Sunteți pe pagina 1din 76

Revista Revistã acreditatã CNCSIS –

categoria C
CONTABILITATEA,
EXPERTIZA ªI AUDITUL AFACERILOR
Comunicări către
ISSN 1454 – 9263
profesioniştii contabili
Editor: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
þ Editorul aşteaptă de la cititori
(CECCAR)
articole, opinii şi propuneri
Bucureşti, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, cod poştal 040296; OP 53, CP 199
privind orice problemă de
Telefon: 021 330 88 69 / 70 / 71; Fax: 021 330 88 88
contabilitate, fiscalitate, audit,
ceccar@ceccaro.ro  www.ceccar.ro
evaluare, pieţe de capital,
Redactor-şef: expertize contabile, divizări,
fuziuni, lichidări şi alte domenii
Paul Marinescu
adiacente.
Colegiul ştiinţific:
þ Rugăm autorii să ne trimită
Prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova – Preşedinte CECCAR articolele pe adresa de e-mail
Ec. Daniela Vulcan-Văduva – Director general CECCAR a redacţiei.
Prof. univ. dr. Jacques Richard – Université Paris-Dauphine, Franţa þ Volumul ideal al unui articol este
Prof. univ. dr. David Alexander – University of Birmingham, Marea Britanie de aproximativ şapte-nouă pagini.

Prof. univ. dr. Andrei Filip – ESSEC Business School, Paris, Franţa þ Autorii trebuie ca, alături de
semnătură, să îşi precizeze
Prof. univ. dr. Elena Barbu – IAE Grenoble, Franţa adresa, numărul de telefon,
Prof. univ. dr. Donna Street – University of Dayton, Ohio, SUA locul de muncă şi calitatea,
Prof. univ. dr. Stefano Azzali – Università degli Studi di Parma, Italia precum şi codul numeric
personal.
Prof. univ. dr. Paolo Andrei – Università degli Studi di Parma, Italia
þ Editorul nu publică articole
Prof. univ. dr. Liliana Feleagă – ASE Bucureşti nesemnate şi nu returnează
Prof. univ. dr. Corina Graziella Bâtcă-Dumitru – ASE Bucureşti materialele nepublicate.
Prof. univ. dr. Nadia Albu – ASE Bucureşti þ Opiniile exprimate în articolele
Prof. univ. dr. Adriana Tiron Tudor – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca publicate în revistă, ca şi
responsabilitatea ştiinţifică şi
Prof. univ. dr. Dorin Cosma – Universitatea de Vest din Timişoara
juridică privind conţinutul
Prof. univ. dr. Ovidiu-Constantin Bunget – Universitatea de Vest din Timişoara acestora le aparţin în exclusivitate
Prof. univ. dr. Dorel Mateş – Universitatea de Vest din Timişoara autorilor.
Prof. univ. dr. Marioara Avram – Universitatea din Craiova þ Menţionăm că editorul nu este
răspunzător pentru nicio pierdere
Conf. univ. dr. Răzvan Mustaţă – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
cauzată vreunei persoane fizice
Conf. univ. dr. Costel Istrate – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi sau juridice care acţionează sau
Conf. univ. dr. Maria Mădălina Gîrbină – ASE Bucureşti se abţine de la acţiuni ca urmare
a consultării articolelor apărute
Prof. univ. dr. Marin Toma – Preşedinte CECCAR în această revistă.
Coordonator editorial: conf. univ. dr. Adriana Florina Popa – ASE Bucureşti þ Toate drepturile acestei ediţii
sunt rezervate CECCAR. Nu este
Secretar general de redacţie: Valeria Marinescu
permisă reproducerea integrală
Redacţia: Bucureşti, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4 sau parţială a artico­lelor publicate
Telefon: 021 330 88 69 / 70 / 71; Fax: 021 330 88 88 în revista CONTABILITATEA,
edituraceccar@yahoo.com  www.edituraceccar.ro EXPERTIZA ŞI AUDITUL AFACERILOR
fără consimţământul scris al
Tipar: SC Andvertising Grup SRL editorului.

Preţurile abonamentelor la revista Contravaloarea abonamentelor se achită fie direct la casierie (Bucureşti,
CONTABILITATEA, EXPERTIZA ŞI AUDITUL Intrarea Pielari nr. 1, sector 4), fie cu ordin de plată sau mandat poştal, în
AFACERILOR pentru anul 2016 sunt: contul Fundaţiei „CECCAR – Centrul de excelenţă în business şi economie”:
RO15 RZBR 0000 0600 1830 1598, Raiffeisen Bank – Agenţia Brătianu.
 anual.................................................180 lei
Copia după documentul de plată îm­preu­nă cu nu­mele dvs. şi adresa unde
 semestrial..........................................90 lei doriţi să primiţi revista expediaţi-le prin fax, la 021 330 88 88, sau prin e-mail,
 trimestrial . ........................................45 lei la adresa edituraceccar@yahoo.com
04 DIN ACTIVITATEA FONDURI
CECCAR EUROPENE

45 Elemente privind prevenirea


și detectarea fraudei în cadrul
07 CECCAR – 95 DE ANI
fondurilor nerambursabile –
DE ISTORIE
Claudia Florea, Cornelia
Mariana Oprea
SUMAR
REGLEMENTĂRI
CONTABILE
FISCALITATE
13 Modificări aduse de
49 Deductibilitatea cheltuielilor
OMFP nr. 4.160/2015
conform noului Cod fiscal –
privind reglementările
Nicu Popa
contabile (I) – Corina
Graziella Bâtcă-Dumitru

EXAMENE

PRACTICĂ 55 Modele de subiecte


CONTABILĂ de examen pentru accesul
la stagiu
20 Problematizări privind
recunoașterea şi evaluarea
stocurilor – Andreea
Gabriela Ponorâcă 65 LEGISLAŢIE
COMENTATĂ
29 Constituirea şi majorarea
capitalului social – Claudia
Grigore 70 BIBLIOTECA
35 Lucrările contabile DE SPECIALITATE
preliminare întocmirii
situaţiilor financiare
anuale (III) – Ioan
Moroşan

IFRS

39 Exemple ilustrative privind


Standardele Internaţionale
de Raportare Financiară.
IAS 36 Deprecierea activelor
(I) – Alina Mihaela Irimescu
04 FROM CECCAR’S EUROPEAN
CONTENTS ACTIVITY

45
FUNDS

Issues Regarding the Prevention


and Detection of Fraud in
07 CECCAR – 95 YEARS
Relation to Non-Reimbursable
OF HISTORY
Funds – Claudia Florea,
Cornelia Mariana Oprea

ACCOUNTING
REGULATIONS
TAXATION
13 Amendments Introduced by
49 Expense Deductibility
the Order of the Minister of
According to the New Fiscal
Public Finances no. 4160/2015
Code – Nicu Popa
Regarding Accounting
Regulations (I) – Corina
Graziella Bâtcă-Dumitru
EXAMS

55 Illustrations of Exam Papers


ACCOUNTING for the Access to Practical
PRACTICE Training

20 Study on Inventory Recognition


and Measurement – Andreea
65 ANALYZED
Gabriela Ponorâcă
LEGISLATION
29 Setting Up and Increasing
the Share Capital – Claudia
Grigore 70 SPECIALIZED
LIBRARY
35 Preliminary Accounting
Activities for Preparing Annual
Financial Statements (III) –
Ioan Moroşan

IFRS

39 Illustrative Examples
on International Financial
Reporting Standards. IAS 36
Impairment of Assets (I) –
Alina Mihaela Irimescu
04 DE L’ACTIVITE FONDS
SOMMAIRE DU CECCAR

45
EUROPEENS

Des éléments de la prévention


et l’identification de la fraude
07 CECCAR – 95 ANNEES
dans le cas des fonds
D’HISTOIRE
non-remboursables – Claudia
Florea, Cornelia Mariana
Oprea
REGLEMENTATIONS
COMPTABLES

13 Amendements à l’Ordre FISCALITE


du ministre des Finances
Publiques no. 4.160/2015 49 La déductibilité des dépenses
concernant les réglementations en conformité avec le nouveau
comptables (I) – Corina Code fiscal – Nicu Popa
Graziella Bâtcă-Dumitru

EXAMENS
PRATIQUE
COMPTABLE 55 Des modèles de sujets
d’examen pour l’accès
20 Problématisation dans au stage
le cas de la comptabilisation
et l’évaluation des stocks –
Andreea Gabriela Ponorâcă
65 COMMENTAIRE
29 Constitution et majoration SUR LA LEGISLATION
du capital social – Claudia
Grigore
70 BIBLIOTHEQUE
35 Des activités comptables
DE SPECIALITE
préliminaires pour la
préparation des états
financiers annuels (III) –
Ioan Moroşan

IFRS

39 Des illustrations des Normes


internationales d’information
financière. IAS 36 Dépréciation
d’actifs (I) – Alina Mihaela
Irimescu
Din activitatea CECCAR
Conferinţa Știinţifică Internaţională „Paradigma contabilităţii și auditului:
realităţi naţionale, tendinţe regionale și internaţionale”
1 aprilie 2016, Chișinău

Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP RM) a găzduit, în par­
teneriat cu Catedra de contabilitate și analiză economică a Academiei de Studii Economice din Moldova,
ACCA și KPMG Moldova, Conferinţa Știinţifică Internaţională cu titlul „Paradigma contabilităţii şi auditului:
realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale”, ca parte a evenimentelor dedicate celebrării Zilei
Profesionale a Contabilului în Republica Moldova.
Subiectele abordate în cadrul conferinței au fost următoarele: teoria și practica contabili­tă­ţii – situaţia
Republicii Moldova şi direcţii de modernizare; înţelegerea și aplicarea IFRS; guvernanţa cor­po­rativă; edu­
caţia contabilă şi conformitatea cu bunele practici internaţionale; oportunitățile de dez­voltare a activităţii
de audit în Republica Moldova; analiza economico-financiară în evaluarea performanţei în afaceri şi stabi­
­lirea tendinţelor de dezvoltare a entităţii; etica în profesia contabilă.
La reuniune au participat reprezentanţi ai organismelor profesionale şi ai mediului universitar din
ţările din Comunitatea Statelor Independente (CSI) şi din Europa de Sud-Est, printre care s-a numărat și pre­
șe­dintele CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova, care a fost invitat să li se adreseze în deschiderea
evenimentului celor prezenţi.

Seminarul internaţional al CILEA,


Conferinţa internaţională anuală a FCM şi Consiliul CILEA
8-9 aprilie 2016, Porto

În data de 8 aprilie a.c., profesia contabilă latino-americană și cea mediteraneană s-au reunit la Porto,
Portugalia, pentru Seminarul internaţional al Comitetului de Integrare Latină Europa-America (CILEA) și
Conferinţa internaţională anuală a Federaţiei Experţilor Contabili Mediteraneeni (FCM), evenimente care
s-au des­fă­șurat în comun şi au avut aceeași temă: „Instrumente pentru creștere și investiţii”.
Lucrările au fost structurate în mai multe paneluri de discuţii, la care au participat figuri marcante din
cadrul orga­nismelor profesionale membre ale celor două instituţii regionale. Dintre temele discutate amin­
tim: re­zultate, cifre și oportunități – opinia părţilor interesate; contabilitatea în sectorul public; motorul de
creștere profesională pentru IMM-uri și firmele medii în regiunea mediteraneană și în America Latină.
Reuniunea a fost urmată, în data de 9 aprilie, de Consiliul CILEA, la ambele evenimente luând parte
și reprezentantul Corpului Experţilor Contabili și Contabililor Autorizaţi din România. La ședința Con­siliu­lui
s-au discutat planul strategic și planul de acţiune ale CILEA, proiectele în curs (Modelul de responsabilitate
socială și de mediu pentru IMM-uri; Ghidul de bune practici de guvernare corporativă pen­tru IMM-uri;
Fis­calitatea IMM-urilor în ţările latine), precum și aspecte de organizare și administrare internă și relaţia cu
alte organisme internaţionale.

4 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


Ședinţa Adunării Membrilor FEE
13 aprilie 2016, Bruxelles

Adunarea Membrilor Federaţiei Experţilor Contabili Europeni s-a reunit la Bruxelles, în data de
13 aprilie 2016, având ca subiect de dezbatere impactul megatendinţelor globale și o evaluare a punctelor
de interes pentru profesie, prin identificarea sectoarelor în care profesia poate colabora cu struc­turile de
decizie ale UE – terorismul financiar, tehnologia şi finanţele publice.
Pe lângă aspectele legate de guvernarea și organizarea FEE, ședinţa a cuprins și o secţiune statutară,
unde s-au supus aprobării două chestiuni importante pentru organismul european: adoptarea unei noi denu­
­­miri a acestuia – Accountancy Europe – și o nouă structură de suport în procesul decizional – subcomitetul
Boardului. La această sesiune a participat și CECCAR, prin vot la distanţă, cu un aviz favorabil pentru pro­
punerile su­puse aprobării.

Târguri de carte

Târgul Internaţional de Carte şi Muzică Braşov


24-27 martie 2016

În intervalul 24-27 martie 2016, la


Braşov Business Park s-a desfăşurat cea
de-a XIII-a ediţie a Târgului In­ternaţional
de Carte şi Muzică, eve­ni­ment anual cu
per­sonalitate distinctă reprezen­tând un

adevărat re­per cultural al primăverii în Transilvania, organizat


de Aso­ciația Culturală Libris din Braşov. Calitatea standurilor
expoziţionale şi ofer­tele bogate de carte, mu­zică şi produse
multimedia au atras şi anul acesta mii de vi­zitatori din judeţul
Braşov, dar şi din ţară.
Editura Corpului Experţilor Contabili şi Con­ta­bili­lor Auto­
rizaţi din România a fost prezentă la târg prin intermediul fi­lia­
lei CECCAR Braşov, cu o ofertă de carte compusă din titluri
apărute în colecții ca Ghidul Expertului Con­tabil, Dez­vol­tare

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 5


Profesională Continuă, Stan­dar­de Profesionale, Contabilitate etc., dar şi din tradu­ceri pre­cum Manualul de
Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public şi Standardele Internaţionale de Raportare
Fi­nanciară (IFRS). Norme oficiale emise la 1 ia­nua­rie 2015.
Vizitatorilor standului filialei CECCAR Braşov li s-au oferit toate informaţiile solicitate cu privire
la con­ţinutul căr­ţilor editate de Corp, la modalitățile de abonare la revista Contabilitatea, expertiza şi audi­­tul
afacerilor, la tematicile necesare pentru pregătirea în vederea ac­ce­sului la profesia de expert contabil sau
de contabil autorizat şi pentru examenul de aptitudini.
La finalul evenimentului, Editurii CECCAR i-a fost oferită o di­plomă de onoare pentru participarea de
înaltă ţinută, apre­ciată pozitiv şi de publicul vizitator.

Salonul Internaţional de Carte Bookfest Timişoara


31 martie – 3 aprilie 2016

În perioada 31 martie – 3 aprilie


2016, Centrul Regional de Afaceri Ti­
mi­șoara (CRAFT) a găz­duit cea de-a V-a
edi­ţie a Salonului Internaţional de Carte
Bookfest, organizat de Asociația Edito­
ri­lor din România.
Editura CECCAR a luat parte cu
suc­ces la acest eveniment, fiind repre­
zentată de filiala CECCAR Timiş, al că­
rei stand a fost vizitat de reprezentanţi
ai organelor locale, membri şi stagiari
ai filialei, cadre didactice universitare
şi studenţi la facultățile cu pro­­fil eco­
nomic din Timişoara, precum şi de alte
persoane interesate de oferta de carte
prezentată.
Cu ocazia acestui eveniment, fi­
lia­la CECCAR Timiş a organizat o masă
rotundă cu tema „Cartea eco­nomică în
sprijinul profesiei contabile”, mode­ra­
tă de prof. univ. dr. Ovidiu-Constantin
Bunget, pre­ședintele filialei şi cadru di­­
dactic la Facultatea de Economie şi de
Administrare a Afacerilor a Universi­tă­
ţii de Vest din Ti­mişoara. În urma dez­
ba­terilor din ca­­drul aces­tei reuniuni
s-a ajuns la con­cluzia că, în con­di­ţiile
actuale, cu o le­gis­laţie în permanentă
schimbare, profe­sio­niştii contabili tre­
bu­ie să beneficie­ze de pre­gătire profe­
sio­nală continuă pen­tru a-şi putea înde­
­plini sarcinile şi a se menţine pe piaţă.

6 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


CECCAR – 95 de ani de istorie
Premergătorii

Sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX reprezintă cristalizarea relaţiilor capitaliste în România.
Structurarea instituţiilor statului şi dezvoltarea societăţilor comerciale impuneau organizarea unui sistem de
contabilitate atât la nivel de întreprindere, cât şi la nivel de administraţie publică. Din cauza inexistenţei unui
cadru legal, cei care se ocupau cu ţinerea registrelor şi cu înregistrarea şi prelucrarea datelor contabile erau, de cele
mai multe ori, necalificaţi. Necesitatea numirii unor persoane competente care să efectueze în special exper­tize
judiciare a grăbit procesul de cristalizare şi de organizare a profesiei contabile.

 ÎNFIINŢAREA CORPULUI
În anul 1888, un grup de absolvenţi ai şcolilor comerciale, în majoritate funcţionari superiori ai Băncii
Naţionale a României, înfiinţează Cercul Absolvenţilor Şcoalelor Comerciale şi Financiare, al cărui preşedinte
este ales profesorul Theodor Ştefănescu. Scopul declarat al Cercului era de „organizare şi legiferare a unei aso­
ciaţii de experţi contabili”.
În anul 1898, Cercul absolvenţilor se transformă în Asociaţia Absolvenţilor Şcoalelor Superioare de Comerţ,
sub preşedinţia aceluiaşi Theodor Ştefănescu şi avându-l ca secretar pe Nicolae Butculescu.
După trei ani, la 22 aprilie 1901, cei mai reprezentativi absolvenţi ai şcolilor de comerţ din toată ţara se reu­nesc
în Capitală, unde, în saloanele societăţii Liedertafel, aniversează împlinirea a 30 de ani de activitate profe­sorală
a lui Theodor Ştefănescu şi retragerea acestuia la pensie. Aici se reiau discuţiile despre reglementarea profesiei
con­tabile şi despre paşii de întreprins în acest sens. Astfel, în acelaşi an este înaintat un memoriu preşe­dintelui
Camerei de Comerţ din Bucureşti în care se solicită reglementarea exerciţiului de expertiză în materie de conta­
bilitate de pe lângă tribunalele din ţară. Din păcate, Camera de Comerţ, analizând acest memoriu, nu a găsit cu
cale să facă niciun demers pentru satisfacerea solicitărilor.
În anul 1906, pe 29 octombrie, cu ocazia Expoziţiei naţionale din Parcul Carol I, profesorul Spiridon
Iacobescu organizează cel dintâi Congres al Asociaţiei Absolvenţilor Şcoalelor Superioare de Comerţ, unde ca
prim punct din program figura „necesitatea legiferării profesiei de contabil”, dar mai ales stăvilirea erorii grave
ce se comitea prin încredinţarea expertizelor de natură contabilă persoanelor cu totul străine de această profesie.
Din oarecare ambiţii personale se produce o dezbinare în sânul acestei asociaţii şi, în anul 1907, o parte
dintre membrii săi înfiinţează Uniunea Absolvenţilor Şcoalelor Comerciale, sub preşedinţia lui I.Şt. Rasidescu.
În aprilie 1910, cele două organizaţii se unesc, sub denumirea de Corpul Absolvenţilor Şcolilor Superioare
de Comerţ, avându-i ca preşedinte pe Nicolae Butculescu, subadministratorul Casei Regale, şi ca vicepreşedinţi
pe Vasile M. Ioachim, director la Societatea Gospodăriile Ţărăneşti, şi Nicolae Arghir, director la Ministerul Re­
fa­cerei şi Aprovizionărei. Dar va trebui să treacă şase ani până când Corpul absolvenţilor va căpăta personalitate
juridică, prin Legea din 17 februarie 1916.
Izbucnirea Primului Război Mondial a făcut ca din 1914 până în 1918 mişcarea absolvenţilor şcolilor de
comerţ să fie stânjenită, aceasta fiind reluată abia după terminarea războiului.
În anul 1918 se constituie Cercul de Studii Comerciale şi, în urma apelului lui Nicolae Butculescu, comer­ci­anţii
din toată ţara strâng rândurile, iar lupta pentru constituirea unui Corp al contabililor se reia cu şi mai mare
perseverenţă.
aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 7
Pe 5 mai 1919, Cercul de Studii Comerciale îşi inaugurează activitatea, în Palatul Camerei de Comerţ, cu con­
ferinţa organizată de Petru Drăgănescu-Brateş având drept subiect „chestiunea experţilor contabili din România”.
Strădaniile înaintaşilor noştri de a înfiinţa Corpul contabililor continuă pe toată perioada anilor 1919-1921.
După mai multe discuţii contradictorii asupra acestei chestiuni şi pentru a i se da o formă practică şi mai
uşor realizabilă acestui deziderat, Vasile M. Ioachim şi Petru Drăgănescu-Brateş au redactat un proiect pentru
organizarea unui Corp de experţi contabili, care a fost prezentat Cercului de Studii Comerciale spre studiere. În
urma propunerii lui Nicolae Butculescu, proiectul a fost completat şi cu reglementarea profesiei de contabil în
general, nu numai a experţilor contabili.
În iulie 1920, proiectul cu modificările ce îi fuseseră aduse a fost înmânat personal lui Grigore Trancu-Iaşi,
ministrul muncii, cu rugămintea de a-l însuşi pe seama ministerului său. Aşa se face că pre­şedintele Comisiei
a 9-a, D.R. Ioaniţescu, şi-a luat sarcina de a fi raportorul legii în Cameră; a re­dac­tat raportul, a obţinut aprobarea
să fie luat în discuţie de urgenţă, fără să treacă prin secţiuni, şi astfel proiectul a fost adoptat de Camera Depu­
taţilor în şedinţa din 18 iunie 1921, iar în şedinţa din 1 iulie a aceluiaşi an a avut loc votarea sa şi la Senat.

LEGE PENTRU ORGANIZAREA CORPULUI


DE CONTABILI AUTORIZAŢI ŞI EXPERŢI CONTABILI ÎN ROMÂNIA
Art. I. – În baza acestei legi se înfiinţează un corp de contabili autorizaţi şi experţi-contabili
în România, cu caracter de persoană juridică.
Art. II. – Profesiunea de contabil autorizat la Stat şi în întreprinderile comerciale, industriale,
financiare cu un capital mai mare de 500.000 lei şi care întrebuinţează credit şi profesiunea de expert
contabil în faţa autorităţilor judiciare, administrative, financiare etc. nu va putea fi exercitată decât
de persoanele făcând parte din acest corp.
Prin contabil se înţelege persoana care înregistrează operaţiunile comerciale după principiile contabilităţii.
Contabilii din întreprinderile mai mici şi ţiitorii de registre nu sunt obligaţi de a face parte din acest corp.
Art. III. – Pentru a putea fi înscrişi în acest corp se cer următoarele condiţiuni:
a) A avea titlul unei academii de înalte studii comerciale din ţară sau din străinătate, sau titlul
unei şcoli superioare de comerţ, sau unei şcoli de comerţ (curs seral superior);
b) A avea drepturi civile;
c) Să nu fi suferit nici o condamnare de natură infamantă.
..........................................................................................................................................................................................
Art. XXI. – Printr’un regulament special se va stabili modul amănunţit de funcţionare a acestui corp.
Această lege s’a votat de Adunarea deputaţilor în şedinţa de la 18 Iunie anul 1921 şi s’a adoptat
cu unanimitate de una sută douăzeci şi patru voturi.
Preşedinte – Duiliu Zamfirescu
Această lege s’a votat de Senat în şedinţa de la 1 Iulie anul 1921 şi s’a adoptat cu unanimitate
de optzeci şi trei voturi.
Vice-preşedinte – G.G. Mironescu
Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie investită cu sigiliul Statului şi publicată prin
Monitorul Oficial.
Dat în Bucureşti, la 13 Iulie 1921.
FERDINAND
Ministrul muncii şi ocrotirilor sociale – Grigore Trancu-Iaşi

8 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


În sfârşit, la 13 iulie 1921, regele Ferdinand a aprobat legea, prin Decretul Regal nr. 3.036, textul fiind con­
trasemnat şi de Grigore Trancu-Iaşi, în calitate de ministru al muncii şi ocrotirilor sociale. Legea a fost publicată
apoi în Monitorul Oficial nr. 80 din 15 iulie 1921.
„O victorie a contabililor din România!” Sub acest titlu, revista Le Commerce din Paris scrie: „După mai bine
de 40 de ani de muncă covârşitoare, Camerele de Comerţ şi chiar câţiva parlamentari cer reglementarea pro­
fesiunei de expert-contabil. Până acum, nimic nu s-a făcut în Franţa; în celelalte ţări, ca Anglia, Italia, Germania,
există societăţi de contabili oficial recunoscute şi profesiunea de expert-contabil este reglementată. La rândul
său, România vine, printr-o lege din 13 iulie trecut, şi creează Corpul Contabililor Autorizaţi şi Experţilor Con­
tabili”.
Astfel se încheie prima etapă a mişcării de emancipare a profesioniştilor contabili din România. Urmează
etapa a doua, de organizare şi consolidare a Corpului Contabililor Autorizaţi şi Experţilor Contabili abia născut.

 ORGANIZAREA CORPULUI

Data de 29 octombrie 1921 constituie, pentru cea de-a doua etapă a mişcării profesioniştilor contabili din
România, cea mai însemnată zi, în care, în prezenţa a peste 400 de membri, s-a făcut primul pas pentru aplicarea
Legii Corpului, prin alegerea Comitetului celei dintâi secţiuni din ţară, Secţiunea Ilfov. Acesta era compus
din: C.D. Staicovici – preşedinte, şi V.M. Ioachim, N. Arghir, P. Drăgănescu-Brateş, Gh. Leonte, T.A. Teodoru şi
D. Constantinescu – membri. În acea perioadă, filialele de astăzi se numeau secţiuni, iar Secţiunea Ilfov includea
şi Bucureştii.
La scurt timp s-au constituit filiala din Prahova şi apoi altele, astfel încât la sfârşitul anului 1921 erau deja
formate 42 de secţiuni, cu un număr total de aproape 3.000 de membri.
În ziua de 6 noiembrie 1921 a avut loc solemnitatea constituirii primului Consiliu Superior al Corpului. Au
fost prezenţi G. Eremia – director la Banca Naţională, S. Cihoski – rectorul Academiei de Înalte Studii Comerciale,
E. Ionescu – vicepreşedinte al Camerei de Comerţ, N. Butculescu – preşedintele Corpului Absol­venţilor Şcolilor
Superioare de Comerţ, E. Paşcanu – director la Şcoala Superioară de Comerţ, C. D. Staicovici – preşedintele
Secţiunii Ilfov a Corpului Contabililor Autorizaţi şi Experţilor Contabili, şi D. Contantinescu, P. Drăgănescu-Brateş
şi Gh. Leonte, ca delegaţi ai acestui organism. A asistat şi ministrul muncii, Grigore Trancu-Iaşi. Procedându-se
la vot, s-a ales în unanimitate Biroul permanent al Consiliului Superior.

