Sunteți pe pagina 1din 18

Ave]i `n fa]\ un caiet cu 187 de `ntreb\ri, fiecare `ntrebare comportnd 3 variante

de r\spuns. V\ rug\m s\-l alege]i pe cel potrivit, pe cel corect, punnd un X `n dreptul
r\spunsului ales, `n foaia de r\spuns.
1. ~mi sunt clare
instruc]iunile
acestui test..
2. Sunt gata s\
r\spund la fiecare
`ntrebare ct mai
sincer posibil:
3. A[ prefera s\ am
o cas\: situat\ `ntrun cartier `n care
oamenii
4. Sunt capabil(\) s\
g\sesc energia
necesar\ pentru a
`nfrunta dificult\]ile
pe care le `ntmpin
5. M\ simt
nelin[tit(\) `n fa]a
animalelor s\lbatice
chiar dac\ ele sunt
`nchise `n cu[ti :
6. M\ feresc s\ critic
oameni, ideile [i
p\rerile lor
7. Fac oamenilor
observa]ii
ustur\toare atunci
cnd consider c\ le
merit\
8. ~mi place mai
mult muzica clasic\
dect muzica
u[oar\
9. Dac\ a[ vedea
doi copii ai
vecinilor gata s\ se
bat\
10. ~n societate
11. Este mai
interesant s\ fii
12. Pe strad\
a[ prefera s\ m\
opresc pentru a
privi la un artist
care picteaz\ dect
s\ privesc [i s\
ascult oameni care
se ceart\

da

da

se pot vizita cu
u[urin]\

`ntotdeauna

nu sunt suficient de
clare
nu [tiu

izolat\ `n adncul
p\durii

adeseori

nu

nu

`ntre a [i c

rar

da

s-ar putea

nu

da

Cteodat\

nu

de obicei

uneori

niciodat\

da

nu sunt sigur

nu

i-a[ l\sa s\ se
descurce singuri
caut s\ m\ fac
remarcat

nu [tiu ce a[ face

i-a[ `mp\ca

`ntre a si c

prefer s\ nu m\ fac
remarcat

inginer constructor

nu [tiu

actor dramatic

da

nu [tiu

nu

13. ~n general
reu[esc s\ m\
`n]eleg cu oamenii
exigen]i, chiar dac\
ace[tia se laud\ sau
se arat\ prea
satisf\cu]i de ei
`n[i[i
14. Pe fa]a unui om
s epoate vedea
dac\ este necinstit
15. Ar fi foarte bine
pentru toat\ lumea
dac\ vacan]ele
(concediile) ar fi
mai lungi si fiecare
ar fi obligat s\ le ia
16. A[ prefera s\-mi
asum riscul unei
munci `n care s\
pot c[tiga
neregulat, dar
mult, dect s\
accept o munc\ `n
care s\ c[tig
regulat dar pu]in
17. Vorbesc despre
ceea ce simt
18. Mi se `ntmpl\
s\ am senza]ia unui
pericol vag sau s\
mi se fac\ fric\ din
motive pe care nu
mi le pot explica
19. Dac\ sunt
criticat pe nedrept
pentru o fapt\ pe
care nu am comiso, dar care mi se
atribuie
20. Cu bani po]i
ob]ine orice sau
aproape orice
21. Hot\rrile mele
sunt dictate mai
mult
22. Majoritatea
oamenilor ar fi mai
ferici]i dac\ ar tr\i
mai mult printre
semenii lor [i s-ar
comporta la fel ca
ei

