Sunteți pe pagina 1din 36

LICENTA 2011

SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA


DREPT FINANCIAR FISCAL
1. Care raspuns reprezinta element specific al notiunii de impozit ?
a. caracterul bilateral
b. caracterul rambursabil
c. natura de plata generala
ANS: C
2. Indicati categoriile de impozite si taxe in cazul clasificarii in functie de forma in care se obtin de catre stat:
a. impozite in natura
b. impozite personale
c. impozite sau taxe pe consumatie
ANS: A
3. n raport de obiectul impunerii, avem urmatoarele categorii de impozite :
a. impozite pecuniare
b. impozite sau taxe pe cheltuieli
c. impozite si taxe pe consumatie
ANS: B
4. Stabilirea impozitului pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romnia se face :
a. pe baza comisioanelor incasate de reprezentanta
b. pe baza normei de venit stabilita pe tipuri de reprezentante
c. ca echivalent in lei a sumei de 4000 Euro, stabilita pentru un an fiscal
ANS: C
5. Impozitul pe venit este datorat de urmatoarele persoane :
a. persoanele fizice nerezidente, pentru orice categorie de venit
b. persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romnia
c. persoane fizice nerezidente pentru alte venituri dect cele obtinute dintr-o activitate
independenta fara existenta unui sediu permanent in Romnia
ANS: B
6. Indicati categoria de venituri pentru care se datoreaza impozitul pe veniturile obtinute din Romnia de nerezidenti :
a. venituri din salarii primite pentru activitati efectuate in strainatate
b. venituri din cedarea folosintei bunurilor situate in strainatate
c. redevente de la un rezident
ANS: C
7. Precizati care este principiu (criteriu) care se aplica in legislatia fiscala romna in ceea ce priveste asezarea
impozitelor si taxelor ?
a. natura impozitului sau taxei
b. teritorialitatea

c. obiectul impozitelor si taxelor

ANS: B
8. Veniturile reprezentnd redevente provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant
din conventiile fiscale incheiate de Romnia sunt impuse :
a. numai in statul de sursa
b. numai in statul de rezidenta
c. in ambele state contractante, in anumite limite

ANS: C
9. Care dintre metodele de evitare a dublei impuneri internationale este cel mai frecvent utilizata in conventiile bilaterale
incheiate de Romnia ?
a. metoda scutirii progresive
b. metoda creditarii ordinare
c. metoda creditarii totale

ANS: B
10. Care sunt ipostaze din care pot fi abordate impozitele?
a. ca instrumente de orientare a economiei, prin obiectivele stabilite de catre puterea publica
b. ca instrument de solidaritate si infratire
c. ca instrument al promovarii proprietatii private

ANS: A
11. Indicati deosebirea dintre impozite si taxe:
a. sursa din care se face plata
b. termenele de plata
c. caracterul rambursabil
ANS: B
12. Ce greutati creeaza frecventele modificari si completari ale legislatiei fiscale?
a. in cunoasterea corecta si aplicarea unitara a legislatiei fiscale
b. numai nesiguranta pentru agentii economici
c. numai stare de neincredere pentru investitorii interni
ANS: A

13. Un santier de constructii al unui nerezident constituie sediu permanent in Romnia numai daca santierul dureaza mai
mult de:
a. 10 luni

b. 6 luni
c. 12 luni
ANS: B
14. Care sunt elemente pentru stabilirea valorii in lei a venitului in natura in vederea impunerii?
a. numai pretul de piata al bunurilor in cauza
b. numai cantitatea (volumul)
c. att pretul de piata, ct si cantitatea (volumul) bunului
ANS: C
15. Subiectul impozitului (contribuabilul) este definit ca fiind:
a. obiectul impozitului (impozabil)
b. persoana fizica sau juridica obligata de lege la plata impozitului
c. sursa impozitului
ANS: B
16. Platitoare de accize armonizate care au devenit exigibile, este, in cazul iesirii unor produse dintr-un regim suspensiv de
accize:
a. antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau orice alta persoana care elibereaza
produsele accizabile din regimul suspensiv de accize ori in numele careia se efectueaza
aceasta eliberare
b. numai importatorul produselor accizabile
c. numai persoane care produc produsele accizabile
ANS: A
17. Cand se face plata accizelor pentru cafea verde la bugetul de stat pentru produsele provenite din teritoriul comunitar ?
a. la momentul inregistratii declaratiei vamale de import
b. in ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care au fost receptionate produsele
c. in termen de 10 zile de la receptionarea produselor
ANS: B
18. Cum se determina suprafata construita desfasurata a unei cladiri in cazul impozitului pe cladiri ?
a. prin insumarea anumitor sectiuni ale nivelurilor cladirii
b. prin insumarea unor sectiuni ale nivelurilor cladirii, inclusiv suprafetele podurilor
c. prin insumarea suprafetelor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor
sau ale celor situate la subsol
ANS: C
19. In ce cazuri nu intra sub incidenta majorarii impozitului, persoanele fizice care detin in proprietate mai multe cladiri
utilizate ca locuinta ?
a. cand sunt detinute in coproprietate
b. cand suprafata construita depaseste 120 mp
c. in caz ca sunt cladiri dobandite prin succesiune legala

ANS: C
20. O persoana juridica straina care are o reprezentanta autorizata in Romnia are obligatia de a plati un impozit anual:
a. egal cu echivalentul in lei a 16% din venitul realizat exprimat in EUR
b. egal cu echivalentul in lei 1000 EUR
c. egal cu echivalentul in lei 4000 EUR
d. egal cu echivalentul in lei a 25% din venitul realizat exprimat in EUR
ANS: C
21.Plata impozitului pe reprezentantele persoanelor juridice straine se face :
a. trimestrial, pna la data de 25 a lunii urmatoare
b. in doua transe egale, pna la 25 iunie si 25 decembrie
c. anual, pna la 15 februarie a anului urmator
d. in 4 transe egale, pna la data de 15 a ultimei luni din trimestru

ANS: B
22. Ce procedeu de impunere si ce categorie de cota de impozit se aplica in cazul impunerii veniturilor obtinute de
nerezidenti in Romnia?
a. incasarea sau plata directa a impozitului si cota progresiva
b. retinerea la sursa (stopaj la sursa) si cota proportionala
c. impunerea si debitarea de catre organele fiscale si cota fixa
ANS: B
23. Impozitul pe veniturile nerezidentilor obtinute din Romnia se aplica asupra:
a. veniturilor brute
b. venitului net, dupa deducerea tuturor cheltuielilor efectuate pentru obtinerea venitului
c. venitului net, dupa scaderea anumitor cheltuieli
d. venitului net, dupa deducerea unor cheltuieli forfetare de 25%
ANS: A
24. Care este cota de impozit datorat de nerezidenti pentru veniturile provenind din comisioane de la un rezident realizate
din Romnia?
a. cota de 10% asupra venitului realizat
b. cota de 15% asupra venitului realizat
c. cota de 16% asupra venitului realizat
ANS: C
25. Sunt considerate venituri neimpozabile pentru impozitul pe venit:
a. toate veniturile din agricultura si silvicultura
b. toate premiile obtinute de sportivii medaliati
c. drepturile in bani si in natura primite de militarii cu termen redus
d. toate categoriile de pensii
ANS: C

