Sunteți pe pagina 1din 10

Analele Universitii Constantin Brncui din Trgu Jiu, Seria tiine Juridice, Nr.

2/2012

ACTUL ADMINISTRATIV DE

ADMINISTRATIVE ACTS OF

AUTORITATE OBIECT AL ACIUNII

AUTHORITY SUBJECT OF JUDICIAL

JUDICIARE

ACTION
Emanoil POPESCU **

Emanoil POPESCU *

Abstract: Din economia dispoziiilor Legii


contenciosului administrativ nr. 554/2004 rezult c
actul administrativ de autoritate este inclus n
categoria actelor administrative unilaterale tipice i
face obiectul aciunii n contenciosul administrativ.
ntinderea cercetrii noastre reliefeaz i puncte de
vedere conturate n doctrin, jurispruden, precum i
consideraii critice privind practica administraiei
publice locale i judeene, referitoare la faptul c,
actele administrative de autoritate care vizeaz
raporturi de dreptul muncii, sunt calificate acte crora
li se aplic regimul juridic instituit de dreptul muncii i
nu acte administrative de autoritate cu caracter
individual.

Abstract: From the economy of the Contentious

Cuvinte cheie: act administrativ de autoritate


unilateral ;, act administrativ de autoritate normativ ;
act de autoritate individual.

Key words: unilateral administrative act of

Actul administrativ de autoritate (act


administrativ unilateral tipic)
Coroborarea art. 1 alin 1, cu art. 2
alin. 1 lit. c) din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, astfel cum a
fost modificat prin Legea nr. 262/2007,
lumineaz sfera actelor administrative
prin care se pot vtma drepturi subiective
i interese legitime ale persoanelor, i care
fac obiectul aciunii n contencios
administrativ n condiiile acestei legi,
limitnd-o
la
categoria
actelor
administrative
de
autoritate
sau
unilaterale, care, la rndul lor, pot fi acte
administrative de autoritate normative i
acte
administrative
de
autoritate

Administrative act of authority (typical


unilateral administrative act)
Corroboration of art. 1 par 1, with
art. 2 par. 1 letter c) of the Administrative
Contentious Matters Law no. 554/2004, as
amended through the Law no. 262/2007,
clears the range of administrative acts that
can damage subjective rights and
legitimate interests of persons and are the
subject of administrative contentious
action under the conditions of this law,
limiting it to the category of unilateral or
authority administrative acts which in
turn, can be normative acts of authority
and individual administrative acts of
authority.

administrative matters law no. 554/2004 it results that


the administrative act of authority is included in the
category of typical unilateral administrative acts and is
the subject of action in the administrative contentious
matters. Our research reveals points of view shaped in
doctrine, jurisprudence, as well as critical views
regarding the practice of local and county public
administration, regarding the fact that administrative
acts of authority that refer to relations of labour law
are qualified as acts which are applied the judicial
regime established by the labour law and not
administrative acts of authority that have individual
character.

authority, normative administrative act of authority,


individual act of authority.

Lector univ. dr. Universitatea Ecologic din Bucureti


University Lecturer, PhD Ecologic University from Bucharest

**

Annals of the Constantin Brncui University of Trgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 2/2012

89

Analele Universitii Constantin Brncui din Trgu Jiu, Seria tiine Juridice, Nr. 2/2012

individuale.
Referitor la atacarea n contencios
administrativ a actelor administrative cu
caracter normativ de ctre orice persoan,
actuala
Lege
a
conteciosului
administrativ,
prin
definiia
dat
contenciosului administrativ (art. 2 alin. 1
lit. f), traneaz definitiv aceast
chestiune, de unde s-ar putea concluziona
faptul c aceast lege instituie o adevrat
aciune popular (actio popularis), acest
pericol fiind subliniat att n unele dintre
comentariile formulate cu privire la
Proiectul
Legii
conteciosului
administrativ [1], ct i dup intrarea n
vigoare a Legii nr. 554/2004 [2], nainte
de modificare.
Referitor la posibilitatea formulrii
unei aciuni n contencios administrativ
tinznd la anularea unui act administrativ
cu caracter normativ, n doctrin i
jurispruden s-au conturat mai multe
puncte de vedere i anume:
- soluia legislativ consacrat de
actuala
Lege
a
contenciosului
administrativ este criticabil, atrgnd
neconstituionalitatea acesteia n raport cu
dispoziiile art. 52 din Constituia
republicat, ntruct un act administrativ
cu caracter normativ nu poate aduce
atingere unui drept subiectiv sau unui
interes garantat de lege unei persoane,
titularul dreptului subiectiv sau al
interesului legitim putndu-se considera
vtmat n dreptul sau interesul su, abia
n momentul n care un act administrativ
individual, emis n baza actului normativ
al administraiei, i este comunicat sau pus
n aplicare [3];
- posibilitatea formulrii unei aciuni
n contencios administrativ tinznd la
anularea unui act administrativ cu caracter
normativ este conferit oricrei persoane,
dac, prin simpla adoptare a unui act cu
caracter normativ, pot aprea raporturi
juridice cu efecte diverse pe plan juridic,
prin care pot fi lezate drepturi sau interese
legitime ale acestor persoane [4];

