Sunteți pe pagina 1din 28

noi

Fonduri ,

reguli mai bune


Prezentarea noilor norme financiare şi a oportunităţilor
de finanţare pentru perioada 2007-2013

Ghidul Ediția
2008
începătorului

  €
Comisia Europeană
Europe Direct este un serviciu destinat să vă ajute să găsiţi răspunsuri
la întrebările pe care vi le puneţi despre Uniunea Europeană.

Un număr unic gratuit (*):


00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Unii operatori de telefonie mobilă nu permit accesul la numerele 00 800 sau pot factura
aceste apeluri.

Numeroase alte informaţii despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet pe serverul
Europa (http://europa.eu).

O bibliografie figurează la sfârşitul lucrării.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene, 2008

ISBN 978-92-79-08548-2

© Comunităţile Europene, 2008


Reproducerea textului este autorizată cu condiţia menţionării sursei

Printed in Belgium

TIPĂRIT PE HÂRTIE ÎNĂLBITĂ FĂRĂ CLOR


noi
Fonduri ,

reguli mai bune


Prezentarea noilor norme financiare şi a oportunităţilor
de finanţare pentru perioada 2007-2013

Este prima dată când solicitaţi

finanţare pentru dumneavoastră


fonduri de la UE?
Consultaţi această

Oportunităţi de
prezentare a principalelor
oportunităţi de finanţare

(p. 3-16)

Credeţi că procedurile financiare


sunt prea dificile?

Acces mai uşor la


finanţarea UE
Aflaţi ce s-a schimbat

(p. 17-18)

Sunt fondurile transparente,


iar controlul eficient?
şi control mai bune
Transparenţă

Verificaţi aici

(p. 19-20)

Cât este în joc?


Sume disponibile

Consultaţi lista cu noile


2007-2013

programe

(p. 21-22)
„Noile programe ale UE pentru perioada 2007-2013 trasează
calea către progresul economic. Pentru ca acest obiectiv ambiţios
să devină realitate, este deosebit de important să existe norme
financiare care să se potrivească situaţiilor din viaţa reală.
Simplitate maximă, birocraţie minimă – acestea sunt ideile-
cheie care stau la baza noilor norme. Rezultatul – proceduri mai
simple, transparenţă şi responsabilitate îmbunătăţită – va
asigura un control mai bun asupra modului în care sunt cheltuiţi
banii publici.”

Dalia Grybauskaitė
Comisar european pentru programare financiară
şi buget

De ce noi norme?
În 2007, Uniunea Europeană lansează un nou set de programe:
până la 975 miliarde de euro într-o perioadă de şapte ani.
Aceste noi fonduri vor fi mai accesibile, mai transparente şi mai
bine justificate decât în trecut, graţie reformei normelor UE de
gestiune financiară.
Noile norme vor reduce formalităţile administrative.
Aceasta va face granturile UE mai accesibile, în special pentru
beneficiarii cu resurse limitate, cum ar fi ONG-urile mici şi
întreprinderile mici. Pentru prima dată, subvenţiile UE pentru
cercetare vor fi disponibile pentru cercetătorii individuali.
O mai bună responsabilitate şi o transparenţă crescută sunt
deosebit de importante pentru a garanta că fondurile UE, care
sunt bani publici, sunt utilizate corect la toate nivelurile. Noile
norme introduc obligaţia de a publica listele cu beneficiarii
care primesc bani UE prin intermediul guvernelor din statele
membre şi din ţările terţe sau prin organizaţiile internaţionale,
precum şi aceea de a face schimb de informaţii cu privire la
cazurile de fraudă dovedite. Statele membre vor îmbunătăţi,
de asemenea, raportarea privind modul în care cheltuiesc
fondurile UE gestionate direct de acestea. Aceste măsuri vor
spori eficienţa politicilor UE şi vor contribui la protejarea
intereselor contribuabililor.
Succesul noii perioade de finanţare 2007-2013 constituie o
provocare pentru toţi cei implicaţi: în primul rând, chiar pentru
beneficiari, care vor utiliza fondurile pentru a-şi realiza
proiectele; Parlamentul European, care a sprijinit în mod
deosebit procesul de modernizare a normelor de gestiune
financiară; statele membre, care gestionează efectiv aproape
80 % din fondurile UE; şi, în sfârşit, Comisia Europeană, care
deţine responsabilitatea ultimă privind modul în care sunt
cheltuite aceste fonduri.
Noile norme vor oferi soluţii mai bune, mai simple şi mai
practice pentru toţi cei care lucrează cu fonduri UE, asigurând
totodată controlul eficient al cheltuielilor publice.
Oportunităţi de
finanţare pentru dumneavoastră
Este prima dată când solicitaţi fonduri de la UE şi vă simţiţi puţin pierdut printre diferitele mecanisme de
finanţare, actorii implicaţi şi programe? În acest caz, ghidul nostru vi se adresează. În această secţiune veţi găsi:

• idei despre cum să începeţi


• o scurtă prezentare a diferitelor forme de finanţare UE
• exemple practice pentru grupurile selecţionate de beneficiari ai fondurilor UE

Să începem…
În funcţie de tipul de finanţare şi de profilul proiectului dumneavoastră, există oameni şi reţele a căror sarcină este de a vă oferi
toate informaţiile de care aveţi nevoie pentru a începe! O mulţime de informaţii sunt, de asemenea, disponibile pe internet.

finanţare pentru dumneavoastră


1. Contactaţi reţelele de informare ale UE

Oportunităţi de
Companii şi IMM-uri Alţi potenţiali beneficiari

Enterprise Europe Europe Direct


Network
• sunaţi la:
00800 6 7 8 9 10 11
http://www.enterprise- • vizitaţi centrul local
europe-network.ec. Europe Direct:
europa.eu/index_en.htm http://ec.europa.eu/
europedirect
600 de organizații partenere • trimiteţi un e-mail sau
în peste 40 de țări contactaţi un operator
online:
http://ec.europa.eu/
europedirect
Informaţii disponibile
în oricare dintre limbile
oficiale ale UE.


2. Vizitaţi portalul EUROPA

Portalul Comisiei privind subvenţiile:


http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm

Portalul Comisiei privind contractele publice:


http://ec.europa.eu/public_contracts/index_en.htm

3
... Oportunităţi de
finanţare pentru dumneavoastră

3. Contactaţi autorităţile naţionale,


regionale sau locale


Majoritatea fondurilor UE fiind administrate la nivel naţional sau
regional, autorităţile naţionale, regionale sau locale oferă adesea
atât informaţiile, cât şi facilităţile de asistenţă necesare.
Pentru o listă cu autorităţile de gestionare pentru fondurile
structurale în fiecare regiune, consultaţi:
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/
authority_en.cfm
O listă cu adresele ministerelor naţionale ale agriculturii este
disponibilă la:
http://ec.europa.eu/agriculture/use/index_en.htm


4. Contactaţi-vă asociaţia profesională

Dacă proiectul dumneavoastră este legat de activitatea


profesională pe care o desfăşuraţi, puteţi obţine sprijin de la
organizaţia profesională de care aparţineţi. Unele forme de
finanţare UE sunt rezervate unui anumit tip de profesie: profesorii
şi instructorii pot beneficia de asistenţă prin Programul de învăţare
pe tot parcursul vieţii , iar realizatorii de film prin programul Media
2007. Reţeaua dumneavoastră profesională poate deţine deja
expertiză în accesarea fondurilor UE şi vă poate oferi idei practice.

