Sunteți pe pagina 1din 32

Ministerul Educatiei si Cercetarii

Universitatea din Bucuresti


Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Catedra: Psihopedagogie speciala
Psihopedagogie
speciala
Programa
pentru
examenul de defnitivare n
nvmnt
obinerea gradului didactic II
Tematica
pentru
obinerea gradului didactic I
1
PSIHOPEDAGOGIA SPECIALA A DEFICIENTULUI DE
INTELECT
TEMATICA PENTRU DEFINITIVAT SI GRADUL II
MODUL I - Prole!a"ica ge#erala a psihopedagogiei
de$icie#"%l%i de i#"elec"
&' S"adiali"a"e si e(ol%"ie
)' *a#dicap%l de i#"elec"
Concepte, definitii, frecventa, terminologie Sistemul actual de
asistenta, educatie speciala si recuperare pentru deficien!ii de intelect "in
tara noastra si strainatate#
$%iective generale si specifice ale acestui sistem
&
'endinte moderne in conceperea si organi(area asistentei, educatiei
speciale si recuperarii deficien!ilor de intelect
Modalitati variate de reali(are in practica a ideilor de )integrare*,
)scolari(are*, )normali(are* si )sociali(are*
+' E"iologia speci$ica i# de$icie#,a de i#"elec"'
Clasificarea deficien!ilor de intelect dupa etiologie, gravitate,
forme de manifestare Caracteri(area principalelor sindroame
oligofrenice
-' Fac"orii de.(ol"arii psihice
Specificul relatiei si interactiunii intre ereditate + mediu + educatie
la persoanele cu handicap de intelect
,aportul invatare + de(voltare + compensare la aceste persoane&
/' Co!%# 0i speci$ic 1# !a#i$es"area "%l%r2rilor de li!a3
Consecinte ale acestor perticularitati in activitatea de educatie
speciala si de recuperare
4' De.(ol"area co!pe#sa"orie' Speci$ic%l rela,iei 1#(2,are 5
de.(ol"are la ele(ii c% de$icie#,2 !e#"al2'
- conceptual de compensare -i de de(voltare compensatorie.
- conceptual de nv/!are.
- elemente specifice ale rela!iei nv/!are + de(voltare:
- intar(iere, di(armonie, n!elegere par!ial/ sau trunchiat/.
- rigiditate,inertie,fragilitatea personalitatii, fragilitatea si
la%ilitatea conduitei ver%ale.
- trasaturi temperamentale si de caracter.
0
1111111111111111111
& 'emele cu asteri2 nu sunt cerute la definitivat
Consecintele acestor particularitati in activitatea de educatie
speciala si recuparare "in comunicare, n formarea -i structurarea
lim%a3ului, in activitatea de cunoastere, in activitatea practica 4 manuala,
etc# &
6' A$ec"i(i"a"e si procesele (oli"i(e la de$icie#,ii de i#"elec"'
Particularitati ale afectivitatii si procesele volitive: insta%ilitate,
rigiditate, de(echili%ru de autoregla3, insuficienta, mo%ili(are, etc
Consecinte ale acestor particularitati in activitatea de educatie
speciala si recuparare Modalitati de prevenire si com%atere a
consecintelor negative
7' Te!pera!e#"%l si carac"er%l la de$icie#,ii de i#"elec"'
Particularitati ale acestora Consecinte in activitatea de educatie
speciala si recuperare
8' Modi$icarile de a#sa!l% i# s"r%c"%ra perso#ali"a"ii la
de$icie#"%l de i#"elec"'
5nteractiunea dintre personalitate, conduita ver%ala si
comportament
Modelarea compensatorie a personalitatii in procesul de educatie
speciala si recuperare a deficien!ilor de intelect
&9' Diag#os"ic%l di$ere#"ial la de$icie#,ii de i#"elec"
Metode, procedee, tehnici, instrumente, in perspectiva ela%orarii
programelor individuale de recuperare comple2a si a initierii masurilor de
orientare + reorientare scolara si profesionala &
Specificul diagno(ei si progno(ei in psihopedagogia speciala
MODULUL II 5 Prole!a"ica aplica"i(a a psihopedagogiei
de$icie#"%l%i de i#"elec"
&' Perioade op"i!e se#si"i(e 0i .o#ele de.(ol"2rii
)'Teorii ale 1#(2,2rii c% aplica,ii la de$icie#"%l !e#"al'
+'Orga#i.area si $or!ele proces%l%i de i#s"r%ire si ed%ca"io#al-
rec%pera"or pe#"r% de$icie#,ii de i#"elec"'
4 clasa, grupa de educatie, grupa de pregatire practica si grupa de
corectare4principalele structuri organi(atorice ale procesului instructiv4
educativ4terapeutic, desfasurat in unitatile speciale pentru deficien!ii de
intelect.
4 forme de activitate diferentiala "pe grupe de nivel# si
individuali(ata "programe terapeutice individuale#. &
4 specificul relatiei educat4educator in conte2tul activitatilor de
grup si individuale, organi(ate cu elevii deficien!i de intelect &
6
-' Oiec"i(ele si co#"i#%"%l procesului de instruire si recuperativ4
educational pentru deficien!ii de intelect
4 o%iectivele generale comune cu scoala o%isnuita "instructiv4
cognitive si aplicativ practice#.&
- o%iective generale specifice, educa!iei speciale.&
4 curriculumul educatiei speciale &
/' Speci$ic%l !e"odicii pred2ri:1#(2,2rii i# ac"i(i"a"ile de
instruire, educatie si recuperare a deficien!ilor de intelect &
- o%iectivele de referin!/ -i cele opera!ionale.
4 con!inuturile nv/!/rii -i proiectarea acestuia pe tipuri de
activitati, cu preci(area standardelor de reali(are.
- modele de proiectare, planificare -i de proiecte didactice.
- adaptarea principiilor didacticii. valori(area principiilor
specifice educa!iei speciale.
- mi3loace didactice -i materiale specifice.
- metode, procedee, e2erci!ii, tehnici de lucru etc
MODULUL III 5 Aspec"e co#cre"e pri(i#d !e"odica i#
ac"i(i"a"ea c% de$icie#,ii de i#"elec"
1 Me"odologia predarii 5 i#(a"arii c%#os"i#"elor ele!e#"are 1#
cadr%l ariei c%rric%lare ;li!2 0i co!%#icare<
4 greutati aparte intampinate de elevii deficien!i mental in procesul
invatarii lim%ii romane, ca disciplina scolara. e2plicarea cau(elor
"psihologice# ale acestor dificultati si alegerea demersului metodologic
vi(and depasirea dificultatilor in:
4 utili(area metodei fonetice analitico4sintetice, inactivitatea de
instruire a citit4scrisului.
4 e2ersarea citirii, corecte, constiente si e2presive si a capacitatii de
redare cu cuvinte proprii a celor citite.
4 e2ersarea scrierii li(i%ile "caligrafice# si corecte "ortografice#.
4 e2ersarea e2primarii corecte "oral si in scris# respectand regulile
gramaticale elementare.
4 largirea si de(voltarea voca%ularului, accentuarea e2presivitatii
orale, consolidarea pronuntiei corecte, etc
)' Me"odologia ac"i(i"a"ilor de s"i!%lare si corec"are a
li!a3%l%i in activitatea cu deficien!ii de intelect
Contri%utia activitatilor o%isnuite instructiv4educative la stimularea
de(voltarii si corectarea lim%a3ului
Metodologia activitatilor de corectare individuala sau grupuri
restranse in ca%inet &
+' Me"odologia ac"i(i"a"ilor de s"i!%lare si corec"are a
psiho!o"rici"a"ii de$iciie#,ilor de intelect in cadrul activitatilor
7
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
1 'emele cu asteri2 nu sunt cerute la definitivat
instructiv4educative o%isnuite "indeose%i al activitatilor de
educatie fi(ica, desen, indeletniciri manuale etc# cat si la ca%inet
-' Me"odologia predarii-i#(a"arii c%#os"i#"elor ele!e#"are 1#
cadr%l ariei c%rric%lare =!a"e!a"ic2 0i 0"ii#,e< a elevilor cu deficien!/
mental/
8ificultatile intampinate de elevii cu deficien!/ de intelect in
procesul invatarii cunostintelor elementare de aritmetica si geometrie
E2plicarea cau(elor "psihologice# si alegerea demersului metodologic
vi(and depasirea dificultatilor in:
4 insusirea numeratiei orale si a numeratiei scrise.
