Sunteți pe pagina 1din 11

COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE

LEONIDA IAI
Proiect de specialitate
pentr o!"inerea certi#icatli de cali#icare
pro#esional$ ni%el &
Cali#icare pro#esional$ ' Operator ca(ane) tr!ine c a!r)
instala"ii a*iliare +i de ter,o#icare-
Coordonator Candidat
Pro#- In.- ipotean Cristina G/r!ea Maris
-2006-
Circuit
Argument
In proiect am prezentat principalele aspecte legate de termoficarea urbana si
industrial.
Proiectul cuprinde urmtoarele capitole :
Cap 1. istemul de termoficare ! "n care am pus rol sunt de termoficare #
ele$ului lui componente %i amplasarea surselor de energie electric si termic.
Cap 2. Centri de termofobara ! "n care am pus principii tipurile de amplasare a
centralelor de termo.
Cap &. Pentru termice ! nu defini'ia %i c(nd pe care tre s le intre pe termice
pentru c s-a finalizat )*.
ul de termoficare.
Circuitul de termoficare
Capitolul I. 0iste,l de ter,o#icare
I.a. Generalitati
Industria este consumatorul cel mai important de energie la ni$elul
economiei na'ionale. tructura industriei#a produc'iei industriale#precum si
dinamic acesteia corecteaz consumul de energie si in mod continuu 'in(nd
cont si de e$olu'iile te+nologice permanente.
Analiza energetica fiecrei ramuri industriale#pana la ni$elul de proces
agregat trebuie fcut at(t pe seama consumului direct de energie si combustibil
c(t si a celui indirect aferent producerii de materii prime %i materiale ce intra in
procesele te+nologice.

,dat stabilite cerin'ele de energie se pot analiza posibilit'ile de acoperire a
acestora#prin "ntocmirea balan'ei combustibil-energie.
, astfel de analiza "nseamn de fapt determinarea eficien'ei utilizrii
combustibilului deci aprecierea economica multilateral a fiecreia # 'in(nd
seama de limitarea resurselor#c+iar "n condi'iile unor mecanisme de economiei
de pia'.

Pri$it ca sistem# termoenergetica este format din trei subsisteme care cuprind
producerea # transportul # distribu'ia si utilizarea energiei termice.
Cele trei subsisteme nu pot fi delimitate e-act si tratate indi$idual # deoarece
intre ele e-ist legturi bieni$oce.
Astfel # daca "n instala'ia de distribu'ie .sau de consum/ se utilizeaz
acumulatori de cldur sau alte instala'ii pentru preluarea $(rfurilor de consum #
acesta influen'eaz direct concep'ia de proiectare %i func'ionare a instala'ilor de
producere.
In general se poate spune ca primele dou subsisteme au rolul de a asigura la
locul de consum de energie .sau purttorii de energie/ necesari # in condi'iile de
siguran' cerute.

I.b.0lementele sistemelor de termoficare
1n sistem de termoficare const din ansamblul instala'ilor de producere
combinat a energiei electrice %i termice # precum si din instala'iile de transport #
de distribu'ie %i de utilizare a cldurii.
tructura sistemelor de termoficare este influen'at de tipul acestora # care dup
natura necesarul de cldur acoperite pot fi urbane # industriale sau mi-te.
2e men'ionat c "n realitate # practic # nu se "nt(lnesc sisteme de termoficare pur
industriale # deoarece # in marea ma3oritate a cazurilor # pe l(ng consumurile
te+nologice se acoper si necesarul de cldur pentru "nclzire # $entila'ie si
preparare a apei calde.
1n sistem de termoficare cuprinde
centrala sau centralele de termoficare care constituie principalele instala'ii de
producere #
centrale termice %i e$entualele instala'ii de $erificare a resurselor energetice
secundare industriale sau a de%eurilor mena3ere # care sunt integrate "n sistem #

- re'eaua de termoficare constituit din magistralele de transport %i conductele
de distribu'ie # inclusi$ deri$a'iile spre consumatori #
- puncte termice folosite pentru transferul cldurii ctre instala'iile
consumatorilor %i care constituie elementele de legtur dintre acestea %i re'eaua
de termoficare.
In afar de aceste elemente # "n structura sistemului de termoficare mai pot intra
sta'ii termice urbane . sta'ii intermediare de pompare # transformatoare de abur .
sta'ii de epurare si pompare a condensatorului returnat la centrala de
termoficare.

