Sunteți pe pagina 1din 16
PROTOCOLUL sesiunii a VII-a a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economica intre Republica Moldova si Romania 3 octombrie 2013 Chisinau in perioada 2-3 octombrie 2013, la Chisinau, a avut loc sesiunea a Vil-a a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economicd intre Republica Moldova si Roménia (denumiti in continuare ,Comisia”). Copresedintii Comisiei sunt domnul Valeriu Lazar, Viceprim-ministru, Ministrul economiei al Republicii Moldova si domnul Varujan Vosganian, Ministrul economiei al Romanici. Sedinta Comisiei a avut loc intro atmosfera prietenoas’, de dialog deschis si colaborare reciproca, in spiritul ,,Declarafiei privind Instituirea unui Parteneriat Strategic intre Romania si Republica Moldova pentru Integrarea European’ a Republicii Moldova” (semnata la Bucuresti, la 27 aprilie 2010) si al Planului de actiuni intre Guvernul Roméniei si Guvernul Republicii Moldova de punere in aplicare a Declaratiei (semnat la lagi, la 3 martie 2012). Componentele celor doua delegatii sunt prezentate in Anexele I si IL Ordinea de zi a lucrarilor celei de a Vil-a sesiuni a Comisiei cuprinde: I. Informarea reciproci de citre cei doi Copresedinti asupra_ situatiei economice din cele doua state; I. Perspectivele coopera urmitoarele domenii: ilaterale intre Republica Moldova si Romania in 1. comert; 2. industrie, electro-energetica si gaze naturale; 3. intreprinderi mici si mijlocii: 4. agricultura, sanitar veterinar si siguranta alimentelor; 5. vamal; 6. transporturi gi infrastructura; 7. turism; 8. protectia mediului; 9. dezvoltare regionala i constructii; 10. statistic’ 11. cercetare stiintifica si inovare; 12. reglementare tehnica, standardi si securitatii industriale; 13. protectia consumatorilor re, metrologie, acreditare, evaluarea conformitatii nvenirea locului si perioadei de desfisurare a urmatoarei sesiuni a mixte interguvernamentale moldo-romine de colaborare economici si integrare european I. Informarea reciprocd de cAtre cei doi Copresedinti asupra_situatiei economice din cele doud tari Partile s-au informat reciproc despre situatia economicd actual din Republica Moldova si Romania, precum si asupra masurilor implementate in vederea consolidaii si cresterii economiilor nationale. Il. Perspectivele cooperarii bilaterale intre Republica Moldova si Rominia 1. in domeniul comertului Conform datelor statistice ale Republicii Moldova, in ianuarie-iunie 2013, nivelul comertului bilateral a inregistrat valoarea de 501 milioane USD, din care exportul moldav a fost de 188 milioane USD, iar importul din Romania de 313 milioane USD. Comparativ cu ianuarie-iunie 2012, volumul schimburilor comerciale majorat cu 15 %, din care exportul de marfuri cu 11%, si importul de marfuri cu 17%, Conform datelor statistice ale Roméniei, la 30.06.2013, nivelul comerfului bilateral a atins valoarea de 597 milioane USD, din care exportul roman a fost de 404,6 milioane USD, iar importul din Republica Moldova de 192,4 milioane USD. Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2012, volumul schimburilor comerciale a crescut cu 6.6% din care exporturile au crescut cu 17,1% iar importurile au sc&zut cu 10.3%, in vederea majorarii volumului schimburilor comerciale, precum si in scopul promovarii exportului dintre ambele (ari, Partile si-au manifestat disponibilitatea pentru intreprinderea de masuri menite sa contribuie la: 1. Facilitarea schimbului si difuzarii_ informatiei privind necesitatile si prioritatile investitionale ale Republicii Moldovei si Romaniei, precum si sustinerii proiectelor investitionale ale antreprenorilor moldoveni si romani, realizate pe teritoriul ambelor tari; 2. Prin desfiintarea CRPCIS (la finele anului 2012), activitatea de promovare a comertului a fost preluata de Ministerul Economici, iar cea de promovare a investitiilor a fost preluata de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, Acordul de cooperare intre CRPCIS si Organizatia de Promovare a Exportului din Republica Moldova, semnat la 24 mai 2010, devenind astfel cadue. Avand in vedere interesul Partilor de continuare a colaborarii pentru dezvoltarea relatiilor comerciale bilaterale, acestea vor face schimb de propuneri pentru convenirea unor noi acorduri de colaborare intre institutiile romanesti si Organizatia de Promovare a Exportului din Republica Moldova. Cele doua Parti considera util sa analizeze impreuna posibilitatea finantarii europene a unui program de twinning intre cele doua organisme de promovare a comerfului. Romania acorda o atentie deosebita relatiei economice si comerciale cu Republica Moldova si saluta terminarea in iunie 2013 a negocierilor pentru Acordul cuprinzator si aprofundat de comert liber intre Uniunea Europeana si Republica Moldova parte a Acordului de Asociere. Romania sper’ intr-o finalizare rapida a pasilor juridici astfel incat cei doi parteneri, UE, si implicit Romania, si Republica Moldova si beneficieze in totalitate de prevederile acestui acord cuprinzator. De asemenea, vor fi analizate oportunitatile de cooperare in domeniu viniviticol, inclusiv initiativele de promovare si sprijin ce pot fi derulate in acest sens. Partea romana va informa cu privire la demersurile intreprinse in plan european pentru adoptarea de masuri de liberalizare a accesului produselor vinicole din Republica Moldova pe piata Uniunii Europene. 