Sunteți pe pagina 1din 3

Arma re rad ie r cu o e l BST5 00 S

O e l ul BST5 0 0 S are o re zi ste n caracte ri sti c de curge re de


5 00 N / mm, cu 4 0% mai mare de ct a oel ul ui PC 52 (3 55 N / mm), oel
fol osi t n mod cure nt l a structuri l e de be ton armat.
Ace st ti p de oe l e ste agre me nta t te hni c n ara noastr
(caracte ri sti ci l e ace stui a fi i nd de fi ni te i ve ri fi cate n di fe ri te
l aboratoa re ), ns normati ve l e de proi e ctare nu au fost nc
modi fi cate / actual i z ate cu spe ci fi cai i pe ntru ace st oe l (proce nte de
arma re , l ungi mi de suprap une i ancoraj , acope ri ri cu be ton, e tc. ).
Astfe l , pe ntru modi fi ca re a ti pul ui de oe l di ntr- un radi e r di n be ton
de cl asa C 20 /2 5 , ne exi stnd pre scri pi i te hni ce cu re fe ri re l a proce nte l e
mi ni me de armatur (ace ste a fi i nd di fe ri te n funci e de ti pul oe l ul ui ),
s-au e fe ctuat cal cul e (conform norme l or e urope ne i rom ane ti ) pe ntru
de te rmi nare a proce n tul ui mi ni m de arma re cu BST50 0 S.
Pl asa cure nt a radi e rul ui re pre zi nt mare a parte di n armtura
ace stui a, ns ace asta e ste di ctat de proce ntul mi ni m de arma re al
radi e rul ui .
A tre bui t ve ri fi cat n mod di re ct el i mi nare a une i comportri
fragi l e a radi e rul ui l a ncovoi e re , adi c ve ri fi care a ca mome ntul de
curge re a armturi i s fi e mai mare ca ce l de fi surare a be tonul ui .
Pe baza cal cul el or a re zul ta t o armare cu pl ase ge ne rale pe ambe l e
di re ci i , sus i j os, de 18 /2 0 BST50 0 S; n urma armri i cu ace st oel a
re zul ta t o economi e de 8 0 tone fr a afe cta re zi ste na structural a
radi e rul ui i a i mobi l ul ui n ansam bl u.
Di n di agrame l e anexate re zul t c ace ast condi i e e ste
nde pl i ni t cu arma re a propu s.

ARMARE CU 520 PC52

[m^-1]

"Fisurare beton"

x
[m]

M
[kN*m]

0.0003 0.4258 384.8423

M tab "Curge prima armatura intansa" 0.0026 0.1132 341.4771

"Cedare sectiune"
0.0773 0.0453 382.9982

Vobs

"Betonul fisureaza!"

"Armatura intinsa curge!"

"Armatura comprimata nu curge!"

b.u.c h 0 u 5.2184 %

<- alungire in stadiul ultim pentru armatura intinsa

b.u.c a' u 0.2687 %

<- comprimare in stadiul ultim pentru armatura comprimata

X (zona comprimata)
800

600

400

200

0.02

0.04

0.06

Diagrama M-Phi

300

200

100

0.02

0.04

0.06

ARMARE CU 518 S500

[m^-1]

x
[m]

M
[kN*m]

0.0003 0.4259 381.6773

"Fisurare beton"

"Curge prima armatura intansa" 0.0035 0.1043 377.8862

M tab

"Cedare sectiune"

0.0706 0.0496 419.3515

"Betonul fisureaza!"
"Armatura intinsa curge!"

"Armatura comprimata nu curge!"

Vobs

b.u.c h 0 u 4.7356 %

<- alungire in stadiul ultim pentru armatura intinsa

b.u.c a' u 0.2151 %

<- comprimare in stadiul ultim pentru armatura comprimata

X (zona comprimata)
800

600

400

200

0.02

0.04

0.06

Diagrama M-Phi

400

300

200

100

0.02

0.04

0.06

I mobi l ul pe ntru care s-a f cut re duce re a de canti ti este o


construci e 3 S+ P+4 E cu de sti nai a bi rou ri + spai i come rci al e ampl asat
pe un te re n de suprafa total de cca. 53 50 m 2 .