Sunteți pe pagina 1din 26

CONTABILITATEA DECONTARILOR CU PERSONALUL

1.Contabilitatea resurselor umane - componenta a


gestiunii firmei
Prezentarea factorului munca in documentele contabile trebuie sa reflecte rolul personalului
in intreprindere, insa integrarea fiintei umane in universul valorilor economice si reflectarea
acesteia in contabilitate ridica numeroase probleme conceptuale si metodologice, dar in aceeasi
masura, filosofice si morale.
Cresterea preocuparilor teoretice si metodologice, legate de reflectarea in contabilitate a
capitalului uman si a modului cum acesta participa la crearea bogatiei, a facut posibila conturarea
unui nou domeniu, contabilitatea resurselor umane, care isi asuma trei functii majore:
-sa furnizeze o informatie cifrica privind costul si valoarea individuala ca resurse ale unei
organizatii.
-sa serveasca la luarea unor decizii, in special cele privind recrutarea, selectia si formarea
personalului, adica sa furnizeze un mijloc de evaluare a politicilor degestiune a resurselor umane;
-de a motiva decidentii in ce maniera sa adopte o perspectiva a resurselor umane, adica sa incite
patronii sa isi "imagineze" salariatii ca o resursa a organizatiei, resursa ce poate sa isi sporeasca
valoarea sau sa se deprecieze, in functie de modul cum este gestionata.
Pentru a putea fi contabilizat, capitalul uman trebuie comensurat valoric. Astfel,
adiministratorii firmei sunt interesati de costul resurselor umane, pe cand investitorii pefera
cunoasterea valorii resurselor umane, ca o pomponenta a valorii globale a elementelor necorporale
ale firmei( o parte din valoarea fondului comercial).
In literatura contabila s-au formulat urmatoarele metode de evaluare a costurilor resurselor
umane:
Metoda costurilor istorice: presupune inregistrarea costurilor ce au caracter de investitie (cum sunt
costurile cu recrutarea, selectia, integrarea, formarea, promovarea personalului). Costul acestor
active trebuie amortizat pe o perioada egala cu durata de viata utila a capitalului uman.
Metoda costurilor de inlocuire: prezentata ca o extensie a costurilor istorice se bazeaza pe pricipiul
actualizarii costurilor istorice si are drept scop inregistrarea cheltuielilor ce trebuie angajate pentru
a recostitui, in acceasi marime, potentialul uman de care dispune intreprinderea la un moment dat.
Metoda costurilor de oportunitate: consta in determinarea valorii resurselor umane in utilizarea lor
alternativa cea mai favorabila. Autorii metodei au sugerat un sistem concurential de "licitare" in
interiorul firmei, unde responsabilii de compartimente joaca rolul de "cumparatori de personal".
Printr-o asemenea "licitatie" se crede ca se stabileste o situatie de echilibru, care reprezinta
"pretul" grupului de persoane, pret inclus in valoarea economica a activelor intreprinderii.
Determinarea valorii resurselor umane se poate realiza
ex. metoda valorii actualizate a fluxurilor de salarii viitoare,
eficienta resurselor umane intr-o intreprindere) sau dupa
comportamentala cu abordarea monetara(de ex. fluxurile
personalului in intreprindere).

fie urmand o abordare monetara(de


ponderate c un factor care masoara
un model care combina abordarea
de venituri generate de utilizarea

Dezbaterile teoretice in legatura cu contabilizarea capitalului uman nu au ajuns nici astazi la


un punct de vedere larg acceptat, insa acest domeniu isi mentine interesul stiintific deoarece aduce
in discutie probleme esentiale ale contabilitatii cum sunt cele privind gradul de intindere a
reprezentarii contabile a realitatii(includerea sau excluderea din campul "observarii" contabile a
fiintei umane), definirea responsabilitatii sociale a firmei prin furnizarea de informatii privind
beneficiile si costurile sociale).

Politica de remunerare a factorului de munca constituie un element in motivarea si


integrarea personalului in intreprindere si se afla in legatura directa cu costul factorului de munca
suportat de intreprindere.
Costul fortei de munca sau cheltuielile de personal includ ansamblul remuneratiilor brute
acordate personalului cat si cheltuielile cu caracter social suportate de intreprindere( cum sunt
cotizatiile patronale la asigurarile sociale, la fondul de somaj). Deoarece cheltuielile sociale
suportate de patronat sunt destinate sa finanteze actiuni sociale in favoarea personalului cum sunt
indemnizatiile de boala, indemnizatia de somaj, pensile, etc., acestea pot fi considerate o " forma
indirecta de salarii".
Informatiile privind cheltuielile de personal sunt furnizate de contul de profit si pierderi sub
forma sumelor privind cheltuielile cu remuneratiile brute acordate personalului si a cheltuielilor cu
asigurarile si protectia sociala suportate de unitate, fara nici o delimitare a lor pe categorii de
personal(de ex. aferente conducerii, personalului operativ). Anexa, in varianta romaneasca, nu
impune furnizarea de informatii detaliate privind personalul unitatii patrimoniale. De aceea,
practica intocmirii unui bilant social in mediul contabil romanesc, care sa furnizeze informatii
privind efectivul de personal, remunerarea si participarea la profit a salariatilor, cheltuielile
patronale cu igiena si protectia muncii devine un lucru necesar. Insa, costul factorului de munca nu
se limiteaza doar la cheltuielile de personal angajate de uniatate. Gestiunea personalului angajeaza
si diverse alte cheltuieli cum sunt cheltuielile cu transportul personalului, suportat de unitate,
cheltuielile cu formarea personalului, contabilizate drept cheltuieli dupa natura lor si care nu se
regasesc in cheltuielile de personal.
Gestiunea factorului de munca nu se refera numai la costul resurselor umane, ci si la
stabilirea unui parteneriat intre unitate si salariati in procesul de creare a bogatiei si expansiunea
economica a firmei. In acest scop, unitatea poate oferi un sistem de actionariat al
salariatilor(achizitionarea de actiuni de catre angajatii firmei) ca o formula de implicare a
personalului in gestiunea intreprinderii(salariatii devin astfel interesati nu doar de stabilitatea
locului de munca si marimea salariului, ci si de rezultatul firmei, in calitate de salariati actionari) si
de favorizare a dialogului social. Aceasta formula, ca si asigurarea participarii salariatilor la profit si
alte masuri de stimulare a personalului au drept scop crearea unei comunitati de interese in
interiorul unitatii si asocierea motivata a personalului in actiunea de expansiune economica a
firmei.

