Sunteți pe pagina 1din 8

Guvernul Romaniei

Ordonanta de urgenta nr.


30/2007
din 25/04/2007
Versiune actualizata la data de 25/11/2011

privind organizarea si functionarea Ministerului


Internelor si Reformei Administrative
Nu mai exista amendamente consemnate pn la data de
17/03/2012.
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte
ce au suferit numeroase modificri de-a lungul timpului, dar care
nu au fost republicate n Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se
va face referire n nici un document oficial ele avnd numai un
caracter informativ. Indaco Systems nu i asum rspunderea
pentru consecinele juridice generate de folosirea acestor acte.
Aplicaia Lege4 a fost actualizat pn la data de: 01/02/2012.

___________
@Text actualizat la data de 25.11.2011. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Legea nr. 15/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 19/02/2008.
- O.U.G. nr. 152/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 769 din 17/11/2008.
- O.U.G. nr. 20/2009 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 12/03/2009.
- O.U.G. nr. 96/2009 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 612 din 09/09/2009.
- Legea nr. 329/2009 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 761 din 09/11/2009.
- O.U.G. nr. 81/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 704 din 05/10/2011.
___________
@Pus in aplicare prin:
- Ordinul nr. 256/2011 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 25/11/2011.
Avand in vedere prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea
unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, prin care a fost infiintat Ministerul
Internelor si Reformei Administrative prin reorganizarea Ministerului Administratiei si Internelor, in subordinea
noului minister fiind ulterior trecute Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale si
Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice,
___________
Preambulul a fost modificat prin litera c) din Lege nr. 329/2009 incepand cu 12.11.2009.
tinand seama de necesitatea reglementarii urgente a noului cadru organizatoric si functional al Ministerului
Internelor si Reformei Administrative, pentru evitarea producerii unui blocaj institutional sau a unor dificultati
in ceea ce priveste functionarea optima a institutiei, in lipsa cadrului normativ care sa stabileasca
organizarea, functionarea si atributiile noii institutii, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii
extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 1. - (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative este organ de specialitate al administratiei
publice centrale, cu personalitate juridica si cu sediul in municipiul Bucuresti.
(2) Ministerul Internelor si Reformei Administrative exercita, conform Constitutiei si legilor tarii, atributiile ce
ii revin cu privire la:
a) apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, a proprietatii publice si private;
b) realizarea Programului de guvernare si a strategiilor in domeniul reformei administratiei publice si ordinii
publice si monitorizarea, in numele Guvernului, a elaborarii si aplicarii programelor de reforma institutionala
de catre ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale;
c) indeplinirea obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene si participarea la
procesul de elaborare a politicilor si actelor normative comunitare in domeniile sale de competenta;
d) functia publica si functionarii publici;
e) reprezentarea Guvernului pe plan local;

f) respectarea regimului general al autonomiei locale si principiilor constitutionale ale descentralizarii si


