Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI DIDACTIC


FIA DISCIPLINEI
MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret


Departamentul pentru Pregtirea Personalului Didactic
tiine ale educaiei
Licen
Nivelul I (iniial) de certificare pentru profesia didactic

2.Date despre disciplin


2.1.Denumirea disciplinei
Managementul clasei de elevi
2.3. Titularul activitilor de curs
2.4.Titularul activitilor de seminar
2.5. Anul de studiu
III
2.6.Semestrul
2
2.7. Tipul de evaluare

2.8.Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
2
3.4 Total ore din planul de nvmnt
24
din care: 3.5 curs
12
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
51
3.9 Total ore pe semestru
75
3.10 Numr de credite
3

1
12
ore
20
15
10
1
1
4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competene
5. Condiii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a seminarului/laboratorului

Competene
transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


Cunoaterea aprofundat a unei arii de specializare i, n cadrul acesteia, a dezvoltrilor teoretice,
metodologice i practice, utilizarea adecvat a limbajului specific n comunicarea cu medii profesionale
diferite.
Utilizarea cunotintelor de specialitate pentru explicarea i interpretarea unor situaii noi, n contexte mai
largi asociate domeniului.
Utilizarea integrat a aparatului conceptual i metodologic, n situaii incomplet definite pentru a rezolva
probleme teoretice i practice noi.
Utilizarea nuanat i pertinent de criterii i metode de evaluare, pentru a formula judeci de valoare i a
fundamenta decizii constructive
Elaborarea de proiecte profesionale i / sau de cercetare, utiliznd inovativ un spectru variat de metode
cantitative i calitative.

Asumarea de roluri i funcii de conducere a grupurilor profesionale sau a unor instituii.


Autocontrolul procesului de nvare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexiv a propriei
activiti profesionale.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al Asimilarea de ctre studenti a problematicii de baz a managementului clasei de elevi i a
disciplinei
elementelor necesare aplicrii practice a cunotinelor teoretice nsuite.
7.2 Obiectivele specifice
Cunoaterea noiunilor, conceptelor i abordrilor teoretice ale managementului ca proces

i ca activitate sistematic;
nelegerea fundamentelor teoretice ale managementului educaiei i ale managementului
clasei de elevi;
Surprinderea elementelor generale i specifice ale managementului proceselor i unitilor
de educaie i nvmnt;
Identificarea competenelor manageriale ale personalului didactic implicat n procesul
educaional.

8. Coninuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaii
1. Fundamentele managementului (2 ore)
Expunerea
2. General i specific n managementul educaiei (2 ore)
Idem
3. Clasa de elevi. Managementul grupurilor, proceselor i activitilor
Problematizarea
educaionale (2 ore)
4. Structura dimensional a managementului clasei de elevi (2 ore)
Explicaia
5. Activitile, funciile i rolurile manageriale primare (2 ore)
Conversaia
6. Personalitatea cadrului didactic ca manager de prim linie (2 ore)
Problematizarea
7. Managementul activitilor co-curriculare (2 ore)
Explicaia
Bibliografie
Hameliuc, D. (1978), Profesori i elevi, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic.
Iucu B., R. (2006), Managementul clasei de elevi, Iai, Editura Polirom.
Jinga, I. (1993), Conducerea nvmntului, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic.
Popeang, V. (1973), Clasa de elevi subiect i obiect al actului educativ, Timioara, Editura Facla.
Potolea, D. (1989), De la stiluri la strategii: o abordare empiric a comportamentului didactic, n Structuri, strategii,
performane n nvmnt, Bucureti, Editura Academiei.
Stan, E. (2003), Managementul clasei, Bucureti, Editura Aramis.
Toma, St. (1994), Profesorul, factor de decizie, Bucureti, Editura Tehnic.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaii
1. coala ca organizaie social (2 ore)
Demonstraia
Se recomand studentilor
parcurgerea prealabil a
bibliografiei
2. Cultura organizaiei colare (2 ore)
Problematizarea
Idem
3. Relaii i interaciuni n clasa de elevi (2 ore)
Demonstraia
Idem
4. Comunicarea n procesul educaiei (2 ore)
Idem
Idem
5. Aptitudinea pedagogic. Personalitatea profesorului (2 ore)
Studiu de caz
Idem
6. Disfuncionaliti n managementul clasei de elevi (2 ore)
Conversaia euristic
Idem
7. Gestionarea crizelor educaionale n clasa de elevi (2 ore)
Problematizarea
Idem
Bibliografie
Cristea, S. (1996), Managementul organizaiei colare, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic.
Iucu B., R. (2006), Managementul clasei de elevi, Iai, Editura Polirom.
Joia, E. (2000), Management educaional. Profesorul manager: Roluri i metodologie, Iai, Polirom.
Leroy, G. (1974), Dialogul n educaie, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic.
Pun, E. (1999), coala abordare socio-pedagogic, Iai, Editura Polirom.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Coninutul disciplinei a fost elaborat n conformitate cu reperele curriculare.


10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare


Implicare n prelegere cu
ntrebri, analize i
exemple

10.2 Metode de evaluare


nregistrarea frecvenei i
profunzimii interaciunilor la
orele de curs

10.3 Pondere din nota final


50%

Implicarea n pregtirea i
discutarea problemelor
abordate

nregistrarea frecvenei i
profunzimii interaciunilor la
orele de seminar

50%

10.6 Standard minim de performan


Elaborarea unui proiect managerial la nivelul clasei de elevi

Data completrii:

Semntura titularului de curs,

Data avizrii n departament

Semntura titularului de seminar,

Semntura Directorului de Departament,