PRIMUL BIROU PERMANENT


AL CONSILIULUI SUPERIOR DIN 1921
v Grigore Trancu-Iaşi – preşedinte de onoare

v Nicolae Butculescu – preşedinte, cu titlul de decan al Corpului

v Gheorghe Leonte, funcţionar superior la BNR – secretar general

v Vasile M. Ioachim, vicepreşedinte al Bursei de Valori Ploieşti –

director
v Petru Drăgănescu-Brateş, funcţionar superior la BNR,

delegatul Bucovinei – membru în delegaţia permanentă


v Dem Constantinescu – membru în delegaţia permanentă
Grigore Trancu-Iaşi Nicolae Butculescu

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 9


Cu ocazia constituirii Consiliului Superior al Corpului, Grigore Trancu-Iaşi, cel fără de care apariţia legii ar fi fost
aproape imposibilă, spunea:
„Lupta pe care noi am dus’o în rândurile înaintate pentru a pregăti o soartă mai bună colegilor noştri, di­
ficultăţile de tot felul cu care am avut de luptat, piedicele puse la fiecare pas constituiau greutatea ridicărei
Calvarului; numai prin sforţări uriaşe făcute conştient am putut trece prin barajul ce ne sta împotrivă, pentru
a ocupa poziţia favorabilă de unde să putem domina vederea.
Drumul este făcut, colegii noştri n’au decât să păşească ferm, înălţarea lor din toate punctele de vedere le
este asigurată.
Lucraţi colegi cu toţii, ridicaţi-vă cu ori ce mari greutăţi aţi avea de luptat pe muntele Nebo, căci alte
orizonturi se ivesc. Veţi avea şi voi satisfacţia greutăţilor învinse şi orizonturilor văzute”.
În toamna aceluiaşi an, la 1 septembrie, într-o nouă şedinţă a Consiliului Superior au loc modificări în com­
po­nenţa Biroului permanent. Astfel, în locul lui D. Constantinescu sunt aleşi, ca membri în delegaţia permanentă,
N. Arghir şi I.C. Negrescu, restul Biroului rămânând neschimbat.
Alegerile, atât pentru consiliile secţiunilor teritoriale, cât şi pentru Consiliul Superior, aveau loc în cadrul
adunărilor generale ţinute din doi în doi ani – în anii cu soţ pentru consiliile secţiunilor şi în anii impari pentru
Consiliul Superior. Se căuta ca pe listele cu candidaţi să fie prezenţi atât persoane cu studii superioare, cât şi
per­soane cu studii medii, practicieni, dar şi profesori de contabilitate.
În anul 1923, cu ocazia alegerii noului Consiliu Superior al Corpului, structura Biroului permanent
a su­ferit o singură schimbare – Petru Drăgănescu-Brateş a fost ales secretar general în locul lui Gheorghe
Leonte.
Timp de 10 ani, această componenţă a Biroului permanent a rămas neschimbată, membrii săi fiind realeşi
de fiecare dată la alegerile din 1925, 1927, 1929 şi 1931.
Abia la alegerile din 1933 intervine o mică modificare în structura Biroului permanent, de fapt o completare,
prin înfiinţarea unei funcţii noi – cea de prodecan, care îi revine profesorului universitar Spiridon Iacobescu.
Acum, la 12 ani de la primele alegeri, Biroul permanent era alcătuit astfel:
v Grigore Trancu-Iaşi – preşedinte de onoare

v Nicolae Butculescu – preşedinte, cu titlul de decan al Corpului

v Spiridon Iacobescu – prodecan

v Petru Drăgănescu-Brateş – secretar general

v Vasile M. Ioachim – director.

În această componenţă Biroul permanent avea să îşi desfăşoare activitatea până în 1939, fiind reales şi în
anii 1935 şi 1937.
În toată această perioadă, numărul secţiunilor înfiinţate, precum şi cel al membrilor Corpului au crescut
constant. Anual, Consiliul Superior prezenta o situaţie privind numărul şi structura membrilor săi pe secţiuni.
Astfel, în anul 1926, Corpul avea constituite 56 de secţiuni şi era alcătuit din 6.565 de specialişti, dintre care
1.932 experţi contabili, 4.076 contabili autorizaţi şi 557 contabili stagiari. Patru ani mai târziu, în 1930, asistăm
la o creş­tere spectaculoasă, existând 62 de secţiuni judeţene şi 11.130 de membri, dintre care 2.302 experţi conta­bili,
10 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016
7.468 contabili autorizaţi şi 1.360 contabili stagiari. Perioada de vârf în ceea ce priveşte organizarea în teritoriu
şi numărul de membri s-a înregistrat în intervalul 1938-1939. Atunci, Corpul dispunea de 70 de secţiuni, iar
nu­mărul membrilor ajunsese la aproape 15.000.
Pe data de 5 noiembrie 1939, Nicolae Butculescu demisionează din funcţia de decan al Corpului, calitate pe
care a deţinut-o timp de 18 ani. La propunerea sa, în locul lui este ales Spiridon Iacobescu, care devine astfel al
doilea decan al acestui organism. Nicolae Butculescu este ales decan de onoare al Corpului, funcţie special creată
pentru a omagia activitatea şi rolul său în crearea şi dezvoltarea instituţiei.
Noul Birou permanent, care va funcţiona până în martie 1941, avea următoarea componenţă:

BIROUL PERMANENT AL
CONSILIULUI SUPERIOR DIN 1939
v Nicolae Butculescu – decan de
onoare
v Spiridon Iacobescu – decan

v Petru Drăgănescu-Brateş – secretar

general
v Vasile M. Ioachim – director
Spiridon Iacobescu Petru Drăgănescu-Brateş Vasile M. Ioachim

Al Doilea Război Mondial a avut consecinţe nefaste şi pentru ţara noastră, iar pentru Corpul contabililor
şi profesia contabilă în general a reprezentat începutul declinului.
Instaurarea regimului militar, îngrădirea unor drepturi cetăţeneşti, precum şi concentrările masive au făcut
aproape imposibilă ţinerea de alegeri, astfel încât consiliile secţiunilor, precum şi Consiliul Superior al Cor­pului
au fost înlocuite cu comisii de conducere interimare, numite prin decizii ministeriale.
Deoarece mandatele consiliilor secţiunilor Corpului au expirat la 31 decembrie 1939, iar majoritatea mem­
brilor Corpului au fost concentraţi şi nu au putut participa la alegeri, Ministerul Muncii, sub conducerea lui
Mihai Ralea, titularul postului de ministru, a emis Decizia nr. 70.988 din 16 ianuarie 1940, prin care sunt
numite comisiile de conducere interimare ale secţiunilor Corpului.
Dar numirile prin decizii ministeriale nu se opresc doar la nivelul secţiunilor teritoriale, ci se răsfrâng
şi asu­­pra conducerii Consiliului Superior al Corpului. Astfel, prin Decizia Ministerului Muncii nr. 95.080,
în data de 25 martie 1941, în prezenţa generalului Voiculescu, subsecretar de stat, are loc numirea unei
co­misii inte­rimare a Consiliului Superior al Corpului, care îşi va alege Biroul permanent în următoarea
com­ponenţă:
v Spiridon Iacobescu – decan

v Ion Evian – prodecan

v Ion Popescu-Severin – secretar general.

În data de 20 martie 1941, din iniţiativa ministrului N. Dragomir, s-a constituit un Corp special de experţi
contabili pe lângă Ministerul Coordonării, în vederea aplicării politicii de control şi de îndrumare a preţurilor.
În acest organism au fost numiţi 30 de experţi dintre cele mai distinse personalităţi ale Corpului.

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 11


Din cauza pierderilor de teritorii, numărul membrilor Corpului pe care se putea conta s-a redus semnificativ
începând cu anul 1939, patrimoniile filialelor din teritoriile ocupate au fost puse sub sechestru, iar situaţia arhi­
velor era mai mult decât incertă. În teritoriile ocupate, situaţia secţiunilor Corpului era dramatică, despre multe
dintre ele neştiindu-se nimic. Periodic, conducerea Consiliului Superior dădea anunţuri, mai ales prin revista
Corpului.
După numai patru luni de la instalarea comisiei interimare a Consiliului Superior, pe data de 19 iulie 1941,
prin Decizia Ministerului Muncii nr. 59.316 a fost numită o nouă comisie interimară, care a decis următoarea
componenţă a Biroului permanent:
v Gheorghe Badea, director general al Direcţiei Alcoolului – decan

v Cezar Miron – prodecan

v Nicolae Tripcovici – secretar general

v Constantin Pristăvescu – director.

Deoarece comisiile interimare ale Consiliului Superior şi ale Secţiunii Ilfov numite în anul 1941 au demi­
sio­nat, prin Decizia Ministerului Muncii publicată în Monitorul Oficial nr. 205 din 2 septembrie 1943 a fost
nu­mită o altă comisie interimară a Secţiunii Ilfov, respectiv a Consiliului Superior. Biroul permanent astfel numit
avea următoarea structură:
v Ion Evian – decan

v Ion Popescu-Severin – secretar general

v Constantin Pristăvescu – director.

După instaurarea regimului comunist, libera iniţiativă este înlocuită de economia dirijată, lucru care se
răsfrânge inevitabil şi asupra profesiei contabile, o profesie liberală prin excelenţă.
În anul 1947 se înfiinţează Consiliul permanent al normării contabilităţii, iar Ministerul Finanţelor va
coor­­dona de acum înainte întreaga metodologie a normării contabile.
În anul 1948 are loc naţionalizarea principalelor mijloace de producţie, astfel încât centralizarea tuturor
comenzilor economice devine operantă sută la sută. În aceste condiţii, existenţa unui Corp al contabililor inde­
pendenţi devine aproape imposibilă.
Într-adevăr, peste numai trei ani, în urma Hotărârii Consiliului de Miniştri (condus de dr. Petru Groza)
nr. 201 din 8 martie 1951, Marea Adunare Naţională (sub preşedinţia lui C.I. Parhon) emite Decretul nr. 40 din
10 martie 1951, prin care Corpul Contabililor Autorizaţi şi Experţilor Contabili se desfiinţează.

Astfel se încheie prima parte a unei aventuri care a durat exact 30 de ani. 30 de ani în care bărbaţi ade­
văraţi au luptat şi au reuşit să construiască şi să dezvolte un edificiu cum nu erau multe în lume în acele
vremuri.

12 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor



aprilie 2016
Modificări aduse

Reglementări contabile
de OMFP nr. 4.160/2015
privind reglementările contabile
– partea I –
Corina Graziella BÂTCĂ-DUMITRU, prof. univ. dr.
ASE București

ABSTRACT

Amendments Introduced by the Order of the Minister of Public Finances no. 4160/2015
Regarding Accounting Regulations
This article intends to analyse and illustrate the provisions of the Order of the Minister
of Public Finances no. 4160/2015 on amending and supplementing certain accounting
regulations, which was published in the Official Journal no. 21 of 12 January 2016.

Key terms: changing the revaluation model with the cost model, subsequent commercial
discounts, government bonds recognised as financial fixed assets, green certificates, fiduciary
contract

Acest articol își propune să analizeze și să exemplifice prevederile Ordinului ministrului finanţelor pu­
blice nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul
Oficial nr. 21 din 12 ianuarie 2016.

Reglementările contabile privind situaţiile fi­ rale să treacă de la metoda reevaluării la me­toda
nan­ciare anuale individuale şi situaţiile financiare costului procedează la ajustarea sumelor evidenţiate
anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului în contul 105 «Rezerve din reevaluare» în funcţie de
finan­ţe­lor publice nr. 1.802/2014, publicat în Mo­ni­ modalitatea în care, pe perioada în care a fost efec­
torul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 de­ tuată reevaluarea, au transferat sumele în rezultatul
cembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică reportat (contul 1175 «Rezultatul reportat reprezen­
şi se com­pletează după cum urmează: tând surplusul realizat din rezerve din reevaluare»),
după cum urmează:
1. Imobilizările corporale – a) entităţile care au avut ca politică contabi­
schimbarea metodei reevaluării lă transferul rezervei din reevaluare în contul de
cu metoda costului rezul­tat reportat, pe măsura amortizării acti­vu­
lui, închid rezerva din reevaluare (soldul contului
După punctul 62 se introduce un nou punct, 105 «Rezerve din reevaluare») pe seama imobiliză­rii
punc­tul 621, cu următorul cuprins: căreia îi co­res­­punde rezerva respectivă (articol con­
„621. – (1) Entităţile care, în baza prevederi­lor tabil 105 «Rezer­ve din reevaluare» = 21x Imobili­zări
de la pct. 62, decid ca în cazul imobilizărilor corpo­ corpo­rale) (...)”

Exemplu

În luna octombrie anul N, Alfa achiziționează un utilaj la costul de 100.000 lei, care se amortizează
liniar în 10 ani. La sfârșitul anului N+1, societatea reevaluează utilajul la valoarea justă de 110.000 lei și

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 13


alege drept politică contabilă transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat pe măsura amortizării
activului. La data de 01.01.N+3, Alfa decide să treacă de la modelul reevaluării la modelul cost.
a) Înregistrarea amortizării în lunile noiembrie și decembrie anul N: 100.000 lei/10 ani/12 luni =
833 lei/lună
833 lei 6811 = 2813 833 lei
„Cheltuieli de exploatare „Amortizarea instalaţiilor
privind amortizarea și mijloacelor de transport”
imobilizărilor”

b) Reevaluarea:
Valoare rămasă la 31.12.N+1 = 100.000 lei – 833 lei/lună x 14 luni = 88.338 lei
b1) Anularea amortizării cumulate:
11.662 lei 2813 = 2131 11.662 lei
„Amortizarea instalaţiilor „Echipamente tehnologice
și mijloacelor de transport” (mașini, utilaje și
instalaţii de lucru)”

b2) Înregistrarea plusului de valoare: 110.000 lei – 88.338 lei = 21.662 lei
21.662 lei 2131 = 105 21.662 lei
„Echipamente tehnologice „Rezerve din reevaluare”
(mașini, utilaje și
instalaţii de lucru)”

c1) Înregistrarea amortizării lunare la valoarea justă: 110.000 lei valoare justă/(10 ani x 12 luni – 14 luni
= 106 luni rămase) = 1.038 lei
1.038 lei 6811 = 2813 1.038 lei
„Cheltuieli de exploatare „Amortizarea instalaţiilor
privind amortizarea și mijloacelor de transport”
imobilizărilor”

c2) Transferul lui 105 la 1175:


l Amortizare calculată la valoarea justă 1.038 lei/lună
– Amortizare calculată la cost = 88.338 lei/106 luni 833 lei/lună
= Valoare de transferat 205 lei/lună
205 lei 105 = 1175 205 lei
„Rezerve din reevaluare” „Rezultatul reportat
reprezentând surplusul
realizat din rezerve
din reevaluare”

d) Situația activului la 31.12.N+2:


Sold cont 105 = 21.662 lei – 205 lei/lună x 12 luni = 19.202 lei
19.202 lei 105 = 2131 19.202 lei
„Rezerve din reevaluare” „Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”

e) Anul N+3:
Sold cont 213 = 110.000 lei valoare justă la 31.12.N+1 – 19.202 lei = 90.798 lei
Sold cont 281 = 1.038 lei/lună x 12 luni = 12.456 lei

14 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


Valoare rămasă = 90.798 lei – 12.456 lei = 78.342 lei
Durată de amortizare rămasă = 106 luni – 12 luni = 94 luni
Amortizare lunară = 78.342 lei/94 luni = 833 lei (amortizarea înainte de reevaluare)
Deci opțiunea nu conduce la subevaluarea activului.

„b) entităţile care au avut ca politică conta­ tând surplusul realizat din rezerve din reevaluare»
bilă transferul rezervei din reevaluare în contul re­zerva corespunzătoare sumelor amortizate din va­
de rezul­tat reportat, la scoaterea din evidenţă a loarea imobilizării;
imobilizării pentru care s-a constituit rezerva res­ – reduc valoarea imobilizării cu rezerva din re­
pec­tivă, proce­dea­ză astfel: e­ ­valuare aferentă valorii care nu a fost amortizată
– transferă din contul 105 «Rezerve din reeva­ (articol contabil 105 «Rezerve din reevaluare» = 21x
luare» în contul 1175 «Rezultatul reportat reprezen­ Imobilizări corporale).”

Exemplu

La sfârșitul anului N-1, Alfa achiziționează un utilaj la costul de 100.000 lei, care se amortizează liniar
în 10 ani. La sfârșitul anului N+1, societatea reevaluează utilajul la valoarea justă de 84.000 lei și alege drept
politică contabilă transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat la scoaterea din evidenţă a imobili­
zării. La sfârșitul anului N+3, Alfa decide să treacă de la modelul reevaluării la modelul cost.
a) Înregistrarea amortizării aferente anului N: 100.000 lei/10 ani = 10.000 lei
10.000 lei 6811 = 2813 10.000 lei
„Cheltuieli de exploatare „Amortizarea instalaţiilor
privind amortizarea și mijloacelor de transport”
imobilizărilor”

b) Reevaluarea:
Valoare rămasă la 31.12.N+1 = 100.000 lei – 20.000 lei = 80.000 lei
b1) Anularea amortizării cumulate:
20.000 lei 2813 = 2131 20.000 lei
„Amortizarea instalaţiilor „Echipamente tehnologice
și mijloacelor de transport” (mașini, utilaje și
instalaţii de lucru)”

b2) Înregistrarea plusului de valoare: 84.000 lei – 80.000 lei = 4.000 lei
4.000 lei 2131 = 105 4.000 lei
„Echipamente tehnologice „Rezerve din reevaluare”
(mașini, utilaje și
instalaţii de lucru)”

c) Înregistrarea amortizării aferente anului N+2: 84.000 lei valoare justă/8 ani rămași = 10.500 lei
10.500 lei 6811 = 2813 10.500 lei
„Cheltuieli de exploatare „Amortizarea instalaţiilor
privind amortizarea și mijloacelor de transport”
imobilizărilor”

În urma reevaluării se înregistrează anual un plus de amortizare de 500 lei (10.500 lei – 10.000 lei).
d) Trecerea de la modelul valorii juste la modelul cost:
d1) Transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat pentru rezerva corespunzătoare sumelor
amor­tizate din valoarea imobilizării: 500 lei anul N+2 + 500 lei anul N+3 = 1.000 lei

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 15


1.000 lei 105 = 1175 1.000 lei
„Rezerve din reevaluare” „Rezultatul reportat
reprezentând surplusul
realizat din rezerve
din reevaluare”

d2) Reducerea valorii imobilizării cu rezerva din reevaluare aferentă valorii care nu a fost amortizată:
4.000 lei sold cont 105 – 1.000 lei sumă transferată în contul 1175 = 3.000 lei
3.000 lei 105 = 2131 3.000 lei
„Rezerve din reevaluare” „Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”

La sfârșitul anului N+3, activul va figura în bilanț cu valoarea de 60.000 lei (84.000 lei – 2 ani x
10.500 lei – 3.000 lei).
Valoare rămasă la 31.12.N+3 dacă utilajul nu era reevaluat = 100.000 lei – 4 ani x 10.000 lei =
60.000 lei
Deci opțiunea nu conduce la subevaluarea activului.

„(2) Entităţile care modifică politica contabilă Aşa cum am văzut, potrivit noilor reglementări,
aplicabilă imobilizărilor corporale în sensul că decid entităţile care modifică politica contabilă apli­cabilă
să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului imobilizărilor corporale în sensul că decid să treacă
aplică prevederile alin. (1), prin excepţie de la ce­ de la metoda reevaluării la metoda costului aplică
rin­­ţele pct. 63 alin. (1). pre­vederile de mai sus, prin excepţie de la cerinţe­
le pct. 63 alin. (1).
(3) Entităţile care, în baza prevederilor de la
pct. 62, decid ca în cazul imobilizărilor corporale să Concluzie:
treacă de la metoda reevaluării la metoda costului Modificarea politicii contabile apli­cabile imo­
vor urmări ca aplicarea acestei opţiuni să nu con­ bi­li­zărilor corporale în sensul trecerii de la metoda
­ducă la subevaluarea activelor respective faţă reevaluării la metoda costului nu se con­tabilizează
în contul 1173.
de valoarea care ar fi fost recunoscută în bi­lanţ
dacă acele imobi­li­zări corporale nu ar fi fost re­
2. Reducerile comerciale primite
e­­valuate.
(4) Prevederile prezentului punct se aplică indi­ La punctul 76, după alineatul (1) se introduce
ferent dacă reevaluarea a fost efectuată prin apli­ un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
carea unui indice sau prin recalcularea valorii nete „(11) Dacă reducerile comerciale înscrise pe fac­
a imobilizării.” tura de achiziţie acoperă în totalitate contravaloarea
bunurilor achiziţionate, acestea se înregistrează în
Remarcă: con­tabilitate la valoarea justă, pe seama veniturilor
Pct. 63 alin. (1) din OMFP nr. 1.802/2014, cu curente (contul 758 «Alte venituri din exploatare»)
mo­dificările ulterioare, preve­de: Efectele modificării în cazul stocurilor, respectiv a veniturilor în avans
politicilor contabile afe­ren­te exerciţiilor financiare (con­­tul 475 «Subvenţii pentru investiţii»), în cazul
precedente se înregis­trea­ză pe seama re­zul­tatului imo­biliză­rilor corporale şi necorporale. Veniturile în
re­portat (contul 1173 „Re­zul­­ta­tul reportat provenit avans afe­rente acestor imobilizări se reiau în contul
din modificările politi­ci­lor conta­bile”), dacă efectele de profit şi pierdere pe durata de viaţă a imobilizări­
modificării pot fi cu­an­tifi­ca­te. lor respective.”

Exemplul 1

În luna februarie anul N, Alfa achiziționează un telefon mobil la costul de 1.000 lei, TVA 20%, și bene­
ficiază de o reducere de 100% din partea operatorului de telefonie.
Notă:
Conform art. 331 alin. (2) din Codul fiscal, operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt: (...)

16 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


i) furnizările de telefoane mobile, și anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea în cone­
xiune cu o reţea autorizată și care funcţionează pe anumite frecvenţe, fie că au sau nu vreo altă utilizare; (...)
k) furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri.
Art. 331 alin. (7) din acelaşi act normativ prevede: Pentru livrarea bunurilor prevăzute la alin. (2) lit. i)-k)
se aplică taxarea inversă numai dacă valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură, este mai
mare sau egală cu 22.500 lei.
a) Achiziţia pe baza facturii:
0 lei % = 401 0 lei
0 lei 303 „Furnizori”
„Materiale de natura
obiectelor de inventar”
0 lei 4426
„TVA deductibilă”

b) Recunoașterea activului la valoarea justă, considerată a fi prețul de vânzare afișat în magazin și în­scris
pe factură:
1.000 lei 303 = 7588 1.000 lei
„Materiale de natura „Alte venituri
obiectelor de inventar” din exploatare”

c) Darea în consum:
1.000 lei 603 = 303 1.000 lei
„Cheltuieli privind „Materiale de natura
materialele de natura obiectelor de inventar”
obiectelor de inventar”

Exemplul 2

În luna februarie anul N, Alfa achiziționează un televizor la costul de 10.000 lei și beneficiază de o re­du­­
cere de 100% din par­tea furnizorului (magazin). Presupunem că televizorul se amortizează liniar în 10 ani.
a) Achiziția pe baza facturii:
0 lei % = 404 0 lei
0 lei 214 „Furnizori de imobilizări”
„Mobilier, aparatură birotică,
echipamente de protecție
a valorilor umane și materiale
și alte active corporale”
0 lei 4426
„TVA deductibilă”

b) Recunoașterea activului la valoarea justă, considerată a fi prețul de vânzare afișat în magazin și înscris
pe factură:
10.000 lei 214 = 4758 10.000 lei
„Mobilier, aparatură birotică, „Alte sume primite
echipamente de protecție cu caracter de subvenții
a valorilor umane și materiale pentru investiții”
și alte active corporale”

c) Amortizarea lunară a televizorului: 10.000 lei/10 ani/12 luni = 83 lei


83 lei 6811 = 2814 83 lei
„Cheltuieli de exploatare „Amortizarea altor
privind amortizarea imobilizări corporale”
imobilizărilor”

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 17


d) Concomitent, transferul lunar al venitului în avans la venituri curente:
83 lei 4758 = 7584 83 lei
„Alte sume primite „Venituri din subvenții
cu caracter de subvenții pentru investiții”
pentru investiții”

La punctul 76, după alineatul (2) se introduc Pct. 76 alin. (2) din OMFP nr. 1.802/2014 pre­
trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul ci­za: Reducerile comerciale primite ulterior facturării
cuprins: corectează costul stocurilor la care se referă, dacă
„(21) În cazul în care informaţiile deţinute nu aces­tea mai sunt în gestiune. Dacă stocurile pen­tru
per­mit corectarea valorii stocurilor, potrivit alin. (2), care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt
reducerile menţionate la acel alineat se reflectă, în gestiune, acestea se evidenţiază distinct în conta­
de asemenea, pe seama contului 609 «Reduceri bi­­litate (contul 609 „Reduceri comerciale primite”),
co­mer­cia­le primite». (...)” pe seama conturilor de terţi.

Exemplu

Alfa folosește metoda de gestiune global valorică pentru contabilitatea analitică a mărfurilor și amba­
lajelor din unitățile de desfacere cu amănuntul. Societatea achiziționează mărfuri în valoare de 20.000 lei
la data de 23.03.N. La 06.04.N, aceasta primește o reducere comercială de 5% aferentă facturii din 23.03.N.
La data primirii facturii de reducere mărfurile erau în stoc.
a) Achiziția:
24.000 lei % = 401 24.000 lei
20.000 lei 371 „Furnizori”
„Mărfuri”
4.000 lei 4426
„TVA deductibilă”

b) Reducerea ulterioară: 20.000 lei x 5% = 1.000 lei


(1.200 lei) % = 401 (1.200 lei)
(1.000 lei) 371 „Furnizori”
„Mărfuri”
(200 lei) 4426
„TVA deductibilă”

„(22) Reducerile comerciale primite ulterior (con­tul 475 «Subvenţii pentru investiţii»), fiind
fac­­turării unor imobilizări corporale şi necorpo­ reluate în con­tul de profit şi pierdere pe durata
ra­­le identificabile reprezintă venituri în avans de viaţă rămasă a imobilizărilor respective.”

Exemplu

Alfa achiziționează și pune în funcțiune în luna martie N un utilaj la costul de 100.000 lei, care se amor­
tizează liniar în 10 ani. La data de 1 iulie N, aceasta primește de la furnizor o reducere comercială în sumă
de 1.000 lei aferentă facturii din luna martie. Cota de TVA este de 20%.
a) Achiziția, în luna martie:
120.000 lei % = 404 120.000 lei
100.000 lei 2131 „Furnizori de imobilizări”
„Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje și
instalații de lucru)”
20.000 lei 4426
„TVA deductibilă”

18 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


b) Înregistrarea amortizării în lunile aprilie, mai și iunie: 100.000 lei/10 ani/12 luni = 833 lei/lună
833 lei 6811 = 2813 833 lei
„Cheltuieli de exploatare „Amortizarea instalaţiilor
privind amortizarea și mijloacelor de transport”
imobilizărilor”

c) Înregistrarea în luna iulie a reducerii comerciale primite ulterior:


1.000 lei 404 = 4758 1.000 lei
„Furnizori de imobilizări” „Alte sume primite
cu caracter de subvenții
pentru investiții”

Și pentru TVA: 1.000 lei x 20% = 200 lei


(200 lei) 4426 = 404 (200 lei)
„TVA deductibilă” „Furnizori de imobilizări”

d) Amortizarea aferentă lunii iulie:


833 lei 6811 = 2813 833 lei
„Cheltuieli de exploatare „Amortizarea instalaţiilor
privind amortizarea și mijloacelor de transport”
imobilizărilor”

e) Reluarea subvenției la venituri pe durata de viață rămasă a utilajului: 1.000 lei/(120 luni – 3 luni) =
8,5 lei/lună
8,5 lei 4758 = 7584 8,5 lei
„Alte sume primite „Venituri din subvenții
cu caracter de subvenții pentru investiții”
pentru investiții”

Va urma...

BIBLIOGRAFIE

1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale și situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în
Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările ulterioare.
2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor regle­
men­tări contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 21/12.01.2016.

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 19


Practică contabilă Problematizări privind recunoașterea
şi evaluarea stocurilor
Andreea Gabriela PONORÂCĂ, lect. univ. dr.
ASE Bucureşti

ABSTRACT

Study on Inventory Recognition and Measurement

An input of inventories in the entity is a very important moment for accounting purposes.
The volume and diversity of economic transactions determined a careful analysis of the
items that arise and their adequate measurement. Measurement is the process through
which the amounts of the financial statements items to be included in the balance sheet
and profit and loss account are determined. Our objective is to discuss various rules on
the recognition and measurement of inventories in trading companies.

Key terms: inventories, recognition, measurement, cost of purchase, cost of production,


capital contribution value, fair value

Intrarea stocurilor în unitate reprezintă un mo­ l bunurile primite care urmează să fie înregis­
ment foarte important privit prin prisma implica­ trate ca active ale cumpărătorului, dar pentru care
țiilor de natură contabilă. Amploarea şi diversitatea nu s-a primit factura aferentă;
tranzacţiilor economice au condus la o analiză aten­ l bunurile livrate și nefacturate, care vor fi
tă a elementelor generate şi la o evaluare corespunză­ scoa­se din evidenţă deoarece transferul de proprie­
toare a acestora. Evaluarea este procesul prin care tate a avut loc deja;
se determină valorile la care structurile situaţiilor l bunurile vândute şi nelivrate încă pentru
financiare vor fi recunoscute în bilanţ şi în contul de care a avut loc transferul de proprietate. De exem­plu,
profit şi pierdere. Obiectivul nostru este de a adu­ în cazul vânzărilor cu condiţia de livrare „ex-work”,
ce în discuţie diverse reguli privind recunoașterea bunurile vân­dute nu mai fac parte din stocul vânză­
şi eva­luarea stocurilor la nivelul societăților comer­ torului din mo­mentul în care sunt puse la dis­poziția
ciale. cumpărăto­ru­lui.