deconcentrarii serviciilor publice;
g) parteneriat cu autoritatile locale si cu structurile asociative ale autoritatilor publice locale;
h) activitatea privind parcurile industriale si zonele defavorizate;
i) Abrogata prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2011 incepand cu 20.10.2011.
j) serviciile comunitare de utilitati publice;
k) administrarea rezervelor de stat;
l) protectia civila si gestionarea situatiilor de urgenta;
m) regimul actelor de identitate si de stare civila, al pasapoartelor simple, al permiselor de conducere si al
certificatelor de inmatriculare/inregistrare a vehiculelor;
n) administrarea si protectia Fondului arhivistic national;
o) asigurarea aplicarii strategiei si politicii Guvernului in domeniul pregatirii economiei nationale si a
teritoriului pentru aparare;
p) asigurarea ordinii publice;
r) paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor si valorilor;
s) prevenirea si combaterea faptelor antisociale;
t) respectarea regimului juridic al frontierei de stat;
u) regimul juridic al strainilor, al solicitantilor de azil si al persoanelor care au dobandit o forma de protectie
in Romania;
v) apararea impotriva incendiilor si protectia civila a populatiei si bunurilor.
Art. 2. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de competenta, Ministerul Internelor si Reformei
Administrative exercita urmatoarele functii:
a) functia de strategie, prin care elaboreaza politicile sectoriale si strategiile de punere in aplicare a
Programului de guvernare si a politicilor comunitare in domeniile sale de competenta;
b) functia de reglementare, prin care asigura elaborarea cadrului normativ si institutional in vederea
realizarii obiectivelor strategice si a transpunerii acquis-ului comunitar pentru domeniile sale de competenta;
c) functia de autoritate de stat, prin care asigura punerea in aplicare si respectarea reglementarilor legale
pentru domeniile sale de competenta, precum si monitorizarea realizarii politicilor si strategiilor in domeniile
sale de competenta;
d) functia de reprezentare, prin care asigura, in numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan
intern, pe plan extern si in cadrul institutiilor si structurilor Uniunii Europene pentru domeniile sale de
competenta;
e) functia de management public, prin care asigura administrarea proprietatii publice si private a statului
pentru care statul este responsabil in domeniile sale de competenta, precum si managementul serviciilor si
resurselor financiare si umane;
f) functia de autoritate de management pentru Programul operational sectorial - Cresterea capacitatii
administrative;
g) functia de autoritate de management pentru Facilitatea Schengen;
h) functia de coordonare a utilizarii asistentei financiare nerambursabile acordate Romaniei de catre
Uniunea Europeana pentru domeniile sale de competenta;
i) functia de gestionare a creditelor externe, altele decat cele comunitare, pentru domeniile sale de
competenta.
Art. 3. - (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) in domeniul administratiei publice:
1. monitorizeaza aplicarea prevederilor cuprinse in strategiile si programele de reforma si restructurare a
administratiei publice centrale si locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, in conformitate cu
politicile Uniunii Europene si legislatia interna, si asigura realizarea strategiilor si programelor in domeniul sau
de activitate;
2. indruma si controleaza activitatea prefectilor si a institutiilor prefectilor cu privire la exercitarea atributiilor
prevazute de lege;
3. monitorizeaza cooperarea structurilor deconcentrate ale administratiei publice centrale, de pe plan local,
cu autoritatile administratiei publice locale;
4. indruma si sprijina autoritatile publice locale si aparatul de specialitate al acestora in aplicarea corecta si
unitara a prevederilor legale si in indeplinirea atributiilor ce le sunt conferite prin lege;
5. asigura aplicarea in mod unitar a principiilor autonomiei locale si descentralizarii;
6. asigura aplicarea unitara pe intreg teritoriul tarii a legislatiei in vigoare referitoare la atributiile de
reprezentare a statului de catre alesii locali;
7. asigura aplicarea unitara pe intreg teritoriul tarii a atributiilor delegate prin acte normative, pentru
domeniul sau de competenta;
8. elaboreaza, impreuna cu celelalte ministere, propuneri privind imbunatatirea organizarii administrativteritoriale a Romaniei, luand masurile ce se impun pentru consultarea prin referendum a colectivitatilor locale
interesate;
9. asigura evidenta unitatilor administrativ-teritoriale, a satelor si a celorlalte localitati componente ale
acestora;
10. organizeaza evidenta denumirii unitatilor administrativ-teritoriale si a satelor si localitatilor componente:
11. asigura evidenta alesilor locali din unitatile administrativ-teritoriale;

