Sunteți pe pagina 1din 55

S.C. BEFAC S.R.L., Rm.

Strada Intrarea Genistilor, nr. 23A Proiect nr. 9162/August 2018


TEL/ FAX: 0250//737183
od fiscal: RO 1471898
JJ8/628/1992

STUDIU GEOTEHNIC
privind proiectul :
Modernizare drum judeţean(675B) ce traversează
localităţile Câmpu Mare-Aibeni-Călugăreasa
Prigoria - Zorlesti - Alimpeşti, până în DJ 675C,
judeţul Gorj

Beneficiar: UAT JUDEŢUL GORJ

Proiectant: S.C. CONSDRUM S.R.L. Rm.Vâlcea


Proiectant de specialitate: S.C. BEFAC S.R.L., RM. VÂLCEA;

Ex. nr.3
Toate informaţiile aparţin S.C.BEFAC S.R.L. Materialul se va multiplica cu aprobarea scrisă a
autorului
ing. Toma Flori

Numele şi prenumele verificatorului atestat Af: Florică Toma Nr.3375/17.12 2018


REFERAT,
pentru verificarea de calitate la cerinţa: Af, studiul geotehnic aferent proiectului:
"Modernizare drum judeţean (675B), ce traversează localităţile Câmpu Marc-Albeni-
Călugăreasa -Prigoria-Zorlesti-Alimpeşti, până in DJ 675C, judeţul Gorj
1. Date de identificare
- proiectant general: SC CONSDRUM SRL Rm.Valcea
- proiectant de specialitate: SCBEFAC SRL Rm .Valcea
- investitor: UAT JUDEŢUL GORJ
data prezentarii proiectului: 14.12.2018
2. Caracteristicile principale:
- Date tehnice: Modernizare drum judeţean (6758), ce traversează localităţile Câmpu Mare-Alben i-
Căl ugăreasa -Prigoria-Zorlesti-Alimpeşti, până in DJ 675C, ju deţul Gorj
Drumul judeţean are lungimea de 25+600, lungime în care există 54 podeţe si poduri. Au fost
executate 53 foraje cu adâncimea de 2,00m, la alunecare forajul F23 este la 6,00m. Podeţele sunt desenate pe
plansele cu profilele geologice. Prin foraje au fost întocmite 53. profilele geologice si desenele podeţelor sunt
prezentate pe planse A4 ataşate studiului.
- teren de fondare-Nisip argilos, cafeniu-gălbui , foarte umed, în stare atanat la îndesare medie (3). Pra f
nisipos, cafeniu, plastic vârtos (4); Praf argilos, cafeniu închis, plastic vârtos la consistent (5); Praf nisipos,
cafeniu închis, foarte umed, pl.consistent.(6) ; Praf cafeniu, plastic vârtos la tare (8);Conform prevederilor
NP074/2014, stratul portant este încadrat în categoria terenurilor medii de fundare.
- clasa de importanţă V categoria de Importanţă normală.
Seismicitatea: Din punct de vedere seismic, pentru amplasamentul studiat, valori le parametrilor seismici
corelate după normativul P 100/2013 privind zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale
parametri lor seismici, sunt: ag (acceleraţia terenului) =O, 15g; Tc(perioada de control,
colţ)=0,70sec, pentru lMR 225 ani;
Risc geotcbnic : Conform NP074/2014, amplasamentul se încadrează în categoria geotehnică 2, risc
geotehnic moderat.
Nivel hidrostatic :Apa subterană nu a fost interceptată până la adâncimea investigată. La ploi se poate
acumula temporar în orizonturile de la suprafaţă .
3. Studiul prezentat spre verificare Studiu geotehnic 9162/2018, Referat geotehnic59 pag. Plan încadrare în
zonă se 1 :25.000= !.plan A3; Plan situaţie se 1:1000=47 planşe A4;Planşe cu profile geologice= 38 planşe
A4;Diagrama Rd 1F23= 1 diagr=A4;Tabel cu valorile parametrilor geotehnici= 1 tabel
4. Concluzii asupra verificarii studiului geotehnic
În urma verificării se consideră studiul corespunzător, cu următoarele concluzii:
- teren de fundare:Nisip argilos, cafeniu-gălbui , foarte umed, în stare afănat la în desare medie (3). Pra f n isipos,
cafeniu, plastic vârtos (4); Praf argilos, cafeniu închis, plastic vârtos la consistent (5); Praf nisipos, cafeniu
închis, foarte umed, pl.consistent.(6); Praf cafeniu, plastic vârtos la tare (8);Conform prevederilor
NP074/2014, stratul portant este încadrat în categoria terenuril or medii de fundare.
- se va asigure gabaritul drumului pentru derularea circulaţiei normală a vehiculelor;
- asigurarea scurgerii apelor de suprafaţă prin pante la carosabil spre sanţuri,amenajarea sanţu rilor cu pante de
scurgere a apelor spre emisar; săpături le în zona carosabi lului se vor face cu precauţie având în vedere că pe
drum pot fi conducte de apă, cabluri sau tuburi de canalizare.
-consolidarea drumului în punctele prevăzute în studiu,zid uri de sprijin,zid de apărare mal,dotarea cu pietris
pentru prevenirea burdi sirilor în carosabil.Scrgerea apelor pân ă la 1,OOm sunt necesare drenaje ale apei
provenite din precipi taţii prin drenuri de cea 1,OOm adâncimepe linia sanţuri lor.
- umpluturile de pământ prevăzute în proiect vor fi compactate corespunzător pentru a evita tasări le neuniforme
ale platforme lor şi trotuarel or. Gradul de compactare va fi verificat de laborator geotehnic autorizat;
-structura de rezistenţă aco c iei va fi dimensionată în conformitate cu prevederile P 1 00/20 13;
- respectarea cu stric a ni'Srm rotecţie a muncii pe timpul fazei de execuţie;
-pe timpul execu · aza exc:fvl!rih>J "ntului, se vor lua masuri de asigurare a
stabilităţii teren 'ctirl- · , a con i· s u amenajărilor ex istente în apropiere;
Datele înscris 1fllstfÎ"d" sunt ·re m &it t a întocmitorului studiului.
-(C'J :;o,(> (.l
Q . ...._ ţ_ )>C
::::: p
î]<
'>'.-. ' '
()1
";j "\
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 PROIECT NR.9162/2018

Modernizare drum judeţean(67SB) ce traversează localităţile Câmpu Mare-Albeni-


Călugărea sa - Prigoria- Zorlesti- Alimpeşti, până în DJ 67SC, j udeţul Gorj
BENEFICIAR: UAT JUDEŢUL GORJ

CUPRINS

A)
1. Foaie de capăt 1 pag.
2. Cuprins 1 pag.
3. Referat geotehnic 49 pag.

------- --nr--·----·--- -
l .Plan de încadrare în zonă .............................................................. 1.plansa
2. Plan situaţie .......................................................... ......................47 planşe
3. Planşe cu profile geologice ..........................................................38 planşe
4. Diagrama Rd1F23 ........................................................................1 diagrama
5. Tabel cu valorile parametrilor geotehnici .................................... .1 tabel

2
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 PROIECT NR.9162/2018

STUDIU GEOTEHNIC
privind proiectul
Modernizare drum judeţean(675B) ce traversează localităţile
Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa - Prigoria - Zorlesti -
Alimpeşti, până în DJ 675C, judeţul Gorj

CAP. 1. DATE GENERALE

Studiul de întocmeşte în cadrul proiectului intitulat: "Modernizare drum


judeţean(675B), ce traversează localităţile Câmpu Mare - Albeni - Călugăreasa -
Prigoria- Zorlesti- Alimpeşti, până în DJ 675C, judeţul Gorj". Din punct de vedere
geologic, traseul drumului se încadrează în unitatea geostructurală Platforma
Olteţului, ce se întinde în zona dealurilor subcarpatice, din flancul sudic al Carpaţilor
Meridionali, unde se întâlneşte o structură cutată în avantfosă, mascată de depozitele
sedimentare miocene şi sau pliocene dispuse aproape orizontal peste relieful
----- -- strucffifăti:le- vârstă ·oiigocenă din profunzime cu o orientare în general -esf vest
(paralel cu lanţul muntos).
Formaţiunile sedimentare de vârstă pliocenă şi sau miocenă sunt acoperite la
rândul lor de depuneri sedimentare mai noi de vârstă cuaternară, depuneri care apar
la zi şi în zona perimetrului cercetat. Aceste depuneri conform studiilor geologice
aprofundate efectuate în zonă au geneză deluvial-proluvială, adică transportul
materialului sedimentar de către apele de şiroire de pe versant şi depunerea acestora
în zonele mai joase, versanţi, platforme, etc.
Depozitele sedimentare din zona perimetrului cercetat sunt de vârstă
cuaternară fiind reprezentate prin alternanţe de depozite argiloase , nisipuri cu
intercalaţii de pietrişuri, pietrisuri etc. Din punct de vedere geomorfologic localif\ilwe
str'b'tute de DJ675B,se [nscrie [n marea unitate geomorfologic ' cunoscut' [n l iteratura de

3 ţr
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183/// Cod fiscal R01471898 · ROIECT NR.9162/2018

specialitate ca "Depresiunea Getic'"[n care se [nscrie si platforma Olte\ului . Aceasta este limitat'
spre nord de lan\ul muntos al Carpa\ilor Meridionali, iar spre sud de C@mpia Rom@n' pe linia
Slatina Bal].
Vecinătăţile localităţii:
- la est comuna Alimpesti;
- la vest comuna Câmpu Mare;
- la nord comuna Bălcesti.
Drumul judeţean are lungimea de 25+600, lungime în care există 54 podeţe si
poduri. Au fost executate 53 foraje cu adâncimea de 2,00m, la alunecare forajul F23.
Podeţele sunt desenate pe plansele cu protilele geologice. Prin foraje au fost
întocmite 53. Profilele geologice si desenele podeţelor sunt prezentate pe planse A4
ataşate studiului.

