Sunteți pe pagina 1din 15

ORDIN Nr.

4 din 9 martie 2007


pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor
energetice - revizia I
ACT EMIS DE A!T"#ITATEA NATI"NA$A DE #E%$EMENTA#E IN D"MENI!$ ENE#%IEI
ACT &!'$ICAT IN M"NIT"#!$ "(ICIA$ N#) *+, din -. aprilie *//0
ANEXA Nr. 5 la norma tehnic
DISTANE DE SIGURAN
dintre LEC p!ate "n aer "n interir#$ %$&diri$r 'i in(ta$a)ii te*n$+i%e "n,e%inate
In(ta$a)ia te*n$+i%& Di(tanta de (i+#rant& -%m.
Tra,er(ar
e
Aprpier
e
Nte
Conducte sau rezervoare cu 1uide
reci
2temp) 34 5/6C7 incombustibile
8 + &entru cabluri armate sau prote9ate :n ;eava metalic<=
distanta se poate reduce p>n< la montare pe conduct<
sau rezervor
Conducte sau rezervoare cu 1uide
reci
2temp) 34 5/6C7 combustibile
+/ -//
Conducte sau instala;ii cu
suprafe;e calde
2temp) 34 5/6C7
+/ -// &entru cabluri rezistente la temperatur< sau prote9ate
termic se poate reduce distan;a= conform standardului
fabricantului
Conducte de aer comprimat */ */ &entru conducte cu presiunea aerului sub -*
daN?cm* care deservesc instala;ii electrice distanta nu se
normeaz<
Instala;ii care prelucreaz<
materiale combustibile solide=
inclusiv depozitarea acestora
-// -// Distan;a se ma9oreaz< pentru medii cu cerin;e speciale=
conform normelor speci@ce Distan;a nu se aplic< pe
por;iunea de intrare a cablurilor
ANEXA Nr. 5b la norma tehnic
Di(tan)e de (i+#ran)& -m. dintre LEC p!ate "n p&m/nt 'i 0ie%ti,e "n,e%inate
O0ie%ti,#$ "n,e%inat In p$an
,erti%a$
In p$an
ri!nta$
Nte
Cnd#%t
e1
%ana$e
Ap& 'i %ana$i!are /=*+ /=+-7 -7 $a ad>ncimi peste -=+ m distan;a minim< este de /=A m
Termi%e1 %# a0#r /=+ -=+ Distan;a se m<soar< p>n< la marginea canalului termicB ea
se poate reduce cu +/C cu m<suri de protec;ie termic< a
cablului
Termi%e1 %# ap&
2er0inte
/=* /=+
Li%*ide
%m0#(ti0i$e
/=+*7 - *7 Distan;a poate @ redus< p>n< la /=*+ m :n cazul
prote9<rii cablului :n tub= conform NT(-.7
Ga!e /=*+87 /=A57 87 De regul<= conducta de gaze se pozeaz< Ddeasupra
57 In cazul prote9<rii cablului :n tub= distan;a se m<reEte la
-=+ m pentru conducte de gaze de presiune 9oas< sau
medie= respectiv la * m= pentru conducte de gaze la
presiune :nalt<
O0ie%ti,#$ "n,e%inat In p$an
,erti%a$
In p$an
ri!nta$
Nte
3#nda)ii de %$&diri - /=A+7 +7 Cu condi;ia veri@c<rii stabilit<;ii construc;iei
Ar0ri -a4#$ a%e(tra. - -A7 A7 Se admite reducerea distan;ei cu condi;ia prote9<rii
cablului :n tub
LEA 014 56 - /=+07 07 Distan;a se m<soar< de la marginea st>lpului sau
funda;iei
-7 820. 56 cu
neutru izolat sau
tratat
- -.7 .7 Distan;a se m<soar< de la conductorul eFtrem al $EA
-7708400. GH cu
neutru legat la
p<m>nt
+.7
9in& de tram,ai 2cea mai
apropiat<7
-,7 *-/7 ,7 Cablurile se monteaz< :n tuburi de protec;ie= conform
NTE-.7
-/7 Se admite reducerea p>n< la - m :n cazul cablurilor cu
:nveliE din &HC sau pozate :n tuburi
C<i ferate
neelectri@c
ate
U!ina$e ---7 - --7 In condi;iile precizate :n NTE-.7
SNC3R *--7 8
C<i ferate
electri@cate
U!ina$e -=5-*7 8-87 -=+ -*7 Cablu montat :n tub izolat 2&HC= beton7
-87 Cablu montat :n tub metalic
-57 Se admite reducerea distan;ei p>n< la 8 m cu m<suri
de protec;ie pentru cablu si cu aprobarea SNC(#
SNC3R -/-57
Dr#m#ri --+7 /=+-A7 -+7 M<surat< :n aFul drumului
-A7 M<surat< de la bordur< spre trotuar :n localit<;i=
respectiv de la ampriz< spre zona de protec;ie= :n afara
localit<;ilor
Cabluri Cmand& %ntr$ /=+-07 /=- -07 Se admite reducerea distan;ei p>n< la /=*+ m cu
condi;ia prote9<rii cablului= conform NTE-.7
LES -7 820. 56 /=+-07 /=/0
T%1 tra%)i#ne
#r0an& et%.