Regarding
the
administrative
contentious appeal against normative
administrative acts by any person, the
current Law of administrative contentious
matters, through the definition given to
administrative contentious matters (art. 2
par. 1 letter f), clears this matter for good,
and therefore we can draw the conclusion
that this law establishes a real popular
action (actio popularis), this danger
being underlined both in some of the
comments made regarding the Project of
the Administrative Contentious Matters
Law [1], and after the enforcement of the
Law no. 554/2004 [2], before amendment.
Regarding the possibility to file an
administrative contentious action in order
to annul a normative administrative act,
several points of view have developed in
doctrine and jurisprudence:
- the legislative solution established
by the current Law of administrative
contentious matters can be criticised,
drawing its unconstitutionality in relation
to the provisions of art. 52 of the
republished Constitution, because a
normative administrative act cannot
prejudice a subjective right or an interest
guaranteed by the law to a person, the
holder of a subjective right being
considered prejudiced in its right or
interest when an individual administrative
act issued based on the administration
normative act is notified or applied [3];
- the possibility to file an
administrative contentious action in order
to annul a normative administrative act is
granted to any person, if by merely
adopting a normative character, judicial
relations with various effects can occur at
judicial level, that can prejudice rights and
legitimate interests of those persons [4];
- the jurisprudence of the
Constitutional Court [5] stated that,
according to the constitution what does
not enter the competence range of the
Constitutional Court, even if it concerns
the conformity with the provisions of the

Annals of the Constantin Brncui University of Trgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 2/2012

90

Analele Universitii Constantin Brncui din Trgu Jiu, Seria tiine Juridice, Nr. 2/2012

jurisprudena
Curii
Constituionale [5] a statuat faptul c,
potrivit Constituiei, ceea ce nu intr n
sfera
de
competen
a
Curii
Constituionale, chiar dac privete
conformitatea cu dispoziiile Constituiei,
intr n sfera contenciosului administrativ,
n sensul de litigiu de competena
instanelor de contencios administrativ, de
aceea, actele normative i individuale ale
Guvernului, ministerelor i ale celorlalte
autoriti ale administraiei publice,
central sau, dup caz, locale, indiferent de
materia la care se refer, sunt controlate,
sub aspectul legalitii, de instanele de
contencios administrativ;
- persoana care exercit aciunea n
contencios
administrativ
pentru
verificarea
legalitii
unui
act
administrativ normativ, trebuie s fac
dovada c a fost vtmat direct, ntr-un
drept sau interes legitim, printr-un act
administrativ normativ, rezultnd aadar
c este posibil formularea unei astfel de
aciuni, sarcina probei vtmrii directe
ntr-un drept sau interes legitim printr-un
act administrativ normativ, revenind
persoanei care formuleaz aceast aciune
[6] ;
- adeseori, actele de autoritate
provoac litigii ce dau loc la un
contencios subiectiv, cum sunt litigiile cu
privire la pagubele cauzate prin aceste
litigii [7], context n care trebuie s facem
distincie ntre cele doua pri ale
conteciosului, i anume, prima parte, care
este conteciosul n anulare propriu-zis,
prin care se anuleaz actul administrativ i
care, dup cum am vzut, este obiectiv, i
partea a doua, care pronun despgubiri,
i care este deci subiectiv [8];
- fiecare individ trebuie protejat n
situaia sa juridic obiectiv, creat prin
lege, adic prin dreptul obiectiv, cci
administraia l poate vtma i n aceast
situaie legal, leznd astfel i interesele
sale. n scopul de a-i apra situaia
juridic obiectiv, administratul poate s