Forme de finanţare
1. Care sunt principalele tipuri de finanţare Statele membre UE
din bugetul UE?
2. Cine gestionează banii şi decide asupra

Peste 76 % din bugetul UE este gestionat


de autorităţile naţionale şi regionale.
acordării de subvenţii/contracte?

Căutaţi bani pentru a vă Căutaţi oportunităţi pentru a vă Această sumă include fondurile
finanţa proiectul? vinde serviciile sau bunurile? structurale şi subvenţiile agricole.

SUBVENŢII CONTRACTE PUBLICE Comisia Europeană


acordate pentru a cofinanţa acordate prin cereri de oferte Aproximativ 22 % sunt programe
proiecte sau obiective specifice, (achiziţii publice) pentru a gestionate la nivel central (de exemplu:
în cercetare, învăţământ, sănătate,
de obicei prin cereri de oferte cumpăra servicii, bunuri sau activităţi pentru tineret).
lucrări în scopul de a asigura
operaţiunile instituţiilor sau
programelor UE
Ţări terţe şi organizaţii internaţionale
(de exemplu: Crucea Roşie, ONU): 2 %.

4
Oportunităţi de
finanţare pentru dumneavoastră
Întreprinderi mici
Care sunt principalele surse de finanţare disponibile?
• În cazul în care conduceţi o întreprindere mică sau mijlocie (IMM), puteţi beneficia de finanţare UE
prin subvenţii, împrumuturi şi, în unele cazuri, garanţii. Ajutorul este disponibil fie direct (subvenţii UE),
fie prin programe gestionate la nivel naţional. IMM-urile pot beneficia, de asemenea, de o serie de
măsuri nefinanciare de asistenţă sub formă de programe şi servicii de sprijin în afaceri.

Finanţare prin subvenţii ale UE


• Această finanţare este în mare parte tematică, cu obiective specifice – mediu, cercetare, formare –
concepute şi puse în aplicare de diverse departamente ale Comisiei Europene sau agenţii executive.
• IMM-urile sau alte organizaţii (de exemplu asociaţii de afaceri, furnizori de asistenţă în afaceri sau

finanţare pentru dumneavoastră


consultanţi) pot aplica, de obicei, direct pentru programe, în general cu condiţia să prezinte proiecte
durabile, cu o plusvaloare şi transnaţionale.

Oportunităţi de
Fonduri structurale
• Ajutorul direct pentru IMM-uri pentru cofinanţarea investiţiilor este posibil exclusiv în regiunile mai
puţin dezvoltate economic (aşa-numitele regiuni de „convergenţă”).
• În alte regiuni, s-a acordat prioritate acţiunilor care au un efect de levier ridicat (de exemplu: formare
antreprenorială, servicii de asistenţă, incubatoare de afaceri, mecanisme de transfer de tehnologie,


relaţionare în afaceri etc.), opuse astfel ajutorului direct pentru IMM-urile individuale.
• Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiţii şi Fondul European de Investiţii au lansat o iniţiativă
comună pentru îmbunătăţirea accesului la finanţe al IMM-urilor în ţările mai puţin dezvoltate. Iniţiativa,
denumită Resurse Europene Comune pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (sau JEREMIE), va
permite statelor membre şi regiunilor să utilizeze o parte din fondurile lor structurale pentru a furniza
garanţii pentru împrumuturi, precum şi finanţări în fonduri proprii şi capital de risc pentru IMM-uri.
Programul va deveni operaţional în 2008.

Instrumente financiare
• Aceste scheme nu furnizează finanţare directă pentru IMM-uri, ci sunt de obicei procesate prin
intermediari financiari, cum ar fi băncile, instituţiile de credit sau fondurile de investiţii. Ele sunt
destinate să mărească volumul de credit disponibil pentru IMM-uri şi să încurajeze aceşti intermediari
să îşi dezvolte capacitatea de împrumutători IMM.
• Prin Programul-Cadru pentru Competitivitate şi Inovaţie (CIP), s-au alocat 1 130 de milioane de
euro pentru instrumente financiare pe perioada 2007-2013. Acestea sunt organizate în trei scheme,
administrate în cooperare cu Fondul European de Investiţii (EIF) şi cu alte instituţii financiare
internaţionale:
› mecanismul în favoarea IMM-urilor inovatoare şi cu creştere rapidă (MIC) vizează creşterea aportului
de fonduri proprii pentru IMM-urile inovatoare, atât în stadiile lor timpurii (MIC1), cât şi în faza de
expansiune (MIC2). MIC împarte riscul şi recompensele cu investitori privaţi, asigurând un efect de
levier important privind aportul de fonduri proprii pentru companiile inovatoare;
› mecanismul de garantare pentru IMM-uri oferă garanţii adiţionale pentru creşterea finanţelor de
credit pentru IMM-uri;
› dispozitivul de întărire a capacităţilor sprijină intermediarii financiari în anumite state membre.

5
... Oportunităţi de
finanţare pentru dumneavoastră

Cum să aplic?
• Pentru subvenţiile UE, procedurile de aplicare sunt stabilite în apelurile pentru programe specifice şi
veţi aplica direct la Comisia Europeană sau la o agenţie executivă care conduce programul în cauză.
• Programele finanţate prin fonduri structurale sunt administrate la nivel naţional sau regional, acolo
unde proiectele sunt selecţionate.
• Instrumentele financiare pentru IMM-uri sunt de obicei disponibile prin intermediari financiari, cum
ar fi băncile sau instituţiile de credit.

Unde pot găsi detalii suplimentare?


• Enterprise Europe Network
600 de organizații partenere în peste 40 de țări.
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

• Portalul european pentru IMM-uri (cu o prezentare a principalelor oportunităţi de finanţare


disponibile):
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_ro.htm

• Pentru oportunităţi de finanţare pe zone politice, a se vedea portalul Comisiei privind subvenţiile:
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm


• Site-ul Direcţiei Generale pentru Politică Regională oferă informaţii privind activitatea Uniunii
Europene în sprijinirea dezvoltării regionale:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_ro.htm

Acesta cuprinde o listă cu autorităţile de administrare a fondurilor structurale în fiecare regiune:


http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm

• Fondul Social European:


http://ec.europa.eu/employment_social/esf/

• Iniţiativa JEREMIE:
http://www.eif.org/jeremie/

• Pentru informaţii suplimentare privind instrumentele financiare, consultaţi:


http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
şi http://www.eif.org/

• Noul Instrument pentru Asistenţă de Preaderare (IAP) va oferi oportunităţi de finanţare nu numai
pentru companiile din UE, ci şi pentru cele din ţările candidate. Pentru mai multe informaţii, a se vedea:
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/
instrument-pre-accession_ro.htm

• IMM-urile sunt definite de UE ca fiind firme cu mai puţin de


250 de angajaţi. În afară de aceasta, ele pot avea o cifră de afaceri
Ştiaţi că...
anuală de până la 50 de milioane de euro, sau un bilanţ de nu mai
mult de 43 de milioane de euro?

6
Oportunităţi de
finanţare pentru dumneavoastră
ONG-uri
Care sunt principalele surse de finanţare disponibile?
• Organizaţiile neguvernamentale şi organizaţiile societăţii civile constituie un grup-ţintă natural eligibil
pentru o parte importantă din finanţarea UE, deoarece sunt active în numeroase domenii acoperite
de politicile UE pe o bază nonprofit, o precondiţie pentru primirea de fonduri din partea trezoreriilor
UE.
• De fapt, este dificil să se găsească un program UE care să nu includă într-un fel sau altul o oportunitate
de finanţare pentru ONG-uri. Finanţarea este disponibilă atât prin programele conduse de autorităţile
naţionale şi locale, care sunt finanţate prin fonduri structurale, cât şi prin programele conduse de
Comisie.