/=+-07 /=+
-.7 Norma tehnic< energetic< pentru proiectarea Ei eFecu;ia re;elelor de cabluri electrice= care revizuieEte
actualul &E -/0?,+)
ANEXA Nr. 4a la norma tehnic
DISTANE DE SIGURAN
dintre LEA (i 0ie%ti,e "n,e%inate -a$te$e de%/t LEA.
O0ie%ti,#$
"n,e%inat
%# LEA
Di(tan)a de (i+#ran)& -m.
LEA 014 56 LEA 20 56 LEA 770 56 LEA 220 56 LEA 400 56
C&i :erate Traversar
e
Apropier
e
Traversare Apropier
e
Traversare Apropier
e
Traversare Apropier
e
TraversareApropiere
Electri@cate Nu se
admite
0=+/+7 8-7
--=+/*7
IstJ8m87
0=+/+7 8-7
--=+/*7
IstJ8m87
0=+/+7 5-7-*=+/*7
IstJ8m87
.=+/+7 +-7
-8=+/*7
IstJ8m87
,=+/+7
Neelectri@c
ate
057
Ist
0=+/57
IstJ8m87
0=+/57
IstJ8m87
.=+/57
IstJ8m87
,=+/57
IstJ8m87
Dr#m#ri Traversar Apropier Traversare Apropier Traversare Apropier Traversare ApropierTraversareApropiere
e e e e e
Autostr<zi Ei
drumuri
na;ionale
057 A7
-=+
St>lpii se
dispun :n
afara
zonei de
protec;ie
a
drumului
057
07
-+7 057
07
-+7 .57
07
*+7 ,57
07
8+7
Drumuri
urbane=
comunale Ei
de
eFploatare
A57
07
057
07
-+7
057
07
-+7
.57
07
*+7
,57
07
8+7
O0ie%ti,#$
"n,e%inat
%# LEA
Di(tan)a de (i+#ran)& -m.
LEA 014 56 LEA 20 56 LEA 770 56 LEA 220 56 LEA 400 56
Linii de T%
-tra,er(are
.
Distan;a
pe
vertical<
Distan;a
pe
orizontal<
Distan;a
pe
vertical<
Distan;a
pe
orizontal
<
Distan;a
pe
vertical<
Distan;a
pe
orizontal
<
Distan;a
pe
vertical<
Distan;a
pe
orizontal
<
Distan;a
pe
vertical<
Distan;a
pe orizontal<
$inie de Tc
aerian<
/=A.7 *,7 8=+.7 8=+,7 +.7 +,7 A.7 A,7 0.7 0,7
$inie de Tc
subteran<
Nu se normeaz< - +-/7 - 8/-/7 - 8/-/7 - 8/-/7
Linii de
tram,ai 'i
de
tr$ei0#!77
.
-tra,er(are
.