26. Sunt cheltuieli deductibile limitat pentru stabilirea venitului net din activitati independente pe baza datelor din
contabilitatea in partida simpla:
a. cotizatiile platite la asociatiile profesionale in limita a 5% din baza de calcul
b. cheltuielile sociale, in limita de 4% din fondul de salarii realizat anual
c. cheltuielile de protocol, in limita de 2% din baza de calcul
ANS: C

27.Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit, urmatoarele sume:
a. sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului
b. costul abonamentelor telefonice, indiferent de suma
c. orice sume reprezentnd plati compensatorii
d. cheltuieli de deplasare, la orice nivel

ANS: A
28. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor pentru stabilirea impozitului pe venit se determina:
a. prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 65%
asupra venitului brut
b. prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25%
asupra venitului brut
c. nu s-a renuntat la cote diferentiate pentru constructii si alte bunuri

ANS: B
29. n situatia in care un contribuabil obtine venituri din strainatate din mai multe state, creditul fiscal extern pentru
impozitul pe venit se determina astfel:
a. cumulat pe toate statele din care obtine venituri
b. cumulat pentru toate veniturile obtinute intr-un stat
c. separat pentru fiecare tara si pe fiecare natura si sursa de venit
ANS: C
30. Diferentele de impozit pe venit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala se platesc in termen de:
a. 30 de zile de la data comunicarii deciziei
b. 45 de zile de la data comunicarii deciziei
c. 60 de zile de la data comunicarii deciziei
ANS: C
31. Care dintre urmatoarele categorii de persoane sunt contribuabili pentru impozitul pe profit?
a. persoane juridice straine, fara sediu permanent in Romania;
b. persoane juridice romane;
c. asociatiile de familie;
d. persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice straine

ANS: B
32. Categorii neexceptate de la plata impozitului pe profit sunt:
a. Banca Nationala a Romaniei;
b. asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari;
c. trezoreria statului;
d. asociatiile fara personalitate juridica, altele decat cele prevazute de art. 28 C. fiscal
ANS: D
33. Cum se determina impozitul pe profit?
a. ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal din care se scad
veniturile neimpozabile;
b. ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, la care se adauga cheltuielile
nedeductibile;
c. ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri dintrun an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile;

ANS: C
34. In categoria cheltuielilor efectuate pentru realizarea de venituri impozabile in scopul impozitului pe profit se
incadreaza:
a. cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite
b. cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat
c. orice cheltuieli cu dobanda;
ANS: B
35. Este mijloc fix amortizabil in cazul impozitului pe profit orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ
urmatoarele conditii:
a. are o durata normala de utilizare mai mare de 6 luni si o valoare mai mare de un million lei;
b.

este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii; pentru a fi inchiriat
tertilor sau in scopuri administrative; are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare de
Guvern; si are o durata normala de utilizare mai mare de un an;

c.

are o valoare de intrare egala cu cea stabilita de Guvern si o durata normala de utilizare mai mare
de un an.

ANS: B
36. O societate comerciala, pe langa activitatea de comerciant, desfasoara si activitatea de bar de noapte. Cu ce cota se
impoziteaza profitul realizat din activitatea de bar de noapte?
a. cu cota de 40%;
b. cu cota de 16%, cu conditia ca suma impozitului datorat pentru aceasta activitate sa nu fie
mai mica de 5% din venitul realizat din activitatea de bar de noapte;
c. cu cota de 25%;
ANS: B
37. Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit :
a. anual;
b. trimestrial;
c. semestrial;

ANS: A
38. Impozitul pe dividende se calculeaza de catre persoana juridica romana platitoare catre o persoana juridica romana:
a. prin aplicarea unei sume fixe de impozit, stabilita de lege;
b. prin deducerea unei sume fixe din dividendul brut;
c. prin aplicarea unei cote impozit, stabilita prin lege, asupra dividendului brut.
ANS: C
39. Plata impozitului pe dividende retinut de persoana juridica romana din suma datorata unei persoane juridice romane se
face:
a. semestrial;
b. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul
c. trimestrial;
ANS: B
40. In cazul in care dividendele distribuite nu sunt platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare
anuale, impozitul pe dividende:
a. se plateste pana la data de 30 iunie a anului respectiv;
b. se plateste pana la data de 30 septembrie a anului respectiv;
c. se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator
ANS: C
41. Care dintre urmatoarele obligatii fiscale sunt impozite sau taxe locale?
a. impozitul pe cladiri
b. impozitul pe profit;
c. impozitul pe venit;
ANS: A
42. Baza impozabila pentru impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice este :
a. valoarea impozabila a cladirii;
b. valoarea de inventar a cladirii;
c. valoarea de piata a cladirii
ANS: A
43. Cota de impozitare a cladirilor in cazul persoanelor fizice:
a. este aceasi indiferent de locul unde sunt situate cladirile;
b. difera pentru cladirile situate in mediul urban fata de cladirile situate in mediul rural.

c.

niciun raspuns corect

ANS: A
44. Cine are obligatia de a depune o declaratie de impunere pentru impozitul pe cladiri?
a. numai persoana care demoleaza o cladire;
b. numai persoana care extinde sau modifica o cladire;

c. orice persoana care dobandeste sau construieste extinde sau modifica, ori demoleaza o
cladire.
ANS: C
45. Valoarea impozabila a cladirii in cazul persoanelor fizice contribuabil este influentata de:
a. valoarea de piata a cladirii;
b. suprafata construita si vechimea cladirii, precum si de rangul localitatii unde aceasta este
amplasata;
c. numai de suprafata construita a cladirii.
ANS: B
46. Care este cota de impozitare pentru cladirile persoanelor juridice?
a. 0,5% si 1% asupra valorii de inventar a cladirii
b. 1% si 1,50% asupra valorii de inventar a cladirii;
c. 0,25% si 1,50% asupra valorii de inventar a cladirii.
ANS: C
47. Cum se procedeaza la calcularea impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladiri a caror valoare a fost
recuperata integral pe calea amortizarii?
a. nu se mai datoreaza impozit;
b. se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 15%;
c. se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 50%.

ANS: B
48. Impozitul pe terenurile cu constructii situate in intravilan se stabileste:
a. in raport de categoria de folosinta a terenului;
b. in functie de destinatia cladirilor aflate pe teren;
c. in functie de suprafata exprimata in hectare a terenului, rangul localitatilor si zona din
cadrul localitatii.