da

aproape
`ntotdeauna

de acord

da

numai dac\ este


necesar

Uneori

mai mult sau mai


pu]in

uneori

nu sunt sigur

nu

niciodat\

nu sunt de acord

nu [tiu

nu

`ntre a si c

din proprie
ini]iativ\, ori de
cte ori am ocazia

foarte rar

niciodat\

nu m\ simt deloc
vinovat

`ntre a [i c

m\ simt totu[i
pu]in vinovat

da

nu sunt sigur

nu

`n egal\ m\sur\ de
sentimente [i de
ra]iune

de ra]iune

de sentimente

da

nu sunt sigur

nu

23. Cnd m\
privesc `n oglind\
mi se `ntmpl\
cteodat\ s\ nu mai
[tiu unde mi-e
dreapta [i unde mie stnga
24. Cnd vorbesc,
`mi place
25. Cnd cineva m\
scaote din s\rite,
m\ calmez foarte
repede
26. Lucrnd acela[i
num\r de ore si cu
renumera]ie egal\
27. Am fost
desemnat s\
`ndeplinesc
28. "Sapa" este
pentru "a s\pa"
ceea ce "cu]itul"
este fa]\ de
29. Mi se `ntmpl\
s\ nu pot adormi
pentru c\ m\
utm\re[te o idee
30. ~n via]a
personal\ realizez ]
elurile pe care mi le
fixez
31. O lege
`nvechit\ ar trebui
schimbat\
32. M\ simt `n
largul meu atunci
cnd lucrez la un
proiect care
impune m\suri
imediate ce
afecteaz\ situa]ia
altor persoane
33. Mi se pare c\
majoritatea
oamenilor pe care
`i cunosc m\
consider\ un
partener de
discu]ie amuzant
34. Cnd v\d
oameni cu ]inuta
dezordonat\

da

s\ prezint lucrurile
a[a cum `mi vin `n
minte
da

nu sunt sigur

`ntre a [i c

`ntre a [i c

nu

s\ am ideile
sistematizate
nu

este mai bine s\ fii


tmplar [i buc\tar

nu [tiu

osp\tar la un mare
restaurant

doar cteva func]ii


(pn\ la 5 func]ii)

mai multe func]ii

un num\r mare de
func]ii

a sub]ia

a t\ia

a ascu]i

cteodat\

foarte rar

niciodat\

`n majoritatea
cazurilor

uneori

niciodat\

numai dup\ o
analiz\ profunda\

`ntre a [i c

da

f\r\ a mai t\r\g\na


schimbarea prin
discu]ii
`ndelungate

`ntre a [i c

nu

da

nu [tiu

nu

`i accept a[a cum


sunt

`ntre a si c

m\ dezgust\ [i m\
dezonoreaz\

35. M\ simt pu]in


`ncurcat(\) atunci
cnd `n societate
da
devin dintr-o dat\
centrul aten]iei
generale
36. ~mi face
pl\cere s\ iau parte
la o mare `ntrunire,
`ntotdeauna
la o recep]ie, la un
bal, la o adunare
public\ etc
37. La [coal\
muzica
preferam (prefer)
38. Cnd mi se
`ncredin]eaz\ o
func]ie de
r\spundere pretind
s\ fie urmate
da
`ntocmai
directivele mele, `n
caz contrar renun]
la func]ia
`ncredin]at\
39. Pentru p\rin]i
s\-[i ajute copii s\
este important
se dezvolte
40. ~n cadrul unei
s\ muncesc la
munci `n echip\
`mbun\t\]irea
a[ prefera
activit\]ii
41. Simt nevoia de
am\ apuca de o
activitate fizic\ ce
uneori
necesit\ un efort
deosebit
42. ~mi place mai
mult s\ am de-a
face cu oameni
maniera]i, politico[i
da
dect cu persoane
f\r\ educa]ie care
ignor\ normele de
comportare
43. M\ simt tare deprimat(\)
43. M\ simt tare
deprimat(\) atunci
cnd oamenii m\
critic\
44. Cnd m\
cheam\ [eful
45. Lumea `n care

da
m\ gndesc c\ voi
putea profita de
ocazie pentru a-mi
rezolva problemele
personale
are nevoie de

