Sunteți pe pagina 1din 20

5/14/13 HG 996/2008 Circulaia Materialelor lemnoase i SUMAL

www.suceava.regimsilvic.eu/Site/_Legislatie/HG 996 din 1998 Circulatia ML si SUMAL.htm 1/20


HOTARRE nr. 996 din 27 august 2008 pentru aprobarea Normelor
referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor
lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si
al instalatiilor de prelucrat lemn rotund
Forma sintetic la data 30-iul-2010. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.
n temeiul art. 108 din Constitutia Romniei, republicata, si al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul
silvic,
Guvernul Romniei adopta prezenta hotarre.
Art. 1
Se aproba Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la
regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund,
denumite n continuare norme, prevazute n anexa care face parte integranta din prezenta hotarre.
Art. 2
ncalcarea prevederilor prezentei hotarri atrage, dupa caz, raspunderea civila, contraventionala sau
penala a persoanei vinovate, potrivit reglementarilor legale n vigoare.
Art. 3
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a)neutilizarea sistemului informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase, denumit n
continuare SUMAL, de catre persoanele prevazute la art. 20 alin. (2) din norme;
b)nerespectarea obligatiilor referitoare la raportarea de catre utilizatori a datelor n SUMAL;
c)nerespectarea obligatiilor referitoare la modul de operare de catre utilizatori a datelor SUMAL.
Art. 4
(1)Faptele prevazute la art. 3 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a)fapta prevazuta la lit. a), cu amenda de la 1.500 lei la 10.000 lei;
b)fapta prevazuta la lit. b), cu amenda de la 1.500 lei la 10.000 lei, retragerea acordului pentru
eliberarea documentelor cu regim special si confiscarea materialului lemnos;
c)fapta prevazuta la lit. c), cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei si suspendarea acordului pentru
eliberarea si utilizarea documentelor cu regim special pe o perioada de la 1 la 6 luni.
(2)n cazul n care contraventiile prevazute la art. 3 sunt savrsite de catre persoane juridice, limitele
minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (1) se majoreaza de 3 ori, iar n cazul n care sunt
savrsite de catre personalul silvic, limitele amenzilor prevazute la alin. (1) se majoreaza de 2 ori.
(3)n cazul n care organele de control constata ca n timpul transportului cu mijloace feroviare
materialele lemnoase nu au avizul de nsotire prevazut la art. 4 din norme sau nu au provenienta legala,
confiscarea materialelor lemnoase se realizeaza dupa sosirea lor n statia de destinatie, la locul prevazut
pentru descarcare, cu anuntarea n scris a destinatarului despre confiscare, de catre personalul
autorizat al operatorului de transport feroviar, administratorului si/sau al gestionarului infrastructurii,
dupa caz.
(4)Materialele lemnoase confiscate, n conditiile legii, de organele silvice, organele de politie, de
organele care exercita controlul financiar-fiscal din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, precum si
ale Garzii Financiare, mputernicite, vor fi date n custodie ocolului silvic cu competente teritoriale, pna
la valorificare.
(5)n cazul n care la ocolul silvic prevazut la alin. (4) nu exista spatii adecvate si/sau mijloace de
ncarcare-descarcare, agentul constatator stabileste de comun acord cu ocolul silvic respectiv un alt
spatiu pentru detinerea n custodie a materialului lemnos confiscat sau retinut n vederea confiscarii,
inclusiv n spatiile detinatorului, cu acceptul acestuia.
(6)n situatia n care materialele lemnoase confiscate se afla n mijloace de transport, transportatorul
este obligat sa le transporte pe cheltuiala expeditorului la locul de predare n custodie stabilit de agentul
constatator.
(7)n cazul aplicarii sanctiunii complementare a confiscarii, pentru materialele lemnoase care nu se
gasesc sau care nu pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata contravalorii lor n lei,
potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare, n termenul legal, n numerar sau prin virament, n contul indicat n procesul-
verbal.
(la data 20-ian-2009 Art. 4, alin. (7) a fost reglementat de Ordinul 6/2009 )
(8)Calculul contravalorii materialelor lemnoase prevazute la alin. (7) se face la preturi de referinta, pe
specii si sortimente, stabilite anual n raport cu valoarea de circulatie a materialelor lemnoase, prin ordin
al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pe baza pretului pietei,
rezultat prin calcularea mediei ultimelor preturi de vnzare, comunicate de administratorii fondului
forestier proprietate publica, care au vndut sortimentul respectiv n ultimele 6 luni.
Art. 5
Urmatoarele categorii de personal au calitatea de agent constatator si au dreptul si obligatia sa
5/14/13 HG 996/2008 Circulaia Materialelor lemnoase i SUMAL
www.suceava.regimsilvic.eu/Site/_Legislatie/HG 996 din 1998 Circulatia ML si SUMAL.htm 2/20
efectueze controlul provenientei, al circulatiei materialelor lemnoase, precum si controlul instalatiilor de
transformat lemn rotund, sa constate contraventiile prevazute la art. 3, sa aplice sanctiunile prevazute
la art. 4, precum si sa ia masurile stabilite la art. 13 din norme, conform competentelor teritoriale:
a)personalul silvic din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura cu atributii de
control al regimului silvic, precum si din cadrul structurilor teritoriale subordonate acesteia;
b)personalul silvic din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, al unitatilor si subunitatilor
acesteia;
c)personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice private;
d)ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romne si Politiei de Frontiera Romne, special abilitati;
e)personalul care exercita controlul financiar-fiscal din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor,
precum si cel al Garzii Financiare;
f)personalul silvic din cadrul structurilor de administrare a parcurilor nationale si a parcurilor naturale.
Art. 6
Contraventiilor prevazute la art. 3 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 7
n termen de 60 de zile de la data intrarii n vigoare a prezentei hotarri, autoritatea publica centrala
care raspunde de silvicultura va ncheia protocoale de colaborare cu Ministerul Internelor si Reformei
Administrative, Ministerul Transporturilor, Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. si cu
Autoritatea Nationala a Vamilor n vederea aplicarii n bune conditii a prevederilor prezentei hotarri.
Art. 8
(1)Prezenta hotarre intra n vigoare la data de 1 octombrie 2008.
(2)La data de 1 octombrie 2008 se abroga Hotarrea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea
Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de
transformat lemn rotund, publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 328 din 16 aprilie 2004,
cu modificarile si completarile ulterioare.
(3)Formularele de documente de provenienta si de nsotire a materialelor lemnoase prevazute
n Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al
instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotarrea Guvernului nr. 427/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare, ramn valabile o perioada de 90 de zile de la data intrarii
n vigoare a prezentei hotarri.
(la data 07-oct-2008 Art. 8 completat de Art. 1 din Hotarirea 1227/2008 )
-****-
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Dacian Ciolos
Ministrul internelor si reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul transporturilor,
Antonel Tanase,
secretar de stat
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian
ANEXA:
Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 643 din data de 9 septembrie 2008
Forma sintetic la data 30-iul-2010. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.

NORME din 27 august 2008 referitoare la provenienta, circulatia si
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de
depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn
rotund
Forma sintetic la data 30-iul-2010. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 01-oct-2008 actul a fost aprobat de Hotarirea 996/2008 )
(la data 23-sep-2008 actul a fost reglementat de Metodologie din 2008 )
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
Prezentele norme reglementeaza documentele de provenienta si de nsotire a materialelor lemnoase,
modul cum se completeaza si se elibereaza aceste documente, circulatia materialelor lemnoase, precum
si controlul circulatiei acestora, al depozitelor, al spatiilor destinate depozitarii temporare si al
5/14/13 HG 996/2008 Circulaia Materialelor lemnoase i SUMAL
www.suceava.regimsilvic.eu/Site/_Legislatie/HG 996 din 1998 Circulatia ML si SUMAL.htm 3/20
instalatiilor de transformat lemn rotund.
