Sunteți pe pagina 1din 32

20.09.

2015

lex.justice.md/md/328048/

LPM38/2008
IDinternunic:328048

Fiaactuluijuridic

RepublicaMoldova
PARLAMENTUL
LEGENr.38
din29.02.2008
privindproteciamrcilor
Publicat:06.06.2008nMonitorulOficialNr.99101artNr:362Dataintrariiinvigoare:
06.09.2008
MODIFICAT
LP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469
LP173din25.07.14,MO231237/08.08.14art.531nvigoare08.11.14
LP20din23.02.12,MO7680/20.04.12art.247

Parlamentuladoptprezentalegeorganic.
PrezentalegecreeazcadrulnecesaraplicriiRegulamentuluiConsiliului(CE)nr.207/2009
din 26 februarie 2009 privind marca comunitar (publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 78 din 24 martie 2009), Regulamentului Comisiei (CE) nr.2868/95 din 13
decembrie1995privindpunereanaplicareaRegulamentuluiConsiliului(CE)nr.40/94din20
decembrie 1993 privind marca comunitar (publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr.L303 din 15 decembrie 1995), Directivei Parlamentului European i a Consiliului
2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectual
(publicatnJurnalulOficialalUniuniiEuropenenr.L157din30aprilie2004).
PreambulmodificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469
CapitolulI
DISPOZIIIGENERALE
Articolul1.Domeniulreglementriiicadruljuridic
(1)Prezentalegereglementeazraporturilejuridiceceaparnprocesulnregistrrii,proteciei
juridiceiutilizriimrcilor.
(2)Raporturilejuridicemenionatelaalin.(1)sntreglementateideConstituiaRepublicii
Moldova,CodulcivilalRepubliciiMoldova,CodulcuprivirelatiiniinovarealRepublicii
Moldova, Codul vamal al Republicii Moldova, de tratatele internaionale la care Republica
Moldovaesteparteidealteactenormative.
(3)ncazulncaretratateleinternaionaledindomeniulacareRepublicaMoldovaesteparte
stabilesc alte norme dect cele prevzute de prezenta lege, se aplic normele tratatelor
internaionale.
http://lex.justice.md/md/328048/

1/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

Articolul2.Noiuniprincipale
nsensulprezenteilegi,urmtoarelenoiuniprincipalesemnific:
marc orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care servete la individualizarea i
deosebirea produselor i/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor
persoanefizicesaujuridice
[Art.2noiuneanredaciaLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
marccolectivmarcutilizatdectreoasociaiedefabricani,productori,prestatoride
serviciisaucomercianioridectrealteorganizaiisimilarepentruadesemnaproduselei/sau
serviciilelor
marc de certificare (de conformitate) marc utilizat pentru a certifica anumite
caracteristicialeunuiprodusi/sauserviciu
marcnotoriemarclargcunoscutnRepublicaMoldovaladatadepuneriiuneicereride
nregistrare de marc sau la data prioritii revendicate n cerere, n cadrul segmentului de
public vizat pentru produsele i/sau serviciile crora li se aplic marca, fr a fi necesar
nregistrareasauutilizareamrciinotoriinRepublicaMoldovapentruafiopus
solicitantpersoanfizicsaujuridicorigrupdepersoanefizicei/saujuridicennumele
creia/cruiaestedepusocereredenregistrareauneimrci
mandatarautorizatpersoanfizicatestatinregistratnmodulstabilit,carereprezint
interesele persoanelor fizice i juridice naionale sau strine i acord acestora asistena
necesarndomeniulprotecieiobiectelordeproprietateindustrial
agent sau reprezentant al titularului mrcii persoan fizic sau juridic care se afl cu
titularulmrciinoricetipderelaiintemeiatepeunacorddecooperarecomercialscrissau
verbal,denaturscreezeorelaiedencrederecaresiimpunsolicitantuluimrcii,nmod
expres sau implicit, o obligaie general de ncredere i de loialitate n raport cu interesele
titularului
[Art.2noiuneaintrodusprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
cerere internaional cerere de nregistrare internaional a mrcii, depus conform
Aranjamentului de la Madrid, Protocolului referitor la Aranjament sau conform ambelor acte,
dupcaz
nregistrareinternaionalnregistrareauneimrciconformAranjamentuluidelaMadridsau
ProtocoluluireferitorlaAranjament
Registru internaional colecie oficial, inut de Biroul Internaional, care conine date
referitoarelanregistrrileinternaionaleacrornscriereesteprevzutdeAranjamentuldela
Madrid, de Protocolul referitor la Aranjament sau de Regulamentul comun, indiferent de
suportulpecareacestedatesntpstrate
RegulamentcomunRegulamentulcomundeaplicareaAranjamentuluidelaMadridia
ProtocoluluireferitorlaAranjament
rileUniuniiricroraliseaplicConveniadelaParisicaresntconstituitenUniunea
pentruProteciaProprietiiIndustriale.
Articolul3.Proteciajuridic
DrepturileasupramrciisntdobnditeiprotejatepeteritoriulRepubliciiMoldovaprin:
a)nregistrarencondiiileprezenteilegi
b) nregistrare internaional conform Aranjamentului de la Madrid privind nregistrarea
internaionalamrcilordin14aprilie1891,denumitncontinuareAranjamentuldelaMadrid,
sau conform Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind nregistrarea
internaional a mrcilor din 27 iunie 1989, denumit n continuare Protocolul referitor la
Aranjament
c)recunoatereamrciicafiindnotorie.
Articolul4.Oficiulnaional
(1) Agenia de Stat pentru Proprietatea Intelectual, denumit n continuare AGEPI, este
oficiulnaionalndomeniulprotecieiproprietiiintelectualeiunicaautoritatecareacordpe
teritoriulRepubliciiMoldovaproteciemrcilorncondiiileprezenteilegi.
(2)AGEPI:
a) elaboreaz proiecte de acte legislative i de alte acte normative n domeniul mrcilor,
http://lex.justice.md/md/328048/

2/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

instruciuni,altematerialenecesareaplicriiprezenteilegi
b)recepioneaziexamineazcereriledenregistrareamrcilor,nregistreazielibereaz,
n numele statului, certificate de nregistrare a mrcilor, public date oficiale n Buletinul
OficialdeProprietateIndustrialalRepubliciiMoldova,denumitncontinuareBOPI
c)asigurcompletareaipstrareacolecieinaionaledemrci
d)ndeplineteatribuiileoficiuluideoriginepentrucereriledenregistrareinternaionala
mrciloravndcaardeorigineRepublicaMoldova,depusedectresolicitaniinaionalisau
strini,nconformitatecuprevederileAranjamentuluidelaMadridialeProtocoluluireferitor
laAranjament
e) ine Registrul naional al cererilor de nregistrare a mrcilor i Registrul naional al
mrcilor, conform Regulamentului privind procedura de depunere, examinare i nregistrare a
mrcilor,aprobatdeGuvern(denumitncontinuareRegulament)
[Art.4al.(2),lit.e)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
f) examineaz i nregistreaz contractele de licen, de cesiune, i de franchising privind
drepturileasupramrcilor
[Art.4 al.(2), lit.f) modificat prin LP173 din 25.07.14, MO231237/08.08.14 art.531 n
vigoare08.11.14]
g)exercitialteatribuiiprevzutedelege.
(3)AGEPIreprezintRepublicaMoldovanOrganizaiaMondialaProprietiiIntelectuale,
nalteorganizaiiinternaionaleiinterstatalepentruproteciaproprietiiintelectuale,ntreine
cuelerelaiidecooperarendomeniu.
CapitolulII
DREPTULMATERIALPRIVINDMRCILE
Seciunea1.Mrcile.Motivederefuzlanregistrareamrcilor
Articolul5.Mrci
Potconstituimrcioricesemne:
a) susceptibile de reprezentare grafic cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre,
desene, culori, combinaii de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, n special
formaprodusuluisauaambalajuluiacestuia,holograme,semnedepoziionare
b)sonore,olfactive,tactile,
precumioricecombinaiideastfeldesemne,cucondiiacaacestesemnespoatservila
deosebirea produselor i/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor
persoanefizicesaujuridice.
[Art.5nredaciaLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
Articolul6.Titularulmrcii
Titularalmrciiestepersoanafizicsaujuridicorigrupuldepersoanefizicei/saujuridice
n numele creia/cruia marca este protejat n conformitate cu prezenta lege. Drepturile
dobndite prin nregistrarea mrcii n Registrul naional al mrcilor se confirm prin titlul de
protecie certificatul de nregistrare a mrcii. Drepturile asupra mrcii pot fi dobndite
individualsauncoproprietatenindiviziune.Moduldeutilizareadrepturilorncoproprietate
asupra mrcii se stabilete prin acordul ncheiat ntre coproprietari. n caz contrar, litigiul se
soluioneazdeinstanadejudecatcompetent.
Articolul7.Motiveabsolutederefuz
(1)Serefuznregistrarea:
a)semnelorcarenundeplinesccondiiileprevzutelaart.5
b)mrcilorcaresntlipsitedecaracterdistinctiv
c) mrcilor constituite exclusiv din semne ori din indicaii ce pot servi n comer pentru a
desemnaspecia,calitatea,cantitatea,destinaia,valoarea,origineageografic,timpulfabricrii
produsuluisauprestriiserviciului,altecaracteristicialeacestora
c1)mrcilorconstituiteexclusivdinsemnecucaracterelogios
[Art.7al.(1),lit.c1)introdusprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
d)mrcilorconstituiteexclusivdinsemneoridinindicaiideveniteuzualenlimbajulcurent
saunpracticilecomercialeloialeiconstante
e)semnelorconstituiteexclusivdinformaimpusdensinaturaproduselorsaudinforma
http://lex.justice.md/md/328048/

3/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

produsului necesar pentru obinerea unui rezultat tehnic, sau din forma care confer valoare
esenialprodusului
f) mrcilor care prejudiciaz imaginea i/sau interesele statului ori snt contrare ordinii
publice sau bunelor moravuri, n special apelurile antiumane, cuvintele, reproducerile i
semnele indecente, precum i celor de natur s lezeze demnitatea persoanelor, minoritilor,
etniilor,naiunilor,sentimentelelorreligioase,naionale,profesionaleetc.
[Art.7al.(1),lit.f)nredaciaLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
g)mrcilorcarepotinduceneroareconsumatorulnceeacepriveteorigineageografic,
calitateaorinaturaprodusuluii/sauaserviciului
h) mrcilor care conin reproduceri sau imitaii de steme, drapele i embleme de stat,
denumiri depline sau abreviate de organizaii internaionale i interguvernamentale, semne,
sigiliioficialedecontrol,degaranieidemarcare,decoraiiialtesemnededistinciecare,n
lipsa autorizaiei autoritilor competente, trebuie refuzate n conformitate cu art.6 ter din
ConveniadelaParispentruproteciaproprietiiindustrialedin20martie1883,denumitn
continuareConveniadelaParis
[Art.7al.(1),lit.h)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
i)mrcilorcareconindenumireaoficialsauistoricastatuluisauabreviereaeioridenumiri
ale unitilor administrativteritoriale, reproduceri de insigne, de embleme sau de ecusoane,
alteledectceleprotejateconformart.6terdinConveniadelaParis,icareprezintuninteres
public deosebit, cu excepia cazurilor cnd nregistrarea este autorizat de autoritile
competente
[Art.7al.(1),lit.i)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
j)mrcilorcareconinsemnedenaltvaloaresimbolic,nspecialsimbolurireligioase
k)mrcilorcareconinorisntconstituite:
dintro indicaie geografic menit s identifice vinuri sau alte produse alcoolice, cu
condiia c cererea de nregistrare a mrcii este posterioar cererii de nregistrare a indicaiei
geograficesaudenumiriideoriginesau
[Art.7al.(1),lit.k)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
dintro desemnare identic ori similar cu o indicaie geografic sau cu o denumire de
origineprotejatpeteritoriulRepubliciiMoldova,
ncazurilecndproduselenuauorigineacorespunztoareindicaieigeograficesaudenumirii
deorigine,chiardacorigineaadevrataprodusuluiesteindicat,oridacindicaiageografic
sau denumirea de origine este utilizat n traducere ori este nsoit de expresii cum ar fi de
genul, de tipul, de stilul, imitaie sau de o expresie similar, precum i n cazul cnd
mrcilesntsolicitatepentruproduseneacoperitedeindicaiageograficsaudedenumireade
origineprotejatnmsurancareacesteprodusesntcomparabilecucelepentrucareindicaia
geografic sau denumirea de origine este protejat ori n msura n care utilizarea mrcii
solicitate, fr un motiv justificat, ar permite s se obin un profit nemeritat din reputaia
indicaieigeograficesauadenumiriideorigineprotejate
l)mrcilornmsurancareutilizareaacestoracontravinealtoractenormativedectceledin
domeniulproprietiiintelectuale.
[Art.7al.(1),lit.l)introdusprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(2)Dispoziiilealin.(1)lit.b)d)nuseaplicdacsolicitantulprezintsuficientedovezic,
pnladatadedepozitacereriidenregistrareamrciiicaurmareafolosiriiacesteia,marcaa
dobndituncaracterdistinctivnraportcuproduselei/sauserviciilerevendicate.
(3)Semnelemenionatelaalin.(1)lit.h)ii)potfiinclusecaelementeneprotejatenmarc
dacnuocupnaceastaopoziiedominantidacexistdeciziacorespunztoareaautoritii
competente. Autoriti competente ale Republicii Moldova snt: Guvernul privind folosirea
denumirii oficiale sau istorice a statului ministerele privind folosirea semnelor, sigiliilor
oficialedecontrol,degaranieidemarcare,aprobatedeministerulrespectivconsiliilelocale
privindfolosireadenumirilorunitiloradministrativteritoriale.
[Art.7al.(3)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(4)IndicaiilegeograficeidenumiriledeorigineprotejatepeteritoriulRepubliciiMoldova
potfiinclusenmarcdoarncazulncaresolicitantuldeinedreptuldeutilizareaindicaiei
http://lex.justice.md/md/328048/