• Se estimează că o sumă de peste 1 miliard de euro pe an este alocată pentru proiectele ONG direct de

finanţare pentru dumneavoastră


către Comisie, majoritatea în domeniul relaţiilor externe pentru cooperarea în dezvoltare, drepturile
omului, programe de sprijinire a democraţiei şi, în special, ajutor umanitar (400 de milioane euro).

Oportunităţi de
Alte alocaţii importante sunt în sectorul social (70 de milioane euro), educaţional (50 de milioane euro)
şi în cel al mediului în cadrul UE.
• În termeni practici, ONG-ul dumneavoastră poate beneficia de două tipuri de finanţare:
› Puteţi prezenta o propunere pentru un proiect concret printr-un program UE care acoperă sfera
dumneavoastră de activitate şi, dacă are succes, proiectul în chestiune va fi cofinanţat de UE printr-
o subvenţie pentru acţiune.
› Prin unele programe şi cu condiţia ca ONG-ul dumneavoastră „să urmărească un scop de interes
general european sau să aibă un obiectiv care face parte dintr-o politică a Uniunii Europene”, UE
poate subvenţiona direct organizaţia dumneavoastră printr-o subvenţie de funcţionare. În astfel
de cazuri, subvenţia se bazează pe o analiză a dimensiunii activităţilor dumneavoastră, pe sfera lor,
planul anual de lucru, compatibilitatea cu priorităţile politice etc., mai degrabă decât pe proiecte
individuale.
Printre exemplele de programe gestionate la nivel central care prevăd subvenţii de funcţionare
pentru ONG-uri întâlnim: Europa pentru Cetăţeni (Acţiunea 2: Societate Civilă Activă în Europa),
Cultura 2007 (Faza a doua: sprijin pentru organismele active la nivel european în domeniul culturii)
şi Progress (sprijin pentru ONG-urile la nivelul UE active în integrarea socială, nediscriminare şi
egalitatea de gen).

Cum să aplic?
• Aceasta va depinde de tipul de finanţare:

› fondurile structurale sunt administrate la nivel naţional sau regional şi, drept urmare, cererile sunt
transmise autorităţilor naţionale sau regionale şi evaluate de acestea;
› pentru subvenţiile UE, procedurile de depunere a cererilor sunt stabilite în cererile de oferte pentru
programe specifice şi veţi depune cererea direct la Comisia Europeană sau la o agenţie executivă
care conduce programul în cauză.

7
... Oportunităţi de
finanţare pentru dumneavoastră

Unde pot găsi detalii suplimentare?


• Pentru oportunităţi de finanţare pe domenii politice, consultaţi portalul Comisiei privind
subvenţiile:
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm


• Comisia Europeană şi Societatea Civilă:
http://ec.europa.eu/civil_society/index_en.htm

• Site-ul Direcţiei Generale pentru Politică Regională oferă informaţii privind activitatea Uniunii
Europene în sprijinirea dezvoltării regionale:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Acesta cuprinde o listă cu autorităţile de gestionare a fondurilor structurale în fiecare regiune:


http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm

• Fondul Social European:


http://ec.europa.eu/employment_social/esf/

• Oficiul de Cooperare EuropeAid:


http://ec.europa.eu/europeaid/index_ro.htm

Este organizaţia mea un ONG?


Ştiaţi că...
„ONG” şi „organizaţiile societăţii civile” nu sunt termeni juridici. Criteriile specifice
pe baza cărora o organizaţie este considerată eligibilă pentru finanţare de la UE
sunt detaliate în cererile individuale de oferte. Totuşi, „ONG” este o abreviere utilă
pentru a desemna o serie de organizaţii care, în mod normal, prezintă
următoarele caracteristici comune:
• ONG-urile nu sunt create pentru a genera profit (deşi pot avea angajaţi plătiţi
şi se pot angaja în activităţi generatoare de venit, acestea nu distribuie
profituri membrilor);
• ONG-urile sunt pe bază de voluntariat;
• ONG-urile trebuie să aibă un oarecare grad de existenţă oficială sau
instituţională (de exemplu statut sau alt document oficial care să le stabilească
misiunea, obiectivele şi sfera de acţiune). Ele sunt responsabile faţă de
membrii şi donatorii lor;
• ONG-urile sunt independente, în special faţă de guvern, autorităţile publice,
partidele politice sau organizaţiile comerciale;
• ONG-urile sunt dezinteresate în obiective şi valorile aferente. Obiectivul lor
este de a fi în slujba publicului ca un întreg sau a unor grupuri specifice de
oameni.

Mărimea ONG-urilor, precum şi sfera lor de activitate, poate varia în mod


considerabil. Unele ONG-uri constau dintr-un număr mai degrabă limitat de
persoane; altele pot avea mii de membri şi sute de angajaţi. Pe plan funcţional,
ONG-urile se pot concentra pe activităţile de funcţionare şi/sau de sprijinire a
anumitor interese. ONG-urile operaţionale contribuie la furnizarea de servicii
(cum ar fi în domeniul ajutorului social), iar obiectivul primar al ONG-urilor de
sprijinire este de a influenţa politicile autorităţilor publice şi opinia publică în
general?

8
Oportunităţi de
finanţare pentru dumneavoastră
Tineri
Care sunt principalele surse de finanţare disponibile?
Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii
• Dacă doriţi să studiaţi în străinătate, Erasmus, parte a Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii,
vă poate ajuta. Peste 1,5 milioane de studenţi au beneficiat până acum de burse Erasmus. Comisia
Europeană speră să atingă un total de 3 milioane de studenţi până în 2012, aşadar folosiţi această
oportunitate!
• În cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii, Comenius oferă oportunităţi de finanţare


pentru tinerii din ciclul de studii până la nivelul secundar superior, în special prin parteneriate şcolare
în Europa; Leonardo da Vinci oferă oportunităţi pentru cei din domeniul educaţiei şi formării
vocaţionale, de exemplu prin plasamente de formare într-o altă ţară.

finanţare pentru dumneavoastră


Tineret în acţiune

Oportunităţi de
• Programul cofinanţează proiecte care întăresc angajarea civică activă a tinerilor, munca voluntară,
înţelegerea reciprocă şi deschiderea spre lume, respectiv oferă ajutor tinerilor muncitori şi sprijină
decizia politică privind tineretul.
• Se adresează tinerilor cu vârsta între 15-28 ani (13-30 ani pentru anumite acţiuni specifice).
• Exemplele de activităţi care pot beneficia de finanţare cuprind schimburile pentru tineret; iniţiativele
privind tineretul, în care tinerii participă direct la activităţi pe care le-au conceput ei înşişi; proiecte
orientate către creşterea participării tinerilor la mecanismele democraţiei reprezentative; proiecte de
voluntariat (de remarcat că voluntarii individuali nu pot depune cererea în mod direct; acest lucru
este valabil numai pentru organizaţiile oficiale acreditate de Serviciul European de Voluntariat);
formarea şi relaţionarea celor implicaţi în activităţile pentru tineret şi în organizaţiile de tineret;
campanii de informare pentru tineri.

Cum să aplic?

Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii


• Pentru a fi eligibil pentru o bursă Erasmus, trebuie să fiţi înscrişi într-un program oficial de studii
superioare în vederea obţinerii unui grad sau a unei diplome într-una dintre cele 31 de ţări participante
(statele membre ale UE, plus Norvegia, Liechtenstein, Islanda şi Turcia) şi să fi încheiat cu succes cel
puţin primul an de studii universitare.
• Biroul de relaţii internaţionale sau biroul Erasmus din universitatea dumneavoastră este primul punct
de informare privind modul în care puteţi participa la program. 90 % din universităţile UE participă la
programul Erasmus. Bursele sunt alocate studenţilor în urma unui proces de selecţie organizat de
universitatea de origine. O precondiţie fundamentală pentru programul de mobilitate Erasmus este
ca universitatea-gazdă să nu perceapă nicio taxă.
• Valoarea burselor Erasmus variază de la o ţară participantă la alta, dar nu este destinată să acopere
toate cheltuielile studenţilor. Aceasta poate fi combinată cu fonduri suplimentare furnizate de
universitate sau de alte instituţii.

9
... Oportunităţi de
finanţare pentru dumneavoastră

• Va trebui să semnaţi un acord de studiu cu propria universitate şi cu instituţia-gazdă. Acordul de studiu


este un contract neoficial care indică exact modulele pe care le veţi studia. La sfârşitul perioadei de
studiu în străinătate, universitatea-gazdă va prezenta un raport care va cuprinde rezultatele
dumneavoastră. În consecinţă, timpul pe care îl petreceţi în străinătate este considerat parte
integrantă a programului de studiu din universitatea dumneavoastră de origine.
• Pentru informaţii privind procedurile de aplicare pentru alte programe prin Programul de învăţare pe
tot parcursul vieţii, contactaţi Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură.

Tineret în acţiune
• Fiecare „ţară-program” (adică statele membre ale UE, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Turcia) are
o agenţie naţională a cărei sarcină constă în selectarea proiectelor locale, administrarea burselor şi
furnizarea informaţiilor necesare. De aceea, dacă intenţionaţi să vă finanţaţi proiectul prin Tineret în
Acţiune, un prim pas recomandat ar fi să luaţi legătura cu agenţia naţională din ţara dumneavoastră.
• Un număr limitat de tipuri de proiecte specifice sunt tratate direct la nivel european, în cele mai multe
cazuri prin Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură.
• Candidaturile trebuie prezentate pe formularele de candidatură relevante furnizate de agenţia
naţională sau Executivă.

Unde pot găsi detalii suplimentare?


• Direcţia Generală pentru Educaţie şi Cultură, cereri de oferte:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grants_en.html

• Programul Tineret în Acţiune: http://ec.europa.eu/youth/index_en.html


eac-youthinaction@ec.europa.eu

• Ghidul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii:


http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html


• Portalul Tineret European:
http://europa.eu/youth/

• Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură:


http://eacea.ec.europa.eu, youth@ec.europa.eu

• Eurodesk (o reţea care furnizează informaţii relevante pentru tineri şi pentru cei care lucrează cu ei
privind oportunităţile europene în domeniul educaţiei, formării şi domenii pentru tineret):
http://www.eurodesk.org

• Centre de Resurse SALTO:


SALTO înseamnă „Sprijin şi Studiu Avansat şi Oportunităţi de Formare”. Acestea sunt structuri stabilite
în cadrul programului Tineret în Acţiune pentru a oferi formare şi informaţii pentru organizaţiile de
tineret.
http://www.salto-youth.net

• În cadrul programului Tineret în Acţiune, sunt binevenite proiectele


ce provin de la grupuri informale de tineri?
Ştiaţi că... • Aproximativ 1/3 din studenţii Erasmus primesc o ofertă de muncă în
străinătate?

10
Oportunităţi de
finanţare pentru dumneavoastră
Cercetători
Care sunt principalele surse de finanţare disponibile?
Al Şaptelea Program-cadru
• Cu peste 53 de miliarde euro de cheltuit din 2007 până în 2013, al Şaptelea Program-cadru (FP7)


este principalul instrument al UE pentru finanţarea cercetării.
• FP7 are cinci „piloni” majori sau programe specifice:
› Cooperare: sprijin pentru proiectele conduse de consorţiile transnaţionale în zece zone tematice
variind de la aspecte legate de sănătate până la cercetarea spaţială;
› Idei: sprijin pentru proiectele de „cercetare de frontieră” puse în aplicare de echipe de cercetare sau
de cercetători individuali;

finanţare pentru dumneavoastră


› Oameni: mobilitatea cercetătorilor şi dezvoltarea profesională;
› Capacităţi: sprijin pentru capacităţile şi infrastructura de cercetare;
› Cercetare nucleară, inclusiv cercetarea în domeniul fuziunii energetice.

Oportunităţi de
• La fel ca toate subvenţiile UE, FP7 este bazat pe cofinanţare. Rata standard de rambursare pentru
activităţile de cercetare şi dezvoltare tehnologică este de 50 %, deşi anumite organizaţii (de exemplu
IMM-urile sau organismele publice non profit) pot primi până la 75 %. Pentru anumite activităţi (de
exemplu relaţionarea, formarea) se poate rambursa până la 100 % din costurile eligibile. Subvenţiile
sunt determinate prin cereri de oferte şi un proces de revizuire echitabil.

Cum aplic?
• Participarea la FP7 este deschisă unei serii largi de organizaţii şi indivizi. O listă indicativă include:
› grupurile de cercetare din universităţi sau institute de cercetare;
› companiile care intenţionează să inoveze;
› IMM-urile (întreprinderile mici şi mijlocii) sau grupările acestora;
› administraţia publică;
› cercetătorii (de la începători la experimentaţi);
› institutele care conduc infrastructuri de cercetare;
› organizaţiile societăţii civile;
› organizaţiile şi cercetătorii din terţe ţări şi organizaţii internaţionale.
• În toate statele membre UE, precum şi în alte câteva ţări, au fost instituite Puncte Naţionale de
Contact pentru a oferi ajutor personalizat, deci un prim pas ar fi să le contactaţi şi să le explicaţi situaţia
şi ideile dumneavoastră. Datoria lor este să vă îndrume spre acea parte a FP7 care ar putea prezenta
interes pentru dumneavoastră şi să vă ajute să vă depuneţi cererea.
• Oportunităţile specifice de finanţare sunt anunţate prin cererile de oferte, publicate în Jurnalul Oficial
al UE; le puteţi găsi, de asemenea, în secţiunea FP7 din CORDIS, un site dedicat cercetării sprijinite de
UE.
• Prezentaţi-vă propunerea cu ajutorul instrumentului online numit EPSS (Serviciul Electronic de
Prezentare de Propuneri), care este canalul obligatoriu de utilizat. Pentru propunerile de succes,
Comisia Europeană începe negocieri financiare şi tehnice privind detaliile proiectului, finalizate print-run
acord de subvenţionare. Acesta stabileşte drepturile şi obligaţiile beneficiarilor şi ale UE, inclusiv
contribuţia financiară a UE la costurile dumneavoastră de cercetare.

11
... Oportunităţi de
finanţare pentru dumneavoastră

Unde pot găsi detalii suplimentare?