12. asigura realizarea parteneriatului cu autoritatile administratiei publice locale, prin consultarea acestora
in vederea perfectionarii cadrului legislativ si institutional si prin acordarea de asistenta tehnica in scopul
accesarii fondurilor Uniunii Europene;
13. avizeaza si monitorizeaza acordurile si conventiile de cooperare pe care autoritatile administratiei
publice locale le incheie cu autoritati ale administratiei publice locale din alte tari;
14. elaboreaza si monitorizeaza strategii si programe de dezvoltare a infrastructurii unitatilor administrativteritoriale cu finantare interna si externa, precum si a serviciilor publice de interes general;
15. sprijina dezvoltarea capacitatii financiare prin elaborarea de politici fiscale si bugetare la nivelul
administratiei publice locale;
16. dezvolta o baza nationala de date care sa asigure un sistem informational unitar la nivelul administratiei
publice locale;
17. sprijina realizarea de investitii locale in infrastructura si in serviciile publice la nivel local;
18. implementeaza masuri pentru infiintarea, sprijinirea si dezvoltarea parcurilor industriale;
19. implementeaza programe pentru dezvoltarea parcurilor industriale, finantate din sumele care se aloca
anual din bugetul de stat sau din alte surse atrase;
20. indeplineste obligatiile ce ii revin conform legislatiei in materia ajutorului de stat, in calitate de
initiator/furnizor, pentru domeniile de competenta;
21. realizeaza, in domeniul sau de activitate, dialogul si parteneriatul social cu confederatiile sindicale si
patronale reprezentative la nivel national;
22. asigura, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei si a programului de guvernare
in domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici, formarea si perfectionarea pregatirii
profesionale specializate in administratia publica, activitatea de evidenta a persoanelor, precum si activitatea
de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta civila.
___________
Punctul 22. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2011 incepand cu 20.10.2011.
23. constituie si utilizeaza Sistemul national informatic de evidenta a persoanelor;
24. asigura constituirea, evidenta, selectionarea, pastrarea, conservarea si folosirea in interes public a
documentelor din Fondul arhivistic national;
25. administreaza, in conditiile legii, rezervele de stat;
26. indeplineste, in conditiile legii, prin structurile competente, functia de autoritate nationala de
reglementare pentru urmatoarele servicii comunitare de utilitati publice: alimentare cu apa; canalizare si
epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale; producerea, transportul,
distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat, cu exceptia activitatilor de producere a
energiei termice in cogenerare; salubrizarea localitatilor; iluminatul public; administrarea domeniului public si
privat al unitatilor administrativ-teritoriale;
27. organizeaza si coordoneaza activitatea de personalizare, emitere si evidenta generala a documentelor
de identitate si a pasapoartelor simple;
28. organizeaza si coordoneaza activitatea de emitere si evidenta a permiselor de conducere si a
certificatelor de inmatriculare ale autovehiculelor rutiere;
b) in domeniul ordinii, sigurantei publice si securitatii nationale:
1. stabileste, potrivit legii, masuri pentru apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, precum
si a proprietatii publice si private;
2. organizeaza si desfasoara, prin structuri specializate, potrivit competentei, activitati pentru prevenirea si
combaterea terorismului, a criminalitatii organizate, a traficului si consumului ilicit de droguri, a traficului de
persoane, a migratiei ilegale, a criminalitatii informatice, precum si a altor fenomene infractionale si fapte
antisociale;
3. coordoneaza, evalueaza si monitorizeaza, prin organele de specialitate, la nivel national, aplicarea
politicilor in domeniul traficului de persoane, precum si a celor din domeniul protectiei si asistentei acordate
victimelor acestuia;
4. organizeaza, indruma si coordoneaza activitatea de protectie a persoanelor, bunurilor, obiectivelor si
valorilor si organizeaza paza obiectivelor de importanta deosebita date in competenta potrivit legii;
5. elaboreaza si asigura punerea in aplicare a documentelor strategice si operationale privind
intrebuintarea, planificarea si realizarea capacitatii operationale a fortelor de ordine si siguranta publica pe
timp de pace, in situatii de criza si la razboi;
6. desfasoara, prin structuri specializate, potrivit competentei, activitati de prevenire si combatere a
actiunilor de nerespectare a regimului juridic al produselor militare si al produselor si tehnologiilor cu dubla
utilizare;
7. asigura, potrivit competentelor, desfasurarea activitatii pentru efectuarea cercetarilor in legatura cu
savarsirea unor fapte prevazute de legea penala;
8. organizeaza activitatea de protectie a martorilor;
9. solicita de la autoritati publice, de la persoane fizice sau juridice informatii, date si documente necesare
in vederea indeplinirii atributiilor stabilite prin lege si in limitele acesteia; poate recompensa persoanele fizice
care acorda sprijin ministerului pentru indeplinirea atributiilor specifice, din fondul repartizat cu aceasta
destinatie, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului;
10. asigura respectarea regimului frontierei de stat a Romaniei si realizeaza coordonarea interministeriala in

