Sunteți pe pagina 1din 1

I. II. III.

MINISTERUL JUSTIŢIEI Formular nr. 2


CERERE
. Nr. intrare: .................................................
OFICIUL REGISTRULUI de verificare disponibilitate şi
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL
rezervare emblemă Data : .........................................................

.....................
Stabilirea emblemei se face la opţiunea şi pe răspunderea solicitantului cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi ţinând seama de
criteriile prezentate în Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare
a informaţiilor; oficiul registrului comerţului răspunde numai de exactitatea datelor furnizate pe baza acestei cereri.
IV.
1. Subsemnat (ul/a) ...........................................................................................................................................................................
domiciliat în ..........................................…. str. .............................................................................................................. nr. ............
bloc. ............. scara. ........ etaj ........ ap. ......…. judeţ/sector .................................................... telefon .........................................
act identitate ....................... seria ............ nr. ...................….... eliberat de .....................................................................................
la data ......................…....CNP/NIF ......................................................... în calitate de ..................................................................
prin .....................................................................................................................................................................................................
conform .....................................................................................................................................................................................…... .
2. pentru firma : ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................... solicit verificare disponibilitate(1) şi rezervare emblemă(2).

V. 1. Tip emblemă : …figurativă …verbală …complexă (combinaţie de reprezentări grafice şi denumiri)


2. Reproducere emblemă (machetă) 3. Descriere : .................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Reprezentarea grafică maximală este de ........................................................................................................................


6 cm x 6 cm
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
4. Diviziune / secţiune:
⏐__⏐__⏐.⏐__⏐.⏐__⏐__⏐............................................................................................................................................................
⏐__⏐__⏐.⏐__⏐.⏐__⏐__⏐............................................................................................................................................................
⏐__⏐__⏐.⏐__⏐.⏐__⏐__⏐............................................................................................................................................................
⏐__⏐__⏐.⏐__⏐.⏐__⏐__⏐............................................................................................................................................................
(se completează de referent cu maxim 4 coduri şi textul corespondent din nomenclatorul “Clasificarea internaţională a elementelor figurative ale mărcilor”;
se va utiliza cod de diviziune numai în cazul în care aceasta nu are secţiuni)

VI. Persoana şi domiciliul ales pentru comunicări, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990, republicată cu modificările
ulterioare(3):
1. Nume şi prenume: ................................................................................................................................................................... .
2. Adresa: localitatea ............................................................... str. .............................................................................................
nr. ................... bloc................... scara.............. etaj.............. ap........... judeţ/sector.................................................................
cod poştal................ telefon ..................................... fax ..................................... e-mail ....................................................... .
3. … Solicit comunicarea dovezii care atestă efectuarea rezervării emblemei în registrul comerţului prin:
… poştă … e-mail … biroul eliberări, la sediul instituţiei
Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte, precum şi săvârşirea de acte de
concurenţă neloială sunt pedepsite conform legii.

Data : ............................................ Semnătura .....................................

Datele cu caracter personal cuprinse în prezenta cerere şi în actele doveditoare sunt supuse prelucrării, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 şi Legea nr. 26/1990.
Notă: (1) Verificarea disponibilităţii se efectuează numai pe aria judeţului;
(2) Dovada rezervării emblemei este valabilă trei luni de la data emiterii acesteia;
(3) Rubricile din casetă se completează numai în cazul în care persoana diferă de solicitantul cererii.
cod : 11-10-182

Evaluare