I.c.Amplasarea surselor de energie electric si termica
4a alegerea solu'iilor ra'ionale de alimentare cu energie a "ntreprinderilor
industriale # trebuie 'inut seama "n primul r(nd de faptul c acestea necesit mari
cantit'i de cldur la ni$elele termice diferite # at(t "n scopuri te+nologice # c(t
%i pentru "nclzire # $entila'ie %i alimentare cu ap cald.
5actorii care influen'eaz solu'ia adaptat pentru alimentarea de energie a
"ntreprinderilor industriale sunt
Amplasarea "ntreprinderii industriale date # "n raport cu limitele sistemului
energetic.
In acest caz # solu'ia ra'ionala de alimentare cu energie a 6ntreprinderii este
determinat de sc+ema alimentrii sale cu cldur # pornindu-se de la condi'iile
satisfacerii optime a consumului termic.
C(nd "ntreprinderea este amplasat afara limitelor sistemului
electroenergetic # solu'ia de alimentare cu energie se alege 'in(nd seama de
asigurarea optim din instala'ii proprii at(t a sarcinii termice # c(t si a celei
electrice .
In aceste condi'ii # solu'iile posibile de alimentare cu energie se alege pe
baza compara'iei te+nico-economice fcut la ni$elul "ntreprinderii respecti$e.
7aloarea absolut # parametrii %i regimul consumului de cldur.
In acest caz # pot aprea dou situa'ii diferite #"n func'ie de pozi'ia "ntreprinderii
respecti$e fa' de alte "ntreprinderi sau zone urbane .
a. 6ntreprinderea se afl la distan'a mare de alte "ntreprinderi si "n afar de
zonele urbane ale ora%ului .
6n aceste condi'ii # alimentarea cu cldur se face dintr-o central proprie .C)/.
0a se dimensioneaz pentru a asigura consumurile de cldur ale "ntreprinderii
%i ale localit'ii aferente acestuia.
b. 6ntreprinderea este asamblat intr-o zona urban # sau aproape de alte
"ntreprinderi industriale # fum(nd e$entual o platforma industrial.
6n aceste cazuri # alimentarea cu cldur se poate face in dou $ariante :
- din C) sau C0) proprie # care asigur %i consumurile de cldur de celelalte
"ntreprinderi si ale zonelor urbane alturate8
"n aceste cazuri # C0) face parte din sistemul energetic:
- din C0) a unei alte "ntreprinderi sau dintr-o C0) public care alimenteaza cu
cldur %i energie elecric "ntreaga platforma industrial si zonele urbane
apropiate .
In acest caz # stabilirea solu'iei de alimentare cu cldur trebuie s 'ina seama
"n primul rnd de factorii locali pri$ind marimea consumurilor # parametrii
inpusi acestora # distan'ele de transport si regimurile de consum.
In general este ra'ional construirea C0) pe lnga consumatorul de cldur cel
mai mare din zona respecti$a.
0-isten'a # natura # direc%iile si gradul de utilizare ra'ional a resurselor
energetice secundare ale "ntreprinderii sau platformei industriale respecti$e.
Acestea determin c(t parte din consumul total de enrgie electric si termic
se poate asigura din instala'ile recuperatoare dimensionate corespunzator #
respecti$ care urmeaz a fi li$rat din alte surse .C) sau C)0/.
A$(ndu-se "n $edere factorii enumera'i pentru alegerea unei solu'ii ra'ionale de
alimentare cu energie elecric %i termic a "ntreprinderii sau platformei
industriale # este recomandabil urmtoarea succesiune "n solu'ionarea
problemei :
- alegerea formelor ra'ionale de energie util %i a tipului de ac'iune pentru
principalii consumatori #
- determinarea mrimii parametrilor %i a refimelor de consum ale energiei
termice # pentru di$ersi consumatori #
- determinarea posibilita'ilor ra'ionale din punct de $edere te+nico-economic
de utilizare a r.c.s %i alegerea sc+emelor de recuperare aferente #
- determinarea marimii puterii termice # a parametrilor agentilor termici %i a
regimurilor caracteristice de li$rare a cldurii de la masa .C) sau C0)/
- "n cazul C0) # stabilirea raportului ob'inut din punct de $edere te+nico-
economic intre puterea electric %i sarcina termic # adic a coeficientului de
termoficare #
- alegerea ec+ipamentului energetic principal .cazane %i turbine / %i a
regimurilor lor caracteristice de func'ionare .
In cazul "ntreprinderilor industriale # rezol$area acestor dou probleme este
influen'ata de structura necesita'ilor de energie termic %i de balan' energetic
proprie sau a zonei din care face parte.