acest domeniu;
11. asigura, prin structurile specializate, aplicarea strategiei si politicii Guvernului in domeniul pregatirii
economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, in conditiile legii;
12. constituie si utilizeaza Registrul national al armelor si Cazierul judiciar;
13. constituie si utilizeaza Sistemul national de evidenta a strainilor; asigura respectarea regimului juridic al
strainilor pe teritoriul Romaniei;
14. implementeaza politicile Romaniei in domeniul azilului;
15. organizeaza si executa asigurarea medicala si psihologica a personalului propriu care participa la
misiuni specifice;
16. conduce activitatea de informatii, contrainformatii si securitate in domeniile sale de competenta;
c) alte atributii:
1. elaboreaza, avizeaza si tine evidenta proiectelor de acte normative care privesc activitatea ministerului, a
unitatilor din structura sa, a autoritatilor administratiei publice locale si le sustine in fata Guvernului si a
Parlamentului;
2. asigura participarea corespunzatoare la procesul de elaborare a politicilor si actelor normative
comunitare, indeplinirea obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene,
realizarea strategiilor si programelor nationale adoptate in contextul politicilor Uniunii Europene si
reprezentarea Romaniei la Consiliul JAI si in comitetele si grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene
si Comisiei Europene, pentru domeniile sale de competenta;
3. asigura procesul de notificare a legislatiei nationale care transpune acquis-ul comunitar catre Comisia
Europeana si informeaza Comisia Europeana cu privire la masurile luate pentru aplicarea directivelor
comunitare, in domeniile sale de competenta;
4. asigura procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislatiei nationale in vigoare cu actele
normative comunitare si formuleaza propuneri in vederea accelerarii procesului de transpunere si
implementare pentru domeniile sale de competenta;
5. fundamenteaza pozitiile Romaniei in procedurile precontencioase si contencioase in fata instantelor si a
institutiilor comunitare, pentru domeniile sale de competenta;
6. elaboreaza cadrul institutional si normativ necesar pentru accesarea fondurilor comunitare in domeniul
sau de competenta;
7. elaboreaza obiectivele si orientarile activitatii internationale in domeniul administratiei publice si afacerilor
interne, potrivit Programului de guvernare si obligatiilor ce ii revin din strategiile nationale si documentele
internationale la care Romania este parte; organizeaza, coordoneaza, monitorizeaza, asigura si executa, in
tara si in strainatate, activitati de cooperare, reprezentare si relatii internationale in domeniul sau de
competenta;
8. elaboreaza normele de inzestrare, intrebuintare, intretinere si reparare pentru armament, tehnica militara
si alte bunuri din dotare, precum si normele de consum pentru munitii si alte materiale; stabileste normele
privind planificarea materiala si financiara, decontarea, evidenta si controlul mijloacelor materiale si banesti
necesare structurilor subordonate;
9. coordoneaza si controleaza respectarea de catre structurile din subordine a reglementarilor cuprinse in
actele normative proprii de organizare si functionare;
10. realizeaza managementul resurselor umane din cadrul ministerului;
11. elaboreaza proiectul de buget al ministerului, organizeaza si controleaza intreaga activitate
economicofinanciara a ordonatorilor de credite;
12. realizeaza managementul logistic;
13. exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, cu privire la activitatea desfasurata de societatile comerciale,
precum si de alte unitati sau formatiuni din subordine;
14. organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea proprie de comunicatii, informatica, posta militara,
precum si cea in legatura cu cifrul de stat, secretizarea si protectia comunicatiilor; administreaza spectrul
radioelectric guvernamental si neguvernamental atribuit pentru indeplinirea misiunilor specifice;
15. implementeaza si administreaza sistemele complexe de comunicatii si tehnologia informatiei atat pentru
asigurarea misiunilor operative proprii, cat si pentru asigurarea nevoilor de cooperare ale structurilor
ministerului cu alte institutii, in calitate de integrator stabilit prin acte normative specifice ori in alte cazuri
stabilite prin lege;
16. organizeaza si asigura, prin unitatile de specialitate proprii, asistenta psihologica si medicala
profilactica, curativa si de recuperare pentru personalul in activitate, cel pensionat, membrii de familie ai
acestora si alte categorii de asistati;
17. asigura protectia juridica a patrimoniului propriu si a intereselor sale legitime in fata instantelor de
judecata;
18. organizeaza, conduce si controleaza activitatea de transparenta decizionala, informare publica si de
relatii cu presa, traditii-educatie, asistenta religioasa si sport, de realizare a publicatiilor, filmelor, emisiunilor si
materialelor audiovizuale cu privire la activitatea specifica;
19. negociaza si incheie contracte de asistenta de specialitate pentru realizarea programelor de reforma in
domeniul sau de activitate;
20. conduce institutiile proprii de invatamant de specialitate;
21. raspunde de executarea masurilor de aparare a tarii, in domeniul sau de activitate, potrivit legii;
22. asigura desfasurarea tuturor activitatilor in conformitate cu normele de protectie a mediului.

