Sunteți pe pagina 1din 6
NEVOIA DE A MENTINE TEMPERATURA CORPULUI iN LIMITE NORMALE Definitie Mentinerea temperaturii corpului in limite normale este 0 necesitate a organismului de a conserva o temperatura la un grad constant pentru a - i mentine stare de bine. Termogeneza este rezultatul proceselor oxidative din organism care depind de temperatura mediului inconjurator. Organele ‘ermogenezei (principale) sunt: = muschi, ficatul, activitatea glandelor, - organele prin care se pierde céilduri(temoliza): + rinichiul elimind urina , pielea prin glandele sudoripare elimina transpirafia; plim4nii prin respirafie. Termoreglarea fizic& este mecanismul de pierdere a cildurii prin: = evaporarea apei prin piele; = climinarca cldurii prin acrul expirat; - consumul de calduri in vederea fneAlzirii fecalelor si urinii eleminate; - valoarea normala a T corpului este 36°- 37°C. Temperatura organelor interne sa Echilibrul dintre termogeneza si termoliza sc numoste homeotermie. Independenja satisfacerea nevoii Temperatura corpului se mentine normala (constantd ), datoriti echilibrului de termogeneza ( producerea de caldura ) yi termoliza ( pierderea de cildur’). fn procesul de termogenezd intervin procesele biochimice, caldura fiind rezultatul proceselor oxidate din organism prin activitatea musculara si Jandulara . In procesul de termolizd intervin mecanisme fizice, cAldura pierAndu-se prin piele (transpirajii) prin plimin (respirafie), prin rinichi (eliminarea urini ). Pierderile se realizeaza prin : * evaporare care reprezinti pierderea de cAlduri datoriti elimindrii transpirafiei si evapordirii ei prin piele . Respiratia antreneaza o pierdere de cildura gi astfel racirea corpului; * radiwje reprezinté pierdera de cdlduri sub forma de unde electromagnetice atunci cand temperatura mediului inconjurator este mai mic decat temperatura corpului ; © conducfie reprezinta pierderea de c&ldura prin contactul direct al corpului cu obiecte reci ( bai reci, cuburi de ghcata) ; © convecfie reprezinti pierdera de c&ldura printr-o circulatie de aer in jurul corpului ( vint rece, cvantai) ‘Temperatura mediului inconjurator influenfeaza termogeneza astfel: - cénd temperatura mediului inconjurator scade, pe cale reflex se produce o crestere a activitatii muscularc ( tremuraturi) gi se intensifici procesele de oxidare; - cand temperatura mediului cregte gi se produce o diminuare a proceselor oxidative In pierdirile de c&ldur& intervin mecanisme fizice : = vasoconstrictia; - _vasodilatatia. Factorii care influenteaz satisfacerea nevoii sunt : a) Factorii hiologici © vdrsta: n.n. gi copilul mic au o termoreglare fragilé, datorita imaturiti{ii centrului respirator . - temperatura n.n, normal este intre 36,1°- 37,8" C. + adultul are o temperatura normala 36°. 37°C - varstnicul 35°-36”. © exercifiul — in timpul activitapii musculare foarte intense temperatura corpului poate creste cu 2,2 ° -2,7 °C peste normal, dar revine cand activitatea incctcaza, in activitate temperatura corpului scade . © alimentatia — ingestia de alimente ( proteine, lipide ) ridic& temperatura corpului. © Variayia diurnd — temperatura este minima intre orele 4 — 5 dimineata — remisie matinalé creste scara maxim& intre orele 16-18 numiti exacerhare vesperald. b) Factorii psihologici: - anxietate - emofiile puternice pot determina o crestere a temperaturii corporale: ©) Factorii sociologici: © locul de munci cu conditii de crestere sau scidere a temperaturii mediului; © climatul — umed si cald determina cresterea temperaturii corporale, climatul rece si umed determina scdderca temperaturii corpului. © locuinfa :— supraincdlzite © cll temperatura sca7utt Manifestéirile de independenat * Temperatura corporala: - nun, $i copilul mic 36, 1°C- 37, 8°C - adult 36°- 37°C; - varstnic 35 - 36°C Homeotermia reprezint8 echilibrul dintre termogenez& gi termoliza . Oscilafiile fiziologice sunt yi in funcfie si de varsta, de efortul muscular depus, digestie (temperatura creste), de stiri fiziologice ale organismului ciclul menstrual, sarcina. Scliderea sub 36° - hipotermie Cresterea peste 37° - hipertermie Temperatura masuraté in cavitafi inchise (rect, vagin, cavitate bucala) si cavitati semideschise (axil, plica inghinala) are valori cu 0, 3 — 0, 5°C mai mari decat cea axilare. in axild termometrul se menfine 8 - 10 min ; in plica inghinalé — se menfine 10 min; in rect 5 min; In cavitate bucala Smin.; Pregditirea materialelor: - termometre maximale gradate in scara lui Celsius, dezinfectia se face cu solujia de cloramin’ 2%; se scutura pentru a coboara mercurul in rezervor; - _ ptosop. Foaia de temperatura face parte integrant’ din foaia de observatie este un document medical, stiintific si medico-judiciar. in ea se conseamneaza in ordine cronologica toate datcle cu privirc la starea bolnavului, permifdnd medicului s& se orienteze asupra evolutiei bolii 1 Fuctiile vitale ale organismului: respiratia, circulafia, termoreglarea si diureza sunt reprezentate grafic si notate in foaie de temperatura zilnic. Temperatura omului sc mentinc normal& intre 36° — 37° C datoriti procesului de termoreglare. Sistemul neuro-endocrin intervine in procesul de reglare termici prin mecanisme chimice si fizive. Termoreglarea chimica priveste productia de céildura. Termogeneza este rezultatul proceselor oxidative din organism, care depind de temperatura mediului inconjurator. Organele termogenezei (muschii, ficatul). Termoliza reprezintd pierderea de céildurd care se realizeaza prin reglarea fizicd ce cuprinde mecanisme de pierdere: = evaporarea apei din piele; - eliminarea caldurii prin aerul expirat; - consumul de caldura in vederca incalzirii matcriilor fecale gi urinei eliminate (valoarea normala a temperaturii este de 37°C) - temperatura organelor interne . temperatura central este mai mare decat temperatura perifericd cu 1°C (ficat) - temperatura prezent& mici oscilafii fiziologice in cursul zilei de la 0.5-1°C; - dimineata temperatura este mai joasa intre orele 4 - 5 -remisiune matinald, seara valorile sunt mai ridicate intre ore 16 — 20 - exacerbare vesperala. Termogenezd= producere de caldura Termoliza = pierdere de caldura Termogeneza este rezultatul proceselor oxidative din organism care depind de temperatura mediului inconjurator. Organele termogenezei (principale): muschi, ficatul, activitatea glandelor; organcle prin care se pierde caldura:- rinichiul elimind urina , pielea prin glandele sudoripare elimina transpirafia; pkimanii prin respirajic. Termoreglarea : - fizicd se face prin mecanismul de pierdere a cildurii prin: - evaporarea apei prin piele; = eliminarea cildurii prin acrul expirat - consumul de caldura in vederea incalzirii fecalelor gi urinii eleminate - valoarea normala a T este 36°-37°C. Temperatura organelor interne — temperatura centrali este mai mare decat temperatura periferic& cu 1°. Echilibrul dintre termogeneza si termolizd se numeste homeotermie. Temperatura prezinté mici oscilafii fiziologice in cursul zilei de 1a 0.5°-1°. Dimincafa cste mai joas& intre orele 4-5. Seara voalorile sunt mai mari intre orele 16-20. Masara temperaturii se face cu termometrul. Termometrul maximal este gradat dupa scara Celsius (de ta 34, 5° pana la 42°) Termometrele in uz sunt finute in solutii dezinfectante — bromocet sau cloramina 2% intr-un horcan pe fundul cruia s-a pus vati sau tifon, solufia si fie pana la juméatate, termometrele tinute vertical. Regulile care trebuiesc respectate la efectuarea oricarui act medical sunt: - pregitirea materialului necesar + pregatirea bolnavului - executarea tehnicii propriu-zise Tehnica masurarii si notari Masurarea temperaturii cu termometrul maximal obignuit se face in cavitifi ‘inchise sau semiinchise. Etapele de execuie : alegerea locului. pregatirca bolnavului — pozitia; aplicarea termometrului si mentinerea lui cat timp este necesar; citirea valorii temperaturii inregistrata pe termometru; notarea in foaia de temperatura. . Locul de elecfie: - in cavititi semiinchise axild, in plica inghinala si inchise - in gura, vagin si rect. a) Masurarea in avila este metoda cea mai frecvent intalnita. Timpul de mentinere a termometrului este 10°; pozitia bolnavului gezind sau decubit dorsal; se sterge cavitatea axilara cu prosopul pacientului se aplicd rezervorul termometrului, dup’ ce a fost pregitit, dezinfectat in axili ou rezervorul, se flecteazé braful prin apropiere de torace . iar