* 8 8 5 +
$inie contact
tramvai
5 5=+ + A 0
$inie contact
troleibuz
* 8 8 5 +
Cablu
purt<tor
tramvai
* 8 8 5 +
Cablu
purt<tor
troleibuz
5 5 5 5 +
Tran(prt
pe
%a0$#
(#(pendat
Se inter!i% tra,er(&ri$e de %&tre LEA a$e $inii$r de te$e:eri%; (e ,r e,ita tra,er(&ri$e $inii$r de
:#ni%#$ar1 %are (e admit %# %ndi)ia %a LEA (& tra,er(e!e :#ni%#$ar#$1 %# re(pe%tarea
di(tan)e$r #rm&tare<
Traversare Interzis 8-*7 5-*7 +-*7 A-*7
Apropiere Ist -*-87 -*-87 -8-87 -5-87
Cnd#%te
(#prateran
e
Traversar
e
Apropiere TraversareApropiereTraversareApropiereTraversareApropiereTraversare Apropiere
(luide
nein1amabil
e
*-57 Ist-+7 8=+/-57 +-+7 5-57 +-+7 +-57 A-+7 A-57 0-+7
(luide
in1amabile
-A7 +-+7 -A7 -+
+-07
-A7 -+
+-07
-A7 -A
A-07
-A7 -0
0-07
Cnd#%te
(#0terane
&entru conducte de 1uide in1amabile 2gaze= ;i;ei= produse petroliere7 distan;a minim< de la cea mai
apropiat< funda;ie sau priz< de p<m>nt a unui st>lp la conduct< este de + mB se poate reduce cu acordul
proprietarului la * m)
&entru conducte de transport de gaze in1amabile= pe por;iunile unde acestea sunt considerate de
categoria a II-a din punctul de vedere al siguran;ei= se respect< o distan;< egal< cu :n<l;imea st>lpului
deasupra soluluiB ea poate @ redus<= :n cazuri obligate= cu acordul bene@ciarului conductei)
In celelalte situa;ii distan;a minim< de la cea mai apropiat< funda;ie sau priz< de p<m>nt a unui st>lp la
conduct< este de * m)
Instala;ii
eFtrac;ie
petrol Ei
gaze
naturale=
sta;ii de
reglare
m<surare
gaze
naturale
Se interzic travers<rile $EA peste instala;ii de fora9 Ei eFtrac;ie de petrol Ei gaze naturale)
Se interzice apropierea aFului $EA de orice parte a unei instala;ii de fora9 Ei eFtrac;ie la o distan;< mai
mic< dec>t -=+ F :n<l;imea deasupra solului a celui mai :nalt st>lp din apropiere fa;< de limita zonei :n care
eFist< mediu cu pericol de eFplozie)
C#r(#ri de
ape
Nenavig) Navigabile Nenavig) Navigabil
e
Nenavig) Navigabil
e
Nenavig) Navigabil
e
Nenavig) Navigabile
Traversare -.7
207-,7
2+7-,7
-.7
2%J-7*/7
0-,7
+-,7
%J-*/7 0-,7
+-,7
%J-*/7 .-,7
A-,7
%J**/7 ,-,7
0-,7
%J5*/7
Apropiere -.7 -*-7 **-7 **-7 8*-7
O0ie%ti,#$
"n,e%inat
%# LEA
Di(tan)a de (i+#ran)& -m.
LEA 014 56 LEA 20 56 LEA 770 56 LEA 220 56 LEA 400 56
=d#ri1
0ara>e1
di+#ri
Traversar
e Trecere
Apropiere Traversare
Trecere
ApropiereTraversare
Trecere
ApropiereTraversare
Trecere
ApropiereTraversare
Trecere
Apropiere
&oduri **87 **87 0**7
8*87
+*57 0**7
8*87
+*57 .**7
5*87
A*57 ,**7
+*87
0*57
Diguri=
bara9e
accesibile
circula;iei
autovehicule
lor
**87 **87 A**7
8*87
+*57 A**7
8*87
+*57 0**7
5*87
A*57 .**7
+*87
0*57
Diguri=
bara9e
accesibile
doar
circula;iei
pedestre
**87 **87 +**7
8*87
+*57 +**7
8*87
+*57 A**7
5*87
A*57 0**7
+*87
0*57
C$&diri
Travers<ri
cl<diri
locuite -
distan;a fa;<
de orice
parte a
cl<dirii