mai mult sau mai


pu]in

nu

cteodat\

niciodat\

nu [tiu

lucrul manual

cteodat\

nu

[i una [i alta
`ntre a [i c

probabil

s\-i `nve]e s\ se
controleze
s\ veghez la
respectarea
regulamentului
nu

probabil

nu

`ntre a [i c

nu

`ntre ambele
posibilit\]i

mi-e team\ c\ ma
f\cut ceva gre[it

nu [tiu

oameni cu idei de

tr\im
46. ~n textele pe
care le citesc
sesizez inten]iile
ascunse ,
neexprimate direct
47. Cnd eram
adolescent(\)
participam la
activit\]ile sportive
[colare
48. Camera mea
este bine aranjat\,
[i `n general, [tiu
cu precizie unde
`mi sunt lucrurile
49. Mi se `ntmpl\
s\ ajung `ntr-o
stare de `ncordare
[i enervare cnd m\
gndesc la
evenimentele
petrecute `n timpul
zilei
50. Discutnd cu
oamenii m\ `ntreb
dac\ ceea ce le
spun `i intereseaz\
cu adev\rat
51. Dac\ ar trebui
s\ aleg, a[ prefera
s\ fiu
52. La anumite
ocazii festive [i
anivers\ri
importante
53. "Obosit" este
fa]\ de "munc\"
ceea ce "mndru"
este fa]\ de
54. Care dintre
urm\toarele trei
lucruri nu concord\
cu celelalte dou\
55. Prietenii m-au
p\r\sit aproape
56. Prin unele
calit\]i personale
m\ simt superior
majorit\]ii
oamenilor

oameni practici, cu
realiz\ri materiale
imediate

`mbun\t\]ire a lumii

da

`ntre a [i c

nu

ct mai rar posibil,


cnd eram obligat

cu indiferen]\

cu entuziasm

mai mult sau mai


pu]in

da

cteodat\

aproape
`ntotdeauna

p\durar

`mi place s\ fac


cadouri personale

surs

lumnare
niciodat\

da

nu

foarte rar

uneori

nu [tiu

nu [tiu

reu[it\

bun\
cteodat\
mai mult sau mai
pu]in

niciodat\

niciodat\

profesor de liceu
mi se pare
plictisitor s\ m\
ocup de
cump\rarea
cadourilor
fericit

lamp\ electric\
adeseori

nu

57. Cnd m\
impresioneaz\ ceva
caut s\ ascund
celorlal]i ceea ce
simt
58. ~mi place s\
merg la spectacole
sau s\ m\ distrez
59. Cred c\ un
foarte mare grad
de libertate este
mai de pre] dect
bunele maniere [i
respectarea legii
60. ~n prezen]a
unor persoane
respectabile (cu
mai mare
experien]\, mai `n
vrst\ sau care
ocup\ posturi
importante) am
tendin]a de a nu
vorbi
61. Consider c\
este dificil s\ te
adresezi unui grup
mare de oameni
sau s\ faci o
expuenre `n fa]a
acestuia
62. Am un sim] de
orientare bine
dezvoltat (`mi este
u[or s\ indic nordul,
sudul, estul, vestul)
cn d m\ aflu `ntrun loc necunoscut
63. Dac\ cineva se
`nfurie pe mine
64. Cnd citesc
`ntr-o revist\ un
articol care
prezint\ lucrurile
denaturat am mai
mult tendin]a de a-l
uita dect dorin][a
de a spune cum v\d
eu lucrurile
65. Nu re]in (uit)
lucrurile f\r\
importan]\ cum ar
fi denumirile de
str\zi, magazine