Ü Recunoașterea stocurilor Atât deţinerea de bunuri materiale, indiferent


de titlu, cât și desfășurarea operaţiunilor economice
Intrarea stocurilor trebuie înregistrată în con­
fără înregistrarea prealabilă a acestora în conta­bili­
ta­bilitate la data la care are loc transferul riscurilor
și al beneficiilor. De obicei, datele privind transfe­ tate sunt interzise.
rul controlului şi al proprietăţii și datele de livrare Este obligatorie asigurarea ur­mă­toarelor si­
co­­respund, însă pot surveni şi decalaje de timp, de tua­ţii:
exem­­plu, pentru: þ Recepționarea și înregistrarea tuturor bu­
l bunurile vândute în consignație sau stocu­ nu­­rilor materiale care intră în entitate. Bu­nu­rile pri­
ri­le la dispoziția clientului; ­mite pentru a fi prelucrate, în custodie sau în consig­
l stocurile gajate livrate creditorului benefi­ ­nație trebuie recepționate și înre­gistrate separat ca
ciar, acestea fiind în evidenţa debitorului până la intrări în gestiune, în timp ce va­loarea lor va fi con­
momentul vânzării; ­semnată în conturi aflate în afara bilanţului.

20 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


þ Dacă există decalaje între aprovizionarea l bunurile vândute, dar nelivrate vor fi în­re­
și recepţia bunurilor, cu condiţia ca acestea să fie gis­­trate separat în gestiune, în timp ce în
în proprietatea entităţii, se va proceda astfel: con­tabili­tate vor fi consemnate în conturi
l bunurile neînsoțite de factură vor fi înregis­ în afara bilanţului;
trate ca intrări în gestiune atât în contabi­ l bunurile livrate, dar care nu au fost încă fac­
litate, cât și la locul de depozitare, având la turate vor fi înregistrate ca ieșiri din gestiu­
bază recepţia și documen­tele aferente; ne atât în contabilitate, cât și la locurile de
l bunurile sosite, dar nerecepționate vor fi depozitare, având la bază documentele care
în­­registrate separat în contabilitate ca in­ confirmă ieșirea din ges­tiu­ne potrivit legii.
trări în ges­tiune. þ Bunurile ma­teriale vândute sau aprovizio­
þ Dacă există decalaje între vânzarea și livra­ nate având clauze re­feritoare la dreptul de proprie­
rea bunurilor, ele vor fi înregistrate ca ieșiri din tate vor fi înregistrate în funcţie de caz, la intrări sau
en­titate, deoarece nu mai sunt proprietatea aces­ la ieșiri, atât în gestiune, cât și în contabilitate, con­
te­ia, după cum urmează: form contractelor aferente.

Exemplul 1

Presupunem că stocurile se află la dispoziția clientului, furnizorul transferând periodic bunuri fie într-un
depozit propriu, fie în cel al clientului. Conform contractului, transferul proprietăţii va surveni în momentul
în care clientul va scoate bunurile din acest depozit, urmând a le utiliza pentru producţie, în timp ce factu­
rarea va fi efectuată atunci când clientul va consuma aceste bunuri.
Transferul bunurilor (produse finite) în depozitul clientului, având la bază avizul de însoțire, va fi înre­
gistrat după cum urmează:
354 = 345 Costul de producţie
„Produse aflate la terţi” „Produse finite”

Pe de altă parte, produsele finite vor fi menținute în bilanţul furnizorului, deoarece riscurile și avantajele
asociate acestora nu au fost transferate.

Exemplul 2

Societatea ABC încheie un contract de prelucrare în sistem lohn cu un partener străin, XYZ, acesta din
urmă fiind nevoit să facă accesibile executantului atât materiile prime și materialele destinate prelucrării, cât
și documentația tehnică aferentă. Executantul va factura serviciile prestate în funcţie de valorile presta­bilite
în contract, după obţinerea și recepţia unităţilor în discuţie.
În proprietatea societăţii XYZ vor rămâne stocurile trimise spre prelucrare, con­form contractului înche­iat,
astfel încât în contabilitatea societăţii producătoare (executantul în regim de lohn) acestea se reflectă prin
intermediul contului extrabilanţier 8032 „Valori materiale primite spre prelucra­re sau reparare”. Stocurile
de materiale primite în acest regim se vor descărca extracontabil din gestiune prin creditarea contului 8032
la momentul recepției și al livrării comenzilor către XYZ.

Exemplul 3

Societatea ABC din România (înregistrată în scopuri de TVA) primește o factură de mărfuri în valoare
de 35.000 euro de la societatea XYZ din Austria (înregistrată în scopuri de TVA în Austria), datată 22.02.2016,
data la care mărfurile părăsesc fabrica producătorului. Cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la
data facturării este de 4,47 lei pentru un euro, iar intrarea mărfurilor în activul cumpărătorului va fi înre­gis­
trată de către acesta în momentul transferului riscurilor și beneficiilor, mai exact la data facturii (22.02.2016).

327 = 401 156.450 lei


„Mărfuri în curs „Furnizori”
de aprovizionare”

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 21


Conform pct. 319 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglemen­
tărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu
modificările şi completările ulterioare, o tranzacţie în valută trebuie să fie înregistrată în prima fază la cursul
de schimb valutar al BNR de la data la care operaţiunea a fost efectuată.
Valoarea în lei a mărfurilor = 35.000 euro x 4,47 lei/euro = 156.450 lei
În cazul unei achiziţii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni
faptul generator pentru livrări de bunuri similare, în statul membru în care se face achiziţia, potrivit art. 284
din Codul fiscal. Pe de altă parte, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevăzute în legislaţia
altui stat membru la articolul care transpune prevederile art. 222 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului
din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată sau, după caz, la data emiterii
autofacturii prevăzute la art. 319 alin. (9) din Codul fiscal ori în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în
care a intervenit fap­tul generator, dacă nu a fost emisă nicio factură/autofactură până la data respectivă.
Ultimul curs de schimb comunicat de BNR se referă la cursul comunicat de bancă în ziua precedentă,
valabil pentru operaţiunile care urmează să aibă loc în următoarea zi.
Baza de impozitare a TVA = 35.000 euro x 4,47 lei/euro = 156.450 lei
TVA = 156.450 lei x 20% = 31.290 lei
4426 = 4427 31.290 lei
„TVA deductibilă” „TVA colectată”

Transferul din contul de mărfuri aflate în curs de aprovizionare în cel de mărfuri va fi înregistrat la mo­
mentul recepției bunurilor.

Exemplul 4

La data de 25.01.2016, societatea ABC se angajează într-o livrare de mărfuri pe baza unui aviz de înso­
țire a mărfii, însă emiterea facturii are loc abia în 17.02.2016. Ca urmare, societatea va în­registra vânzarea
și ieșirea mărfurilor în aceeași dată – 25.01.2016, data livrării.

418 = %
„Clienţi – facturi 707
de întocmit” „Venituri din
vânzarea mărfurilor”
4427
„TVA colectată”*
* Exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată are loc la data faptului generator, în acest caz data livrării mărfurilor.

607 = 371
„Cheltuieli privind mărfurile” „Mărfuri”

Exemplul 5

Societatea ABC primește în custodie bunuri în valoare de 3.500 lei.

D 8033 3.500 lei


„Valori materiale primite
în păstrare sau custodie”

Exemplul 6

La data de 08.02.2016, societatea ABC cumpără mărfuri în valoare de 200.000 lei, TVA 20%, pe baza
unei facturi, mărfurile urmând a fi livrate în 10 zile.

22 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


– Cumpărarea mărfurilor pe baza facturii, la data de 08.02.2016:
% = 401 240.000 lei
327 „Furnizori” 200.000 lei
„Mărfuri în curs
de aprovizionare”
4426 40.000 lei
„TVA deductibilă”

– Odată cu recepţia mărfurilor, cumpărătorul trebuie să facă următoarea înregistrare:


371 = 327 200.000 lei
„Mărfuri” „Mărfuri în curs
de aprovizionare”

Ü Evaluarea stocurilor corespunzător. Dacă achiziţia bunurilor și primirea


reducerii sunt tratate împreună, reducerile comer­
Evaluarea stocurilor trebuie realizată atât la
cia­le primite ulterior facturării vor modifica de ase­
data intrării, respectiv a ieșirii din entitate, cât și
me­nea costul de achiziţie al produselor. Aceste re­
cu ocazia inventarului și în scopul întocmirii situa­
du­ceri vor corecta costul stocurilor la care se referă,
ţiilor fi­nan­ciare.
în cazul în care ele mai sunt în gestiune. În caz con­
trar, reducerile comerciale primite trebuie evi­den­
î Evaluarea stocurilor la data intrării
ţiate distinct în contabilitate, în contul 609 „Redu­
în entitate
ceri comerciale primite”, cu ajutorul con­turi­lor de
Valoarea de intrare a bunurilor care trebuie terţi.
eva­luate și înregistrate în contabilitate se stabilește Mai mult decât atât, dacă vânzarea bunurilor
astfel: și acordarea reducerii sunt tratate împreună, redu­
1. la cost de achiziţie, în cazul bunurilor procu­ cerile comerciale oferite ulterior vor corecta venitu­
rate cu titlu oneros; rile din vânzare. Oricare ar fi perioada în care sunt
2. la cost de producţie, pentru bunurile produ­ acor­date reducerile ulterioare, acestea trebuie înre­
se în cadrul entităţii; gis­­trate separat în contabilitate, în contul 709 „Re­
3. la valoarea de aport, determinată în urma duceri comerciale acordate”, cu ajutorul conturi­lor
eva­luării, în cazul bunurilor care reprezintă aport de terţi.
la capitalul social; Reducerile comerciale pentru prestările de ser­
4. la valoarea justă, pentru bunurile primite cu vicii primite, respectiv oferite după facturare, orica­
titlu gratuit sau constatate plus la in­ven­tar. re ar fi perioada la care acestea fac referire, vor fi
înregistrate în contabilitate în conturile 609 și 709,
1. Costul de achiziţie pe seama conturilor de terţi.
Acest cost reflectă preţul și posibilele cheltuieli Dacă reducerile au loc ul­te­rior datei bilan­ţului
conexe minus eventualele reduceri ale costului de și astfel ar necesita corecta­rea situaţiei finan­ciare
achiziţie. Astfel, costul de achiziţie va reflecta preţul anuale, acestea trebuie înre­gistrate la data bi­lanţu­lui
de cumpărare, taxele de import și alte taxe aferente prin intermediul contului 408 „Furni­zori – fac­turi
(cu excepţia celor care pot fi recuperate ulterior de nesosite”, respectiv al con­tului 418 „Clienţi – facturi
la autorităţile fiscale), cheltuielile de transport (chiar de întocmit”. Reducerile vor fi re­flectate în situaţiile
și atunci când funcția de aprovizionare este exter­ financiare ale exerciţiului pen­tru care se întocmește
nalizată), manipulare și alte cheltuieli adiacen­te. raportarea, pe baza do­cumen­telor justificative. Re­
De asemenea, comisioanele, taxele notariale și chel­ ducerile înregistrate în con­tul 408 la data bilanţului,
tuielile aferente obţinerii autorizațiilor vor fi in­ care urmează să fie pri­mite, vor corecta costul sto­
cluse în costul de achiziţie, alături de orice alte chel­ curilor, în cazul în care acestea sunt încă în gestiune.
tuieli nerecuperabile atribuite bunurilor în cau­ză. Printre tipurile de reduceri comerciale se nu­
În eventualitatea în care furnizorul va acorda mără următoarele:
o reducere comercială, înscrisă pe factura de achi­ l rabaturile, întâlnite în cazul defectelor de ca­
ziţie, costul de achiziţie al mărfurilor va fi ajustat litate, care modifică preţul de vânzare al bunurilor;

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 23


l remizele, întâlnite în cazul vânzărilor supe­ nive­lul real va putea fi folosit în cazul în care se apre­
rioare cantității stabilite sau atunci când cumpără­ ciază că acesta aproximează capacitatea nor­mală.
torul are un statut preferenţial; În even­tualitatea în care se va obţine o pro­duc­ţie mai
l risturnele, care constituie reduceri ale pre­ scă­zută sau anumite echipamente nu vor fi folosite,
ţului calculate în funcţie de ansamblul tranzacţiilor va­loarea cheltuielilor cu regia fixă va ră­mâne con­
cu același terţ de-a lungul unui perioade de timp stantă, fără a suferi majorări, în timp ce chel­tuielile
determinate. de regie nealocate vor fi consi­derate cheltuieli în pe­
Reducerile financiare reprezintă sconturi de ­rioada în care au avut loc. În contrast, dacă se în­­re­
decontare acordate pentru achitarea datoriilor îna­ gistrează o producţie mai mare decât de obicei, valoa­
inte de termen. Cele primite de la fur­nizor reflectă rea cheltuielilor cu regia fixă alocate pentru fiecare
venituri ale perioadei la care se referă – contul 767 unitate în parte va fi diminua­tă. În acest fel, stocurile
„Venituri din sconturi obţinute”. Pe de altă parte, nu vor fi evaluate la o valoa­re su­perioară costului
reducerile financiare reprezintă cheltuieli ale peri­ lor. Regia variabilă de producţie este atri­bui­tă fie­
oa­dei pentru furnizor, oricare ar fi perioada la care cărei unităţi în funcţie de folosirea insta­la­ţiilor de
se referă – contul 667 „Cheltuieli privind sconturile producţie.
acordate”. În cadrul unui proces de producţie pot fi obţi­
În cazul bunurilor cumpărate însoţite de fac­ nu­te simultan mai multe bunuri, ca în cazul pro­du­
tură sau de aviz de însoțire a mărfii, urmând ca fac­ selor cuplate sau atunci când unul dintre produse
tu­ra să sosească ulterior, pentru înregistrarea în este principal, iar celălalt secundar. Când costurile
contabilitate va fi folosit cursul valutar de la data de con­versie nu pot fi separate pentru fiecare pro­
re­cepției produselor. dus, acestea vor fi atribuite cu ajutorul unei meto­
de ra­ționale, care trebuie aplicată consecvent. Spre
2. Costul de producţie exem­­plu, alocarea poate fi bazată pe valoarea de
Acest cost se referă la preţul de achiziţie al ma­ vânzare a fiecărui produs în momentul producţiei,
teriilor prime și al materialelor consumabile, dar și în stadiul în care bunurile pot fi identificate sepa­
la alte cheltuieli legate direct de bunul respectiv. rat, sau ulterior finalizării procesului de producţie.
Costul de producţie, respectiv de prelucrare Adesea, produsele secundare au o valoare nesemni­
al stocurilor și cel de producţie al imobilizărilor re­ fi­ca­tivă în compa­ra­ţie cu cele principale, așa că sunt
flectă cheltuielile directe aferente producţiei, mai evaluate la valoa­rea realizabilă netă, urmând ca
exact: materiale, manoperă și alte cheltuieli directe, aceasta să fie dedusă din costul celuilalt produs.
energie consumată în acest scop, costul aferen­t pro­ Astfel, valoarea contabi­lă este aproximativ egală cu
iectării produselor, dar și cota cheltuielilor in­direc­ costul în cazul bunului prin­cipal.
te de producţie care va fi alocată rațional ca fiind Atunci când costurile generale, respectiv de
legată de fabricația lor. proiec­tare ale unor bunuri se află în legătură cu anu­
Cheltuielile de prelucrare (conversie) a sto­cu­ ­mi­te sto­curi, acestea vor fi incluse în costul stocu­
rilor înglobează cheltuielile direct legate de uni­tă­ rilor în cauză. De asemenea, dacă furnizorii sau cei
ţile pro­duse, spre exemplu, costurile cu manopera care pres­tează servicii deţin stocuri, ele vor fi eva­
di­rectă, dar și alocarea sistematică a regiei fixe și lua­te la costurile lor de producţie. De obicei, acestea
variabile de producţie generată de transformarea includ manopera, cheltuielile cu personalul direct
materiale­lor în produse finite. Regia fixă de produc­ angajat pentru furnizarea și supravegherea servicii­
ţie se re­feră la acele costuri indirecte de producţie lor și cheltuielile de regie de atribuit. Celelalte cos­
care rămân relativ con­stante, oricare ar fi volumul turi, legate de vânzare sau de personalul angajat în
fi­nal, precum amor­tizarea, întreținerea utilajelor, administrația generală, vor fi considerate cheltuieli
con­­du­cerea și admi­nis­trarea secțiilor. Pe de altă în perioada în care au avut loc. Marjele de profit sau
par­te, re­gia variabilă de producţie se referă la cos­ cheltuielile de regie neatribuibile nu vor face parte
turile in­directe care va­riază în funcţie de volumul din costul stocurilor celui care prestează serviciile
producţiei, cum ar fi materialele și forţa de muncă respecti­ve­, chiar dacă se întâmplă ca acestea să fie
indirectă. încorporate în preţurile facturate.
Regia fixă de producţie este alocată cos­turilor În măsura în care se referă la perioada de pro­
de conversie, raportându-se la capacitatea norma­ ducţie, o parte din cheltuielile de regie fixe sau varia­
lă a instalaţiilor utilizate pentru producţie. Astfel, bile care pot fi atribuite indirect unui produs vor fi

24 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


incluse în costul său de producţie. Regiile generale Costurile îndatorării atribuibile activelor cu ci­
pot fi incluse în costul stocurilor atâta timp cât re­ clu lung de fabricaţie sunt incluse în costurile de pro­
flectă aducerea stocurilor în locul și la forma dorite. ducţie ale acestora în cazul în care sunt le­gate de
Costurile de distribuţie nu vor fi însă incluse în cos­ perioada de producţie. Dobânda la capi­talul îm­pru­
tul de producţie. mutat pentru finanţarea cumpărării, con­struc­ției
Printre costurile recunoscute drept cheltuieli sau producţiei de active cu ciclu lung de fabri­aţie va
ale perioadei în care au avut loc și care, prin urmare, fi cuprinsă în costurile îndatorării. Activele cu ci­clu
nu vor fi incluse în costul stocurilor se numără: lung de fabricaţie reprezintă active care so­li­cită în
l pierderile de materiale, manopera sau alte
mod obligatoriu o perioadă substan­ţială de timp, res­
costuri de producţie superioare normelor admise pectiv mai mare de un an, pentru a fi gata în ve­derea
în mod uzual, inclusiv pierderile din cauza risipei; utilizării prestabilite sau pentru vânzare. Nu sunt
l cheltuielile de depozitare, însă nu și dacă
considerate active cu ciclu lung stocu­ri­le fabricate
repetitiv pe o perioadă scur­tă de timp și activele care
aces­­tea sunt necesare pe perioada producţiei, înain­
sunt gata pen­tru utilizarea lor presta­bilită sau pentru
tea trecerii într-o nouă fază de fabricaţie. Cheltu­
vânzare în momentul achiziţiei.
ielile de depozitare necesare pentru aducerea sto­
Atunci când majoritatea activităţilor necesare
cu­rilor în locul şi în starea dorite vor fi incluse în
pentru pregătirea activului cu ciclu lung de fabrica­
costul de producție;
ţie în vederea utilizării sau a vânzării au fost reali­
l regiile generale de administraţie care nu au
zate, capitalizarea costurilor îndatorării trebuie să
un rol în aducerea stocurilor în forma şi locul finale; înceteze.
l regia fixă care nu este alocată costului de
În cazul în care în valoarea acestor active sunt
pro­ducţie, fiind înregistrată drept cheltuială în pe­ incluse și costuri ale îndatorării, entităţile prezintă
rioada în care a survenit. Alocarea regiei fixe asupra informaţii corespunzătoare în notele explicative la
costurilor va fi efectuată în funcţie de capacitatea situaţiile fi­nanciare.
normală de producţie (activitate). Pentru determinarea valorii produselor şi ser­
Prin capacitate normală de producţie se în­ viciilor care se află în curs de execuţie, producţia
ţelege producţia estimată a fi obținută, în medie, pe ne­terminată va fi inventariată la sfârșitul perioadei,
parcursul unui anumit număr de perioade, în con­ prin anumite metode tehnice de identificare a gra­
diţii normale, luând în considerare și pierderea de dului de finalizare sau a stadiului de executa­re a
capacitate rezultată din întreținerea planificată a ope­rațiilor tehnologice, și evaluată la costu­rile de
echipamentului. pro­ducţie.

Exemplul 7

Societatea ABC are o fabrică de mobilă. În cursul lunii februarie anul curent au fost implicate următoarele
costuri pentru producția a 200 de mese: cheltuieli cu materiile prime – 160.000 lei, manoperă – 90.000 lei,
amortizarea utilajelor implicate în procesul de producție – 6.000 lei, utilități (energie electrică) – 10.000 lei.
Costul standard pentru o masă este de 1.500 lei. La sfârșitul lunii februarie se constată că din cele 200 de
bucăți 10% sunt în curs de execuție, gradul de finalizare a acestora fiind de 50%. Produsele finisate se vând
la data de 2 martie cu prețul de 1.600 lei bucata.
Să se contabilizeze producţia lunii februarie, producţia în curs, diferenţele de cost şi vânzarea din luna
martie.
1. Cheltuielile ocazionate de procesul de producție:
601 = 301 160.000 lei
„Cheltuieli cu „Materii prime”
materiile prime”

641 = 421 90.000 lei


„Cheltuieli cu salariile „Personal – salarii
personalului” datorate”

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 25


6811 = 2813 6.000 lei
„Cheltuieli de exploatare „Amortizarea instalaţiilor
privind amortizarea şi mijloacelor de transport”
imobilizărilor”

% = 401 12.000 lei


605 „Furnizori” 10.000 lei
„Cheltuieli privind
energia şi apa”
4426 2.000 lei
„TVA deductibilă”

Costul efectiv de producție = 160.000 lei + 90.000 lei + 6.000 lei + 10.000 lei = 266.000 lei
Această valoare este aferentă celor 200 de produse, dintre care 180 de bucăți sunt finisate şi 20, adică
10%, au un grad de finalizare de 50%.
Cantitatea de producție echivalentă = 180 buc. + 20 buc. x 50% = 190 buc. (mese finisate)
Costul efectiv unitar aferent unei mese finisate = 266.000 lei/190 buc. = 1.400 lei
Costul efectiv total aferent meselor finisate = 1.400 lei x 180 buc. = 252.000 lei
Valoarea unei unități de producție în curs de execuție = 1.400 lei x 50% = 700 lei
Valoarea producției în curs de execuție = 700 lei x 20 buc. = 14.000 lei
Valoarea standard a producției curente = 1.500 lei x 180 buc. + 1.500 lei x 50% x 20 buc. = 285.000 lei

Costul efectiv este mai mic decât costul standard, deci vom înregistra diferențe de preț favorabile în
sumă de:
l 18.000 lei pentru mesele finisate (270.000 lei – 252.000 lei);
l 1.000 lei pentru producția în curs de execuție (15.000 lei – 14.000 lei).

2. Înregistrarea obținerii produselor finite la cost standard şi a diferențelor faţă de costul efectiv:
345 = 711 270.000 lei
„Produse finite” „Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse”

348 = 711 (18.000 lei)


„Diferențe de preț „Venituri aferente
la produse” costurilor stocurilor
de produse”

3. Înregistrarea obținerii produselor în curs de execuție la cost standard şi a diferențelor faţă de costul
efectiv:
331 = 711 15.000 lei
„Produse în curs „Venituri aferente
de execuție” costurilor stocurilor
de produse”

348 = 711 (1.000 lei)


„Diferenţe de preţ „Venituri aferente
la produse” costurilor stocurilor
de produse”

26 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


4. Vânzarea produselor finite în luna martie:
4111 = % 345.600 lei
„Clienți” 7015 288.000 lei
„Venituri din vânzarea
produselor finite”
4427 57.600 lei
„TVA colectată”

5. Descărcarea din gestiune:


711 = 345 270.000 lei
„Venituri aferente „Produse finite”
costurilor stocurilor
de produse”

711 = 348 (18.000 lei)


„Venituri aferente „Diferențe de preț
costurilor stocurilor la produse”
de produse”

3. Valoarea de aport mi­nată în funcţie de preţul de piaţă, starea și ampla­


sa­rea acestora.
Valoarea de aport este utilizată în cazul stocu­ Înregistrarea aportului în mărfuri adus de aso­
rilor aduse ca aport la capitalul social și este deter­ ciați se face astfel:

371 = 456
„Mărfuri” „Decontări cu acţionarii/
asociații privind capitalul”

4. Valoarea justă sio­niști în domeniu, în func­ţie de datele de evi­den­


Valoarea justă este utilizată în cazul bunuri­ ţă aflate pe piaţă. În situaţia în care aceste date nu
lor obţinute cu titlu gratuit sau constatate plus la exis­tă, valoarea justă va fi de­terminată prin alte
in­ventariere. De obicei, valoarea justă a activelor metode folosite de evaluatori autorizaţi, potrivit
se determină printr-o eva­luare realizată de profe­ legii.

Exemplul 8

Compania M obține din producție proprie bunuri la cost standard în sumă de 10.000 lei, care se recep­
ționează ca produse finite, dar sunt utilizate ca ambalaje. Peste trei săptămâni, societatea casează am­balaje
în valoare de 7.000 lei.

– Obţinerea produselor finite (conform bonului de predare):


345 = 711 10.000 lei
„Produse finite” „Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse”

– Produsele finite sunt utilizate ca ambalaje (pe baza notei de recepţie şi a avizului de însoțire):
381 = 345 10.000 lei
„Ambalaje” „Produse finite”

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 27


– Ambalajele sunt casate (conform procesului-verbal):
608 = 381 7.000 lei
„Cheltuieli „Ambalaje”
privind ambalajele”

Valoarea bilanțieră a stocurilor de natura ambalajelor este de 3.000 lei, iar a produselor finite este zero.

Exemplul 9

În ipoteza precedentă, se constată că la inventar, după numărarea fizică, valoarea ambalajelor este de
2.800 lei. Acest minus îi este imputat gestionarului şi este reținut din salariul acestuia.
– Constatarea minusului la inventar:
608 = 381 200 lei
„Cheltuieli „Ambalaje”
privind ambalajele”

– Imputarea minusului gestionarului:


4282 = 7581 240 lei
„Alte creanțe în legătură „Venituri din despăgubiri,
cu personalul” amenzi şi penalități”

– Ajustarea taxei:
635 = 4426 40 lei
„Cheltuieli cu alte „TVA deductibilă”
impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate”

– Reţinerea din salariu:


421 = 4282 240 lei
„Personal – salarii „Alte creanțe în legătură
datorate” cu personalul”

BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modi­
ficările şi completările ulterioare.
2 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în
Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările şi completările ulterioare.

28 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


Constituirea şi majorarea capitalului

Practică contabilă
social
Claudia GRIGORE, dr., expert contabil
Bucureşti

ABSTRACT

Setting Up and Increasing the Share Capital

Considering that the financial statements prepared by economic entities now include,
as fundamental items, information regarding the nature, structure and set up of equity
and financial results, in accordance with the financial position and their economic
performance, this article describes and illustrates the provisions of the Companies Law
no. 31/1990, republished, with its subsequent amendments and supplements, on setting
up and increasing share capital.

Key terms: share capital, set up, increase, cash contribution, in kind contribution

Capitalul social reprezintă sursa de finanţare re­gis­trul comerţului în a cărui rază teritorială aceasta
a activelor şi activităţii unei entităţi economice, sur­ îşi va avea sediul. În vederea eliberării certificatu­
să care provine de la acţionarii sau asocia­ţii socie­ lui de înmatriculare a societăţii se depun următoa­
tăţii. În funcţie de tipul entităţii, constituite conform rele documente:
Le­gii societăţilor nr. 31/1990, republi­cată, cu modifi­ l cerere de înmatriculare;
cările şi completările ulterioare, ca­pitalul social este l actul constitutiv al societăţii;
alcătuit din hârtii de valoare care au o valoare nomi­ l dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile
nală egală şi poate lua următoarele forme:
actului constitutiv;
l părţi sociale, în cazul societăţilor cu răspun­
l dovada sediului declarat şi a disponibilităţii
dere limitată;
firmei;
l acţiuni, în cazul societăţilor pe acţiuni.
l în cazul aporturilor în natură subscrise şi

Ü Constituirea capitalului social văr­sate la constituire, actele privind proprietatea, iar


în cazul în care printre ele figurează şi imobile, certi­
Conform art. 5 din Legea nr. 31/1990, societa­ ficatul constatator al sarcinilor de care sunt gre­vate;
tea în nume colectiv sau în comandită simplă se con­
l actele constatatoare ale operaţiunilor înche­
stituie prin contract de societate, iar societatea pe
iate în contul societăţii şi aprobate de asociaţi;
acţiuni, în comandită pe acţiuni sau cu răspun­dere
l declaraţia pe propria răspundere a fondato­
limitată se constituie prin contract de societate şi
statut. Societatea cu răspundere limitată se poate rilor, a primilor administratori şi, după caz, a primi­
con­stitui şi prin actul de voinţă al unei sin­gure per­ lor directori, respectiv a primilor membri ai directo­
soa­ne. În acest caz se întocmeşte numai sta­tu­tul. ratului şi ai consiliului de supraveghere şi, dacă este
Ac­tul constitutiv dobândește dată certă şi prin de­ cazul, a primilor cenzori, că îndeplinesc condiţiile
punerea la oficiul registrului comerţului. pre­văzute de Legea nr. 31/1990;
În termen de 15 zile de la întocmirea actu­ l alte acte sau avize prevăzute de legi speciale

lui constitutiv, societatea trebuie înmatriculată la în vederea constituirii.