Constitution, enters the range of


administrative contentious matters, in the
meaning of litigation within the
competence of administrative contentious
courts, that is why the normative and
individual acts of the Government,
ministries and other public, central or
local
administration
authorities,
irrespective of the matter they refer to, are
controlled
by
the
administrative
contentious courts under the aspect of
their legality;
- the person that exercises the
administrative contentious action for
certifying the legality of a normative
administrative act has to prove that it has
been directly prejudiced, in a legitimate
right or interest, through a normative
administrative act, therefore resulting that
it is possible to formulate such an action,
the duty of proving the direct prejudice of
a legitimate right or interest through a
normative administrative act being of the
person that files this action [6] ;
- acts of authority often cause
litigations that make room for subjective
contentious matters, like it is the case of
litigations regarding the damages caused
through these litigations [7], in which
context we have to differentiate between
the two parts of contentious matters, that
is the first part, which is the actual
contentious matters for annulment,
through which the administrative act is
annulled and which, as we have seen, is
objective and the second part, which
sentences damage claims and is therefore
subjective [8];
- every individual has to be
protected in its objective judicial status,
created by the law, that is through the
objective law, because the administration
can prejudice it in this legal situation as
well, and therefore prejudice its interests.
In order to defend its objective judicial
status, the administered person can use the
contentious matters for annulment in
order to cancel the effects of a judicial act

Annals of the Constantin Brncui University of Trgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 2/2012

91

Analele Universitii Constantin Brncui din Trgu Jiu, Seria tiine Juridice, Nr. 2/2012

se foloseasc de contenciosul n anulare


pentru a nimici efectele unui act juridic al
administraiei, care ar prejudicia situaia
sa [9].
n practica administraiei publice
locale i judeene, se constat faptul c
actele administrative de autoritate care
vizeaz raporturi de dreptul muncii, sunt
calificate acte crora li se aplic regimul
juridic instituit prin normele dreptului
muncii i nu acte administrative de
autoritate cu caracter individual.
Considerm c aceast practic a
autoritilor administraiei publice locale
i judeene este nelegal, pentru
urmatoarele considerente [10]:
- chiar dac actul administrativ
unilateral vizeaz raporturi juridice din
sfera dreptului muncii, acest aspect nu i
schimb
natura
juridic
de
act
administrativ de autoritate, ntruct
raportul juridic de munc este subsecvent
unui alt raport juridic, cu mult mai
important, respectiv raportul juridic de
autoritate reglementat prin norme de drept
public, astfel c, potrivit art. 126 alin. 6
din Constituia revizuit care stabilete
expres i limitativ categoriile de acte
administrative exceptate de la controlul
judectoresc pe calea contenciosului
administrativ, aceste acte administrative
de autoritate cu caracter individual vor
putea fi atacate la instana de contencios
administrativ n condiiile Legii nr.
554/2004 i nu la instana de drept comun
n material soluionrii conflictelor de
drepturi n condiiile Legii nr. 168/1999,
chiar dac tribunalul este instan
competent att n materia contenciosului
administrativ, ct i n materia soluionrii
conflictelor de drepturi;
- dispoziiile Legii nr. 168/1999
privind soluionarea conflictelor de
drepturi este aplicabil doar n privina
litigiilor de dreptul muncii generate de
ctre alte entiti, dect, autoritile
publice, astfel cum acestea sunt definite
prin art. 2 alin. 1 lit. b) din Legea nr.

of the administration that might prejudice


its status [9].
Within the practice of local and
county public administration, we notice
that administrative acts of authority that
refer to labour law relations, are qualified
as acts that are applied the judicial status
established through the labour law
regulations and not as individual
administrative acts of authority.
We think that this practice of local
and
county
public
administration
authorities is not legal for the following
reasons [10]:
even
if
the
unilateral
administrative act refers to judicial
relations from the range of labour law,
this aspect does not change its judicial
status of administrative act of authority,
because the judicial labour relations is
subsequent to another judicial relations,
more important which is the judicial
relation of authority which is regulated by
public
law
regulations,
therefore
according to art. 126 par. 6 of the revised
Constitutions
that
expressly
and
limitatively establishes the categories of
administrative acts exempted from the
judicial
control
in
relation
to
administrative contentious matters, these
individual administrative acts of authority
will be able to be appealed against at the
contentious administrative court in
accordance with the Law no. 554/2004
and not at the material common law court
for settling the conflicts of rights in the
conditions of the Law no. 168/1999, even
if the court is competent both in
administrative contentious matters and in
the matter of settling conflicts of rights;
- provisions of the Law no.
168/1999 regarding the settlement of
conflicts of rights applies only for labour
law litigations generated by other entities
than public authorities, as defined in art. 2
par. 1 letter b) of the Law no. 554/2004.
As a matter of fact, after the enforcement
of the Law no. 188/1999 regarding the

