Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI DIDACTIC


FIA DISCIPLINEI

TEORIA I METODOLOGIA INSTRUIRII. TEORIA I METODOLOGIA EVALURII


1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret


Departamentul pentru Pregtirea Personalului Didactic
tiine ale educaiei
Licen
Nivelul I (iniial) de certificare pentru profesia didactic

2.Date despre disciplin


2.1.Denumirea disciplinei
Teoria i metodologia instruirii. Teoria i metodologia evalurii
2.2.Titularul activitilor de curs
2.3.Titularul activitilor de seminar
2.4. Anul de studiu II 2.5Semestrul
3 2.6 Tipul de evaluare
ES 2.7Regimul disciplinei
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
56
3.4 Total ore din planul de nvmnt
din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
69
3.7 Total ore studiu individual
125
3.9 Total ore pe semestru
5
3.10 Numr de credite
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Psihologia educaiei
Fundamentele pedagogiei. Teoria i metodologia curriculumului.
4.2 de competene
Studenii trebuie s fie iniiai n conceptualizri i explicaii tiinifice ale
problemelor pedagogice i ale psihologiei educaiei

2
28
ore
25
20
20
3
1

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a
Prelegerile se desfoar n sli cu acces la internet i cu echipament de
cursului
predare multimedia.
5.2. de desfurare a
Sala de seminar, videoproiector, laptop, difuzoare, carioca, tabla, flipchart,
seminarului/laboratorului
posibiliti de fotocopiere

Competene
profesionale

6. Competenele specifice acumulate


C1.1. Utilizarea noiunilor, a principiilor, a teoriilor i a aplicaiilor din tiinele de specialitate n
metodologia aplicrii noului curriculum la disciplinele colare din nvmntul preuniversitar;
C1.2 Analiza, explicarea i interpretarea contextului socio-educaional specific organizaiei colare i
a grupului /clasei de elevi, utiliznd cunoaterea specific managementului general;
C1.3 Identificarea i aplicarea principiilor i a strategiilor didactice optime n proiectarea leciilor la
discipline colare, n funcie de tipul leciei, de competenele specifice urmrite, de ciclurile
curriculare s.a. Elaborarea documentelor curriculare i proiectarea demersului instructiv-educativ la
discipline colare din nvmntul preuniversitar;

Competene transversale

CT1 Atitudine responsabil fa de domeniul didactic (tiine ale educaiei) i tiinific (tiine din
domeniul specialitii) n abordarea situaiilor - problem cu grad ridicat de dificultate n vederea
soluionrii eficiente a acestora, cu respectarea principiilor i a normelor de etic profesional.
CT2 Formarea i perfecionarea de abiliti de lucru n echip, prin aplicarea eficient a principiilor i
a tehnicilor de comunicare i de relaionare la nivel organizaional sau de grup profesional n
condiiile asumrii de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice (de la posturi cu diferite roluriri
executive, pn la posturi de conducere).
CT3 Deschiderea ctre nvarea pe tot parcursul vieii; autoevaluarea nevoii de formare profesional,
dezvoltarea i adaptarea competenelor profesionale la cerinele i dinamica contextului profesional i
social, n scopul inseriei pe piaa muncii i al adaptrii la dinamica cerinelor acesteia. Valorificarea
abilitilor de comunicare oral i scris n limba matern/strin, utilizarea tehnologiei informaiei i
comunicrii -TIC, rezolvarea de probleme i luarea deciziilor privind cariera profesional.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al
Dobndirea noiunilor fundamentale privind teoria i metodologia
disciplinei
instruirii i teoria i metodologia evalurii.
7.2 Obiectivele specifice
Utilizarea adecvat a conceptelor specifice teoriei i metodologiei
instrurii, teoriei i metodologiei evalurii.
Dezvoltarea abilitilor de a aplica cunotinele teoretice n rezolvarea
unor situaii educaionale concrete.
Dezvoltarea competenelor de proiectare, realizare i evaluare a
procesului instructive-educativ.
Manifestarea deschiderii fa de tendinele de inovare ale procesului
educaional.
nelegerea importanei studierii disciplinei Pedagogie, ca fundament al
pregtirii teoretice i practice pentru profesia de cadru didactic.
8. Coninuturi
8.1 Curs
1. Instruirea ca expresie a relaiei predare-nvare-evaluare
1.1. Procesul de nvmnt obiect de studiu al teoriei i
metodologiei instruirii
1.2. Obiectivele procesului de nvmnt
1.3. Modele de instruire: modelul behaviorist, modelul cognitivist,
modelul constructivist etc.
2. Stiluri de interaciune didactic
2.1. Relaia profesor-elev n contextul situaiilor educaionale
2.2. Stiluri de nvare
2.3. Stiluri de predare
2.4. Eficientizarea interaciunii elev-profesor