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 29


Din punct de vedere contabil, taxele de la re­ Conform art. 84 din Legea nr. 31/1990, asocia­
gis­­trul comerţului, onorariile şi comisioanele plătite tul care a depus ca aport una sau mai multe creanţe
către notar sau avocat reprezintă cheltuieli de con­ nu este liberat cât timp societatea nu a obținut plata
stituire, înregistrate în contabilitate prin intermediul sumei pentru care au fost aduse. Dacă plata nu s-a
contului 201 „Cheltuieli de constituire”. Cheltu­ielile putut obţine prin urmărirea debitoru­lui cedat, aso­
de constituire se amortizează pe o perioadă de ma­ ciatul, în afară de daune, răspunde de suma datora­
xi­mum cinci ani. tă, cu dobânda legală din ziua scadenței creanţelor.
După eliberarea certificatului de înmatriculare, De reţinut!
fiecare societate comercială este obligată ca în ter­ În cazul societăţilor pe acţiuni, capitalul social
men de 30 de zile să se înscrie în evidenţa adminis­ vărsat la subscriere nu poate fi mai mic de 30% din
tra­ţiei fiscale din raza teritorială de unde aparţine cel subscris. Restul de capital subscris trebuie văr­
aceasta. Înscrierea se realizează pe baza Declara­ sat în:
ţiei 010 privind vectorul fiscal, în care se vor men­ l cel mult 12 luni de la înmatricularea societă­
ționa impozitele şi taxele pe care întreprinderea va ţii, pentru aporturile în numerar;
fi obligată să le achite în perioada următoare. l doi ani de la înmatricularea societă­ţii, pen­
Aportul acţionarilor la capitalul social astfel tru aporturile în natură.
con­stituit poate fi de două tipuri: în numerar şi în La societăţile în nume colectiv, în co­man­­dită
na­tură. Aporturile în numerar sunt obligatorii la simplă sau cu răspundere limitată, capita­lul social
con­­stituirea oricărei forme de societate. Aporturile trebuie vărsat integral la constituire.
în natură trebuie să fie evaluate din punct de vedere Ca­­pitalul social al societăţilor cu răspundere
economic de către un expert evaluator. limitată nu poate fi mai mic de 200 lei, iar numărul
Observaţie: asociaţilor nu poate fi mai mare de 50. Valoa­rea unei
Aporturile în creanţe sunt întâlnite mai rar şi au părţi sociale nu poate fi mai mică de 10 lei.
regimul juridic al aporturilor în na­tură, acestea nefi­ La societăţile pe acţiuni şi la cele în comandită
ind per­mise la societăţile pe acţiuni care se consti­tuie pe acţiuni, capitalul social trebuie să fie de minimum
prin subscripție publică şi nici la societă­ţile în co­ 90.000 lei, echivalentul în lei a 25.000 euro, iar nu­
mandită pe acţiuni sau la cele cu răspundere limitată. mărul de acţionari, de cel puţin doi.

Exemplu

Constituirea capitalului social


Se constituie o societate comercială cu un capital de 120.000 lei, divizat în 6.000 de acţiuni cu valoa­­rea
nominală de 20 lei, din care 90.000 lei reprezintă aport în natură şi 30.000 lei, aport în numerar. Aportul în
natură constă într-un utilaj în valoare de 40.000 lei şi un autoturism de 50.000 lei. Aportul se varsă integral.
Înregistrările contabile aferente sunt următoarele:
– Subscrierea capitalului social:
456 = 1011 120.000 lei
„Decontări cu acţionarii/ „Capital subscris
asociaţii privind capitalul” nevărsat”

– Vărsarea aportului:
% = 456 120.000 lei
2131 „Decontări cu acţionarii/ 40.000 lei
„Echipamente tehnologice asociaţii privind capitalul”
(maşini, utilaje şi
instalaţii de lucru)”
2133 50.000 lei
„Mijloace de transport”
5121 30.000 lei
„Conturi la bănci
în lei”

30 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


– Transferul capitalului social subscris nevărsat la capital social subscris vărsat:
1011 = 1012 120.000 lei
„Capital subscris „Capital subscris
nevărsat” vărsat”

Ü Majorarea capitalului social Din punct de vedere fiscal, aşa cum rezultă din
art. 26 alin. (1) lit. a) din noul Cod fiscal, aprobat prin
Majorarea capitalului social se poate realiza
Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările
prin următoarele modalități: ulterioare, rezerva legală este deductibilă dacă se
l aporturi în bani şi/sau în natură constând
încadrează în limitele menţionate anterior. Sumele
în emisiunea de acţiuni noi sau creşterea valorii no­ care depăşesc aceste valori sunt nedeductibile din
­minale a acţiunilor existente; punct de vedere fiscal.
l operaţii interne (încorporarea rezerve­lor, cu
excepţia rezervelor legale, precum şi a bene­ficii­lor î Majorarea capitalului social
sau a primelor de emisiune); prin emisiunea de acţiuni noi
l transformarea obligaţiunilor în acţiuni;
l compensarea unor creanţe lichide şi exigi­
Aceasta presupune stabilirea valorii de emisiu­
bile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia. ne între valoarea nominală şi cea contabilă mate­
ma­tică a acţiunilor existente. Pentru a nu prejudicia
Majo­rarea capitalului social presupune o mo­ in­­teresele vechilor acţionari, în această situaţie se
di­fi­­care a ac­tului constitutiv şi se face numai prin practică prima de emisiune, ca diferenţă între va­
ho­tărârea adunării generale extraordinare a acţio­ loarea nominală şi cea de emisiune, şi dreptul pre­
na­­rilor. Ho­tărârea va fi depusă în termen de 15 zile fe­ren­ţial de subscripţie, ca diferenţă între valoarea
la oficiul registrului comerţului, urmând să se elibe­ contabilă matematică a unei acţiuni înainte şi după
­reze un certificat de înscriere de menţiuni, şi toto­ emisiunea noilor acţiuni.
­dată va fi publicată în Monitorul Oficial, Par­tea a IV-a. Acţiunile emise pentru majorarea capitalului
Dreptul de preferință este de cel puţin o lună, social vor fi oferite spre sub­scri­e­re în primul rând
cu începere din ziua publicării. acţionarilor în perioada stabilită de adunarea gene­
Documentele necesare eliberării certificatu­ rală, care nu poate fi mai mică de o lună de la data
lui de înscriere de menţiuni sunt: pu­blicării hotă­rârii în Monitorul Oficial. După expi­
l copie după foaia de vărsământ; rarea aces­tui ter­men, acţiunile vor putea fi ofe­rite
l în cazul aporturilor în natură subscrise şi spre sub­scriere pu­blicului sau vor fi anu­late potrivit
văr­sate la constituire, actele privind proprietatea, iar hotă­rârii adu­nării generale.
în cazul în care printre ele figurează şi imobile, certi­
ficatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate; Documentele necesare în vederea subscri­erii
l actul constitutiv actualizat; sunt următoarele:
l hotărârea adunării generale a acţionarilor l formular de subscriere completat şi semnat

sau decizia asociatului unic. (ștampilat, dacă este cazul persoanelor juridice);
l copie după ordinul de plată;
Atenţie!
l copie după buletin sau cartea de identitate
Oficiul Naţional al Registrului Comer­ţu­lui poa­
(copie după certificatul de înregistrare la registrul
te solicita dizolvarea societăţilor care nu şi-au înde­
comerţului, dacă este cazul persoanelor juridice),
plinit obligaţia de majorare a capitalului so­cial în
precum şi procură specială (din partea acţionarului
limita prevăzută de lege. Totodată, menținerea la mai
cu drept de subscriere, dacă împuternicește o altă
puţin de doi acţio­nari pe o perioadă mai mare de
persoană).
nouă luni poate duce la dizolvarea societăţii, prin
Deținătorul drepturilor de preferință este orice
ce­rerea oricărei persoa­ne interesate.
persoană înregistrată ca atare în registrul ac­ţio­na­
O societate are obligaţia constituirii de rezerve ri­lor societăţii la data hotărârii adunării ge­­ne­rale
legale la nivelul a 20% din capitalul social. Acestea pri­­vind majorarea capitalului social.
se constituie treptat, anual, în limita unui procent de Numărul drep­turilor de preferință este egal cu
5% aplicat asupra profitului contabil, stabilit înainte cel al ac­ţiu­nilor deţinute la data aprobării majo­ră­­rii
de calculul impozitului pe profit. capitalului soci­al. Fiecare acționar va primi ac­ţiuni

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 31


noi în func­ţie de numărul drepturilor de pre­ferință emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui
pe care le de­ține şi de raportul de paritate (nu­mărul plătite la data subscrierii în proporție de cel puţin
de acţiuni vechi/numărul de acţiuni noi). 30% din valoarea lor nominală, diferen­ţa ur­mând
Potrivit art. 220 din Legea nr. 31/1990, dacă s-a a fi achitată în termen de cel mult trei ani de la data
prevăzut o primă de emisiune, a­ceas­ta trebuie plătită publi­cării în Monitorul Oficial a hotă­rârii adu­­nării
integral la data subscrierii. De asemenea, acţiu­nile generale.

Exemplu

Majorarea capitalului social prin operaţii externe (aport în numerar)


O societate comercială decide să îşi majoreze capitalul social cu 100.000 lei prin emisiunea a 1.000 de
acţiuni cu valoarea nominală de 100 lei, preţul de emisiune fiind de 110 lei.

Înregistrările contabile aferente sunt următoarele:

– Subscrierea capitalului social:


456 = % 110.000 lei
„Decontări cu acţionarii/ 1011 100.000 lei
asociaţii privind capitalul” „Capital subscris
nevărsat”
1041 10.000 lei
„Prime de emisiune”

– Vărsarea aportului:
5121 = 456 110.000 lei
„Conturi la bănci „Decontări cu acţionarii/
în lei” asociaţii privind capitalul”

– Transferul capitalului social subscris nevărsat la capital social subscris vărsat:


1011 = 1012 100.000 lei
„Capital subscris „Capital subscris
nevărsat” vărsat”

Exemplu

Majorarea capitalului social prin operaţii externe (aport în natură)


O societate comercială îşi majorează capitalul social printr-un aport în natură constând într-un un mijloc
de transport în valoare de 110.000 lei în schimbul a 1.100 acţiuni cu valoarea nominală de 100 lei.

Înregistrările contabile aferente sunt următoarele:

– Subscrierea capitalului social:


456 = 1012 110.000 lei
„Decontări cu acţionarii/ „Capital subscris
asociaţii privind capitalul” vărsat”

– Vărsarea aportului:
2133 = 456 110.000 lei
„Mijloace de transport” „Decontări cu acţionarii/
asociaţii privind capitalul”

32 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


î Majorarea capitalului social î Majorarea capitalului social
prin creşterea valorii nominale prin încorporarea elementelor
a acţiunilor existente de capital propriu
În acest caz, numărul iniţial al acţiunilor emise Capitalul propriu cuprinde: capitalul social, re­
rămâne nemodificat, la fel şi echilibrul dintre poseso­ zervele, rezultatul exerciţiului şi rezultatul reportat.
rii de acţiuni. Conform prevederilor art. 210 alin. (4) Teoretic, toate elementele de capital propriu
din Legea nr. 31/1990, majorarea poate fi hotărâtă se pot include în capitalul social, dar din punctul de
numai cu votul tuturor acţionarilor, în afară de cazul vedere al cadrului conceptual şi le­gislativ, rezultatul
în care se realizează prin încorporarea benefi­ciilor, exerciţiului nu se poate încorpora direct, ci mai întâi
rezervelor sau primelor de emisiune. trebuie să fie transferat în rezul­tatul reportat sau
Dacă majorarea capitalului are loc prin aport în alte elemente de capital propriu.
în natură nu se mai pune problema protecției ve­ Încorporarea de elemente de capital propriu în
chi­lor acţionari pe calea drepturilor de subscripţie, capitalul social presupune ca societatea să emită ac­
ci numai prin intermediul primelor de capital. Aces­ ţiuni noi pe care să le distribuie gratuit acţiona­rilor.
tea pot sa apară ca prime de aport dacă valoarea În cazul în care majorarea capitalului social
justă a bunurilor aportate depășește valoarea nomi­ se face din profitul net şi nu reprezintă o distribu­
nală, respectiv cea de emisiune a acţiunilor subscrise. ţie în bani şi/sau în natură ca urmare a deţinerii unor
Potrivit art. 215 din Legea nr. 31/1990, aportu­ titluri de participare, cu excepțiile exprese prevăzu­
rile în natură trebuie evaluate de unul sau mai mulţi te de lege, nu se plătește impozit pe dividende. La
experţi evaluatori în domeniu. După depunerea ra­ art. 7 pct. 11 din Codul fiscal, dividendul este definit
por­tului de expertiză, adunarea generală extraordina­ ca o distribuire în bani sau în natură, efec­tuată de o
ră se întrunește din nou pentru aprobarea majo­rării persoană juridică unui participant, drept conse­cinţă
capitalului. Hotărârea adunării generale trebu­ie să a deţinerii unor titluri de participare la acea persoa­
cuprindă descrierea aporturilor în natură, numele nă juridică. Titlurile de participare re­prezintă ac­ţi­
persoanelor care le efectuează şi numărul acţiunilor uni sau părţi sociale, aşa cum sunt definite de Legea
care se vor emite în schimb. nr. 31/1990. De aceea, majorarea capitalului social
din profitul net nu are ca efect o dis­tribuire de ti­tluri
Atenţie! suplimentare care modifică pro­centul de deținere,
Aporturile în creanţe nu se admit la majorarea prin urmare nu este considerată distribuţie de divi­
capitalului. dende şi nu se impozitează.

Exemplu

Majorarea capitalului social prin operaţii interne (încorporarea rezervelor)


O societate comercială decide încorporarea rezervelor în valoare de 200.000 lei în capitalul social,
pen­tru care emite 2.000 de acţiuni cu valoarea nominală de 100 lei, pe care le distribuie gratuit acţionarilor.
Înregistrarea contabilă aferentă este următoarea:
1068 = 1012 200.000 lei
„Alte rezerve” „Capital subscris
vărsat”

î Majorarea capitalului social a obli­ga­ţiunilor con­vertite şi valoarea totală a acţiu­


prin transformarea obligaţiunilor nilor emi­se şi acor­date în schimbul lor reprezintă
în acţiuni prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni.
Aceasta se face prin aprobarea adunării gene­
rale extraordinare, conform prevederilor art. 113 Precizare:
din Legea nr. 31/1990. Obligațiunile convertibile pot Conform art. 200 din Legea nr. 31/1990, socie­
fi preschimbate în acţiuni numai cu acordul poseso­ ta­tea cu răspundere limitată nu poate emite obliga­
rilor de obligațiuni. Diferenţa dintre valoarea totală țiuni.

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 33


Exemplu

Majorarea capitalului social prin transformarea obligaţiunilor în acţiuni


Se transformă 8.000 de obligațiuni în 5.000 de acţiuni, în condiţiile în care valoarea nominală a unei
obligațiuni este de 10 lei, iar valoarea nominală a unei acțiuni este de 13 lei.

Înregistrarea contabilă aferentă este următoarea:


161 = % 80.000 lei
„Împrumuturi din 1012 65.000 lei
emisiuni de obligațiuni” „Capital subscris
vărsat”
1044 15.000 lei
„Prime de conversie a
obligaţiunilor în acţiuni”

î Majorarea capitalului social creanţelor certe, lichide şi exigibile ale unui creditor,
prin conversia altor datorii cu acordul acestuia, dar şi al acţionarilor societăţii
în participaţie la capital debitoare, în participaţie la capital.
Majorarea capitalului social prin conversia al­
Important!
tor datorii în participaţie la capital se întâlnește la
societăţile care au datorii foarte mari şi nu au resurse Conform art. 219 din Legea nr. 31/1990, majo­
financiare pentru achitarea acestora. În special este rarea capitalului social trebuie să se producă în ter­
cazul societăţilor care se află în pericolul de a in­tra men de un an de la data aprobării hotărârii adunării
în insolvenţă. Procedura presupune transfor­marea generale.

Exemplu

Majorarea capitalului social prin conversia unei datorii în acţiuni


O societate comercială are o datorie în valoare de 15.000 lei faţă de un furnizor. La solicitarea acestuia,
datoria se convertește în acţiuni.

Înregistrarea contabilă aferentă este următoarea:

404 = 1012 15.000 lei


„Furnizori de imobilizări” „Capital subscris
vărsat”

BIBLIOGRAFIE

1. Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial nr. 1.066/17.11.2004, cu modificările
şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modi­
ficările şi completările ulterioare.
3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în
Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare.

34 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


Lucrările contabile preliminare

Practică contabilă
întocmirii situaţiilor financiare anuale
– partea a III-a –
Ioan MOROŞAN, expert contabil
Suceava

ABSTRACT

Preliminary Accounting Activities for Preparing Annual Financial Statements

Preparing financial statements is a complex data aggregation process involving the deve­
lopment of financial and economic indicators describing the state of the assets and
the results obtained. This process consists of a series of activities, some of which have a
preliminary nature, while others relate to drawing up or filling in the balance sheet.

Key terms: balance of accounts, taking stock, settlement operations, financial result for
the period, distribution of profits, funding losses, financial statements

În articolul de faţă continuăm descrierea pașilor nece­sari realizării lucrărilor de închidere a exerciţiului
financiar, începută într-un număr precedent al revistei.

4. Stabilirea balanţei conturilor suportului informaţional pentru redactarea situaţii­


după inventariere lor financiare.
După efectuarea inventarierii şi contabilizarea
5. Determinarea rezultatului
regularizărilor de inventar se întocmeşte o nouă ba­
exerciţiului
lanţă a conturilor. Funcţia acesteia se manifestă cu
precădere pentru pregătirea informaţiei necesare Principial, formula generală de calcul al rezul­
determinării rezultatului exerciţiului şi asigurarea ta­tului contabil înainte de impozitare este:

Veniturile obţinute din livrarea bunurilor mobile, Cheltuielile efectuate


Rezultatul contabil = servicii prestate şi lucrări executate, din vânzarea – pentru realizarea
bunurilor imobile, inclusiv din câştiguri din orice sursă veniturilor

Din punct de vedere contabil, pentru a stabili conturilor de cheltuieli şi de venituri. Relaţiile din­
rezultatul exerciţiului se procedează la închiderea tre conturi intervenite cu această ocazie sunt:

– Închiderea conturilor de cheltuieli, pentru soldurile debitoare:


121 = Clasa 6
„Profit sau pierdere” Conturi de cheltuieli

– Închiderea conturilor de venituri, pentru soldurile creditoare:


Clasa 7 = 121
Conturi de venituri „Profit sau pierdere”

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 35


Conform Codului fiscal, rezultatul fiscal se cal­ În componenţa cheltuielilor corespondente ve­
cu­lează trimestrial/anual, cumulat de la începutul niturilor realizate se includ şi cheltuielile cu impozi­
anu­lui fiscal. tul pe profit calculat şi evidenţiat în cursul exerciţiului.
Cheltuielile cu impozitul
Rezultatul contabil Veniturile Cheltuielile corespondente
= – + pe profit calculat şi evidenţiat
înainte de impozitare realizate veniturilor realizate
în cursul exerciţiului

Pierderea contabilă reportată se acoperă din se determină cumulat de la începutul exerciţiului


profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din re­ fi­nanciar. Rezultatul definitiv al exerci­ţiu­lui finan­
zer­ve, prime de capital şi capital social, potrivit hotă­ ciar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă
rârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţi­lor soldul final al contului de profit şi pier­de­re.
(art. 19 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, Repartizarea profitului se înregistrează în con­
republicată, cu modificările şi completările ulterioare). ta­bilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor
Pierderea fiscală anuală, stabilită prin decla­ fi­nanciare anuale, şi se efectu­ea­ză în conformitate
raţia de impozit pe profit, se recuperează din profitu­ cu prevederile legale în vigoare.
­rile impozabile obţinute în următorii şapte ani conse­ Sumele reprezentând rezerve constituite din
cutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordi­ profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor
nea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată prevederi legale, se înregistrează prin articolul con­
a impozitului pe profit, potrivit prevederilor lega­ tabil 129 „Repartizarea profitului” = 106 „Rezerve”.
le în vigoare din anul înregistrării acestora (art. 31 Profitul contabil rămas după această repartizare se
alin. (1) din Codul fiscal). preia la începutul exerciţiului financiar următor
celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare
Impozitarea profitului
î anuale în contul 117 „Rezultatul reportat”, de unde
Trebuie să se facă distincţie între rezultatul con­ urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii legale.
­ta­bil şi cel fiscal. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor
Rezultatul contabil repre­zin­tă suma globală pro­fitu­lui contabil se efectuează după adunarea ge­
a profitului sau pierderii exerci­ţiului financiar care nerală a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat
figurează în contul 121 „Profit sau pier­dere” înainte repartiza­­rea profitului, prin înregistrarea sumelor
de impozitare. repre­zen­tând dividende cuvenite acţionarilor sau
Rezultatul fiscal este profitul impozabil sau asocia­ţilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii.
pier­derea fiscală a exer­ciţiului, stabilit(ă) potrivit re­ Aşa cum am mai spus, pierderea contabilă re­
gulilor fis­cale şi în func­ţie de care se calculează vo­ portată se acoperă din profitul exerciţiului financiar
lu­mul impozitelor exi­gibile. curent, după aprobarea situaţiilor financiare anuale
Potrivit Codului fiscal, rezultatul fiscal se cal­ con­form legii, şi cel reportat aferent exerciţiilor fi­
cu­­lează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile nan­ciare precedente, din re­zerve, prime de capital
înre­­gistrate conform reglementărilor contabile apli­ şi ca­pital social, potrivit ho­tărârii adunării generale
cabile, din care se scad veniturile neimpozabile şi a acţionarilor sau asociaţi­lor, cu respectarea preve­
de­ducerile fiscale şi la care se adaugă cheltuielile de­­ri­lor legale. În lipsa unor prevederi legale expre­
ne­deductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau se, ordinea surselor din care se acoperă pierderea
în calcul şi ele­mente similare veniturilor şi cheltu­ contabilă este la latitudinea adu­nării generale a ac­
ielilor, potrivit nor­melor metodologice, precum şi ţionarilor sau asociaţilor, res­pectiv a consiliului de
pierderile fiscale care se recuperează în conformi­ administraţie.
tate cu prevederile art. 31 din Cod. Rezultatul fiscal Închiderea conturilor 121 „Profit sau pierdere”
pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal ne­ şi 129 „Repartizarea profitului” se efectuează la în­
gativ este pierdere fiscală. ceputul exerciţiului financiar următor celui pentru
care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca ur­
Distribuirea rezultatului exerciţiului
î
­mare, cele două conturi apar cu soldurile corespun­
Rezultatul exerciţiului financiar poate fi profit ză­toare în bilanţul întocmit pentru exerciţiul finan­
sau pierdere. În contabilitate, profitul sau pierderea ciar la care se referă situaţiile financiare anua­le.

36 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


Corectarea erorilor contabile
î ma­ţiilor comparative prezentate în situa­ţiile finan­
ciare. Informaţii comparative referitoare la poziţia
Conform Reglementărilor contabile privind
financiară şi performanţa financiară, res­pectiv modi­
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
­ficarea poziţiei financiare sunt prezen­tate în no­tele
financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordi­
explicative.
nul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014,
În notele explicative la situaţiile financiare tre­
cu modificările şi completările ulterioare, erorile
buie prezentate informaţii cu privire la natura ero­
con­sta­tate în con­ta­­bilitate se pot referi fie la exerci­
ri­lor constatate şi perioadele afectate de acestea.
ţiul financiar cu­rent, fie la exerciţiile financiare pre­
Înregistrarea stornării unei operaţiuni conta­
ce­den­te. Corec­tarea erorilor se efectuează la data
bi­le aferente exerciţiului financiar curent se efectuea­
con­statării lor.
­ză fie prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii
Erorile din perioadele anterioare sunt omisiu­
iniţiale (stornare în roşu), fie prin înregistrarea in­
ni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile finan­
versă a acesteia (stornare în negru), în funcţie de po­
ciare ale entităţii pentru una sau mai multe perioade
liti­ca contabilă şi programele informatice utiliza­te.
anterioare rezultând din greşeala de a utiliza sau nu
informaţii credibile care erau disponibile la momen­
tul la care situaţiile financiare pentru acele perioade
6. Redactarea situaţiilor financiare
au fost aprobate spre a fi emise sau care ar fi putut Lucrările de completare a situaţiilor financiare
fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare reprezintă, prin conţinutul lor, în cea mai mare par­
la întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financia­ te, operaţii de prelucrare şi transcriere a datelor din
re anuale. Astfel de erori includ efectele greşelilor situaţiile financiare precedente şi din balanţa con­
ma­tematice, greşelilor de aplicare a politicilor con­ turilor.
tabile, ignorării sau interpretării greşite a evenimen­
telor şi fraudelor. Erorile din perioadele anterioare 7. Auditarea sau verificarea
se referă inclusiv la prezentarea eronată a informa­ situaţiilor financiare
ţii­lor în situaţiile financiare anuale.
Situaţiile financiare anuale ale persoanelor ju­
Corectarea erorilor aferente exerciţiului finan­
ridice de interes public sunt supuse auditului statu­
ciar curent se efectuează pe seama contului de profit
tar, care se efectuează de către auditori statutari,
şi pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferen­
persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile
te exerciţiilor financiare precedente se efectuează pe
legii.
seama rezultatului reportat (contul 1174 „Rezul­tatul
Sunt auditate şi situaţiile financiare întocmite
reportat provenit din corectarea erorilor con­ta­bile”).
de entităţile care au această obligaţie conform legis­
Erorile nesemnificative aferente exerciţiilor
la­ţiei specifice acestora.
fi­nanciare precedente se corectează, de asemenea,
Sunt supuse, de asemenea, auditului statutar
pe seama rezultatului reportat. Totuşi, potrivit po­
si­tuaţiile financiare anuale întocmite în vederea efec­
liticilor contabile aprobate, erorile nesemnificative
­tuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau lichida­
pot fi corectate pe seama contului de profit şi pier­
re, dacă persoanele respective au obligaţia auditării
dere. Erorile nesemnificative sunt cele de natură să
situaţiilor financiare anuale.
nu influenţeze informaţiile financiar-contabile. Se
consideră că o eroare este semnificativă dacă aceas­
8. Aprobarea, semnarea şi publicarea
ta ar putea influenţa deciziile economice ale utiliza­
situaţiilor financiare anuale
torilor, luate pe baza situaţiilor financiare anuale.
Analizarea dacă o eroare este semnificativă sau nu Situaţiile financiare anuale şi raportările con­
se efectuează în context, având în vedere natura sau ta­­bile se semnează de directorul economic, con­ta­
valoarea individuală ori cumulată a elementelor. bilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndepli­
Corectarea erorilor aferente exerciţiilor finan­ nească această funcţie. Acestea pot fi întoc­mite şi
cia­re precedente nu determină modificarea situaţii­ semnate de persoane fizice sau juridice, auto­rizate
lor financiare ale acelor exerciţii. În cazul acestor potrivit legii, membre ale Corpului Exper­ţilor Con­
erori, corectarea lor nu presupune ajus­tarea infor­ ta­bili şi Contabililor Autorizaţi din România.

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 37


Situaţiile financiare anuale şi raportările conta­ Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de ra­
bile se semnează şi de administratorul sau persoana ­portul administratorilor, raportul de audit sau rapor­
care are obligaţia gestionării entităţii. ­tul comisiei de cenzori, după caz, şi de propune­r­ ea
Situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii
instituţiilor publice se semnează de ordonatorul de contabile.
credite şi de conducătorul compartimentului finan­ Situaţiile financiare anuale se depun la unităţi­
ciar-contabil sau de altă persoană împuternicită să le teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în
îndeplinească această funcţie. conformitate cu prevederile legale în vigoare.

BIBLIOGRAFIE

1. Moroşan, Ioan (2013), Contabilitate financiară şi de gestiune. Studii de caz şi sinteze de reglementări,
ediţia a II-a, Editura CECCAR, Bucureşti.
2. IASB (2015), Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Norme oficiale emise la 1 ia­
nuarie 2015, traducere, Editura CECCAR, Bucureşti.
3. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008, cu modificările
şi completările ulterioare.
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modi­
ficările şi completările ulterioare.
5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat
în Monitorul Oficial nr. 704/20.10.2009.
6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în
Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Abonamente pentru anul 2016


Pentru anul 2016, puteţi face abonamente la revista CONTABILITATEA, EXPERTIZA ŞI AUDITUL AFACERILOR
la următoarele preţuri:
v abonament anual . .............................................................................................................................................. 180 lei
v abonament semestrial......................................................................................................................................... 90 lei
v abonament trimestrial......................................................................................................................................... 45 lei

Contravaloarea abonamentelor se achită fie direct la casierie (Bucureşti, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4),
fie cu ordin de plată sau mandat poştal, în contul Fundaţiei „CECCAR – Centrul de excelenţă în business
şi economie”: RO15 RZBR 0000 0600 1830 1598, Raiffeisen Bank – Agenţia Brătianu.
Copia după documentul de plată îm­preu­nă cu nu­mele dvs. şi adresa unde doriţi să primiţi revista
expediaţi-le prin fax, la 021 330 88 88, sau prin e-mail, la adresa edituraceccar@yahoo.com
Numere diverse ale revistei din 2015 se pot procura la preţul de 15 lei/exemplar.