Annals of the Constantin Brncui University of Trgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 2/2012

92

Analele Universitii Constantin Brncui din Trgu Jiu, Seria tiine Juridice, Nr. 2/2012

554/2004. De altfel, dup intrarea n


vigoare a Legii nr. 188/1999 privind
Statutul funcionarilor publici, competena
soluionrii litigiilor dintre funcionarii
publici i autoritile publice, viznd
raporturi juridice de dreptul muncii
(aplicarea de sanciuni disciplinare,
rspundere civil, eliberarea din funcie)
aparine n exclusivitate instanei de
contencios administrativ, cu excepia
litigiilor n materia contenciosului
contravenional aplicabil funcionarilor
publici care este dat n competena
judectorilor.
Referitor la calificarea unui act
administrativ de autoritate care vizeaz
raporturi juridice de munc (aplicarea de
sanciuni disciplinare), ca fiind un act
administrativ de autoritate i nu un act de
dreptul muncii, i pe cale de consecin,
controlul
legalitii
acestui
act
administrativ revenind instanei de
contencios administrativ, s-a pronunat i
Curtea Suprem de Justiie (actaulmente
nalta Curte de Casaie i Justiie) prin
unele decizii de spe [11], care, dei sunt
anterioare intrrii n vigoare a Constituiei
revizuite i a Legii nr. 554/2004, apreciem
c sunt aplicabile i dup intrarea n
vigoare a actualei legi a contenciosului
administrativ.
Modalitatea de stabilire a naturii
juridice a unui litigiu generat de un act
administrativ care vizeaz raporturi de
dreptul muncii este analizat i n
doctrin, unde se apreciaz c:
- natura procesual contencioas a
jurisdiciei nu schimb natura (civil sau
de munc) a litigiului dedus judecii,
pentru c natura dreptului pus n discuie
rmne proprie (civil, de munc etc.),
indiferent de cadrul i modul legal de
aprare. Nu constituie cerin a litigiilor
de contecios administrativ ca dreptul
subiectiv vtmat s aib o natur
neaprat administrativ, ci lezarea lui s
se produc n legtur cu activitatea
administraiei
(autoritii)
publice,

Status of public officials, the competence


of litigations settlement between public
officials and public authorities referring to
labour law judicial relations (applying
disciplinary penalties, civil liability,
dismissal) belongs exclusively to the
administrative contentious court, except
for the litigations in matter of
contravention contentious which applies
to public officials which is the
competence of judges.
Regarding the qualification of an
administrative act of authority that refers
to judicial labour relations (application of
disciplinary
penalties),
as
an
administrative act of authority and not an
act of labour law and consequently the
control over the legality of this
administrative act being exercised by the
administrative contentious court, the
Supreme Court of Justice (currently the
High Court of Cassation and Justice)
sentenced through several decisions [11],
which although they are previous to the
enforcement of the revised Constitution
and Law no. 554/2004, we appreciate that
they apply after the current law of
administrative contentious matters enter
into force.
The method of establishing the
judicial nature of a litigation generated by
an administrative act that refer to labour
law relations is analyzed in doctrine as
well, where it is appreciated that:
- proceeding contentious nature of
the jurisdiction does not change the nature
(civil or labour) of the litigation, because
the nature of the law in discussions
remains proper (civil, labour etc.),
irrespective of the legal defence method.
It is not a requirement of administrative
contentious litigations that the prejudiced
subjective right be of necessary
administrative nature, but that its
prejudice occur in relation to the activity
of the public administration (authority),
whether there is an hierarchical
administrative
relation
(which
is

Annals of the Constantin Brncui University of Trgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 2/2012

93

Analele Universitii Constantin Brncui din Trgu Jiu, Seria tiine Juridice, Nr. 2/2012