3. Metodologia instruirii
3.1. Delimitri conceptuale. Modele i forme de organizare a
instruirii
3.2 Metode i tehnici de formare/instruire funcii, tipologii,
descrierea unor metode cu caracter activ i interactive
4. Proiectarea didactic
4.1. Proiectarea pedagogic a activitilor la nivelul procesului de
nvmnt
4.2. Etapele leciei
Proiectarea curricular a activitilor educative
5. Normativitatea didactic
6. Evaluarea rezultatelor colare aciune component a
procesului de nvmnt
6.1. Delimitri conceptuale
6.2. Funciile evalurii colare
6.3. Impactul evalurii asupra proceselor de predare-nvare

Metode de predare

Observaii

Interaciunea cu
studenii este regul
de predare.
(4 ore)

Suportul de curs
este distribuit
studenilor pe cale
electronic la
debutul activitii.

Prelegerile sunt axate


pe utilizarea de
suport power-point i
pe acces la resurse
multimedia.
(4 ore)

Se recomand
studenilor
parcurgerea
prealabil a
suportului de curs
pentru a putea
interaciona n
timpul predrii.

Idem
(4 ore)

Idem

Idem
(4 ore)

Idem

Idem (2 ore)

Idem

Idem
(2 ore)

Idem

7. Caracteristicile demersurilor evaluative


7.1. Evaluarea iniial, evaluarea formativ, evaluarea sumativ
Idem
7.2. Evaluarea normativ i evaluarea criterial
(4 ore)
Idem
7.3. Argumente pentru promovarea diferitelor strategii de evaluare a
rezultatelor colare
8. Metodologia evalurii rezultatelor colare
8.1. Metode de evaluare. Repere n elaborarea testelor tipuri de
Idem
itemi; etape i norme de elaborare
(2 ore)
Idem
8.2. Determinri ale relaiei obiective predare-nvare evaluare
8.3. Evaluarea formativ i metodologia reglrii proceselor de
predare-nvare
9. Efectele aprecierii (notrii) rezultatelor colare
9.1. Sisteme i criterii de apreciere a rezultatelor colare
Idem
9.2. Distorsiuni n aprecierea rezultatelor colare. Modaliti de
(2 ore)
Idem
reducere a subiectivismului n aprecierea rezultatelor colare
9.3. Valorificarea evalurilor privind rezultatele colare pentru
ameliorarea procesului didactic
Bibliografie:
Cristea Sorin, Curriculum pedagogic,Editura Didactic i Pedagogic, Bucuresti, 2008;
Cuco, C., Pedagogie (Ediia a II-a revzut i adugit), Editura Polirom, Iai, 2002;
Florea M.N., ranu A. M., Pedagogie, Editura Fundaiei Romania de Mine, Bucureti, 2007;
Florea M.N.,Valorificarea evalurilor privind rezultatele colare pentru ameliorarea procesului didactic; Editura
ARS Academica, Bucureti, 2010;
Gona Iulia Pedagogie. Definiii, scheme, tabele i ntrebri pentru autoevaluare, Editura Fundaiei Romnia de
Mine, Bucureti, 2010;
ranu, A.-M.,coala, ntre comunitatea local i provocrile globalizrii, Institutul European, Bucureti, 2009.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaii
Procesul de nvmnt domeniul fundamental al proceselor de
Prezentare
Se recomnd
instruire i educare.
(2 ore)
identificarea
prealabil a
surselor pentru
pregtirea temelor
de seminar
Modele de instruire i competene didactice specifice n
Studenii fac scurte
Idem
formularea obiectivelor procesului de nvmnt.
analize pe baza datelor
oferite. (2 ore)
Construcia strategiei didactice i nivelurile proiectrii didactice.
Prezentare i dezbateri
Idem
(2 ore)
Metodele de instruire tipologie, caracteristici generale, valoare
i limite ale diferitelor metode de instruire.
Tipologii i caracteristici generale ale stilurilor de comunicare
didactic.
Competenele educaionale ale cadrului didactic.
Evaluarea n procesul didactic; incidenele evalurii formative
asupra predrii i nvrii.
Evaluarea normativ i evaluarea criterial n procesele didactice
i educaionale.
Msurarea, aprecierea, judecata expert componente
fundamentale ale evalurii educaionale.
Testele educaionale ca metod esenial de evaluare, n
nvmnt.
Testele de cunotine i elementele definitorii ale principalelor
teste de cunotine.
Tehnicile rspunsului scurt, alegerii duale, perechilor, alegerii
multiple i a rspunsului liber, ca tehnici de testare a
cunotinelor.
Tipuri de itemi de evaluare i construcia lor.
Coordonate ale administrrii i valorificrii rezultatelor testelor
educaionale i de cunotine.