4/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

geografice sau a denumirii de origine protejate. Indicaiile geografice ale altor state vor fi
admise pentru utilizare n cadrul mrcii n cazul n care aceast utilizare nu contravine
prevederilor prezentei legi i exist nregistrarea n ara de origine. Indicaiile geografice i
denumiriledeorigineprotejateinclusenmarcvorconstituielementeleneprotejatealemrcii.
Articolul8.Motiverelativederefuz
(1) n afara motivelor de refuz prevzute la art.7, se refuz nregistrarea i n cazul cnd
marca:
a)esteidenticcuomarcanterioarnregistratpentruprodusei/sauserviciiidentice
b) este identic ori similar cu o marc anterioar i, din cauza identitii ori similitudinii
produselor i/sau serviciilor pe care le desemneaz cele dou mrci, exist riscul de confuzie
pentruconsumator,inclusivrisculdeasocierecumarcaanterioar
c)esteidenticorisimilarcuomarcanterioariestesolicitatsprenregistrarepentru
produse i/sau servicii care nu snt similare cu cele pentru care marca anterioar este
nregistrat,ncazulcndmarcaanterioarsebucurderenumenRepublicaMoldovaidac
utilizareamrciisolicitate,frunmotivjustificat,araduceunprofitnemeritatdincaracterul
distinctivoridinrenumelemrciianterioaresaulearaduceatingereacestora.
(2)nsensulalin.(1),mrcianterioaresnt:
a)mrcileacrordatdedepozitsau,dupcaz,deprioritate,nsensulart.34,esteanterioar
dateidedepozitacereriidenregistrareamrcii,inndcont,dupcaz,dedreptuldeprioritate,
nsensulart.33sau,dupcaz,nsensulart.35,invocatnsprijinulacesteimrci,icareaparin
urmtoarelorcategorii:
mrcinregistratenRepublicaMoldova
nregistrriinternaionalecareiextindefectelenRepublicaMoldova
b)cereriledenregistrareamrcilormenionatelalit.a),subrezervanregistrriiacestora
c) mrcile care, la data de depozit a cererii de nregistrare a mrcii sau, dup caz, la data
prioritii invocate n sprijinul cererii n conformitate cu art.36, snt recunoscute notorii n
RepublicaMoldovansensulart.6bisdinConveniadelaParis.
(3)Omarcesterefuzatlanregistrareincazulncareaduceatingereunuidreptdobndit
anterior, altul dect cele prevzute la alin. (2) i (4), n special dreptului la nume, la imagine,
inclusiv n ceea ce privete numele sau imaginea unei personaliti notorii n Republica
Moldova,dreptuluideautor,dreptuluilaoindicaiegeograficprotejatsaulaodenumirede
origineprotejat,laundesensaulaunmodelindustrialprotejatsauunuialtdreptdeproprietate
intelectualprotejatconformlegii.
[Art.8al.(3)nredaciaLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(4)ncazulopoziiei,omarcesterefuzatlanregistrare,deasemenea,nmsurancare
estedemonstratc:
a) drepturile la o marc nenregistrat sau la un alt semn utilizat n comer, inclusiv
denumirea persoanei juridice, au fost dobndite de ctre opozant nainte de data de depozit a
cereriidenregistrareamrciisaunaintededataprioritiiinvocatensprijinulacesteicereri,
dup caz, i snt confirmate printrun act legal sau prin probe ce demonstreaz c pe piaa
Republicii Moldova fie au fost plasate produse i/sau servicii identice sau similare cu cele
solicitate, marcate cu acest semn, fie snt promovate sau se negociaz promovarea/plasarea
produselori/sauserviciiloridenticesausimilarecucelesolicitate,marcatecusemnulrespectiv
carebeneficiazdeprotecieisebucurderenumecelpuinntrunstatpartelaConveniade
la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaiei Mondiale a Comerului, iar prin utilizarea
mrciisolicitatesarcreaunriscdeconfuziecusemnulanteriororifrmotivejustificatesar
profitaderenumeleacestuisemn
b)agentulsaureprezentantultitularuluimrciirespectivenunadintrerileUniuniisolicit
nregistrarea acesteia pe propriul su nume, fr autorizaia titularului, cu excepia cazului n
careagentulsaureprezentantultitularuluiijustificaciunile
c) aduce atingere unui drept anterior ce ine de imaginea sau de numele unei personaliti
notoriinRepublicaMoldova.
[Art.8al.(4)nredaciaLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(5)Nupoatefirefuzatnregistrareaunuisemnncalitatedemarc,dinmotiveleprevzute
http://lex.justice.md/md/328048/

5/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

la alin.(1) i (3), n cazul n care titularul mrcii anterioare sau al dreptului anterior ori
succesorulluidedrepturi,ori,dupcaz,autoritateaabilitatcuocrotireavalorilorculturaleale
statuluiiexprimconsimmntulexprespentrunregistrareasemnuluiposterior,cuexcepia
mrciloridenticesolicitatepentruprodusei/sauserviciiidentice.
[Art.8al.(5)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(6)Naturaproduselori/sauserviciilorpentrucaresesolicitnregistrareamrciinniciun
caznuconstituieunobstacollanregistrareaacesteia.
Seciuneaa2a.Efectelenregistrriimrcii
Articolul9.Dreptulconferitdenregistrareamrcii
(1)nregistrareamrciiconfertitularuluidreptulexclusivasupraacesteia.Titularulmrcii
estendreptsinterzicterilorsutilizezenactivitatealorcomercial,frconsimmntul
su:
a)unsemnidenticcumarcapentruprodusei/sauserviciiidenticecucelepentrucaremarca
estenregistrat
b)unsemncare,dincauzaidentitiiorisimilitudiniicumarcanregistratiidentitiiori
similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn i de marc, genereaz riscul de
confuzienpercepiaconsumatoruluirisculdeconfuzieincludeirisculdeasocierentresemn
imarc
c)unsemnidenticorisimilarcumarcapentruprodusei/sauserviciidiferitedecelepentru
caremarcaestenregistratcndaceastadinurmadobnditunrenumenRepublicaMoldova,
iar persoana ter, n urma folosirii semnului, fr motive justificate, profit de caracterul
distinctivoriderenumelemrciisauleaduceatingereacestora.
(2) n aplicarea alin.(1), titularul mrcii poate cere s fie interzise urmtoarele aciuni ale
terilor:
a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum i utilizarea lui n calitate de
ambalaj,ncazulmrcilortridimensionale
b) oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor n aceste
scopurisau,dupcaz,oferireaoriprestareaserviciilorsubacestsemn
c)importulsauexportulproduselorsubacestsemn
d)utilizareasemnuluipedocumenteledeafaceriinpublicitate
e)multiplicarea,stocareasaucomercializareasemnuluinscopurilemenionatelalit.a)d).
f)utilizareasemnuluinreeauainternet,inclusivncalitatedenumededomen.
[Art.9al.(2),lit.f)introdusprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(3)Dreptulexclusivasupramrciiproduceefectepentruterincepndcudatapublicriin
BOPIsaucudatanscrieriinRegistrulinternaionaladatelorreferitoarelanregistrareamrcii.
Totodat,poateficerutodespgubirerezonabil,nlimitaprejudiciuluicauzat,pentruacele
fapte, svrite dup publicarea cererii de nregistrare a mrcii, care vor fi interzise dup
publicareanregistrriimrcii.Instanajudectoreascsesizatsseocupedecazulrespectivnu
poate s decid n fond atta timp, ct datele referitoare la nregistrarea mrcii nu au fost
publicate.
(4)TitularulmrciipoateplasaalturidemarcunmarcajdeavertizarenformdeliteraR,
nscris ntrun cerc, sau un text care indic faptul c marca este protejat n Republica
Moldova.
Articolul10.Limitareadreptuluiexclusiv
(1)Dreptulexclusivnuseextindeasupraelementelormrciicare,nconformitatecuprezenta
lege, nu pot fi nregistrate independent n calitate de mrci, cum ar fi termenii descriptivi,
inclusiv cei cu caracter elogios, precum i asupra elementelor grafice, prezentate prin linii
ntreruptesaupunctate,cuajutorulcrorasolicitantulindicprileprodusuluisauambalajului
carenusntrevendicatecaprialemrcii,cucondiiafolosiriiloialeaelementelormenionate
iarespectriiintereselorlegitimealetitularuluimrciiialeterilor.
[Art.10al.(1)nredaciaLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
11)ncazullimitriiprevzutelaalin.(1),marcavafiexaminatntotalitateaelementelor
sale, inclusiv a celor asupra crora nu se extinde dreptul exclusiv, n scopul stabilirii
similitudiniicualtemrci.
http://lex.justice.md/md/328048/

6/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

[Art.10al.(11)introdusprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(12) Limitarea dreptului exclusiv se poate referi doar la acele categorii de produse i/sau
serviciirevendicatencererefadecareelementelemrciinupotfinregistrateindependentn
calitatedemrci.
[Art.10al.(12)introdusprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(2)Dreptulexclusivasupramrciinuipermitetitularuluisinterzicunuitersutilizezen
activitateasaindustrialsaucomercial,nconcordancupracticileoneste:
a)propriulsunumesauadresasa
b) indicaiile referitoare la specia, calitatea, cantitatea, destinaia, valoarea, originea
geografic, timpul fabricrii produsului sau prestrii serviciului, la alte caracteristici ale
acestora
c) marca, n cazul cnd este necesar de a indica destinaia unui produs i/sau serviciu, n
specialncalitatedeaccesoriuoridepiesdetaabil.
Articolul11.Menionareamrciindicionare
Dac reproducerea unei mrci ntrun dicionar, ntro enciclopedie sau ntro lucrare de
referin asemntoare creeaz impresia c aceast marc constituie denumirea generic sau
uzual a produselor sau a serviciilor pentru care ea este nregistrat, editorul publicaiei
respective,lasolicitareatitularuluimrcii,vaasiguraca,celtrziuncepndcuediiaurmtoare,
reproducereamrciisfiensoitdemeniuneacaceastaesteomarcnregistrat.
Articolul12.Interzicereautilizriimrciinregistratepe
numeleagentuluisaureprezentantului
n cazul cnd o marc a fost nregistrat pe numele agentului sau al reprezentantului
titularului mrcii respective n una din rile Uniunii fr autorizaia titularului, acesta are
dreptul s se opun utilizrii mrcii sale de ctre agentul sau reprezentantul su, dac el nu a
autorizat aceast utilizare, cu excepia cazului cnd agentul sau reprezentantul i justific
aciunile.
[Art.12modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
Articolul13.Epuizareadreptuluiconferitdemarc
(1)Titularuluneimrcinregistratenupoatecereinterzicereautilizriidectrealtepersoane
aacesteimrcipeprodusei/sauserviciicareaufostplasatepepiaaRepubliciiMoldovadeel
nsuioricuconsimmntulsu.
(2)Prevederilealin.(1)nuseaplicncazulcndtitularularemotivetemeinicesseopun
comercializrii produselor sau prestrii serviciilor, n special cnd starea acestora este
modificatsaualteratdupplasarealorpepia.
Articolul14.Cerinefadeutilizareamrcii
(1)Dacndecursde5anidupnregistraremarcanuafcutobiectuluneiutilizriefective
n Republica Moldova pentru produsele i/sau serviciile pentru care este nregistrat sau dac
utilizareamrciiafostsuspendatpeoperioadnentreruptde5ani,titularulmrciipoatefi
deczutdindrepturileasupramrciincondiiileprezenteilegi,cuexcepiacazurilorcndexist
motiventemeiatepentruneutilizare.
[Art.12al.(1)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(2)Esteasimilatutilizriiefective:
a)utilizareamrciisuboformcarediferprinelementecenuschimbcaracteruldistinctiv
almrciinformancareaceastaafostnregistrat
b)aplicareamrciipeprodusesaupeambalajulacestoranRepublicaMoldovaexclusivn
scopulexportului.
(3)Utilizarea,cuconsimmntultitularului,amrciidectrealtepersoaneseconsiderca
utilizareefectuatdectretitular.
Seciuneaa3a.Durataprotecieimrcii.
Rennoirea,modificareaidivizareanregistrriimrcii
Articolul15.Durataprotecieimrciinregistrate
Marcasenregistreazpentruoperioadde10ani,ncepndcudatadedepozit.nregistrarea
mrciipoatefirennoitpentruperioadeconsecutivede10anioridecteoriestenecesar.
http://lex.justice.md/md/328048/

7/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

Articolul16.Rennoireanregistrriimrcii
(1) nregistrarea mrcii poate fi rennoit de ctre titular sau oricare alt persoan
mputernicit n mod expres de ctre acesta, cu condiia achitrii taxei n cuantumul i
termenelestabilite.
(2) Rennoirea poate fi solicitat n ultimele 6 luni de valabilitate a nregistrrii mrcii.
Cererea de rennoire a nregistrrii se consider depus doar dup achitarea taxei stabilite.
nregistrareapoatefirennoitipeparcursula6lunidelaexpirareadurateideprotecie,sub
rezervaachitriiuneitaxesuplimentare.
(3) nregistrarea se rennoiete numai pentru produsele i/sau serviciile pentru care a fost
solicitatrennoirea.
(4)Rennoireanregistrriivaaveaefectncepndcuziuaimediaturmtoaredateilacarea
expirattermenulpremergtorde10ani.Dateleprivindrennoireanregistrriimrciisenscriu
nRegistrulnaionalalmrcilorisepublicnBOPI.
(5)Neachitareataxeipentrurennoireanregistrriiatragedecdereatitularuluidindrepturi.
[Art.16nredaciaLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
Articolul17.Introducereamodificrilor
(1)TitularulmrciinotificAGEPIoricemodificareadatelorreferitoarelanregistrareaei.
(2)Pedurataprotecieimrcii,titularulpoatesolicita,cuplatataxeistabilite,operareaunor
modificrineesenialendatelereferitoarelamarcanregistrat,precuminuneleelementeale
mrcii, cu condiia ca asemenea modificri s nu afecteze caracterul distinctiv i imaginea de
ansambluamrcii.
(3)ModificrilenscrisenRegistrulnaionalalmrcilorsepublicnBOPI.Oricepersoan
careconsidercmodificrileoperateiafecteazdrepturilepoatecontestaacestemodificrin
termende3lunidelapublicare.
(4)Seinterzicemodificareamrciisauaelementeloreinperioadanregistrriisaurennoirii
acesteia,cuexcepiacazurilorprevzutelaalin.(2).
Articolul18.Divizareanregistrrii
(1)TitularuluneimrcipoatedivizanregistrareaprindepunerealaAGEPIauneicereriprin
care s indice c unele din produsele i/sau serviciile incluse n nregistrarea iniial vor face
obiectul uneia sau mai multor nregistrri divizionare. Produsele i/sau serviciile din
nregistrareadivizionarnutrebuiesacopereproduselei/sauserviciilermasennregistrarea
iniialamrciiiniciproduselei/sauserviciiledincelelaltenregistrridivizionare.
(2)Cerereadedivizarenuvafiadmisncazulncare:
a) a fost naintat o cerere de decdere din drepturi sau o cerere de anulare a nregistrrii
iniiale,iarprincerereadedivizaresesolicitdivizareaproduselori/sauserviciilorlacarese
refer cererea de decdere din drepturi sau cererea de anulare, pn la emiterea deciziei
definitivesaupnladatalacareprocedurarespectivsancheiatntrunaltmod
b)ocererereconvenionaldedecderedindrepturisaudeanulareafostatacatninstana
judectoreasc,iarprincerereadedivizaresesolicitdivizareaproduselori/sauserviciilorla
care se refer cererea reconvenional, pn la introducerea datelor cu privire la hotrrea
definitivainstaneijudectoretinRegistrulnaionalalmrcilor.
(3)Cerereadedivizareestensoitdedovadaachitriitaxei.
(4)CondiiiledeperfectareidedepunereacereriidedivizaresestabilescnRegulament.
(5)DivizareavaproduceefectdindatanregistrriieinRegistrulnaionalalmrcilor.
(6)Toatesolicitrileicereriledepuseitoatetaxeleaferentenregistrriiiniiale,achitate
pnladatarecepionriidectreAGEPIacereriidedivizare,sntconsideratecadepusesau
achitate pentru nregistrarea sau nregistrrile divizionare. Taxele achitate reglementar pentru
nregistrareainiialpnladatarecepionriicereriidedivizarenuserestituie.
(7)nregistrareadivizionarvapstradatadedepozitioricedatdeprioritateanregistrrii
iniiale.
Seciuneaa4a.Stingereadrepturilorasupramrcii
Articolul19.Renunarealamarc
(1)Titularul,subrezervaachitriitaxeistabilite,poatesrenunelamarcpentrutoatesau
numaipentruopartedinproduselei/sauserviciilepentrucaremarcaafostnregistrat.
http://lex.justice.md/md/328048/

