Sunteți pe pagina 1din 3
CERERE PRIVIND DESTINA IA SUMEI REPREZENTÂND PÂN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PE VENITURILE DIN

CERERE PRIVIND DESTINA IA SUMEI REPREZENTÂND PÂN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PE VENITURILE DIN SALARII I ASIMILATE SALARIILOR

Anul

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Anexa nr.1

230

Nume

Ini iala tat lui
Ini iala
tat lui
 

Prenume

Strad

Num r
Num r

Bloc

Bloc Scar Etaj Ap.

Scar

Bloc Scar Etaj Ap.

Etaj

Bloc Scar Etaj Ap.
Bloc Scar Etaj Ap.

Ap.

Jude /Sector

Jude /Sector

Localitate

Localitate

Cod po tal

Cod po tal

Cod numeric personal / Num r de identificare fiscal

Ap. Jude /Sector Localitate Cod po tal Cod numeric personal / Num r de identificare fiscal
E-mail Telefon Fax
E-mail
Telefon
Fax
II. DESTINA IA SUMEI REPREZENTÂND PÂN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57 ALIN.(4) DIN
II. DESTINA IA SUMEI REPREZENTÂND PÂN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57
ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privat
Contract nr./data
Documente de plat nr./data
Sum pl tit (lei)
2. Sus inerea unei entit i nonprofit/unit i de cult
X
Cod de identificare fiscal a entit ii nonprofit /
unit ii de cult
31233251
Denumire entitate
nonprofit/unitate de cult
ASOCIATIA PENTRU APARAREA DREPTURILOR PACIENTILOR, Sediul Buc., Str.Cpt.Eremia Popescu nr.21, Sect.4
Cont bancar (IBAN)
RO37BRDE441SV72991404410 - BRD BERCENI
Sum (lei)

III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

   

Cod de identificare fiscal

 

Nume, prenume/Denumire

 

IANOSIU MIHAI

     

1

8

1

0

2

1

0

3

2

4

7

9

8

Strad

AL.EMIL RACOVITA

   

Num r

2
2
 

Bloc

M2d9/2
M2d9/2

Scar

B
B

Etaj

2
2
109
109

Ap.

Jude /Sector

BUCURESTI

 

Localitate

SECTOR 4

   

Cod po tal

   

Telefon

0724777033

Fax

 

E-mail

 

ianosiu.mihai@yahoo.com

 

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete.

Semn tur contribuabil

Semn tur contribuabil

Semn tur împuternicit

Semn tur împuternicit

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare: Data:

Data:

Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare: Data:

Num r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.04.13

Anexa nr.2

INSTRUC Ț IUNI de completare a formularului 230 “Cerere privind destina ț ia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii ş i asimilate salariilor” cod 14.13.04.13

1. Formularul se completează şi se depune de că tre persoanele fizice care realizează

venituri din salarii şi asimilate salariilor, în urm ă toarele situaț ii :

au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private

conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modific ă rile şi completă rile ulterioare şi solicit ă restituirea acestora ;

optează pentru virarea unei sume reprezentând pân ă la 2% din impozitul anual,

pentru susț inerea entit ăț ilor nonprofit care se înfiin ț ează şi func ț ioneaz ă în condi ț iile legii sau unit ăț ilor de cult; Contribuabilii care î şi exprim ă aceast ă op țiune pot solicita direc ționarea acestei sume c ă tre o singur ă entitate nonprofit sau unitate de cult.

2. Termen de depunere:

anual, pân ă la data de 25 mai a anului urm ă tor celui de realizare a venitului;

Formularul se completeaz ă în dou ă exemplare:

originalul se depune la:

a) organul fiscal în a că rui rază teritorial ă contribuabilul are adresa unde î şi

are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuie şte efectiv, în cazul în care aceasta este

diferit ă de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a că rui rază teritorial ă se află sursa de venit, pentru ceilal ți

contribuabili persoane fizice;

copia se pă strează de că tre contribuabil sau de c ă tre împuternicitul acestuia.

3. Formularul se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent

sau se comunic ă prin poşt ă cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distan ță , în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Formularul se pune gratuit la dispozi ț ie contribuabilului, la solicitarea acestuia. I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Adresa se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Numă r de identificare fiscal ă se înscrie codul numeric personal sau num ă rul de identificare fiscal ă, atribuit de c ă tre Agenț ia Na ț ional ă de Administrare Fiscal ă , cu ocazia înregistr ă rii fiscale, dup ă caz. II. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂN Ă LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR.571/2003

1. Bursa privat ă : c ă su ț a se bifeaz ă de c ă tre contribuabilii care au efectuat cheltuieli

în cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr.376/2004 privind

bursele private, cu modifc ă rile şi complet ă rile ulterioare. Contract nr./data – se înscriu num ărul şi data contractului privind acordarea bursei

private. Sumă pl ă tită se înscrie suma pl ă tit ă de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată . Documente de plată nr./data – se înscriu num ărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private şi documentele care atestă plata bursei se prezint ă în original şi în copie, organul fiscal p ă strând copiile acestora dup ă ce verific ă conformitatea cu originalul. În cazul în care declara ț ia se transmite prin poşt ă , documentele de mai sus se anexează în copie. 2. Sus ținerea unei entităț i nonprofit/unit ăț i de cult c ă su ț a se bifeaz ă de c ă tre contribuabilii care solicit ă virarea unei sume de pân ă la 2% din impozitul anual pentru susț inerea unei entit ăț i nonprofit sau a unei unit ăț i de cult. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult se înscrie de c ă tre contribuabil denumirea completă a entit ăț ii nonprofit/unit ăț ii de cult. Cod de identificare fiscal ă a entit ăț ii nonprofit/unit ăț ii de cult se înscrie de c ă tre contribuabil codul de identificare fiscal ă a entit ăț ii nonprofit/unit ăț ii de cult pentru care se solicit ă virarea sumei. Cont bancar (IBAN) se completează codul IBAN al contului bancar al entit ății nonprofit/unit ăț ii de cult . Sumă se completeaz ă cu suma solicitat ă de contribuabil a fi virată în contul entit ății nonprofit/unit ăț ii de cult. În situa ț ia în care contribuabilul nu cunoa şte suma care poate fi virat ă , nu va completa rubrica ‘’Suma’’, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă , conform legii. Dac ă suma solicitat ă a se vira c ă tre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulat ă cu suma platit ă pentru bursa privată dep ăşe şte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma total ă luat ă în calcul este limitat ă la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată . III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI Se completează numai în cazul în care formularul se completeză de c ă tre împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozi țiilor Ordonan ț ei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur ă fiscal ă , republicat ă, cu modific ă rile şi complet ă rile ulterioare. Adresa se înscrie adresa domiciliului fiscal. Cod de identificare fiscală se înscrie codul de identificare fiscal ă a împuternicitului.