3. Continuarea practicii de organizare sub egida Camerelor de Comert si Industrie a Romaniei si Republicii Moldova, in baza acordurilor de colaborare incheiate, a forumurilor economice $i intrevederilor de afaceri cu participarea agentilor economici din ambele tari, considerate oportune ca find puncte-cheie in initierea unor schimburi comerciale si in dezvoltarea relatiilor economice bilaterale Totodata, pentru dezvoltarea colaborarii pe linia Camerelor de Comert, partea romana a propu - organizarea Consiliului de afaceri romano-moldav, coordonat de cele doua Camere de Comert si desfasurarea urmatoarei reuniuni a Consiliului, la Bucuresti, in cursul anului 2014, cu ocazia organizarii unui Forum de afaceri bilateral; - analizarea oportunitatii deschiderii unui Birou de reprezentare al Camerei de Comert Nationale a Romaniei, la Chisinau; - organizarea, la Palatul Camerei de Comert Nationale a Romaniei, a unei expozitii temporare a produselor din Republica Moldova, cu tema ,.Din inima- branduri din Moldova”, proiect sub egida USAID, in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova si Ambasada Republicii Moldova la Bucurest = incurajarea participarii firmelor moldovenesti la targurile tehnice si expozitiile internationale specializate care se desfasoara in Romania, in organizarea SC Romexpo - intensificarea schimbului de misiuni economice, a schimbului de informatii de = initierea unor evenimente de promovare economica si comerciala, seminarii si mese rotunde pe teme economice si comerciale 2. in domeniul industriei, electro-energeticii si gazelor naturale 2.1 Industrie Pentru dezvoltarea schimburilor comerciale si a cooperarii in domeniul industrial, Partile au convenit: = Promovarea reciproca de produse si servicii ale agentilor economici din industrie in cadrul unor misiuni economice gi targuri specializate; - Asistenta pentru armonizarea legislatiei moldave cu acquis-ul comunitar si implementarea noilor concepte de politica industriala (clustere inovative/poli de competitivitate), networking, spin-off-uri ete. - Sprijinirea dezvoltarii cooperarii in productie, implicind si asociatiile profesionale; = Colaborare la proiecte trans-frontaliere si trans-nafionale: = Implementarea in comun a unor programe de instruire a personalului din institutiile publice privind elaborarea si implementarea politicii industriale - Infiinfarea grupului de Iucru mixt in domeniul industrial pentru identificarea oportunitatilor de investifii si cooperare economica = Schimbul de experienta si bune practici in domeniul politicilor de sustinere a IMM-urilor cu profil industrial; - Acordarea sprijinului tehnic in vederea atragerii agentilor economici din Uniunea Europeana in calitate de investitori/rezidenti ai Parcurilor Industriale din Republica Moldova - Participarea dup& caz in comun in consortii privind proiecte europene promovate de ONUDI-Organizatia Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Industriala si Comisia Economica ONU pentru Europa-UNECE. De asemenea, Partile au convenit sa fie identificate, examinate si dezvoltate posibilitatile de colaborare in domeniul industriei, inclusiv al industriei de aparare (asigurarii securitatii publice). In acest sens va fi infiintat grupul de lucru privind colaborarea in domeniul industriei de aparare. 2.2. Energie electric Domeniul energiei electrice reprezinta un punet important al dialogului guvernamental bilateral, Parfile urmand sa depuna, in continuare, eforturi pentru concretizarea proiectelor de interes reciproc, respectiv: 2.2.1 Proiectele de interconexiune comune in domeniul energiei electrice Partile au reiterat acest obiectiv ca find conceptul planului magistral intre Republica Moldova si Romania ce vizeazi proiectele de interconexiune comune in domeniul energiei electrice. Realizarea proiectelor in cauza se incadreaza in contextul proiectului de interconectare a sistemelor electro-energetice ale Ucrainei si Republicii Moldova la sistemul ENTSO-E (Asociatia Operatorilor de Transport si de Sistem in domeniul energie electrice din Europa). in acest plan se includ 3 proiecte care pot fi construite intr-un termen scurt si mediu, cu costuri optime, avind la baz& asigurarea securitatii energetice a Republicii Moldova. 1. Instalarea convertorului BtB la substafia electric 400 KV Vulcanesti (Direetia: LEA 400 KV Vulcanesti - Isaccea) IL. Constructia LEA 330/400 kV Strigeni-Ungheni-RO (prima etapa), LEA. interna Ungheni-Balti 330 kV (a doua etapa), cu instalarea convertorului BtB Ia substatia Ungheni 330/400 kV. Ill. Constructia LEA 400 kV Balti-Suceava si instalarea convertoarelor BtB conform studiului de fezabilitate existent. Dupa caz, pirtile vor analiza posibilitatea atragerii de fonduri private pentru realizarea acestui obiectiv. 2.2.2 Linia de 110 kV Fal Comisia salut preconizata dare in exploatare a acestui obieetiv pana Ia sfarsitul anului 2013, aceasta reprezentand un pas coneret in procesul de interconectare a sistemelor energetice nationale ale Republicii Moldova si Romaniei. 