mai mult sau


mai pu]in

da

de mai multe ori pe


s\pt\mn\

da

cam odat\ pe
s\pt\mn\

mai rar dect o


dat\ pe s\pt\mn\

nu [tiu

nu

mai mult sau


mai pu]in

da

da

mai mult sau mai


pu]in

da

mai mult sau


mai pu]in

`ncerc s\-l calmez

nu [tiu

da

nu [tiu

da

nu

mai mult sau


mai pu]in

nu

nu

nu

m\ enerveaz\

nu

nu

etc.
66. Mi-ar fi pl\cut
via]a de veterinar
care `ngrije[te
animalele bolnave
sau accidentate
67. Mnnc cu poft\
[i `ntotdeauna la
fel de `ngrijit [i
curat ca alte
persoane
68. Sunt zile `n
care sunt prost
dispus(\) [i nu-mi
place s\ v\d pe
nimeni
69. Mi se spune c\
`n voce [i gesturi
manifest o stare de
enervare
70. ~n adolescen]\,
dac\ aveam o
p\rere diferit\ de
cea a p\rin]ilor
71. A[ prefera s\
am un loc de
munca\ separat
72. Prefer s\ profit
de via]\ lini[tit, pe
gustul meu, dect
s\ fiu admirat(\)
pentru realiz\rile
mele
74. Felul de a
critica al majorit\]ii
oamenilor mai mult
m\ descurajeaz\
dect m\ ajut\
75. Reu[esc s\-mi
st\pnesc perfect
manifestarea
sentimentelor
76. Dac\ a[ avea
ideea unei
inven]ii
a[ prefera
77. "Surpriza" este
fa]\ de "straniu"
ceea ce "teama"
este fa]\ de
78. Care dintre cele
trei frac]ii de mai
jos nu apar]ine

da

mai mult sau mai


pu]in

nu

da

nu [tiu

nu

foarte rar

uneori

uneori

foarte rar

destul de des

niciodat\

`mi men]ineam
p\rerea proprie

`mi men]ineam
mai mult sau mai
pu]in p\rerea
proprie

m\ supuneam
p\rerii p\rin]ilor

da

nu [tiu

nu

nu [tiu

nu

da

adeseori

`ntotdeauna

cteodat\

adeseori

niciodat\

niciodat\

s\ o
perfec]ionez `n
laborator

nu [tiu

s\ o transmit
altora `n vederea
realiz\rii

curajos

nelini[tit

`nsp\imntat

3/7

3/9

3/11

categoriei
celorlalte dou\
79. Unele persoane
se fac c\ nu m\
cunosc sau m\
evit\, iar eu nu
`n]eleg de ce
80. Oamenii m\
trateaz\ mai pu]in
amabil dect
a[ meritya-o pentru
bunele mel inten]ii
81. Folosirea de
cuvinte grosolane,
chiar atunci cnd in
grupul respectiv nu
sunt `mpreun\
b\rba]i [i femei
82. Am mai pu]ini
prieteni dect
majoritatea
oamenilor
83. ~mi place s\ fiu
printre mul]i
oameni cu care s\
vorbesc
84. De[i m\
consider\ cteodat\
farsor, oamenii m\
g\sesc totu[i
simpatic
85. Mi s- `ntmplat
ca in diverse
circumstan]e `n
societate s\ m\
pierd de emo]ie
86. Cnd m\ aflu
`ntr-un grup mic de
oameni, m\
mul]umesc s\
r\mn pe "ultimul
plan", l\sndu-i pe
al]ii s\ `ntre]in\
conversa]ia
87. Prefer s\ citesc

88. Atunci cnd


persoane autoritare
caut\ s\ exercite
presiuni asupra
mea, ac]ionez
exact contrar

da

adeseori

nu [tiu

din cnd `n cnd

m\ dezgust\
profund

m\ las\ indiferent

da

probabil

da

da

foarte des

da

un reportaj bun
despre conflicte
militare sau lupte
politice
da

nu sunt sigur

probabil

rar

mai mult sau mai


pu]in

nu [tiu

mai mult sau mai


pu]in

nu

niciodat\

`mi place

nu

nu

nu

aproape niciodat\

nu

un roman bun

nu

dorin]elor acestora
89. Superiorii [i
persoanele din
familia mea `mi fac
de obicei observa]ii
numai atunci cnd
acestea sunt `ntradev\r justificate
90. ~mi displace
felul `n care unele
persoane se uit\ la
oameni pe strad\
sau la
91. A[ prefera ca
pe parcursul unei
lungi c\l\torii

da

da

s\ citesc ceva
serios [i interesant

92. ~n situa]ii care


da
pot avea
consecin]e grave
nu trebuie s\ ezit\m
la a recurge la
glume [i ;a a ne
face asculta]i [i
`n]ele[i `n
detrimentul
polite]ei [i calmului
93. Dac\ `n cercul
nu m\ jeneaz\ deloc
meu de cuno[tin]e
exist\ persoane
care nu m\ agreaz\
[i `mi dau de
`n]eles c\ nu le plac
94. M\ simt jenat
da
cnd primesc elogii
sau complimente
95. A[ prefera s\
cu o retribu]ie
am un salariu
fix\, sigur\