indiferent c preexist un raport


administrativ ierarhic (ceea ce este
obligatoriu n cazul funcionarului public
subordonat), dublat de alte raporturi
administrative, civile, de protecie social
[12];
- actele autoritilor publice rmn
acte administrative, oricare ar fi natura
raporturilor juridice n legtur cu care au
intervenit (raporturi juridice civile, de
aspect financiar, de drept al muncii) dac
prin intermediul lor se exercit pe cale
unilateral o atribuie care implic
punerea n micare a puterii publice. Cu
privire la actele de drept civil sau de drept
al muncii, s-a afirmat c acestea sunt acte
administrative deoarece ele se detaeaz
de aceste raporturi, odat ce, n cadrul lor,
autoritatea administrativ se manifest ca
o organizaie nzestrat cu putere public,
iar nu ca persoan juridic civil [13].
Concluzionm:
- soluionarea unui litigiu declanat
npotriva unui act administrativ care
vizeaz raporturi de dreptul muncii, civile,
etc., este guvernat formal de regulile
contenciosului administrativ s analizeze
fondul
prin
verificarea
ntrunirii
condiiilor specific dreptului material
dedus judecii, cruia i incumb
obligaia de natur administrativ,
nendeplinit de ctre administraie;
- soluia legislativ consacrat prin
dispoziiile Legii nr. 554/2004 este cea
care asigur efectivitatea deplin a
instituiei contenciosului administrativ,
instituie fundamental a statului drept,
care asigur garania constituional a
protejrii drepturilor i libertilor
fundamentale ale cetenilor mpotriva
abuzurilor administraiei.

compulsory in the case of subordinated


public official), doubled by other
administrative, civil or social protection
relations [12];
- the acts of public authorities
remain administrative acts, irrespective of
the nature of judicial relations (civil
judicial relations, financial relations,
labour law relations) if they unilaterally
exercise a duty that implies the
involvement of public power. Regarding
civil law or labour law acts, it has been
said that they are administrative acts
because they depart from these relations
once the administrative authority is
expressed as an organization provided
with public power, and not with civil legal
entity [13].
We conclude:
- the settlement of a litigation
occurred against an administrative act that
refers to labour law, civil relations etc., is
formally governed by the rules of
administrative contentious matters that
shall analyze the basic matters by
checking the compliance with the
conditions specific to the material right,
which refers to the administrative
obligation, which has not been fulfilled by
the administration;
- the legislative solution provided in
the Law no.. 554/2004 is the one that
provides full efficiency of administrative
contentious institution, which is a
fundamental institution of the lawful state,
that gives the constitutional guarantee of
protecting citizens fundamental rights
and freedoms against the abuses of the
administration.

Bibliografie

A. Drilescu, Administrative Law, 4th


edition, C.H: Beck Press, 2010;
A. Iorgovan, Administrative Law Treaty,
vol. II, 4th edition, All Beck Press,
Bucharest, 2005;
C.G.
Rarincescu,
Romanian

References

A. Drilescu, Drept administrativ, ediia 4,


Editura C.H: Beck, 2010;
A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ,
vol. II, ediia a IV-a, Editura All Beck,

Annals of the Constantin Brncui University of Trgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 2/2012

94

Analele Universitii Constantin Brncui din Trgu Jiu, Seria tiine Juridice, Nr. 2/2012

Bucureti, 2005;
C.G.
Rarincescu,
Contenciosul
administrativ romn, Revista de drept
public, 1926;
Corneliu
Manda,
Drept
administrativ.Tratat elementar ediia a 4-a
revizuit i adugit, Editura Lumina Lex,
Bucureti, 2007;
D. Apostol Tofan, Drept administrativ,
vol. II, Editura All Beck, Bucureti, 2004;
D. Apostol, Tofan, Drept administrativ,
vol. II, ediia 2, Editura C.H. Beck,
Bucureti, 2009;
D.C. Drago, Legea Conteciosului
administrativ, comentarii i aplicaii,
Editura All Beck, Bucureti, 2005;
E.Albu,
Dreptul
contenciosului
administrativ, Editura Universul Juridic,
Bucureti, 2008;
E.D.
Tarangul,
Curs
de
drept
administrativ pentru anul II licen,
litografiat Librria Cartea Romneasc,
Cluj, 1947;
E.Popescu, Drept administrativ, ediia a IIa revizuit i actualizat, Editura
Universitas, Petroani, 2009;
I. Deleanu, Modificri i completri,
implicite sau explicite, ale Codului de
procedur civil, Curierul judiciar nr.
9/2005;
I. Santai, Implicaii ale incidenei Legii
contenciosului
administrativ
asupra
Statutului funcionarului public, revista
Dreptul nr. 5/2001;
I.Iovna, Drept administrativ i elemente
ale tiinei administraiei, Editura Didactic
i Pedagogic, Bucureti, 1977;
Ioan Alexandru, Tratat de administraie
public,
Editura
Universul
Juridic,
Bucureti, 2008;
J. Bonard, Droit administratif, Paris, 1926;
L. Duguit, Trait de droit constitutionnel,
tom II, III i IV;
N.R. Petrescu, Natura Juridic a titlului
de proprietate emis potrivit Legii nr.
18/1991, dreptul nr. 12/1996;
O.Puie, Contenciosul administrativ, vol. I,
tomul 7, Editura Universul Juridic,

