Sunteți pe pagina 1din 14

CAIET DE SARCINI

- INSTALATII ELECTRICE -
1.OBIECTUL
Prezentul proiect cuprinde lucrarile de instalatii electrice de joasa tensiune aferente
urmatoarelor sisteme :
- Instalatii electrice de alimentare cu energie electrica post de transformare.
- Instalatii electrice exterioare racorduri electrice.
- Instalatii electrice interioare : iluminat, prize, racorduri la echipamente.
- Instalatie interioara de protectie de legare la pamant.
- Instalatii electrice de comanda si semnalizare.
Lucrarile de instalatii electrice de joasa tensiune se vor executa in cadrul amenajarii lucrarilor
de instalatii electrice de joasa tensiune se vor executa in cadrul locuintei unifamiliale avand
regimul de inaltime P+ situata in !at "osu , #om. #hiajna , $arla %&'(, Parcela % , )ud. Ilfov .
2.VOLUMUL LUCRARILOR
ste in conformitate cu memoriul tehnic, anexat prezentei documentatii.
3.CONDITII TEHNICE SI DE EXPLOATARE
Caracteristicile tehnice ale materialelor principale:
*aterialele vor fi in conformitate cu specificatii tehnice anexate prezentei documentatii, vor
fi agrementate tehnic in "omania si agreate de +eneficiarul lucrarii
Tablouri electrice pana la 630 A
$a+lourile de joasa tensiune vor putea fi montate cu neutrul in regim $,#-!
$a+lourile de joasa tensiune vor putea suporta un curent maxim de scurtcircuit de scurta
durata de %- ./ eff timp de (s.
$a+lourile de joasa tensiune vor putea avea un curent nominal pana la 012 /.
$a+lourile de joasa tensiune vor fi concepute pentru a realiza distri+utia de 2,3.4,
frecventa de -2- 02 5z.
$ensiunea de serviciu: 6s 7 8&2+((29: 6n
;rad de protectie : IP 32.< pentru ta+louri cu usa plina sau transparenta.
Posi+ilitate de extindere ulterioara.
#onexiuni accesi+ile fata pentru control usor si evolutivitate totala
(
`
Tablouri electrice peste 630 A
$a+loul de joasa tensiune va putea fi montat cu neutrul in regim $,#.
$a+loul de joasa tensiune vor putea suporta un curent maxim de scurtcircuit de scurta
durata de =- ./ eff timp de (s.
$a+loul de joasa tensiune va putea avea un curent nominal de >>.. /.
$a+loul de joasa tensiune va fi conceput pentru a realiza distri+utia de 2,3.4, frecventa
de -2- 02 5z..
$ensiunea de serviciu: 6s 7 8&2+((29: 6n.
;rad de protectie minim : IP 1( 8 conform !" , 02-%& 9.
;radul de protectie al ta+lourilor electrice de joasa tensiune este determinat de gradul de
protectie al carcasei com+inat cu gradele de protectie ale aparatelor si dispozitivelor
montate aparent.
construit din ta+la de otel tratata anticoroziv.
Posi+ilitate de extindere ulterioara.
#onexiuni accesi+ile fata pentru control usor si evolutivitate totala.
Inaltime %2%- mm.
$a+lourile de distri+utie vor fi realizate pornind de la componente de instalare si racordare
standard si testate in la+orator. #onceptia sistemului tre+uie sa fie validata prin incercari de tip ,
conform normei !" , 0231&.(. #onstructorul de ta+louri va prezenta +uletine de incercari care
sa ateste aceasta conformitate.
Intrerupatoare automate. #onform !", 02=&=+/(-(&&- si !", 02&3<-%-(&&1
- $ensiunea nominala de utilizare: 6e71x3224'%124ca
- ?recventa nominala: -25z@
- $ensiunea nominala de tinere la impuls 6imp73224
- $ensiunea nominala de izolare : 6ica7-224 @
- #urentul nominal de utilizare : #onform documentatie din proiect 80/, (2/, (0/9
- #urentul rezidual de defect : In72,21/ 8unde este cazul9 @
- #apacitatea nominala de rupere la scurtcircuit : Icu70./ @ (2./.
- #urentul de actionare declansator instantaneu 8--(29In @
- Aurata de viata mecanica : (2.222 manevre.
Intrerupatoare automate
- $ensiunea nominala 6n70&24ca.
- ?recventa nominala : -25z @
- ,umarul de poli : 1 @
- #urentul nominal : #onform documentatie proiect 81%/, 01/, =2/, (22/,(%-/9
- $ensiunea de incercare la f7-25z pentru ( minut : 12224 @
- Aurata de viata mecanica : (2222 actionari @
- Aurata de viata electrica la 3(-4 aproximativ <2.222 actionari.
#orpuri de iluminat echipate cu lampi tu+ulare fluorescente. #onform !", 02-&=-(-
(&&3
-$ensiunea nominala: %124@
- ?recventa nominala: -25z@
- ;radul de protectie: in functie de destinatia incaperii 8 pentru exterior IP0<9
- *ontaj: compensat@
- Putere electrica: %x10B@
- nergia la soc: 0) 8pentru montaj exterior9.
%
#orpuri de iluminat echipate cu lampi incandescente. #onform !"#I 0220(-3-&%
-$ensiunea nominala: %124 @
- ?recventa nominala: -25z @
- ;radul de protectie: in functie de destinatia incaperii.
- Puterea electrica: 02B.
#orpuri de iluminat exterior. #onform !", 02-&=-%,1-(&&-.
