Sunteți pe pagina 1din 2

ANULESCU

CEREREDE 1NSCRIEREPENTRUADM]TERE iN FAdUbI


DOMNT]LERECTOR.
Subsemnatul(a)(numele de naqtereqi prenumele,apoi numele de cdsdtorie,dac6estecazul)
CNP
zitta

nescut(6)in anul_,
,

in

hma

localitatea

frul(fiica) lui
posesoral C.I. seria

nr.
eliberat de
Ia data de
valabil pdnd la data de
solicit inscrierea la examenul de admitereca student(a)
in anul universitar2015-20t6
la Facultateade
specializarea
CUTS
dCZI E / D E diN CAdTUI
IJNT\,IERSITATII HYPERION DIN BUCIJRE$TI.
In caz de reu$it6 fExdloc, optez pentru specializarca.
oplir.nea I
la Facultateade
opriunea
2

la Facultateade

Suntabsolvent(6)al(a)(denumirealiceului)
promola
cu Diploma (adeverinla) de

bacalaureat seria _'pe caxe o anexez. Menfionez cb am

nr.

din data
oblinut la examenul de bacalaureatmedia generald
iar mediaartimetici a anilor
de liceu este
Domiciliulpermanent(stabil):
localitatea
cod stradd
strada
.
,ru.
bloc___,
scara
judelul
sector_,
' apartament__,
telelbn fix (cu prefix)
telefon mobil
email

Doresc ca in facultate s6 studiez una din urmatoarelelimbi strdine de circulalie


europeara:

l)-;2)-;3)__

In cazul admiterii ca studen(6), iau cuno$tintdcd admitereamea este valabil6 nunai


peirtru IINI\IERSITATEA HYPERION DIN BUCURE$TI 9i md oblig s6 achit taxa de
(cel pulin rata I) pentrudnul I2015-2016pAni la 15 octombrie2015,la casieria
Ecolarizare
Universitdlii,urmdndca celelalteratedin taxade Ecolarizare
sdle depunla datelestabiliteprin
conhactuidegcolarizare.
DOMNUI-UI RECTORAL III\IIVERSITATII I{\?ERION

Suntde acordca taxaanuaDde tcolaxizaresdfie utilizate pentruprocesulde invaFmant


gi asigurareabazpi materiale a acestuia(clddiri cu sdli de cursuri, seminarii, laboraloare,
gi centre
biblioteci.
manuale.
echipamente
decalculetc.).
Am luat de asemene4cuno$infd de conJinutulRegulamentuluiprivind activitatea
profesionald a studenlilor qi md oblig sA il respect,precum gi de faptul cd retragereadin
universitatedupdmai mult de 15 zile calendaristicede la incepereaanuluiuniversitarsaude la
depunerea
taxelorde strrdiipe anirl universitar2015-2016atragedup{.sineo penalizarede 25o/o
din sumadepup6.Sunt de .acordc6, daceletragerease face dupi mai mult de 21 de z a
calendaristice
de la incepereaanuluiuniversitarsaude la depunerea
taxelorde studii,aceastasi
fie fbcutd fird rcstituirea sumei depuse,in acord cu normele nalionale gi intemalionalein
domeniu.
in conformitate cu dispoziliile Autoritilii Nationale de Supravegherea Prelucrdrii
Datelor cu Caracter Personal, informaliile cu caracter personal (nr. 5267/ll.06.2007)
inregistratein documenteleuniversitilii sunt destinateutilizdrii de c6tre depaxtamentele
instituliei qi nu sunt comunicatealtor destinatari.Datele dumneavoastrivor fi trarsferatein
arhivainstituliei,la incheiereaanilor de studiu.
Declarpe proptia rdspunderecd documbntelesnexflle la dosar sunt sutentice,tn caz
contrur umdnd sd suport rigorile legii, aunoscdndfaptul cdfalsul tn declarslii estepedepsit
de legislaliapenald.
La datainscrierii am depusurmdtoareledocumente:
ORIGINAL

COPIELEGALIZ,A.TA

Toate cdmpurile sunt obligatorii, iar cele necompletatese vor bara.

Data

Semnetura

S-ar putea să vă placă și