Sunteți pe pagina 1din 6

6 Elaborarea tabloului de finanţare

Se poate face:
o predictiv, cu scopul de a determina raportul între sursele şi nevoile de
finanţare astfel încât să rezulte dimensiunea apelului la credite şi să
angajeze din timp relaţia cu banca;
o post factum, cu scopul de a analiza, evalua şi caracteriza efectul
angajării surselor de finanţare.
6.1 Conţinutul tabloului de finanţare

Definiţie: este sinteza alocării reurselor de finanţare şi a surselor


mobilizate pentru finanţare cu scopul explicării variaţiei patrimoniului în cursul
unei perioade date.
Părţile tabloului de finanţare (obiective ale determinării/calculării, analizei,
deciziei de finanţare):
o realizarea în dinamică a echilibrelor structurale între elementele stabile
ale bilanţului;
o utilizarea fondului de rulment pentru asigurarea echilibrului funcţional
între elementele ciclice ale bilanţului;
o utilizarea fondului de rulment pentru asigurarea echilibrului monetar
între încasări şi plăţi.
Ecuaţia fundamentală a finanţării:
∆FR = ∆NFR + ∆TN

unde: ∆ = variaţie;
FR = fond de rulment;
NFR = necesar de fond de rulment;
TN = trezoreria netă.

Alocările şi resursele sunt stabilite ca variaţii ale poziţiilor similare din


două bilanţuri şi două conturi de rezultate încheiate pentru două momente de timp
succesive.

Alocări Resurse
creşteri de poziţii de activ diminuări de poziţii
de activ
diminuări de poziţii creşteri de poziţii de pasiv
de pasiv

Figura 20: Tipologia alocărilor şi resurselor


Gestiunea financiară a întreprinderii

Criterii de clasificare a alocărilor şi resurselor:


o maturitatea = durata;
o funcţia, rolul = locul ocupat în ciclurile fundamentale ce caracterizează
activitatea întreprinderii (investiţii, exploatare, finanţare);
o participarea la gestiunea globală a întreprinderii.

Alocări Resurse
pe termen mediu şi lung: pe termen mediu şi lung:
• ↑active imobilizate • ↑datorii pe termen mediu şi lung

• ↓capital permanent • ↓active imobilizate


pe termen scurt: pe termen scurt:
• ↑active circulante • ↑datorii pe termen scurt

• ↓datorii pe termen scurt • ↓active circulante

Figura 21: Structura de principiu a tabloului de finanţare

În figura 21 (şi în continuare) notaţia ↑semnifică o creştere,


↓semnifică o diminuare.

Raportul de ordine Efectul raportului Combinaţii Impactul asupra


resurse ∼ alocări de ordine de efecte sursei/nevoii

a) pe termen mediu surse suplimnetare


şi lung: ↑FR & ↓NFR
surse suplimentare
R>A ↑FR
↑FR > ↑NFR nevoi suplimentare
R<A ↓FR
↑FR < ↑NFR
b) pe termen scurt nevoi suplimentare
↓FR & ↑NFR
R>A ↓NFR nevoi suplimentare
↓FR > ↓NFR
R<A ↑NFR nevoi suplimentare
↓FR < ↓NFR

Figura 22: Interpretarea tabloului de finanţare

În figura 22 (şi în continuare) notaţia R seminifcă resurse,


A seminfică alocări.
Elaborarea tabloului de finanţare

Alocări Resurse Tip de variaţie


• pe termen mediu şi lung: • pe termen mediu şi lung:
↑active imobilizate ↑capital permanent
∆FRN

↓capital permanent ↓active imobilizate


• de exploatare: • de exploatare:
↑active circulante ↑pasive circulante ∆NFRE
de exploatare de exploatare
(active ciclice) (pasive ciclice)
• în afara exploatării • în afara exploatării ∆NFRAE
• de trezorerie • de trezorerie ∆TN

Figura 23: Tabloul de finanţare pe cicluri fundamentale (funcţii)

În figura 23 s-au folosit notaţiile (care, dacă va fi nevoie, vor fi folosite şi


în continuare):
FRN = fond de rumlment net;
NFRE = necesar de fond de rulment de exploatare;
NFRAE = necesar de fond de rulment în afara exploatării.

6.2 Forme de elaborare a tabloului de finanţare


Forme de elaborare a tabloului de finanţare:
• standard sau în cont (figura 24);
• studiul mişcărilor monetare sau în listă (figura 25);
• analiza normativă a fluxurilor (scop: diagnostic financiar)(figura 26).

