Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de date

UTILITATI
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: B-dul Decebal nr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Cioroianu, Elmira Mihart, Tel. +40
351403282, Email: adrianacrv.cioroianu@cfr.ro, elmira.mihart@cfr.ro, Fax: +40 351403282, Adresa internet (URL): www.cfr.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Servicii feroviare

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Lucrari de reparatii terasamente, poduri si podete (eliminare puncte periculoase) - Reparatie pod km 11+452 linia 116 Filiasi-Livezeni

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de prestare: Judetul Gorj, ntre statiile CF Tantareni Gilort, linia CF 116
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Lucrari de reparatii terasamente, poduri si podete (eliminare puncte periculoase)- Reparatie podet km 11+452 linia 116 Filiasi-Livezeni
pentru aducerea n parametrii tehnici corespunzatori a elementelor care compun infrastructura si suprastructura podului de cale ferata,
pentru circulatia trenurilor n conditii de siguranta, consta n elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de executie si a tehnologiei de executie
pentru lucrarea de baza Reparatie pod km 11+452, precum si lucrari conexe-instalatii afectate pe timpul lucrarilor.
Nu sunt estimate cheltuieli diverse si neprevazute.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45221112-0 Lucrari de constructii de poduri feroviare (Rev.2)
71322300-4 Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-06-2015 16:42

Pagina 1/8

Fisa de date
Proiectare:
-Proiect tehnic si detalii de executie;
-Studiu geotehnic;
-Studiu topo;
-Obtinere avize+autorizatie de construire.
Executie lucrare:
-Reparatie pod 11+452 conform recomandarilor expertizei tehnice
-Lucrari la albie;
-Lucrari conexe-instalatii afectate pe timpul lucrarilor
-Organizare de santier;
-Cheltuieli transbordare (daca este cazul)
Valoarea estimata a contractului :
1.200.000 lei fara TVA din care: 70.000 lei fara TVA valoare estimata servicii de proiectare; 1.130.000 lei fara TVA valoare estimata
executie lucrari

Cheltuieli diverse si neprevazute = 0


Valoarea estimata fara TVA: 1,200,000.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


4 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Da
Ajustarea se va face avnd la baza modificarile legislative, modificarile normelor tehnice sau pentru ca au fost emise de catre autoritatile
locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta
n cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului (art. 97 alin. (2) lit. a) din H.G. nr. 925/2006 ), partile
contractante vor ncheia un act aditional la contractul de baza, pentru valoarea ajustata a pretului contractului, n conformitate cu prevederile
noilor reglementari legale (exemplu: CAS, somaj, sanatate, fond de accidente si boli profesionale, TVA, alte asemenea prevederi legale).

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata n numele ofertantului n cuantum de 24.000 lei. Garantia de participare se
constituie n conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a
garantiei de participare : 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. n cazul depunerii de oferte n asociere, garantia de
participare trebuie constituita n numele asocierii si sa mentioneze ca acopera n mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Garantia de participare emisa n alta limba dect romna va fi prezentata n original si va fi nsotita de traducerea autorizata si legalizata n
limba romna. (Formular nr. 2). Garantia de participare poate fi eliberata n numele ofertantului si n valuta la cursul mediu BNR stabilit cu 5
zile nainte de data limita de depunere a ofertelor.
Cont garantie de participare:
Beneficiar:Sucursala Regionala CF Craiova
CUI 15603417
Cont IBAN: RO12OTPV150000831356RO01 deschis la OTP BANK ROMANIA SUC.CRAIOVA
ntreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor Legii 346/2004 cu modificarile si
completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare nsotita de declaratia privind statutul de IMM.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVA.
Garantia de buna executie a contractului se poate constitui astfel:
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. n acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont de
disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant n contul astfel
deschis este de 0,5% din pretul fara T.V.A. al contractului Pe parcursul ndeplinirii contractului, beneficiarul urmeaza sa alimenteze acest
cont prin retineri lunare din sumele datorate si cuvenite executantului.
Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Buget de stat- pozitia 12.C.1.2.3 din Programul anual de achizitii initial al CNCF CFR-SA pentru anul 2015