• Lista Punctelor Naţionale de Contact:
www.cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html


• Site-ul CORDIS:
Site-ul conţine un număr mare de informaţii despre FP7, inclusiv cele mai recente actualizări,
calendarul cererilor de oferte, textele cererilor, întrebări frecvente (FAQ) şi multe altele.
www.cordis.europa.eu/fp7/

• Site-ul de Cercetare al Comisiei Europene:


Acest site conţine fişe simple de date, descărcabile, care explică FP7, disponibile în 23 de limbi.
www.ec.europa.eu/research/fp7/

• Serviciul de Cercetare:
www.ec.europa.eu/research/enquiries

• Consiliul European de Cercetare:


http://erc.europa.eu/

• Pentru prima dată în programele de cercetare UE, FP7 poate sprijini


Ştiaţi că... proiectele cercetătorilor individuali sau ale echipelor prin
programe lansate la iniţiativa cercetătorilor sprijiniţi de noul Consiliu
European de Cercetare?
• O parte semnificativă a cheltuielilor din noile fonduri structurale
va viza politicile de promovare a creşterii economice şi a
competitivităţii? Consultaţi planurile naţionale adoptate pentru a afla
care sunt opţiunile de finanţare disponibile în domeniul cercetării.

12
Oportunităţi de
finanţare pentru dumneavoastră
Agricultori
Care sunt principalele surse de finanţare disponibile?
Plăţi directe
• Dacă sunteţi agricultor în UE, puteţi beneficia, mai mult ca sigur, de plăţi directe, forma majoră de


finanţare a UE în agricultură. Reforma din 2003 a Politicii Agricole Comune a introdus un nou sistem
de plăţi directe, cunoscut ca Schema de Plată Unică, prin care nici un ajutor nu mai este legat de
producţie. Principalul obiectiv al plăţii unice este să susţină veniturile agricultorilor, iar aceştia să
respecte în schimb standardele de protecţie a mediului, bunăstare a animalelor, siguranţă alimentară
şi păstrare a solului în stare bună. Agricultorii sunt încurajaţi să ia decizii bazate pe semnalele de pe
piaţă.

finanţare pentru dumneavoastră


• În anumite condiţii limitate, statele membre pot decide să reducă valoarea titlurilor de plată şi să
continue să facă plăţi directe legate de producţie.

Oportunităţi de
Dezvoltare rurală
• Prin politica de Dezvoltare Rurală 2007-2013, statele membre UE vor investi peste 91 de miliarde euro
pentru a îmbunătăţi competitivitatea în agricultură şi silvicultură, pentru a proteja mediul şi regiunile
rurale, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale. O a patra zonă (Leader)
introduce oportunităţi de finanţare pentru abordările locale privind dezvoltarea rurală.

Cum aplic?

Plăţi directe
• Plăţile directe sunt administrate prin agenţii de plată desemnate de autorităţile naţionale.
• Pentru a fi eligibil la plata unică, un agricultor are nevoie de titluri de plată şi de pământ. Titlurile sunt
calculate pe baza plăţilor primite de agricultor pe durata unei perioade de referinţă (model istoric)
sau a numărului de hectare cultivate eligibile (model regional).

Dezvoltare rurală
• Aceste fonduri sunt distribuite prin programe conduse de guvernele naţionale: guvernul desemnează
autoritatea administrativă a cărei sarcină, la nivel de administrare a proiectului, este informarea
potenţialilor beneficiari despre modul în care pot obţine sprijin, despre normele aplicabile şi
contribuţia UE disponibilă.

13
... Oportunităţi de
finanţare pentru dumneavoastră

Unde pot găsi detalii suplimentare?


• Vă rugăm să contactaţi ministerul agriculturii sau asociaţia locală de agricultură.

http://ec.europa.eu/agriculture/use/index_en.htm

• Informaţii despre agricultură şi politica de dezvoltare rurală:

http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm

• Pentru a primi plăţi directe, agricultorii trebuie să respecte


standardele privind sănătatea publică, sănătatea animală şi vegetală,
mediul şi bunăstarea animalelor şi să-şi păstreze pământul în stare
Ştiaţi că... agricolă şi ecologică bună. Dacă agricultorii nu reuşesc să respecte
aceste standarde, plăţile directe pe care le pot pretinde ar putea fi
reduse sau chiar retrase complet pentru anul respectiv?

14
Oportunităţi de
finanţare pentru dumneavoastră
Organisme publice
Care sunt principalele surse de finanţare disponibile?
• Organismele publice, inclusiv autorităţile locale, pot beneficia de numeroase oportunităţi de finanţare
UE, variind de la investiţii pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei serviciilor publice,
până la proiecte locale de infrastructură. Mai jos sunt doar câteva exemple dintre numeroasele opţiuni
disponibile.

Politica de coeziune
• Iată de unde provine majoritatea finanţării pentru proiectele locale de infrastructură ce vizează
promovarea angajării. Aceşti bani sunt disponibili prin programele de fonduri structurale, care sunt
în general administrate de autorităţile naţionale sau regionale. Între 2007 şi 2013, UE va cheltui peste

finanţare pentru
347 de miliarde euro pe proiecte regionale pentru a stimula crearea de locuri de muncă şi creşterea

Funding
economică:

Oportunităţi
› peste 80 % din aceste fonduri vor merge către cele mai sărace 84 de regiuni ale UE în 17 state
membre;

for you
opportunities
› aproape 16 % din bani vor fi disponibili pentru regiunile rămase;

dumneavoastră
› peste 2,5 % se vor cheltui pentru cooperarea transfrontalieră prin iniţiative locale şi regionale
comune.

de
• Finanţarea de la Fondul Social European va fi disponibilă pentru administraţiile naţionale, regionale


şi locale pentru a consolida capacitatea instituţională şi activităţile acestora, în special în acele servicii
care au un impact direct asupra pieţei muncii (serviciile de ocupare a forţei de muncă, învăţământ şi
instituţiile de formare).

Jessica şi Jaspers
• Aceste denumiri desemnează două iniţiative concepute pentru a sprijini administraţia publică şi
autorităţile locale; ele fac obiectul unei cooperări între Comisia Europeană, Grupul Banca Europeană
de Investiţii şi alte instituţii financiare internaţionale.
• Jessica (Sprijin European Comun pentru Investiţii Durabile în Zonele Urbane) va ajuta organismele
publice să coopereze cu partenerii, inclusiv întreprinderi private, pentru a crea fonduri care vor sprijini
reînnoirea urbană şi proiectele de dezvoltare.
• Jaspers (Asistenţă Comună pentru Susţinerea Proiectelor în Regiunile Europene) oferă asistenţă
pentru administraţiile publice în pregătirea de proiecte de înaltă calitate eligibile pentru sprijin prin
fondurile structurale. Prioritatea este acordată proiectelor mari şi proiectelor din noile state membre.
Asistenţa furnizată poate acoperi aspecte tehnice, economice şi financiare şi orice alte lucrări de
pregătire necesare pentru un proiect pe deplin dezvoltat.

Alte subvenţii ale UE


• Programele gestionate la nivel central oferă, de asemenea, oportunităţi de finanţare pentru administraţia
publică, inclusiv autorităţile locale. Ele acoperă o întreagă serie de domenii politice ale UE, cum ar fi:
promovarea activităţilor culturale (Cultura 2007), ocuparea forţei de muncă şi solidaritatea socială
(Progress), cercetarea (al Şaptelea Program-cadru) şi abordarea inovatoare a noilor tehnologii de informare
în sectorul public (Programul de Sprijin Politic ICT, care face parte din Programul de Competitivitate şi
Inovare).
• Programul Europa pentru Cetăţeni oferă oportunităţi de finanţare pentru iniţiativele de înfrăţire între
oraşe prin finanţarea reuniunilor cetăţenilor şi relaţionarea tematică a oraşelor înfrăţite.