4 efectuarea operatiilor aritmetice.
4 re(olvarea unor pro%leme simple.
4 utili(area practica a unitatilor de masura "e2ercitii cu numere
concrete#
4 cunoasterea mediului incon3urator "natural, geografic si social#.
9 Me"odologia 1#(2,2rii n cadrul ariilor curricluare arte -i
tehnologii
4 a%ilitate manuala si pregatire pentru munca.
4 educa!ie estetic/ "educa!ie mu(ical/, plastic/ etc#
4 organi(area timpului li%er "autoservire, 3oc, activitati sportive,
vi(ionari de spectacole, vi(ite, e2cursii, intreceri etc#
4' Me"odologia ergo"erapiei, ca element al procesului de
recuperare comple2a a deficien!ilor de intelect
,olul terapeutic al activitatilor de instruire practica, manuala
:imite si contradictii ale sistemului actual de orientare si pregatire
cuprinde in activitatea de munca a deficien!ilor de intelect "cu forme
medii si le3ere#
;specte sociale multiple ale integrarii in munca a deficien!ilor de
intelect, in regim o%isnuit sau prote3at
Specificul activitatilor de instruire practica elementara, de educatie
terapeutica si de formare a deprinderilor simple de autoservire si
comportament la persoanele cu deficien!/ sever/ si profund/
< $rient/ri actuale n e(al%area co!ple>2 a elevilor cu deficien!e
mentale
4 aspecte generale ale evalu/rii diagnostice.
4 psihodiagno(a -i procesul de evaluare a elevilor.
4 orientarea formativ/ n evaluarea ca(urilor de deficien!/ mental/.
9
4 tipuri de evaluare: ini!ial/, continu/, sumativ/, periodic/,
final/,predictiv/ etc.
4rolul profesorului n evaluarea continu/ a elevului deficient
mental
7' Fac"ori care par"icipa la proces%l de ed%ca"ie speciala si de
rec%perare a de$icie#,ilor de i#"elec"' ?
,olul dirigintelui clasei, al psihopedagogilor, al psihologului, al
educatorului, al parintilor etc
Forme concrete si modalitati de cola%orare intre acesti factori
=
@I@LIOGRAFIE
;rcan P, Ciumageanu 8: Copilul deficient mintal, 'imisoara,
Ed, Facla, 1>?@
Chiva M: 'a%louri psihologice ale de%ilitatii mintale
diferentiale dupa etiologie, in Aa((o , "coord#. 8e%ilitati mintale,
Bucuresti, E8P, 1><>
Paunescu C: 8eficienta mintala si organi(area personalitatii,
E8P, Bucuresti, 1><?
Paunescu C: 8eficienta mintala si procesul invatarii, E8P,
Bucuresti, 1><<
Popovici B8: 8e(voltarea comunicarii la copii cu deficiente
mintale, Bucuresti, Ed Fundatiei Cumanitas, 0@@@
Popovici, B 8 : Elemente de psihopedagogie integr/rii,
Bucure-ti, Editura Pro Cumanitate, 1>>>
Ber(a, E F + ;fectivitatea -i comunicarea la copiii cu
dificult/!i, Ed Funda!ia Cumanitas, 0@@7
Preda B: Particularitatile e2plorarii vi(uale si ale capacitatii de
orientare si structurare spatiala la deficientii mintali
5mplicatiile lor in activitatile didactice si corectiv4compensator,
in E Ber(a + Metodologii contemporane in demeniul
defectologiei si logopediei, 'ipografia Universitatii din
Bucuresti, 1>><
Pufan C: Conditionarea invatarii de relatii individuale si
interpersonale la elevii din scoala generala, scoala speciala
pentru sur(i si scoala a3utatoare, in: ;nalele Universitatii din
Bucuresti, nr00D1><6
Pufan C: 5mplicatii ale afectivitatii in conditionarea conduitei la
deficientul mintal si im%ecili, in: ,evista de Pedagogie,
nr=D1>?@
,adu Eh si Stoiciu Marta E: Unele caracteristici ale
invatamantului pentru de%ili mintali, Bucuresti, E8P, 1><=
,adu Eh: Elemente de specificitate in profilul psihologic al
deficientilor mintali 5mplicatii in activitatea de invatare, in
,evista de Psihologie, nr0D1><>
,adu Eh: Moment important in procesul de(voltarii sistemului
de educatie speciala pentru handicapatii mintal in ,evista de
Educatie Speciala, nr1D1>>1
,adu Eh: Particularitati ale conduitei la handicapatul mintal, pe
fondul trasaturilor sale de specificitate, in Emil Ber(a +
Elemente de psihopedagogia handicapatilor, Bucuresti,
'ipografia Universitatii din Bucuresti, 1>>@
<
,adu Eh: Contradictii ale sistemului actual de invatamant
pentru handicapati mintal, in ,evista de Educatie Speciala,
nr1D1>>0
,adu Eh si cola%: 5ntroducere in psihopedagogia scolarilor cu
handicap, Bucuresti, Ed )Pro4Cumanitate*, 1>>>
,adu Eh: Psihologie -colar/ pentru nv/!/mFntul special,
editura Funda!iei Cumanitas, Bucure-ti, 0@@0
,osca M: Psihologia deficientilor mintali, Bucuresti, E8P,
1>=<
Schiopu U si Ber(a E: Psihologia varstelor, Bucuresti, E8P,
1>><
Sima 5: 8ate catamestice privind integrarea socio4profesionala
a deficientilor mintal in E Ber(a + Metologii contemporane in
domeniul defectologiei si logopediei, 'ipografia Universitatii
Bucuresti, 1>?<
Sirian B: Procedee pentru stimularea coordonarii manuale la
handicapul mintal, in E Ber(a + Elemente de psihopedagogia
handicapatilor, 'ipografia Universitatii Bucuresti
Stanica 5: ,aportul cercetare + practica recuperatorie in
conditiile disfunctiei mintale si sen(oriale, in ,evista de
Educatie Speciala, nr1D1>>1
Ber(a E: Psihologia integrarii si normali(arii in ,evista de
Educatie Speciala, nr1D1>>0
Ber(a E: 8isgrafia si terapia ei, Bucuresti, E8P, 1>?6
Ber(a E: Psihopedagogie speciala "manual#, Bucuresti, E8P,
1>>>
Ber(a E + Conduita ver%ala a scolarilor mici, Bucuresti, E8P,
1><6
Ber(a EF: 5ntroducere in psihopedagogie speciala si asistenta
sociala, Bucuresti, Ed Fundatiei Cumanitas, 0@@0
Blad, El, + Evaluarea in actul educativ + terapeutic, Edit
Prohumanitate, Bucuresti, 1>>>
Aa((o ,: 8e%ilitatile mintale, Bucuresti, E8P, 1>>7
Pro%leme de defectologie vol G5 "coordonare stiintifica
EBer(a#, Bucuresti, E8P, 1>?6
Metodologii contemporane in domeniul defectologiei si
logopediei "coordonare stiintifica Ber(a E#, 'ipografia
Universitatii Bucuresti, 1>?<
Elemente de psihopedagogia handicapatilor "coordonare
stiintifica Ber(a E#, 'ipografia Universitatii Bucuresti, 1>>@
?
Pro%leme de defectologie "coordonare stiintifica Ber(a E#,
'ipografia Universitatii Bucuresti, 1>??
,evista de educatie speciala
,evista de psihopedagogie
PSIHOPEDAGOGIA SPECIAL A DEFICIENEI DE AUZ
'EM;'5C; PEH',U 8EF5H5'5B;' I5 E,;8U: 55
MODULUL I 5 PRO@LEMATICA GENERALA
A' ASPECTE INTRODUCTIVE
1 Sta%ilitate -i evolu!ie uman/
0 Pro%lema compens/rii psihice -i sociale a copiilor deficien!i de au(
prin sistemul de nv/!/mFnt
6 8irec!ii de de(voltare a procesului de nv/!/mFnt special pentru
defcien!ii de au( ,aportul dintre con!inutul -i structura
nv/!/mFntului special pentru deficien!i de au( n conte2tul
moderni(/rii
7 Ho!iuni fundamentale ale psihopedagogiei deficien!ilor de au(:
a defini!ie, concepte, locul surdologiei n cadrul psihopedagogiei
speciale.