Numai $EA cu
conductoare
torsadate
Se interzice
traversarea de $EA
cu tensiuni mai mici
de --/ GH a
cl<dirilor locuite
5*+7 +*+7 0*+7
Travers<ri
cl<diri
locuite -
distan;a fa;<
de anten<
- - 8*+7 5*+7 +*+7
Travers<ri
cl<diri
nelocuite
Numai $EA cu
conductoare
torsadate
8*+7 8*+7 5*+7 A*+7
Apropieri
fa;< de
cl<diri
locuite
-*A7 8*07 5*07 +*07 0*07
Apropieri
fa;< de
cl<diri
nelocuite
-*A7 8*07 8*07 5*07 A*07
Dep!ite 'i
%$&diri %#
(#0(tan)e
in?ama0i$e1
%# peri%$
de e4p$!ie
(a#
in%endi#
Se interzic travers<rile $EA peste depozite deschise cu substan;e in1amabile= precum Ei peste cl<diri cu
substan;e cu pericol de eFplozie Ei incendiu) In cazul apropierii $EA de depozite cu substan;e
combustibile sau cu pericol de eFplozie sau de incendiu= distan;a minim< pe orizontal< :ntre aFul $EA Ei
orice parte a depozitului este
- pentru depozite deschise cu substan;e combustibile solide= :n<l;imea deasupra solului a celui mai
:nalt st>lp din apropiereB
- pentru depozite de lichide sau gaze combustibile= pentru depozite cu pericol de incendiu Ei eFplozie Ei
pentru depozite de muni;ie= -=+ F :n<l;imea deasupra solului a celui mai :nalt st>lp din apropiere)
@ne %#
%ir%#$a)ie
:re%,ent&
Distan;a minim< pe vertical< dintre conductorul inferior al $EA la s<geat< maFim< Ei sol
Ist 0 0 . ,
C#$t#ri pe
(pa$iere
meta$i%e 'i
"n+r&diri
meta$i%e
Distan;a minim< pe vertical< dintre conductorul inferior al $EA la s<geat< maFim< Ei
Sol &artea
superioar<
a
spalierului
Sol &artea
superioar
<
a
spalierul
ui
Sol &artea
superioar
<
a
spalierul
ui
Sol &artea
superioar
<
a
spalierul
ui
Sol &artea
superioar<
a spalierului
-=+ A 8 A 8 0 5 . +
O0ie%ti,#$
"n,e%inat %# LEA
Di(tan)a de (i+#ran)& -m.
LEA 014 56 LEA 20 56 LEA 770 56 LEA 220 56 LEA 400 56
In(ta$a)ii de
"m0#n&t&)iri:#n%i
are
-%nd#%te1
%ana$e 'i
>+*ea0#ri.
8=+*.7 +*.7 +*.7 A*.7 0*.7
5*,7 A*,7 A*,7 0*,7 .*,7
8=+8/7 8=+/8/7 58/7 +8/7 A8/7
Tra,er(&ri 'i
aprpieri :at& de
teren#ri
8-7 8*7 887 8-7 8*7 887 8-7 8*7 887 8-7 8*7 887 8-7 8*7 887
A 41B 21B A B C 7 A 4 D 7 B
Aerprt#ri< (e inter!i%e tra,er(area LEA pe(te aerprt#ri1 iar aprpieri$e (e tratea!& %n:rm $e+i($a)iei
de (pe%ia$itate.
In(ta$a)ii de emi(ie8re%ep)ie de T% de "na$t& :re%,en)&< Se inter!i%e tra,er(area LEA pe(te a%e(tea.
Teren#ri de (prt m$+ate< (e inter!i% tra,er(&ri$e LEA pe(te a%e(tea.
=ar%a>e a#t pe p$at:rme "n aer $i0er< (e e,it& tra,er(area a%e(tra; "n %a!#ri 0$i+ateC.14. (e tratea!& %a
tra,er(&ri a$e dr#m#ri$r.
ANEXA Nr. 4b la norma tehnic
DISTANE DE SIGURAN DINTRE LEA -m.
Tra,er(are a #nei LEA de "na$t& ten(i#ne7.
Di(tan)a pe ,erti%a$& "ntre %nd#%tr#$ in:erir a$ $iniei %are
tra,er(ea!& 'i %nd#%tr#$ (#perir a$ $iniei tra,er(ate
LEA %are
tra,er(ea!
&
De(%*idere Di(tan)a -m. de $a $%#$ de tra,er(are $a a4#$ %e$#i mai
aprpiat (t/$p a$ LEA %are tra,er(ea!&2.
