Sunteți pe pagina 1din 4

GRADUL DIDACTIC I - INFORMATII PENTRU INSCRIERE

(extras din Metodologia or!arii "ontin#e a $ersonal#l#i dida"ti" din


in%ata!ant#l $re#ni%ersitar& a$ro'ata $rin O(M( nr( )*+,-+,(.,(+,,/0

1EC2IMEA NECESARA
Art. 59 (1) Pentru inscrierea la examenul de acordare a gradului didactic I,
candidatii trebuie sa indeplineasca "onditiile $ri%ind %e"3i!ea la "atedra, potrivit
prevederilor legale.
(2) Pentru acordarea gradului didactic I personalului didactic cu unctia de ba!a in
invatamant si cu norma intreaga, se cere o vec"ime la catedra de cel putin # ani de la
obtinerea gradului didactic II sau de cel putin $ ani pentru personalul didactic care a
obtinut gradul didactic II cu media 1%.
($) Pentru personalul didactic asociat sau suplinitor care nu a unctionat pe o norma
intreaga, se calculea!a un coeicient anual de vec"ime la catedra prin impartirea
numarului de ore prestate de candidat in anul respectiv la numarul anual de ore
corespun!ator unctiei didactice cu norma intreaga din care a prestat ore, avandu&se in
vedere numarul de saptamani de activitate didactica din structura anului scolar.
'oeicientul se calculea!a pentru iecare dintre anii de unctionare la catedra dupa
obtinerea gradului didactic II. 'onditia de vec"ime la catedra preva!uta se considera
indeplinita atunci cand suma coeicientilor anuali astel calculati este de cel putin #,
respectiv $, in ca!ul candidatilor care au obtinut media 1% la examenul de acordare a
gradului didactic II.
(#) Pentru personalul didactic titular care ocupa unctii cu drept de re!ervare a
postului didactic, perioada de re!ervare a postului didactic se considera vec"ime la
catedra. 'adrele didactice alate in aceasta situatie trebuie sa aiba cel putin patru ore
de predare saptamanal in anul in care li se eectuea!a inspectia speciala.
(5) In toate ca!urile, vec"imea la catedra necesara inscrierii se calculea!a de la data
obtinerii gradului didactic II, respectiv data de 1 septembrie a anului scolar urmator
sustinerii examenului) pana la data de $1 august a anului scolar in care se sustin
inspectia speciala si lucrarea metodico&stiintiica.
CONDITII DE INSCRIERE
Art. (% (1) Pentru aprobarea inscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic I,
candidatul trebuie sa obtina caliicativul de cel putin )oarte bine* la aprecierile
anuale, la inspectia curenta si la inspectiile scolare, daca acestea au avut loc, din
ultimii 2 ani de activitate premergatori inscrierii.
(2) Pentru aprobarea inscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic I,
candidatul trebuie sa se remarce prin prestatii didactice de calitate, prin competenta
didactica de inalt nivel, dovedita prin re!ultatele obtinute in procesul de invatamant,
prin preocupari si reali!ari de cercetare si inovare a procesului de invatamant, prin
initiativa si responsabilitate in de!voltarea culturii calitatii in organi!atia scolara, prin
conduita etica si deontologica ireprosabila. Indeplinirea acestor conditii trebuie sa
re!ulte din memoriul de activitate intocmit de candidat si atasat la cererea de inscriere.
($) Pentru aprobarea inscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic I,
candidatul trebuie sa aiba recomandarea consiliului proesoral al unitatii de
invatamant in care este incadrat sau+si in care si&a desasurat activitatea in ultimii doi
1
ani premergatori inscrierii. In ca!ul in care a desasurat activitati in mai multe unitati
de invatamant, poate sa includa in dosarul de inscriere recomandari de la iecare
unitate.
Art. (# (1) 'adrele didactice inscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic
I care, pana la obtinerea acestui grad, nu obtin caliicativul oarte bine la aprecierile
anuale si la a doua inspectie scolara curenta, precum si cadrele didactice care au ost
sanctionate nu pot i propuse pentru acordarea gradului didactic I.
(2) Pentru cadrele didactice alate in situatiile mentionate la alin. (1), probele si, dupa
ca!, inali!area examenului pentru acordarea gradului didactic I se amana cu un an.
Inspectoratul scolar reprogramea!a a doua inspectie scolara curenta pe parcursul
anului de amanare.