% ramurile surdologiei, rela!iile cu celelalte -tiin!e.
c metodologia cercet/rii -tiin!ifice n surdologie, i(voarele
psihopedagogiei deficien!ilor de au(.&
9 Evolu!ia recuper/rii -i a educa!iei sur(ilor n societate, raportul dintre
cercetarea -tiin!ific/ -i practica recuperatorie Formarea -i de(voltarea
surdopsihologiei -i surdopedagogiei ca -tiin!e&
= Evolu!ia cercet/rii -tiin!ifice n domeniul surdopedagogiei n !ara
noastr/ -i pe plan mondial Pro%leme actuale&
< Cau(e, tipuri -i grade de surditate -i hipoacu(ie ;specte
morfofunc!ionale, sociale -i pedagogice Consecin!ele surdit/!ii -i
hipoacu(iei asupra de(volt/rii somatice -i psihice a handicapa!ilor de
au(, n func!ie de cau(ele, tipurile afec!iunilor respective
? Scopul -i sarcinile procesului de nv/!/mFnt din -colile pentru
deficien!ii de au(
> Con!inutul nv/!/mFntului pentru sur(i -i hipoacu(ici Planurile de
nv/!/mFnt, programele -colare -i manualele Cerin!ele didactice
generale -i speciale de care tre%uie s/ se !in/ seama n alc/tuirea
planurilor, programelor -i manualelor -colare&
>
111111111111111111111111111
'emele cu asteri2 nu sunt cerute la definitivat
@' ELEMENTE DE SURDOTE*NICA
1 8epistarea precoce -i interven!ia timpurie n educarea copilului
deficient de au(
0 E2aminarea au(ului Modalit/!i de e2aminare a au(ului e2amenul cu
a3utorul vocii "acumetria vocal/#, e2amenul cu diapa(oane etc
E2aminarea func!iilor auditive -i vesti%ulare
6 ;udiometria tonal/ -i vocal/, interpretarea e2amenului audiometric
7 ;parate -i instala!ii utili(ate n scopul amplific/rii vor%irii -i al
compens/rii tul%ur/rilor de au( -i vor%ire Folosirea lor individuale -i
colectiv/ Cunoa-terea utili(/rii aparaturii
9 Prote(ele auditive -i contri%u!ia lor compensatorie ,olul surdotehnicii
n cre-etrea eficien!ei nv/!/rii
= ,ela!ia dintre compensarea )natural/* -i )tehnic/*
< Clasificarea mi3loacelor surdo4tehnice "individuale, colective,
portative, fi2e, mecanice, electrice, electronice etc# -i descrierea lor n
func!ie de anali(ator "auditive, vi(uale, vi%rotactile,
electrostimulatoare, com%inate#
C' PRO@LEME DE SURDOPSI*OLOGIE
1 Consecin!ele generale ale surdit/!ii asupra recep!ion/rii informa!iei de
c/tre elevul cu deficen!/ de au(
0 Specificul de(volt/rii psihice a copilului deficient de au( n
compara!ie cu copilul au(itor, teorii moderne cu privire la am%ian!a
cea mai adecvat/ pentru de(voltarea psihic/ a copiilor cu deficien!e de
au(
6 Pro%lema compens/rii deficen!ei de au( de au(
7 ,ela!iile dintre imagine, gest -i cuvFnt la sur(ii n curs de demuti(are
9 Specificul proceselor de cunoa-tere la deficien!ii de au( "sur(i,
asur(i!i#, cu accent deose%it pe:
a particularit/!ile sen(a!iilor, percep!iilor -i repre(ent/rilor.
% particularit/!ile memoriei.
c particularit/!ile gFndirii -i lim%a3ului 'recerea de la gFndirea n
imagini la gFndirea no!ional4ver%al/ -i de la lim%a3ul mimico4
gesticular la lim%a3ul ver%al.
d opera!iile logice, anali(a, sinte(a, generali(area, a%stracti(area,
compara!ia, analogia, 3udec/!i -i ra!ionamente, diferen!ieri n
de(voltarea psihic/ a copilului deficient de au( n raport de cel
normal4au(itor.
e particularit/!ile imagina!iei.
1@
f statutul socio4afectiv al surdului
111111111111111111111111111
& 'emele cu asteri2 nu sunt cerute la definitivat
= ,olul -i importan!a aten!iei la elevii deficien!i de au( n procesul
educa!ional
< Specificul sferei emotiv4voli!ionale
? Motiva!ia: dinamica motivelor nv/!/rii la gr/dini!e -i n -coal/
Motiva!ia pentru nsu-irea lim%a3ului ver%al. valoarea instructiv4
educativ/ a motiva!iei n nv/!are
> 8e(voltarea -i educarea personalului elevilor deficien!i de au(:
a conceptul de personalitate. specificul lui la sur(i.
% structura -i dinamica personalit/!ii: temperamentul, aptitudinile,
caracterul, interesele, nivelul aspira!iei
8 CUNOABTEREA ELEVILOR DEFICIENTI DE AUC
1 5mportan!a -i necesitatea cunoa-terii psihopedagogice a elevilor
deficien!i de au(.
0 Metodele -i tehnicile de cunoa-tere: o%serva!ia, e2perimentul, anali(a
activit/!ii elevilor, convor%irea, studiul de ca(, chestionarul, ancheta
'estele
6 Fi-a psihopedagogic/ -i modalitatea de lucru cu aceasta.
7 Criteriile care tre%uie s/ stea la %a(a caracteri(/rii psihopedagogice a
persoanei surde 5mportan!a -i necesitatea diagnosticului diferen!ial
ntre surditate, hipoacu(ie, mutism afa(ic.
9 Clasa -colar/ ca grup social -i importan!a studierii ei:&
a rela!iile interindividuale -i rolul lor n formarea personalit/!ii
copiilor cu deficien!e de au(.
% modalit/!i psihopedagogice de interven!ie direct/ n via!a clasei
de sur(i n scopuri moral4educative
E ORIENTAREA PROFESIONALAD PREGATIREA PENTRU
MUNCA' ENCADRAREA EN PRODUCFIE A DEFICIENTILOR DE
AUC'
1 5mportan!a compens/rii prin munc/ a deficien!ilor de au(
0 $rientarea -colar/ -i preorientarea profesional/ pentru deficien!ii de
au(, urm/rirea adapt/rii la profesie a deficien!ilor de au(
6 Munca + factor de %a(/ pentru integrarea activ/ a deficien!ilor de au(
n societate
111111111111111111111111111
& 'emele cu asteri2 nu sunt cerute la definitivat
11
F METODE BI PROCEDEE DE EVALUARE A PROGRESULUI
BCOLAR AL ELEVULUI SURD?
- Evaluarea 'ipuri de evaluare: ini!ial/, periodica, sumativ/, final/ etc
Principii -tiin!ifice ale aprecierii elevului: criterii, norme, procedee
Posi%ilit/!i de aplicare la deficien!ii de au(
MODULUL II 5 PRO@LEME SPECIALE DE SURDO-
PSI*OPEDAGOGIE
ACTIVITATEA DE ENVAFARE LA ELEVII DEFICIENFI DE AUC
1 'eorii ale nv/!/rii cu aplica!ii la activita!ile din institu!iile -colare
pentru deficien!ii de au(&
0 Formarea opera!iilor intelectuale -i nv/!area pe modele Caracterul
polisen(orial al reflect/rii realit/!ii n condi!iile deficien!ei de au(
6 'ransferul -i interferen!a cuno-tin!elor -i deprinderilor la deficien!ii de
au(
7 Caracterul formativ al procesului de nv/!/mFnt pentru deficien!ii de
au( n etapa actual/ 4 mi3loc esen!ial al cre-terii randamentului -colar
-i al prevenirii insucceselor -colare
9 Procesul de nv/!/mFnt -i organi(area lui n unit/!ile de nv/!/mFnt
= ;plicarea principiilor specifice didacticii nv/!/mFntului special
< Specificul aplic/rii principiilor didactice n institu!iile speciale pentru
deficien!ii de au(&
? Jnsu-irea lim%ii de c/tre copii sur(i pe %a(a principiului comunic/rii
ver%ale
> Contri%u!ia metodelor de nv/!/mFnt la de(voltarea capacit/!ilor
cognitive ale elevilor "rolul conversa!iei demonstra!iei, e2punerii,
algoritmi(/rii, pro%lemati(/rilor
1@Specificul aplic/rii metodelor didactice n -colile specifice pentru
deficien!i de au(&
11 Conceptul de demuti(are:
a nsu-irea laturii fonetice "articulatorii# a lim%ii.
