Sunteți pe pagina 1din 40

GHID METODOLOGIC PENTRU IMPLEMENTAREA

PROIECTELOR DE INCLUZIUNE COLAR A


ELEVILOR DEZAVANTAJAI

Diana Dmean
Julia Todea

Cluj-Napoca, Romnia

2011

Acest proiect a fost posibil prin programul Strengthening the


Evidence Based
Practice of educational CSOs Initiative, cu sprijinul financiar al
Education Support
Program - Open Society Foundation.
Programul Strengthening the Evidence Based Practice of Educational CSOs Initiative
urmrete
dezvoltareastrategiilordecercetaredincadrulONGurilorcuprofileducaional,cuscopuldeaintegra
cusuccesnclase i colicopiiicareprovindinmediidezavantajate.Programulpuneaccentulpe
construirea iutilizareadeinstrumentebazatepeevidene(evidencebased).
Programul iapropussajuteONGurilecuprofileducaionalnurmtoarelemoduri:
1)Aprofundareacapacitilordeanaliz idezvoltareauneistrategiidecercetare;
2)Dezvoltareaunorprotocoale istrategiipentruculegereasistematicdedate;
3)Implementareaunormetodedeevaluarearezultatelor iutilizareadeinstrumenteadaptaten
funciederezultateleurmrite.
nacestprogram,auparticipat11 ri:AfricadeSud,Argentina,Azerbaidjan,Bulgaria,Namibia,
Macedonia,Pakistan,Polonia,Romnia,Serbia iUngaria.
***
Proiectulpropus iacceptatpentrufinanarencadrulacestuiprogrameste Guidelines for CSOs to
design effective and inclusive educational strategies for disadvantaged children
(Recomandri
pentru ONG-uri n vederea proiectrii de strategii eficace de incluziune educaional a
copiilor
dezavantajai) iafostimplementatnRomniadectreFundaiaRomnpentruCopii,Comunitate
iFamilie(FRCCF)nperioadaianuarieseptembrie2011.
ncadrulacestuiproiect,FRCCFacolaboratcuCentruldeEvaluareaProfiluluiSocioEducaional
(CEPSE)delaFacultateadeSociologie iAsistenSocialaUniversitiiBabeBolyai.

Necesitatea proiectului

Pentruasprijiniextinderea idiversificareaserviciiloreducaionalealeONGlornaafelnct
acesteassepliezectmaibinepenevoilerealealebeneficiarilorlor,estenevoiedeoanalizcorect
(bazatpefapteevidencebased)anevoilor iproblemeloracestoraprecum idedemonstrarea
impactuluipozitivalinterveniilorsocioeducative.

Grupul int al proiectului

Proiectulseadreseazunorgrupuri intladounivele:
Nivelul 1:ONGurileeducaionalecaredorescsifundamentezeserviciile(analiznevoi iimpact)
folosindusedeevidene,decercetare, i
Nivelul 2:eleviicuriscdeabandonsaueec colar,careauproblemedeincluziune colar:elevi
repeteni,corigeni,careprovindinfamiliidefavorizate(familiisrace,familiinumeroase i/sau
monoparentale,familiidezorganizate,familiincareexistviolen,neglijen,abuz;adolescenisau
tinericarenvaomeseriecarenulisepotrivete,etc.

Rezultatele proiectului
ncadrulproiectuluiaufostelaborate,testate ivalidateoseriede instrumente cantitative i
calitative,carevorfiprezentatenghiduldefa.Propunemacesteinstrumentespecialitilordin
ONGuricuprofileducaional inunumai,carevor:
smsoaregraduldeincluziunealelevilornclas/ coal;

sidentificeproblemeledeincluziune colarnrndulelevilordezavantajai;

sidentificecazuriderisc colarnrndulelevilorproveniidinmediidezavantajate(cu
scopuldeaiincludenprogramedeintervenie);

smsoarecantitativimpactulprogramelordeintervenie,avndposibilitateas
demonstrezeeficacitateaprogramelordeintervenie(etapnecesarncadrulaplicaiilorn
competiiiledeproiecte);

saplicemetodelepropusencontextediferite(comunitideromi,comunitirurale
izolateetc.);

sidentificeatitudineaprofesorilor/profesionitilordinONGuri/reprezentanilorlocali
fadeproblemeledin coli;

sformulezerecomandripentrupoliticilelocale;

sidezvoltecapacitateadealucranparteneriatcuprofesorii icu colile.

Instrumenteleaufosttestatenperioadamaiiulie2011,n7grupuri colaredinClujNapoca(colin
careceimaimulicopiiprovindinfamiliidefavorizate,attdinmediulurbanct idinmediulrural)
incadrulunuicentrudezialFundaiei,dupcesaobinutoaprobarenscrisdinpartea
Inspectoratului colarJudeeanCluj.

Pai recomandai n cercetarea incluziunii colare a elevilor


1.Studiereastrategiilordeincluziune colarexistente(lanivelnaionalMEC;lanivelul
Inspectoratelor colareJudeene ialeONGloreducative);

2.Studiereaprotocoalelordeculegerededateexistente(lanivelnaionalMEC;lanivelul
Inspectoratelor colareJudeene ialeONGloreducative);
3.Pregtireafundamentuluiteoreticalcercetrii(studierealiteraturiidespecialitatecaretrateaz
problematicarelaiilordintrerezultatele colare/abilitilesociale iincluziuneaeducaional);
4.Utilizareainstrumentelordecercetarecantitative i/saucalitativeprezentatenacestghid.
3

I. Metode cantitative
Chestionarul de Incluziune colar
Chestionarulafostadaptatdupvariantaromneasca Profilulului Succesului colar (SSPRo)1(Bowen&Richman2,2005;Hrgu,Dmean&Roth3,2009;Hrgu,Roth,&Dmean4,2010)
avndnvedere4dimensiunicheiealeincluziunii colare:perceperea coliicainstituieeducaional,
percepereaprofesorilor,sentimentuldesiguran, iperformana colar.Oseriedeindicatori
(reprezentaiprinscale)subscriufiecreidimensiuni,dupcumurmeaz:
coala: Climatul educaional i Satisfacia colar;
Profesorii: Sprijinul din partea profesorilor, Relevana academic i Rigoarea academic;
Sigurana: Sigurana colii, Sigurana personal n coal i Statutul de non-victim;
Performana: Angajamentul colar, Evitarea necazurilor la coal i Note.
Chestionarul SSP-Incluziune colaresteprezentatin Anexa 1.Descriereadetaliata
variabilelordemografice iavariabilelorproxy(indicatoriindireci)esteprezentatn Anexa 2,iar
descriereadetaliatascalelorincluziunii colareesteprezentatn Anexa 3.
Instrumentulafosttestat ivalidatpeuneantionde542deelevi(clasele912)din7 Grupuri
colaredinClujNapoca(Alexandru Borza, Ana Aslan/ Terapia, Aurel Vlaicu, Edmond Nicolau,
Protecia Mediului, Tehnofrig, Unirea).Analizeledescriptivepentrufiecareindicatorsuntprezentate
nTabelul1.Toatescaleleraporteazoconsisteninternbun(cuvalorialeluiCronbachalpha
cuprinsentre0.7 i0.9),ceeaceindicungradcrescutdefidelitateamsurtorilorefectuatecu
acestescale.
Tabelul 1. Statistic descriptiv a scalelor instrumentului
Media

Eroare
std.

Climatuleducaional

4.35

.093

Satisfacia colar

3.70

.104

Sprijinulprofesorilor

4.42

Relevanaacademic

Nr.
itemi

Min.

Max.

.507

0.81

.045

0.84

.121

.155

0.90

20.23

.234

20

.049

32

0.89

Rigoareaacademic

23.31

.202

24

.547

10

10

30

0.87

Sigurana colar

33.01

.290

34

.472

12

12

48

0.88

Siguranapersonaln coal

10.68

.168

11

.203

16

0.89

Statutuldenonvictim

31.60

.189

33

1.018

12

12

36

0.87

Angajamentul colar

6.66

.072

.404

0.70

Evitareanecazurilor

25.59

.217

26

.810

11

11

33

0.85

Notele

9.45

.102

.032

15

15

0.70

Scala

Mediana Asimetria

Cronbach
alpha

ProfilulSuccesului colarafostadaptatprinproiectulPNII91063/18.10.20072010finanatdeCNMP,coordonatde
MariaRoth,UBB.(www.successcolar.ro),dup School Success Profile,elaboratdeG.LBowen iJ.M.Richman,Jordan
InstituteforFamilies,UniversityofNorthCarolinaatChapelHill)(www.schoolsuccessprofile.org).
Bowen,G.L.,Richman,J.M.,2005,SchoolSuccessProfile,JordanInstituteforFamilies,UniversityofNorthCarolina
atChapelHill.
Hrgu,T.P.,Dmean,D.,Roth,M.: Proprieti psihometrice ale unui nou instrument de evaluare a performanelor
colare: Profilul Succesului colar,nRoth,Dmean,Iovu: Succesul colar la intersecia factorilor sociali,Presa
UniversitarClujean,2009,p.2340.
Hrgu,T.P.,Roth,M.,Dmean,D.(2010):TheMeasurementoftheSocialDimensionsofSchoolSuccessA
ValidityStudyoftheRomanianVersionoftheSchoolSuccessProfile,in Studia Universitatis Babes-Bolyai Sociologia,
No.1/2010,pp.3156
4

Scaleleaufostcodatepozitiv,astfelnctvalorileminimeindicoatitudinesauopercepie
negativ,iarvalorilemaximereprezintoatitudinesaupercepiepozitiv.Valorilemediilorindico
tendinpreponderentpozitiv.Totui,toatescalele,nafarde Relevana academic i Notele,sunt
asimetricesprestnga(negative),ceeacenseamncneantionexistmaimultevalorimaisczute
dectmedia.Astfel,chiardacceimaimulirespondeniauatitudinipreponderentpozitivefade
coal, unii respondeni au obinut valori foarte sczute la majoritatea indicatorilor
incluziunii
colare, ceea ce sugereaz o situaie de risc i necesitatea interveniei.
Comparaia cu mediile pe eantionul naional
Pentruomaibuninterpretareavalorilormediiobinutelaindicatoriiincluziunii colarepe
eantionulnostru,amefectuatcomparaii(testeT)cumediilestandardizatepeuneantionnaional5de
clase912,pentruaceiaiindicatori(Tabelul2).
Scala ntre mediile peMedia
pe grupurile
colare
Media pe
eantionul pe eantionul
Tabelul 2. Comparaii
eantionul
de grupuri
colare i mediile
standardizate
naional
naional
Climatuleducaional
4.35
5.26
Satisfacia colar

3.70

4.32

Sprijinulprofesorilor

4.42

4.65

Relevanaacademic

20.23

29.14

Rigoareaacademic

23.31

28.16

Sigurana colar

33.01

36.74

Siguranapersonaln coal

10.68

12.51

Statutuldenonvictim

31.60

35.20

Angajamentul colar

6.66

Evitareanecazurilor

25.59

27.96

9.45

10.85

Notele

7.24

Not:Mediilesemnificativmaimari(p<.001)suntreprezentatecucaracterebold.

