Sunteți pe pagina 1din 8

SESIUNE RESTANTE iarna 2015 (16-22 februarie 2015)

DATA
An I ISA Satu M. (300 11)
An II ISA Satu M. (300 21)
16.02 FizicaV.Pop h 10 lab.fiz.b.Muncii (cj)
CNT.Lazar ora 16 (SM)
Lu
L.Eng.-Barabas ora 16; ora18 (SM)
17.02 AlgLazar h 16; AM ILazar h 18(SM)
MES S.Crisan 11-14 356 (cj)
L.Eng.-Barabas ora 16; ora18 (SM)
Ma
L.Eng.ora 12, Bd.Muncii B102(3)
18.02 Sport 9-12 Bd.Muncii (recuperari, ex.)(cj)
MP P.Dobra 11-14 40 (cj)
Mi
BUC I.Clitan 14-17 356 (cj)
BD Mitrea P. 17-20 40 (cj)
19.02 Sport 9-12 Bd.Muncii (recuperari, ex.)(cj)
BCE Taut ora 10 (SM)
Jo
Ch. Bolundut ora 16 (SM)
20.02 Prg.calc Ivanov ora 16 (SM)
SDA Ivanov ora 16 (SM)
Vi
21.02
S
22.02
D

DATA
16.02
Lu
17.02
Ma
18.02
Mi
19.02
Jo
20.02
Vi

An III ISA Satu M. (300 31)


LE Cordos 11-14 40 (cj)

IRA I Dulf 14-17 D21 (cj)


TS II P.Dobra 11-14 40 (cj)
IS Isoc 14-17 E17 (cj)
SED C.Avram 14-17 40 (cj)

An IV ISA Satu M. (300 41)

Mark. Constantinescu 11-14 P02 (cj)


SCD Hulea 14-17 H11 (cj)
SCR,IOM Sita 14-17 H11 (cj)
FD Miclea 8-11 D21 (cj)

EPA Festila 14-17 F (cj)

MP Enyedi 8-11 356


SCPC Nascu 11-14 40 (cj)

DATA
16.02
Lu
17.02
Ma
18.02
Mi

An I ISA e (303 11, 303 12)


Sport 9-12 Bd.Muncii (recuperari, ex.)
(zilnic, luni-vineri, 9-12)
Sport 9-12 Bd.Muncii (recuperari, ex.)
L.Eng.ora 12, Bd.Muncii B102(3)

An I ISA r (301 11301 15)


Sport 9-12 Bd.Muncii (recuperari, ex.)
(zilnic, luni-vineri, 9-12)
AM I D.Inoan 8-11 40
Fizica Birlea 11-14 F
BUC Valean 8-11 F
L.Engl ora 12 Baritiu 25 sala 211,216

19.02
Jo
20.02
Vi

Sport 9-12 Bd.Muncii (recuperari, ex.)

21.02
S
22.02
D

CB Valean 8-11 F
L.Engl ora 12 Baritiu 25 sala 211,216
Phys. Fechete 14-17 40

CProgr. Joldos 8-11 P03


Sport 9-12 Bd.Muncii (recuperari, ex.)

21.02
S

Algebra Rasa 8-11 P03


LD O.Cret 11-14 P03 (+D21)

22.02
D

MA I - M.Ivan 14-17 P03

Alg.(o) Pop V. 8-13 P02


Sport 9-12 Bd.Muncii (recuperari, ex.)
PC I.Costin 8-11 F
Sport 9-12 Bd.Muncii (recuperari, ex.)
ASDN O.Cret 11-14 P03 (+D21)

Studentii sunt rugati sa consulte frecvent programarea sesiunii! Sunt posibile modificari!! Site: www.ac.utcluj.ro

SESIUNE RESTANTE iarna 2015


DATA
An II ISA e (303 21, 303 22)
16.02 EMS Holonec 14-17 40 (+ H11)
Lu
17.02 L.Eng.ora 12, Bd.Muncii B102(3)
Ma
PM Moga ora 15 356
18.02 L.Eng. ora 12 Baritiu 25 211,216
Mi
DB D.Mitrea 17-20 40
19.02
Jo
20.02 DSA Joldos 8-11 P03
Vi
ADC R.Crisan 11-14 40
21.02
S
22.02
D