Art. 2
n sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a)materiale lemnoase - lemnul rotund sau despicat de lucru, lemnul de foc, cheresteaua, precum si
lemnul ecarisat ori cioplit si lemnul brut, prelucrat sau semifabricat;
b)provenienta materialelor lemnoase - sursa localizata de unde au fost obtinute materialele lemnoase,
respectiv:
- fondul forestier national proprietate publica si/sau privata;
- vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national, astfel cum este definita la
pct. 50 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic;
- centre de sortare, prelucrare, depozitare si comercializare a materialelor lemnoase;
- state membre ale Uniunii Europene;
- state terte;
c)document de provenienta - document care certifica localizarea sursei de unde au fost obtinute
materialele lemnoase;
d)circulatia materialelor lemnoase - actiunea de transport al materialelor lemnoase de la locul de unde
au fost recoltate, obtinute sau depozitate la un alt loc, folosindu-se n acest scop orice mijloc de
transport, si/sau transmiterea proprietatii asupra materialelor lemnoase n orice mod;
e)aviz de nsotire - document care nsoteste materialul lemnos, cu scopul de a atesta provenienta
legala a acestora, pe perioada transportului si/sau pe perioada depozitarii;
f)controlul provenientei, al circulatiei materialelor lemnoase, precum si al instalatiilor de transformare a
lemnului rotund - actiunile ntreprinse pentru stabilirea provenientei materialelor lemnoase recoltate, a
celor comercializate, precum si a celor transportate pe orice fel de cai de transport si/sau care sunt
supuse proceselor de prelucrare ori depozitare. Actiunile respective se exercita asupra tuturor
mijloacelor care efectueaza transporturi de materiale lemnoase, n locurile si spatiile n care se afla
materiale lemnoase, cum sunt: depozite aflate pe domeniul public sau privat, incintele instalatiilor de
transformare a lemnului rotund, punctele de lucru ale instalatiilor de debitat lemn - fixe ori mobile,
centrele de sortare sau de comercializare si altele asemenea, precum si la sediul persoanelor juridice
unde se afla documentele supuse verificarii;
g)detinator - proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, transportatorul, depozitarul,
custodele, precum si orice alta persoana fizica sau juridica n temeiul unui titlu legal de fond forestier
sau de materiale lemnoase;
h)unitate silvica - ocol silvic, district silvic sau canton silvic;
i)infrastructura cailor ferate - liniile de cale ferata curente dintre statii, liniile de cale ferata de primire-
expediere din statii, liniile de cale ferata de evitare, liniile de cale ferata care asigura accesul la
infrastructura portuara sau terminale, aparatele de cale, trecerile la nivel cu liniile de cale ferata,
podurile, viaductele, tunelurile si alte constructii si lucrari de aparare si protectie aferente, lucrarile
geotehnice de protectie si de consolidare, plantatiile de protectie a liniilor de cale ferata, instalatiile fixe
de siguranta si conducere operativa a circulatiei feroviare, aferente liniilor de cale ferata, triajele de
retea ale caii ferate si terenurile afectate acestora, retelele fixe de telecomunicatii feroviare, precum si
terenurile aferente acestora;
j)mijloc de transport - partea autovehiculului rutier distinct nmatriculata, vagonul de cale ferata,
slepul, nava, containerul pentru transportul terestru sau naval, mijlocul de tractare hipo, n care se
transporta materiale lemnoase, dupa caz; n sensul prezentelor norme sunt considerate mijloace de
transport si vehiculele nenmatriculate;
k)cherestea - piesa de lemn obtinuta prin taierea longitudinala ori aschierea bustenilor sau lemnului brut
si, eventual, o retezare si/sau prelucrari ulterioare pentru o anumita exactitate. n categoria
cherestelelor sunt cuprinse: scnduri, dulapi, sipci, rigle, frize si grinzi;
l)lemn ecarisat - lemn obtinut prin cioplirea sau ferastruirea pe cel putin o fata a lemnului rotund;
m)achizitor de materiale lemnoase - persoana juridica ce colecteaza materiale lemnoase de la detinatori
persoane fizice;
n)lemn prelucrat sau semifabricat - sortiment obtinut prin operatii de retezare si/sau spintecare a
lemnului rotund, a bustenilor, a lemnului ecarisat, a lemnului cioplit ori a cherestelei;
o)documente intracomunitare - documente de provenienta si de nsotire a transportului materialelor
lemnoase specifice statelor membre ale Uniunii Europene;
p)intermedierea comercializarii materialelor lemnoase - cumpararea de catre un intermediar n vederea
revnzarii si revnzarea materialelor lemnoase, fara ca acesta sa detina depozit si registru de evidenta
a intrarilor-iesirilor si fara ca acesta sa aiba calitatea de emitent al avizelor de nsotire.
CAPITOLUL II: Documentele de provenienta si documentele de nsotire ale
materialelor lemnoase
Art. 3
(1)Documentele de provenienta a materialelor lemnoase sunt: actul de punere n valoare, avizul de
nsotire, declaratia vamala de import, documentele intracomunitare, registrul de intrari-iesiri material
lemnos.
5/14/13 HG 996/2008 Circulaia Materialelor lemnoase i SUMAL
www.suceava.regimsilvic.eu/Site/_Legislatie/HG 996 din 1998 Circulatia ML si SUMAL.htm 4/20
(2)Actul de punere n valoare, denumit n continuare APV, este documentul de provenienta a
materialelor lemnoase rezultate din masa lemnoasa pe picior inventariata sau marcata si autorizata spre
exploatare. APV-ul este un document tehnico-economic care contine rezultatele evaluarii cantitative,
calitative si valorice, precum si localizarea, conform normelor tehnice silvice pentru amenajarea
padurilor, a masei lemnoase destinate exploatarii. APV-ul se ntocmeste conf orm normelor tehnice silvice
pentru evaluarea masei lemnoase destinate comercializarii si se nregistreaza n registrul APV de catre
ocolul silvic care a efectuat punerea n valoare.
(3)Detinatorii de padure ori de vegetatie forestiera din afara fondului forestier, care exploateaza masa
lemnoasa pentru nevoi proprii si nu realizeaza acte de comert, fac dovada provenientei materialului
lemnos prin nscrierea n documentul de nsotire pe timpul transportului a principalelor elemente de
identificare a APV-ului, si anume: numar APV, anul nregistrarii acestuia, denumirea structurii silvice
unde a fost nregistrat, astfel: nr. APV/an nregistrare / denumire ocol.
(4)n situatia vnzarii-cumpararii materialelor lemnoase de la locul de taiere, provenienta lor se
dovedeste prin nscrierea pe documentele de provenienta si pe cele de nsotire a transportului a
principalelor elemente de identificare a APV prevazute la alin. (3).
(5)AVP-ul nu constituie document de provenienta daca acesta nu a fost autorizat spre exploatare.
(6)n situatia constatarii unor calamitati naturale care nu permit transportul materialelor lemnoase
aflate n platforma primara la data reprimirii, acestea se constituie ca stoc si se nscriu n procesul-
verbal de reprimire si se introduc n SUMAL de catre titularul ocolului silvic care face reprimirea. Stocul
constituie provenienta pentru expedierea ulterioara, iar rubrica "provenienta" din APV se completeaza
"stoc APV nr. ... ".
(7)Avizul de nsotire este si document de provenienta numai atunci cnd n baza lui se emite alt aviz
de nsotire, si anume:
a)la transbordarea materialelor lemnoase dintr-un mijloc de transport n altul;
b)la achizitionarea materialelor lemnoase de catre achizitori;
c)la expedierea materialelor lemnoase cumparate din piete, trguri, oboare, precum si din centre de
sortare si prelucrare si altele asemenea.
(8)Documentele intracomunitare constituie document de provenienta pentru materialele lemnoase din
statul membru al Uniunii Europene respectiv.
(9)Declaratia vamala de import este documentul de provenienta al materialelor lemnoase importate din
state terte.
(10)n situatia depozitelor de materiale lemnoase, a altor spatii destinate depozitarii temporare, precum
si a instalatiilor de transformat lemn rotund, documentul de provenienta este registrul de intrare-iesire a
materialului lemnos, identificat prin pozitia la care a fost nregistrata intrarea/iesirea.
Art. 4
(1)Documentul de nsotire a materialelor lemnoase, altele dect cherestelele, este avizul de nsotire
primar.
(2)Documentul de nsotire pentru cherestele este avizul de nsotire secundar.
(3)Continutul si modelul formularelor de aviz de nsotire prevazute la alin. (1) si (2) sunt reglementate n
anexele nr. 1 si 2.
(4)Originalul avizelor de nsotire prevazute la alin. (1) si (2) - exemplarul 1 - nsoteste obligatoriu
transportul materialelor lemnoase, respectiv al cherestelelor.
(5)Pe durata transportului, termenul de valabilitate a avizelor de nsotire prevazute la alin. (1) si (2)
este de maximum 48 de ore de la data si ora plecarii, data si ora ce se consemneaza n mod obligatoriu
n acest document.
(6)Se excepteaza de la prevederile alin. (5) avizele de nsotire eliberate pentru:
a)nsotirea transportului materialelor lemnoase / cherestelelor cu mijloace de transport feroviare si
navale. n aceasta situatie termenul de valabilitate a avizului de nsotire este pna la predarea acestora
destinatarului;
b)nsotirea transportului de materiale lemnoase / cherestele destinate exportului care nu se vamuiesc la
un birou vamal de interior, pna la locul de transbordare n mijlocul de transport cu care urmeaza sa fie
expediate n afara teritoriului vamal al Romniei. n aceasta situatie, termenul de valabilitate a avizului
de nsotire este ora 24,00 a zilei care urmeaza datei depunerii declaratiei vamale de export.
(7)Avizele de nsotire prevazute la alin. (1) si (2) se elibereaza pentru fiecare mijloc de transport n
parte.
(8)Materialele lemnoase importate, care sunt transportate succesiv cu mai multe mijloace de transport,
timp de mai multe zile, trebuie sa fie nsotite de cte un aviz de nsotire pentru fiecare mijloc de
transport.
(9)Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2):
a)materialele lemnoase importate, care pna la locul de destinatie sunt sub supraveghere vamala, pna
la punerea n libera circulatie, pentru care documentul echivalent avizului de nsotire este declaratia
vamala de tranzit;
b)materialele lemnoase destinate exportului prin intermediul operatorilor portuari, care se transporta la
nava pentru a fi expediate n afara teritoriului vamal al Romniei; n aceasta situatie documentul
5/14/13 HG 996/2008 Circulaia Materialelor lemnoase i SUMAL
www.suceava.regimsilvic.eu/Site/_Legislatie/HG 996 din 1998 Circulatia ML si SUMAL.htm 5/20
echivalent avizului de nsotire este ordinul de mbarcare (mate's receipt) pentru materialele lemnoase
necontainerizate, respectiv "Raportul de ncarcare la nave" / "Declaratia de tranzit" pentru materialele
lemnoase containerizate;
c)materialele lemnoase provenite din statele membre ale Uniunii Europene nsotite de documente
intracomunitare,
(10)Modul-cadru de completare a avizelor din anexele nr. 1 si 2 este prevazut n anexele nr. 3 si 4,
(11)Avizele de nsotire se completeaza dupa cum urmeaza:
a)n cazul materialelor lemnoase supuse transportului tehnologic intern sau destinate consumului
propriu, care nu se comercializeaza:
- expeditorul, ca detinator initial al materialelor lemnoase, este aceeasi persoana cu destinatarul, ca
detinator final al acestora, iar n rubricile nr. 1 si nr. 4 se nscriu datele de identificare ale aceleiasi
persoane juridice sau fizice. Difera punctul de ncarcare de punctul de descarcare, corespunzatoare
rubricilor nr. 2 si, respectiv, nr. 5;
- n situatia n care punctul de ncarcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase, n rubrica
nr. 3 se consemneaza principalele elemente de identificare a APV-ului, ca document de provenienta,
prevazute la art. 3 alin. (3);
- n situatia n care materialele lemnoase se transporta ntre depozitele aceluiasi detinator, n rubrica nr.