-$ensiunea nominala : %124 @
- ?recventa nominala : -25z @
- #lasa de izolatie: I @
- ;radul de protectie: IP31 @
- nergie la soc : 0) @
- ?actor de putere : 2&<@
- Putere electrica: %-2B, 322B
- ?unctionare sigura pentru temperaturi ale mediului am+iant cuprinse in gama: -11#>
+<-#.
- ?lux luminos minim: 1%lm.
Aulapuri aparataj
- Aimensiuni ga+arit: Lxlx5@
- *aterial: ta+la otel@
- ;rad de protectie: in functie de amplasament 8minim IP 129@
- "ezistenta la socuri : 0).
- #uloare: ;ri.
#a+luri de energie de joasa tensiune. #onform !" #I 02(=&-(-(&&1
- $ensiunea nominala : 6o'672,0'(.4 @
- ?recventa nominala : -25z @
- #onductor: #u@
- Izolatie: P4#@
- *anta exterioara: P4#@
- $emperatura am+ianta minima in timpul pozarii -#@
- $emperatura am+ianta minima in serviciu: -11#@
- $emperatura maxima admisa a conductorului: <2#@
- $ensiunea de incercare: 3.4, -25z timp de (2 minute.
#a+luri de semnalizare
- $ensiunea nominala: 6o'672,0'(.4@
- ?recventa nominala: -25z@
- #onductor: #u@
- Izolatie: P4#@
- *anta exterioara: P4#@
- $emperatura am+ianta minima in timpul pozarii -#@
- $emperatura am+ianta minima in serviciu: -11#@
#onfectii metalice si plat+anda:
- plat+anda Cl-Dn 32x3mm
- plat+anda Cl-Dn %-x3mm
- electrod vertical priza de pamant Cl-Dn %-('%EE, l71m
- piesa de separatie.
1
Consideratii generale
$oate materialele utilizate tre+uie sa corespunda caracteristicilor prevazute in proiect si sa fie
insotite de certificat de calitate garantat de fa+rica constructoare. Aeasemenea materialele
utilizate tre+uie sa corespunda cerintelor legii nr (2'(&&-, privind calitatea in constructii.
*odul de indeplinire al acestor cerinte:
- In cazul conductelor deformatiile nu tre+uie sa depaseasca raza minima de cur+ura.
Punctele de fixare nu tre+uie sa sufere modificari de pozitie 8joc sau deformari9.
- *aterialele utilizate pentru realizarea partilor componente ale instalatiei electrice tre+uie
sa reziste la temperaturile maxime de utilizare si la socuri produse de corpuri solide in
timpul utilizarii.
Pentru asigurarea sigurantei in exploatare vor fi realizate urmatoarele masuri:
- $oate elementele conductoare de curent ale oricarei parti a instalatiilor electrice 8parti
active9 tre+uie sa fie inaccesi+ile unei atingeri directe.
- #arcasele aparatelor electrice si izolatia conductoarelor tre+uie sa reziste fara sa se
strapunga la tensiunea de %-224cc aplicata timp de (- minute in apa sau 32224ca in
stare uscata, conform !", 02-%&.
- !e va asigura protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice prin atingere indirecta,
conform !$/! (%023'--&2.
- La instalatiile electrice vor avea acces numai persoanele autorizate.
- /paratele electrice etanse vor fi de grad IP33 pentru protectia impotriva patrunderii
corpurilor solide conform !", 02-%&.
Pentru asigurarea confortului tactil suprafetele accesi+ile ale elementelor instalatiei electrice
tre+uie sa prezinte calitatea corespunzatoare pentru nivelul de temperatura maxim admis si
confort mecanic la atingere 8a+senta rugozitatilor, a+senta asperitatilor, a+senta muchiilor
ascutite, etc9.
Pentru asigurarea confortului antropodinamic se vor folosi aparate la care efortul depus
pentru manevrarea organelor de comanda sa fie usor de efectuat si sa nu conduca la deformarea
sau desprinderea unor parti din aparate.
Pentru asigurarea igienei, sanatatii oamenilor, refacerea si protectia mediului se vor lua
urmatoarele masuri :
- instalatiile electrice se realizeaza ingropat 8in pamant, su+ tencuiala, in pardoseala9 sau
aparent pe perete in tu+uri de protectie, plinta, pe pat de ca+luri @
- se va face controlul periodic al locurilor la care se asigura continuitatea electrica 8la
contacte, in doze, in clemele ta+lourilor electrice, centrale de incendiu'efractie, panou control
acces, etc.9 @
#onsumul de energie electrica tre+uie sa se incadreze in limitele prevazute in contractul de
furnizare a energiei electrice cu furnizorul.
3
Conditii constructive
(. !e va respecta memoriul tehnic al proiectului precum si documentatia tehnica atasata
8livrata de furnizorul de echipamente9 din cadrul a lucrarii.
/legerea furnizorilor pentru aparatele si echipamentele electrice ramane la latitudinea
+eneficiarului. ?urnizorul va fi o+ligat sa respecte schemele din proiectul tehnic sau poate
propune alte scheme specifice in conformitate cu indicatiile producatorului de echipament.
%. !e va realiza protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta prin legarea la
nulul de protectie. In acest scop toate partile metalice ale instalatiei si echipamentele electrice,
care in mod normal nu sunt su+ tensiune, dar care, in mod accidental, pot ajunge su+ tensiune se
vor lega la nulul de protectie. 4aloarea maxima admisi+ila pentru tensiunea de atingere si de pas
va fi de 0-4, conform !$/! %0(%-=<. $impul declansarii protectiei de +aza va fi conform
!$/!(%023'3-(&=&.