DATA
16.02
Lu
17.02
Ma
18.02
Mi
19.02
Jo
20.02
Vi

NC M.Ivan 14-17 P03


An III ISA e (303 31, 303 32)
EL Cordos 11-14 40
SI Busoniu 17-20 356
CE I Dulf 14-17 D21

An II ISA r A,B (301 21301 25)


MES R.Munteanu 14-17 P03
L.Eng. ora 12, Bd.Muncii M102(4)
MP(o) Cistelecan ora 14 G6
L.Eng. ora 12 Baritiu 25 211,216
BD - Mitrea P. 17-20 40
MP(s) Cistelecan 11-14 F
CAN Nascu 11-14 40
SDA Melenti 17-20 40
CN Gavrea B. 17-20 P03
An III ISA r (301 31301 34)
LE Cordos 11-14 40

ST II M.Dobra 11-14 40

IS P.Dobra 11-14 40
IRA I Dulf 14-17 D21
TS II P.Dobra 11-14 40

DES Astilean 14-17 40

SED Astilean 14-17 40

PEAC Festila 14-17 F

EPA Festila 14-17 F

An IV ISA e (303 41)


RCS Marcu 11-14 D21
MDA Folea 17-20 lab.303 Obs
Marketing Catana 11-14 P02
DCS Letia T. 17-20 40
EMD Szabo L. ora 9 lab.007 obs.

An IV ISA r (301 41301 44)


SCR Marcu 11-14 D21
MAD Folea 17-20 lab.303 Obs.
Marketing Catana 11-14 P02
SCD Letia T. 17-20 40
IOM Valean 8-11 F
MEA Szabo L. ora 9 lab.007 obs.
FD Miclea 8-11 D21
DPP Stanciu 11-14 D21
MP Enyedi 8-11 356
SCPC Nascu 11-14 40

21.02
S
22.02
D

DATA
16.02
Lu
17.02
Ma
18.02
Mi
19.02
Jo
20.02
Vi

RD Enyedi 8-11 D21


PPD Stanciu 11-14 D21
CPC Nascu 11-14 40

21.02
S
22.02
D

Studentii sunt rugati sa consulte frecvent programarea sesiunii! Sunt posibile modificari!! Site: www.ac.utcluj.ro

SESIUNE RESTANTE iarna 2015


DATA
An I Mas CAP (311 11)
16.02
Lu
SI Folea 17-20 lab.304 Obs.
17.02
Ma
18.02
Mi
MA Mitrea A. 17-20 40
19.02 Proiect 1; Cercetare 1 :
Jo
(ziua, sala si ora indrumatorului)
20.02 SA Nascu 11-14 40
Vi
APD Festila 14-17 F

An I Mas IAISC (312 11)


TIA Enyedi ora 16 lab. 308 obs.
SSATR T.Letia 17-20 40
MA Mitrea A. 17-20 40
EFAC Tamas L. ora 16 Dorobanti
Proiect 1; Cercetare 1 :
(ziua, sala si ora indrumatorului)

21.02
S
22.02
D

DATA
16.02
Lu
17.02
Ma
18.02
Mi
19.02
Jo
20.02
Vi

An I Mas ICAF (313 11)


TIA Enyedi ora 16 lab.308 obs.
SSATR T.Letia 17-20 40

An I Mas IA (314 11)


ABI Raica ora 16 C01
Cercetare 1 :
(ziua, sala si ora indrumatorului)

MA Mitrea A. 17-20 40
EFACTamas L. ora 16 Dorobanti
Proiect 1; Cercetare 1 :
(ziua, sala si ora indrumatorului)

PAC Damian ora 17 G114 bd.Muncii


CP (o) Miclea 17-20 lab.308 obs.
TAS(o) Miclea 17-20 lab.308 obs.