3 se consemneaza pozitia din registrul de intrari-iesiri material lemnos n care a fost nregistrata iesirea
materialului lemnos;
b)n cazul vnzarii materialelor lemnoase, expeditorul este persoana vnzatoare, iar destinatarul este
persoana cumparatoare:
- n situatia n care punctul de ncarcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase, n rubrica
nr. 3 se consemneaza, dupa caz, elementele de identificare a APV-ului prevazute la art. 3 alin. (2), n
situatia n care titularul autorizatiei de exploatare este si expeditor, sau avizul de nsotire al titularului
autorizatiei de exploatare pentru expeditor, n situatia n care titularul difera de expeditor;
- vnzatorul emite avizul de nsotire indiferent de punctul de ncarcare, cu exceptia vnzarii materialului
lemnos de catre persoanele fizice, caz n care avizul este emis de ocolul silvic care asigura serviciul
public cu specific silvic;
- n cazul operatorilor economici care cumpara materiale lemnoase de la persoane fizice, achizitia
materialelor lemnoase se face numai n baza documentelor de provenienta a materialelor lemnoase.
Achizitorul va opera de versoul documentului de provenienta cantitatea achizitionata, data achizitiei si
societatea achizitoare, va semna si va ntocmi borderoul de achizitie conform modelului prezentat n
anexa nr. 5;
- pozitia din registrul de intrare-iesire de material lemnos n care a fost nregistrata iesirea materialului
lemnos, n cazul n care expedierea se realizeaza dintr-un depozit;
- n cazul vnzarii / expedierii materialelor lemnoase provenite din import din state terte, n rubrica nr. 3
se consemneaza declaratia vamala de import sub forma "DVI nr. ...../data.... ";
- n cazul vnzarii / expedierii materialelor lemnoase provenite din state membre ale Uniunii Europene, n
rubrica nr. 3 se consemneaza documentul intracomunitar al statului emitent;
c)specificatia, n rubrica nr. 8, se completeaza, pe baza masuratorilor efectuate n momentul ncarcarii
n mijlocul de transport, cu denumirea sortimentelor pe specii sau grupe de specii, dimensiunile si
cantitatea, astfel:
- pentru lemnul rotund cu diametrul la capatul subtire mai mare sau egal cu 20 cm, se nscriu, pe specii,
numarul curent pentru fiecare piesa, lungimea n metri, diametrul la mijloc n centimetri si volumul
exprimat n m
3
, n numere cu doua zecimale;
- pentru lemnul rotund cu diametrul la capatul subtire sub 20 cm, se nscrie numarul total de piese cu
aceleasi caracteristici dimensionale - lungimea n metri, diametrul n centimetri si volumul total al pieselor
respective exprimat n m
3
, n numere cu doua zecimale;
- pentru lemnul fasonat n steri, lemnul de foc, craci si fascine, se completeaza numai n coloana (5) n
care se nscriu cantitatile exprimate n unitati conventionale, n numere cu doua zecimale, nu si n
coloanele (1), (3) si (4);
- pentru cherestelele transportate n vrac, se completeaza cu denumirea sortimentului, pe specii sau
grupe de specii, numarul de bucati corespunzator fiecarui sortiment si volumul acestora exprimat n m
3
,
n numere cu doua zecimale;
- pentru cherestelele transportate pachetizat, se completeaza cu denumirea sortimentului, pe specii
sau grupe de specii, cu numarul de pachete si volumul acestora exprimat n m
3
, n numere cu doua
zecimale;
d)pe versoul avizului de nsotire se imprima amprenta dispozitivului dreptunghiular precizat la rubrica
"Mentiuni", numai n cazul transportului materialelor lemnoase de la locul de recoltare, folosindu-se n
acest scop tus sau vopsea;
e)n cazul transportului materialelor lemnoase pe nave, n rubrica "Date privind expeditia", la "Mijlocul de
transport" se nscrie denumirea navei;
f)n cazul materialului lemnos provenit din statele membre ale Uniunii Europene, n rubrica "Document de
5/14/13 HG 996/2008 Circulaia Materialelor lemnoase i SUMAL
www.suceava.regimsilvic.eu/Site/_Legislatie/HG 996 din 1998 Circulatia ML si SUMAL.htm 6/20
provenienta" se nscrie documentul intracomunitar, iar n rubrica "Destinatar" se nscriu si datele de
identificare ale transportatorului care asigura transportul marfurilor n afara teritoriului Romniei. Aceste
date se completeaza de reprezentantul expeditorului, cu consemnarea lizibila a numelui si prenumelui
celui care ntocmeste documentele;
g)n cazurile prevazute la alin. (10), la rubrica "Date privind expeditia" se nscriu si datele de identificare
ale permisului vamal.
(12)n cazul materialelor lemnoase care se transporta la un custode pentru depozitare temporara, pe
avizul de nsotire al materialelor lemnoase pna la depozitul de custodiere, n rubrica "Destinatar" se
nscriu datele de identificare ale proprietarului acestora, iar n rubrica "Punct de descarcare" se nscriu
datele de identificare ale custodelui si localizarea punctului de descarcare respectiv.
Art. 5
Avizele de nsotire prevazute la art. 4 alin. (1)si (2) sunt documente cu regim special si sunt prevazute
cu elemente de securizare specifice.
Art. 6
(1)Completarea datelor pe documentele prevazute la art. 4 alin. (1) si (2) se face cu pasta de pix,
citet, fara stersaturi sau adaugari ulterioare.
(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), este permisa aplicarea stampilelor specifice cu denumirea si
datele de identificare ale persoanei juridice, dupa caz, daca stampila respectiva contine cel putin datele
de identificare cerute de formular, cu conditia ca textul imprimat sa fie lizibil.
(3)Documentele se completeaza n mod obligatoriu la toate pozitiile din formular, iar acolo unde nu este
cazul a fi nscrise date, pozitia respectiva se bareaza cu o linie orizontala.
(4)n situatia n care spatiul destinat specificatiei de la rubrica nr. 8 n avizul de nsotire este
insuficient, emitentul ntocmeste o specificatie-anexa similara rubricii nr. 8, pe care se nscrie n mod
obligatoriu mentiunea "Specificatie-anexa la avizul de nsotire, seria........... si nr. .... ", nscriindu-se
seria avizului de nsotire pe care l completeaza aceasta anexa. Totodata, pe avizul respectiv se nscrie
n mod obligatoriu mentiunea "Specificatie n anexa", iar n rubrica nr. 8 se cuprinde n mod obligatoriu
ntreaga cantitate ncarcata pe mijlocul de transport, incluzndu-se si cantitatea din specificatia
anexata.
Art. 7
(1)Emiterea documentelor prevazute la art. 4 alin. (1) si (2) se face, dupa caz, de catre urmatorii
emitenti:
a)ocoalele silvice de stat pentru materialele lemnoase provenite din paduri si din vegetatia forestiera din
afara fondului forestier national pe care le administreaza sau pentru care asigura servicii silvice, dupa
caz. Personalul mputernicit sa emita documentele de provenienta si pe cele de nsotire a materialelor
lemnoase se stabileste prin decizie a conducatorului Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva;
b)ocoalele silvice private, pentru materialele lemnoase provenite din padurile proprietate privata sau
publica a unitatilor administrativ-teritoriale si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier
national, pe care le administreaza ori pentru care asigura servicii silvice, dupa caz. Personalul
mputernicit sa emita documentele de provenienta si pe cele de nsotire a materialelor lemnoase se
stabileste prin decizie a conducatorului ocolului silvic;
c)administratia pietelor, trgurilor, oboarelor, a burselor de marfuri si altele asemenea, autorizate n
conditiile prevazute la alin. (4), n baza documentelor de nsotire a materialelor lemnoase aduse spre
vnzare;
d)persoanele juridice atestate care exploateaza masa lemnoasa;
e)persoanele juridice care prelucreaza si/sau comercializeaza n conditiile legii materiale lemnoase,
pentru materialele lemnoase pe care le expediaza din padure, depozite, centre de sortare si prelucrare si
altele asemenea;
f)operatorii economici cu care exportatorii sau reprezentantii acestora au ncheiat contracte de prestari
de servicii privind depozitarea si expedierea materialelor lemnoase.
(2)Documentele de nsotire pentru materialul lemnos confiscat se emit de ocoalele silvice prevazute la
alin. (1) lit. a) si b), situatie n care documentul de provenienta este procesul-verbal de confiscare.
(3)Persoanele care elibereaza documentele de provenienta si pe cele de nsotire a materialelor
lemnoase, prevazute la alin. (1), raspund, potrivit legii, de ntocmirea corespunzatoare a acestora si de
exactitatea datelor nscrise.
(4)Comercializarea materialului lemnos n piete, trguri, oboare, burse de marfuri este permisa numai
daca acestea sunt autorizate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin
structurile teritoriale ale acesteia.
(5)Conditiile si regulamentul de autorizare a spatiilor prevazute la alin. (4) se aproba prin ordin comun al
conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si al conducatorului autoritatii
publice centrale care raspunde de administratie, n termen de 90 de zile de la intrarea n vigoare a
prezentelor norme.
Art. 8
(1)Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. asigura suportul financiar si logistic pentru tiparirea
si distribuirea n conditiile legii a formularelor documentelor cu regim special cu elemente de securizare
5/14/13 HG 996/2008 Circulaia Materialelor lemnoase i SUMAL
www.suceava.regimsilvic.eu/Site/_Legislatie/HG 996 din 1998 Circulatia ML si SUMAL.htm 7/20
prevazute la art. 5.
(2)Formularele documentelor prevazute la art. 4 alin. (1) si (2) se tiparesc n blocuri cu cte 150 de
file, formate din 50 de seturi a cte 3 file fiecare, de culori diferite. Pe exemplarul 1 se vor aplica
elementele de securizare.
(3)Culoarea fiecaruia dintre cele 3 exemplare dintr-un set de formulare, precum si caracteristicile
elementelor de securizare prevazute la alin. (2) se stabilesc de Compania Nationala "Imprimeria
Nationala" - S.A.
