Sunteți pe pagina 1din 1

00023 I 65

tlP

PR|MAR|A MUNICIPIULUT CH|$|NAU


DISPOZITIE

Nr.

r-

din 22

Lan;v.r";\Le- &016

-' tbu

privire la suspcndarea uutnrirllici dc


firnc{ionare nr. 34594 din I 9. I 0.201 5,
eliberata S.R.I-. ,,l.eontii I,isnran"
-'1
pentru activitatea secfiei cornerciale
din str. Indcpend en\ei, 3212

AvAnd in vedet'e scsizarea din 12.01 .2016 a Dispcccratului nrunicipal


central, prin carc s-a comunicat dcsprc uLiliz,area bLrteliilor de gaz. in scctia
comerciala din incinta cladirii S.R.L. ,,Leontii I-isman" din str. Independentei,
3212, in conforrnitate cu prevederile Regulamentulr-ri privind eliberarea
autorizafiilor de func{ionare a unitalilor comerciale gi de prestare a serviciilor
sociale pe teritoriurl nrunicipiului Chiginiu, aprobat pri6 decizia Consiliului
rnunicipal OhiEinau nr. l3/4 din 27.12.2007, in.terneiul art.29 alin. (l) arr.32
si
alin. (l) din Lcgca Rcpublicii Moldova nr. 436-XVl din 28.12.2006
,.privinc!
administra{ia publica locald", Primarul gcneral 'al rnunicipiulr-ri Chiginau
DISPTJNT,]:

. Se suspendd autbriza{ia de funcfionarc nr. 34594 din 19.10.2015. valabila


pAnd la data de 19.10.2020, clibcrata S.R.l,..,,l.contii Lisrran" pentrur
activitatca
sectiei comerciale sitr-ratd irr incinta cladirii din str. Indcpcnde niei,3212.
2. Prezcnta dispozilie va ti corrunicatd I)irec(ie.i de polilie a rlLrnicipiului
I

Chiginau' Inspcctoratultri fiscal dc stat Chiginau, (]cntrului dc sdndtatc pLrblica


rnunicipal ClriEindu, I)irectiei sitiralii excepgionale a rnLrnicipiului Chisinn' gi

Preturii sector.ul ui IJotarrica.


3. I)irccf ia situalii cxcep!ionale a rnunicipiulLri Chiqinau ;i prctura
sectorului Ilotanica vor asigura controlul cxccutdrii prcvcdel.ilor prezentci
dispozilii.

iPRIMAR CIrNllRAl

i':..

I)orirr C'l Illt.l'On ('.4