21.02
S
22.02
D

DATA
16.02
Lu
17.02
Ma
18.02
Mi
19.02
Jo
20.02
Vi

An II Mas CAP (311 21)


Proiect 3; Cercetare 3 :
(ziua, sala si ora indrumatorului)
SH, VA Moga ora 16 356
MCP Dulf 14-17 D21

An II Mas IAISC (312 21)


SR Folea 17-20 lab.304 Obs.
VA Moga ora 16 356
SE Letia T. 17-20 40
IA Valean 8-11 F

CI V.Muresan 17-20 E17


Proiect 3; Cercetare 3 :
(ziua, sala si ora indrumatorului)

21.02
S
22.02
D

Studentii sunt rugati sa consulte frecvent programarea sesiunii! Sunt posibile modificari!! Site: www.ac.utcluj.ro

SESIUNE RESTANTE iarna 2015


DATA
An II Mas ICAF (313 21)
16.02
Lu
SI Folea 17-20 lab.304 Obs.
17.02
Ma
MCPDulf 14-17, D21
18.02 Proiect 3; Cercetare 3 :
Mi
(ziua, sala si ora indrumatorului)
19.02
Jo
CADDamian ora 17 G114 bd.Muncii
20.02 MD R.Crisan 11-14 40
Vi

An II Mas IA (314 21)


Cercetare 3 :
(ziua, sala si ora indrumatorului)
SSATR T.Letia 17-20 40
PA Valean 8-11 F

MP Stan 17-20 356


CEBDR Sanislav 17-20 309 obs.

21.02
Sam
22.02
Dum

DATA
16.02
Lu
17.02
Ma
18.02
Mi
19.02
Jo
20.02
Vi
21.02
Sam
22.02
Dum

DATA
16.02
Lu
17.02
Ma
18.02
Mi
19.02
Jo
20.02
Vi
21.02
Sam
22.02
Dum

An I CTI r-A (302 11302 14)


MS Rosca D. 8-11 P03
ASDNVacariu 17-20 P03
L.Eng.ora 12, Bd.Muncii 102(3)
Fiz. Culea 11-14 D21
Sport9-12 Bd.Muncii (recuperari, ex.)
L.Eng. ora 12 Baritiu 25 211,216
Algebra (o) Pop V. 8-12 P02
Sport9-12 Bd.Muncii (recuperari, ex.)
Progr.calc. Ignat 8-11 40
Sport9-12 Bd.Muncii (recuperari, ex.)

An I CTI r-B (302 15302 18)


Sport9-12 Bd.Muncii (recuperari, ex.)
ASDNVacariu 17-20 P03
L.Eng.ora 12, Bd.Muncii M102(4)
Fizica Culea 11-14 D21
MS Rus M. 8-11 D21
Sport9-12 Bd.Muncii (recuperari, ex.)
AM I (o) Sintamarian 8-17 H11
Sport9-12 Bd.Muncii (recuperari, ex.)
Progr.calc. Ignat 8-11 40
Sport 9-12 Bd.Muncii (recuperari, ex.)
Algebra Rasa 8-11 P03

AM I M.Ivan 14-17 P03


An II CTI r-A (302 21302 25)
MES R.Munteanu 14-17 P03
BD C.Ivan 17-20 40
L.Eng.ora 12, Bd.Muncii 102(3)

An II CTI r-B (302 26302 29)


MES R.Munteanu 14-17 P03
BD Dragomir 17-20 D21
L.Eng.ora 12, Bd.Muncii M102(4)

L.Eng. ora 12 Baritiu 25 211,216


PLA Sebestyen 14-17 F

L.Eng. ora 12 Baritiu 25 211,216


PLA Sebestyen 14-17 F

CAN Peculea 8-11 D21


POO Vicas 17-20 F

CAN Peculea 8-11 D21


POO Vicas 17-20 F

CN Gavrea I. 17-20 P03

CN Gavrea I. 17-20 P03

Studentii sunt rugati sa consulte frecvent programarea sesiunii! Sunt posibile modificari!! Site: www.ac.utcluj.ro

SESIUNE RESTANTE iarna 2015


DATA An III CTI r-A (302 31302 34)
16.02 LE Cordos 11-14 40
Lu
17.02 PL Potolea 14-17 40
Ma
18.02 PF Negrescu 11-14 F
Mi
19.02 PMP Danescu 14-17 P03
Jo
IIA A.Groza 17-20 P03
20.02
Vi
SPG Gorgan 14-17 40
21.02
IS E.Todoran 14-17 40
Sam
22.02
Dum