Figura 1. Valorile medii ale incluziunii colare n grupurile colare comparativ cu valorile medii ale
incluziunii
colare pentru clasele 9-12 din Romnia.

Mediilenaionalestandardizateaufostcalculatepentrueleviidinclasele912pebazadatelorunuieantionreprezentativ
naional,realizatncadrulproiectuluiPNII/2007,nr.91063, Dimensiunile sociale ale succesului colar,coordonatde
prof.dr.MariaRoth.
5

Potrivitateptrilor,lagrupurile colaresaunregistratvalorimaisczutelatoiindicatorii
incluziunii colarecomparativcumediilenaionalepentruaceiaianidestudiu(Figura1).Singurele
diferenecarenusuntstatisticsemnificativesaunregistratla Satisfacia colar, Sprijinul
profesorilor i Angajamentul colar.
Estefoarteimportantsavemvalorimediicaresserveascdreptreferinpentruuneantion
reprezentativaluneisubpopulaii(ex.grupuri colare,elevidezavantajaisocioeconomic).Aceste
valoripotfuncionacapraguriorientativecndseevalueazincluziunea colaraelevilordingrupuri
colare.Dacscorurileobinutedeelev/ sencadreazsubmediadereferinasubpopulaieidin
carefaceparte,nseamncel/easepoateaflansituaiaderiscdeanufiintegrat/n coalsaun
clas.
Predictori ai incluziunii colare
Pentruaexplicarelaiacauzaldintrevariabileleindependente iindicatoriiincluziunii colare,
amefectuatregresiiliniarepedatelecolectate.Pentrucvariabileleindependentesuntatt
demograficect ispecificefiecruiindivid,acesteaaufostintrodusendoipai,pentruavedeacare
setexplicmaimultdinvarianaindicatorilorincluziunii colare. Anexa 4prezintcoeficieniibeta
standardizai iputereaexplicativamodelelorderegresiemultiplpentrutoiindicatoriiincluziunii
colare.
Caregulgeneral,putereaexplicativavariabilelordemograficedescretedupcenal
doileapasalmodeluluisuntintrodusevariabileleindividuale(numruldeoredestudiuzilnic,senzaia
deplictisealla coal,relevanaatribuit coliinviitor,deciziadeacontinuastudiile).Ecuaiilede
regresieaunregistratvalorisczutepentruceimaimuliindicatoriaiincluziunii colare,ceeace
sugereazcexistaltevariabilecareiinflueneazpeelevintromaimaremsurdect
caracteristiciledemografice iatitudinilepersonalefade coal.Totui,acesterezultatefurnizeaz
informaiicuprivirelafactoriiderisccareinflueneazincluziunea colaraelevilor ineajuts
verificmdacasumpiilenoastrecuprivirelapotenialeriscurisuntcorecte.Deexemplu,faptulc
unulsauambiiprinisuntplecailamuncnstrintatenuareunimpactnegativasupraincluziunii
colareaelevilor,cumampresupusiniial,cidimpotriv,acetielevitindsobinscorurimaimari
laanumiiindicatori(asevedea Anexa 4).Deicomparaiilentremediiauartatcfetelesedescurc
maibinedectbieiilaaproapetoatedimensiunileincluziunii colare,analizelederegresieauartat
c,dacintroducem ialifactorinanaliz,sexulrespondenilornumaiesterelevant.Totodat,
educaiaprinilorsausrcia(primireadeajutoaresociale)nuauunimpactsemnificativstatistic
asupraincluziunii colareaelevilor.
Pedealtparte,atitudinilerespondenilorfade coalauoputereexplicativmaimaredect
caracteristicilelordemografice.Respondeniicarecredc coalanuarerelevanpentruviitorullor
tindsperceapmainegativ coala iprofesorii.Respondeniicareseplictisescla coal iceicarenu
intenioneazsicontinuestudiileauperformane colaremaisczute.Acestecomportamentese
explicprinlipsamotivaieilegatede coal.
Atunci cnd i mediteaz i i consiliaz pe elevi, profesionitii din ONG-uri trebuie
s insiste
pe importana i relevana educaiei n via. Prin schimbarea modului n care elevii
percep
educaia, profesionitii i pot ajuta s se integreze mai bine n coal.

Propunerea unei proceduri de lucru n MS Excel


PentrucprogramulSPSSnecesitachiziionareauneilicene icunotinedeoperare,
propunemoprocedurdelucrunMSExcelpentruprofesionitiidinONGuricarenusuntinteresai
deanalizecomplexealedatelor,cidoardeidentificareacazurilorderisc.BazadedateinExcel
prezintavantajuldeaputeafiimportat/exportatdinSPSS.Maimult,Excelestedisponibiltuturor,
6

fiindinclusinoricepachetMicrosoftOffice.Instruciuniledetaliatedesprecodareaitemilor ianaliza
datelorsuntprezentatencontinuare.
Mainti,documentulExcelestepregtitpentruintroducereadatelor.Pernduldesusalfoiise
introducnumelevariabilelor(A1,A2etc.),primavariabilfiindnumruldeidentificareal
respondentului.
Pentrubazelededatemaimariestemaiuorsputemvedeaprimulrndcndneuitmmai
jospepagin,deaceearecomandmngheareaprimuluirnd(View>FreezePanes>FreezeTop
Rows).Pentrucprimacoloanconinenumruldeidentificarealrespondentului(sauchiarnumele),
esteutilslputemvedeacndneuitmlascoruriledinparteadreaptafoii,deaceearecomandm i
ngheareaprimeicoloane(View>FreezePanes>FreezeFirstColumn).
Persoanacareintroducedatelenbazadedatetrebuiesseasigurecintroducevalorile
descrisen Anexele 2 i 3.DinmomentceExcelnuareofunciecarespermitrecodarea
variabilelor,operatorulvaintroducevalorileiniiale,pecarelevacopiapeofoaieseparat(pregatit
ca iprima) ilevanlocuicuvalorilerecodatefolosindfuncia Find and Replace.
Pentruscale iindicatoricompui,itemiisevorcalculafolosindfunciapentruadunare SUM i
introducndnumruldecelulecorespunztoarescaleipentruprimulrespondent.Formulasepoate
autopropagapentrutoirespondeniidnddubluclickncoluldejosdreaptaalceluleicareconine
formula.Peprimulrnd,deasupraindicatorilorcalculai,sevaintroduceacronimulscalei/
indicatorului.
Pentrucalculareamediilorpentruoscalsauungrup(ex.oclas,ungrupdeelevicareaufost
incluintrunprogramdeintervenieetc.),sepoateutilizafuncia AVERAGE,selectndusecoloana
corespunztoarescaleidecaresunteminteresai.Peprimulrndcorespunztoracesteicoloanetrebuie
introdusdescriereamediei(ex.AVG_Ang_c).
ProfesionitiidinONGurisuntnprincipalinteresaisidentificecazurilevulnerabilen
situaiadefa,eleviicuriscdeneincluziune colar. Scorul obinut de fiecare respondent la scalele
incluziunii colare(coloana calculat cu SUM) semnaleaz dac un respondent se af n
situaie
de risc sau nu.nacestscoptrebuie comparate scorurile din coloana SUMcuscorurilemedii
obinutepeeantionuldeelevidezavantajaidinClujNapoca(saueantionullocaldereferin).
Acestlucrusepoatefaceautomat,utiliznd2funciidiferitedinExcel: Conditional
Formatting i IF.

Conditional Formatting:Seselecteazcoloanadorit(ex.Ang_cconinndindicatorul
nsumatpentru Angajament colar).SemergelaHome>ConditionalFormatting>
HighlightCellsRules>LessThan>seintroducevaloareadorit(pentruAng_cmediape
eantionuldeelevidezavantajaieste6.66),apoiseapasOK.Toatecmpurilecareconin
valorisub6.66vorfisubliniatenrou.Seselecteaztoatecoloaneledinbazadedate ise
introducefiltruldelaData>Filter.ApoisemergelacoloanaAng_c isefiltreazintrrile
dupculoare.Nonrspunsuriletrebuiedeasemeneaeliminatedinfiltru.Astfelseobin
toatecazurilelacareangajamentul colarestesubpragulacceptat.Proceduratrebuie
repetatpentrutoiindicatoriiincluziunii colare.
IF:Peocoloanseparatseintroduceurmtoareaformul:=IF(S2<6.66;0;1),undeS2este
primacelulcareconinedatencoloanadeAng_c.Formulavaafiavaloarea0dac
scorulestesubpragulacceptat,respectivvaloarea1dacscorulesteegalcusaupeste
pragulacceptat.Restulcelulelorcoloaneipotfipopulatecurezultatednddubluclickn
coluldejosdreaptaalceluleicareconineformula.Proceduratrebuierepetatpentrutoi
indicatoriiincluziunii colare.Odatcenouacoloanafieazrezultatele,seaplicfiltrepe
ntreagabazdedate(seselecteaztoatecoloanele iseintroducfiltredelaData>Filter),
iarvalorilede1 inonrspunsurilesunteliminatedinfiltru.Toatecazurilecuangajament
colarsubpragulacceptatsuntafiate.
Alternativ, pentru o prelucrare mai rapid a datelor, recomandm utilizarea
tabelelor
pivot.PeofoaieseparatadocumentuluisecreeazuntabelpivotdelaInsert>PivotTable,apoise
selecteazintervaluldoritdepefoaiacareconinebazadedate(toatecoloanelecudate).Tabelulpivot
7