Analiza datelor oferite


(2 ore)
Prezentare i dezbateri
(2 ore)
Idem (2 ore)
Analiza datelor oferite
(2 ore)
Analize comparative i
dezbateri (2 ore)
Studiu de caz
(2 ore)
Prezentare i dezbateri.
Studiu de caz (2 ore)
Prezentarea i analiza
studiilor de caz. (2 ore)
Prezentare i analiz
Aplicaii (2 ore)

Idem

Idem (2 ore)
Idem
(2 ore)

Idem
Idem

Idem
Idem
Idem
Idem

Idem
Idem

Idem
Idem

Bibliografie:
Cristea Sorin, Curriculum pedagogic,Editura Didactic i Pedagogic, Bucuresti, 2008;
Cuco, C., Pedagogie (Ediia a II-a revzut i adugit), Editura Polirom, Iai, 2002;
Florea M.N., ranu A. M., Pedagogie, Editura Fundaiei Romania de Mine, Bucureti, 2007;
Florea M.N.,Valorificarea evalurilor privind rezultatele colare pentru ameliorarea procesului didactic; Editura
ARS Academica, Bucureti, 2010;
Gona Iulia Pedagogie. Definiii, scheme, tabele i ntrebri pentru autoevaluare, Editura Fundaiei Romnia de
Mine, Bucureti, 2010;
ranu, A.-M.,coala, ntre comunitatea local i provocrile globalizrii, Institutul European, Bucureti, 2009.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n conformitate cu informaiile considerate relevante de ctre reprezentanii din ar i
strintate din domeniul tiinelor educaiei.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5
Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare


Implicarea n prelegere cu
ntrebri, comentarii,
exemple de analiz.
Rspunsurile la examenul
final
Implicarea n pregtirea i
elaborarea lucrrilor.

10.6 Standard minim de performan


Data completrii:

Semntura titularului de curs,

Data avizrii n departament

10.2 Metode de evaluare


Se nregistreaz frecvena i
soliditatea interaciunii la orele
de curs.
Examen scris
Se nregistreaz frecvena i
soliditatea interaciunii la orele
de seminar.
nsumarea 50% din punctaj

10.3 Pondere din nota


final
50%

50%

Semntura titularului de seminar,

Semntura Directorului de Departament,