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-06-2015 16:42

Pagina 2/8

Fisa de date
III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c) Legea 346/2004 privind stimularea nfiintarii si dezvoltarii ntreprinderilor mici si mijlocii, publicata n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 681/29.07.2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
d) Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnica a produselor/ serviciilor destinate a fi utilizate n activitatile de
construire, modernizare, ntretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant pentru transportul feroviar si cu metroul.
e) Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea n aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta;
f) Ordinul ANRMAP nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard aferente procedurilor de achizitie publica;
g) Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie.
Legislatia aplicabila se regaseste pe site-ul www.anrmap.ro.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
1.Declaratie privind nencadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea).Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind
eligibilitatea n conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune n original, dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/tert
sustinator.
2.Declaratie privind nencadrarea la art.181 din OUG 34/2006.Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind
nencadrarea n situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 n conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune dupa caz, de
fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator (tertul sustinator doar pentru art. 181 lit.a), lit.c1) si lit. d) din OUG nr. 34/2006) n original.
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia
Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare
celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie
legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal al firmei ofertante).
Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) din care sa reiasa ca
ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (Formular-tip
eliberat de autoritatile competente, n original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de
catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
n cazul n care n tara de origine sau n care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate
situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data n fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei
asociatii profesionale care are competente n acest sens.
3.Declaratie privind nencadrarea la art. 691 din OUG 34/2006.Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va depune o
declaratie pe proprie raspundere privind nencadrarea n situatiile prevazute la art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr.
34/2006 n conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune n original. Formularul se depune dupa caz, de catre fiecare
ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla n situatia prevazuta la art.691 din OUG nr. 34/2006 modificata si
completata.
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF
CFR SA Bucuresti Suc. Regionala CF Craiova urmatorii: Director Popa Ingineru Gheorghe, Contabil Sef Manea Aurelia, Sef Divizia
Linii Fetoiu Lucian Radu, Sef Serviciu Linii Leoveanu Aurelian, Sef Serviciu TE Costea Nicolae; Sef Serviciu LAT- Ciofu Ion; Inginer
Serviciu LAT Corodescu Maria; Inginer Serviciu LAT Popescu Cecilia; Sef Oficiu Juridic Roman Ilie, Consilier juridic Vizitiu CristianaVichi, Consilier juridic Tudoran Irina Valentina, Consilier juridic Neamtu Cosmin-Laurentiu, Consilier juridic Barbut Traian, Consilier
juridic Isail Iuliana; Consilier juridic Voinea Claudia; Sef Serviciu Contabilitate Leoveanu Lidia, Sef Serviciu Financiar- Sinescu Daniel,
Sef Serviciu PDFC-C Diaconu Crina Smaralda, Sef Serviciu BAI - Marculescu Ovidiu Virgil; Sef Birou Achizitii Publice Cioroianu
Adriana Lavinia, Ec. Birou Achizitii Publice -Mihart Manuela Elmira
4. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta. Avnd n vedere prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie
2010 privind punerea n aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de
participare la licitatie cu oferta independenta n conformitate cu Formularul B 3 se depune n original. Conform prevederilor art.1 a
Ordinului nr.314/2010 al presedintelui ANRMAP, va fi depusa o singura declaratie pe propria raspundere indiferent daca ofertantul este un
singur operator economic sau asocierea unui grup de operatori economici.
NOTA:
1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant
despre care are cunostinta ca:
a)n ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarrea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii
criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla n oricare
dintre urmatoarele situatii:
a)a intrat in faliment ca urmare a hotarrii pronuntate de judecatorul sindic;
c)n ultimii 2 ani, nu si-a ndeplinit sau si-a ndeplinit n mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului n cauza,
fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d)a fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotarrea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii
profesionale sau pentru comiterea unei greseli n materie profesionala;
e)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, n scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor
de calificare si selectie.
3.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla n oricare
dintre urmatoarele situatii:
c)nu si-a ndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului
general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n tara n care este stabilit
4.Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla n situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, si anume:
- ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membrii n cadrul consiliului de administratie/organ
de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pna la gradul al patrulea
inclusiv sau care se afla n relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin
functii de decizie n cadrul autoritatii contractante.
5.Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta
independenta (Formularul B3 n original) sau l va depune, nsa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-06-2015 16:42