8/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

(2)RenunarealamarcsedeclarnscrislaAGEPIdectretitularulmrciisaudectre
persoana mputernicit de acesta, iar drepturile asupra mrcii se sting de la data nscrierii
renunriinRegistrulnaionalalmrcilor.
(3)Renunareaestenregistratnumaicuacordultuturortitularilordedrepturireferitoarela
marc,nscriinRegistrulnaionalalmrcilor.ncazulcndafostnregistratuncontractde
licen, renunarea la marc se nscrie n Registrul naional al mrcilor numai dac titularul
mrciidemonstreazclainformatpeliceniatdespreinteniadearenunalamarc.
Articolul20.Decdereadindrepturileasupramrcii
(1)Titularulmrciiestedeczutdindrepturileasupramrciinurmauneicereridedecdere
din drepturi, depuse la judectoria n a crei jurisdicie este sediul AGEPI, sau a unei cereri
reconvenionalentroaciunedeaprareadrepturilor,depuselaaceeaiinstan,dac:
[Art.20al.(1)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
a)ndecursuluneiperioadenentreruptede5ani,frmotivejustificate,marcanuafcut
obiectul unei utilizri efective n Republica Moldova pentru produsele i/sau serviciile pentru
care a fost nregistrat totodat, nimeni nu poate cere ca titularul s fie deczut din drepturi
dac, n perioada de la expirarea termenului indicat pn la depunerea cererii de decdere din
drepturi sau a cererii reconvenionale, marca a fcut obiectul unui contract de cesiune sau de
licen ori obiectul unei nceperi sau a unei reluri de utilizare real cu toate acestea, dac
nceperea sau reluarea utilizrii mrcii a avut loc cu 3 luni nainte de depunerea cererii de
decdere sau a cererii reconvenionale, termenul respectiv ncepnd cel mai devreme la
expirareaperioadeinentreruptede5anideneutilizare,utilizareanuesteluatnconsideraren
cazulcndpregtirilepentruncepereasaupentrureluareautilizriiauintervenitnumaidupce
titularulaaflatccerereadedecderesaucerereareconvenionalarputeafidepusperioada
cuprins ntre data depunerii cererii i data emiterii deciziei de nregistrare nu se include n
termenulde5ani
[Art.20al.(1),lit.a)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
b) prin activitatea sau prin inactivitatea titularului, marca a devenit denumire uzual n
comerulcuunprodusi/saucuunserviciupentrucareafostnregistrat
c)nurmautilizriimrciidectretitularulacesteiasaucuconsimmntullui,marcapoate
induce n eroare consumatorul, n special n ceea ce privete natura, calitatea sau proveniena
geograficaproduselori/sauaserviciilorpentrucareafostnregistrat.
d)afostretraspermisiuneadefolosireadenumiriioficialesauistoriceastatuluinmarcade
produsi/sauserviciu,nconformitateculegislaia.
[Art.20al.(1),lit.d)introdusprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(11)Sarcinaprezentriiprobelorprivindutilizareaefectivamrciirevinetitularuluimrcii.
[Art.20al.(11)introdusprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(2) n cazul n care motivul decderii din drepturi este valabil numai pentru o parte din
produsele i/sau serviciile pentru care marca a fost nregistrat, titularul este declarat deczut
dindrepturinumaipentruproduselei/sauserviciilerespective.
(3)Decdereadindrepturiproduceefectejuridicedeladatarmneriidefinitiveahotrrii
judectorieinacreijurisdicieestesediulAGEPI.
[Art.20al.(3)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
Articolul21.Motiveabsolutedenulitate
(1)Marcaestedeclaratnulnurmauneicererideanulare,depuselajudectorianacrei
jurisdicie este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenionale ntro aciune de aprare a
drepturilor,depuselaaceeaiinstan,dac:
[Art.20al.(1)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
a)afostnregistratcontrarprevederilorart.7
[Art.20al.(1),lit.a)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
b) solicitantul a acionat cu reacredin n momentul depunerii cererii de nregistrare a
mrcii.
Marca se consider ca fiind nregistrat cu reacredin n cazul n care, la momentul
depunerii cererii de nregistrare a ei, solicitantul tia sau putea ti c pe piaa Republicii
Moldova se utilizeaz o asemenea marc, cu buncredin, de ctre alt persoan, pentru
http://lex.justice.md/md/328048/

9/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

produse i/sau servicii identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depus spre
nregistrare ori c snt promovate sau se negociaz promovarea/plasarea produselor i/sau
serviciilor identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depus spre nregistrare
marcatecuoasemeneamarc,careesteanterioaricarebeneficiazdeprotecieisebucur
de renume cel puin ntrun stat parte la Convenia de la Paris sau la Acordul de instituire a
OrganizaieiMondialeaComerului,iarprinutilizareamrciinregistratesecreeazunriscde
confuziecumarcaanterioarsaufrmotivejustificateseprofitderenumeleacesteia.
Laanulareamrciipemotivulnregistrriieicu
reacredin se va ine cont n special de faptul dac marca nregistrat este utilizat pentru
produsecaregenereazconflictcuoaltmarcsaudactitularulmrciinregistrateutilizeaz
marcadoarnscopdeblocaj.
[Art.20al.(1),lit.b)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(2)Omarcnregistratcontrarprevederilorart.7alin.(1)lit.b),c)saud)nupoatefideclarat
nul dac, n urma utilizrii, ea a dobndit, dup nregistrare, un caracter distinctiv pentru
produselei/sauserviciilepentrucareafostnregistrat.
(3) n cazul n care motivul nulitii vizeaz numai o parte din produsele i/sau serviciile
pentru care marca a fost nregistrat, nulitatea mrcii poate fi declarat numai n privina
produselori/sauserviciilorrespective.
Articolul22.Motiverelativedenulitate
(1)Marcaestedeclaratnulnurmauneicererideanulare,depuslajudectorianacrei
jurisdicie este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenionale ntro aciune de aprare a
drepturilor,depuslaaceeaiinstan,incazulncare:
a)existomarcanterioarmenionatlaart.8alin.(2)isendeplinesccondiiileprevzute
laalin.(1)dinarticolulrespectiv
b)existundreptanteriormenionatlaart.8alin.(3)isendeplinesccondiiileprevzutela
alineatulrespectiv
c) exist o marc nenregistrat sau un drept anterior, menionate la art. 8 alin. (4), i se
ndeplinesccondiiileprevzutelaalineatulrespectiv.
[Art.22al.(1)nredaciaLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(2) Marca nu poate fi declarat nul dac titularul unui drept menionat la alin.(1) ori
succesorul de drepturi al acestuia sau, dup caz, autoritatea abilitat cu ocrotirea valorilor
culturalealestatuluiiexprimconsimmntulexprespentrunregistrareaacesteimrcipn
ladepunereacereriideanularesauacereriireconvenionale.
(3)Titularulunuiadindrepturilemenionatelaalin.(1),careacerutanterioranulareamrcii
sauadepusocererereconvenionalntroaciunedeaprareadrepturilor,nupoatedepuneo
noucereredeanularesauonoucererereconvenionalbazatpeunaltdreptdintreacestea,
pecarearfipututslinvocensprijinulprimeicereri.
(4)Dacmotivulnulitiivizeaznumaiopartedinproduselei/sauserviciilepentrucare
marcaafostnregistrat,nulitateamrciipoatefideclaratnumainprivinaproduselori/sau
serviciilorrespective.
Articolul23.Limitareadrepturilorprininaciunea
titularului
(1) Titularul unei mrci anterioare menionate la art.8 alin.(2) sau al oricrui alt drept
anterior menionat la art. 8 alin. (3) sau (4), care a tolerat cu buntiin timp de 5 ani
consecutiviutilizareauneimrciposterioarenRepublicaMoldova,numaiaredreptul,nbaza
mrciisaleanterioaresauadreptuluianterior,sdepunocereredeanulareinicisseopun
utilizrii mrcii posterioare pentru produsele i/sau serviciile pentru care marca posterioar a
fost utilizat, cu excepia cazurilor cnd nregistrarea mrcii posterioare a fost fcut cu rea
credin.
[Art.23al.(1)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(2) n cazurile menionate la alin.(1), titularul mrcii posterioare nu poate s se opun
utilizriidreptuluianterior,chiardacacestdreptnumaipoatefiinvocatmpotrivamrciisale.
Articolul24.Efecteledecderiidindrepturiiale
nulitiimrcii
(1) n cazul n care titularul este deczut din drepturi n totalitate sau n parte, efectele
http://lex.justice.md/md/328048/

10/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

(1) n cazul n care titularul este deczut din drepturi n totalitate sau n parte, efectele
nregistrrii mrcii, prevzute de prezenta lege, nceteaz n aceeai msur ncepnd cu data
depuneriicereriidedecderedindrepturisauacereriireconvenionale.Lacerereauneiadintre
pri,instanajudectoreascpoatestabiliodatanterioarlacareaintervenitunadincauzele
decderiidindrepturi.
(2)ncazulncareomarcafostdeclaratnulntotalitatesaunparte,seconsiderc
efectelenregistrriimrcii,prevzutedeprezentalege,nusauprodusnaceeaimsurdela
datadedepozit.
(3) Sub rezerva aplicrii prevederilor legale privind fie aciunile de compensare a
prejudiciului cauzat din neglijena sau din lipsa de buncredin a titularului mrcii, fie
mbogirea nentemeiat, efectul retroactiv al decderii din drepturi sau al nulitii mrcii nu
afecteaz:
a)deciziiledefinitiveprivindnclcareadrepturilor,executatepnlaadoptareadecizieide
decderedindrepturisaudenulitate
b)contractelencheiateanterioradoptriidecizieidedecderedindrepturisaudenulitaten
msura n care acestea au fost executate pn la adoptarea deciziei respective totodat, din
motive de echitate, poate fi cerut restituirea, ntro msur justificat de circumstane, a
sumelorpltitentemeiulcontractului.
Seciuneaa5a.Transmitereadrepturilorasupramrcii
Articolul25.Transmitereadrepturilor
(1)Drepturileasupramrciipotfitransmiseintegralsauparialprincesiune,princontractde
licen,precumiprinsuccesiune.
(2) Marca poate face obiectul unui gaj, al altor drepturi reale, precum i al unei executri
silite.
(3) Gajul mrcilor se nregistreaz n Registrul garaniilor reale mobiliare conform
prevederilorLegiicuprivirelagaj.AltedrepturiasupramrcilorsenregistreaznRegistrul
naional al cererilor de nregistrare a mrcilor sau Registrul naional al mrcilor i devin
opozabilefadeteridinmomentulnregistrrii,iardateledespreacestedrepturisepublicn
BOPI.
[Art.25 al.(3) n redacia LP173 din 25.07.14, MO231237/08.08.14 art.531 n vigoare
08.11.14]
(4) Deciziile privind nscrierea cesiunii sau licenei n Registrul naional al cererilor de
nregistrareamrcilorsaunRegistrulnaionalalmrcilorpotficontestatelaAGEPIntermen
de30deziledelapublicareadatelormenionatelaalin.(3).
[Art.25al.(4)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(5)Contracteledecesiuneidelicen,menionatelaalin.(1),saualtedocumenteanexate
cereriidenregistrareaacestorcontractesntdeschiseinspectriipublicedoarcuacordulexpres
al prilor contractante sau n temeiul hotrrii instanei judectoreti, cu excepia cazurilor
prevzutedelegislaianvigoare.
[Art.25al.(5)introdusprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
Articolul26.Contractuldecesiuneitransferul
(1)Princontractdecesiuneadrepturilorasupramrcii,titularuluneimrci(cedent)transmite
drepturile sale asupra mrcii unei alte persoane (cesionar). Drepturile asupra mrcii pot fi
transmiseprincesiuneoricndpedurataprotecieimrcii.
(2)Marca,independentdetransferulntreprinderii,poateficesionatpentrutoatesaupentru
opartedinproduselei/sauserviciilepentrucareestenregistrat.
(3)Transferulntreprinderiintotalitateimpliccesiuneamrcii.Excepiefaccazurilecnd
existuncontractceprevedealtfelsaucndacestfaptrezultclardincircumstane.Dispoziia
ncauzseaplicobligaieicontractualedetransferalntreprinderii.
(4) Fr a aduce atingere alin.(3), contractul de cesiune a mrcii va fi perfectat n scris i
semnatdeprilecontractante,cuexcepiacazuluicndcesiunearezult
dintrohotrrejudectoreasc.ncazcontrar,cesiuneaestenul.
(5)AGEPIvarefuzanregistrareacontractuluidecesiunencazulcndesteevidentc,n
urmacesiunii,marcavagenerarisculinduceriineroareaconsumatorului,nspecialnceeace
http://lex.justice.md/md/328048/

11/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

privete natura, calitatea sau originea geografic a produselor i/sau a serviciilor pentru care
estenregistrat,cuexcepiacazuluicndcesionarulacceptslimitezenregistrareamrciila
produselei/sauserviciilenprivinacroranuvaexistarisculinduceriineroare.
[Art.26al.(5)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(6) n cazul n care o marc este nregistrat pe numele agentului sau al reprezentantului
titularului mrcii respective n una din rile Uniunii fr autorizaia titularului, acesta are
dreptul s ceara transferul nregistrrii n favoarea sa, cu excepia cazului cnd agentul sau
reprezentantulijustificaciunile.
[Art.26al.(6)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(7)Prezentularticolseaplicicererilordenregistrareamrcilor.
Articolul27.Contractuldelicen
(1)Marcapoatefaceobiectullicenelorexclusivesauneexclusivepentrutoatesaupentruo
parte din produsele i/sau serviciile pentru care este nregistrat. Prin contract de licen,
titularul mrcii nregistrate (liceniar) transmite dreptul de utilizare a acesteia oricrei alte
persoane(liceniat),rezervnduidreptuldeproprietateasupramrcii.
(2) Licena poate fi acordat liceniatului, solicitnduise sau nu s plteasc venituri
liceniarului.
(3)Contractuldelicenvaincludeclauzacaproduseleliceniatului,dupcalitatealor,snu
fie inferioare celor ale liceniarului i c liceniarul va exercita controlul ndeplinirii acestei
clauze.
(4) Nu se admite includerea n contractul de licen a practicilor sau a condiiilor ce pot
genera o folosin abuziv a drepturilor asupra mrcii, avnd un efect prejudiciabil asupra
concurenei pe piaa respectiv, cum ar fi clauza transmiterii obligatorii de ctre liceniat a
informaieitehniceliceniarului,condiiicaresmpiedicecontestareavaliditiioriprezentarea
unuipachetobligatoriudecondiiialelicenierii.
(5) Titularul mrcii poate invoca drepturile conferite prin nregistrarea mrcii mpotriva
liceniatuluicareacioneazcontrarprevederilorcontractuluidelicenprivinddurataacestuia,
formancaremarcanregistratpoatefifolosit,naturaproduselorsauserviciilorpentrucarese
acord licena, teritoriul pentru care poate fi aplicat marca ori privind calitatea produselor
furnizatesauaserviciilorprestatedeliceniat.
[Art.27al.(5)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(6)Fraaduceatingereclauzelorcontractuluidelicen,liceniatulpoateiniiaoprocedur
deaprareadrepturilorasupramrciidoarcuconsimmntultitularuluiacesteia.Titularulunei
licene exclusive poate iniia o astfel de procedur n cazul n care, dup somaie, titularul
mrciinuaintentatelnsuioasemeneaaciunentermenulprescris.
(7) Pentru a obine despgubirea prejudiciului suportat, orice liceniat este n drept s
intervinncadrulaciuniideaprareadreptuluilamarc,iniiatedetitularulmrcii.
CapitolulIII
NREGISTRAREAMRCII
Seciunea1.Cerereadenregistrareamrcii
Articolul28.Depunereacereriidenregistrare
(1)CerereadenregistrareamrciisedepunelaAGEPIdectreoricepersoanfizicsau
juridicitrebuiessereferelaosingurmarc.
(2)nregistrareauneimrcipoateficerutnmodindividualsauncomundepersoanefizice
sau juridice. n cazul n care dou sau mai multe persoane depun o cerere de nregistrare a
mrcii,dupnregistraremarcadevineproprietatecomunconformlegislaieicivile.
(3)Cerereasedepunepeunformulartip,aprobatdeAGEPI,nlimbadestat.Documentele
anexate la cerere se prezint n limba de stat. n cazul n care documentele anexate snt
perfectatenoaltlimb,traducerealornlimbadestatseprezintntermende2lunidela
datadepuneriicererii.
[Art.28al.(3)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(4) Cererea se depune prin orice modalitate acceptat de AGEPI, n conformitate cu
prevederileRegulamentului.
Articolul29.Reprezentarea
http://lex.justice.md/md/328048/

