Sunteți pe pagina 1din 2

Teste Naţionale 2005

Probă scrisă la Geografia României

Simulare

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

I. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. România este situată în Europa mai aproape de extremitatea:
a. estică c. sudică
b. nordică d. vestică 5 puncte

2. Subcarpaţii Curburii sunt limitaţi în partea de vest de râul:


a. Buzău c. Motru
b. Dâmboviţa d. Trotuş 5 puncte

3. Oraşul antic Tomis a apărut:


a. ca cetate întemeiată de greci
b. ca cetate în perioada daco-romană
c. în perioada feudală (Evul Mediu)
d. în perioada capitalistă (epoca modernă şi contemporană) 5 puncte

4. Dintre unităţile de relief de mai jos, cea mai mare cantitate de precipitaţii medii anuale cade în:
a. Munţii Apuseni c. Subcarpaţii Curburii
b. Munţii Măcin d. Subcarpaţii Getici 5 puncte

5. După modul de formare lacul Mangalia este:


a. lagună c. liman maritim (fluvio-maritim)
b. liman fluviatil d. lac de crov 5 puncte

II. Transcrieţi textul de mai jos, completând fiecare spaţiu liber cu termenul corespunzător din lista
dată:
Carpaţii româneşti prezintă o multitudine de forme de relief, datorită varietăţii rocilor din care sunt
formaţi şi a altitudinilor. La altitudini de peste 2000 m, există numeroase circuri glaciare formate, în
trecut, de acţiunea ……1…… . În Munţii Apuseni există numeroase peşteri formate în rocile numite
……2…… . În vestul Carpaţilor Orientali se află cel mai lung lanţ vulcanic din Europa. Cei mai înalţi
munţi vulcanici din România sun Munţii ……3…… . În craterul Masivului Ciomatu s-a format lacul
vulcanic ……4…… . Alte forme de relief cu aspect deosebit sunt Babele şi Sfinxul din Munţii
……5…… .
Lista termenilor: gheţari, calcare, râuri, Călimani, Bucegi, Făgăraş, Lacul Roşu, Rodnei, Sfânta
Ana.
15 puncte

III. Comparaţi relieful Podişului Moldovei cu relieful Subcarpaţilor, precizând trei deosebiri şi o
asemănare între ele. Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele
elemente de relief: altitudini, tipuri de relief, orientarea culmilor, modul de formare, fragmentare,
tipuri de roci.
Notă: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două unităţi de relief vor fi tratate
comparativ şi nu separat. 8 puncte

IV. Explicaţi, pe scurt:


a. faptul că Podişul Mehedinţi nu este o parte componentă a Podişului Getic;
b. faptul că temperatura minimă absolută s-a înregistrat în Depresiunea Braşov şi nu pe vârful
munţilor. 6 puncte

Simularea Testelor Naţionale 2005 1


Probă scrisă la Geografia României
V. Caracterizaţi o singură unitate de relief, la alegere, dintre Carpaţii Meridionali la est de valea
Oltului (Grupele Bucegi şi Făgăraş) şi Câmpia Română. În caracterizare veţi avea în vedere:
- limitele;
- relieful (patru aspecte specifice şi patru diviziuni);
- două râuri;
- două tipuri de lacuri după modul de formare;
- o zonă sau un etaj de vegetaţie;
- un tip sau o clasă de sol.
16 puncte
VI. Pe harta de mai jos sunt marcate, cu litere, unităţi de relief (sau subunităţi ale acestora), iar cu
numere, râuri şi oraşe. Scrieţi pe foaia de examen:
1. numele unităţilor de relief (sau al subunităţilor de relief) marcate, pe hartă, cu literele A, B, C, D
şi E;
2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 1, 2, 3, 4 şi 5;
3. numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 6, 7, 8, 9 şi 10;
4. numele celui mai mare oraş, ca număr de locuitori, situat în unitatea de relief marcată, pe hartă,
cu litera D;
5. numele celui mai mare oraş, ca număr de locuitori, pe care îl străbate râul marcat, pe hartă, cu
numărul 1;
6. numele râului care străbate oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7;
7. numele judeţului a cărui reşedinţă este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8;
8. numele judeţului a cărui reşedinţă este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9.
20 puncte

Simularea Testelor Naţionale 2005 2


Probă scrisă la Geografia României