#onductorul de nul de protectie al instalatiei se va lega o+ligatoriu la pamant la ta+loul de
alimentare. Ae la ultimul ta+lou legat la pamant 8in sensul transportului energiei electrice9
conductorul de nul de protectie va fi separat de conductorul de nul de lucru si va fi protejat pe tot
parcursul lui pana la carcasele receptoarelor electrice in aceleasi conditii ca si conductoarele
active de faza si nul de lucru.
1. Instalatia se va realiza numai dupa contractarea echipamentelor si cu acordul furnizorului
acestora.
3. xecutia dulapurilor electrice de joasa tensiune
/nvelopele si plastroanele de protectie ale ta+lourilor de joasa tensiune vor fi constituite
din tole de otel electrozincate. le vor avea o im+racaminte anticoroziva de pudra epoxi-
poliester polimerizata la cald.
$a+lourile joasa tensiune vor permite realizarea unui montaj simplu si sigur al sistemului
de +are, al aparatajului si al racordurilor lor, gratie suporturilor si ecranelor de protectie
specifice fiecarei functiuni
$a+lourile de joasa tensiune se vor putea asocia in latime 8 si inaltime : cele pana la 012
/ 9, si vor putea primi una sau doua ghene laterale pentru +are, ca+luri sau +orne.
/nvelopele ta+lourilor vor fi demonta+ile pentru a usura eventualele interventii.
!istemul de constructie va propune un ansam+lu functional complet alcatuit din elemente
prefa+ricate modulare, pentru montajul aparatelor de protectie, masura si de control.
$a+lourile vor fi structurate in zone dedicate pentru :
- racordarea aparatelor de sosire
- distri+utia de putere
- aparataj si repartitie
- racordarea aparatelor de plecare.
Pentru a asigura protectia personalului de exploatare si intretinere la deschiderea usilor,
dulapurile vor fi totdeauna prevazute cu plastroane de protectie decupate care lasa li+ere
numai manerele de manevra ale aparatelor.
lemente interioare de protectie vor interzice contactele directe, accidentale, cu partile
aflate su+ tensiune pana la +ornele amonte ale aparatelor de plecare.
6n set de +are va putea fi instalat pe intreaga inaltime a ta+loului pentru a usura racordul
aparatelor si a permite eventuale modificari.
Pentru alimentarea unui rand de aparate modulare , omogene sau nu, vor fi folositi repartitori de
curent, izolati, asigurandu-se echili+ru pe faze in orice moment.
-
4a fi prevazut un spatiu de rezerva echipat cu toate elementele necesare pentru
amplasarea si racordarea de noi aparate modulare.
Aulapurile electrice de joasa tensiune se executa conform detaliilor din documentatia
tehnico-economica 8eventual corectata de catre atelierul de executie in acord cu tehnologia
acestuia, dar numai cu acordul scris al proiectantului si +eneficiarului9.
#onfectia metalica si amenajarile interioare si exterioare aferente panourilor electrice de
joasa tensiune tre+uie sa corespunda tipului, gradului de protectie si dimensiunilor indicate in
documentatia tehnico-economica.
$oate dulapurile electrice de joasa tensiune vor fi de tip metalic, prevazute cu dispozitive
auxiliare:
- de inchidere a usilor 8zavoare cu cheie triunghiulara, +roasca tip F/LL cu cheie unica pentru
toata cladirea, +alamale de tip ascuns9.
- de manipulare si transport 8inele de ridicare - dimensionate corespunzator greutatii dulapurilor
electrice de joasa tensiune9.
/paratele, reperele si su+ansam+lele aprovizionate de la terti tre+uie sa corespunda
prevederilor documentatiei tehnico-economice, atestarea calitatii acestora facandu-se pe +aza
certificatelor de calitate emise de firmele fa+ricante.
*ontajul aparatelor, reperelor si su+ansam+lurilor electrice, dispunerea sirurilor de
conectori si realizarea ca+lajului tre+uie sa respecte documentatia tehnico-economica asigurand
un nivel optim de utilizare a dulapurilor electrice de joasa tensiune 8d.p.d.v. al montajului la locul
de exploatare, conectarii exterioare, intretinerii9.
Conditii tehnice de eploatare!
$oate materialele si echipamentele folosite la realizarea instalatiei se vor incadra in tipul
de protectie climatica , 8zona macroclimatica cu climat temperat9 in conformitate cu !$/!
00&%-=1 si !$/! 0-1-- =1. #onditiile de solicitare la seism vor fi conform !tas (((22-(-&1 si
!",0220=-1-1-(&&1. Intensitatea seismica maxima va fi %g iar zona seismica a
amplasamentului va fi %.
#onditiile de solicitare la vi+ratii vor fi conform !", 0220=-%--<-(&&< si !",
0220=-%--&-(&&=. *aterialele tre+uie sa suportr o pro+a la vi+ratii la urmatorii parametri :
- acceleratie : %g @
- frecventa : (-(225z @
- amplitudine : %2mm.
Indicatorii de fia+ilitate ai echipamentelor folosite vor fi conform !$/! (212<-<-.
4.TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRARILOR
/mplasarea echipamentelor se va face Gn conformitate cu desenele de amplasare din
documentaHia de montaj a lucrIrii respectJnd distanHele de poziHionare precizate Ki dacI este
cazul GmpreunI cu unele cerinHe speciale ale echipamentului.