(2) Ministerul Internelor si Reformei Administrative indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
Art. 4. - (1) Pentru indeplinirea atributiilor care ii revin, Ministerul Internelor si Reformei Administrative
coopereaza cu celelalte ministere si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si
colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele si
sindicatele, asociatiile si organizatiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum si cu persoanele
fizice, in conditiile prevazute de lege.
(2) Ministerul Internelor si Reformei Administrative organizeaza, asigura si desfasoara relatii de cooperare
cu autoritatile specializate din alte state in domeniile sale de competenta, iar prin atasati de afaceri interne
sau ofiteri de legatura asigura reprezentarea institutiei in raporturile cu autoritatile similare ale statelor cu care
Romania intretine relatii diplomatice sau cu organisme si organizatii internationale.
Art. 5. - La solicitarea Presedintelui Romaniei si cu aprobarea Parlamentului, Ministerul Internelor si
Reformei Administrative participa cu efective si tehnica din dotare la misiuni internationale sau multinationale
umanitare si de mentinere a pacii in afara teritoriului national.
Art. 6. - Ministerul Internelor si Reformei Administrative raspunde in fata Guvernului, a Consiliului Suprem
de Aparare a Tarii si a Parlamentului de modul in care aplica prevederile Constitutiei, ale celorlalte acte
normative, precum si ale tratatelor internationale la care Romania este parte.
Art. 7. - (1) Conducerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative se exercita de catre ministru.
(2) Ministrul internelor si reformei administrative are calitatea de ordonator principal de credite.
(3) Ministrul internelor si reformei administrative reprezinta si angajeaza Ministerul Internelor si Reformei
Administrative in raporturile cu celelalte autoritati publice, precum si cu alte persoane fizice si juridice din tara
sau din strainatate. In acest scop, poate da imputernicire de reprezentare unor persoane din subordine.
(4) In exercitarea atributiilor legale, ministrul internelor si reformei administrative emite ordine si instructiuni,
care pot avea caracter normativ sau individual.
Art. 8. - In absenta ministrului internelor si reformei administrative, conducerea Ministerului Internelor si
Reformei Administrative se exercita de catre persoana desemnata prin ordin al acestuia.
Art. 9. - (1) Secretarii de stat si secretarul general raspund de organizarea si conducerea activitatii
structurilor coordonate, potrivit atributiilor si competentelor stabilite prin lege, hotarare a Guvernului sau prin
ordin al ministrului internelor si reformei administrative.
(2) Secretarii de stat sunt numiti si eliberati din functie de catre primul-ministru, la propunerea ministrului
internelor si reformei administrative.
(3) In exercitarea atributiilor ce ii revin, secretarul general este ajutat de 3 secretari generali adjuncti.
Secretarul general si secretarii generali adjuncti sunt numiti si eliberati din functie in conditiile legii.
Art. 10. - (1) Pe langa ministrul internelor si reformei administrative functioneaza Colegiul ministerului, ca
organ consultativ.
(2) Componenta si regulamentul de functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului
internelor si reformei administrative.
(3) Directia generala de informatii si protectie interna este structura specializata a ministerului care
desfasoara activitati de informatii, contrainformatii si securitate, in vederea asigurarii ordinii publice, prevenirii
si combaterii amenintarilor la adresa securitatii nationale privind misiunile, personalul, patrimoniul si
informatiile clasificate din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
(4) Directia generala anticoruptie este structura specializata a ministerului pentru prevenirea si combaterea
coruptiei in randul personalului propriu.
Art. 11. - (1) In fata autoritatilor jurisdictionale Ministerul Internelor si Reformei Administrative este
reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza imputernicirilor acordate pentru fiecare cauza in parte,
conform competentei stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.
(2) Prefectul, ca reprezentant al Guvernului pe plan local, coordoneaza activitatile din teritoriu ale
Ministerului Internelor si Reformei Administrative, conform legii.
Art. 12. - (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative are in structura, in subordine sau, dupa caz, in
coordonare aparatul central, unitatile subordonate acestuia, organe si unitati centrale de specialitate, unitati
teritoriale, servicii publice deconcentrate, precum si alte componente constituite in conditiile legii ca institutii
civile sau militare.
(2) Structura organizatorica si efectivele Ministerului Internelor si Reformei Administrative se aproba prin
hotarare a Guvernului.
(3) Incadrarea unitatilor pe categorii, organizarea, functionarea si dotarea acestora se aproba prin ordin al
ministrului.
(4) Ministrul internelor si reformei administrative, pe baza consultarii Colegiului ministerului, poate infiinta,
desfiinta, disloca si redisloca unitati, pana la esalonul brigada, exclusiv, servicii, sectii, birouri, compartimente
si subunitati, in limita posturilor aprobate si a fondurilor banesti alocate.
(5) Ministrul internelor si reformei administrative stabileste, prin ordin, conducatorii unitatilor si subunitatilor
care au calitatea de ordonator de credite.
___________
Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 15/2008 incepand cu 22.02.2008.
(6) Directiile generale/directiile din aparatul central al Ministerului Internelor si Reformei Administrative
coordoneaza, controleaza si monitorizeaza, potrivit competentelor in domeniul de activitate, modul de
aplicare a prevederilor legale de catre structurile prevazute la alin. (1).