96. Pentru a fi `n
permanen]\
informat, la curent
cu ceea ce se
`ntmpl\, prefer
97. ~mi place s\
iau parte activ\ la
activit\]i sociale, s\
lucrez `n cadrul
unor comisii etc
98. Nu sunt
mul]umit dect
atunci cnd,

s\ discut
problemele cu
oamenii
da

da

mai mult sau mai


pu]`n

ar fi posibil

nu [tiu

`ntre a [i c

`ntre a [i c

mai mult sau mai


pu]in
`ntre a [i c

`ntre a [i c

nu

nu

s\-mi petrec timpul


vorbind de una de
alta cu un tovar\
[ de drum
nu

aceasta m\ sup\r\

nu
cu o retribu]ie
care s\ depind\ de
capacitatea mea [i
de rezultatele
ob]inute `n munc\
s\ m\ bizui pe
faptele `nse[i

mai mult sau


mai pu]in

nu

mai mult sau mai


pu]in

nu

`nainte de a trece
la `ndeplinirea unie
sarcini, au fost
examinate
`ndeaproape cele
mai mici detalii
99. Se `ntmpl\ ca
lucruri m\runte s\
m\ supere mult
100. Dorm bine f\r\
a fi agitat [i f\r\ a
vorbi `n somn
101. Dac\ ar fi s\
aleg, a[ prefera ca
`n activitatea mea
profesional\
102.
"Dimensiunea" este
fa]\ de "l\]ime"
ceea ce
"necinstea" este
fa]\ de
`nchisoare
p\cat furt
103. "AB" este
fa]\ de "tu" ceea
ce "SR" este fa]\
de
104. Cnd oamenii
fac sau spun lucruri
nesocotite
105. Cnd se
vorbe[te tare `n
timp ce ascult
muzic\
106. Cred c\
a[ putea fi
considerat(\) ca
fiind
107. Iau parte la
`ntruniri doar
numai atunci cnd
sunt obligat(\)
108. Este mai bine
s\ fii realist s\ nu
a[tep]i la prea
multe dect s\ crezi
c\ toate se vor
rezolva
109. Cnd m\
gndesc la
dificult\]ile care
vor ap\rea `n
activitatea mea

da
`ntotdeauna

este posibil

nu

adeseori

foarte rar

s\ am de-a face cu
publicul

qp

`mi este indiferent


reu[esc s\ r\mn
concentrat(\) [i nu
m\ las distras(\)
mai mult o
persoan\ calm\

da

adev\rat

`ncerc s\ prev\d
cum voi proceda
`nainte ca ele s\ se
produc\

nu [tiu

s\ lucrez cu acte,
neavnd de-a face
cu publicul

pq

nu [tiu
`ntre a si c

`ntre a [i c

nu [tiu

nu [tiu

nu [tiu

`i dispre]uiesc
aceasta `mi
spulber\ pl\cerea [i
m\ sup\r\
mai mult o
persoan\ violent\

nu

nu este adev\rat

`mi spun c\ le voi


putea face fa]\
cnd va fi
momentul

110. M\ apropii cu
u[urin]\ de oameni
cu ocazia
`ntrunirilor
111. Cnd se cere
pu]in\ diploma]ie
sau munc\ de
convingere pentru
a-i determina pe
oameni s\ fac\
ceva, se apeleaz\
la mine
112. Cred c\ este
mai interesant s\ fii
113. Dac\ am
certitudinea c\
cineava este
nedrept sau egoist,
1i spun acest lucru
chiar dac\ aceasta
`mi
cauzeaz\ nepl\ceri

da

nu sunt sigur

adeseori

uneori

[eful unui oficiu


de plasare a
tinerilor

da

nu [tiu

probabil

114. Spun lucruri


stranii, `n glum\,
numai pentru a-i
da
uimi pe oameni [i a
vedea cum
reac]ioneaz\
115. Mi-ar pl\cea s\
scriu pentru o
revist\ la rubrica de da
spectacole (teatru,
concerte, oper\ etc)
116. Simt nevoia
de a mzg\li o
hrtie sau de a m\
agita atunci cnd
niciodat\
trebuie s\ stau pe
scaun `n timpul
unei [edin]e
117. Dac\ cineva
`mi poveste[te
ceea ce [tiu c\ nu
corespunde
este un mincinos
realit\]ii, `mi
formez imediat
p\rerea c\
118. Am senza]ia
adeseori
unei vagi
amenin]\ri cu
pedeapsa, chiar