4
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 ///Cod fiscal R01471898 "'ROIECT NR.9162/2018
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tei Fax 0250 737183 III Cod fiscal R01471898 a ROIECT NR.9162/2018

6
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 PROIECT NR.9162/2018

Activitate geotehnică de teren


Studiul terenului începe de la km 0+000, în intersecţia cu DN67 Câmpu Mare
ŞI are capătul în DJ675B . Drumul este asfaltat, însă asfaltul prezintă degradări,
drumul este afectat si de alunecări la km 10+980. Primul foraj a fost executat la km
O+ 100. Forajele au fost executate din 500 în 500m, prin foraje au fost întocmite
profile geologice transversale . În total au fost executate 53foraje si 53 profile
transversale la scara 1:100. Profilele realizate redau stratificatia de la suprafaţa
drumului până la stratul portant al patului rutier şi adâncimea apei subterane. Sunt
descrise podurile si podeţele întâlnite pe traseu,secţiunile prin poduri si podeţe se
află desenate pe plansele profilelor geologice ce sa anexează la studiu.
Datele culese, privitor la teren, din foraje sunt redate şi comentate în capitolul
II- "Studiul terenului". Studiul se întocmeşte în conformitate cu prevederile
normativelor şi STAS-urilor specifice activităţii de cercetare geotehnică, valabile pe
teritoriul României .
În conformitate cu prevederile normativului privind principiile, exigenţele şi
--···-----·riieto-aefe-·-cercetăni geotehnice a terenului de fundare·· ··NP074/20f4--;- ·pe
amplasamentul drumului categoriile geotehnice pot fi stabilite punctual în funcţie de
zonă şi obiectivele proiectate.
Calculul categoriei geotehnice conform NP 074/2014

Factori Categorie Punctaj


Condiţii de teren Teren mediu 3
Apa subterană fără epuizmente 2
Clasificarea construcţiilor după
Normală 2
categoria de importanţă
Vecinătăţi Risc moderat 3
Zona seismică ag = 0,20g IMR225 2
Categoria geotehnică 2, Risc geotehnic moderat (10- 14 pct.) Total: 12

7
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 ·ROIECT NR.9 162/2018

Climatul în regiune
Clima perimetrului cercetat este temperat continentală subtipul climatului
continental de tranziţie având următorii parametrii:
-temperatura medie anuală............................. ..................+l0,2°C
- temperatura minimă absolută....................... ..................-31,0°C
-temperatura maximă absolută ....................... ................+40,6°C
Precipitaţiile medii anuale au valori cuprinse între 750-800rnm/m 2
Repartiţia precipitaţiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:
- iarna ........................... ................................................... 156,0mm
- primăvara ....................................................................... 211,Omm
- vara................................ .................................................223,9mm
- toamna .......................................... ................................... 179,6mm
Direcţia predominantă a vânturilor este cea ::;udică 13,5%) şi nordică (10,2%).
Calmul înregistrează valoarea procentuală de 37,4%, iar intensitatea medie a
vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 0,8-2,0 rn/s.
Încărcăriie de zăpadă conform ord. 1655/05.09.2 012, cod de proiectaa-e.
Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor, Jindicativ CR 1-l-3-2012, Sa
K=2,0kN/m2 .
ROMÂNIA

. -' f'tiGOIIO.,.U IU.\'Ui!W l•I),W

,.u.. ......
10 lS 50
U,'J

.. (
...(
....
l,1
:.
1$
'·' '·'
Ul

'
t·t't.'tl
iO.:ftL 1••
1./ LO
l.l b1••
t ·'l W n tl
,c;::". .
I .'J
'·' '.·..'
...
u

.,.
E ·UO'.m lA
t >.o l,t. <1

•...
;,

8
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 PROIECT NR.916212018

Încărcările date de vânt, ord 165/15.02.2012-Acţiunile vântului indicativ NP 082-


4. Viteza caracteristică pentru zona Campu Mare -Aiimpesti , având judeţul

Gorj .T=50ani este de 28 m/sec.

A ··
0,4 ' .... '.

.
t ····

SCAAAjf:J
13 000 too
• ..

_,...
-....

.....
0,7 •.. ·.. ;

· ·• (\o.e

=-
.

. ;.
o,< \\..
:- \0 ..rr- ... :
. •.o.rJ.·{r - ·. , . o.s . '
. o:r)·:
-
.

figura 2.1 Zon:ue:L w:lorilor de rcfC'tinba.k presiunii dimmke;s v!nlulul, q•In kPa,a'oind IAIR"' SO nnl
h.'OTA. Pct«t\ulllitudiDl p t: /OOIIm \-;tbrik Fflwll dbuaCc:e" r&nmr se cc eL:lllaa rdnb(AJ) dlnl\rcg A

Zona Campu Mare -Aiimpesti, se află în zona tipului climatic II de deal.

CAP.II STUDIU TERENULUI


Pe traseul DJ675B au fost executate 53 foraje geotehnice cu adâncimea de
2,00m în care au fost separată stratifcaţia întâlnită, au fost recoltate probe de pământ
în vederea analizei în laborator geotehnic grad II.
Forajele executate si profilele geologice întâlnite sunt următoarele:
PROFIL GEOLOGIC 1-1 Km 0,00+100 F1(+285,87)
Drumul are 9,90m lăţime din care banda asfaltată are 5,86m.Sanţuri
neprotejate, stânga dreapta câmp.
Stratificaţia terenului:
F1(+285,22)
0,00-0,08/ Asfalt ;
0,08-0,40m/Pietris campactat pe drum (2);
9
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 /// Cod fiscal R01471898 ROIECT NR.9162/2018

0,40-29 00m Nisip argilos, cafeniu-gălbui, foarte umed, în stare afânat la


îndesare medie (3). Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: = 29°; yw=
18,30 kN/mc ; n = 45%; e = 0,81; f = 0,28; Io=32% (domeniu afânat la îndesare
medie); E=18.000kPa; v=0,30; Pconv.= 180kPa.
Apa la 1O,OOm

Drumul la km 0+00()-G+lOO

PODEŢ tel>800mm km O+ 165 Colmatat 20% 9 L=9,60m

Zona podeţuiui <1>800 la km ()+165


SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 : 'ROIECT NR.9162/2018

PR.OF][L GEOLOGIC 2-2 Km 0+500 F2(+284162) Drumul are 12,40m lăţime din
care banda asfaltată are 5,80m.Sanţuri neprotejate , stânga dreapta câmp.
lF2(+284,62)
0,00-0,12/ Asfalt
09 12-09 60m/Pietris campactat pe drum (2);
0960-2,00m/ Praf nisipos, cafeniu, plastic vârtos (4);
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=2%; Pr=65%; N=33%; =
19°; yw= 18,90 kN/mc; n = 43%; e = 0,75;f= 0,25; Ic=0,78 (domeniu plastic vârtos)
E=20.000kPa; v=0,35; Pconv.= 220kPa.
Apa!a l0900m

Drumul la km O+500

Il
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737 183 III Cod fiscal R01471898 : ROIECT NR.9162/2018

PROFIL GEOLOGIC 3-3 Km 1+000 F3(+284,60)


Drumul are 12,50m lăţime din care banda asfaltată are 6,30m. Sanţuri neprotejate,
stânga dreapta câmp.
JF3 (+284?60)
0?00-0?12/ Asfalt.
0?12-0?60m/Pietris campactat pe drum (2)
0?60-2?00m/ Praf nisipos, cafeniu, plastic vârtos (4); Valorile parametrilor
geotehnici ai stratului sunt: A=2%; Pr=65%; N=33%; = 19°; yw= 18,90 kN/mc; n =
43%; e = 0,75;f = 0,25; Ic=0,78 (domeniu plastic vârtos); E=20.000kPa; v=0,35;
Pconv.= 220kPa.
Apa Ha 10,00m

Drumul la km 1+000

PROFIL GEOLOGIC 4-4 Km 1+500 F4(+272?i0)


Drumul are 10,60m lăţime din care banda asfaltată are 6,00m. Sanţuri
neprotejate, stânga-dreapta câmp.
F4 (+272,70)
0,00-0,10/ Asfalt;
I[),:Hll-0?55m/Pietris campactat pe dmm;
09 55 2900m/ Praf nisipos, cafeniu, plastic vârtos (4);
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=2%; Pr=65%; N=33%; = 19°;
12 ....-: A
/ \0 1.

ţ
t;J >'q,·
*
. ,) \... "' t / 'Jt.l
'<......(. ) . . -o"/
. .q . 1"1 r""l' r
., }' 0.. "'" .. .
SC REFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 . ROKECT NR.9162/2018
=--=========-======== ==-======================= •======== ==
yw= 18,90 kN/mc; n = 43%; e = 0,75;f = 0,25; Ic=0,78 (domeniu plastic vârtos);

E=20.000kPa; v=0,35; Pconv.= 210kPa.


Apa la 8,00m.

Drumul la km 1 +500
Se coboară pe treapta următoare a terasei. Pe câmp dreapta -stânga drumului
băltiri,vegetaţie ţipirig.