12/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

(1)Persoanelefizicesaujuridicecareaudomiciliulsausediulprincipal,sauontreprindere
industrial ori comercial efectiv i funcional n Republica Moldova acioneaz n faa
AGEPIpersonalsauprinintermediulunuireprezentant,mputernicitprintroprocur.
(2) Persoanele fizice sau juridice care nu au nici domiciliul, nici sediul principal, nici o
ntreprindere industrial ori comercial efectiv i funcional n Republica Moldova vor fi
reprezentate n faa AGEPI, n orice procedur stabilit de prezenta lege, de un mandatar
autorizat,mputernicitprintroprocur.
(21) n cazul n care o persoan juridic menionat la alin. (2) este afiliat cu o persoan
juridicmenionatlaalin.(1),primapoateacionanfaaAGEPIprinintermediulpersoanei
afiliatesaualreprezentantuluiacesteia,mputernicitprintroprocur.
[Art.29al.(21)introdusprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(3) Mandatarii autorizai activeaz n conformitate cu regulamentul privind activitatea
acestora,aprobatdeGuvern.
Articolul30.Cerereadenregistrare
(1)Cerereadenregistrareauneimrci,coninndelementeleprevzutelaalin.(2),constituie
depozitulcererii.
(2)Cerereadenregistrareamrcii,redactatnlimbadestat,vaconine:
[Art.30al.(2)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
a)indicaiaexplicitsauimplicitdesolicitareanregistrriimrcii
b)indicaiicarespermitstabilireaidentitiisolicitantului(numele/denumireaiadresa
solicitantului)
c) indicaii care s permit AGEPI s ia legtura cu solicitantul sau, dup caz, cu
reprezentantulautorizatalacestuia
d) o reproducere, suficient de clar, pentru semnele menionate la art. (5) lit. a), a cror
nregistraresesolicit,i/sauodescrieredetaliat,pentrusemnelemenionatelaart.5lit.b),ce
nu pot fiprezentate grafic, nsoitde mostre saudeo imprimareaudiosauvideo(mecanic,
magnetic,digital,opticetc.)carespermitreproducereamrcii
[Art.30al.(2),lit.d)nredaciaLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
e)listaproduselori/sauserviciilorpentrucaresesolicitnregistrareamrcii
f)dovadaachitriitaxeidedepunereacereriincuantumulstabilit.
[Art.30al.(2),lit.f)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(3)Cerereavaconinemeniuniexpresencazulcnd:
a)solicitantulrevendicunasaumaimulteculoricaelementdistinctivalmrcii
b)marcaestetridimensionalsaudealttipdectcelverbalsaufigurativ.
(4)Cerereavaconine,dupcaz:
a)otransliterareamrciisauaunorprialeacesteia
b)otraducereamrciisauaunorprialeacesteia.
(5)Cerereavaconine,deasemenea,datereferitoarelacalitateasolicitantului,prevzutede
Regulament.
(6)Cerereadenregistrareamrciidepuspentrumaimulteclasedeprodusei/sauservicii,
pe lng taxa de examinare a cererii de nregistrare a mrcii pentru o clas de produse i/sau
servicii, implic plata unei taxe suplimentare de examinare pentru fiecare clas de produse
i/sauservicii,depinduna.
(7)Condiiiledeperfectareidedepunereacereriidenregistrareamrciisestabilescn
Regulament.
Articolul31.Datadedepozit
Dat de depozit este data la care solicitantul a depus la AGEPI cererea de nregistrare a
mrciicurespectareaprevederilorart.30alin.(2).
[Art.32abrogatprinLP20din23.02.12,MO7680/20.04.12art.247]
Seciunea11
Constatareanotorietiimrcii
1
Articolul32 .Proteciamrciinotorii
(1)Marcapoatefirecunoscutcafiindnotorienurmauneicererideconstatareanotorietii,
http://lex.justice.md/md/328048/

13/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

depuslajudectorianacreijurisdicieestesediulAGEPI,sauauneicererireconvenionale
ntroaciunedeaprareadrepturilor,depuslaaceeaiinstan.
[Art.321al.(1)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(2)Mrciinotoriiiseacordproteciejuridicnconformitatecuprezentalege.
(3)Duratadeprotecieamrciinotoriiestenelimitat.
Articolul322.Depunereacereriideconstatare
anotorietiimrcii
(1)ncazulapariieiunuiconflictreferitorlaomarclargcunoscutnRepublicaMoldova
ncadrulunuisegmentdepublicvizat,persoanainteresatcareutilizeazcubuncredinn
activitateasacomercialaceastmarcpoatedepuneocereredeconstatareanotorietiimrcii
la judectoria n a crei jurisdicie este sediul AGEPI, n conformitate cu prevederile art. 166
dinCoduldeprocedurcivil.
[Art.322al.(1)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(2) Cererea trebuie s se refere la o singur marc. O singur marc se consider semnul
utilizatntocmaintrunansambluconcretdeelemente.
(3)nsensulalin.(1),prinsegmentdepublicvizatseneleg:
a)consumatoriiactualii/sauconsumatoriipotenialiaiproduselori/sauaiserviciilorpentru
caresefolosetemarca
b)specialitiinramurarespectiv
c)persoaneleimplicatenreelelededistribuieaproduselori/sauaserviciilorpentrucarese
folosetemarca
d) reeaua de afaceri al cror obiect l constituie produsele i/sau serviciile pentru care se
folosetemarca(importatori,liceniai,vnztoriangroetc.).
Articolul323.Cuprinsulcereriideconstatare
anotorietiimrcii
Pe lng cele prevzute la art. 166 din Codul de procedur civil, cererea de constatare a
notorietiimrciitrebuiesconin:
a) solicitarea de constatare a notorietii mrcii cu indicarea datei de la care aceast
constataresesolicit
b) numele, prenumele, adresa i semntura solicitantului, n cazul unei persoane fizice
denumirea,sediulisemnturaconductorului,ncazuluneipersoanejuridice
c)numele,prenumele,adresaisemnturamandataruluiautorizat/reprezentantului,ncazul
depuneriicereriiprinintermediullor
d)descriereamrcii,dacestenregistrat,saudescriereasemnuluicaresepretindecpoate
firecunoscutcamarcnotorie
e) produsele i/sau serviciile pentru care se utilizeaz marca, grupate conform claselor
clasificriiinternaionaleaproduseloriaserviciilor
f)culoarea/culorilemrcii,ncazulncareacesteaconstituieunelementdistinctivalmrcii
g)numrulcertificatuluidenregistrare,dacsesolicitconstatareanotorietiiuneimrci
nregistrate.
Articolul324.Materialeleanexatelacererea
deconstatareanotorietiimrcii
Lacerereadeconstatareanotorietiimrciiseanexeaz:
a) documente ce conin informaii despre factorii n a cror baz se poate face concluzia
desprenotorietateasemnului,inclusivdespre:
graduldecunoatereasemnuluipepiadectresegmentuldepublicvizat
durata(nceputuliperioada),gradulintindereageograficaoricreiutilizriasemnului
durata, gradul i ntinderea geografic a activitii de promovare a semnului respectiv,
inclusivpublicitateaiprezentarealaiarmaroacesauexpoziiiaproduselori/sauaserviciilor
marcatecuacesta
durataintindereageograficaoricreinregistrriasemnuluii/sauaoricreicereride
nregistrarealui,nmsurancarereflectutilizareasaurecunoatereaacestuisemn
raportuldeevaluarecaredeterminvaloareamrcii
http://lex.justice.md/md/328048/

14/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

rezultatulsondajelorefectuatedesolicitant
oricealteinformaiisuplimentare
b)reproducereagraficsaufotograficamrcii,prezentatnculoareasauncombinaiade
culori n care se solicit constatarea notorietii mrcii, cu imagine de o calitate ireproabil,
claridistinct
c)reproducereagraficsaufotograficamrciinvederegeneralidinmaimultevederi,
diferite,dacsesolicitconstatareanotorietiimrciitridimensionale
d) mostra etichetei (n mrime natural), dac se solicit constatarea notorietii mrcii n
etichet
e)procura,ncazuldepuneriicereriiprinmandatarautorizat/reprezentant
[Art.324lit.f)abrogatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
[Art.324lit.g)abrogatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
Articolul325.Criteriiledeconstatareanotorietii
mrcii
(1)NotorietateamrciipeteritoriulRepubliciiMoldovaseconstatntemeiulurmtoarelor
criterii:
a) marca este recunoscut de ctre consumatorii actuali i/sau cei poteniali ai produselor
i/sau ai serviciilor pentru care se utilizeaz ori de ctre persoanele implicate n asigurarea
reelelordedistribuieaproduselori/sauaserviciilorpentrucareseutilizeazmarca,oride
cercurile de afaceri n care snt implicate produsele i/sau serviciile pentru care se utilizeaz
marca, iar impresia despre nivelul calitii produselor i/sau a serviciilor se asimileaz cu (se
referla)marcadinarsaudepepiaamondial
b)marcaposedungradnaltdedistinctivitate,inerentsaudobnditcarezultatalutilizrii
intensive
c)marcaestelargcunoscutpeteritoriulRepubliciiMoldova,inclusivdinpublicitate
d)marcaposedvaloarecomercialcarezultatalfolosiriindelungateiintensivenarsau
pepiaamondial.
(2)Laadoptareahotrriideconstatareanotorietiimrcii,pelngcriteriilenominalizatela
alin.(1),potfiluatenconsiderareialtecriteriirelevantepentruomarcnotorie,nereflectate
nprezentularticol.
Articolul326.Examinareacereriideconstatare
anotorietiimrcii
(1) La examinarea cererii de constatare a notorietii mrcii se verific datele prezentate
conformprevederilorart.323325.
(2) La stabilirea notorietii mrcii nu pot fi cerute n calitate de condiii obligatorii
urmtoarele:
a) marca respectiv s fie nregistrat sau depus spre nregistrare pe teritoriul Republicii
Moldova
b)marcasolicitatsfierecunoscutcafiindnotorie,nregistratsaudepussprenregistrare
noricealtstatdectRepublicaMoldova
c)marcasfiebinecunoscutdectrepublicullargdinRepublicaMoldova.
(3) Sondajul se efectueaz pe un eantion reprezentativ n raport cu segmentul de public
vizat. Aria geografic a sondajului i mrimea eantionului se stabilesc n funcie de
caracterul/specificulproduselori/saualserviciilorpentrucaresefolosetemarca.
(4) La stabilirea notorietii mrcii pentru produsele cu destinaie tehnic trebuie s fie
chestionaiconsumatoriiproduselorrespective(attdincerculproductorilor,ctidinreeaua
de comer). Astfel, este necesar ca nu mai puin de 60% din numrul acestor respondeni s
cunoascmarcarespectiv.
(5) La stabilirea notorietii mrcii pentru produsele de consum curent trebuie s fie
chestionatconsumatorulmediu(lundusenconsiderarevrsta,sexul,studiile,stareasocial
i material, legtura cu produsul marcat), precum i specialiti din ramura respectiv a
industrieiiacomerului.Astfel,estenecesarcamajoritatearespondenilorscunoascmarca
respectiv.
(6)ncadrulsondajului,respondeniitrebuiesrspund:
http://lex.justice.md/md/328048/

15/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

(6)ncadrulsondajului,respondeniitrebuiesrspund:
a)daccunoscmarcarespectiv
b)careestetitularulmrciisauproductorulprodusuluimarcatcuoastfeldemarc
c)delacedatcunoscmarca
d)cumapreciazmarca(leestebinecunoscut,cunoscut,slabcunoscut,necunoscut)
e)cumapreciazprodusul(esteexcelent,foartebun,bun,mediu,nesatisfctoretc.)
f)laaltentrebrirezonabileceindedomeniuldecunoatereamrcii.
(7) Nu poate fi constatat notorietatea mrcii n cazul n care exist cel puin una din
urmtoarelecondiii:
a)dovezileprezentatedectresolicitant,inclusivvalorileparametrilorfixailaalin.(3)(5),
nucorespundcerinelorstabilitenprezentaseciune
b) exist o marc identic ori similar care poate fi confundat cu marca solicitantului,
nregistratsaudepussprenregistrarepenumeleuneialtepersoanepentruaceleaiproduse
oriservicii,cuoprioritateanterioardateidelacaresesolicitconstatareanotorietiimrcii
c)marcasatransformatndenumireuzual
d)marcacontravineordiniipublicesaubunelormoravuri.
Articolul327.Hotrreprivindconstatarea
notorietiimrcii
(1)nfunciederezultatulexaminriicereriideconstatareanotorietiimrciiseadopto
hotrreprivindconstatareanotorietiimrciisaurespingereacereriideconstatareanotorietii
mrcii.
(2) Hotrrea privind constatarea notorietii mrcii se comunic AGEPI pentru ca marca
recunoscutnotoriesfienscrisnRegistrulmrcilornotorii.
(3)DatelenscrisenRegistrulmrcilornotoriisepublicnBOPIntermende3lunidela
dataadoptriihotrriiprivindconstatareanotorietiimrcii.
[CapitolulIIIsecunea11introdusprinLP20din23.02.12,MO7680/20.04.12art.247]
Seciuneaa2a.Prioritatea
Articolul33.Dreptuldeprioritate
(1)Oricepersoancareadepusreglementarocereredenregistrareauneimrcintrunstat
sau pentru un stat parte la Convenia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaiei
MondialeaComerului,dupcaz,orisuccesoruldedrepturialacesteipersoanebeneficiaz,la
depunerea n AGEPI a cererii de nregistrare a aceleiai mrci pentru produse i/sau servicii
identice cu sau cuprinse n cele pentru care a fost depus cererea, de un drept de prioritate
pentruuntermende6luni,ncepndcudatadedepozitaprimeicereridenregistrareamrcii.
(2)Dreptuldeprioritatevafirecunoscutpentruoricedepozitcarearevaloareaunuidepozit
naional reglementar, conform legislaiei naionale a statului n care a fost constituit sau
conformacordurilorbilateraleorimultilaterale.
(3) Va fi considerat ca prim cerere, a crei dat de depozit va fi punctul de plecare al
termenului de prioritate, o cerere ulterioar, depus la AGEPI, pentru aceeai marc pentru
produsei/sauserviciiidenticecuceledintroprimcerereanterioarcucondiiaca,ladatade
depozitacereriiulterioare,cerereaanterioarsfifostretras,abandonatsaurespinsfrs
fifostsupusexamenuluipublicifrsfilsatssubzistecarevadrepturivalabile,precumi
snuficonstituitnctemeiderevendicareadreptuluideprioritate.Cerereaanterioarnuva
maiputeaconstitui,nacestcaz,temeipentrurevendicareadreptuluideprioritate.
(4) n cazul cnd primul depozit al cererii a fost efectuat ntrun stat care nu este parte la
Convenia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaiei Mondiale a Comerului,
prevederile alin.(1)(3) se aplic doar n msura n care legislaia statului respectiv acord, n
baza unui prim depozit efectuat la AGEPI, dreptul de prioritate n aceleai condiii i avnd
aceleaiefectecaceleprevzutenprezentalege.
Articolul34.Efectuldreptuluideprioritate
Prinefectuldreptuluideprioritate,datadeprioritateseconsidercadatdedepozitacererii
denregistrareamrciinscopulstabiliriianterioritiidrepturilor.
Articolul35.Prioritateadeexpoziie
(1)ncazulncaresolicitantuliaprezentat,submarcadepus,produselei/sauserviciilen
http://lex.justice.md/md/328048/

