Sunteți pe pagina 1din 3
 
Temă
ș
i viziune întru-un text tradi
ț
ionlalist / apartenen
ț
a la tradi
ț
ionalism Ion Pillat este un reprezentat emblematic al tradi
ț
ionalismului interbelic (alături deV.Voiculescu, Neci!or "rainic, #drian $aniu, #ron "otru
ș
, %adu &'r, mi
ș
care/tendin
ț
ă poetică pe care N. $anolescu o de!ine
ș
te ca )un stil, o !ormulă inventată de poe
ț
ii moderni,ie
ș
i
ț
i adesea din
ș
coala simbolismului*+. Tradi
ț
ionalismul liricii pillatiene se re!lectă în pre!erin
ț
a pentru pastel
ș
i pentru universul rural/patriaral ca topos al imainarului prin carese re!lectă tipicul/eneralul dincolo de individual, în cultivarea !ormelor prozodicetradi
ț
ionale, în seninătatea viziunii care-
ș
i subordonează sensibilitatea meta!izică, reliioasă,în tonul eleiac-re!lexiv al discursului liric, în accesibilitatea mesaului poetic. Vr!ul valorical crea
ț
iei sale este volumul
 Pe Arge
ș
în sus
 (012 în care
ș
i-a inclus ulterior
ș
i crea
ț
ia-capodoperă,
 Aci sosi pe vremuri 
. 3crisă în disti, poezia pare o sinteză de enuri prinaparen
ț
a !irului narativ
ș
i teatralitatea esturilor
ș
i a decorului simbolic, dar
ș
i un text ce,trecnd de la lirismul obiectiv la cel subiectiv, poate !i citit ca o medita
ț
ie asupra rotiriidestinelor, dar
ș
i ca o subtilă artă poetică. #lături de particularită
ț
i ale tradi
ț
ionalismului,textul preia
ș
i cteva aspecte din simbolism4 valoarea simbolică a unor elemente ale cadrului,cultul pietrelor pre
ț
ioase++ în construc
ț
ia
epitetului metaforic
4 iubitele au
ochi de ametist
ș
ide peruzea
. Textul ilustrază
supratema timpului
 în rela
ț
ie cu destinul uman, repetitiv în esen
ț
a lui poate mai ales în mani!estările iubirii4
Ca ieri sosi bunica
ș
i vii acuma tu
.
Tema
 este particularizată prin motive speci!ice (al casei părinte
ș
ti, al a
ș
teptării, al înserării, alclopotului
ș
i prin tenica de construc
ț
ie a paralelismului simbolic dintre două pove
ș
ti dedraoste, a bunicilor
ș
i a nepotului, derulate în acela
ș
i cadru spiritual. Toposul patriaral preluat mo
ș
tenire de urma
ș
i rele
viziunea poetică, u
ș
or idilică
, asupra lumii rurale4statornicia, rodul
ș
i desciderile cosmice sunt constantele sale, simbolizate prin
 prag, pridvor,lanul de secară, câmpia ca un lac
 sub lună
ș
i ciar
berzele
, păsările căminului. "el a!lat îninterior î
ș
i întmpină perecea într-un ritual alant pentru a se !ace împreună stăpni aiuniversului domestic, abandona
ț
i unei iubiri împărtă
ș
ite ce s!idează timpul. Imainile careilustrează cel mai puternic/realist trecerea ireversibilă a timpului sunt cele din secven
ț
amediană, începnd cu antiteza dintre versurile distiului 54
 Dar ei, în clipa asta sim
ț 
eau că-o să rămână… / De mult e mort bunicul, bunica e bătrănă
6 7istan
ț
a dintre idealismulîndrăosti
ț
ilor (!iecare cuplu trăie
ș
te momentul iluzoriu, în ciuda orirui avertismentre!eritor la iluzia eternită
ț
ii prin iubire
ș
i realitate pare o ironie amară ce temperează tonulsentimentalist. "aracterul meditativ se accentuează prin trecerea de la persoana a III-a,speci!ică
lirismului rolurilor, la persoana a II-a singular cu în
ț
eles general
 
ș
i a verbelor la prezentul etern (
Ce straniu lucru: vremea! Deodată pe perete /e vezi aievea numai în
ș
tersele portrete
. Tonul eleiac se spulberă apoi prin trecerea la
lirismul subiectiv
 din ultima parte, a.î. !inalul aduce
seninătate clasică
 în !a
ț
a destinului implacabil. "ompozi
ț
ia poeziei este realizată de 0 distiuri
ș
i un vers !inal, liber, oranizate pe trei
secven
ț
e lirice
4 primele zece stro!e evocă o scenă din iubirea bunicilor precedată de un prolo (primele trei distiuri descriptive8 partea a doua e !ormată din două distiurimeditative iar secven
ț
a !inală re!ace parcă aceea
ș
i scenă de iubire, trăită însă de eul liric.Versul !inal
ș
i distiul anterior au rol de
laitmotiv
, de re!ren4
Ș
i cum
ș
edeau 
ș
edeam"…departe, un clopot a sunat, / De nuntă sau de moarte, în turnul vechi din sat#
 Prin repetarealor se enerează simetrie internă
ș
i o di!eren
ț
ă de interpretare4 după prima secven
ț
ă motivulclopotului anticipează destinul individual al cuplului, în epiloul poeziei, devine pretext demedita
ț
ie asupra destinului universal supus trecerii ireversibile a timpului.
Incipitul
 se construie9te în urul
metaforei
 )
casa amintirii
: care reprezintă nu att unspa
ț
iu al trecutului ce poartă pecetea tainei, ct un topos mitic (
nederminat spa
ț
io-temporalpentru a putea reflecta general-valabilul
4 :
 De când luptară-n codru
ș
i poteri
ș
i haiduc
*
 