2.2.3 Montarea fibrei_optice, intre CNTEE Transelectrica SA si ‘intreprinderea de Stat (1.S.) Moldelectrica, pentru racordarea 1.S. Moldelectrica la reteaua de fibr opticd a ENTSO-E, Partile vor continua demersurile pentru realizarea studiului de fezabilitate care si prevada dezvoltarea pe etape a proiectului de montare a fibrei optice, avand in vedere perspectiva aderarii Ucrainei si Republicii Moldova la sistemul ENTSO-E 2.2.4, Finan{area Studiului de Fezabilitate privind Proiectul de interconexiune a sistemelor electroenergetice ale Ucrainei si Republicii Moldova la sistemul ENTSO-E. Comisia saluta progresele inregistrate in vederea semnarii Contractului de servicii (Service Contract) intre Consortiul ENTSO-E si Aplicant &Parteneri in vederea implementarii proiectului interconectirii sistemelor energetice ale Republicii Moldova si Uerainei la ENTSO-E, in contextul primirii aprobarii aplicatiei de finantare promovata in cadrul Programului Operational Comun ,,Romania - Ucraina - Republica Moldova", 2007-2013. 2.2.5. Agrearea solutiilor tehnice privind schemele de functionare in regim de insula pasiva/antena pentru utilizarea liniilor de interconexiune existente de 110 kV si 400 kV pentru actiunile de tranzit si import-export de energie electric intre cele dou tari. 2.3 Gaze naturale Atit pentru Republica Moldova, cat si pentru Romania, interconectarea_sistemelor nationale de transport gaze naturale constituie un obiectiv strategic national, menit si contribuie la consolidarea securititii energetice a celor doua tari i la diversificarea surselor sirutelor de aprovizionare cu gaze naturale Programul Operational Comun Roménia — Ucraina — Republica Moldova 2007 — 2013 (POC) pentru finanfarea gazoductului lagi — Ungheni a impus, in vederea respectirii ctiteriilor si conditiilor de eligibilitate corespunzitoare acestui program, ‘inlocuirea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din Romania cu Agentia Nafionala pentru Resurse Minerale, ca entitatea publica care va avea calitatea de aplicant/beneficiar al finantarii europene. Cele dou Parti au analizat stadiul actual al implementarii proiectului de interconectare a Sistemului National de Transport gaze naturale cu cel similar din Republica Moldova, pe directia Ungheni - lasi si au convenit si sprijine acest proiect, prin asigurarea tuturor resurselor financiare, umane si tehnice necesare implementarii acestuia. Partea romana a mentionat c& proiectul a fost demarat pe teritoriul Romaniei conform procedurilor stabilite, termenul de finalizare preconizat find data de 20 decembrie a. Totodatd, incepind cu data de 30 septembrie ac. a fost demarati procedura pentru organizarea licitafiei aferenta porfiunii de subtraversare a raului Prut, estimata a fi finalizata in termen de 45 de zile. Pentru etapa a doua a proiectului, specialistii din cadrul institufiilor vizate ale ambelor parti vor efectua consultarile necesare si schimb de date in vederea demararii activitatilor ce se impun. Comisia a salutat organizarea si desfagurarea la data de 26.09.2013 la Chisinau a sedinfei de lucru intre reprezentantii Ministerului Economiei din Republica Moldova si ‘Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din Romania cu participarea antreprenorului general pentru constructia Gazoductului Ungheni — asi si a altor parti interesate, in cadrul careia au fost discutate aspecte tehnice si planul de Iueru in privinfa realizarii in termeni optimi a activitatilor de constructie a obiectivului sus mentionat. Romania a informat Republica Moldova ca din partea Uniunii Europene a fost transferata in contul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, prima transi a grantului contractat, iar dupa data de 30 septembrie a.c. ANRM urmeaza sa transfere gi partii moldave cota corespunzitoare, conform prevederilor grantului Parfile_au reconfirmat lucratile necesare implementarii etapelor urmatoare de dezvoltare ale proiectului, convenind sa analizeze oportunitatea accesarii unor fonduri europene, deoarece sumele necesare implementarii acestor faze, depasese posibilitatile de finantare ale celor dowd Parti Cele doua Parti au convenit totodata analizarea oportunitatii amenajarii unor capacitati de depozitare gaze naturale fie pe teritoriul Roménici, fie pe teritoriul Republica Moldova, in baza unor studii de fezabilitate, in special pentru acoperirea consumurilor de varf din perioada de iar. Partile au convenit si exploreze interesul companiilor de petrol si gaze din Republica Moldova pentru serviciile oferite de S.N.G.N ROMGAZ S.A., privind proiectarea completa in domeniul petrol si gaze (front-end engineering design, pentru activitafile de explorare, productie si inmagazinare), precum si servicii de reparatii capitale si completari moderne pentru sonde. Partea romana, prin compania S.N.G.N ROMGAZ S.A, si-a exprimat interesul privind analizarea posibilitatilor de concesionare a unor perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare in Republica Moldova, in conformitate cu legislatia Republicii Moldova si tratatele internationale. 