i m(su$i #ent$u u$m($i$ea ae$ii
lo$&.
O enume$a$ea a acesto$ legi, ne con!uce la i!eea c( ele sunt unita$e i au un singu$ sco#,
anume acela al $es#ect($ii o,liga-iilo$ asumate !e Rom"nia #$in Conen-ia !e A$misti-iu !in 1B
=e#tem,$ie 1255 ncheiat nt$e Fue$nul Rom"n #e !e o #a$te i Fue$nul :niunii =oietice,
Regatului :nit i statelo$ :nite ale Ame$icei #e !e alt( #a$te, #u,licat n 9onito$ul O'icial n$. B12
!in BB =e#tem,$ie 1255 i $e#u,licat !in cau+a unei e$o$i tehnice n 9onito$ul O'icial n$. B5/ !in
15 Noiem,$ie 1255, n lim,ile $om"n(, $us( i engle+(.
Din Conen-ia !e A$misti-iu este im#o$tant !e $e-inut con-inutul a$t. 15C
%Guvernul 7i Bnaltul Comandament Rom>n se obli"2 s2 colabore3e cu Bnaltul Comandament
Aliat CSovieticD la arestarea 7i 8udecarea persoanelor acu3ate de crime de r23boiu&.
T$atatul !e #ace !in 10 Fe,$ua$ie 125G !int$e 6ute$ile Aliate i Asociate i Rom"nia,
$ati'icat la B3 August 125G, a$e o #$ee!e$e 4 a$t. H 4 cu a#lica,ilitate i #e iito$, nem($ginit n
tim#C
ERom>nia care =n conformitate cu Conven5ia de Armisti5iu a luat m2suri pentru disolvarea
tuturor ar"ani3a5iunilor de tip fascist pe teritoriul rom>n fie ele politice militare sau paramilitare
precum 7i altor or"ani3a5iuni f2c>nd o propa"anda ostil2 Uniunii Sovietice sau oric2reia dintre
celelalte ,a5iuni Unite nu va =n"2dui =n viitor e;isten5a 7i activitatea unor or"ani3a5iuni de aceast2
natur2 care au drept scop lipsirea poporului de drepturile sale democratice.&
6ent$u $es#ecta$ea o,liga-iilo$ asumate, Rom"nia a a!o#tat o legisla-ie conex(, !a$ a
#$e(+ut n ca#itolul !e in'$ac-iuni !in Co!ul #enal, legisla-ia co!i'icat( ca$e a!uce la n!e#lini$e
!is#o+i-iile !in actele inte$na-ionale la ca$e Rom"nia este #a$te.
A!o#ta$ea O$!onan-ei !e :$gen-( n$. 31 !in 13 ma$tie B00B #$iin! inte$+ice$ea
o$gani+a-iilo$ i sim,olu$ilo$ cu ca$acte$ 'ascist, $asist sau xeno'o, i a #$omo($ii cultului
#e$soanelo$ inoate !e sa"$i$ea uno$ in'$ac-iuni cont$a #(cii i omeni$ii, este o ilust$a$ea a
a!uce$ii la la n!e#lini$e a anga)amentelo$ Rom"niei. Dis#o+i-iile !in O$!onan-( #$ein i com,atC
u$a na-ional(, u$a $asial( sau $eligioas(, !isc$imina$ea i s("$i$ea in'$ac-iunilo$ cont$a #(cii i
cont$a omeni$ii, inte$+ic"n!u*se o$gani+a-iile i sim,olu$ilo$ cu ca$acte$ 'ascist, $asist sau xeno'o, i
#$omoa$ea cultului #e$soanelo$ inoate !e s("$i$ea uno$ in'$ac-iuni cont$a #(cii i cont$a
omeni$ii.