Pagina 3/8

Fisa de date
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lnga Tribunalul Teritorial.Certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comertului de pe lnga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de
activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune n original, copie
legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal al firmei ofertante.
Informatiile cuprinse n certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoanele fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de nregistrare ca persoana jurifica/fizica sau
de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, n conformitate cu prevederile legale din tara n care ofertantul este rezident.
In cazul asocierii mai multor operatori economici cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite
de catre fiecare asociat pentru partea de contract pe care o va realiza - avand in vedere prevederile Ordinului ANRMAP 509/2011.
2. Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000 pentru domeniile:
-servicii de proiectare n domeniul infrastructurii feroviare;
- lucrari de constructii, reparatii si ntretinere poduri si podete de cale ferata,
valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Se vor prezenta in copii lizibile semnate si stampilate cu mentiunea conform cu originalul.
Ofertantii trebuie sa detina Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000 pentru domeniile:
-servicii de proiectare n domeniul infrastructurii feroviare;
- lucrari de constructii, reparatii si ntretinere poduri si podete de cale ferata,
valabile la data limita de depunere a ofertelor
Se vor prezenta in copii lizibile semnate si stampilate cu mentiunea conform cu originalul.
Operatorii economici asociati n vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica n acordul de asociere partea de contract pe care
urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere.
n cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata ndeplinita daca unul dintre asociati detine
Autorizarea/agrementarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata
autorizarea.
Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic ofertant, din considerentul ca acest gen de
autorizare se poate utiliza numai n nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
n cazul n care, ofertantul este declarat cstigator, iar valabilitatea Autorizatiei/Agrementului nu este pe toata durata de derulare a
contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea Autorizatiei/Agrementului pe toata
durata de derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta dovada prelungirii valabilitatii acesteia.
3.Documente care atesta nregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cnd este cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt
necesare n vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie. Se
va completa Formular IMM.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

1.Fisa de informatii generale din care sa rezulte media cifrei de afaceri


globale, pe ultimii 3 ani a ofertantului (2014,2013,2012), care trebuie sa fie
de minimum 2.000.000 lei . n vederea sustinerii cifrei medii de afaceri
globale ofentantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2012, 2013 si
2014, vizate si inregistrate de organele competente . Ofertantul va face
conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru
anul respectiv, 2012, 2013, 2014.
n conformitate cu prevederile art.185 alin2 din OUG 34/2006: n cazul n
care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu
are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea
contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si
financiara si prin prezentarea altor documente pe autoritatea contractanta
le poate considera edificatoare, n masura n care acestea reflecta o
imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.

Documente care sustin criteriul de calificare:


a)Fisa de informatii generale completata in conformitate cu
Formularul G formularul se depune n original.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual
lei/valuta comunicat de BNR pentru anii respectivi, 2012, 2013,
2014.
b)Bilanturile contabile din ultimii trei ani, vizate si nregistrate de
organele competente se vor depune n copie lizibila semnate si
stampilate cu mentiunea conform cu originalul.
Alte documente, dupa caz

2.Angajament de sustinere financiara, daca este cazul.a) n cazul n care


candidatul si demonstreaza situatia economica si financiara invocnd si
sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor
juridice existente ntre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin
care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele
financiare invocate. b) Atunci cnd un grup de operatori economici depune
oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea
n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. n cazul n care
grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane,
situatia economica si financiara se demonstreaza n conditiile prevazute la
lit. a).

Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle


n situatia care determina excluderea din procedura de atribuire
conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69
indice1 din OUG 34/2006 si va depune n acest sens formularul
A, formularul B.1 si formularul B.2-cerintele a),c1) si d) n
original .