2.Documente contabile si forme de evidenta a


cheltuielilor cu forta de
munca
1. Contractul de munca se intocmeste pe formular tipizat, pus la dispozitie de Camera de Munca
teritoriala, la care firma poate adauga si inregistra anexele, potrivit intereselor proprii si
elementelor negociate cu salariatul.
In intreprinderile in care s-a incheiat un contract colectiv de munca, prevederile contractului
individual de munca trebuie puse de acord cu cele ale contractului colectiv.
Din punct de vedere contabil, contractul de munca atesta realitatea relatiei de munca cu
persoana care-l semneaza(ontractul fiind inregistrat la Camera de Munca teritoriala) si nivelul
datoriei angajatorului in legatura cu salariul angajatului.
Contractul de munca sta la baza intocmirii statului de salarii lunare. Din salariul brut
consemnat in contractul de munca pentru un anumit program de lucru sau pentru un anumit
volum de productie, se deduce salariul brut unitar datorat persoanei respective.
2. Documente de evidenta cantitativa a timpului sau volumului de munca
In functie de tipul de relatie contractuala de munca, aceste documente vor fi adaptate astfel:

pentru lucratorii pe baza de contract in regie este relevanta pentru plata salariului numai prezenta
sau absenta de la locul de munca, deci se va folosi fisa zilnica de prezenta, cuprinzand:
data;
numele salariatilor;
semnaturile la venire si la plecare.
pentru lucratorii pe baza de contract de munca in acord de timp fiind relevant numarul de ore
lucrate, se poate folosi o fisa zilnica de pontaj, cuprinzand:
data;
numele persoanelor;
semnaturile la venire si la plecare;
numarul de ore lucrate, confirmat de semnatura sefului de tura, de
sector sau a altei persoane responsabile(de acelasi timp).
pentru lucratorii pe baza de contract de munca in acord(lucratori pentru care plata depinde de un
anumit nivel cantitativ realizat al produsului muncii) fisa zilnica de pontaj va cuprinde:
data;
numele persoanelor;
semnaturile la venire si plecare;
cantitatea de productie realizata sau valoarea facturata, confirmate de
semnatura coordonatorului persoanei respective.
Salariul brut lunar datorat unei persoane va fi rezultatul inmultirii salariului brut unitar cu
volumul de munca prestat, exprimat ca timp sau cantitate de productie (potrivit contractului)
Statul de plata al salariilor este principalul document contabil pentru inregistrarea cheltuielilor
de forta de munca. Statul de plata a salariilor se intocmeste lunar.
Statul de plata a salariilor are doua sectiuni majore:
sectiunea in care se calculeaza drepturile salariale ale angajatilor pornind de la salariul brut
realizat si cu efectuarea tuturor retinerilor prevazute de lege.
sectiunea in care se calculeaza obligatiile de plata ale intreprinderii in legatura cu forta de munca.
4. Documente justificative privind retinerile din salarii
Documentele justificative pentru retinerile din salarii pot fi :
contracte de achizitii de bunuri in rate;
fise de rambursare rate la imprumut;

hotarari judecatoresti privind poprirea pe salariu;


decizii administrative emise de firma pentru imputarea de pagube produse de angajati si retineri
din salariu penalizatoare.
5. Documente justificative pentru salarii acordate in natura
In acest caz este vorba despre:
facturi penrtu masa servita la locul de munca;
liste de distribuire de bunuri;
procese-verbale de predare-primire;
6. Cereri de concediu
In baza cererii de concediu, pe care angajatul o depune la conducerea firmei, i se acorda
acestuia concediul de odihna. Aceste cereri servesc deasemenea la evidenta persoanelor care se
afla in concediu si calculul indemnizatiei de concediu, acestea stand la baza intocmirii foii colective
de prezenta.
7. Certificate privind concediile medicale
Pe baza certificatului de concediu medical eliberat si avizat conform prevederilor legale de
catre medicul de familie sau alt medic, angajatorul tine evidenta persoanelor aflate in concediu
medical si se intocmeste foaia colectiva de prezenta, unde se evidentiaza persoanele aflate in
concediu medical.

Registrul general de evidenta a salariatilor


Incadrarea in munca a unei persoane se realizeaza potrivit Codului Muncii prin incheierea
unui contract individual de munca in temeiul caruia persoana fizica denumita salariat, se obliga sa
presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul
unei remuneratii denumite salariu.
Fiecare angajator are obligatia de a infiinta un regsitru general de evidenta a salariatilor pe
care sa-l inregistreze in termen de 10 zile lucratoare de la data inceperii activitatii la Inspectoratul
Teritorial de Munca in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul, dupa caz.
Prima pagina cuprinde elemente de identificare ale angajatorului, numarul de inregistrare la
Inspectoratul Teritorial de Munca, precum si numarul de file ale registrului.
Registrul cuprinde elemente de identificare a tuturor salariatilor, data incheierii contractului
individual de munca, data inceperii activitatii, durata contractului individual de munca, durata
muncii (ore/zi), durata perioadei de proba, locul de munca, ocupatia (functia si/sau meseria) si
codul C.O.R, salariul de baza, date privind modificarea si suspendarea contractului individual de
munca, data incetarii contractului individual de munca si temeiul legal al incetarii acestuia, numele,
prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea.
Inregistrarile in registru se fac in baza dosarului personal. Dosarul personal al salariatului
ciprinde cel putin urmatoarele elemente: actele necesare angajarii, contractul individual de munca
care va cuprinde salariul si elementele constitutive ale acestuia potrivit legii, actele aditionale si
celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului
individual de munca, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea
completarilor din registrul de evidenta generala a angajatilor.

Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de


munca. Inscrierile se efectueaza la data incheierii, modificarii sau suspendarii contractului precum
si la data emiterii actului privind incetarea contractului individual de munca.
La solicitarea salariatului angajatorul este obligat sa ii elibereze o copie a dosarului personal,
precum si a fisei ROL.
Registrul se intocmeste in regim tipizat si devine document oficial de la data inregistrarii. Se
numeroteaza pe fiecare pagina si trebuie sa poarte stampila Inspectoratului Teritorial de Munca pe
toate paginile.
La solicitarea Inspectoratului Teritorial de Munca registrul se intocmeste si in format
electronic.
Registrul se pastreaza la sediul sau domiciliul angajatorului. Acesta se pune la dispozitia
Inspectoratului Teritorial de Munca sau altor autoritati publice la solicitarea cestora in conditiile
legii.
Registrul se depune in termen de 15 zile lucratoare de la incetarea activitatii angajatorului la
Inspectoratului Teritorial de Munca unde a fost inregistrat, completat cu toate inregistrarile la zi.
Inspectoratul Teritorial de Munca poate aproba la cererea motivata a angajatorului inregistrarea
unui nou registru numai in situatiile urmatoare:
registrul exitent este completat in intregime;
registrul a fost pierdut sau distrus;
registrul a fost deteriorat, iar completarea acestuia cu noi date nu se mai poate face.
Cererea se depune in termen de 3 zile lucratoare de la data intervenirii situatiei.
In cazul in care registrul a fost deteriorat datele inscrise in acesta se copiaza in noul regitru in
termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii noului registru. Registrul deteriorat se depune la
Inspectoratul Teritorial de Munca in termen de 5 zile de la data completarii noului registru.
In situatia registrul pierdut sau distrus sau daca datele nu mai sunt lizibile, angajatorul are
obligatia refacerii inscrierilor in termen de 10 zile lucratoare pe baza documentelor existente in
dosarul personal.
Constituie contraventii urmatoarele:
neincheierea in forma scrisa a contractului individual de munca
neinfiintarea registrului/neinregistrarea acestuia la Inspectoratului Teritorial de Munca in termenele
prevazute;
refuzul de a pune la dispozitia Inspectoratului Teritorial de Munca registrul precum si dosarul
personal;
necompletarea registrului in conformitate cu legea;
nedepunerea registrului la Inspectoratul Teritorial de Munca unde a fost inregistrat in termen de 15
zile de la data incetarii activitatii.