Alocări t t-1 Resurse t t-1


1. Distribuiri în cursul exerciţiului 1. Capacitatea de autofinanţare a
exerciţiului
2. Aciziţii de active imobilizate: 2. Cesiuni/diminuări de active
- necorporale imobilizate:
- corporale - necorporale
- corporale
3. Cheltuieli de repartizare pe mai 3. Cesiuni/diminuări de imobilizări
multe exerciţii financiare
4. Diminuări de capital propriu 4. Creşteri de capital propriu
5. Rambursări de datorii financiare 5. Creşterea datoriei financiare

Total Alocări Total Resurse

∆FRNG > 0 (resursă netă) ∆FRNG < 0 (alocare netă)


Gestiunea financiară a întreprinderii

Variaţia Variaţia
Poziţie de bilanţ t t-1
alocărilor resurselor
Active de exploatare (ae)
∆>0 ∆<0
- stocuri şi produse în curs de execuţie
- creanţe - clienţi
Pasive de exploatare (pe)
∆<0 ∆>0
- furnizori
- alte datorii de exploatare
A. Activitatea de exploatare * *
* *
• variaţia netă de exploatare (ae + pe = 1) * *

Active în afara exploatării (aae)


∆>0 ∆<0
- alţi debitori
Pasive în afara exploatării (pae)
- alţi creditori
B. Activitatea în afara exploatării
• variaţia netă în afara exploatării * * * *
(aae + pae = d)
Total 1+d, cu semnificaţia:
• Nevoie de fond de rulment
(dacă Σ∆ > 0) * *
• Degajare netă de fond de rulment
(dacă Σ∆ < 0)

Disponibilităţi de trezorerie (dp) ∆>0 ∆<0


Concursuri bancare (cb) ∆<0 ∆>0
C. Activele de trezorerie
* * * *
- variaţia netă a trezoreriei (dp + cb = e)

Total 1+d+e, cu seminficaţia de variaţie a


FRNG, adică:
• Alocaţie netă (dacă Σ∆ > 0)
• Resursă netă (dacă Σ∆ < 0)

Figura 24: Modelul de prezentare standard (în cont) a tabloului de finanţare

Notă: în coloanele t şi t - 1 se înscriu valori de bilanţ/cont de rezultate pentru anii t,


respectiv t - 1;
în coloanele de variaţie se însciu diferenţele între anul t şi anul t - 1;
FRNG = fond de rulment net global;
Σ∆ semnifică suma pe coloane a variaţiilor;
specificaţiile de detaliu la poziţiile ae, pe, aae, pae pot fi completate şi cu alte
poziţii.
Elaborarea tabloului de finanţare

Poziţii de bilanţ (calculul FRNG) t t-1 Variaţie

Alocări sabile:

1. Distribuiri efectuate în cursul exerciţiului

2. Achiziţii de active imobilizate

3. Cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciţii

4. Diminuări de capital propriu

5. Rambursări de datorii financiare

Total alocaţii şi variaţia lor (I) ∆A

Resurse durabile

1. Capacitatea de autofinanţare a exerciţiului

2. Cesiuni/diminuări de active imobilizate

3. Cesiuni/diminuări de active financiare

4. Creşteri de capital propriu

5. Creşterea datoriei financiare

Total resurse şi variaţia lor (II) ∆R

FRNG şi variaţia lui

cu semnificaţia:

Total I > Total II ⇒ FRNG < 0 adică „alocaţie netă”

Total I < Total II ⇒ FRNG < 0 adică „resursă netă”

∆A > ∆R ⇒ ↓ FRNG

∆A < ∆R ⇒ ↑ FRNG

Figura 25: Modelul de prezentare în listă a tabloului de finanţare


Gestiunea financiară a întreprinderii

Poziţii de bilanţ (utilizarea FRNG) t t-1 variaţie

A. Activitatea de exploatare * * *
1. Active de exploatare (cu specificaţii de detaliu) ∆1
2. Pasile de exploatare (cu specificaţii de detaliu) ∆2

Diagnostic: 1 > 2 ⇒ NFRE ∆1 > ∆2 ⇒ ↑ NFRE

1 < 2 ⇒ DFRE ∆1 < ∆2 ⇒ ↓ NFRE

B. Activitatetea în afara exploatării * * *


1. Active în afara exploatării (cu specificaţii de detaliu) ∆1
2. Resurse în afara exploatării (cu specificaţii de detaliu) ∆2

Diagnostic: 1 > 2 ⇒ NFRAE ∆1 > ∆2 ⇒ ↑ NFRAE

1 < 2 ⇒ DFRAE ∆1 < ∆2 ⇒ ↓ NFRAE

C. Activitatea de trezorerie * * *
1. Disponibilităţi ∆1
2. Concursuri bancare ∆2

Diagnostic: 1 >2 ⇒ NFR ∆1 > ∆2 ⇒ ↑ NFR

1 <2 ⇒ DFRE ∆1 < ∆2 ⇒ ↓ NFR

Utilizarea FRNG
FRNG = (A1 + B1 + C1) - (A2 + B2 + C2)
Diagnostic: Σ∆ (A, B, C) > 0 ⇒ alocare netă
Σ∆ (A, B, C) < 0 ⇒ resursă netă

Figura 26: Analiza normativă a fluxurilor

Notă: DFRE = degajare de fond de rulment de exploatare;


DFRAE = degajare de fond de rulment în afara exploatării;
DFR = degajare de fond de rulment.

S-ar putea să vă placă și