ANS: C
49. Impozitul pe terenurile situate in extravilan se stabileste:
a. numai in functie de categoria de folosinta a terenului;
b. in raport de amplasamentul terenului, a suprafetei in hectare si a categoriei de folosinta a
acestuia.
c. numai in raport de amplasamentul terenului
ANS: B
50. Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza pentru:
a. mijloace de transport cu tractiune mecanica;
b. mijloace de transport ale institutiilor publice;
c. mijloace de transport public de pasageri;
ANS: A

51. Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste:


a. anual, in doua rate (pana la 31 martie, respectiv 30 septembrie).
b. trimestrial;
c. semestrial;
ANS: A
52. Impozitul pe spectacole se plateste de persoanele care organizeaza :
a. numai activitati distractive in videoteci si discoteci;
b. o manifestare artistica, o competitie sportiva sau orice activitate distractiva, inclusiv in
videoteci si discoteci.
c. un spectacol intr-un club de noapte
ANS: B
53. Plata impozitului pe spectacole se face:
a. anual;
b. lunar, pana la data de 15 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul;
c. semestrial;
ANS: B
54.Taxa hoteliera se stabileste:
a. prin aplicarea cotei de taxare (intre 0,5% si 5%) stabilita de consiliul local la tarifele de
cazare practicate de unitatile de cazare;
b. prin aplicarea unei sume fixe in functie de rangul unitatii de cazare
ANS: A
55. Plata taxei hoteliere se face la bugetul local:
a. anual;
b. semestrial;
c. lunar, pana la data de 10 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera
de la persoanele care au platit cazarea.
ANS: C
56. Cum sunt divizate impozitele de consumatie?
a. in impozite directe si reale;
b. in impozite generale asupra consumului si impozite specifice (speciale);
c. impozite pe cheltuieli si personale
ANS: B
57. Indicati care sunt caracteristici ale T.V.A.?
a. unicitatea si diversitatea;
b. numarul mare al cotelor de impozitare;
c. impozit indirect;
ANS: C

58. Locul prestarii de servicii catre o persoana impozabila in cazul T.V.A. este:
a. locul unde s-a contractat prestarea de servicii;
b. locul in care persoana impozabila primeste serviciile si are stabilit sediul activitatii sale
economice
c. locul unde prestatorul are domiciliul sau resedinta sa obisnuita si unde sunt efectuate
serviciile;
ANS: B
59. Cotele de impozitare a T.V.A. in Romania sunt:
a. cota standard de 25% si cota redusa de 9%;
b. cota standard de 24% si cota redusa de 9%;
c. cota standard de 19% si cota redusa de 7%;
ANS: B
60. Pentru a putea fi cuprinsa in sfera de aplicare a T.V.A., o livrare de bunuri sau prestare de servicii trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
a. operatia sa aiba drept scop exportul;
b. operatia sa aiba drept scop importul;
c. operatia sa fie realizata de o persoana care desfasoara activitati economice;
ANS: C
61. Locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi:
a. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul
bunurilor;
b. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care incepe expedierea bunurilor;
c. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care incepe transportul.

ANS: A
62. Faptul generator al T.V.A. ia nastere, de regula:
a. la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, fara nici o exceptie;
b. la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu unele exceptii;
c. numai la data livrarii bunurilor;
ANS: B
63. Baza de impozitare a T.V.A. pentru livrarile de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii este constituita
din :
a. contravaloarea totala primita sau care va fi primita, in considerarea livrarii de bunuri sau
prestarii de servicii inclusiv T.V.A.;
b. toate sumele, valorile, bunurile sau serviciile, inclusiv T.VA.
c. cu unele exceptii, din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi
primita de furnizor sau prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert,
inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni.

ANS: C

64. Sunt considerate ca formand un grup fiscal unic, persoanele impozabile TVA stabilite in Romania care indeplinesc
urmatoarele trasaturi:
a. sunt considerate independente din punct de vedere economic si actioneaza in nume
propriu;
b. au o activitate permanenta si un sediu permanent.
c. sunt independente din punct de vedere juridic si sunt in relatii stranse una cu alta din punct
de vedere financiar, economic si organizatoric
ANS: C
65. Elementele ce nu se cuprind in baza de impozitare a T.V.A. sunt:
a. valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti, fara schimb si fara
facturare;
b. sumele incasate de o persoana impozabilain numele si in contul unei alte persoane;
c. dobanzile percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru platile fara intarziere

ANS: B
66. Baza de impunere pentru livrarile si serviciile de import cuprinde valoarea in vama determinata potrivit legii, la care se
adauga;
a. taxele vamale, comisionul vamal, inclusiv T.V.A.;
b. accizele si alte taxe, inclusiv T.V.A.;
c. orice taxe, impozite, comisioane si alte taxe datorate in afara Romaniei precum si cele
datorate in Romania ca urmare a importului, exclusiv T.V.A. ce urmeaza a fi perceputa.
ANS: C
67.Cine trebuie sa solicite in Romania, inregistrarea ca platitor de T.V.A.?
a. toate persoanele juridice;
b. toate persoanele impozabile care realizeaza sau intentioneaza sa realizeze operatiuni
taxabile sau scutite de T.V.A. cu drept de deducere;
c. toate persoanele fizice.
ANS: B
68. Care sunt categorii de produse supuse accizelor armonizate:
a. produse energetice si electricitate;
b. numai vinurile;
c. numai bauturile fermentate, altele decat vinurile;
ANS: A
69. In notiunea de tutun prelucrat accizat armonizat intra urmatoarele produse sau categorii de produse:
a. numai tigaretele si tigari de foi;
b. numai tutun de fumat;
c. tigarete, tigari si tigari de foi, tututn de fumat.
ANS: C
70. Care este momentul exigibilitatii accizelor?
a. momentul cand produsul accizabil intra in antrepozitul fiscal;

b. momentul cand produsul accizabil este eliberat pentru consum si in statul membru in care
se face eliberarea pentru consum;
c. data intocmirii documentului administrativ de insotire.
ANS: B
71. Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal se aproba de :
a. Guvern
b. Guvern sau Ministerul Finantelor Publiced
c. Ministerul Finantelor Publice
ANS:

72. Prin ce modaliti se asigur autonomia bugetelor locale n ara noastr ?


a. nlturarea metodei regularizrilor ntre bugetele locale;
b. constituirea de fond de intervenie;
c. instituirea unor bugete suplimentare;

ANS: A
73. Indicai sursele financiare din care se formeaz veniturile bugetului asigurrilor sociale de stat :
a. contribuii numai de la persoanele fizice;
b. subvenii de la bugetele fondurilor speciale;
c. impozitul pe dividende;

ANS: A
74 .Ce operaiuni de ncasri i pli privind fondurile publice se deruleaz prin trezoreria statului ?
a. numai veniturile bugetului de stat;
b. numai veniturile bugetelor locale;
c. veniturile i cheltuielile bugetelor instituiilor publice.