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

1.O lista cu principalele servicii prestate n ultimii 3 ani continnd valori,


perioada de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati
contractante sau clienti privati (Formular 12E din Sectiunea modele
formulare). Ofertantul va face dovada ca a prestat n ultimii 3 ani (calculati
anterior datei limita de depunere a ofertelor) servicii similare celor licitate n
valoare individuala/cumulata de minim 40.000 lei, n cadrul a cel putin unul,
maxim 3 contracte.
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor
certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre
clientul privat beneficiar. n cazul n care beneficiarul este un client privat si,
din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii
se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta
comunicat de BNR pentru anii 2012, 2013, 2014. Cursul leu/alta valuta ce
va fi luat n calcul pentru anul 2014 este cursul stabilit de BNR la data
publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura.

Formular 12 E din sectiunea Formulare n original.


Raportarea numarului de ani (respectiv 3 ani) la nivelul carora se
face dovada experientei similare se va face de la data limita de
depunere a ofertelor.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-06-2015 16:42

Pagina 4/8

Fisa de date
2) Lista cu principalele lucrari executate n ultimii 5 ani (mpliniti la data
limita de depunere a ofertelor), care va contine valori, perioada si locul
executiei lucrarilor, modul de ndeplinire a obligatiilor n conformitate cu
normele profesionale din domeniu si beneficiarii, indiferent daca acestia
sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca n ultimii 5 ani a executat lucrari
similare (constructii, reparatii si ntretinere poduri si podete de cale ferata)
celor licitate. Cerinta va fi ndeplinita prin executia de lucrari similare n
valoare individuala/cumulata de minim 900.000 lei, n cadrul a cel putin unul,
maxim 3 contracte.

Ofertantul va completa Formularu E si Formularul F -in originalfisa de experienta similara pentru fiecare contract a caror obiect
a fost executia de lucrari similare.

Raportarea numarului de ani (respectiv 5 ani) la nivelul


carora se face dovada experientei similare se va face de la data
limita de depunere a ofertelor. Se pot prezenta lucrari ce sustin
experienta similara, lucrari receptionate partial care sunt nsotite
de proces verbal de receptie partiala sau lucrari receptionate
nsotite de proces verbal la terminarea lucrarilor sau lucrari
receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.
Pentru sustinerea experientei similare, pentru fiecare din cele 1 maxim 3
Recomandarile sau certificarile de buna executie se vor prezenta
contracte, se vor prezenta certificari din care sa reiasa beneficiarii, valoarea, n copie semnate si stampilate conform cu originalul de
perioada si locul executiei lucrarilor, daca lucrarile au fost executate n
conducatorul unitatii.
conformitate cu normele profesionale din domeniu, precum si daca au fost
duse la bun sfarsit.
Valorile minime se refera numai la partea executata de catre operatorul
economic ofertant, n cazul n care oferta depusa a fost alta dect oferta
individuala.
Experienta similara va fi ndeplinita si prin prezentarea de contracte ce au
ca obiect combinatia lucrarilor si serviciilor similare ce fac obiectul
prezentului contract, a caror valoare sa fie mai mare sau egala cu valoarea
componentelor ce fac obiectul contractului, respectiv (respectiv 900.000 lei
fara TVA + 40.000 lei fara TVA = 940.000 lei fara TVA). n acest sens se
solicita minim unu-maxim 3 contracte care sa contina cumulativ
componentele contractului, similare cu cele ce fac obiectul prezentului
contract prin depunerea documentelor doveditoare (copie conform cu
originalul a contractelor/parti relevante din contracte/procese verbale de
receptie/ recomandari/documente constatatoare) si din care sa reiasa ca
acestea au fost executate n conformitate cu normele profesionale n
domeniu si ca au fost duse la dun sfarsit.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta
comunicat de BNR pentru anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Cursul
leu/alta valuta ce va fi luat n calcul pentru anul 2014 este cursul stabilit de
BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura.
3)Informatii privind subcontractarea.
Ofertantul va completa Formularul 12G n original.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are,
eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul va indica n oferta sa
partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de recunoastere ale
subcontractantilor, precum si ponderea acestora. nlocuirea unui
subcontractant dupa ncheierea contractului se poate face numai cu acordul
autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si
financiara prezentata initial. Subcontractantul raspunde pentru executarea /
executarea defectuoasa a unei parti din contractul de achizitie publica
numai n fata contractantului, iar acesta va raspunde n fata autoritatii
contractante pentru modul de ndeplinire a obligatiilor contractuale.
4)Informatii privind asocierea.
Ofertantul va prezenta acordul de asociere ntocmit conform
In cazul asocierii: Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori
Formular 9n original.
economici va depune odata cu oferta si documentele care o nsotesc,
acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de
asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).
5) Informatii privind efectivele medii anuale al personalului angajat, n ultimii
3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor
de conducere precum si persoanele responsabile direct de ndeplinirea
contractului, personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii.
Ofertantul trebuie sa faca dovada implicarii n contract a unui minim de
experti cheie care au ca atributii principale cele cuprinse n caietul de
sarcini, astfel:
- responsabil tehnic cu executia atestat pentru domeniul II constructii de
poduri, conform OMLPT nr. 777/2003 - pentru aprobarea Reglementarii
tehnice Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu
activitate n constructii
(copie dupa atestat si legitimatie valabile la
data limita de depunere a ofertelor)
- sef de santier absolvent de studii superioare tehnice cu experienta
profesionala dovedita prin participarea la cel putin o lucrare de natura si
complexitatea lucrarii supuse procedurii, prezentarea deciziei de numire si
CV;
- responsabil cu siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare pe
propria raspundere activitati specifice transportului feroviar de intretinere a
elementelor infrastructurii feroviare autorizat n conditiile Ordinului MTCT
nr.2262/2005(autorizatie AFER valabila la data limita de depunere a
ofertelor);
- responsabil cu SSM absolvent al unui curs n domeniul securitatii si
sanatatii n munca conform prevederilor din Norme metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006
(copie dupa certificat de absolvire);
- responsabil calitate (RCQ)-prezentarea deciziei de numire ;
- responsabil protectia mediului prezentarea deciziei de numire