nu

niciodat\

[ef serviciu
contabil-financiar

nu

mai mult sau mai


pu]in

nu

mai mult sau mai


pu]in

nu

uneori

`ntre a si c

rar

aproape
`ntotdeauna

este prost informat

niciodat\

atunci cnd nu am
f\cut nici un r\u
119. Este exagerat\
ideea c\ o boal\
poate fi att de
natur\ psihic\, ct [i
de natur\ fizic\
120. Fastul [i
str\lucirea marilor
ceremonii oficiale
sunt obiceiuri care
ar trebui men]inute
121. Dac\ oamenii
ar crede despre
mine c\ sunt prea
vis\tor sau prea
original, ma[ sup\ra
122. Pentru a
realiza ceva,
a[ prefera s\ lucrez
123. Trec prin
perioade `n care
`mi este greu s\ m\
ab]in s\ nu m\
comp\timesc
124. M\ sup\r prea
repede pe oameni
125. Pot renun]a cu
u[urin]\ la unele
obiceiuri f\r\ a mi
se `ntmpla s\ le
reiau
126. La salariu
egal, a[ prefera s\
fiu
127. "Mai bun" fa]\
de "cel mai r\u"
este ca "mai lent"
fa]\ de
128. Care dintre
cele trei r\spunsuri
de mai jos trebuie
pus `n continuare
urm\torului grup de
litere
xOOOOxxOOOxxx
129. Mi se `ntmpl\
ca atunci cnd vine
momentul s\ fac
ceea ce mi-am
propus [i de care
m-am bucurat
dinainte, s\ nu mai

da

mai mult sau mai


pu]in

nu

da

mai mult sau mai


pu]in

nu

mult

`mpreun\ cu al]ii
(`n grup)

adeseori

pu]in

deloc

nu [tiu

singur(\)

cteodat\

niciodat\

adeseori

cteodat\

niciodat\

`ntotdeauna

uneori

niciodat\

jurist

nu [tiu

navigator sau pilot

vioi

cel mai bun

cel mai rapid

Oxx

OOxxxx

xOOO

cteodat\

foarte rar

niciodat\

am chef de lucru
130. Sunt att de
absorbit de ceea ce
fac `nct oamenii
din jurul meu care
fac zgomot nu m\
deranjeaz\
131. Mi se `ntmpl\
s\ povestesc unor
persoane
necunoscute lucruri
carei s epar
importante, chiar
dac\ acestea nu m\
`ntreab\ nimic
132. Multe dintre
orele mele libere le
petrecdiscutnd cu
prietenii despre
momentele pl\cute
petrecute alt\dat\
`mpreun\
133. ~mi place s\
m] dedau la fapte
curajoase, chiar
imprudente, numai
`n joac\
134. O camer\ `n
dezordine
135. M\ consider o
persoan\ foarte
sociabil\, care
viziteaz\ mult\ lume
136. ~n convorbiri
[i discu]ii
137. Prefer muzica
138. Apreciez mai
mult frumuse]ea
unui poem dect a
unei arme
perfec]ionate
139. Dac\ o
observa]ie a mea
bine plasat\ trece
neobservat\
140. Mi-ar pl\cea s\
lucrez `ntr-un
serviciu de
reeducare a
delincven]ilor pu[i

`n majoritatera
cazurilor

cteodat\

adeseori

foarte rar

uneori

niciodat\

da

mai mult sau mai


pu]in

nu

da

mai mult sau mai


pu]in

nu

nu-mi place deloc

mai mult sau mai


pu]in

`mi place

da

mai mult sau mai


pu]in

nu

`mi exprim liber


emo]iile
u[oar\, antrenant\

da

nu insist
da

mai mult sau mai


pu]in
`ntre a [i c

posibil

nu [tiu
nu [tiu

`mi p\strez
emo]iile pentru
mine
emo]ional\ [i
sentimental\
nu
o repet pentru a
da posibilitatea
oamenilor s\ o
remarce
nu