($) In ca!ul sanctiunii, cadrele didactice isi pot inali!a obtinerea gradului didactic I in
anul scolar urmator, numai dupa ridicarea sanctiunii, cu recomandarea consiliului
proesoral al unitatii de invatamant unde sunt incadrate si cu acordul inspectoratului
scolar.
(#) In ca!ul in care, pe parcursul anului de amanare, cadrul didactic nu reuseste sa
intruneasca conditiile preci!ate in acest articol, pierde examenul de acordare a
gradului didactic I, inclusiv in situatia in care a sustinut si a promovat inspectia
speciala si lucrarea metodico&stiintiica. ,l se poate reinscrie pentru o alta sesiune de
examen, atunci cand intruneste conditiile de inscriere.
(5) Inspectoratele scolare au obligatia de a inorma operativ, prin documente scrise,
institutiile de invatamant centre de perectionare asupra aparitiei situatiilor mentionate
in pre!entul articol.
DEPUNEREA DOSARELOR
Art. (2 (1) Ins"rierea $entr# a"ordarea grad#l#i dida"ti" I se ace pe ba!a de
cerere, insotita de dosarul de inscriere, in iecare an, in perioada . o"to!'rie - 4.
o"to!'rie a anului scolar in care se sustine colocviul de admitere, la conducerile
unitatilor de invatamant.
-osarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente.
a) cererea tip de inscriere, adresata conducerii inspectoratului scolar, in care candidatii
vor nominali!a institutia de invatamant centru de perectionare la care doresc sa
sustina examenul/
b) isa de inscriere, completata, conirmata de conducerea scolii/
c) copia legali!ata a certiicatului de nastere/
d) copia certiicatului de casatorie in ca!ul sc"imbarii numelui de amilie/ in ca! de
divort sau recasatorie se depun acte doveditoare suplimentare in acest sens/
e) copia legali!ata a diplomei de studii insotita de oaia matricola+suplimentul la
diploma/
) copia dupa certiicatul de acordare a gradului didactic II, certiicata pentru
conormitate cu originalul de catre conducerea scolii/
g) document din care sa re!ulte caliicativele acordate la aprecierile anuale din ultimii
doi ani scolari/
") document din care sa re!ulte caliicativele acordate la inspectiile scolare in ultimii
doi ani scolari/
i) copia procesului verbal al inspectiei curente eectuate inainte de inscriere,
certiicata pentru conormitate cu originalul de catre conducerea scolii/
0) recomandare scrisa asupra activitatii candidatului, din partea consiliului proesoral
al unitatii de invatamant unde este incadrat/
2
1) memoriul de activitate proesionala, avi!at de conducatorul unitatii scolare in care
candidatul este incadrat.
SPECIALI5AREA DE 6NSCRIERE LA E7AMEN
Art. 21 (1) Deiniti%area in in%ata!ant si gradele dida"ti"e II si I $ot i o'tin#te&
in "adr#l ie"arei #n"tii dida"ti"e& la s$e"iali8area $e "are "adr#l dida"ti" o
$reda& sa# la #na dintre s$e"iali8arile ins"rise $e di$lo!ele $e "are le detine&
"onor! Centrali8ator#l#i $ri%ind dis"i$linele de in%ata!ant& do!eniile si
s$e"iali8arile& $re"#! si $ro'ele de "on"#rs& %ala'il $entr# in"adrarea
$ersonal#l#i dida"ti" din in%ata!ant#l $re#ni%ersitar(
(2) In ca!ul in care cadrul didactic a dobandit doua sau mai multe speciali!ari,
deinitivarea in invatamant si gradele didactice obtinute la una dintre acestea sunt
recunoscute pentru oricare dintre speciali!arile inscrise pe diplome. 'adrul didactic se
poate inscrie la obtinerea gradului didactic superior in una dintre speciali!arile
detinute, indierent de speciali!arile la care a obtinut gradele inerioare.
($) Personalului didactic de predare cu diploma de absolvire a invatamantului
universitar de scurta durata, precum si educatoarelor, invatatorilor, institutorilor si
maistrilor instructori care, ulterior obtinerii gradelor didactice, au absolvit studii
universitare cu diploma de licenta,respectiv de master, li se recunosc gradele didactice
obtinute, inclusiv in ca!ul in care au trecut prin concurs in invatamantul liceal sau
postliceal sau ca urmare a pretranserarii la cerere si transerarii personalului didactic
disponibili!at prin restrangere de activitate sau prin desiintarea unor unitati scolare.