13
Re!(m nt$eaga legeC FC.D #e data pre3entului decret<le"e se desfiin5ea32 pe =ntre"ul teritoriu al 52rii toate la"2rele de
internare create prin orice dispo3i5ie le"al2 sau administrativ2* $o5i interna5ii vor fi pu7i =n libertate imediat f2r2 nici o alt2
formalitate prealabil2* $otodat2 se suspend2 cu efect imediat toate dispo3i5iile administrative privitoare la fi;area obli"ativit25ii
domiciliului* C..D 1ispo3i5iile art* 2G din decretul<le"e nr* 2)G din G &ebruarie 194) decretul<le"e nr* HH2 din 2 @artie 194) 7i orice
alte dispo3i5iuni contrare pre3entului decret se abro"2* C...D $oate m2surile de si"uran52 =n"r2ditoare a libert25ii individuale sunt
7i r2m>n desfiin5ate.&
5
>n lite$atu$a !e s#ecialitate nu aem o !e'ini-ie i un consens #ent$u !e'ini$ea c$imelo$
m#ot$ia umanit(-ii, ns( se $ecunoate c( genoci!ul este te$menul simila$, ns( ca$e, n o#inia
noast$( nu aco#e$( integ$al con-inutul acesto$ c$ime. =e im#un unele !e'ini$i conce#tuale, n ca$e
t$e,uie su,liniat ca$acte$ul !e %mas2& i %sistematic& al !ist$uge$ii uno$ g$u#u$i !e #o#ula-ie ciil(,
!in motie $asiale, #olitice, $eligioase sau !in alte motie !e intole$an-(, sau exte$min($ile n mas(
sau to$tu$a$ea n mas(.
Toate aceste 'a#te t$e,uie s( 'ie comise n ca!$ul uno$ con'licte milita$e 4 +onale sau extinse
4 nt$e a$mat( i #o#ula-ia ciil(, sau n ca+ $eolt( #o#ula$(.
T$e,uie s( existe o inten-ie #$eexistent( !e a comite asemena 'a#te, ele ne'iin! #osi,ile s( 'ie
comise !in cul#(.
C$imele m#ot$ia #(cii sunt o a$iant a c$imelo$ cont$a umanit(-ii, !a$ acestea sunt comise
numai #$in iola$ea t$atatelo$ inte$na-ionale i numai n ca!$ul unui con'lict a$mat nt$e cel #u-in
!ou( state.
C$imele m#ot$ia #(cii, sunt $(+,oaiele !e ag$esiune, #l(nuite i #$eg(tite m#ot$ia alto$
state in!e#en!ente i sue$ane, #$in iola$ea t$atatelo$ i aco$!u$ilo$ inte$na-ionale.
C$imele m#ot$ia #(cii au 'ost !e'inite n cu$sul 6$oceselo$ !e la NO$n,e$g i !e la To78o,
al(tu$i !e c$imele !e $(+,oi ;ca 'o$m( a c$imelo$ ca$e ncalc( legile $(+,oiului i cutumele #ent$u
#u$ta$ea $(+,oiului<, ia$ c$imele m#ot$ia umanit(-ii ;!e'inite ca exte$mina$ea, #e$secuta$ea #e
motie #olitice sau $asiale, ca acte inumane s("$ite m#ot$ia #o#ula-iei ciile i n s#ecial
m#ot$ia co#iilo$, 'emeilo$ i $stnicilo$<.
O$gani+a-ia Na-iunilo$ :nite a consac$at %principiul nea"resiunii9 n #olitica inte$na-ional(,
sta,ilin! c( $(+,oiul !e ag$esiune este cea mai g$a( c$im( inte$na-ional(, cali'icat( %crim2
=mpotriva p2cii&.
C$im( m#ot$ia #(cii #oate 'i consi!e$ate i #$o#agan!a n 'aoa$ea $(+,oiului, 'iin!
consi!e$at act #$e#a$ato$iu !e $(+,oi.
De $e-inut c( toate c$imele, cont$a umanit(-ii, cont$a #(cii i cont$a umanit(-ii au ca$acte$ul
!e a 'i im#$esc$i#ti,ile n ceea ce #$iete sanc-iona$ea acesto$a.
=e #ot constitui nt$*un e$ita,il co! al c$imelo$ !e $(+,oi i al c$imelo$ cont$a #(cii i
umanit(-ii
14
toate actele no$matie ale unui stat, acte no$matie menite s( #$ein(, s( u$m($easc( i
s( #e!e#seasc( aceste c$ime, a"n! o,liga-ia asumat( #$in acte )u$i!ice inte$na-ionale !e a
t$ans#une n legisla-ia na-ional( m(su$ile #unitie i toto!at( !e a !i'u+a actele no$matie 4 inte$ne
sau inte$na-ionale 4 n e!e$ea #$eeni$ii comite$ii uno$ asemenea 'a#te #enale.
Rom"nia i*a asumat o,liga-ii #e ca$e le $es#ect(, ast'el n Co!ul #enal a#a$ $eglementate
toate aceste as#ecte
1H
.
15
6et$e Ionescu, #$ocu$o$ T$i,unalul Il'o, Codul Crimelor de R23boiu 7i al Crimelor Contra #2cii 7i Umanit25ii, E!itu$a
:nie$sul, Kucu$eti, 125G.