(7) In cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative functioneaza Corpul National al Politistilor,
persoana juridica de drept public, ale carui atributii sunt stabilite prin lege.
Art. 13. - (1) In domeniul administratiei publice, institutiile publice si organele de specialitate ale
administratiei publice centrale din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor sunt: Autoritatea
Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, Agentia Nationala a
Functionarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Directia Generala de Pasapoarte,
Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor si Arhivele Nationale.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2011 incepand cu 20.10.2011.
(2) Structurile de ordine si siguranta publica din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor sunt:
Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia de Frontiera Romana, Oficiul Roman pentru Imigrari, Directia
pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat
si Probleme Speciale, Agentia Nationala Antidrog, Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane si
Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor. Aceste structuri au in compunere
unitati centrale de specialitate, care, dupa caz, in functie de nivelul de organizare, pot avea in subordine, la
nivel teritorial, inspectorate, directii generale, directii, servicii, mari unitati, unitati si/sau subunitati operative,
de instructie, medicale si de invatamant, precum si de asigurare a actiunilor si suport logistic.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 20/2009 incepand cu 31.03.2011.
(3) Managementul integrat in domeniul ordinii si sigurantei publice se realizeaza de Departamentul ordine si
siguranta publica. Departamentul ordine si siguranta publica este structura operationala fara personalitate
juridica si este format din urmatoarele componente de ordine si siguranta publica subordonate ministerului:
Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia de Frontiera Romana, Administratia Nationala a Rezervelor de
Stat si Probleme Speciale, Oficiul Roman pentru Imigrari, Agentia Nationala Antidrog, Agentia Nationala
Impotriva Traficului de Persoane, Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor si
Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date. Departamentul ordine si siguranta
publica este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 20/2009 incepand cu 31.03.2011.
(4) In cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative functioneaza Centrul National de Conducere
a Actiunilor de Ordine Publica, structura interinstitutionala de suport decizional, care asigura managementul
actiunilor in situatii de criza in domeniul ordinii publice.
(5) Organizarea, functionarea si compunerea Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine
Publica se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Art. 14. - Ministerul Internelor si Reformei Administrative poate constitui ori prelua in administrare sau, dupa
caz, in coordonare institutii publice, regii autonome, companii, societati comerciale, unitati sanitare, amenajari
recreativ-sportive, asociatii, fundatii, locuinte de serviciu si de interventie, in conditiile prevazute de lege.
Art. 15. - (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative are in proprietate sau in administrare, dupa
caz, cladiri, terenuri si dotari specifice, parc comun de transport, mijloace de transmisiuni, comunicatii si
informatica, mijloace tehnice specifice, precum si alte bunuri, care se stabilesc prin normele de dotare si
tabelele de inzestrare.
(2) Normativele de cheltuieli privind intretinerea si functionarea spatiilor si mijloacelor din dotare se stabilesc
prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, in conditiile legii.
Art. 16. - Pentru indeplinirea atributiilor functionale Ministerul Internelor si Reformei Administrative poate
utiliza, in conditiile legii, serviciile unor consilieri sau consultanti straini, raporturile cu acestia stabilindu-se prin
contract individual, pentru fiecare caz in parte.
Art. 17. - (1) Personalul Ministerului Internelor si Reformei Administrative se compune din: functionari
publici, politisti - functionari publici cu statut special, cadre militare in activitate, personal contractual, precum
si soldati si gradati voluntari.
(2) Din efectivele Ministerului Internelor si Reformei Administrative fac parte si elevi si studenti inmatriculati
in institutiile de invatamant proprii, in conditiile legii.
(3) Personalul Ministerului Internelor si Reformei Administrative se supune prevederilor legale care ii
reglementeaza activitatea.
(4) Personalul din Ministerul Internelor si Reformei Administrative poate beneficia, ca masura de protectie
sociala, de inlesniri in folosirea amenajarilor recreative si sportive din dotarea ministerului, similare celor
acordate cadrelor militare in activitate, stabilite prin ordin al ministrului.
(5) Ministerul Internelor si Reformei Administrative poate desfasura programe pentru construirea de
locuinte, proprietate a personalului institutiei, din fondurile beneficiarilor, pe terenuri disponibile proprietate
publica a statului, aflate in administrarea ministerului.
(51) Ministerul Administratiei si Internelor, prin structurile componente subordonate, poate inchiria, pe
perioada determinata, in conditiile legii, spatii locative necesare cazarii personalului propriu, ce se dau in
folosinta gratuita politistilor si cadrelor militare in activitate care indeplinesc conditiile prevazute de art. 31 alin.