(4)Persoanele juridice n cadrul carora functioneaza personal autorizat sa elibereze documentele de
provenienta si pe cele de nsotire prevazute la art. 4 alin. (1) si (2) procura formularele, contra cost, n
conditiile stabilite de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
(5)Pierderea, furtul sau distrugerea formularelor ori a documentelor de provenienta si a celor de nsotire
a materialelor lemnoase prevazute la art. 4 alin. (1) si (2) se declara, conform prevederilor legislatiei n
vigoare, n maximum 24 de ore de la constatare, de catre persoanele juridice autorizate sa le utilizeze si
se comunica unitatii de unde au fost procurate, la unitatea de politie cea mai apropiata si la
subunitatea silvica teritoriala a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
(6)Blocurile cu documente utilizate continnd exemplarul 3 al acestora se pastreaza la emitent pe o
perioada de 5 ani. Formularele de documente ramase neutilizate se anuleaza de catre emitent si se
depun la unitatea care Ie-a produs.
(7)Dovada folosirii legale a formularelor tipizate cu regim special prevazute la art. 4 alin. (1) si (2) se
face prin prezentarea de catre emitent la subunitatea silvica teritoriala a autoritatii publice centrale
care raspunde de silvicultura a borderoului blocurilor cu documente utilizate, prevazute la alin. (6).
(8)Sigiliile-crotalii pentru pomii de Craciun se confectioneaza si se distribuie persoanelor juridice
prevazute la alin. (4), contra cost, n conditiile legii.
(9)Formularele documentelor de nsotire a materialelor lemnoase nu sunt transmisibile si se utilizeaza
numai de catre operatorul economic care Ie-a solicitat si caruia i-au fost distribuite.
(10)Documentele cu regim special se distribuie numai utilizatorilor SUMAL, iar distributia si utilizarea se
fac n baza acordului emis de structurile teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde de
silvicultura, acord ce poate fi suspendat sau retras.
(11)Conditiile si procedura de emitere, suspendare si retragere a acordului prevazut la alin. (10) se
aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura n termen de
30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentelor norme.
CAPITOLUL III: Circulatia materialelor lemnoase si controlul acesteia
Art. 9
(1)Lemnul rotund cu diametrul la capatul subtire mai mare sau egal cu 20 cm care se transporta de la
locul de recoltare nsotit de avizul de nsotire prevazut la art. 4 alin. (1) se marcheaza pe fiecare piesa
cu amprenta dispozitivului dreptunghiular specific emitentului din cadrul caruia face parte personalul
mputernicit sa elibereze avizul de nsotire.
(2)Pomii de Craciun se identifica individual cu sigiliu - crotaliu, al carui model este prevazut n anexa nr.
6. Sigiliul - crotaliu se fixeaza ntre primele doua verticile de la baza pomului de Craciun.
(3)Materialul lemnos nemarcat n conditiile prevazute la alin. (1) si (2) se retine n vederea stabilirii
provenientei.
Art. 10
(1)Personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, al administratorului si/sau al gestionarului
infrastructurii, precum si operatorii portuari care primesc materiale lemnoase pentru expediere si
efectueaza operatiunile de ncarcare/descarcare n/din vagoane sau n/din nave, dupa caz, vor refuza
primirea materialelor lemnoase prezentate spre expediere, daca acestea nu sunt nsotite de avizul de
nsotire prevazut la art. 4 sau daca acesta nu este completat conform prevederilor prezentelor norme.
n acest caz, persoanele mentionate sunt obligate sa sesizeze imediat organele de cercetare
competente n legatura cu cele constatate.
(2)Autoritatea vamala nu va accepta declaratia vamala de export sau perfectionare pasiva fara
prezentarea avizelor de nsotire - exemplarul 1, care trebuie sa nsoteasca materialele lemnoase
prezentate pentru vamuire, sau cnd se prezinta avize de nsotire ntocmite cu ncalcarea dispozitiilor
prezentelor norme ori continnd neconcordante cu datele nscrise n declaratia vamala sau n
documentele anexate la aceasta.
(3)n situatia n care, dupa efectuarea formalitatilor de export sau perfectionare pasiva la un birou
vamal de interior, are loc o transbordare sub supraveghere vamala, autoritatea vamala va emite
permisul de transbordare numai n baza unui nou aviz de nsotire eliberat de structurile silvice
competente, pentru mijlocul de transport n care se ncarca materialele lemnoase.
(4)n situatia prevazuta la alin. (2) si (3) autoritatea vamala este obligata sa anunte de ndata, n
scris, subunitatea silvica cu competenta teritoriala a autoritatii publice centrale care raspunde de
silvicultura, care este obligata sa trimita n cel mai scurt timp posibil personal propriu la biroul vamal, n
vederea luarii masurilor legale si, daca este cazul, a aplicarii sanctiunilor contraventionale. Daca
personalul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura constata ca marfurile ndeplinesc
conditiile legale, acesta stabileste si comunica n scris autoritatii vamale ca operatiunea de vamuire
5/14/13 HG 996/2008 Circulaia Materialelor lemnoase i SUMAL
www.suceava.regimsilvic.eu/Site/_Legislatie/HG 996 din 1998 Circulatia ML si SUMAL.htm 8/20
poate continua.
(5)n situatia n care la un birou vamal de export se prezinta n vederea ntocmirii declaratiei vamale de
export sau perfectionare pasiva produse lemnoase fara avizele de nsotire prevazute n anexele nr. 1 si
2 si exista suspiciunea ca acestea sunt necesare, autoritatile vamale solicita n cel mai scurt timp
personalului silvic competent sa analizeze situatia. Daca personalul silvic constata si certifica n scris ca
aceste produse lemnoase nu se ncadreaza n categoria materialelor lemnoase, astfel cum sunt definite
la art. 2 lit. a), operatiunea vamala poate continua.
Art. 11
(1)n cazul ntreruperii transportului, transportatorul se adreseaza celui mai apropiat ocol silvic. La
ocolul silvic se confirma ntreruperea prin consemnarea acesteia pe avizul de nsotire. Consemnarea este
certificata prin semnatura sefului ocolului silvic si prin aplicarea stampilei ocolului silvic.
(2)Anuntarea evenimentului se face n perioada de valabilitate a avizului de nsotire.
(3)n cazul n care, din motive obiective, mijlocul de transport cu care se transporta materiale lemnoase
trebuie sa fie nlocuit, ocolul silvic pe raza caruia se realizeaza transbordarea materialelor lemnoase
elibereaza avizul de nsotire pentru noul mijloc de transport, la solicitarea transportatorului sau a
proprietarului materialelor lemnoase, facnd mentiunea de anulare, sub semnatura si sigiliu, pe avizul de
nsotire initial.
(4)Evenimentele prevazute la alin. (1) si (3) se comunica lunar de ocolul silvic subunitatii silvice a
autoritatii publice centrale care raspunde de controlul aplicarii regimului silvic n raza caruia au fost
semnalate.
Art. 12
Termenelor prevazute la art. 8 alin. (5) si la art. 11 alin. (2) si (4) le sunt aplicabile prevederile legale cu
privire la cazul de forta majora.
Art. 13
(1)Retinerea sau confiscarea materialelor lemnoase se face, n conditiile prevazute de lege, de catre
agentii constatatori abilitati sa dispuna aceasta masura.
(2)Persoanele juridice care au obligatia legala de valorificare a materialelor lemnoase confiscate iau
masurile de conservare a acestora pna la valorificare.
(3)n cazul mijloacelor de transport feroviare, materialele lemnoase retinute / confiscate vor fi predate
custodelui de catre administratia transportului feroviar, dupa sosirea lor n statia de destinatie, din
statia de cale ferata transportndu-se de catre custode pe cheltuiala expeditorului.
(4)n cazul mijloacelor de transport navale, marfa va fi predata custodelui de catre proprietarii sau
operatorii navelor ori de reprezentantii mputerniciti ai acestora, n cel mai apropiat port unde exista
instalatii de descarcare si spatiu de depozitare.
Art. 14
(1)Pentru materialele lemnoase retinute / confiscate n conditiile legii, se ncheie procesul-verbal de
dare n custodie, n 3 exemplare, care va cuprinde urmatoarele date, dupa caz:
a)numele, prenumele si calitatea persoanei care a facut constatarea si a dispus retinerea / confiscarea
materialelor lemnoase;
b)numele, prenumele si domiciliul sau denumirea si sediul destinatarului si, respectiv, ale expeditorului,
numele, prenumele si datele de identificare sau denumirea si sediul transportatorului si/sau datele de
identificare ale persoanei care nsoteste transportul;
c)motivul si mprejurarile n care s-a luat masura retinerii / confiscarii;
d)cantitatea si sortimentele retinute / confiscate, redate pe specii, iar n cazul lemnului rotund, ecarisat
sau cioplit, inventarul pe numar de piese si dimensiuni, precum si indicativul ciocanului silvic cu marca
triunghiulara sau pentagonala, aplicat pe materialul retinut /confiscat, daca este cazul;
e)denumirea custodelui, precum si numele, prenumele, domiciliul si actul de identitate ale persoanei care
primeste n custodie materialele lemnoase;
f)termenul stabilit pentru prezentarea actelor ce dovedesc provenienta materialelor lemnoase retinute,
redat prin numar de ore, mentionndu-se anul, luna, ziua si ora de la care curge acest termen,
documentele solicitate, precum si locul de prezentare a documentelor.
(2)Procesul-verbal de custodie se semneaza de agentul constatator care a dispus retinerea /
confiscarea materialelor lemnoase, de persoana care primeste n custodie materialele lemnoase, de
transportator, destinatar si/sau de nsotitorul transportului, dupa caz, precum si de cel putin un martor.
(3)Cele 3 exemplare ale procesului-verbal de custodie se repartizeaza astfel: agentului constatator -
un exemplar, custodelui - un exemplar si destinatarului sau persoanei care a nsotit ori a efectuat
transportul - un exemplar.
CAPITOLUL IV: Controlul depozitelor de materiale lemnoase si instalatiilor de
transformat lemn rotund
Art. 15
Se interzice primirea, depozitarea, prelucrarea sau comercializarea materialelor lemnoase de catre
detinatorii depozitelor, ai altor spatii destinate depozitarii temporare sau ai instalatiilor de prelucrare a
lemnului, daca materialele lemnoase nu sunt nsotite de avize de nsotire ori de documentele echivalente
5/14/13 HG 996/2008 Circulaia Materialelor lemnoase i SUMAL
www.suceava.regimsilvic.eu/Site/_Legislatie/HG 996 din 1998 Circulatia ML si SUMAL.htm 9/20
avizului de nsotire stabilite n prezentele norme, dupa caz.