4.Obligatiile de plata ale angajatorului in legatura


cu forta de munca

4.1.Obligatii de plata fata de personalul angajat


Angajatorul are obligatia de a plati persoanelor angajate care presteaza o activitate in baza
contractelor de munca un salariu. Salariul se plateste in doua transe: prima, numita chenzina I
este avansul platit dupa data de 15 a lunii, care reprezinta 40- 45% din salariul de baza; a doua,
chenzina a II-a este platita dupa data de 1 a lunii urmatoare si reprezinta restul de plata,
diferenta ramasa nedecontata .
Angajatorul are obligatia de a calcula salariul brut al angajatului pe baza fisei de pontaj,
precum si calculul, retinerea si virarea contributiilor pe care le datoreaza angajatii si a impozitului
pe salariu. Din salariul brut se scad contributiile angajatilor si impozitul pe salarii rezultand salariul
net datorat de angajator personalului din unitatea sa.
Urmatoarele paragrafe contin informatii privind calculul contributiilor pe care angajatii le
datoreaza din salariul brut, precum si modul de evidentiere a acestora in contabilitate.

4.1.1.Contributia angajatului la asigurarile sociale


de sanatate
Persoanele fizice care sunt incadrate in munca pe baza unui contract de munca au obligatia
de a plati o contributie baneasca lunara pentru asigurarile sociale de sanatate. Cuantumul
contributiei banesti lunare a persoanei asigurate se stabileste sub
forma

unei
cote
de
6,5%
si
se
aplica
la
venitul
brut.
Calitatea de asigurat a salariatilor se dobandeste din ziua incheierii contractului
individual de munca al salariatului si se pastreaza pe toata durata acestuia.
Are calitatea de asigurat, fara plata contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate,
persoana aflata in una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia:
a)
satisface
serviciul
militar
b) se afla in concediu medical, in concediu pentru sarcina si lauzie sau in

in

termen;

concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 6 ani;


Asiguratii au dreptul la servicii medicale, medicamente si materiale sanitare.
Asiguratii au dreptul la ingrijire medicala, in caz de boala sau de accident, din prima zi de
imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de lege.
Evidentierea in contabilitate a contributiei angajatului la asigurarile sociale se face cu ajutorul
contului de gradul al II-lea 4314 "Contributia angajatului pentru asigurarile sociale de sanatate".
Dupa continutul economic este un cont de relatii cu tertii exprimand datorii, iar dupa
functiunea contabila este un cont de pasiv.
Se crediteaza cu:
contributia personalului pentru asigurarile sociale de sanatate (421, 423)
Se debiteaza cu:
sumele virate asigurarilor sociale (5121, 5311);
Soldul creditor al contului 4314 "Contributia angajatului pentru asigurarile sociale de sanatate"
evidentiaza sumele datorate de personal la fondul asigurarilor sociale de sanatate.

Exemplu de calcul al contributiei angajatului la asigurarile sociale de sanatate:


Angajatul Sabau Nicolae al S.C. "NICO" are un salariu brut de 500 lei pentru care datoreaza o
contributie de 6,5% la fondul asigurarilor sociale de sanatate.
Contributia angajatului se calculeaza astfel:
500 lei x 6,5% = 33 lei
Pe baza statului de plata se inregistreaza in contabilitate suma datorata pentru
fondul de asigurari sociale de sanatate in felul urmator:
421 "Personal - salarii datorate" = 4314 "Contributia angajatilor

33 lei

pentru asigurarile
sociale de sanatate"

4.1.2.Contributia
sociale

angajatului

pentru

asigurarile

Angajatii au obligatia de a plati o cota de 9,5% din salariul de incadrare pentru fondul de
asigurari sociale.
In sistemul public sunt considerati contribuabili, asiguratii care datoreaza contributii
individuale de asigurari sociale.
Contributia de asigurari sociale se datoreaza din momentul incadrarii in munca pe baza de
contract individual de munca sau de la data incheierii contractului de asigurare.
Calculul si plata contributiei de asigurari sociale, datorata de asiguratii se fac lunar de catre
angajatori.
Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor o
constituie:
a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege
sau prin contractul colectiv de munca, si/sau veniturile asiguratilor incadrati in munca pe baza de
contract individual de munca
b) venitul lunar asigurat, prevazut in declaratia sau contractul de asigurare, care nu poate fi mai
mic de o patrime din salariul mediu brut lunar pe economie.
Baza de calcul nu poate depasi plafonul a de 5 salarii medii brute lunare pe economie.
Salariul mediu brut pe economie pentru anul urmator se prognozeaza si se face public de catre
CNPAS pana la data de 31 decembrie a anului curent.
Evidentierea in contabilitate a contributiei angajatului la asigurarile sociale se face cu ajutorul
contului de gradul al II-lea 4312 "Contributia personalului la asigurarile sociale".Dupa continutul
economic este un cont de relatii cu tertii exprimand datorii, iar dupa functiunea contabila este un
cont de pasiv.
Se crediteaza cu:
contributia personalului la asigurarile sociale(421, 423);

Se debiteaza cu:
sumele virate asigurarilor sociale (5121,5311).
Soldul creditor reprezinta sumele datorate de angajat la asigurarile sociale.
Exemplu de calcul al contributiei angajatului la fondul asigurarilor sociale:
Angajatul Sabau Nicolae al S.C. "NICO" S.R.L. are un salariu de 500 lei pentru care
datoreaza 9,5% fondului de asigarari sociale.
Suma datorata se determinata astfel:
500 lei x 9,5% = 48 lei
In contabilitate se inregistreaza contributia angajatului la asigurarile sociale dupa cum urmeaza:
421 "Personal - salarii datorate" = 4312 "Contributia personalului

48 lei

la asigurarile sociale"

4.1.Contributia angajatului la fondul de somaj


Angajatii au obligatia sa plateasca o contributie la fondul ajutorului de somaj in cota de 1%
din salariul de incadrare.
In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau pe baza
de contract de munca temporar;
functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;
c) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul
autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului; militarii angajati pe baza
de contract; persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator.
Evidentierea in contabilitate a contributiei angajatului la fondul de somaj se face cu ajutorul
contului de gradul al II-lea 4372 "Contributia personalului la fondul de somaj". Dupa functia
contabila este un cont de pasiv.
Se crediteaza cu:
sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj(421, 423).
In debitul contului se inregistreaza:
sumele virate reprezentand contributia personalului pntru constituirea fondului de somaj(5211);
datorii anulate (758).
Soldul creditor al contului reprezinta contributia datorata de personal la fondul ajutorul de somaj.
Exemplu de calcul a contributiei angajatului la fondul de somaj:

Pentru angajatul Popa Adrian al S.C. "NICO" S.R.L. cu un salariu de incadrare de 500 lei se
calculeaza contributia de 0.5% la fondul de somaj:
500 lei x 0.5% = 3 lei
Dupa cum am precizat anterior, in cadrul acestui paragraf, contributia la
fondul de somaj se calculeaza pentru salariul de incadrare, in cazul prezentat pentru
suma de 500lei..
Inregistrarea in contabilitate a retinerii pentru contributia personalului la
fondul pentru ajutorul de somaj se face astfel:
421 " Personal - salarii datorate" = 4372 "Contributia personalului

3 lei

la fondul de somaj"

4.1.4.Impozitul pe venit
a)Determinarea lunara a impozitului pe venitul din salarii
Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora datoreaza lunar un
impozit, reprezentand plati anticipate in contul impozitului pe venitul anual, calculat si retinut de
catre platitorul de venituri.
Pentru determinarea venitului din salarii supus impozitarii, angajatorii vor delimita perosnale
fizice care au functia de baza la acea unitate de acele persoane care realizeaza venituri din
salarii,altele decat de la functia de baza.
Prin locul unde se afla functia de baza se intelege:
pentru persoanele care lucreaza la un singur loc de munca: ultimul loc inscris in carnetul de munca
sau in documentele specifice asimilate acestora pentru persoane care desfasoara activitati pe baza
de numire, in functii elective, militari angajati pe baza de contract;
in cazul cumulului de functii(contracte de munca): locul ales de persoanele fizice drept functie de
baza.
Lunar, la locul de munca unde se afla functia de baza, angajatorii vor proceda dupa cum urmeaza
pentru a determina venitul impozabil si impozitul lunar pe veniturile din salarii: din venitul brut
determinat prin insumarea veniturilor din salarii realizate de salariat se scad cheltuielile admise de
lege precum contributiile obligatorii datorate(contributia individuala la asigurarile sociale,
contributia individuala la asigurarile pentru somaj, contributia asiguratului la asigurarile sociale de
sanatate).
Din venitul net astfel determinat se scad deducerile personale, de baza si suplimentare
acordate salriatului pentru luna respectiva, aceasta baza de calcul reprezentand venitul la care se
va aplica cota unica de impozitare de 16%.
Se calculeaza impozitul lunar pe veniturile din salarii, aplicand cota unica de impozitare, avandu-se
in vedere completarea fisei fiscale FF1.
b)Deducerile personale

Deducerile personale cuprind deducerea personala de baza si deducerile


suplimentare.

personale

Deducerea personala reprezinta o suma de bani care se scade din salariul brut obtinut
de un angajat, dupa ce au fost date deoparte obligatiile bugetare de care este acesta tinut.Suma ii
este alocata in intregime angajatului, neintrand astfel in masa de calcul a impozitului pe venitul din
salarii.Dreptul legal de a beneficia de deducerea personala apartine persoanelor fizice rezidente
romane,
cu
domiciliul
in
Romania.
Deducerea personala se acorda pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile
din salarii la locul unde se afla functia de baza, in limita venitului realizat.
Cuantumurile in care se acorda deducerea sunt diferite. Astfel, pentru persoanele fizice care au un
venit lunar brut de pana la 1000 lei inclusiv, deducerea difera dupa numarul de persoane aflate in
intretinere:
pentru
contribuabilii
care
nu
au
persoane
in
intretinere
- 250
lei;
pentru
contribuabilii
care
au
o
persoana
in
intretinere
- 350
lei;
pentru
contribuabilii
care
au
doua
persoane
in
intretinere
- 450
lei;
pentru
contribuabilii
care
au
trei
persoane
in
intretinere
- 550
lei;
- pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere - 650 lei.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii care depasesc valoarea de
1000 lei pana la 3000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si
se
stabilesc
prin
ordin
al
ministrului
finantelor
publice.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3000 lei nu se
acorda deducerea personala.Deducererile personale suplimentare se acorda in functie de
situatia proprie, de persoanele aflate in intretinere si de alti factori, calculandu-se dupa cum
urmeaza:
0,6 inmultit cu deducerea personala de baza pentru sotia/sotul aflat in intretinere;
0,35 inmultit cu deducerea personala de baza pentru fiecare din primii doi copii aflati in
intretinere;
0,20 inmultit cu deducerea personala de baza pentru fiecare din urmatorii copii aflati in intretinere;
0,20 inmultit cu deducerea personala de baza pentru fiecare membru de familie aflat in intretinere;
1,00 inmultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul I;
0,50 inmultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul II.
Pentru salariatii cu contract de munca, angajatorii au obligatia sa completeze fisa fiscala 1 si sa
determine coeficientii de deduceri personale suplimentare la care acestia au dreptul.
Reguli pentru a beneficia de deduceri personale:
persoanele pentru care se solicita acordarea decucerii personale suplimentare sunt efectiv in
intretinerea contribuabilului;
plafonul maxim admis de deduceri personale ce se pot acorda este la nivelul a 3 deduceri
personale de baza;
deducerile personale se acorda in limita venitului realizat;
veniturile(impozabile, neimpozabile si scutite) ale persoanelor aflate in intretinere nu trebuie sa
depaseasca sumele reprezentand deduceri persoanle suplimentare acordate pentru acestea;
deducerile personale se acorda numai pentru lunile in care contribuabilul a fost in viata;

perioada pentru care se acorda deducerile personale suplimentare se rotunjeste in favoarea


contribuabilului la luni intregi;
persoanele aflate in intretinerea contribuabilului pot avea alt domiciliu decat contribuabilul;
deducerile personale suplimentare se acorda numai pe baza de documente justificative.
Deducerile personale suplimentare se acorda contribuabilului pe baza
declaratiei depuse de contribuabil, insotite in mod obligatoriu de declaratia pe proprie
raspundere a persoanei aflate in intretinere.
Contribuabilul are obligatia sa perzinte, pe langa informatiile solicitate prin cele doua
declaratii, si urmatoarele documente justificative:
documente care atesta gradul de rudenie sau de afinitate intre contribuabil si persoana aflata in
intretinere(certificat de casatorie, certificat de nastere al copiilor, acte de stare civila);
documente privind veniturile persoanei aflate in intretinere(adeverinta de venit a persoanei aflate
in intretinere, talonul de pensie, alt doc justificativ);
documente care atesta gradul de invaliditate sau de handicap ale persoanelor aflate
in intretinere(certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita
protectie speciala, emis de Comisia de Expertiza a Persoanelor cu Handicap; decizia de incadrare
intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala; decizia de pensionare
pentru cazurile de invaliditate; certificat de expertiza si orientare scolara emis de Comisisa pentru
protectia copilului; certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita
protectie speciala, emis de Comisia pentru protectia copilului).
Evidentierea in contabilitate a impozitului datorat de personal pentru veniturile de forma
salariilor se face cu ajutorul contului de gradul I 444 "Impozitul pe salarii".
Dupa functiunea contabila este un cont de pasiv, destinat reflectarii datoriei de plata a
intreprinderii in calitate de colector - platitor al impozitului pe venitul
salariatilor.Acesta este de asemenea un impozit prin retinere la sursa, find reprezentat de catre un
cont de pasiv care isi incepe functionarea prin creditare, in corespondenta cu debitul contului 421
"Personal- salarii datorate".
Se debiteaza cu:
plata la bugetul de stat a impozitului(5121);
valoarea datoriilor privind impozitul pe salarii anulate sau prescrise(7588).
Soldul creditor al contului reprezinta impozitul constituit, nevirat.
Exemplu de calcul al impozitului pe salariu:
Angajatul Sabau Nicolae al S.C. "NICO" S.R.L. are un salar brut de 500 RON. Pentru a
determina impozitul datorat se determina baza de calcul a impozitului, rezultata in uma diminuarii
salariului brut cu contributiile datorate de catre angajat potrivit legii.
Tabelul de mai jos evidentiaza toate contributiile angajatului si modul de determinare a
bazei de calcul pentru calculul impozitului:
Tabelul 2.