Capitolul II.Centralele de termoficare urban
Acestea se pot amplasa "n raport cu consumatorul de cldura "n una din
urmtoarele situa'ii :
- inferioare # amplasate "n centrul de greutate al consumatorului #
- periferice # amplasate # la marginea zonei de consum #
- e-terioare # amplasate deprtate # "n afara zonei de consum .
Amplasarea interioar a centralei de termoficare urban # "n regiunea cldit a
ora%ului # c(t mai aproape de zona cu cel mai mare consum termic prezint
urmtoarele aspecte caracteristice :
- e$it magistralele de transport de diametre mari %i lungi # reduc(nd astfel #
in$en'iile "n re'eaua de termoficare precum %i pierderile de cldura %i
presiune la transportul %i distribu'ia energiei termice.
- Permite o adaptoare mai elastic la dez$oltarea "n timp a consumului #
- 5ace posibila utilizarea pentru fiecare zon de consum a celui mai adec$at
agent termic # a$anta3 important mai ales dac centrala de termoficare are
caracter mi-t. 4i$r(nd %i cantitatea de cldura pentru acoperirea unor
necesita'i te+nologice #
- Poate li$ra energia electric direct la medie tensiune # e$it(nd astfel
pierderile la dubla transformare de tensiune . ridicare-cdere /
- )erenul de amplasare este limitat %i scump # ceea ce impune dez$oltarea pe
$ertical a centralei # reduce posibilit'ile de pierdere ulterioara a acestora %i
pune probleme legate de sursa de rcire %i de posibilitatea alimentarii ci
combustibil %i depozitarii acestuia # "n special dac acesta este un
combustibil inferior #
- 9ecesitatea e$itrii polurii atmosferei ora%elor presupune folosirea de
regul a unui combustibil superior # lic+id sau gazos #
0ste posibil %i folosirea combustibililor inferiori sau a de%eurilor mena3ere #
"ns este necesar lucrarea unor msuri de purificare a gazelor de ardere care
mresc in$estitule "n centrala de termoficare.
Amplasarea periferic a centralei de termoficare urban # la distante destul de
diferite de centrul de consum # la limita zonei cdite # se caracterizeaz prin :
- "ndeprtarea centralelor de zonele urbane aglomerate permite utilizarea
combustibililor inferiori # u%ur(nd aducerea cantit'ilor de combustibil
necesar # depozitarea acestora %i e$acuarea zgurii %i cenu%ii care rezult din
procesul de ardere #
- necesit instala'ii de epurare a gazelor mai pu'in costisitoare si e$ita
poluarea atmosferei cu gaze de ardere #
- realizarea u%or in$en'iei specifice mai reduse datorit consumului mai redus
al terenului # a dez$oltrii centralei pe orizontal %i a rezol$rii problemelor
de alimentare cu ap de rcire %i combustibil #
- permite realizarea unor centrale de termoficare mai mari dec(t "n cazul
amplasrii interiore # d(nd posibilitatea unor e-tinderi ulterioare u%oare #
- duce la cre%terea in$esti'ilor "n re'eaua de termoficare %i a pierderilor de
cldura %i presiune la transport# efect negati$ care este "ns compensat de
aspectele a$anta3oase men'ionate anterior.
Amplasarea e-terioar a centralei de termoficare urbane la distan'e mai lungi
de limita zonei cldite nu este determinat de considerentele generale care
conduc la amplasarea periferic a centralelor de termoficare urbane # suficient
pentru scopul urmrit # ci de o serie de considerente speciale lcate :
Centrala de termoficare are %i un consum de cldura industrial # amplas(ndu-se
pe platforma industrial sau este asamblat "n apropierea sursei de ap de rcire
sau de combustibil.
In toate cazurile # deza$anta3ul distan'ei mari de transport se amplific
trebuind luate mrimi speciale pentru realizarea transportului agentului termic
"n cantitatea fa$orabile .cre%terea parametrilor de transport # utilizarea re'elelor
de transport mono tubulare # etc./