Art. 16
(1)Detinatorii depozitelor de materiale lemnoase, ai altor spatii destinate depozitarii temporare,
precum si detinatorii instalatiilor de transformat lemn rotund au urmatoarele obligatii:
a)sa permita controlul activitatilor reglementate n prezentele norme si sa prezinte organelor de control
documentele solicitate;
b)sa tina situatia gestionara n conformitate cu normele SUMAL;
c)sa detina un singur registru de intrari-iesiri material lemnos pe fiecare depozit / instalatie de
transformat lemn rotund / spatiu destinat depozitarii temporare si sa l completeze la zi; n cazul n care
ntr-un depozit se afla mai multe instalatii de transformat lemn rotund, registrul se tine pe depozit;
d)sa mprejmuiasca incintele punctelor de lucru, ale depozitelor de materiale lemnoase si ale celorlalte
perimetre pe care le detin si pe care le folosesc n procesul tehnologic.
(2)Operatorii economici cu care exportatorii sau reprezentantii acestora au ncheiat contracte de
prestari de servicii privind depozitarea, manipularea si expedierea materialelor lemnoase au obligatiile
prevazute la alin. (1) lit. a) si c), precum si obligatia de a detine si de a pune la dispozitie organelor de
control documentele specifice cu caracter tehnico-operativ care sa permita calcularea stocurilor
scriptice de materiale lemnoase.
(3)n situatia n care nu se respecta prevederile alin. (1) si (2), agentul constatator procedeaza la
aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia n vigoare, nstiinteaza organul care a autorizat
functionarea instalatiei, dupa caz, precum si alte institutii publice, corespunzator competentelor legale,
pentru a lua masurile ce se impun.
Art. 17
(1)Registrul de intrari-iesiri material lemnos este document cu regim special, are paginile numerotate, iar
tiparirea si distribuirea n conditiile legii a formularelor se asigura de Compania Nationala "Imprimeria
Nationala" - S.A.
(2)n cazul n care s-a produs pierderea, furtul sau distrugerea registrului de intrari-iesiri material
lemnos, se va urma procedura prevazuta la art. 8 alin. (5).
(3)Modelul si continutul formularului de registru de intrari-iesiri material lemnos sunt prevazute n anexa
nr. 7.
Art. 18
(1)Valorificarea materialelor lemnoase confiscate si a pomilor de Craciun confiscati, precum si alocarea
cotelor aferente agentilor constatatori si a cheltuielilor transportatorului se realizeaza potrivit
metodologiei aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, n termen de 90 de zile de
la data intrarii n vigoare a prezentelor norme.
(2)Sumele obtinute din vnzarea materialelor lemnoase confiscate vor fi virate n termen de 5 zile la
bugetul de stat, dupa deducerea cheltuielilor efectuate pentru valorificare, a cotelor aferente agentilor
constatatori si a cheltuielilor transportatorului, conform prevederilor legale n vigoare.
(3)n cazul materialelor lemnoase fata de care ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romne si
Politiei de Frontiera Romne au dispus masura confiscarii, valorificarea acestora se executa de catre
ocoalele silvice care au primit bunurile n custodie sau pe a caror raza teritoriala si are sediul ori
domiciliul custodele, altul dect ocolul silvic.
(4)n acest sens, organele din care fac parte agentii constatatori prevazuti la alin. (3) comunica
ocolului silvic competent teritorial un exemplar al procesului-verbal de constatare a contraventiei silvice,
ramas definitiv, pentru ndeplinirea procedurilor de valorificare.
(5)n cazul n care printr-o hotarre judecatoreasca definitiva si irevocabila se dispune returnarea
contravalorii materialului lemnos confiscat si valorificat catre persoana n favoarea careia a fost data
hotarrea judecatoreasca, aceasta se face la pretul de valorificare, daca hotarrea judecatoreasca nu
dispune altfel.
Art. 19
(1)Materialele lemnoase gasite de catre agentii constatatori fara a fi posibila identificarea detinatorului
acestora sau nerevendicate pe baza de documente de catre detinator n termen de 24 de ore de la
notificare sunt materiale lemnoase abandonate si ele se valorifica potrivit procedurii prevazute la art.
18.
(2)Agentul constatator are obligatia sa notifice primariei pe raza careia a identificat materialele
lemnoase abandonate, n vederea stabilirii detinatorilor de drept ale acestora.
(3)Pentru nsotirea transportului materialelor lemnoase prevazute la alin. (1) pna la locul de predare n
custodie n vederea valorificarii, agentii constatatori din categoriile prevazute la art. 5 lit. b) sau c) din
hotarre vor emite avize de nsotire conform prevederilor prezentelor norme.
Art. 20
(1)Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura asigura realizarea si functionarea SUMAL.
(2)Utilizarea sistemului SUMAL este obligatorie pentru:
a)ocoalele silvice;
b)operatorii economici care exploateaza, prelucreaza, depoziteaza sau comercializeaza materiale
5/14/13 HG 996/2008 Circulaia Materialelor lemnoase i SUMAL
www.suceava.regimsilvic.eu/Site/_Legislatie/HG 996 din 1998 Circulatia ML si SUMAL.htm 10/20
lemnoase.
(3)Softul SUMAL se pune la dispozitie n mod gratuit utilizatorilor prevazuti la alin. (2) de catre
autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
(4)Actele de punere n valoare, autorizatiile de exploatare si actele de reprimire a partizilor se
genereaza n sistemul SUMAL.
(5)Masa lemnoasa si materialele lemnoase care nu sunt nregistrate si pentru care nu se introduc
documente n sistemul SUMAL sunt considerate fara provenienta legala.
(6)Partizile autorizate anterior intrarii n vigoare a prezentelor norme si nereprimite pna la data intrarii
n vigoare a acestora se introduc n SUMAL.
(7)Functionarea SUMAL este asigurata de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
(8)Organizarea si functionarea SUMAL si obligatiile operatorilor economici se stabilesc conform
metodologiei care se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de
silvicultura, n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentelor norme.
CAPITOLUL V: Dispozitii finale
Art. 21
Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentele norme.
-****-
ANEXA Nr. 1:
Seria
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
REGIM SPECIAL - Exemplarul 1; (2); (3)
AVIZ DE NSOTIRE PRIMAR Nr..............
(Materiale lemnoase)
Data emiterii................/.................../..............
1.Expeditor...............................................................................
Nr. reg. com. CNP.................................................................
Sediul Domiciliul (Loc. str. nr. jud.)....................................................
2.Punct de ncarcare............................................................... (denumire, locatie) ..........
3.Doc. provenienta........................................................................
(APV nr. /an / ocol silvic; Nr. Aviz. de nsotire; Registrul intrare-iesire material lemnos - pozitie;
Document intracomunitar ; Facturii externa ;DVI)
4.Destinatar........................................................................................
Nr. reg. com. CNP........................................................
Sediul / Domiciliul (Loc., str. nr.
jud.)......................................................................................................................................
5.Punct de descarcare:.................................................... (denumire, locatie) ......
6.Fiecare piesa a fost nsemnata cu dispozitivul dreptunghiular.
indicativ...................................................
7.Transport ntrerupt din cauza................................................
Perioada ntreruperii..........................................................
Viza.........................................................................
8._
SPECIFICATIA
Nr.
crt.
Nr.
buc.
Sortiment /
Specia
Lungime
(m)
Diametrul
la mijloc
(cm)
Volum
(m
3
)
Nr.
crt.
Nr.
buc.
Sortiment
/ Specia
Lungime
(m)
Diametrul la mijloc
(cm)
Volum (m
3
)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (0) (1) (2) (3) (4) (5)5/14/13 HG 996/2008 Circulaia Materialelor lemnoase i SUMAL
www.suceava.regimsilvic.eu/Site/_Legislatie/HG 996 din 1998 Circulatia ML si SUMAL.htm 11/20


Total pe grupe de specii Rasinile
Fag
Qverc
Fr, Pa, Ci, Nu
DM
DT
Total general
Procentul lemnului de lucru: %
Data si ora plecarii transportului: Data si ora sosirii transportului:
9. Emitent:....................
Numele ti prenumele
persoanei
abilitate:........................
Semnatura;...................
Date privind expeditia:
(Numele, prenumele si semnatura persoanei
care expediaza).......................
Mijlocul de transport ......................nr..
..........................
Date identificare permis vamal
.................................................................
Vize control circulatie:
...............................................................
...............................................................
Instructiuni de completare:
Rubricile 1 si 4: denumirea si forma juridica n cazul persoanelor juridice sau numele si prenumele n cazul
persoanelor fizice;
Rubricile 2 si 5 se completeaza numai daca locatia punctului de ncarcare / descarcare difera de locatia
expeditorului destinatarului:
Rubrica 6: se completeaza numai n cazul transportului de la locul de recoltare, pe materialul lemnos cu
dimensiunea minima a sectiunii transversale > 8 cm,):
Rubrica 8:
Col. (1) - numarul total al pieselor din acelasi sortiment si cu aceleasi caracteristici dimensionale
Col. (5) - volumul total, cu doua zecimale, corespunzator numarului total al pieselor din acelasi
sortiment si cu aceleasi caracteristici dimensionale
Toate rubricile se completeaza obligatoriu sau se bareaza dupa caz
Rubrica 9: Persoana juridica din cadrul careia face; parte; persoana abilitata sa emita avize de nsotire
ANEXA Nr. 2:
Seria
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
REGIM SPECIAL - Exemplarul 1; (2); (3)
AVIZ DE NSOTIRE SECUNDAR Nr..............
(Cherestele)
Data emiteri............../............................
1.Expeditor.............................................................................
Nr. reg. com. /B.I. / C.I.................................................................
Sediul Domiciliul (loc. str. nr. jud.)...............................................