Di(tan)a pe ri!nta$& "ntre %e$
mai aprpiat %nd#%tr a$ $iniei
tra,er(ate1 $a de,ia)ia (a ma4im&1 'i ri%e e$ement a$ (t/$p#$#i $iniei
%are tra,er(ea!&
E4C0 m E4B0 m E470 m E4700 m E4720 m F700 m
LEA 20 56 34-// * * - - - 8
*=+/ K-// * *=+/ *=+/ - - 8
LEA 770 56 34*// 8 8 8 5 - 8
8 K*// 8 8 5 5=+/ + 8
LEA 22 56 34*// 5 5 5 5 - 8 5
348// 5 5 5 5=+/ + +=+/
K48// 5 5 + A A=+/ 7
LEA 400 56 34*// + + + +=+/ - 8 +
348// + + +=+/ A A=+/ 7
K8// + +=+/ A 0 0=+/ D
Aprpiere %# LEA de "na$t& ten(i#ne
Se recomand< ca distan;a dintre aFele liniilor s< @e cel pu;in egal< cu :n<l;imea deasupra solului a celui mai :nalt st>lp din apropiere plus 8 m)
In cazuri obligate Ei pe por;iuni scurte= se poate reduce aceast< distan;<= astfel :nc>t distan;a 2m7 :ntre conductoarele eFtreme ale liniilor :n pozi;ie normal< s< @e cel pu;in
$EA */ GH $EA --/ GH $EA **/ GH $EA 5// GH
8 + -/ -+
Tra,er(are a #nei LEA de >a(& ten(i#ne Aprpiere %# LEA de >a(& ten(i#ne
Se recomand< ca distan;a dintre aFele liniilor
s< @e cel pu;in egal< cu :n<l;imea deasupra
solului a celui mai :nalt st>lp din apropiere
plus 8 m)
LEA
%are
tra,er(ea!&
Distan;a pe vertical< :ntre
conductorul inferior al $EA :)t)
Ei conductorul
superior al $EA 9)t)
Distan;a pe orizontal< la
orice element
al st>lpului $EA 9)t)
la cel mai apropiat
conductor al $EA 9)t)
345/ m K5/ m
LEA 20 56 * *=+/ 8 *87
LEA 770 56 8 5 + 887
LEA 220 56 5 + 0 +87
LEA 400 56 + A -/ 087
Linii %# ten(i#nea nmina$& de "na$t& 'i >a(& ten(i#ne1 pe (t/$pi %m#ni
Distan;a minim< pe vertical< :ntre conductorul inferior al liniei de :nalt< tensiune Ei conductorul superior al liniei de 9oas< tensiune
$EA 2--*7 GH Deschidere mai mic< sau egal< cu 5/ m Deschidere mai mare de 5/ m
-=+/ *
$EA tensiune
nominal< K
*/ GH
Nu se admite montarea pe st>lpi comuni cu linii de 9oas< tensiune
N"TE
-7 $EA cu tensiune mai mare trece peste $EA cu tensiune mai mic<= cu eFcep;ia c<ilor ferate electri@cate)
*7 In cazul liniilor pe st>lpi de lemn f<r< conductor de protec;ie= at>t pentru cele care traverseaz<= c>t Ei pentru cele traversate= aceste distan;e r<m>n valabile doar
dac< se monteaz< pe st>lpii adiacen;i travers<rii descarcatoare= :n caz contrar distan;ele se ma9oreaz< cu * m)
87 In cazuri obligate Ei pe por;iuni scurte= se poate reduce aceast< distan;<= astfel :nc>t distan;a 2m7 orizontal< :ntre orice element al $EA de 9oas< tensiune Ei cel
mai apropiat conductor al $EA de :nalt< tensiune= la devia;ia sa maFim<= s< aib< aceste valori)
ANEXA Nr. 5a la norma tehnic
DISTANE DE SIGURAN
dintre LEC p!ate "n aer "n interir#$ %$&diri$r 'i in(ta$a)ii te*n$+i%e "n,e%inate
In(ta$a)ia te*n$+i%& Di(tanta de (i+#rant& -%m.