PROFJIL GEOJLOGIC 5-5 Km 2+000 F5(+260,90)


Drumul are 12,60m lăţime din care banda asfhHntă are 6,20m. Fără şanţuri, stânga-
dreapta câmp.
F5(+260,90)
0,00-0,10/ Asfalt.
0,10 0,55m/Pietris campactat pe drum;
0,55-2,00m/ Praf nisipos, cafeniu, plastic vârtos (4); Valorile parametrilor
geotehnici ai stratului sunt: A=3%; Pr=67%; N=30%; = 18°; yw= 18,80 kN/mc; n =
41%; e = 0,74;f = 0,25; Ic=0,79 (domeniu plastic vârtos); E=22.000kPa; v=0,35;
Pconv.= 250kPa.
Ap n 8,00m

13
SC BEFAC SRL, Rm .Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 , ROIECT NR.916212018

PODEŢ 2x<P1200mm lkm 2+300 L=9,60m

1PROJF1DL GlEOlLOGIC 6-6 Km 2+500 F6


Drumul are 14,1Om lăţime din care banda asfaltată are 6,20m. Fără şanţuri,
stânga-dreapta câmp.
F6(+260,90)
0,00 0,03/ Asfalt;
0,08-0,55m/Pietris campactat pe drum;
0,55-2,00m/ Praf argilos, cafeniu închis, plastic vârtos la consistent (5);
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=13%; Pr=65%; N=22%; <1> =
18°;yw= 18,80 kN/mc; n = 43%; e = 0,75;f= 0,25; Ic=0,76 (domeniu plastic vârtosla
consistent); E=20.000kPa; v=0,35 ; Pconv.= 240kPa.
Apa hn 7,00m

14
SC BEFAC SRL, Rm .Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 ///Cod fiscal R01471898 ._ .ROIECT NR.9162/2018

PROFIL GEOLOGJIC 7-/ Km 3+000 FII Drumul are 11,60m lăţime din care
banda asfaltată are 6,00m.Fără şanţ stânga, sanţ profilat dreapta.
lF/(+)
0,00-0,10/ Asfalt.
0,10-0,60m/Pietris compactat pe drum (2);
0,60-2,00m/ Praf argilos, cafeniu închis, plastic vârtos la consistent (5); Valorile
parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=l5%; Pr=64%; N=21 %; <!> = 18°; yw=
18,90 kN/mc; n = 42%; e = 0,75;f = 0,25; Ic=0,77 (domeniu plastic vârtos la
consistent); E=20.000kPa; v=0,35 ; Pconv.= 2.:.J.O kPa.
Apa la 2,00m

PROFJIL GEOLOGJIC 8-8 Km 3+500 F8/ Drumul are 16,30m lăţime din care
banda asfaltată are 6,30m.Fără şanţ stânga, şanţ profilat dreapta.
F8(+)
0,00-0,10/ Asfalt.
0,10-0,/0m/Pietris compactat pe drum (2);
O,/0 2,00m/ Praf argilos, cafeniu închis , plastic vârtos la consistent (5); Valorile
parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=13%; Pr=63%; N=24%; <!> = 18°; yw=
18,70 kN/mc; n = 43%; e = 0,75;f = 0,25; Ic=0,79 (domeniu plastic vârtos la
consistent); E=20.000kPa ; v=0,35; Pconv .= 250kPa.
15
.. '
-...:
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tei Fax 0250-737 183 /// Cod fiscal R01471898 1 ROIECT .NR.9162/2018

Apa la 2,00m

PODEŢ km 3+520 din beton, secţiune dreptunghiulară (3,50/1,10m)

PROFIL GEOLOGIC 9-9 Km 4+000 F9


Drumul are 16,00m lăţime din care banda asfaltată are 6,00m. Şanţ stânga-dreapta
profilat .
F9(+)/ Apa ia 2,00m
0,00-0,10/ Asfalt.
0,10-0,60m/Pietris compactat pe drum (2);
0,60-2,00m/ Praf argilos, cafeniu închis, plastic vârtos la consistent (5); Valorile
parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=l2%; Pr=65%; N=23%; = 18°; yw=
18,80 kN/mc ; n = 44%; e = 0,76;f= 0,25; Ic=0,76 (domeniu plastic vârtos la
consistent); E=19.000kPa; v=0,35; Pconv.= 230kPa.

16
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genîstilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 · ROIECT NR.916212018

POD km 4+180; L.pod=18 90m; Lăţime=lO OOm

PROFIL GEOLOGIC 10-10 Km 4+500 FlO


Drumul are Il ,50m lăţime din care banda asfaltată are 7,OOm.Dreapta -stânga taluz.
FlO(+)/ Apa la 6,00m
0900-0,10/ Asfalt.
09 10-0,70m/Pietris compactat pe drum (2);
0,70-2,00m/ Praf argilos, cafeniu închis plastic vârtos la consistent (5); Valorile

parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=12%; Pr=65%; N=23%; = 18°; yw=


18,80 kN/mc; n = 44%; e = 0,76;f = 0,25; Ic=0,76 (domeniu plastic vârtos la
consistent) ; E=19.000kPa; v=0,35; Pconv.= 230kPa.

17
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod flscal R01471898 ROIECT NR.9162/2018

POD Km 4+600; Lpod=3 30m; Lăţime=10 00m

PROFIL GEOLOGIC 11-11 Km 5+000 Fll


Drumul are 19,90m lăţime din gard în gard, din care banda asfaltată are
6,00m. stânga taluz dreapta sanţ protejat
F11(+)/Apa hn 6 00m
0,00-0,09/ Asfalt.
0 09-0,§0m/Pie tris compactat pe drum (2);
0 50-2 00mrn/ Praf nisipos cafeniu pl.vftrtos.(4); Valorile parametrilor geotehnici ai
stratului sunt: A=2%; Pr=65%; N=33% ; $ = 18°; yw= 18,80 kN/mc; n = 44%; e =
0,76;f= 0,25; Ic=0,76 (domeniu plastic vRrto la consistent); E=19 .000kPa; v=0,35 ;
Pconv.= 230kPa.

PROFIIL GJEOLOGIC 12-12 Km 5+500 JF 12


Drumul are 16,40m lăţime din gard în gard, din care banda asfaltată are
6,00m. stânga dreapta sanţuri protejate.
lF12(+)Apa la 6 00m
10,00-0,09/ Asfalt.
0,09-0,§0m/Pietris compactat pe drum(2);
0 50-2 00m/ Praf nisipos cafeniu, pl.vârtos.(4);
18
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 /// Cod fiscal ROI471898 ROIECT NR.9162/2018

stratului sunt: A=2%; Pr=60%; N=38%; = 19°; yw= 18,90 kN/mc; n = 42%; e =
0,74;f = 0,25; Ic=0,78 (domeniu plastic vârtos); E=20.000kPa; v=0,35; Pconv.=
230kPa.

PROFIL GEOLOGIC 13-13 Km 6+000 F13


Drumul are 19,00m lăţime din gard în gard, din care banda asfaltată are
6,80m. stânga dreapta sanţuri neprotejate.
F13(+258,43)/Apa Ha 6,00m
0,00-0,09/ Asfalt;
0,09-0,50m/Pietris compactat pe drum(2);
0,50-2,00m/ Praf nisipos cafeniu pl.vârtos.(4); Valorile parametrilor geotehnici ai
stratului sunt: A=5%; Pr=59%; N=36%; = 19°; yw= 18,90 kN/mc; n = 43%; e =
0,75;f = 0,25; Ic=0,79 (domeniu plastic vârtos); E=21.000kPa; v=0,35; Pconv.=
240kPa.

19
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod liscal R01471898 t··ROIECT NR.9162/2018

PROFIL GEOLOGIC 14-14 km 6+500 F14


Drumul are 19,50m lăţime din gard în gard, din care banda asfaltată are 5,70m.
Dreapta -stânga sanţuri neprotejate.
F14(+261,43)/Apa la 6,00m
0,00-0,071 Asfalt.
0,07-0,70m/Pietris compactat pe drum (2);
0,70-2,00m/ Praf argilos, cafeniu închis, plastic vârtos la consistent (5); Valorile
parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A= 11%; Pr=60%; N=29%; = 18°; yw=
18,90 kN/mc; n = 43%; e = O,75;f = 0,25; L=0,78 (domeniu plastic vârtos);
E=20 .000kPa; v=0,35; Pconv.= 240kPa.

PROFIL GEOLOGIC 15-15 km 7+000 F15


Drumul are 17,70m lăţime din gard în gard, din care banda asfaltată are 5,50m.
stânga dreapta sanţuri neprotejate.
F15(+263,50)/Apa Ha 6,00m
0,00-0,05/ Asfalt.
0,05-0,45m/Pietris compactat pe drum(2);
0,45-2,00m/ Praf nisipos, cafeniu închis, foarte umed, pl.consistent.(6) ;
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=5%; Pr=59%; N=36%; = 17°;
yw= 18,70 kN/mc; n = 45%; e = 0,81;f= 0,25; Ic=0,69 (domeniu plastic consistent);
E=17 .000kPa; v=0,35; Pconv.= 200kPa.
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 PROIECT NR.916212018

PROFIL GEOLOGIC 16-16 Km 7+500 F16


Drumul are 13,20m lăţime din gard în gard, din care banda asfaltată are 6,00m,
stânga -dreapta sanţuri neprotejate.
F13(+265,30)/ Apa la 6,00m
0,00-0,05/ Asfalt;
0,05-0,50m/Pietris compactat pe drum(2);
0,50-2,00m/ Praf nisipos cafeniu pl.consistent.(6); Valorile parametrilor geotehnici
ai stratului sunt: A=6%; Pr=60%; N=34%;W=23,00m; = 19°; yw= 18,90 kN/mc; n
= 42%; e = 0,75;f = 0,25; Ic=0,65 (domeniu plastic vârtos); E=21.000kPa; v=0,35;
Pconv.= 220kPa.

PODEŢ km7+500, din beton secţiune dreptunghiulară (3,10/2,38m)

PODEŢ km7+700, din beton secţiune dreptunghiulară (3,10/2,20m)

PROFIL GEOLOGIC 17-17 Km 8+000 F17


Drumul are 19,OOm lăţime din gard în gard, din care banda asfaltată are 6,80m.
stânga dreapta sanţuri neprotejate.
F17(+269,40)/ Apa la 6,00m
0,00-0,10m / Asfalt.
0,10-0,50m/Pietris compactat pe drum (2);
0,50-2,00m/ Praf nisipos-argilos, cafeniu gălbui, pl.vârtos.(7) ;
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=5%; Pr=59%; N=36%;W =17%;
= 19°; yw= 18,90 kN/mc; n = 41%; e = 0,68;f = 0,25; Ic=0,79 (domeniu plastic
vârtos); E=22.000kPa; v=0,35; Pconv.= 250kPa.

