Sunteți pe pagina 1din 8

Proiectarea demersului didactic este o activitate desfasurata de profesor menita sa anticipeze

etapele si
modalitatile de organizare si de desfasurare concreta a procesului instructiv-educativ.
Proiectarea demersului didactic pentru o disciplina presupune:
1. studiul programei scolare;
2. planifcarea calendaristica;
3. proiectarea unitatilor de nvatare;
4. proiectarea activitatii didactice (a lectiei.
I. 1. Algoritmul proiectarii didactice
Proiectarea didactica presupune urmatorul algoritm:
1. Stabilirea obiectivelor educationale. - !"iectivele educationale sunt elementele cele
mai importante n realizarea proiectarii didactice.#cestea sunt precizate n programele
scolare$ programe ce sunt caracterizate ca documente ofciale si o"ligatoriu de parcurs.
Profesorii tre"uie sa ai"a n vedere$ n primul r%nd$ o"iectivele care circumscriu trunc&iului
comun$ partea o"ligatorie a programei scolare si care va constitui temeiul realizarii evaluarii
nationale (capacitate si "acalaureat. 'e asemenea$ o"iectivele trunc&iului comun vor
contri"ui la conturarea proflului de formare la sf%rsitul nvatam%ntului o"ligatoriu. Pe de alta
parte$ n functie de deciziile care se vor lua la nivelul fecarei clase$ cadrele didactice tre"uie
sa tina cont de o"iectivele care contureaza curriculum e(tins$ n cazurile claselor capa"ile
de performanta n anumite domenii$ ale unei motivatii superioare pentru aceste discipline.
2. Selectarea si organizarea continuturilor de nvatare. - #ceasta etapa consta n
selectarea si organizarea continuturilor n concordanta cu o"iectivele educationale urmarite.
#ctivitatea instructiv educativa tre"uie sa fe centrata pe o"iective si nu pe continuturi$
continuturile reprezent%nd o punte de legatura ntre o"iective si elevi. )n rol important n
selectarea si organizarea continuturilor l constituie identifcarea unitatilor de nvatare.
Plec%nd de la identifcarea unitatilor de nvatare tre"uie delimitat$ sta"ilit si ordonat unitatile
structurale (capitole$ su"capitole$ lectii. 'e asemenea$ tre"uie sa se tina seama de
su"iectele pentru fecare lectie$ prelucr%nd si ordon%nd logic notiunile n concordanta cu
posi"ilitatile de asimilare ale elevilor si cerintele demersului educational.
3. Alegerea strategiilor de predare-nvatare. - *trategiile de predare-nvatare privesc
modul de organizare si conducere a actului didactic prin concordanta si m"inarea efcienta a
continutului nvatarii cu metodelor de nvatare$ cu mi+loacele didactice$ cu formele de
organizare a procesului instructiv-educativ n vederea atingerii o"iectivelor propuse. ,a
alegerea strategiilor didactice tre"uie sa se tina cont de specifcul disciplinei$ de
particularitatile de v%rsta ale elevilor$ precum si de tipul de lectie a"ordat.
4. Stabilirea metodelor si tehnicilor de evaluare. - -eprezinta partea fnala a demersului
de proiectare didactica prin care profesorul va masura efcienta ntregului proces instructiv-
educativ. Proiectarea demersului evaluativ va avea n vedere momentul n care se realizeaza
evaluare (la nceputul
procesului de predare-nvatare$ pe parcursul derularii sale sau la sf%rsitul demersului$ dar si
metodele si te&nicile de evaluare. Proiectarea modulului de realizare a evaluarii va
avea ca fnalitate asigurarea unui feed-"ac. de calitate at%t pentru elevi$ c%t si pentru cadrul
didactic$ care$ pe "aza prelucrarii informatiilor o"tinute$ si vor regla modul de desfasurare a
demersului didactic.
/n privinta instrumentelor de evaluare se pun c%teva ntre"ari:
0are sunt o"iectivele cadru si o"iectivele de referinta ale programei scolare$
pe care tre"uie sa le realizeze elevii 1
0are sunt performantele minime$ medii si superioare pe care le pot atinge elevii$
pentru a demonstra ca au atins aceste o"iective 1
0are este specifcul colectivului de elevi pentru care mi propun evaluarea 1
0%nd si n ce scop evaluez 1
Pentru ce tipuri de evaluare optez 1
0u ce instrumente voi realiza evaluarea 1
0um voi proceda pentru ca fecare elev sa fe evaluat prin tipuri de pro"e c%t mai
variate$
astfel nc%t evaluarea sa fe c%t mai o"iectiva si relevanta 1
0um voi folosi datele oferite de instrumentele de evaluare administrate$ pentru a elimina
2ventualele "loca+e constante n formarea elevilor si pentru a asigura progresul scolar al
fecaruia
dintre ei 1
-aspunsul la aceste ntre"ari tre"uie sa conduca la evidentierea progresului nregistrat de elevi$
ating%ndu-se n aceste fel o"iectivele propuse n programa scolara.
I. 2. Studiul programelor scolare
'ocumentele de proiectare didactica sunt documente administrative realizate de catre profesor
dupa o lecturare atenta a programei scolare. Programele scolare sunt centrate pe o"iective3competente
si nu mai tre"uie vizata ca o ta"la de materii$ care sa fe parcursa ntr-o anumita perioada de timp. /n
acest sens$ profesorul tre"uie sa ai"a o vedere de ansam"lu asupra ntregului curriculum alocat unui an
de studiu$ sa cunoasca programele disciplinelor nrudite pentru o a"ordare interdisciplinara a anumitor
teme si sa personalizeze demersul didactic$ tin%nd seama de specifcul elevilor carora li se adreseaza.
,ectura programelor scolare tre"uie sa scoata n valoare relatiile care e(ista ntre o"iectivele
cadru 4 o"iectivele de referinta - activitatile de nvatare - continuturi si modalitatile de evaluare.
I. 3. Planifcarea calendaristica orientativa
Planifcarea calendaristica este un document scolar administrativ care asociaza elementele
programei scolare cu alocarea de timp$ considerata optima de catre profesor$ pe parcursul unui an
scolar. Planifcarile calendaristice pot f:
anuale - se ntocmesc pe un an de studiu;
semestriale - continutul din planifcarea anuala se distri"uie pe semestre.
Pentru realizarea planifcarilor calendaristice se recomanda parcurgerea etapelor:
1. identifcarea unitatilor de nvatare;
2. sta"ilirea succesiunii de parcurgere a unitatilor de nvatare;
3. asocierea o"iective de referinta - continuturi respectiv$ competente specifce -
continuturi;
4. alocarea timpului necesar parcurgerii fecarei unitati de nvatare.
Planifcarile calendaristice pot f realizate pornind de la urmatoare ru"ricatie:
nitatea scolara!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pro"esor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#isciplina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$lasa!!!!!!%r. ore&saptam'na!!!!!!!
Programa scolara!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anul scolar!!!!!!!!!!!
Planifcare calendaristica
Semestrul I( II
)nitatea
de
invatare
!"iective
de
referinta3