% nsu-irea le2icului.
c nsu-irea construc!iei gramaticale a lim%ii
10,ecep!ia vor%irii :a%iolectura: defini!ie, terminologie, tipuri:
- n!elegerea mesa3elor receptate prin la%iolectura.
- participarea proceselor psihice n la%iolectura
111111111111111111111111111
10
& 'emele cu asteri2 nu sunt cerute la definitivat
16Emiterea vor%irii $rtofonie
Sarcini ortofonice:
- formarea -i e2ersarea respira!iei ver%ale.
- educarea sensi%ilit/!ii vi%rotactile -i interac!iunea anali(atorilor.
- emiterea sunetelor -i corectarea defectelor de pronun!ie.
- coarticula!ia.
- nv/!area elementelor pro(odice ale lim%ii "ritm, accent,
intona!ie#.
- de(voltarea au(ului, corectarea pronun!iei pe %a(a de au(
175mplica!iile -i specificul aplic/rii metodelor clasice de demuti(are:
4 metoda oral/
4 metoda grafic/
4 metoda dactil "dactilografia# 8iferite forme de aplicare a
sistemului dactil, avanta3ele -i limitele n folosirea lim%a3ului
dactil
19:im%a3ul mimico4gestual -i raportul cu lim%a3ul oral 5mplica!ii -i
limitele lim%a3ului mimico4gestual
1=;sem/n/ri -i deose%iri ntre procesul de nv/!/mFnt din -coala de
mas/ -i cel din -coala special/ pentru deficien!i de au
MODULUL III 5 PRO@LEMELE DE SURDOMETODICA
1 Metodologia form/rii -i de(volt/rii voca%ularului activ -i pasiv la
sur(i n procesul demuti(/rii&
0 5mportan!a, scopul -i sarcinile pred/rii citit4scrisului la deficien!ii de
au(. metode -i procedee moderne de nsu-ire a citit4scrisului n etape:
prea%ecedar/, a%ecedar/, posta%ecedar/
6 Modalit/!i de reali(are a citirii corecte, curente, con-tiente -i
e2presive
7 Metode -i procedee utili(ate n nsu-irea structurilor gramaticale n
vederea comunic/rii orale -i scrise
9 Metode -i procedee folosite la lec!iile de structurare -i de formare a
lim%a3ului
= Specificul pred/rii lecturii literare n -coala pentru deficien!i de au(
< Pro%leme specifice ale pred/rii -i nsu-irii no!iunilor matematice
? Metode -i procedee folosite n predarea geografiei, istoriei, -tiin!elor
naturale, fi(icii, chimiei, desenului, educa!iei fi(ice&
> Contri%u!ia general/ -i cea special/ a procesului de nv/!/mFnt la
de(voltarea vor%irii copilului surd
1@,olul profesorilor de alte specialit/!i n de(voltarea -i corectarea
lim%a3ului elevilor sur(i su% aspect semantic -i articulatoriu&
16
111111111111111111111111111
& 'emele cu asteri2 nu sunt cerute la definitivat
11 5mportan!a -i specificul m%in/rii activit/!ilor frontale cu munca
individual/ n institu!iile specifice pentru deficien!ii de au(. metode -i
procedee
10Munca independent/ -i valen!ele ei formative, modalit/!i de
organi(are a muncii independente la deficien!ii de au(
16Metodologia organi(/rii activit/!ilor de cunoa-tere
17'erapia ocupa!ional/, valen!e formative
19;ctivit/!i de a%ilitare manual/
1=;ctivit/!i de e2presie plastic/: desen, pictur/, desen dup/ natur/, din
imagina!ie, modela3, cus/turi
Procedee de formare a comunic/rii ver%ale n activit/!ile de e2presie
plastic/
1<;ctivit/!i de e2presie motric/ "confec!ion/ri din hFrtie, plastilin/,
carton, ndoituri, mpletituri#. Contri%u!ia acestor activit/!i la formarea
comunic/rii ver%ale
1?Formarea autonomiei personale -i sociale
1>Comunicarea n mediul am%iant, incidental/ "spontan/# -i diri3at/
"organi(at/#: crearea situa!ilor naturale pentru comunicare
0@Kocurile "didactice, de mi-care, de construc!ii, simulative# -i valen!ele
lor formative
5mportan!a 3ocurilor pentru e2ersarea -i de(voltarea lim%a3ului
Mod%l%l IV' Orie#"2ri ac"%ale 1# e(al%area co!ple>2 a ele(ilor
c% de$icie#,e de a%.
4 aspecte generale ale evalu/rii diagnostice.
4 psihodiagno(a -i procesul de evaluare a elevilor.
4orientarea formativ/ n evaluarea ca(urilor de deficien!/ auditiv/ .
4 tipuri de evaluare: ini!ial/, continu/, sumativ/, periodic/,
final/,predictiv/ etc.
4rolul profesorului n evaluarea continu/ a elevului deficient de
au(.
6' Fac"ori care par"icipa la proces%l de ed%ca"ie speciala si de
co!pe#sare a ele(ilor de$icie#,i de a%. ?
,olul dirigintelui clasei, al psihopedagogilor, al psihologului, al
educatorului, al parintilor etc
Forme concrete si modalitati de cola%orare intre acesti factori
17
B5B:5$E,;F5E
Benescu C 4 Pro%leme metodice de tehnica vor%irii -i la%iolectura,
Bucure-ti, E8P, 1>?6
Caraman : Caraman ;l4 Metodologia procesului demutizrii, E8P,
1>?6
8amaschin 8 4 Defectologie teoria i practica compensaiei la
nevztori, ampliopi i orbi surdo-mui, E8P, 1><6
Mare B 4 Tendine actuale n Psiologia deficienilor auditivi,
n psiologia educaiei i dezvoltrii, ;cademia
,S,, 1>?6
Mare, B - Date e!perimentale cu privire la perceperea vorbirii
pe cale vibrotactila, in Probleme de defectologie,
vol"#$$$, %ucuresti, &DP, '()'"
Mare, B. 'if, : - Date e!perimentale cu privire la deficienta
sensibilitatii vibrotactile la copiii surzi, in Probleme
de defectologie, vol"$$$, %ucuresti, &DP, '()*"
Mondanton ; 4 +um interpretm probele funcionale ale urecii
interne, Ed Medical/, 1>=9
,adu Eh 4 +ontradicii ale sistemului actual de nvm,nt
pentru andicapaii mintali, ,ev de Educa!ie Special/
nr 1D1>>0
Pufan C 4 Probleme de surdo-psiologie, vol 5D1><0 -i vol
55D1>?0, Bucure-ti, E8P
Pufan C 4 +ondiionarea nvrii de relaiile interindividuale
i interpersonale la elevii din coala general, coala
special pentru surzi i coala a-uttoare, n ;nalele
Universit/!ii din Bucure-ti, Psihologie, 1><0
St/nic/ 5 4 .abiolectura, E8P, 1>=9
St/nic/ 5,Ungur E
St/nic/ 5 4 /aportul cercetare practic recuperatorie n
condiile disfunciei mintale i senzoriale, ,evista de
educa!ie special/ nr 1D1>>0
St/nic/ 5,
Popa M 4 &lemente de psiopedagogia deficienilor de auz,
Bucure-ti, 5H,ESPC, 1>>7
Ichiopu U,
Ber(a E 4, E8P, 1>>?
'irdea B 4 Metodica predrii pronuniei la colile speciale de
surzi, E8P
19
Ber(a E "coord# 4 Problemele de defectologie, 'ipografia Universit/!ii
din Bucure-ti, 1>>?