21
SC BEFAC SRL, Rm .Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 /// Cod fiscal R01471898 PROIECT NR.9162/2018

PROFIL GEOLOGIC 18-18 Km 8+500 F18


Drumul are 14,70m lăţime din gard în gard, din care banda asfaltată are 6,20m,
stânga şanţ neprotejat, dreapta şanţ protejat.
F18(+273,30)
0,00-0,10/ Asfalt;
0,10-0,50m/Pietris compactat pe drum(2);
0,50-2,00m/ Praf nisipos-argilos, cafeniu-gălbui, pl.vârtos .(7);
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=7% ; Pr=58%; N=35 %;W=18%;
= 19°; yw= 19,1020 kN/mc; n = 42%; e = 0,74;f= 0,25; Ic=0,82 (domeniul plastic
vârtos); E=22.000k.Pa; v=0,35; Pconv .= 260kPa .
Apa la 6,00m

PROFIL GEOLOGIC 19-19 Km 9+000 F19


Drumul are 14,70m lăţime din gard în gard, din care banda asfaltată are 6,30m.
stânga sanţ neprotejat, dreapta sanţ protejat. --- ------···

····-- ----- -------F-1-9{-+)---


0,00-0,10/ Asfalt.
0,10-0,50m /Pietris compactat pe drum (2);
0,50-2,00m/ Praf nisipos-argilos cafeniu gălbui, pl.vârtos .(7);
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=ll %; Pr=59%; N=30%;
W=18% ; = 19°; yw= 19,10 kN/mc; n = 42%; e = 0,74; f = 0,25; Ic=0,81 (domeniu
plastic vârtos); E=23.000k.Pa ; v=0,35; Pconv.= 270kPa .
Apa la 6,00m

PODEŢ din 2 prefabricate din beton 2/2m, Km.9+ 150 L=9,60m

22
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 , ROIECT NR.9162/2018

PROFIL GEOLOGXC 20-20 Km 9+500 F20


Drumul are 15,70rn lăţime din gard în gard, din care banda asfaltată are 5,70rn.
stânga sanţ neprotejat, dreapta taluz tesit cu denivelarea de l,OOrn.
F20(+28]. ,60)
0,00-0,10/ Asfalt.
0,10-0,§§m/Pietris carnpactat pe drurn(2);
0,55-2,00m/ Praf nisipos-argilos cafeniu gălbui, pl.vârtos.(7);
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=12%; Pr=58%; N=30%;
W=17%; = 19°; yw= 19,00 kN/mc; n = 42%; e = 0,74;f = 0,25; Ic=0,83 (domeniu
plastic vârtos); E=24.000kPa; v=0,35; Pconv.= 270kPa.
Apa Ka 6,00m

PODEŢ din tub pn-emo <l>8100mm, Km.9+520 L=11,1010m

JP>ODEŢ dnl!ll lbetol!ll §eteţnrume dreptumglhtnula ră (2,20/li,30m), Km 9+520,


L=lO,OOm
23
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
TelFax 0250 737183 III Cod fiscal R01471898 i ROIECT NR.9162/2 018

Pe dreapta zid fără barbacane. Dimensinuile zidului sunt figurate [n profil Pod km
9+800.

PROFIL GEOLOGIC 21-21 Km 10+005 F21


Drumul are 14,70m lăţime din gard în gard, din care banda asfaltată are 6,30m.
stânga-dreapta, şanţuri neprotejate .
F21(+287,66)
0,00-0,llO/ Asfalt.
0,10-0,55m/Pietris compactat pe drum (2);
0,55-2,00m/ Praf nisipos, cafeniu, pl.consistent.(6); Valorile parametrilor
geotehnici ai stratului sunt: Pr=60%; N=40%; w=22%; = 19°; yw= 18,90 kN/mc; n
= 42%; e = 0,75;f = 0,25; Ic=0,66 (domeniu plastic vârtos); E=22.000kPa; v=0,35;
Pconv.= 230kPa.
Ap& ll& 6,00m

JP>ODJET ((jjfi!n tunlb jp>Irem([]) Wll200mm 9 Km.1l0+251{) L=1l5,00m. 'Illlllbllllll §e &1fl!ih ll&
6,00m &d.âHllcnme& f&ţă ((jje C&JW§&bit

24
SC REFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 i,'ROIECT NR.9 162/2018

km. 1@+250

JPJROFIJL GIEOJLOGllC 22-22 Kmm !0+500 F'22


Drumul are 16,60m lăţime din gard în gard, din care banda asfaltată are 6,20m. Fără
sanţuri.
F22(+281,33) 1 Apa !a 6,00m
0,00-0,10/ Asfalt.
0,10-0,55m/Pietris compactat pe drum (2);
0,55-2,00m/ Praf nisipos-argilos, cafeniu gi1lbui, plastic vartos(7);
Valorile parametrilor geotehnici a1 stratului sunt: A=l2%; Pr=58%;
N=30%;W=l7%; = 19°; yw= 19,00 kN/mc; n = 42%; e = 0,74;f = 0,25; Ic=0,83
(domeniu plastic vârtos); E=24.000kPa; v=0,35; Pconv.= 270kPa.

Drumul la km 10+500

25
SC BEFAC SRL, Rm .Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 1 ROIECT NR.916212 018

PODEŢ din beton §ecţiune dreptunghiulară (2,50/2,30m)Km 10+580L=7,50m

PROFIL GEOLOG IC 23-23 Km 10+980 F23 Alunecare


Drumul are 16,60m lăţime din gard în gard, din care banda asfaltată are 6,20m. Fără
sanţuri.
F23(+287,35)
0,00-0,10/ Asfalt.
0,10-l,OOm/Pietris compactat pe drum (2);
1,00-3,40m/ Nisip prăfos , foarte umed, affin:1t pilnă la -2,00m si de îndesare medie
cu intervale afânate până la bază (9). Valorile parametrilor geotehnici ai stratului
sunt: A=3%; Pr=37% ; N=60%;W=27%; = 19°; yw= 17,80 kN/mc; n = 50%; e =
l,OO;f= 0,30; Io=0,20 (domeniu afânat); E=4.000k.Pa; v=0,30; Pconv.= 70kPa.
3,40-4,00m/ Praf cafeniu, plastic vârtos la tare (8):
Praf nisipos-argilos cafeniu gălbui, pl.vârtos.(7) ; Valorile parametrilor geotehnici
ai stratului sunt: A=5%; Pr=65%; N=30%;W=l6%; = 21°; yw= 21,00 kN/mc; n =
37%; e = 0,60;f = 0,25; Ic=0,86 (domeniu plastic vârtos); E=35.000kPa; v=0,35;
Pconv.= 350kPa.

Drumul la km 1O+980-alunecare teren.

26
SC BEFAC SRL, Rm .Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 • ROIECT NR.9162/2018

PODEŢ din tub premo <I>800mm Kmll+450 L=8 80m

PROJFJIJL G:EOJLOGJ[C 24-24 JK n a a+SOG !F24


Drumul are 16,60m lăţime din gard în gard, din care banda asfaltată are 6,20m. Fără
sanţuri.
F24(+288 50) 1 Apa bn 6,00m
O,OO O,Hllm/ Asfalt.
0 10-0960m/Pietris compactat pe drum (2);
0960-2900m/ Nisip prăfos, foarte umed, afănat la îndesare medie.(lO);
Valorile parametrilor geotehnici at stratului sunt: A=12%; Pr=30%;
N=58%;W=20%; = 28°; yw= 18,50 kN/mc; n = 44%; e = 0,79;f = 0,28; Io=0,32
(domeniu afânat la îndesare medie); E=20.000kPa; v=0,30; Pconv.= 270kPa.

PODEŢ din tub premo <1>1000mm 9 Km1l1+570 L=12 900m

Parapet rupt
27
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183/// Cod fiscal R01471898 , ROIECT NR.9162/2018

KM 11+700 Stâlpi apleteaţi

JPROF:U:L GEOLOGIC 25-25 Km 12+000 F25


Drumul are 10,60m lăţime, acostament-gard dreapta, din care banda asfaltată are
6,00m. Fără sanţuri.
JF25(+2§8,50)/Apa Ha 6,00m
0,00-0,10m/ Asfalt.
0,10-0,65m/Pietris compactat pe drum (2);
0,65-2,00m/ Nisip prăfos, foarte umed, afânat la îndesare medie( 1O);
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: Pr=34%; N=66%;W=20%; =
29°; yw= 18,60 kN/mc; n = 43%; e = 0,75;f = 0,28; Io=0,32 (domeniu afânat la
îndesare medie); E=18.000k.Pa; v=0,30; Pconv.= 250k.Pa.

lPROFJfL GEOLOGIC 26-26 Km 12+500 F26


Drumul are 17,70m lăţime ,din gard în gard , din care banda asfaltată are 5,90m.
Sanţ dreapta neprotejat, stânga protejat.

28
SC BEFAC SRL, Rm .Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 PROIECT NR.9162/2018

F26(+298,10)
0,00-0,10/ Asfalt.
0,10-0,55m/Pietris compactat pe drum (2);
0,65-2,00m/ Nisip prăfos, foarte umed, afânat la îndesare medie .(!O); Valorile
parametrilor geotehnici ai stratului sunt: Pr=35%; N=65%;W=21%; = 28°; yw=
18,50 kN/mc; n = 45%; e = 0,8l;f = 0,30; Io=0,32 (domeniu afânat la îndesare
medie); E=l8.000kPa; v=0,30; Pconv .= 240kPa .

PROFIL GEOLOGIC 27-27 Km 13+000 F26


Drumul are 14,90m lăţime ,din gard în gard, din care banda asfaltată are 6,50m.
Fără sanţuri.
F27(+285,75)
0,00-0,lOm/ Asfalt.
0,10-0,55m/Pietris compactat pe drum (2);
-
0,55-2,00m/ Nisip prăfos, foarte umed, afănat la îndesare medie .(IO); Valorile
parametrilor geotehnici ai stratului sunt: Pr=32%; N=68%; W=20%; = 28°; yw=
18,60 kN/mc; n = 44%; e = 0,79;f = 0,30; Io=0,32 (domeniu afănat la îndesare
medie); E= 18.000kPa; v=0,30; Pconv .= 230kPa.