*ontarea traseelor pozate aparent se va executa astfel GncJt echipamentele sI fie aliniate cu
alte componente fIrI a cauza eforturi suplimentare Gn legIturi, suporHi Ki conexiuni.
"rdinea de eecutie a lucrarilor prevazute in prezentul proiect este:
- Crganizarea santierului
- Instalatii electrice - pozare plat+anda Cl-Dn 32x3mm
- *ontare piese de separatie
- *ontare electrozi verticali priza de pamant in pamant
- Instalatii electrice - pozare plat+anda Cl-Dn %-x3mm
- "eceptia lucrarilor de montaj si efectuarea pro+elor si verificarilor necesare.
0
Lucrarile de montaj se vor realiza pe +aza graficului de esalonare a lucrarilor incheiat intre
+eneficiar, executant si furnizor.
Inainte de inceperea lucrarilor se va face recunoasterea traseului, identificarea instalatiilor si
predarea amplasamentului. !e identifica echipamentele si instalatiile existente care urmeaza a fi
inlocuite, modificate sau adaptate, dupa caz. #ele de mai sus se vor consemna intr-un protocol
care constituie piesa la dosarul tehnic al lucrarii.
!uccesiunea operaHiilor de execuHie a instalaHiilor este urmItoarea:
- pregItirea traseului instalaHiei, Gncepe prin Gnsemnarea GncIperilor, a locului unde
urmeazI sI se monteze@
- montarea plat+anda Cl-Dn 32x3mm
- montare plat+anada CL-Dn %-x3@
- verificarea Ki masurarea prizei de pamant
Livrare# depozitare# manipulare :
PJnI la demararea lucrIrilor, +eneficiarul va asigura depozitarea echipamentelor Gn GncIperi
cu temperaturI intre -oL02o# Ki umiditate Gntre (2L&-:, fIrI condens
Pentru funcHionarea echipamentelor, +eneficiarul va asigura o GncIpere cu temperatura
cuprinsa intre 2L-2# Ki umiditate Gntre (2L&-:, fIrI condens.
A$ateri admise :
/+aterile faHI de indicaHiile din planurile de execuHie se vor admite numai cu menHionarea pe
plan de cItre proiectant.
*odul de lucru, ingradirea zonelor si masurile de protectie a personalului de executie vor fi
sta+ilite de comun acord cu organele de exploatare.
*odul de organizare si desfasurarea lucrarilor de executie se vor sta+ili cu organele de
exploatare pentru a asigura protectia personalului de executie in conditiile mentinerii partiale su+
tensiune a instalatiilor.
Aupa terminarea lucrarilor se fixeaza modalitatile de introducere in exploatare a noilor
instalatii. Intregul personal, din executie si din exploatare, tre+uie instruit pentru momentul
introducerii noilor instalatii in exploatare.
!e fixeaza data si durata de trecere in exploatare a noilor instalatii.
#onstructorul are o+ligatia de a preda +eneficiarului, la receptia lucrarilor executate,
documentatia tehnica aferenta, inclusiv documentele cu referire la calitatea si durata de garantie
a acestora.
Crganizarea de santier face o+iectul separat al protocolului ce se va incheia intre constructor
si +eneficiar.
*odalitatile si conditiile de transport pentru materiale, piesele si su+ansam+lele necesare
lucrarilor, precum si a personalului de executie la locul de munca nu sunt o+iecte de negociere,
acestea constituind o+ligatia constructorului.
/ccesul personalului de executie la lucrari se reglementeaza prin protocol incheiat intre
+eneficiar si constructor. Meneficiarul este o+ligat sa delege in acest sens persoane care pot
incheia protocolul cu constructorul.
Dona de lucru va fi marcata si'sau semnalizata corespunzator, de constructor.
#heltuielile pentru lucrarile de protectia muncii a personalului de executie sunt prevazute in
costul general al lucrarii.
<
5.INCERCARI, VERIFICARI, TESTE, MASURATORI PENTRU PUNERE IN
FUNCTIUNE
%eneralitati!
Incercarile, verificarile, testele si masuratorile pot fi efectuate integral de reprezentanti
autorizati ai antreprenorului in cola+orare cu reprezentantii autorizati ai +eneficiarului, sau
numai de reprezentantii autorizati ai +eneficiarului.
#heltuielile tuturor incercarilor, verificarilor si masuratorilor, pentru punerea in functiune a
lucrarilor tre+uie prevazute si suportate de antreprenor, in afara consumului de energie si
eventual a participarii personalului +eneficiarului.
4erificarea calitatii lucrarilor ascunse ale instalatiei 8fara acces dupa terminarea lucrarilor9 se
va face pe parcursul executarii acestora, conform # -0'%22%.
Pe timpul executiei lucrarilor, verificarile de calitate se efectueaza de reprezentantii
permanenti pe santier ai executantului si +eneficiarului 8conducatorul tehnic al lucrarilor si
respectiv dirigintele de santier, cu participarea delegatului #$# al executantului, precum si alti
delegati nominalizati de +eneficiar. /cestia vor urmari pe tot parcursul executiei respectarea
stricta a normelor de montaj specifice pentru fiecare instalatie in parte.
$oate materialele pot fi introduse in lucrare numai daca sunt conform prevederilor
proiectului, daca au fost livrate cu certificat de calitate si daca in cursul depozitarii sau
manipularii nu au suferit deteriorari. 4erificarea se face scriptic, vizual si dupa caz prin
masuratori de sondaj cu ocazia preluarii din magazie sau depozit.