6 3. in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii in scopul initierii si dezvoltarii colaborarii, Partile au convenit: - promovarea cooperirii intre institutiile de stat (Ministere, Agentii, Oficii), responsabile de elaborarea si implementarea strategiilor si politicilor de susfinere a intreprinderilor mici si mijlocii si profesiilor liberale; = organizarea unor consultiri privind problemele crearii si dezvoltarii intreprinderilor familiale; - dezyoltarea refelelor si centrelor de consultant si informare pentru IMM- uri; - facilitarea schimbului de informatii, experient& si bune practici in domeniul elaborarii actelor legislative, politicilor si strategiilor de susfinere a sectorului IMM-urilor, - stabilirea si dezvoltarea contactelor de afaceri intre IMM-urile din ambele {4ri, promovarea parteneriatelor si schimburilor comerciale, organizarea expozifiilor, targurilor, mese rotunde, ateliere de lucru, in domeniile agriculturd, sanitar veterinar si siguranta alimentelor 4.1. Agricultura rtile au convenit examinarea posibilitatilor semnarii unui Plan de acfiuni intre Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare al Republicii Moldova si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale al Romaniei in vederea stabilirii unui calendar al actiunilor ce urmeaza a fi implementate in perioada urmatoare, avand in vedere prevederile Acordului intre Ministerul Agriculturii si Alimentatici din Romania si Ministerul Agriculturii si Industriei Prelucratoare din Republica Moldova, semnat la Bucuresti in anul 1999. Parile vor continua colaborarea in vederea accesarii fondurilor programului_ de asistenta pentru dezvoltare prin identificarea unor proiecte destinate dezvoltarii sectorului agricol din Republica Moldova, in domeniile in care Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din Romania detine expertizd Partile vor incuraja agentii economici si participe la expozifiile, targurile si alte evenimente specifice organizate pe teritoriul ambelor state si vor examina posibilitatile de participare comuna la evenimente internationale. Ministerele agriculturii in colaborare cu autoritafile administrafiei publice locale ale ambelor state vor examina posibilitaile de organizare in comun a forumurilor agricole. 4.2. Sanitar veterinar si siguranta alimentelor Partile au convenit pentru acordarea de sprijin Republicii Moldova in vederea consolidarii capacititii institutionale a Agentiei pentru Siguranta Alimentelor din Republica Moldova in vederea aplicarii masurilor sanitare si fitosanitare conform standardelor Uniunii Europene; De asemenea, partile au convenit la identificarea resurselor necesare in vederea consolidarii controlului veterinar la nivel national in Republica Moldova, inclusiv la nivelul punctelor de inspectie Ia frontier dintre Roménia si Republica Moldova; Partea romana va acorda sprijinul necesar Republicii Moldova in vederea consolidarii capacitatilor institutionale in domeniul SPS; Cele doua parti confirma interesul comun de a fi parteneri in proiecte viitoare cu finanfare intemnationalé in domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor; Romania reitereazi sprijinul acordat partii moldovene in vederea indeplinirii standardelor Uniunii Europene in domeniul sinatatii animalelor si sigurantei alimentelor, avand ca obiectiv final dezvoltarea unei economii de piati functionala; Romania va sprijini din punct de vedere tehnic ca fermele de animale si unitatile din industria alimentara din Republica Moldova sa atinga standardele stabilite de legislatia Uniunii Europene, pentru ca acestea sa poata derula exporturi cu animale vii si produse de origine animala in Statele Membre ale Uniunii Europene. Totodata, Partile au agreat infiintarea unui Grup de lucru pe probleme sanitar- veterinare si de siguranta a alimentelor care sa asigure schimbul de informatii si transfer de know-how in domeniu. in acest sens, Partile vor examina oportunitatea semnarii unui acord de colaborare in domeniul sanitar-veterinar i siguranta a alimentelor. 4.3. Cercetare, educatie si extensiune rurala Partile vor face schimb de propuneri privind colaborarea in domeniul cercetirii stiintifice, educatici gi extensiunii rurale in vederea identificarii domeniilor comune de cooperare Partile vor facilita schimbul de experienta in implementarea tehnologiilor avansate in domeniul cresterii animalelor, metodelor alternative (biologice) de protectie a culturilor agricole, in special a legumelor pe teren protejat. in domeniul vamal Partile au convenit asupra continuarii cooperarii bilaterale in domeniul vamal conform infelegerilor interinstitutionale; precum gi asupra analizarii posibilitatii diversificarii instrumentelor de colaborare prin promovarea schimbului de informatie prealabila si a controlului comun la frontiera externa a UE. Partile au convenit sa se informeze reciproc si s4 intreprinda masurile necesare pentru a permite vamuirea tuturor marfurilor accizate prin punctele de trecerea frontierei moldo-romane (de exemplu Giurgiulesti-Galafi, Sculeni-Sculeni), transportate pe mijloace de transport auto 6. in domeniul transporturilor si infrastructu 6.1 Infrastructura rutierd Republica Moldova saluta includerea constructiei podurilor peste riul Prut Ungheni (Republica Moldova) - Ungheni (Romania), precum gi Falciu (Romania) — Leca (Republica Moldova) in Planul de amenajare a teritoriului national al Romaniei, aprobat prin Legea 363/2006. Totodatd, in contextul intensificdrii coopera intre Republica Moldova si Romania, se propune examinarea oportunititii constructiei unui pod peste raul Prut ling’ orasul Leova (Republica Moldova) si localitatea Bumbita, comuna Vetrisoia (Romania) Parfile isi exprima acordul de principiu, in contextul in care Parfile vor identifica 0 sursa de finantare. De asemenea, Republica Moldova a propus spre discutie subiectul cu privire la tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier din Romania pentru transportatorii din Republica Moldova. 