POD din beton secţiune dreptunghiulară {2,80/5,80m) km 13+060; L=7,55m

PODEŢ din beton secţiune dreptunghiulară {1,90/0,80m) km 13+250; L=8,90m

29
SC BEFAC SRL, Rm .Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183/// Cod fiscal R01471898 ; ROIECT NR.9162/2018

După podeţ ,pe drumul din stânga vin ape la ploi, au rupt drumul

PODEŢ dlhll betonn secţiune drepto.mghiudară (1,00/l Om)Km 13+500;L=8 80m

PJROFHL GEOLOGIC 28-28 Km 13+500 F28


Drumul are 17,70m lăţime , din gard în gard, din care banda asfaltată are 5,90m.
Sanţul stânga este neprotej at.
JF28(+299 17)
0 00-0 Jl.Om/ Asfalt.
0?10 0940m/Pietris compactat pe drum (2);
OA0-2 900m/ Nisip prăfos, foarte umed, afânat la îndesare medie.(lO); Valorile
parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=4% ; Pr=33% ; N=63% ;W=24%; = 28°;
yw= 18,40 kN/mc; n = 46%; e = 0,83;f = 0,30; Io=0,32 (domeniu afânat la îndesare
medie); E=18.000kPa; v=0,30; Pconv.= 230kPa.

PROFIL GEOLOGIC 29-29 lkm ll4+000 F29


Drumul are Il ,1Om lăţime ,acostament în acostament , din care banda asfaltată are
5,90m. Şanţ schiţat stânga, taluz de 5,00m dreapta.
F28(+308 974)

30
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 PROIECT NR.9162/2018

0,10-0,60m/Pietris compactat pe drum (2);


0,60-2,00m/ Nisip prăfos, foarte umed, afânat la îndesare medie (1O); Valorile
parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=3%; Pr=35% ; N=62%;W=23%; = 28°;
yw= 18,50 kN/mc; n = 45%; e = 0,81;f = 0,30; Io=0,32 (domeniu afânat la îndesare
medie); E=18.000kPa; v=0,30; Pconv.= 230kPa .

PROFIL GEOLOGIC 30-30 Km 14+500 F30


Drumul are 16,1Om lăţime ,acostament în acostament, din care banda asfaltată are
5,70m.Sanţ protejat stânga,dreapata sanţ neprotrjat.
F30(+316,23)
0,00-0,10/ Asfalt.
0,10-0,60m/Pietris compactat pe drum (2);
0,60-2,00m/ Nisip prăfos foarte umed, afânat la îndesare medie (1O); Valorile
parametrilor geotehnici ai stratului sunt: Pr=34%; N=66%;W=22%; = 28°; yw=
18,60 kN/mc; n = 45%; e = 0,81 ;f = 0,29; Io=0,32 (domeniul afânat la îndesare
medie); E=18.000kPa; v=0,30; Pconv.= 230kPa.

PODEŢ din tub premo Cl>800mm, Km14+600 L=7,90m


PODEI din tub premo Cl> 1000mm, Km14+750 L=lO,OOm
PODEŢ din 2 tuburi premo Cl>2100mm, Km14+900 L=9,80m

PROFIL GEOLOGIC 31-31 Km 15+000 F31


Drumul are 16,00m lăţime din care banda asfaltată are 6,00m. Şanţ stânga-dreapta
profilat .
F31(+306,97)
0,00-0,10/ Asfalt.

31
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 PROIECT NR.9162/2018

0,10-0,50m/Pietris compactat pe drum (2);


0,50-2,00m/ Praf nisipos, cafeniu închis, foarte umed, pl.consistent(6); Valorile
parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=4%; Pr=63%; N=33%; = 18°; yw=
18,90 kN/mc; n = 43%; e = 0,75;f = 0,25; Ic=0,66; E=19 .OOOkPa; v=0,35; Pconv.=
220kPa.

PROFIL GEOLOGIC 32-32 Km 15+500 F32


Drumul are 16,00m lăţime din care banda asfaltată are 6,00m.Şanţ stânga-dreapta
profilat.
F32(+313,00)
0,00-0,10/ Asfalt.
0,10-0,50m/Pietris compactat pe drum (2);
0,50-2,00m/ Praf nisipos, cafeniu închis, foarte umed pl.consistent.(6); Valorile
parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=5%; Pr=65%; N=30%; = 18°; yw=
_l O_ _k. N/I!!f;_ _!!_ = 43%; e = 0,75;f = 0,25; Ic=0,65 (dom miu plastic <;;onsi tent).;
E=18.000kPa; v=0,35; Pconv.= 220kPa.
Apa la 2,00m

PODEŢ din tub premo <1>800mm, Km15+510 L=8,00m

PROFIL GEOLOGIC 33-33 Km 16+000 F33


Drumul are 16,90m lăţime din care banda asfaltată are 6,1Om.Şanţ stânga-
neprotejat.Dreapta taluz de 3,50m cu denivelare de 1,20m .
F33(+229,10)/Apa la 4,00m
0,00-0,10/ Asfalt.
0,10-0,50m/Pietris compactat pe drum (2);
32
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 PROIECT NR.916212018

0,50-2,00m/ Praf mstpos cafeniu închis,f.umed pl.consistent.(6); Valorile


parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=4% ; Pr=66%; N=30%; = 18°; yw=
18,80 kN/mc; n = 42%; e = 0,75;f= 0,25; Ic=0,66 (domeniu plastic consistent);
E=18.000kPa; v=0,35; Pconv.= 230kPa .

POD din beton sec\iune dreptunghiular ' (6,0014,80m)Km 16+250;L=9, lOm

PROFIL GEOLOGIC 34-34 Km 16+500 F34


Drumul are 12,70m lăţime din care banda asfaltată are 6,00m. Şanţ stânga-
neprotejat. Dreapta taluz de 5,50m cu denivelare de 1,20m .
F34 (+320,95)
0,00-0,lOm / Asfalt.
0,10-0,50m/Pietris compactat pe drum (2);
0,50-2,00m/ Praf nisipos, cafeniu închis, foarte umed, plastic consistent (6);
-··- Y !Qril_ par mettjl9r geotehnici ai stratului sunt: A=6%; Pr=6 %; N=:49.%;._m = _1 ;
yw= 18,70 kN/mc; n = 44%; e = 0,77;f= 0,25; Ic=0,69 (domeniu plastic consistent) ;
E=19.000kPa; v=0,35; Pconv.= 240kPa .
Apa la 4,00m

PODEI din tub premo <1>1200mm, Km16+580 L== lO,OOm


PODEI din tub premo (f>800mm, Km16+800 L=9,00m

PROFIL GEOLOGIC 35-35 Km 17+000 F35


Drumul are 12,70m lăţime din care banda asfaltată are 6,00m. Şanţ stânga-
neprotejat. Dreapta taluz de 4,50m cu denivelare de 2,50m .
F35 (+)
0,00-0,lOm / Asfalt
33
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183/// Cod fiscal R01471898 PROIECT NR.9162/2018

0,10-0,50m/Pietris compactat pe drum (2);


0,50-2,00m/ Praf nisipos, cafeniu închis, foarte umed, plastic consistent (6);
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=3%; Pr=64%; N=23%; = 18°;
yw= 18,80 kN/mc; n = 43%; e = 0,75;f= 0,25; Ic=0,68 (domeniu plastic consistent);
E=19.000k.Pa; v=0,35; Pconv.= 240kPa.
Apa la 4,00m

PODEŢ din tub premo <1>800mm, Km 17+030, L=9,00m;

PODEŢ din tub premo <1>800mm, Km 17+400, L=8,00m;

PROFIL GEOLOGIC 36-36, Km 17+500, F36


Drumul are 9,60m lăţime din care banda asfaltată are 6,10m. Şanţ stânga-schiţat.
Dreapta taluz de 0,90m si sanţ neprotejat.
f_ .§_(+327j1QL _
0,00-0,lOm/ Asfalt
0,10-0,50m/Pietris compactat pe drum (2);
0,50-2,00m/ Praf nisipos cafeniu închis, foarte umed, plastic consistent (6);
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=4%; Pr=64%; N=32%; = 18°;
yw= 18,80 kN/mc; n = 45%; e = 0,81;f= 0,25; Ic=0,70 (domeniu plastic consistent);
E=18.000k.Pa; v=0,35; Pconv.= 240kPa .
Apa la 4,00m

PODEŢ din beton secţiune dreptunghiulară (2,50/1,40m), Km 17+650;


L=8,90m

34
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 ///Cod fiscal R01471898 • 'ROIECT NR.9162/2018

PROFIL GEOLOGIC 37-37 Km 18+000 F37


Drumul are 15,90m lăţime din C8r bt-HH.hl H H·llli:ltâ me 6,10m. Canal protejat stânga.
Dreapta şant neprotejat
F37 (+321,70)
0,00-0,lOm/ Asfalt.
0,10-0,4l0m/Pietris compactat pe drum (2);
0,40-2,00m/Praf negricios , foarte umed, plastic consistent (11);
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=7%; Pr=67%; N=26%; = 17°;
yw= 18,60 kN/mc; n = 46%; e = 0,84;f= 0,25; Ic=0,60 (domeniu plastic consistent);
E=l7.000kPa; v=0,35 ; Pconv.= 200kPa.
ApaRa 2,00m

PODEŢ dirn 2 tulbr8.ll.Jri premo 1600mm Km17+990 L=7980m

35
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 PROIECT NR.9162/2018

PODEŢ din beton secţiune dreptunghiulară (0,80/0,70m)Km 18+490;L=7,80m

PROFIL GEOLOGIC 38-38 Km 18+500 F38


Drumul are 12,70m lăţime din care banda asfaltată are 6,00m.Şanţ stânga-
neprotejat.Dreapta taluz de 5,50m cu denivelare de 1,20m .
F38 (+329,88)
0,00-0,10m/ Asfalt
0,10-0,SOm/Pietris compactat pe drum (2);
0,50-2,00m/ Praf nisipos argilos, cafeniu gălbui, foarte umed, plastic vârtos (7);
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=12%; Pr=60%; N=28%; =
19°; yw= 18,90 kN/mc; n = 43%; e = 0,75;f = 0,25; Ic=0,70 (domeniu plastic
consistent); E=20.000kPa; v=0,35; Pconv.= 230kPa.
Apa la 4,00m

PODEŢ din beton secţiune dreptunghiulară (3,00/2,70m) Km 18+600;


-- ·-------· ----------···--·-- --·-·-···
L=10,00m

PROFIL GEOLOGIC 39-39 Km 19+000 F39


Drumul are 17,00m lăţime din care banda asfaltată are 5,70m.Fără şanţ
stânga.Dreapta taluz de 0,90m si sanţ neprotejat. .
F39 (+)/Apa la 4,00m
0,00-0,10m/ Asfalt.
0,10-0,SOm/Pietris compactat pe drum (2);
0,50-2,00m/ Praf nisipos argilos, cafeniu gălbui, foarte umed, plastic vârtos(7);
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=lO%; Pr=65%; N=25%; =
17°; yw= 18,70 kN/mc; n = 43%; e = 0,75;f= 0,25; Ic=0,73 (domeniul plastic

36
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 PROIECT NR.9162/2018

consistent); E=20.000kPa; v=0,35; Pconv.= 240kPa.