ANS: C
75. n ce constau faptele pentru care rspund ordonatorii de credite ai bugetelor publice, potrivit legii ?
a. organizarea i inerea la zi a evidenei patrimoniului;
b. exercitarea controlului financiar preventiv;
c. plata cheltuielilor bugetare la termen;
ANS: A
76. Ce elemente se au n vedere la elaborarea proiectelor de legi bugetare anuale de ctre Guvern ?
a. programele ntocmite de ordonatorii secundari de credite bugetare ;
b. prognozele indicatorilor macroeconomici i sociali numai pentru anul pentru care se

elaboreaz bugetul public ;


c. memorandumuri de finanare extern ;

ANS: C
77. Ce cuprinde clasificaia bugetar, n general, la venituri ?
a. numai venituri fiscale ;
b. numai impozitele directe ;
c. ncasri din mprumuturi;

ANS: C
78. Ce elemente se cuprind n proiectele legilor bugetare anuale ?
a. creditele bugetare pentru ordonatorii de credite teriari;
b. bugetele ordonatorilor secundari de credite;
c. reglementri specifice exerciiului bugetar respectiv;

ANS: C
79. n ce termen se ntocmete Raportul public anual pe care Curtea de Conturi l prezint Parlamentului cu observaii
asupra conturilor de execuie ale bugetelor publice ?
a. 3 luni de la primirea conturilor de execuie;
b. 12 luni de la primirea conturilor de execuie;
c. 6 luni de la primirea conturilor de execuie;

ANS: C
80. Care sunt efectele ncheierii exerciiului bugetar anual ?
a. veniturile nencasate pn la 31 decembrie se vor ncasa n contul anului trecut;
b. cheltuielile neefectuate pn la 31 decembrie nu pot fi pltite n contul bugetului expirat;
c. att veniturile nencasate, ct i cheltuielile neefectuate pn la 31 decembrie vor fi
considerate ncasate, respectiv efectuate n contul anului trecut;
ANS: B
81. Operaiuni ce se deruleaz prin trezoreria statului sunt :
a. finanarea definitiv a deficitelor din anii precedeni ale bugetelor locale;
emiterea certificatelor de trezorerie pentru populaie precum i ncasrile i plile pentru
b. bugetul de stat;
c. veniturile societilor comerciale;

ANS: B
82. Care sunt categorii de norme juridice care au ca obiect finanele publice?
a. cele privind nregistrarea societilor comerciale;

b. cele privind nregistrarea agenilor economici cu capital de stat;


c. cele privind controlul financiar;

ANS: C
83. Marcai procedeele tehnice care se utilizeaz n execuia prii de venituri a bugetului de stat:
a. utilizarea dispoziiei de plat;
b. reinerea i vrsarea la bugetul de stat de ctre pltitorii de venituri impozabile;
plata prin virament;

ANS: B
84. Precizai care sunt factori n funcie de care se face repartizarea pe trimestre a veniturilor i cheltuielilor bugetului de
stat :
a. termenele de obinere a creditelor bugetare ;
b. 15 martie a fiecrui an;
c. perioada n care este necesar efectuarea cheltuielilor;

ANS: C
85. Natura juridic a bugetului de stat poate fi, conform teoriilor emise de literatura de specialitate :
a. natura de surs de venituri;
b. natur de act juridic civil;
c. natura de lege.

ANS: C
86. Destinaiile pentru care se pot utiliza disponibilitile din contul general al trezoreriei publice sunt :
a. finanarea investiiilor strine;
b. finanarea definitiv a deficitelor bugetelor locale;
c. acordarea de mprumuturi pentru acoperirea unor goluri temporare de cas la bugetele
locale;

ANS: C
87. Cine are iniiativ bugetar n Romnia n privina bugetului de stat?
a. un grup de senatori ;
b. Guvernul Romniei;
c. Preedintele Romniei;

ANS: B
88. Marcai funciile finanelor publice :

a. stimularea activitilor productive;


b. reducerea omajului;
c. funcia de repartiie;
ANS: C
89. Care sunt poziiile subiecilor raporturilor juridice financiare ?
a. egali n drepturi;
b. egali n obligaii;
c. nu sunt egali n drepturi i nici n obligaii;

ANS: C
90. Care metod de evaluare a volumului veniturilor i cheltuielilor bugetului de stat se utilizeaz n Romnia ?
a. metoda majorrii sau diminurii;
b. metoda autonom sau a penultimei;
c. metoda evalurii directe, aplicndu-se bugetul pe programe;
ANS: C
91. Indicai ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale :
a.
b.
c.

conductorii direciilor de specialitate din Consiliul judeean;


conductorii instituiilor sau serviciilor publice din subordinea Consiliului judeean;
preedinii Consiliilor judeene i primarii unitilor administrativ-teritoriale;

ANS: C
92. n totalul veniturilor bugetului de stat al Romniei ponderea cea mai mare o au :
a. mprumuturile de stat interne;
b. veniturile din impozite i taxe;
c. transferurile primite din strintate;

ANS: B
93. Care dintre veniturile bugetare de mai jos sunt datorate bugetelor locale?
a. accizele;
b. taxele vamale;
c. impozitul pe cldiri;

ANS: C

94.Cine rspunde n faa Parlamentului Romniei pentru executarea legii bugetului de stat?
a. Preedintele Curii de Conturi;
b. Guvernatorul Bncii Naionale a Romniei;
c. Guvernul Romniei.

ANS: C
95. Ce soluie se aplic n Romnia dac bugetul de stat nu a fost aprobat n timp util de ctre Parlament ?
a.
b.

c.

dac nu a fost aprobat de ctre Parlament pn la 31 decembrie, proiectul legii bugetului se consider adoptat n forma
naintat de Guvern;
dac legea bugetului de stat nu a fost adoptat cu cel puin 3 zile nainte de expirarea exerciiului bugetar, se aplic n
continuare prevederile bugetului pe anul ncheiat pn la adoptarea noului buget;
cheltuielile bugetare lunare se finaneaz n proporie de 1/3 din volumul aprobat al acestora pe exerciiul bugetar
expirat;

ANS: B
96. n cursul exerciiului bugetar, legea anual a bugetului de stat poate fi modificat prin legi rectificative adoptate de
Parlament :
a.
b.
c.

poate fi modificat numai n semestrul I;


este posibil numai o singur rectificare a legii bugetului de stat;
sunt posibile mai multe rectificri ale legii bugetului de stat, n cursul exerciiului bugetar.

ANS: C

97. Cine are competena de a aproba bugetul asigurrilor sociale de stat n ara noastr?
a. Camera Deputailor;
b. preedintele Romniei;
c. Camerele reunite ale Parlamentului;

ANS: C
98. Care organe nu au atribuii de control asupra executrii bugetelor locale din Romnia?
a. organele de control financiar ale Ministerului Finanelor Publice;
b. Curtea de Conturi;
c. consiliile locale.