permitereprezentareavariabilelordoritencoloane ipernduri,permitefiltrareadatelordup
variabiladorit(coal,sex,clasetc.),permitecalculareadesume,medii iprocentajeprecum i
afiareavaloriiminime imaxime.Pebazadatelorgeneratentabelulpivotpotfirealizategrafice
(Insert>Charts).Excelsuportoricenumrdetabelepivot,cucondiiasfieplasatepefoiseparate.
Acestetabelesuntactualizatentimprealcndseintroducdatenoinbazadedate,dacsedclickpe
Data>Refreshall.
Excelpermite iefectuareadetestestatistice(testT,corelaie,estimareavarianeietc.),fiind
potrivit ipentruanalizedeprofunzime.Datoritcompatibilitiisalecusofturiledestatistic,poatefi
importatcuuurinnSPSSpentruaefectuaanalizemaicomplexe.
Interpretarea scorurilor pentru indicatorii incluziunii colare
Atunci cnd trebuie s decidem cu privire la incuderea sau nu a unuia dintre respondeni ntrun progam de intervenie, nu este suficient s vedem dac scorul su este mai mic dect scorurile
medii pentru elevii dezavantajai.Scorurilescalelordeincluziune colartrebuieintrepretatepentru
fiecarerespondentnparte,pentrucacestapoatefiinclusn3categoriiposibile:(1) risc(interventie
necesar),(2) atenie(estenecesarurmrireasituaieirespondentului,consiliere iajutor,darnueste
necesarincludereantrunprogramdeintervenie), i(3) resurs(respondentulnuareproblemela
indicatorulrespectiv,nuestenevoiedeajutorsauconsiliere).Unrespondentpoateaveascorurimarila
anumiiindicatori iscorurimodaratesaumicilaaliindicatori. Este important de tiut care dintre
indicatori funcioneaz ca resurse pentru un anumit respondent, pentru c acetia pot fi utilizai ca
puncte de sprijin n activitatea de consiliere sau de intervenie.Maijos,suntafiate intervalele
pentru interpretarea scorurilor 6,attpentrucazurile individuale,(Tabelul10)ct ipentru
grupuri,cadeex.clase, coli,ntreguleantion,etc.(Tabelul11).
Tabelul 10. Interpretarea scorurilor pentru indicatorii incuziunii colare. Scorurile din exemplul de mai jos aparin unui
respondent de sex masculin din clasa a 11-a.
Scala

Scor
Numr
individual itemi

Min.

Max.

Trepte
scal

Risc

Atenie

Resurs

Climatuleducaional

02

34

57

Satisfacia colar

02

34

57

Sprijinulprofesorilor

03

45

68

Relevanaacademic

14

32

816

1724

2532

Rigoareaacademic

24

10

10

30

1015

1620

2130

Sigurana colar

28

12

12

48

1224

2536

3748

Siguranapersonaln
coal

12

16

48

912

1316

Statutuldenonvictim

28

12

12

36

1218

1924

2536

Angajamentul colar

34

56

79

Evitareanecazurilor

25

11

11

33

1116

1722

2333

15

15

Indicator
compus

37

812

1315

Note

DupcumsevedenTabelul10,respondentulareopercepienegativsemnificativa
climatuluieducaionaldin coal iosatisfacie colarfoartemic.Elnupercepeniciunfelde
sprijindinparteaprofesorilorsi iconsidercceeacenvala coalesteirelevantpentruel.El
arenevoiedeajutornacestedomenii.nacelaitimp,elcredecprofesoriiauateptrimaridelael
iclstimuleazcasaibrezultatemaibune.Aceastpercepiepoatefiutilizatcaoresursatunci
cndsevreambuntireaatitudiniiluifadeprofesori i coal.Niveluldesiguranal colii
Formulapentrucalculareapragurilorestedisponibil,lacerere,delaautori(Hrgu,Roth&Mezei,2010;Bowen&
Richman,2005).Pentrucazuldefa,formulaafostadaptatdeautoarepentrucindicatoriiaufostcalculaidoarprin
adunareaitemilor(frampariscorulfinallanumruldeitemi).
8

perceputderespondent(attngeneral,ct iprivindpersoanaluiproprie)necesitatenie,darnu
constituiencoproblemserioas.Elnuafostdiscriminatsaurutratatnnicioprivin,iaracest
faptpoatefioresurspotenialncazdenevoiedeconsiliereprivindsiguranaluin coal.Nivelul
deangajament colaralrespondentuluiestedestuldesczut inecesitatenie,pentrucesteaproape
desituaiaderisc.Pedealtparte,respondentulnuareuncomportamentproblematicn coal,iarel
estetentatseviteconflictele.nacelaitimp,noteleluisuntfoartemici iestenriscdeeec colar,
motivpentrucarearenevoiedemeditaii.
Mediiledegruppecareamalessaledmcaexemplusuntmediilepentruntreguleantional
elevilorchestionaidin colileprofesionaledinClujNapoca.Intervalelescorurilorpentrucele3
categoriincarepotintraindicatoriiincluziunii colaresuntafiatenTabelul11.
Tabelul 11. Interpretarea scorurilor de grup (clase, coli, grupuri etnice, eantion, etc.) pentru indicatorii incuziunii
colare. Scorurile medii de grup din acest exemplu aparin ntregului eanion de grupurilor colare din Cluj-Napoca.
Scala

Scorul
grupului

Numr
itemi

Min.

Max.

Trepte
scal

Risc

Atenie Resurs

Climatuleducaional

4.35

02.5

2.65

5.17

Satisfacia colar

3.70

02.5

2.65

5.17

Sprijinulprofesorilor

4.42

03

3.15.5

5.68

Relevanaacademic

20.23

32

816

16.124

24.132

Rigoareaacademic

23.31

10

10

30

1015

15.120

20.130

Sigurana colar

33.01

12

12

48

1224

24.136

36.148

Siguranapersonaln
coal

10.68

16

48

8.112

12.116

Statutuldenonvictim

31.60

12

12

36

1218

18.124

24.136

Angajamentul colar

6.66

34.5

4.66

6.19

Evitareanecazurilor

25.59

11

11

33

1116.5

16.622

22.133

9.45

15

15

Indicator
compus

37.5

7.612

12.115

Note

Pentrucacestgrupestemare,niciunuldintreindicatorinuseincadreazalanivelulderisc.
AcoloundescorurilemediisegsescncategoriaAtenie,acesteaindicfaptulcmaimuli
respondenidineantionsegsescnsituaiederisc,ceeacenecesitintervenie.Rezultateutilesepot
obinepentrugrupurimaimici(lanivelde coal,andestudiu,clas,categoriedeelevicuvenituri
mici/cupriniplecai/deetnieRrom,etc).Laniveldeeantionamajunslaconcluziac Relevana
academic, Statutul de non-victim, Angajamentul colar i Evitarea necazurilorfuncioneazca i
Resurse,ceeacenseamnc,laniveldeeantion,ceimaimulielevidingrupurile colare(elevi
dezavantajai)credcprofesoriilordoresccaeisidepeasclimitele,nupercepviolenan
coal,suntinteresaide coal ievitnecazurilen coal.
Scorurilemediialegrupuluiaudoarunrolorientativ.Rezultateletrebuieintrepretatelanivel
individualatuncicnddecidemnevoiadeinterveniesaudeconsiliere.Pentruaavealistatuturorcelor
careseaflnsituaiederiscsauaunevoiedeatenie(lavreunuldintreindicatori),funciade
Conditional formattingsau IFdinExcelpoatefifolositprinintroducereavaloriimaximeapragului
fiecruiindicator imarcarearespondenilorcaresencadreazsubacestprag(asevedea Procedura
de lucrupropusnseciuneaMSExcel).
Esteimportantdereinutc,pentrunceput,recomandmfolosireaChestionaruluiSSP
Incluziune colarnparalelcualtemetodedeevideniereanevoiideintervenie(celecareaufost
folositenprealabildectreONGulrespectiv).Rezultateleobinutecuajutorulchestionaruluitrebuie
sfiecongruentecucelelacareajungemcuajutorulcelorlaltemetode(anchetesociale,discuiisau
interviuricudirigintele/profesorii/psiholog colar,noteleelevuluietc.).Dupceinstrumentulafost
testatnpracticsuficientdemultcaspoatficonsideratfidel,poatedeveniuniculinstrumentde
evaluareaniveluluideincluziune colar.Astfel,proceduriledeevaluareanterioare(carenecesitau
maimulttimp iefort)potfisubstituitecusuccesscuunsingurinstrument,uordefolosit.
9

Pentru a putea evalua rezultatele unui program de intervenie, chetsionarul


trebuie
aplicat nainte i dup intervenia respectiv(pentrumsurareaimpactuluiintervenieirecomandam
completareachestionaruluila612lunidupafinalizare).Scorurileaceluiindicatoracruimbuntire
afostvizatnintervenieartrebuiscreascsemnificativncazuluneiinterveniireuite(deex.
trecereadela Riscla Ateniesauchiarla Resurs).Dacnuseobservocreteresemnificativ,acest
lucrunseamncintervenianuarspunsnevoilorindividualealerespondentuluincauz.Pentru
acurateearezultatelor,recomandmfolosireagrupurilordecontrol,nspecialatuncicndimpactul
estemsuratdupoperioadmailungdetimpdelancheiereainterveniei(e.g.12luni).
Instrumentultrebuiecompletatncodatattdectreeleviicareaubeneficiatdeintervenie,ct ide
ctreeleviidingrupuldecontrolcareauavutunprofilinitialsimilar.Scorurileindicatorilorde
incluziune colar(maiprecis,categoriilencaresegsesc: risc, ateniesau resurs)trebuie
comparatepentruavedeadacschimbrile/mbuntirilenatitudine icomportamentsedatoreaz
programuluideinterveniesauausurvenitnmodnatural.ChestionarulSSPIncluziune colar
permitepracticienilorsevaluezeimpactulinterveniilor isevaluezerezultatelemunciilor.Aceste
demonstraiisuntdeosebitdeimportanteatuncicndseaplicpentrufinanareaunorprogramede
intervenie,datfiindfaptulcmetodeledeevaluarealeprogramelorONGuriloreducaionalenusunt
foarteriguroasenmomentuldefa.
Chestionarul SSP-Incluziune colar poate rspunde la toate aceste trei nevoi:(1)
identificelevii/studeniicareaunevoiedeinterveniepentruomaibunincluziune colar;(2)indic
dacinterveniaaavutsucces;(3)permiteadunareadatelorprivindeficacitateainterveniilor i
asigurdatelenecesarepentruaplicaiiviitoarectrefinanatori.