16/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

cadruluneiexpoziiiinternaionale,ladepunereacereriidenregistrareamrciielpoateinvoca
dreptul de prioritate n sensul art.34, ncepnd cu data primei prezentri a produselor i/sau
serviciilor la expoziie, cu condiia depunerii cererii de nregistrare n termen de 6 luni de la
dataprimeiprezentriaproduselori/sauserviciilorsubmarcarespectiv.
(2) O expoziie se consider internaional dac este organizat n mod oficial, dac la ea
particip productori i prestatori de servicii din mai multe state i dac informaia despre
aceastexpoziieafostaduslacunotinpubliculuinmodulcorespunztor.
(3) Prioritatea de expunere acordat conform alin.(1) din prezentul articol nu prelungete
termenuldeprioritateprevzutlaart.33alin.(1).
Articolul36.Invocareaprioritii
(1) Solicitantul care dorete s se prevaleze de dreptul de prioritate conform prevederilor
art.33 sau 35 este obligat s dea o declaraie de prioritate odat cu depunerea cererii de
nregistrare a mrcii sau n termen de 2 luni de la data de depozit a cererii i s prezinte, n
termendecelmult3lunidelaaceastdat,documentelecareconfirmlegitimitateauneiastfel
decerine,cucondiiaachitriitaxeistabilite.
(2) Actele care confirm legitimitatea invocrii dreptului de prioritate vor fi nsoite de o
copie a cererii iniiale i de o traducere a acesteia n limba de stat sau, n cazul prioritii de
expoziie, de dovada prezentrii n expoziie a produselor sau serviciilor sub marca a crei
nregistrareestesolicitat.
[Art.36al.(2)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(3)ncazulncareseinvocctevaprioritinaceeaicerere,taxaseachitpentrufiecare
prioritateinvocat.
Seciuneaa3a.Proceduradenregistrare
Articolul37.Examinarearespectriicondiiilorde
depunereacereriidenregistrare
(1) n termen de o lun de la data depunerii cererii de nregistrare, AGEPI examineaz
ndeplinireacondiiilorprevzutelaart.30alin.(2)pentruatribuireauneidatededepozit.
(2)nurmaexaminriiefectuatenconformitatecualin.(1),AGEPI:
a)atribuiedatdedepozit,nconformitatecuart.31,ncazulncareseconstatccererea
denregistrareamrciintrunetecondiiiledeacordareauneidatededepozitdeasemenea,
atribuiedatadedepozit,nconformitatecuart.31,ncazulncaretaxadedepunereacereriinu
a fost achitat sau a fost achitat parial, cu condiia ca taxa sau diferena fa de cuantumul
stabilit s fie achitat n termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii cererii de
nregistrare
[Art.37al.(2),lit.a)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
b)notificsolicitantuluiiregularitileconstatateiiacordpentruremedierealoruntermen
de2lunideladatadepuneriicereriincazulncareseconstatccerereadenregistrarea
mrciinuntrunetecondiiiledeacordareauneidatededepozit.
(3)nurmanotificriiconformalin.(2)lit.b),AGEPI:
a)atribuiedatadedepozitladatalacareaufostremediatetoateiregularitilencazulncare
solicitantulremediaziregularitileconstatatentermenulprescris
b)considercerereadenregistrarenedepus,faptcareestenotificatsolicitantului,ncazuln
careacestanuremediaziregularitileconstatatentermenulprescris.
(4) AGEPI nscrie n Registrul naional al cererilor de nregistrare a mrcilor datele
referitoare la cererea creia ia fost atribuit data de depozit, fapt care este notificat
solicitantului.
(5)ntermendeolundeladatanscrieriidatelorreferitoarelacererenRegistrulnaional
alcererilordenregistrareamrcilor,AGEPIexamineazdaccerereadenregistrareamrcii
ndeplinetecelelaltecondiiidedepunere,prevzutedelegeideRegulament.
(6)nurmaexaminriiefectuatenconformitatecualin.(5),AGEPI:
a)acceptcerereanvedereapublicriincazulcndconstatccerereantrunetecondiiile
prevzutelaalin.(5)
b) notific solicitantului iregularitile constatate ii cere s le remedieze n termenele
prevzutedeRegulamentncazulcndconstatccerereanuntrunetecondiiileprevzutela
http://lex.justice.md/md/328048/

17/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

alin.(5).
(7) Dac, n urma notificrii fcute conform alin.(6) lit.b), solicitantul nu remediaz
iregularitile constatate n termenele prescrise, cererea se consider retras, fapt care este
notificatsolicitantului.
(8) Dac solicitantul, n urma notificrii fcute conform alin.(6) lit.b), nu remediaz n
termenele prescrise iregularitatea ce const n neplata taxei de examinare, se consider c
cerereaafostretras(cuexcepiacazuluicndcerereacadesubincidenaart.30alin.(6)ieste
clar ce clase de produse i/sau servicii snt prevzute a fi acoperite de suma pltit pentru
examinareacererii),faptcareestenotificatsolicitantului.
(9)Nerespectareadispoziiilorceinderevendicareaprioritiiatragepierdereadreptuluide
prioritateprivindcererea.
Articolul38.Publicareacereriidenregistrare
n cazul n care condiiile stabilite la art.37 alin.(6) lit.a) snt ndeplinite, cererea de
nregistrareamrciisepublicncelmult3lunideladatadedepozit.
Articolul39.Observaiileterilor
(1)ntermende3lunideladatapublicriicereriidenregistrareamrcii,oricepersoan
fizic sau juridic, precum i orice grup de fabricani, productori, prestatori de servicii,
comerciani sau consumatori poate prezenta n scris la AGEPI observaii motivate privind
necesitatea de a refuza nregistrarea mrcii, i anume n baza art.7. Persoanele care prezint
observaiinudobndesccalitateadepartencadrulprocedurilordesfuratelaAGEPI.
(2)Observaiilespecificatelaalin.(1)sntnotificatesolicitantuluicare,ntermende2lunide
ladatanotificrii,vaputeasiexpunpunctuldevedere.ncazulncaresolicitantulnuiva
expune punctul de vedere n termenul menionat, observaiile vor fi examinate n baza
materialelorexistente.
Articolul40.Opoziia
(1)ntermende3lunideladatapublicriicereriidenregistrareamrcii,oricepersoan
interesatpoateformulaoopoziielanregistrareamrciipemotivcnregistrareaacesteiaar
trebuirefuzatnbazaprevederilorart.8i/sau,dupcaz,art.7.
[Art.40al.(1)nredaciaLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(2)Opoziiilanregistrareamrciipotfiformulate,deasemenea,ntermende3lunidela
datapublicriimodificrilorncerereadenregistrareamrcii,ncazulcndacestemodificri
sereferlareproducereamrciisaulalistadeprodusei/sauservicii.
(3)OpoziiaargumentatvafiprezentatnscrislaAGEPI.Opoziiaseconsiderdepus
numaidupachitareataxeistabilite.Persoanacareaformulatopoziiapoateprezenta,ntermen
deolundeladatadepuneriiacesteia,doveziiargumentesuplimentarensusinereaopoziiei.
(4)Opoziiilemenionatenprezentularticolsntnotificatesolicitantuluicare,ntermende2
luni de la data primirii notificrii, va putea si expun punctul de vedere. n cazul n care
solicitantulnuivaexpunepunctuldevederentermenulmenionat,opoziiilevorfiexaminate
nbazamaterialelorexistente.
[Art.40al.(4)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
Articolul41.Examinareadefond
(1)ntermende3lunideladataexpirriiperioadeideprezentareaobservaiilorteriloria
opoziiilor,AGEPIefectueazexaminareadefondacereriinvederearespectriicondiiilorde
protecieamrcii,subrezervaachitriitaxelorstabilite.
[Art.41al.(1)nredaciaLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
a)dacnusntmotiveabsolutederefuzprevzutelaart.7
b)dacnusntmotiverelativederefuzprevzutelaart.8
c)observaiileiopoziiileformulatenprivinacereriidenregistrareamrcii.
(3) n funcie de rezultatele examinrii de fond, AGEPI adopt decizia de nregistrare a
mrcii,ntotalitatesaunparte,oriderespingereacereriidenregistrareamrciiionotific
solicitantuluintermendeolundeladataadoptrii.
Articolul42.Examinareaopoziiei
(1)nprocesulexaminriiopoziiei,AGEPIverificdacaceastandeplinetecondiiilede
depunere prevzute la art.40 alin.(1)(3), dac solicitantul ia exprimat punctul de vedere n
http://lex.justice.md/md/328048/

18/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

conformitatecuart.40alin.(4),apreciazargumenteleprilor.
(2)Lacerereasolicitantului,titularuluneimrcianterioarecareaformulatopoziiavaaduce
dovada c, pe parcursul a 5 ani pn la data publicrii cererii de nregistrare a mrcii, marca
anterioarafcutobiectuluneiutilizriefectivenRepublicaMoldovanraportcuprodusele
i/sau serviciile pentru care a fost nregistrat i pe care este fondat opoziia sau c exist
motiventemeiatepentruneutilizare,cucondiiaclaaceastdatmarcaeranregistratdecel
puin5ani.nlipsaacesteidovezi,opoziiaserespinge.Dacmarcaanterioarafostutilizat
numaipentruopartedinproduselei/sauserviciilepentrucareafostnregistrat,laexaminarea
opoziiei marca anterioar poate fi opus numai pentru partea respectiv de produse i/sau
servicii.
(3)Examinareaopoziieipoatefisuspendat:
a)cndsebazeazpeocerereanterioardenregistrareauneimrcipnlaemitereaunei
deciziidefinitivereferitoarelaaceastcerere
b) cnd marca opus face obiectul unei aciuni n anulare sau n decdere pn la
soluionareadefinitivacauzei
c)lasolicitareamotivatauneipri.
(4)ncazulncare,dinexaminareaopoziiei,rezultcmarcanundeplinetecondiiilede
nregistrarepentrutoatesaunumaipentruopartedinproduselei/sauserviciilepentrucareeste
solicitat, cererea se respinge pentru produsele i/sau serviciile respective. n caz contrar, se
respingeopoziia.
[Art.42al.(4)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
Articolul43.Respingereacereriidenregistrare
amrcii
(1)ncazulncare,ntemeiulmotivelorabsolutesaurelativederefuzspecificatelaart.7i
8,marcanundeplinetecondiiiledenregistrarepentrutoatesaupentruopartedinprodusele
i/sau serviciile pentru care este solicitat, cererea de nregistrare a mrcii se respinge pentru
produselei/sauserviciilerespective.
(2)Cerereadenregistrareamrciinuvafirespinsnaintecasolicitantuluisisecomunice,
printrunavizderefuzprovizoriu,motivelenbazacroranregistrareaarputeafirefuzatn
totalitate sau n parte. n termen de 2 luni de la data primirii comunicrii, solicitantul este n
drept s depun o contestaie la avizul de refuz provizoriu, cu prezentarea argumentelor n
favoarea nregistrrii mrcii, s retrag cererea pentru una sau mai multe clase de
produse/servicii, pentru anumite produse/servicii ori s solicite introducerea modificrilor, cu
condiiaachitriitaxelorpentruaciunilemenionate,ntermeneleicuantumurilestabilite.
(3) n cazul n care marca conine elemente care, conform art. 7, nu pot fi nregistrate
independent n calitate de mrci pentru toate sau pentru anumite categorii de produse/servicii
solicitate,iarincludereaacestorelementenmarcpoatecreandoieliasupralimiteideprotecie
a acesteia, AGEPI poate cere, drept condiie pentru nregistrarea mrcii, ca solicitantul, n
termen de 2 luni de la data primirii avizului menionat la alin. (2), s declare c renun la
invocarea oricrui drept exclusiv asupra acestor elemente. Aceast declaraie se public odat
cudateleprivindnregistrareamrcii.
(4) n cazul n care solicitantul prezint dovada iniierii n instana de judecat a unor
proceduri de eliminare a motivelor invocate n avizul de refuz provizoriu, aciunile ce in de
examinareacereriisesuspendpnlaemitereauneideciziidefinitiveainstaneidejudecat.
[Art.43nredaciaLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
Articolul44.Retragerea,limitareaimodificareacererii
denregistrareamrcii
(1)Solicitantulpoateoricndsiretragcerereadenregistrareamrciisauslimitezelista
produselori/sauserviciilorpecareaceastaleconine.Daccerereadenregistrareamrciia
fostdejapublicat,dateleprivindretragereacereriisaulimitarealisteideasemeneasepublic
nBOPI.
(2)Cerereadenregistrareamrciipoatefimodificat,lacerereasolicitantului,doarncazul
cnd este necesar de a corecta numele sau adresa solicitantului, greelile de exprimare sau de
transcriere ori erorile aprute, astfel nct o asemenea modificare s nu afecteze n mod
http://lex.justice.md/md/328048/

19/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

substanialmarcaisnuextindlistadeprodusei/sauservicii.Dacmodificrilesereferla
reproducereamrciisaulalistadeprodusei/sauserviciiiseopereazduppublicareacererii,
aceastavafirepublicatcumodificrilerespective.
(3) Procedurile menionate la alin.(1) i (2) snt supuse plii taxelor stabilite, cu excepia
cazuluicndprocedurileprevzutelaalin.(2)aufostsolicitatentermendeolundeladatade
depozit.
(4)Cerereaseconsiderretrasncazurilencareseconstatc:
a)nuesteachitattaxadenregistrareieliberareacertificatuluidenregistrareamrciin
cuantumulintermenulstabilite
b) nu este prezentat permisiunea de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului n
marcadeprodusi/sauserviciu
c)nuesteprezentatdocumentulcareconfirmacordulorganuluicompetentprivindutilizarea
denumiriioficialeaunitiiadministrativteritoriale.
[Art.44al.(4)introdusprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
Articolul45.Divizareacereriidenregistrareamrcii
(1)SolicitantulpoatedivizacerereadenregistrareamrciiprindepunerealaAGEPIaunei
cereri, n care s indice c unele din produsele i/sau serviciile incluse n cererea iniial vor
face obiectul uneia sau mai multor cereri divizionare. Produsele i/sau serviciile din cererea
divizionar nu trebuie s acopere produsele i/sau serviciile rmase n cererea iniial i nici
produselei/sauserviciiledincelelaltecereridivizionare.
(2)Cerereadedivizarenuvafiadmis:
a) n cazul cnd a fost formulat o opoziie mpotriva cererii iniiale, iar prin cererea de
divizare se solicit divizarea produselor i/sau serviciilor care fac obiectul opoziiei, pn la
emitereadecizieidefinitiveprivindopoziia
b)naltecazuriprevzutedeRegulament.
(3)Cerereadedivizareestensoitdedovadaachitriitaxei.
(4)CondiiiledeperfectareidedepunereacereriidedivizaresestabilescnRegulament.
(5) Divizarea va produce efect ncepnd cu data nregistrrii ei n Registrul naional al
cererilordenregistrareamrcilor.
(6)Toatesolicitrileicereriledepuseitoatetaxeleaferentecereriiiniiale,achitatepnla
datarecepionriidectreAGEPIacereriidedivizare,sntconsideratecadepusesauachitate
pentru cererea sau cererile divizionare. Taxele pentru cererea iniial achitate pn la data
recepionriicereriidedivizarenuserestituie.
(7)Cerereadivizionarvapstradatadedepozitioricedatdeprioritateacereriiiniiale.
Articolul46.nregistrareamrcii
(1) n cazul n care, n urma examinrii cererii conform art. 37 i 41, se constat c snt
ndeplinite condiiile pentru nregistrarea mrcii, precum i n cazul n care nu a fost depus
niciocontestaiempotrivanregistrriiconformart.47alin.(1)saucontestaiiledepuseaufost
respinse, AGEPI nregistreaz marca, cu condiia achitrii taxei n cuantumul i n termenul
stabilite. Datele privind nregistrarea mrcii se nscriu n Registrul naional al mrcilor, iar
titularuluiiseelibereazcertificatuldenregistrareamrcii.Datelereferitoarelanregistrarese
publicnBOPI.
(2)ncazulncarenregistrareamrciiestecondiionatdeprezentareauneipermisiunidin
partea autoritilor competente n conformitate cu art. 7 alin. (3), perioada cuprins ntre data
depunerii cererii pentru acordarea permisiunii respective i data eliberrii deciziei autoritii
competentenacestsensnuseianconsiderarelacalculareatermenuluideachitareataxeide
nregistrareieliberareacertificatuluidenregistrareamrcii,cucondiiaprezentriicopieide
pecererearespectivlaAGEPIpnlaexpirareatermenuluimenionat.
[Art.46nredaciaLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
Articolul47.Contestareadeciziilorprivindcererile
denregistrareamrcilor
(1)Oricedecizieprivindcereriledenregistrareamrcilorpoateficontestatdectreprin
termende2lunideladataprimiriieisaudectrepersoaneleterentermendeolundeladata
lacaredeciziaafostfcutpublic.Contestaiaareefectsuspensiv.
http://lex.justice.md/md/328048/