2.Punct de ncarcare.................................................. (denumire, adresa) ................
RP serie si nr. fila...............................................................
3.Document de provenienta............................................. (Factura / factura externa. DVI)
..........................
4.Destinatar........................................................................................
Nr. rcg. com. / B.I. / CI.........................................................
Sediul Domiciliul (Loc. ,str. nr. jud.)........................................
5.Punct de descarcare:................................................................. (denumire, adresa)
6.Mentiuni:
Transport ntrerupt din cauza...................................................
Perioada ntreruperii............................................................
Viza.........................................................................
7._
Nr. crt. Sortiment / Specia U.M. Cantitatea Observatii


5/14/13 HG 996/2008 Circulaia Materialelor lemnoase i SUMAL
www.suceava.regimsilvic.eu/Site/_Legislatie/HG 996 din 1998 Circulatia ML si SUMAL.htm 12/20
Total
8.SPECIFICATIA

Nr. crt. Sortiment /
Specia
Nr. colete /
Nr. buc.
Volum
(m
3
)
Nr. crt. Sortiment /
Specia
Nr. colete / Nr.
buc.
Volum (m
3
)
Total
Data si ora plecarii transportului: Data si ora sosirii transportului:
9. Emitent:....................
Numele si prenumele
persoanei
abilitate:........................
Semnatura;...................
Date privind expeditia: (Numele,
prenumele si semnatura persoanei care
expediaza).......................
Mijlocul de
transport......................nr....................
Date identificare permis
vamal..................................................
Vize control circulatie:
......................................................
.......................................................
Instructiuni de completare:
Rubricile 1 si 4: denumirea si forma juridica n cazul persoanelor juridice sau numele si prenumele n cazul
persoanelor fizice:
Rubricile 2 si 5 se completeaza numai daca locul punctului de ncarcare / descarcare difera de locul
expeditorului destinatarului;
RU registru de poarta, numai la expedieri din depozite: DVI declaratie vamala de import.
Rubrica 7: Cuprinde centrali zarea pe grupe de specii a datelor din specificatie.
Rubrica 9: Persoana juridica din cadrul careia face parte persoana abilitata sa emita avize de nsotire:
Toate rubricile se completeaza obligatoriu sau se bareaza dupa caz
ANEXA Nr. 3:
Seria
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
REGIM SPECIAL.
Exemplarul 1; (2); (3)
AVIZ DE NSOTIRE PRIMAR Nr..............
(Materiale lemnoase)
Data emiterii...... 01......../....... 01......./..... 2008.........
1.Expeditor...............................................................................
Nr. reg. com. / CNP.................................................................
Sediul / Domiciliul (Loc. str. nr. jud.)....................................................
2.Punct de ncarcare......................................................................... (denumire,
locatie).......................
3.Doc. provenienta........................................................................
(APV nr. / an / ocol silvic; Nr. Aviz de nsotire; Registru intrare - iesire material lemnos - pozitie
5/14/13 HG 996/2008 Circulaia Materialelor lemnoase i SUMAL
www.suceava.regimsilvic.eu/Site/_Legislatie/HG 996 din 1998 Circulatia ML si SUMAL.htm 13/20
Document intracomunitar ,Factura externa; DVI
4.Destinatar........................................................................................
Nr.rcg.com. CNP........................................................
Sediul - Domiciliul (Loc. str., nr. jud.)...................................
5.Punct de descarcare:.......................................................... (denumire, locatie).....
6.Fiecare piesa a fost nsemnata cu dispozitivul dreptunghiular,
indicativ..................................................
7.Transport ntrerupt din cauza.................................................
Perioada ntreruperii..........................................................
Viza.........................................................................
SPECIFICATIA
Nr.
crt.
Nr.
buc
Sortiment /
Specia
Lungime
(m)
Diametrul la
mijloc (cm)
Volum
(m
3
)
Nr.
crt.
Nr.
buc
Sortiment
/ Specia
Lungime
(m)
Diametrul la
mijloc (cm)
Volum
(m
3
)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (0) (1) (2) (3) (4) (5)
1 1 Mo 8 36 0,814
2 2 Mo 8 24 0,724
3 1 Mo 8 44 1,216
4 1 Fa 8 38 0,907
5 1 Fa 8 30 0,565
6 1 Fa 8 40 1,005
7 1 Mo 8 42 1,108
8 1 Mo S 48 1.448
9 1 Fr 8 34 0,726
10 1 Mo 8 52 1,699
11 1 Fr 8 30 0,565
12 1 Fa 8 46 1,329
13 1 Fa 8 50 1,571
14 1 Br 8 50 1,571


Total pe grupe de specii Rasinoase 8.580
Fag 5.377
Qverc
Fr, .Pa. Ci. Nu 1,291
DM
DT
Total general 15,248
Procent lemn lucru; % 68
Data si ora plecarii transportului: 01.01.2008; ora 10
10 Data si ora sosirii transportului:
9. Emitent:....................
Numele si prenumele
persoanei
abilitate:........................
Semnatura;...................
Data privind expeditia:
(Numele prenumele si semnatura persoanei care
expediaza)........................................................
Mijlocul de transport...... auto....... nr. ... B - 01 -
XXX.............................
Date identificare permis vamal...............
Vize control circulatie:
.........................................................
..........................................................

Instructiuni de completare:
Rubricile 1 si 4: denumirea si forma juridica n cazul persoanelor juridice sau numele si prenumele n cazul
persoanelor fizice;
Rubricile 2 si 5 se completeaza numai daca locul punctului de ncarcare / descarcare difera de locul
expeditorului destinatarului;
Rubrica 6: se completeaza numai n cazul transportului de la locul de recoltare, pe materialul lemnos cu
dimensiunea minima a sectiunii transversale mai mare sau egal 8 cm,);
Rubrica 8:
Col. (1) - numarul total al pieselor din acelasi sortiment si cu aceleasi caracteristici dimensionale;
Col. (5) - volumul total, cu doua zecimale, corespunzator numarului total al pieselor din acelasi
sortiment si cu aceleasi caracteristici dimensionale;
Toate rubricile se completeaza obligatoriu sau se bareaza dupa caz;
Rubrica 9: Persoana juridica din cadrul careia face parte; persoana abilitata sa emita avize de nsotire;
5/14/13 HG 996/2008 Circulaia Materialelor lemnoase i SUMAL
www.suceava.regimsilvic.eu/Site/_Legislatie/HG 996 din 1998 Circulatia ML si SUMAL.htm 14/20
ANEXA Nr. 4:
Seria
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
REGIM SPECIAL.
Exemplarul 1; (2); (3)
AVIZ DE NSOTIRE PRIMAR Nr..............
(Cherestele)
Data emiterii............../.................../..............
1.Expeditor.............................................................................
Nr. reg. com. B.I. / C.I....................................................................
Sediul / Domiciliul (Loc. str. nr. jud.)...................................................
2.Punct de ncarcare........................................................................ (denumire, adresa)
RU serie si nr. fila...............................................................
3.Document de provenienta.......................................................
(Factura / factura externa / DVI/ DVI + Licenta FLEGT)
4.Destinatar.......................................................................................
Nr. reg. com. /B.I. / CI.....................................................
Sediul Domiciliul (Loc. str. nr. jud.)...................................
5.Punct de descarcare:.......................................................... (denumire, adresa)..........
6.Mentiuni:
Transport ntrerupt din cauza................................................
Perioada ntreruperii..........................................................
Viza.........................................................................
7._
Nr. crt. Sortiment / Specia U.M. Cantitatea Observatii
1 Cherestea rasinoase
m
3 48 Pachetizata
2 Cherestea fag
m
3 33 Pachetizata
3 Cherestea rasinoase
m
3 12 Vrac
4 Cherestea fag
m
3 6 Vrac
5 Cherestea stejar
m
3 10 Vrac
6 Cherestea diverse
m
3 20 Vrac

Total 129
SPECIFICATIA:
Nr. crt. Specia / Denumire Nr. colete /
Nr. buc.
Volum
(m
3
)
Nr.
crt.
Specia /
Denumire
Nr. colete / Nr.
buc.
Volum
(m
3
)
Ex. Cherestea rasin. 48
1 Putna 5 20
2 Morali 4 16
3 Siria 3 12
4....... etc.
b. Cherestea fag 33
1 TAL 6 12
2 TAS 8 9
3 TASS 12 12
4....... etc.
c. Cherestea vrac 48
1 rasinoase 400 12
2 fag 200 6
3 stejar 200 10
4 Diverse tari 200 10
5 Diverse moi 200 10
Total 129
Data si ora plecarii transportului: Data si ora sosirii transportului:
8. Emitent:
.....................................
Date privind expeditia:
.....................................
Vize control circulatie:
.................................................
5/14/13 HG 996/2008 Circulaia Materialelor lemnoase i SUMAL
www.suceava.regimsilvic.eu/Site/_Legislatie/HG 996 din 1998 Circulatia ML si SUMAL.htm 15/20
Numele si prenumele persoanei
abilitate:
.......................................................
Semnatura:
.....................................
(Numele, prenumele si semnatura
persoanei care
expediaza)........................
Mijlocul de; transport
..................
nr. ......................
Date identificare permis vamal

................................................
Instructiuni de completare:
Rubricile 1 si 4: denumirea si forma juridica n cazul persoanelor juridice sau numele si prenumele n cazul
persoanelor fizice;
Rubricile 2 si 5 se completeaza numai daca locul punctului de ncarcare / descarcare difera de locul
expeditorului destinatarului;
RU registru unic, numai la expedieri din depozite: DVI declaratie vamala de import. Licenta FLEGT se
completeaza numai la importuri din tari partenere;
Rubrica 7: Cuprinde centralizarea pe grupe de specii a datelor din specificatie.
Rubrica 8: Persoana juridica din cadrul careia face parte persoana abilitata sa emita avize de nsotire;
ANEXA Nr. 5:
ACHIZITOR: S.C...................
Nr. reg. com..............................
Sediul (loc., str., nr. , jud.)......................................................
BORDEROU DE ACHIZITIE MATERIAL LEMNOS
Nr.
crt.