II. Metode calitative


Problematicaincluziunii colare/asuccesului colaragrupurilordezavantajatearecteva
componenteeminamentesubiective,cumarfiatitudinea,motivaia,percepiauneiatitudini
discriminativeetc.,ceeacenecesitaaplicareaunormetodecalitative.Metodelecalitativedeculegere
adatelor iinformaiilor iinterpretareaacestoraneauservitlacompletarea,nuanarea iinterpretarea
rezultatelorobinuteprinmetodelecantitative.nacestGhid,punemladispoziieinstrumentele
folositedenoi ictevarecomandripentruutilizareaacestora.
Pentruaaveaoimaginectmaicompletasupraproblemelorpecareleauncadrul colii
eleviicareprovindinfamiliidefavorizate i/sausuntnriscdeeec colar,amidentificatacele
categoriidesubieci,carenviziuneanoastrauoanumittangensauresponsabilitatenceeace
priveteincluziunea colaracopiilordefavorizai,exceptndfamilia(stakeholderanalysis):elevii,
profesorii,inspectorii colari,responsabiliidinparteautoritilorlocale,profesionitiidinONGuri.
(1)Amorganizat4focusgrupuricu32copii/adolesceni/tineri.
(2)Amrealizat34interviuriindividualecuprofesoridin7grupuri colare.
(3)Amrealizat7interviuriindividualecuinspectori colaridincadrulInspectoratului colar
JudeeanCluj i1interviuindividualcuunreprezentantalprimriei.
(4)Amculesinformaiisubformdeinterviuonlinedela30deprofesionitidincadrul
ONGloreducativedinCluj.
(5)AmorganizatosesiuneSWOTcu15profesionitidincadrulONGloreducativedinCluj.

1. FOCUS-GRUP cu elevi
Eleviiaufostntrebaidespredificultilelegatedeincluziunealor colarncadrulunor
discuiingrupurimici(recomandmcaelesfieformatedin612copii),pedurataamaximum1
or.Acestefocusgrupuriaufostorganizateintruncadruinformal,launuldincentreledeziale
fundaiei,iarcopiiiaufostinvitaisparticipebenevol,dupcelisaexplicatscopulcercetrii i
tematicantlnirii.Amcerutdeasemeneapermisiuneanregistrriidiscuiilorpeocaset(cu
10

reportofon),asigurndanonimitatea(persoanacareacondusinterviulnucunoteacopiii) i
confidenialitateainformaiilor.Amutilizatun Ghid de interviu,prezentatn Anexa 5.Copiiicareau
participatlaacestefocusgrupurifrecventeaz colilencareamaplicat Chestionarul de incluziune
colar(prezentatmaisus) iunuldincentreledezialefundaiei.Fiindbeneficiariaicentrului,sa
asiguratcalitatealordecopiidefavorizai/copiinriscdeeec colar(criteriiledeselecieale
beneficiarilorcentruluifiindstabilite iaplicatecurigurozitate).
2. INTERVIURI INDIVIDUALE cu profesori
Pentruaaveaoimagineasupraatitudinii profesorilorvizavideproblematicaincluziunii
colare iaproblemelorfrecvente idificilelegatedeprocesuleducativinstructiv,amconstruitun
Ghid de interviudin9ntrebrideschise(prezentatn Anexa 6).Aufostrealizate34deinterviuri
individuale(cuduratvariabil,ntre30deminute i2ore)n7Grupuri colare.ntrebrileaufost
formulatedupoanalizsuccintadatelordinchestionarelecompletatedectrecopii.
3. INTERVIURI INDIVIDUALE cu inspectori colari.
AmapelatlasprijinulInspectoratului colarJudeeanClujpentruainvestigaaspectelelegate
defuncionarea colilorca iinstituiieducative.Amaplicatun Ghid de interviupentru inspectorii
colari,prezentatn Anexa 7.
4. INTERVIURI INDIVIDUALE cu reprezentani ai autoritilor locale(Primrie,Consiliulocal,
Consiliujudeean)pentrucareamconstruitun Ghid de interviu,prezentatn Anexa 8.
5. INTERVIURI ON-LINE chestionar cu ntrebri deschise
Pentruacercetaopiniilesocietiicivilereprezentatedectre profesionitiidinONGuricare
desfoaractivitieducaionaledestinatecopiilordefavorizai(asistenisociali,psihologi,
psihopedagogi,profesori,nvtori)legatedeproblemaincluziunii colare iabarierelorpecarele
ntmpinattaceticopiict iprofesionitiidinmediulneguvernamental,amconstruitunchestionar
cu11ntrebrideschise,trimisprinemaillacelemaiimportante ireprezentativeONGuridinora.
Practic,acestchestionarafuncionatcauninterviuacordatonline,avndlocdiscuiiindividuale
preliminare ipostanalizcufiecaredintrerespondeni.Ghiduldeinterviuesteprezentatn Anexa 9.

III. Concluzii i recomandri


Acestghidfurnizeazometodologieorientativpentrucercetareaproblemelorlegatede
incluziunea colaraelevilorcareprovindinmediidezavantajate.nacelaitimp,ghidulvinen
sprijinulprofesionitilordindomeniuleducaional(ONGuri, colietc.),oferinduleinstrumente
cantitative(chestionarvalidat istandardizatpeuneantionreprezentativdeelevidezavantajai,din
clasele912,dinmunicipiulClujNapoca) icalitative(ghidurideinterviudestinatemaimultor
categoriidepersoanecheiedindomeniuleducaional)pentruactivitiledezicuzi.
Chestionaruldeincluziune colarpoatefifolositnscoppurevaluativ,dar ipre ipost
intervenie,pentrumsurareaimpactului/evaluarearezultatelorinterveniei.Rezultateleobinutela
scaleleincluziunii colareajutlaidentificareaelevilorcuriscdeexcluziune/eec colar.Acetielevi
aunevoiesfieconsiliaisauincluinprogramedeintervenie.Pentruaevaluadacprogramuln
careafostincluselevulafuncionat,la612lunidelancheiereaprogramului,acestavacompletadin
nouchestionarul.Dacseconstatombuntireascorurilorlanivelulindicatorilordeincluziune
colar(pnlasaupestepragulminimacceptat,reprezentatdemediilestandardizatedinTabelul2,
pg.5),atunciinterveniaaavutimpactpozitiv.Dacnuseconstatombuntire,nseamnc
programulncareafostinclussubiectulesteinadecvat.
Ghiduriledeinterviupotfifolositepentruculegereadeinformaiimainuanatedesprecauzele
excluziunii colareacategoriilordezavantajate.Dateleobinuteastfelaucaracterexplorativ ipot
11

constituipunctedepornirenproiectareacercetrii,potclarificarezultateleobinutenurmaaplicrii
chestionarelorsaupotoferidireciideinterveniencadrulunorviitoareproiecte.
Oferimacesteinstrumente,bazatepeevidene,mpreuncumetodologiadelucru,
profesionitilordindomeniuleducaionalcarenuauresursepentruaivalidapropriileinstrumentepe
eantioanereprezentative ipentruaefectuaanalizestatisticedevaliditate ifidelitate.Utilizareaunor
astfeldeinstrumentemaximizeazcalitateadatelorculese iacurateeaanalizelorulterioare.De
asemenea,posibilitateadeamsuraprinindicatoriobiectivieficienaunuiprogramdeintervenie ide
araportarezultatelelascoruristandardizate,permiteorganizaiilorspropunpotenialilorfinanatori
proiectemaicompetitive.

12

ANEXA 1
coala ............................
Nr. matricol ...................