38 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


Exemple ilustrative privind IFRS.

IFRS
IAS 36 Deprecierea activelor
– partea I –

Alina Mihaela IRIMESCU, conf. univ. dr.


ASE Bucureşti

ABSTRACT

Illustrative Examples on International Financial Reporting Standards.


IAS 36 Impairment of Assets

This article intends to present through illustrative examples, as a serial over several issues
of the magazine, the provisions of the International Financial Reporting Standards, this
issue considering the regulations in IAS 36 Impairment of Assets.

Key terms: assets, impairment loss, revaluation, depreciation, reversal of impairment loss

În cadrul acestui articol ne propunem să prezentăm prin exemple ilustrative, în serial, pe parcursul
mai multor numere ale revistei, prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, în acest
număr având în vedere reglementările IAS 36 Deprecierea activelor.

Exemplul 1

O întreprindere achiziționează la data de 31.12.N-2 o instalație la costul de 100.000 lei, care se amor­
tizează liniar în 10 ani. La sfârşitul anului N există indicii că instalația este de­pre­­ciată şi se stabileşte valoarea
recuperabilă, cunoscând: valoarea justă – 90.000 lei, costu­rile cedării – 15.000 lei şi valoarea de utilizare –
70.000 lei.

Calculaţi şi contabilizaţi pierderea din depreciere.

Rezolvare:

„Dacă şi numai dacă valoarea recuperabilă a unui activ este mai mică decât valoarea sa contabilă, va­
loarea contabilă a activului trebuie redusă pentru a fi egală cu valoarea sa recuperabilă. O astfel de re­du­cere
reprezintă o pierdere din depreciere.” (pct. 59 din IAS 36)

Valoare recuperabilă = max (90.000 lei – 15.000 lei; 70.000 lei) = 75.000 lei

Situaţia activului la sfârşitul anului N:


l Cost 100.000 lei
Amortizare anuală = 100.000 lei/10 ani 10.000 lei
Amortizare cumulată pe 2 ani (N-1 şi N) = 2 ani x 10.000 lei/an 20.000 lei
Valoare contabilă netă la 31.12.N = 100.000 lei – 20.000 lei 80.000 lei

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 39


– Înregistrarea amortizării cumulate:
20.000 lei 6811 = 2813 20.000 lei
„Cheltuieli de exploatare „Amortizarea instalaţiilor
privind amortizarea şi mijloacelor de transport”
imobilizărilor, a investiţiilor
imobiliare şi a activelor
biologice evaluate la cost”

Valoarea recuperabilă, de 75.000 lei, este mai mică decât valoarea contabilă, de 80.000 lei, deci activul
este depreciat.
Pierdere din depreciere = 80.000 lei – 75.000 lei = 5.000 lei
Valoarea contabilă a activului va fi redusă pentru a fi egală cu valoarea sa recuperabilă:
5.000 lei 6813 = 291 5.000 lei
„Cheltuieli de exploatare „Ajustări pentru deprecierea
privind ajustările pentru imobilizărilor corporale
deprecierea imobilizărilor, şi a investiţiilor imobiliare
a investiţiilor imobiliare evaluate la cost”
şi a activelor biologice
evaluate la cost”

La sfârșitul anului N, instalaţia va figura în bilanț cu valoarea de 100.000 lei (cost) – 20.000 lei (amortizare
cumulată) – 5.000 lei (ajustări pentru depreciere) = 75.000 lei (valoare recuperabilă).

Exemplul 2

O întreprindere achiziționează la data de 31.12.N-2 o instalație la costul de 100.000 lei, care se amor­
tizează liniar în 10 ani. La sfârşitul anului N, instalația este reevaluată, valoarea justă stabilită de un evaluator
autorizat fiind de 84.000 lei.
Cazul 1. La sfârşitul anului N+1 există indicii că instalația este depreciată şi se stabileşte valoarea recu­
pe­rabilă, cunoscând: valoarea justă – 90.000 lei, costurile cedării – 30.000 lei şi valoarea de utilizare –
70.000 lei.
Cazul 2. Se consideră că valoarea recuperabilă este de 65.000 lei.
ü Contabilizaţi conform IAS 16 Imobilizări corporale reevaluarea activului.
ü Calculaţi şi contabilizaţi în cele două cazuri pierderea din depreciere.
Rezolvare:
„O pierdere din depreciere trebuie recunoscută imediat în profit sau pierdere, cu excepţia situaţiilor în
care activul este contabilizat la valoarea reevaluată, în conformitate cu un alt standard (de exemplu, în con­
formitate cu modelul de reevaluare din IAS 16). Orice pierdere din deprecierea unui activ reevaluat trebuie
tratată drept o scădere din reevaluare, în conformitate cu celălalt standard.” (pct. 60 din IAS 36)
„O pierdere din deprecierea unui activ care nu a fost reevaluat este recunoscută în profit sau pierdere.
Totuşi, o pierdere din deprecierea unui activ reevaluat este recunoscută în alte elemente ale rezultatului
glo­­bal în măsura în care pierderea din depreciere nu depășește valoarea surplusului din reevaluarea aceluiaşi
activ. O astfel de pierdere din deprecierea unui activ reevaluat reduce surplusul din reevaluarea acelui
ac­tiv.” (pct. 61 din IAS 36)
ð Cazul 1
Situaţia activului la sfârşitul anului N:
l Cost 100.000 lei
Amortizare anuală = 100.000 lei/10 ani 10.000 lei
Amortizare cumulată pe 2 ani (N-1 şi N) = 2 ani x 10.000 lei/an 20.000 lei

40 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


Valoare contabilă netă la 31.12.N = 100.000 lei – 20.000 lei 80.000 lei
Valoare justă 84.000 lei
Diferenţă pozitivă din reevaluare = 84.000 lei – 80.000 lei 4.000 lei
– Eliminarea amortizării cumulate din valoarea brută:
20.000 lei 2813 = 2131 20.000 lei
„Amortizarea instalaţiilor „Echipamente tehnologice
şi mijloacelor de transport” (maşini, utilaje şi
instalaţii de lucru)”

– Înregistrarea diferenţei pozitive din reevaluare:


4.000 lei 2131 = 1052 4.000 lei
„Echipamente tehnologice „Rezerve din reevaluarea
(maşini, utilaje şi imobilizărilor corporale”
instalaţii de lucru)”

La sfârşitul anului N, instalația va fi înregistrată în bilanţ cu valoarea de 84.000 lei.


Situaţia activului la sfârşitul anului N+1:
l Valoare justă la 31.12.N 84.000 lei
Durată de viaţă utilă rămasă = 10 ani – 2 ani 8 ani
Amortizare anuală = 84.000 lei/8 ani 10.500 lei
Valoare contabilă netă la 31.12.N+1 = 84.000 lei – 10.500 lei 73.500 lei
– Înregistrarea amortizării:
10.500 lei 6811 = 2813 10.500 lei
„Cheltuieli de exploatare „Amortizarea instalaţiilor
privind amortizarea şi mijloacelor de transport”
imobilizărilor, a investiţiilor
imobiliare şi a activelor
biologice evaluate la cost”

Valoare recuperabilă = max (90.000 lei – 30.000 lei; 70.000 lei) = 70.000 lei
Valoarea recuperabilă, de 70.000 lei, este mai mică decât valoarea contabilă, de 73.500 lei, deci acti­vul
este depreciat.
Pierdere din depreciere = 73.500 lei – 70.000 lei = 3.500 lei
Soldul contului 1052 este de 4.000 lei.
Valoarea contabilă a activului va fi redusă pentru a fi egală cu valoarea sa recuperabilă:
3.500 lei 1052 = 291 3.500 lei
„Rezerve din reevaluarea „Ajustări pentru deprecierea
imobilizărilor corporale” imobilizărilor corporale
şi a investiţiilor imobiliare
evaluate la cost”

La sfârșitul anului N+1, instalaţia va figura în bilanț cu valoarea de 84.000 lei (valoare justă la 31.12.N) –
10.500 lei (amortizare) – 3.500 lei (ajustări pentru depreciere) = 70.000 lei (valoare recuperabilă).

ð Cazul 2
Valoarea recuperabilă, de 65.000 lei, este mai mică decât valoarea contabilă, de 73.500 lei, deci activul
este depreciat.
Pierdere din depreciere = 73.500 lei – 65.000 lei = 8.500 lei
Soldul contului 1052 este de 4.000 lei.

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 41


Valoarea contabilă a activului va fi redusă pentru a fi egală cu valoarea sa recuperabilă:
8.500 lei % = 291 8.500 lei
4.000 lei 1052 „Ajustări pentru deprecierea
„Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale
imobilizărilor corporale” şi a investiţiilor imobiliare
4.500 lei 6813 evaluate la cost”
„Cheltuieli de exploatare
privind ajustările pentru
deprecierea imobilizărilor,
a investiţiilor imobiliare
şi a activelor biologice
evaluate la cost”

La sfârșitul anului N+1, instalaţia va figura în bilanț cu valoarea de 84.000 lei (valoare justă la 31.12.N) –
10.500 lei (amortizare) – 8.500 lei (ajustări pentru depreciere) = 65.000 lei (valoare recuperabilă).

Exemplul 3

Pe baza datelor de la exemplul anterior, calculaţi amortizarea aferentă anului N+2.


Rezolvare:
„După recunoaşterea unei pierderi din depreciere, cheltuiala cu deprecierea (amortizarea) aferentă ac­ti­
vu­lui trebuie ajustată în perioadele viitoare, în vederea alocării valorii contabile revizuite a activului, mi­nus
valoarea sa reziduală (dacă există), în mod sistematic, pe toată durata de viaţă utilă rămasă.” (pct. 63 din IAS 36)
ð Cazul 1
l Valoare recuperabilă la 31.12.N+1 70.000 lei
Durată de viaţă utilă rămasă = 8 ani – 1 an 7 ani
Amortizare anuală = 70.000 lei/7 ani 10.000 lei
Aşadar, amortizarea aferentă anului N+2 este de 10.000 lei.
ð Cazul 2
l Valoare recuperabilă la 31.12.N+1 65.000 lei
Durată de viaţă utilă rămasă = 8 ani – 1 an 7 ani
Amortizare anuală = 65.000 lei/7 ani 9.285,7 lei
Aşadar, amortizarea aferentă anului N+2 este de 9.285,7 lei.

Exemplul 4

O întreprindere deține un utilaj specializat pentru producţia de ambalaje din sticlă, cu valoarea con­
tabilă de intrare de 800.000 lei şi durata de viaţă utilă de 10 ani. Nu se poate estima valoarea reziduală a
ac­tivului. Utilajul a fost achiziționat şi pus în funcţiune la data de 31.12.N-1.
La sfârşitul anului N+1, o firmă concurentă lansează pe piaţă o gamă de produse din plastic ce înde­
plinesc aceleași funcţii, cu rezistență sporită şi la un preţ mai mic. La această dată, valoarea recuperabilă a
utilajului se estimează la 600.000 lei.
La începutul anului N+2, durata de viață utilă rămasă se reestimează la 5 ani.
La sfârşitul anului N+3, firma concurentă este implicată într-un litigiu şi îşi pierde credibilitatea şi poziţia
pe piaţă. Vânzările societăţii cresc şi valoarea recuperabilă a utilajului este estimată la 680.000 lei.
a) Calculaţi şi contabilizaţi pierderea din depreciere la sfârşitul anului N+1.
b) Calculaţi şi contabilizaţi reluarea pierderii din depreciere la sfârşitul anului N+3.
Rezolvare:
„Valoarea contabilă majorată a unui activ, altul decât fondul comercial, atribuibilă reluării unei pierderi
din depreciere nu trebuie să depăşească valoarea contabilă (netă de amortizare) care ar fi fost determinată

42 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


în cazul în care în exerciţiile anterioare nu ar fi fost recunoscută o pierdere din depreciere pentru activul în
cauză.” (pct. 117 din IAS 36)

a) Situaţia activului la sfârşitul anului N+1:


l Cost 800.000 lei
Amortizare anuală = 800.000 lei/10 ani 80.000 lei
Amortizare cumulată pe 2 ani (N şi N+1) = 2 ani x 80.000 lei/an 160.000 lei
Valoare contabilă netă la 31.12.N+1 = 800.000 lei – 160.000 lei 640.000 lei
Valoare recuperabilă 600.000 lei
Pierdere din depreciere = 640.000 lei – 600.000 lei 40.000 lei
– Înregistrarea amortizării cumulate:
160.000 lei 6811 = 2813 160.000 lei
„Cheltuieli de exploatare „Amortizarea instalaţiilor
privind amortizarea şi mijloacelor de transport”
imobilizărilor, a investiţiilor
imobiliare şi a activelor
biologice evaluate la cost”

– Înregistrarea pierderii din depreciere:


40.000 lei 6813 = 291 40.000 lei
„Cheltuieli de exploatare „Ajustări pentru deprecierea
privind ajustările pentru imobilizărilor corporale
deprecierea imobilizărilor, şi a investiţiilor imobiliare
a investiţiilor imobiliare evaluate la cost”
şi a activelor biologice
evaluate la cost”

La sfârșitul anului N+1, activul va figura în bilanț cu valoarea de 800.000 lei (cost) – 160.000 lei (amor­
tizare cumulată) – 40.000 lei (ajustări pentru depreciere) = 600.000 lei (valoare recuperabilă).

b) Situaţia activului la sfârşitul anului N+3:


Conform IAS 36, activul se amortizează plecând de la valoarea sa recuperabilă, care în cazul nostru este
de 600.000 lei.
l Valoare recuperabilă la 31.12.N+1 600.000 lei
Durată de viaţă utilă rămasă (reestimată) 5 ani
Amortizare anuală = 600.000 lei/5 ani 120.000 lei
Amortizare cumulată pe 2 ani (N+2 şi N+3) = 2 ani x 120.000 lei/an 240.000 lei
Valoare contabilă netă la 31.12.N+3 = 600.000 lei – 240.000 lei 360.000 lei
– Înregistrarea amortizării cumulate:
240.000 lei 6811 = 2813 240.000 lei
„Cheltuieli de exploatare „Amortizarea instalaţiilor
privind amortizarea şi mijloacelor de transport”
imobilizărilor, a investiţiilor
imobiliare şi a activelor
biologice evaluate la cost”

Valoarea recuperabilă, de 680.000 lei, este mai mare decât valoarea rămasă, de 360.000 lei, deci pier­
de­rea trebuie reluată.
Situaţia activului la sfârşitul anului N+3 dacă acesta nu ar fi fost depreciat:
l Valoare rămasă la 31.12.N+1 dacă activul nu era depreciat 640.000 lei
Durată de viaţă utilă rămasă (reestimată) 5 ani

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 43


Amortizare anuală = 640.000 lei/5 ani 128.000 lei
Amortizare cumulată pe 2 ani (N+2 şi N+3) = 2 ani x 128.000 lei/an 256.000 lei
Valoare contabilă netă la 31.12.N+3
dacă activul nu era depreciat = 640.000 lei – 256.000 lei 384.000 lei

Dacă se va relua toată pierderea, soldul contului 291 va fi zero. Valoarea activului va deveni: 800.000 lei
(cost) – 160.000 lei (amortizare) – 240.000 lei (amortizare) = 400.000 lei, sumă care depășește 384.000 lei.

Prin urmare, la venituri se reia doar suma de 24.000 lei (384.000 lei – 360.000 lei):
24.000 lei 291 = 7813 24.000 lei
„Ajustări pentru deprecierea „Venituri din ajustări pentru
imobilizărilor corporale deprecierea imobilizărilor,
şi a investiţiilor imobiliare a investiţiilor imobiliare
evaluate la cost” şi a activelor biologice
evaluate la cost”

În acest caz, soldul contului 291 este de 40.000 lei – 24.000 lei = 16.000 lei, iar activul va figura în bi­lanț
cu valoarea de 800.000 lei (cost) – 160.000 lei (amortizare) – 240.000 lei (amortizare) – 16.000 lei (sold
ajustări pentru depreciere) = 384.000 lei (valoare contabilă netă la 31.12.N+3 dacă activul nu era depreciat,
care nu trebuie depășită).

Exemplul 5

Pe baza datelor de la exemplul precedent, calculaţi amortizarea aferentă anului N+4.

Rezolvare:

„După recunoaşterea reluării unei pierderi din depreciere, cheltuiala cu amortizarea aferentă acelui
ac­tiv trebuie ajustată ulterior pentru a aloca, pe o bază sistematică pe parcursul perioadei rămase din durata
de viaţă utilă a activului, valoarea contabilă revizuită a activului minus valoarea sa reziduală (dacă există).”
(pct. 121 din IAS 36)

În continuare, activul se va amortiza liniar pe durata rămasă:


l Valoare contabilă la 31.12.N+3, după reluarea pierderii din depreciere 384.000 lei
Durată de viaţă utilă rămasă = 5 ani – 2 ani 3 ani
Amortizare anuală = 384.000 lei/3 ani 128.000 lei

Aşadar, amortizarea aferentă anului N+4 este de 128.000 lei.

Va urma…

BIBLIOGRAFIE

1. CECCAR (2013), Ghid de ţinere a contabilităţii și de elaborare a situaţiilor financiare individuale în


conformitate cu IFRS-urile la societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzac­
ţionare pe o piaţă reglementată, vol. I, Editura CECCAR, București.
2. IASB (2015), Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Norme oficiale emise la 1 ia­
nuarie 2015, traducere, Editura CECCAR, Bucureşti.

44 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


Elemente privind prevenirea

Fonduri europene
și detectarea fraudei în cadrul
fondurilor nerambursabile
Claudia FLOREA, expert contabil
Cornelia Mariana OPREA, expert contabil
Bucureşti

ABSTRACT

Issues Regarding the Prevention and Detection of Fraud in Relation


to Non-Reimbursable Funds
Every organization should take actions to create an adequate structure and culture and to
discourage potentially fraudulent behaviour. The most effective preventive measure against
fraud is the use of a strong internal control system, which should be designed and operated
as a proportional response to the risks identified during a risk assessment exercise. Considering
that fraudulent behaviour is difficult to prove and that reputation damage is fairly difficult
to remedy, prevention of fraudulent activity is preferable rather than approaching it after
it has taken place.
This article presents the main issues related to the prevention and detection of fraud in
connection to non-reimbursable funds, and tries to explain questions on how fraud can
be discovered and the ways to prevent it.

Key terms: fraud, corruption, irregularity, opportunity, justification, financial pressure

Frauda la lege reprezintă o mane­vră ilegitimă – deturnarea unor astfel de fonduri în alte sco­
făcută cu scopul de a eluda aplicarea normelor juri­ puri decât cele pentru care au fost acordate iniţial”.
di­ce pentru a promova în mod ilegal unele interese, „Uniunea Europeană și statele membre combat
a ocoli anumite consecinţe care nu convin sau a pro­ frauda și orice altă activitate ilegală care aduce atin­
fita de reglementări juridice mai favorabile, prin di­ gere intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri
verse artificii nepermise de lege. luate în conformitate cu prezentul articol, măsuri care
Conform Convenției întocmite în temeiul arti­ descurajează fraudele și oferă o protecţie efectivă în
colului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, statele membre, precum și în instituţiile, organele, ofi­
pentru protecția intereselor financiare ale Comuni­ ­ciile și agenţiile Uniunii.” (art. 325 alin. (1) al cap. 6 –
tă­ților Europene, frauda se definește, din punctul Com­baterea fraudei din Versiunea consolidată a Tra­
de vedere al cheltuielilor, ca orice act sau omisiune ta­tului privind Uniunea Europeană și a Tratatului
intenționat(ă) legat(ă) de: pri­vind funcționarea Uniunii Europene (ex-artico­
„– utilizarea sau prezentarea de declaraţii ori lul 280 TCE)).
documente false, incorecte sau incomplete, care are Între fraudă și corup­ţie există diferențe. Ast­
ca efect deturnarea sau reţinerea necuvenită de fon­ fel, „o definiţie largă a corupţiei utilizată de Comisie
duri din bugetul general al Comunităţilor Europene este abuzul de o poziţie (publică) în sco­puri private.
sau din bugetele gestionate de Comunităţile Europene Darea de mită facilitează multe alte ti­puri de fraudă,
sau în numele acestora; cum ar fi falsificarea de facturi, în­registra­rea de chel­
– nedivulgarea de informaţii, încălcându-se o tuieli fictive sau neîndeplinirea specifica­ţiilor con­
obligaţie specifică, cu același efect; trac­tuale. Cea mai comună formă de corup­ţie este

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 45


darea de mită sau alte avantaje; un receptor (corup­ Justificarea. O persoană poate formula o justi­
ţie pasivă) acceptă o mită de la un donator (corupţie ficare prin explicarea rezonabilă a actelor sale, de
activă) în schimbul unei favori” (documen­tul de lu­cru exem­plu, „este corect să procedez astfel – merit aceşti
al Comisiei Europene „Evaluarea riscului de frau­dă bani” sau „au o datorie faţă de mine”, „iau banii doar
şi măsuri antifraudă eficace şi proporţionale”). cu împrumut – îi voi restitui”.
Neregula, frauda şi corupţia
î Presiunea financiară, stimulent sau motivație
(intervine factorul „nevoie sau aviditate”). Simpla
Neregula reprezintă orice încălcare a prevede­
lăcomie poate reprezenta de multe ori un motiv pu­
rilor legale ale Uniunii Europene de către un operator
ternic. Alte presiuni pot apărea din cauza problemelor
economic care a avut sau care ar putea avea ca im­
pact prejudicierea intereselor financiare ale acesteia. financiare personale sau a unor vicii personale pre­
Frauda este o neregulă comisă intenționat cu cum jocurile de noroc, dependența de droguri etc.
scopul de a obține un avantaj ilicit, fapt care consti­ Cum poate fi depistată frauda?
î
tu­ie infracțiune.
Corupţia. Nu există o prevedere legală distinctă Potențialul de fraudă este foarte mare, fapt care
la nivelul Uniunii Europene pentru corupție. Aceasta nu poate fi ignorat. Prin urmare, el ar trebui conside­
este considerată ca fiind o subcategorie a fraudei. rat un set de riscuri care să fie gestionate cores­pun­
­ză­tor alături de alte riscuri comerciale sau eve­ni­
Pe baza Notei informative a Comisiei Euro­pene mente potențial negative. Astfel, evaluarea riscurilor
privind indicatorii de fraudă, The Association of Cer­ de fraudă se poate face utilizând instrumente și prin­
tified Fraud Examiners distinge trei tipuri de frau­dă: ci­pii de gestionare a riscurilor existente.
l manipularea intenţionată a situaţiilor finan­
Sistemele de control riguroase puse în aplicare
ciare;
în mod eficace pot reduce riscul ca frauda să se pro­
l însușirea necuvenită a bunurilor tangibile
ducă sau să rămână nedetecta­tă, dar nu pot elimina
şi intangibile;
probabilitatea apariției acesteia.
l corupția (precum darea și luarea de mită,
Obiectivul general ar trebui să fie abordarea
fal­sifica­rea licitațiilor, conflictele de interese nede­
principalelor riscuri de fraudă, în mod bine direc­
cla­ra­te și delapidarea).
ționat, ținând cont de faptul că – în afară de cerințele
Cum apare frauda?
î de bază – beneficiul global al oricăror măsuri anti­
fraudă suplimentare ar trebui să depășească costu­
Principalele motive care stau la baza apariției
rile lor totale (principiul proporționalității), luând
fraudei sunt oportunitatea, justificarea şi presiunea
financiară. Aceste trei elemente pot fi rezumate sub în considerare, de asemenea, costul reputațional
forma unui „triunghi al fraudei”, așa cum este el de­ ri­dicat asociat fraudei și corupției.
finit în Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru În studiul Oficiului European de Luptă Antifrau­
aproba­rea Normelor metodologice de aplicare a ­ ă (OLAF) din iunie 2013, „Identificarea și reduce­rea
d
pre­vederi­lor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului corupţiei în achiziţiile publice în Uniunea Europea­
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sanc­ nă”, s-au enumerat 27 de stegulețe roșii care ridică
ţionarea ne­regulilor apărute în obţinerea şi utiliza­ indicii cu privire la apariția fenomenelor de fraudă
rea fonduri­lor europene şi/sau a fondurilor publice în cazul achizițiilor:
naţionale aferente acestora, cu modificările şi com­ l inerție puternică referitoare la componența
ple­tările ul­terioare. echipei de evaluare;
Oportunitatea. Chiar dacă o persoană are un l conflict de interese al membrilor din echipa

motiv, trebuie să existe şi o oportunitate. Sistemele de evaluare;


deficiente de control intern pot genera o oportu­ni­ l puncte de contact multiple;

tate (presupusa probabilitate ca frauda să nu fie l biroul de contact nu este subordonat furni­

de­tectată reprezintă un considerent esenţial pentru zo­rului de ofertă;


autorul fraudei). l persoana de contact nu este angajată de fur­

Exemple de puncte slabe ale sistemelor de con­ nizorul ofertei;


trol intern sunt deficiențe referitoare la: l preferințe pentru furnizorul preferat;
l supraveghere şi revizuire; l timp redus pentru procesul de licitație;
l separarea funcțiilor; l licitație accelerată;
l aprobarea de către organele de conducere; l licitație cu valoare deosebit de mare;
l controlul sistemelor. l durata licitației nu corespunde legii;

46 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


l oferte acceptate după termenul-limită; î Exemple de indicatori de fraude în
l numărul de oferte; cazul contractelor de achiziţii publice
l oferte fictive;
Corupţie – mita şi comisioanele ilegale
l reclamații ale ofertanților necâștigători;
Orice beneficiu tangibil oferit sau primit în ve­
l contractul de atribuire are noi specificații;
derea coruperii primitorului poate constitui mită.
l modificări substanțiale în mărimea şi costu­
Obiectele de valoare specifice care pot fi date sau
rile proiectului după atribuire;
pri­mite ca mită includ, printre altele: cadouri a că­
l conexiunile dintre licitanți subminează com­
ror valoare depășește pragurile stabilite de organi­
petiţia; za­ții/societăţi, „împrumuturi” (indiferent dacă au
l toate ofertele sunt mai mari decât costurile
fost sau nu rambursate), utilizarea unor carduri de
totale estimate; credit, plata în exces a achiziţiilor (de exemplu, o
l nu toţi ofertanții sunt informați de atribuire
plată de 500.000 euro pentru un apartament în va­
și motivele acesteia; loare de 200.000 euro), utilizarea gratuită sau în
l contractul de atribuire și documentele de
schimbul unei chirii preferențiale a unui aparta­
selecție sunt publice (de exemplu, online); ment, utilizarea gratuită a unui autoturism închiriat,
l neconcordanțe privind cifra de afaceri ra­
plăţile în numerar, plata prin cecuri sau transfer
portată/numărul-limită de angajați; bancar a unor taxe sau onorarii fictive, reprezentând
l compania câștigătoare nu este înregistrată
adesea un procent stabilit în prealabil din contractul
în registrul comerțului; obținut, şi plătite printr-un intermediar etc.
l lipsa finanţării din fonduri UE;
l lipsa finanțării din partea statelor membre; Nedeclararea conflictelor de interese
l necompletarea tuturor câmpurilor de text l favorizarea inexplicabilă sau în mod excep­
în TED (Tenders Electronic Daily) de către au­torita­ țional a unui anumit contractant sau vânzător;
tea de acordare; l acceptarea continuă a unor lucrări la preţuri
l certificate de audit de la auditor fără acre­ ridicate şi de calitate scăzută etc.;
ditări; l responsabilul pentru contractare nu depune
l presă negativă. sau nu completează declaraţia privind conflictele
de interese;
Cum poate fi prevenită frauda?
î l responsabilul pentru contractare refuză pro­