accesibil doar celor care se simt lea;i de un model existen;ial. <ocul invită la medita;ienostalică pe tema trecerii timpului prin expresivitatea emo
ț
ionantă dată de
pesonificări
4)
 păien$eni zăbreliră %i poartă %i zăvor&
, )
hornul nu mai trage alene din ciubuc&, &'n drumul lor sre zare îmbătrâniră plopii(
. =n !inalul acestei secven
ț
e este reluat
titlul***
 >
 )ci sosi pevremuri
 > cu o determinare a rolurilor :
bunica-mi Cal*opi
* unde dativul posesiv marceazăleătura emo
ț
ională
ș
i spirituală cu înainta
ș
ii.
Imaginarul poetic
este construit pe baza rela
ț
iei dintre două planuri temporale, trecutulevocat
ș
i prezentul, unite prin amintire
ș
i medita
ț
ia asupra e!emerită
ț
ii umane.
Structura deadâncime
 se re!lectă în paralelismul situa
ț
iilor, în
rela
ț
iile de de simetrie
4
 +e urmeleberlinei trăsura ta stătu# // )cela
ș
i drum te-aduse prin lanul de secară,/ Ca dânsa tragi, îndreptul pridvorului, la scară
 
ș
 i de opozi
ț
ie
, marcate de adverbele de timp
 pe-atunci/azi,ieri/acuma
, dar
ș
i de di!eren
ț
ele de atitudine/sensibilitate dintre partenerii celor două cupluri.$ai ales iubita, subiectul a
ș
teptării
ș
i al observa
ț
iei, are mani!estări u
ș
or modi!icate, de
ș
iritualul căreia i se supune este acela
ș
i, re!lex poate al emancipării !eminime produse de la oepocă la alta4
ări, sub
ț 
ire-o ată în largă cronolină
 -
ub
ț 
ire calci nisipul pe care ea sări
(semn al evolu
ț
iei în ra!inament al educa
ț
iei sau poate doar al altei vrste
 ", .a-l ascultatăcută / -ai ascultat pe gândur 
i (semn al maturită
ț
ii re!lexive. ?erlina/trăsura, trenurilesunt veicule care aduc semnele civiliza
ț
iei ce rămne undeva în a!ara acelei lumi scu!undateîn atemporalitate (
Cu berzele într-însul amurgul se opri"
, supusă reiterării periodice a vecilor valori. Iar versul :
 +e-atunci nu erau trenuri ca azi(
 sus
ț
ine caraterul de permanentăactualitate. =n opinia mea,
 Aci sosi pe vremuri 
 este
ș
i o subtilă artă poetică (vezi citatul dinmanual, p. @0, "ristian <ivescu. Trimiterile cultural/livre
ș
ti la *
 0e 0ac(, poemul-capodoperăal lui usset 
, :
burătorul de-un tânăr .liad 
*, pespectiv poemele simbolistului ArancisBammes
ș
i :
 Balada lunii 
 de 1oria 2urtună
* sunt o modalitate ca autorul să-
ș
i declarea!ilierea la poeticile anterioare pe care tradi
ț
ionalismul le prelune
ș
te ca !ond de sensibilitate4
Ș
i
ț 
i-am părut romantic
ș
i poate simbolist 
. Aaptul că
autoironia
 învăluie poza romantică pecare îndrăostitul o adoptă ca modalitate de a-
ș
i declara iubirea spirituală4 :
Ș
i m-ai găsit, zâmbindu-mi, căci prea naiv eram / Când
ț 
i-am
ș
optit poeme de bunul 2rancis 3ammes
*dovede
ș
te că există
ș
i o inten
ț
ie ascunsă a poetului (iar aceasta nu pare a !i cea de a parodialirica sentimentalistă/modelul roman
ț
ios. Ctilizarea :poeziei în poezie* este o modalitateinenioasă de a suera evolu
ț
ia !ormelor estetice în timp, scimbarea manierelor de crea
ț
ie,dar
ș
i importan
ț
a pe care o are lirica în permanentizarea sentimetelor. "iar numele bunicii,"aliop', cu rezonan
ț
e mitice, trimite la idea că poezia tradi
ț
ionalistă presupune claritateaelocin
ț
ei, e un discurs care pledează pentru conservarea vecilor valori, emo
ț
ionează
ș
iconvine. 3au putem interpreta că cea care sose
ș
te la scară, aducnd inspira
ț
ia, este nu perecea, ci însă
ș
i muza. Iată, deci, un crez poetic disimulat. $ai mult4+Tradi
ț
ionalismul liric, sincron modernismului este, după Nicolae $anolescu, nici nu este uncurent
ș
i nici o mi
ș
care autonomă, ci doar )un stil, o !ormulă inventată de poe
ț
ii moderni,ie
ș
i
ț
i adesea din
ș
coala simbolismului*, o tendin
ț
ă conservatoare ce se opune evolu
ț
ieirapide, ci unii poe
ț
i cultivă o atitudine osti!a
ț
ă de nou, redescoperind tradi
ț
ia,autotonismul/speci!icul na
ț
ional. Poezia lor pare :vece* întruct promoveacultul

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Fără obligații. Anulați oricând.