Sunteți pe pagina 1din 6
__ paw | STA a | Norge oreiALk | eva e7ore. | 4° i NALIZARL riiocwlaplhy cs | conf manors, | | sun oe St TERNOLOCIE GURT DE SCURGERE CU SIFON at issauede’ nanan $I DEPOZIT ‘lasiticarea allamemettcs "Dn STANDARDIZARS : eu Fasanneaans . ‘TRAP AND DEPOS 7 a HIDRAULIQUE ET DEPOT 1 GEYERALITATY 1 Obiect fi domienin de aplicare ‘anteglementirilor specifico pentru aceste torenuri 1.2 ' Gurile de scurgere cu sifom si depozit sint alodituite din : — griitar, —.heton de egalizare. 1.3 Gurile de ‘seurgere. en sifon sf. depozit-sint de dowd tipuri: — tip. A, ou gritar carosabil; — tip By cu gritar necarosabil. 13.1 Gurile tip A, in funcfie de numarul gritarelor pot fi + — tip Al, eu un gritar carosabi — tip A2, cudoud grétare carosabile. 14° Stabilirea tipului gurii de seurgere se tace, ‘Severages Canaleations DISCHARGE OPEN! EMC \- scarce oesiomes wt | sous poor avec canpe | “RERWCUM saporoM it Prezentul standard se refer Je-gunile de scurgere cu-slfod gi ‘deposit cao, so provild Ja canalizirl exterioare gi din incinte in sistem uniter si la canaliziri pentru Gurile do ecungore ca sifon si deposit care fac objcotul prezentulu standard pot ti folosite: §1 in terenuri macroporice sensibile 1a umezire; de umpluturé etc., cu respectarea fi = Gorpul gurii de scurgere, inciusiy, placa de sustinere a griitarulal; in funopie de debitul de caleul gi de modal Th care se realizeazh aocesil apei in gurile de scurgere, conform tabolulni 1. OTCTORRUKOM, ape ‘meteorice. ‘Tobetot 1 ‘ “Aespaoi_spel prin tigolé |e -—| Accerut apei din ‘recHie ‘Debital de calcul Us [____Bebitul_de catout Ye intr-o singurk | gin Goud dineetls | toate atreotte- friputguri descurgere 3.6 In anexa B sint precizate gurile de sourgere tip A2. 2 DIMENSIUNI 2.4 — Gurile de sourgere tip A | cagosabil STAS 3272-76. ‘Aprobat de: INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE Elaborat tnijlat tm068 »| Str, Roma nr, 32-34 BUCURESTI Revieuit tm 1073 a1 i002 ‘Telex 7712, CNST R gna i nse Gas tnd (2009-700 AGRO 8 Bue Pree Otway nS 2 u n in 7 a Aa . ‘ 4 B 7 Ab Jn anexa A la prezentul standard sint date preseriptii constructive si referitoare la ‘modu! de amplasare 9. gurilor de scurgere. : ctelile de aleStuire a plicit de.sustinere a gyitarelor la 1 sint conform fig. 1 si tabelului 2; gritarul este tip A CLoznoni “WS TvaGHY LosIOud ‘TIT1D BRALSNGNi IS LNAROD 3a VUaINYD i pecans si tabolului 25 gritaral e3 & Os0ZILOIPL “Tas TWAGEIY L93IORd ‘T1719 STALSNGNIIS LHSIWOD 30 VUSNVO Pr. 9.3. Gurile de sourgers tip AZ sint conform fig. 2 §i tabolului 2 Sectiunea A-A Sectiunea B-B. a “ Bier 8 : STAS- 6701-8 ‘Tabedal 2 Positia Denumire ioe | Material i L | | crater {4 | oxitar dip font tip A catosabil sau tip B ne- i carosabil STAS 9272-78 _ 2 | Gratar din font& tip A carosablt STAS 8272-76 orpui gurii de sourgero | 1 | Piese pentru gurl de scurgere*) STAS 618-80 | 2 _} Beton stmplu B 100 i 2__| Pleat pentry guri de courgore STAS 816-80 14.2 | Cot stmplu — Dn 150 sau Dn 200 STAS.816-80 Beton epatizare 192 _| Beton simpiu B 0 loc de sustinere « geitarslor 251.3 _ | Betonarmat monolit B 200 sau profabricat B 250 ‘Tencuisla seivisita 2 ‘Mortar Mt 100 i * Positia 9 poate ( yealizaté sh dintesan tub eu secfiune elrealarl, cu mufé, prevazut ox slut pentre record; acest ‘wh se va Incestra pe 10 em, latrun tadier din betan simpli B 150'tn grosime de 20 om Intre tub gi fandul de deton, precum gt intre tub si stuf, in exterior se va pune de jur imprejur mortar de ciment M100 pentra etangare, 2.4 . Logktura dintre gura de sourgere si canalizare se face pfintr-un racord, care trebuie 38 aib& cel_pufin : — Dn 150 in cazul gurilor de sourgere tip A1 si tip B, = Dn 200 in cazul gurilor de scurgere tip A 2. 