6.2. Transport rutier Parfile au convenit amendarea acordului rutier bilateral, findnd seama de statutul Roméniei de stat membru al UE. in acest sens, Romania va transmite Republicii Moldova propunerile sale privind actualizarea acordului rutier bilateral, care urmeazi si fie negociat. Partile au salutat cooperarea in cadrul reuniunilor Comisiei mixte bilaterale in domeniul transportului rutier Romania a propus Republicii Moldova organizarea Comisiei mixte rutiere in luna noiembrie 2013 la Chisinau. Unul dintre principalele aspecte de interes pentru Partea romani pentru a fi discutat cu acest prilej este continuarea evaluarii de catre cele dowd Parti a activitatii operatorilor de transport rutier care efectueaza servicii internationale de transport de persoane intre Republica Moldova si Romania. Romania si-a manifestat disponibilitatea de a acorda asistenté tehnicd Republicii Moldova in vederea armonizari legislatiei nationale cu aequis-ul european in domeniul transportului rutier. 6.3 Transport feroviar Partile au subliniat necesitatea incheierii unui nou acord interguvernamental bilateral in domeniul transportului feroviar compatibil cu prevederile legislatiei UE si menit sa inlocuiasca Acordul intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Romaniei cu privire la principiile colaborarii in domeniul transportului feroviar (21.02.1995) prelungit din 22 noiembrie 2010. Romania a reiterat propunerea ca, in relatiile de transport feroviar dintre Romania si Republica Moldova, si se aplice Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF). Republica Moldova a mentionat ci va examina propunerea Romaniei de a aplica prevederile Conventiei COTIF. in ceea ce priveste infrastructura feroviara, Partile si-au exprimat interesul de a continua colaborarea in vederea analizarii posibilitatilor de a realiza calea ferata cu ecartament european pe ruta Ungheni-Chisinau. in acest sens, Romania a propus stabilirea unui grup de expert, la nivelul companiilor feroviare din cele doua state, in vederea analizarii posibilitatilor de accesare de fonduri. {in scopul atragerii fluxurilor de marfa atat in porturile dundrene cat si in terminalele de marfuri, ambele Parfi au fost de acord cu promovarea liniei de cale feraté cu ecartament european dintre stafiile de frontier’ Galati (RO) si Giurgiulesti (MD), ale carei lucriri de constructie au fost finalizate de catre Intreprinderea de Stat “Calea Ferat din Moldova”, avand deschiderea oficiala in data de 3 septembrie 2013. Aceasta reprezinta un prim pas in crearea unui complex multimodal de transport in acest punt de trecere a frontierei care si nu necesite transbordari de marfuri sau transpunere de vagoane de pe ecartament larg 1520 mm pe cel normal 1435 mm. in contextul in care Republica Moldova urmeaza s& parafeze in toamna acestui an Acordul de asociere cu Uniunea Europeana, Romania a manifestat disponibilitatea de a acorda asistenta tehnica Republicii Moldova in vederea armonizarii legislatiei nationale cu acquis-ul european in domeniul transportului feroviar. 6.4 Transport naval Romania si-a exprimat disponibilitatea de a acorda asistenti Republicii Moldova, in domeniul transportului naval, in ceea ce priveste - transpunerea legislatiei internationale in legislatia nafionala; = realizarea de schimburi de experienta, la nivel de experti, in domeniul transportului naval; - pregitirea in cadrul CERONAV a personalului navigant. 6.5 Transport aerian Partile au convenit: - dezvoltarea relatiilor de cooperare in domeniul transportului aerian deja existente dintre ambele state, inclusiv dintre autoritatile aviatiei civile ale statelor; - acordarea asistentei tehnice in procesul implementarii de cate Republica Moldova a standardelor tehnice si tehnologice conform legislatiei europene in vigoare: - continuarea colaborarii in domeniul managementului traficului aerian in sud-estul Europei, pe baza cadrului juridic multilateral de colaborare stabilit prin Memorandumul de intelegere ACE - Memorandum of Understanding for the establishment of air traffic management cooperation in South-Eastern Europe (MoU: ACE), care a fost semnat la Strasbourg la 8 iulie 2003, de catre directorii generali ai aviatiei civile din Bulgaria, Republica Moldova, Romania si Turcia. De asemenea, Partile au convenit continuarea schimbului de experienfa intre expertii ambelor state privind: - implementarea cerintelor din pachetul