Ber(a E 4 Disgrafia i terapia ei, E8P, 1>?6
Ber(a E "coord# 4 &lemente de psiopedagogia andicapailor,
'ipografia Universit/!ii din Bucure-ti, 1>>@
Ber(a E 4 Dimensiunea personalitii la andicapai, ,evista
de educa!ie special/ nr 1D1>>1
Ber(a E 4 Psiopedagogia integrrii i normalizrii, ,evista
de educa!ie special/ nr 1D1>>0
Ber(a E"coord# 4 0idul educatorului, Universitatea Bucure-ti, 1>><
Ber(a E "coord# 4 Metodologii contemporane n domeniul defectologiei
i logopediei, 'ipografia Universit/!ii din Bucure-ti
Ber(a EF 4 $ntroducere in psiopedagogia speciala si asistenta
sociala, Bucuresti, Ed Fundatiei humanitas, 1**1
Blad, El, &valuarea in actul educativ terapeutic, &dit"
Proumanitate, %ucuresti, '((("
- /evista de psiopedagogie
111111111111111111111111111
&'emele cu asteri2 nu sunt cerute la definitivat
1=
PSI*OPEDAGOGIA SPECIALA A DEFICIENTULUI DE
VEDERE
TEMATICA PENTRU DEFINITIVAT BI GRADUL II
A' PRO@LEME GENERALE ALE ENVAFAMGNTULUI
PENTRU DEFICIENFII DE VEDERE
1 Moderni(area nv/!/mFntului pentru deficien!ii de vedere n consens cu
achi(i!iile -tiin!ei contemporane, nv/!/mFntul special pe plan mondial -i
na!ional&
0Con!inutul -i structura nv/!/mFntului special pentru deficientul de
vedere&
1 ,ela!iile structurale -i func!ionale ntre sistemul nv/!/mFntului
general -i su%sistemul nv/!/mFntului special
0 'iflopsihologia -i tiflopedagogia4 o%iectul -i sarcinile lor
@' ELEMENTE ALE TUL@URARII DINAMICII VICUALE
1 ,ela!iile dintre am%liopie -i alte tul%ur/ri neurosomatice
Caracteristici ale diferitelor forme de am%iopie Mecanismele
neurofi(iologice ale compens/rii
Prote(a ocular/
0 Cecitatea Etiologia -i clasificarea deficien!elor de vedere
C' METODOLOGIA EHAMINARII BI STA@ILIRII
DIAGNOSTICULUI DIFERENFIAL
1 Semnifica!ia e2amenului oftalmologic pentru diagnosticul deficien!ei
de vedere&
0 'ehnici -i modalit/!i de sta%ilire a profilului psihopedagogic la
deficientul de vedere
D' PRO@LEMATICA PSI*OLOGICA A DEFICIENTULUI DE
VEDERE
1 Etapele de(volt/rii ontogenetice -i caracteri(area psihic/ a acestora
0 ,ela!ia specific/ dintre form/ -i m/rime n percep!ia deficientului de
vedere
6 'eoria ilu(iilor -i aplicarea ei la su%iec!ii cu deficien!e de vedere
-' 'ipuri de repre(ent/ri la deficien!ii de vedere
111111111111111111111111111
& 'emele cu asteri2 nu sunt cerute la definitivat
1<
9 Func!ionalitatea memor/rii
= Caracteristicile -i dinamica lim%a3ului -i a comunic/rii
< 'ipurile de gFndire n deficien!a de vedere. formarea no!iunilor,
conceptuali(area -i rela!ia dintre inteligen!a general/ -i practica la
am%liopi -i nev/(/tori
? Particularit/!ile aten!iei -i raportul dintre formele acesteia n am%liopie
-i cecitate.
> ,olul afectivit/!ii n integrarea -colar/ -i social/ ;titudini specifice
afective -i tul%ur/rile afectivit/!ii Comple2ul de inferioritate -i
frustra!ie Sugesti%ilitatea -i procesul educa!ional
&9';fectivitatea -i motiva!ia 5nteresele -i dinamica lor la deficientul de
vedere ,olul motiva!iei n procesul instructiv4educativ ,ela!ia dintre
motiva!ie -i activitatea voluntar/
&&' Specificul personalit/!ii deficientului de vedere ,ela!ia deprinderi4
atitudini ;titudini -i caracter ;titudini -i temperament
D' PROCESULUI DE ENVAFAMGNT PENTRU
DEFICIENFII DE VEDERE 5 NOFIUNI GENERALE
1 Con!inutul -i formele procesului de nv/!/mFnt Principii specifice de
ela%orare a planurilor, programelor -i manualelor -colare la deficientul
de vedere.&
0 $ptimi(area nv/!/rii n -coala pentru deficien!i de vedere -i factorii
care o condi!ionea(/.&
6 Sta%ilirea factorilor de atragere -i respingere n cadrul grupurilor
-colare ;plicarea principiilor grupurilor mici la colectivul clasei
7 Ho!iuni de docimologie Principiile -tiin!ifice ale aprecierii elevului:
criterii, norme, procedee&
9 Cunoa-terea -i caracteri(area psihopedagogic/ a elevului deficient de
vedere Fi-a psihopedagogic/
E' DIDACTICA ENVAFAMGNTULUI SPECIAL PENTRU
DEFICIENFII DEVEDERE
1 Principiile psihologice -i pedagogice ale activit/!ii metodice din -coala
special/
0 Jndrumarea metodic/ n sistemul de nv/!/mFnt special pentru
deficientul de vedere "pre-colar, primar, gimna(ial, profesional, liceal,
postliceal#
6 Specificul metodelor de predare + nv/!are n nv/!/mFntul pentru
deficien!i de vedere
1?
7 Metode de predare specifice procesului de nv/!/mFnt pentru
deficien!i de vedere.
9 :ec!ia ca form/ de organi(are a nv/!/mFntului special pentru
deficien!ii de vedere
= Mi3loace audio4vi(uale -i tactil4Lineste(ice, rolul acestora&
F' PRO@LEME METODICE ALE PREDARII-
ENVAFARII CITIRII BI SCRIERII EN BCOALA
PENTRU AM@LIOPI BI NEVACATORI
1 Predarea nv/!/rii citirii -i scrierii. dificult/!ile generale -i speciale.
tipuri de lec!ii n func!ie de vFrsta -i nivelul de(volt/rii psihice -i al
deficien!ei
0 :ec!ia de citire, planul de lec!ie, activit/!i cu caracter corectiv4
recuperative&
6 :ateralitatea manual/ -i grafismul: dreptacii -i stFngacii, am%ide2trii&
7 Cunoa-terea semnelor %raille pentru citit4scris
9 Sisteme au2iliare de instruire -i scriere la nev/(/tor, scrierea plan/,
scrierea cursiv/ "Magner, dactilografia, mi3loace audio, cartea
vor%it/#&
= Metode -i procedee folosite -i utili(area manualelor speciale pentru
nev/(/tori&
G' PARTICULARITAFI METODICE ALE PREDARII
DIFERITELOR DISCIPLINE
1 'ipuri de lec!ii n func!ie de o%iectul de nv/!/mFnt, tema predat/,
aparatura folosit/&
0 Metode, procedee specifice pentru procesul de nv/!/mFnt concreti(ate
n prote(e -i n educa!ia vor%irii&
6 Metode, procedee -i mi3loace speciale folosite n orientarea spa!ial/ a
nev/(/torilor
*' PRO@LEMATICA MOTRICITAFII DEFICIENFILOR
DE VEDERE
1 Jnv/!area psihomotric/ -i corelarea cu alte tipuri de nv/!are.
0 Efortul fi(ic -i pro%lema o%oselii
+' 8eprinderile motrice negative, tipuri -i reeducarea lor ,olul educa!iei
fi(ice medicale&
I' PRO@LEMELE METODICE ALE PREDARII
ENDELETNICIRILOR BI LUCRARILOR PRACTICE
1>
1 Formarea deprinderilor de munc/ ;teliere -i s/li de lucru ;%ilit/!ile
manuale
0 'ipuri de lec!ii practice. organi(area acestora n func!ie de o serie de
factori&
6 $rientarea -colar/ -i preorientarea profesional/
7 5ntegrarea social/ -i profesional/ a deficien!ilor de vedere
I' PRO@LEME EDUCATIVE SPECIALE PENTRU
AM@LIOPI BI NEVACATORI
1 Principii -i procedee pentru educarea -i reeducarea comportamentului
-i profila2ia tul%ur/rilor de conduit/
0 8irigintele -i ora de dirigen!ie&
+' Specificul muncii educatorului n -coala pentru deficientul de vedere
7 Cercetarea -tiin!ific/ -i valen!ele acesteia n optimi(area activit/!ii cu
deficien!ii de vedere&
J' Orie#"2ri ac"%ale 1# e(al%area co!ple>2 a ele(ilor c%
de$icie#,e de (edere
4 aspecte generale ale evalu/rii diagnostice.