Ofertantul va prezenta Formularul 12I si 12J- n originalDeclaratie care contine informatii privind efectivele medii anuale
al personalului angajat, n ultimii 3 ani, asigurarea cu personal
de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere
precum si persoanele responsabile direct de ndeplinirea
contractului, personalul tehnic de specialitate si asigurarea
calitatii.

Pentru operatorii economici care prezinta experti straini nu se va impune


obtinerea atestatului/autorizatiei expertului la momentul depunerii ofertelor,
ci se poate prezenta, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile
necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de
achizitie publica atestatul/autorizatia recunoscut(a) de autoritatile romne
(conf art 23 din Instructiunea ANRMAP nr.1/2013).

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-06-2015 16:42

Pagina 5/8

Fisa de date
6)Informatii privind dotarea tehnica.
Cerinta minima obligatorie referitoare la asigurarea cu dotari tehnice.
Ofertantii vor prezenta o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile,
echipamentele tehnice de care dispun pentru indeplinirea in conditii optime
a contractului.

Declaratie (Formular H in original) referitoare la utilajele,


instalatiile, echipamentele tehnice, pe care ofertantul se
angajeaza sa le utilizeze pentru ndeplinirea corespunzatoare a
contractului.

7)Angajament de sustinere tehnica, daca este cazul.


a)n cazul n care ofertantul si demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala invocnd si sustinerea acordata de catre o alta persoana,
indiferent de natura relatiilor juridice existente ntre ofertant si persoana
respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective,
in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie
ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
b)Atunci cnd un grup de operatori economici depune oferta comuna,
capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea n
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. n cazul n care grupul
beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte
persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza n conditiile
prevazute la pct a).

Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle


n situatia care determina excluderea din procedura de atribuire,
conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69
indice1 din OUG 34/2006 si va depune n acest sens formularul
A, formularul B.1 si formularul B.2- cerintele a),c1) si d) n
original .

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

1.Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii.


Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care
atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un
sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatile ce
fac obiectul contractului, in copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea
conform cu originalul. Valabilitatea documentului se va raporta la data
limita de depunere a ofertelor. Demonstrarea unui nivel corespunzator al
calitatii se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa
ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu
zis. n cazul asocierilor, cerinta va fi ndeplinita de fiecare asociat in parte,
pentru partea de contract pe care o realizeaza. n conformitate cu principiul
recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de
organisme din tara operatorului economic participant la procedura de
achizitie publica.

Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii.


Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism
independent care atesta ca acesta are implementat si mentine,
conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii
sau echivalentul lui pentru activitatile ce fac obiectul contractului,
in copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea conform cu
originalul. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita
de depunere a ofertelor. Demonstrarea unui nivel corespunzator
al calitatii se poate face si prin prezentarea unui document din
care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a
se emite certificatul propriu zis. n cazul asocierilor, cerinta va fi
ndeplinita de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract
pe care o realizeaza. n conformitate cu principiul recunoasterii
reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de
organisme din tara operatorului economic participant la
procedura de achizitie publica.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-06-2015 16:42

Pagina 6/8

Fisa de date
Precizari specifice privind licitatia electronica, conform art. 164 din OUG 34/2006:
a)in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei fara TVA;
b)limita pana la care pretul ofertei poate fi mbunatatit depinde de fiecare pfertant n parte.
c) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: ofertantii pot vedea numarul de participanti
inscrisi la licitatie.
Licitatia electronica va ncepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) nregistrata n
sistem ca adresa de contact.
Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una).
Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore).
Licitatia electronica se va ncheia dupa terminarea rundei de licitare.
d) Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, in termen de 2 zile, oferta
financiara cu noile valori rezultate n urma procesului de reofertare electronica, n original.

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
93/381/22.05.2015

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi prezentata astfel nct sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile
tehnice prevazute n Caietul de sarcini. n acest scop propunerea tehnica va contine urmatoarele:
? un comentariu detaliat raportat la cerintele prevazute la cap.2.2 din caietul de sarcini.
? Graficul de prestare a serviciului de proiectare si executie a lucrarii- in original.
? Un exemplar de contract semnat si stampilat insotit de Formularul 12 Gbis.
La elaborarea propunerii tehnice, ofertantii trebuie sa aiba n vedere faptul ca n cadrul Lucrarilor de reparatii terasamente, poduri si podete
(eliminare puncte periculoase) Reparatie pod km 11+452 linia 116 Filiasi-Livezeni, materialele noi componente ale suprastructurii caii ce
vor fi aprovizionate vor fi omologate/agrementate AFER conform OMT 290/2000.
La elaborarea propunerii tehnice, ofertantii vor tine cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, prevazute n
caietele de sarcini si n Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea n munca, care vor trebui respectate pe parcursul ndeplinirii
contractului. n acest sens, fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind respectarea conditiilor de munca si
protectia muncii.
Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile obligatorii referitoare la
conditiile de munca si de protectia muncii care trebuie respectate pe parcursul ndeplinirii contractului sunt urmatoarele: - Inspectia Muncii
organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat n subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei,
wwww.inspectmun.ro; - Inspectoratele Teritoriale de Munca din fiecare judet si municipiul Bucuresti.
Ofertantii, prin propunerea tehnica, vor trebui sa-si ia angajamentul realizarii integrale si n intervalul de timp stabilit pentru prestarea
serviciilor de proiectare si executia lucrarilor solicitate de beneficiar..
Nu se admit oferte alternative.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Ofertantul trebuie sa prezinte:
Ofertantul trebuie sa prezinte Formularul de oferta ( Formular 10 C) si anexele la formularul de oferta, care reprezinta elemental principal al
propunerii financiare. Ofertantul va evidentia prin completarea formularului de oferta propunerea financiara pe categorii de lucrari.
Ofertantul va evidentia, prin completarea anexei la formularul 10 C componenta sumei totale pentru achizitia serviciului de proiectare si
executie a lucrarilor pentru Reparatie pod km 11+452 linia 116 Filiasi- Livezeni.
Oferta financiara se va ntocmi n baza serviciilor si lucrarilor prevazute n Caietele de sarcini la cap.2.2, valoarea prevazuta n oferta are
caracter ferm (pretul de referinta total nemodificabil pe parcursul prestarii serviciilor de proiectare si executarii lucrarilor).
Operatorilor economici li se recomanda sa viziteze si sa examineze amplasamentul lucrarilor. Operatorul economic va suporta toate
cheltuielile generate de vizitarea amplasamentului. Se va considera ca operatorul economic care depune oferta a examinat amplasamentul
lucrarilor si a luat act de toate aspectele relevante.
Perioada de garantie a lucrarii trebuie sa fie de minim 24 luni de la incheierea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii.
Nu se va permite nicio modificare a valorii ofertei sau a continutului acesteia dupa expirarea termenului limita de depunere a
ofertelor.
Oferta financiara va fi exprimata n lei , respectiv n euro.
Data conversiei leu / euro: .............. (curs comunicat de B.N.R. valabil la data publicarii anuntului de participare).