0ompetent
e
specifce

0ontinuturi 5r.d
e
ore
*apt. !"s.
1 2 3 4 6 7
I. ). Proiectarea unitatii de nvatare
! unitate de nvatare constituie o structura didactica desc&isa si 8e(i"ila ce prezinta
urmatoarele caracteristici:
determina formarea la elevi a unui comportament specifc$ generat prin integrarea unor
o"iective de
referinta3competente specifce;
este unitara din punct de vedere tematic;
se desfasoara n mod sistematic si continuu pe o perioada de timp;
se fnalizeaza prin evaluare 93:;.
/n vederea proiectarii unitatii de nvatare$ profesorul tre"uie sa identifce elementele necesare
demersului didactic. Pentru aceasta$ se vor parcurge urmatoarele etape:
1. identifcarea o"iectivelor3competentelor$ (/n ce scop voi face 1;
2. selectarea continuturilor$ (0e voi face 1;
3. analiza resurselor sau a strategiilor didactice: metode de predare-nvatare$ mi+loace
didactice$ locul
de desfasurare a activitatii didactice$ formele de organizare si desfasurare a activitatii
didactice$ timp$
(0u ce voi face 1;
4. determinarea activitatilor de nvatare$ (0um voi face 1;
6. sta"ilirea instrumentelor de evaluare$ (0%t s-a realizat.
Proiectul unei unitati de nvatare poate f realizat pornind de la urmatoare ru"ricatie;
nitatea scolara!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pro"esor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#isciplina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$lasa!!!!!!%r. ore&saptam'na!!!!!!!
Programa scolara!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anul scolar!!!!!!!!!!
Proiectul unitatii de nvatare

)nitatea de nvatare<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
5umarul de ore alocate<<<<<<<