4 psihodiagno(a -i procesul de evaluare a elevilor.
4 orientarea formativ/ n evaluarea ca(urilor de deficien!/ de
vedere.
4 tipuri de evaluare: ini!ial/, continu/, sumativ/, periodic/,
final/,predictiv/ etc.
4rolul profesorului n evaluarea continu/ a elevului deficient de
vedere .
L' Fac"ori care par"icipa la proces%l de ed%ca"ie speciala si de
co!pe#sare a ele(ilor de$icie#,i de (edere ?
1 ,olul dirigintelui clasei, al psihopedagogilor, al psihologului, al
educatorului, al parintilor etc
0 Forme concrete si modalitati de cola%orare intre acesti factori
0@
B5B:5$E,;F5E
A"a#asi% Gh' - Probleme actuale ale nvm,ntului special
pentru deficienii vizual, n 2+aietele
colectivului de cercetare interdisciplinar3,
Pedagogia special2 &86)'
Da!aschi# D - Defectologia Teoria i practica
compensaieiD @%c%re0"iD E'D'P' &86+'
Gheorghe N' - Perspectivele dezvoltrii nvm,ntului
pentru ambliopi n /om,nia i cercetarea
interdisciplinar, n 2+aietele colocviului de
cercetare interdisciplinarD Pedagogia special2
&86)'
Olero# P' - &ducaia copiilor andicapai fizicD
@%c%re0"iD E'D'P' &869'
Pop S"'D D2sc2lesc% R'D - 4nele particulariti ale sistemului de scriere
%raille, n 2Probleme de defectologieD (ol'IVD
@%c%re0"iD E'D'P'D &84-'
Preda V' - &!plorarea vizualD @%c%re0"iD E'D'P' &877
Rad%D Gh' - Psiopedagogia dezvoltarii scolarilor cu
andicapD EDPD @%c%res"iD &888'
Ro.orea A#ca - 8eficien!e sen(oriale, editura Pro Cumanitate,
Bucure-ti,0@@1
Ro.orea A#ca - 8eficien!a de vedere din perspectiv/
psihosocial/ -i psihoterapeutic/, Ed Pro
Cumanitate, Bucure-ti,0@@6
B"e$a# M' - Psiopedagogia copiilor cu andicap de
vedereD @%c%re0"iD Ed' Pro- *%!a#i"a"eD
&888'
VladD El'D - &valuarea in actul educativ terapeuticD Edi"'
Proh%!a#i"a"eD @%c%res"iD &888'
Bchiop% U' 0i cola' - Dicionar &nciclopedic de PsiologieD
@%c%re0"iD Ed' @ael &886'
Bchiop% U'D Ver.a E' - Psiologia v,rstelorD @%c%re0"iD E'D'P'- RAD
&887'
B"e$a# M' - &ducarea copiilor cu vedere slab' 5mbliop"
@%c%re0"iD E'D'P' &87&'
01
Ver.a E' - Disgrafia i terapia eiD @%c%re0"iD E'D'P' D
&87+'
Ver.a E' Kcoord's"'L - 0idul educatoruluiD U#i(ersi"a"ea di#
@%c%re0"iD &886'
Vlad Ele#a - &valuarea n actul educativ-terapeuticD Ed'
Proh%!a#i"a"eD @%c%re0"iD &888'
Rad% Gheorghe - Psiopedagogia dezvoltrii colarilor cu
andicapD E'D'P' @%c%re0"iD &888
- Problme de defectologie vol 6$ Kcoordo#are 0"ii#,i$ic2 E'Ver.aLD
@%c%re0"iD EDPD &87+'
- Probleme de defectologie Kcoordo#are 0"ii#,i$ic2 E'Ver.aLD Tipogra$ia
U#i(ersi"a"ii @%c%re0"iD &877'
- /eviste de educaie special"
- /evista de psiopedagogie
00
LOGOPEDIE
'EM;'5C; PEH',U 8EF5H5'5B;' I5 E,;8U: 858;C'5C 55
Mod%l%l I 5 Prole!a"ica ge#eral2
A' S"adiali"a"e 0i e(ol%,ia %!a#2
@' Prole!e "eore"ice ale logopediei ca discipli#2 0"ii#,i$ic2
1 :ogopedia n conte2tul -tiin!elor contemporane Posi%ilitatea de
structurare a logopediei ca disciplin/ -tiin!ific/ de sinte(/
0 Icolile logopedice contemporane -i organi(area activit/!ii logopedice
n re!eaua -colar/ -i medical/&
C' Ele!e#"e de psihologia li!a3%l%i
1 'eorii psihologice ale lim%a3ului&
0 Structura -i dinamica lim%a3ului n conte2tul personalit/!ii
6 Procesul de ela%orare, organi(are, structurare -i integrare a lim%a3ului
7 Func!iile principale ale lim%a3ului
9 ,ela!iile dintre gFndire + lim%a3
= Coordonatele psihologice ale comunic/rii interumane
< ,ela!ia conduit/4ver%al/4comportament4con-tiin!/
? ,ela!ia dintre comunicare4comportament4personalitate
E' I#(es"igareD e>a!i#are 0i diag#os"ic di$ere#,ia"
1 E2aminarea comple2/ Principii -i metode :ocul logopedului n
re!eaua medico4pedagogic/&
0 5nvestiga!ii clinice: neurologie, psihiatrie, endocrinologie E2amenul
sen(orului: acuitate auditiv/, vi(ual/ E2amenul motricit/!ii
E2amenul psihologic&
6 E2amenul lim%a3ului "ela%orare, organi(are, de(voltare pe niveluri,
func!ii -i func!ii instrumentale# Procedeele, metodele -i testele cele
mai r/spFndite
7 5nterpretarea re(ultatelor e2amin/rii comple2e Conclu(ii logopedice
,ela!ia dintre diagno(/ -i progno(/ Eradul de adaptare -colar/
9 8otarea ca%inetelor logopedice "mo%ilier, aparatur/, materiale
didactice speciale#
1111111111111111111111111111
?Te!ele c% as"eri> #% s%#" cer%"e la de$i#i"i(a"
06
= Clasificarea formelor de tul%urare de lim%a3
< Etiologia tul%ur/rilor de lim%a3
? Frecven!a tul%ur/rilor de lim%a3
MODULUL II 5 FORME DE MANIFESTARE A TUL@URARILOR
DE LIM@AI BI TERAPIA LIM@AIULUI
A' Pri#cipiile 0"ii#,i$ice care s"a% la a.a ac"i(i"2,ii logopedice 0i
$or!ele ei'
1 Ho!iunea de terapie comple2/ Principiile fi(iologice, psihologice
-i pedagogice ale terapiei comple2e&
0 Compensa!ie, reechili%rare, reeducare func!ional/&
6 Psihoterapia individual/ -i cea de grup
7 Procesul instructiv4educativ ca form/ a terapiei comple2e
5ntegrarea socio4afectiv/ -i integrarea -colar/ ,eeducarea handicapului
-colar, ca re(ultat al psihoterapiei. terapia succesului&
9 ;ctivitatea de corectare -i reeducare individual/ Principiile
psihologice ale acestor forme 'ehnici, procedee, metode
= ;ctivitatea de integrare n familie, n grup, n activitatea -colar/
;ctivitatea metodic/ a logopedului cu educatorii, nv/!/torii, profesorii
< ;ctivitatea de depistare Forme de e2aminare, tehnici, metode
Formele depist/rii Scopul depist/rii ;ntrenarea factorilor educa!ionali
-i medicali n depistarea tul%ur/rilor de lim%a3
@' For!e ale "%l%r2rii proces%l%i de elaorare 0i orga#i.are a
li!a3%l%i'
1 'ul%ur/rile lim%a3ului determinate de surditate -i hipoacu(ie
Forme specifice ale tul%ur/rilor de lim%a3 ca urmare a anomaliilor
auditive
0 'ul%ur/rile lim%a3ului determinate de deficien!e de intelect
Specificul -i gradul lim%a3ului deteriorat n ca(ul de%ilit/!ii mintale