Administrative Contentious Matters, Public


Law Magazine, 1926;
Corneliu Manda, Administrative Law.
Elementary treaty, 4th edition revised and
completed, Lumina Lex Press, Bucharest,
2007;
D. Apostol Tofan, Administrative Law,
vol. II, All Beck Press, Bucharest, 2004;
D. Apostol, Tofan, Administrative Law,
vol. II, 2nd edition, C.H. Beck Press,
Bucharest, 2009;
D.C. Drago, Administrative Contentious
Law, comments and applications, All Beck
Press, Bucharest, 2005;
E.Albu, Administrative Contentious Law,
Judicial Universe Press, Bucharest, 2008;
E.D. Tarangul, Course of administrative
law for the 2nd graduation year, Romanian
Book Bookstore, Cluj, 1947;
E.Popescu, Administrative Law, 2nd edition
revised and updated, Universitas Press,
Petroani, 2009;
I. Deleanu, Implicit or explicit amendments
and completions of the civil procedure
code, Judicial Courier no. 9/2005;
I.
Santai,
Implications
of
the
administrative contentious law on the
status of public officials, Law magazine nr.
5/2001;
I.Iovna, Administrative law and elements
of the science of administration, Didactic
and Pedagogic Press, Bucharest, 1977;
Ioan Alexandru, Treaty of public
administration, Judicial Universe Press,
Bucharest, 2008;
J. Bonard, Droit administratif, Paris, 1926;
L. Duguit, Trait de droit constitutionnel,
tom II, III i IV;
N.R. Petrescu, Judicial nature of the
ownership title issued according to the Law
nr. 18/1991, law nr. 12/1996;
O.Puie,
Administrative
contentious
matters, vol. I, tom 7, Judicial Universe
Press, Bucharest, 2009;
R.N. Petrescu, Administrative law,
Hamangiu Press, Bucharest, 2009;
S. Belingrdeanu, Regarding the nature of
the judicial relations between public

Annals of the Constantin Brncui University of Trgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 2/2012

95

Analele Universitii Constantin Brncui din Trgu Jiu, Seria tiine Juridice, Nr. 2/2012

Bucureti, 2009;
R.N. Petrescu, Drept administrativ,
Editura Hamangiu,Bucureti, 2009;
S. Belingrdeanu, n legtura cu natura
raportului juridic dintre funcionarii
publici i autoritile sau instituiile
publice, precum i cu privire la organele
jurisdicionale competente s soluioneze
litigiile
referitoare
la
incheierea,
modificarea i ncetarea acestui raport
juridic, Dreptul nr. 1/1995;
T. Drganu, Actele administrative i
faptele asimilate lor supuse controlului
judectoresc potrivit Legii nr. 1/1967,
Editura Dacia, Cluj, 1970;
T. Drganu, Actele de drept administrativ,
Editura tiinific, Bucureti, 1959;
T. Drganu, Cteva reflecii pe marginea
recentului Proiect de lege a conteciosului
administrativ, Revista de drept public nr.
3/2004;
V. Vedina, Unele consideraii teoretice i
implicaiile practice privind noua lege a
conteciosului administrativ nr. 554/2004,
revista Dreptul nr. 5/2005;
V. Vedina, Drept administrativ, ediia a
IV-a, Editura Universul Juridic, Bucureti,
2009;

officials and public authorities or


institutions as well as regarding the
relevant jurisdictional bodies for settling
the litigations resulted from the conclusion,
amendment and terminations of these
judicial relations, Law nr. 1/1995;
T. Drganu, Administrative acts and
related actions undergoing judicial control
according to the Law nr. 1/1967, Dacia
Press, Cluj, 1970;
T. Drganu, Acts of administrative law,
Scientific Press, Bucharest, 1959;
T. Drganu, Several reflections regarding
the recent administrative contentious law
project, Public law magazine nr. 3/2004;
V.
Vedina,
Several
theoretic
considerations and practical implications
regarding
the
new
administrative
contentious law nr. 554/2004, Law
magazine nr. 5/2005;
V. Vedina, Administrative law, 4th edition,
Judicial Universe Press, Bucharest, 2009;