Aaca in cazul unei incercari se constata o functionare defectuoasa daca apar distrugeri sau
uzuri la un ansam+lu sau o parte a acestuia, incercarea se considera nesatisfacatoare, iar
antreprenorul este o+ligat sa depisteze cauza care a produs defectul si sa o elimine, iar apoi sa
repete incercarea.
Instalatia se considera pregatita de receptie dupa o durata de functionare de 12 zile in conditii
de exploatare maxima si la parametrii proiectati.
Crice defectiune, neregula sau functionare anormala se remediaza de antreprenor, iar
cheltuielile se suporta de executantul lucrarii 8antreprenor9.
Incercarile si verificarile calitatii materialelor se fac in doua etape:
- Incercarile si verificarile facute inainte de terminarea materialelor si echipamentelor la
locul de montaj tre+uie sa se faca cat mai aproape de conditiile de functionare.
*aterialele livrate vor fi insotite de certificate de incercari si verificari. #heltuielile
legate de incercari si verificari in uzina il privesc direct pe furnizor, ele fiind incluse in
costul materialelor.
- Incercarile si verificarile facute la locul de montaj tre+uie efectuate dupa montarea
echipamentelor, materialelor, realizarea si pregatirea instalatiilor pentru punerea in
functiune.
In vederea receptiei si darii in exploatare a instalatiilor de legare la pamant, executantul
tre+uie sa intocmeasca si sa predea unitatii de exploatare documentatia tehnica respectiva,
procesul ver+al de lucrari ascunse pentru elementele ingropate si pentru continuitatea armaurilor
din constructii, +uletine de verificare si procesul ver+al de receptie. La receptia si darea in
exploatare a instalatiilor de legare la pamant se masoara rezistenta de dispersie a prizei de
pamant 8valoarea este indicata in documentatia desenata9 si se verifica existenta unei legaturi
eficiente intre priza de pamant si elementele legate la pamant, conform !$/! (%023'3-=&. Aaca
valorile masurate ale rezistentei de dispersie a prizei de pamant nu corespund valorilor cerute, se
vor adauga electrozi si plat+anda pana valoarea masurata scade su+ cea prescrisa.
=
&eri'icari de eecutat pe parcursul lucrarilor!
Pe parcursul executarii lucrarilor, verificarile de calitate se efectueaza de reprezentantii
permanenti pe santier ai executantului si +eneficiarului 8conducatorul tehnic al lucrarii si
respectiv dirigintele de santier, cu participarea delegatului #$# al executantului si alti delegati ai
+eneficiarului9. $oti acestia vor urmari pe tot parcursul executiei respectarea stricta a normelor
de montaj specifice fiecarei instalatii in parte. Incercarile si verificarile se vor efectua in
conformitate cu P((0'&3.
!e va verifica daca toate materialele, aparatele si echipamentele electrice au fost alese astfel
incat sa se incadreze in tipul de protectie climatica , 8zona macroclimatica cu climat temperat9
in conformitate cu !$/! 00&%-=1 si !$/! 0-1--=1.
!e va verifica la locul de montare, dupa transport, daca toate materialele, aparatele si
echipamentele electrice 8aparate de conectare, protectie, pornire, ta+louri electrice, etc9 sunt in
conformitate cu prevederile din proiect, daca au fost livrate cu certificatele de calitate si daca in
cursul depozitarii sau manipularii nu au suferit deteriorari.
$oate materialele, aparatele si echipamentele electrice care au caracteristici diferite de cele
prevazute in proiect precum si acelea care prezinta defectiuni 8izolatii rupte, lipsa unor elemente
de protectie, etc.9 care la exploatare ar putea conduce la accidente de munca prin electrocutare
sau la producerea unor daune materiale de orice natura vor fi respinse. Pot fi admise pentru
montare, in cazul in care este posi+il, numai partile de material care nu prezinta deteriorari, insa
numai dupa ce s-a facut o verificare severa asupra calitatii lor.
Inainte de a incepe montarea unei instalatii electrice se va verifica vizual iar dupa caz si cu
instrumente de masura adecvate 8metru, ruleta9 daca lucrarile constructive corespund
prevederilor din proiect si prescriptiilor tehnice.
ste interzis a se executa de catre instalatori strapungeri sau goluri prin spargerea sau taierea
elementelor care fac parte din structura de rezistenta a constructiei. In cazul in care din diferite
motive este necesar ca instalatorul sa execute astfel de lucrari, se admite efectuarea lor numai pe
+aza unui aviz scris de la proiectantul structurii de rezistenta insotit dupa caz de documentatia de
executie 8schita, indicatii de executie9. xecutarea lucrarilor va fi supravegheata direct de
conducatorul tehnic al lucrarilor de constructii sau instalatii.
$oate ta+lourile electrice executate conform prezentului caiet de sarcini sunt, in mod
o+ligatoriu, testate prin incercari:
- de tip
- individuale .
Incercarile de tip au ca scop sa verifice ca toate dulapurile electrice de joasa tensiune, de un
anumit tip sau model sa prezinte aceleasi caracteristici constructive si functionale. Incercarile de
tip, conform : !" , 0231&.( sunt urmatoarele :
- verificarea limitelor de incalzire
- verificarea proprietatilor dielectrice
- verificarea de tinere la curenti de scurtcircuit
- verificarea eficacitatii circuitului de protectie
- verificarea distantelor de izolare si a distantelor de izolare pe suprafata
- verificarea functionarii mecanice
- verificarea gradului de protectie.
