Sunteți pe pagina 1din 4

MOȚII

CALVARUL UNUI POPOR EROIC, DAR NEDREPTĂŢIT

STUDIU 1STORIC-POLITIC

DE

ION RUSU ABRUDEANU

DEPUTAT DE ALBA

MO Ț II CALVARUL UNUI POPOR EROIC, DAR NEDREPTĂŢIT STUDIU 1STORIC-POLITIC DE ION RUSU ABRUDEANU DEPUTAT

„CARTEA-ROMÂNEASCĂ" , B UC UREŞTI

88676

1 9

2

8

ION RUSU ABRUDEANU

DEPUTAT DE ALBA

I CARTEA ROMANEASCĂ^ 1 9 2 8
I CARTEA ROMANEASCĂ^
1
9
2
8

P R E FAŢ A

Mult discutata chestiune a Moţilor a avut însfârşit onoarea să fie pusă la ordinea zilei, cu convingere şi căldură, din însăşi Iniţiativa personală a d-lui Ion I. C. Brătianu, fost şi actual prim-ministru al României Mari. Acest luminat bărbat de stat, în înţelepciunea şi patriotismul său îndeobşte recunoscute, 'şi-a zis, în Septembre 1927, că a sunat ceasul împlinirii vremii şi pentru urmaşii martirilor Horia, Cloşca, Crişan şi Avram lancu. Din clipa aceea fericită pentru soarta viitoare a bravilor Moţi, atât de năpăstuiţi sute de ani dearândul, o comisiune de trei, compusă din d-nii miniştri h\zx. Lapedatu, G. Cipăianu şi G. Tătărescu, depune o muncă neobosită, sistematică şi folositoare pentru ducerea la îndeplinire a gândului celui bun şi mare, exprimat de şeful guvernului d. Ion I. C. Brătianu. Hotărârea aceasta fermă, luată de astă-dată în scopul bine determinat de a se înfăptui cu inimă şi fără întârziere tot ceea-ce ar putea ajuta la prosperitatea economică şi culturală a Moţilor, asupriţi şi ţinuţi în mizerie şi întunerec de regimul maghiar numai din cauza virtuţilor lor strămoşeşti şi a trecutului lor eroic, este desigur rezultatul meditaţiunilor serioase şi al studiului profund, la care ştiu personal că s'a dedicat d. Ion I. C. Brătianu, de 20 de ani încoace, asupra problemei de viaţă a Moţilor. Fără a jicni pe nimeni, dar trebue să recunosc că d. Ion I. C. Brătianu este singura personalitate politică de mâna întâia din tară, care încă de pe timpul regimului unguresc şi fiind ministru în România Mică, urmând unei chemări providenţiale, a descins incognito în mai multe rânduri prin satele şi pela vetrele Moţilor, unde a stat de vorbă cu ei, le-a ascultat păsurile şi le-a studiat trecutul lor glorios şi scump tuturor Românilor.

PA R T E A

Î N T Â I A

DIN TIMPURILE PREISTORICE PANA LA VENIREA UNGURILOR IN DACIA

CAPITOLUL I. DACIA ÎNAINTE DE EPOCA ROMANA

Dintre toate popoarele, care au locuit in Dacia înainte de Romani, singuri dela Daci ne-au rămas oarecare urme, care dovedesc orga-ntearea lor într'un stat compact şi independent. încolo este atât de întunecoasă epoca neamurilor, care au populat Dacia înainte de Daci şi de Romani, încât orice problemă ce ni se înfăţişează ca adevăr istoric din viata acestor popoare este dela început contrazisă şi bănuită. Toţi scriitorii acestor vremi preistorice nu pot preciza aproape nimic în mod cert, nu pot stabili adevărul curat, adevărul istoric. Cu atât mai puţin poate fi aceasta în inten- ţia mea. Renunţând deci la această sarcină, care întrece cu mult puterile şi mijloacele mele, mă voiu mărgini să amintesc pe scurt despre locuitorii preistorici de pe pământul României-Mari de azi, numai întrucât îmi stau în ajutor isvoare istorice bazate pe urme pozitive, care există, din fericire, mai ales în ceeace priveşte trecutul îndepărtat al Munţilor Apuseni ai Transilvaniei, adică al Moţilor. Dar şi aici ceeace voiu putea spune, este încă foarte puţin. In orice caz se poate afirma, fără tăgadă, că din timpurile cele mai vechi regiunea munţilor metaliferi ai Ardealului a format per- manent un punct de atracţie deosebită, din cauza bogăţiilor el în aur şi argint, pentru toate popoarele dornice de îmbogăţirea Aurul, acest metal preţios, a fost totdeauna „ochiul dracului" pentru toţi muritorii, începând cu Adam şi Eva.