1H
A$t. 1H3 * Tim# !e $(+,oiC %Tim# !e $(+,oi& este inte$alul !e tim# !e la !ata !ecla$($ii mo,ili+($ii sau !e la nce#e$ea
o#e$a-iilo$ !e $(+,oi #"n( la !ata t$ece$ii a$matei la sta$ea !e #ace. Titlul LI * In'$ac-iuni Cont$a 6(cii i Omeni$ii.
A$t. 3H/ * #ropa"anda pentru r23boiC 6$o#agan!a #ent$u $(+,oi, $(s#"n!i$ea !e -ti$i ten!en-ioase sau inentate, !e natu$( s(
se$easc( a-"-($ii la $(+,oi, sau o$ice alte mani'est($i n 'aoa$ea !e+l(n-ui$ii unui $(+,oi, s("$-ite #$in g$ai, sc$is, $a!io, telei+iune,
cinematog$a' sau #$in alte asemenea mi)loace, se #e!e#sesc cu nchisoa$e !e la H la 1H ani -i inte$+ice$ea uno$ !$e#tu$i.
A$t. 3HG 4 GenocidulC =("$-i$ea n sco#ul !e a !ist$uge n nt$egime sau n #a$te o colectiitate sau un g$u# na-ional, etnic, $asial sau
$eligios, a $euneia !int$e u$m(toa$ele 'a#teC a< uci!e$ea mem,$ilo$ colectiit(-ii sau g$u#uluiD ,< (t(ma$ea g$a( a integ$it(-ii 'i+ice
sau mintale a mem,$ilo$ colectiit(-ii sau g$u#uluiD c< su#une$ea colectiit(-ii o$i g$u#ului la con!i-ii !e existen-( sau t$atament !e
natu$( s( !uc( la !ist$uge$e 'i+ic(D !< lua$ea !e m(su$i tin+"n! la m#ie!ica$ea na-te$ilo$ n s"nul colectiit(-ii sau g$u#uluiD e<
t$ans'e$a$ea 'o$-at( a co#iilo$ a#a$-in"n! unei colectiit(-i sau unui g$u#, n alt( colectiitate sau n alt g$u#, se #e!e#se-te cu
!eten-iune #e ia-( sau cu nchisoa$e !e la 1H la BH !e ani -i inte$+ice$ea uno$ !$e#tu$i. Dac( 'a#ta este s("$-it( n tim# !e $(+,oi,
#e!ea#sa este !eten-iunea #e ia-(. >n-elege$ea n e!e$ea s("$-i$ii in'$ac-iunii !e genoci! se #e!e#se-te cu nchisoa$e !e la H la B0
!e ani i inte$+ice$ea uno$ !$e#tu$i.
A$t. 3HE * $ratamentele neomenoaseC =u#une$ea la t$atamente neomenoase a $(ni-ilo$ o$i ,olnailo$, a mem,$ilo$ #e$sonalului ciil
sanita$ sau al C$ucii Ro-ii o$i al o$gani+a-iilo$ asimilate acesteia, a nau'$agia-ilo$, a #$i+onie$ilo$ !e $(+,oi i n gene$al a o$ic($ei alte
#e$soane c(+ute su, #ute$ea a!e$sa$ului, o$i su#une$ea acesto$a la ex#e$ien-e me!icale sau -tiin-i'ice ca$e nu sunt )usti'icate !e un
t$atament me!ical n inte$esul lo$, se #e!e#se-te cu nchisoa$e !e la H la B0 !e ani -i inte$+ice$ea uno$ !$e#tu$i.
Cu aceea-i #e!ea#s( se sanc-ionea+( s("$-i$ea 'a-( !e #e$soanele a$(tate n alineatul #$ece!ent a $euneia !int$e u$m(toa$ele 'a#teC
a< const$"nge$ea !e a se$i n 'o$-ele a$mate ale a!e$sa$uluiD ,< lua$ea !e ostateciD c< !e#o$ta$eaD !< !isloca$ea sau li#si$ea !e
li,e$tate '($( temei legalD e< con!amna$ea sau execu-ia '($( o )u!ecat( #$eala,il( e'ectuat( !e c(t$e un t$i,unal constituit n mo! legal
i ca$e s( 'i )u!ecat cu $es#ecta$ea ga$an-iilo$ )u!icia$e 'un!amentale #$e(+ute !e lege. To$tu$a$ea, mutila$ea sau exte$mina$ea celo$
H
Nu #utem t$ece #este Jegea n$. 305 !in 30 August 125G #ent$u $ati'ica$ea T$atatului !e 6ace
nt$e Rom"nia i 6ute$ile Aliate i Asociate, ca$e auto$i+a Fue$nul s( $ati'ice i s( execute t$atatul
!e 6ace, semnat la 6a$is la 10 Fe,$ua$ie 125G. Jegea e$a otat( !e A!una$ea De#uta-ilo$ la B3
August 125G n u$ma ai+ului Consiliului Jegislati n$. 2B !in 125G.