legislativ comunitar SES I si SES I; = sustinerea de catre RomATSA in procesul de aderare a Republicii Moldova la DANUBE FAB; = cooperarea in sprijinul interoperabilitatii a retelelor informationale; 10 - integrarea noului sistem MAATS (Moldavian Advanced Air Traffic System). Roménia a propus Republicii Moldova s& acorde asistenta cu privire la instituirea si functionarea Agentiei de Investigatie in Transporturi, in special in domeniul aviatiei civile. Romania a salutat semnarea la data 26 iunie 2012 la Bruxelles a Acordului multilateral intre UE gi statele sale membre si Republica Moldova privind stabilirea unui spatiu aerian comun european (ECAA), acesta fiind 0 solutie prin care Republica Moldova poate indeplini treptat cerinfele prevaizute in acquis-ul european. Partile au convenit examinarea clauzelor proiectului Acordului tehnic specific de colaborare intre Autorititile aeronautice ale ambelor state privind schimbul de informatii in vederea mentinerii navigabilitifii aeronavelor, precum si schimbul de experienti in domeniu. 7. in domeniul turismului Autoritatea Nationala pentru Turism din Romania va include in rutele turistice internationale propunerile Republicii Moldova. Vor fi organizate intalniri ale reprezentantilor celor doua autoritafi nationale de turism din Romania si respectiv Republica Moldova, atat la nivelul conducerii acestora, cat si la cel al expertilor, in vederea gasirii celor mai eficiente cai de dezvoltare in continuare a colaboririi in domeniul turismului si vor dezbate subiecte cum ar fi: - formarea de pachete turistice comun - organizarea de intalniri intre asociatiile nationale ale agentiilor de turism din cele doua tari; - examinarea posibilitatii de organizare a unor stagii de pregatire in Romania pentru specialisti din Republica Moldova, in scopul familiarizarii cu. bunele practici din domeniul turismului international; - transmiterea din experienta Romaniei catre institutia abilitata din Republica Moldova privind crearea si utilizarea brandului turistic: - transmiterea de catre Partea romana a informatiilor privind realizarea cadrului normativ (delimitarea dintre agentiile de turism si tour-operatori, garantii financiare pentru firmele touroperatoare si agentiile de turism, nomenclatorul functiilor in domeniul turismului, metodologia de evaluare a patrimoniului turistic si zonarea turistica, certificarea serviciilor turistice, proiectarea, confectionarea, instalarea indicatoarelor de orientare si informare in vederea semnalizarii monumentelor istorice); - transmiterea catre Ministerele Afacerilor Externe din cele doua tari, de catre autoritatile nationale pentru turism ale acestora, a propunerii privind analizarea in cadrul consultarilor pe probleme consulare a realizarii unei fluidizari a regimului de vize pentru cetafenii din Republica Moldova, care doresc s& calatoreasca in Romania. 8. Protectia mediului Avand in vedere intentiile de intensificare a colaborarii in domeniul protectiei mediului, Partile au convenit asupra urmatoarelor: - Continuarea colaborarii in cadrul Memorandumului de infelegere intre Ministerul Mediului al Republicii Moldova si Ministerul Mediului si Pdurilor din Romania privind colaborarea in domeniul protectiei mediului, semnat la 27 aprilie 2010 la Bucuresti; - Indeplinirea hotiririlor adoptate de Comisia Hidrotehnicd pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Romaniei privind cooperarea pentru protectia i utilizarea durabila a apelor Prutului si Dunarii, semnat la Chisindu la 28 iunie 2010, in cadrul primei sesiuni ordinare (9-11 mai 2011, lasi) si a primei sesiuni extraordinare (6-7 decembrie 2011, Cahul); = Semnarea Protocolului aditional la Acordul intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Roméniei privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucuresti, la 27 aprilie 2010; ~ Desfisurarea la Chisinau a celei de-a 2-a-sesiuni a Comisiei Hidrotehnice pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Romaniei privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabild a apelor Prutului si Dundrii, semnat la Chisinau la 28 iunie 2010; = Consolidarea cooperarii in baza Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Roméniei privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si lacul de acumulare Costesti-Stanca. = Intensificarea colaborarii in domeniul forestier, prin continuarea implementarii © Memorandumului de Infelegere dintre Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA din Romania si Agentia MOLDSILVA din Republica Moldova, semnat la Chisinau, in data de 02.09.2011; © Memorandumului de colaborare intre Institutul de Cercetiti si Amenajari Silvice din Roménia si Institutul de Cercetari i Amenajari Silvice din Republica Moldova, respectiv a Planului de Actiuni anexat la acesta, incheiat la Campulung Moldovenesc, la data de 08.02.2013. 