„Spargerea triunghiului fraudei” reprezintă movarea într-un post din afara domeniului achiziţii­
cheia prevenirii fraudelor. Dintre cele trei elemente, lor publice;
oportunitatea este cel mai direct afectată de sis­ l există indicii potrivit cărora responsabilul

temele solide de control intern şi, prin urmare, este pentru contractare efectuează o activitate paralelă.
mult mai ușor de gestionat. Practici de cooperare secretă
Cea mai eficientă măsură preventivă împotri­va
l oferta câștigătoare are un preţ prea mare în
fraudei o reprezintă utilizarea unui sistem so­lid de
raport cu estimările de costuri, listele de preţuri pu­
control intern, care ar trebui să fie proiectat și ex­
blicate, lucrările sau serviciile similare ori mediile
plo­a­tat ca o reacție proporțională la riscurile identi­
la nivel de industrie şi preţurile de piaţă corecte;
­ficate în timpul unui exercițiu de evaluare a riscurilor.
l toţi ofertanții menţin preţuri ridicate;
Având în vedere că este dificil de dovedit com­
l preţul ofertelor scade atunci când la licitaţie
portamentul fraudulos și că prejudiciile aduse repu­
se alătură un ofertant nou;
tației sunt destul de greu de reparat, ar fi de preferat l rotaţia ofertanților câștigători în funcţie de
ca activitatea frauduloasă să fie prevenită, mai degra­ regiune, tip de activitate, categorie de lucrări;
bă decât să fie abordată după producerea acesteia. l ofertanţii respinși sunt angajaţi ca subcon­
De cele mai multe ori, tehnicile de prevenire trac­tanți;
vizează reducerea ocaziilor de a comite fraude, prin l configurație anormală a ofertelor (de exem­
punerea în aplicare a unui sistem solid de control plu, ofertele sunt separate de procentaje exacte,
intern, combinat cu o evaluare proactivă, structurată oferta câștigătoare este cu puţin sub pragul de preţ
și direcționată a riscului de fraudă, dar pot fi utilizate, acceptat, se încadrează exact în bugetul alocat etc.).
de asemenea, activități cuprinzătoare de for­mare și
de sensibilizare, precum și dezvoltarea unei cul­turi Fragmentarea achiziţiilor
„etice” pentru a combate orice potențială „raționali­ l două sau mai multe achiziţii consecutive şi
za­re” a comportamentului fraudulos. asemănătoare de la acelaşi contractant, situate imediat

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 47


sub plafoanele de acordare concurenţială sau sub l subcontracte în cascadă;
limita de la care se efectuează investigații de către l plăţi în numerar;
cadrele de conducere; l plăţi către societăţi offshore.
l separarea nejustificată a achiziţiilor, de exem­
plu, contracte separate pentru manoperă şi materia­ Furnizori de servicii fictivi
le, fiecare având o valoare inferioară plafoanelor de l furnizorul de servicii nu poate fi găsit în no­

ofertare; menclatoarele de societăţi, pe internet, cu ajutorul


l achiziţii consecutive la valori situate imediat motorului de căutare Google sau al altor motoare
sub plafon. de căutare etc.;
l adresa furnizorului de servicii nu poate fi
Stabilirea incorectă a costurilor aflată;
l sume excesive sau neobișnuite percepute
l adresa sau numărul de telefon a (al) furnizo­
pen­tru forţa de muncă; rului de servicii este incorect(ă);
l sumele percepute pentru forţa de muncă nu
l este folosită o societate offshore.
sunt reflectate de evoluţia lucrărilor prevăzute în
contract; Substituţia produsului
l modificări evidente ale fișelor de pontaj; l ambalaje neobișnuite ori generice: ambala­
l nu se găsesc fișele de pontaj; jul, culorile sau forma diferă de norme;
l pentru aceleași costuri ale materialelor se l discrepanțe între aspectul așteptat şi cel real;
percep sume în cadrul mai multor contracte; l numerele de identificare a produsului diferă
l costurile indirecte sunt facturate drept cos­ de cele publicate sau de cele de catalog ori de siste­
turi directe. mul de numerotare;
l defecțiuni înregistrate în cadrul tes­telor sau
Facturi false, duble sau cu preţuri excesive
l mărfurile sau serviciile facturate nu se află
în utilizare peste medie, înlocuiri antici­pate sau cos­
în inventar ori nu pot fi localizate; turi ridicate de întreţinere şi reparație;
l certificatele de conformitate sunt semnate
l nu există confirmări de primire a unor bu­
nuri sau servicii facturate; de persoane necalificate sau neautorizate;
l comenzile de achiziţie pentru unele bunuri l diferenţe semnificative între costurile esti­

sau servicii facturate sunt inexistente ori suspecte; mate şi cele reale ale materialelor;
l registrele contractantului nu indică fi­na­liza­ l contractantul nu a respectat graficul lucrări­

rea lucrărilor sau efectuarea cheltuielilor nece­­sare; lor, dar recuperează întârzierile cu rapiditate;
l preţurile de facturare, sumele sau datele pri­ l numere de serie atipice ori șterse sau care

vind articolele depăşesc sau nu cores­pund cu preve­ nu corespund sistemului de numerotare al producă­
de­rile contractuale, comanda de achi­ziţie, fișele de torului autentic;
magazie, inventarul ori rapoartele de pro­ducţie; l numerele sau descrierile facturii ori ale obiec­
l facturi multiple cu sumă, număr, dată etc. telor de inventar nu se potrivesc cu datele din ordi­
identice; nul de achiziţie.

BIBLIOGRAFIE

1. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevede­
rilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale
aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 659/15.09.2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea ne­regu­
lilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 461/30.06.2011, cu modificările şi completările ulterioare.
3. http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/anti-fraud-policy/research-and-studies/pwc_olaf_study_
ro.pdf
4. http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_ro.pdf
5. https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guidance_fraud_risk_assessment_ro.pdf

48 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


Deductibilitatea cheltuielilor

Fiscalitate
conform noului Cod fiscal
Nicu POPA, drd., expert contabil
Bucureşti

ABSTRACT

Expense Deductibility According to the New Fiscal Code

The new Fiscal Code brought numerous changes to Romanian fiscal legislation, with every
title being affected. Of these, we chose to analyse title II – Income Tax, placing a particular
importance on the changes regarding expense deductibility, an issue that forms the object
of this paper.
The Fiscal Code approved by Law no. 227/2015 maintains, as normal, the expense categories
(deductible, with limited deductibility and non-deductible), but brings numerous changes
to each. We shall focus hereinafter on deductible and limited deductibility expenses, while
the next issue will approach the non-deductible expenses category.

Key terms: the new Fiscal Code, deductible expenses, limited deductibility

Noul Cod fiscal a adus numeroase modificări legislaţiei fiscale din România, toate titlurile fiind afectate.
Dintre acestea, supunem analizei titlul II – Impozitul pe profit, o importanţă deosebită în cadrul acestuia
acor­dând-o modificărilor aduse în ceea ce privește deductibilitatea cheltuielilor, aspect care face obiectul
prezentului material.
Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015 păs­trează, aşa cum era şi normal, categoriile de chel­tuieli
(deductibile, cu deductibilitate limitată şi ne­­de­ductibile), dar a adus numeroase modificări fiecă­reia dintre ele.
În cele ce urmează ne vom opri atenţia asupra cheltuielilor deductibile şi a celor deductibile limitat, urmând
ca în numărul viitor al revistei să tratăm şi categoria cheltuielilor nede­ductibile.

Ü Cheltuieli deductibile bile chiar dacă respectivele cheltuieli erau fă­cute în


scopul desfășurării activităţii), iar pe de altă parte,
Modificările se fac simțite încă de la începutul
a fost eliminată posibilitatea de interpretare a unor
art. 25 – Cheltuieli, în care sunt considerate ca fiind
situaţii precum cea exemplificată.
deductibile cheltuielile efectuate în scopul des­fășu­
rării activităţii economice, inclusiv cele regle­men­tate Normele de aplicare vin în întâmpinarea aces­
prin acte normative în vigoare, precum şi ta­xele de tei noi prevederi cu exemplificări ale costu­rilor care
înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate către pot fi considerate implicit deductibile (anterior
ca­merele de comerţ şi industrie, organizaţiile patro­ exem­pli­fi­cările erau făcute chiar în Codul fiscal),
na­le şi organizaţiile sindicale. Impactul noii de­finiţii respectiv:
este semnificativ având în vedere că pentru recu­ l cheltuielile de reclamă şi publicitate efec­
noaş­te­rea generală a cheltuielilor ca fiind deducti­ tuate în scopul popularizării firmei, produselor sau
bile scopul s-a modificat din acela de a realiza ve­ ser­­viciilor, precum şi costurile asociate producerii
nituri impozabile în cel de a desfăşura activita­te materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor
economică. Pe de o parte, aria s-a extins (uneori era pu­­blicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de
dificil de demonstrat realizarea de venituri impoza­ reclamă şi publicitate şi bunurile care se acordă în

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 49


cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru De asemenea, sunt considerate deductibile şi
încercarea produselor şi demonstrații la punctele următoarele:
de vânzare, precum şi alte bunuri şi servicii acor­ l cheltuielile efectuate pentru securitate şi să­
date cu scopul stimulării vânzărilor; ­nătate în muncă, potrivit legii;
l cheltuielile de transport şi de cazare în ţară l cheltuielile cu primele de asigurare pentru
şi în străinătate şi pentru alte persoane fizice în asigurarea de riscuri profesionale efectuate potrivit
con­diţiile în care cheltuielile respective sunt efec­ legislației specifice;
tua­te în legătură cu lucrări executate sau servicii l cheltuielile înregistrate ca urmare a restitui­
prestate de acestea în scopul desfășurării activităţii rii subvențiilor primite, potrivit legii, de la Guvern,
economice a contribuabilului; agenții guvernamentale şi alte instituții naționale şi
l cheltuielile pentru marketing, studiul pieţei, internaționale.
promovarea pe piețele existente sau noi, participa­
Tot la capitolul cheltuieli integral deductibile
rea la târguri şi expoziţii, la misiuni de afaceri, edi­
sunt menționate şi cheltuielile cu salariile şi cele
ta­rea de materiale informative proprii;
asi­milate salariilor, indiferent de regimul fiscal apli­
l cheltuielile de cercetare, precum şi cheltu­
cabil acestora la nivelul persoanei fizice.
ielile de dezvoltare care nu îndeplinesc condiţiile
de a fi recunoscute ca imobilizări necorporale din În plus, se fac precizări cu privire la deductibili­
punct de vedere contabil; tatea integrală a următoarelor tipuri de cheltuieli:
l cheltuielile pentru perfecționarea manage­ l cheltuielile efectuate de operatorii econo­mici
men­tului, a sistemelor informatice, introducerea, cu evaluarea/reevaluarea activelor fixe corporale
întreținerea şi perfecționarea sistemelor de mana­ care aparțin domeniului public al statului sau al uni­
ge­ment al calității, obținerea atestării conform cu tăților administrativ-teritoriale, primite în adminis­
stan­dardele de calitate; trare/concesiune, după caz, cheltuieli efectuate la
l cheltuielile pentru protejarea mediului şi so­licitarea conducătorului instituției titulare a drep­
con­servarea resurselor; tului de proprietate;
l cheltuielile efectuate cu editarea publica­ții­ l cheltuielile efectuate de operatorii economici
lor care sunt înregistrate ca retururi în perioada de cu înscrierea în cărțile funciare sau cărțile de publici­
determinare a profitului impozabil pe baza docu­ tate imobiliară, după caz, a dreptului de proprie­tate
men­telor justificative şi în limita cotelor prevăzute a statului sau a unităților administrativ-terito­riale
în contractele de distribuție; asu­pra bunurilor publice primite în administrare/
l cheltuielile generate de TVA în situația în concesiune, după caz, cheltuieli efectuate la solicita­
care taxa pe valoarea adău­gată este aferentă unor rea conducătorului instituției titulare a dreptului de
bu­nuri sau servicii achiziționate în scopul desfășu­ proprietate.
rării activității economice, cum ar fi aplicarea pro
Lista este exemplificativă, fără a avea pretenția
ra­tei, efectuarea de ajustări, taxa pe valoarea adău­
că acoperă integral tipurile de cheltuieli deductibile,
gată plătită într-un stat membru al UE;
dar oferă un plus de siguranță în ceea ce privește
l cheltuielile reprezentând valoarea creanțe­
tra­tamentul fiscal aplicabil la calculul impozitului
lor înstrăinate;
pe profit.
l cheltuielile reprezentând dobânzi penaliza­
toa­re, penalități şi daune-interese, stabilite în ca­
Ü Cheltuieli cu deductibilitate limitată
drul contractelor încheiate, în derularea activității
economice, cu persoane rezidente/nerezidente, pe Cea de-a doua categorie de cheltuieli (în funcţie
măsura înregistrării lor; de deductibilitate) este reprezentată de cheltuielile
l cheltuielile privind serviciile care vizează efi­ cu deductibilitate limitată.
cientizarea, optimizarea, restructurarea operațio­
nală şi/sau financiară a activității contribuabilului; î Codul fiscal începe cu cheltuielile de pro­
l cheltuielile generate de evaluarea ulterioară to­col, a căror deductibilitate este admisă în limita
şi executarea instrumentelor financiare derivate, în­ unei cote de 2% aplicate asupra bazei determinate
registrate potrivit reglementărilor contabile. astfel:

Profitul contabil + Cheltuielile cu impozitul pe profit + Cheltuielile de protocol +


Cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată
pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei

50 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


Baza de calcul a fost modificată faţă de preve­ În noul Cod fiscal, pe lângă cadourile în bani sau
de­rile din vechiul Cod fiscal, devenind mai clară şi în natură, în enumerare au fost introduse şi tichetele
mai ușor de determinat (anterior aceasta era definită cadou. Modificarea asigură corelarea cu noile preve­
ca diferenţa rezultată dintre totalul venitu­rilor im­ deri ale titlului IV – Impozitul pe venit.
pozabile şi totalul cheltuielilor aferente ve­niturilor
impozabile, altele decât cheltuielile de pro­­tocol şi î Cheltuielile reprezentând tichetele de
cele cu impozitul pe profit). ma­să şi vouchere de vacanţă acordate de anga­
Mai mult, având în vedere limitările în ceea ce jatori sunt deductibile limitat, în funcție de natura
privește deductibilitatea TVA pentru cadourile ofe­ acestora, astfel:
rite de contribuabil, cu valoarea mai mare de 100 lei þ În ceea ce privește tichetele de masă, sala­
(a se vedea titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată, ria­­ţilor li se oferă un număr de tichete de masă co­
art. 270 alin. (8) lit. c) şi normele de aplicare aferen­ res­pun­zător numărului de zile lucrătoare din luna
te), noul Cod fiscal prevede că în cadrul cheltuielilor pen­tru care se face distribuirea (tichetele de masă
de protocol se includ şi cheltuielile înregistrate cu se distribuie lunar, în ultima decadă a fiecărei luni
taxa pe valoarea adăugată colectată pentru cadou­ pentru luna următoare), iar valoarea aferentă aces­
rile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de tora este considerată cheltuială deductibilă la cal­
100 lei. culul impozitului pe profit.
þ În ceea ce privește voucherele de vacanţă,
î Cheltuielile sociale şi-au păstrat caracte­ ni­velul maxim al sumelor care pot fi acordate sala­
rul fiscal – parțial deductibile, însă limita pentru de­ riaţilor reprezintă contravaloarea a şase salarii de
ductibilitate a fost majorată de la 2% la 5%. Astfel, bază minime brute pe ţară garantate în plată, pen­
începând cu anul 2016, acestea sunt deductibile în tru un salariat, în decursul unui an fiscal. Cadrul le­gal
limita unei cote de până la 5% aplicate asupra va­ este reprezentat de Ordonanţa de urgenţă a Guver­
lorii cheltuielilor cu sala­riile personalului, potrivit nu­lui nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de
Co­dului muncii. vacanţă, cu modi­ficările şi completările ulterioare,
Contribuabilii vor considera ca fiind cheltuieli precum şi de Hotărârea Guvernului nr. 215/2009
pentru aprobarea Normelor metodo­lo­gice privind
sociale următoarele:
acordarea voucherelor de vacanţă, cu modi­ficările
l ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pen­
şi completările ulterioare.
tru bolile grave şi incurabile, pentru naș­tere, pentru
Voucherele de vacanţă au fost introduse prin
proteze, cele pentru pier­deri produse în gospodării­
noul Cod fiscal, vechiul Cod făcând referire numai
le proprii, ajutorarea copiilor din școli şi centre de
la tichetele de masă.
plasament;
l cheltuielile pentru funcționarea corespunză­
î Scăzămintele, perisabilităţile, pierderile
toare a unor unități aflate în administrarea contri­ rezultate din manipulare/depozitare, potrivit
bua­bililor, precum: creșe, grădinițe, școli, muzee, bi­ legii, sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate
b­lioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de limitată la calculul impozitului pe profit. Faţă de
nefamiliști şi altele asemenea; ve­chiul Cod fiscal, în prezent în această categorie
l cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau
au fost incluse şi scăzămintele şi pierderile rezultate
în natură, inclusiv tichete cadou oferite salariaților din manipulare/depozitare.
şi copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate
acor­date în cazul bolilor profesionale şi al acciden­ î De asemenea, nou-introduse sunt şi limită­
telor de muncă până la internarea într-o unitate rile impuse contribuabililor din domeniul distri­
sa­nitară, tichete de creșă acordate de angajator în buției energiei electrice referitoare la cheltuielile
con­­formitate cu legislația în vigoare, contravaloarea re­­pre­zentând cantităţile de energie electrică con­
serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv su­mate la nivelul normei proprii de consum teh­
trans­portul, acordate de angajator pentru salariații nologic sau, în lipsa acesteia, la nivelul normei
pro­prii şi membrii lor de familie, precum şi contri­ aprobate de Autoritatea Naţională de Reglemen­
bu­ția la fondurile de intervenție ale asociațiilor pro­ tare în Domeniul Energiei, care include şi consu­
fesionale ale minerilor; mul propriu comer­cial.
l alte cheltuieli cu caracter social efectuate în
baza contractului colectiv de muncă sau a unui regu­ î O categorie nou-introdusă de cheltuieli cu
lament intern, altele decât cele menționate în mod de­ductibilitate limitată o reprezintă pierderile teh­
expres. nologice care sunt cuprinse în norma de consum

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 51


proprie necesară pentru fabricarea unui produs sau Se poate observa introducerea situaţiei de in­
prestarea unui serviciu. sol­venţă a persoanei fizice, deși legislația aplicabilă
(Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței
î Cheltuielile cu provizioane/ajustări pen­ per­soanelor fizice) in­tră­în vigoare la data de 31 de­
tru depreciere şi rezerve cuprind o arie mai largă cembrie 2016.
şi tre­buie analizate separat. De menționat că ajustă­ Pentru ambele categorii de deducere s-a re­nun­
rile pen­tru depreciere au fost incluse prin noul Cod țat la două dintre condiţiile anterioare, respectiv:
fiscal. l perioada de înregistrare (ulterior datei de
1 ianuarie 2006/1 ianuarie 2007);
î Cheltuielile cu provizioanele pentru ga­ l includerea în veniturile impozabile ale con­
ran­ţii de bună execuţie acordate clienţilor sunt tri­buabilului.
deductibile la calculul impozitului pe profit. Noul Cod
fiscal vine însă cu mențiuni suplimentare, pre­cizând î Nou-introduse în Codul fiscal sunt ajus­tă­
că acestea se deduc trimestrial/anual numai pentru rile pentru deprecierea mijloacelor fixe amorti­
bunurile livrate, lucrările executate şi servi­cii­le pres­ ­zabile, deductibile în cazurile în care:
­tate în cursul trimestrului/anului respectiv pentru 1. sunt distruse ca urmare a unor calamități na­
care se acordă garanție în perioadele urmă­toare, la turale sau a altor cauze de forță majoră, în condițiile
nivelul cotelor prevăzute în convențiile în­cheiate stabilite prin norme;
sau la nivelul procentelor de garantare pre­văzut în 2. au fost încheiate contracte de asigurare.
tari­ful lucrărilor executate ori serviciilor prestate.
î Rezerva legală este deductibilă în limita
î Cheltuielile cu ajustările pentru depre­
unei cote de 5% aplicate asupra profitului contabil,
cie­rea creanţelor, înregistrate potrivit reglementă­
la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit.
rilor contabile aplicabile (denumite provizioane în
Pentru deductibilitate se ţine cont să nu se de­­pă­șeas­
vechiul Cod fiscal; noul Cod s-a adaptat modificărilor
că a cincea parte din capitalul social subscris și văr­
din legislația con­tabilă, numindu-le ajustări), sunt de­
ductibile la calculul im­po­zi­tului pe profit, în limi­ta sat sau din patrimoniu, după caz.
unui procent de 30% din valoarea acestora, altele Noul Cod fiscal a simplificat baza de calcul pen­
decât cele care sunt reglementate separat, dacă cre­ tru determinarea rezervei legale deductibile.
anțele în­de­plinesc cumulativ următoarele condiții: Notă:
1. sunt neîncasate într-o perioadă ce depășește Codul fiscal mai prevede o serie de provizioane
270 de zile de la data scadenței; şi deprecieri, care, fiind destul de specifice, nu vor
2. nu sunt garantate de altă persoană; face obiectul prezentului articol.
3. sunt datorate de o persoană care nu este afi­
liată contribuabilului. î Cheltuielile cu dobânda şi diferenţele de
De asemenea, sunt deductibile la calculul im­ curs valutar. Tratamentul amplu al acestor cheltu­
po­zi­tului pe profit, în limita unui procent de 100% ieli impune ana­lize separate, având în vedere:
din valoarea acestora, ajustările pentru deprecie­ 1. sursa de proveniență a împrumuturilor;
rea creanțelor (în vechiul Cod, ajustări) înregistrate 2. deductibilitatea limitată a cheltuielilor cu
potrivit reglementărilor contabile aplicabile, altele dobânda în funcție de rata dobânzii;
decât cele reglementate separat, dacă creanțele în­ 3. deductibilitatea cheltuielilor cu dobânda şi
­deplinesc cumulativ următoarele condiții: a diferențelor de curs valutar în funcție de gradul de
1. sunt deținute la o persoană juridică asupra îndatorare a capitalului.
că­reia este declarată procedura de deschidere a fali­
mentului, pe baza hotărârii judecătorești prin care 1. Sursa de provenienţă a împrumuturilor
se atestă această situaţie, sau la o persoană fizică Aceasta este ex­trem de importantă având în ve­
asupra căreia este deschisă procedura de insolvenţă dere că limitarea de orice fel a deductibilității chel­
pe bază de: ­tuielilor cu dobân­zi­le şi a pierderii nete din di­feren­
l plan de rambursare a datoriilor; țe de curs valutar se aplică pentru împrumutu­rile
l lichidare de active; contractate, alte­le decât cele obținute de la bănci
l procedură simplificată; in­­ternaționale de dez­voltare şi organizații similare
2. nu sunt garantate de altă persoană; și cele care sunt garantate de stat, cele aferente îm­
3. sunt datorate de o persoană care nu este afi­ pru­muturilor ob­ținute de la instituțiile de credit ro­
liată contribuabilului. ­mâ­ne sau străi­ne, instituțiile financiare nebancare,

52 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


pre­cum şi cele obținute în baza obligațiunilor admi­ Începând cu anul 2016, pentru determinarea
se la tranzacțio­­nare pe o piață reglementată. gradului de îndatorare sunt luate în considerare
în capitalul împrumutat şi creditele/împrumuturile
2. Deductibilitatea limitată a cheltuielilor cu termen de rambursare peste un an pentru care
cu dobânda în funcţie de rata dobânzii în convențiile încheiate nu s-a stabilit obligația de a
Cheltuielile cu dobânzile sunt analizate în pri­ plăti dobânzi.
mul rând în funcție de nivelul ratei dobânzii plătite
pentru împrumuturi. Deductibilitatea cheltuielii cu Atenţie!
dobânda este tratată diferențiat, în funcție de mone­ Impozitul pe profit se recalculează şi pentru pe­
da în care a fost contractat creditul, astfel: rioada de rambursare anterioară prelungirii terme­
l pentru împrumuturile în lei, sunt deducti­ nului de rambursare mai mic de un an.
bile cheltuielile cu dobânda în limita ratei dobânzii Limita de deductibilitate se aplică separat pen­
de politică monetară a Băncii Naționale a României, tru fiecare împrumut.
corespunzătoare ultimei luni din trimestru; Reportarea cheltuielilor cu dobânzile şi pier­
l pentru împrumuturile în valută, sunt deduc­
derile nete din diferenţe de curs valutar. Cheltu­
tibile cheltuielile cu dobânda în limita ratei de 4% ie­lile cu dobânzile şi pierderea netă din diferențe
(suma se actualizează prin hotărâre a Guvernu­lui). de curs valutar care sunt nedeductibile ca urmare
Atâta timp cât ratele dobânzilor se situează cel a depășirii gradului de îndatorare sau din cauza va­
mult la nivelurile menţionate mai sus, cheltuiala cu lorii negative a capitalului propriu se reportează în
dobânzile este integral deductibilă la calculul impo­ perioada următoare, până ce condițiile (grad de în­
zitului pe profit. Aceasta urmează să fie analizată, da­­torare sub 3 şi capital propriu pozitiv) permit de­
împreună cu cheltuielile nete din diferen­țe de curs duc­tibilitatea lor integrală.
va­lutar, în funcție de gradul de îndato­rare. Partea de
cheltuieli cu dobânzile care exced suma deducti­bilă Important!
va fi considerată cheltuială nede­duc­tibilă şi nu va Cheltuielile cu dobânzile care sunt incluse în
mai face obiectul niciunei analize ulterioare. cos­tul de achiziție sau în costul de producție al unui
activ cu ciclu lung de fabricație, potrivit reglementă­
3. Deductibilitatea cheltuielilor cu dobânda rilor contabile aplicabile, nu fac obiectul limitărilor
şi a diferenţelor de curs valutar în funcţie de gra­ enunțate mai sus.
dul de îndatorare a capitalului
Partea deductibilă din cheltuielile cu dobânzi­ î Amortizarea. În cuprinsul declarației anu­
le (aşa cum a fost prezentată mai sus) va fi su­pu­să a­le de impozit pe profit, amortizarea contabilă este
unei noi analize, iar deductibilitatea aces­tora se va cheltuială nedeductibilă, iar amortiza­rea fiscală este
stabili în funcție de gradul de îndatorare al societăţii, considerată deducere la calculul im­po­zitului pe pro­
astfel: fit. Amortizarea contabilă reprezin­tă totalul cheltuie­
l în cazul în care gradul de îndatorare este mai lilor înregistrate în contabilitate pen­tru deprecierea,
mic sau egal cu 3, cheltuielile cu dobânzile sunt in­ pe calea amortizării, a mijloace­lor fixe amortizabi­le,
tegral de­ductibile; iar amortizarea fiscală este cea calculată res­pec­tând
l în cazul în care gradul de îndatorare este mai condițiile pentru deducti­bi­li­tate impuse de Codul fiscal.
mare decât 3 sau capitalul propriu are o valoare ne­ Printre modificările aduse de noul Cod fiscal
­gativă, cheltuielile cu dobânzile sunt ne­deduc­tibile. se numără următoarele:
Condiția referitoare la valoarea negativă a ca­ þ Cheltuielile aferente achiziţionării con­
pitalului propriu a fost inclusă prin noul Cod fiscal. trac­telor de clienţi, recunoscute ca imobilizări ne­
cor­porale, se amortizează pe durata contractelor.
Pierderea netă din diferenţe de curs va­lu­ þ Cheltuielile ulterioare recunoscute în va­
tar. În cazul în care cheltuielile din diferențe de curs loa­rea contabilă a unei imobilizări necorporale se
valutar depășesc veniturile din diferențe de curs amortizează liniar pe perioada din contract/durata
va­lutar, pierderea netă va fi tratată ca o chel­tuială de utilizare rămasă. În cazul cheltuielilor ulterioa­
cu dobânzile şi va respecta regulile privind deduc­ re recunos­u­te după expirarea duratei de utilizare,
ti­bilitatea prezentate mai sus. Cheltuielile/venitu­ amor­ti­za­­rea fis­cală se determină pe baza duratei
rile din diferențe de curs valutar care fac obiec­tul nor­male de uti­­lizare stabilite de o comisie tehnică
limită­rii sunt cele aferente împrumuturilor luate in­ternă sau de un expert tehnic independent.
în cal­cul la determinarea gradului de îndatorare a þ Au fost aduse completări în ceea ce privește
capitalului. calculul amortizării fiscale a cheltuielilor cu investiţiile

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 53


efectuate la mijloacele fixe închiriate, concesio­nate Diferenţa nedeductibilă trebuie recuperată de
sau în locație de gestiune, astfel: la beneficiari, respectiv chiriași/locatari.
l investiţii efectuate în cadrul perioadei iniţia­
le a contractului – pe baza perioadei iniţiale/duratei î 50% din cheltuielile aferente vehicu­le­
rămase din perioada iniţială a contractului, indife­ lor rutiere motorizate care nu sunt utilizate ex­
rent dacă acesta se prelungește ulterior; clusiv în scopul activităţii economice, cu o masă
l investiţii efectuate în cadrul perioadei pre­ totală maximă autorizată care să nu depășească
lun­­gite a contractului – pe baza perioadei prelun­ 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de nouă scaune
gite/duratei rămase din perioada prelungită a con­ de pasa­geri, in­cluzând şi scaunul șoferului, aflate
tractului; în proprietatea sau în folosința contribuabilului.
l investiţii ce pot fi identificate potrivit Cata­ Aces­te cheltuieli sunt integral deductibile pentru
lo­gului privind clasificarea şi duratele normale de si­tuații­le în care ve­hiculele respective se înscriu în
funcţionare a mijloacelor fixe – pe durata normală oricare dintre ur­mătoarele categorii:
de funcţionare, potrivit opțiunii contribuabilului, în­ 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii
cepând cu luna următoare finalizării investiţiei. de urgenţă, servicii de pază şi protecție şi servicii de
curierat;
î În ceea ce priveşte cheltuielile pentru func­ 2. vehiculele utilizate de agenții de vânzări şi
ţionarea, între­ţine­­rea şi repararea locuinţelor de achiziții;
de serviciu, noul Cod fiscal vine cu o modificare, în 3. vehiculele utilizate pentru transportul de
sensul în care se elimină condiția ca locuințele de
per­soane cu plată, inclusiv pentru serviciile de ta­
serviciu să fie situate în localitatea unde se află sedi­
ximetrie;
ul social sau unde societatea are sedii secundare.
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servi­
Aceste cheltuieli sunt deductibile în limita co­
cii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte per­
respunzătoare suprafețelor construite prevăzute de
soane sau pentru instruire de către școlile de șoferi;
Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modi­
5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop co­mer­
fi­că­rile şi com­pletările ulterioare, care se majorează
­cial.
din punct de vedere fiscal cu 10%.
În aplicarea art. 25 alin. (3) lit. j) din Codul fis­ Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor pre­
cal, în cazul locuinței de serviciu date în folosința vederi nu le includ pe cele privind amortizarea.
unui salariat sau administrator, cheltuielile pentru În cazul cheltuielilor aferente vehiculelor ru­
funcționarea, întreținerea şi repararea acesteia sunt tiere motorizate reprezentând diferențe de curs va­
deductibile în limita corespunzătoare raportului lutar înregistrate ca urmare a derulării unui con­tract
din­tre suprafața construită prevăzută de Legea locu­ de leasing, noul Cod precizează că limita de 50% se
­inței nr. 114/1996, majorată cu 10%, şi tota­lul supra­ aplică asupra diferenței nefavorabile dintre venitu­
feței construite a locuinței de serviciu res­pec­­tive. rile din diferențe de curs valutar/veniturile financia­
­re aferente creanțelor şi datoriilor cu decontare în
î Cheltuielile de funcţionare, întreţinere funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea
şi reparaţii aferente unui sediu aflat în locuinţa sau decontarea acestora, şi cheltuielile din diferen­țe
proprietate personală a unei persoane fizice, fo­ de curs valutar/cheltuielile financiare aferente.
losită şi în scop personal, sunt deductibile în limi­
ta corespunzătoare suprafețelor puse la dispoziția î Cheltuielile de funcţionare, întreţinere
societății în baza contractelor încheiate între părţi, şi reparaţii aferente autoturismelor folosite de
în acest scop. Contribuabilul va justifica cheltuielile per­soanele cu funcţii de conducere şi de admi­
de func­ționare, întreținere şi reparații aferente se­ nis­trare ale persoanei juridice sunt deductibile
diului cu acte legale, cum sunt contractele în­cheiate li­mitat la un singur autoturism pentru fiecare per­
cu furnizorii de utilități şi alte documente. soa­nă cu astfel de atribuții.