PODEŢ din tub premo <I>600mm, Km19+050 L=ll,OOm


PODEŢ din tub premo <I>800mm, Km19+200 L=7,50m
PODEŢ din tub premo <I>800mm, Km19+350 L=7,50m

PROFIL GEOLOGIC 40-40 Km 19+500 F40


Drumul are 14,90m lăţime din care banda asfaltată are 5,70m. Fără şanţ dreapta.
Şanţ neprotejat pe partea stângă şi taluz de 3,40m..
F40 (+325,41)
0,00-0,lOm/ Asfalt;
0,10-0,50m/Pietris compactat pe drum (2);
0,50-2,00m/ Praf nisipos argilos, cafeniu gălbui, foarte umed, plastic vârtos (7);
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=9%; Pr=64%; N=27%; = 18°;
._ _ _ . -----Y-w::_L8,8.0_ kN/..mc.;_n_ _::::_ .43%; e = 0,75;f = 0,25; Ic=0,80 {domeniu. plastic Yârt.os.).;
E=20.000kPa; v=0,35; Pconv .= 250kPa.
Apa la 4,00m

PODEŢ din beton sec\iune dreptunghiular' (0,90/1,00m)Km 19+700;L=9,50m

PROFIL GEOLOGIC 41-41 Km 20+000 F41


Drumul are 16,70m lăţime din care banda asfaltată are 5,60m. Şanţ dreapta
neprotejat. Şanţ protejat pe partea stânga.
F41(+325,41)
0,00-0,lOm/ Asfalt.
0,10-0,50m/Pietris compactat pe drum (2);

37
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 /// Cod fiscal R01471898 PROIECT NR.9162/2018

0,50-2,00m/ Praf nisipos argilos, cafeniu gălbui, foarte umed, plastic vârtos(7);
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=9%; Pr=61 %; N=30%; = 19°;
yw= 18,90 kN/mc; n = 43%; e = 0,75;f = 0,25; Ic=0,81 (domeniu plastic vârtos);
E=20.000kPa ; v=0,35; Pconv.= 250kPa.
Apa la 4,00m

PODEŢ din beton secţiune dreptunghiu lară (0,90/0,40m) km 20+150;L=7,70m

PODEŢ din beton secţiune dreptunghiulară (0,80/0,60m) km 20+250;L=9,00m

PROFIL GEOLOGIC 42-42 Km 20+500 F42


Drumul are 14,90m lăţime din care banda asfaltată are 5,70m. Fără şanţ dreapta.
Şanţ neprotejat pe partea stângă şi taluz de 3,40m.
F42(+330,33)/ Apa la 4,00m
0,00-0,09/ Asfalt.
·-- ----- ·-· · ---------- -- -- --·--··----- ---··--··

0,09-0,SOm/Pietris compactat pe drum (2);


0,50-2,00m/ Praf nisipos, cafeniu, plastic vârtos (4);
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: Pr=69%; N=31%; = 19°; yw=
18,90 kN/mc; n = 42%; e = 0,74;f = 0,25; Ic=0,83 (domeniu plastic vârtos);
E=23.000kPa ; v=0,35; Pconv.= 250kPa .

PODEŢ din beton prefabricat sec\iune dreptunghiular ' (2,00/2,00m)Km


20+600;L=9, 70m

PROFIL GEOLOGIC 43-43 Km 21+000 F43/ Drumul are 9,90m lăţime din care
banda asfaltată are 6,40m.Fără şanţuri

38
SC BEFAC SRL, Rm .Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 PROIECT NR.9162/2018

F43(+334,31)
0,00-0,09/ Asfalt.
0,09-0,40m /Pietris compactat pe drum (2);
0,40-2,00m/ Praf nisipos, cafeniu, plastic vârtos.(4); Valorile parametrilor
geotehnici ai stratului sunt: Pr=65% ; N=351 %; = 19°; yw= 18,90 kN/mc; n = 43%;
e = 0,75 ;f= 0,25; Ic=0,84 (domeniu plastic vârtos) ; E 24.000kPa ; v=0,35; Pconv.=
250kPa.
Apa la 4,00m

PODEŢ din tub premo <1>500mm, Km20+850 L=8,00m


PODEŢ din beton secţiune dreptunghiulară (0,80/0,80m)Km 21+150;L=8,00m

Drumul are 14,90m lăţime din care banda asfaltată are 5,70m.Fără şanţ dreapta. Şanţ
neprotejat stângă şi taluz de 3,40m. .
F44 (+336,79)
-- - ---- -- ··- -0-0<r-O:lOmt A:sfâTt :-·.
' ' '
0,10-0,40m /Pietris compactat pe drum (2);
0,40-2,00m/ Praf nisipos, cafeniu, plastic vartos(4); Valorile parametrilor
geotehnici ai stratului sunt: Pr=68%; N=32%; = 18°; yw= 18,80 kN/mc; n = 43%; e
= 0,75;f = 0,25; Ic=0,81 (domeniu plastic vârtos); E=22.000kPa; v=0,35 ; Pconv.=
250kPa.
Apa la 4,00m

PODEŢ din tub premo cl>600mm , Km21+800 L=8,00m

39
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 PROIECT NR.9162/2018

PROFIL GEOLOGIC 45-45 Km 22+000 F45


Drumul are 9,20m lăţime din care banda asfaltată are 6,00m. Fără sanţuri. Stânga-
dreapta câmp agricol.
F45(+343,40)/Apa la 4,00m
0,00-0,08m/ Asfalt.
0,08-0,50m/Pietris compactat pe drum (2);
0,50-2,00m/ Praf nisipos argilos, cafeniu gălbui, foarte umed, plastic vârtos(7);
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=ll %; Pr=62%; N=27%; =
18°; yw= 18,90 kN/mc; n = 43%; e = 0,75;f= 0,25; Ic=0,85 (domeniu plastic vârtos);
E=25.000kPa; v=0,35; Pconv.= 260kPa.

PODEŢ din tub premo cl>l200mm, Km22+250, L=8,00m, cameră pe dreapta

PODEŢ din tub premo cl>1200mm, Km.22+450, L=8,00m, camera pe dreapta

PROFIL GEOLOGIC 46-46 Km 22+500 F46


Drumul are 8,70m lăţime din care banda asfaltată are 5,90m. Stânga taluz de 3,00m
în coborâre, dreapta sanţ neprotejat.
F46 (+346,73)
0,00-0,08/ Asfalt.
0,08-0,50m/Pietris compactat pe drum (2);
0,50-2,00m/ Praf nisipos argilos, cafeniu gălbui, foarte umed, pl.vârtos.(7) ;
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=8%; Pr=57%; N=30%; = 19°;
yw= 18,90 kN/mc; n = 41%; e = 0,74;f = 0,25; Ic=0,84 (domeniu plastic vârtos);
E=24.000kPa; v=0,35; Pconv .= 250kPa.
Apa la 4,00m
40
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal ROI471898 PROIECT NR.9162/2018

PODEŢ din tub premo <1>600mm, Km.22+800, L=9,00m;

PODEŢ din tub premo <l>lOOOmm, Km.23+000, L=7,40m, cameră pe dreapta

PROFIL GEOLOGIC 47-47 Km 23+000 F47


Drumul are 10,20m lăţime din care banda asfaltată are 6,1Om. Stânga la 2,00m
depărtare pârâul erodează malul nisipos. Malul are 3,20m. Aici urmează a fi luate
măsuri de protejare a malului pe cea 30m lungime. Se vor monta gabioane pe
fundaţie de beton . Pe dreapta sanţ neprotejat.
F47(+370,00)
0,00-0,08m/ Asfalt.
0,08-l,lOm/Pietris compactat pe drum (2);
1,10-4,00m/ Nisip prăfos, foarte umed, afânat la îndesare medie (1O); Valorile
parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=5%; Pr=22%; N=73%; $ = 28°; yw=
18,90 kN/mc; n = 45%; e = 0,81;f = 0,30; Io=0,31 (domeniu afânat la îndesare
medie); E=20.000kPa; v=0,30; Pconv.= 220kPa .
Apa la 3,50m

PODEŢ din tub premo <1>1300mm, Km.23+250, L=lO,OOm .

PROFIL GEOLOGIC 48-48, Km 23+500, F48


Drumul are 9,20m lăţime din care banda asfaltată are 6,00m. Şanţuri stânga-dreapta
schiţate.
F48 (+414,249) /Apa la 4,00m
0,00-0,08m/ Asfalt.
0,08-0,40m/Pietris compactat pe drum (2);

41
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737 183 III Cod fiscal R01471898 · 'ROIECT NR.9162/2018

0,40-Z,OOm/ Praf nisipos, cafeniu, plastic vartos(4); Valorile parametrilor


geotehnici ai stratului sunt: Pr=68%; N=32%; = 18°; yw= 18,80 kN/mc; n = 43%; e
= 0,75;f = 0,25; Ic=0,81 (domeniu plastic vârtos); E=22.000kPa; v=0,35; Pconv.=
250kPa.