20/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

[Art.47al.(1)nredaciaLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(11) Fr a aduce atingere prevederilor alin. (1), deciziile de nregistrare a mrcilor pot fi
contestatedectrepersoaneleterentermenulcuprinsntredatalacaredeciziaafostfcut
publicidatanregistrriimrcii.
[Art.47al.(11)introdusprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(2) Contestaia se depune la AGEPI i se soluioneaz de ctre Comisia de contestaii n
conformitatecuregulamentulacesteia,aprobatdeGuvern.
(21)Prevederileart.42alin.(2)seaplicmutatismutandiscontestaiilor.
[Art.47al.(21)introdusprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(3)Contestaia,prezentatnscrisiargumentat,seconsiderdepusnumaidupachitarea
taxeistabilite.
(4)Comisiadecontestaiiemitehotrriincheiericonformcompetenei.
Articolul48.Examinareacontestaiei
(1) n cursul examinrii contestaiei, Comisia de contestaii invit prile si prezinte
observaiile referitoare la comunicrile prezentate de celelalte pri. Dac la examinarea
contestaiei apar divergene cu caracter normativ, se aplic normele Codului de procedur
civil.
(2) n urma examinrii contestaiei, Comisia de contestaii va emite una din urmtoarele
hotrri:
a)demeninerenvigoareadecizieicontestate
b)deanularentotsaunparteadecizieicontestate
c)oricealthotrreconformcompetenei.
(3)HotrreaComisieidecontestaiiintrnvigoareladataadoptrii.
(4)HotrreaComisieidecontestaiisecomunicpariloripoatefiatacatlajudectorian
acreijurisdicieestesediulAGEPIntermeneleprevzutedelege.
[Art.48al.(4)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
Articolul49.Repunereandrepturi
(1)Solicitantulsautitularuluneimrci,sauoricealtpartelaoprocedurnfaaAGEPI,
care, n pofida lurii tuturor msurilor de buncredin impuse de mprejurri, nu a reuit s
respecte un termen fa de AGEPI, la cerere, este repus n drepturi n cazul n care omiterea
termenului are drept consecin direct, n temeiul dispoziiilor prezentei legi, pierderea unui
dreptsauaunuimijlocderecurs.
(2)Cerereaderepunerendrepturitrebuiedepusnscrisntermende2lunidelancetarea
circumstanelorcareauprovocatnerespectareatermenului.nacelaitermenvafindepliniti
actul nerealizat. Cererea nu este admisibil dect ntrun termen de un an de la data expirrii
termenului omis. n caz de neprezentare a cererii de rennoire a nregistrrii sau n caz de
neplatataxeiderennoire,termenulsuplimentarde6luniprevzutlaart.16alin.(2)sescade
dinperioadadeunan.
(3)Cerereaderepunerendrepturivafimotivatinvocndusefapteleiactelejustificative
nsprijinulsolicitantului.Cerereaseconsiderdepusnumaidupachitareataxeistabilite.
(4) Dispoziiile prezentului articol la art. 39 alin. (1), nu se aplic termenelor prevzute la
alin.(2)dinprezentularticol,laart.39alin.(1),laart.40ilaart.50.
[Art.49al.(4)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(5)Repunereandrepturinupoatefiacceptatncazulcnd,nperioadadetimpcuprins
ntre data pierderii dreptului asupra cererii sau a mrcii i pn la data depunerii cererii de
repunere n drepturi, a fost depus o alt cerere de nregistrare a mrcii care poate fi opus
conform prevederilor prezentei legi, precum i n cazul apariiei unor drepturi opozabile n
aceast perioad. Procedura de examinare a cererii de repunere n drepturi se amn pn la
adoptarea unei decizii definitive asupra cererii de nregistrare a mrcii depuse n perioada
menionatanterior.
[Art.49al.(5)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(6)Cndesterepusndrepturi,solicitantulsautitularuluneimrcinupoateinvocadrepturile
salempotrivauneipersoaneterecare,cubuncredin,aplasatpepiaprodusesauaprestat
http://lex.justice.md/md/328048/

21/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

serviciisubunsemnidenticorisimilarcumarcarespectivnperioadadetimpcuprinsntre
data pierderii dreptului asupra cererii sau asupra mrcii i pn la data publicrii n BOPI a
informaieidesprerepunereandrepturi.
(7)Persoanatercarecadesubincidenaalin.(6)poateformula,ntermende2lunidela
data publicrii informaiei despre repunerea n drepturi, o contestaie mpotriva deciziei de
repunere n drepturi a solicitantului sau titularului unei mrci, cu condiia achitrii taxei
stabilite.
Articolul50.Prelungireatermenelorirepunerean
termenulomis
(1) Solicitantul sau titularul unei mrci, sau orice alt parte la o procedur n faa AGEPI
referitoarelaocereresaulaomarc:
a)poatesolicitaprelungireaunuitermen,prevzutpentruexecutareaunuiactdeprocedur,
printrocereredepuslaAGEPIpnlaexpirareatermenuluiprescris
b)ncazulnerespectriitermenuluiprevzutpentruexecutareaunuiactdeprocedur,poate
solicitarepunereantermenulomisicontinuareaproceduriiprintrocereredepuslaAGEPIn
termen de 2 luni de la data expirrii termenului prescris actul nerealizat va fi ndeplinit n
acelaitermen.
(2)Perioadadeprelungireatermenuluiconformalin.(1)lit.a)sauderepunerentermenul
omisconformalin.(1)lit.b)nupoatedepi6lunideladataexpirriitermenuluiprescris.
(3)Cerereapentruaciunilespecificatelaalin.(1)seconsiderdepusnumaidupachitarea
taxeistabilite.
(4)Dispoziiileprezentuluiarticolnuseaplictermenelorprevzutelaalin.(1)dinprezentul
articol,precumicelorprevzutelaart.16alin.(2),art.31,art.33alin.(1),art.35alin.(1),art.36,
art.37alin.(2)lit.b)ialin.(6)lit.b),art.39alin.(1),art.40,art.47alin.(1),art.48alin.(4),art.49,
art.82alin.(2)lit.a).
[Art.50al.(4)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
CapitolulIV
MRCILECOLECTIVEIMRCILE
DECERTIFICARE
Articolul51.Mrcilecolective
(1)Mrcilecolectiveseutilizeazpentruadeosebiproduselei/sauserviciilemembrilorunei
asociaii(unuigrupdepersoane)penumelecroraafostnregistratmarcadeproduselei/sau
serviciilealtorpersoane.Potsolicitanregistrareauneimrcicolectiveasociaiiledefabricani,
deproductori,deprestatorideservicii,decomerciani,care,ntemeiullegii,aucapacitatea,n
numepropriu,sfietitulariaiunordrepturisauobligaiideoricenatur,sncheiecontracte
sausntocmeascalteactejuridice,sintentezeaciunininstanelejudectoreti,precumi
persoanelejuridicededreptpublic.
[Art.51al.(1)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(2)Prinderogaredelaart.7alin.(1)lit.c),potconstituimrcicolective,nsensulalin.(1)din
prezentul articol, semnele sau indicaiile ce pot servi n comer la desemnarea originii
geograficeaproduselori/sauserviciilor.Omarccolectivnuautorizeaztitularulsinterzic
uneipersoanetereutilizareancomeraunorasemeneasemnesauindicaii,cucondiiacaea
slefoloseascnactivitateaindustrialsaucomercialnconformitatecuuzaneleloiale.n
special, o asemenea marc nu poate fi opus unei persoane tere autorizate s utilizeze o
denumiregeografic.
(3)Subrezervaprevederilorart.5257,dispoziiileprezenteilegiseaplicnegalmsur
mrcilorcolective.
Articolul52.Regulamentuldeutilizareamrciicolective
(1)Solicitantuluneimrcicolectivevaprezentaregulamentuldeutilizareamrciicolective
odatcudepunereacereriidenregistrareamrciisauntermenulstabilitnRegulament.
(2)Regulamentuldeutilizareamrciicolectivespecificpersoaneleautorizatesutilizeze
marca, condiiile de afiliere la asociaie, precum i condiiile de utilizare a mrcii, inclusiv
sanciunile, n cazul n care acestea exist. Regulamentul de utilizare a unei mrci colective
menionatelaart.51alin.(2)vaautorizaoricepersoan,alecreiprodusei/sauserviciiprovin
http://lex.justice.md/md/328048/

22/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

dinzonageograficrespectiv,sdevinmembraasociaieicareestetitularamrcii.
(3)Regulamentuldeutilizareamrciicolectivesepublicodatcucerereadenregistrare.
Articolul53.Respingereacereriidenregistrareamrcii
colective
(1) n afara motivelor de respingere a unei cereri de nregistrare a mrcii prevzute n
prezenta lege, cererea de nregistrare a mrcii colective se respinge dac nu se respect
prevederileart.51ori52saudacregulamentuldeutilizareamrciicolectivecontravineordinii
publicesaubunelormoravuri.
(2) Cererea de nregistrare a mrcii colective se respinge i n cazul cnd exist riscul
induceriineroareaconsumatoruluinceeaceprivetecaracterulsausemnificaiamrciiimai
alescndaceastanuesteperceputcafiindmarccolectiv.
(3) Cererea nu se respinge n cazul cnd solicitantul, prin modificarea regulamentului de
utilizareamrciicolective,ndeplinetecerineleprevzutelaalin.(1)i(2).
Articolul54.Modificarearegulamentuluideutilizare
amrciicolective
(1)TitularulmrciicolectivevacomunicaAGEPIoricemodificareoperatnregulamentul
deutilizareamrciicolective.
(2)ModificareanuestenscrisnRegistrulnaionalalmrcilorncazulcndregulamentul
deutilizareamrciicolectivemodificatnucorespundeprevederilorart.52saucndimplicun
motivderespingeremenionatlaart.53.
(3)Modificarearegulamentuluideutilizareamrciicolectivevaaveaefectncepndcudata
nscrieriimeniuniirespectivenRegistrulnaionalalmrcilor.
Articolul55.Intentareaaciuniideaprareadrepturilor
asupramrciicolective
(1)Prevederileart.27alin.(6)i(7)privinddrepturileliceniailorseaplicoricreipersoane
autorizatesutilizezeomarccolectiv.
(2) Titularul unei mrci colective poate cere, n numele persoanelor autorizate s utilizeze
marca,compensareaprejudiciuluisuportatdeacesteanurmautilizriineautorizateamrcii.
Articolul56.Motiveledecderiidindrepturileasupra
mrciicolective
n afara motivelor decderii din drepturi, specificate n prezenta lege, titularul mrcii
colectiveestedeclaratdeczutdindrepturinurmauneicereridepuselajudectorianacrei
jurisdicie este sediul AGEPI sau a unei cereri reconvenionale ntro aciune de aprare a
drepturilor,depuselaaceeaiinstan,ncazulcnd:
[Art.56modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
a)titularulnuiamsuriadecvatenvedereapreveniriiuneiutilizriamrcii,incompatibile
cucondiiiledeutilizareprevzutederegulamentuldeutilizareamrciicolective
b)modulncaretitularulautilizatmarcaageneratrisculinduceriineroareaconsumatorului
nsensulart.53alin.(2)
c) modificarea regulamentului de utilizare a mrcii colective a fost nscris n Registrul
naionalalmrcilorcontrarprevederilorart.54alin.(2),cuexcepiacazuluicndtitularulmrcii,
printro nou modificare a regulamentului de utilizare a mrcii colective, se conformeaz
acestorprevederi.
Articolul57.Motivelenulitiimrciicolective
nafaramotivelordenulitateprevzutenprezentalege,marcacolectivestedeclaratnul
nurmauneicererideanulare,depuselajudectorianacreijurisdicieestesediulAGEPI,sau
auneicererireconvenionalentroaciunedeaprareadrepturilor,depuselaaceeaiinstan,
n cazul cnd marca a fost nregistrat contrar prevederilor art.53, cu excepia cazului cnd
titularul mrcii, printro nou modificare a regulamentului de utilizare a mrcii colective, se
conformeazacestorprevederi.
[Art.57modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
Articolul58.Mrciledecertificare(deconformitate)
(1)Mrciledecertificare(deconformitate)potfinregistratelaAGEPIdectreorganismele
decertificare,acreditatepentruefectuareacertificriiconformitiiproduselorsauserviciilorn
http://lex.justice.md/md/328048/

23/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

condiiileLegiinr.186XVdin24aprilie2003cuprivirelaevaluareaconformitiiproduselor.
Nu pot solicita nregistrarea unei mrci de certificare persoanele juridice, altele dect cele
menionate,carefabric,importsauvndproduseoripresteazservicii.
(2)Subrezervaprevederilorprezentuluiarticol,dispoziiileprezenteilegiseaplicnegal
msurmrcilordecertificare.
(3) Solicitantul, odat cu depunerea cererii de nregistrare a unei mrci de certificare n
conformitatecuart.30sauntermenulstabilitnRegulament,vaprezenta:
a)regulamentuldeutilizareamrciidecertificare
b)autorizaiasaudocumentuldincaresrezultedesfurarealegalaactivitiidecertificare
ori,dupcaz,dovadanregistrriimrciidecertificarenaradeorigine.
(4) Regulamentul de utilizare a mrcii de certificare specific persoanele autorizate s
utilizeze marca, elementele i caracteristicile care vor fi certificate prin marc, modul n care
organismul de certificare va verifica aceste caracteristici i va supraveghea utilizarea mrcii,
sanciunilepentrunclcarearegulamentului,taxelecarevorfipltitepentruutilizareamrcii,
proceduriledereglementarealitigiilor.
(5)Utilizareauneimrcidecertificarevafideschisoricreipersoanecareoferprodusesau
presteaz servicii conforme caracteristicilor stipulate n regulamentul de utilizare a mrcii de
certificareicarerespectprevederileacestuia.
(6)Titularulmrciidecertificarevaautorizapersoanelendreptitesutilizezemarcapentru
produsele sau serviciile care posed caracteristicile stipulate n regulamentul de utilizare a
acesteimrci.
(7)Dacpersoanandreptitsutilizezeomarcdecertificarenurespectregulamentulde
utilizareaacesteimrci,titularulpoatesretragautorizaiadeutilizareamrciisausaplice
altesanciuniprevzutederegulament.
(8) n afara motivelor de respingere prevzute pentru cererea de nregistrare a unei mrci
individuale, cererea de nregistrare a unei mrci de certificare va fi respins i n cazul cnd
aceasta nu corespunde prevederilor alin.(1) i (3), precum i normelor legislaiei privind
certificarea.
(9) O marc de certificare nu poate fi obiectul unui contract de cesiune sau de gaj i nici
obiectul unei executri silite. n cazul dizolvrii persoanei juridice titular a mrcii de
certificare,aceastmarcpoatefitransmisalteipersoanejuridicencondiiilestabilitedelege.
(10)Marcadecertificarepoatefianulatprintrodecizieemisdeinstanajudectoreasc,la
cererea oricrei persoane interesate, n cazul n care marca nu ntrunete condiiile stabilite la
alin.(1)(9).
(11)ncazulncareomarcdecertificareancetatsmaifieprotejat,eanupoatefidepus
spre nregistrare i nu poate fi utilizat n alte scopuri n decurs de 10 ani de la data ncetrii
proteciei.
(12) Taxele prevzute de prezenta lege pentru mrcile colective se aplic i mrcilor de
certificare.
CapitolulV
INFORMAREAPUBLICULUI
Articolul59.Registrulnaionalalmrcilor
(1)AGEPIineRegistrulnaionalalmrcilor,ncaresntnscrisedateleacrornregistrare
esteprevzutdeprezentalegeiestestipulatnRegulament.Oricenscrisurisaumodificri
efectuatenRegistrulnaionalalmrcilorsepublicnBOPI.
(2)Registrulnaionalalmrcilorestedeschisconsultriipublice.
(3) AGEPI poate elibera, la cerere, extrase din Registrul naional al mrcilor, cu condiia
achitriitaxeistabilite.
Articolul60.Publicaiileperiodice
AGEPIpublicperiodic,pesuportdehrtie,nformatelectronic,precumipepaginasaweb
oficial,BuletinulOficialdeProprietateIndustrialalRepubliciiMoldova,careconine:
[Art.60modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
a)informaiidespreobiecteledeproprietateindustrial,inclusivdespremrcilenregistraten
Registrulnaionalalmrcilor,precumialteinformaiicuprivirelamrciacrorpublicareeste
http://lex.justice.md/md/328048/

