Sunteți pe pagina 1din 2

Act constituitiv de societate comerciala in nume colectiv

CONTRACTUL SOCIETATII COMERCIALE


"........................................"
Subsemnatii:
- ............., nascut(a) in ......... la data .........., de cetatenie .........., domiciliat(a) in ............, str.
.......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., (sectorul ....), posesor(e) a C.I (sau pasaport) seria
..... nr. ......., eliberat de ........... a Mun./Or. .............la data de ............
i
- ............., nascut(a) in ......... la data .........., de cetatenie romana, domiciliat(a) in ............, str.
.......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., (sectorul ....), posesor(e) a B.I (sau pasaport) seria
..... nr. ........, eliberat de ......... a Mun./Or. ............la data de ............ (in cazul persoanelor
juridice se va trece denumirea, sediul) am hotarat sa incheiem prezentul contract de societate
in nume colectiv.
Art. 1. - FORMA JURIDICA, SEDIUL SI EMBLEMA SOCIETATII
Se constituie societatea in nume colectiv, persoana juridica romana, care va purta firma
"......................... " societate in nume colectiv.
Sediul societatii este in ............................
Emblema societatii este reprezentata in anexa la prezentul contract (daca este cazul).
Art. 2. - OBIECTUL SOCIETATII
(Formularea obiectului se face grupat de activitati, dupa caz: productie, comert intern, servicii,
import-export, constructii).
Art. 3. - CAPITALUL SOCIAL
Societatea are un capital social subscris de ................ lei, (daca exista participare
straina la capital se va mentiona valoarea totala in lei din care contributia la capitalul social in lei
si in valuta, in dolari si in moneda efectiva in care s-a subscris).
Capitalul varsat este de .................. lei. (Pentru participare straina la capital se va redacta
conform precizarilor de la art. 3 alin 1).
Aportul asociatilor la capital:
..
..
(se va inscrie numele si prenumele fiecarui asociat, valoarea aportului la capitalul social
subscris, in lei si valuta, dupa caz, modalitatea de constituire si varsare a capitalului, valoarea
bunurilor constituite ca aport in natura si modul de evaluare). Se specifica, de asemenea, in
contract, situatia bunurilor aduse de asociati la constituirea societatii (in proprietatea acesteia, in
folosinta sau inchiriate).
Intregul capital social subscris se va varsa pana la data de ...................
Art. 4. - ADMINISTRARE SI REPREZENTARE
Societatea este administrata si reprezentata de:

.
.........
(se mentioneaza pentru fiecare administrator numele si prenumele, cetatenia, data si locul
nasterii, limita puterilor acordate, daca sunt remunerati si salariul stabilit, daca hotararile se iau
in unanimitate).
Art. 5. - BENEFICIU SI PIERDERI
Beneficiul sau eventuale pierderi se vor repartiza intre asociati astfel:
............................................................................................................................
Art. 6. - SUCURSALE SI FILIALE
Societatea va infiinta sucursale sau filiale in:

(daca este cazul, indicandu-se localitatea si sediul din tara sau strainatate pentru fiecare
sucursala sau filiala).
Art. 7. - DURATA
Durata societatii este de ....... ani de la data inmatricularii in Registrul comertului, dupa care se
dizolva de drept. Durata societatii poate fi prelungita prin act aditional la contract semnat de toti
asociatii sau mostenitorii dupa caz, autentificat la notariat, publicat in Monitorul Oficial si inscris
in Registrul comertului. (Durata societatii poate fi si nelimitata).
Art. 8. - DIZOLVARE SAU LICHIDARE
Dizolvarea si lichidarea societatii se va efectua conform prevederilor Legii nr. 31/1990
(eventual se mentioneaza alte clauze suplimentare fata de reglementarile legale).
Art. 9. - CESIUNE APORT CAPITAL SOCIAL
Cesiunea aportului de capital social este permisa (sau nu este permisa)
......
(se va preciza in ce conditii se realizeaza cesiunea aportului de capital social).
Art. 10. - DECESUL UNUI ASOCIAT
In cazul cand un asociat inceteaza din viata se precizeaza daca se plateste partea ce revine
mostenitorilor sau se continua societatea cu mostenitorii ce consimt la aceasta.
Art. 11. - RETRAGEREA UNUI ASOCIAT
Retragerea unui asociat din societate:...... (se precizeaza daca este posibil si in ce conditii).
Art. 12. - SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Litigiile aparute intre partile contractante se vor solutiona de instantele judecatoresti, de drept
comun, in conditiile legii. Incheiat in localitatea ............in numar de ..... exemplare, azi ......
SEMNATURILE ASOCIATILOR: .......................
...