CHESTIONARUL SSP-INCLUZIUNE COLAR

A. Despre tine
A2. Eu sunt:

A1. Eu sunt:
1. Fat

1. Romn

2. Biat

2. Maghiar
3. Rrom
4. Alt etnie: ....................................

A3. Eu am mplinit: .................. ani


A4. Sunt n clasa: .............................
A5. Locuiesc acas cu (bifeaz cu cine n dreptul tuturor persoanelor cu care locuieti):
a) Mama
e) Bunici
b) Tata
f) Alte rude
c) Frate/ sor mai
mic/
g) Altcineva
d) Frate/ sor mai
mare
h) Alt situaie: ......................
A6. Pe perioada colii locuiesc (bifeaz doar o csu):
1. Acas
4. n gazd
2. La bunici
5. La internat
3. La alte rude
6. Alt situaie: .................................
A7. Prinii mei sunt plecai, n prezent, la munc n strintate:
1. Nu sunt plecai
3. Numai
3. Numai
tata
tata
2. Numai mama

4. Amndoi
4. Amndoi

A8. De ct timp a/au plecat la munc n strintate?


a) Mama
de ............... ani i .................... luni
b) Tata

de ............... ani i .................... luni

13

A9. Ocupaia/Meseria mamei mele este:


.................................................................................................................
A10. Ocupaia/Meseria tatlui meu este:
.................................................................................................................
A11. Ce coal a terminat mama?
.................................................................................................................
A12. Ce coal a terminat tata?
.................................................................................................................
A13. La mine n familie veniturile sunt (bifeaz doar o csu):
1. Foarte mari
2. Mari
3. Suficiente
4. Mici
5. Foarte mici
A14. Eu primesc:
1. Burs social

B. Despre coala ta
B1. Ce medie general ai obinut n semestrul trecut?
1. ntre 9,50 i 10
2. ntre 9,00 i 9,49
3. ntre 8,00 i 8,99
4. ntre 7,00 i 7,99
5. ntre 6,00 i 6,99
6. ntre 5,00 i 5,99
7. ntre 4,00 i 4,99
B2. Cte medii sub 5 ai avut n ultimul semestru?
1. Niciuna
1. Niciuna

3. Dou

2. Una
2. Una

4. Trei sau mai


multe

B3. De cte ori s-a ntmplat s repei clasa din cauza notelor rele?
1. Niciodat

3. De dou ori

2. Odat

4. De trei sau mai


multe
14

B4. n comparaie cu colegii ti de clas, ultimele medii ale tale (din semestrul trecut) sunt:
1. Mult mai bune dect ale celor mai muli
2. Mai bune dect ale celor mai muli
3. La fel ca ale celor mai muli
4. Mai slabe dect ale celor mai muli
5. Mult mai slabe dect ale celor mai muli
B5. Ct de des i s-a ntmplat vreunul din urmtoarele lucruri n ultima lun?
n ultima lun:

Niciodat

1-2 ori

De mai
multe ori

a) Nu mi-am fcut tema.


b) Am ntrziat la ore.
c) Am chiulit de la cel puin o or.
d) Am lipsit nemotivat de la coal.
e) Am fost indisciplinat/.
f) Un profesor mi-a fcut observaie din cauza absenelor
sau a comportamentului la or.
g) A trebuit s merg n biroul directorului sau la comisia de
disciplin din cauza comportamentului meu la coal.
h) Prinii mei / persoanele care au grij de mine au fost
anunai/te despre comportamentul meu la coal.
i) Prinii mei /persoanele care au grij de mine au fost
anunai/te c am note mici sau c nu-mi fac temele.
j) M-am certat cu unul dintre profesorii mei.
k) M-am btut cu un alt elev.
B6. Noteaz mai jos maxim 3 materii la care nu te descurci i ai avea nevoie de ajutor (n ordinea
importanei):
Materia
1.
2.
3.
B7. Participi la activiti organizate de coal n afara orelor, ca de exemplu:
Da
1. Excursii
2. Concursuri
3. Activiti sportive
4. Cercuri
5. Festiviti
15

Nu

B8. n ultima lun, cam cte ore pe zi (aproximativ) ai stat s nvei sau s-i faci temele (n afara
orelor de la coal)?
1. Nicio or (deloc)

5. Cam trei ore

2. Mai puin de o or

6. Cam patru ore

3. Cam o or

7. Mai mult de patru ore

4. Cam dou ore


B9. Ct de mult i se potrivete fiecare dintre urmtoarele propoziii?
Deloc

Puin

Mult

a) E distractiv s fii la coal.


b) mi place s nv lucruri noi la coal.
c) Mi se pare interesant s merg la coal.
d) M plictisesc la coal.
B10. n ce msur eti de acord cu fiecare dintre urmtoarele afirmaii despre coala ta?
Deloc Puin

Mult

Foarte mult

Mult

Foarte mult

a) Fiecare elev e la fel de important n coala mea.


b) coala mea e o coal foarte bun.
c) Profesorii din coala mea ascult ideile i prerile elevilor.
d) Elevii primesc o educaie bun n coala mea.
e) Profesorilor din coala mea le pas de elevi.
f) Directorului/ directoarei din coala mea i pas dac elevii
vin la coal sau nu.
g) coala aceasta mi se potrivete.
B11. Cnd te gndeti la profesorii ti, ct de adevrate sunt urmtoarele afirmaii?
Deloc Puin
a) Profesorii mi spun multe lucruri despre diferite locuri de
munc sau meserii.
b) Profesorii m ntreab despre interesul meu n viitoare
locuri de munc sau meserii.
c) Profesorii m ajut s fac legtura ntre ceea ce nv n clas
i lumea din jur.
d) Profesorii m ajut s neleg de ce este important ceea ce
trebuie s nv la coal.
e) Profesorii m ajut s fac legtura ntre cele nvate n clas
i propriile mele interese i experiene.
f) n clas profesorii folosesc exemple legate de locuri de
munc sau meserii.
g) Profesorii m ajut s fac legtura ntre ce nv n clas i
posibile locuri de munc sau meserii.
h) Profesorii discut cu mine despre viitorul meu ca i adult.
16

B12. Cnd te gndeti la profesorii ti, ct de adevrate sunt urmtoarele afirmaii?


Deloc Puin

Mult

a) Profesorilor mei le pas de mine.


b) Profesorii mei ascult ce am eu de spus.
c) Profesorilor mei le pas dac vin sau nu la coal.
d) Profesorii mei m ncurajeaz mult.
e) Profesorii mei m respect i m apreciaz.
f) Profesorii mei tiu care sunt calitile mele.
g) Profesorii m laud atunci cnd muncesc serios.
h) Profesorii mei mi dau notele pe merit.
B13. Cnd te gndeti la profesorii ti, ct de adevrate sunt urmtoarele afirmaii?
Deloc Puin

Mult

Deloc

Mult

a) Se ateapt s reuesc n ce fac.


b) Au standarde ridicate pentru clasa mea.
c) M stimuleaz s reuesc la coal.
d) mi dau teme care m fac s gndesc.
e) M atenioneaz cnd fac mai puin dect sunt n stare.
f) M ncurajeaz cnd cred c a putea face mai bine.
g) Pun ntrebri care m fac s gndesc.
h) mi dau teme pentru care trebuie s m strduiesc.
i) mi spun cum pot s-mi mbuntesc performana n coal.
j) mi spun cnd fac treab bun.
B14. Ct de mult i se potrivesc urmtoarele afirmaii?
Puin

a) mi place s merg la mine la coala.


b) M neleg bine cu colegii mei.
c) M simt apropiat de colegii mei.
d) M neleg bine cu profesorii mei
e) Primesc o educaie bun la mine la coala.
f) Simt c fac parte din coala mea.
g) Sunt mulumit c sunt la aceast coal.
B15. De cte ori ai mers la meditaii private n ultima lun (ore private pltite de prini)?
1. Niciodat
2. O dat pe sptmn
3. De dou ori pe sptmn
17

4. De mai mult de dou ori pe sptmn

Foarte mult

B16. La tine la coal ct de aprat te simi de:


Deloc aprat

Nu prea aprat

Destul de aprat

Foarte aprat

a) Violen
c) Furt
d) Jigniri, njurturi
e) antaj
B17. Ct de des se ntmpl n coala ta urmtoarele:
Niciodat

Rar

Des

Foarte des

a) Elevi care fac glume pe seama celorlali


b) Elevi care se leag tot timpul de ali elevi
c) Conflicte/ certuri ntre elevi de diferite etnii
d) Btile ntre elevi
e) Distrugerea unor lucruri din coal de ctre elevi
f) Elevi care beau alcool
g) Elevi care fumeaz
h) Elevi care se drogheaz
i) Elevi care poart arme (cuite, bte)
j) Bande de elevi
k) Elevi care vorbesc urt cu profesorii
l) Elevi care i lovesc pe profesori.
B18. Ct de mult te ajut coala s te pregteti pentru ce doreti tu s faci dup ce termini acest
ciclu colar (gimnaziu sau liceu)?
1. Nu tiu ce vreau s fac dup ce termin coala
2. Nu m ajut deloc
3. M ajut n mic msur
4. M ajut mult
B19. Vrei s-i continui studiile dup ce termini ciclul n care te afli acum (gimnaziu sau liceu)?
1. Nu cred c voi termina nici ciclul acesta
2. Nu voi merge mai departe
3. Cred c da, voi continua
4. Da, sigur voi continua

18

B20. n ultima lun, ct de des i s-au ntmplat urmtoarele?


Niciodat

Rar

Des

a) Cineva din coal a vorbit urt cu tine sau te-a njurat.


b) Cineva din coal s-a purtat urt cu tine.
c) Cineva din coal te-a ignorat cnd ai pus o ntrebare.
d) Cineva din coal te-a exclus de la o activitate la care ai
vrut s participi.
e) Cineva din coal te-a bnuit pe nedrept c ai fcut ceva
ru.
f) Cineva din coal te-a tratat incorect.
g) Cineva din coal te-a descurajat s faci ceva important
pentru tine.
h) Cineva din coal te-a insultat pentru c eti maghiar
sau rom.
i) Cineva din coal te-a insultat pentru c eti mai srac,
c nu ai bani de buzunar.
j) Cineva din coal s-a legat de tine.
k) Cineva din coal te-a ameninat c te bate.
l) Cineva din coal te-a mpins sau lovit.

i mulumim pentru ajutor!