Rom"nia i*a n!e#linit o,liga-iile inte$na-ionale asumate cu ,un( c$e!in-(, ast'el c( a
a!o#tat o legisla-ie su,si!ia$(, sanc-ionato$ie a c$imelo$ !e $(+,oi, a c$imelo$ cont$a #(cii i cont$a
umanit(-ii, n'iin-a$ea T$i,unalelo$ 6o#o$ului i a unei #$oce!u$i s#eciale !e )u!eca$e a acesto$
c$ime, !in ca$e amintimC
Jegea n$. 5EE !in 11 Octom,$ie 1255 #$iito$ la m(su$ile #$iatie !e li,e$tate m#ot$ia
celo$ inoa-i !e !e+ast$ul ($ii i la m(su$i asigu$(toa$e asu#$a ,unu$ilo$ acesto$ #e$soane.
Jegea n$. 31B #ent$u sanc-iona$ea c$iminalilo$ !e $(+,oi ;9onito$ul O'icial n$. 25 !in B5
A#$ilie 125H< i Jegea n$. /5G !in 15 August 125H #ent$u a!minist$a$ea i lichi!a$ea ,unu$ilo$
con'iscate n temeiul Jegii n$. 31B !in B5 A#$ilie 125H.
Jegea n$. BE2 #ent$u !es'iin-a$ea i inte$+ice$ea o$gani+a-iunilo$ !e ti# 'ascist, #$o'ascist,
sau te$o$ist, #olitice, milita$e sau #a$amilita$e ;9onito$ul O'icial n$. 1E2 !in 1E August 125G<.
Jegea n$. B21 #ent$u u$m($i$ea i sanc-iona$ea celo$ inoa-i !e c$ime !e $(s,oiu sau
m#ot$ia #(cii, o$i a umanit(-ii ;9onito$ul O'icial n$. 1E2 !in 1E August 125G<.
>n ca!$ul legilo$ $e#a$ato$ii conexe, #e un loc a#a$te se a'l( Dec$etul 4 Jege n$. /0G !in 125H #ent$u
anula$ea i $eoca$ea uno$ acte !e !is#o+i-ie ncheiate n m#$e)u$($i s#eciale
1/
, act no$mati ca$e a
$e#une n situa-ia ante$ioa$( #e cei a'ecta-i #$in Co!ul !e $om"ni+a$e.
1efini5ia interpret2rii normei 8uridice stabile7te c(C inte$#$eta$ea no$mei )u$i!ice este un
#$oces am#lu $a-ional logic, ca$e ex#lic( sensul no$mei )u$i!ice, #$int$*o anali+( teo$etic( a unui text
sau al unui sistem !e texte n $a#o$t !e o situa-ie !e 'a#t sau !e o suit( !e situa-ii !e 'a#t, #$in ca$e
se u$m($ete #une$ea n conco$!an-( a oin-ei legiuito$ului cu $ealitatea, atunci c"n! no$ma )u$i!ic(
nu este su'icient !e cla$( sau #$ecis(.
>n acelai sens om !e'ini inte$#$eta$ea no$mei )u$i!ice co!i'icate, a!(ug"n! c( n ca!$ul
co!ului aem o inte$#$eta$e unita$( i sistemati+at( a 'iec($ei institu-ii )u$i!ice.
Iiito$ul este al co!i'ic($ii legislatie, al unei sistemati+($i a no$melo$ )u$i!ice, #e ca$e o 'ace
legislato$ul n e!e$ea a$moni+($ii legisla-iei na-ionale cu no$mele )u$i!ice i !i$ectiele const$uc-iei
eu$o#ene.
Co!u$ile unice eu$o#ene se o$ im#une n ca!$ul const$uc-iei eu$o#ene, ast'el c(
a$moni+a$ea i sistemati+a$ea no$melo$ )u$i!ice o$ cunoate noi alen-e.