(1) si (11) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, si de
art. 201 alin. 1 si 2 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile
ulterioare. Structurile componente subordonate, criteriile si conditiile de inchiriere si repartizare a spatiilor
locative se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
___________
Alineatul (51) a fost introdus prin alineatul din Ordonanta de urgenta nr. 96/2009 incepand cu 09.09.2009.
(6) Terenurile prevazute la alin. (5) se trec, in conditiile legii, din domeniul public in domeniul privat al
statului, proprietarii locuintelor dobandind, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului, un drept de
folosinta oneros asupra terenurilor pe durata existentei constructiilor.
(7) Personalului Ministerului Internelor si Reformei Administrative trimis la misiunile diplomatice si oficiile
consulare ale Romaniei si la organismele internationale specializate din strainatate, precum si ofiterilor de
legatura le sunt aplicabile dispozitiile legale privind personalul trimis in misiune permanenta in strainatate.
(8) Pe timpul participarii la misiunile fortelor prevazute la art. 5, efectivelor Ministerului Internelor si Reformei
Administrative le sunt aplicabile dispozitiile legale privind personalul trimis in misiune temporara in strainatate.
(9) Atasatii de afaceri interne si ofiterii de legatura desemnati de catre ministrul internelor si reformei
administrative sunt trimisi la post in conditiile prevazute in ordinul de numire, cu avizul Ministerului Afacerilor
Externe.
Art. 171. - (1) Dobandirea calitatii de personal al Ministerului Administratiei si Internelor presupune acordul
implicit al acestuia pentru testarea integritatii sale profesionale.
(2) Testarea integritatii profesionale este efectuata de Directia Generala Anticoruptie si reprezinta o metoda
de identificare, evaluare si inlaturare a vulnerabilitatilor si a riscurilor care determina personalul Ministerului
Administratiei si Internelor sa comita fapte de coruptie, constand in crearea de situatii virtuale, similare celor
cu care se confrunta personalul in exercitarea atributiilor de serviciu, materializate prin operatiuni disimilate,
circumstantiate de comportamentul acestuia, in vederea stabilirii reactiei si conduitei adoptate.
(3) In situatia in care, cu ocazia testarii integritatii profesionale, se constata comiterea unor fapte de natura
penala, Directia Generala Anticoruptie sesizeaza organul de urmarire penala competent, potrivit legii.
(4) In situatia in care, cu ocazia testarii integritatii profesionale, se constata ca personalul supus testarii a
comis abateri de la normele legale in vigoare, altele decat cele prevazute la alin. (3), se vor dispune masuri
administrative si/sau disciplinare, conform prevederilor legale care reglementeaza activitatea personalului
Ministerului Administratiei si Internelor.
(5) Procedura de testare a integritatii profesionale se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si
internelor.
___________
Pus in aplicare prin Ordin nr. 256/2011 incepand cu 25.11.2011.
Art. 171. a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 20/2009 incepand cu 01.04.2011.
Art. 18. - (1) Posturile Ministerului Internelor si Reformei Administrative se compun din cele ale fostului
Minister al Administratiei si Internelor, precum si din cele ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si
Probleme Speciale si ale Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati
Publice.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin litera c) din Lege nr. 329/2009 incepand cu 12.11.2009.
(2) Personalul fostului Minister al Administratiei si Internelor, al Administratiei Nationale a Rezervelor de
Stat si Probleme Speciale si al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati
Publice se preia sau, dupa caz, se transfera in interesul serviciului la Ministerul Internelor si Reformei
Administrative, in conditiile legii, cu mentinerea functiilor detinute.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin litera c) din Lege nr. 329/2009 incepand cu 12.11.2009.
(3) Personalul Ministerului Internelor si Reformei Administrative beneficiaza de drepturile dobandite
anterior, conform legislatiei in vigoare. Personalul preluat potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului,
cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de indemnizatii si sporuri specifice institutiilor din
sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, incepand cu data de 1 ianuarie 2008.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 15/2008 incepand cu 22.02.2008.
(4) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale si Autoritatea Nationala de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice isi pastreaza sediile, atributiile, posturile si
structurile organizatorice stabilite potrivit legii.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin litera c) din Lege nr. 329/2009 incepand cu 12.11.2009.

