Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDI

ARAD
CENTRUL DE NVMNT JURIDIC LA
DISTAN

TEODOR MARA

DREPT PRIVAT ROMAN


MODULUL I
PENTRU UZUL STUDENILOR ANULUI I

FACULTATEA DE DREPT

EDITURA VASILE GOLDI UNIVERSITY PRESS


ARAD-2002

CUPRINS
C u p r i n s..............................................................................................2
O b i e c t i v e l e m o d u l u l u i..........................................................4
C o n i n u t u l m o d u l u l u i.............................................................5
R e z u m a t u l..........................................................................................6
C a p i t o l u l I........................................................................................6
P e r s o a n e l e........................................................................................6
1. N o i u n i l e d e p e r s o a n , c a p a c i t a t e i p e r s o n a l i t a
t e . 6 A . S e m n i f i c a i a t e r m e n u l u i d e p e r s o a n
8
B . T e r m e n u l d e c a p a c i t a s i c a p a x ......................9
C . T e r m e n u l d e s t a t u s .........................................................9
D . C a p i t i s d e m i n u t i o ........................................................1 1
E . E l e m e n t e l e c a p a c i t i i p e r s o a n e i f i z i c e...........1 2
2 . E x i s t e n a p e r s o a n e i f i z i c e.............................................1 6
A . N a t e r e a........................................................................................1 6
B . R e l e v a n a j u r i d i c a m o m e n t u l u i c o n c e p i e i. 1 7
C . D o v a d a m o r i i p e r s o a n e i f i z i c e.................................1 8
D . n r e g i s t r a r e a n a t e r i i i a m o r i i..............................1 8
3 . C a p a c i t a t e a i n t e l e c t u a l ....................................................1 9
A . P u b e r t a t e a....................................................................................1 9
B . I m p u b e r t a t e a..............................................................................2 0
C . M i n o r a t u l.......................................................................................2 2
D . A f e c i u n i l e p s i h i c e................................................................2 4
4 . P e r s o a n e l e j u r i d i c e................................................................2 6
A . N o i u n e a d e p e r s o a n j u r i d i c .....................................2 6
B.Persoanele juridice recunoscute de ordinea
j
uridic
r o m a n ...............................................................................................2 7
a . C o r p o r a i i l e.................................................................................2 7
S t a t u l.................................................................................................2 7
E n t i t i l e p u b l i c e m i n o r e...................................................2 8
A s o c i a i i l e p r i v a t e i e c l e z i a s t i c e...........................3 0
b . F u n d a i i l e......................................................................................3 2

Thank you for using www.freepdfconvert.com service!


Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages.
https://www.freepdfconvert.com/membership