2.5 Racordul gurii de sourgere se poate realize astfel : — prin logdturd dizectti 1a canal, dack se indeplineste cel pufin una din condifitle : — canalul are iniltimea mai mare de 1,5 m; = -viteza de sourgere pe racord la debitul de caloul este mai mare de 1,5 m/s5 — prin intermediul unui cAmin de vizitare; panta racordului va trebui s& realizeze vitezele de 0,7...5 m/s, conform STAS 3051-68. Pentru racordur! cu’ Dn 150 panta minim se determin’ in fumctie de debitele de caleul precizate in tabelul 1, astfel incit viteza minim si fie de 1 m/s. 3 REGUL §I METODE DB VERIFICARE, 1 Calitatea execusiei gurilor de seurgere se verificd pentru fiecare gur de seurgere in parte. ‘2 Verificares oalitiitii eonst& din : | — Verifiearea etangeitati — verificarea legirii racordului Ja canalizare. 3.3 Verificarea etangeititii se face dup ce gura de scurgere inclusiy racordul au fost umplute cu api i menfinute astfel timp de cel pujin 24 h. “Dupa acelin, gura de scwxgere inclusiy racordul se umplu din now cu apa pind la nivelul fetei inferioare ramei gritarakii; dup’ trecetea unui timp de 20 minute, nivelul apei nu trebuie s% send cu mai mult de 4 cm. 34 Verificarea legazii acordului gurii de scurgere la canalizare se face turnind apa in gura de scurgere si urmirind scurgerea apei la canal. MLAZ/LOMPL WMS IWS0HY 15aI0Ud ‘PID SIMLSNONLIS LYSIWOD 30 veaWvo: ag pant tn pele Coane dws 6) 200.2008 ASO LBP Soars -PHE GRD... - a“ STAS 6701-82 -4- Ad ALL ALD A22 A238 ANEXA A PRESCRIPTI CONSTRUCTIVE §I DE AMPLASARE Preseriptii constructive In cazul terenurilor macroporice sensibile la umerire, fandul sépiturii gi pamintul de umpluturd din jurul corpului gurilor de seurgere, se vor compacta conform regle- mentézilor tehnies In vigoare pentru aceste terenuri. routate proprie, In cazul terenurilor macroporice sensibile la umozire co se tasenzt sub gurilo de scurgere trebuie si na piardi ap%; in asemenea situapii, Ia recomandarea proiectantului, se pot folosi si gurile de scurgere conform STAS 6701/2-76. Preserippi de umplasare : Amplasarea gurilor de sourgere in cazul accesului apei prin rigole se face astfel incit Jatira Inngé 2 gritarului x& fie paralelé en bordura trotvaralui, cu balamaue citre cesta, In cadul accesului apei din toate directiile, gurile de seurgere se amplaseazé la conver- genfa pantelor do colectare ; fa intersectiile de rigole (colpuri de strad&), gurile de scurgere ee amplaseazii de regulis in amonte de trecerile de pietoni. Corpul gurilor de scurgero va fi astfel arnplasat pe vertical inclt oglinda. apel refi- nuts de sifon si fie Ino adincime Hi (fig. 1 si 2) cel putin egal& ca adineimoa de Inghet conform STAS 6054-77. Pago para dn pea Gaslie Stan) 2003-2000 ASRO.& Bb Pract Stare Fan 4S Ob0ziLr} US TWaCHY LOaIONd ‘TNO SRULSNGNIIS LaWOD 30 VEANVS DETALIU- DE _ALCATUIRE A PLAC DE SUSPINERE A GRATARELOR LA GURILE DE SOURGERE ‘TIP A, DISPOZITIE GENERALA PLACA SECTIUNEA 1-4 — Acoperisen’ ei, befon:é-armifartt asi,5 ort Toll Kae - Domeatu de_uttltare': carosebll va0. Tome e murine ~° Re recomandd executin, pldellor” de unititt BETON B250 ° comum ota SSISEKG ‘sspeolalizate OTEL B37" OTEL PCSZ 1 7 ne ~ Page parted spteaa Ges Stare} 2802008 ASO & tun PrdpcSotnre PaPS ETE ANEXA BO Sdshebet ells nba adie dled latacelel aleal chal slale bl 1 lee ell ole alae Responsabiul prolestulut ing. Bernardo Meseoviel tne sah: — Inatitatat romén de standardizare - cousiruchil, materiale do construchil #1 forestiess Ing. Magda: Toneaen, t ‘Blaborat-de: CONSILIUL POPULAR AL MUNICLPIULUL ‘BUCURESTY Jostitutun Protect Bucarestt Colahorator!: ~ Tustitutal central de cercetare, protectare sf direotl vate In, coustructit = Grupul’ Intreprinderitor de gospodirie comonals ~ Bucurestt —"Intreprinderea cenalapa — Buenregth OLozibore) "MHS TWaGuY L93I0uE 'TM9 SRSNANIIS LGWCO 30 VENVO 1 a i z g 1862 Winkeiy Yo