[1] T. Drganu, Several reflections regarding the


recent administrative contentious law project,
Public law magazine nr. 3/2004, p. 63.
[2] I. Deleanu, Implicit or explicit amendments and
completions of the civil procedure code, Judicial
Courier no.9/2005, infra note 6, p. 97, that states the
fact that, by getting an administrative contentious
action close to a popular action, the melange
between subjective contentious matters and
objective contentious matters can become
insoluble; D.C. Drago, Contentious administrative
law, comments and applications, All Beck Press,
Bucharest, 2005, p. 130.
[3] T. Drganu, Several reflections , op. cit., p. 63.
[4] A. Iorgovan, Administrative law treaty, vol. II,
4th edition, All Beck Press, Bucharest, 2005, p. 524
526;
D. Apostol Tofan, Administrative law,
vol. II, All Beck Press, Bucharest, 2004, p. 299 300; V. Vedina, Several theoretic considerations
and practical implications regarding the new
administrative contentious law nr. 554/2004, Law
magazine nr. 5/2005, p. 19; R.N. Petrescu,
Administrative Law, Accent Press, Cluj- Napoca,
2004, op. cit., p. 383.
[5] Constitutional Court, Decision nr. 37/1993,
published in the Official Gazette of Romania, Part I,
nr. 215 from 1st of September 2003.
[6] I. Deleanu, Amendments and completions,

[1] T. Drganu, Cteva reflecii pe marginea


recentului Proiect de lege a conteciosului
administrativ, Revista de drept public nr. 3/2004, p.
63.
[2] I. Deleanu, Modificri i completri, implicite
sau explicite, ale Codului de procedur civil,
Curierul judiciar
nr. 9/2005, infra nota 6, p. 97,
care precizeaz faptul c, prin apropierea aciunii n
contencios administrativ de o aciune popular ,
melanjul dintre contencios subiectiv i cel
obiectiv poate deveni insolubil; D.C. Drago,
Legea Conteciosului administrativ, comentarii i
aplicaii, Editura All Beck, Bucureti, 2005, p. 130.
[3] T. Drganu, Cteva reflecii, op. cit., p. 63.
[4] A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.
II, ediia a IV-a, Editura All Beck, Bucureti, 2005,
p. 524 526;
D. Apostol Tofan, Drept
administrativ, vol. II, Editura All Beck, Bucureti,
2004, p. 299 - 300; V. Vedina, Unele consideraii
teoretice i implicaiile practice privind noua lege a
conteciosului administrativ nr. 554/2004, revista
Dreptul nr. 5/2005, p. 19; R.N. Petrescu, Drept

Annals of the Constantin Brncui University of Trgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 2/2012

96

Analele Universitii Constantin Brncui din Trgu Jiu, Seria tiine Juridice, Nr. 2/2012

op. cit., p. 96 103.


[7] L. Duguit, Trait de droit constitutionnel, tom II,
p. 151 and the following., tom III, p. 681 and the
following.; ibidem, tom IV, p. 661 and the
following, apud E.D. Tarangul, op. cit., p. 8-9; J.
Bonard, Droit administratif, Paris, 1926, p. 128 and
136, apud E.D. Tarangul, op. cit., p. 10.
[8] C.G. Rarincescu, Romanian Administrative
Contentious Matters, Public Law Magazine, 1926,
p. 455.
[9] E.D. Tarangul, Course of administrative law for
the 2nd graduation year, Romanian Book
Bookstore, Cluj, 1947, op. cit., p.10
[10] O.Puie, Administrative contentious matters,
vol. I, tom 7, Judicial Universe Press, Bucharest,
2009, op. cit.,
p. 246 - 247.
[11] The decision of the administrative contentious
department no. 1419 from 13th of October 1993,
published in the Jurisprudence Bulletin, Collection
of decisions for the year 1993, p. 317 318;
decision of the administrative contentious
department no. 1635 from 17th of October 1996,
published in the Jurisprudence Bulletin, Collection
of decisions for the year 1996, p. 440 442. In
relation to the aforementioned facts and with the
jurisprudence of the Supreme Court of Justice, we
appreciate that the opinion expressed in the
specialized literature is wrong, although it is
previous to the enforcement of the Law nr. 188/1999
regarding the Status of public officials, in which the
competence for the settlement of the litigations
between public officials and public authorities
regarding the application of disciplinary penalties
through administrative acts of authority is the court
of law and not the administrative contentious court
(see S. Belingrdeanu, Regarding the nature of the
judicial relations between public officials and public
authorities or institutions as well as regarding the
relevant jurisdictional bodies for settling the
litigations resulted from the conclusion, amendment
and terminations of these judicial relations, Law nr.
1/1995, p. 15- 26). A see also the decision no. II
from 31st of March 2003 of the United Sections of
C.S.J. published in Law no. 8/2003, p. 219 222
which stated the basic competence of the court of
law to settle the labour conflicts under the
conditions of the Law no. 168/1999 which in our
opinion has to be reanalyzed in relation to the
revised constitutional provisions established through
art. 126 par. 6 from the republished Constitution,
respectively, depending on the way in which the
labour litigation is generated by a public authority or
by another entity outside the public authority system
apud O. Puie, p. 247, 1st footnote.
[12] I. Santai, Implications of the incidence of
administrative contentious law on the status of
public official, Law magazine nr. 5/2001, p. 77