BIBLIOGRAFIE

1. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 22/13.01.2016, cu modi­ficările
ulterioare.
2. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modi­
ficările şi completările ulterioare.

54 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


Promovarea examenului de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de con­

Examene
tabil autorizat este o provocare pentru orice candidat deoarece domeniile de compe­tenţă supuse
evaluării sunt vaste şi se află sub impactul modificărilor frecvente ale ca­drului legislativ. Pregătirea
candidaţilor în domeniile de competenţă cerute creează premisele promo­vării cu suc­ces a acestui
examen. Astfel, Editura CECCAR vine în întâmpinarea acestora cu modele de subiecte de examen la
disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept.

1 CONTABILITATE
Subiectul 1
Un magazin acordă 10 puncte cadou pentru orice achiziție de 100 lei. Pentru fiecare
1.000 de puncte, un client poate cumpăra bunuri în valoare de 60 lei (preț de vânzare).
Magazinul a acordat în anul N 10.000 de puncte pentru vânzări de 100.000 lei și se așteaptă
ca 80% din punctele cadou să fie utilizate. Clienții pot folosi punctele cadou timp de un an.
Stabiliți dacă magazinul are o datorie la sfârșitul exercițiului N.

Răspuns:
Magazinul are obligația de a livra clienților bunuri în schimbul punctelor cadou. Satisfacerea obligației implică o
ieșire de resurse. Prin urmare, magazinul trebuie să recunoască în bilanțul anului N datoria generată de acordarea
punctelor cadou.

Subiectul 2
O întreprindere achiziționează la data de 31.12.N-2 o instalație la costul de 100.000 lei,
care se amortizează liniar în 10 ani. La sfârşitul anului N, instalația este reevaluată,
valoarea justă stabilită de un evaluator autorizat fiind de 84.000 lei.
Să se recunoască operaţiunea de reevaluare în condiţiile în care amortizarea cumulată
la data reevaluării este ajustată astfel încât să fie egală cu diferența dintre valoarea
contabilă brută și valoarea contabilă a activului.

Rezolvare:
Pentru rezolvare trebuie să cunoaștem:
1. definirea modelului reevaluării;
2. tratamentul amortizării cumulate la data reevaluării;
3. tratamentul contabil al majorării valorii contabile a unui activ ca rezultat al reevaluării.

Astfel:
„După recunoaşterea ca activ, un element de imobilizări corporale a cărui valoare justă poate fi evaluată în mod
fiabil trebuie contabilizat la o valoare reevaluată, aceasta fiind valoarea sa justă la data reevaluării minus orice
amor­tizare cumulată ulterior şi orice pierderi cumulate din depreciere. (...)“ (pct. 31 din IAS 16 Imobilizări corporale)
„Atunci când un element de imobilizări corporale este reevaluat, valoarea contabilă a acelui activ este ajustată la va­
loarea reevaluată. La data reevaluării, activul este tratat în unul dintre următoarele moduri:
(a) valoarea contabilă brută este ajustată într-o manieră care este consecventă cu reevaluarea valorii contabile a
activului. De exemplu, valoarea contabilă brută ar putea fi retratată în funcție de datele de pe o piață observabilă
sau ar putea fi retratată proporțional cu modificarea valorii contabile. Amortizarea cumulată la data reevaluării
este ajustată astfel încât să fie egală cu diferența dintre valoarea contabilă brută și valoarea contabilă a activului
după ce au fost luate în considerare pierderile din depreciere cumulate (...)

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 55


Valoarea ajustării amortizării cumulate face parte din creșterea sau reducerea valorii contabile, care este contabili­
zată în conformitate cu punctele 39 și 40.” (pct. 35 din IAS 16)
„Dacă valoarea contabilă a unui activ este majorată ca rezultat al reevaluării, atunci creşterea trebuie recunoscută în
alte elemente ale rezultatului global şi cumulată în capitalurile proprii cu titlu de surplus din reevaluare. Cu toate
acestea, majorarea trebuie recunoscută în profit sau pierdere în măsura în care aceasta compensează o reducere din
reevaluarea aceluiaşi activ, recunoscută anterior în profit sau pierdere.” (pct. 39 din IAS 16)

Prin urmare:
Situaţia activului la sfârşitul anului N:
l Cost 100.000 lei
Amortizare anuală = 100.000 lei/10 ani 10.000 lei
Amortizare cumulată pe 2 ani (N-1 şi N) = 2 ani x 10.000 lei/an 20.000 lei
Valoare contabilă netă = 100.000 lei – 20.000 lei 80.000 lei
Valoare justă 84.000 lei
Indice de actualizare = 84.000 lei/80.000 lei 1,05
l Valoare brută actualizată = 100.000 lei x 1,05 105.000 lei
– Valoare brută iniţială 100.000 lei
= Diferenţă pozitivă din reevaluare aferentă valorii brute 5.000 lei
l Amortizare cumulată actualizată = 20.000 lei x 1,05 21.000 lei
– Amortizare cumulată iniţială 20.000 lei
= Diferenţă pozitivă din reevaluare aferentă amortizării cumulate 1.000 lei
5.000 lei 2131 = % 5.000 lei
„Echipamente tehnologice 2813 1.000 lei
(maşini, utilaje şi „Amortizarea instalaţiilor
instalaţii de lucru)” şi mijloacelor de transport”
1052 4.000 lei
„Rezerve din reevaluarea
imobilizărilor corporale”
La sfârşitul anului N, instalația va fi înregistrată în bilanţ la valoarea de 84.000 lei (105.000 lei – 21.000 lei).

Subiectul 3
Societatea Alfa organizează excursii cu miniaeronave între două staţiuni turistice.
Ea achiziționează o aeronavă la preţul de 500.000 lei, aceasta având durata de viaţă
de 50 de ani. Un specialist în domeniul aviaţiei estimează că la fiecare 15 ani are loc
o reparație capitală care presupune înlocuirea motorului principal. Preţul unui motor
este de 150.000 lei.
a) Contabilizaţi recunoaşterea achiziţiei.
b) Contabilizaţi recunoaşterea amortizării în condiţiile utilizării metodei liniare.

Rezolvare:
Pentru rezolvare trebuie să cunoaștem tratamentul contabil al părţilor componente ale unui element de imobi­
lizări corporale.
„Fiecare parte a unui element de imobilizări corporale cu un cost semnificativ faţă de costul total al elementului tre­
buie amortizată separat.” (pct. 43 din IAS 16)
a) Aeronava va fi recunoscută la costul de achiziţie mai puţin costul motorului, care va fi recunoscut separat,
respectiv 500.000 lei – 150.000 lei = 350.000 lei:

56 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


350.000 lei 2133 = 404 350.000 lei
„Mijloace de transport” / „Furnizori de imobilizări”
aeronavă
150.000 lei 2133 = 404 150.000 lei
„Mijloace de transport” / „Furnizori de imobilizări”
motor aeronavă
b) Amortizarea aeronavei şi cea a motorului se vor calcula pe perioade diferite, respectiv 50 şi 15 ani, adică
350.000 lei/50 ani = 7.000 lei/an pentru aeronavă şi 150.000 lei/15 ani = 10.000 lei/an pentru motor:
7.000 lei 6811 = 2813 7.000 lei
„Cheltuieli de exploatare „Amortizarea instalaţiilor
privind amortizarea imobilizărilor, şi mijloacelor de transport” /
a investiţiilor imobiliare şi aeronavă
a activelor biologice evaluate
la cost” / aeronavă
10.000 lei 6811 = 2813 10.000 lei
„Cheltuieli de exploatare „Amortizarea instalaţiilor
privind amortizarea imobilizărilor, şi mijloacelor de transport” /
a investiţiilor imobiliare şi motor aeronavă
a activelor biologice evaluate
la cost” / motor aeronavă

Subiectul 4
Situaţia stocurilor de mărfuri Rochii damă pentru un magazin specializat în vânzarea
acestora se prezintă după cum urmează:
Cantitate Cost VRN
Specificare
(buc.) (lei/buc.) (lei/buc.)
Rochii damă mătase
- Măsura 40 600 30 34
- Măsura 42 300 40 36
- Măsura 44 300 50 52
Rochii damă stofă
- Măsura 46 900 100 90
- Măsura 48 600 80 82

Calculaţi valoarea la care va fi evaluat în bilanţ stocul de mărfuri pentru magazinul


specializat. Argumentați.

Rezolvare:
În cazul de faţă, mărfurile aparţin aceleiași linii de produse şi au scopuri sau utilizări similare. De aceea, este adecvat
ca ele să fie grupate pe elemente similare sau conexe, astfel: categoria Rochii damă mătase, cu articolele Mă­
su­ra 40, Măsura 42 şi Măsura 44; categoria Rochii damă stofă, cu articolele Măsura 46 şi Măsura 48. În această
situaţie, com­pa­­rația cost – valoare realizabilă netă se face la nivel de categorie, astfel:

Cantitate Cost VRN Cost total VRN totală Valoarea cea mai mică
Specificare
(buc.) (lei/buc.) (lei/buc.) (lei) (lei) min (cost; VRN) (lei)
(1) (2) (3) (4) = (1) x (2) (5) = (1) x (3) (6)
Măsura 40 600 30 34 18.000 20.400 x
Măsura 42 300 40 36 12.000 10.800 x
Măsura 44 300 50 52 15.000 15.600 x
Total categorie Rochii damă mătase 45.000 46.800 45.000

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 57


Cantitate Cost VRN Cost total VRN totală Valoarea cea mai mică
Specificare
(buc.) (lei/buc.) (lei/buc.) (lei) (lei) min (cost; VRN) (lei)
(1) (2) (3) (4) = (1) x (2) (5) = (1) x (3) (6)
Măsura 46 900 100 90 90.000 81.000 x
Măsura 48 600 80 82 48.000 49.200 x
Total categorie Rochii damă stofă 138.000 130.200 130.200
Total 175.200

În bilanţ, stocul de mărfuri va fi evaluat la 175.200 lei.

Subiectul 5
O entitate intenționează să cumpere o clădire cu scopul de a fi închiriată terților în baza
unui contract de leasing operaţional. În vederea căutării unui vânzător, ea face apel la
serviciile unei agenții imobiliare, care va percepe un comision de 2% din costul de achiziţie.
Clădirea a fost achiziționată la preţul de 1.000.000 lei.
La data achiziţiei, entitatea a plătit notarului următoarele taxe:
l solicitarea extrasului de carte funciară pentru autentificare, în regim de urgenţă – 200 lei;

l taxa de intabulare – 5.000 lei;

l onorariul notarului – 20.000 lei.

Conform IAS 40 Investiţii imobiliare:


a) Calculaţi costul investiţiei imobiliare.
b) Contabilizaţi recunoaşterea iniţială.

Rezolvare:
„O investiţie imobiliară trebuie evaluată iniţial la cost. Costurile de tranzacţionare trebuie incluse în evaluarea iniţială.”
(pct. 20 din IAS 40)
„Costul unei investiţii imobiliare cumpărate include preţul său de cumpărare şi orice cheltuieli direct atribuibile. Chel­
tuielile direct atribuibile includ, de exemplu, onorariile profesionale pentru serviciile juridice, taxele pentru transferul
dreptului de proprietate şi alte costuri de tranzacţionare.” (pct. 21 din IAS 40)
a) Formula costului este următoarea:
l Preţ de cumpărare 1.000.000 lei
+ Comision agenție imobiliară = 1.000.000 lei x 2% 20.000 lei
+ Taxe notariale = 200 lei + 5.000 lei + 20.000 lei 25.200 lei
= Cost investiţie imobiliară 1.045.200 lei

b) Recunoaşterea iniţială:
1.045.200 lei 2152 = 404 1.045.200 lei
„Investiţii imobiliare „Furnizori de imobilizări”
evaluate la cost”

Subiectul 6
O societate a semnat un contract de leaseback pentru o clădire în următoarele condiţii:
cost – 100.000 lei; amortizare cumulată până în momentul vânzării – 30.000 lei; valoarea
contabilă, de 70.000 lei, este mai mare decât valoarea justă, de 60.000 lei, aceasta din urmă
fiind egală cu preţul de vânzare. Contractul de leasing a fost operaţional.
Conform IAS 17 Contracte de leasing, contabilizaţi tranzacţia de leaseback la locatarul
vânzător.

58 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


Rezolvare:
„În cazul unui leasing operaţional, dacă valoarea justă în momentul tranzacţiei de vânzare şi de leaseback este mai
mică decât valoarea contabilă a activului, diferenţa dintre valoarea contabilă şi valoarea justă trebuie recunoscută
imediat ca pierdere.” (pct. 63 din IAS 17)
În plus, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevede:
„În situaţia în care valoarea justă a activului este mai mică decât valoarea sa contabilă, diminuarea valorii contabile
până la nivelul valorii juste se înregistrează sub forma ajustărilor pentru depreciere” (pct. 51 alin. (2) lit. a)).
Prin urmare:
a) Valoarea justă, de 60.000 lei, este mai mică decât valoarea contabilă, de 70.000 lei, deci diferenţa de 10.000 lei
este recunoscută ca pierdere din depreciere:
10.000 lei 6813 = 291 10.000 lei
„Cheltuieli de exploatare „Ajustări pentru deprecierea
privind ajustările pentru imobilizărilor corporale
deprecierea imobilizărilor, şi a investiţiilor imobiliare
a investiţiilor imobiliare evaluate la cost”
şi a activelor biologice
evaluate la cost”
b) Înregistrarea prețului de vânzare:
60.000 lei 461 = 7583 60.000 lei
„Debitori diverşi” „Venituri din vânzarea
imobilizărilor necorporale
şi corporale şi alte
operaţiuni de capital”
c) Scoaterea din evidență a activului:
100.000 lei % = 212 100.000 lei
30.000 lei 2812 „Construcţii”
„Amortizarea construcţiilor”
70.000 lei 6583
„Cheltuieli privind imobilizările
necorporale şi corporale
cedate şi alte operaţiuni
de capital”
Și anularea ajustării pentru depreciere:
10.000 lei 291 = 7813 10.000 lei
„Ajustări pentru deprecierea „Venituri din ajustări
imobilizărilor corporale pentru deprecierea
şi a investiţiilor imobiliare imobilizărilor, a investiţiilor
evaluate la cost” imobiliare şi a activelor
biologice evaluate la cost”

Subiectul 7
La data de 04.12.N, entitatea Alfa îi acordă unui furnizor extern un avans de 20.000 USD
pentru achiziţionarea unui echipament tehnologic. Cursul valutar la momentul acordării
avansului este de 3,55 lei/USD. Instalația nu este livrată de furnizor până la 31.12.N, dată la
care cursul valutar este de 3,75 lei/USD. La 20.01.N+1, Alfa recepționează instalația livrată
de furnizor. Preţul de cumpărare al activului este de 120.000 USD, cursul valutar la această
dată fiind de 3,80 lei/USD. De asemenea, pentru achiziţionarea instalației, Alfa plătește la
data de 20.01.N+1 taxe vamale în valoare de 50.000 lei şi TVA în sumă de 121.440 lei.
Știind că entitatea Alfa aplică OMFP nr. 1.802/2014, arătați ce înregistrări contabile
trebuie să efectueze aceasta în anii N şi N+1.

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 59


Rezolvare:
a) Înregistrări contabile în anul N:
a1) La data de 04.12.N, acordarea avansului furnizorului extern: 20.000 USD x 3,55 lei/USD = 71.000 lei
71.000 lei 4093 = 404 71.000 lei
„Avansuri acordate pentru „Furnizori de imobilizări”
imobilizări corporale”

a2) Plata avansului:


71.000 lei 404 = 5124 71.000 lei
„Furnizori de imobilizări” „Conturi la bănci
în valută”

a3) La data de 31.12.N, cursul valutar este de 3,75 lei/USD.


Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulteri­oare, prevede: „Înce­pând
cu data de 1 ianuarie 2015, sumele înregistrate în conturile menţionate la alin. (1), precum și cele reflectate în conturile
409 «Furnizori – debitori» și 419 «Clienţi – creditori», nu mai fac obiectul evaluării în funcţie de cursul valutar, la finele
lunii, respectiv la finele exerciţiului financiar.” (pct. 316 alin. (2)).
Prin urmare, suma înregistrată în contul 4093 nu va fi actualizată în funcţie de noul curs valutar, deci la această
dată nu se efectuează nicio înregistrare contabilă.

b) Înregistrări contabile în anul N+1:


b1) La data de 20.01.N+1 se înregistrează achiziţia echipamentului tehnologic.
Cost de achiziţie = Preţ de cumpărare + Taxe vamale
Preţ de cumpărare = 120.000 USD x 3,80 lei/USD = 456.000 lei
Cost de achiziţie = 456.000 lei + 50.000 lei = 506.000 lei
506.000 lei 2131 = % 506.000 lei
„Echipamente tehnologice 404 456.000 lei
(mașini, utilaje și „Furnizori de imobilizări”
instalaţii de lucru)” 446 50.000 lei
„Alte impozite, taxe și
vărsăminte asimilate”

b2) Plata TVA în vamă:


121.440 lei 4426 = 5121 121.440 lei
„TVA deductibilă” „Conturi la bănci
în lei”

b3) Plata taxelor vamale:


50.000 lei 446 = 5121 50.000 lei
„Alte impozite, taxe și „Conturi la bănci
vărsăminte asimilate” în lei”

b4) Reţinerea avansului acordat furnizorului:


(71.000 lei) 4093 = 404 (71.000 lei)
„Avansuri acordate pentru „Furnizori de imobilizări”
imobilizări corporale”

b5) Plata diferenţei către furnizorul extern: 456.000 lei – 71.000 lei = 385.000 lei
385.000 lei 404 = 5124 385.000 lei
„Furnizori de imobilizări” „Conturi la bănci
în valută”

60 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


2 FISCALITATE
Subiectul 1
O organizație nonprofit realizează următoarele venituri în cursul anului:
l venituri din cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor – 14.000 lei;

l venituri din donații și sponsorizări – 20.000 lei;

l venituri din fonduri europene nerambursabile – 26.000 lei;

l venituri din activități comerciale – 15.000 lei.

Cheltuielile aferente acestor venituri sunt:


l cheltuieli aferente activității nonprofit – 45.000 lei;

l cheltuieli aferente activității comerciale – 8.000 lei.

Cursul de schimb este de 4,4 lei/euro.


Determinați impozitul pe profit.

Rezolvare:
Total venituri scutite = 14.000 lei + 20.000 lei + 26.000 lei = 60.000 lei
Condiții de scutire a veniturilor comerciale:
15.000 euro x 4,4 lei/euro = 66.000 lei
Venituri neimpozabile = 66.000 lei x 10% = 6.600 lei
Rezultă că din totalul veniturilor comerciale doar suma de 6.600 lei este neimpozabilă, restul de 8.400 lei fiind
supuşi impozitului pe profit.
Cheltuieli comerciale aferente veniturilor impozabile = 8.000 lei x (8.400 lei/15.000 lei) = 4.480 lei
Impozit pe profit = (8.400 lei – 4.480 lei) x 16% = 627 lei

Subiectul 2
O persoană fizică obţine venituri din exercitarea profesiei liberale de evaluator imobiliar.
Aceasta efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe venit în sumă de 1.200 lei
(300 lei plată trimestrială). La sfârşitul anului constată realizarea următoarelor venituri
şi cheltuieli:
Indicatori Sume (lei)
Venituri din prestarea activităţii de evaluator 95.000
Venituri din sponsorizări 10.000
Cheltuieli:
l cu materialele 20.000
l cu chiria 12.000
l cu personalul angajat 10.000
l cu energia electrică, telefonul, apa şi gazele 25.000
l de sponsorizare 3.000
l de protocol 2.500
l alte cheltuieli deductibile 4.000

Separat de cheltuielile de mai sus se înregistrează o cheltuială de 2.200 lei cu amenzi


pentru nerespectarea unor reglementări legale.
Determinaţi impozitul pe veniturile din activităţi independente.

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 61


Rezolvare:
Pentru determinarea impozitului pe venit va trebui să determinăm mai întâi venitul net.
Venit net = Venit brut – Cheltuieli deductibile
Venit brut = Veniturile din prestarea activităţii de evaluator = 95.000 lei
Nu vom include veniturile obţinute din sponsorizare.
Cheltuieli deductibile = Cheltuieli cu materialele, chiria, personalul, energia electrică, alte cheltuieli deductibile
= 20.000 lei + 12.000 lei + 10.000 lei + 25.000 lei + 4.000 lei = 71.000 lei
Cheltuiala cu amenzile este considerată nedeductibilă.
Cheltuielile de sponsorizare şi cele de protocol sunt deductibile limitat.
Cheltuielile de sponsorizare sunt deductibile în limita unei cote de 5% aplicate diferenţei dintre venitul brut şi
cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare şi cele de protocol în acest caz.
Cheltuieli de sponsorizare deductibile = (95.000 lei – 71.000 lei) x 5% = 1.200 lei
Cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita unei cote de 2% aplicate diferenţei dintre venitul brut şi cheltu­
ielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare şi cele de protocol.
Cheltuieli de protocol = (95.000 lei – 71.000 lei) x 2% = 480 lei
Venit net = 95.000 lei – 71.000 lei – 1.200 lei – 480 lei = 22.320 lei
Impozit calculat = 22.320 lei x 16% = 3.571 lei
Impozit anual = 3.571 lei – 1.200 lei = 2.371 lei

Subiectul 3
SC Alfa SRL, stabilită în România şi înregistrată în scopuri de TVA în ţara noastră, îi vinde
societăţii Beta, stabilită în Ungaria şi înregistrată în scopuri de TVA în Ungaria, fructe,
care sunt transportate din România în Franţa. Beta îi comunică societăţii Alfa un cod
valabil de TVA emis de autorităţile din Ungaria, Alfa deținând şi documente de transport
care atestă transportul bunurilor din România în Franţa. Alfa facturează această
operațiune cu TVA 9%, conform cotei din România, argumentând că nu poate aplica
scutirea de TVA pentru livrările intracomunitare deoarece Beta nu i-a furnizat un cod
valabil de TVA emis de autorităţile din Franţa, locul unde ajung bunurile.

Este corect? Argumentați.

Răspuns:
Soluţia aleasă de SC Alfa SRL nu este corectă, deoarece ambele societăţi sunt înregistrate în scopuri de TVA, iar
transportul bunurilor se face între două state membre, aşa încât operaţiunea va trebui facturată fără TVA (taxare
inversă).

Subiectul 4
O societate achiziționează materii prime de la un furnizor chinez în următoarele condiţii:
prețul de cumpărare al bunurilor din factura externă – 42.000 USD, taxele vamale – 10%,
TVA – 20%, cursul de schimb utilizat – 3,5 lei/USD.

a) Când intervin faptul generator şi exigibilitatea TVA în cazul operaţiunii de import?


b) Determinaţi costul de achiziţie al materiilor prime şi valoarea TVA în vamă.

62 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


Rezolvare:
a) Faptul generator și exigibilitatea TVA intervin la data la care intervin faptul generator și exigibilitatea pentru
taxele vamale.

b) Preț de cumpărare = 42.000 USD x 3,5 lei/USD 147.000 lei


Taxe vamale = 147.000 lei x 10% 14.700 lei
Cost de achiziţie = 147.000 lei + 14.700 lei 161.700 lei
TVA deductibilă (datorată în vamă) = 161.700 lei x 20% 32.340 lei

Subiectul 5
Ce persoane sau entităţi au obligaţia înregistrării fiscale şi care este codul de
identificare fiscală pentru persoanele fizice care exercită profesii libere?

Răspuns:
Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport fiscal se înregistrează fiscal, primind un cod de iden­
tificare fiscală. Codul de identificare fiscală pentru persoanele fizice care exercită profesii libere este codul de
înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal.

3 DREPT
Subiectul 1
Care este momentul de la care o societate guvernată de Legea nr. 31/1990 dobândește
personalitate juridică?

Răspuns:
Momentul de la care o societate dobândește personalitate juridică este cel al înmatriculării ei în registrul comerţului.

Subiectul 2
Întrucât la o lună de la înregistrarea societăţii în registrul comerţului administratorul
desemnat renunță la funcția sa din motive personale, asociaţii numesc un nou
administrator, pe care îl împuternicesc cu înregistrarea actului adițional privind
schimbarea administratorului la registrul comerţului. Cu această ocazie se constată
că din dosarul societăţii lipsesc anumite documente, cum ar fi: specimenul de semnătură
şi cazierul administratorului iniţial, contractul de închiriere privind imobilul în care se află
sediul societăţii şi dovada depunerii în contul societăţii a aportului în numerar vărsat de
unul dintre asociaţi.

Este posibil ca după înregistrarea societăţii la registrul comerţului să fie depuse în


dosarul acesteia documentele care lipsesc?

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 63


Răspuns:
În această situaţie, în care după înmatricularea societăţii se constată existenţa unor neregularități, organele so­
cie­tăţii sunt obligate ca în termen de opt zile de la data constatării acestora să ia măsurile necesare pentru reme­
dierea lor. În caz contrar, orice persoană interesată poate cere instanței de judecată să le oblige să le înlăture,
sub sancţiunea plăţii de daune-interese. Dreptul la acţiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen
de un an de la data înmatriculării societăţii.

Subiectul 3
Care este temeiul juridic al obţinerii remuneraţiei directorilor unei societăţi pe acţiuni
administrate în sistem unitar şi cu ce este asimilată remunerația respectivă din punct
de vedere fiscal?

Răspuns:
Temeiul juridic al remuneraţiei directorilor unei societăţi administrate în sistem unitar este contractul de mandat.
Remunerația este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii şi se impozitează potrivit legislaţiei
în materie.