Drumul la km 23+ 5()()

JPODEŢ din tub premo <t>IOOOmm, Km.23+650 L=7,60m


PROFIL GEOLOGIC 49-49, Km 24+000, F49
Drumul are 14,1Om lăţime din care banda asfalt tă are 6,40m.
F49(+448,00)
0,00-0,lOm/ Asfalt.
0,10-0,40m/Pietris compactat pe drum (2);
0,40-2,00m./ Nisip prăfos, cafeniu gălbui, foarte umed, afânat la îndesare medie(1 O);
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=6%; Pr=25%; N=69% ; = 30°;
yw= 19,10 kN/mc; n = 44%; e = 0,79;f= 0,30; Io=0,32 (domeniu afânat la îndesare
medie); E=18.000kPa; v=0,30; Pconv.= 210kPa.
Apa !a 4,00m

PODEŢ din tub premo (este total colmatat) 9 Km.24+500 L=7,60m . .---
/'Oft\O i ·"'""'-......
/ .. ' '•.
42
f 1

;ţ.;v ..-;,- .. . )-.


:. 1 c· . \
,
f''•

.
1
"" ( /,'·· .,..,:·,. \ J
- \ '· !r!)-t ) '
:
V(\ 1- .! ./ :·
\ ... - •·! e
. .
'·"o . '"'· .
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737 183 III Cod fiscal R01471898 · 'ROIECT NR.9162/2018
• !'?; .., :·
' • '$-.,.
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 .·RO!ECT NR.9162/2018

PROFIL GEOLOGIC 50-50, Km 24+505, FSO


Drumul are 9,00m lăţime din care banda asfaltată are 6,00m. Sanţ pe partea stângă
protejat. Pe dreapta la 2,00m de 4,00m vertical creat de pârâu care erodează malul
Urmeză a se proteja malul cu gabioane puse pe fundaţie de beton.
F50 (+401,50)
G,00-0, liOm/ Asfalt
0,10-0,40m/Pietris compactat pe drum (2);
0,40-2,00m/Praf nisipos, cafeniu gălbui, plastic vârtos (4); Valorile parametrilor
geotehnici ai stratului sunt: Pr=65%; N=35'%; (p = 20°; yw= 18,90 kN/mc; n = 42%; e
= 0,74;f = 0,25; Ic=0,83 (domeniu plastic vârtos); E=25 .000kPa; v=0,35; Pconv.=
260kPa .
Apa Da 4,00m

PROFIL GEOLOGIC 51-51, Km 25+000, JF5].


Drumul are 9,24m lăţime din care banda asfaltată are 6,10m. Pe stânga sanţ protejat ,
pe dreapta taluz (creat prin umpluturi de pământ). La baza taluzului se întinde o
zonă mlăstinoasă. Pe strânga banda carosabilă este budusită , dovadă că apele din
sanţ si pe sub sanţ, pătrund în stratul de sub carosabil.
F51(+)/ Apa la 3,00m
0,00-0,10/ Asfalt
/ ,, 0 'e: ·.·
.,- -- · -::::-...
0,10-1,20m/Pietris compactat pe drum (2); ,.,...
.
\
/ ")
1
\
43

1
t
J

/
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 : ROIECT NR.9162/2018

1,20-2,00m/ Nisip argilos cafeniu gălbui, foarte umed, afânat la îndesare medie (3);
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=l2%; Pr=l5%; N=73%; $ =

29°; yw= 18,40 kN/mc; n = 45%; e = 0,81;f = 0,30; Io=0,32 (domeniu afânat la
îndesare medie); E=l8.000k.Pa; v=0,30; Pconv.= 220kPa.

Fisuri în asfalt produse de tasări

PROFIL GEOLOGIC 52-52, Km 25+500? F52


Drumul are 9,24m lăţime din care banda asfaltată are 6,10m
JF52(+373,54)/ Apa la 3,00m
0,00- ,10m/ Asfalt.
0,10-1,20m/Pietris compactat pe drum (2);
1,20-2,00m/ Nisip argilos, cafeniu, foarte umed, afânat la îndesare medie (3);
Valorile parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=13%; Pr=14%; N=73%; $ =
29°; yw= 18,50 kN/mc ; n = 45%; e = 0,81; f == 0,29; Io=0,32 (domeniu afânat la
îndesare medie); E=l8.000k.Pa; v=0,30; Pconv.== 230kPa.
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 /// Cod fiscal R01471898 PROIECT NR.9162/2018

PODEŢ din tub premo (<Dl200rnm), Km.25+650 L=9,00m

PROFIL GEOLOGIC 53-53,Km 26+000 F53 1Apa la 4,00m


Drumul are 13,00m lăţime din care banda asfaltată are 5,90m'Stânga sanţ de 80 cm
adâncime,dreapta taluz de 1,OOm si pe partea sanţului, în asfalt burdusiri.
F53(+)/ 0,00-0,lOm/ Asfalt;
0,10-0,50m /Pietris compactat pe drum (2);
0,50-2,00m/ Nisip prăfos, foarte umed, afânat la îndesare medie (1 O); Valorile
parametrilor geotehnici ai stratului sunt: A=7%; Pr=26%; N=67%; = 30°; yw=
19,00 kN/mc; n = 43%; e = 0,79;f = 0,30; Io=0,32 (domeniu afânat la îndesare
medie); E=19.000kPa; v=0,30; Pconv.= 230kPa.
PODEŢ din tub premo <D500mm, Km.26+310 L=lO,OOm,cameră pe dreapta

- ..---- - --- -·· -


--- +---

STRATIFICATIA:
1. Sol vegetal
2. Pietris pe drum compactat;
3 Nisip argilos, cafeniu, foarte umed, afânat la îndesare med ie;
4. Praf nisipos, cafeniu, plastic vârtos;
5. Praf argilos, cafeniu închis, foarte umed, plastic consistent ;
6. Praf nisipos, cafeniu închis, foarte umed, plastic consistent;
7. Praf nisipos -argilos, cafeniu gălbui, plastic vârtos;
8. Praf, cafeniu, plastic vartos la tare;
9. Nisip prăfos, foarte umed afanat până la -2,00m şi de îndesare medie la afănat până la -3,4m;
1O. Nisip prăfos, foarte umed, afânat la îndesare medie; .--·-
11. Prafnegricios pl consistent. /,.... \0 /.'
/ ."

45
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183/// Cod fiscal R01471898 k ROIECT NR.9162/2018

Cap. IV. Date privind seismicitatea zonei şi adândme de îngheţ


Normativul PI00/2013, privitor la zonarea teritoriului României după valorile
coeficienţilor seismici Te şi a8, include localităţile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa
-Prigoria-Zorlesti-Alimpeşti, în zona cu Te= 0,70 sec. şi a8 = 0,25 g pentru IMR =
225 ani.

A"
""""
l l.OOOCOO

,.. .... ·'·•• ...... '"' ''" ,"


.....

Conform SR 11100/1-93- amplasamentul studiat este incadrat in zona de


macroseismicitate 7t corespunzator gradului VII pe scara MSK (unde indicele 1
corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani).
- - ·- . .. _. .-
1. 1 -• . t·:-- .:;.: ::.'1\-•.;:;.·:1

,
'".:·;·;::.·-, ·"--- --;;..·> • 1
j · f( \• '!.... j
'i t..
;
'L :;"':::;- -
......,••
·. n• '1" ...
11
.,

... -- .. • . i . lj • "- - t. .• .l
f .. .• -; ' \
,1 . • -- • \ ; - :'
., <;.. )'::, . ·-·..... - .J ' \ : j • _ ·:"'.2.."
! 1 .. • l : : ·.. )
., • • .. . • . -..) \.
: -( • ·l \ ,, • ·_. ; •• • 1
1

..
.
' :_ ·.. .
:
'
'

' ·.
. ,: .. .: ; j
1 - •, " 1 •
. . •• : ,!
1 ··- ·_·_ -! '' ' • '· .·....o ···· 'j. ../

1
.:. '1 • ••
:·:.;/. :: .. '
.
l ·" .. • ,.... ..
!......---- -- -- . . . - ----- ._....:__ _ __ ..:....:.:.:...... -------..--. ---- --· ....
Adancimea de inghet in terenul natuml pentru zona studiata , localităţile
Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlesti-Alimpeşti , este de 0,80-0,90 cm,
conform STAS 6054/77. /'Â :·\n-; .
/ \, . ).. \
46
SC BEFAC SRL, R m .Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183/// Cod fiscal R01471898 1 "ROIECT NR.9162/2 018

ROMÂNIA

!.11UUf,V. i)[ lţjGH( 1


1Jd1•d t< lntml

:··· ·1 lrlflepvMJCOt e
:_ --- • DllăndmiW iniDAntU
iir!J6.tl feJf"btbcPl'
dt-obsrOW!iilot'M:

Cap.V.'ffipUllll dftmatic şfi fimiice!e de îngheţ i'n oc x zile


STAS 1709/1-90 1709/2-90 În conformitate cu prevederile STAS 1709/1-90 zona de desfăşurării
DJ675B în localităţile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa -Prigoria-Zorlesti -Alimpeşti, ,se află în
tipul climatic II de deal.Indice îngheţ pentru k)calit<1ile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa -
Prigoria-Zorlesti-Alimpeşti max=473 med=433 min. =376
Adâncimea de îngheţ în pământ
K gradul de asigurare (JHlo/ Z cr.} la pătnmderea îngheţului în coplexul rutier,
- Ho este grosimea sistemului rutier alcătuit din straturi de materiale rezistente la îngheţ (cm)
-Zer. -adâncimea de îngheţ în pământ (cm)
Încadrarea în tii!_uri de pământ( conform STAS 1709/2-1990)
Nr. crt. Denumire strat Tip pămâ nt Sensibilitate la îne;heţ /strat
1 Argilă P5 Foarte sensibil
2. Argilă nisipoasă P5 Foarte sensibil
3. Balast de râu Pl Insensibil la îngheţ
4. Bolovăniş aluvionar Pl Insensibil la îngheţ
5. Gresie P2 Sensibil
6. Nisip P3 Sensibil
7. Nisip argilos P3 Sensibil
8. Nisip prăfos P3 Sensibil
9. Piatră spartă PI Insensibil la îngheţ
10. Praf nisipos P4 Foarte sensibil
11. Şisturi Pl Insensibi l

Stratul de fundare pe traseul studiat se incadreaza in tipurile de pamant: P3 sensibi le-nisipul prăfos,
nisipul argilos, P4 foarte sensibile-praful nisipos, praf argilos, praf se încadrează în categoria
pământurilor foarte sensibile P4.