#$e(+u-i n alin. 1 se #e!e#se-te cu !eten-iune #e ia-( sau cu nchisoa$e !e la 1H la BH !e ani i inte$+ice$ea uno$ !$e#tu$i. Dac(
'a#tele #$e(+ute n #$e+entul a$ticol sunt s("$-ite n tim# !e $(+,oi, #e!ea#sa este !eten-iunea #e ia-(.
A$t. 3H2 * 1istru"erea unor obiective 7i =nsu5irea unor bunuri* Dist$uge$ea n nt$egime sau n #a$teC a< a cl(!i$ilo$, a o$ic($o$ alte
const$uc-ii sau a naelo$ ca$e se$esc !e s#italeD ,< a mi)loacelo$ !e t$ans#o$t !e o$ice 'el a'ectate unui se$iciu sanita$ sau !e C$uce
Ro-ie, o$i al o$gani+a-iilo$ asimilate acesteia, #ent$u t$ans#o$tul $(ni-ilo$, ,olnailo$, mate$ialelo$ sanita$e sau al mate$ialelo$ C$ucii
Ro-ii o$i ale o$gani+a-iilo$ asimilate acesteiaD c< a !e#o+itelo$ !e mate$iale sanita$e, !ac( toate acestea #oa$t( semnele !istinctie
$eglementa$e, se #e!e#se-te cu nchisoa$e !e la H la B0 !e ani i inte$+ice$ea uno$ !$e#tu$i. Cu aceea-i #e!ea#s( se sanc-ionea+(
nsu-i$ea su, o$ice 'o$m(, ne)usti'icat( !e o necesitate milita$( -i s("$-it( n #$o#o$-ii ma$i, a mi)loacelo$ sau mate$ialelo$ !estinate
#ent$u a)uto$ul o$i ng$i)i$ea $(ni-ilo$ sau ,olnailo$ c(+u-i su, #ute$ea a!e$sa$ului. Tot ast'el se sanc-ionea+( !ist$uge$ea n
nt$egime sau n #a$te, o$i nsu-i$ea su, o$ice 'o$m(, ne)usti'icat( !e $eo necesitate milita$( i s("$-it( n #$o#o$-ii ma$i, a o$ic($o$
alte ,unu$i.
A$t. 3/0 * 1istru"erea 8efuirea sau =nsu5irea unor valori culturale* Dist$uge$ea su, o$ice 'o$m(, '($( necesitate milita$(, !e
monumente sau const$uc-ii ca$e au o aloa$e a$tistic(, isto$ic( o$i a$heologic(, !e mu+ee, ma$i ,i,lioteci, a$hie !e aloa$e isto$ic(
sau -tiin-i'ic(, o#e$e !e a$t(, manusc$ise, c($-i !e aloa$e, colec-ii -tiin-i'ice sau colec-ii im#o$tante !e c($-i, !e a$hie, o$i !e
$e#$o!uce$i ale ,unu$ilo$ !e mai sus i n gene$al a o$ic($o$ alo$i cultu$ale ale #o#oa$elo$, se #e!e#se-te cu nchisoa$e !e la H la B0
!e ani i inte$+ice$ea uno$ !$e#tu$i. Cu aceea-i #e!ea#s( se sanc-ionea+( )e'ui$ea sau nsu-i$ea su, o$ice 'o$m( a $euneia !int$e
alo$ile cultu$ale a$(tate n #$e+entul a$ticol, !e #e te$ito$iile a'late su, ocu#a-ie milita$(.
A$t. 3/1 * Sanc5ionarea tentativei t2inuirii 5i favori32rii* Tentatia in'$ac-iunilo$ #$e(+ute n #$e+entul titlu se #e!e#sete. T(inui$ea
i 'ao$i+a$ea #$iitoa$e la in'$ac-iunile !in acest titlu se #e!e#sesc cu nchisoa$e !e la 3 la 10 ani. T(inui$ea i 'ao$i+a$ea s("$-ite
!e so- sau !e o $u!( a#$o#iat( n ca+ul in'$ac-iunilo$ #$e(+ute n a$t. 3HG i 3HE alin. 3 i 5 se #e!e#sesc. Jimitele #e!e#sei #$e(+ute
n alin. B se $e!uc la )um(tate, ia$ n ca+ul celo$lalte in'$ac-iuni, t(inui$ea i 'ao$i+a$ea nu se #e!e#sesc.
1/
/ =e#tem,$ie 1250 4 B3 August 1255.
/