Art. 19. - (1) Patrimoniul Ministerului Internelor si Reformei Administrative se compune din cel al fostului
Minister al Administratiei si Internelor, al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale si
al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin litera c) din Lege nr. 329/2009 incepand cu 12.11.2009.
(2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, patrimoniul
Minsiterului Internelor si Reformei Administrative va fi inventariat, iar evidentele contabile vor fi actualizate in
mod corespunzator.
Art. 20. - Ministerul Internelor si Reformei Administrative poate angaja si efectua prestari de servicii pentru
persoanele juridice sau fizice, in conditiile legii.
Art. 21. - Ministerul Internelor si Reformei Administrative asigura personalul propriu si tehnica din dotare
impotriva riscurilor specifice, precum si pentru cazuri de raspundere civila. Conditiile privind asigurarea
personalului ministerului si a tehnicii din dotare, precum si categoriile de personal si tehnica din dotare care
se asigura se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Art. 22. - (1) Fondurile necesare desfasurarii activitatilor in Minsiterul Internelor si Reformei Administrative
se asigura de la bugetul de stat, precum si din alte surse legal constituite.
(2) Ministerul Internelor si Reformei Administrative si unitatile din structura acestuia pot beneficia de donatii,
sponsorizari sau bunuri oferite prin contract de comodat, in conditiile prevazute de lege.
Art. 23. - (1) Se infiinteaza Inspectoratul General de Aviatie, ca structura de specialitate in subordinea
Ministerului Internelor si Reformei Administrative, cu personalitate juridica, prin reorganizarea Inspectoratului
de Aviatie.
(2) Organizarea si functionarea Inspectoratului General de Aviatie al Ministerului Internelor si Reformei
Administrative se stabilesc prin ordin al ministrului.
___________
Art. 23. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 152/2008 incepand cu 17.11.2008.
Art. 24. - Infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Imigrari, ca organ de specialitate al
administratiei publice centrale cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Internelor si Reformei
Administrative se stabilesc prin lege.
Art. 25. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 462 din 28 iunie 2003, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 24.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
--------------Ministrul internelor si reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru
p. Ministrul economiei si finantelor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu,
secretar de stat

Bucuresti, 25 aprilie 2007.


Nr. 30.