19

ANEXA 2

Codarea itemilor pentru variabilele demografice i variabilele


indirecte (proxy)
Maijossuntdescrisevalorilecaretrebuiedatevariabilelordemografice ivariabilelorproxy.
Recomandareanoastrestecaacestevalorifieutilizatecndsedefinetebazadedatepentruaobine
datecomparabile.
I. VARIABILE DEMOGRAFICE
A1. Sexul
Fat=2
Biat=1
Variabila dummy:Biat=1,Fat=0
A2. Etnia
Romn=1
Maghiar=2
Rrom=3
Alta=4
Variabila dummy:Rrom=1,Restul=0(Romn,Maghiar,Alta)
A3. Vrsta=valoarenumeric
A4. Clasa=valoarenumeric(9,10,11,12)
Variabila dummy:Clasaa12a=1,Restul=0(a9apnna11a)
A5. Locuiesc acas cu
a.Mama=1dacda,0dacnu
b.Tata=1dacda,0dacnu
c.Frate/sormaimic/=1dacda,0dacnu
d.Frate/sormaimare=1dacda,0dacnu
e.Bunici=1dacda,0dacnu
f.Alterude=1dacda,0dacnu
g.Altcineva=1dacda,0dacnu
h.Altsituaie=rspunsdeschis(valoaretip ir)
Variabil compus:Numrultotaldepersoanedingospodriesecalculeazcavariabilcompus:
pers_casa =A5a+A5b+A5c+A5d+A5e+A5f+A5g
A6. Unde locuiesc
Acas=1
Labunici=2
Laalterude=3
nchirie=4
ncmin=5
Altsituaie=rspunsdeschis(valoaretip ir)
20

A7. Migraia prinilor


Nuauemigrat=1
Mamaaemigrat=2
Tataaemigrat=3
Ambiipriniauemigrat=4
Variabila dummy:Nuauemigrat=0,Auemigrat=1(Mama,Tata,Amndoi)
A8. Durata perioadei de emigrare
Mama=numruldeluni(valoarenumeric)
Tata=numruldeluni(valoarenumeric)
A9. Ocupaia mamei
omer=1
Ocupaienecalificat=2
Ocupaiecalificat=3
Profesie=4
Variabila dummy:Profesie=1,Restul=0
A10. Ocupaia tatlui
omer=1
Ocupaienecalificat=2
Ocupaiecalificat=3
Profesie=4
Variabila dummy:Profesie=1,Restul=0
A11. Educaia mamei
Maipuinde8clase=1
8clase=2
coalaprofesional/Grup colar=3
Liceu=4
Studiipostliceale=5
Studiisuperioare=6
Variabila dummy:Studiisuperioare=1,Restul=0
A12. Educaia tatlui
Maipuinde8clase=1
8clase=2
coalaprofesional/Grup colar=3
Liceu=4
Studiipostliceale=5
Studiisuperioare=6
Variabila dummy:Studiisuperioare=1,Restul=0

21

A13. Venitul
Veniturifoartemici=1
Veniturimici=2
Veniturisuficiente=3
Veniturimari=4
Veniturifoartemari=5
A14. Primesc burs social
Burssocial=1dacda,0dacnu

II. VARIABILE PROXY


B8. Numrul de ore de studiu zilnic
Niciuna=1
Maipuindeoor=2
Camoor=3
Cam2ore=4
Cam3ore=5
Cam4ore=6
Maimultde4ore=7
Variabila dummy:Niciuna=1,Restul=0
B9d. M plictisesc la coal
Deloc=1
Puin=2
Mult=3
Variabila dummy:Mult=1,Restul=0
B18. Relevana colii pentru planurile de viitor
Nehotrt=1
Irelevant=2
Puinrelevant=3
Foarterelevant=4
Variabila dummy:Irelevant=1,Restul=0
B19. Decizia de a continua studiile
Nucredcvoiabsolvi=1
Nucredcvoicontinua=2
Credcvoicontinua=3
Sigurvoicontinua=4
Variabila dummy:Nucredcvoicontinua=1,Restul=0

22

ANEXA 3

Construirea indicatorilor incluziunii colare


Instrumentulafostproiectatavndnvedere4dimensiunicheiealeincluziunii colare:percepiile
asupra coliicainstituieeducaional,percepiileasupraprofesorilor,sentimentuldesiguran, i
performanele colar.Scaleleaufostadaptatedupchestionarul Profilul Succesului colar(School
Success Profile,Bowen&Richman,2005),validatnRomnia7,itemiifiindreformulaipentruafi
maiaccesibilielevilorcareprovindinmediidezavantajate.

I. COALA
1. Climatul educaional(scalaB10)
Definiie:Respondeniisimtcn coalalorfiecareelevesteimportant,cprofesorilorlepasde
elevi icintereseleelevilorsuntpeprimulloc.
Itemi:
1.Fiecareelevelafeldeimportantn coalamea.
2. coalameaeo coalfoartebun.
3.Profesoriidin coalameaascultideile iprerileelevilor.
4.Eleviiprimescoeducaiebunn coalamea.
5.Profesorilordin coalamealepasdeelevi.
6.Directorului/directoareidin coalameaipasdaceleviivinla coalsaunu.
7. coalaaceastamisepotrivete.
Scal:1(Deloc),2(Puin),3(Mult),4(Foartemult)
b10ainvetc.),iarvalorile
Recodare:Fiecareitemalscaleiesterecodatntroaltvariabil(b10a
devin(1=0),(2=0),(3=1),(4=1).
Calculare:Itemiirecodaiaiscaleisuntnsumaipentruaformaunsingurindicator:
cl_edu=b10ainv+b10binv+b10cinv+b10dinv+b10einv+b10finv+b10ginv

2. Satisfacia colar(scalaB14)
Definiie:Respondenilorlefaceplceresmeargla coal,sesimtrespectai ideclarcprimesco
educaiebun.
Itemi:
1.miplacesmerglaminela coala.
2.Mnelegbinecucolegiimei.
3.Msimtapropiatdecolegiimei.
4.Mnelegbinecuprofesoriimei.
5.Primescoeducaiebunlaminela coala.
6.Simtcfacpartedin coalamea.
7.Suntmulumitcsuntlaaceast coal.
Hrgu,T.P.,Roth,M.,Dmean,D.(2010):TheMeasurementoftheSocialDimensionsofSchoolSuccessA
ValidityStudyoftheRomanianVersionoftheSchoolSuccessProfile,in Studia Universitatis Babes-Bolyai Sociologia,
No.1/2010,pp.3156.
23

Scal:1(Deloc),2(Puin),3(Mult)
Recodare:Fiecareitemalscaleiesterecodatintroaltvariabil(b14a
b14ainvetc.),iarvalorile
devin(1=0)(2=0)(3=1).
Calculare:Itemiirecodaiaiscaleisuntnsumaipentruaformaunsingurindicator:
satis_c=b14ainv+b14binv+b14cinv+b14dinv+b14einv+b14finv+b14ginv

II. PROFESORI
3. Sprijinul primit de la profesori(scalaB12)
Definiie:Respondeniiconsidercprofesoriilorisprijin iclepasdeperformanelelor colare.
Itemi:
1.Profesorilormeilepasdemine.
2.Profesoriimeiascultceameudespus.
3.Profesorilormeilepasdacvinsaunula coal.
4.Profesoriimeimncurajeazmult.
5.Profesoriimeimrespect imapreciaz.
6.Profesoriimei tiucaresuntcalitilemele.
7.Profesoriimlaudatuncicndmuncescserios.
8.Profesoriimeimidaunotelepemerit.
Scal:1(Deloc),2(Puin),3(Mult),4(Foartemult)
b12ainvetc.),iarvalorile
Recodare:Fiecareitemalscaleiesterecodatntroaltvariabil(b12a
devin(1=0),(2=0),(3=1),(4=1).
Calculare:Itemiirecodaiaiscaleisuntnsumaipentruaformaunsingurindicator:
sprij_prof=b12ainv+b12binv+b12cinv+b12dinv+b12einv+b12finv+b12ginv+b12hinv
4. Relevan academic(scalaB11)
Definiie:Respondeniiconsidercceeacenvala coalesterelevantpentruviitoarealorcarier
icprofesoriilorfacdeseorilegturintreceeacepredaunclas iposibilelocuridemunc.
Itemi:
1.Profesoriimispunmultelucruridesprediferitelocuridemuncsaumeserii.
2.Profesoriimntreabdespreinteresulmeunviitoarelocuridemuncsaumeserii.
3.Profesoriimajutsfaclegturantreceeacenvnclas ilumeadinjur.
4.Profesoriimajutsnelegdeceesteimportantceeacetrebuiesnvla coal.
5.Profesoriimajutsfaclegturantrecelenvatenclas ipropriilemeleinterese iexperiene.
6.nclasprofesoriifolosescexemplelegatedelocuridemuncsaumeserii.
7.Profesoriimajutsfaclegturantrecenvnclas iposibilelocuridemuncsaumeserii.
8.Profesoriidiscutcuminedespreviitorulmeuca iadult.
Scal:1(Deloc),2(Puin),3(Mult),4(Foartemult)
Recodare:Itemiinusuntrecodai.
Calculare:Itemiirecodaiaiscaleisuntnsumaipentruaformaunsingurindicator:
rel_acad=b11a+b11b+b11c+b11d+b11e+b11f+b11g+b11h

24

5. Rigoare academic(scalaB13)
Definiie:Respondeniiconsidercprofesoriiloriajutsobinrezultatebune,austandardenalte
iistimuleazsgndeasc.
Itemi:
1.Seateaptsreuescncefac.
2.Aupreteniimaridelamine.
3.Mstimuleazsreuescla coal.
4.midautemecaremfacsgndesc.
5.Matenioneazcndfacmaipuindectsuntnstare.
6.Mncurajeazcndcredcaputeafacemaibine.
7.Punntrebricaremfacsgndesc.
8.midautemepentrucaretrebuiesmstrduiesc.
9.mispuncumpotsmimbuntescperformanan coal.
10.mispuncndfactreabbun.
Scal:1(Deloc),2(Puin),3(Mult)
Recodare:Itemiinusuntrecodai.
Calculare:Itemiirecodaiaiscaleisuntnsumaipentruaformaunsingurindicator:
rig_acad=b13a+b13b+b13c+b13d+b13e+b13f+b13g+b13h+b13i+b13j

III. SIGURANA DIN COAL


6. Sigurana din coal(scalaB17)
Definiie:Respondeniimerglao coalncareratainfracionalitiiestesczut.
Itemi:
1.Elevicarefacglumepeseamacelorlali.
2.Elevicareseleagtottimpuldealielevi.
3.Conflicte/certurintreelevidediferiteetnii(ntreromni iunguri,romni i igani,etc).
4.Btilentreelevi.
5.Distrugereaunorlucruridin coaldectreelevi.
6.Elevicarebeaualcool.
7.Elevicarefumeaz.
8.Elevicaresedrogheaz.
9.Elevicarepoartarme(cuite,bte).
10.Bandedeelevi.
11.Elevicarevorbescurtcuprofesorii.
12.Elevicareilovescpeprofesori.
Scal:1(Niciodat),2(Rar),3(Des),4(Foartedes)
b17ainvetc.),iarvalorile
Recodare:Fiecareitemalscaleiesterecodatntroaltvariabil(b17a
devin(1=4)(2=3)(3=2)(4=1).
Calculare:Itemiirecodaiaiscaleisuntnsumaipentruaformaunsingurindicator:
sig_c=b17ainv+b17binv+b17cinv+b17dinv+b17einv+b17finv+b17ginv+b17hinv+b17iinv
+b17jinv+b17kinv+b17linv
25