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-06-2015 16:42

Pagina 7/8

Fisa de date
Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante : Sucursala Regionala CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1, Craiova, jud. Dolj, Biroul de
Achizitii Publice, tel./fax. 0351/403282, camera 204.
Data limita pentru depunerea ofertei : ____________
(data depunerii ofertelor precizata in anuntul de participare).
Ofertantii au obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei precum si de a anexa un opis al documentelor
prezentate.
?Scrisoare de naintare (Formular 2A) prezentata n afara plicului exterior.
?Dovada constituirii garantiei de participare , n original prezentata n afara plicului exterior ( garantia de participare va fi insotita de actele
doveditoare privind ncadrarea societatii n categoria IMM, unde este cazul)
?mputernicire n original (Formular 4) + copie a BI / CI prezentate n afara plicului exterior.
Documente de calificare
?Documente privind situatia personala a ofertantului
?Documente privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
?Documente privind situatia economica si financiara
? Documente privind capacitatea tehnica si/sau profesionala
Oferta:
? Propunerea tehnica
? Propunerea financiara
n vederea elaborarii corespunzatoare a ofertelor se vor considera urmatoarele:
a)Ofertantul este rugat sa respecte ordinea de prezentare a documentelor prevazuta la cap. III.2., n scopul asigurarii unei verificari eficiente
a documentelor;
b)Propunerea tehnica si cea financiara, marcate corespunzator, mpreuna cu celelalte documente de calificare, se vor introduce ntr-un plic
interior.
c)Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copiile ofertei n plicuri separate, marcnd corespunzator plicurile cu ORIGINAL si, respectiv,
COPIE. Plicurile se vor introduce ntr-un plic exterior, nchis corespunzator si netransparent.
d) Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa organizatorului procedurii de atribuire Sucursala Regionala CF Craiova, Biroul Achizitii
Publice, B-dul Decebal nr.1, Craiova si cu inscriptia A NU SE DESCHIDE
NAINTE DE DATA ___________ ora ____(data deschiderii ofertelor precizata n anuntul de participare).
e)Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la alineatul precedent, organizatorul procedurii de atribuire nu si asuma nici o
responsabilitate pentru ratacirea ofertei.
f)Ofertantii sunt obligati de a numerota si a semna fiecare pagina a documentelor de calificare si a ofertei, precum si de a anexa un opis al
documentelor prezentate.
g)n caz de neprezentare a propunerii tehnice si/sau a propunerii financiare, nu va fi permisa completarea ulterioara, eventuala neprezentare
a acestora avnd ca efect descalificarea ofertantului.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


1.Corespondenta va fi n limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt.
2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi n limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana.
3.Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: n cazul n care n urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire pretul cel
mai scazut, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va
solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua
propunere financiara are pretul cel mai scazut.
4.Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus n cadrul procedurii se va posta n termen legal la rubrica de Documentatii,
clarificari si decizii a anuntului de participare din SEAP.
Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului,
penalitati si daune interese, garantia de buna executie.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile ncepnd cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante
considerat nelegal.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionale CF Craiova
Adresa postala: Bulevardul Decebal nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Tel. +40 351403214, Fax: +40 351403214

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 02-06-2015 16:42

Pagina 8/8