Numele si
prenumele
persoanei
vnzatoare
CNP Punctul de
ncarcare
(Denumirea
locatiei)
Cantitatea
achizitionata
(m
3
)
Document de
provenienta Nr. si
seria avizului de
nsotire
Data
achizitiei
Numele si
prenumele
persoanei
fizice
Semnatura
Ziua
Luna
AnulNumele si prenumele, CNP,
semnatura persoanei achizitoare
...............................................
ANEXA Nr. 6:
ANEXA Nr. 7: REGISTRUL DE EVIDENTA a intrarilor-iesirilor de
5/14/13 HG 996/2008 Circulaia Materialelor lemnoase i SUMAL
www.suceava.regimsilvic.eu/Site/_Legislatie/HG 996 din 1998 Circulatia ML si SUMAL.htm 16/20
materiale lemnoase
Nr.
crt.
Nr. mijlocului de transport /
Numele si CNP proprietarului
mijlocului de transport
Data si ora intrarii Data si ora iesirii Nr. aviz de
nsotire / data
Volum /
sortimente
Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 643 din data de 9 septembrie 2008
Forma sintetic la data 30-iul-2010. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.


METODOLOGIE din 15 septembrie 2008 privind organizarea si
functionarea sistemului informational integrat de urmarire a
materialelor lemnoase (SUMAL) si obligatiile operatorilor economici
legate de acesta
Forma sintetic la data 30-iul-2010. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.
(la data 23-sep-2008 actul a fost aprobat de Ordinul 583/2008 )
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
SUMAL este un sistem informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase asigurat de autoritatea
publica centrala care raspunde de silvicultura si pus la dispozitia utilizatorilor prevazuti la art. 20 alin.
(2) din Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul
spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin
Hotarrea Guvernului nr. 996/2008, de la locul de obtinere a materialelor lemnoase pna la utilizatorii
finali inclusiv.
Art. 2
Principalele obiective ale SUMAL sunt:
a)realizarea de cercetari statistice la nivel national privind volumul de lemn exploatat si al materialelor
lemnoase rezultate;
b)practica unitara n evidenta gestionara a materialelor lemnoase prin punerea la dispozitia operatorilor
economici specializati a unei aplicatii gratuite;
c)cresterea eficientei controlului ca parte a politicilor publice de reducere a infractionalitatii n domeniul
forestier, prin prevenirea si combaterea activitatilor ilegale.
Art. 3
SUMAL cuprinde doua componente:
a)aplicatii client utilizate de operatorii economici pentru:
- calculul actului de punere n valoare, denumit n continuare APV, autorizarea si reprimirea parchetelor,
aplicatii grupate n softul SUMAL Ocol;
- operarea documentelor de transport al materialelor lemnoase, a receptiilor n depozitele finale si a
situatiilor gestionate obligatorii, aplicatii grupate n softul SUMAL Agent;
b)unitatea centrala - hardware si software - de centralizare, prelucrare si analiza a informatiilor,
gestionata de o structura silvica specializata aflata n subordinea conducatorului autoritatii publice
centrale care raspunde de silvicultura.
Art. 4
Suportul tehnic pentru implementarea SUMAL se va asigura prin intermediul structurilor teritoriale ale
autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si prin Programul de dezvoltare forestiera.
Art. 5
(1)Aplicatiile SUMAL se personalizeaza pentru fiecare ocol silvic si operator economic si se distribuie
gratuit, la solicitarea acestora, astfel:
a)softul SUMAL Ocol catre ocoalele silvice;
b)softul SUMAL Agent, la cerere, tuturor operatorilor economici si ocoalelor silvice care exploateaza,
prelucreaza, depoziteaza sau comercializeaza materiale lemnoase.
(2)Distribuirea sorturilor prevazute la alin. (1) se face concomitent cu emiterea acordului de distribuire
si utilizare a formularelor cu regim special si a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Craciun.
(3)Distribuirea softurilor prevazute la alin. (1) se face catre:
a)persoana delegata de catre conducerea operatorului economic;
b)seful ocolului silvic sau mputernicitul acestuia.
CAPITOLUL II: Modul de utilizare a SUMAL
5/14/13 HG 996/2008 Circulaia Materialelor lemnoase i SUMAL
www.suceava.regimsilvic.eu/Site/_Legislatie/HG 996 din 1998 Circulatia ML si SUMAL.htm 17/20
Art. 6
La initierea aplicatiei, ocoalele silvice introduc n SUMAL Ocol urmatoarele informatii:
a)fisele de proprietate pentru padurile pe care le administreaza sau pentru care furnizeaza servicii;
b)ciocanele silvice folosite;
c)persoanele fizice sau juridice partenere.
Art. 7
La initierea aplicatiei, operatorii economici introduc n SUMAL Agent urmatoarele informatii:
a)gestiunile referitoare la materialele lemnoase;
b)persoanele fizice si juridice partenere;
c)utilajele de prelucrare a materialelor lemnoase;
d)ciocanele silvice folosite.
SECTIUNEA 1: Utilizarea SUMAL pentru elaborarea APV, autorizarea partizilor
si reprimirea acestora
Art. 8
Aplicatia SUMAL Ocol se acceseaza de catre ocoalele silvice, on-line, pe serverul central al Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe baza identificarii ca utilizator prin parola, cu drepturi diferentiate
pentru seful ocolului silvic, responsabilul cu fondul forestier si responsabilul cu paza fondului forestier,
conform atributiilor specifice.
Art. 9
Aplicatia SUMAL Ocol este obligatorie pentru:
a)calculul unitar certificat la nivel national al APV;
b)emiterea / prelungirea autorizatiilor de exploatare;
c)operarea actului de reprimire a partizilor.
Art. 10
(1)Pentru fiecare APV, autorizatie de exploatare si act de reprimire, aplicatia SUMAL va genera odata
cu aprobarea documentului un numar unic de nregistrare la nivel national, iar actul respectiv nu va mai
putea fi modificat.
(2)Procesele-verbale de confiscare a materialelor lemnoase ramase definitive vor fi introduse n SUMAL
de catre ocolul silvic care a primit n custodie materialele lemnoase, actul de nregistrare furnizat de
SUMAL constituind documentul de provenienta pentru materialele lemnoase respective.
Art. 11
Actele emise si aprobate n SUMAL vor fi tiparite, semnate n original si atasate la dosarul partizii,
conform competentelor legale.
SECTIUNEA 2: Utilizarea SUMAL pentru activitatea de exploatare
Art. 12
Operarea datelor pentru activitatea de exploatare a padurilor se face n aplicatia SUMAL Agent de catre
operatorul economic titular al autorizatiei de exploatare a partizii sau de catre cel care expediaza
materialele lemnoase din platforma primara a partizii.
Art. 13
(1)Operatorii economici prevazuti la art. 12 vor desemna o persoana angajata a operatorului economic
care va opera datele pe masura exploatarii partizii, cu obligatia operarii si transmiterii raportarii datelor
prevazute la art. 12 pna n data de 5 a fiecarei luni pentru luna anterioara.
(2)Prima raportare se va realiza n data de 5 decembrie 2008.
Art. 14
(1)Anterior datei aprobate pentru reprimirea parchetului de exploatare, operatorii economici sunt
obligati sa opereze n sistemul SUMAL toate documentele de transport al materialelor lemnoase din
partida respectiva si sa ruleze un raport centralizator al materialelor lemnoase transportate.
(2)Raportul centralizator prevazut la alin. (1) va fi prezentat obligatoriu la reprimirea partizii si sta la
baza calcului rezultatului exploatarii din partida respectiva.
Art. 15
Rezultatul exploatarii materialelor lemnoase se calculeaza pe fiecare specie, total lemn de lucru si total
volum, precum si pe total APV, verificndu-se ncadrarea n tolerantele admisibile de calcul al APV.
Art. 16
Dupa reprimirea partizii sunt interzise eliberarea si operarea de documente avnd nscrisa la rubrica
"Provenienta" partida respectiva dect n limita stocului nregistrat n platforma primara la reprimire.
SECTIUNEA 3: Utilizarea SUMAL pentru depozite
Art. 17
(1)Utilizarea SUMAL este obligatorie la nivelul depozitelor pentru:
a)operarea receptiilor de materiale lemnoase;
b)operarea livrarilor de materiale lemnoase;
c)operarea proceselor-verbale de sortare a materialelor lemnoase;
d)operarea stocurilor gestionare la sfrsitul fiecarei luni, pe specii si sortimente;
5/14/13 HG 996/2008 Circulaia Materialelor lemnoase i SUMAL
www.suceava.regimsilvic.eu/Site/_Legislatie/HG 996 din 1998 Circulatia ML si SUMAL.htm 18/20
e)operarea transferurilor ntre gestiunile aceluiasi operator ale materialelor lemnoase prelucrate n
cherestea, care se face automat prin procesul-verbal de gaterare.
(2)Utilizarea SUMAL este obligatorie la nivelul depozitelor de cherestea pentru:
a)receptiile de cherestea;
b)livrarile de cherestea.
Art. 18
(1)Dupa operarea situatiilor primare prevazute la art. 17, operatorul economic va verifica existenta
corelatiilor stoc initial + total intrari = stoc final + total iesiri pentru fiecare specie si sortiment, va face
corectiile necesare, dupa care va salva datele pentru luna n curs.
(2)Stocurile finale ale lunii precedente devin stocuri initiale pentru luna n curs.
Art. 19
n cazul n care operatorul economic realizeaza transbordarea materialelor lemnoase sau sortarea
acestora n alte puncte dect depozitele permanente, acestea vor fi nregistrate ca gestiuni temporare
n SUMAL, cu obligatia ntocmirii situatiilor gestionare mentionate la art. 17 alin. (1).
Art. 20
(1)Datele obtinute lunar prin aplicarea procedurilor precizate la art. 17-19 se cuprind ntr-un raport si
nu mai pot fi modificate.
(2)Rapoartele precizate la alin. (1) pentru luna n curs se printeaza, se semneaza n original si se
nregistreaza n contabilitatea operatorului economic.