ANS: A
99. Ce reglementare important instituie Legea nr. 500/2002 pentru ntrirea principiului unitii bugetare ?

a.

obligaia Guvernului de a propune Parlamentului modificarea unor acte normative pentru desfiinarea
veniturilor i cheltuielilor cu destinaie special incluse n bugetul de stat;

b.
c.

formularea mai complet a proiectelor de legi de rectificare a bugetului de stat;


nu se admite perceperea unui venit public pentru finanarea unei anumite cheltuieli;

ANS: A

100.Care sunt categoriile de relaii bneti care formeaz obiectul noiunii de relaii financiare n sens restrns ?
a. relaiile financiare propriu-zise, adic finanele publice, transfer nerambursabil;
b. finane private sau finane ale ntreprinderilor;
c. relaii de transfer a unei pri din produsul social;

ANS: A
101.Indicai care sunt fazele funciei de repartiie a finanelor publice:
a. faza de control financiar;
b. faza de distribuire (repartizare) a fondurilor publice pe beneficiari, persoane juridice i fizice;
c.

faza de analiz a oportunitii;

ANS: B

102.Este adevrat c funciile finanelor intreprinderii sunt urmtoarele?


a. funcia de repartiie i funcia de control;
b. funcia de distribuire;
c. funcia de personal;

ANS: A
103.Funcia de repartiie a finanelor intreprinderii cuprinde:
a. numai formarea capitalului;
pe lng formarea capitalului, funcia de repartiie se manifest i cu ocazia stabilirii
b. participrii ntreprinderii la constituirea fondurilor comunitii locale sau a bugetului
central;
c. numai la constituirea fondurilor speciale;

ANS: B

104.Funcia de control a finanelor intreprinderii se manifest :


a. att n procesul utilizrii capitalului ct i stabilirii obligaiilor bugetare;
b. numai n procesul utilizrii capitalului;
c. numai la stabilirea veniturilor bugetare;

ANS: A
105.Indicai direciile principale n care s-a orientat legislaia finanelor publice ntre cele dou rzboaie mondiale:
a. unificarea sistemului fiscal i reforma fiscal radical;
b. reforma constituional;
c. msuri pentru accelerarea executrii silite;

ANS: A
106.Constatarea veniturilor publice provenite din taxe i contribuii n cadrul administraiilor locale, ntre cele dou
rzboaiemondiale, se fcea de ctre comisii de constatare locale compuse din:
a. delegatul serviciului financiar local, la orae, sau notarul comunal, dup caz, un consilier
comunal delegat i un delegat al contribuabililor;
b. judectorul de ocol i un consilier comunal delegat;
c. un consilier comunal delegat i un delegat al contribuabililor;

ANS: A
107.Cheltuielile bugetuluii de stat, n etapa dup al doilea rzboi mondial i, mai ales, dup 1949, se efectuau, n principal,
pentru:
a. aprarea rii, donaii, cu destinaie special;
b. stimularea activitilor productive;
c. pentru finanarea economiei naionale.

ANS: C
108.Care sunt categoriile de norme juridice care au ca obiect finanele publice?
a. cele privind creditul public i controlul financiar;
b. cele privind finanele intreprinderilor;
c. responsabilitatea instituiilor publice;

ANS: A

109.Precizai care sunt categoriile de legi ordinare care cuprind cele mai importante norme juridice financiare:
a. legile privind organizarea i funcionarea societilor comerciale;
b. legile fondului funciar;
c. legile bugetare anuale;

ANS: C
110.Principalele elemente ale raporturilor juridice financiare publice sunt:
a. controlul financiar;
b. stabilirea veniturilor publice;
c. subiecii raporturilor juridice financiare publice;

ANS: C
111.Subiecii raporturilor juridice privind finanele publice cuprind:
a. numai organele financiare de stat;
att organele financiare de stat, ct i persoanele juridice i fizice cu drepturile i
b. obligaiile acestora;
c. numai persoanele juridice;

ANS: B
112 Elemente specifice care definesc bugetul public sunt:
a. veniturile bugetare;
b. impozitele pe venit;
c. act de autorizare i de previziuni;
ANS: C
113.Care sunt principalele categorii de bugete publice care sunt cuprinse n bugetul public naional?
a. bugetele intreprinderilor cu capital de stat;
b. bugetul de stat i bugetele locale;
c. bugetele societilor comerciale pe aciuni;
ANS: B
114.Elementele specifice care definesc dreptul bugetar constau n:
a.

procedura de formare, administrare, angajare i utilizare a fondurilor publice;

b.
c.

nlturarea transferurilor ce se admiteau ntre bugetele locale;


excedentele bugetelor locale se includ n fondul de tezaur local;

ANS: A

115.Indicai excepiile de la principiul universalitii bugetului de stat:


a. reconstituirea creditelor bugetare i donaiile, cu destinaie special;
b. subveniile bugetare;
c. comisioanele percepute la unele servicii publice;
ANS: A
116.Pentru situaiile n care apar goluri temporare de cas se poate recurge la emisiune monetar sau la finanare direct de
ctre bnci?
a. da, se poate recurge numai la emisiune monetar;
b. nu se poate recurge nici la emisiune monetar i nici la finanare direct de ctre bnci;
c. da, se poate recurge numai la finanare direct de bnci;
ANS: B
117.Nivelul de 2,7% din PIB al deficitului bugetar al Romniei n anul 2007 se ncadreaz n nivelul maxim admis pentru
introducerea monedei unice EURO?
a. da, se ncadreaz;
b. nu se ncadreaz;
c. nivelul maxim este de 2%;
ANS: A
118.Factorii care influeneaz luarea deciziei privind adoptarea modului de calcul al anului bugetar sunt, spre exemplu:
a. deficitul bugetar;
b. nivelul de dezvoltare a economiei;
c. prelevrile agricole;
ANS: B
119.Sunt documente ce stau la baza elaborrii proiectului bugetului de stat urmtoarele:
a. propuneri de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor teriari de credite;
b. politici i strategii sectoriale prezentate de ctre primarii de orae;
c. posibilitile de finanare a deficitului bugetar.