Subiectul 4
Care sunt obligaţiile pe care lichidatorii trebuie să le îndeplinească de îndată ce au
preluat această funcţie, împreună cu directorii şi administratorii, respectiv cu membrii
directoratului societăţii?

Răspuns:
Prima îndatorire a lichidatorilor, imediat după preluarea funcției, constă în întocmirea unui inventar şi încheierea
bi­lanţului, care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului societăţii, documente contabile pe care le vor
semna.

BIBLIOGRAFIE

1. IASB (2015), Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Norme oficiale emise la 1 ia­
nuarie 2015, traducere, Editura CECCAR, Bucureşti.
2. Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial nr. 1.066/17.11.2004, cu modi­ficările
şi completările ulterioare.
3. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 547/23.07.2015,
cu modi­ficările și completările ulterioare.
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modi­
ficările şi completările ulterioare.
5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
con­forme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale
căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat în Monitorul
Oficial nr. 687/04.10.2012, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în
Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare.

64 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


Legislatie
Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 829 din
23 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la
aplicațiile EMCS-RO de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv
de accize şi de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de
produse accizabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 179/10.03.2016

Ordinul are în vedere sistemul EMCS (Excise Movement and Control System – Sistemul

, comentată
de Control al Mişcărilor cu Produse Ac­ci­zabile), care este utilizat în toate statele membre ale
UE şi permite depunerea documentului administrativ în format electronic (e-DA), urmărirea
mișcărilor şi închiderea operaţiunilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize,
precum şi depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse
accizabile.
Accesul la aplicațiile EMCS-RO se poate face de către operatorii economici autorizaţi să
desfășoare operaţiuni cu produse acci­zabile în regim suspensiv de accize, precum şi pentru
depunerea online a declaraţiilor pri­vind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile,
în calitate de: antrepozitar, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau utilizator final.
Soluţiile tehnice care pot fi utilizate de operatorii economici pentru accesul la aplicațiile
EMCS-RO sunt următoarele:
l conectarea securizată la o interfață web a EMCS-RO Mișcări şi EMCS-RO Stocuri (so­
luția de conectare DTI – Direct Trader Input);
l schimbul securizat de date între aplicațiile operatorilor economici şi aplicația EMCS-RO
Mișcări (soluția de conectare EDI – Exchange Data Interface).
Ordinul reglementează în detaliu procedura de acces la aceste aplicaţii.

Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 952 din 8 martie 2016
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate
cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită, publicat
în Monitorul Oficial nr. 186/11.03.2016

Conform acestui act normativ, la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanţelor publice, Serviciul
executări silite cazuri speciale este structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi
efec­tuarea procedurii de executare silită în cazurile speciale, cu excepţia comunicării somațiilor şi înființării
popririlor bancare, care se vor realiza de către organele fiscale centrale competente în administrarea debi­
torilor respectivi.
Organizarea evidenței creanţelor bugetare care fac obiectul cazurilor speciale se va face de către orga­nul
fiscal central competent în administrarea contribuabililor. Acesta va transmite zilnic către Serviciul executări
silite cazuri speciale un raport cu următoarele informaţii:
l comunicarea somației către contribuabil;
l înfiinţarea popririi bancare;
l calculul obligaţiilor fiscale accesorii;
l stingerea efectuată asupra creanţelor bugetare.

Sursa: Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 319 din 4 martie 2016 pentru aprobarea condiţiilor pri­
vind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum,
publicat în Monitorul Oficial nr. 203/18.03.2016

În conformitate cu prevederile art. 340 alin. (10) din Codul fiscal, distrugerea totală sau pierderea ire­
me­diabilă a produselor accizabile aflate sub regim suspensiv de accize, inclusiv dintr-o cauză ce ţine de
na­tura produselor sau ca urmare a unui caz fortuit ori de forţă majoră sau ca o consecinţă a autorizării de
către au­to­ritatea competentă, nu este considerată eliberare pentru consum.
Distrugerea este datorată unui caz fortuit atunci când aceasta este rezultatul unui eveniment care nu
putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 65


fi produs, aşa cum este prevăzut la art. 1.351 alin. (3) din Codul civil. Distrugerea este datorată unei cauze
de forţă majoră atunci când aceasta este rezultatul unui eveniment extrem, imprevizibil, absolut invincibil
şi inevitabil, potrivit art. 1.351 alin. (2) din acelaşi act normativ.

Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 889 din 2 martie 2016
privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, publicat în Monitorul Oficial
nr. 203/18.03.2016

Ordinul este dat în aplicarea art. 101 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, potrivit căruia, în caz de
inactivitate temporară sau în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la
plata impozitului pe venit, organul fiscal central poate aproba, la cererea contribuabilului/plătitorului, alte ter­
mene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de necesităţile administrării obligaţiilor fiscale.
Regimul de declarare derogatoriu poate fi aprobat pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult
de trei ani conse­cutivi.
Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusă acestui regim, contri­bua­
bilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
l să nu desfășoare niciun fel de activitate;
l să nu obțină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente
si­milare veniturilor;
l să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impo­
zitului;
l să figureze în evidenţa fiscală cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;
l să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau
o cerere de res­tituire a impozitelor şi taxelor;
l să nu facă obiectul unei inspecții fiscale în desfășurare;
l să nu fie înscriși în lista contribuabililor inactivi fiscal, cu excepţia situaţiei de la art. 92 alin. (1) lit. d)
din Codul de procedură fiscală;
l inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerţului (pentru persoanele înscrise în acest
registru), respectiv la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare.
Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili prin depunerea unei cereri la organul fis­
cal, care va fi so­luționată de acesta în termen de 45 de zile.
Pe perioada aplicării acestui regim, contribuabilii nu mai au obligaţia depunerii următoarelor declaraţii:
l formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
l formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”;
l formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit
şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;
l formularul 120 „Decont privind accizele”;
l formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Sursa: Hotărârea Guvernului nr. 159 din 11 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 208/21.03.2016

î Impozitul pe venit
Referitor la impozitul pe venit, s-au adus clarificări cu privire la excluderea de la evaluare a avantajelor
sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cotă de 50%,
conform art. 25 alin. (3) lit. l) din Codul fiscal şi pentru care sunt aplicabile prevederile art. 68 alin. (7) lit. k)
din Codul fiscal. Potrivit art. 76 alin. (4) lit. ț) din acelaşi act normativ, acestea reprezintă avantaje neimpoza­
bile pentru persoanele fizice beneficiare.
Totodată, au fost corelate denumirile tipurilor de venituri neimpozabile reprezentând contra­valoarea ali­
mentației de protecţie și a materialelor igienico-sanitare cu Legea securității şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, în baza căreia sunt acordate aceste drepturi, pentru a corespunde
cu noile reglementări din legislația specifică.

66 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


î Taxa pe valoarea adăugată
În ceea ce privește TVA, au fost completate exemplele date în aplicarea art. 271 – Prestarea de servicii,
astfel încât să rezulte că punerea gratuită la dispoziția altei persoane a unor bunuri este legată de activitatea
economică a persoanei impozabile și în situația în care persoana la dispoziția căreia sunt puse bunurile
respective are calitatea de furnizor de bunuri.
S-au adus clarificări cu privire la momentul la care intervine faptul generator de taxă în cazul unor
servicii de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe o anumită perioadă a
unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficia, asupra unui bun imobil, în situația în care nici
contractul nu prevede un termen de plată și nici pe factura emisă pentru astfel de servicii nu este înscris un
termen-limită pentru efectuarea plății.
În acelaşi timp, au fost aduse precizări privind regimul aplicabil în situația cartelelor preplătite care pot
fi utilizate pentru mai multe scopuri și pentru care nu se pot determina momentul utilizării creditului și des­
tinația acestuia, în sensul că ele sunt tratate similar cartelelor preplătite care pot fi utilizate numai pentru
servicii de telecomunicații. De asemenea, se consideră că o persoană care vinde un voucher cu scop mul­
ti­plu fără să efectueze și livrarea de bunuri/prestarea de servicii în schimbul acestuia realizează tranzacții
cu mijloace de plată, iar sumele încasate din vânzarea voucherului nu reprezintă con­tra­valoarea unor ope­
rațiuni în sfera de aplicare a TVA.
A fost explicitată şi situația în care contrapartida pentru anumite livrări sau prestări este stabilită prin
lege, licitație, hotărâre a instanței sau alte situații similare, fără nicio mențiune referitoare la TVA, astfel încât
să rezulte cu claritate că și în această situație se consideră că taxa este inclusă în contrapartida livrărilor sau
prestărilor.
O altă modificare se referă la faptul că întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA au
dreptul să ajusteze taxa conform prevederilor pct. 83 și 84 din norme, indiferent dacă se înregistrează la
de­pă­șirea plafonului de scutire sau prin opțiune, în primul decont depus după înregistrare sau într-un decont
ulterior.
De asemenea, a fost introdus un exemplu pentru situația în care o parte dintre bunurile rezultate în urma
unei asocieri sunt distribuite către membri, respectiv s-a clarificat faptul că o astfel de distribuire reprezintă
din punct de vedere al TVA o livrare de bunuri cu plată în sfera TVA.

î Accize
În ceea ce privește accizele, se clarifică faptul că autoritatea fiscală teritorială execută garanția în situația
în care operatorii economici înregistrează întârzieri la plata accizelor care depășesc termenul legal și la pla­ta
altor obligații fiscale restante de natura celor administrate de ANAF cu mai mult de 30 de zile faţă de ter­me­
nul legal de plată.
Totodată, se menţionează că în toate situațiile în care autorizarea/reautorizarea operatorilor economici
intră în competența comisiei, certificatul de atestare fiscală se obține de autoritatea fiscală centra­lă – direcția
de specialitate care asigură secretariatul comisiei, direct de la organul fiscal competent din ca­drul Agenției
Naționale de Administrare Fiscală, potrivit procedurii stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, iar
datele cu privire la cazierul fiscal se obțin tot de autoritatea fiscală centrală – direcția de specia­litate care
asigură secretariatul comisiei, prin accesul direct la baza de date privind cazierul fiscal național, gestionat
de Agenția Națională de Administrare Fiscală.
În acelaşi timp, se elimină obligația destinatarului înregistrat de a depune situația lunară centralizatoare
a livrărilor de produse accizabile la autoritatea vamală teritorială în raza căreia își are sediul social, dat fiind
faptul că numai achizițiile sunt efectuate în regim de accize, livrările având ca obiect pro­duse accizabile
pentru care accizele au fost percepute.

î Impozite şi taxe locale


A fost lămurită sintagma „ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele fiscale”, în sensul că nu
mai este necesară depunerea rapoartelor de evaluare în cazul rapoartelor de reevaluare întocmite în interva­
lul 2013-2014.
Totodată, au fost aduse clarificări în ceea ce privește încadrarea clădirilor proprietatea persoane­lor fi­
zice, care au destinație mixtă, referitor la modul de calcul al impozitului, respectiv ca pentru o clă­dire rezi­
den­țială sau nerezidențială, după caz.
Conform prevederilor art. 465 alin. (21) din Codul fiscal, în cazul terenurilor situate în intravilan, su­
prafața de 400 m2 aferentă suprafețelor înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 67


de terenuri cu construcţii se impozitează o singură dată din suprafețele acestor terenuri, evidențiate în or­di­
ne descres­cătoare. Sunt exemplificate și situaţii privind calculul impozitului pe teren pentru te­renurile situate
în intravilan într-o unitate administrativ-teritorială.
Totodată, s-a realizat corelarea normelor metodologice cu prevederile Codului fiscal în ceea ce privește
contractele de concesiune, închiriere, dare în administrare sau în folosință care se referă la perioade mai mici
de o lună.
De asemenea, se prevede că documentele translative ale dreptului de proprietate asupra mijloacelor
de transport încheiate anterior datei de 31 ianuarie 2016 se utilizează și după această dată în relația cu au­
toritățile/instituțiile/serviciile publice centrale sau locale, după caz.

Sursa: Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 378 din 17 martie 2016 pentru modificarea şi comple­
tarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind
acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, aprobată
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 219/24.03.2016

Potrivit acestui act normativ, obligaţiile de plată accesorii care pot face obiectul anulării la plată sunt
cele afe­rente obligaţiilor de plată principale cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții
fiscale şi comunicate în perioada 1-21 octombrie 2015. Actul normativ detaliază condiţiile pentru acordarea
anu­lă­rii la plată.
Toto­dată, este stipulat faptul că organul fiscal emite o înștiințare de respingere a notificării ori de câte
ori constată că respectivul contribuabil nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de preve­
derile art. 1-4 din OUG nr. 44/2015.
În cazul obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă, cererea de anulare a accesoriilor
trebuie depusă după stingerea obligaţiilor fis­cale principale şi a unei cote de 45,8% din dobânzi, dar nu mai
târziu de 90 de zile de la comunicarea deci­ziei de impunere.

Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.099 din 29 martie 2016
privind legitimațiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efec­tu­
ează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Co­dul de
procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial nr. 239/31.03.2016

Ordinul are în vedere aplicarea prevederilor art. 223 din Codul de procedură fiscală, potrivit căruia
executarea silită se face de către organul de executare silită competent prin intermediul executorilor fiscali.
Aceştia trebuie să dețină o legitimație de serviciu pe care să o prezinte în exercitarea activităţii. Executorul
fiscal este împuternicit în faţa debitorului şi a terților prin legitimația de executor fiscal şi delegație emisă de
organul de executare silită.
În scopul efectuării executării silite, executorii fiscali pot:
l să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta îşi
păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum şi să ana­
lizeze evidenţa contabilă a debitorului în scopul identificării terților care datorează sau deţin în păstrare
ve­nituri ori bunuri ale debitorului;
l să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum
şi să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile;
l să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în deter­
minarea bunurilor proprietate a debitorului;
l să aplice sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal;
l să constate contravenții şi să aplice sancţiuni potrivit legii.
Accesul executorului fiscal în locuință, în incinta de afaceri sau în orice altă încăpere a debitorului,
per­­soană fizică sau juridică, se poate efectua între orele 6,00 şi 20,00, în orice zi lucrătoare. Executarea în­
ce­pută poate continua în aceeaşi zi sau în zilele următoare. În cazuri temeinic justificate de pericolul înstrăi­
nării unor bunuri, accesul în încăperile debitorului poate avea loc şi la alte ore decât cele menţionate, precum
şi în zilele nelucrătoare, în baza autorizației instanței judecătorești.

68 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.106 din 29 martie 2016
pentru modificarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fis­cală nr. 3.770/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 239/31.03.2016

Prin acest act normativ se prelungeşte termenul până la care instituţiile de credit pot transmite rulajele
şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile
de­rulate prin respectivele conturi în formatul şi modalitățile existente la data intrării în vigoare a ordinului
(de la 31 martie la 30 iunie 2016).

Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.105 din 29 martie 2016
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015
privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înre­
gis­trate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind
livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA,
publicat în Monitorul Oficial nr. 242/01.04.2016

Prin acest ordin se aprobă modelul şi conţinutul formularului 394, care se va folosi pentru declararea
opera­ţiunilor efectuate pe teritoriul naţional începând cu luna iulie 2016. Practic, raportarea în noul format
se aplică pentru livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional din a doua perioadă a anului
2016 şi va intra în vigoare la data de 1 iulie 2016.
Contribuabilii vor depune noul formular 394 astfel:
l cei care au ca perioadă fiscală luna, începând cu declaraţia aferentă lunii iulie (se depune până la
25 august);
l cei care au ca perioadă fiscală trimestrul, începând cu declaraţia aferentă trimestrului III 2016 (se
depune până la 25 octombrie).
Au fost introduse modalități specifice de declarare a operaţiunilor pentru care se aplică regimurile spe­
ciale de TVA (bunuri second-hand, agenții de turism, opere de artă).
Totodată, a fost stabilită o limită de declarare individuală a facturilor de livrare către persoane fizice.
Astfel, facturile cu valoarea mai mică sau egală cu 10.000 lei se vor declara în mod global (se vor completa
numărul total al facturilor emise, valoarea totală a bazei impozabile şi TVA aferentă). Totuşi, începând cu
data de 1 ianuarie 2017 vor fi cuprinse în lista de detaliu toate facturile emise către per­soane fizice, indiferent
de valoarea acestora.

Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.110 din 31 martie 2016
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr. 3.622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea
im­pozitului pe venit şi a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice, publicat în Monitorul Ofi­
cial nr. 257/06.04.2016

Prin acest act normativ se introduc două noi formulare pentru administrarea impozitului pe venit la
per­soanele fizice:
l 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice” şi „Anexă la Decizia de impu­
nere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”;
l 257 „Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”.
Ordinul stabileşte modelul şi conţinutul noilor formulare, care se utilizează pentru impunerile din ofi­
ciu efectuate de organul fiscal central competent începând cu anul 2016.

Florin DOBRE, asist. univ. dr.


Biroul Fiscalitate CECCAR
Secretar general IFA România
Radu CIOBANU, asist. univ. dr.
Biroul Fiscalitate CECCAR

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 69


Biblioteca de specialitate Lucrări publicate de Editura CECCAR
1. Maria Berheci – Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analize, studii
de caz, 2010 – 30 lei
2. Dorina Budugan, Iuliana Georgescu, Ioan Berheci, Leontina Beţianu – Contabi­litate de
gestiune, 2007 – 45 lei
3. Ion Florea, Ionela-Corina Chersan, Radu Florea – Controlul economic, financiar şi gestionar,
ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, 2011 – 30 lei
4. Maria Mădălina Gîrbină, Ştefan Bunea – Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea
IAS (revizuite) – IFRS, volumul 1, ediţia a IV-a, revizuită, Colecţia Standarde Internaţionale
de Contabilitate, 2009 – 35 lei
5. Raluca Gina Guşe – Valoare, preţ, cost şi evaluare în contabilitate, Colecţia Conta­bilitate,
2011 – 35 lei
6. Camelia Iuliana Lungu – Teorie şi practici contabile privind întocmirea şi prezentarea
situaţiilor financiare, 2007 – 15 lei
7. Cristian Marinescu – Principalele sancţiuni prevăzute în legislaţia financiar-fiscală, 2010 –
20 lei
8. Ioan Moroşan – Contabilitate financiară şi de gestiune. Studii de caz şi sinteze de regle­mentări,
ediţia a II-a, revizuită şi actualizată, Colecţia Contabilitate, 2013 – 50 lei
9. Silvia Petrescu – Analiză şi diagnostic financiar-contabil. Ghid teoretico-aplicativ, ediţia
a III-a, revi­zuită şi actualizată, 2010 – 35 lei
10. Cristian Rapcencu – Ghidul practic complet privind sistemul „TVA la încasare”, 2013 – 20 lei
11. Cristian Rapcencu – Contabilitatea şi fiscalitatea imobilizărilor corporale. De la A la Z. Speţe practice şi
exemple rezolvate, 2012 – 25 lei
12. Mihai Ristea, Corina Graziella Dumitru – Libertate şi conformitate în standardele şi regle­men­tările contabile,
Colecţia Conta­bilitate, 2012 – 50 lei
13. Alexandru Tamba – Contabilitatea instituţiilor de credit, a instituţiilor financiare nebancare şi a Fondului
de ga­­ran­tare a depozitelor în sistemul bancar, Colecţia Conta­bilitate, 2010 – 18 lei
14. Marin Toma – Abecedarul financiar-contabil al întreprinzătorului. Suport de curs, 2012 – 12 lei
15. Marin Toma – Iniţiere în auditul situaţiilor financiare ale unei entităţi, ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită,
2012 – 35 lei
16. Marin Toma – Drumuri prin memoria profesiei contabile, 2011 – 45 lei
17. Marin Toma – Iniţiere în evaluarea întreprinderilor, ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită, 2011 – 35 lei
18. Marin Toma, Jacques Potdevin – Elemente de doctrină şi deontologie a profesiei contabile, Colecţia Doctrină –
Deon­­tologie, 2008 – 50 lei

19. CECCAR – Standardul profesional nr. 22: Misiunea de examinare a contabilităţii, întocmirea, semnarea şi
prezentarea situa­ţiilor financiare. Ghid de aplicare, ediţia a IV-a, revizuită şi actualizată, Colecţia Standarde
Profesionale, 2011 – 25 lei
20. CECCAR – Standardul profesional nr. 23: Activitatea de cenzor în societăţile comerciale, ediţia a III-a, revizuită
şi adăugită, Colecţia Standarde Pro­fe­­sio­nale, 2008 – 20 lei

70 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


21. CECCAR – Standardul profesional nr. 24: Misiunile de audit financiar şi Cadrul conceptual privind misiunile
stan­dardizate ale expertului contabil, Colecţia Standarde Profe­­sio­nale, 2007 – 23 lei
22. CECCAR – Standardul profesional nr. 34: Serviciile fiscale. Ghid de aplicare, Colecţia Standarde Profe­sionale,
2010 – 10 lei
23. CECCAR – Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile. Ghid de aplicare, ediţia a VI-a, revizuită şi
actualizată, Colecţia Standarde Profesionale, 2014 – 25 lei
24. CECCAR – Standardul profesional nr. 36: Misiunile de audit intern realizate de experţii contabili. Ghid de
aplicare, Colecţia Standarde Profe­­sio­nale, 2007 – 15 lei
25. CECCAR – Standardul profesional nr. 37: Misiunea de evaluare a întreprinderii. Ghid de aplicare, Colecţia
Standarde Profe­­sio­nale, 2011 – 25 lei
26. CECCAR – Standardul profesional nr. 39: Misiunea de consultanţă pentru crearea întreprinderilor, Colecţia
Standarde Profesionale, 2006 – 16 lei
27. CECCAR – Standardul nr. 40: Controlul calităţii şi managementul relaţiilor cu clienţii unei firme membre
CECCAR şi Ghid de aplicare, Colecţia Stan­darde de Calitate, 2011 – 25 lei

28. CECCAR – Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert
contabil şi de contabil autorizat, ediţia a III-a, revizuită, Colecţia Ghidul Exper­tului Contabil, 2015 – 65 lei
29. CECCAR – Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de
expert contabil şi de contabil autorizat, ediţia a IV-a, revizuită, Colecţia Ghidul Exper­tului Contabil, 2015 –
75 lei
30. CECCAR – Ghid practic de aplicare a Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale
şi situaţiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, 2015 – 80 lei
31. CECCAR – Ghid de ţinere a contabilităţii şi de elaborare a situaţiilor financiare individuale în conformitate
cu IFRS-urile la societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată, volumul I, Colecţia Ghiduri Profesionale, 2013 – 30 lei
32. CECCAR – Audit. Suport de curs pentru examenul de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil,
ediţia a II-a, Colecţia Pregătirea Stagiarilor, 2012 – 16 lei
33. CECCAR – Ghid de aplicare a reglementărilor contabile naţionale în domeniul agriculturii, Colecţia Ghiduri
Profe­sionale, 2012 – 30 lei
34. CECCAR – Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă. Suport de curs standard pentru Programul Naţional
de Dezvoltare Profesională Continuă, Colecţia Dezvoltare Profesională Continuă, 2012 – 20 lei
35. CECCAR – Cartea auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile, ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită,
Colecţia Calitatea Serviciilor Contabile, 2012 – 20 lei
36. CECCAR – Ghidul experţilor contabili şi al contabililor autorizaţi în activitatea de prevenire şi combatere a
spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită, Colecţia Doctrină –
Deon­­tologie, 2012 – 20 lei
37. CECCAR – Ghid privind accesarea, contabilitatea, fiscalitatea, auditul şi managementul proiectelor cu finanţare
europeană, Colecţia Ghiduri Profesionale, 2011 – 30 lei
38. CECCAR – Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a V-a, revizuită şi adăugită, Colecţia Doctrină –
Deon­­tologie, 2011 – 25 lei
39. CECCAR – Contabilitate şi control de gestiune. Suport de curs standard pentru cursurile desfăşurate în cadrul
Pro­gramului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, Colecţia Dezvoltare Profesională Continuă,
2010 – 20 lei

aprilie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 71


40. CECCAR – Managementul pieţelor de capital. Suport de curs standard pentru Programul Naţional de Dezvoltare
Pro­fesională Continuă, Colecţia Dezvoltare Profesională Continuă, 2010 – 20 lei
41. CECCAR – Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. Culegere de acte normative şi reglementări
ale profesiei contabile elaborate de CECCAR în perioada 1994-2009, ediţia a V-a, revizuită şi adăugită, Colecţia
Doctrină – Deon­­tologie, 2009 – 40 lei

42. CECCAR – Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2015.
Cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar nu cuprinde standardele pe
care acestea le înlocuiesc, Partea A şi Partea B, 2015 – 220 lei
43. CECCAR – Manualul de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013, vol. I şi II, 2014 –
120 lei
44. CECCAR – Ghidul de utilizare a ISA-urilor în auditarea întreprinderilor mici şi mijlocii, ediţia 3, 2012 – 30 lei
45. CECCAR – Standardul Internaţional de Raportare Financiară pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (IFRS pentru
IMM-uri) 2009; Bază pentru concluzii la IFRS pentru IMM-uri; Situaţii financiare ilustrative. Lista pentru
prezentarea şi descrierea informaţiilor privind IFRS pentru IMM-uri (trei broşuri), 2010 – 50 lei

În afara titlurilor prezentate în listă, CECCAR publică revista lunară


CONTABILITATEA, EXPERTIZA ŞI AUDITUL AFACERILOR,
la care se pot face abonamente.
Pentru comenzi, adresaţi-vă la CECCAR, sediul central – Bucureşti,
telefon: 021 330 88 69 / 70 / 71, fax: 021 330 88 88,
e-mail: edituraceccar@yahoo.com, sau la filialele teritoriale ale Corpului.

72 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor aprilie 2016


15 şi 18 aprilie 2016

Elevii unui liceu din Turcia, în vizită de studiu la filiala CECCAR București
În data de 15 aprilie a.c., un grup de elevi
turci, beneficiari ai programului Erasmus+,
European Accounting System and Private
Pension, aflați în România pentru schimb
de experiență cu elevii Colegiului Economic
„Costin C. Kirițescu” din Capitală, au fost
oaspeții filialei CECCAR București.
Împreună cu delegația care îi însoțește,
formată din directorul și alte două cadre
didactice ale liceului turc, elevii au primit
informații despre CECCAR, despre istoria
de 95 de ani a organismului profesional și
renumele de care se bucură acesta la nivel
internațional. Elevilor li s-a alăturat și primul
președinte al filialei CECCAR București,
Ali Eden.
Şi pentru că istoria se reflectă cel mai bine în imagini din vremurile pe care dorim să le evocăm, directorul
executiv al filialei, ec. Elena Boban, împreună cu președintele, lect. univ. dr. Florentin Caloian, le-au prezentat
elevilor un film cu istoria organismului profesional de la înființare, din 1921, și până în zilele noastre. Aceştia
au putut vedea astfel progresul profesiei de-a lungul timpului, mărturie stând și obiectele expuse la Muzeul
Profesiei Contabile, pe care l-au vizitat în aceeași zi. Conducerea filialei le-a arătat documente şi instrumente
de lucru specifice contabilității, mărturii scrise ale momentelor-cheie din existența Corpului, de la primele
atestări ale activităților contabile din România până la ample lucrări din prezent.
Pentru a le prezenta o bucățică din bogata
istorie a României și din frumusețile
Bucureștiului, conducerea filialei a însoţit
grupul de elevi turci la Biserica Dobroteasa,
care are o istorie ce poate trezi interesul
cercetătorului, dar şi al oricărui privitor
iubitor de trecut.

De asemenea, vicepreședintele filialei


CECCAR București, Alexandru Paru,
împreună cu președintele și directorul
executiv ai filialei au fost prezenți în data
de 18 aprilie la Colegiul Economic „Costin
C. Kirițescu”. Vicepreședintele le-a vorbit
elevilor turci despre avantajele care decurg
din optarea pentru profesia contabilă și
despre nevoia permanentă de profesioniști contabili care să ofere servicii de calitate. Aceștia au beneficiat
de sfaturi în alegerea locului de muncă și au aflat că peste o sută de meserii sunt din domeniul economic,
conform clasificării ocupațiilor.
Elevii au primit cu interes toate informațiile prezentate în cele două zile, exprimându-și
dorința de a urma o carieră în domeniul economic, aceasta dovedind încă o dată eficiența
acțiunilor întreprinse de filială pentru orientarea tinerilor în alegerea carierei.
CECCAR –
BUSINESS MAGAZINE
www.ceccarbusinessmagazine.ro
Fundaţia
„CECCAR – Centrul de excelenţă
în business şi economie”

2016 –
95 de ani
de existenţă
a CECCAR

În pregătirea
Conectarea
celui de-al
la era
XXI-lea
digitală
Congres

Revista
Agenda
presei
CECCAR
economice

Curier
legislativ

Alături de noi descoperiţi excelenţa în business!

S-ar putea să vă placă și