Drepturi si retineri salariale


Valoare(lei)
Ore lucrate
Salar de incadrare
500
184
Total venituri brute
500

Contributia la asigurarile sociale


(500 lei x 9,5%)
48

Contributia la ajutorul de somaj


(500 x 0.5%)
3

Contributia la asigurarile de sanatate


( 500 x 6,5%)
33

Total contributii
84

Total cheltuieli deductibile


84

Venit net
(500 - 84 )
416

Deducere personala de baza


250

Venit baza de calcul


(416 - 250 )
166

Impozit lunar
(166 x 16%)
27

Castig salarial
(500 lei - 84 lei - 27 lei
389

In contabilitate impozitul pe veniturile din salarii datorat de catre angajat se inregistreaza


astfel:
421 "Personal - salarii datorate" = 444 "Impozitul pe salarii"

27 lei

4.1.5.Retinerile pentru diverse popriri si rate

Angajatorul poate face popriri pe salarii la cererea angajatului, de natura ratelor, chiriilor,
rambursarilor de imprumuturi sau, in urma unor acte de executare silita precum sunt rambursarile
de imprumuturi, pensii alimentare sau orice alte tipuri de popriri. Angajatorul retine sumele
datorate si le vireanza tertilor in numele angajatilor.
Evidentierea in contabilitate a acestor retineri se face in baza contului 427 "Retineri din salarii,
datorate tertilor".
Dupa functiunea contabila este un cont de pasiv, iar dupa continutul economic este un cont de
datorii fata de terti.
Se crediteaza cu sumele retinute personalului, datorate tertilor, reprezentand chirii, cumparari cu
plata in rate si alte obligatii fata de terti (421, 423).
Se debiteaza cu sumele achitate tertilor din retinerile evidentiate pe statele de plata(5121, 5311).
Soldul acestui cont este creditor si exprima sumele retinute salariatilor ca fiind datorate tertilor.
Exemplu :
Presupunem ca unul din angajatii S.C."NICO" ar avea de platit o pensie alimentara de 140 lei
pentru copilul pe care il are dintr-o casatorie anterioara si care nu este in custodia lui. Angajatorul
ii opreste salariatului aceasta suma, urmand sa o vireze mai departe in numele acestuia
beneficiarului.
Inregsitrarea in contabilitate a acestei sume ce reprezinta pensia alimentara datorata de catre
angajat se face astfel:
421 "Personal - remuneratii datorate" =

427 "Retineri din salarii,

140 lei

datorate tertilor"

4.2.Obligatiile de plata ale angajatorului in legatura


cu forta de munca
Pe langa plata lunara a salariilor, angajatorul mai trebuie sa efectueze unele cheltuieli
obligatorii cu privire la forta de munca angajata precum: plata contributiei pentru asigurarile
sociale, plata contributiei la fondul de risc si accidente, plata contributiei la fondul de somaj, plata
contributiei angajatorului la asigurarile de sanatate, precum si plata comisionului Inspectoratului
Teritorial de Munca. Toate aceste cheltuieli, precum si contabilizarea acestora sunt prezentate in
continuare.

4.2.1.Contributia pentru asigurarile sociale


Angajatorul calculeaza si vireaza lunar contributia de asigurari sociale pe care o
datoreaza bugetului asigurarilor sociale de stat, impreuna cu contributiile individuale
retinute de la asigurati.
Baza lunara de calcul, la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari sociale, o
constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asiguratii. Baza de calcul nu poate fi mai
mare decat produsul dintre numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza
contributia si valoarea corespunzatoare a 5 salarii medii brute lunare pe economie.
Calculul contributiei pentru asigurarile sociale de stat se face prin aplicarea unei cote
procentuale, legal stabilita, asupra fondului de salarii folosit de agentii economici, in care se
cuprind: salariile tarifare lunare ale intregului personal al unitatii, indemnizatiile de conducere,

sporurile de salarii (pentru vechime in munca, pentru munca suplimentara sau de noapte, pentru
conditii nocive de lucru), premiile si recompensele lunare si anuale, drepturile banesti pentru
concediile de odihna prevazute de lege.
In fondul total de referinta nu se include premiile ocazionale, diurnele de deplasare,
indemnizatiile de transferare, preavizele pentru desfacerea contractului de munca, indemnizatiile
de incorporare, sumele reprezentand participarea salariatilor la profit.
Cotele de contributii la asigurarile sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca
normale, deosebite sau speciale. Acestea se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale
de stat.
Astfel, pentru conditii normale de munca cota este de 29%, pentru conditii deosebite de
munca 34% si pentru conditii speciale de munca 39%.
Diferenta dintre cotele de contributie la asigurarile sociale aprobate anual prin legea
bugetului asigurarilor sociale de stat si cotele de contributie individuala de asigurari sociale se
suporta de angajator (19.5%, 24.5%, 29.5%).
Prin "data stabilita pentru plata drepturilor salariale" se intelege data lichidarii drepturilor
salariale prevazuta in contractul colectiv de munca sau contractul individual de munca. Pentru
situatia in care data de 20 a lunii este zi nelucratoare, plata se face in prima zi lucratoare de dupa
data de 20.
In cazul platii in numerar a contributiei de asigurari sociale, obligatia bugetara se considera
achitata la data inscrisa pe documentul care atesta plata.
In cazul contribuabililor care au cont bancar, data platii se considera data la care bancile
debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare, confirmata prin stampila si
semnatura autorizata a acestora, cu conditia creditarii contului bugetar corespunzator.
Plata contributiei de asigurari sociale datorata de angajator si asigurati se efectueaza cu ordin
de plata, la trezoreriile judetene.
Pana la emiterea de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale a unui
instrument de plata specific, se utilizeaza mijloacele de plata aprobate de Banca Nationala a
Romaniei.
Indiferent de mijlocul de plata utilizat, numerar sau virament, angajatorul va specifica suma,
destinatia si perioada pentru care se face plata.
Neplata contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute genereaza plata unor majorari
calculate pentru fiecare zi de intarziere, pana la data achitarii sumei datorate inclusiv.
Calculul majorarilor de intarziere, evidentierea in contabilitate si urmarirea platii acestora se
fac de catre angajator.
Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii pe baza de contract
individual de munca sunt obligate sa depuna in fiecare luna, la termenul stabilit de CNPAS,
declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul
asigurarilor sociale de stat (anexa nr.9). Declaratia se depune la casa teritoriala de pensii, in raza
careia se afla sediul angajatorului.
Evidentierea in contabilitate a contributiei angajatorului la asigurarile sociale se face cu
ajutorul contului sintetic de gradul al II lea 4311 "Contributia unitatii la asigurarile sociale".
Dupa continutul economic este un cont de relatii cu tertii exprimand datorii, iar dupa functiunea
contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu:
contributia unitatii la asigurarile sociale(6451);
Se debiteaza cu:
sumele virate asigurarilor sociale (5121,5311);
sumele datorate personalului reprezentand ajutoare materiale ce se suporta conform legii din
asigurarile sociale (423);
datorii anulate (758).
Soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate la asigurarile sociale.
Exemplu de calcul al contributiei unitatii la asigurarile sociale:
S.C."NICO" are in luna martie 9 angajati pentru care datoreaza o contributie la fondul
asigurarilor sociale in cota de 19.5% din fondul de salarii pe luna martie 2008.
Calculul contributiei la fondul de asigurari sociale se face astfel:
4500 x 19.5% = 878 lei
Inregistrarea cheltuielii unitatii cu contributia la fondul asigurarilor sociale:
6451 "Contributia unitatii la = 4311 "Contributia unitatii la 878 lei
asigurarile sociale"