Incercarile de tip se vor efectua conform dispozitiilor !" , 0231&.( iar rezultatele
incercarilor tre+uie, sa respecte prevederile aceluiasi standard.
Incercarile individuale , conform !" , 0231&.( cuprind :
- verificarea ta+loului, inclusiv al ca+lajului, eventual incercarea functionarii electrice
&
- incercarea dielectrica
- verificarea masurilor de protectie si a continuitatii circuitului de protectie.
fectuarea incercarilor individuale are ca scop depistarea eventualelor defecte de materiale si
individuale de fa+ricatie. /ceste incercari se executa pe fiecare dulap electric de joasa tensiune
inainte de livrare.
#onstructorul va controla ta+lourile electrice de joasa tensiune si dupa operatiunile de
transport si instalare, in vederea inlaturarii eventualelor deteriorari.
&eri'icari de e'ectuat pe 'aze de lucrari!
La incheierea unei faze de lucrari, respectiv la terminarea unor portiuni din instalatie care pot
functiona sau se pot pro+a independent se pot efectua verificari electrice si'sau mecanice.
/cestea se executa numai de catre persoane autorizate 8verificatori, experti9 in prezenta
delegatului +eneficiarului, iar rezultatele se inscriu intr-un proces ver+al care va servi la receptia
finala, facand parte din dosarul de acte, el va fi semnat de cei care au facut verificarile si datat.
!e va verifica daca materialele, aparatele si echipamentele electrice au fost amplasate astfel
incat sunt accesi+ile pentru verificari sau reparatii si asigura functionarea fara pericole pentru
persoane si instalatii.
&eri'icari de e'ectuat la receptia 'inala a o$iectivului
Inainte de punerea in functiune a o+iectivului se va face o verificare minutioasa a conditiilor
constructive prezentate anterior, acordandu-se atentie in special acelor elemente sau parti ale
instalatiei in care nu s-au respectat toate conditiile tehnice si organizatorice prevazute in proiect.
Aeasemenea se vor lua toate masurile prin care sa fie exclusa posi+ilitatea accidentarii
personalului la punerea in functiune a instalatiilor.
Dispozitii 'inale
xecutantul va preda +eneficiarului toate actele de atestare, verificare a calitatii lucrarilor de
instalatii 8procese ver+ale pentru lucrari ascunse, certificate de calitate, +uletine de masuratori si
incercari, etc.9.
6.CONDITII DE ACCEPTARE A LUCRARII
#onditiile de certificare a calitatii lucrarilor executate se considera a fi indeplinite prin
emiterea de catre executant a N#ertificatului de #alitate si ;arantieO, document insotit, verificat
si apro+at de +eneficiar prin organele sale de control si de comisia de receptie finala.
xecutantul lucrarii va preda +eneficiarului, cu ocazia receptiei finale, intreaga documentatie
tehnica si economica care a stat la +aza executiei. Ae asemenea va preda planuri cu pozarea
exacta a ca+lurilor su+terane cu precizarea adancimii si a distantelor fata de cladiri, precum si a
eventualelor mansoane.
"eceptia lucrarilor se face de catre +eneficiar, in amplasament definitiv, in stare de
functionare completa si corecta.
"ezultatele controlului de oice tip 8la toate categoriile de lucrari, in orice faza a lucrarii9,
efectuat de persoane sau organe specializate, a+ilitate in acest sens, se vor consemna in
documente adecvate, cerute prin lege. /cestea se constituie ca piese distincte in dosarul tehnic al
instalatiilor.
#ontrolul de calitate poate face o+iectul unor receptii preliminare si al receptiei finale, pe
+aza de protocol incheiat intre +eneficiar si executant.
(2
Documente ce se cer eecutantului :
- La inceperea si pe timpul executiei lucrarilor de instalatii electrice interioare si exterioare,
executantul va pune la dispozitia organelor de control si'sau +eneficiarului urmatoarele
documente:
- #apacitatea si atestatele personalului calificat pentru executia lucrarilor de instalatii
electrice@
- Lista cu dotarile tehnice pentru executia lucrarilor, testarea lucrarilor executate si
echipamentele necesare pentru protectia muncii, necesare pe timpul executiei@
- Proiectul de executie, verificat de atestati *LP/$@
- #ertificate de calitate pentru materiale si +uletine de incercari si analize, daca este cazul@
- !pecificatiile tehnice ale aparatelor si echipamentelor electrice utilizate@
- Procese ver+ale pentru lucari ascunse 8coloane si racorduri exterioare, prize de protectie
impotriva electrocutarilor si trasnetulu, etc.9
- Procesele ver+ale si instructajele pe care executantul le-a intocmit, pentru respectarea
masurilor de protectia muncii si focului, in special cele aferene instalatiilor electrice.

7.STANDARDE, NORMATIVE, FISE TEHNOLOGICE SI ALTE PRESCRIPTII
Pn eventualitatea utilizIrii unor standarde Ki coduri, altele decJt cele din "omJnia, dar
recunoscute pe plan internaHional Ki egale sau mai +une decJt cele din HarI, atunci aceste
standarde Ki coduri se vor considera accepta+ile.