24/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

prevzutdeprezentalegesaudealteactenormativendomeniu
b)comunicriiinformaiideordingeneralproveninddeladirectorulgeneralalAGEPI
c)alteinformaiireferitoarelaprevederileprezenteilegiilaaplicareaacesteia.
CapitolulVI
ASIGURAREARESPECTRIIDREPTURILOR
Articolul61.Aprareadrepturilor
(1)Oricepersoanfizicsaujuridic,alteentitiinteresatecareaupreteniifadeutilizarea
uneimrcinregistrateorisolicitatesprenregistraresntndreptsiniiezeaciuneninstana
judectoreascpentruaiapradrepturileiintereselelegitime.
(2)Sntndreptsiniiezeaciuneprivindnclcareaunuidreptexclusivoriaunuiinteres
legitimcaredecurgedindreptulexclusivurmtoarelepersoane:
a)titularulmrcii
b)oricepersoanautorizatsutilizezemarcanregistrat,nspecialliceniaiincondiiile
art.27alin.(6)
c)altepersoanefizicesaujuridicecarereprezinttitularuldedrepturi.
(3)Persoanaalecreidrepturisntnclcatepoatescearinstaneijudectoretiaprarea
drepturilorntermenuldeprescripieextinctiv,stabilitconformlegii,icarenuvafimaimic
de3ani.
Articolul62.Aciuneadedeclarareanenclcrii
drepturilor
(1)OricepersoancareutilizeazomarcprotejatpeteritoriulRepubliciiMoldovasaucare
afcutpregtiriserioaseiefectivepentruutilizareestendreptssolicitetitularuluidedrept
si determine poziia fa de invocarea titlului su de protecie mpotriva acestei utilizri,
poziiepecaretitularulovacomunicapersoaneirespective.
(2) Dac poziia titularului, prevzut la alin.(1), nu satisface persoana interesat sau dac
titularul nu ia determinat poziia n termen de 3 luni, persoana n cauz este n drept s
intenteze o aciune n instana judectoreasc competent privind stabilirea faptului de
nenclcareadrepturilor.
(3) Nu poate fi iniiat o aciune de declarare a nenclcrii drepturilor de ctre aceeai
persoan referitor la acelai obiect al aciunii dac instana de judecat sa pronunat anterior
asupraexisteneisauinexisteneinclcriidedrepturi.
Articolul63.Msurideasigurareaprobelor
pnlaintentareaaciunii
(1) Orice persoan ndreptit care a prezentat elemente de prob suficiente pentru ai
sprijiniafirmaiiledenclcareadrepturilorsalepoatecereinstaneidejudecatsauuneialte
autoriti competente, pn la iniierea unui proces mpotriva aciunilor ilegale, aplicarea de
msuri provizorii pentru asigurarea probelor relevante, sub rezerva garantrii proteciei
informaiilor confideniale, cu condiia depunerii unei cauiuni sau a unei garanii echivalente
corespunztoare, necesare pentru repararea prejudiciilor care ar putea fi cauzate prtului n
cazulncarenuvaficonstatatexistenauneinclcri.
(2)nvederealuriimsurilordeasigurareaprobelor,instanadejudecatestendrept:
a)sceardescriereadetaliataaciunilorpretinseafinclcate
b)spunsechestrupeproduselenlitigiu
c)spunsechestrupematerialeleiinstrumenteleutilizatelaproducereai/saudistribuirea
produselornlitigiu
d)scearprezentareadocumentelorrelevante.
(3)Proceduradeaplicareamsurilordeasigurareaprobelorofoloseteinstanadejudecat
sau o alt autoritate competent n conformitate cu prevederile respective ale Codului de
procedur civil. Msurile de asigurare a probelor se vor lua cu participarea executorului
judiciar,carepoatefiasistatdeunreprezentantalAGEPIideunofierdepoliie.
Articolul64.Asigurareaprobelorncazurideurgen
(1) Msurile de asigurare a probelor pot fi stabilite fr ca prtul s fie audiat dac orice
ntrziere poate cauza o daun ireparabil titularului de drepturi sau dac exist un risc de
distrugereaprobelor.ncheiereajudectoreascvafiadusimediatlacunotinpriiafectate.
(2)ncheiereadeasigurareaprobelorpoatefiatacatninstanajudectoreasc.

http://lex.justice.md/md/328048/

25/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

(2)ncheiereadeasigurareaprobelorpoatefiatacatninstanajudectoreasc.
Articolul65.Nulitateamsurilordeasigurareaprobelor
(1)Msuriledeasigurareaprobelorvorfinevalabilesaunule:
a)ncazulncarereclamantulnuintenteazntermende20dezilelucrtoareoaciunen
instanjudectoreascprivindnclcareadrepturilor
b)caurmareaoricreiaciunisauinaciuniprejudiciabileareclamantului
c)ncazulncareseconstatcnuexistnclcaresautentativdenclcareaunuidrept
asupramrcii
d)potrivituneihotrrijudectoreti,naltecazuriprevzutedelege.
(2)ncazulncaremsuriledeasigurareaprobeloraucauzatprejudiciiiaufostdeclarate
nevalabilesaunule,reclamantulurmeazsachiteprtuluiodespgubirecorespunztoare.
Articolul66.Prezentareaiasigurareaprobelorn
cadrulaciuniiprivindnclcareadrepturilor
(1) Dac o parte prezint dovezi c preteniile sale snt fondate, precum i informaii c
anumiteprobeseaflngestiuneapriiopuse,instanadejudecatvaordonacaprobelesfie
prezentate ntrun numr suficient i rezonabil, sub rezerva garantrii proteciei informaiei
confideniale. n cazul n care nclcarea drepturilor este comis la scar comercial, instana
poateordonasuplimentarprilorprezentareadedocumentebancare,financiaresaucomerciale.
(2)ncazulncareopartelaprocesrefuznemotivataccesullainformaiilenecesaresau
tergiverseaz cu reacredin prezentarea lor, fapt ce mpiedic soluionarea conflictului,
instana se pronun n privina admiterii sau respingerii aciunii n baza informaiilor
prezentate, inclusiv a plngerii sau a preteniei prezentate de partea lezat prin mpiedicarea
accesului la informaii, cu condiia oferirii posibilitii de audiere a prilor referitor la
preteniilesaulaelementeledeprobaleacestora.
Articolul67.Dreptullainformare
(1)Dacnprocesulexaminriiunuilitigiuseconstatcsntnclcatedrepturileasupraunei
mrci,instanadejudecatpoatecerecainformaiileprivindorigineaireelelededistribuiea
produselorcarencalcundreptasupramrciisfiefurnizatedecontravenienti/saudeorice
altpersoancare:
a)afostgsitnposesiaproduselorcontrafcutedestinatecomercializrii
b)afostgsitbeneficiind,nscopcomercial,deserviciicuprodusecontrafcute
c)afostgsitprestnd,nscopcomercial,serviciiutilizatenactivitidecontrafaceresau
d) a fost indicat, de ctre persoana menionat la lit.a), b) sau c), ca fiind implicat n
aciuniledefabricare,produceresaudistribuireaproduselororideprestareaserviciilor.
(2)Informaiilemenionatelaalin.(1)cuprind,dupcaz:
a) numele i adresa productorului, distribuitorului, furnizorului, deintorilor anteriori ai
mrfurilor,precumialevnztorilorangroicuamnuntulpredestinai
b) date despre cantitile de produse fabricate, livrate, primite sau comandate, precum i
desprepreulacestora.
(3)Alin.(1)i(2)seaplicfraaduceatingerealtordispoziiilegaleiregulatoriicare:
a)acordtitularuluidreptuldeaprimiinformaiimaidetaliate
b) reglementeaz utilizarea n cauze civile sau penale a informaiilor comunicate n
conformitatecuprezentularticol
c)stabilescrspundereapentruabuzuldedreptullainformare
d) dau posibilitatea de a fi refuzat prezentarea de informaii care ar constrnge persoana
menionat la alin.(1) s recunoasc propria sa participare sau participarea rudelor sale
apropiatelaonclcareaunuidreptasupramrciisau
e)reglementeazproteciaconfidenialitiisurselordeinformaresauprocesareadatelorcu
caracterpersonal.
Articolul68.Msuriledeasigurareaaciuniiprivind
nclcareadrepturilor
(1)Dacsaconstatatfaptulsauiminenanclcriidrepturilorasuprauneimrci,instanade
judecat poate, la cererea titularului de drepturi, s instituie msuri de asigurare a aciunii
privindnclcareadrepturilormpotrivacontravenientuluii/sauintermediarilor,ianume:
http://lex.justice.md/md/328048/

26/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

a)spronunecutitluprovizoriuoncheieredeinterzicereaoricroraciuniceconstituie
nclcareadrepturilorasupramrciiorispermitcontinuareaaciunilor,cucondiiadepunerii
uneicauiunisuficientesasiguredespgubireatitularuluidedrepturi
b)spunsechestrupebunurilesuspectatedeanclcadrepturileasuprauneimrcipentrua
preveniintroducerealorncircuitulcomercial
c) s pun sechestru pe orice proprietate a contravenientului, inclusiv s dispun blocarea
conturilor bancare, prezentarea documentelor bancare, financiare sau comerciale, dac
nclcareaafostcomislascarcomercialiexistrisculdenerecuperareaprejudiciilor.
(2)Msuriledeasigurareadrepturilorpotfistabiliteconformart.64,fraudiereaprtului,
dacoricentrzierepoatecauzaodaunireparabiltitularuluidedrepturisaudacexistriscul
dedistrugereaprobelor.Deciziainstaneivafiadusimediatlacunotinpriiafectate.
Articolul69.Msuricorective
(1) n cazul cnd sa constatat nclcarea drepturilor, instana de judecat poate ordona, la
cererea reclamantului, luarea de msuri cu privire la produsele cu care sa nclcat dreptul
asuprauneimrcii,ncazurilecorespunztoare,cuprivirelamaterialeleiinstrumentelecare
auservitlacreareaifabricareaacestorproduse.Printremsurivorfiguranspecial:
a)retragereaprovizorieaproduselordincircuitulcomercial
b)retragereadefinitivaproduselordincircuitulcomercialsau
c)distrugereaproduselor,ncazulncaremarcanupoatefinlturatdepeacesteafrale
deteriora, precum i n cazul n care nlturarea mrcii nu va fi suficient pentru a exclude
nclcareadedrepturi.
(2)Msurilespecificatelaalin.(1)serealizeazdincontulprtului,cuexcepiacazuluicnd
existmotivetemeinicecareseopunacestuilucru.
(3) La examinarea cererii de aplicare a msurilor corective, instana de judecat se va
conducedeprincipiulechitii,deproporiantregravitateanclcriiiremedierileordonate,
precumideintereselepersoanelortere.
Articolul70.Asigurareaexecutriihotrriijudectoreti
ncazulncareaemisohotrredeconstatareanclcriiunuidreptasupramrcii,instana
dejudecat,lacerereatitularului,poateluamsurideasigurareaexecutriihotrriimpotriva
contravenientului,princareacestavafisomatsncetezeoriceaciunececonstituienclcarea
drepturilortitularului.nacestscop,instanapoateceredepunereadectrecontravenientaunei
cauiuni sau garanii echivalente corespunztoare. Titularul de drepturi poate cere dispunerea
acestor msuri i mpotriva intermediarilor ale cror servicii snt utilizate de un ter pentru a
nclcadrepturilesaleasupramrcii.
Articolul71.Msuriledealternativ
n cazul n care a cauzat neintenionat sau din impruden un prejudiciu material prin
nclcarea drepturilor asupra mrcii, contravenientul va fi obligat de instana de judecat, la
cerereapersoaneiinteresate,laplataunordespgubiripecuniarenloculmsurilordeasigurare
adrepturilorprevzutedeprezentulcapitol.Lastabilireacuantumuluidespgubirilorpecuniare
se va lua n considerare cel puin valoarea royalty datorat ctre titularul de drepturi n cazul
utilizriiautorizateadrepturilorasupramrciititularului.
Articolul72.Despgubirile
(1)Lacerereapriilezate,prtulcareanclcatdrepturileasuprauneimrcicubuntiin
sau avnd motive rezonabile de a ti acest lucru va repara titularului de drepturi pagubele pe
care acesta lea suportat n mod real din cauza nclcrii drepturilor sale. La stabilirea
despgubirilor:
a)sevainecontdetoateaspectelerelevante,cumarficonsecineleeconomicenegative,
inclusiv beneficiul ratat, suferite de partea lezat, beneficiile realizate pe nedrept de prt i,
dup caz, de alte aspecte, cum ar fi dauna moral cauzat titularului de drept prin nclcarea
drepturilorsalesau
b)poatefifixat,caalternativ,osumunicpebazaunorelemente,cumarfi,celpuin,
valoarea royalty sau ncasrile care ar fi fost datorate n cazul n care prtul ar fi cerut
autorizaiadeautilizamarcarespectiv.
(2)ncazulcndacomisonclcaredinnetiinsaufraaveamotiverezonabiledeati
http://lex.justice.md/md/328048/

27/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

acest lucru, contravenientul se oblig s recupereze beneficiile ratate sau pagubele aduse
titularuluidedrepturi,stabiliteconformlegii.
Articolul73.Msuridepublicitate
(1) n cadrul aciunilor privind nclcarea drepturilor protejate asupra mrcii, instana
judectoreasccompetentpoatesordone,lacerereareclamantuluiipecheltuialapersoanei
careanclcatdreptulprotejat,msuricorespunztoare,nscopuldifuzriiinformaieiprivind
hotrreajudectoreasc,inclusivafiareaacesteia,precumipublicareaintegralsaupariala
hotrrii.
(2) Instana judectoreasc competent poate ordona i msuri suplimentare de publicitate
corespunztoaremprejurrilorspeciale,inclusivopublicitatedemareamploare.
CapitolulVII
NREGISTRAREAINTERNAIONALAMRCILOR
Articolul74.Prevederigenerale
Prevederileprezenteilegiseaplicmutatismutandisinregistrrilorinternaionale,conform
AranjamentuluidelaMadridsauProtocoluluireferitorlaAranjament,careaucaardeorigine
saucareiextindefectelenRepublicaMoldova,cuexcepiacazurilorcndacesteacteprevd
altfel.
Articolul75.Cerereainternaional
(1) Cererea internaional conform art.3 al Aranjamentului de la Madrid pentru o marc
nregistrat n Registrul naional al mrcilor sau cererea internaional conform art.3 al
Protocolului referitor la Aranjament, dup caz, pentru o marc avnd ca ar de origine
RepublicaMoldova,depussprenregistraresaunregistratnRegistrulnaionalalmrcilor,
sedepunelaBiroulInternaionalalOrganizaieiMondialedeProprietateIntelectual,denumit
ncontinuareBiroulInternaional,prinintermediulAGEPI.
(2)Cerereainternaionalspecificatlaalin.(1)poatefidepusdeoricepersoanfizicsau
juridic care are n Republica Moldova o ntreprindere industrial sau comercial efectiv i
funcionalori,nlipsaacesteia,iareaicidomiciliul,ori,nlipsaacestora,esteceteansau
resortisantalRepubliciiMoldova.
(3)Cerereainternaionalcaretrebuiessebazezepeomarcnregistrat,depuslaAGEPI
pnladatanregistrriimrcii,vaficonsideratdepuslaAGEPIladatanregistrriimrciin
Registrulnaionalalmrcilor.
(4) Cererea internaional va fi perfectat n conformitate cu prevederile Regulamentului
comun i va conine meniuni speciale referitoare la rile asupra crora se solicit extinderea
teritorialaprotecieicerezultdinnregistrareainternaional.
Articolul76.Taxelepentrucerereainternaional
(1)Ladepunereacereriiinternaionalesevorachitaurmtoareletaxe:
a)laAGEPIpentrurecepionarea,verificarea,examinareaitransmitereacereriilaBiroul
Internaional
b) la Biroul Internaional pentru nregistrarea mrcii, conform prevederilor art.8(2) al
Aranjamentului de la Madrid i/sau conform art.8(2) sau, dup caz, art.8(7) al Protocolului
referitorlaAranjament.
(2)Taxelespecificatelaalin.(1)dinprezentularticolpentrucerereainternaionalmenionat
laart.75alin.(3)sevorachitaladatanregistrriimrciinRegistrulnaionalalmrcilor.
(3) Taxele prevzute la alin.(1) lit.b) pot fi achitate direct sau pot fi transferate la Biroul
Internaional prin intermediul AGEPI. n cazul neachitrii taxelor, cererea internaional se
considernedepus.
Articolul77.Proceduradeverificareacererii
internaionalelaAGEPI
(1)ntermendeolundeladatarecepionrii,AGEPIexamineaziverificdocumentele
cereriiinternaionalenvederearespectriiprevederilorart.75alin.(4)iacorespunderiidatelor
cereriicucelenscrisenRegistrulnaionalalmrcilorsau,dupcaz,nRegistrulnaionalal
cererilordenregistrareamrcilor.
(2) Dac cererea corespunde prevederilor prezentei legi i ale Regulamentului comun,
AGEPIsemneazcererea,indicnddatadepuneriicereriilaAGEPI,iexpediazunexemplaral
http://lex.justice.md/md/328048/

