Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA

ANEXA 3 FIŞE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENELE PENTRU ACORDAREA GRADELOR DIDACTICE II ŞI I

COD: ISJCT.POB. 02 A3

Ediţia: 6

Revizia: 0

FIŞA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT SESIUNEA 2017 – Model la pagina 2

FIŞA

DIDACTIC

DE

ÎNSCRIERE

LA

EXAMENUL

I

ÎN

ÎNVĂŢĂMÂNT

SERIA

PENTRU

ACORDAREA

2016-2018

Model

GRADULUI

3

la

pagina

(Unitatea de învăţământ) Judeţul CONSTANŢA

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CONSTANŢA

La 31 august 2017 candidatul(a) are, o vechime efectivă în activitatea de predare de ……… ani …… luni ……. zile, de la obţinerea definitivării în învăţământ

Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, Numele şi prenumele: Marius-Liviu Petre Semnătura…………………………… Data …………………

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

La probele pentru obţinerea gradului didactic II în anul (sesiunea) 2017 în funcţia

didactică **

specialitatea

Numele şi prenumele

(numele de pe diploma de studii, iniţiala tatălui, prenumele, numele după căsătorie – cu majuscule) ***

Instituţia de învăţământ absolvită

cu durata de

Specializările obţinute prin studii Anul obţinerii definitivatului

Seriile în care s-a mai prezentat la probele pentru obţinerea gradului didactic II:

cu media

ani.

Optez pentru centrul de perfecţionare de la Universitatea

Mă oblig ca până pe data de 06.06.2017 să completez dosarul cu raportul scris de inspecţie curentă 2, raportul scris de inspecţie specială şi adeverinţa din care rezultă calificativele anuale şi vechimea la catedră de la acordarea definitivării în învăţământ şi până la 31 august 2017. Îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta fişă.

Data

Semnătura

Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 247 Pentru persoanele care şi-au schimbat numele se trece numele de pe diploma de absolvire (ex: POPESCU V. MARIA căs. DUMITRIU)

Se certifică datele din prezenta fişă de înscriere şi se adevereşte că, potrivit înscrisurilor din cartea de muncă, dna/dl a funcţionat în învăţământ de la data obţinerii examenului de definitivare în învăţământ până în prezent şi va funcţiona în continuare până la finalizarea examenului, după cum urmează:

Nr Unitatea de învăţământ Funcţia Obs crt didactică Perioada de la…până la… Vechimea efectivă la
Nr
Unitatea de învăţământ
Funcţia
Obs
crt
didactică
Perioada
de la…până la…
Vechimea efectivă
la catedră 
ani
luni
zile
Total
În anul şcolar 2015-2016
este încadrat în unitatea noastră în funcţia de **
cu activitatea de bază (norma întreagă) 
având
ore/săptămână
Director,

Data

Se trece vechimea efectivă la catedră de la data acordării definitivatului până la data de 1 septembrie a anului în care se susţine examenul (2017) Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 247

În învăţământ sau cadru didactic asociat cu

ore/săptămână.

Obs. Directorul unităţii şcolare îşi asumă răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta fişă şi are obligaţia de a urmări îndeplinirea condiţiilor de vechime efectivă la catedră pe care o va acumula candidatul de la data înscrierii până la data finalizării examenului.

(Unitatea de învăţământ) Judeţul CONSTANŢA

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CONSTANŢA La 31 august 2018 candidatul(a) are, o vechime efectivă în
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CONSTANŢA
La 31 august 2018 candidatul(a) are, o vechime
efectivă în activitatea de predare de ……… ani
……
luni
…….
zile,
de
la
obţinerea
gradului
didactic II.
Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane,
Numele şi prenumele: Marius-Liviu Petre
Semnătura……………………………
Data …………………

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

La probele pentru obţinerea gradului didactic I în anul (sesiunea) 2016-2018 în funcţia

didactică **

Numele şi prenumele

specialitatea

(numele de pe diploma de studii, iniţiala tatălui, prenumele, numele după căsătorie – cu majuscule) ***

Instituţia de învăţământ absolvită

cu durata de

Specializările obţinute prin studii Anul obţinerii gradului didactic II

Seriile în care s-a mai prezentat la probele pentru obţinerea gradului didactic I:

cu media

ani.

Optez pentru centrul de perfecţionare de la Universitatea

Mă oblig ca până pe data de 06.06.2018 să completez dosarul cu raportul scris de inspecţie curentă 2, raportul scris de inspecţie specială şi adeverinţa din care rezultă calificativele anuale şi vechimea la catedră de la acordarea gradului didactic II şi până la 31 august 2018. Îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta fişă.

Data

Semnătura

Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 247 Pentru persoanele care şi-au schimbat numele se trece numele de pe diploma de absolvire (ex: POPESCU V. MARIA căs. DUMITRIU)

Se certifică datele din prezenta fişă de înscriere şi se adevereşte că, potrivit înscrisurilor din cartea de muncă, dna/dl a funcţionat în învăţământ de la data obţinerii gradului didactic II până în prezent şi va funcţiona în continuare până la finalizarea examenului, după cum urmează:

Nr Unitatea de învăţământ Funcţia Obs crt didactică Perioada de la…până la… Vechimea efectivă la
Nr
Unitatea de învăţământ
Funcţia
Obs
crt
didactică
Perioada
de la…până la…
Vechimea efectivă
la catedră 
ani
luni
zile
Total
În anul şcolar 2015-2016
este încadrat în unitatea noastră în funcţia de **
cu activitatea de bază (norma întreagă) 
având
ore/săptămână
Director,

Data

Se trece vechimea efectivă la catedră de la data acordării gradului didactic II până la data de 1 septembrie a anului în care se susţine inspecţia specială (2018) Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 247

În învăţământ sau cadru didactic asociat cu

ore/săptămână.

Obs. Directorul unităţii şcolare îşi asumă răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta fişă şi are obligaţia de a urmări îndeplinirea condiţiilor de vechime efectivă la catedră pe care o va acumula candidatul de la data înscrierii până la data finalizării examenului.