antebratul pe torace; se roagi bolnavul si metina aceasta pozitie 8 -10 min. oye b) Masurarea temperaturii la plica inghinald se face la bolnavii foarte slabiti si la copii mici (sugari). Pozitia bolnavului decubit lateral gi se flecteazA coapsa pe bazin. ¢) Masurarea temperaturii in cavitatea bucald necesita timpul de Smin; - pregatirea pacientului: - cu 10° inainte nu trebuie si bea lichide calde sau reci pentru a nu influenja temperatura locala; ~ se recomanda bolnavului s nu fumeze inainte; ~ sc foloscse termometre speciale pentru cavitatea bucali Rezervorul termometrului se introduce in cavitatea bucala lateral; - se citeste dupa 5 min. ) Méisurarea temperaturii in rect: - se lubrefiaz4 rezervorul cu vaselina inainte de a-l introduce in rect; = se aseazi copilul in pozitie decubit dorsal cu membrele inferioare ridicate; alta pozitie decubit ventral pe genunchi examinatorului; = sc indepartcaza fescle cu mana stinga , se introduce rezervorul in rect cu migcari blande la adancimea 4 — 5 cm; - Ia copii mici termometrul va fi fixat (finut) cu mana in tot timpul misurdcii; se citeste dupa 5 min. e) Masurarea temperaturii in vagin (se procedeazi la fel ca in rect). Valoarca tempcraturii in rect gi vagin este mai mare cu 0.5° dec&t temperatura axiala, Alte termometre medicale special confectionate se folosese pentru masurarea temperaturii cutanate. Aceste termometre sunt termoelectrice, electronice sau sub forma de benzi termosensibile. Pentru masurarea temperaturii globului ocular sunt termometre speciale curbate. Se folosesc in practica medicala termometre electrice cu care se poate misura temperatura in esofag sau din cavitatile tubului digestiv. Manifestari de dependenja Hipertermia-este temperatura > 37°. Simptomele sindromul febril: - cefalee, dureri spate si extremitati, accelerarea pulsului si respiratiei, congestia fetei, inapctent&, limba uscat, oligurie (urini concentrate, tulburéri nervoase) Gradele de hipertermi Reacfia febrila se imparte in: - Subfebrilitate 37 - 38°, - febra moderata 38 - 39°, - febra ridicata 39 - 40°, ~ febra foarte ridicata sau hiperpirexie 41 - 42°. In evolutia oricarei febre se disting 3 perioade: 1. perioada de invazie (inifiala) — febra urcd brusc in céteva ore tremuraturi, frison; 2. perioada de stare dureaz& cateva ore sau cateva saptaméni in care febra atinge punctul culminant; 3. perioada de declin sau de defervescenja cAnd temperatura revine la normal brusc- in crizd sau lent — in liza. Tipuri de subfebrilirate in Cunctie de oscilajiile zilnice: a, subfebrilitate rigid’ in ferestru: ‘I’ nu depdgeste 37°4 si oscilafiile in cursul zile 0,1-0,2° b. subfebrilitate cu oscilatii “fiziologice” 37°6 - 37°R, iar oscilafiile 0.4°- 0.5° in infectiile de si TBC incipient. Tipuri de febra: 1. Febra continua — pacientul este febril tot timpul oscilantiile dintre D si S sunt sub 1° in pneumonie, febra tifoida. tifos exantematic. 2. Febri reminenta: oscilatiile dimineaja si seara depaseste > 1°; febra sc menfinc ridicati in septicemii, TBC gravi, bronhopneumonii. 3. Febri intermitenta: oscilatiile intre dimineafi gi seara sunt de cAleva grade poate atinge normalul, apoi brusc se ridic& sub forma de acces dupa care cade iar sub 37°. Se intalneste in septicemii, TBC forme grave: febra intermitent& perindica — malarie; 4, Febri recurent&: perioade febrile urmate de 4-5 zile perioade afebrile cu aveeasi duraté (in febra_recurenté si limfogranulomatoz4 maligne); 5. Febra ondulata: periode febrile de perioade afebrile cu trecere gradata, intre ele (in bruceloza). 6. Febra de tip invers in tuberculozé grava. 7. Febra neregulata. Hipotermia cand temperatura organismului scade sub 36°. Cauze: - in expunere la frig puternic temp. corpului scade la 35°; - in inanitie; in tulburari endocrine - hipotiroidic; in insuficicnta circulatoric arterit’; in afectiuni cardio-pulmonare: coma hepatica, anemie, inregistrarea constiincioasa a temperaturii poate s& intémpine greutati in cazul simulanfilor. Citirea termometrului dup masurare: - se fine termometru in pozitie orizontala la nivelul ochilor. Notare: - T° se noteaza in foaia de temperatura cu albastru (pix, cemeala) la 1 patriticd revin 2 subdiviziuni de grad.