28/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

acesteiapeadresaBirouluiInternaional,iarunaltexemplarsolicitantului,dreptconfirmarea
depuneriicererii.
(3)Datanregistrriiinternaionalensensulart.3(4)alAranjamentuluidelaMadridsau,
dup caz, n sensul art.3(4) al Protocolului referitor la Aranjament, avnd ca ar de origine
Republica Moldova, va fi considerat data la care cererea internaional a fost depus la
AGEPI,cucondiiacaaceastasfieprimitdeBiroulInternaionalntermende2lunidela
data respectiv. n caz contrar, dat a nregistrrii internaionale va fi data la care cererea
internaionalafostprimitdeBiroulInternaional.
(4)Dac,nconformitatecuprevederilealin.(1),sntdepistategreelisauinexactitiacror
corectare necesit consimmntul solicitantului, n particular concretizarea listei de produse,
AGEPI le notific solicitantului i l invit s remedieze greelile sau inexactitile ntrun
termenrezonabil,inndcontdeprevederilealin.(3).
Articolul78.Cerereadedesemnareposterioar
(1) Titularul unei nregistrri internaionale, avnd ca ar de origine Republica Moldova,
poatesolicitaextindereateritorialposterioaraprotecieiacesteinregistrriasuprauneiasau
maimultorricarenuaufostindicatencerereainternaionaliniial,pentrutoatesaupentru
opartedinproduselei/sauserviciileenumeratennregistrareainternaionalprindepunerea
uneicereridedesemnareposterioarlaBiroulInternaional,prinintermediulAGEPI.
(2)Cerereaspecificatlaalin.(1)estensoitdeachitareataxelorstabilite.Prevederileart.76
alin.(1)i(3)seaplicmutatismutandis.
(3)Prevederileart.77seaplicmutatismutandiscererilordedesemnareposterioar.
(4)Extindereateritorialposterioaraprotecieivaproduceefectencepndcudatalacareva
finscrisnRegistrulinternaionalsaucuoaltdatspecificatdesolicitantivalabilitateaei
vancetaodatcuexpirareavalabilitiinregistrriiinternaionalelacareserefer.
[Art.78al.(4)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
Articolul79.Proceduradeexaminareanregistrrii
internaionalenotificatedeBiroul
Internaional
(1)OricenregistrareinternaionalncareestedesemnatRepublicaMoldovasau,dupcaz,
care este obiectul extinderii teritoriale posterioare asupra Republicii Moldova, notificat de
Biroul Internaional, este supus procedurii de observaie, conform art. 39, procedurii de
opoziie,conformart.40,iexaminriidefond,conformart.41,naceleaicondiiicaicererea
depusdirectlaAGEPI.
[Art.79al.(1)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(2)Prinderogaredelaart.39alin.(1)iart.40alin.(1),observaiaiopoziiampotrivaunei
nregistrriinternaionalepotfiformulatentermende6lunideladatapublicriioficialede
ctre Biroul Internaional a informaiei referitoare la extinderea efectelor acestei nregistrri
internaionaleasupraRepubliciiMoldova.
[Art.79al.(2)nredaciaLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
(3)ncazulcndnregistrareainternaionalsupusexaminriidefondconformalin.(1)nu
ntrunete condiiile de protecie prevzute de lege sau cnd a fost formulat o opoziie
mpotrivaacesteinregistrriinternaionale,AGEPIemiteunrefuzprovizoriupentrutoateori,
dup caz, pentru o parte din produsele i/sau serviciile solicitate, pe care l notific Biroului
Internaional.
(4)Oriceprocedurprevzutdelege,ulterioarrefuzuluiprovizoriumenionatlaalin.(3),
vafiefectuatdirectntreAGEPIisolicitantulreprezentatdeunmandatarautorizat.
(5) Dup emiterea deciziei definitive referitoare la nregistrarea internaional n cauz,
AGEPIvanotificaBirouluiInternaional:
a)refuzulprotecieimrciisau
b)protejareamrciipentrutoateproduselei/sauserviciilerevendicatesau
c)produselei/sauserviciilepentrucaremarcaesteprotejat.
(6) AGEPI, conform procedurilor prevzute, va informa Biroul Internaional despre toate
hotrrile definitive ale instanelor judectoreti cu privire la respingerea, revocarea, parial
sauintegral,radierea,invalidareanregistrriiinternaionalesaumodificareadeciziilorderefuz
http://lex.justice.md/md/328048/

29/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

referitoarelanregistrrileinternaionale.
Articolul80.Efectelenregistrriiinternaionalencare
estedesemnatRepublicaMoldova
(1)OricenregistrareinternaionalncareestedesemnatRepublicaMoldova,ncepndcu
data nregistrrii internaionale sau, dup caz, cu data desemnrii posterioare a Republicii
Moldova,areaceleaiefectecaincazulncaremarcaarfifostdepussprenregistraredirect
laAGEPI.
(2)ncazulcndAGEPInuanotificatBirouluiInternaionalniciunrefuznconformitatecu
art.79alin.(3)saucndrefuzulnotificatafostulteriorretras,ntotsaunparte,proteciamrcii
nRepublicaMoldova,ncepndcudataindicatlaalin.(1)dinprezentularticol,vafiaceeaica
incazulncaremarcaarfifostnregistratdirectlaAGEPI.
(3)ncazulncareproteciamrciiafostrefuzatconformart.79alin.(5)lit.a),seconsider
c, n Republica Moldova, nregistrarea internaional corespunztoare nu a produs efectele
menionatelaalin.(1)i(2)dinprezentularticol.
Articolul81.Substituireauneimrcinaionale
cuonregistrareinternaional
La solicitarea titularului unei mrci nregistrate anterior n Registrul naional al mrcilor,
AGEPI, n conformitate cu art.4 bis al Aranjamentului de la Madrid sau cu art.4 bis al
Protocolului referitor la Aranjament, va lua act de substituirea acestei mrci cu o nregistrare
internaional ulterioar a aceleiai mrci pe numele aceluiai titular, pentru aceleai produse
i/sau servicii, care i extinde efectele n Republica Moldova. Substituirea va fi nscris n
Registrulnaionalalmrcilorinuvaprejudiciadrepturiledobnditeanteriordetitular.
Articolul82.Transformareanregistrriiinternaionale
ncererenaional
(1) Titularul unei nregistrri internaionale, n care este desemnat Republica Moldova
conformProtocoluluireferitorlaAranjament,poatesolicita,conformart.9quinquiesdinacest
Protocol,transformareanregistrriiinternaionalencereredenregistrareaaceleiaimrcila
AGEPI n cazul cnd nregistrarea internaional, la solicitarea oficiului rii de origine a
acesteia,esteradiat,ntotsaunparte,ncepriveteproduselei/sauserviciileenumeraten
nregistrarearespectiv.
(2)Cerereaprevzutlaalin.(1)vafitratatcaincazulncareeaarfifostdepusdirectla
AGEPIladatanregistrriiinternaionalesau,dupcaz,ladataextinderiiteritorialeposterioare
asupraRepubliciiMoldova,iardacnregistrareainternaionalaveaprioritate,cerereancauz
vabeneficiadeaceeaiprioritate,subrezervaca:
a)cerereasfiedepusntermende3lunideladatalacarenregistrareainternaionalafost
radiatdinRegistrulinternaional
b)produselei/sauserviciileenumeratencereresfieacoperitedelistaproduselori/sau
serviciilorcuprinsennregistrareainternaionalreferitoarelaRepublicaMoldova
c)cerereascorespundtuturorprevederilorprezenteilegiialeRegulamentului
d)cerereasfiensoitdedovadaachitriitaxelorstabilite.
(3)CerereadetransformarevafinsoitdeundocumenteliberatdeBiroulInternaional,n
caresevorspecificamarcaiproduselei/sauserviciilepentrucareafostdesemnatRepublica
MoldovanaintederadiereanregistrriiinternaionaledinRegistrulinternaional.
(4) Dac la data radierii nregistrrii internaionale din Registrul internaional termenul
prevzut pentru notificarea unui refuz provizoriu conform art.5(2) al Protocolului referitor la
AranjamentaexpiratidaclaaceastdatAGEPInuaemisniciunrefuzinuexistnicio
aciune n instan privind retragerea proteciei referitor la marca n cauz, procedura de
opoziieprevzutlaart.40nusevaaplica,iarAGEPIvanregistramarcaconformart.46.
CapitolulVIII
PREVEDERICOMUNE
Articolul83.Competenansoluionarealitigiilor
(1)LitigiilecareaparlaaplicareaprezenteilegisesoluioneazdeComisiadecontestaiia
AGEPI,dejudectorianacreijurisdicieestesediulAGEPIsaudeunarbitrajspecializat.
[Art.83al.(1)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
http://lex.justice.md/md/328048/

30/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

(2)ComisiadecontestaiiaAGEPIsoluioneazlitigiileprivindcontestareadeciziiloremise
desubdiviziunileAGEPI.
(3)JudectorianacreijurisdicieestesediulAGEPIsoluioneazlitigiileprivind:
[Art.83al.(3)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
a)dreptuldeproprietateasuprauneimrci
b)liceniereamrcilor
c)aciuniledeaprareadrepturilorasupramrcii
d)anulareamrcilor
e)aciunilereferitoareladeclaraiadenenclcareadrepturilor
f)msuriledeasigurareaprobelorpnlaintentareaaciunii
g)msurile,prevzutelaart.68,deasigurareaaciuniiprivindnclcareadrepturilor
h)msurilecedecurgdinexaminareapriciniinfondnjudecat
i)examinareaaciunilordepusempotrivahotrrilorComisieidecontestaiiaAGEPI
[Art.83al.(3),lit.i)modificatprinLP162din30.07.15,MO241246/28.08.15art.469]
j)decdereadindrepturileasupramrcii
k)constatareanotorietiimrcii.
(4)Arbitrajulspecializatexamineazlitigiileapruteattnrelaiilecontractuale,ctincele
necontractuale,ceindeproprietateaindustrial,ianumeprivind:
a)prioritatea
b)eliberareacertificatuluidenregistrareamrcii
c)acordareaifolosireadrepturilorconferiteprincertificatuldenregistrareamrcii
d)nclcareadreptuluiexclusivaltitularuluimrcii
e)raporturiledintreliceniariliceniatnceeaceprivete:
modulderemunerare
dreptuldedepunereacererii
preullicenei
divulgrilecareaucauzatpagubemateriale
cuantumulonorariului
f)stabilireatitularuluimrcii
g)altelitigiicarenuindeactivitateaautoritilorpublice.
Articolul84.Taxele
(1) Depunerea i examinarea cererii de nregistrare a mrcii, depunerea opoziiei i a
contestaiei, nregistrarea mrcii i eliberarea certificatului de nregistrare, rennoirea
nregistrrii unei mrci, precum i efectuarea altor aciuni cu semnificaie juridic ce in de
proceduriledeexaminareacereriiideproteciajuridicamrciisntsupusetaxelor.
(2)AciunilepentrucaresepercepetaxicuantumulacesteiasestabilescdeGuvern.
(3) Taxele se achit de solicitant, de titular sau de oricare persoan fizic sau juridic
mputernicit.
(4) Taxele pltite, cu excepia taxei pentru depunerea cererii de nregistrare a mrcii, se
restituie pltitorului, la cererea acestuia, n cazul cnd procedurile pentru care acestea au fost
pltitenuaunceput.
(5)Taxapltitntruncuantummaimicdectcelstabilitseianconsiderarelaachitarea
diferenei,iarprocedurancepeladatacndtaxaesteachitatintegral.
(6) Taxa de nregistrare i eliberare a certificatului de nregistrare a mrcii care nu a fost
pltitntermenulstabilitpoatefiachitatulterior,ndecursula6lunideladatatermenului
omis,cuomajorarede50%.
(7)ncazulcndsesolicitefectuareaproceduriinregimdeurgen,taxasemajoreazcu
100%,iartermenuldeefectuareaaciunilorrespectivesereducede2ori.
(8)Opoziiileicontestaiileorganelorcentraledespecialitatealeadministraieipubliceiale
autoritilor administraiei publice locale se examineaz fr plat n cazul n care acestea
acioneazninterespublic.
Articolul85.Drepturilepersoanelorfiziceijuridice
strine
Persoanelefiziceijuridicestrinebeneficiazdedrepturileacordateprinprezentalegelafel
http://lex.justice.md/md/328048/

31/32

20.09.2015

lex.justice.md/md/328048/

caipersoanelefiziceijuridicedinRepublicaMoldova.
CapitolulIX
DISPOZIIIFINALEITRANZITORII
Articolul86.Intrareanvigoareiaplicabilitatea
prezenteilegi
(1)Prezentalegeintrnvigoarela3lunideladatapublicrii,cuexcepiaarticolelor63,64,
65i66,carevorfipusenaplicareodatcuintrareanvigoareamodificrilorcorespunztoare
operatenCoduldeprocedurcivil.
(2)LadataintrriinvigoareaprezenteilegiseabrogLegeanr.588XIIIdin22septembrie
1995privindmrcileidenumiriledeorigineaproduselor,nparteacesereferlamrci.
(3)Sestabiletec:
a)cereriledenregistrareamrciloralecrorprocedurideexaminarenusauncheiatpnla
dataintrriinvigoareaprezenteilegiseexamineaznmodulstabilitdeprezentalege
b)certificateledenregistrareamrciloreliberatedeAGEPIpnladataintrriinvigoarea
prezenteilegiseechivaleaz,nceeacepriveteregimuljuridic,cucertificateledenregistrare
amrciloreliberatenconformitatecuprezentalege
c)litigiilecare,ladataintrriinvigoareaprezenteilegi,seaflnprocesdeexaminarese
vorsoluionanconformitatecunormelelegiinvigoareladataapariieilitigiului.
Articolul87.Organizareaexecutriiprezenteilegi
Guvernul,ntermende3lunideladataintrriinvigoareaprezenteilegi:
a)vaprezentaParlamentuluipropuneriprivindaducerealegislaieinvigoarenconcordan
cuprezentalege,inclusivvapropunemodificrinCoduldeprocedurcivil
b)vaaducepropriileactenormativenconcordancuprezentalege.
PREEDINTELEPARLAMENTULUIMarianLUPU
Nr.38XVI.Chiinu,29februarie2008.

http://lex.justice.md/md/328048/

32/32

S-ar putea să vă placă și