Meneficiarul GKi va rezerva dreptul sI introducI cerinHe rezultate ca urmare a modificIrilor
standardelor, codurilor, prescripHiilor Ki a altor reglementIri Gntre data sta+ilirii contractului de
montaj Ki Gnceperea lucrIrilor. Informarea +eneficiarului despre efectele rezulate, va fi Gn
responsa+ilitatea contractorului
Crice conflict Gntre aceastI specificaHie de cerinHe Ki coduri, standarde, prescripHii sau alte
reglementIri va fi imediat adus Gn atenHia +eneficiarului pentru rezolvare.
*aterialele Ki componentele utilizate vor Gndeplini cel puHin cerinHele minime. /cestea pot
avea caracteristici superioare dacI contractorul considerI ele sunt mai economice sau disponi+ile
Ki cu acceptul +eneficiarului.
chipamentul, materialele precum Ki metodele de instalare Ki montare vor fi recomandate de
contractor dacI +eneficiarul nu specificI altfel.
La eecutia lucrarilor se vor respecta urmatoarele prescriptii:
- ,P- I <- %22% ,ormativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni
pJna la (222 4 c.a. si (-22 4 c.c.
- !" , -2(02:(&&= #aracteristicile tensiunii furnizate de retelele pu+lice de distri+utie.
- !" #I 0221=:(&&< $ensiuni standardizate de #I.
- P &1%'&1 "egulament pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice. Aefinitii.
- !" , 02-%& ;rade normale de protectie asigurate prin carcase. #lasificare si metode de
verificare.
- !$/! %0(%-=< Protectia Gmpotriva electrocutarilor. Limite admise.
- !$/! (%023-=< Protectia Gmpotriva electrocutarilor. Prescriptii generale.
- !$/! (%023'3-=& Protectia Gmpotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii.
- !$/! (%023'--&2 Protectia Gmpotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe.
- !$/! 0=%3-=0 Lampi fluorescente tu+ulare pentru iluminatul general. #onditii tehnice
generale.
((
(rescriptii de proiectare# eecutie si veri'icare!
- # -0'%222 ,ormativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente.
- 5;" %03'(&&& "egulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii electrice
aferente acestora.
- P 221'<& ,omenclator de verificari, incercari si pro+e privind montajul, punerea in
functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice. Partea a-III-a.
- P ((0'(&&3 ,ormativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice.
- P 220'=( Instructiuni generale de protectia muncii pentru unitatiile * 8apro+ate cu
Crdinul * nr.((3<'((.QI.(&=29
- **P!-(&&< ,orme specifice de protectia muncii pentru transportul si distri+utia
energiei electrice.
- P 22&'&1 ,orme de prevenire, stingere si dotarea impotriva incendiilor pentru producerea,
transportul si distri+utia energiei electrice si termice.
- P ((='(&&& ,orme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia
Gmpotriva focului.
- I %2-%222 ,ormativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului
- *C %%-'(&&& Crdonanta privind apararea impotriva incendiilor.
- 1=('(%(&'*# Crdin al *I si *LP/$ pentru apro+area ,ormelor generale de prevenire si
stingere a incendiilor.
(entru speci'ica)iile tehnice de mai sus s-au 'olosit urm*toarele standarde interna)ionale:
- #I 0= PncercIri climatice Ki mecanice
- #I -%& ;rade normale de protecHie asigurate prin carcasI
- I!C (<- Aeterminarea acHiunii agenHilor chimici, lichizi, inclusiv apa
- I!C &222 /sigurarea calitIHii
8.PROTECTIA MUNCII SI PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR
8.1. PROTECTIA MUNCII
Masuri g!ra" #
Prezenta documentatie a fost intocmita in conformitate cu N,orme specifice de protectia
muncii pentru transportul si distri+utia energiei electrice (&&< **P!O si P 220'=(
NInstrucRiuni generale de protectia muncii pentru unitatile *O.
Inainte de inceperea lucrarilor executantul va lua legatura cu personalul de exploatare si
cu alte unitati care detin instalatii in apropiere si va lucra pe +aza autorizatiilor de lucru scrise,
acolo unde este cazul, emise de organele competente care vor specifica instalatiile din apropiere
precum si masurile de protectia muncii care tre+uiesc luate.
In situatia in care simultan cu executarea lucrarilor de retele electrice se constata
deschiderea de alte santiere, se va lua legatura cu conducerea santierului respectiv cu care se va
incheia o intelegere scrisa prin care se vor sta+ili masurile de protectie a muncii ce tre+uie luate.
#onventia respectiva se va intocmi pentru fiecare loc de munca in parte cu sta+ilirea masurilor
concrete ce se vor aplica in zona respectiva.
!e vor respecta cu strictete masurile ,P* precizate de exploatare odata cu admiterea la
lucru a echipelor.
Lucrarile prezentate in prezentul caiet de sarcini se vor executa in conditii normale de
lucru si anume :
-nu se vor executa lucrari pe timp de noapte.
-nu se vor executa lucrari la elemente deteriorate din instalatie cum ar fi suporti fisurati,
conditii de teren necorespunzatoare.
-lucrarile se executa in conditii meteorologice normale.
(%
$oate aceste conditii de protectia muncii se vor prelucra inainte de inceperea lucrului cu
personalul de executie de catre seful de lucrare.
Personalul muncitor calificat si necalificat este o+ligat sa cunoasca si sa respecte
instructiunile de protectia muncii in vigoare referitoare la locul de munca respectiv, veghiind
asupra securitatii personale.