7. Sigurana personal n coal(scalaB16)


Definiie:Respondeniinusesimtexpuihruiriisauagresiunilorfizicen coalancarenva.
Itemi:
1.n coalameamsimtaprat/deviolen.
2.n coalameamsimtaprat/defurt.
3.n coalameamsimtaprat/dejigniri.
4.n coalameamsimtaprat/de antaj.
Scal:1(Deloc),2(Puin),3(Destul),4(Foarte)
Recodare:Itemiinusuntrecodai.
Calculare:Itemiiscaleisuntnsumaipentruaformaunsingurindicator:
sig_pers=b16a+b16b+b16c+b16d
8. Statutul de non-victim(scalaB20)
Definiie:Respondeniinusesimtdiscriminai,excluisautratainecorespunztorla coal.
Itemi:
1.Cinevadin coalavorbiturtcutinesauteanjurat.
2.Cinevadin coalsapurtaturtcutine.
3.Cinevadin coalteaignoratcndaipusontrebare.
4.Cinevadin coalteaexclusdelaoactivitatelacareaivrutsparticipi.
5.Cinevadin coalteabnuitpenedreptcaifcutcevaru.
6.Cinevadin coalteatratatincorect.
7.Cinevadin coalteadescurajatsfacicevaimportantpentrutine.
8.Cinevadin coalteainsultatpentrucetimaghiarsaurom.
9.Cinevadin coalteainsultatpentrucetimaisrac,cnuaibanidebuzunar.
10.Cinevadin coalsalegatdetine.
11.

Cinevadin coalteaameninatctebate.

12.

Cinevadin coalteampinssaulovit.

Scal:1(Niciodat),2(Rar),3(Des)
b20ainvetc.),iarvalorile
Recodare:Fiecareitemalscaleiesterecodatntroaltvariabil(b20a
devin(1=3)(2=2)(3=1).
Calculare:Itemiirecodaiaiscaleisuntnsumaipentruaformaunsingurindicator:
nonvict=b20ainv+b20binv+b20cinv+b20dinv+b20einv+b20finv+b20ginv+b20hinv+
b20iinv+b20jinv+b20kinv+b20linv

IV. PERFORMANA
9. Angajamentul colar(scalaB9,itemiia,b ic)
Definiie:Respondeniisesimtbinela coal ioconsiderinteresant.
Itemi:
1.Edistractivsfiila coal.
2.miplacesnvlucrurinoila coal.
3.Misepareinteresantsmergla coal.
26

Scal:1(Deloc),2(Puin),3(Mult)
Recodare:Itemiinusuntrecodai.
Calculare:Itemiirecodaiaiscaleisuntnsumaipentruaformaunsingurindicator:
ang_c=b9a+b9b+b9c
10. Evitarea problemelor la coal(scalaB5)
Definiie:Respondeniideclarcauevitatsaibnecazurila coal ischiuleascpeparcursul
ultimeiluni.
Itemi:
1.Numiamfcuttema.
2.Amntrziatlaore.
3.Amchiulitdelacelpuinoor.
4.Amlipsitnemotivatdela coal.
5.Amfostindisciplinat/.
6.Unprofesormiafcutobservaiedincauzaabsenelorsauacomportamentuluilaor.
7.Atrebuitsmergnbirouldirectoruluisaulacomisiadedisciplindincauzacomportamentului
meula coal.
8.Priniimei/persoanelecareaugrijdemineaufostanunai/tedesprecomportamentulmeula coal.
9.Priniimei/persoanelecareaugrijdemineaufostanunai/tecamnotemicisaucnumifac
temele.
10.Mamcertatcuunuldintreprofesoriimei.
11.Mambtutcuunaltelev.
Scal:1(Niciodat),2(De12ori),3(Demaimultde2ori)
b5ainvetc.),iarvalorile
Recodare:Fiecareitemalscaleiesterecodatntroaltvariabil(b5a
devin(1=2)(2=2)(3=1).
Calculare:Itemiirecodaiaiscaleisuntnsumaipentruaformaunsingurindicator:
evit_necaz=b5ainv+b5binv+b5cinv+b5dinv+b5einv+b5finv+b5ginv+b5hinv+b5iinv+
b5jinv+b5kinv
11. Notele(ntrebrileB1,B2 iB4)
Definiie:Respondeniiauobinutmediintre7 i8saumaimult,nuauavutmediide4 i5n
semestrultrecut, iidescriunotelecamaibunesaumultmaibunedectalecolegilorlor.
Itemi ntrebarea B1:Cemediegeneralaiobinutnsemestrultrecut?
1.ntre9,50 i10
2.ntre9,00 i9,49
3.ntre8,00 i8,99
4.ntre7,00 i7,99
5.ntre6,00 i6,99
6.ntre5,00 i5,99
7.ntre4,00 i4,99

b1inv),iarvaloriledevin

Recodare:Fiecareitemalscaleiesterecodatntroaltvariabil(b1
(1=7)(2=6)(3=5)(4=4)(5=3)(6=2)(7=1).

27

Itemi ntrebarea B2:Ctemediisub5aiavutsemestrultrecut?


1.Niciuna
2.Una
3.Dou
4.Treisaumaimulte

b2inv),iarvaloriledevin

Recodare:Fiecareitemalscaleiesterecodatntroaltvariabil(b2
(1=3)(2=2)(3=1)(4=1).
Itemi ntrebarea B4:ncomparaiecucolegiiti,cum iaidescriemediiledinsemestrultrecut?
1.Multmaibunedectalecelormaimuli
2.Maibunedectalecelormaimuli
3.Lafelcaalecelormaimuli
4.Maislabedectalecelormaimuli
5.Multmaislabedectalecelormaimuli

b4inv),iarvaloriledevin

Recodare:Fiecareitemalscaleiesterecodatntroaltvariabil(b4
(1=5)(2=4)(3=3)(4=2)(5=1).
Calculare:Itemiirecodaiaiscaleisuntnsumaipentruaformaunsingurindicator:
notele=b1inv+b2inv+b4inv

28

ANEXA 4

Analize de regresie liniar multipl pentru indicatorii incluziunii colare (coeficienii beta
standardizai)
Climat
edu.
(N=231)

Satisfacia Sprijin
profesori
colar
(N=232)
(N=230)

Rigoare
Relevan
academic academic
(N=231)
(N=230)

Sigurana
colar
(N=228)

Sigurana
personal
(N=220)

Statut non- Angajament


victim
colar
(N=228)
(N=231)

Evitare
necazuri
(N=216)

Notele
(N=229)

Rezultate pas 1
Sexul (1 = masc.)

.140*

.069

.136*

.103

.160*

.033

.132

.132*

-.272***

-.233***

.128*

Etnia

.041

.012

.011

.085

.040

.010

.043

.079

.094

.105

.150*

(1 = Rrom)
Clasa
(1 = Clasa 12)

.054

.024

.073

.119

.004

.057

.024

.139*

.104

.174**

.008

Migraie (1 = da)

.090

.120

.077

.011

.016

.127

.032

.091

.039

.144*

.140*

Ocupaiamamei

-.197**

-.191**

-.184*

-.195**

-.164*

.022

.100

.104

.009

.015

.117

(1 = profesie)
Ocupaiatatlui
(1 = profesie)

.087

.051

.101

.006

.106

.089

.035

.009

.030

.145

.120

.044

.016

.069

.005

.109

.026

.070

.023

.129

.122

.001

.037

.021

.041

.153

.057

.001

.045

.030

.071

.060

.103

.012

.028

.032

.003

.239***

.042

.045

.222***

.085

.019

.017

.011

.051

.004

.090

.106

.037

.093

.001
Educaiamamei
(1 = st. superioare)
Educaiatatlui
.010
(1 = st. superioare)
Venitul
.080
Primeteajutoare
sociale (1 = da)

.037

29

Rezultate pas 2
Sexul (1 = masc.)

.069

.007

.069

.041

.094

.122

.126

.141*

-.164**

.083

.053

Etnia

.051

.003

.005

.078

.044

.036

.044

.074

.054

.081

.147*

(1 = Rrom)
Clasa

.096

.004

.094

.141*

.017

.102

.000

.156*

.111

.190**

.011

(1 = Clasa 12)
Migraie (1 = da)

.095

.142*

.079

.025

.021

.102

.026

.085

.010

.133*

.146*

Ocupaiamamei

.166*

.172*

.164*

.165*

.135

.014

.091

.091

.013

.019

.130

(1 = profesie)
Ocupaiatatlui

.051

.032

.089

.004

.090

.056

.064

.011

.077

.152*

.111

.097

.014

.119

.030

.074

.017

.047

.030

.124

.113

.024

.023

.040

.025

.133

.028

.015

.072

.044

.066

.056

.099

.018

.033

.048

.024

.247***

.002

.085

.203**

(1 = profesie)
Educaiamamei

.065
(1 = st. superioare)
Educaiatatlui
.048
(1 = st. superioare)
Venitul
.087
Primeteajutoare
sociale (1 = da)