ANS: C
120.Este necesar trecerea la bugetul pe programe pe termene medii i lungi, deoarece metodele clasice (tradiionale) de
evaluare a cheltuielilor publice, de dimensionare a acestora, au devenit limitate, ntruct:
a. se bazeaz pe un volum prea mare de informaii;
b. nu urmresc n primul rnd eficiena aciunilor care se intenioneaz a se realiza;
c. urmresc numai corelarea cheltuielilor la nivelul unor uniti care concur la nfptuirea
unui obiectiv din resurse bugetare;

ANS: B
121.Raportul comun al Comisiilor de buget-finane din Parlament privitor la proiectul bugetului de stat face propuneri
motivate constnd n:
a. adoptarea proiectului de buget, fr modificri;
b. propuneri de cheltuieli ale ordonatorilor de credite;
c. organizarea i inerea la zi a evidenei patrimoniului;

ANS: A
122.Legile bugetare anuale cuprind n coninutul lor urmtoarele categorii de dispoziii:
a. reglementri specifice pentru patru ani urmtori;
b. deficitul sau excedentul bugetar;
c. controlul totalitii veniturilor i cheltuielilor;

ANS: B

123.Sursele proprii ale bugetului Uniunii Europene se compun din :


a. taxe prevzute n tariful vamal comun i prelevri agricole;
b. prelevri din impozitul pe veniturile microntreprinderilor;
c. prelevri din impozitul pe profit;

ANS: A
124.Care sunt categoriile de control financiar ce se exercit n Uniunea European?
a. la nivelul execuiei bugetare i are n vedere ordonatorii de credite i contabilii;
b. controlul intern;
c. la nivelul statelor;

ANS: A
125.Misiunile Curii Europene de Conturi sunt:
a. executarea bugetului;
b. de a angaja cheltuielile i de a constata drepturile de ncasat;
misiunea de recomandare, respective prezentarea de observaii privind executarea
c. bugetului UE i recomandri privind descrcarea de gestiune a Consiliului i
Parlamentului;

ANS: C

126.n procesul repartiiei i circulaiei produsului social apar relaii bneti care conduc la constituirea de fonduri pentru:
a. satisfacerea unor nevoi generale ale societii sau pentru obinerea sau repartizarea de
profit;
b. investiii n domeniul finanelor private;
c. realizarea transferului unei pri din produsul social n form bneasc;

ANS: A
127.Relaiile bneti viznd formele valorii constituie:
a. finanele publice;
b. aa-numitele finane private sau finanele ntreprinderilor;
c. fondurile bugetelor publice;

ANS: B
128.Din perioada descompunerii comunitii gentilice i nceputul ornduirii sclavagiste, cnd au aprut finanele ntr-o form
incipient, n toate ornduirile finanele au acionat ca:
a. relaii specifice ornduirii sclavagiste;
b. relaii fiscale;
c. relaii sociale de natur economic;

ANS: C
129.n ce raport se afl sfera finanelor cu cea a relaiilor bneti:
a. este mai restrns;
b. este mai cuprinztoare;
c. este identic;

ANS: A
130.Sfera finanelor include numai relaiile bneti care exprim:
a. o schimbare a formelor valorii;
b. realizarea rolului i funciilor statului;
c. un transfer de produs social (de venit naional).

ANS: C
131.Relaiile referitoare la formarea i repartizarea fondurilor bugetelor publice, avnd un caracter nerambursabil, sunt relaii
financiare:
a. n sens restrns;
b. n sens larg;
c. privind cheltuielile statului;

ANS: A
132.n scopul relaiilor de asigurare, rambursabilitatea prestaiei are caracter:
a. aleatoriu;
b. obligatoriu;
c. temporar;

ANS: A
133.Relaiile de credit i cele de asigurare trebuie tratate drept:
a. categorii de relaii bneti care au la baz obligaia de rambursare;
b. categorii distincte i autonome de relaii bneti;
c. categorii de relaii bneti n cadrul crora rambursabilitatea prestaiei are caracter
aleatoriu;

ANS: B
134.Mijlocul financiar i juridic prin care statul procedeaz la repartiia sarcinilor publice, ntre persoanele fizice i persoanele
juridice, ct mai rentabil posibil, l reprezint:
a. finanele publice;
b. creditul public;
c. obligaia fiscal;

ANS: C
135.Funcia de repartiie a finanelor publice cuprinde dou faze, i anume:
a. constituirea i distribuirea fondurilor bneti;
b. transferul i constituirea fondurilor bneti;
c. mobilizarea i transferul fondurilor bneti.

ANS: A
136.n proporie covritoare, resursele bneti ale finanelor publice sunt mobilizate:

a. cu titlu definitiv i fr contraprestaie;


b. avnd la baz principiul rambursabilitii;
c. prin valorificarea unor bunuri proprietate de stat;

ANS: A
137.Distribuirea, cea de-a doua faz a funciei de repartiie a finanelor publice, este dat n competena autoritilor publice i
se face n raport cu:
a. oferta de resurse financiare;
b. oferta i cererea de resurse financiare;
c. cererea de resurse financiare;

ANS: B

138.Distribuirea sau redistribuirea produsului intern brut prin intermediul finanelor publice are loc n cadrul aceluiai tip de
proprietate cnd:
a. are loc un transfer de resurse ntre stat i unitile sale n ambele sensuri;
b. are loc un transfer de resurse ntre stat i agenii economici cu capital privat sau mixt;
c. are loc un transfer de resurse ntre stat i populaie;

ANS: A
139.Richard i Peggy Musgrave susin existena a trei funcii ale finanelor publice:
a. funcia de alocare, de distribuire, de control;
b. funcia de alocare, de distribuire, de repartiie;
c. funciile de alocare, de distribuire, de stabilizare;

ANS: C
140.Concepiile potrivit crora rolul statului se reduce la nfptuirea sarcinilor i funciilor tradiionale, constnd n meninerea
ordinii interne, administrarea justiiei i a lucrrilor publice, aprarea naional sunt:
a. concepii clasice;
b. concepii moderne;
c. concepii postmoderne;

ANS: A

141.Doctrina intervenionist, conform creia statul este chemat s exercite un rol activ n viaa economic st la baza:
a. concepiilor clasice;
b. concepiilor postmoderne;
c. concepiilor moderne.

ANS: C
142 Armonizarea intereselor i interveniei statului cu cele ale sectorului privat reprezint o trstur specific:
a. a concepiilor moderne;
b. a concepiilor clasice;
c. a concepiilor postmoderne (contemporane);

ANS: C
143.Clasificarea finanelor n publice sau private se face n funcie de natura dreptului dup care entitile i conduc
activitile:
a. public sau comercial;
b. financiar sau civil;
c. privat sau modern;

ANS: A
144.Piaa financiar este un loc cadru de ntlnire ntre nevoile de resurse bneti ale ntreprinztorilor, ale productorilor i:
a. disponibilitile bneti ale societilor de asigurri;
b. disponibilitile bneti ale ntreprinztorilor;
c. disponibilitile bneti ale populaiei.