asigurarile sociale"

4.2.2.Contributia angajatorului pentru asigurarile


sociale de sanatate
Pe langa contributia angajatului de 6,5% la asigurarile sociale pe care trebuie sa o retina si sa
o vireze, persoanele juridice sau fizice care angajeaza personal salariat au obligatia sa calculeze
si sa vireze Casei de Asigurari de Sanatate teritoriale o contributie de 5.5% din fondul de
salarii pentru fondului de asigurari sociale; acestea au obligatia sa anunte Casei de Asigurari de
Sanatate orice schimbare care are loc in nivelul veniturilor.
Evidenta contabila a contributiei angajatorului la asigurarile de sanatate se face cu ajutorul
contului sintetic de gradul al II-lea 4313 "Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de
sanatate".
Dupa continutul economic este un cont de relatii cu tertii exprimand datorii, iar dupa
functiunea contabila este un cont de pasiv.
Se crediteaza cu:
contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (6453);
Se debiteaza cu:
sumele virate asigurarilor sociale de sanatate (5121, 5311);
sumele datorate personalului reprezentand ajutoare materiale ce se suporta conform legii din
asigurarile sociale (423);

datorii anulate (7588).


Soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate la asigurarile de sanatate.
Exemplu de calcul a contributiei unitatii la asigurarile sociale de sanatate:
S.C."NICO" are in luna martie 9 angajati pentru care datoreaza o contributie in cota de 5.5% din
fondul de salarii pe luna martie 2008 la fondul asigurarilor sociale de sanatate.
Calculul contributiei anagajatorului la fondul asigurarilor sociale de sanatate se face astfel:
4500 x 5.5% = 248 lei
Inregistrarea cheltuielii angajatorului privind asigurarile sociale de sanatate se face astfel:
6453 "Contributia angajatorului = 4313 "Contributia angajatorului
pentru asigurarile sociale
de sanatate"

4.2.
somaj

248 lei

pentru asigurarile sociale

de sanatate"

Contributia

angajatorului

la

fondul

pentru

Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in


cota de 1%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de angajati.
Termenul de plata a contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj este, dupa caz, de cel
mult 5 zile de la: data stabilita pentru plata drepturilor salariale sau a drepturilor membrilor
cooperatori pe luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata acestor drepturi o singura
data pe luna; data stabilita pentru plata chenzinei a doua, in cazul angajatorilor care efectueaza
plata drepturilor chenzinal.
Angajatorii care au incadrate in munca persoane care desfasoara activitati pe baza de
contract individual de munca, sunt obligati sa depuna, in termen de 20 de zile calendaristice de la
expirarea lunii pentru care se datoreaza contributiile, la agentia pentru ocuparea fortei de munca
in a carei raza isi au sediul sau domiciliul, declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul
asigurarilor pentru somaj (anexa nr.12) si dovada efectuarii acestei plati.
Pentru neplata contributiilor datorate la termenele prevazute se aplica majorari de intarziere
potrivit reglementarilor legale privind executarea creantelor bugetare.
Angajatorii au obligatia sa comunice Agentiilor pentru Ocuparea Fortei de Munca judetene,
respectiv a municipiului Bucuresti, in caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de
munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora.
in cazul in care angajatorii au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul
beneficiarilor de indemnizatii de somaj, au obligatia de a anunta in termen de 3 zile Agentiile
pentru Ocuparea Fortei de Munca la care acestia au fost inregistrati.
Potrivit legii, angajatorii beneficiaza si de unele facilitati, astfel:
Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii
de invatamant primesc lunar pe o perioada de 12 luni pentru fiecare absolvent:
1 salar de baza minim brut pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca pentru absolventii ciclului
inferior al liceului sau ai scolii de arte si meserii;

1,2 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca pentru absolventii
de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;
1,5 salarii de baza minim brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii
de invatamant superior.
Angajatorii sunt obligatia sa mentina raporturile de munca sau de servicii ale acestora cel
putin 3 ani de la data incheierii acestora.
In cazul in care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste
45 de ani sau someri intretinatori unici de familii primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru
fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu un salariu minim brut pe tara in
vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.
Evidenta in contabilitate a decontarilor privind ajutorul de somaj, datorat de angajator se tine
cu ajutorul contului de gradul al II-lea 4371 "Contributia unitatii la fondul de somaj". Dupa
functiunea contabila este un cont de pasiv.
Se crediteaza cu:
sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de somaj (6452);
In debitul contului se inregistreaza:
sumele virate reprezentand contributia unitatii pentru constituirea fondului de somaj(5211);
datorii anulate (7588).
Soldul creditor al contului reprezinta ajutorul de somaj datorat.
Exemplu de calcul al contributiei angajatorului la fondul pentru ajutorul de somaj:
S.C."NICO" are in luna martie 9 angajati pentru care datoreaza o contributie in cota de 1% din
fondul de salarii pe luna martie 2008 la fondul de somaj, calculata astfel:
4500 x 1% =45 lei
In contabilitate se inregistreaza cheltuielile unitatii privind contributia la
fondul de somaj in felul urmator:
6452 "Contributia unitatii

= 4371 "Contributia unitatii

pentru ajutorul de somaj"

4.2.4.Contributia
accidente

45 lei

pentru ajutorul de somaj"

unitatii

la

fondul

de

risc

si

Angajatorul are obligatia de a plati o cota intre 0,5% si 4% in functie de specificul activitatii.
Persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract de munca individual, indiferent de
durata acestuia sunt asigurate obligatoriu impotriva accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
Raporturile de asigurare, rezultate in temeiul legii si din contractele de asigurare, se
stabilesc intre angajatori si asiguratori.