6 'ul%ur/rile de lim%a3 determinate de deficien!e de vedere
7 'ul%urari de lim%a3 determinate de %olile psihice
C' For!e ale "%l%r2rii li!a3%l%i oral'
1 8islalia, rinolalia "tipologie, clasific/ri# 8iagnostic diferen!iat ntre
dislalie -i di(artrie
0 8i(artria pseudo%ul%ar/
6 ;nartria -i di(artria consecutiv/
7 ,inololia deschis/ -i nchis/ 8islalia rinolalic/
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
&'emele cu asteri2 nu sunt cerute la definitivat
07
MODULUL III
A' Me"odologia ac"i(i"2,ii de "erapie corec"i(-ed%ca,io#al2 0i de
pro$ila>ie a "%l%r2rilor de li!a3'
Schema de desfurare a aciunii de era!ie a u"#urri"$r de "im#a%&
1 Sta%ilirea planului de ac!iune terapeutic/ n func!ie de:
0 reactivitatea general/ a logopatului, gradul de de(voltare mintal/&
6 v/rsta cronologic/ + specificul tul%ur/rii, etc&
7 5ndividualitatea metodelor, procedeelor -i psihoterapiei n cadrul
terapiei comple2e n func!ie de specificul tul%ur/rii raportate la
personalitatea individului
9 8escrierea metodelor -i fundamentarea lor -tiin!ific/
= Etapele terapiei comple2e Strategia fiec/rei etape Metodele -i
procedeele pentru urm/rirea eficien!ei ac!iunii terpeutice&
< ;c!iunile educa!ionale colaterale: din familie, grup, -coal/
$rgani(area terapeutic/ a timpului li%er. 3ocul -i mass4media, forme
terapeutic4educa!ionale
? 5ntegrarea -i reintegrarea logopatului n circuitul de rela!ii socio4
afective normale
> Modalit/!ile de urm/rire a desf/-ur/rii ac!iunii de terapie comple2/
educa!ional/
1@ Fi-a logopedic/
Aciunea de !r$fi"a'ie a u"#urri"$r de "im#a%(
1 Principiile profila2iei tul%ur/rilor de lim%a3&
0 ;c!iunile medico4pedagogice necesare profila2iei Factorii care tre%uie
antrenan!i n aceast/ ac!iune&
@' Orga#i.area ac"i(i"2,ilor logopedice'
1 ;ctivit/!ile logopedice n nv/!/mFntul pre-colar
0 ;ctivitatea logopedic/ n condi!iile -colii o%i-nuite
6 ;ctivitatea logopedic/ n -colile speciale
7 Jntocmirea fi-ei logopedice -i a eviden!ei activit/!ii logopedice
9 'ul%urarile de pronuntie "dislalia, rinolalia, disartria#
= BFl%Fila fi(iologic/ -i %Fl%Fiala de tip logopeic
< :ogonevro(a
? 'ahilalia -i %radilalia
1111111111111111111111111111
?Te!ele c% as"eri> #% s%#" cer%"e la de$i#i"i(a"
09
> 'umultus sermonis
1@ 'ul%ur/rile vocii
11 ;lalia
10 ;fa(ia
16 'ul%ur/rile n nede(voltare a vor%irii
17 8isfunc!ia lim%a3ului n autism
C' T%l%r2rile li!a3%l%i scris-ci"i"
1 8isgrafia copilului normal -i a de%ilului mintal
0 8isgrafia 'ipologie, forme, teorii contemporane
6 'ul%ur/rile lim%a3ului scris + citit n %Fl%Fial/, alalie, afa(ie -i
deficien!/ de intelect
7 8isle2ia copilului normal -i a de%ilului mintal
9 8isle2ia: tipologie, forme, teorii contemporane
= ,ela!iile dintre disle2ie -i disgrafie
< 5mplica!iile disle2iei + disgrafiei -i metodologiei pred/rii scris4cititului
No"2 "referitoare la schema de e2punere a fiec/rui capitol#:
Fiecare su#ca!i$" )a fi sudia i raa du! urm$area schem7
a' 8escrierea am/nun!it/ a simptomatologiei tul%ur/rilor: manifest/ri
principale n sfera neurologic/, endocrinologic/, sen(orial/.
manifest/ri n latura psihoafectiv/. manifest/ri n adaptarea -colar/ -i
social/. modific/ri ale activit/!ii intelectuale, comportamentale sau de
pesonalitate Pro%e, teste -i metode de investigare -i cunoa-tere
' Cau(ele generale "organice sau func!ionale# Factorii patogeni
favori(an!i, declan-atori -i de ntre!inere. condi!ion/rile afective -i
rela!ionale de familie, grup etc
c' 'eoriile -i interpret/rile e2istente n literatura contemporan/
d' Sta%ilirea diagnosticului diferen!iat: metodologia, procedeele,
mi3loacele
e' 'ehnica sta%ilirii diagnosticului dinamic -i a prognosticului integrativ
$' Clasificarea tul%ur/rilor de lim%a3 pentru activitatea -colar/,
profesional/ -i social/ a individului
g' Consecin!ele tul%ur/rilor de lim%a3 pentru activitatea -colar/,
profesional/ -i social/ a individului
0=
@ I @ L I O G R A F I E
;3uriaguerra K,
;ni(ieu M,
Benner ; 4 8crisul copilului, vol" $ i $$ 9trad":, Bucure-ti,
E8P, 1>?@
Boscaiu E 4 Prevenirea i cercetarea tulburrilor de vorbire n
grdiniele de copii, Bucure-ti, E8P, 1>?6
Boscaiu E 4 %,lb,ila, prevenirea i tratament, Bucure-ti, E8P,
1>?6
Calavre((o C 4 Metode i procedee pentru corectarea disgrafiei i a
disle!iei n 2Tulburrile limba-ului scris3, Bucure-ti,
E8P, 1><>
Carrell BK 4 .imba- i g,ndire, Bucure-ti, E8P, 1><>
Eu!u M 4 .ogopedia, 'ipografia Universit/!ii din Clu3 Hapoca,
1><?
Eir%ea It,
Piti- M, 4 Patologie vocal, Bucure-ti, E8P, 1><?
Schiopu U,
Ber(a E 4 Psiologia v,rstelor, Bucure-ti, E8P, 1>>?
Ber(a E 4 Dislalia i terapia ei, Bucure-ti, E8P, 1><<
Ber(a E 4 Disgrafia i terapia ei, Bucure-ti, E8P, 1>?6
Ber(a E 4 Tratat de logopedie, vol 5, Bucuresti, Ed Fundatiei
Cumanitas, 0@@6
Ber(a E
,adu Eh 4 Terapia limba-ului n nvm,ntul a-uttor;
raportul limba- - comunicare nvare la deficientul
mintal, n 2Probleme de defectologie3 + E Ber(a
"coord#, Bucure-ti, 'ipografia Universit/!ii din
Bucure-ti, 1>>?
Soitu : -i cola% 4 +omunicare i educaie, Spiru Caret, 5a-i, 1>>=
0<
Ungureanu 8 4 +ompendiu logopedic colar, E8P, Bucure-ti,
1>>?
Ber(a E"coord-t# 4 &lemente de psiopedagogia andicapailor,
'ipografia Universit/!ii din Bucure-ti, 1>>@
Ber(a E
Ber(a EF 4 <actorii bio-psio-sociali ai structurii personalitii
i devenirii umane, n copilrie fundament al
personalitii, Bucure-ti 1>><
Mititiuc 5 4 Probleme psiopedagogice la copilul cu tulburri de
limba-, 5a-i, Ed ;nLarom, 1>>=
Brasmas E,
St/nic/ C 4 Terapia tulburrilor de limba-, Bucure-ti, E8P,
1>><
Kurcan H 4 +um vorbesc copiii notri, +lu--=apoca, Ed 8acia
1>?>, ,evista de Educa!ie Special/ + 1>>1D1>>7
Ber(a E 4 Psiopedagogie special, !a#%al pe#"r% clasa a
VIII-aD Icoli normale, Bucure-ti, E8P, 1>>?