admnistrativ, Editura Accent, Cluj- Napoca, 2004,


op. cit., p. 383.
[5] Curtea Constituional, Decizia nr. 37/1993,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 215 din
1 septembrie 2003.
[6] I. Deleanu, Modificri i completri, op. cit.,
p. 96 103.
[7] L. Duguit, Trait de droit constitutionnel, tom II,
p. 151 i urm., tom III, p. 681 i urm.; ibidem, tom
IV, p. 661 i urm., apud E.D. Tarangul, op. cit., p. 89; J. Bonard, Droit administratif, Paris, 1926, p. 128
i 136, apud E.D. Tarangul, op. cit., p. 10.
[8] C.G. Rarincescu, Contenciosul administrativ
romn, Revista de drept public, 1926, p. 455.
[9] E.D. Tarangul, Curs de drept administrativ
pentru anul II licen, litografiat Librria Cartea
Romneasc, Cluj, 1947, op. cit., p.10
[10] O.Puie, Contenciosul administrativ, vol. I,
tomul 7, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2009,
op. cit.,
p. 246 - 247.
[11] Decizia seciei de contecios administrativ nr.
1419 din 13 octombrie 1993, publicat n Buletinul
Jurisprudenei, Culegere de decizii pe anul 1993, p.
317 318; decizia seciei de contencios
administrativ nr. 1635 din 17 octombrie 1996,
publicat n Buletinul Jurisprudenei, Culegere de
decizii pe anul 1996, p. 440 442. n raport cu cele
prezentate i cu jurisprudena Curii Supreme de
Justiie, apreciem ca fiind greit opinia exprimat
n literatura de specialitate, dei aceasta este
anterioar intrrii n vigoare a Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcionarilor publici, n sensul
creia competena soluionrii litigiilor dintre
funcionarii publici i autoritile publice viznd
aplicarea de sanciuni disciplinare prin acte
administrative de autoritate este judectoria i nu
instana de contencios administrativ (a se vedea S.
Belingrdeanu, n legtura cu natura raportului
juridic dintre funcionarii publici i autoritile sau
instituiile publice, precum i cu privire la organele
jurisdicionale competente s soluioneze litigiile
referitoare la incheierea, modificarea i ncetarea
acestui raport juridic, n Dreptul nr. 1/1995, p. 1526). A se vedea de asemenea decizia nr. II din 31
martie 2003 a Seciilor Unite ale C.S.J. publicat n
Dreptul nr. 8/2003, p. 219 222 prin care s-a statuat
competena n fond a tribunalului de a soluiona
conflictele de munc n condiiile Legii nr. 168/1999
i care n opinia noastr trebuie reanalizat n raport
cu dispoziiile constituionale revizuite instituite prin
art. 126 alin. 6 din Constituia republicat, respectiv,
dup cum litigiul de munc este generat de o
autoritate public sau o alt entitate din afara
sistemului autoritii publice apud O. Puie, p. 247,
nota 1 subsol.
[12] I. Santai, Implicaii ale incidenei Legii
contenciosului administrativ asupra Statutului

Annals of the Constantin Brncui University of Trgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 2/2012

97

Analele Universitii Constantin Brncui din Trgu Jiu, Seria tiine Juridice, Nr. 2/2012

funcionarului public, revista Dreptul nr. 5/2001,


p. 77 199.
[13] T. Drganu, Actele administrative i faptele
asimilate lor supuse controlului judectoresc
potrivit Legii nr. 1/1967, Editura Dacia, Cluj, 1970,
p. 150 151; N.R. Petrescu, Natura Juridic a
titlului de proprietate emis potrivit Legii
nr.
18/1991, dreptul nr. 12/1996, p. 97.

199.
[13] T. Drganu, Administrative acts and related
actions undergoing judicial control according to the
Law nr. 1/1967, Dacia Press, Cluj, 1970, p. 150
151; N.R. Petrescu, Judicial nature of the
ownership title issued according to the Law nr.
18/1991, Law no. 12/1996, p. 97.

Annals of the Constantin Brncui University of Trgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 2/2012

98

S-ar putea să vă placă și