`n libertate
provizorie
141. Cnd ai rela]ii
cu diver[i
necunoscu]i trebuie
s\ fii prudent(\)
deoarece exist\
pericole de
contaminare [i alte
pericole care pot
ap\rea
142. Prefer s\
c\l\toresc `n
str\in\tate printr-o
organiza]ie
turistic\, pe un
itinerar stabilit de
c\tre acestea,
dect s\ decid
singur asupra
locurilor pe care le
voi vizita
143. Sunt
considerat pe
bun\ dreptate o
persoan\ care,
str\duindu-se s\
realizeze, a
reu[it sa
144. Dac\ se
`ntmpl\ ca
oamenii s\ abuzeze
de amabilitatea
mea, nu m\ sup\r [i
uit repede
145. Dac\ a[ fi
martorul unei
controverse
aprinse ivite `n
timpul unei discu]ii
`n grup
146. ~mi place s\mi organizez
singur(\) ceea ce
am de f\cut, f\r\ ca
al]ii s\ m\
`ntreup\sau s\-mi
dea sfaturi
147. ~n ac]iunile
mele m\ las
influen]at(\) de
unele sentimente
de gelozie
148. Sunt `ntru

da

da

da

mi-ar pl\cea s\
existe "un
`nving\tor"

da

cteodat\
da

nu [tiu

nu

probabil

nu

probabil

nu

nu sunt sigur

`ntre a [i c

mai mult sau mai


pu]in

foarte rar
`ntre a [i c

nu

a[ dori s\ se ajung\
la un consens

nu

niciodat\
nu

totul de acord cu
urm\toarea
afirma]ie" Chiar
dac\ se `n[eal\,
[eful este [ef"
150. Cnd sunt
da
nu sunt sigur
nu
angajat(\) `ntr-un
joc, sfaturile pe
care mi le dau cei
din jur m\ fac s\
gre[esc
151. Este
s\ fii artist(\)
nu [tiu
secretar(\) al unei
interesant
asocia]ii
152. Care dintre urm\toarele trei cuvinte nu face parte din aceea[i categorie cu
celelalte dou\
153. "Flac\ra" fa]\
spin
petale
parfum
de "c\ldur\" este ca
"trandafirul" fa]\ de
154. Am vise
adeseori
din cnd `n cnd
aproape niciodat\
agitate car `mi
tulbur\ somnul
155. Chiar dac\
`ntotdeauna
uneori
niciodat\
`mprejur\rile sunt
`ntr-adev\r
devaforabile
reu[itei unui lucru,
cred totu[i c\
trebuie s\ `ncerc
totul pentru a reu[i
156. ~mi place s\
da
mai mult sau mai
nu
fiu numit [ef `n
pu]in
itua]ii `n care [tiu
foarte bine ce are
de f\cut grupul pe
care urmeaz\ s\-l
conduc
157. A[ prefera s\
da
nu sunt sigur
nu
fiu `mbr\cat(\)
sobru [i clasic
dect s\ m\ fac
remarcat(\) printrun stil original, la
mod\
158. O sear\ lini[tit\ da
nu sunt sigur
nu
consacrat\ unei
activit\]i preferate
`mi este mai
pl\cute dect
participarea la o
reuniune plin\ de
anima]ie
159. R\mn
cteodat\
aproape niciodat\
niciodat\
refractar la
sugestiile

binevoitoare ale
altora, chiar atunci
cnd `mi dau
seama c\ nu am
dreptate
160. ~n toate
hot\rrile pe care le
iau, `mi fac
`ntotdeuana o
datorie din a m\
ghida dup\ regulile
fundamentale ale
binelui [i ale r\ului
161. M\ simt
stingherit atunci
cnd un grup de
oameni m\ prive[te
`n timp ce lucrez
162. Ce p\rei ave]i
despre urm\toarea
afirma]ie. DAt fiind
faptul c\ nu se
poate lucra
`ntotdeauna
chibzuit, f\r\
nepl\ceri, este
necesar s\ se
recurg\ cteodat\ la
constrngere
163. ~n [coal\
preferam (prefer)
164. Mi s-a
`ntmplat s\ m\
supere faptul c\ `n
lipsa mea unele
persoane
povesteau despre
mine r\uvoitor
numai lucruri
scornite de ele
165. Convorbirile
cu oamenii obi[nui]i
care se
conformeaz\ legilor
[i obiceiurilor
166. Unele lucruri
m\ sup\r\ att de
mult `nct prefer s\
nu mai vorbesc
despre ele
167. ~n educarea
unui copil este mai
important
168. Oamenii m\