DATA
16.02
Lu
17.02
Ma
18.02
Mi
19.02
Jo
20.02
Vi
21.02
Sam
22.02
Dum

DATA
16.02
Lu
17.02
Ma
18.02
Mi
19.02
Jo
20.02
Vi

An IV Ca-opt1 (302 41, 302 42)


SD Salomie 11-14 P03

An III CTI r-B (302 35302 37)


LE Cordos 11-14 40
PL Lemnaru 14-17 40
PF Negrescu 11-14 F
PMP Danescu 14-17 P03
IIA Marginean 17-20 P03
SPG Melenti 17-20 40
IS E.Todoran 14-17 40

An IV Ca-opt2 ( 302 42, 302 43)


SD Salomie 11-14 P03
CPD C.Ivan 17-20 40

Marketing Catana 11-14 P02

SRF Nedevschi 8-11 40


PSO(o) Colesa 8-16 E15
RC Dadarlat 11-14 P03
SIEEP Baruch 8-11 40

An IV Ti-opt1 (306 41, 306 42)


SID T.Cioara 11-14 P03

PT E.Chifu 1417 D21


DPP Stanciu 11-14 D21
RC Dadarlat 11-14 P03
PIU Stefanut 14-17 40

An IV Ti-opt2 ( 306 42, 306 43)


SID T.Cioara 11-14 P03

Marketing Catana 11-14 P02

II Sebestyen 14-17 F
IOC Marita 14-17 P03
ASO Colesa 8-11 E15
RC Dadarlat 11-14 P03

SE Slavescu 11-14 H11


ABD Mitrea P. 17-20 40
DPP Stanciu 11-14 D21
RC Dadarlat 11-14 P03
TM(o) Melenti 11-16 E17

21.02
Sam
22.02
Dum

Studentii sunt rugati sa consulte frecvent programarea sesiunii! Sunt posibile modificari!! Site: www.ac.utcluj.ro

SESIUNE RESTANTE iarna 2015


DATA
An I CTI e (304 11304 14)
16.02 SM Rosca D. 8-11 P03
Lu
Sport9-12 Bd.Muncii (recuperari, ex.)
17.02 Sport9-12 Bd.Muncii (recuperari, ex.)
Ma
L.Eng.ora 12, Bd.Muncii B102(3)
18.02 L.Eng. ora 12 Baritiu 25 211,216
Mi
Phys. Fechete 14-17 40
19.02 Sport9-12 Bd.Muncii (recuperari, ex.)
Jo
20.02 C.Progr. Joldos 8-11 P03
Vi
Sport9-12 Bd.Muncii (recuperari, ex.)
21.02
Sam
22.02
Dum

DATA
16.02
Lu
17.02
Ma
18.02
Mi
19.02
Jo
20.02
Vi
21.02
Sam
22.02
Dum

DATA
16.02
Lu
17.02
Ma
18.02
Mi
19.02
Jo
20.02
Vi

An II CTI e (304 21304 25)


EMS Holonec 14-17 40 (+ H11)
ALP(col.) Cebuc ora 9, 202 Obs.
L.Eng.ora 12, Bd.Muncii M102(4)
L.Eng. ora 12 Baritiu 25 sala 211,216
DB Cenan 17-20 F
ALP(ex.o) Cebuc ora 9, 16B
OOP Joldos 8-11 P03
ADC Dadarlat 11-14 P03

Algebra Rasa 8-11 P03


LD O.Cret 11-14 P03 (+D21)

MA I - M.Ivan 14-17 P03

NC M.Ivan

14-17 P03

An III CTI e (304 31304 34)


EL Cordos 11-14 40

An IV CTI e (304 41304 44)


DS Salomie 11-14 P03

LP(o) Potolea 8-13 E15

Marketing Catana 11-14 P02


PDC Rarau 17-20 H11

IAI Letia A. 17-20 D21


DMP Marita 14-17 P03
FP Groza 17-20 P03

TD E.Chifu 14-17 D21


PRS Nedevschi 8-11 40
PPD Stanciu 11-14 D21
OSD(o) Colesa 8-16 E15
CN Dadarlat 11-14 P03
UID Gorgan 14-17 40