Personalul care executa lucrari sau exploateaza instalatii si echipamente cu pericol de
electrocutare tre+uie sa utilizeze echipamente adecvate de protectie individuala si sa-si
insuseasca instructajul asupra procedeelor de scoatere de su+ actiunea curentului electric si
pentru acordarea primului ajutor in aceste cazuri.
/ccesul la instalatii este permis numai personalului autorizat. Locurile periculoase tre+uie
semnalizate prin placi avertizoare S cap de mort T, !$/I U $,!I6, U P"I#CL A
*C/"$ U etc.
Masuri $!%ru $ri&a'a ' ()u%i #
Lucrarile de instalatii electrice in exploatare se pot executa numai in +aza unei autorizatii
de lucru scrise si cu scoaterea de su+ tensiune a instalatiei. Instalatia electrica scoasa de su+
tensiune este instalatia separata electric care a fost legata la pamant.
Pentru executarea lucrarilor de instalatii electrice din exploatare, cu scoaterea acestora de
su+ tensiune se vor lua urmatoarele masuri tehnice:
- Identificarea instalatiei sau partii din instalatie in care urmeaza a se lucra 8conf. art. -=
din ,!P* (&&<9
- !epararea electrica a instalatiei, adica intreruperea tensiunii, separarea vizi+ila a
instalatiei sau partii de instalatie, dupa caz, la care urmeaza a se lucra si +locarea in
pozitie deschis a dispozitivelor de actionare ale aparatelor de comutatie prin care s-a facut
separarea vizi+ila si aplicarea masurilor de securitate cu caracter de interzicere pe aceste
dispozitive 8conf. art. -% - -3 din ,!P* (&&<9.
- 4erificarea lipsei tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau partii de instalatie la
pamant si in scurtcircuit 8conf. art. -& - <- din ,!P* (&&<9.
- Aelimitarea materiala a zonei de lucru 8conf. art. <0,<< din ,!P* (&&<9.
- /sigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica 8conf. art. <=,<& din ,!P*
(&&<9.
Pentru executarea lucrarilor in posturi de transformare se vor respecta normele de protectia
muncii cuprinse in ,!P* (&&<, cap 4 sect. %.
Pentru executarea lucrVrilor la linii electrice su+terane se vor respecta normele de protecRia
muncii cuprinse Wn ,!P* (&&<, cap 4 sec. 3.
In situatia in care apar neconcordante intre proiect si teren va fi chemat proiectantul la fata
locului pentru a da solutii adecvate.
Pentru executarea lucrarilor de alimentare cu energie electrica a consumatorilor si de
iluminat exterior se vor respecta normele de protectia muncii cuprinse in ,!P* (&&<, cap 4
sect. ((, (%.
6tilizarea sculelor, dispozitivelor si utilajelor specifice pentru lucrarile de constructii
montaj si de exploatare si intretinere ale instalatiilor electrice se va face in conformitate cu
,!P* (&&<, cap. I4.
Masuri $!%ru $ri&a'a ' $u!r i! *u!)%iu! si ($"&a%ar si ' $r&+a #
Pentru intreaga perioada de punere in functiune si exploatare se intocmeste de catre
unitatea de exploatare si constructor un grafic desfasurator pe parti ale o+iectului cu precizarea
tuturor pro+elor ce se efectueaza si masurile de protectia muncii. In perioada de punere in
functiune raspund pentru aplicarea normelor de protecRia muncii comisiile indicate in "$
cap 4I, pct. 1.2= si personalul de exploatare potrivit aceluiasi capitol, pct. 1.(%.
(1
Masuri $!%ru $ri&a'a ' ($"&a%ar
Prezentul proiect este intocmit in conformitate cu N,orme specifice de protectia muncii
pentru transportul si distri+utia energiei electrice N, editia (&&< *!P*.
xploatarea instalatiilor se va face numai de catre personal calificat corespunzator si
autorizat.
Personalul de exploatare va fi dotat cu echipament de protectie: cizme electroizolante,
manusi electroizolante, etc.
Personalul va fi instruit si autorizat pentru lucrari de instalatii electrice de joasa si medie
tensiune.
Interventiile pe timpul noptii ale personalului de exploatare la retelele electrice in zonele
neiluminate nu sunt permise.
"etelele electrice se considera scoase de su+ tensiune numai dupa deconactarea lor de la
sursele de alimentare si legarea la pamant prin scurtcircuitoare mo+ile.
8.,. PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR
In proiect s-au prevazut solutii tehnice care sa nu favorizeze declansarea sau extinderea
incendiului, in conformitate cu prescriptiile P (2<'&- si P 22&'&3.
!e vor lua masuri specifice pentru dotarea cu echipamente specifice pentru prevenirea si
stingerea incendiilor pe perioada lucrarilor de constructii montaj, cu respectarea prevederilor din
P 22&'&3 si P((=.
-. PROTETIA MEDIULUI
chipamentele si materialele utilizate precum si lucrarile de constructii montaj se vor alege si
se vor executa in asa fel incat sa nu polueze mediul inconjurator si sa nu degradeze terenul pe
care se amplaseaza instalatia.
Aupa executarea lucrarilor de canalizatii electrice su+terane, executantul va reface conform
situatiei initiale dupa caz pavajul sau spatiul verde.
1..DOCUMENTATII TEHNICE LIVRATE DE CONTRACTANT
- #ontractantul lucrarii tre+uie sa puna la dispozitia +eneficiarului documentatia tehnica :
descriere, scheme electrice, mod de functionare, etc.
Intocmit, 4erificat,
Ing. Cvidiu Aragut ing. #ristian Aragut
(3