da

da

de acord

limba romn\
uneori

sunt adesea foarte


interesante [i
instructive
da

s\ i se ofere
afec]iunea de care
acesta are nevoie
da

mai mult sau mai


pu]in

probabil

nu [tiu

nu [tiu
foarte rar

`mi sunt
indiferente

`ntre a [i c

nu [tiu
probabil

nu

nu

nu sunt de acord

matematica
niciodat\

m\ plictisesc
pentru c\ sunt
superficiale [i
lipsite de interes
nu

s\ `nve]e
obiceiurile [i bunele
maniere
nu

consider\ o
persoan\ integr\
(dintr-o bucat\)
echilibrat\ [i care
nu se las\ afectat\
de succesele [i
insuccesele vie]ii
169. Cred c\
da
societatea ar trebui
s\ aib\
`n]elepciunea de a[i schimba
obiceiurile [i chiar
de a renun]a la
cele `nvechite
170. Cred c\ `n
s\ se rezolve
lumea modern\
problema valorilor
este mai important morale
171. ~nv\] mai u[or citind dintr-o carte
172. Prefer s\ fac
ceva dup\ bunul
meu plac dect s\
m\ conformez
regulilor stabilite
173. ~nainte de a
argumenta ceva
caut s\ m\ asigur
de exactitatea a
ceea ce voi spune
174. Unele lucruri
"m\ calc\ pe nervi"
`ntr-un mod
insuportabil, cu
toate c\ `mi dau
seama c\ ele sunt
f\r\ importan]\
175. Mi se `ntmpl\
ca sub influen]a
unui impuls de
moment s\ spun
astfel de lucruri
`nct dup\ aceea s\
`mi par\ r\u c\ leam spus
176. Dac\ mi s-ar
cere s\ particp la o
ac]iune de
binefacere (chet\,
ajutor b\nesc etc)
177. Care dintre
urm\toarele trei
cuvinte nu face
parte din aceea[i

da

`ntotdeauna

cteodat\

mai mult sau mai


pu]in

nu [tiu
nu [tiu
nu sunt sigur

uneori

nu

probleme politice
participnd la o
discu]ie `n grup
nu

foarte rar, numai


atunci cnd situa]ia
o permite

foarte rar

niciodat\

uneori

`ntre a [i c

adeseori

a[ accepta

nu [tiu

larg

sinuos

a[ r\spunde
politicos c\ sunt
prea ocupat(\)
drept

categori cu
celelalte dou\
178. "~n curnd"
este fa]\ de
"niciodat\" ceea ce
"aproape" este fa]\
de
179. Dac\ fac o gaf\
`n societate,
reu[esc s-o uit
repede
180. Sunt
considerat(\) o
persoan\ "cu idei"
care are aproape
`ntotdeuane ceva
de propus la
probleme care se
ridic\
181. Cred c\ sunt
apt(\) pentru a m\
comporta cu snge
rece `n fa]a uno
185. ~mi place
munca in care
trebuie s\ fii
con[tiincios [i se
cere precizie
186. Fac parte din
categoria
oamenilor activi,
care nu pot sta
niciodat\ f\r\ s\ fac\
nimic
187. Sunt sigur(\)
c\ nu am omis nici
o `ntrebare din
acest chestionar [i
c\ am r\spuns de
fiecare dat\ a[a
cum trebuie

nic\ieri

aproximativ

`n dep\rtare

da

mai mult sau mai


pu]in

nu

da

da

probabil

mai mult sau mai


pu]in

nu

nu

da

`ntre a [i c

nu

da

`ntre a [i c

nu