in vederea incheierii asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale si a stabilirii


cotei contributiei datorate, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului, printr-o
declaratie pe propria raspundere, domeniul de activitate conform clasificarii activitatilor din
economia nationala -CAEN, numarul de angajati, fondul de salarii, precum si orice alte informatii
solicitate in acest scop. Declaratia se depune la sediul asiguratorului, in tremen de 30 zile de la
data dobandirii personalitatii juridice sau a inceperii raporturilor de munca.
Angajatorii au obligatia de a comunica asiguratorului accidentele soldate cu incapacitate de
munca sau cu decesul asiguratului.
Raspunderea pentru asigurarea conditiilor de securitate si sanatate la locurile de munca
revine angajatorului. Acesta ara obligatia de a asigura informarea, participarea si colaborarea
angajatilor pentru adoptarea si aplicarea masurilor de prevenire a accidentelor de munca si a
bolilor profesionale. Sumele reinvestite de angajatori din profit, in scopul prevenirii accidentelor de
munca si a bolilor profesionale sunt scutite de impozit pe profit.
Cotele de contributie datorate de angajatori in functie de clasa de risc se vor situa in limita
unui procent minim de 0,5% si a unui procent maxim de 4% aplicat asupra fondului brut de salarii.
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, dupa calculare si
retinere, se vireaza pana la data de 20 a lunii urmatoare celor pentru care se calculeaza plata
drepturilor salariale.
Evidentierea in contabilitate a contributiei la fondul de riscuri si accidente se face cu
ajutorul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" - analitic se inregistreaza
cota de contributie la fondul de riscuri si accidente.
635"Cheltuieli cu alte impozite,
taxe si varsaminte asimilate" fondul de risc si accidente

447 "Fonduri speciale - taxe si


varsaminte asimilate"
fondul de risc si accidente

Exemplu:
S.C."NICO" datoreaza pentru angajatii sai pe luna martie o cota de 0,5% din fondul de salarii de
4500 lei la fondul de risc si accidente; suma datorata este calculata astfel:
4500 x 0,5% = 23 lei
Inregistrarea in cotabilitate face dupa cu am prezentat anterior cu ajutorul contului 447" Fonduri
speciale - taxe si varsaminte asimilate":
635"Cheltuieli cu alte impozite, =

447 "Fonduri speciale - taxe si

23 lei

taxe si varsaminte asimilate" -

varsaminte asimilate" -

fondul de risc si accidente

fondul de risc si accidente

4.2.5.Comisionul Camerei de Munca


Angajatorii datoreaza un comision Camerei de Munca pentru inregistrarea si confirmarea
inregistrarilor din carnetele demunca- diferentiat, in functie de natura serviciilor prestate:
0,25% din fonul de salarii, in cazul in care intreprinderea isi completeaza singura carnetele de
munca ale angajatilor;

0,75%, din fondul de salarii in cazul in care carnetele de munca sunt pastrate si completate de
catre Camera de munca.
Evidentierea in contabilitate a comisionul datorat Camerei de Munca se face pe baza contului
447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate - analitic comision carti de munca".
Dupa continutul economic este un cont de decontari cu organismele publice, reflectand
obligatiile de natura speciala ale unitatii catre alte organisme publice potrivit legii. Dupa functiunea
contabila este un cont de pasiv.
Se crediteaza cu datoriile si varsamintele de efectuat catre alte organisme (635) si se
debiteaza cu platile efectuate catre bugetul de stat sau bugetele locale privind impozite, taxe si
varsaminte asimilate (5121) sau cu valoarea datoriilor reprezentand fonduri speciale anuale
(7588).
Soldul creditor evidentiaza sumele datorate organismelor publice, reprezentand fonduri
speciale, taxe si varsaminte asimilate.
Exemplu:
S.C."NICO" are in luna martie 9 angajati si un fond de salarii de 4500 lei. Deoarece carnetele de
munca ale angajatilor sunt pastrate si completate de catre Camera de Munca, unitatea datoreaza
acesteia un comision de 0,75% din fodul de salarii, adica:
4500 x 0,75% = 34 lei
Inregistrarea in contabilitate a comisionului datorat Camerei de Munca teritoriale se face dupa
cum urmeaza:
635 "Cheltuieli cu alte taxe, impozite = 447 "Fonduri speciale - taxe si
si varsaminte asimilate comision carti de munca"

34 lei

varsaminte asimilate comision carti de munca"

Inregistrarea in contabilitate a fondului de garantare a creantelor salariale:


635=447.1

0.25%X4500=11

Inregistrarea in contabilitate a contributiei pentru concedii si indemnizatii:


635=4315

0.85%X4500=38

5.Operatiuni contabile privind evidenta cheltuielilor


cu forta de
munca
5.1.Conturile contabile folosite pentru evidentierea
datoriilor privind
forta de munca

421 "Personal - salarii datorate"


Este un cont cu functiune de pasiv si are rolul de a evidentia datoriile intreprinderii in legatura
cu drepturile salariale cuvenite personalului, in bani sau in natura, inclusiv a adaosurilor si
premiilor achitate din fondul de salarizare pentru munca prestata. Dupa continutul economic este
un cont de relatii cu tertii, exprimand datorii.
Isi incepe functionarea prin creditare cu salariile si alte drepturi cuvenite personalului(641)
In debitul contului 421 "Personal - salarii datorate"se inregistreaza:
retinerile din salarii reprezentand avansuri, sume opozabile salariatilor datorate tertilor, contributia
pentru asigurarile sociale, contributia pentru ajutorul de somaj, impozitul pe salarii, precum si alte
retineri datorate tertilor(425, 427, 428, 431, 437, 444);
valoarea la pret de inregistrare a produselor acordate salariatilor ca plata in natura, potrivit legii
(345);
drepturi de personal neridicate (426);
salariile nete achitate personalului (521, 531)
Soldul contului este creditor si exprima salariile inca neachitate.
In cazul intreprinderilor la care lichidarea lunii se plateste in primele zile ale lunii curente, acest
cont se prezinta, de regula, cu soldul creditor, pana la achitarea lichidarii.
423 "Personal - ajutoare materiale datorate"
Evidentiaza ajutoarele de boala, pentru incapacitate temporara de munca, pentru ingrijirea
copilului, ajutoare de deces si alte ajutoare acordate salariatilor.
Dupa functia contabila este cont de pasiv, iar dupa continutul economic este un cont de terti
exprimand datorii fata de personal de natura ajutoarelor materiale.
Se crediteaza cu:
sumele datorate personalului reprezentand ajutoare materiale datorate suportate din contributia
unitatii la asigurarile sociale(4311)
sumele datorate personalului reprezentand alte ajutoare acordate suplimentar de unitate(6458)
Se debiteaza cu:
ajutoare matriale achitate (5121, 5311);
retineri reprezentand avansurile acordate, sumele datorate unitatii sau tertilor,
contributia pentru asigurari de sanatate si pentru ajutorul de somaj, alte datorii si creante in
legatura cu personalul, impozitul datorat (425, 427, 428, 431, 437, 444);
ajutoarele materiale neachitate (426).
Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate ca ajutoare materiale acordate
personalului.
424 "Participarea personalului la profit"