Ber(a E 4 +onduita verbal a colarilor mici, Bucure-ti,
E8P, 1><6
Ber(a E"coord-t# 4 Probleme de defectologie, vol 11, Bucure-ti, E8P,
1>>6
Ber(a E 4 Metodologia recuperrii n defectologie, n Ber(a E
+ Metodologii contemporane n domeniul
defectologiei i logopediei, 'ipografia Universit/!ii
din Bucure-ti, 1>?<
Ber(a E 4 4nele structuri de personalitate n psiologia
andicapailor de intelect, n 2Probleme de
defectologie3 4 Ber(a E 4 'ipografia Universit/!ii din
Bucure-ti, 1>??
Ber(a E 4 4nitatea dintre personalitate i comportament pe
fondul diversificrii formelor comunicaionale la
0?
andicapai, n ,evista de educa!ie special/, nr 1,
1>>1
Ber(a E"coord-t# 4 0idul educatorului, Universitatea din Bucure-ti,
1>><
Ber(a EF 4 5fectivitate si comunicare la copiii in dificultate, Ed
Fundatiei Cumanitas, 0@@7
Aa((o ,"coord -t# 4 Debilitile mintale, Bucure-ti, E8P, 1><>
- Metodologii contemporane n domeniul defectologiei
i logopediei "coordonare -tiin!ific/ Ber(a E#,
'ipografia Universit/!ii Bucure-ti, 1>?<
- /evista de psiopedagogie
TEMATICA PENTRU ELA@ORAREA LUCRARILOR
STIINTIFICO-METODICE IN VEDEREA O@TINERII
GRADULUI DIDACTIC I
0>
1 Kocul si de(voltarea psihica a copilului cu CES
0 Comportamentul social al deficientului
6 5nvatarea motrica
7 Strategii si tehnici educative aplica%ile la su%iectii cu maladia 8oNn
9 Educarea socia%ilitatii la diferite categorii de deficienti
= :e2ia si tul%urarile ei specifice
< Erafia si tul%urarile ei specifice
? ;specte ale procesului de structurare si de(voltare a lim%a3ului
> $rientarea si pregatirea pentru integrare profesional/ -i sociala
1@ ,olul reglator al lim%a3ului in comportamentul mintal
11 Contri%utii metodice in invatarea comunicarii la deficienti
10 Structura si dinamica relatiilor interpersonale in microgrupul de elevi
16 Colectivul de elevi ca factor stimulator al invatarii
17 8e(voltatrea lim%a3ului prin activitate ludica si loisir
19 ;utoaprecierea si autoevaluarea
1= ;specte psihopedagogice ale procesului de invatare la diferite arii
curriculare
1< $%oseala intelectuala Mi3loace de prevenire si compensare
1? ;fectivitatea deficientului si tul%urarile ei
1> ,elatia dintre 3oc si invatare
0@ 'erapia educationala in cadrul procesului educativ
01 Creativitatea si pseudocreativitatea la deficienti
00 Specificul personalitatii la deficienti
06 Specificul procesului de formare a deprinderilor de munca pe categorii
de deficienti
07 Comportamentul de invatare si mi3loace de structurare ale acestuia
09 Educatia plastic/ si valentele sale terapeutice
0= Semnificatia educationala a predarii educatiei mu(icale in scoala
speciala
0< $rientarea in spatiu a deficientului de vedere
0? ,epre(entarea spatio4temporala la deficientul mintal
0> Specificul tul%urarilor cunoasterii si implicatiile metodologice
6@ Metodologia compensatiei si recuperarii
61 Specificul tul%urarilor activitatii intelectuale si implicatiile
metodologice
60 Formarea gandirii in imagini si non4ver%ale
66 Conditiile invatarii si reusita scolara
67 E2perimentarea unor forme de organi(are a invatarii
69 ;ctivitati cu caracter corectional4terapeutic, in cadrul orelor de invatare
a citit4scrisului "in al%4negru si in Braille#
6= Educarea diferitelor functii psihice prin activitatile de cunoastere
6< 'erapia si specificul tul%urarilor de lim%a3 la deficienti
6? Elemente formative ale continutului procesului de invatamant
6> Specificul tul%urarilor comportamentale la deficienti
7@ Metode si procedee de stimulare a comunicarii ver%ale
71 $rgani(area timpului li%er
6@
70 5mplicatiile pedagogice ale lim%a3ului mimico4gesticular in procesul
invatarii la deficientii de au(
76 Pro%leme educative in scoli cu internat
77 Metodologia educatiei pentru munca
79 Continutul si metodica educarii, patriotismului si a comportamentelor
moral civice
7= ,olul si implicatiile tiflotehnicii si ale prote(arii auditive la deficientii
de vedere si au(
7< Modalitati de de(voltarea a comunicarii la deficienti
7? ,elatiile dintre tul%urarile de lim%a3 si insuccesul scolar
7> Metode si procedee de de(voltare a comunicarii ver%ale in gradinitele
de copii
9@ 'erapia diferitelor categorii de tul%urari de lim%a3
91 Specificul proceselor de cunoastere in tul%urarile de lim%a3
90 'ul%urari de personalitate consecutive handicapurilor de lim%a3
96 Prevenirea institutionali(arii + o sansa pentru reusita scolara a
deficientului
97 Educatia integrata + directie prioritara in reforma invatamantului
romanesc
99 5ntegrarea unui grup de elevi in scoala pu%lica + studiu e2perimental
9= Egali(area sanselor tuturor elevilor prin accesul copilului cu dificultati
de invatare in invatamantul pu%lic
9< Scoala speciala + actualitate si perspective
9? 5nvatarea deplina in clasa
9> 5nvatarea scolara + un concept mai actual ca oricand + daca este inteles
corect

61
H$'O
Candida!ii nscri-i la e2amenul de definitivare -i pentru o%!inerea
gradului didactic 55 pot opta pentru domeniul de speciali(are specific unit/!ii de
nv/!/mFnt n care -i desf/-oar/ activitatea ;stfel:
1 Cadrele didactice din unit/!ile de nv/!/mFnt pentru deficien!ii de
intelect sus!in e2amenele din psihopedagogia special/ pentru
deficientul de intelect
0 Cadrele didactice din unit/!ile de nv/!/mFnt pentru deficien!ii de
au( sus!in e2amenele din psihopedagogia special/ pentru
deficientul de au(
6 Cadrele didactice din unit/!ile de nv/!/mFnt pentru deficien!ii de
vedere sus!in e2amenele din psihopedagogia special/ pentru
deficientul de vedere
7 Cadrele didactice din unit/!ile de nv/!/mFnt care ocup/ postul de
profesor logoped sus!in e2amenele din domeniul Plogopedie*
9 Cadrele didactice din unit/!ile de nv/!/mFnt special care ocup/
postul de profesor logoped pot opta pentru a sus!ine e2amenele
pentru domeniul Plogopedie*, sau psihopedagogia deficien!ei
specific/ -colii unde func!ionea(/
= Cadrele didactice itineranteDde spri3in vor sus!ine e2amenele de
definitivare sau pentru o%!inerea geadului didactic 55 n domeniul
determinat de ma3oritatea elevilor c/rora le asigur/ asisten!/
educa!ional/
< Cadrele didactice din nv/!/mFntul de mas/ de la clasele
integratoare pot sus!ine e2amenele n domeniul din care provin
elevii integra!i. aceste cadre didactice %eneficia(/ de toate
drepturile stipulate de lege n urma promov/rii acestor e2amene,
indiferent de modific/rile postuluiDcatedrei intervenite ulterior
? Cadrele didactice care func!ionea(/ la grupeleDclasele cu du%l/
deficien!/ "MS5# sus!in e2amenele la unul din domeniile din
pre(enta program/, specific uneia dintre deficien!e
> Educatoarele din gr/dini!ele speciale -iDsau care func!ionea(/ la
grupe din gr/dini!ele normale care au copii cu deficien!e integra!i,
vor opta pentru unul din domeniile pre(entei programe
1@ 5nstitutorii care -i desf/-oar/ activitatea cu copiiDelevi cu
deficien!e vor sus!ine e2amenele n domeniul specific categoriei
de elevi cu care lucrea(/
11 Celelalte categorii de cadre didactice"asisten!i sociali,
economi-ti,ingineri, mai-tri instructori etc# vor sus!ine e2amenele
la specialitatea de pe diplom/ cu condi!ia o%!inerii atestatului n
educa!ie special/
60