.020

.057

.042

.042

.014

.074

.002

.093

.043

.025

.064

Nr.oredestudiu

.056

.049

.084

.055

.117

-.301***

.074

.067

.037

-.260***

.027

.118

-.202**

.113

.179**

.128

.008

.016

.032

-.417***

-.227***

.100

-.280***

-.233**

.134

-.182**

.147*

-.174**

.166*

.098

.023

.024

.005

.001

.018

.036

.054

.023

.042

.077

.031

.001

-.155**

-.202**

.097**
2.364

.071
1.681

.092*
2.231

.069
1.627

.086*
2.051

.043
.977

.030
.649

.127***
3.164

.104**
2.558

.174***
4.314

.136***
3.429

.163***
2.99
.092
5.887

.136**
2.443
.044
2.79

.143***
2.564
.074
4.639

.143**
2.57
.058
3.621

.171***
3.128
.127
8.81

.060
.941
.030
1.651

.141**
2.506
.014
.878

.270***
5.713
.166
12.288

.332***
7.151
.159
11.939

.187***
3.509
.051
3.34

(1 = niciuna)
Plictisitla coal
(1 = foarte)
Relevana colii
(1 = irelevant)
Continuarestudii
(1 = nu vrea s
continue)
Varianexplicat
Pasul1(df=10)
F:
Varianexplicat
Pasul2(df=14)
F:
RChange
Fchange(df=14)

.193***
3.686
.096
6.408
*p<0.05,**p<.0.01,***p<0.001

30

ANEXA 6
Focus-grup copii/ adolesceni/ tineri
Ghid interviu
Locaia: .................................
Data: .....................................
Despre voi
Care a fost cel mai important eveniment din viaa voastr n acest an? Dar n via?
Ce v place s facei n timpul liber?
Ce facei atunci cnd nu mergei la coal?/ cnd plecai de la ore?
Relaia cu coala
V place la coal? Da/ De ce? Nu/ De ce?
Cum v nelegei cu profesorii? Care sunt profesorii care v plac? i cei care nu v plac?
De ce?
Ce note luai la coal? Notele voastre sunt pe merit?
Se ntmpl s v batei/ s fii btui la coal de ctre colegi sau ali elevi?
Dac activitile de la Centru ar fi organizate i n cadrul colii, unde ai prefera s
mergei:
la Centru/ De ce? sau
la coal/ De ce?
Contactul cu centrul
De unde ai aflat de acest centru?
Cum v-ai decis s venii la Centru?
Prinii votri tiu c venii la Centru? Ce prere au despre asta?
La coal cine tie c venii la Centru?
Impactul centrului
Cu ce s-a schimbat viaa voastr acum fa de ce a fost nainte de a veni la Centru?
Sunt lucruri despre care gndii altfel?
V-ai fcut prieteni noi? Cu cine v-ai mprietenit aici?
Activitatea din centru
La ce activiti ai participat n cadrul Centru n acest an?
Care activiti v-au plcut cel mai mult? De ce?
Ce altceva ai dori s facei la Centru?
Sunt activiti la care nu v place s participai? De ce?

31

ANEXA 6
Ghid de interviu
pentru profesori
Evaluarea nevoilor copiilor care provin din familii defavorizate
coala: ..
Funcia intervievatului (bifai): diriginte profesor
Materia pe care o pred:
Completat de ctre:
Data: ..//.
V rugm s rspundei la urmtoarele ntrebri legate de relaia copiilor care provin din
medii
defavorizate cu coala. Rspunsurile Dvs. ne ajut s dezvoltm programe de incluziune
colar i
social care s rspund ct mai bine nevoilor acestor copii.

1. Ce prere avei despre frecvena cu care vin copiii la coal? Care credei c ar fi
motivele
pentru care copiii care vin din familii defavorizate absenteaz de la coal? Ei
absenteaz
zile ntregi? Absenteaz doar de la anumite ore? Care ore?
2. Care sunt rezultatele (performanele) colare ale copiilor dezavantajai?
Care este atitudinea copiilor dezavantajai fa de coal? Care credei c sunt
3. cauzele
pentru care au aceast atitudine?
4. n opinia Dvs., ar putea s existe anumite bariere de nvare i participare n
cadrul
colii n cazul copiilor dezavantajai? Dac da, care ar fi acestea?
5.

Cum credei c ar putea fi reduse/ minimalizate aceste bariere?

Ce resurse interne sunt disponibile pentru a susine nvarea i participarea


6. copiilor
dezavantajai?
7. Ce resurse credei c exist/ ar trebui s existe pe plan local care susin/ ar
putea susine
nvarea i participarea copiilor dezavantajai?
8.
Cum ar putea fi mobilizate resursele pentru a susine nvarea i participarea
copiilor?
Cine ar trebui/ ar putea s fac acest lucru ?
9.
Cum procedai n caz de violen verbal/ fizic, dac se ntmpl s asistai la
aa ceva?

V mulumim!
32

ANEXA 7

Ghid de interviu
pentru inspectori colari
Evaluarea incluziunii colare la copiii care provin din familii defavorizate
Specialitatea:
Funcia: ............................................................................
Completat de ctre: .
Data: ..//.
V rugm s rspundei la urmtoarele ntrebri legate de relaia copiilor care provin din
medii
defavorizate cu coala. Rspunsurile Dvs. ne ajut s dezvoltm programe de incluziune
colar i
social care s rspund ct mai bine nevoilor acestor copii.
1. Ce prere avei despre frecvena copiilor la coal? Care credei c ar fi
motivele
pentru care copiii absenteaz de la coal?
2. Ce credei despre modul n care profesorii trateaz problema absenelor
nemotivate?
3. Ce prere avei despre atitudinea fa de coal a copiilor din familii
dezavantajate?
4. Din ce ne-au spus copiii din familii defavorizate, ei simt c profesorii se
comport
diferit cu ei dect cu ceilali copii. Din ce motive credei c fac profesorii
aceste
diferene?
5. Care credei c ar trebui s fie reacia profesorilor n momentul n care observ
c
elevii se comport violent (se njur/ se bat)?
6. n opinia Dvs., care ar fi barierele de nvare i participare n cadrul colii n
cazul
copiilor care provin din familii defavorizate?
7. Cum credei c ar putea fi reduse/ minimalizate aceste bariere?
8. Ce resurse interne sunt disponibile pentru a susine nvarea i participarea
copiilor
dezavantajai?
9. Ce resurse credei c exist/ ar trebui s existe pe plan local care susin/ ar
putea
susine nvarea i participarea copiilor dezavantajai?

10. Cum pot fi mobilizate resursele pentru a susine nvarea i participarea


copiilor?
Cine ar trebui/ ar putea s fac acest lucru ?
V mulumim!
33

ANEXA 8
GHID DE INTERVIU
pentru reprezentani ai autoritilor locale
Evaluarea incluziunii colare la copiii care provin din familii defavorizate
Numele: ..............................................
Funcia:...............................................
Data: ..................................................
V rugm s rspundei la urmtoarele ntrebri legate de relaia copiilor care provin din
medii
defavorizate cu coala. Rspunsurile Dvs. ne ajut s dezvoltm programe de incluziune
colar i
social care s rspund ct mai bine nevoilor acestor copii.
ntrebri
1. Care este strategia pentru educaie nvmnt a instituiei Dvs.?
1.1 Cum se urmrete realizarea obiectivelor stabilite n aceast strategie?
2. De unde va informai n legtur cu situaia colilor de care rspundei?
a) infrastructura
b) susinerea materiala a activitilor educative
c) salariile cadrelor didactice
d) calitatea nvmntului
e) problemele elevilor
3. Cum interacionai cu colile? Prin cine? Cine v furnizeaz informaiile? Cum
verificai
corectitudinea informaiilor?
4. Ce tii despre problemele elevilor care provin din familii defavorizate? Ce servicii
se
asigur pentru acetia?
5. Ce credei ca s-ar putea face pentru remedierea problemelor elevilor
dezavantajai (mediu
rural, venituri mici, etnie rom etc.)?
6. Ce resurse credei c exist/ ar trebui s existe pe plan local care susin/ ar putea
susine
nvarea i participarea copiilor dezavantajai? (alte instituii?...ONG-urile?)
7. Cum ar putea fi mobilizate resursele pentru a susine nvarea i participarea
copiilor?
Cine ar trebui/ar putea s fac acest lucru ?
8. Despre proiectele cu finanare extern ce putei s-mi spunei? Despre
parteneriate?
Ai mai avea de adugat si altceva?
V mulumim!

34

ANEXA 9
Ghid de interviu
pentru cei din cadrul serviciilor educaionale oferite de ONG
Evaluarea nevoilor copiilor care provin din familii defavorizate

Profesia:
Funcia:
Tipurile de servicii/ activiti n care suntei implicat/ n cadrul organizaiei:
Vechimea n mediul ONG: ani.......luni
Data: ..//.
V rugm s rspundei la urmtoarele ntrebri legate de relaia copiilor care provin
din medii
defavorizate cu coala. Rspunsurile Dvs. ne ajut s dezvoltm programe de incluziune
colar i
social care s rspund ct mai bine nevoilor acestor copii. V mulumim!
1. Ce prere avei despre frecvena cu care se duc copiii la coal? Care credei c ar
fi
motivele pentru care copiii din familii defavorizate absenteaz de la coal i/ sau
au
rezultate colare slabe?
2. n opinia Dvs., ar putea s existe anumite bariere de nvare i participare n
cadrul colii
n cazul copiilor dezavantajai? Dac da, v rugm s le menionai n primul rnd
pe
acelea care in de sistemul colar/ de coal.
3. Cum credei c ar putea fi reduse/ minimalizate aceste bariere?
4. Se ntmpl ca Dvs. s ntmpinai greuti n relaia cu coala?
5. Ce resurse avei n cadrul serviciului pentru a susine nvarea i participarea
copiilor
dezavantajai?
6. Care sunt greutile pe care le ntmpinai atunci cnd lucrai pentru o incluziune
colar
mai bun a copiilor dezavantajai?
7. Ce resurse credei c a) exist b) ar trebui s existe pe plan local care susin/ ar
putea
susine nvarea i participarea copiilor dezavantajai?
a)
b)
8. Cum realizai msurarea impactului muncii Dvs. cu beneficiarii? Cum credei c ai
putea
mbunti metodele de msurare/ evaluare pe care le folosii?
Dac avei i alte opinii legate de subiectul propus de noi, v rugm s le exprimai!

35