Tra,er(are Aprpiere Nte
Conducte sau rezervoare cu 1uide reci
2temp) 34 5/6C7 incombustibile
8 + &entru cabluri armate sau prote9ate :n ;eava metalic<= distanta se poate reduce p>n< la montare
pe conduct< sau rezervor
Conducte sau rezervoare cu 1uide reci
2temp) 34 5/6C7 combustibile
+/ -//
Conducte sau instala;ii cu suprafe;e calde
2temp) 34 5/6C7
+/ -// &entru cabluri rezistente la temperatur< sau prote9ate termic se poate reduce distan;a= conform
standardului fabricantului
Conducte de aer comprimat */ */ &entru conducte cu presiunea aerului sub -* daN?cm* care deservesc instala;ii electrice distanta
nu se normeaz<
Instala;ii care prelucreaz< materiale combustibile
solide= inclusiv depozitarea acestora
-// -// Distan;a se ma9oreaz< pentru medii cu cerin;e speciale= conform normelor speci@ce Distan;a nu
se aplic< pe por;iunea de intrare a cablurilor
ANEXA Nr. 5b la norma tehnic
Di(tan)e de (i+#ran)& -m. dintre LEC p!ate "n p&m/nt 'i 0ie%ti,e "n,e%inate
O0ie%ti,#$ "n,e%inat In p$an ,erti%a$ In p$an
ri!nta$
Nte
Cnd#%te1
%ana$e
Ap& 'i %ana$i!are /=*+ /=+-7 -7 $a ad>ncimi peste -=+ m distan;a minim< este de /=A m
Termi%e1 %# a0#r /=+ -=+ Distan;a se m<soar< p>n< la marginea canalului termicB ea se poate reduce cu +/C cu m<suri
de protec;ie termic< a cablului
Termi%e1 %# ap& 2er0inte /=* /=+
Li%*ide %m0#(ti0i$e /=+*7 - *7 Distan;a poate @ redus< p>n< la /=*+ m :n cazul prote9<rii cablului :n tub= conform NT(-.7
Ga!e /=*+87 /=A57 87 De regul<= conducta de gaze se pozeaz< Ddeasupra
57 In cazul prote9<rii cablului :n tub= distan;a se m<reEte la -=+ m pentru conducte de gaze de
presiune 9oas< sau medie= respectiv la * m= pentru conducte de gaze la presiune :nalt<
O0ie%ti,#$ "n,e%inat In p$an
,erti%a$
In p$an
ri!nta$
Nte
3#nda)ii de %$&diri - /=A+7 +7 Cu condi;ia veri@c<rii stabilit<;ii construc;iei
Ar0ri -a4#$ a%e(tra. - -A7 A7 Se admite reducerea distan;ei cu condi;ia prote9<rii cablului :n tub
LEA 014 56 - /=+07 07 Distan;a se m<soar< de la marginea st>lpului sau funda;iei
-7 820. 56 cu neutru izolat sau
tratat
- -.7 .7 Distan;a se m<soar< de la conductorul eFtrem al $EA
-7708400. GH cu neutru legat la
p<m>nt
+.7
9in& de tram,ai 2cea mai apropiat<7 -,7 *-/7 ,7 Cablurile se monteaz< :n tuburi de protec;ie= conform NTE-.7
-/7 Se admite reducerea p>n< la - m :n cazul cablurilor cu :nveliE din &HC sau pozate :n tuburi
C<i ferate
neelectri@cat
e
U!ina$e ---7 - --7 In condi;iile precizate :n NTE-.7
SNC3R *--7 8
C<i ferate
electri@cate
U!ina$e -=5-*7 8-87 -=+ -*7 Cablu montat :n tub izolat 2&HC= beton7
-87 Cablu montat :n tub metalic
-57 Se admite reducerea distan;ei p>n< la 8 m cu m<suri de protec;ie pentru cablu si cu
aprobarea SNC(#
SNC3R -/-57
Dr#m#ri --+7 /=+-A7 -+7 M<surat< :n aFul drumului
-A7 M<surat< de la bordur< spre trotuar :n localit<;i= respectiv de la ampriz< spre zona de
protec;ie= :n afara localit<;ilor
Cabluri Cmand& %ntr$ /=+-07 /=- -07 Se admite reducerea distan;ei p>n< la /=*+ m cu condi;ia prote9<rii cablului= conform NTE-.7
LES -7 820. 56 /=+-07 /=/0
T%1 tra%)i#ne #r0an& et%. /=+-07 /=+
-.7 Norma tehnic< energetic< pentru proiectarea Ei eFecu;ia re;elelor de cabluri electrice= care revizuieEte actualul &E -/0?,+)
ANEXA Nr. 6 la norma tehnic