Capitolul III.Puncte )ermice
9atura agentului termic %i parametrii si .presiune # temperatur / difer "n
general de la re'eaua de transport %i distribu'ie a cldurii # la instalatule
consumatorilor.
Ansamblul instala'ilor situate la limita "ntre re'eaua de distribu'ie a cldurii %i
instalatule consumatorilor . re'eaua e-terioar de distanta %i instala'iile
interioare ale consumatorilor / se nume%te punct termic . P) /.
Punctul termic trebuie s satisfac condi'iile de func'ionare ale re'elei de
distribu'ie a cldurii cat %i ale consumatorilor %i s coordoneze parametrii
acestora.
)ipul punctelor termice depinde "n principal de urmtorii factori :
- natura %i mrimea consumatorilor de cldura #
- natura %i parametrii agentului termic de transport # fa'a de agentul termic
folosit la consumatori .
- sistemul de transport al cldurii %i structura acestuia . numr de conducte #
etc./.
Punctele termice pot asigura distribu'ia cldurii numai pentru un tip de consum .
"nclzirea # $entila'ie # ap calda /# sau pot distribui cldura mai multor tipuri de
consumatori # de e-emplu "nclzire si ap calda.
Astfel # "n cazul cel mai general # punctul termic ser$e%te la prepararea
centralizata a apei calde mena3ere # la transformarea parametrilor pentru
instala'ia de "nclzire a consumatorilor.
In cazul c(nd instala'ia este de racordare direct prin +idrele # atunci A-urile se
completeaz cu punctele termice locale pentru instalarea acestora.
Pentru instalatule de $entila'ie # sc+imbtoarele de cldura aferente se
amplaseaz local.
Aceast depinde "n primul r(nd de modul de racordare al consumatorilor
respecti$i la re'eaua termic.
In cazul consumatorilor urbani re'eaua de transport %i distribu'ie a cldurii
utilizeaz "n general # ca agent termic apa fierbinte cu presiuni ridicate.
:egimul termic nominal al apei "n re'eaua de transport este cel mai adesea
1;0<C pe ducere %i =0<C pe "ntoarcere.
In unele zone mici de consum # se mai utilizeaz apa fierbinte cu temperatura
mai cobor(ta . sub 11;<C /
NORME DE PROTEC1IE A MUNCII I PA2A CONTRA
INCENDIILOR LA LUCR3RILE DE REPARA1II PENTRU
CA2ANELE DE A4UR
4ucrrile de repara'ii se efectueaz numai pe baza autoriza'iei de lucru
sau procesul $erbal dat de sec'ia de e-ploatare# dup luarea tuturor msurilor de
blindare a circuitelor %i "ntreruperea legturilor de alimentare a instala'iei cu
curent electric.
0c+ipa de lucru este instruit la plecarea din atelier %i la fa'a locului
asupra msurilor de izolare a instala'iei zonei de lucru8 interdic'iile impuse
e$entualelor restric'ii P..I. e face instruc'ia pri$ind :
- accesul "n cazan este permis numai dup rcirea acestuia8
- tot personalul $a purta ec+ipamentul de protec'ie de lucru8
- este obligatoriu purtarea c%tii de protec'ie8
- la lucrrile care se e-ecut "n tambur# lucrtorului aflat "n interiorul
acestuia $a fi supra$eg+eat "n permanen'8
- iluminarea se face numai cu lmpi electrice portati$e de 1278
- este interzis folosirea sculelor# utila3elor# dispoziti$elor %i
mecanismelor necorespunztoare sau defecte. Acestea $or trebui ca
s aib $erificarea la zi8
- "n timpul probelor de presiune este interzis sta'ionarea persoanelor
"n 3urul cazanului sau blocarea supapelor de siguran'8
- legarea sarcinilor se face numai de personalul personalizat.
Cablurile pentru legarea sarcinilor trebuie s fie corespunztoare
pentru sarcinile care o ridic8
at/t 5n ti,pl lcr$rii c/t +i la ter,inarea acesteia se %a p$stra o per#ect$
ordine +i cr$"enie-

4i!lio.ra#ie
6-At7anaso%ici 8 9 ter,oener.etic$ indstrial$ +i de ter,o#icare ) editra
didactic$ +i peda.o.ic$ ) 4cre+ti ) 6:;6-
&-At7ano%ici 8 < tili(area c$ldrii 5n indstrie ) editra ter,ic$ ) 4cre+ti
) 6::=-
>-4e?an A 9 Ad%anced En.inerin. T7er,od@na,ic ) Ao7n Bil!i C 0ana )
NeD EorF ) 6:;;-
G-Cara!o.dan G7 9 instala"ii ter,ice indstriale ) editra te7nica )
4cre+ti ) 6:H;-
=-Dinlesc c < Anali(a ter,odina,ic$ a sc7e,elor centralelor electrice )
editra acade,iei ) 4cre+ti ) 6:IH-
I-Motoi C < Centralele ter,o si 7idralice ) editra didactica si peda.o.ica
) 4cre+ti ) 6:H:-
H-Rotari M ) 8oinea E < stdil re.i,rilor de #nc"ionare ale tr!inelor
de ter,o#icare ) al > lea si,po(ion de opti,i(are a de(%olt$rii si e*ploat$rii
instala"ilor ener.etice ) Ia+i ) 6::6-