GPS Gorgan 14-17 40


SE E.Todoran 14-17 40

IOSPD Baruch 8-11 40

An I Mas RCSD, IVA


SD Salomie 11-14 P03

An I Mas IS, IC
SD Salomie 11-14 P03

Proiect 1; Cercetare 1 :
(ziua, sala si ora indrumatorului)

Proiect 1; Cercetare 1 :
(ziua, sala si ora indrumatorului)

SAI Letia A. 17-20 D21


VA Nedevschi 8-11 40

SAI Letia A. 17-20 D21


VA Nedevschi 8-11 40

RC Dadarlat 11-14 P03

RC Dadarlat 11-14 P03

21.02
Sam
22.02
Dum

Studentii sunt rugati sa consulte frecvent programarea sesiunii! Sunt posibile modificari!! Site: www.ac.utcluj.ro

SESIUNE RESTANTE iarna 2015


DATA
An I Mas TIE (325 11)
16.02 SD Salomie 11-14 P03
Lu
17.02
Ma
18.02 IP Dinsoreanu 8-11 40
Mi
19.02 Proiect 1; Cercetare 1 :
Jo
(ziua, sala si ora indrumatorului)
20.02 RC Dadarlat 11-14 P03
Vi
21.02
Sam
22.02
Dum

DATA
16.02
Lu
17.02
Ma
18.02
Mi
19.02
Jo
20.02
Vi

An I Mas CSC (326 11)


BD Dragomir 17-20 D21

Proiect 1; Cercetare 1 :
(ziua, sala si ora indrumatorului)
BAC Farkas 14-17 356
PC Ignat 8-11 40
SP Rasa 8-11 P03

BE Sabo-Martis 17-20, E15


An II Mas RCSD (321 21)
SI K.Marton 17-20 H11
Proiect 3; Cercetare 3 :
(ziua, sala si ora indrumatorului)
IP Dinsoreanu 8-11 40
TC A.Crisan 17-20 Aula Inst.

SDC Dadarlat 11-14 P03

An II Mas IVA (322 21)

Proiect 3; Cercetare 3 :
(ziua, sala si ora indrumatorului)
IP Dinsoreanu 8-11 40
TC A.Crisan 17-20 Aula Inst.

RV Gorgan 14-17 40
PLN T.Muresan 17-20 356

21.02
Sam
22.02
Dum

DATA
16.02
Lu
17.02
Ma
18.02
Mi
19.02
Jo
20.02
Vi
21.02
Sam
22.02
Dum

An II Mas IS (323 21)


Proiect 3; Cercetare 3 :
(ziua, sala si ora indrumatorului)
FP, ST Suciu 17-20 E17
IP Dinsoreanu 8-11 40
TC A.Crisan 17-20 Aula Inst.

An II Mas IC (328 21)


Proiect 3; Cercetare 3 :
(ziua, sala si ora indrumatorului)

IP Dinsoreanu 8-11 40
TC A.Crisan 17-20 Aula Inst.
IOC Marita 14-17 P03

SCD Baruch 8-11 40

Studentii sunt rugati sa consulte frecvent programarea sesiunii! Sunt posibile modificari!! Site: www.ac.utcluj.ro

SESIUNE RESTANTE iarna 2015


DATA
An II Mas TIE (325 21)
16.02 TWEB V.Chifu 17-20 F
Lu
17.02 DWBI Potolea 14-17 40
Ma
18.02
Mi
TC A.Crisan 17-20 Aula Inst.
19.02 Proiect 3; Cercetare 3 :
Jo
(ziua, sala si ora indrumatorului)
20.02 PISI(o) I.L.Muntean 14-18 H11
Vi
21.02
Sam
22.02
Dum

An II Mas CSC (327 21)


Discipline optionale (3):
(ziua, sala si ora titularului)
DWBI Potolea 14-17 40

TC A.Crisan 17-20 Aula Inst.


Cercetare 3 :
(ziua, sala si ora indrumatorului)

BE Sabo-Martis 17-20 E15

Studentii sunt rugati sa consulte frecvent programarea sesiunii! Sunt posibile modificari!! Site: www.ac.utcluj.ro