47
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 /// Cod fiscal ROI471898 PROIECT NR.9162/2018

Cap.VI. Concluzii şi recomandări


Studiul de întocmeşte în cadrul proiectului intitulat: "Modernizare drum
judeţean(675B), ce traversează localităţile Câmpu Mare - Albeni - Călugăreasa -
Prigoria - Zorlesti - Alimpeşti, până în DJ 675C, judeţul Gorj". Traversează râul
Gilort la km 4+300 pe pod de 60 m lungime, si se înscrie pe valea pârâului Câlnic,
prin localităţile Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlesti, la km 24 trece peste deal,
cumpăna apelor fiind la km 24+800. Drumul pe versantul de coborâre spre Olteţ este
foarte umed datorită supurării apelor acumulate în depozitul nisipos al coamei
dealului . Aici în drum se observă fisuri datorită tasărilor neuniforme cauzate de apa
pătrunsă sub carosabil.
Colectarea si scurgerea apelor

Scurgerea apelor în conditii corespunzătoare are un rol important în


prevenirea degradărilor în structura rutieră. De-alungul drumului sunt prezente
degradări datorită scurgerii apelor peste carosabil si pe carosabil, pe sanţuri
neprotejate, În vederea asigurării scurgerii apelor de suprafaţă ce cad pe platforma
drumului se vor executa lucrarile de finisare la scurgerea apelor in santuri de pamint
sau pereate, inclusiv decolmatari la podetele existente.

../ Concluzii si recomandari:

- de la origine DN67 până la râul Gilort se remarcă fisuri la marginea asfaltului,


care explică pătrunderea apelor din sanţ sub carosabil. Pentru stoparea fenomenului
urmează a proteja şanţurile pe laturile cu fisuri de burdusire se recomandăm sub sanţ
dren de 1,00 m adâncime;

- la est de râul Gilort km 4+400 până la km 10+250 se remarcă zone ce se


prezintă mai bine însă si zone cu burdusiri la marginile drumului fiind create de
aceleaşi cauze;

-la krn 9+800 există un podeţ cu tub premo IOOOmm L=12m, capătul dr t iese într-
48
/ \.'-: 1. · f\

\
.......
1 9 ··:-'··· ..... . .."'"'' \..
:
·, ...... . ....
. -..!i4... \
J
1 jJ
1 ................................1 . -. ) • . l

1 '1
/..o· .
. .1
' _..........
.• / J...

,..._ ...
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 /// Cod fiscal ROI471898 PROIECT NR.9162/2018
.1<::.• Q • "' •
'''n f" •
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 III Cod fiscal R01471898 PROIECT NR.9162/2018

un zid construit în formă de V cu înălţimea variabilă, înăltimea medie fiind 2,00m.


În dreptul zidului carosabilul este intens burdusit. Cauza: zidul nu are barbacane,
acumulează apele de la ploi si formează depozit de apă sub drum. Urmează a
construi dren si barbacane în dosul zidului;

- la km 10+250 drumul traversează un pârâu care este flancat pe ambele părţi de


taluze cu adâncimi variabile, adâncimea maximă fiind în dreptul podeţului din tub
de 1200 mm cu lungimea de 20m. Marginile drumului sunt permanent franjurate de
ape Apele de pe drum care coboară uşor spre axul văi conduc toată cantitatea
vărsată de ploi peste marginile drumului pe taluz deterrninând înmuierea pământului
de la suprafaţă si degradarea terenului. În această zonă sunt necesare măsuri de
scurgere a apelor de suprafaţă, pentru protejarea carosabilului urmează a proiecta un
radier armat cu margini întoarse pentru a colecta apele si a le conduce în zona de
scurgerea a acestora corect pe tub sau sanţ jos la pârâu. Este necesar a afla dacă tubul
actual al podeţului preia viiturile. Secţiunile rotunde ale podurilor sau podeţelor sunt
colmatate la viituri de lemne, bolovani, rădăcini de copaci etc.
----- . -----
- la km 10+980m drumul se degradarează continuu pe cea 80m lungime. Stratul de
balast adăugat pe drum depăşeşte 1,OOm. Din sondaje s-a constatat că în această
zonă există până la adâncimea de 3,00m un strat de praf nisipos foarte umed plastic
consistent la moale, care fiind în pantă uşoară curge uşor spre vale sub influenţa
trepidaţiilor produse de vehicule .

Fenomenul poate fi stopat prin următoarele măsuri:

Varianta 1: excavarea terenlui în zona carosabilulul până la terenul tare(3m)


si umplerea cu stânci bolovani de râu şi în final cu balast de râu.

Varianta 2: zid de sprijin pe latura stângă a drumului , încastrat în stratul tare

minimum 1,OOm (adâncimea de fundare 4,50m faţă de cota carosabilului). Zidul va


fi prevăzut cu dren si barbacane.
49
SC BEFAC SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 /// Cod fiscal R01471898 PROIECT NR.9162/2018

- la km 13+250 drumul este la baza pantei, din stânga coboară un drum de taria. Pe
acest drum la ploi vin cantităţi însemnate de apă care traversează drumul judeţean pe
care 1-au rupt. Sunt necesare măsuri de preluare a apelor de pe acest drum, prin şanţ
apele vor fi scurse spre pârâu;

- în continuare pe drum se observă fisuri, burdusiri pe marginea drumului şi fisuri


paralele transversale pe drum. Din cercetări a reeişit că sub banda drumului este un
strat de nisip afănat, foarte umed care tasează sub influenţa vibraţiilor produse de
vehicule;

-la km 23+000 pârâul se apropie de drum (se află la 2,00m). Malul erodat are 3,20m
înălţime. Urmează a proteja malul cu gabioane construite pe fundaţie de beton
încastrată în teren cea 1,50m faţă de cota albiei;

- urmează urcarea dealului si coborârea pantei, unde se întâlnesc burdusiri la


marginea asfaltului, fenomen datorat stratului de nisip afânat de sub carosabil si a
apei care se infiltrează din sanţ si pe sub sanţ. Aici este indicat dren de 1,OOm
adâncime_si..sanţ protejat peste dren. Podeţele sunt degradate, în unele zone._ sunt
necorespunzătoare sau colmatate.

• Banda carosabilă va fi completata cu pietris, si profilata pentru scurgerea


apelor.
• Asigurarea scurgerii apelor pe toată lungimea.
• Podeţele actuale urmează a fi reconsiderate, cele actuale sunt necorespunzătoare
fie ca lăţime fie ca dotare constructivă. Podeţele din tuburi premo cu diametru!
>1000 mm sunt montate cu partea superioată sub asfalt, fără o protecţie de pietris
între tub si asfalt.
G Vor fi prevazute podete noi acolo unde este cazul.
• Sanţuri protejate cu descărcarea acestora spre emisar.

50
SC BEFA C SRL, Rm.Vâlcea, Str.Genistilor, nr.23A
Tel-Fax 0250-737183 /// Cod fiscal ROI471898 PROIECT NR.9162/2018

• Privind proiectarea elementelor de rezistenţă ale construcţiilor aferente


drumului se vor respecta prevederile Normativului Pl 00/2013.

Proiectantul/beneficiarul vor solicita studii geotehnice de detaliu pentru zonele


cu probleme şi informaţii geotehnice suplimentare pentru obiectivele proiect ate în
zonă. Prezentul studiu este informativ. Având în vedere caracterul punctiform al
investigaţiilor de teren şi faptul că perimetrul cercetat se află într-o zonă unde se pot
întâlni intercalaţii lenticulare cu alte tipuri de pământuri (situaţii litologice deosebite)
decât cele interceptate în foraj, după deschiderea săpăturii pentru fundaţii (dacă este
cazul) se va solicita geotehnicianul pentru a dispune măsuri de continuare a
lucrărilor.

• Conform "Indicator de norme de deviz şi catalog pentru lucrările de terasamente


Ts" - MLPAT 1994, după modul de comportare la săpat pământurile se
încadrează astfel :
Categoria de teren după modul de
- ·--- --------- comportare la săpat - ------ ·--- -- --- -
-
Manual Mecanizat Afânarea

Nr. Denumirea Proprietăţi


Cu lopată,
cazma,
==
u ... Qi
"' ....
=u =u
.. Greutatea
după
executare
medie
pământurilor târnăcop,
..s. =e
crt. coezive ..; Q i a
rangă
Qi
'""O
Qi Qi
Q.
Qi
N ._ ._
..
u .. n
i
săpăturii

,.,.>= .e-
a.. ·- Qi
Q"O
"
Q '.Q
... u
,
situ
%
c:: :S =...
. .
...='" "-o (î

1. Argilă foarte coezivă foarte tare :-= e III


III .. Qi
Q
=
-
...
n săpătură)
1800-3 2100
kglm 24-30%
2. Argilă prăfoasă coeziune mijlocie tare II Il II 1800-2000 24 -30%
3. Areilă nisipoasă coeziune mijlocie tare 1 1 I 1800 - 2000 26-32%
Argilă nisipoasă-
4. coeziune mijlocie tare 1 1 1 1800- 1900 24-30%
prăfoasă
Praf nisipos-
5. slab coeziv mijlociu 1 1 1 1700- 1850 14-28%
argilos
6. Nisip mijlociu necoeziv uşor 1 II Il 1600- 1850 8-17%
7. Bolovanis nccoeziv F. tare IV IV - 2100-2500 14 -28%
8. Pletris cu nisip necoeziv tare Il II - 1750-2000 14-28%

S.C. BEFAC S.R.L.,


. .. ·;
c··
((;() . ,
·
,:.( .: .;r . ··. ' }.\
_... . ţ.. & 1
c.: w - ....
G
,t..., J 51
' t:
. ..... #"(' '
-....." .... ..,
_, ...
/

DENUM IRE PLANŞA:


Plan încadra re în zonâ

--