15
... Oportunităţi de
finanţare pentru dumneavoastră

• Proiectele care vizează creşterea securităţii publice pot fi cofinanţate din trezoreriile UE. Organismele
publice care se ocupă de consolidarea legii, prevenirea criminalităţii şi protecţia victimelor şi martorilor
pot primi finanţare prin programul Prevenirea şi Combaterea Criminalităţii. Acest program vizează în
special terorismul, traficul de persoane, crimele împotriva copiilor, traficul de droguri şi de arme,
corupţia şi frauda. Suma totală de cheltuit în programul Prevenirea şi Combaterea Criminalităţii între
2007 şi 2013 este de peste 605 milioane euro.

Fondul European de Ajustare a Globalizării


• Un stat membru confruntat cu disponibilizări neaşteptate cauzate de schimbarea modelelor de
comerţ globale poate solicita sprijin pentru a ajuta muncitorii disponibilizaţi să se reintegreze pe
piaţa muncii. Un plafon de maximum 500 milioane euro va fi disponibil anual.
• Guvernele vor putea finanţa activităţi, cum ar fi asistenţă în căutarea unui loc de muncă, recalificare
personalizată, promovare de antreprenoriat, precum şi „compensaţii de muncă” temporare, cum ar fi
alocaţiile pentru aceia care participă la formare sau pentru muncitorii cu vârsta de peste 50 de ani.
• Vă rugăm să reţineţi că aceste fonduri vor fi disponibile pentru muncitorii individuali (nu pentru
întreprinderi) numai prin autorităţile naţionale, nu prin regiuni sau autorităţi locale.

Cum aplic?
• Aceasta va depinde de tipul de finanţare:
› fondurile structurale sunt gestionate la nivel naţional sau regional şi, drept urmare, cererile sunt
prezentate autorităţilor naţionale sau regionale şi evaluate de acestea;
› pentru subvenţiile UE, procedurile de depunere a cererilor sunt stabilite în cererile pentru oferte pentru
programe specifice şi veţi depune cererea direct la Comisia Europeană sau la o agenţie executivă care
conduce programul în cauză.

Unde pot găsi detalii suplimentare?


• Site-ul Direcţiei Generale pentru Politică Regională oferă informaţii privind activitatea Uniunii Europene
în sprijinirea dezvoltării regionale:


http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
Acesta cuprinde o listă cu autorităţile de gestionare a fondurilor structurale în fiecare regiune:
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
• Fondul Social European: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/
• Informaţii despre alocările financiare per regiune:
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche_index_en.htm
• Pentru oportunităţi de finanţare pe domenii de politică, a se vedea portalul Comisiei privind
subvenţiile: http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
• Jessica şi Jaspers: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/index_en.htm
• Comitetul Regiunilor: http://www.cor.europa.eu
• Consiliul Municipalităţilor şi Regiunilor Europene: http://www.ccre.org/
• Fondul European de Ajustare a Globalizării:
http://ec.europa.eu/employment_social/egf/index_en.html
• Programul de Sprijin Politic ICT:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm

• Mişcarea de înfrăţire între oraşe a început în Europa la puţin timp


după al doilea război mondial? În fiecare an, Comisia Europeană
Ştiaţi că... acordă „Stelele de aur ale înfrăţirii între oraşe” pentru 10 proiecte
remarcabile care au contribuit cu succes la integrarea europeană.

16
Acces mai uşor
la finanţarea UE
Normele UE de gestionare financiară sunt stabilite în Regulamentul Financiar şi normele de punere în aplicare a acestuia care,
împreună cu bazele juridice specifice sectorului, guvernează toate tranzacţiile privind fondurile UE. În această secţiune veţi găsi exemple
ale îmbunătăţirilor practice esenţiale pentru a face mai uşor accesul la finanţarea UE.

Îmbunătăţiri practice
pentru subvenţii
• Cerinţele de mai puţine acte se vor aplica pentru noile subvenţii de sumă mică (sub sau egal cu
25 000 de euro).
• Organizaţiile beneficiare trebuie să îşi finanţeze parţial proiectele (aşa-numita cofinanţare). Acolo unde
este justificat, ele vor putea să le înlocuiască cu cofinanţarea în natură (de exemplu prin munca
efectuată de unii dintre angajaţii lor).
• Pentru a obţine plăţi semnificative la începutul proiectului lor (aşa-numita prefinanţare), organizaţiile
beneficiare, cum ar fi ONG-urile, trebuie să furnizeze garanţii financiare, care adesea reprezintă un
obstacol financiar important. Cu noile norme, după evaluarea de riscuri, această cerinţă de
prefinanţare pentru subvenţiile sub 60 000 de euro poate fi anulată.
• Pentru organizaţiile beneficiare care solicită fonduri UE, pragurile pentru care este necesar un audit
extern au crescut de la 300 000 de euro la subvenţii de 500 000 de euro sau mai mult, pentru proiecte
specifice, respectiv de la 75 000 de euro la subvenţii de 100 000 de euro sau mai mult pentru a finanţa
costurile de funcţionare ale organizaţiilor.

Acces mai uşor la


finanţarea UE
• Pentru a putea informa rapid candidaţii despre posibilitatea de reuşită a cererii lor, procedura de
depunere a cererii şi procedura de evaluare pot fi divizate în două stadii separate, făcând posibil
refuzul într-o fază timpurie a acelor propuneri care nu au perspectivă de succes.
• Regulile care guvernează achiziţiile făcute de beneficiari pentru a pune în aplicare o subvenţie au
fost simplificate. Pentru achiziţiile sub 60 000 de euro, regulile de urmat de către beneficiar vor fi
limitate la două principii de bază: principiul bunei gestiuni financiare şi absenţa oricărui conflict de
interese.

17
... Acces mai uşor
la finanţarea UE

Îmbunătăţiri practice
pentru contractele publice
• În general, vor fi utilizate proceduri mai simple pentru achiziţiile Comisiei Europene cu o valoare sub
60 000 de euro, în loc de 50 000 de euro. În special, cerinţele privind dovada de capacitate financiară
pot fi anulate pentru contractele sub noul prag.


• Pentru contractele cu valoare scăzută, poate exista o obligaţie disproporţionată de a cere dovadă din
partea vânzătorului că nu are antecedente penale, nu este insolvabil şi achită în mod corespunzător
impozitele şi taxele de securitate socială. Noul text ridică în mod semnificativ pragurile sub care
solicitanţii pot înlocui aceste documente cu o simplă declaraţie pe propria răspundere.
• Simplificări similare au fost introduse pentru contractele publice în domeniul ajutorului extern, dar
cu praguri şi mai ridicate (200 000 de euro pentru servicii; 150 000 de euro pentru produse;
5 000 000 de euro pentru lucrări).
• Instituţiile UE vor putea desfăşura proceduri de achiziţie în comun cu autorităţile din statele membre,
care oferă mai multă flexibilitate, pentru a utiliza banii contribuabililor în mod mai eficient.
• Oriunde este potrivit, fezabil din punct de vedere tehnic şi rentabil, contractele care au impact financiar
mai mare vor fi acordate sub formă de loturi separate, pentru a creşte eficienţa şi concurenţa.
• Limitele de timp pentru excluderea din contractele UE vor fi specificate în mod clar.