(#) Personalului didactic care a obtinut deinitivarea in invatamant pentru o anumita
unctie didactica, i se recunoaste deinitivarea pentru oricare dintre celelalte unctii
didactice, daca indeplineste conditiile de studii necesare ocuparii unctiilor didactice
respective.
PRO9ELE DE E7AMEN
Art. (5 Probele examenului pentru acordarea gradului didactic I constau in.
a) colocviu de admitere/
b) elaborarea unei lucrari metodico&stiintiice/
c) inspectie speciala precedata de doua inspectii curente/
d) sustinerea lucrarii metodico&stiintiice.
Art. (1 (1) Pentru inscrierea si participarea la probele examenului de acordare a
gradului didactic I, candidatilor trebuie sa li se eectue!e cel putin do#a ins$e"tii
s"olare "#rente, programate dupa cum urmea!a.
a) prima dintre cele doua inspectii curente se va programa, la solicitarea cadrelor
didactice, inainte de inscrierea pentru sustinerea gradului didactic I.
b) a doua inspectie curenta se va programa in intervalul de la inscriere pana la
sustinerea inspectiei speciale.
(2) 'adrele didactice care indeplinesc conditiile legale si doresc sa se inscrie la
examenul pentru acordarea gradului didactic I vor solicita eectuarea primei inspectii
curente, printr&o cerere tip, in perioada 1&$1 octombrie a anului premergator depunerii
dosarului de inscriere.
$
'onducerile unitatilor de invatamant vor inainta cererile catre inspectoratul scolar
0udetean+al municipiului 2ucuresti, unde vor i inregistrate oicial si supuse validarii
consiliului de administratie.
($) Inspectiile curente se eectuea!a de catre inspectori scolari de specialitate de la
inspectoratele scolare sau cadre didactice din corpul de metodisti al inspectoratului
scolar, reparti!ati cu delegatie. 'adrele didactice care eectuea!a inspectiile curente
trebuie sa aiba cel putin gradul didactic I, aceeasi speciali!are cu aceea in care
candidatul isi sustine inspectia speciala si cel putin acelasi nivel de studii cu acesta.
(#) Inspectiile curente constau in asistenta si evaluarea a patru activitati didactice la
una din speciali!arile de pe diploma+diplome sau la speciali!area+speciali!arile pe care
cadrul didactic le poate preda conorm 'entrali!atorul privind disciplinele de
invatamant, domeniile si speciali!arile, precum si probele de concurs, valabil pentru
incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobat anual prin
ordin al ministrului.
(5) 'aliicativul de promovare la inspectia curenta este oarte bine. Inspectiile curente
promovate sunt valabile patru ani.
(() 3aspunderea pentru planiicarea, monitori!area si evidenta eectuarii inspectiilor
scolare curente revine inspectoratelor scolare, prin inspectorii scolari pentru
perectionare si ormare continua si prin inspectorii de specialitate.
Art. 42 (1) Media generala de $ro!o%are a exa!en#l#i de a"ordare a grad#l#i
dida"ti" I se calculea!a ca medie aritmetica a urmatoarelor note.
a) nota obtinuta la inspectia speciala/
b) nota inala obtinuta pentru lucrarea metodico&stiintiica.
(2) 5edia generala de promovare a examenului de obtinere a gradului didactic I este
de "el $#tin : (o$t0, cu conditia ca la iecare dintre probe candidatul sa obtina cel
putin nota minima, potrivit preci!arilor din pre!enta 5etodologie.
($) 'andidatii declarati respinsi la inspectia speciala sau+si la sustinerea lucrarii
metodico stiintiice se pot reinscrie pentru sustinerea examenului dupa trei ani scolari,
prin depunerea unui nou dosar de inscriere si cu parcurgerea tuturor etapelor preci!ate
in pre!enta 5etodologie.
(#) 'andidatii care nu au putut sustine inspectia speciala si lucrarea metodico&
stiintiica datorita unor motive obiective argumentate cu documente, si au ost
declarati nepre!entati, se pot reinscrie pentru sustinerea acestor probe in anul scolar
urmator, cu respectarea conditiilor legale si cu aprobarea inspectoratului scolar. In
aceste situatii, inspectoratele scolare vorinorma institutiile de invatamant centre de
perectionare cu privire aprobarea+ neaprobarea amanarii sustinerii probelor.
#