0ontinuturi !"iective de referinta3
0ompetente *pecifce #ctivitati de invatare -esurs
e
2valuar
e
1 2 3 4 6
I. *. Proiectarea lectiei
Proiectarea unei lectii este operatia de identifcare a secventelor instructionale ce se deruleaza n
cadrul unui
timp determinat$ de o"icei$ o ora scolara.
Proiectarea lectiei presupune parcurgerea unor etape:
1. +ormularea clara a obiectivelor operationale
!"iectivele operationale indica efectele o"serva"ile la sf%rsitul lectiei. Pentru a f atinse$
o"iectivele de referinta3competentele specifce din programa scolara$ acestea sunt transpuse$ la nivelul
lectiei$ n o"iective operationale a caror caracteristici sunt prezentate n cele ce urmeaza:
se e(prima n functie de elev3clasa de elevi;
indica o modifcare concreta de comportament;
descriu efecte o"serva"ile;
precizeaza conditii n care se manifesta comportamentul;
pot preciza nivelul realizarii.
2. Selectarea si analiza continuturilor.
/ntruc%t cantitatea de informatii este e(trem de mare$ e(ista tentatia de a suprancarca
programul elevului prin introducerea a c%t mai multe notiuni din c%t mai multe domenii. /n consecinta$
profesorul are sarcina de a selecta si de a analiza din multitudinea de informatii pe cele utile elevului
astfel nc%t sa atinga o"iectivele3competentele prevazute n programa scolara. 'e asemenea$ tot n
sarcina profesorului cade si
estimarea capacitatii fzice si intelectuale a clasei la care preda. #sadar$ tre"uie estimat nivelul de
pregatire$ interesul nvatarii$ ritmul de munca al elevilor$ precum si capacitatea necesara trecerii la un
nivel superior de nvatare a acestora.
Predarea unei discipline te&nice impune parcurgerea n conformitate cu modelul stiintifc$
precum si respectarea logicii didactice. 5otiunile de specialitate vor f astfel restructurate si adaptate
v%rstei elevilor nc%t sa poata f usor ntelese si asimilate.
#naliza continutului activitatii de nvatare presupune:
identifcarea continuturilor cu o"iectivele de referinta3competentele specifce din
programa scolara;
divizarea si organizarea continutului;
sta"ilirea ordinii de parcurgere a elementelor de continut;
sta"ilirea relatiilor dintre elementele de continut.
3. Analiza resurselor.
#ceasta presupune:
a, analiza a resurselor umane:
particularitatile elevilor (nivelul de cunostinte$ motivatia nvatarii$ ritmul de nvatare;
competentele cadrului didactic (competente de "aza ale cadrului didactic$ competentele n
specialitate$ psi&opedagogice si metodice precum si competentele psi&orelationale.
b, analiza a resurselor materiale-
mi+loace de nvatam%nt;
mediul de instruire;
timpul aferent desfasurarii lectiei.
). Adoptarea strategiei didactice.
/n scopul atingerii o"iectivelor operationale f(ate$ actul educational prevede o strategie
didactica reprezentata printr-un ansam"lu de metode$ mi+loace si forme de organizare a clasei de elevi.
#legerea acestor strategii se face n functie de:
o"iectivele operationale;
natura continutului;
particularitatile elevilor;
competentele cadrului didactic;
conditii materiale din dotare;
timp disponi"il.
*. .valuarea instrumentelor si probelor de evaluare.
=nstrumentele de evaluare sunt concepute la nceputul activitatii didactice (lectiei si servesc la
masurarea atingerii o"iectivelor operationale. 2valuarea tre"uie sa fe centrata pe unitatea de nvatare$
sa fe n raport cu o"iectivele prevazute n programa scolara si sa evidentieze progresul nregistrat de
elev n raport cu sine nsusi.
Pentru proiectarea unei lectii$ profesorul va ela"ora un proiect de lectie a carui structura este
prezentat n cele ce urmeaza:
#. 'ate generale de identifcare
nitatea scolara!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pro"esor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#isciplina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$lasa !!!!!! %r. ore&saptam'na!!!!!!
Programa scolara!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anul scolar!!!!!!!!!!
Proiect de lectie
nitatea de nvatare-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/ectia- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0ipul lectiei- <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#urata lectiei- <<<<<<<<<<<<<
/ocul de des"asurare- <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
$ompetenta specifca- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1biective operationale. ,a sf%rsitul lectiei elevii vor f capa"ili:
1 1. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
1 2. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

1 n. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
$ontinutul activitatii de instruire
$od Arii de continut Sub-arii de continut
$1
$2
-
$n
#iagrama obiective-continuturi

1biective&
$ontinuturi $1 $2 2 $n
11
12
2
1n
3etode si procedee de instruire<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
3i4loace de nvatam'nt-
$od #enumirea resurselor materiale
>.0ontinutul stiintifc al lectiei
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>i"liografe
91; <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0. 'esfasurarea lectiei
Evenimentele
i nstruirii
Continut/
Obiective
T
i
m
p
Activitatea profesorului Activitatea elevului
Strategie didactica
Evaluare Metode de
invatamant
Mijloace de
invatamant
Forme de
organizare
a
activitatii
1 ! " # $ % &
'. 2valuarea cunostintelor
1. +orma de evaluare - proba de evaluare propriu-zisa
sta"ilirea tipului de test;
identifcarea o"iectivelor;
selectarea continuturilor ce urmeaza a f evaluate;
construirea itemilor.
2. #iagrama obiective&itemi5
3. .talonul de rezolvare si puncta4ul pentru fecare item 6baremul de notare,.
0unostintele do"%ndite de elevi pot f evaluate prin diverse metode. 2ste indicat ca la ntocmirea
pro"elor de
evaluare sa se tina cont pe c%t posi"il de cerintele enumerate mai sus$ astfel nc%t procesul de evaluare
sa duca la
culegerea unor informatii c%t mai utile n vederea luarii unor decizii ulterioare.