9, in domeniul dezvoltirii regionale si construct 9.1 Dezvoltarea regional Partile au convenit s4 continue colaborarea institutionalizata prin Acordul de colaborare intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului_ (in prezent Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice) din Romania si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor al Republicii Moldova (semnat la 3 martie 2012, la lasi), acordind o atentie deosebita urmatoarelor directii: ~actualizarea cadrului juridic in domeniul dezvoltarii regionale, planificarii teritoriului, urbanismului si constructiilor, precum si corelarea_politicilor respective intru crearea unui singur cadru de planificiare; -preluarea experienfei acumulate de Partea romana in procesul de realizare a reformei administrativ-teritoriale (in conformitate cu Nomenclatorul unitailor teritorial-statistice). 9.2. Cooperare teritoriala european in ceea ce priveste stadiul implementarii prevederilor Protocolului sesiunii a VII-a Comisiei_mixte interguvernamentale de colaborare economica intre Republica Moldova si Romania referitoare la domeniul cooperirii teritoriale europene, se pot mentiona urmatoarele aspecte: a) pana la data curenta au fost incheiate contracte de finanfare pentru 4 proiecte majore de investitii bilaterale Romania ~ Republica Moldova si un contract trilateral Romania ~ Ucraina ~ Republica Moldova; - _ proiectele sunt din domeniul infrastructurii de transport gaze (Gazoductul Iasi — Ungheni), telecomunicatiilor, serviciilor de interventie pentru situafii de urgent’, infrastructura pentru punctele de trecere a frontierei si protectiei mediului. Cele 5 proiecte totalizeaz 26 milioane Euro; = se afl in continuare in curs de contractare un proiect trilateral ce vizeazi imbundtatirea sistemului de avertizare in caz de inundatii si un proiect trilateral prin care urmeazi s& se finanteze studiul privind interconectarea energetic’ a Republicii Moldova si Ucrainei cu sistemul european, Pentru acesta din urma exist& intarzieri in furnizarea documentatiei solicitate de ACM; b) a fost realizaté o prima intélnire a Comitetului Comun de Programare pentru viitorul program bilateral ENI Romania — Republica Moldova 2014-2020 / urmatoarea intrevedere este programata pentru luna octombrie 2013; - pana in prezent, au fost identificate etapele pe care urmeazi si le parcurg Comitetul pentru elaborarea documentului. Autoritatea de Management (stabilita la nivelul MDRAP — Romania) a demarat consultari cu structurile relevante cu privire la prioritatile de finantare care ar trebui incluse in viitorul program: - Autoritatea de Management are in curs de contractare o asistenta tehnicd care va sprijini structurile comune in procesul de programare. 9.3 Arhitecturd, planificarea teritoriului, constructii, locuinte si urbanism in scopul dinamizarii colaborarii pe acest palier, Partile vor urmari derularea urmatoarelor actiuni bilaterale: = efectuarea schimbului de experienfa in elaborarea actelor legislative si normative aferente domeniului in cauza - efectuarea schimbului de experienfa in stabilirea si elaborarea instrumentelor de planificare teritoriala si urbana ~ desfasurarea proiectelor comune in organizarea concusurilor tematice, meselor rotunde, seminarelor, conferintelor, expozitiilor. = elaborarea proiectelor comune privind dezvoltarea teritoriala si urbanism, implementarea prevederilor documentelor cadru elaborate Ia nivel european B Agenda Teritoriala 2020, Cartea de la Leipzig pentru orase europene durabile, Declaratia de la Toledo. - schimb de experienfa pentru protejarea gi valorificarea zonelor protejate si a construcfiilor de patrimoniu; ~ organizarea de instruiri periodice privind implementarea cadrului legislativ european in domeniul constructiilor si a pachetului de standarde europene pentru produse de constructii si metode de incercari ale acestora: ~ organizarea de instruiri privind implementarea bunelor practici in domeniul proiectarii, executiei, intretinerii si urmaririi comportirii constructiilor; ~ efectuarea schimbului de experienfa in atestarea specialistilor din domeniul constructiilor precum arhitecti, proiectanti, responsabili de tehnici si diriginfi de santier; = efectuarea schimbului de experienté in domeniul constructiei locuintelor sociale, implementarea programelor in acest domeniu; - efectuarea schimbului reciproc de acte normative relevant _privind administrarea, intretinerea, reabilitarea blocurilor de locuinfe, precum si formele de suport financiar pentru renovarea fondului locativ; = efectuarea schimbului de informatie privind mecanismele ce tin de accesibilitatea tinerilor la locuinte. 10. in domeniut statisticii Ca urmare a rezultatelor pozitive obtinute pana in prezent, Biroul National de Statistica al Republicii Moldova si Institutul National de Statistica al Roméniei isi manifesta dorinta reciproca de a continua si intensifica actiunile de cooperare in domenii importante ale statisticii, in scopul armonizarii cu. normele si standardele Sistemului Statistic European. Un exemplu in acest sens este constituit de proiectul privind ,imbunatatirea disponibilitatii si fiabilitatii statisticilor regionale pentru factorii de decizie ai Republicii Moldova”, care se bucura de finanfare din partea Ministerului Afacerilor Externe al Roméniei prin asistenta oficialé pentru dezvoltare. Domeniile de interes pentru viitor sunt: infrastructura statistica si tehnica, statistica macroeconomica, statistica preturilor, statistica intreprinderilor, statistica agricola si de mediu, statistica demografica, in special Recensimantul Populatiei si Locuintelor, statistica sociala, statistica regionala, diseminarea informatiei statistice Parfile au convenit colaborarea prin: schimb de experienta in sfera metodologiei si practicii statistice: organizarea de cursuri, seminarii, consultari, vizite de documentare si alte activitati similare; « schimb sistematic de publicatii statistice si alte materiale; © realizarea proiectelor comune in domeniul statisticii, inclusiv de cercetare — dezvoltare: © training in diferite domenii de producere si diseminare a informatiei statistice. 