Gestionarea bugetului
• În situaţiile de acţiuni umanitare de sfârşit de an sau de criză, Comisia Europeană va putea
reacţiona imediat, utilizând fondurile necheltuite încă disponibile, fără să ceară consimţământul
prealabil al autorităţii bugetare.


• Similar, constrângerile legale înainte de lansarea de acţiuni-pilot şi de pregătire în domeniul Politicii
Externe şi de Securitate Comună vor fi ajustate pentru a creşte capacitatea de reacţie.
• Va fi mai uşor să se delege administrarea acestor fonduri unor organizaţii naţionale din ţări terţe
recunoscute în mod oficial care primesc ajutor din partea UE.
• Va fi mai uşor pentru Comisia Europeană să delege sarcini Băncii Europene de Investiţii şi Fondului
European de Investiţii pentru a putea profita de expertiza acestora.
• Comisia Europeană, ţinând seama de standardele acceptate la nivel internaţional, va putea considera
ca fiind echivalente cu procedurile sale procedurile de achiziţie aplicate de agenţiile naţionale şi de
ţările terţe.
• Directorii din cadrul instituţiilor UE vor dispune de mai multă flexibilitate pentru a-şi conduce
activităţile:
› prin furnizarea de mecanisme de gestionare mai eficiente (cum ar fi posibilitatea crescută de a plăti
subvenţii sub formă de sume globale sau de finanţare cu valoare fixă);
› prin eliminarea anumitor constrângeri birocratice exagerate (cum ar fi recuperarea dobânzii de
prefinanţare în cazul unor sume foarte mici).

Unde pot găsi detalii suplimentare?


• Regulamentul financiar şi regulile de punere în aplicare a acestuia: http://ec.europa.eu/budget/documents/
implement_control_en.htm

18
Transparenţă şi
control mai bune
Noile norme financiare oferă măsuri suplimentare pentru a asigura transparenţă maximă şi control mai strict privind modul de distribuire
şi de cheltuire a fondurilor UE. Această secţiune oferă o scurtă prezentare a standardelor-cheie de transparenţă şi a cerinţelor de control.

Transparenţă
• Cui dau statele membre banii UE? În cazul plăţilor directe către agricultori şi în cazul fondurilor
structurale, autorităţile naţionale sau regionale sunt cele care gestionează fondurile. Până acum,
decizia de publicare a numelor beneficiarilor acestor fonduri revenea autorităţilor. Totuşi, noile norme
fac obligatorie publicarea numelor beneficiarilor fondurilor agricole şi structurale. Este un
progres major în a face finanţarea UE complet transparentă, deoarece aceste fonduri alcătuiesc trei
sferturi din cheltuielile UE.
Publicarea numelor beneficiarilor va fi obligatorie pentru fondurile structurale din bugetul 2007.
Aceasta înseamnă că numele beneficiarilor vor fi publicate începând cu 2008. Pentru beneficiarii


fondurilor agricole, această normă va deveni aplicabilă pentru bugetul 2008, aşadar numele vor fi
publicate începând cu 2009.
• Cine primeşte bani de la Comisia Europeană? Până la data de 30 iunie a fiecărui an, departamentele
Comisiei publică pe site-ul web Europa listele cu subvenţiile acordate în cursul anului precedent, cu
excepţia acelora acordate sub formă de burse şcolare individuale. În afară de aceasta, Comisia
Europeană redactează un raport anual detaliat privind alocarea subvenţiilor, destinat utilizării de către
deputaţii Parlamentului European şi membrii Consiliului de Miniştri.
• Proceduri transparente pentru toţi: fie că aplicaţi pentru o subvenţie directă de la Comisia
Europeană sau printr-un program naţional cofinanţat de UE, fie că luaţi parte la o licitaţie pentru a
furniza servicii sau produse unei instituţii UE, veţi beneficia de aceleaşi principii stricte de transparenţă
şi de tratament egal stabilite prin Regulamentul Financiar şi normele de punere în aplicare a acestuia.
• Proceduri transparente înseamnă, de asemenea, acces egal la informaţii. Cererile de oferte sunt
publicate pe site-urile Comisiei; acelaşi principiu se aplică fondurilor UE gestionate la nivel naţional sau
regional: regulile privind cerinţele de informare şi de publicitate sunt stabilite de Comisia Europeană
şi aplicate în mod consecvent în întreaga UE. Cererile de oferte din partea Comisiei Europene pot fi
găsite pe paginile web Europa ale diverselor Direcţii Generale ale Comisiei şi în suplimentul Jurnalului
Oficial al Uniunii Europene, al cărui format electronic online este în baza de date TED.
şi control mai bune
Transparenţă

19
... Transparenţă şi control
mai bune

Responsabilitate şi
control
• Colegiul celor 27 de Comisari Europeni are responsabilitatea politică ultimă de a garanta că fondurile
UE sunt cheltuite în mod corespunzător. În fiecare an, ei aprobă conturile anuale ale UE, inclusiv datele
privind toţi banii cheltuiţi în cursul anului, care sunt apoi supuse descărcării bugetare anuale a
Parlamentului European.
• Fiecare şef al unui departament al Comisiei (adică fiecare director general) emite un Raport Anual de
Activitate. Aceste rapoarte oferă analiza sistemelor de control intern şi de gestiune financiară stabilite de
fiecare departament pentru a asigura gestionarea corectă a fondurilor UE. Ele constituie o sursă obiectivă


de informare: directorii sunt obligaţi să formuleze rezerve cu privire la domeniile în care acţiunile de audit
au indicat potenţiale probleme.
• Majoritatea fondurilor UE sunt administrate la nivel naţional, ceea ce înseamnă că guvernele naţionale
trebuie să îşi asume partea de responsabilitate cu privire la modul în care sunt cheltuiţi banii. Noile norme
îmbunătăţesc raportarea statelor membre. Guvernele naţionale s-au angajat să instituie sisteme de
control intern efective şi eficiente şi să facă verificările necesare privind fondurile UE aflate sub gestionarea
lor. Fiecare stat membru este obligat să furnizeze un sumar anual al acţiunilor de audit disponibile privind
aceste fonduri.
• Prin aceste noi norme, Comisia Europeană va avea, de asemenea, un instrument mai bun pentru a
preveni frauda şi corupţia: o bază de date centrală cu organizaţiile excluse de la finanţarea UE.
Această bază de date (disponibilă acum pentru subvenţiile UE şi contractele publice) va conţine,
începând cu 2009, toate informaţiile relevante privind persoanele şi entităţile condamnate pentru
fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice altă activitate ilegală care dăunează
interesului financiar al UE în statele membre, ţările terţe şi organizaţiile internaţionale implicate în
punerea în aplicare a programelor UE.
• Din 2005, registrele UE sunt bazate pe aşa-numitele standarde de creştere contabilă. Acesta este un
sistem de contabilitate modern şi transparent, aplicat numai de foarte puţine guverne naţionale.
Sistemul reflectă câteva standarde de contabilitate modernă utilizate de sectorul privat.

Unde pot găsi detalii suplimentare?