Cont cu functiune de pasiv, care inregistreaza in creditul sau sumele repatizate din profitul
exercitiului financiar anterior pentru participarea salariatilor la profit, in corespondenta cu debitul
contului 117 "Rezultatul raportat".
In debitul contului 424 "Participarea personalului la profit" se reflecta:
impozitul retinut (444);
sumele achitate personalului(512,531);
sumele neridicate de personal(426).
Soldul creditor al contului evidentiaza sumele reprezentand participarea salariatilor la profit, sume
inca neachitate.
425 "Avansuri acordate personalului"
Are rolul de a reflecta plata avansului chenzinal si a oricaror altor avansuri platite salariatilor
in contul salariilor din luna curenta.
Este un cont de activ si dupa continutul economic este un cont de creante fata de personal.
Isi incepe functionarea prin debitare, cu sumele platite ca avansuri(512, 531) sau avansurile
neridicate in termen(426).
Se crediteaza cu sumele retinute pe statele de salarii sau din ajutoare materiale reprezentand
avansuri acordate(421, 423).
Soldul debitor evidentiaza avansurile acordate personalului si nedecontate.
De regula se soldeaza la finele lunii, deoarece toate sumele platite unui salariat intr-o luna vor fi
reflectate ca salariu si vor fi impozitate. In final, suma neta din creditul contului 421 se va inchide
prin creditul contului 425.
426 "Drepturi de personal neridicate"
Este un cont de pasiv cu rolul de a reflecta salariile care din diferite motive nu au putut fi platite
salariatilor. Dupa continutul economic este un cont de datorii pentru drepturi neridicate in termenul
legal(3ani).
Se crediteaza cu sumele neridicate in termenul legal si datorate personalului reprezentand
salarii, sporuri, adaosuri, stimulente, ajutoare materiale (421, 423, 424, 425).
Se debiteaza cu:
sumele platite ulterior inregistrate ca salarii neridicate(5121, 5311);
drepturile de personal neridicate prescrise trecute la venituri(7588).
Soldul acestui cont este creditor si reprezinta drepturile de personal neridicate.
428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" se dezvolta pe doua conturi sintetice de
gradul II, prezentate mai jos:
4281 "Alte datorii in legatura cu personalul"
4282 "Alte creante in legatura cu personalul"

Se crediteaza cu:
sumele datorate salariatilor pentru care nu s-au intocmit state de plata, determinate de activitatea
exercitiului care urmeaza sa se incheie, inclusiv concediile de odihna neefectuate pana la
inchiderea exercitiului financiar(641);
garantii gestionare retinute personalului (421);
sumele datorate personalului din ajutoare materiale(4382);
sumele incasate sau retinute personalului (5311,421,423).
Se debiteaza cu:
sumele achitate personalului evidentiate anterior ca datorii, inclusiv garantiile restituite (5311);
sumele datorate de personal, reprezentand chirii, avansuri nejustificate, drepturi de personal
necuvenite, imputatii si alte debite (4381, 542, 706, 708, 758, 7588, 4427);
sumele restituite gestionarilor, reprezentand garantiile si dobanda aferenta (5311)
cota - parte din valoarea echipamentului de lucru suportata de personal (4427);
valoarea biletelor de tratament si odihna, a tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori
acordate personalului (532);
datorii prescrise sau anulate (7588).
Soldul creditor al contului reprezinta sumele cuvenite personalului, iar soldul debitor, sumele
datorate de personal.
641 "Cheltuieli cu salariile personalului"
Este contul destinat reflectarii cheltuielii cu salariile brute platite personalului.
Dupa functia contabila este un cont de activ.
In debitul contului se inregistreaza:
valoarea salariilor si a altor drepturi cuvenite personalului (421);
drepturile de personal pentru care nu s-au intocmit state de plata, aferente exercitiului incheiat
(428).
Conturile de cheltuieli se vor inchide prin debitul contului 121 "Profit si pierderi"si nu
trebuie sa prezinte sold la sfirsit de luna.
462 "Creditori diversi" dezvoltat in analitic pentru fiecare creditor in parte, serveste la reflectarea
sumelor retinute salariatilor si datorate tertilor pentru rate, rambursari de imprumuturi, pensii
alimentare sau alte popriri.

5.2. Inregistrarea statului de salarii si a platilor


legate de acesta
inregistrarea cheltuielii cu forta de munca in baza statului de salarii:

641 "Cheltuieli cu salariile personalului" = 421 " Personal - salarii datorate"


inregistrarea retinerii pentru contributia personalului la fondul pentru ajutorul de somaj:
421 " Personal - salarii datorate" = 4372 "Contributia personalului la
fondul de somaj"
inregistrarea retinerii contributiei personalului la asigurarile sociale de sanatate:
421 "Personal - salarii datorate" = 4314 "Contributia angajatilor pentru

asigurarile sociale de sanatate"


inregistrarea retienrii contributiei personalului la asigurarile sociale:
421 "Personal - salarii datorate" = 4312 "Contributia angajatilor pentru
asigurarile sociale"
inregistrarea retinerii la sursa a impozitului pe venit:
421 "Personal - salarii datorate" = 444 "Impozitul pe salarii"
achitarea tuturor contributiilor retinute personalului prin contul de la banca:
%

= 5121 "Conturi la banci in lei"

444 "Impozitul pe salarii"


4314 "Contributia angajatilor
pentru asigurarile sociale de sanatate
4312 "Contributia angajatilor
pentru asigurarile sociale "
4372 "Contributia personalului
la fondul de somaj"
inregistrarea cheltuielii intreprinderii cu contributia la asigurarile sociale:
6451 "Contributia unitatii la = 4311 "Contributia unitatii la
asigurarile sociale"

asigurarile sociale"

inregistrarea cheltuielii intreprinderii privind contributia la fondul de somaj:


6452 "Contributia unitatii pentru = 4371 "Contributia unitatii pentru
ajutorul de somaj"

ajutorul de somaj"

inregistrarea cheltuielii intreprinderii privind asigurarile sociale de sanatate:


6453 "Contributia angajatorului pentru = 4313 "Contributia angajatorului pentru
asigurarile sociale de sanatate"

asigurarile sociale de sanatate"

inregistrarea contributiei unitatii la fondul de riscuri si accidente:


6458 "Alte cheltuieli

447 "Fonduri speciale, taxe si

privind asigurarile

varsaminte asimilate -

si protectia sociala"

fondul de risc si accidente"

inregistrarea comisionului datorat Camerei de Munca teritoriale:


635 "Cheltuieli cu late taxe, impozite = 447 "Fonduri speciale - taxe si
si varsaminte asimilate -

varsaminte asimilate -

comision carti de munca"

comision carti de munca"

achitarea contributiilor unitatii prin contul de la banca:


%
4311 "Contributia unitatii la
asigurarile sociale"
4314 "Contributia unitatii la
fondul de asigurari de
sanatate"
4371 "Contributia unitatii la
fondul de somaj"
447 "Fonduri speciale, taxe si
varsaminte asimilate fondul de risc si accidente"
447 "Fonduri speciale, taxe si
varsaminte asimilate comision carti de munca"
achitarea salariilor nete:

5121 "Conturi la banci in lei"

421 "Personal - salarii datorate"

= 5311 "Casa in lei"