11, in domeniul cercetirii stiintifice si inovarii Comisia a fost informata despre activitatile intreprinse in perioada 2012-2013 si succesele obtinute in cadrul cooperarii in domeniul cercetarii stiinfifice, dezvoltarii tehnologice gi inovarii Pirtile reafirma dorinta comuna de dezvoltare durabili a relatiilor de cooperate stiintifici si au convenit s& continuie activititile intiate intre institutiile din sfera cercetare-inovare, cum ar fi Institutul National de Cercetiri Economice Costin C.Kiritescu” (INCE) gi Institutul de Economie, Finante gi Statistica (IEFS), precum gi sd examineze posibilitatea de: -elaborare si implementare a unui proiect de cercetare cu participarea cercetatorilor romani si moldoveni, finantat de Guvernul Romaniei pentru investigarea anumitor aspecte problematice aferente riului Prut; -elaborare si implementare a unui proiect intre Academia de Stiinte a Republicii Moldova si Ministerul Educatiei Nationale a Roméniei privind evaluarea in comun a institutelor de cercetare din Republica Moldova si Romania; -implicarea experfilor romani in evaluarea proiectelor nationale de cercetare din Republica Moldova si, respectiv, a experfilor moldoveni in evaluarea proiectelor nationale din Romania. 12. in domeniile reglementirii tehnice, standardizai evaluiirii conformititi, si securiti(ii industriale , metrologiei, acreditirii, in cadrul sedinfei comisiei mixte de colaborare economic’ moldo-romana partile si-au exprimat interesul de a continua organizarea seminarelor de instruire, traininguri etc., de cAtre Partea romana pentru a ridica nivelul de profisionalism al personalului, precum si in scopul acumularii de experinfa pentru fiecare domeniu in parte (standardizare, metrologie, acreditare, securitatea industriala, sisteme de management) a Parfii moldave. Partile vor initia schimbul de experienfa in ceea ce priveste mecanismul de implementare si preluarea bunelor practici a legislatiei comunitare. Totodata partile au convenit examinarea posibilitatilor de semnare a unor proiecte de asistenta tehnica/consultanta asigurate de un consortiu cu implicarea ambelor parti creat in jurul organizatiilor din domeniul infrastructurii calitaii, in functie de scopul proiectului, finantat in cadrul programelor transfrontaliere si trans-national ce pot avea ca tematica consolidarea capacitatii specialistilor si organismelor din Republica Moldova in domeniile standardizarii, acreditarii si evaluarii conformitatii, metrologiei si supravegherii pietei prin acordare de asistenta tehnica/consultanta referitor la implementarea aquis-ului comunitar. De asemenea, acest consortiu poate asigura consultanta de specialitate pentru armonizarea cadrului legislativ, implementarea si monitorizarea cerintelor Directivelor si Regulamentelor Uniunii Europene. 13. in domeniul protectiei consumatorilor Partile au convenit dezvoltarea colaborarii in continuare, inclusiv la nivel de experti si vizite reciproce, in vederea asigurarii respectarii drepturilor si intereselor consumatorilor si a cresterii gradului de protectie a acestora, precum si pentru 15 prevenirea punerii pe piafi a produselor gi serviciilor care pot afecta viata, sinatatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora prin derularea unor proiecte comune de cooperare, schimb de experienta, organizarea de conferinte si seminare. Aspectele in care s-ar putea coopera sunt cele privind armonizarea legislativa, aplicarea efectiva a legislatiei, organizarea supravegherii pietei si modalititi de informare si educare a consumatorilor referitor la achizitionarea de produse si servicii, precum si la dreptul de a fi despagubifi pentru prejudicii generate de neconformitatea acestora. Partea romana va acorda sprijin Agentiei Protectiei Consumatorului, nou creata in Republica Moldova, in scopul preluarii experienfei ANPC in domeniul protectiei consumatorilor. IL, Convenirea locului si perioadei de desfisurare a urmitoarei sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale moldo-romAne de colaborare economics S-a convenit, ci sesiunea a VIII-a a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economica intre Republica Moldova si Romania se va desfagura, la Bucuresti, in anul 2014, urmand ca perioada exact si fie convenita pe canale diplomatice. Semnat la Chisinau, la 3 octombrie 2013, in doua exemplare originale. Valeriu LAZAR Varujan VOSGANIAN, Viceprim-ministru, Ministrul economiei Ministrul economiei al Romaniei, al Republicii Moldova, Copresedinte Copresedinte in Comisia mixta in Comisia mixta