SECTIUNEA 4: Utilizarea SUMAL la nivelul activitatii de prelucrare primara a
lemnului
Art. 21
Utilizarea SUMAL la nivelul centrelor de prelucrare primara a lemnului este obligatorie pentru:
a)operarea receptiilor de materiale lemnoase;
b)operarea livrarilor materialelor lemnoase prelucrate sumar;
c)operarea proceselor-verbale de gaterare a materialelor lemnoase;
d)operarea stocurilor gestionare la sfrsitul fiecarei luni, pe specii si sortimente;
e)operarea consumurilor interne, daca operatorul economic prelucreaza n continuare materialele
lemnoase n produse semifinite sau finite.
Art. 22
(1)Dupa operarea situatiilor primare prevazute la art. 21, operatorul economic va verifica existenta
corelatiilor stoc initial + total intrari = stoc final + total iesiri pentru fiecare specie si sortiment, va face
corectiile necesare, dupa care va salva datele pentru luna n curs.
(2)Stocurile finale ale lunii precedente devin stocuri initiale pentru luna n curs.
Art. 23
(1)Datele obtinute lunar prin aplicarea procedurilor precizate la art. 20 si 21 se cuprind ntr-un raport si
nu mai pot fi modificate.
(2)Rapoartele precizate la alin. (1) pentru luna n curs se printeaza, se semneaza n original si se
nregistreaza n contabilitatea operatorului economic.
SECTIUNEA 5: Utilizarea SUMAL la nivelul altor activitati de prelucrare a
lemnului dect prelucrarea primara
Art. 24
n cazul activitatilor n care se receptioneaza materiale lemnoase si se prelucreaza integral n consum
propriu, fara a se face expeditie, operatorii economici vor opera n SUMAL Agent doar receptiile de masa
lemnoasa si consumul propriu.
Art. 25
n alte activitati de prelucrare a materialelor lemnoase n care materialele lemnoase receptionate se
prelucreaza partial n capacitatile proprii si se reexpediaza n parte, se vor ntocmi toate situatiile
gestionare specifice gestiunilor de bustean sau gestiunilor de cherestea, dupa caz.
SECTIUNEA 6: Utilizarea SUMAL Server
Art. 26
Centralizarea, prelucrarea si analiza datelor furnizate de catre ocoalele silvice si operatorii economici
care exploateaza, prelucreaza, depoziteaza sau comercializeaza materiale lemnoase, pe serverul central
instalat la sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se utilizeaza n scopuri statistice si pentru
controlul respectarii regimului silvic.
Art. 27
n scop statistic, SUMAL Server va genera, n principal, urmatoarele rapoarte:
a)statistica volumului de lemn pus n valoare / autorizat pe proprietar, administratie silvica, tip de lucrari
si pe unitati amenajistice;
b)statistica materialelor lemnoase transportate din partizile n exploatare, pe specii si sortimente;
c)statistica modului de utilizare industriala a materialelor lemnoase.
Art. 28
5/14/13 HG 996/2008 Circulaia Materialelor lemnoase i SUMAL
www.suceava.regimsilvic.eu/Site/_Legislatie/HG 996 din 1998 Circulatia ML si SUMAL.htm 19/20
(1)Pentru controlul regimului silvic si al provenientei legale a materialelor lemnoase, SUMAL Server va
genera, n principal, urmatoarele rapoarte:
a)calculul rezultatului exploatarii si ncadrarea n tolerantele admisibile de calcul al APV;
b)exploatarea lemnului n perioada autorizata a partizii;
c)justificarea tuturor documentelor cu regim special ridicate de catre operatorii economici;
d)identificarea documentelor de transport utilizate ilegal de alt operator economic dect cel autorizat;
e)compararea cantitatilor avizate cu cele efectiv receptionate de catre beneficiar;
f)corectitudinea situatiilor gestionare raportate de operatorii economici - existenta corelatiilor stocuri
initiale + total intrari = stocuri finale + total iesiri;
g)alcatuirea cazierului tehnic de exploatare al operatorilor economici - respectarea perioadelor si
termenelor autorizate, pagube produse n parchete, sanctiuni.
(2)Pentru clarificarea aspectelor ridicate de actiunile de control al regimului silvic se pot realiza si alte
analize.
SECTIUNEA 7: Alte functii ale SUMAL Agent
Art. 29
Aplicatia SUMAL Agent realizeaza gestionarea formularelor cu regim special ridicate de catre operatorii
economici.
Art. 30
(1)Operatorii economici care exploateaza, prelucreaza, depoziteaza sau comercializeaza materiale
lemnoase sunt obligati sa opereze n aplicatia SUMAL Agent seriile si numerele avizelor documentelor cu
regim special de transport al materialelor lemnoase, ridicate de la Imprimeria Nationala - S.A., conform
acordului eliberat de structurile teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
(2)Documentele de transport anulate se vor opera n SUMAL, cu obligatia existentei tuturor celor 3
exemplare ale documentului n blocul de avize.
(3)Pe masura utilizarii documentelor cu regim special pentru transportul materialelor lemnoase si a
operarii documentelor n SUMAL, operatorii economici vor urmari justificarea tuturor documentelor
ridicate n ordinea blocurilor de documente.
CAPITOLUL III: Competente si control
Art. 31
(1)Accesul la aplicatia SUMAL Ocol se face pe baza de utilizator si parola, cu drepturi diferentiate
pentru:
a)seful ocolului silvic;
b)responsabilul cu fondul forestier;
c)responsabilul cu paza fondului forestier.
(2)Accesul se comunica de catre administratorul aplicatiei SUMAL Server, iar persoanele nominalizate
pentru acces se comunica subunitatilor silvice teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde
de silvicultura, sub semnatura sefului ocolului silvic.
Art. 32
(1)Accesul la aplicatia SUMAL Agent se face de catre o persoana desemnata de operatorul economic,
angajata a acestuia.
(2)Accesul se comunica de catre administratorul aplicatiei SUMAL Server, iar persoana nominalizata
pentru acces se comunica structurilor silvice teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde de
silvicultura, sub semnatura administratorului operatorului economic.
Art. 33
Accesul la aplicatiile SUMAL se face pe baza de utilizator si parola, cu drepturi diferentiate pentru doua
persoane. O persoana este inspectorul-sef al structurii silvice teritoriale a autoritatii publice centrale
care raspunde de silvicultura, iar cea de-a doua face parte din personalul silvic si este desemnata de
catre acesta.
Art. 34
Accesul la aplicatiile SUMAL se face pe baza de utilizator si parola, cu drepturi diferentiate pentru
persoanele din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura desemnate de
conducatorul acesteia.
Art. 35
Accesul la aplicatiile SUMAL pentru personalul silvic mputernicit pentru controlul silvic se poate aproba
numai pentru perioada n care se executa controlul la ocolul silvic sau la operatorul economic care
exploateaza, prelucreaza, depoziteaza ori comercializeaza materiale lemnoase.
Art. 36
Personalul silvic mputernicit cu atributii de control silvic din cadrul autoritatii publice centrale care
raspunde de silvicultura sau al subunitatilor silvice teritoriale ale autoritatii publice centrale care
raspunde de silvicultura are posibilitatea verificarii APV si a avizelor de nsotire a materialelor lemnoase
generate de SUMAL.
Art. 37
Toate avertizarile rezultate n urma prelucrarii informatiilor n SUMAL se transmit imediat si direct
5/14/13 HG 996/2008 Circulaia Materialelor lemnoase i SUMAL
www.suceava.regimsilvic.eu/Site/_Legislatie/HG 996 din 1998 Circulatia ML si SUMAL.htm 20/20
structurii cu atributii de control al regimului silvic din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de
silvicultura sau structurilor silvice teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
CAPITOLUL IV: Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 38
(1)Dreptul de proprietate intelectuala asupra SUMAL apartine Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale.
(2)Operatorii economici care utilizeaza softuri proprii de gestiune pot exporta date din softurile proprii n
sistemul SUMAL, cu obligatia de a furniza datele minime solicitate n sistemul SUMAL. Transferul de date
se va face n formatul solicitat de aplicatia SUMAL.
Art. 39
Persoanele prevazute la art. 31-35 raspund penal, contraventional, administrativ si material pentru
divulgarea si utilizarea n alte scopuri a informatiilor din SUMAL.
Art. 40
(1)Ocoalele silvice vor introduce n aplicatia SUMAL Ocol APV pentru partizile autorizate la exploatare si
nereprimite pna n momentul intrarii n vigoare a Hotarrii Guvernului nr. 996/2008.
(2)Numarul de ordine generat de SUMAL pentru APV precizate la alin. (1) va fi comunicat n scris de
catre ocolul silvic operatorilor economici titulari ai autorizatiilor de exploatare si va fi folosit de catre
operatorii economici la rubrica "Provenienta" din documentele de transport.
(3)Ocoalele silvice vor emite o noua autorizatie de exploatare pentru partizile precizate la alin. (1),
pentru perioada de valabilitate ramasa din autorizatia anterioara.
Art. 41
(1)Operatorii economici care exploateaza, prelucreaza, depoziteaza sau comercializeaza materiale
lemnoase vor introduce n aplicatia SUMAL Agent, pentru gestiunile de bustean si cherestea, stocurile
initiale de bustean si, respectiv, masa lemnoasa prelucrata.
(2)Stocurile introduse sunt stocurile faptice nregistrate n contabilitate la data de 30 septembrie 2008.
Art. 42
(1)Operarea datelor primare obligatorii pentru fiecare operator economic si transmiterea acestora se fac
pna n data de 5 a fiecarei luni pentru luna precedenta.
(2)Transmiterea datelor catre SUMAL Central se va putea face:
a)direct, prin intermediul internetului;
b)pe suport electronic.
(3)Dupa transmiterea datelor lunare, SUMAL va transmite o confirmare de preluare a datelor transmise
de catre operatorul economic. Confirmarea de primire se ndosariaza si pastreaza de catre operatorul
economic si este dovada ndeplinirii obligatiilor legale de raportare n SUMAL.
Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 662 din data de 23 septembrie 2008
Forma sintetic la data 30-iul-2010. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.