• Regulamentul financiar şi normele de punere în aplicare a acestuia:
http://ec.europa.eu/budget/documents/implement_control_en.htm


• Listă cu beneficiarii subvenţiilor UE: http://ec.europa.eu/grants/beneficiaries_en.htm

• Listă cu beneficiarii contractelor UE:


http://ec.europa.eu/public_contracts/beneficiaries_en.htm

• Baza de date TED: http://ted.europa.eu/

• Site-ul web al comisarului Dalia Grybauskaitė:


http://ec.europa.eu/commission_barroso/grybauskaite/index.htm

• Buget UE: http://ec.europa.eu/budget/

• Iniţiativă de transparenţă: http://ec.europa.eu/transparency/index_en.htm

• Ghid despre „Modernizarea conturilor UE”:


http://ec.europa.eu/budget/publications/fin_manag_account_en.htm

20
Sume disponibile
2007-2013

) mă nte
dă juri
di
l sui cureuro)
a ă t u a r e
TITLUL 1A – COMPETITIVITATE PENTRU CREŞTERE ECONOMICĂ e rio baz To preţioane
P dem în il
(i (m
ŞI OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
Al Şaptelea Program-cadru de Cercetare (07-13) 54 547,47
Reţele Transeuropene (TEN) Transport (07-13) 8 013,00
Reţele Transeuropene (TEN) Energie (07-13) 155,00
Galileo (navigare radio satelit) (07-13) 3 005,00
Marco Polo II (performanţa ecologică a sistemului de transport de mărfuri) (07-13) 450,00
Învăţare pe tot parcursul vieţii (07-13) 6 970,00
Programul-cadru pentru Competitivitate şi Inovare (C.I.P) (07-13) 3 621,30
PROGRESS (Program pentru Angajare şi Solidaritate Socială) (07-13) 743,25
Vămi 2008-2013 (facilitarea comerţului legitim;
prevenirea comerţului ilicit şi ilegal) (08-13) 323,80
Fiscalis 2008-2013 (cooperare între autorităţile fiscale;
lupta împotriva fraudei fiscale) (08-13) 156,90
Hercule II (protecţia intereselor financiare ale UE) (07-13) 98,53
Decomisionare nucleară: A) Ignalina; B) Bohunice (07-13) 1 260,00
Pericles (protecţia euro împotriva falsificării) (07-13) 7,00
Măsuri antipoluare (07-13) 154,00
Erasmus Mundus 2 * (09-13) 493,69

TITLUL 1B – COEZIUNE PENTRU CREŞTEREA ECONOMICĂ ŞI OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ


Total Fonduri Structurale, inclusiv: (07-13) 277 657,74
Fondul European Regional de Dezvoltare (indicativ) 198 941,36
Fondul Social European (indicativ) 78 716,37
Total Fond de Coeziune (07-13) 69 752,33

TITLUL 2 – CONSERVAREA ŞI GESTIONAREA RESURSELOR NATURALE


Cheltuieli de piaţă şi ajutoare directe (indicativ) ** (07-13) 316 586,70
Dezvoltare rurală (07-13) 91 962,33
Politica Comună a Pescuitului şi Legea Maritimă (07-13) 2 411,60
Fondul European de Pescuit (07-13) 4 339,67
Life+ (instrument financiar pentru mediu) (07-13) 2 143,41

TITLUL 3A - LIBERTATE, SECURITATE ŞI JUSTIŢIE


Fondul European pentru Integrarea Rezidenţilor din Ţările Terţe (07-13) 825,00
Drepturi Fundamentale şi Cetăţenie (07-13) 96,50
Justiţie Penală (07-13) 199,00
Prevenirea, pregătirea şi gestionarea consecinţelor terorismului (07-13) 139,40
Prevenirea şi Combaterea Criminalităţii (07-13) 605,60
Fondul European pentru Refugiaţi (sprijinirea eforturilor UE în primirea
refugiaţilor; proceduri de azil comune) (08-13) 628,00
Fondul European de Returnare (întoarcerea rezidenţilor din ţările terţe care
rezidă ilegal în UE) (08-13) 676,00
Fondul Graniţe Externe (07-13) 1 820,00
Daphne (lupta împotriva violenţei) (07-13) 116,85
Justiţie Civilă (07-13) 109,30
Sume disponibile

Prevenire Droguri & Informare (07-13) 21,35


2007-2013

21
... Sume disponibile
2007-2013

TITLUL 3B – CETĂŢENIE
Instrument Financiar de Protecţie Civilă (07-13) 133,80
Sănătate Publică (08-13) 321,50
Protecţia Consumatorului (07-13) 156,80
Cultura 2007 (07-13) 400,00
Tineret în Acţiune (07-13) 885,00
Media 2007 (sprijin pentru sectorul european audiovizual) (07-13) 754,95
Europa pentru Cetăţeni (07-13) 215,00

TITLUL 4 – UNIUNEA EUROPEANĂ CA UN PARTENER GLOBAL


Instrument pentru Asistenţă de Preaderare (IAP) (07-13) 11 468,00
Instrument pentru Cooperarea în Siguranţa Nucleară (07-13) 524,00
Asistenţă Macrofinanciară (07-13) 753,30
PESC (Politică Externă şi de Securitate Comună) (07-13) 1 980,00
Fondul pentru Garanţii şi Împrumuturi (07-13) 1 400,00
Instrument pentru cooperare cu ţările şi teritoriile industrializate şi
alte ţări şi teritorii cu venit ridicat (ICI) (07-13) 172,00
Instrument Financiar de Protecţie Civilă (07-13) 56,00
Instrument European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) (07-13) 11 181,00
Instrument pentru Dezvoltare şi Cooperare (DCI) (07-13) 16 897,00
Instrument European pentru Democraţie şi Drepturile Omului (EIDHR) (07-13) 1 104,00
Instrument pentru Stabilitate (07-13) 2 062,00
Ajutor umanitar (07-13) 5 614,00
Rezervă pentru Ajutor de Urgenţă*** 1 744,00

Alte instrumente
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (asistenţă financiară în caz de
dezastru major într-un stat membru sau o ţară candidată)**** până la 1 000,00 pe an
Fondul European de Ajustare a Globalizării***** până la 500,00 pe an

* Propunerea Comisiei; adoptare pendinte la data publicării.


** După transferul către dezvoltarea rurală.
*** Nu este inclus în plafonul din titlul 4.
**** Plafoanele de vârf ale Cadrului Financiar.
***** Finanţat prin fondurile neutilizate din bugetul UE.

Cifre stabilite în baza sumelor de referinţă prevăzute de bazele juridice. După caz, sumele pot suferi modificări , în urma unei decizii comune a instituţiilor.

22

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................


.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
Cum vă puteţi procura publicaţiile Uniunii Europene?
Publicaţiile Oficiului pentru Publicaţii sunt disponibile pentru vânzare pe site-ul EU Bookshop
(http://bookshop.europa.eu/); puteţi transmite comanda dumneavoastră către biroul de vânzări
ales.
De asemenea, puteţi solicita lista punctelor de vânzare care fac parte din reţeaua noastră
mondială trimiţând un fax la nr. (352) 29 29-42758.

Comisia Europeană

Fonduri noi, reguli mai bune

Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene

2008 — 24 p. — 21,0 x 29,7 cm

ISBN 978-92-79-08548-2
KV-30-08-284-RO-C
PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND FINANŢELE UE:

Buget UE
http://ec.europa.eu/budget/

Comisar Dalia Grybauskaitė


http://ec.europa.eu/commission_barroso/grybauskaite/index.htm

Direcţia Generală pentru Buget


http://ec.europa.eu/dgs/budget

Pentru a ne împărtăşi reacţiile dumneavoastră privind această publicaţie:


budget@ec.europa.eu

ISBN 978-92-79-08548-2