ANS: C
145.Piaa capitalului este o pia specific, al crei obiect l formeaz:
a. titlurile de valoare (aciuni, obligaiuni, titluri de stat);
b. plasamentele economiilor populaiei;
c. disponibilitile bneti;

ANS: A
146.Drile de repartiie i drile de calitate reprezentau sursele principale de venituri ale statului pn n 1830 n:

a. Transilvania;
b. ara Romneasc i Moldova;
c. Serbia;

ANS: B
147. Breslele i birnicii reprezentau cele dou mari categorii de contribuabili n:
a. ara Romneasc i Moldova;
b. Transilvania;
c. Serbia;

ANS: A
148.Adevrata reform financiar s-a realizat n rile Romne prin:
a. Patenta mprtesei Maria Tereza de la 1754;
b. Convenia de la Paris;
c. Regulamentul Organic;

ANS: C
149.Unificarea sistemului fiscal, reforma fiscal radical i msurile pentru echilibrarea bugetului public reprezint cele trei
direcii principale de orientare a legislaiei finanelor publice:
a. n perioada 1886-1904;
b. n timpul rzboiului din 1916-1918;
c. dup 1918;

ANS: C
150.Funcionarii din domeniul fiscal au fost mprii n funcionari aparinnd serviciilor de constatare a impozitelor i
funcionari aparinnd serviciilor de ncasri i pli, prin reforma din:
a. 1929;
b. 1921;
c. 1923;

ANS: A
151.Principalul izvor al dreptului finanelor publice l constituie:
a. Constituia;
b. Legea privind finanele publice;
c. Legea privind finanele publice locale;

ANS: A
152.Bugetul propriu al fiecrei uniti administrativ-teritoriale care are personalitate juridic se aprob anual prin:
a. hotrri de guvern;
b. hotrri ale consiliilor acestor uniti;
c. lege;

ANS: B
153.Drepturile i ndatoririle ce revin celor doi subieci ai raporturilor juridice privind finanele publice reprezint:
a. coninutul raporturilor juridice financiare publice;
b. obiectul raporturilor juridice financiare publice;
c. activiti de natur organizatoric n materie bugetar;

ANS: A
154.Raporturile juridice care implic ncasarea i plata unor sume (impozite, taxe, etc.) au i un obiect material, reprezentat
de:
a. drepturile i ndatoririle ce revin subiecilor raporturilor juridice privind finanele publice;
b. ndatorirea de a executa obligaia financiar;
c. sumele de bani respective.

ANS: C
155.Raporturile juridice financiare pot fi grupate n raporturi bugetare, raporturi fiscale, raporturi de credit public, raporturi
privind emisiunea i circulaia bneasc, raporturi valutare, raporturi de control financiar, n funcie de:
a. aciunile referitoare la administrarea fondurilor publice;
b. aciunile de control financiar;
c. particularitile obiectului lor.

ANS: C
156.n domeniul privat, normele juridice privind finanele publice acioneaz pentru:
a.
b.
c.

stabilirea i ncasarea veniturilor publice de la toi contribuabilii;


formarea fondurilor necesare pentru finanarea aciunilor de interes general al societii;
administrarea fondurilor necesare pentru finanarea aciunilor de interes general al societii;

ANS: A

157.Cele trei elemente specifice ale bugetului public sunt:


a. act administrativ, act de autorizare, lege;
b. act de previziuni, act de autorizare, act anual;
c. act de previziuni, act-condiiune de natur administrativ, act administrativ;

ANS: B
158. n Romnia, cuvntul buget apare pentru prima dat n:
a. Regulamentul Organic al Munteniei i Moldovei (1831-1832);
b. condicile de venituri i cheltuieli din vremea lui Gheorghe Vod, relative la Moldova;
c. condicile de venituri i cheltuieli din vremea lui Brncoveanu, relative la Muntenia;

ANS: A
159. Principiul universalitii, ca principiu al dreptului bugetar, presupune ca toate veniturile publice s se realizeze numai
n cadrul:
a. bugetului public;
b. bugetului asigurrilor sociale de stat;
c. bugetului trezoreriei statului;

ANS: A
160. Donaiile, fondurile de sprijin i reconstituirea creditelor bugetare sunt excepii de la principiul:
a. specializrii bugetare;
b. unitii bugetare;
c. universalitii.

ANS: C

161. Principiul unitii bugetare implic:


a. nscrierea ntr-un singur act tuturor veniturilor i cheltuielilor publice;
b. perceperea unui venit public pentru finanarea unei anumite cheltuieli bugetare;
c. cuprinderea n bugetul public a veniturilor i cheltuielilor publice cu sumele lor totale n
sume brute;

ANS: A
162. Creditele aprobate din fondurile speciale neutilizate la finele anului bugetar se reporteaz n anul viitor, cu pstrarea
destinaiei iniiale, ceea ce constituie o excepie de la:

a. principiul unitii bugetare;


b. principiul specializrii bugetare;
c. principiul anualitii;
ANS: C
163. Principiul echilibrului bugetului public implic faptul ca:
a. veniturile bugetului public s acopere integral cheltuielile publice;
b. niciun venit public s nu poat fi instituit dect cu acordul Parlamentului;
c. nu este admis perceperea unui venit public pentru finanarea unei anumite cheltuieli;

ANS: A
164. Principiul neafectrii veniturilor bugetare presupune:
a. c veniturile ncasate la buget se utilizeaz pentru anumite categorii de cheltuieli;
b. folosirea raional a fondurilor;
c. c veniturile ncasate la buget se depersonalizeaz.

ANS: C
165. Elaborarea raportului privind situaia macroeconomic pentru anul bugetar n discuie i proiecia acesteia n urmtorii
3 ani este asigurar de:
a. Guvern;
b. Parlament;
c. Ministerul Finanelor;

ANS: A
166. Supunerea spre adoptare Parlamentului a proiectelor legilor de rectificare i a contului general anual de execuie este
asigurat de:
a. Guvern;
b. Ministerul Finanelor Publice;
c. Banca Naional a Romniei;

ANS: A
167. Examinarea periodic a execuiei bugetare i stabilirea msurilor pentru meninerea sau mbuntirea echilibrului
bugetar este asigurat de:
a. Ministerul Finanelor Publice;
b. Agenia Naional de Administrare Fiscal;
c. Guvern;

ANS: C

168. Aprobarea clasificaiilor bugetare precum i a modificrilor acestora se face de ctre:


a. Guvern;
b. Ministerul Finanelor Publice;
c. Banca Naional a Romniei;
ANS: B
169. Pregtirea proiectelor legilor bugetare anuale, ale legilor de rectificare precum i ale legilor privind aprobarea contului
general anual de execuie se asigur de:
a. Ministerul Finanelor Publice;
b. Guvern;
c. Parlament;

ANS: A
170. Bugetul de stat i bugetul asigurrilor sociale de stat se elaboreaz anual de ctre:
a. Guvern;
b. Parlament;
c. Trezoreria statului;

ANS: A
171. Bugetul de stat i bugetul asigurrilor sociale de stat se aprob de:
a. ordonatorii principali de credite;
b. Guvern;
c. Parlament.

ANS: C
172. Bugetul asigurrilor sociale de stat se adopt:
a. prin lege separat de legea bugetului de stat;
b. prin aceeai lege cu cea a bugetului de stat;
c. prin hotrre de guvern;

ANS: A
173. Bugetul trezoreriei statului presupune:
a. operaiuni de ncasri i pli ntre societi comerciale cu capital privat;
b. operaiuni de ncasri i pli de i ctre instituiile publice;

c. operaiuni de ncasri i pli ntre persoane fizice;

ANS: B
174. Competena de aprobare a bugetelor locale aparine:
a. consiliilor locale i consiliilor judeene;
b. primarului;
c. ordonatorilor principali de credite;

ANS: A
175. Ministrul Finanelor Publice transmite ordonatorilor principali de credite o scrisoare-cadru care va specifica contextul
macroeconomic pe baza cruia vor fi ntocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum i
limitele de cheltuieli aprobate de Guvern:
a. pn la data de 1 iunie a fiecrui an;
b. pn la data de 15 iunie a fiecrui an;
c. pn la data de 15 iulie a fiecrui an;

ANS: A

176. Autorizarea creditelor bugetare aprobate se face:


a. pentru ntreaga durat a exerciiului bugetar;
b. trimestrial;
c. semestrial;

ANS: A
177. Alocaiile pentru cheltuielile de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite i, n cadrul acestora, pe capitole:
a. nu pot fi majorate i nu pot fi virate i utilizate la alte articole de cheltuieli;
b. nu pot fi majorate, dar pot fi virate i utilizate la alte articole de cheltuieli;
c. pot fi majorate, dar nu pot fi virate i utilizate la alte articole de cheltuieli.

ANS: A
178. Creditele bugetare aprobate pentru un anumit ordonator principal de credite:
a. se pot vira i utiliza pentru finanarea altui ordonator principal de credite;
b. nu se pot vira i utiliza pentru finanarea altui ordonator principal de credite;
c. se pot vira i utiliza, n anumite condiii, pentru finanarea altui ordonator principal de

credite;

ANS: B
179. Creditele bugetare aprobate la un capitol:
a. pot fi utilizate numai n anumite condiii pentru finanarea altui capitol;
b. pot fi utilizate pentru finanarea altui capitol;
c. nu pot fi utilizate pentru finanarea altui capitol;

ANS: B
180. Virrile de credite bugetare de la capitolele care au fost majorate din fondurile de rezerv bugetar i de intervenie la
dispoziia Guvernului:
a. sunt interzise de lege;
b. sunt permise de lege;
c. sunt permise de lege n anumite condiii;

ANS: A
181. Metoda autonom, metoda majorrii (diminurii) i metoda evalurii directe reprezint:
a. metode de impunere;
b. metode moderne de evaluare a veniturilor i cheltuielilor bugetare;
c. metode clasice de evaluare a veniturilor i cheltuielilor bugetare.

ANS: C
182. Efectuarea de calcule pentru fiecare surs de venit i fiecare categorie de cheltuieli reprezint:
a. metoda autonom;
b. metoda majorrii (diminurii);
c. metoda evalurii directe;

ANS: C
183. n situaia cnd preedintele Romniei are obieciuni la proiectul legii bugetului de stat poate cere:
a. reexaminarea acestuia;
b. respingerea acestuia;
c. blocarea procedurii de adoptare;

ANS: A
184. Promulgarea legii este operaiunea final a procedurii legislative i const n emiterea unui decret de promulgare de
ctre:
a. Preedintele Romniei;
b. primul ministru al Romniei;
c. Parlamentul Romniei;

ANS: A

185. Legile bugetare anuale pot fi modificate n cursul exerciiului bugetar prin legi de rectificare crora li se aplic:
a. proceduri speciale;
b. proceduri diferite de cele ale legilor bugetare iniiale;
c. aceleai proceduri ca i legilor bugetare iniiale;
ANS: C
186. Legile de rectificare trebuie s fie elaborate cel mai trziu:
a. la data de 30 noiembrie;
b. la data de 31 decembrie;
c. la data de 15 noiembrie;

ANS: A
187. Repartizarea pe trimestre a veniturilor i cheltuielilor din bugetul de stat, pe capitole de clasificaie bugetare este o
atribuie ce revine:
a. Guvernului;
b. ordonatorilor principali de credite;
c. Ministerului Finanelor Publice;

ANS: C

188. Deschiderea creditelor bugetare i alimentarea cu fonduri a conturilor bancare deschise pentru ordonatorii principali de
credite este o atribuie ce revine:
a. Ministerului Finanelor Publice;
b. ordonatorilor secundari de credite;
c. Guvernului;

ANS: A
189. Efectuarea transferurilor ctre autoritile colectivitilor locale, n limitele prevzute n bugetul de stat n funcie de
necesitile execuiei bugetare este o atribuie ce revine:
a. ordonatorilor principali de credite;
b. Ministerului Finanelor Publice;
c. ordonatorilor secundari de credite;

ANS: B
190. Efectuarea controlului preventiv i de gestiune asupra veniturilor i cheltuielilor publice, precum i controlul de
gestiune asupra patrimoniului public este o atribuie exercitat de:
a. Ministerului Finanelor Publice;
b. Guvernului;
c. ordonatorilor principali de credite;

ANS: A
191. Conducerea trezoreriei naionale e asigurat de:
a. Banca Naional a Romniei;
b. Guvern;
c. Ministerul Finanelor Publice;

ANS: C

192. Angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor n limita creditelor bugetare repartizate i aprobate legal reprezint
obligaia:
a. ordonatorilor de credite;
b. Guvernului;
c. Ministerului Finanelor Publice;

ANS: A
193. Organizarea monitorizrii programului de achiziii publice i a programului de lucrri de investiii publice reprezint
obligaia:
a. Guvernului;
b. ordonatorilor de credite;
c. Ministerului Finanelor Publice;

ANS: B
194. Blocarea sau reducerea utilizrii unor credite constatate ca fr temei legal sau fr justificare n bugetele ordonatorilor
principali de credite se poate face de ctre:
a. Ministerul Finanelor Publice;
b. ordonatorii principali de credite;
c. Parlamentului

ANS: A
195. Contul general anual de execuie a bugetului de stat, a bugetului asigurrilor sociale de stat i celelalte conturi anuale
de execuie se aprob prin lege dup verificarea acestora de ctre:
a. Ministerul Finanelor Publice;
b. ordonatorii principali de credite;
c. Curtea de conturi;
ANS: C
196. Fondul de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului este folosit pentru:
a. realizarea politicii cheltuielilor publice;
b. cheltuieli urgente sau neprevzute;
c. ndeplinirea parteneriatului public-privat;
ANS: B
197. Fondul de intervenie la dispoziia Guvernului se utilizeaz pentru:
a. finanarea unor aciuni urgente mpotriva calamitilor;
b. finanarea regiunilor defavorizate;
c. subvenionarea agenilor economici;

ANS: A
198. Controlul politic al execuiei bugetului public se efectueaz de ctre:
a. Preedintele Romniei;
b. Guvern;
c. Parlamentul Romniei;
ANS: C
199. Titlurile de valoare i mprumuturile de la societile comerciale bancare sau de la alte instituii de credit sunt
instrumente ale:
a. consiliilor locale;
b. instituiilor publice;
c. datoriei publice locale;

ANS: C
200. Indicati care este organism statal implicat n activitatea financiara publica:
a. societatea comerciala;
b. trezoreria publica;
c. fundatiile n domeniul artistic
ANS: