Sunteți pe pagina 1din 76

Revista Revistã acreditatã CNCSIS – categoria C

CONTABILITATEA,
EXPERTIZA ªI AUDITUL AFACERILOR
ISSN 1454 – 9263 Comunicări către
profesioniştii contabili
Editor: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România (CECCAR) þ Editorul aşteaptă de la cititori articole,
Bucureşti, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, opinii şi propuneri privind orice
cod poştal 040296; OP 53, CP 199 problemă de contabilitate, fiscalitate,
Telefon: 021 330 88 69 / 70 / 71; Fax: 021 330 88 88 audit financiar, evaluare, pieţe
ceccar@ceccaro.ro  www.ceccar.ro
de capital, expertize contabile, divizări,
Redactor-şef: fuziuni, lichidări şi alte domenii
Paul Marinescu adiacente.
Colegiul de redacţie:
þ Rugăm autorii să ne trimită articolele
Prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova – Preşedinte CECCAR
pe adresa de e-mail a redacţiei.
Prof. univ. dr. Jacques Richard – Université Paris-Dauphine, Franţa
Prof. univ. dr. David Alexander – University of Birmingham, Marea þ Volumul ideal al unui articol este
Britanie de aproximativ şapte/nouă pagini.
Prof. univ. dr. Andrei Filip – ESSEC Business School, Paris, Franţa
Prof. univ. dr. Elena Barbu – IAE Grenoble, Franţa þ Autorii trebuie ca, alături de semnătură,
Prof. univ. dr. Donna Street – University of Dayton, SUA la subsolul articolului să îşi precizeze
adresa, numărul de telefon, locul
Prof. univ. dr. Marioara Avram – Universitatea din Craiova
de muncă şi calitatea, precum şi codul
Prof. univ. dr. Dorin Cosma – Universitatea de Vest din Timişoara
numeric personal.
Prof. univ. dr. Liliana Feleagă – ASE Bucureşti
Prof. univ. dr. Adriana Tiron Tudor – Universitatea „Babeş-Bolyai”, þ Editorul nu publică articole nesemnate
Cluj-Napoca şi nu returnează materialele
Conf. univ. dr. Răzvan Mustaţă – Universitatea „Babeş-Bolyai”, nepublicate.
Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Costel Istrate – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi þ Opiniile exprimate în articolele
Prof. univ. dr. Stefano Azzali – Università Degli Studi di Parma, Italia publicate în revistă, ca şi
responsabilitatea ştiinţifică şi juridică
Prof. univ. dr. Paolo Andrei – Università Degli Studi di Parma, Italia
privind conţinutul acestora le aparţin
Prof. univ. dr. Dorel Mateş – Universitatea de Vest din Timişoara
în exclusivitate autorilor.
Ec. Daniela Vulcan-Văduva – Director general CECCAR
Prof. univ. dr. Nadia Albu – ASE Bucureşti þ Menţionăm că editorul nu este
Conf. univ. dr. Maria Mădălina Gîrbină – ASE Bucureşti răspunzător pentru nicio pierdere
Conf. univ. dr. Adriana Florina Popa – ASE Bucureşti cauzată vreunei persoane fizice sau
Prof. univ. dr. Marin Toma – Preşedinte CECCAR juridice care acţionează sau se abţine
de la acţiuni ca urmare a consultării
Secretar general de redacţie: Valeria Marinescu articolelor apărute în această revistă.
Redacţia: Bucureşti, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4
þ Toate drepturile acestei ediţii sunt
Telefon: 021 330 88 69 / 70 / 71; Fax: 021 330 88 88
rezervate CECCAR. Nu este permisă
edituraceccar@yahoo.com  www.ceccar.ro
reproducerea integrală sau parţială
Tipar: SC Global Production SRL a artico­lelor publicate în revista
CONTABILITATEA, EXPERTIZA
Acest produs a fost realizat în unitatea protejată SC Global
ŞI AUDITUL AFACERILOR fără
Production SRL, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia
consimţământul scris al editorului.
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Costul unui abonament la revista Contravaloarea abonamentelor se achită fie direct la casieria CECCAR
CONTABILITATEA, EXPERTIZA ŞI AUDITUL – sediul central, fie cu ordin de plată sau mandat poştal, în contul
AFACERILOR pentru anul 2016 este: CECCAR: RO91 RZBR 0000 0600 0061 5384, Raiffeisen Bank – Agenţia
Brătianu.
 anual ---------------------------------------- 180 lei
Copia după documentul de plată îm­preu­nă cu nu­mele dvs. şi adresa
 semestrial ------------------------------------ 90 lei
unde doriţi să primiţi revista expediaţi-le prin fax, la 021 330 88 88,
 trimestrial ------------------------------------ 45 lei sau prin e-mail, la adresa edituraceccar@yahoo.com.
04 DIN ACTIVITATEA CONTABILITATE
CECCAR DE GESTIUNE

40 Particularități ale gestiunii


hoteliere și planul de
06 CECCAR – 95 DE ANI marketing al serviciilor şi
DE ISTORIE produselor turistice – Ustinia
Răchită, Alexandru Mîzgă
SUMAR
PROFESIA
CONTABILĂ BĂNCI
11 Consideraţii privind Fluxurile Trezoreriei Statului
46
importanţa mixului cu Banca Naţională a
de marketing în profesia României – Dorin Cosma,
contabilă – Greti Daniela Constantin Cătălin Găletuşe,
Ţogoe, Marioara Avram, Sinel Alexandru Gâlceavă
Antonela Ursachi

SPĂLAREA
STUDII ŞI BANILOR
CERCETĂRI
52 Măsuri de prevenire și
17 Percepţia profesioniştilor combatere a spălării banilor
contabili asupra demersului și finanţării terorismului –
privind elaborarea şi Claudia Florea, Cornelia
fundamentarea politicilor Mariana Oprea
contabile (I) – Lucian
Cernuşca

FISCALITATE

PRACTICĂ 59 PFA sau microîntreprindere


CONTABILĂ în anul 2016? – Florin Dobre,
Radu Ciobanu
27 Lucrările contabile
preliminare întocmirii
situaţiilor financiare
anuale (I) – Ioan Moroşan 63 LEGISLAŢIE
COMENTATĂ

ANALIZĂ
ECONOMICO-FINANCIARĂ 70 BIBLIOTECA
DE SPECIALITATE
33 Analiza dinamicii rezultatelor
exerciţiului financiar pe baza
contului de profit şi pierdere –
Nicolae Mihăilescu, Ustinia
Răchită
04 FROM CECCAR’S MANAGEMENT
CONTENTS ACTIVITY

40
ACCOUNTING

Particular Features of Hotel


Management and the
06 CECCAR – 95 YEARS Marketing Plan for Touristic
OF HISTORY Services and Products –
Ustinia Răchită, Alexandru
Mîzgă
THE ACCOUNTING
PROFESSION

11 Considerations Regarding the BANKS


Importance of the Marketing 46 The Flows Between the State
Mix for the Accounting Treasury and the National
Profession – Greti Daniela Bank of Romania – Dorin
Ţogoe, Marioara Avram, Cosma, Constantin Cătălin
Antonela Ursachi Găletuşe, Sinel Alexandru
Gâlceavă

STUDIES AND
RESEARCHES MONEY
LAUNDERING
17 The Professional Accountants’
View on Developing and 52 Measures for Preventing
Substantiating Accounting and Combating Money
Policies (I) – Lucian Cernuşca Laundering and Terrorist
Financing – Claudia Florea,
Cornelia Mariana Oprea
ACCOUNTING
PRACTICE
TAXATION
27 Preliminary Accounting
Activities for Preparing Annual 59 Certified Natural Person or
Financial Statements (I) – Ioan Micro-Entity in 2016? – Florin
Moroşan Dobre, Radu Ciobanu

ECONOMIC AND 63 ANALYZED


FINANCIAL ANALYSIS LEGISLATION

33 An Analysis of the Dynamics


of the Financial Year’s Results
70 SPECIALIZED
Based on the Profit and Loss
LIBRARY
Account – Nicolae Mihăilescu,
Ustinia Răchită
04 DE L’ACTIVITE COMPTABILITE
SOMMAIRE DU CECCAR

40
DE GESTION

Particularités de la gestion
hôtelière et le plan de
06 CECCAR – 95 ANNÉES
marketing pour les services
D’HISTOIRE
et les produits touristiques –
Ustinia Răchită, Alexandru
Mîzgă
LA PROFESSION
COMPTABLE

11 Considérations concernant BANQUES


l’importance du mélange du
marketing dans la profession 46 Les flux entre la Trésorerie de
comptable – Greti Daniela l’Etat et la Banque Nationale
Ţogoe, Marioara Avram, de Roumanie – Dorin Cosma,
Antonela Ursachi Constantin Cătălin Găletuşe,
Sinel Alexandru Gâlceavă

ETUDES ET
RECHERCHES BLANCHIMENT
D’ARGENT
17 L’avis des professionnels
comptables sur le 52 Mesures pour prévenir et
développement et le combattre le blanchiment
référencement des politiques d’argent et le financement du
comptables (I) – Lucian terrorisme – Claudia Florea,
Cernuşca Cornelia Mariana Oprea

PRATIQUE FISCALITE
COMPTABLE
59 Personne physique autorisée
27 Des activités comptables ou micro-entreprise en
préliminaires pour la 2016 ? – Florin Dobre, Radu
préparation des états Ciobanu
financiers annuels (I) –
Ioan Moroşan
63 COMMENTAIRE
SUR LA LEGISLATION
ANALYSE ECONOMIQUE
ET FINANCIERE
33 Analyse de la dynamique 70 BIBLIOTHEQUE
des résultats de l’exercice DE SPECIALITE
financier basée sur le compte
de pertes et profits – Nicolae
Mihăilescu, Ustinia Răchită
Din activitatea CECCAR
Forumul PMM al FEE
17 februarie 2016, Bruxelles

În data de 17 februarie 2016, Federația Experților Contabili Europeni a organizat la Bruxelles


Fo­ru­mul PMM, la care CECCAR a participat prin reprezentantul său.
Principalele subiecte dezbătute s-au concentrat pe pachetul de informaţii pentru PMM-uri privind
tre­cerea la tehnologia cloud, evoluţia în domeniul IMM/PMM și viitorul raportării de către IMM-uri.
Tot­­o­dată, au fost prezentate studii de caz privind progresele făcute la nivel naţional. Astfel, Federația
Nordică a expus nou­tățile privind standardul de audit pentru IMM-uri, iar Olanda a prezentat iniţiativa
profesiei pen­tru îmbunătățirea calităţii și independenței auditorilor (PIE).
În ultima parte a evenimentului au fost generate discuţii privind strategia FEE pentru IMM/PMM
în anul 2016. De asemenea, au fost organizate o serie de sesiuni paralele cu scopul de a examina mo­
dul în care contabilii pot ajuta IMM-urile să se dezvolte și au fost tratate teme privind înfiinţarea unei
companii, asigurarea finanţării acesteia, angajarea personalului, deschiderea ei și transferarea dreptului
de proprietate.

FILIALA CECCAR BUCUREŞTI

10 februarie 2016

Întâlnirea profesională cu tema


„Impozitul pe profit și impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor în contextul noului Cod fiscal”
În data de 10 februarie 2016, filiala București a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați
din România a găzduit întâlnirea profesională cu tema „Impozitul pe profit și impozitul pe veniturile micro­
întreprinderilor în contextul noului Cod fiscal”, moderată de lect. univ. dr. Florentin Caloian, președintele
filialei.
Având în vedere nevoia permanentă a membrilor de a fi informați în legătură cu noutățile legislative
apli­­cabile în activitatea curentă, dez­baterile au venit în sprijinul acestora, lămurind o serie de aspecte de o
impor­tanță deosebită în contextul economic actual referitoare la prevederile Codului fiscal în vigoare de la
1 ianuarie a.c. Profesionalismul lect. univ. dr. Florentin Caloian a condus la succesul întrunirii, membrii
ma­nifestându-și mulțumirea în legătură cu modalitatea de desfășurare a acesteia și cu pachetul informativ
cuprinzător expus pe parcursul celor aproximativ trei ore de discuții.

4 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


Pentru ca un număr cât mai mare de
membri ai Corpului să aibă acces la tematica
expusă, dezbaterea a fost transmi­să on­line
la mai multe filiale (Brăila, Brașov, Harghita,
Hunedoara şi Ialomița), membrii acestora
pre­zenți în sălile de curs urmărind cu deo­
se­bit interes discuțiile în timp real.
În cadrul întâlnirii au fost prezentate
atât aspecte cu privire la premisele care au
dus la modificarea Codului fiscal, la pro­ce­
sul de rescriere a acestuia, cât și modalitatea
apli­că­rii noilor reglementări. De asemenea,
au fost adu­se lă­mu­­riri privind impozitul pe
veniturile micro­­în­treprinderilor: contribua­
bilii care plă­tesc acest impozit, trecerea la
im­pozitul pe profit, cota de impozitare, baza de impozitare, termenele de declarare a mențiu­nilor, ieșirea din
sistem în cursul anului, declararea și plata impozitului pe veniturile microîntreprin­derilor.
Întâlnirea profesională s-a dovedit a fi foarte utilă membrilor, cei peste 150 de profe­sioniști contabili
pre­zenți în Amfiteatrul „Prof. univ. dr. Marin Toma” al filialei București arătându-se încântați și de folosirea
tehnologiei pentru transmiterea dezbaterilor la mai multe filiale teritoriale simultan, astfel încât un număr
cât mai mare de membri ai Corpului să poată beneficia de informațiile expuse de lect. univ. dr. Florentin
Caloian.
Întrunirea a fost prima de acest fel organizată de filiala București, la inițiativa conducerii CECCAR, pen­tru
viitor fiind avute în vedere mai multe astfel de întâlniri, care să permită ca informațiile să ajungă la cât mai
mulți membri cu ajutorul tehnologiei.
Îngrijindu-se permanent de informarea membrilor pentru ca aceștia să fie la curent cu noutățile legisla­
­tive în vederea desfășurării corecte a activității profesionale, filiala CECCAR București va continua organizarea
de întâlniri cu tematică actuală, de interes.

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 5


CECCAR – 95 de ani de istorie
Instituţii şi legi

În partea a doua a secolului al XIX-lea şi debutul secolului al XX-lea se pun bazele principalelor instituţii
financiare din România şi sunt elaborate legile de organizare şi funcţionare a acestora. Vom aminti în continuare
câteva repere care jalonează începuturile României moderne.

 MONITORUL OFICIAL
La data de 16 noiembrie 1832, „Sfatul administra­
tiv ex­tra­ordi­nar a luat în băgare de samă trebuinţa ce
este de a întocmi un buletin pă seama Statului, prin
care să se publi­cuiască toate cele din partea oblăduirei
aces­­tui Prin­ţipat, puneri la cale, măsuri...”.
Ca urmare a acestei iniţiative, pe 8/20 decem­brie
1832 apare la Bucureşti – sub redactarea lui Ion Heliade-
Rădulescu – primul periodic muntenesc oficial, inti­
tu­­lat Buletin. Gazeta adminis­trativă. Acesta era un săptămânal tipărit cu litere chirilice şi avea ini­ţial un tiraj de
numai 400 de exemplare, ajungând în anul 1853 la 4.000 de exemplare.
Un an mai târziu, în 1833, apare la Iaşi periodicul oficial al Moldovei, numit Buletinul. Foaie ofiţială.
După Unire, în anul 1860, cele două periodice oficiale se unesc într-unul singur, intitulat Principatele-Unite-
Monitorul.
În anul 1882 a fost construită clădirea Monitorului Oficial din faţa parcului Cişmigiu (astăzi este sediul
Arhi­velor Statului).

 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE


În anul 1859, C.A. Rosetti, prim-starostele neguţătorilor Capita­
lei, spunea: „Comer­cianţii trebuie să se preocupe de înfiinţarea unui
sistem cameral, cu ac­ţiu­ne independentă şi o autoritate recunoscută
spre a putea apăra cu mai multă efica­citate interesele vitale ale tu­tu­
ror ramurilor de industrie”.
Dând curs acestei iniţiative, în anul 1864 se înfiinţează Ca­merele
de Comerţ, printr-un Decret emis de Domnitorul Alexandru Ioan
Cuza.
Pe 28 ianuarie 1868 a fost înfiinţată cea dintâi Cameră de Co­
merţ şi Industrie pe teritoriul de atunci al României, cea din Bucureşti.
Miron S. Vlasto a fost ales pri­mul preşedin­te, pentru perioada 1868-1871.
6 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016
La data de 23 mai 1911 a fost inaugurat, în pre­zen­
ţa Rege­lui Ca­rol I, a reprezentanţilor Casei Regale a
României şi a mem­brilor Guvernului, Palatul Camerei
de Comerţ şi Indus­trie din Bucureşti. Clădirea, opera
arhitectului român Ştefan Burcuş, era situată la inter­
secţia străzilor Doamnei cu Ion Ghica. Aici va funcţiona
Came­ra de Comerţ până în anul 1953, când destinaţia
clădirii va fi schimbată în Biblio­teca Centrală de Stat.
În anul 1923, Regele Carol I a adoptat o lege prin care
a stabilit că tre­­buie să existe câte o Cameră de Comerţ
în fie­­care judeţ din România. Toate Camerele de Comerţ jude­ţene au format Uniunea Camerelor de Comerţ.

 CURTEA DE CONTURI
Curtea de Conturi a fost înfiinţată, după modelul francez, prin Legea din 24 ianuarie 1864, publica­tă în
Mo­nitorul Oficial nr. 18 din 24 ianuarie 1864, sub denu­mirea de Înalta Curte de Conturi, pentru toată România.
Potrivit art. 15 din lege, „Curtea este însăr­ci­nată cu
cer­cetarea şi hotărârea socotelilor atingă­toare de ve­
ni­turile tezaurului, casieriilor generale din judeţe, ale
regiilor şi ale administraţiilor contribu­ţiilor indirecte,
precum şi cu încheierea societăţilor atingătoare de
cheltuieli făcute de către toţi agenţii comptabili”.
La data de 16 mai 1930, preşedinte al Înaltei
Curţi de Conturi este ales George Alesseanu, pro­fesor
de contabilitate la Academia de Înalte Studii Comer­
­ciale şi membru marcant al Cor­pu­­lui de Contabili
Autorizaţi şi Experţi Contabili din România, în calitatea sa de preşedinte al Secţiei Ilfov.

 CASA DE ECONOMII ŞI CONSEMNAŢIUNI


În domeniul caselor de economii, primul proiect îi aparţine lui Costache Bălcescu şi a fost publicat în anul
1845. Acesta cuprindea „statutele casei de păstrare şi împrumutare” şi urma să se fondeze prin „sloboda sub­
scripţie particulară în oraşul Bucureşti”, fiind însoţit
de o expunere de motive.
În anul 1864, ministrul ad-interim de finanţe,
Nicolae Rosetti-Bălănescu, realizează un proiect de lege
pentru con­stituirea unei Case de Depozite şi Consigna­
ţii, pe care Domni­torul Alexandru Ioan Cuza îl apro­bă,
la data de 24 noiembrie 1864, şi astfel ia naştere Casa
de Depuneri şi Consemnaţiuni (CDC).
Pentru atragerea micilor depuneri ale popula­ţiei
din mediul urban şi din cel rural a fost înfiinţată Casa
de Eco­­nomie, ca o anexă a CDC.
februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 7
Un moment important în istoria băncii este cel din anul 1948, când CEC a renunţat la statutul de bancă
cen­trală şi a redevenit singura bancă de economii şi unica insti­tuţie de credit cu atribuţii legate de atra­gerea
dis­ponibilităţilor băneşti ale populaţiei.
La început, CEC a funcţionat în diverse imobile. În anul 1875 s-a început construirea unui sediu propriu,
pe locul în care se găsea atunci biserica Sfântul Ioan cel Mare, care a fost demolată pentru a face loc primei con­
strucţii.
Pe 8 iunie 1897 încep lucrările la actualul sediu al CEC. Palatul, construit după planurile arhitectului fran­
cez Paul Gottereau, a fost dat în folosinţă în anul 1900.

 MINISTERUL DE FINANŢE
În anul 1865 apare prima Lege a contabilităţii pu­blice, care reglementa modul de elaborare, adoptare şi
executare a bugetului de stat şi prin care contabilita­tea publică s-a extins şi în celelalte domenii ale admi­nis­tra­
ţiei publice.
În anul 1871 apare Legea pentru contribuţii di­recte, care reprezintă, în domeniile contabilităţii pu­bli­ce şi
admi­­nistraţiei fiscale, paşi importanţi făcuţi înainte în vederea constatării şi perceperii impozitelor.
În anul 1882 se introduce carnetul de contribuabil şi apa­re Legea de organizare a Ministerului de Finanţe.
La data de 6 martie 1897 este votată Legea pentru orga­nizarea administraţiei financiare a statului, în baza
căreia iau fiinţă administraţiile financiare.
În anul 1929 apare noua Lege a contabilităţii publice, care, prin strădania membrilor Corpului contabililor,
sti­pula obli­gativitatea „introducerii contabilităţii în partidă dublă în administraţia de stat”, la toate nivelurile.
La data de 25 decembrie 1929 se adoptă Legea
pen­tru repri­marea evaziunii fiscale la contribuţiile di­
rec­te, act normativ care ajută la accelerarea proce­sului
de pu­nere în aplicare a prevederilor Legii contabi­lităţii
publice.
Ministerul de Finanţe funcţiona în anul 1909 în
Palatul Romanit de pe Calea Victoriei, actualmente
Mu­zeul Colecţiilor de Artă. Construcţia palatului a fost
în­cepută în anul 1820 de boierul Costache Faca, fiind
termi­nată de noul pro­prietar, vistiernicul Romanit. În
anul 1836, palatul a fost vândut statului, apoi a suferit modificări succesive şi i s-au adăugat noi corpuri.

 MONETĂRIA STATULUI
Pe 22 aprilie 1867 se promulgă Legea monetară a
Ro­mâ­niei, care stabileşte moneda naţională – leul.
La data de 24 februarie 1870, în prezenţa Domnito­
rului Carol I, a prim-ministrului Alexandru Golescu şi a
ministru­lui de fi­nan­­ţe Ion C. Brătianu, se inaugurează –
într-un sediu special amena­jat pe Şoseaua Kiseleff – Mo­­
netăria Statului.
8 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016
În 1870 încep să se bată la Monetăria Statului pri­
mele monede, până la sfârşitul anului fabricându-se aici
5.000 de piese din aur de 20 de lei şi 400.000 de piese din
argint de 1 leu, cu efigia domnitorului pe avers. Mo­neda
de 1 leu din 1870 este prima monedă româ­nească pe care
apare imprimat „1 leu”.
Între anii 1890 şi 1935, moneda României se va fa­
brica în străi­nătate, la Bruxelles, Hamburg, Paris şi Londra, astfel încât acti­vitatea Monetăriei Statului de a bate
monedă a fost practic desfiinţată.
În anul 1935 se promulgă Legea nr. 391 din 22 fe­bruarie, care corectează şi completează sistemul monetar
existent în scopul armonizării şi adaptării lui la nece­sităţile de schimb ale pieţei.
Decretul regal nr. 392 din aceeaşi zi hotărăşte construcţia unui nou sediu pentru Monetăria Naţională, iar
pe 20 de­­cembrie 1935 se inaugurează noul local din Strada Fabrica de Chibrituri.
La data de 1 ianuarie 1936, Monetăria reîncepe fabricarea de monedă, iar o lună mai târziu este pusă în
circulaţie moneda de 250 de lei.

 BANCA NAŢIONALĂ
La data de 17/29 aprilie 1880, la iniţiativa Guvernului Ion C. Brătianu, a fost dată Legea pentru înfiinţarea
unei bănci de scont şi emisiune, denu­mită Banca Naţională a Româ­niei. Aceasta a luat naştere sub formă de
societate ano­nimă, cu participarea statului (1/3 din acţiuni fiind ale statului şi 2/3, ale deţinătorilor particu­lari),
având iniţial un ca­pital de 12.000.000 de lei şi privi­legiul exclusiv de a bate monedă.
Prima Adunare Ge­ne­rală a Acţionarilor Băncii Naţionale a avut loc în perioada 15-17 iu­­lie 1880, prilej cu
care a fost in­stalat cel dintâi gu­ver­nator, Ion I. Câmpineanu, şi au fost ale­şi primii di­rectori, printre care şi renu­
mitul pro­fesor Theodor Ştefănescu.
La data de 5 decembrie 1880, Consiliul de administra­ţie
al BNR a aprobat nu­mirea ca director a lui Eugeniu Carada,
una dintre per­sonalităţile re­­mar­cabile din cadrul Băn­cii
Na­­­ţionale.
În anul 1890 au fost finalizate lucrările la vechiul Palat
al Băncii Naţionale, clădire construită după planurile arhitec­
ţilor francezi Paul-Luis Albert Galleron şi Marie-Joseph Cassien
Bernard.
În anul 1940 au început lucrările de construcţie a noii clă­
diri a BNR, pe un teren situat în zona delimitată de străzile Lipscani, Doamnei, Smârdan şi Eugeniu Carada,
finali­zarea ei având loc abia la mijlocul anilor ’50.

 BURSA
La data de 1 iunie 1881 apare Legea burselor – compilată şi tradusă după legislaţia franceză –, cu referire
atât la bursele de valori, cât şi la cele de mărfuri.
Deschiderea Bursei din Bucureşti a avut loc la data de 1 de­cem­­brie 1882, în clădirea Camerei de Comerţ din
Bucureşti, iar peste o săptămână a apărut şi prima cotaţie, publicată în Mo­­nitorul Oficial. Bursa din Bucureşti
februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 9
a ocupat o poziţie însemnată în comerţul internaţional, fiind singura piaţă de importanţă internaţională pentru
negocieri bursiere din sud-estul Europei.
Totodată, în provincie funcţionau deja burse, la Iaşi, Galaţi şi Brăila, care publicau operaţiunile cu cereale
şi de schimb valutar.
Legea asupra burselor de comerţ, publicată în Moni­torul Oficial nr. 31 din 9 mai 1904, aduce modificări
pri­vind orga­nizarea aces­tora, la baza reformei fiind pus principiul libertăţii tran­zacţiilor în materie de bursă.
Începând cu anul 1911, activitatea Bursei se va desfăşura în noua clădire a Camerei de Comerţ, din Strada
Ion Ghica, până în anul 1949.

 REGISTRUL COMERŢULUI
La data de 10 iunie 1868 se pune pentru prima dată în România problema „intabulării firmelor comerciale”.
Prin amendarea Legii Camerei de Comerţ apare germenele Oficiului registrului comerţului. Articolul 3 din
lege prevedea că „nu se poate face nici un fel de înscriere la Tribunal fără ca negustorii să se fi prezentat la Ca­
mera de Comerţ şi Industrie din circumscripţia lor pentru a fi înscrişi în registrul Camerei”.
În anul 1884 este promulgată Legea înscrierii firmelor, care organizează în sens modern evidenţa societăţilor
comerciale.
În anul 1931, Registrul comerţului este organizat şi funcţionează pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie.
Noua Lege pentru înfiinţarea unui registru al comerţului, publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 3 aprilie,
prevedea ca la fiecare Cameră de Comerţ şi Industrie să se păstreze, de către un oficiu special şi sub controlul
unui judecător delegat, un registru al comerţului pentru înscrierea actelor a căror publicitate era cerută de lege.
În­matriculările şi menţiunile sunt publicate în Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie.

 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE


În anul 1864, prin strădania marelui om de stat C.A. Rosetti, apare Le­gea de
or­ga­nizare a învăţământului comer­cial de toate gradele, care pre­vedea şi înfiin­
ţarea şcolilor de comerţ.
La data de 6 aprilie 1913, Regele Carol I semnează De­cretul de înfiinţare, la
Bu­cureşti, a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, actuala Academie
de Studii Economice.
13 ani mai târ­ziu, în 1926, are loc inaugu­ra­rea Pa­latului Aca­de­miei de Înalte
Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti, situat în Piaţa Romană şi construit după pla­nurile arhi­tec­ţi­lor
Grigore Cerchez, Edmond van Saanen Algi şi Arghir Culina.
În această perioadă, rectorul Academiei era pro­­fesorul Ion
N. Angelescu (1924-1929).
Primul doctorat din cadrul ASE s-a desfăşurat în anul
1921, cu specia­lizarea Studii comerciale şi industriale.
Prima prelegere în noul Palat al Academiei a fost sus­
­ţinută de pro­fesorul Emil Brancovici în anul 1926 şi a avut
tema „Tehnica comercială a mărfurilor şi uzanţele co­mer­
ciale în decursul veacurilor”.
10 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016
Consideraţii privind importanţa

Profesia contabilă
mixului de marketing în profesia
contabilă
Greti Daniela ŢOGOE, drd.
Marioara AVRAM, prof. univ. dr.
Universitatea din Craiova
Antonela URSACHI, drd.

ABSTRACT

Considerations Regarding the Importance of the Marketing Mix


for the Accounting Profession

Specific marketing services for the accounting profession should comply with the re­
qui­rements of professional ethics, so as not to breach the provisions set by professional
bodies that regulate and define the rules of the game on a fierce competitive market,
and without affecting the image and reputation of the accounting profession. In marketing
accounting services, the result depends on the provider and the performances achieved. As
the competition grows and the quality increases, there is a need to increase both productivity
and the differentiation between accounting services.

Key terms: accounting profession, marketing mix, competition, advertising techniques

Ü Introducere a mărfurilor, investigarea ei permanentă urmând


să fundamenteze principalele decizii ale entităţilor,
Societatea contemporană este ca­rac­terizată
atât în domeniul producţiei, cât şi în cel al desfacerii.
prin­tr-o evoluţie extrem de dinamică, rit­mul fără
Profesioniștii contabili, ca actori importanți ai
pre­cedent al producţiei industriale, revoluția în do­
serviciilor de specialitate, nu puteau rămâne în afara
meniul tehnologiei, progresul mijloa­celor de comu­
acestui proces, motiv pentru care şi-au perfecționat
nicare şi al mijloacelor de culegere şi prelucrare a
în permanenţă activităţile, reușind să facă faţă cu
informaţiilor constituind principalele sale atribute.
succes concurenţei, prin promovarea marketingului
Schimbările, de importanţă deosebită, care au avut
serviciilor adaptat exigenţelor curente. În contextul
loc în ultimele decenii în domeniile ştiin­ţei şi tehnicii
actual, serviciile contabile nu mai înseamnă o sim­plă
au afectat toate ramurile vieții eco­no­mice, for­mele
prelucrare a unor documente financiare, ele trebuie
şi metodele conducerii aces­teia şi, în multe privințe,
să ofere soluţii în vederea îmbună­tă­țirii perfor­man­
viața socială şi pe cea cotidiană a oa­menilor.
ţei afacerilor clienţilor.
Optica şi vechile tehnici de cercetare a fenome­
ne­­lor de piaţă, subordonate nevoii de deplasare a
Ü Definiri şi caracteristici
pro­duselor pe piaţă, nu mai corespund condiţiilor
ale marketingului şi
create de dezvoltarea contemporană. Piaţa se impu­
mixului de marketing
ne tot mai mult ca element de referinţă pentru acti­
vi­tatea întreprinderilor, ca punct de plecare în orga­ Termenul marketing este greu traductibil în lim­
nizarea întregului proces de producţie şi circulație ba română, iar echivalențele verbale încercate, ca, de

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 11


pildă, cerce­tări comerciale sau studierea pieţei, nu de resursele interne şi de condiţiile pieţei, prin com­
sunt pe de­plin satisfăcătoare, din cauza definirii in­ binarea într-un tot unitar, coerent, sub forma unor
complete a unui domeniu întreg de activităţi care cu­ programe, a elementelor politicii de produs, de preţ,
prinde cer­ce­tarea, anticiparea, stimularea şi lărgirea de distribuţie şi de promovare.
cererii, in­clusiv crearea acesteia, cunoașterea pieţei, Profesorul Jerome McCarthy propune ca terme­
alege­rea metodelor şi canalelor de distribuţie, vân­ nul mix să apară ca o însumare a celor patru P: pro­
zarea efectivă, determinarea preţurilor în funcţie duct, price, place, promotion. Produsul şi promovarea
de calita­te, asigurarea serviciilor după vânzare şi sunt două variabile care pot fi controlate, în timp ce
ana­lizarea modului în care este satisfăcută cererea preţul poate fi propus de pro­fesionistul contabil, dar
cum­pără­torilor. în aceeaşi măsură poate fi impus din afară, de con­
Marketingul este un concept fundamental, o cu­renţă sau de organis­mele profesionale care ges­
optică economică recentă, un nou mod de a gândi, tio­nează serviciile spe­cifice profesiei contabile.
de a pune centrul de greutate pe obţinerea de bene­ Ordinea importanţei celor patru com­ponente
ficii de către întreprindere prin satisfacerea cerinţe­
ale mixului de marketing variază în func­ţie de condi­
lor con­sumatorilor, pe calea adaptării produselor,
ţiile concrete ale implementării mixu­lui şi de spe­ci­
servi­cii­lor, preţurilor, distribuţiei şi a unor activităţi
ficul strategiei în slujba căreia este pus. La sta­bili­rea
teo­re­tice şi practice programate şi organizate prin
mixului de marketing, o problemă însemnată o con­
folo­sirea unor metode şi tehnici științifice.
stituie optimizarea eforturilor de marketing.
Pentru fiecare agent economic se impun iniție­
Marketingul serviciilor necesită mai mult de­cât
rea unui șir de acţiuni practice şi antrenarea unor
eforturi în vederea desfășurării lor. Aceste acţiuni utilizarea celor patru P ai marketingului tradi­ţio­nal
nu trebuie privite izolat, ci într-un ansamblu coe­rent, şi constă în marketingul intern şi în cel interactiv.
pus în mișcare pe baza unor programe care să opti­ Marketingul intern presupune ca firma presta­
mi­zeze eforturile de marketing necesare pentru pro­ toa­re de servicii, în cazul nostru, de servicii contabile,
­movarea strategiei de piaţă şi a politicii de marketing să investească semnificativ în calitățile şi perfor­man­
în general. ţele angajaţilor, să pregătească şi să motiveze anga­
Antrenarea resurselor de care dispune entita­ jaţii care vin în contact cu clienţii şi să îi facă să lucre­
tea economică în combinări diferite astfel încât să ze ca o echipă al cărei scop esenţial este sa­tis­facerea
îi permită acesteia realizarea unui con­tact eficient clienţilor. Marketingul intern trebuie să preceadă
cu piaţa a condus la nașterea conceptului de mix de mar­ketingul extern (nu are sens să se facă reclamă
marketing. Mixtura (cu sensul de ames­tec, îmbina­ unui serviciu prezentându-l ca fiind exce­lent înain­
re, combinare) sugerată de acest concept privește te ca personalul să fie pregătit să ofere un astfel de
mo­dul în care sunt antre­nate resursele, inclusiv cele serviciu).
de imaginație, ale pro­fesio­niş­tilor contabili şi pro­ Marketingul interactiv exprimă faptul că modul
por­țiile/„dozajul” în care ele vor intra în efortul glo­ în care se percepe calitatea serviciilor contabile de­
bal al acestora pentru a se­ajunge la efectele dorite. pin­de de calitatea relaţiei prestator-beneficiar.
Deși existau concepții di­ferite în ceea ce privește gru­
parea instrumentelor utilizate de profesioniștii con­ Ü Marketingul în profesia contabilă
tabili în contactele lor cu piaţa, în prezent aproape
s-a ajuns la un consens în deli­mi­tarea conţinutului Contabilitatea este o componentă importantă
mixului, prin gruparea tuturor instrumentelor la a sistemului informaţional managerial datorită ro­
dis­poziția firmei în jurul a patru piloni ai activităţii lului său de a cuantifica, prelucra şi transmite infor­
de marketing, şi anume: produ­sul, preţul, distribuţia maţii financiare despre o entitate economică. A­ceste
(plasamentul) şi pro­mo­varea. Profesioniștii conta­ informaţii permit departamentului decizio­nal să op­
bili transmit pieţei un flux conti­nuu de informaţii, teze în mod rațional între consumurile alter­native
care preced sau însoțesc serviciile prestate, pregă­ ale resurselor disponibile în procesul desfășurării
tind întâlnirea cu vii­torii sau po­si­bilii consumatori. ac­tivităţilor de producţie şi comerciale.
Prin conceptul de mix de marketing se poate în­ În lucrarea Drumuri prin memoria profesiei
­­ţelege orientarea activităţii de marketing în func­ţie con­tabile1, profesorul Marin Toma spunea că „într-o

Marin Toma (2011), Drumuri prin memoria profesiei contabile, Editura CECCAR, Bucureşti, p. 155.
1

12 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


eco­­nomie bazată pe competiție şi randament (...), pe care nu sunt capabili să îl realizeze. Promi­siunile
pro­fesionistul contabil joacă în primul rând rolul de ne­onorate afectează percepţia beneficiarului cu pri­
catalizator între stat şi întreprindere, între stat şi ce­ vire la calitatea serviciului şi provoacă deza­mă­girea
tățeni, apoi de interlocutor şi colaborator al Gu­ver­ acestuia. Dacă serviciul primit îl depășește pe cel aș­
nului”. tep­tat, calitatea resimțită va fi superioară, iar benefi­
În domeniul contabilităţii, pro­movarea servi­ ciarul va fi dispus să reînnoiască sau să prelungească
ciilor trebuie să se realizeze în limitele deontologiei contractul de prestări servicii şi pentru pe­rioa­dele
pro­fesionale. Astfel, profesioniștii contabili trebuie viitoare. Măsurarea calităţii se poate rea­liza de către
să acționeze cu onestitate şi responsabilitate şi să firmele prestatoare de servicii contabile prin deter­
nu compromită prin activitatea lor profesia pe care mi­narea gradului de stabilitate a clien­telei. Capacita­
o practică. ­tea prestatorilor de servicii contabile de a-şi menţine
Prestatorii de servicii contabile, ca şi celelalte clienţii depinde de modul în care ei le ofe­ră bene­
companii care oferă servicii, se confruntă cu trei pro­ ficia­rilor valoare, obiectivul principal fiind „niciun
bleme de marketing: client pierdut”.
l gradul de diferenţiere în raport cu concu­ Productivitatea se poate îmbunătăți în mai mul­
renții; te moduri. Astfel, prestatorii de servicii cont­abile:
l calitatea serviciilor; l pot pregăti mai bine an­gajaţii existenți sau
l productivitatea. pot angaja alţii mai perfor­manți cu aceleași costuri;
Gradul de diferenţiere în raport cu concurenţii l pot spori volumul pres­taţiilor, fără a renunța
ridică probleme speciale din cauza intangibilității la calitate;
şi inseparabilității acestora. Variabilitatea serviciilor l pot informa­tiza prelucrarea datelor finan­
se concretizează ca urmare a unei oferte diferenția­ ciar-contabile folosind diverse echipamente IT.
te, dar şi datorită unor prestaţii şi imagini diferite. Ţinând cont de aceşti factori, companiile trebu­
Firmele furnizoare de servicii îşi pot deosebi pres­ ­ie să evite dezvoltarea exagerată a activităţii pe baza
tația în trei moduri: diminuării costurilor şi a reducerii calităţii servicii­
l prin personal; lor. Unele metode de creştere a productivităţii ajută
l prin mediul fizic; la standardizarea calităţii şi la mărirea satisfacției
l prin prestația propriu-zisă. cli­en­ţilor, în timp ce altele duc la o standardizare
Firma prestatoare poate crea un mediu mai plă­ exa­gerată, lipsindu-i pe beneficiari de servicii perso­
cut în locul în care se execută serviciul. nalizate. Pentru a se face cât mai bine cunoscute şi
Calitatea serviciilor este mai greu de definit şi a se menţine pe piaţă, firmele pres­tatoare de servicii
de exprimat în termeni cantitativi decât calitatea contabile acceptă reducerea productivită­ţii prin
pro­duselor. Studiile în domeniu arată că soluţia în diferențierea şi creşterea ca­li­tăţii serviciilor oferite.
pro­blema măsurării calităţii o constituie determina­ Serviciile specifice pro­fe­siei contabile nu mai repre­
rea modului în care o evaluează consumatorii. Pen­ zintă doar o prelucrare a documentelor conta­bile,
tru a observa un avantaj diferenţiat, firma trebuie ci sunt o soluție în vederea îm­bunătăţirii performan­
să de­pășească problemele legate de calitate. Pentru ţei afacerilor beneficiarilor.
a îm­­bunătăți calitatea, prestatorul de servicii tre­buie În ceea ce privește marketingul serviciilor con­
să identifice: ta­bile, Codul etic naţional al profesioniştilor conta­bili2
l principalii factori determinanți ai calităţii menționează, la Secțiunea 250, că „un profe­sionist
serviciului; contabil în practica publică nu trebuie să compromită
l așteptările beneficiarului; profesia atunci când promovează serviciile profe­sio­
l evaluarea serviciului de către beneficiar în nale. Profesionistul contabil în practica publică tre­
comparaţie cu așteptările sale. buie să fie onest şi loial şi nu trebuie: (a) să exagereze
Prestatorii de servicii contabile, persoane fizi­ calitatea serviciilor oferite, a calificărilor deţinute sau
ce sau juridice, orientați spre calitate trebuie să cu­ a experienţei câştigate; sau (b) să facă referiri com­
noască modul de gestionare a așteptărilor beneficia­ pro­miţătoare la comparaţii nefundamentate cu acti­
rilor. Ei nu trebuie să prezinte în ofertă un serviciu vitatea altora”.

CECCAR (2011), Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a V-a, Editura CECCAR, Bucureşti, p. 69.
2

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 13


Mixul de marketing reprezintă o combinare Toate aceste atribute aduc plusvaloare afacerii
a va­riabilelor de marketing în domeniul serviciilor beneficiarului prin serviciile oferite de profesioniș­
contabile ce conduc la succesu­l garantat al firmei. Per­ tii contabili, însă nu şi un ta­­­rif foarte scăzut. Practi­
sonalizarea şi adaptarea ser­viciilor oferite de pro­ carea unor preţuri mici nu poate conduce către o
fesioniștii contabili trebuie să corespundă nevoilor dezvoltare durabilă, ci doar la pătrunderea pentru o
şi dificultăților pe care le în­tâmpină beneficiarii în perioa­dă scurtă de timp pe piaţa serviciilor specifice
activitatea desfășurată, calitatea, creativitatea, ino­ profesiei conta­bile.
vaţia şi fiabilitatea repre­zentând deziderate în pro­ Distribuţia (plasamentul) serviciilor contabile
mo­varea serviciilor. se realizează prin canale scurte, prestatorul fiind în
În determinarea preţului pentru serviciile con­ contact permanent cu benefi­ciarul, ceea ce asigu­ră
tabile se ţine cont şi de câteva aspecte ce relevă per­ adaptarea la cerinţele acestuia, cu respecta­rea stan­
fecţionarea şi competenţa profesioniştilor con­ta­bili, dardelor profesionale şi a normelor de etică şi de­on­
precum: ­tologie profesională.
l certificări şi calificări specifice profesiei; Tehnicile de promovare în rândul publicului pot
l pregătire în domeniu; cuprinde o gamă largă de metode în vederea captării
l experienţă dobândită pe parcursul vieții; interesului beneficiarilor, aşa cum se poate observa
l dezvoltare profesională continuă. şi din figura următoare:

Publicarea Participarea Realizarea unui Identitatea Colaborarea cu


de cărţi, la emisiuni website centrat vizuală (cărţi alţi profesionişti
articole şi economice, pe descrierea de vizită, broşuri, în vederea
studii de conferinţe, companiei şi a materiale oferirii unei
specialitate seminare şi serviciilor oferite, promoţionale game complete
evenimente precum şi a etc.) de servicii
organizate de informaţiilor de calitate
organismele care să prezinte beneficiarilor
profesionale interes pentru
potenţialii clienţi

Tehnici de promovare a serviciilor specifice profesiei contabile


Sursa: Proiecţie proprie.

Marketingul poate fi orientat chiar în direcția În tabelul de mai jos sunt prezentate catego­
pieţelor alese de profesioniștii contabili. Spre exem­ rii­le de clienţi care pot beneficia de servicii specifi­
plu, aceştia pot crea o structură a bazei de clienţi în ce pro­fesiei contabile şi cele mai relevante servicii
funcţie de criterii bine stabilite. prestate.

Beneficiarii serviciilor profesiei contabile

Pieţe-ţintă Servicii prestate


ü Organizarea şi conducerea contabilităţii
ü Întocmirea şi certificarea situaţiilor financiare anuale
ü Audit statutar
Agenţi economici ü Audit intern
ü Consultanţă fiscală şi managerială
ü Expertize extrajudiciare
ü Cenzorat etc.

14 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


Pieţe-ţintă Servicii prestate
ü Organizarea şi conducerea contabilităţii publice
Instituţii publice ü Audit intern
ü Expertize extrajudiciare

ü Expertize contabile judiciare


Instanțe judecătorești ü Expertize fiscale judiciare
ü Expertize de evaluare judiciare

Sursa: Proiecţie proprie.

Ü Concluzii com­plexe şi de a găsi permanent noi căi de îmbună­


tățire a relaţiilor din interiorul organizației şi a celor
Implicarea şi angajamentul organismelor pro­
dintre aceas­ta şi mediul extern devin factorii-cheie
fesionale în demersul creativ pentru organizarea
de di­ferenţiere şi creare de avantaje competitive care
mar­ketingului pot reprezenta o condiţie prealabilă
să asigure succesul entităţilor.
şi o șansă unică pentru profesia contabilă de a deveni
Creativitatea în domeniul contabilităţii se con­
capabilă să promoveze şi să creeze avantaje com­
petitive în ca­drul mediului de afaceri. Prin introdu­ si­deră a fi la graniţa dintre legalitate şi ilegalitate,
cerea standardelor etico-profesionale în domeniile din­tre moral şi imoral. Elementul care face diferenţa
con­tabilităţii, evaluării, fiscalităţii şi auditului se este raţionamentul profesional, cu ajutorul căruia se
cre­­ează premisele instaurării unui comportament pot găsi soluțiile legale optime pentru maximi­za­rea
corect şi sănătos din partea tuturor celor implicaţi, profitului entităţilor şi implicit pentru atragerea de
descura­jând astfel utilizarea de metode şi practici sur­se suplimentare la bugetul statului.
ilegale, care deteriorează mediul economic şi pre­ Considerăm că şi în profesia contabilă manage­
judiciază firmele şi bugetul de stat. rii pot deveni adevărați lideri, prin adoptarea unei
Considerăm că pentru a face faţă competiției atitudini prin care se obţine performanţă sub toate
glo­bale profesioniștii contabili, în calitatea lor de for­mele ei. De fapt, excelența se dobândeşte prin
prestatori de servicii contabile, trebuie să dispună calitate, iar liderii de calitate vizează excelența. Ast­
de multă creativitate în determinarea şi interpre­ fel, serviciile contabile trebuie prestate la standarde
ta­­rea situaţiei financiare şi a performanţei activităţii înalte de ca­litate, elaborate şi monitorizate de orga­
desfășurate de entităţile economice. Abilitatea lor nismele pro­fesionale de profil, a căror realizare este
de a presta noi servicii pentru clienţi, capacitatea asigurată de instruirea şi pregătirea continuă a pro­
de a da răspunsuri rapide şi ingenioase la probleme fesionişti­lor contabili.

BIBLIOGRAFIE

1. Albu, Nadia (2012), Imaginea şi rolul contabilului în România – rezultate empirice şi implicaţii pentru
profesie, Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor, nr. 1, pp. 6-11.
2. Avram, Alexandru, Avram, Costin Daniel, Avram, Veronel (2014), Research and Development Expen­
ditures Between Discretionary Costs and Source for Economic Growth, Revista Română de Economie,
vol. 39, nr. 2, pp. 49-66, disponibil la http://www.revecon.ro/articles/2014-2/2014-2-4.pdf
3. Avram, Marioara, Avram, Veronel (2012), Implicarea organismelor profesionale şi a mediului academic
în educaţia financiar-contabilă a publicului, Audit financiar, nr. 11, pp. 49-52.
4. Avram, Veronel, Avram, Costin Daniel (2007), Marketing financiar bancar, Editura Universitaria,
Craiova.
5. Bogdan, Oana, Mateş, Dorel (2014), The Influence of Accounting System and Fiscal Policy on Regional
Development, Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad, Seria Științe Economice, vol. 24, nr. 2,
pp. 46-56.

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 15


6. Grigoroi, Lilia (2014), Modernizarea educaţiei contabile prin prisma cooperării dintre mediul universitar
şi organismele profesionale, în Conferinţa Științifică Internațională „Cooperarea dintre mediul univer­
sitar şi organismele profesionale: soluţii şi oportunități în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile”
(4 aprilie 2014), Academia de Studii Economice a Moldovei, Chişinău, pp. 8-11.
7. Mateş, Dorel, Hlaciuc, Elena, Bostan, Ionel, Grosu, Veronica, Domil, Aura, Socoliuc, Marian (2014),
Dezvoltări conceptuale şi aprofundări privind rolul raţionamentului profesional în contabilitatea crea­
tivă, în Simpozionul „Pavel Ciuce”, ediţia a XII-a – Expertul contabil şi tehnologia informaţională între
necesitate şi raţionament profesional, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, pp. 271-279.
8. Toma, Marin (2011), Drumuri prin memoria profesiei contabile, Editura CECCAR, Bucureşti.
9. Ţogoe, Greti Daniela, Avram, Marioara, Avram, Costin Daniel (2014), Accounting Treatments Used for
Accounting Services Providers, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy
Series, nr. 4, pp. 295-302.
10. Ţogoe, Greti Daniela, Mateş, Dorel, Mănescu Dragotoiu, Mileva Valentina (2013), Impact of Ethical
Values Promoted by Professional Accountants on the Organizational Culture, Annals of the University
of Oradea, Economic Science, nr. 1, pp. 1280-1285.
11. CECCAR (2011), Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a V-a, Editura CECCAR, Bucureşti.

TALON DE ABONAMENT
la revista CONTABILITATEA, EXPERTIZA ŞI AUDITUL AFACERILOR,
editată de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
– CECCAR –

Numele _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Numărul de abonamente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Prenumele _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Suma virată _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Funcţia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Plătit prin:
Mandat poştal nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ordin de plată nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresa: Cont CECCAR: RO91 RZBR 0000 0600 0061 5384
Localitatea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Raiffeisen Bank – Agenţia Brătianu
Str. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nr. _ _ _ _ Bl. _ _ _ _ Sc. _ _ _ _ Et. _ _ _ _ Ap. _ _ _ _ Atenţie! Trimiteţi talonul
Codul poştal _ _ _ _ _ _ _ _ Jud./Sect. _ _ _ _ _ _ _ _ de abonament numai împreună
cu o copie a documentului de plată,
Tel. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ prin fax sau prin e-mail.

( 021 330 88 69 / 70 / 71
Preţuri pentru abonamente pe anul 2016: + 021 330 88 88
Anual (12 ex.) ------------------------------------- 180 lei : edituraceccar@yahoo.com
* Editura CECCAR
Semestrial (6 ex.) ---------------------------------- 90 lei
Bucureşti, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4,
Trimestrial (3 ex.) ---------------------------------- 45 lei cod poştal 040296
CIF 7426179

16 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


Percepţia profesioniştilor contabili

Studii si, cercetări


asupra demersului privind elaborarea
şi fundamentarea politicilor contabile
– partea I –
Lucian CERNUŞCA, prof. univ. dr.
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

ABSTRACT

The Professional Accountants’ View on Developing and Substantiating


Accounting Policies
This study focuses on presenting the modern professional accountants’ view on the importance
of developing and substantiating accounting policies in the present conditions related to
the harmonization of the Romanian accounting system to the European and international
accounting structure. The research results confirm that a large part of the respondents
consider that entities have concerns regarding the process for developing and substantiating
accounting policies. Most of those questioned consider it is important for entities to have
a handbook for accounting policies. The respondents gave a positive assessment to the
professional training courses organised by CECCAR, which debate issues regarding the
development and substantiation of accounting policies. This study aims to raise the pro­
fessional accounting public’s awareness regarding the emphasis companies need to place
on the process of developing and substantiating accounting policies.

Key terms: accounting policies, professional accountants, accounting options, accounting


policies handbook, CECCAR

1. Introducere convenţiile, regulile şi practicile speci­fice apli­cate


de o entitate la întocmirea şi prezentarea situa­ţiilor
Înainte de apariţia reglementărilor contabile
financiare anuale” (pct. 60 alin. (1)).
armonizate cu referenţialul contabil european şi in­
Elaborarea politicilor contabile se face de către
ternaţional (OMFP nr. 94/2001, OMFP nr. 306/2002,
specialişti în domeniul economic şi tehnic cunoscă­
OMFP nr. 1.752/2005, OMFP nr. 3.055/2009), se so­
licita ca politicile contabile să fie prezentate într-o tori ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate
anexă (ultima) a bilanţului contabil, fără să i se dea de o entitate, iar aprobarea acestora le revine admi­
prea mare importanţă acestui document contabil. nis­tratorilor entităţii sau, în situaţia în care nu are
În contextul normelor contabile româneşti ad­­mi­nistratori, persoanelor care au obligaţia gestio­
a­pro­bate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nă­rii ei. Trebuie elaborate şi proceduri proprii pentru
nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor si­tuaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. În baza
contabile privind situaţiile financiare anuale indivi­ principiului permanenţei metodelor, politicile con­
duale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu tabile elaborate trebuie aplicate în mod consecvent
modificările şi completările ulterioare, po­liticile con­ de la un exerciţiu financiar la altul, lucru valabil şi
tabile se regă­sesc în Secţiunea 2.5 Politici contabile, pen­tru metodele de evaluare. Prin raportare la Di­
corectarea erorilor contabile, estimări şi eve­nimente rectiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi
ul­terioare da­tei bilanţului. În confor­mi­tate cu ordi­ a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile fi­­
nul, „politicile contabile reprezintă principiile, bazele, nanciare anuale, situaţiile financiare consolidate şi

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 17


rapoartele conexe ale anumitor tipuri de între­prin­ 2. Recenzia literaturii
deri, precum şi la Standardele Internaţionale de Ra­ de specialitate
portare Financiară, politicile contabile cu­prind, dar
nu se limitează la: În anii 2000, un rol însemnat în perimetrul cer­
l politici contabile privind recunoaşterea şi cetării contabile aferente elaborării şi fundamentă­
amor­tizarea imobilizărilor corporale şi necorporale rii politicilor contabile de întreprindere l-au avut
(de exemplu, alegerea metodei de amortizare, a du­ N. Feleagă şi L. Malciu, prin cartea Politici şi opţiuni
ratei de amortizare şi a valorii reziduale a imobiliză­ contabile, apărută la Editura Economică. Cercetătorii
rilor corporale, reevaluarea imobilizărilor corporale şi-au structurat lucrarea în două părţi. În prima parte
sau păstrarea costului istoric al acestora, capitaliza­ se abordează problematica politicilor şi opţiuni­lor
rea surplusului din reevaluare etc.); contabile aflate în slujba unei contabilităţi sincere
l politici contabile referitoare la evaluarea (fair accounting), prezentate în lumina referenţia­
stocurilor şi a lucrărilor în curs de execuţie (de exem­ lului contabil românesc şi a referenţialului contabil
plu, alegerea metodei de evaluare a stocurilor, con­ in­ternaţional de la acea vreme. În partea a doua sunt
ta­bi­li­tatea stocurilor prin metoda inventarului per­ semnalate politicile şi opţiunile contabile în sluj­ba
manent sau cea a inventarului intermitent etc.); cosmetizării conturilor (bad accounting), fiind pre­
l politici contabile referitoare la evaluarea şi zentate:
recunoaşterea subvenţiilor; l aspectele conceptuale şi motivaţionale ale
l politici contabile referitoare la provizioanele apa­riţiei şi dezvoltării practicilor de contabilitate
pentru riscuri şi cheltuieli, activele şi datoriile con­ creativă;
tin­gente; l coordonatele practicilor de contabilitate
l politici contabile privind corectarea erorilor cre­ativă;
semnificative; l sensurile în analiza eticii şi a căilor de com­
l politici contabile referitoare la contabilitatea
batere a practicilor de contabilitate creativă.
grupurilor de societăţi; Cercetarea lui Şt. Bunea concretizată în teza de
l politici contabile referitoare la evaluarea şi
doctorat intitulată Optimizarea performanţei fi­nan­
contabilizarea imobilizărilor financiare; ciare şi a performanţelor întreprinderilor, între stra­
l alte politici contabile.
tegiile de conservatorism şi optimism contabil2 dez­
Alegerea şi fundamentarea politicilor contabile
voltă o serie de analize privind politicile contabile
se conformează următoarelor principii contabile
şi dimensiunea lor strategică. În partea a treia a te­
pre­văzute de OMFP nr. 1.802/2014: principiul con­
zei sunt realizate analize calitative şi studii de caz
ti­nu­i­tăţii activităţii, principiul permanenţei meto­
privind sursele de pesimism şi de optimism în pro­
delor, principiul prudenţei, principiul contabilităţii
de angajamente, principiul evaluării separate a ele­ iectarea politicilor contabile.
mentelor de activ şi de datorii, principiul intangibi­ O altă contribuţie semnificativă în domeniul
lităţii, principiul necompensării, principiul evaluării cercetării privind politicile contabile de în­tre­prin­
la cost de achiziţie sau cost de producţie şi principiul dere îi aparţine lui M. Ristea. Acesta face distincţia
pragului de semnificaţie. între politicile contabile şi metode. El pre­cizează că
Libertatea şi conformitatea într-o diversitate de „dacă politicile contabile sunt opţiuni pri­vind prin­
politici contabile devin acţiune prin recurs la IAS 8 cipiile, bazele de evaluare, convenţiile, regulile şi
Politici contabile, modificări ale estimărilor conta­ pro­cedurile specifice adoptate de în­tre­prinderi la
bile şi erori1. Definiţia politicilor contabile din OMFP întocmirea şi prezentarea situaţiilor fi­nanciare, în
nr. 1.802/2014 este în concordanţă cu cea de la schimb, metodele reprezintă trata­men­tele sau pro­
pct. 5 al IAS 8. Constatăm astfel armonizarea refe­ cedurile utilizate de întreprinderi în con­cordanţă
ren­ţialului contabil românesc cu prevederile din nor­ cu normele şi politicile contabile pen­tru a produce
ma IAS 8 în ceea ce priveşte cerinţele pentru re­flec­ şi furniza informaţii fidele privind po­ziţia financiară,
tarea şi aplicarea politicilor contabile. performanţa financiară şi flu­xu­rile de numerar”3.

1
M. Ristea, C.G. Dumitru (2012), Libertate şi conformitate în standardele şi reglementările contabile, Editura CECCAR, Bucureşti,
p. 37.
2
Şt. Bunea (1999-2004), Optimizarea performanţei financiare şi a performanţelor întreprinderilor, între strategiile de conser­va­
torism şi optimism contabil, teză de doctorat sub conducerea prof. univ. dr. Niculae Feleagă, ASE, Bucureşti.
3
M. Ristea (2000), Metode şi politici contabile de întreprindere, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, p. 9.

18 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


A. Duţescu4 a încercat sensibilizarea publicului chestionarul. În acest scop s-a realizat un chestionar
de specialitate cu privire la importanţa pe care fieca­ care cuprinde 12 întrebări, acestea fiind împărţite
re instituţie şi entitate eco­no­mică trebuie să o acor­ în două categorii:
de elaborării şi fundamen­tării politicilor contabile. l întrebări generale, rolul lor fiind acela de a
M. Ristea şi C.G. Dumitru5 abordează în cerce­ oferi o imagine cât mai fidelă cu privire la profilul
ta­rea lor o serie de aspecte legate de libertate şi con­ personal al profesioniştilor contabili din eşantion;
­for­mitate într-o diversitate de politici contabile. Cei l întrebări referitoare la percepţia profesio­niş­
doi autori definesc politicile contabile în spiri­tul tilor contabili privind elaborarea şi fundamenta­rea
pre­vederilor stipulate în OMFP nr. 1.802/2014. Dar politicilor contabile de întreprindere.
într-o altă viziune aceştia definesc politicile conta­ Chestionarul a fost distribuit unui număr de
bile ca reprezentând „opţiuni determinate de anumi­ 200 de profesionişti contabili membri ai filialei
­te interese, cu respectarea anumitor principii, re­guli CECCAR Arad.
şi convenţii privind înregistrarea, recunoaşte­rea şi Cu ajutorul întrebărilor generale am dorit să
evaluarea elementelor descrise prin modelul conta­ punem în evidenţă următoarele date referitoare la
bil, întocmirea şi prezentarea situaţiilor fi­nanciare. cei 200 de profesionişti contabili chestionaţi:
În măsura în care aceste norme devin im­pera­tive, l statutul în cadrul CECCAR: 30 – contabili au­
aplicabile prin texte legale şi reglementate, politica torizaţi, 170 – experţi contabili;
de contabilitate se raportează şi se subordo­nează l experienţa în profesia contabilă: 60 – peste
sistemului de reglementare în domeniu”6. 20 de ani, 52 – între 15 şi 20 de ani, 50 – între 10 şi
N. Feleagă şi colaboratorii7 se apleacă asupra 15 ani, 30 – între 5 şi 10 ani, 8 – sub 5 ani;
ro­lului judecăţii profesionale în dezvoltarea politici­ l sexul: 160 – femei, 40 – bărbaţi.
lor contabile. Rolul judecăţii profesionale în dezvol­ Partea a doua a chestionarului cuprinde o se­
tarea politicilor contabile este unul decisiv, situaţiile rie de întrebări care analizează percepţia profesio­
financiare prezentate utilizatorilor fiind rezultatul niş­tilor contabili privind elaborarea şi fundamenta­
deciziilor luate în cadrul întreprinderii.8 Politicile rea politicilor contabile de întreprindere. În vederea
contabile adoptate de întreprindere reprezintă ele­ atin­gerii acestui obiectiv am încercat să aflăm ur­
mente hotărâtoare în ceea ce priveşte obţinerea unor mă­toarele:
informaţii de calitate, necesare diverselor categorii l percepţia profesioniştilor contabili cu pri­
de utilizatori în luarea deciziilor.9 vire la importanţa elaborării manualului de politici
Ne propunem ca prin acest studiu să extindem contabile;
aria de investigaţie în ceea ce priveşte importanţa l percepţia profesioniştilor contabili cu pri­
elaborării şi fundamentării politicilor contabile, vi­re la sursele de informare legate de elaborarea
axându-ne pe modalitatea în care profesioniştii con­ manualului de politici contabile;
tabili percep acest fenomen. l percepţia profesioniştilor contabili cu pri­
vire la impactul fiscal asupra entităţii în demersul
3. Metodologia cercetării referitor la elaborarea şi fundamentarea politicilor
con­tabile de întreprindere;
Obiectivul principal al cercetării noastre a fost
l percepţia profesioniştilor contabili cu privi­
acela de a studia percepţia profesioniştilor contabili
re la politicile contabile manipulative.
asupra demersului privind elaborarea şi fundamen­
tarea politicilor contabile de întreprindere. Cer­ce­
4. Rezultatele cercetării
tarea întreprinsă are următoarele caracteristici: cer­
cetare descriptivă de tip transversal; perioada în care Aspectele supuse analizei în vederea atingerii
a fost realizată – mai-iunie 2015; metoda de cerceta­ obiectivului propus sunt prezentate în tabelul de
re – sondajul (ancheta); instrumentul cercetării – mai jos:

4
A. Duţescu (2002), Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate, ediţia a II-a, Editura
CECCAR, Bucureşti, şi A. Duţescu (2003), Politici contabile de întreprindere, Editura CECCAR, Bucureşti.
5
M. Ristea, C.G. Dumitru, op. cit.
6
Ibidem, p. 32.
7
N. Feleagă, L. Feleagă (coordonatori) (2008), Politici şi opţiuni contabile, Editura Infomega, Bucureşti.
8
Ibidem, p. 25.
9
Ibidem, p. 21.

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 19


Aspectele supuse analizei
Întrebările adresate respondenţilor
în vederea atingerii
cuprinse în partea a doua a chestionarului
obiectivului propus
I. Percepţia profesioniştilor 1. În ce măsură acordă entităţile atenţie elaborării şi
contabili cu privire la importanţa fundamentării politicilor contabile de întreprindere?
elaborării manualului de politici 2. Cât de importantă consideraţi că este pentru entitate
contabile deţinerea unui manual de politici contabile?
3. În entitatea/entităţile la care ţineţi evidenţa contabilă este
elaborat şi utilizat un manual de politici contabile?
4. În condiţiile în care entitatea/entităţile la care ţineţi evidenţa
contabilă deţine/deţin un manual de politici contabile, vă
rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări:
a) Există proceduri de aplicare a manualului de politici
contabile?
b) Există controale prin care se asigură respectarea manualului
de politici contabile?
c) Se procedează la actualizarea manualului de politici
contabile în funcţie de situaţiile concrete cu care se confruntă
entitatea?
d) În vederea elaborării manualului de politici contabile s-a
apelat la consultarea managementului entităţii în scopul
selecţionării politicilor/tratamentelor contabile adecvate
profilului entităţii?
e) Entitatea procedează la modificarea de politici contabile?
f) Deţinerea manualului de politici contabile se realizează doar
la nivel formal, în vederea evitării eventualelor sancţiuni
impuse de organele de control?
II. Percepţia profesioniştilor 5. Care au fost sursele de informare utilizate în vederea
contabili cu privire la sursele de elaborării manualului de politici contabile? (Încercuiţi una
informare legate de elaborarea sau mai multe variante de răspuns.)
manualului de politici contabile 6. Cât de importantă este pentru dvs. participarea la cursuri
de pregătire profesională în vederea elaborării manualului
de politici contabile?
III. Percepţia profesioniştilor 7. În ce măsură a contat pentru dvs. impactul fiscal asupra
contabili cu privire la raportul entităţii în demersul privind elaborarea şi fundamentarea
contabilitate-fiscalitate în politicilor contabile de întreprindere?
demersul entităţii referitor la
elaborarea şi fundamentarea
politicilor contabile
de întreprindere
IV. Percepţia profesioniştilor 8. Care consideraţi că au fost factorii ce au stat la baza
contabili cu privire la politicile elaborării şi fundamentării politicilor contabile
contabile manipulative de întreprindere?
9. Care este poziţia dvs. în legătură cu tehnicile şi practicile
contabilităţii creative descrise în literatura de specialitate?
(Încercuiţi una sau mai multe variante de răspuns.)

20 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


Ne propunem să aducem în atenţie aspectele supuse analizei în vederea atingerii obiectivului propus.

I. Percepţia profesioniştilor contabili cu privire la importanţa elaborării manualului


de politici contabile
Întrebările pe baza cărora am analizat acest obiectiv sunt următoarele:

1. În ce măsură acordă entităţile atenţie elaborării şi fundamentării politicilor contabile de întreprindere?

Măsura în care entităţile acordă atenţie elaborării


şi fundamentării politicilor contabile de întreprindere

13%

■ în mică măsură
52% ■ în mare măsură
35%
■ în foarte mare măsură

Sursa: Elaborare proprie pe baza răspunsurilor din chestionare.

O mare parte dintre cei intervievaţi consideră că entităţile acordă atenţie elaborării şi fundamentării
po­liticilor contabile de întreprindere (13% consideră că se acordă atenţie în foarte mare măsură, iar 52%,
că se acordă atenţie în mare măsură). 35% consideră că entităţile acordă în mică măsură atenţie elaborării
şi fundamentării politicilor contabile de întreprindere.

2. Cât de importantă consideraţi că este pentru entitate deţinerea unui manual de politici contabile?

Importanţa deţinerii unui manual de politici contabile

11%
3%
5%
■ puţin importantă
■ de importanţă medie
■ importantă
■ foarte importantă
81%

Sursa: Elaborare proprie pe baza răspunsurilor din chestionare.

Majoritatea profesioniştilor contabili chestionaţi consideră că este important pentru entităţi să deţină
un manual de politici contabile (81% consideră că este important, iar 11%, că este foarte important). De
ase­menea, aceştia apreciază faptul că normalizatorii contabili români prevăd în referenţialul contabil naţio­nal
obligativitatea deţinerii de către entităţi a unui manual de politici contabile. 5% dintre profesioniştii con­­ta­
bili chestionaţi consideră de importanţă medie deţinerea de către entităţi a unui manual de politici contabile,
iar un număr relativ mic, 3%, consideră acest lucru ca fiind puţin important.

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 21


Potrivit lui M. Ristea şi C.G. Dumitru, disciplinarea şi formalizarea politicilor contabile se pot realiza
la ni­velul companiilor printr-un instrument care constituie o parte a situaţiilor financiare anuale ale entităţii,
de­numit manual de politici contabile. Un asemenea document trebuie să fie opozabil, dar şi o umbrelă în
raporturile contabilităţii cu utilizatorii externi ai situaţiilor financiare.10 Necesitatea manualului de politici
con­tabile rezidă din considerente practice, din nevoia de a stabili condiţiile în care se desfăşoară anumite
ope­raţiuni care au un impact în contabilitatea entităţii şi, în final, din faptul că informaţia contabilă stă la baza
deciziilor pe care le iau managementul entităţii, administratorii şi acţionarii. Manualul de politici contabile
trebuie să cuprindă în principal:
l detalii privind entitatea;
l cadrul legal care a stat la baza întocmirii manualului;
l obiectivele manualului;
l aprobarea sa;
l principii contabile generale;
l corectarea erorilor contabile;
l politici contabile aplicabile elementelor bilanţiere;
l politici contabile aplicabile elementelor din contul de profit şi pierdere;
l documentaţia utilizată în contabilitate;
l proceduri contabile.11
O. Nicorescu este de părere că din manualul de politici contabile nu ar trebui să lipsească, în primul
rând, trimiterile la reglementările contabile aplicabile (de exemplu, IFRS) în cadrul cărora pot fi găsite soluţii
la operaţiunile pentru care nu există prevedere expresă în manualul de politici contabile.12

3. În entitatea/entităţile la care ţineţi evidenţa contabilă este elaborat şi utilizat un manual de politici
contabile?

Deţinerea de către entităţi a unui manual


de politici contabile

100%

Sursa: Elaborare proprie pe baza răspunsurilor din chestionare.

Profesioniştii contabili chestionaţi afirmă că la entitatea/entităţile la care ţin evidenţa contabilă este ela­
borat un manual de politici contabile, respectându-se astfel legislaţia contabilă în vigoare. Elaborarea acestui
instrument se face avându-se în vedere strategia adoptată de entitate, precum şi specificul activităţii desfăşu­
rate. Odată cu modificarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2011,
nerespectarea reglementărilor care au în vedere aprobarea politicilor şi procedurilor contabile se sancţionează
cu amenzi care nu sunt de neglijat.

10
M. Ristea, C.G. Dumitru, op. cit., p. 35.
11
E. Voinea (2014), Firmele sunt obligate să deţină un manual de politici contabile. Ce trebuie să cuprindă documentul?, disponibil
la http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_37252/Firmele-sunt-obligate-sa-detina-un-manual-de-politici-contabile-
Ce-trebuie-sa-cuprinda-documentul.html, accesat la data de 11.06.2015.
12
N. Feleagă, L. Feleagă, op. cit., p. 21.

22 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


Orice companie are nevoie de un sistem de reper dat de manualul de politici şi proceduri contabile,
dar şi de un sistem de control al modului în care acesta se aplică.

4. În condiţiile în care entitatea/entităţile la care ţineţi evidenţa contabilă deţine/deţin un manual de


politici contabile, vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări:

a) Există proceduri de aplicare a manualului de politici contabile?

Existenţa procedurilor de aplicare


a manualului de politici contabile

21%

2% ■ da
■ nu
■ nu ştiu
77%

Sursa: Elaborare proprie pe baza răspunsurilor din chestionare.

77% dintre profesioniştii contabili chestionaţi afirmă că în entitatea/entităţile la care conduc evidenţa
contabilă au fost elaborate proceduri de aplicare a manualului de politici contabile, în timp ce 21% declară
că nu au fost elaborate astfel de proceduri. 2% dintre cei intervievaţi nu cunosc dacă au fost sau nu elaborate
proceduri de aplicare a manualului.

b) Există controale prin care se asigură respectarea manualului de politici contabile?

Existenţa controalelor prin care se asigură


respectarea manualului de politici contabile

5%

41% ■ da
■ nu
54% ■ nu ştiu

Sursa: Elaborare proprie pe baza răspunsurilor din chestionare.

54% dintre profesioniştii contabili chestionaţi afirmă că în entitatea/entităţile la care conduc evidenţa
contabilă există controale prin care se asigură respectarea manualului de politici contabile, în timp ce 41%
susţin contrariul. 5% dintre cei intervievaţi nu cunosc dacă există sau nu controale prin care se asigură res­
pectarea manualului de politici contabile.

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 23


c) Se procedează la actualizarea manualului de politici contabile în funcţie de situaţiile concrete cu
care se confruntă entitatea?

Actualizarea manualului de politici contabile în funcţie


de situaţiile concrete cu care se confruntă entitatea

2%

■ da
47%
51% ■ nu
■ nu ştiu

Sursa: Elaborare proprie pe baza răspunsurilor din chestionare.

51% dintre profesioniştii contabili chestionaţi afirmă că în entitatea/entităţile la care conduc evidenţa
contabilă se procedează la actualizarea manualului de politici contabile în funcţie de situaţiile concrete cu
care se confruntă entitatea, în timp ce 47% declară contrariul. 2% dintre cei intervievaţi nu cunosc dacă se
procedează sau nu la actualizarea manualului de politici contabile în funcţie de situaţiile concrete cu care
se confruntă entitatea.

d) În vederea elaborării manualului de politici contabile s-a apelat la consultarea managementului


en­tităţii în scopul selecţionării politicilor/tratamentelor contabile adecvate profilului entităţii?

Consultarea managementului entităţii în vederea


selecţionării politicilor/tratamentelor contabile
adecvate profilului entităţii

3%

■ da
46%
51% ■ nu
■ nu ştiu

Sursa: Elaborare proprie pe baza răspunsurilor din chestionare.

51% dintre profesioniştii contabili chestionaţi afirmă că în entitatea/entităţile la care conduc evidenţa
contabilă s-a apelat la consultarea managementului entităţii în scopul selecţionării politicilor/tratamentelor
contabile adecvate profilului entităţii, în timp ce 46% susţin contrariul. 3% dintre cei intervievaţi nu cunosc
dacă s-a apelat sau nu la consultarea managementului entităţii în scopul selecţionării politicilor/tratamentelor
contabile adecvate profilului entităţii.

24 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


e) Entitatea procedează la modificarea de politici contabile?

Modificarea de politici contabile

4%

13% 19%
■ da, din proprie iniţiativă
■ da, ca urmare a unei
schimbări de reglementare
■ nu
■ nu ştiu
64%

Sursa: Elaborare proprie pe baza răspunsurilor din chestionare.

64% dintre profesioniştii contabili chestionaţi afirmă că în entitatea/entităţile la care conduc evidenţa
contabilă se procedează la modificarea de politici contabile ca urmare a unei schimbări de reglementare.
19% declară că se procedează din proprie iniţiativă la modificarea de politici contabile. 13% afirmă că nu
se procedează la modificarea de politici contabile, iar 4% nu cunosc dacă se procedează sau nu la modi­fi­
carea de politici contabile.
Pot avea loc modificări de politici contabile la iniţiativa entităţii sau ca urmare a unei modificări de
reglementare. În prima situaţie modificarea va trebui justificată în notele explicative la situaţiile financiare.
În cea de-a doua nu este necesară justificarea în notele explicative, ci doar menţionarea în acestea.

f) Deţinerea manualului de politici contabile se realizează doar la nivel formal, în vederea evitării
eve­ntualelor sancţiuni impuse de organele de control?

Deţinerea manualului de politici contabile în scopul evitării


eventualelor sancţiuni impuse de organele de control

2%

32%
■ da
■ nu
66% ■ nu ştiu

Sursa: Elaborare proprie pe baza răspunsurilor din chestionare.

66% dintre profesioniştii contabili chestionaţi afirmă că deţinerea manualului de politici contabile se
realizează doar la nivel formal, în vederea evitării eventualelor sancţiuni impuse de organele de control, în
timp ce 32% susţin contrariul. 2% dintre cei intervievaţi nu dau nici un răspuns afirmativ, nici unul negativ
la întrebarea de mai sus.

Va urma...

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 25


BIBLIOGRAFIE

1. Bunea, Şt. (1999-2004), Optimizarea performanţei financiare şi a performanţelor întreprinderilor, între


strategiile de conservatorism şi optimism contabil, teză de doctorat, ASE, Bucureşti.
2. Dumitrescu, A.-S. (2013), Raportarea financiară, contabilitatea creativă şi credibilitatea informaţiei,
Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor, nr. 10, pp. 21-25.
3. Duţescu, A. (2002), Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate,
ediţia a II-a, Editura CECCAR, Bucureşti.
4. Duţescu, A. (2003), Politici contabile de întreprindere, Editura CECCAR, Bucureşti.
5. Feleagă, N., Feleagă L. (coordonatori) (2008), Politici şi opţiuni contabile, Editura Infomega, Bucureşti.
6. Nicolaescu, C., Risti, L., Tăgăduan, D. (2015), Study Regarding the Quality of Accounting Information
Under the Conditions of Using Creative Accounting, Journal of Economics and Business Research,
vol. XXI, nr. 1, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, pp. 182-190.
7. Popa, A.F. (2011), Contabilitatea şi fiscalitatea rezultatului întreprinderii, Editura CECCAR, Bucureşti.
8. Ristea, M. (2000), Metode şi politici contabile de întreprindere, Editura Tribuna Economică, Bucureşti.
9. Ristea, M., Dumitru, C.G. (2012), Libertate şi conformitate în standardele şi reglementările contabile,
Editura CECCAR, Bucureşti.
10. Voinea, E. (2014), Firmele sunt obligate să deţină un manual de politici contabile. Ce trebuie să cuprindă
documentul?, disponibil la http://www.avocatnet.ro/content/ articles/id_37252/Firmele-sunt-obligate-
sa-detina-un-manual-de-politici-contabile-Ce-trebuie-sa-cuprinda-documentul.html, accesat la data
de 11.06.2015.
11. IASB (2013), Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Norme oficiale emise la 1 ia­
nuarie 2013, traducere, Editura CECCAR, Bucureşti.
12. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în
Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările şi completările ulterioare.

26
26 Contabilitatea,
Contabilitatea, expertiza
expertiza şi
ºi auditul
auditul afacerilor
afacerilor februarie
februarie 2016
2016
Lucrările contabile preliminare

Practică contabilă
întocmirii situaţiilor financiare anuale
– partea I –

Ioan MOROŞAN, expert contabil


Suceava

ABSTRACT

Preliminary Accounting Activities for Preparing Annual Financial Statements

Preparing financial statements is a complex data aggregation process involving the deve­
lopment of financial and economic indicators describing the state of the assets and
the results obtained. This process consists of a series of activities, some of which have a
preliminary nature, while others relate to drawing up or filling in the balance sheet.

Key terms: balance of accounts, taking stock, settlement operations, financial result for
the period, distribution of profits, funding losses, financial statements

Întocmirea situaţiilor financiare reprezintă iar dacă se are în vedere variaţia capitalului, aceasta
un proces complex de agregare a datelor în vederea de­vi­ne: Rezultatul contabil = Capitalul propriu la în­
con­struirii indicatorilor economico-financiari pri­ chi­derea exerciţiului financiar ± Aportul proprietaru­
vind situaţia patrimoniului şi rezultatele obţinute. lui în cursul exerciţiului (+, în cazul rambursării de
Derularea acestui proces se concretizează într-o sui­ ca­pi­tal; –, în situaţia aportului de capital). În ceea
tă de lucrări, dintre care unele au un caracter prelimi­ ce pri­veşte trezoreria entităţii, aceasta se determină
­nar, iar altele se referă la redactarea sau completarea pe baza relaţiei: Trezoreria netă = Fluxurile de înca­
propriu-zisă a bilanţului. sări – Fluxurile de plăţi.
Situaţiile financiare sunt documente oficiale uti­
Delimitări privind lucrările li­zate pentru finaliza­rea încheierii exerciţiului fi­­
preliminare întocmirii situaţiilor nan­ciar şi pe baza lor se asigură o imagine fi­delă,
financiare anuale cla­­ră şi completă a patrimoniului, a poziţiei financia­
re şi a rezultatului obţinut de entitate. Acestea re­
Exerciţiul financiar începe, de regulă, la 1 ianua­ pre­zintă documente con­tabile de sinteză prin care
rie şi se încheie la 31 decembrie, cu excepţia primului sunt furnizate infor­maţii comune necesare majori­
an de activitate, când acesta începe la data înfiin­ţă­ tăţii utilizatorilor. Aşa cum se arată în Cadrul general
rii, respectiv înmatriculării entităţii, potrivit legii, conceptual al IASB, aproa­pe toţi utilizatorii folosesc
la registrul comerţului. Situaţii­le financiare anuale aceste informaţii cu scopul de a lua decizii economice
se întocmesc pentru această perioadă şi pe baza lor pentru:
se determină poziţia financiară, per­formanţa finan­ l a hotărî când să cumpere, să păstreze sau să
cia­ră şi fluxurile de trezorerie ale unei entităţi. vândă o investiţie în capitalurile proprii;
Relaţia de principiu prin care se evaluează po­ l a evalua capacitatea de gestionare sau răs­
ziţia financiară este de forma: Capitalul propriu = pun­derea conducerii;
Ac­tiv – Datorii. Performanţa financiară se calculează l a evalua capacitatea entităţii de a-şi plăti
prin relaţia: Rezultatul contabil = Venituri – Chel­tu­ieli, per­sonalul şi de a oferi alte beneficii angajaţilor săi;

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 27


l a evalua garanţia pe care entitatea o poate l informaţii comparative pentru perioada pre­
ofe­ri pentru creditele ce i-au fost acordate; cedentă; şi
l a determina politicile fiscale; l o situaţie a poziţiei financiare la începutul
l a determina profitul şi dividendele care pot perioadei precedente în care entitatea aplică retro­
fi distribuite; activ o politică contabilă sau realizează o retratare
l a elabora şi utiliza date statistice privind ve­ re­troactivă a elementelor din situaţiile sale financia­
nitul naţional; re, sau atunci când reclasifică elementele din si­tua­
l a reglementa activităţile entităţilor. ţiile sale financiare.
Situaţiile financiare sunt o reprezentare finan­ Conform Directivei 2013/34/UE a Parlamen­
ciară structurată a poziţiei financiare şi a tranzacţii­ tului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013,
lor efectuate de o entitate. Obiectivul situaţiilor fi­ si­tua­ţiile fi­nan­ciare anuale constituie un întreg și,
nan­­ciare cu scop general este de a oferi informaţii pentru toate întreprinderile, cuprind cel puţin bilan­
despre poziţia financiară, performanţa financiară ­ţul, contul de profit și pierdere și notele expli­cative
şi fluxurile de trezorerie ale unei entităţi, utile pen­ la situaţiile financiare.
tru o gamă largă de utilizatori în luarea deciziilor În România, entităţile mijlocii și mari și cele de
economice. Situaţiile financiare prezintă, de aseme­ interes public întocmesc un set complet de situaţii
nea, rezultatele gestiunii resurselor încredinţate financiare anu­­ale care cuprinde:
con­ducerii entităţilor. Pentru a atinge acest obiectiv, l bilanţ;
situaţiile financiare oferă informaţii despre active­ l cont de profit şi pierdere;
le, datoriile, capitalul propriu, veniturile şi cheltuie­ l situaţia modificărilor capitalului propriu;
lile, inclusiv câştigurile şi pierderile, şi fluxurile de l situaţia fluxurilor de trezorerie;
trezorerie ale unei entităţi. l note explicative la situaţiile financiare anu­­ale.
Aceste informaţii, împreună cu alte informaţii Entităţile mici întocmesc situaţii financiare anu­
din notele la situaţiile financiare, ajută utilizatorii ale care cuprind:
la estimarea viitoarelor fluxuri de numerar ale enti­ l bilanţ prescurtat;
tă­ţii şi, în special, a momentului şi gradului de certi­ l cont de profit şi pierdere;
tu­dine ale generării numerarului şi echivalentelor l note explicative la situaţiile financiare anuale.
acestuia.
Discutate prin prisma procesului de raportare Aşadar, întocmirea situaţiilor financiare este
financiară, ca parte componentă a acestuia, situaţiile un proces complex de agregare a datelor care se con­
financiare sunt alcătuite, de regulă, din: bilanţ, con­t cretizează într-o serie de lucrări preliminare.
de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capi­ Acestea sunt denumite lucrări de închidere a
talului propriu, situaţia fluxurilor de tre­zo­rerie, exerciţiului, fiind structurate astfel:
note explicative la situaţiile financiare anua­le. 1. stabilirea balanţei conturilor înainte de in­
Nu se includ rapoartele directorilor, decla­raţiile pre­ ven­tariere;
­şedintelui, discuţiile şi analizele conduce­rii şi ele­ 2. inventarierea elementelor de natura acti­ve­
mentele similare care pot fi cuprinse într-un raport lor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
financiar anual. 3. contabilitatea operaţiilor de regularizare
Dacă se face recurs la IAS 1 Prezentarea situa­ pri­vind:
ţii­lor financiare, un set complet de situaţii financiare l diferenţele de inventar;

anuale include: l amortizările;

l o situaţie a poziţiei financiare la finalul peri­ l ajustările de valoare;

oadei; l provizioanele;

l o situaţie a profitului sau pierderii şi altor l diferenţele de curs valutar;


ele­mente ale rezultatului global pe perioadă; l delimitarea în timp a cheltuielilor şi venitu­
l o situaţie a modificărilor capitalurilor pro­ rilor;
prii pe perioadă; 4. stabilirea balanţei conturilor după inventa­
l o situaţie a fluxurilor de trezorerie pe peri­ riere;
oa­dă; 5. determinarea rezultatului exerciţiului şi dis­
l note cuprinzând politicile contabile semni­ tribuirea profitului sau finanţarea pierderii;
ficative şi alte informaţii explicative; 6. redactarea situaţiilor financiare;

28 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


7. auditarea sau verificarea situaţiilor finan­ operaţiunilor prin care se constată existenţa tu­turor
ciare; elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai
8. aprobarea, semnarea şi publicarea situaţii­ valoric, după caz, la data la care aceasta se efectuează.
lor financiare anuale. Inventarierea are ca scop principal stabilirea
situaţiei reale a tuturor elementelor de natura acti­
1. Stabilirea balanţei conturilor velor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale fiecărei
înainte de inventariere entităţi, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute
cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice
Pentru centralizarea şi controlul exactităţii da­ sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare
telor înregistrate în conturi se întocmeşte balanţa anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a pozi­
de verificare înainte de inventarierea patrimoniului. ţiei financiare şi a performanţei entităţii pentru res­
Discutată din acest punct de vedere, balanţa pre­gă­ pectivul exerciţiu financiar.
teşte datele de referinţă necesare comparării sol­
Inventarierea anuală a acestor elemente se
durilor din inventarul contabil şi inventarul faptic.
face, de regulă, cu ocazia încheierii exerciţiului fi­
Balanţa conturilor înainte de inventariere poate fi
nanciar, avându-se în vedere şi specificul activităţii
abordată ca un inventar contabil.
fie­cărei entităţi.
Relaţiile de control proprii balanţei sunt cele
La entităţile cu activitate complexă, bunurile
din­tre debitul şi creditul conturilor, înregistrarea
pot fi inventariate şi înaintea datei de încheiere a
sintetică şi cea analitică. Dintre acestea, relaţia care
exerciţiului financiar, cu condiţia asigurării valorifi­
ofe­ră informaţii de control privind înregistrarea în
cării şi cuprinderii rezultatelor inventarierii în si­
con­turi a tuturor documentelor justificative este cea
tuaţiile financiare întocmite pentru exerciţiul finan­
conform căreia totalul rulajului debitor sau cre­ditor
ciar respectiv.
din balanţă trebuie să fie egal cu totalul rulaju­lui
În situaţia inventarierii unor gestiuni pe par­
cal­culat în Re­gistrul-jurnal.
cur­sul anului, în Registrul-inventar se va consemna
Situaţia de referinţă a inventarului faptic o re­
valoarea stocurilor faptice inventariate şi înscrise
prezintă soldurile finale calculate în balanţă. De
în listele de inventariere actualizate cu intrările şi
aceea, balanţa poate fi interpretată şi ca un inventar
ie­şirile de bunuri din perioada cuprinsă între data
contabil.
inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar.
Balanţa conturilor poate fi discutată şi prezen­
Răspunderea pentru buna organizare a lucră­
tată şi ca un instrument de verificare a conţinutului
rilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii
soldurilor conturilor contabile, în sensul ca acestea
să reflecte operaţii economice şi financiare reale con­­­tabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modifică­
con­semnate în documentele justificative şi înregis­ rile şi completările ulterioare, şi în conformitate cu
trate în conformitate cu normele metodologice de reglementările contabile aplicabile, îi revine admi­
utilizare a conturilor. Din punctul de vedere al con­ nis­tratorului, ordonatorului de credite sau altei per­
trolului do­cumentar de fond, o atenţie deosebită se soane care are obligaţia gestionării entităţii şi care
acordă con­­turilor 401 „Furnizori”, 404 „Furnizori de elaborează şi transmite comisiilor de inventariere
imo­bili­zări”, 408 „Furnizori – facturi nesosite”, 409 proceduri scrise adaptate la specificul entităţii.
„Fur­nizori – debitori”, 4111 „Clienţi”, 4118 „Clienţi Inventarierea elementelor de natura activelor,
incerţi sau în litigiu”, 418 „Clienţi – facturi de în­toc­ datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează de
mit”, 419 „Clienţi – creditori”, 447 „Fonduri specia­ către comisii de inventariere, numite prin decizie
le – taxe şi vărsăminte asimilate”, 461 „Debitori scri­să, emisă de persoane autorizate. În decizia de
diverşi”, 462 „Creditori diverşi”, 473 „Decontări din numire se menţionează în mod obligatoriu compo­
operaţi­uni în curs de clarificare”, precum şi conturi­ nen­ţa comisiei (numele preşedintelui şi membrilor
lor din clasa 6 „Conturi de chel­tu­ieli” şi clasa 7 „Con­ comisiei), mo­dul de efectuare a inventarierii, me­
turi de venituri”. toda de inventa­riere utilizată, gestiunea supusă
in­ventarie­­rii, data de începere şi de terminare a
2. Inventarierea elementelor ope­raţiu­nilor.
Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un docu­
de natura activelor, datoriilor
ment contabil obligatoriu în care se înscriu rezul­
şi capitalurilor proprii
tatele inventarierii elementelor de natura activelor,
Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după na­
datoriilor şi capitalurilor proprii reprezintă ansamblul tu­ra lor, conform posturilor din bilanţ.

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 29


Elementele de natura activelor, datoriilor şi ca­ În cazul bunurilor constatate lipsă, ce ur­mează a fi
pitalurilor proprii înscrise în Registrul-inventar au imputate, care nu pot fi cumpărate de pe piaţă, valoa­
la bază listele de inventariere, procesele-verbale de rea de imputare se stabileşte de o co­mi­sie formată
inventariere şi situaţiile analitice, după caz, care jus­ din specialişti în domeniul respec­tiv.
tifică conţinutul fiecărui post din bilanţ. Pentru pagubele constatate în gestiune răs­pund
Evaluarea, cu ocazia inventarierii, a acestor persoanele vinovate de producerea lor. Imputarea
elemen­te se face potrivit prevederilor reglementă­ acestora se va face la valoarea de în­­locuire.
rilor contabile aplicabile, precum şi ale Normelor Propunerile cuprinse în procesul-verbal al co­
privind organizarea şi efectuarea inventarierii ele­ misiei de inventariere se prezintă, în termen de şap­
mente­lor de natura activelor, datoriilor şi capita­ te zile lucrătoare de la data încheierii operaţiunilor
luri­lor pro­prii, aprobate prin Ordinul ministrului de inventariere, administratorului, ordonatorului
finanţelor publice nr. 2.861/2009. Evaluarea se va de credite sau persoanei responsabile cu gestiunea
efectua cu respectarea prin­ci­piu­lui permanenţei entităţii. Acesta, cu avizul conducătorului compar­
metodelor, potrivit căruia mo­de­lele şi regulile de timentului financiar-contabil şi al conducătorului
eva­luare trebuie menţinute, asigurând com­parabili­ com­partimentului juridic, decide asupra soluţionă­
rii propunerilor făcute, cu respectarea dispoziţiilor
ta­tea în timp a informaţiilor contabile.
legale.
Rezultatele inventarierii se înscriu de către
Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate
comisia de inventariere într-un proces-verbal.
în evidenţa tehnico-operativă în termen de cel mult
În situaţia constatării unor plusuri în gestiune,
şapte zile lucrătoare de la data aprobării procesu­
bunurile respective se vor evalua potrivit reglemen­
lui-verbal de inventariere de către administrator,
tărilor contabile aplicabile.
or­­donatorul de credite sau persoana responsabilă cu
În cazul constatării unor lipsuri în gestiune, im­ ges­tiunea entităţii. Rezultatele inventarierii se înre­
putabile, administratorii vor lua măsura impută­rii gistrează în con­tabilitate potrivit prevederilor Legii
acestora la valoarea lor de înlocuire. contabili­tăţii şi în conformitate cu reglementă­rile
Prin valoare de înlocuire, în sensul Normelor contabile aplicabile.
pri­vind organizarea şi efectuarea inventarierii ele­ Pe baza Registrului-inventar şi a balanţei de
mentelor de natura activelor, datoriilor şi capitaluri­ ve­rificare întocmite la finele exerciţiului financiar
lor proprii, se înţelege costul de achiziţie al unui bun se întocmeşte bilanţul, care face parte din situaţiile
cu caracteristici şi grad de uzură similare celui lipsă financiare anuale, ale cărui posturi, în conformitate
în gestiune la data constatării pagubei, care cu­prin­ cu prevederile Legii contabilităţii şi ale reglemen­
de preţul de cumpărare practicat pe piaţă, la care tărilor contabile aplicabile, trebuie să corespundă
se adaugă taxele nerecuperabile, inclusiv TVA, chel­ cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord
tuielile de transport, aprovizionare şi alte chel­tuieli, cu situaţia reală a elementelor de natura activelor,
accesorii necesare pentru punerea în stare de utilita­ datoriilor şi capitalurilor proprii, stabilită pe baza
te sau pentru intrarea în gestiune a bunului respectiv. inventarului.

3. Contabilitatea operaţiilor
de regularizare a inventarului
n Operaţii privind diferenţele de inventar

În continuare vom prezenta principalele înregistrări în contabilitate ocazionate de diferenţele canti­


tative ce pot apărea între situaţia faptică şi cea operativ-contabilă la societăţile comerciale şi care sunt
analizate şi soluţionate de comisia de inventariere.

Operaţii privind regularizarea plusurilor de inventar

Exemple

a) Plusuri de instalaţii tehnice şi mijloace de transport:


213 = 4754 2.000 lei
„Instalaţii tehnice şi „Plusuri de inventar
mijloace de transport” de natura imobilizărilor”

30 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


b) Plusuri de materii prime:
– existente în depozite:
301 = 601 400 lei
„Materii prime” „Cheltuieli cu
materiile prime”

– existente în magaziile secţiilor de producţie:


601 = 301 100 lei
„Cheltuieli cu „Materii prime”
materiile prime”

c) Plusuri de materiale consumabile:


302 = 602 120 lei
„Materiale consumabile” „Cheltuieli cu
materialele consumabile”

d) Plusuri de semifabricate:
341 = 711 700 lei
„Semifabricate” „Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse”

e) Plusuri de produse finite:


345 = 711 1.500 lei
„Produse finite” „Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse”

f) Plusuri de active biologice de natura stocurilor:


361 = 711 150 lei
„Active biologice „Venituri aferente
de natura stocurilor” costurilor stocurilor
de produse”

g) Plusuri de mărfuri:
– în cadrul unei unităţi cu ridicata:
371 = 607 300 lei
„Mărfuri” „Cheltuieli
privind mărfurile”

– în cadrul unei unităţi cu amănuntul:


371 = % 660 lei
„Mărfuri” 607 500 lei
„Cheltuieli
privind mărfurile”
378 50 lei
„Diferenţe de preţ
la mărfuri”
4428 110 lei
„TVA neexigibilă”

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 31


h) Plusuri de ambalaje:
381 = 608 90 lei
„Ambalaje” „Cheltuieli
privind ambalajele”

i) Plusuri de disponibilităţi în casierie:


– la o societate comercială cu capital privat:
5311 = 758 250 lei
„Casa în lei” „Alte venituri
din exploatare”

– la o societate comercială cu capital de stat:


5311 = 4481 100 lei
„Casa în lei” „Alte datorii faţă
de bugetul statului”

Va urma...

BIBLIOGRAFIE

1. Moroşan, Ioan (2013), Contabilitate financiară şi de gestiune. Studii de caz şi sinteze de reglementări,
ediţia a II-a, Editura CECCAR, Bucureşti.
2. IASB (2015), Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Norme oficiale emise la 1 ia­
nuarie 2015, traducere, Editura CECCAR, Bucureşti.
3. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008, cu modificările
şi completările ulterioare.
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modi­
ficările şi completările ulterioare.
5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat
în Monitorul Oficial nr. 704/20.10.2009.
6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în
Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările şi completările ulterioare.

32 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


Analiza dinamicii rezultatelor

Analiză economico-financiară
exerciţiului financiar pe baza
contului de profit și pierdere
Nicolae MIHĂILESCU, conf. univ. dr.
Ustinia RĂCHITĂ, conf. univ. dr.
Universitatea Hyperion din București

ABSTRACT

An Analysis of the Dynamics of the Financial Year’s Results Based


on the Profit and Loss Account

The analysis of the results disclosed in the profit and loss account offers an adequate
analytical information basis that can provide to decision makers the necessary support
that ensures a growth in financial performance. The achievement of this financial management
objective is made possible by the use of adequate methodologies for identifying the factors
and causes explaining a certain economic and financial state of the business.
This article presents an analysis of the net profit of a reporting period dynamics in three
specific practical settings, an analysis of the total expense for a total revenue of 1,000 RON
dynamics and an analysis of the gross profit dynamics, based on the data provided by the
accounting records through standard reports disclosing the final state of the financial year.

Key terms: net profit, gross profit, total revenue rate of return, total expense rate of return

Introducere de profit și pierdere, un raport financiar în care se


iden­tifică veniturile, cheltuielile și profitul sau pier­
Principalele documente de raportare financiar-
derea înregistrate pe componente de activitate, de
contabilă sunt bilanţul și contul de profit și pierdere.
Bilanţul este documentul contabil de sinteză ex­plo­a­tare și financiară, precum și pe total acti­vi­tate.
care descrie, prin informaţiile pe care le cuprinde, Analiza dinamicii profitului sau pierderii net(e)
situaţia patrimonială, sursele de acoperire financia­ înregistrat(e) în perioada de raportare pe baza da­
ră și starea economico-financiară ale unui operator te­lor contabile expuse în contul de pro­fit și pierdere
economic la un moment dat. În același timp, modul are o utilitate distinctă pen­tru derularea procesului
de con­stituire a rezultatului final (profit sau pierdere) decizional al managemen­tului financiar la nivelul
al pe­rioadei de raportare este configurat în contul unei societăţi comerciale.

Studiu de caz

Metodologia de analiză a dinamicii profitului net al perioadei de raportare este prezentată prin abordarea
a trei cazuri complementare particularizate pentru o societate comercială, și anume:
1. Analiza dinamicii profitului net cu ajutorul metodei balanţiere.
2. Analiza dinamicii profitului net prin prisma modificării veniturilor totale și a ratei rentabilităţii veni­
tu­rilor totale.

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 33


3. Analiza dinamicii profitului net prin prisma modificării cheltuielilor totale și a ratei rentabilităţii chel­
tuielilor totale.
De asemenea, analiza rezultatelor sistematizate în contul de profit și pierdere este extinsă în Cazul 4,
prin abor­darea analizei dinamicii cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale și a profitului brut, cu două
variante de identificare a factorilor de influenţă: 4a – analiza dinamicii cheltuielilor totale la 1.000 lei veni­
turi totale prin prisma modificării structurii veniturilor totale și a cheltuielilor la 1.000 lei ve­­­ni­turi pe feluri
de activităţi, și 4b – analiza dinamicii profitului brut al perioadei de raportare prin prisma modificării veni­
turilor totale, a structurii veniturilor totale pe feluri de activităţi și a profitului brut obţinut la 1 leu venituri pe
feluri de activităţi.
Aplicarea acestei soluţii metodologice oferă o informare analitică suplimentară pentru completarea
con­cluziilor care se referă la profitul net al perioadei de raportare.
Pentru a ilustra metodologia de analiză propusă vom utiliza datele din Tabelul 1.

Tabelul 1. Situaţia indicatorilor de venituri și cheltuieli


care au contribuit la realizarea profitului net

Perioada Perioada Abateri


de raportare de raportare absolute
Indicatori Notaţii precedentă curentă (Δ)
(lei) (lei) (lei)
1. Venituri din exploatare Ve 180.650 205.400 +24.750
2. Cheltuieli de exploatare Ce 155.330 172.640 +17.310
3. Profitul sau pierderea
Re +25.320 +32.760 +7.440
din exploatare
4. Venituri financiare Vf 7.740 2.950 -4.790
5. Cheltuieli financiare Cf 9.255 5.210 -4.045
6. Profitul sau pierderea financiar(ă) Rf -1.515 -2.260 -745
7. Venituri totale Vt 188.390 208.350 +19.960
8. Cheltuieli totale Ct 164.585 177.850 +13.265
9. Profitul sau pierderea brut(ă) Rb +23.805 +30.500 +6.695
10. Impozitul pe profit Im 4.255 5.175 +920
11. Profitul sau pierderea net(ă) Rn +19.550 +25.325 +5.775

î Cazul 1. Analiza dinamicii profitului sau pierderii net(e) cu ajutorul metodei balanţiere
Calculele explicative care detaliază creșterea profitului net pe componentele structurale de realizare a
aces­teia sunt:
Modificarea absolută a profitului net:
Δ = Rn1 – Rn0 = 25.325 – 19.550 = +5.775 lei
din care:
1. Influenţa modificării profitului brut:
ΔRb = Rb1 – Rb0 = 30.500 – 23.805 = +6.695 lei
din care:
1a. Influenţa modificării veniturilor totale:
ΔVt = Vt1 – Vt0 = 208.350 – 188.390 = +19.960 lei
din care:
1a1. Influenţa modificării veniturilor din exploatare:
ΔVe = Ve1 – Ve0 = 205.400 – 180.650 = +24.750 lei

34 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


1a2. Influenţa modificării veniturilor financiare:
ΔVf = Vf1 – Vf0 = 2.950 – 7.740 = -4.790 lei
1b. Influenţa modificării cheltuielilor totale:
ΔCt = -(Ct1 – Ct0) = -(177.850 – 164.585) = -13.265 lei
din care:
1b1. Influenţa modificării cheltuielilor de exploatare:
ΔCe = -(Ce1 – Ce0) = -(172.640 – 155.330) = -17.310 lei
1b2. Influenţa modificării cheltuielilor financiare:
ΔCf = -(Cf1 – Cf0) = -(5.210 – 9.255) = +4.045 lei
2. Influenţa modificării impozitului pe profit:
ΔIm = -(Im1 – Im0) = -(5.175 – 4.255) = -920 lei

Concluzii
Pe baza calculelor efectuate sunt identificate, pe activităţi economice clasificate după na­tura lor (acti­
vitatea de bază sau de exploatare și cea financiară), influenţele factorilor care au con­tribuit la crește­­rea cu
5.775 lei a profitului net în perioada de calcul comparativ cu nivelul înregistrat în intervalul precedent.
Analiza influenţelor factoriale evidenţiate de modelul balanţier ne permite să constatăm următoarele:
þ Creșterea veniturilor totale în perioada curentă faţă de cea de bază cu 10,60%, respectiv cu 19.960 lei,
devansează cu 2,55% sporirea cheltuielilor tota­le. Prin majorarea cheltuielilor totale într-o pro­por­ţie infe­
rioară creșterii veniturilor totale, ni­velul absolut al profitului brut a fost cu 28,12% mai mare, respectiv cu
6.695 lei.
þ În acest interval, veniturile obţinute din activitatea de exploatare au constituit sursa de­fi­nitorie a creș­­
terii profitului. Acestea au fost cu 13,70% mai mari în perioada curentă, respectiv cu 24.750 lei, și au devansat
majorarea cheltuielilor de exploatare, de 17.310 lei (+11,14%).
þ Pierderea financiară are o influenţă negativă asupra profitului net (-745 lei) ca urmare a diminuării
veniturilor financiare cu 4.790 lei, într-o măsură mai mare decât reducerea cheltuielilor financiare, de numai
4.045 lei.
Concluziile formulate în urma aplicării acestui model de analiză cu referire la dinamica profitului net
prin metoda balanţieră le oferă factorilor de decizie posibilitatea să constate o situaţie economico-financiară
corespunzătoare, cu menţiunea că se impune o atenţie sporită în ceea ce priveşte analiza situaţiei cheltuielilor
și veniturilor financiare, pentru individualizarea cauzelor care au produs influenţa negativă respectivă.

î Cazul 2. Analiza dinamicii profitului sau pierderii net(e) prin prisma modificării veniturilor totale
și a ratei rentabilităţii veniturilor totale
Modelul de analiză factorială a modificării rezultatului net aferent Cazului 2 are la bază relaţia funcţio­
nală Rn = Vt x Rn/Vt și implică următoarele calcule:
Modificarea absolută a profitului net al perioadei de raportare:
Δ = Rn1 – Rn0 = 25.325 – 19.550 = +5.775 lei
Δ = ΔVt + Δ(Rn/Vt) = 2.071,33 + 3.703,67 = +5.775 lei
din care:
1. Influenţa modificării veniturilor totale:
Rn0 19.550
ΔVt = (Vt1 – Vt0) x = (208.350 – 188.390) x = +2.071,33 lei
Vt0 188.390
2. Influenţa modificării ratei rentabilităţii veniturilor totale:
Rn1 Rn0 25.325 19.550
Δ(Rn/Vt) = – x Vt1 = – x 208.350 = +3.703,67 lei
Vt1 Vt0 208.350 188.390

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 35


Notă: Rata rentabilităţii veniturilor totale se calculează ca raport între profitul net al perioadei de ra­
portare și veniturile totale.

Concluzii
Rezultatele obţinute oferă posibilitatea formulării următoarelor concluzii:
þ Profitul net s-a mărit cu 5.775 lei în perioada de calcul comparativ cu cea de bază, atât dato­rită
spo­ririi veniturilor totale, cât și ca urmare a creșterii ratei rentabilităţii veniturilor totale.
þ Factorul principal care a favorizat majorarea profitului net este rata rentabilităţii veniturilor totale.
Se constată că 64,13% din creșterea profitului net este explicată prin majorarea ratei rentabilităţii veniturilor
tota­le. Acest indicator de performanţă financiară a înregistrat o creștere cu 1,78%, de la 10,37% la 12,15%.
þ În perioada de calcul, veniturile totale au fost mai mari cu 10,60% decât în perioada de bază, res­
pectiv cu 19.960 lei, favorizând majorarea profitului net cu 2.071,33 lei.
Se remarcă existenţa unei situaţii care confirmă un curs pozitiv al activităţii economice. Influenţa pre­
pon­derentă a factorului de tip calitativ (intensiv) rata rentabilităţii veniturilor totale oferă garanţia unui mana­
­gement performant.

î Cazul 3. Analiza dinamicii profitului sau pierderii net(e) prin prisma modificării cheltuielilor totale
și a ratei rentabilităţii cheltuielilor totale
Modelul de analiză factorială a modificării profitului net din perioada de raportare aferent Cazului 3
are la bază relaţia funcţională Rn = Ct x Rn/Ct și implică următoarele calcule:

Modificarea absolută a profitului net al perioadei de raportare:


Δ = Rn1 – Rn0 = 25.325 – 19.550 = +5.775 lei
Δ = ΔCt + Δ(Rn/Ct) = 1.575,66 + 4.199,34 = +5.775 lei
din care:

1. Influenţa modificării cheltuielilor totale:


Rn0 19.550
ΔCt = (Ct1 – Ct0) x = (177.850 – 164.585) x = +1.575,66 lei
Ct0 164.585

2. Influenţa modificării ratei rentabilităţii cheltuielilor totale:


Rn1 Rn0 25.325 19.550
Δ(Rn/Ct) = – x Ct1 = – x 177.850 = +4.199,34 lei
Ct1 Ct0 177.850 164.585

Notă: Rata rentabilităţii cheltuielilor totale se calculează ca raport între profitul net al perioadei de ra­
portare și cheltuielile totale.

Concluzii
Rezultatele obţinute în Cazul 3 oferă posibilitatea formulării unor concluzii care au o logică economică
similară celei din Cazul 2:
þ Factorul de natură intensivă rata rentabilităţii cheltuielilor totale are aportul principal la creșterea
profi­tului net, cu o contribuţie de 72,72%.
þ Cheltuielile aferente activităţii economice sunt încorporate într-un rezultat care la rândul său este
va­lo­rificat și transformat în venit purtător de profit. Prin creșterea cheltuielilor totale s-a realizat o mărire a
profitului net cu 1.575,66 lei, reprezentând 27,28% din majorarea totală a acestuia. Factorul cheltuieli totale
are un conţinut economic de formă cantitativă și prin mărimea sa, inferioară limitei de 50%, se confirmă rolul
preponderent al factorului de tip calitativ rata rentabilităţii cheltuielilor totale.
þ Calculele efectuate arată că rata rentabilităţii cheltuielilor totale a fost mai mare cu 2,36% în peri­oada
de calcul decât în cea de bază, înregistrând o creștere de la 11,88% la 14,24%.
Este evident că se identifică o activitate organizatorică eficientă pentru raţionalizarea cheltuielilor, con­­
firmată și prin faptul că rata rentabilităţii chel­tuielilor totale este superioară ratei rentabilităţii veniturilor totale.

36 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


î Cazul 4. Analiza dinamicii cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale și a profitului brut
din perioada de raportare
Metodologia de analiză aferentă Cazului 4 are două componente procedurale, individualizate prin
Cazurile 4a și 4b.

î Cazul 4a. Analiza dinamicii cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale prin prisma modificării
structurii veniturilor totale și a cheltuielilor la 1.000 lei venituri pe feluri de activităţi
Aplicarea modelului de analiză a dinamicii cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale se bazează
pe datele sistematizate în Tabelul 2.
Tabelul 2. Situaţia indicatorilor de venituri și cheltuieli

Felul activităţii Venituri (lei) Cheltuieli (lei)


(Sursa veniturilor Perioada de bază Perioada Perioada de bază Perioada
și natura cheltuielilor) (precedentă) curentă (precedentă) curentă
De exploatare Ve0 180.650 Ve1 205.400 Ce0 155.330 Ce1 172.640
Financiară Vf0 7.740 Vf1 2.950 Cf0 9.255 Cf1 5.210
Total Vt0 188.390 Vt1 208.350 Ct0 164.585 Ct1 177.850

Pentru această analiză se fac următoarele precizări privind notaţiile adoptate:


Ct Ce + Cf Σ(Vi x C/1.000i)
Ct/1.000 = x 1.000 = x 1.000 = = Σ(gVt x C/1.000i)
Vt Ve + Vf ΣVi
unde:
Vi
gVt = = structura veniturilor totale
ΣVi
Rezultatele intermediare necesare pentru a calcula modificările factoriale care explică dinamica chel­
tu­ielilor totale la 1.000 lei venituri totale sunt prezentate în Tabelul 3.
Tabelul 3. Structura indicatorilor de venituri și cheltuieli totale
și cheltuielile la 1.000 lei venituri pe feluri de activităţi

Felul activităţii Structura Structura Cheltuieli Cheltuieli Abateri absolute g1Vt x C/1.000i0
(Sursa veniturilor veniturilor totale veniturilor totale la 1.000 lei la 1.000 lei privind cheltuielile
și natura din perioada din perioada venituri pe feluri venituri pe feluri la 1.000 lei
cheltuielilor) de bază curentă de activităţi în de activităţi în venituri
(precedentă) (g1Vt) perioada de bază perioada curentă (Δ)
(g0Vt) (precedentă) (C/1.000i1)
(C/1.000i0)
(%) (%) (lei) (lei) (lei) (lei)

De exploatare 0,958915 0,985841 859,84 840,51 -19,33 847,67


Financiară 0,041085 0,014159 1.195,74 1.766,10 +570,36 16,93
Total 1,000000 1,000000 873,64 853,61 -20,03 864,60

Modificarea absolută a cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale:


Δ = Ct/1.0001 – Ct/1.0000 = 853,61 – 873,64 = -20,03 lei
Δ = ΔgVt + Δ(C/1.000) = -9,04 – 10,99 = -20,03 lei
din care:
1. Influenţa modificării structurii veniturilor totale:
ΔgVt = Σ(g1Vt x C/1.000i0) – Σ(g0Vt x C/1.000i0) = 864,60 – 873,64 = -9,04 lei

2. Influenţa modificării cheltuielilor la 1.000 lei venituri pe feluri de activităţi:


Δ(C/1.000) = Σ(g1Vt x C/1.000i1) – Σ(g1Vt x C/1.000i0) = 853,61 – 864,60 = -10,99 lei

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 37


Concluzii
Aşa cum rezultă din calculele de mai sus, cheltuielile totale efectuate pentru 1.000 lei venituri to­tale
s-au redus cu 20,03 lei în perioada de calcul comparativ cu nivelul înregistrat în perioada de bază. Această
scădere este motivată astfel:
þ Diminuarea cheltuielilor la 1.000 lei venituri pe feluri de activităţi a determinat o scădere cu 10,99 lei
a cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale.
þ În intervalul supus analizei s-a produs o schimbare a structurii veniturilor to­tale pe feluri de activităţi,
care a favorizat reducerea cu 9,04 lei a cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale. Se constată astfel că
proporţia veniturilor obţinute din exploatare a crescut de la 95,89% la 98,58%, în cadrul acestei activităţi
nivelul cheltuielilor la 1.000 lei venituri fiind mai mic decât nivelul relativ me­diu general, care în perioada
de calcul a fost de 853,61 lei. De asemenea, s-a diminuat proporţia veniturilor aferente activităţii financiare,
în care nivelul relativ al cheltuielilor în raport cu veniturile aferente este mai mare. Activitatea financiară des­
fă­șurată a fost finalizată cu pierderi importante, care au fost acoperite pe seama rezultatelor pozitive obţinute
din activitatea de exploatare. Cheltuielile la 1.000 lei venituri înregistrate de activitatea financiară au fost cu
570,36 lei mai mari în perioada de calcul decât în cea precedentă.

î Cazul 4b. Analiza dinamicii profitului brut al perioadei de raportare prin prisma modificării
veniturilor totale, a structurii veniturilor totale pe feluri de activităţi și a profitului sau pierderii
brut(e) obţinut(e) la 1 leu venituri pe feluri de activităţi
Relaţia funcţională în care se identifică factorii de influenţă vizaţi pentru analiza dinamicii profitu­lui brut
din perioada de raportare este:
Rb Rbi
Rb = Vt x = Vt x Σ gVt x
Vt Vi
unde:
Rb = profitul sau pierderea brut(ă) al (a) perioadei de raportare; Rb = Vt – Ct
Rbi = profitul sau pierderea brut(ă) al (a) activităţii i; Rbi = Vi – Ci
Vi = Ve ; Vf
Ci = Ce ; Cf
Rezultatele intermediare necesare pentru a calcula modificările factoriale care explică dinamica profitului
brut din perioada de raportare sunt prezentate în Tabelul 4.
Tabelul 4. Structura veniturilor totale și profitul sau pierderea brut(ă)
obţinut(ă) la 1 leu venituri pe feluri de activităţi

Felul activităţii Structura Profitul sau pierderea brut(ă) Profitul sau pierderea brut(ă) Rbi0
g1Vt x
(Sursa veniturilor veniturilor totale pe feluri de activităţi obţinut(ă) la 1 leu venituri, Vi0
și natura din perioada și pe total pe feluri de activităţi și pe total
cheltuielilor) curentă (lei) (%)
(g1Vt)
Perioada de bază Perioada Perioada de bază Perioada
(precedentă) curentă (precedentă) curentă
Rbi0 Rbi1 Rbi0 Rbi1
(%) Vi0 Vi1 (%)

De exploatare 0,985841 +25.320 +32.760 0,140160 0,159493 0,138175


Financiară 0,014159 -1.515 -2.260 -0,195736 -0,766101 -0,002771
Total 1,000000 +23.805 +30.500 0,126360 0,146388 0,135404

Modificarea absolută a profitului brut din perioada de raportare:


Δ = Rb1 – Rb0 = 30.500 – 23.805 = +6.695 lei
Δ = ΔVt + Δ(Rb/Vt) = 2.522,15 + 4.172,85 = 6.695 lei
din care:
1. Influenţa modificării veniturilor totale:
Rb0 23.805
ΔVt = (Vt1 – Vt0) x = (208.350 – 188.390) x = +2.522,15 lei
Vt0 188.390

38 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


2. Influenţa modificării profitului brut din perioada de raportare la 1 leu venituri totale:
Rb1 Rb0 30.500 23.805
Δ(Rb/Vt) = – x Vt1 = – x 208.350 = +4.172,85 lei
Vt1 Vt0 208.350 188.390
din care:

2a. Influenţa modificării structurii veniturilor totale:


Rbi0 Rbi0
ΔgVt = Vt1 x Σ g1Vt x – Vt1 x Σ g0Vt x =
Vi0 Vi0

= 208.350 x 0,135404 – 208.350 x 0,126360 = +1.884,32 lei

2b. Influenţa modificării profitului sau pierderii brut(e) obţinut(e) la 1 leu venituri pe feluri de activităţi:
Rbi1 Rbi0
Δ(Rbi /Vi) = Vt1 x Σ g1Vt x – Vt1 x Σ g1Vt x =
Vi1 Vi0
= 208.350 x 0,146388 – 208.350 x 0,135404 = +2.288,53

Concluzii
Analiza factorială a profitului brut al perioadei de raportare ne permite să formulăm următoarele con­
cluzii:
þ Profitul brut a înregistrat o majorare cu 6.695 lei în perioada de calcul comparativ cu nivelul din
pe­rioada de bază.
þ Rata rentabilităţii veniturilor totale exprimată prin profitul brut al perioadei de raportare obţinut la
1 leu venituri totale a crescut cu 2,003% în intervalul analizat, de la 12,636% la 14,639%, fapt care a avut
o influenţă pozitivă, de 4.172,85 lei, asupra profitului brut al perioadei de raportare.
þ Se remarcă, de asemenea, faptul că a avut loc o schimbare a structurii veniturilor totale pe feluri de
activităţi, cu efecte pozitive asupra profitului brut al exerciţiului, de 1.884,32 lei. Totodată, ren­­tabilitatea
calculată pe feluri de activităţi este marcată de creșteri importante. Profitul brut din perioada de raportare a
înregistrat o creștere cu 2.288,53 lei datorită majorării medii a rentabilităţii pe feluri de activităţi.
þ Pierderea brută relativă care revine la 1 leu venituri din activitatea financiară a înregistrat o majorare
semnificativă în perioada de calcul faţă de cea de bază, de la 19,6% la 76,6%. Această activitate are astfel
la nivelul rezul­tatelor globale ale agentului economic o influenţă negativă, care trebuie contracarată prin
aplicarea unor mă­suri adecvate. Efectul nefavorabil constatat a fost compensat de rentabilitatea mai mare obţi­
nută în activitatea de exploatare.

Metodologia de analiză redată în cadrul acestui articol oferă, prin con­cluziile prezentate, informaţii
ana­litice adecvate care le pot asigura factorilor de decizie suportul decizional pentru o creștere sigură a per­
formanţelor financiare.

BIBLIOGRAFIE

1. Gheorghiu, Alexandru (2004), Analiza economico-financiară la nivel microeconomic, Editura Economică,


București.
2. Mihăilescu, Nicolae, Răducan, Mihaela (2008), Analiza activităţii economico-financiare, Editura Victor,
București.
3. Robu, Vasile, Anghel, Ion, Șerban, Elena-Claudia (2014), Analiza economico-financiară a firmei, Editura
Economică, București.
4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
pri­vind situaţiile financiare anuale individuale și situaţiile financiare anuale consolidate, publicat în
Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările şi completările ulterioare.

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 39


Contabilitate de gestiune Particularităţi ale gestiunii hoteliere
și planul de marketing al serviciilor
şi produselor turistice
Ustinia RĂCHITĂ, conf. univ. dr.
Universitatea Hyperion din București
Alexandru MÎZGĂ, drd.
Universitatea Valahia din Târgoviște

ABSTRACT

Particular Features of Hotel Management and the Marketing Plan for Touristic
Services and Products

Every accommodation structure has certain particular features that affect the nature and
charac­te­ristics of services and products offered to its customers.
From the national and international perspectives, a hotel may have identical structural
elements, but it will always have differentiating elements as well, such as the quality of
services or the conduct of its staff. This considerations determined the configuration of
the two specific/core departments of a hotel: accommodation and food services.
The analytical approach in this article aims to identify and present the most important
particular features of hotel management, its essential components and the content of the
daily report, as well as to analyse the marketing plan for hotel services and the budgeting
techniques that contribute directly to the creation of added value for the services provided
and fully meeting the expectations of the hotel’s customers.

Key terms: housekeeping, beverage, charge, city ledger, covers count, rooms sold, business mix

Fiecare structură de primire turisti­că are anu­ precum şi analizarea pla­nului de marketing al servi­
mi­te particularități care se răsfrâng și asu­pra natu­rii ciilor hoteliere și a teh­nicilor bugetare care au rolul
și caracteristicilor serviciilor și produ­se­lor oferite de a contribui în mod di­­rect la realizarea de valoare
clienţilor săi. adăugată pentru serviciile prestate și la satisfacerea
Pe plan intern și internaţional, în hoteluri pot deplină a clienţilor unui hotel.
exista elemente identice din punct de vedere struc­
tural, dar întotdeauna vor fi și elemente de diferen­ 1. Componentele esenţiale
ţiere, precum calitatea servi­cii­lor și comportamentul ale gestiunii hoteliere
personalului. Aceste con­siderente au impus confi­
gurarea celor două depar­ta­mente specifice/de bază î Venituri
ale unui hotel: cazarea și restauraţia. Există cinci surse de venituri ale unui hotel:
Abordarea în mod analitic a problemelor în ca­ l Cazare (camere): venituri de­ter­minate de
drul acestui material are ca obiectiv principal identi­ ocuparea camerelor;
fica­rea și prezentarea celor mai importante particula­ l Alimentaţie (food): cifră de afa­ceri rezulta-
­­rități ale gestiunii hoteliere, respectiv componentele tă din vânzarea preparatelor culi­nare (micul dejun,
esențiale ale acesteia şi conţinutul raportului zilnic, dejun, cină, banchete etc.);

40 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


l Băuturi (beverage): cifră de afaceri determi­ l masa angajaţilor;
nată de vânzarea băuturilor (bar, mi­nibar, vinuri etc.); l serviciile în afara hotelului.
l Mijloace de comunicare: venituri obţinute c) Alte costuri.
din folosirea de că­tre clienţi a mijloacelor de co­­mu­
nicare (telefon, fax, internet); î Costuri ale departamentelor
l Alte surse: toate celelalte veni­turi, prove­nite operaţionale şi cheltuieli generale
din închirierea de săli, vânzarea de ţi­gări, ziare etc.
Defalcarea veniturilor este necesară pentru că Departamentele operaţionale ale unui hotel ela­
în activitatea hotelieră există: borea­ză proceduri și politici operaţionale specifi­ce
l o separaţie fizică între departamentele ope­ activită­ţii de primire și cazare turistică, asi­gu­ră su­
ra­ţio­­nale; port teh­nic pentru toate serviciile hote­liere, stabilesc
l competenţe profesionale particulare în ca­ și gestionează stocul optim de piese de schimb pen­
drul departamentelor; tru echipamentele func­ţio­nale din cadrul ho­telului
l abordări comerciale distincte; bazându-se pe ne­voile tehnologice și pe bugetele
l metode analitice proprii fiecărui sector; apro­bate, sunt responsabile cu func­ţionarea cores­
l implicaţii fiscale diferite (TVA). pun­­­ză­toare a instalaţiilor sa­ni­tare și de climatizare,
Veniturile se analizează și se compară: pla­ni­fică și prognozează costurile de men­tenanţă îm­
l în cifre absolute; preună cu de­parta­mentul financiar. Tot­oda­tă, aceste
l în procente din totalul cifrei de afaceri (CA): departa­men­­­­te elaborează și moni­to­rizează un sis­tem
(Ve­ni­turi din alimentaţie/Total venituri) x 100 = de indi­catori de perfor­man­ţă, urmăresc evo­lu­ţiile
% Ve­ni­turi din alimentaţie din CA totală; interne și externe care pot afecta ser­viciile ofe­rite
l în cifre medii pe camere sau pe meniuri: Ve­ cli­enţilor ho­te­lului şi furnizează con­sul­­tan­­­ţă de spe­
nituri din băuturi/Camere vândute = Venit mediu cialitate pe probleme legate de facility management
din băuturi pe cameră. în ceea ce priveşte operaţiuni­le curen­­te sau viitoare
Într-o ultimă analiză, toate veniturile sunt com­ bazate pe cele mai bu­ne prac­tici la nivel in­tern și
­parate ca medie pe cameră, această prezentare fă­ in­ternaţional în do­me­niul ho­telier.
când obiectul unei rubrici specifice în raportul zilnic
a) Costurile operaţionale reprezintă an­sam­
(daily report).
blul cheltuielilor legate direct de cifra de afaceri. De
exemplu, cu cât sunt mai multe ca­me­­re ocupate, cu
î Costuri
atât numărul orelor de lucru ne­cesare pentru curăţa­
a) Costurile directe reprezintă raportul din­tre ­rea lor este mai mare. Costul salarial al cameris­telor
costul achiziţionării materiilor prime și încasările este legat direct de încasările departamentului de
corespondente și se exprimă ca procent din totalul ca­zare, deci sala­riile sectorului de cu­ră­ţenie (house­
cifrei de afaceri. De exemplu: keeping) re­pre­­zin­tă cheltuieli operaţionale ale de­
l Costul departamentului de alimentaţie (Food)
par­­­­ta­mentu­lui de cazare.
= Costul achi­ziţiei de materii prime alimentare și al
Costurile operaţionale cuprind:
preparării de mâncăruri calde și reci/Încasările de­
l costurile directe pentru departamentul de
partamentu­lui de alimentaţie;
ali­mentaţie și cel de băuturi și pentru mijloacele de
l Costul departamentului de băuturi (Beverage)
comunicare;
= Costul achi­zi­ţiei băuturilor/Încasările departamen­
l costurile cu salariile;
tului de băuturi;
l alte costuri.
l Costul pentru mijloacele de comunicare =
Va­loarea facturilor privind mijloacele de comunica­ b) Cheltuielile generale reprezintă costurile
re/Încasările pentru mijloacele de comunicare. care nu sunt influenţate de rezultatele ho­telului şi
De reţinut este că aceste costuri nu includ TVA. nu sunt legate direct de cifra de afaceri (de exemplu,
b) Costul cu salariile cuprinde: chel­­tuielile cu pliantele publicitare).
l costurile brute cu salariile; c) Cheltuielile cu utilităţile (gaz, electricitate,
l taxele pe costurile brute cu salariile; benzină și alţi combustibili, apă).
l beneficiile angajaţilor/avantajele în na­tură; d) Cheltuielile de întreţinere (Repair & Main­
l vacanţele plătite; ­tenance – R&M).
l bonusurile şi primele; e) Sales & Advertising (S&A) includ:

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 41


l cos­t u­r ile suplimentare pentru sejururile legă­tură cu rezultatele hotelului. Cu ajutorul acestor
ofe­ri­te; in­for­maţii se pot lua măsurile necesare pentru a atin­
l costul salarial al echipei comerciale. ­ge obiectivele bugetului la sfârșitul lunii.
f ) Cheltuielile administrative și generale
(A&G) cuprind: î Structură
l costurile salariale;
l Coloana 1: Daily – realizarea zilei;
l alte costuri.
l Coloana 2: Month to date – adună rezultatele
Profitul net se determină astfel: zilnice de la începutul lunii până în ziua respectivă;
l Coloana 3: Budget month to date – adună re­
Încasări (venituri):
­zultatele din buget de la începutul lunii până în ziua
l Camere
respectivă;
+ Mâncare
l Coloana 4: Last year month to date – adună
+ Băuturi
rezultatele din aceeași lună a anului precedent, de
+ Mijloace de comunicare
la începutul lunii până în ziua respectivă.
+ Altele
Aceste informaţii permit compararea datelor
= Total încasări obţinute în anul curent cu obiectivele bugetului și
Costuri operaţionale: cu realizările aceleiași perioade de gestiune din anul
l Camere (salarii, altele) precedent.
+ Mâncare (costuri directe, salarii, altele)
+ Băuturi (costuri directe, salarii, altele) î Vocabular
+ Mijloace de comunicare (costuri directe, salarii, l Rooms available: camere disponibile care
al­tele) pot fi închiriate, indiferent că sunt ocupate sau nu
+ Altele (Total camere – Camere inutilizabile);
= Total costuri operaţionale l Out of order: camere care nu pot fi închiriate

Total încasări – Total costuri operaţionale = Venit (camere inutilizabile);


brut din exploatare (Gross operating income – GOI) l Rooms sold: camere ocupate;
l Rooms vacant: camere libere care pot fi în­
Cheltuieli generale:
chiria­te (Camere disponibile – Camere ocupate);
l A&G (salarii, altele)
l Occupancy: grad de ocupare (Camere ocu­
+ S&A (salarii, altele)
pa­te/Camere disponibile);
+ Utilităţi (salarii, altele)
l Average room rate (ARR): Venit pe came­
+ R&M (salarii, altele)
ră/Camere disponibile;
= Total cheltuieli generale l Send out: client care dorește să se cazeze la

GOI – Total cheltuieli generale = Profit brut din ex­ un hotel, dar din lipsă de locuri este trimis la altă
ploa­tare (Gross ope­rating profit – GOP) unitate din cadrul aceluiași lanţ hotelier;
l No-show: persoană care face o rezervare, dar
GOP – Taxe de franciză, taxe de management, chi­rii,
nu o folosește și nici nu o anulează;
dobânzi, amortizări, asigurări = Profit net din ex­
l Complimentary: factură achitată de hotel,
ploa­­tare (Net operating profit – NOP)
serviciu pe care clientul nu trebuie să îl plătească;
Costurile operaţionale sunt: l Day use: client care sosește dimineaţa și
l costuri variabile; plea­că înainte de ora 2400;
l costuri operaţionale; l Re-rent: vânzarea aceleiași camere de două
l costuri pentru un anumit departament. ori într-o singură zi (mai ales la hotelurile din aero­
Cheltuielile generale cuprind: porturi).
l cheltuieli fixe;
Veniturile sunt exprimate pe tip de de­par­ta­
l cheltuieli funcţionale;
ment operaţional și sunt incluse în raportul zilnic
l cheltuieli realizate pentru hotel în ansamblu.
fără taxe (mai ales TVA). Fiecare departament este
for­­mat din mai multe puncte de vânzare (outlets). An­
2. Conţinutul raportului zilnic
­­sam­blul punctelor de vânzare ale unui depar­ta­ment
Raportul zilnic de încasări reprezintă do­cu­ re­flec­tă într-o mare măsură gama serviciilor di­verse
men­tul care informează șefii de departamente în ofe­rite de acesta.

42 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


În raportul zilnic se evidenţiază camerele ocu­ l sistemul de vânzări (sistemul de rezerva­re,
pate (rooms sold) și numărul de porţii servite acţiunile comerciale);
(covers count). Toate veniturile sunt analizate și com­ l rezultatele;

­parate în ter­meni medii, și anume încasarea medie l obiectivele de atins (gradul de ocupare, ARR,

pe cameră (average per room), inclusiv telefonul și F&B etc.).


alte servi­cii adiţionale, și încasarea medie pe porţie Business mixul este instrumentul de segmen­
servită (average per cover), pentru mâncare și bău­ tare care împarte piaţa după profilul clientelei. În
tură (Food & Beverage – F&B). În final, toate încasă­ ceea ce priveşte hotelurile, segmen­tele de clienţi sunt
rile, inclusiv cele F&B, sunt analizate ca medie pe împărţite pe grupe în funcţie de motivaţia lor, care
cameră, pentru că, în fapt, toate încasările hotelului va influen­ţa durata sejurului, cheltuielile efectuate,
sunt ex­­pri­ma­te în funcţie de ocuparea camerelor. tipul ser­viciilor soli­citate și produsele consumate.
Raportul zilnic cuprinde și o parte financiară, Cifra de afaceri a ho­te­lului este determinată de com­
respectiv avan­surile încasate cash și modalităţile de binarea acestor seg­mente de business mix.
plată (carduri de credit, cecuri de călătorie, ce­curi Componenţa business mixului este urmă­toa­rea:
þ Clienţi individuali – sunt cei care plătesc în
etc.).
general tariful întreg (full rate). Aceștia sunt sensi­
Guest ledger reprezintă totalul cheltuielilor
bili la marca hotelului şi la sistemul de rezervare și
nea­chitate încă de clienţii hotelului. În momentul
își achită singuri nota de plată (cash sau cu card de
plăţii (cel mai adesea la check out), guest ledger se
credit).
transformă în cash (cecuri, cecuri de călătorie, bani
þ Clienţi corporate – reprezintă un segment
li­chizi sau devize) sau charge (carduri de credit, ti­­
ce are ca motivaţie deplasarea în scop profesional.
chete). Camera este rezervată de o firmă care de regulă ne­
City ledger reprezintă totalul cheltuielilor care ­gociază un tarif preferenţial cu serviciul comer­cial
nu sunt achitate de client la părăsirea hotelului (uni­ al hotelului sau al lanţului din care acesta face parte.
tatea hotelieră va transmite factura firmei cu care a Preţul se stabilește pe baza estimării nu­mă­rului de
fost negociat tariful). camere care vor fi ocupate de firma res­pectivă în
decursul unui an. De regulă se încheie un contract
3. Planul de marketing care prevede tarifele și eventualele servicii particu­
al serviciilor hoteliere lare (de exemplu, camere VIP). Factura pen­tru sejur
Planul de marketing este un instrument de ana­ este trimisă societăţii în scopul efectuării plăţii.
Unele hoteluri fac distincţie între clienţii comer­
liză care contribuie la luarea deciziilor de acţiune în
ciali și cei corporate. Clienţii comerciali sunt fir­mele
cadrul uni­tăţilor hoteliere. Acesta se realizează în
care au negociat un tarif preferenţial cu un ho­tel, iar
fiecare an în luna septembrie, pe baza extrapolării
clienţii corporate sunt cei care au negociat la ni­velul
re­zul­tatelor anului în curs, și stabilește într-o ma­
lan­ţului hotelier.
nie­ră precisă toţi parametrii consideraţi decisivi, res­
þ Seminare – participarea la diferite întru­
pec­tiv cei care sunt înglobaţi în formularea obiecti­
niri/manifestări or­ga­nizate la hotel. Prestaţiile sunt
velor și strate­giilor comerciale. De asemenea, acesta legate direct de în­chirierea unei săli (sau a mai mul­
reprezintă prin­cipala sursă de informaţii pentru ela­ tor săli) pentru aceste reuniuni și în procent de 99%
borarea ele­mentelor legate de vânzări și încasări la de un pachet F&B. Factura este plătită de societatea
buget. organizatoare și poartă inscripţia city ledger.
Planul de marketing ţine cont de următoarele þ Grupuri de turiști – beneficiază de tarife
aspecte importante: reduse. Factura pentru sejur este transmisă tour ope­
l piaţa (printr-o analiză istorică a business ­ratorului sau agenţiei de voiaj și poartă inscrip­ţia
mixului – cine sunt clienţii hotelului?); city ledger.
l produsul (printr-o descriere comparativă Un sejur turistic poate fi:
a infrastructurii și serviciilor faţă de hotelurile con­ • BB (bed and breakfast) – numai cazare și mi­
curente); cul dejun, alte servicii fiind achitate de clienţi in­
l bugetul; dividual;
l forţa de vânzare (echipa comercială – nu­ • HB (half board) – demipensiune, respectiv
mărul de persoane, vârsta lor, motivaţia); cazare plus două mese;

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 43


• FB (full board) – pensiune completă, respec­ Veniturile bugetare ale unui hotel provin în
tiv cazare şi trei mese, eventualele servicii suplimen­ pri­mul rând din vânzarea camerelor, dar sunt deter­
­­tare (de exemplu, telefon) fiind achitate de clienţi minate şi de ce­lelalte activităţi ale sale.
separat.
þ Pachete de weekend – clienţii care se ca­ a) Veniturile pe cameră (room revenue) sunt
zea­ză în hotel de vineri până duminică beneficiază influenţate în principal de:
de un preţ special de sfârşit de săptămână și eventu­ þ Strategia de preţ – presupune tarife pe seg­
al de un pa­chet complet, mai ales F&B (de exemplu, mentele business mixului din planul de mar­keting.
weekend gastronomic, unde totul este inclus). Aceste elemente sunt corelate cu informaţii referi­
þ Alţi clienţi. toa­re la tipul camerelor (single, duble).
þ Gradul de ocupare – planul de marketing
î Mixul pentru activitatea de alimentaţie fi­xează obiectivul bugetar în ceea ce privește gradul
Acesta se prezintă după cum urmează: de ocupare, exprimat procentual. Acest procent se
þ Restaurant – clienţii individuali, cazaţi sau apli­­că la rezultatele anului precedent și astfel se
nu la hotel, comandă à la carte și achită cash (pe loc) ob­­ţine cifra din buget.
sau plătesc ulterior, la check out, consumul total din De exemplu, dacă obiectivul din planul de mar­
hotel (guest ledger). keting al unui hotel îl reprezintă indicatorul gradul
þ Banchete – reprezintă grupuri de clienţi pen­ de ocupare pe segmentul seminare (+25%) și nu­
tru care se negociază meniul și preţul, iar factu­ra se ­mă­rul de camere vândute în anul precedent este de
achită cash de către aceştia sau city ledger de către 5.000, atunci pentru anul în curs (din buget) numă­
o so­cie­tate comercială. rul de camere vândute este de 6.250 (5.000 x 1,25).
þ Tururi – grupurile de turiști iau și masa, iar În funcţie de aceste elemente, în final se stabi­
plata se face ca în cazul cazării. leş­te o cifră absolută a veniturilor. Se determină în­
þ Seminare – se aplică aceleași principii ca casă­rile totale din cazare (pe baza strategiilor de preţ
la tururi. Costul pachetului F&B se negociază împre­ și a gradului de ocupare) pentru fiecare segment
u­nă cu ca­za­rea. al business mixului, după care se însumează aceste
þ Cocktailuri – veniturile se obţin mai degrabă ve­nituri ale tuturor segmentelor.
din băuturi, iar factura se plătește de către organiza­
tor cash sau city ledger. b) Veniturile din alimentaţie (food revenue)
sunt influenţate de mixul numărul de porţii ser­vite
Tehnici bugetare și încasarea medie pe porţie servită.
Cifrele din buget se obţin pe baza a patru para­ Se pune întrebarea dacă numărul de porţii ser­
metri principali: vite este legat de numărul celor care se cazează. Pen­
þ Istoricul – constituie baza de calcul al buge­
tru segmentele tururi, seminare și uneori pachete
tu­­­­lui. Procentele istorice se referă la primele obiecti­ de weekend, activitatea de alimentaţie este lega­
­ve ale hotelului, care se iau din analiza istoricului în
tă direct de activitatea de cazare.
care sunt evidenţiate tendinţele ce permit amplasa­
La micul dejun, numărul porţiilor servite este
­­rea hotelului în contextul unei conjuncturi adec­vate.
egal cu numărul celor care vor fi cazaţi (din buget
þ Circumstanţele particulare – se referă la
se iau informaţiile refe­ritoare la camerele vândute),
sta­bilirea cifrelor pe baza analizei istoricului cu lua­
însă trebuie luat în considerare și cum vor fi vându­
rea în considerare a tuturor circumstanţelor cunos­
cute în anul pentru care se calculează bugetul. te camerele duble, acestea putând fi ocupate de una
þ Agenda de lucru – reprezintă evenimen­tele sau două persoane (Numărul de porţii servite = Ca­
speciale care pot influenţa activitatea hotelului (de mere vândute x (1 + Procentul de ocupare a camerei
exemplu, expoziţii, evenimente sportive). De re­gulă, duble de către două persoane)).
acestea sunt oportunităţi pentru hotel. Istoricul permite identificarea unui coeficient
þ Obiectivele și strategiile planului de mar­ între numărul persoanelor cazate și numărul de por­
keting – prin acesta se asi­gură tranziţia de la istoric ţii servite. Acesta poate fi egal cu 2 (un dejun + o cină).
la buget. În planul de marketing obiectivele sunt O cifră mai mare de 2 eviden­ţiază faptul că anu­mite
exprimate de regulă în procente, în cifre relative și segmente de clienţi (grupuri de turişti, semi­­nare etc.)
prin prisma istoricului care generează valori incluse care nu s-au cazat în ho­tel au servit masa la restau­
în buget. rantul hotelului.

44 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


Exemplu

Din istoricul anului precedent cunoaștem următoarele informaţii:


– camere vândute pentru seminare: 700;
– grad de ocupare a camerelor duble de către două persoane: 8%;
– număr de porţii servite la seminare: 1.200;
– obiectiv bugetar: +10% camere vândute.

Să se determine numărul de porţii din buget pentru segmentul seminare.

Coeficientul porţie servită/client seminare = 1.200/700 = 1,71


Prin urmare:
l Un client din segmentul seminare cazat generează 1,71 porţii servite.
l Camere vândute prevăzute în buget = 700 + 700 x 10% = 770
l Camere vândute prevăzute cu grad de ocupare dublă = 770 + 770 x 8% = 831,6

Deci numărul de porţii din buget este de 1.422 (831,6 x 1,71).

Analize similare se pot face pentru clienţii in­ se remarcă tendinţa de realizare a unor unităţi cu
di­viduali, corporate și alţi clienţi, foarte importante func­ţii complexe care să răspundă unor ce­rinţe vari­
fiind datele istorice și obiectivele precise din planul a­te (de exemplu, în staţiunile turistice să satisfacă
de marketing. nevoia de hrană și agrement). De ase­me­nea, apar
Aceleași analize se realizează și pentru depar­ noi tipuri de unităţi (cafeteria, snack-ba­r, bis­trou,
ta­mentul de băuturi (în principal pentru: cafea, ceai, drugstore etc.), mai bine adap­tate particularităţilor
băuturi, ră­coritoare, vinuri, minibaruri), precum și diferitelor segmente de clien­telă.
pentru sec­torul mijloace de comunicare și alte sec­ În paralel cu modernizarea formelor de comer­
toare. cia­li­zare și de servire a produselor și serviciilor hote­
În mod similar se fac cal­cu­­­lele pentru costurile ­lie­re are loc și o diversificare a presta­ţii­lor cu ca­rac­
bugetare. ter complementar oferite în special de uni­tăţile de
Perfecţionarea activităţii de alimentaţie publi­ alimentaţie publică, servicii diferen­ţiate struc­tu­ral în
că vizează, de asemenea, componenta sa comercială. funcţie de beneficiari (turiști sau popu­laţie rezidentă).
În acest sens, se observă modernizarea re­ţelei co­ Materializarea acestor obiective va asigura par­
mer­ciale din punct de vedere structural și al distri­ ticiparea sporită a sectorului de alimentaţie publică
bui­rii în teritoriu, precum și diversificarea formelor la satisfacerea nevoilor consumatorilor, precum și
de servire. Astfel, în ceea ce privește struc­tura reţelei creșterea rolului său economic și social.

BIBLIOGRAFIE

1. Răchită, Ustinia (2014), Tehnica operaţiunilor de turism intern și internaţional, Editura Sitech, Craiova.
2. Răchită, Ustinia (2015), Tehnologie hotelieră și de restaurant, ediţia a II-a, Editura Sitech, Craiova.
3. Răchită, Ustinia, Diaconescu, Tiberiu (2015), Economia turismului – teorie și practică, Editura Sitech,
Craiova.
4. Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România,
publicată în Monitorul Oficial nr. 309/26.08.1998, cu modificările și completările ulterioare.

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 45


Bănci Fluxurile Trezoreriei Statului
cu Banca Naţională a României
Dorin COSMA, prof. univ. dr.
Universitatea de Vest din Timişoara
Constantin Cătălin GĂLETUŞE, drd.
Sinel Alexandru GÂLCEAVĂ, drd.

ABSTRACT

The Flows Between the State Treasury and the National Bank of Romania

This paper aims to present the flows between the State Treasury and the National Bank of
Romania. We outlined the main political decisions that led to the transformation of National
Bank of Romania in 1991, in accordance with the regulations. This resulted in a part of the
National Bank of Romania’s duties being taken over by the State Treasury, an institution
founded in 1991. The article briefly presents the existing attributions of the State Treasury
and the National Bank of Romania. We continue by highlighting the Treasury operations
of the central bank by analysing how these operations are reflected in the accounting reports.
We conclude this study by showing the current and potential usefulness of the operations
between the Treasury and the National Bank of Romania.

Key terms: State Treasury, National Bank of Romania, Treasury flows, Treasury operations,
attributions of the Treasury

Introducere Conform Legilor nr. 33/1991 – Legea bancară,


nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Na­ţio­nale a Ro­
Până în anul 1990, operaţiunile de casă ale bu­
mâniei şi nr. 58/1998 privind activitatea ban­cară,
getului de stat erau ținute de Banca Naţională a Ro­
în prezent abrogate, în noua formă, Ban­ca Naţională
mâ­niei, care, conform legislaţiei, avea atribuţii: a României a fost subordonată direct le­gislativului,
l de încasare a veniturilor bugetare şi de efec­
dându-i-se un grad mai ridicat de inde­pendenţă, iar
tuare a plăților de casă, structurate pe capitole de ca bancă centrală avea urmă­toa­rele atribuţii:
ve­nituri şi cheltuieli, pe ministere şi instituţii subor­ l emisiunea monetară;
donate; l gestionarea rezervelor valutare ale statului;
l de păstrare a valorilor şi de execuţie a con­ l supravegherea activităţii noului sistem ban­
tro­lului asupra gestionării şi eliberării fondurilor car, prin politicile statutare pe care le avea.
de la bugetul de stat; Restul atribuțiilor, privind execuția de casă a bu­
l de transmitere către Ministerul Finanţelor ­getelor şi gestionarea resurselor financiare ale sec­
a tuturor informaţiilor privind execuția bu­ge­tului torului public, au revenit Băncii Comerciale Ro­mâne,
de stat. Băncii Ro­mâne pentru Dezvoltare şi Băncii Agricole.
În anul 1991, Banca Naţională a României a fost Prin­ci­palul scop al acestor bănci nou-create era de a
împărțită în banca centrală, îndeplinindu-şi astfel obţi­ne profit din diversele operaţiuni pe care le des­
atribuțiile tradiționale, şi sistemul băncilor co­mer­ fășu­rau, şi mai puţin gestionarea fondurilor publice
ciale, care executau operaţiunile de casă şi pri­vind prin controlul asupra agenților economici care nu îşi
bugetul public. achi­tau la timp contribuțiile către stat.

46 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


Utilizarea resurselor financiare publice de că­tre căruia sunt dirijate finanţele sectorului public, atât
băncile comerciale prezenta totuși un risc sub aspec­ la nivel central, cât şi la nivel local, de către Mi­nisterul
­tul programelor de reformă, deoarece aceste bănci Finanţelor Publice este realizat prin contul cores­
urmau să intre în procesul de privatizare, iar activi­ pon­dent al Trezoreriei de la BNR, deschis pen­tru fie­
ta­tea lor putea fi supusă falimentului, lucru inadmi­ care unitate operativă a Trezoreriei.
sibil pentru un stat.
Conturile bancare în care erau înregistrate ope­ 1. Fluxurile Trezoreriei
raţiunile fondurilor publice nu permiteau o evidenţă
Prin contul corespondent al Trezoreriei sunt
clară şi transparentă, astfel încât să se poată face un
derulate operaţiuni (fluxuri) de intrări (debitări) de
control riguros, iar acest lucru a dus la mari întârzi­
la agenții economici, sume ce semnifică achitarea
eri în înregistrarea şi verificarea operaţiunilor de
im­pozitelor şi taxelor către stat, precum şi încasări
ca­să ale statului.
din venituri extrabugetare şi fonduri cu destinaţie
Banca Naţională a României şi Institutul Naţio­ spe­cială, şi de ieşiri (creditări) către agenții econo­
nal de Statistică sunt partenerii Direcției generale ­mici, plăţi ce reprezintă mijloace extrabugetare, fon­
tre­­zorerie şi contabilitate publică din cadrul Minis­ duri speciale ale instituţiilor publice, în vederea
terului Finanţelor Publice. achi­tării serviciilor furnizate sau lucrărilor prestate,
De asemenea, Banca Naţională a României este inclusiv investiţii. Soldul debitor al contului curent
un partener de nădejde al Trezoreriei Statului, deoa­ al Trezoreriei reprezintă totalitatea disponibilităţi­
­rece contul curent al acestei instituţii este ținut de lor existente în Trezorerie.
BNR, pe seama servi­cii­lor publice descentralizate ale La nivel teritorial, trezoreriile sunt organizate
Ministerului Fi­nan­ţelor Publice. astfel:
Înfiinţată la data de 17/29 aprilie 1880, în baza þ La nivel județean şi al municipiului Bucu­
Legii pen­tru înfiinţarea unei bănci de scont şi circula­ reşti, Trezoreria funcţionează ca direcție în cadrul
­țiune, ca in­stituție de credit ce avea privilegiul exclu­ Direcțiilor generale ale finanţelor publice, având ro­
­siv de a emi­te bancnote, Banca Naţională a României lul de a coordona activitatea unităţilor operative ale
a tre­cut de-a lungul timpului printr-o se­rie de modifi­ trezoreriilor din subordine, de a efectua operaţi­uni
­cări, însă cel mai im­portant este că şi-a păstrat func­ de încasări şi plăţi prin contul curent al Trezore­riei
țiile normale ale unei bănci centrale, iar princi­pa­lul Statului deschis la Banca Naţională a României şi de
său obiectiv a rămas asigurarea şi men­ținerea sta­ a reali­za sistemul informaţional în relaţia cu Trezo­
bilității preţurilor. reria generală.
Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 þ La nivel de municipiu, oraș şi comu­nă, Trezo­
privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu reria funcţionează ca direcție sau serviciu în ca­drul
modificările şi completările ulterioare, principalele Administraţiilor financiare, având rolul de a efectua
atribuții ale acesteia sunt: operaţiuni de utilizare a resurselor financia­re publi­
„a) elaborarea şi aplicarea politicii monetare ce, prin inter­me­diul contului curent deschis la Banca
şi a politicii de curs de schimb; Naţională a României (Transfond) şi prin ca­sieriile
b) autorizarea, reglementarea şi supraveghe­ pro­prii ale trezoreriilor operative. Aceste unităţi asi­
rea prudenţială a instituţiilor de credit, promovarea gură funcţio­narea întregului sistem buge­tar datorită
şi monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de faptului că reprezintă unităţile operati­ve de lucru
plăţi pentru asigurarea stabilității financiare; unde sunt deschise conturile de venituri şi cheltuieli
c) emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mij­ ale bugetului de stat, ale buge­tu­lui asi­gurărilor so­
loa­ce legale de plată pe teritoriul României; cia­le de stat, ale bugetului local şi ale or­donatorilor
d) stabilirea regimului valutar şi supravegherea de credite.
respectării acestuia; Conform Regulamentului de Organizare şi Func­
e) administrarea rezervelor internaţionale ale ­­ţionare al ANAF, Direcţia generală a finanţelor pu­
Ro­mâniei”. bli­ce județeană „este unitate teritorială cu per­sona­
De asemenea, conform art. 27 şi 28 din acelaşi litate juridică a Agenţiei Naţionale de Admi­nistrare
act normativ, mecanismul de funcţionare prin prisma Fiscală (…), prin care se realizează, în mod unitar,

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 47


stra­tegia şi programul Guvernului în dome­niul fi­ șeful SDONPE – Compartiment CTVGTSCT/în­lo­cui­
nan­ţelor publice şi se aplică politica fiscală a statu­ torul acestuia;
lui”. Coordonarea la nivel central a acestei direcţii l transmiterea către MFP a cererii de remitere
este asigurată de președintele ANAF. de numerar către BNR, prin intermediul aplicației
Cash-BNR;
Operaţiunile cu numerar derulate de Tre­
l elaborarea scrisorii pentru remitere valori,
zo­rerie cu Banca Naţională a României sunt ali­
care este predată odată cu numerarul;
mentarea cu numerar prin retragerea sumelor din
l predarea la sediul BNR a numerarului, în saci
contul deschis la BNR şi remiterea excedentului de
sigilați, în ziua Z+1, de către persoa­na desem­nată
numerar în contul deschis la BNR.
de DGRFP;
În cazul operaţiunii de alimentare a Trezo­ l compararea situaţiei scriptice din scrisoarea

reriei cu numerar de la BNR, conform Procedurii de remitere cu situaţia faptică (sunt număraţi banii),
interne privind organizarea şi funcţionarea casieri­ atât la preluarea numerarului de la Serviciul casie­
ei-tezaur, emisă de Ministerul Finanţelor Publice rie-tezaur, cât şi la predarea acestuia la BNR;
pen­tru Direcţiile generale regionale ale finanţelor pu­ l înregistrarea scrisorii de remite­re în Registrul

blice (DGRFP), se realizează următoarele activităţi: pentru evidenţa numerarului manipu­lat de personalul
l întocmirea cererii de retragere de numerar casieriei, unde trebuie să semneze șeful SDONPE –
de la BNR, document ce va fi elaborat în ziua Z de Compartiment CTVGTSCT;
șeful Serviciului decontări, operaţiuni cu nu­merar l ulterior, transmiterea acesteia către serviciul

şi produse electronice (SDONPE) – Comparti­ment Contabilitatea Trezoreriei Statului, pentru înregis­


Casierie-tezaur, vânzare şi gestiune a titluri­lor de trarea în evidențele contabile;
stat şi certificatelor de trezorerie (CTVGTSCT)/înlo­ l arhivarea scrisorii la dosarul zilei.

cui­torul acestuia;
Securitatea transportului numerarului între
l transmiterea către MFP a cererii de retrage­
BNR şi Trezorerie este asigurată de Inspecto­ra­tul
re de nume­rar de la BNR, prin intermediul aplica­ției
de Jandarmi în baza contractului de prestări servi­
Cash-BNR;
cii în­cheiat potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza
l elaborarea scrisorii pentru remitere valori,
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția per­soa­
care este predată odată cu numerarul;
nelor, republicată, cu modificările şi completările
l preluarea de la sediul BNR a numerarului
ul­terioare.
so­licitat, în saci sigilați, în ziua Z+1, de către persoa­
na desemnată de DGRFP;
2. Evidenţierea în contabilitate
l compararea situaţiei scriptice din scrisoarea
a fluxurilor Trezoreriei
de remitere cu situaţia faptică (sunt număraţi ba­nii),
atât la preluarea numerarului de la BNR, cât şi la În contabilitate, operaţiunile Trezoreriei sunt
predarea acestuia la Serviciul casierie-tezaur; realizate prin:
l înregistrarea scrisorii de remite­re în Registrul
þ Contul 60 „Cont curent al Trezoreriei la
pentru evidenţa numerarului manipu­lat de persona­
Banca Naţională a României” – este un cont bifunc­
lul casieriei, unde trebuie să semneze șeful SDONPE –
ţional deschis doar la trezoreriile ju­de­țene şi la Tre­
Compartiment CTVGTSCT;
zoreria Municipiului Bucureşti.
l ulterior, transmiterea acesteia către servi­
Contul 60 se debitează cu valoarea încasărilor
ciul Contabilitatea Trezoreriei Statului, pentru înre­
reprezen­ta­te de venituri bugetare, extrabugetare şi
gis­tra­rea în evidențele contabile;
fon­duri speciale, pentru trezoreriile județene, muni­
l arhivarea scrisorii la dosarul zilei.
ci­pale, orășenești şi comunale, primite de la sucursa­
În cazul operaţiunii de remitere a exce­den­ ­lele Băncii Naţionale a României, şi se creditează
tului de numerar în contul deschis la BNR se de­ cu va­loarea plăților instituţiilor publice făcute furni­
rulează următoarele activităţi: zorilor şi creditorilor, prin intermediul trezoreriilor
l întocmirea cererii de remitere de numerar județene, municipale, orășenești şi comunale, către
că­tre BNR, document ce va fi elaborat în ziua Z de su­­cursala Băncii Naţionale a României de care aparţin.

48 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


Soldul contului este: l eliberările de numerar pe bază de cec pentru
l debitor şi reprezintă disponibilul Trezore­ ridicare de numerar către instituţiile publice, pen­
riei la Banca Naţională a României; tru efectuarea cheltuielilor prin casieriile pro­prii;
l creditor şi reprezintă lipsa de disponibil în l eliberările de numerar din conturile institu­
județul respectiv. ţiilor publice pentru achitarea salariilor şi a altor
þ Contul 10 „Casa” – este un cont de activ în drep­turi de personal prin casieriile proprii;
l sumele depuse la Banca Naţională a României
care sunt înregistrate mijloacele bănești existente
în casieriile Trezoreriei, precum şi încasările şi plă­ atunci când este depozitat plafonul de casă.
ţile efectuate în numerar prin casieria Trezoreriei. Soldul contului este debitor şi reprezintă sume­
Contul 10 se debitează cu: ­­le în numerar existente în casieriile Trezoreriei la
l încasările în numerar prin casieria Trezore­ sfârşitul zilei.
riei, pe bază de chitanțe/foi de vărsământ, ce repre­
În cazul trezoreriilor care funcţionează fără
­zintă impozite şi taxe bu­getare şi alte venituri de
casă, operaţiunile se derulează prin contul 12 „Dis­
la agen­ții economici, institu­ţiile publice şi contri­
bua­bili; ­po­nibil al Trezoreriei la bancă pentru efectua­
l încasările în numerar, depuse la ca­­sie­ria Tre­
rea de plăţi în numerar”, care este un cont de activ.
zoreriei de instituţiile publice, care reprezintă veni­ Contul 12 se debitează cu sumele depuse la ban­
turi spe­cia­le şi extrabugetare încasate prin casieriile că prin casă pe măsura alimentării contului cu dis­
proprii ale in­stituţiilor; po­nibil şi cu veniturile preluate din contul curent
l sumele primite în numerar prin casieriile tre­ al trezoreriei județene deschis la Banca Naţională
zoreriilor județene în vederea asigurării necesa­ru­ a României şi se creditează cu plăţile efectuate către
lui de numerar pentru acoperirea plăților efectuate instituţiile publice pentru achitarea cheltuielilor şi
prin casierie; cu comisioanele pentru operaţiuni efectuate de băn­
l sumele neutilizate de instituţiile publice şi cile comerciale pe seama instituţiilor publice.
ri­dicate iniţial din cont. Soldul contului este debitor şi reprezintă dis­
Contul 10 se creditează cu: ponibilul la bancă al Trezoreriei pentru efectuarea
l sumele restituite în numerar prin casierie de plăţi în numerar.
care reprezintă restituiri de taxe şi impozite şi alte
venituri necuvenite bugetelor respective către agen­ 3. Evoluţia contului Trezoreriei
ții economici, instituţiile publice şi contribuabili, cu Statului în 2014 faţă de 2013
respectarea dispoziţiilor legale, în baza documente­
lor justificative; Prezentăm în tabelul de mai jos disponibilită­
l depășirile de plafon ale trezoreriilor muni­ țile Trezoreriei Statului în anul 2014 faţă de 2013,
cipale, orășenești şi comunale, depuse în conturile con­form Raportului anual al BNR publicat pentru
su­cursalei Băncii Naţionale a României; 2014:
- mii lei -

31 decembrie 2014 31 decembrie 2013


Cont curent în lei al Trezoreriei Statului 7.099.539 4.532.430
Cont curent în valută al Trezoreriei Statului 34.657.344 26.671.432
Total 41.756.883 31.203.862

Conform aceluiaşi Raport, în anul 2014 Trezore­ ţionale. În schimb, în ultimele două luni ale anului,
r­ ia Statului a avut o „atitudine prudentă” şi „în pri­mele creş­terea considera­bilă a injecțiilor Trezore­ri­ei a con­
zece luni a acumulat excedente importante, în corela­ ­tribuit, alături de reducerea ratei RMO (n.r. rata re­zer­
ţie cu efortul făcut de MFP pentru menține­rea soldului velor minime obli­ga­­to­rii) aferente pasive­lor în lei, la
bugetar în limitele convenite cu organismele interna­ amplificarea sem­nifica­tivă a lichidităților excedentare”.

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 49


4. Concluzii Operaţiunile derulate de Trezoreria Statului
cu BNR sunt simple şi asigură strictul necesar, exis­
Analizând fluxurile realizate de Trezorerie cu
tând însă oricând posibilitatea de a le dezvolta. Una
Banca Naţională a României, putem spune că multi­
tu­dinea de reglementări în baza cărora au fost create din­tre operaţiunile pe care Trezoreria ar putea să le
a reușit să alcătuiască o structură logică a derulării îndeplinească cu succes este emiterea de mo­nedă
acestor operaţiuni, similare cu fluxurile băncilor divizionară.
co­merciale. Considerăm că ar fi mai eficient ca echi­­librarea
Experienţa BNR în gestionarea fluxurilor de necesarului de numerar între trezo­reriile județene
nu­­merar a fost transpusă în mo­­dul de lucru dintre să se realizeze mai întâi la nivelul tre­zore­­riilor re­
aceas­ta şi Trezoreria Statului. Se ob­servă foarte clar gio­nale, iar apoi excedentul sau defi­ci­tul să fie reglat
din aceste fluxuri funcția de casier pe care o îndepli­ prin intermediul băncii centrale, aşa cum am descris
nește cu succes Trezoreria. în cadrul fluxului de remitere.

BIBLIOGRAFIE

1. Belean, Pavel, Anghelache, Gabriela (2004), Trezoreria Statului. Organizarea, funcţionarea şi sistemul
contabil, Editura Economică, Bucureşti.
2. Cosma, Dorin, Crâşneac, Alexandru (2011), Buget şi trezorerie, Editura Eurostampa, Timişoara.
3. Cosma, Dorin, Lăbuneţ, Aurora, Mutaşcu, Ioan Mihai (2001), Bugetul şi trezoreria publică, ediţia a II-a,
Editura Bion, Satu Mare.
4. Duran, Vasile, Cozac, Alexandru, Duran, Irina (2005), Buget şi trezorerie, Editura Eurostampa, Timişoara.
5. Manolescu, Gheorghe (1997), Moneda şi ipostazele ei, Editura Economică, Bucureşti.
6. Moşteanu, Tatiana, Vuţă, Mariana, Câmpeanu, Emilia-Mioara (1997), Buget şi trezorerie publică, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
7. Hotărârea Guvernului nr. 78/1992 privind organizarea şi funcţionarea trezoreriei finanţelor publice,
publicată în Monitorul Oficial nr. 30/28.02.1992.
8. Legea nr. 33/1991 – Legea bancară, publicată în Monitorul Oficial nr. 70/03.04.1991, abro­gată.
9. Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial
nr. 70/03.04.1991, abrogată.
10. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 454/18.06.2008, cu modificările
şi completările ulterioare.
11. Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, publicată în Monitorul Oficial nr. 121/23.03.1998,
abrogată.
12. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 597/13.08.2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
13. Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial
nr. 582/30.06.2004, cu modificările şi completările ulterioare.
14. Norma Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de
cre­dit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestora, publicată
în Monitorul Oficial nr. 686/08.11.2013.
15. Normele metodologice nr. 5.318/1992 privind organizarea şi funcționarea trezoreriilor finanțelor pu­
blice, cu modificările ulterioare.
16. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.029/1992 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind
or­ganizarea şi funcţionarea trezoreriei finanţelor publice, nepublicat.

50 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


17. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice pri­
vind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile
publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.186/29.12.2005, cu
modificările şi completările ulterioare.
18. Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi
pentru instituţiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului
fi­nanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 831/24.12.2013, cu modificările
şi completările ulterioare.
19. Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2012 privind comisioanele practicate de Banca
Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de eliberare şi primire de numerar în relaţia cu
instituţiile de credit şi Trezoreria Statului, publicat în Monitorul Oficial nr. 350/23.05.2012, cu modifi­
cările ulterioare.
20. www.anaf.ro
21. www.bnro.ro/Home.aspx
22. www.legex.ro
23. www.mfinante.ro

Ä RECUNOAŞTERE
Acest articol are la bază rezultatele cercetării cofinanţate din Fondul Social European, prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Proiectul nr. POSDRU/159/1.5/S/133255 (2014).

Abonamente pentru anul 2016


Pentru anul 2016, puteţi face abonamente la revista CONTABILITATEA, EXPERTIZA ŞI AUDITUL AFACERILOR
la următoarele preţuri:
v abonament anual . .............................................................................................................................................. 180 lei
v abonament semestrial......................................................................................................................................... 90 lei
v abonament trimestrial......................................................................................................................................... 45 lei
Contravaloarea abonamentelor se achită fie direct la casieria CECCAR – sediul central, fie cu ordin de
plată sau mandat poştal, în contul CECCAR: RO91 RZBR 0000 0600 0061 5384, Raiffeisen Bank – Agenţia
Brătianu.
Copia după documentul de plată împreună cu numele dumneavoastră şi adresa unde doriţi să primiţi
revista expediaţi-le pe adresa Editurii CECCAR, prin fax sau prin e-mail.
Numere diverse ale revistei din 2015 se pot procura de la casieria CECCAR – sediul central, la preţul
de 15 lei/exemplar.

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 51


Spălarea banilor Măsuri de prevenire și combatere
a spălării banilor și finanţării
terorismului
Claudia FLOREA, expert contabil
Cornelia Mariana OPREA, expert contabil
București

ABSTRACT

Measures for Preventing and Combating Money Laundering and Terrorist Financing

The money laundering and/or terrorist financing phenomenon was denounced by all the
world’s civilized states and their communities, upon the conclusion that dirty money
resulted from drug, weapon and contraband businesses, tax evasion, fraud, corruption
etc. are integrated into banks, financial and credit institutions, including global networks,
in order to give the appearance of their legitimate provenance or in order to make them
as difficult to detect as possible. In our country, Law no. 656/2002 on the prevention and
sanctions for money laundering, and the establishment of measures for preventing and
combating terrorist financing is the main law that unitarily regulates the prevention and
sanctions for money laundering and terrorist financing activities, defines the concept of
money laundering, specifies procedures for identifying clients and processing information
regarding money laundering, the scope and structures of the National Office for Prevention
and Control of Money Laundering, its responsibilities and the sanctions for breaching its
requirements.

Key terms: money laundering, terrorist financing, client identification, suspected transactions,
cash transactions, external transfers

Fenomenul spălării banilor și/sau finanţării ac­ procedurile de identifi­care a clien­ţilor și de prelu­
telor de terorism a fost incriminat de toate statele crare a informaţiilor refe­ritoa­re la spălarea banilor,
civilizate din lume, consta­tân­du-se că banii murdari obiectul de activitate și struc­turile Oficiului Naţional
rezultaţi din afaceri cu dro­­guri şi armament și din de Prevenire și Combatere a Spă­lării Banilor, răs­pun­
con­trabandă, evaziune fiscală, fraudă, corupţie etc. derile și sancţiunile în ca­zul în­căl­cării dispoziţiilor
sunt integraţi în bănci, instituţii financiare și de cre­ sale.
dit, inclusiv în circuite mondiale, pentru a se da o
aparenţă de legalitate provenienţei lor sau cu scopul Spălarea banilor este activitatea prin care anu­
de a fi cât mai greu detectaţi. În ţara noastră, Legea mite persoane încearcă să ascundă realitatea în ceea
nr. 656/2002 pentru prevenirea și sanc­ţionarea spă­ ce privește veniturile obţinute din activităţi nelega­
lării banilor, precum și pentru insti­­tuirea unor mă­ le. Prin aceasta se caută punerea sub o altă lumi­nă
suri de prevenire și combatere a finan­ţării terorismu­ a unor tranzacţii, astfel încât profitul obţinut să fie
lui este principalul act normativ care reglementează considerat legal. Printre activităţile de acest gen se
în mod unitar prevenirea și sanc­ţio­narea activităţi­ numără:
lor de spălare a banilor și finanţare a actelor de tero­ l producţia, distribuţia și consumul de dro­guri;

rism, definește noţiunea de spălare a banilor, prevede l traficul de arme;

52 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


l traficul de materiale nucleare; unei entităţi teroriste și se pedepsește cu în­chi­soare
l jaful, furtul de automobile; de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.
l corupţia, șantajul; (2) Săvârșirea unei infracţiuni în scopul obţine­
l falsificarea de monede sau alte valori; rii de fonduri, cunoscând că acestea urmează a fi
l contrabanda etc. folosite, în tot sau în parte, pentru săvârșirea actelor
S-au identificat câţiva pași pe care îi parcurg cei de terorism ori pentru susţinerea unei entităţi tero­
implicaţi pentru obţinerea acestor fonduri: riste, se pedepsește cu pedeapsa prevăzută de lege
l mișcarea fondurilor obţinute în mod direct pentru acea infracţiune, al cărei maxim se majorează
din infracţiuni; cu 3 ani.
l ascunderea urmelor banilor pentru a se evi­ (3) Dacă fondurile obţinute în condiţiile alin. (2)
ta orice tip de investigaţie; au fost puse la dispoziţia entităţii teroriste, se aplică
l disponibilizarea banilor pentru infractori, regulile privind concursul de infracţiuni”.
ascunzându-se originea ocupaţională și geografică
a fondurilor. Ü Situaţii în care identificăm
fenomenul de spălare a banilor
Ü Ce înseamnă spălarea banilor
Spălarea banilor este întâlnită în mai multe do­
și finanţarea terorismului?
menii, ca, de exemplu:
Conform art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea și sancţionarea spălării banilor, î În domeniul bancar
precum și pentru instituirea unor măsuri de preveni­ Prin tranzacţii în numerar:
re și combatere a finanţării terorismului, republi­cată, l depozite în numerar neobișnuit de mari fă­
cu modificările și completările ulterioare, no­ţiunea cu­te de o persoană fizică sau de o companie ale cărei
de spălare a banilor presupune: tranzacţii aferente activităţii curente de afaceri nu
„a) schimbarea sau transferul de bunuri, cu­nos­ le justifică;
când că provin din săvârșirea de infracţiuni, în sco­ l depuneri de numerar cu valori mici nume­
pul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a roase, dar care per total au o valoare semnificativă;
aces­tor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care l utilizarea numerarului în detrimentul tran­
a să­vârșit infracţiunea din care provin bunurile să zacţiilor interbancare;
se sus­tragă de la urmărire, judecată sau executarea
l schimburi valutare mari fără justificare;
pedepsei;
l transferuri de bani din străinătate fără justi­
b) ascunderea ori disimularea adevăratei na­
ficare etc.
turi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circula­
ţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor Prin conturile băncilor:
asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din
l deţinerea de către clienţi a mai multor con­
săvârșirea de infracţiuni;
turi, pe care le alimentează frecvent, ce nu justi­fică
c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bu­
activitatea curentă a acestora;
nuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de
l intrări și ieșiri de sume identice în aceeași zi;
infracţiuni”.
l ridicări de numerar din conturi neutilizate

Noţiunea de finanţare a terorismului este defi­ frecvent;


ni­tă la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind preve­ l încasări într-un cont de la mai multe persoa­

nirea și combaterea terorismului, cu modificările ne fizice, fără explicaţii logice ale acestora;
și completările ulterioare: l evitarea de către firme a contactului cu su­

„(1) Constituie infracţiune de finanţare a teroris­ cur­salele băncilor etc.


mului colectarea sau punerea la dispoziţie, direct ori
indirect, de fonduri, licite sau ilicite, cunoscând că Prin activităţi internaţionale offshore:
acestea urmează a fi folosite, în tot ori în parte, pen­tru l plăţi regulate către ţări care sunt cunoscute

săvârșirea actelor de terorism sau pentru susţinerea ca producătoare de droguri, organizaţii teroriste,

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 53


în special plăţi electronice care nu au o justificare l declararea unor sume nereale;
clară; l nedepunerea de declaraţii în mod curent etc.
l solduri mari, neobișnuite pentru rulajele
nor­male ale clienţilor etc. În domeniul vamal:
l evitarea plăţilor de taxe vamale prin nede­
Prin agenţi și funcţionari ai instituţiilor fi­ cla­rarea corectă a valorilor importate;
nanciare: l supraevaluarea exporturilor în documente
l afaceri în care sunt utilizaţi intermediari, pentru a se obţine sume de bani din străinătate etc.
fără apariţia proprietarilor;
l schimbări în comportamentul funcţionarilor, În domeniul valutar:
prin îmbogăţirea nejustificată; l neprezentarea certificatelor fiscale emise de
l comportamente suspecte ale funcţionarilor,
autorităţile fiscale din ţara beneficiarului la fac­turi­
de exemplu, creșterea vânzărilor cash etc. le reprezentând contra­va­loarea serviciilor de mare
valoare;
î În alte domenii decât cel bancar
l utilizarea în mod repetat a plăţilor în avans,

Pe piaţa de capital: fără justificarea ulterioară a acestora prin importuri


l valorificări de acţiuni la cursuri care nu sunt sau a restituirii acestora etc.
în concordanţă cu piaţa;
l achiziţii de acţiuni de la anumite persoane Ü Atribuţiile contabililor în vederea
la preţuri nejustificate; identificării fenomenelor de spălare
l achiziţii de acţiuni făcute de paradisuri fis­ a banilor și finanţare a terorismului
cale etc.
Profesionistul contabil are obligaţia să verifice
Pe piaţa imobiliară: și să înregistreze identitatea clienţilor și a beneficia­
l plăţi în numerar la achiziţiile imobiliare
rilor reali înainte de a iniţia orice rela­ţie de afaceri
(acestea au fost limitate începând cu anul 2015); cu aceștia. Principalele elemente pri­vind cunoaște­
l tranzacţionări de terenuri sau imobile la pre­ rea clienţilor în scopul prevenirii și comba­terii spă­
ţuri foarte mari faţă de preţul de achiziţie; lării banilor și a finanţării terorismului sunt:
l tranzacţii cu obiecte de artă, autoturisme de l politica de acceptare a clienţilor, prin care

lux, iahturi etc. se determină categoriile de clienţi, în funcţie de risc,


precum și de monitorizare pe parcursul relaţiilor
În domeniul jocurilor de noroc (cazinouri): profesionale;
l folosirea de sume mari pentru achiziţia de l măsurile standard și măsurile suplimentare

jetoane, care ulterior sunt returnate şi se cere ca ba­ de cunoaștere a clienţilor pentru fiecare categorie
nii să fie rambursaţi prin cecuri sau ordine de plată; de clientelă;
l solicitarea de chitanţe pentru sumele câști­ l verificarea operaţiunilor neobișnuite ale cli­
gate etc. enţilor pentru identificarea tranzacţiilor suspecte;
l modalităţile de întocmire și păstrare a evi­
În domeniul asigurărilor: den­ţelor, precum și stabilirea accesului la acestea.
l poliţe de asigurare de valoare mare utilizate
pentru garanţia unor credite; Pentru efectuarea serviciilor de contabilitate
l accidente provocate pentru a utiliza poliţe tre­buie să se ţină cont de politica de acceptare a cli­
de asigurare; en­ţilor. Astfel, atunci când se începe colaborarea cu
l plăţi către asiguratori din ţări considerate cli­enţii, trebuie să existe proceduri adecvate de iden­
paradisuri fiscale etc. tificare a acestora. Monitorizarea activităţii clienţi­
lor trebuie să fie continuă pe parcursul existenţei
În domeniul financiar: relaţiilor contractuale, astfel încât să poată fi preve­
l firme care sunt în pierdere în mod constant, ni­te eventuale evenimente. În funcţie de cantitatea
dar care au împrumutate de la acţionari sume sem­ de informaţii obţinute cu privire la clienţi se stabi­lesc
nificative; categoriile de risc în care pot fi încadraţi aceștia.

54 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


Câteva metode utilizate pentru cunoașterea Ü Cum putem preveni fenomenele
clientelei sunt: de spălare a banilor și finanţare
l identificarea clientului pe bază de documente a terorismului?
și, după caz, de informaţii obţinute din surse in­de­
pendente; Prevenirea acestor fenomene este mai dificil
l obţinerea de informaţii despre scopul și na­
de realizat de către partea financiară – expert conta­
tura afacerii; bil, auditor, consultant fiscal, dar aceștia pot sesiza
l monitorizarea relaţiilor de afaceri, pentru a clienţilor situaţiile care pot conduce către spălarea
se asigura că acestea sunt concordante cu informa­ banilor sau finanţarea terorismului și pot oferi în­
ţiile privind identitatea clientului, precum și cu pro­ drumări cu privire la evitarea acestora în funcţie de
filul de risc. relaţia contractuală în care se găsesc.

î Exemplu

PROCEDURA INTERNĂ
privind activitatea de control intern pentru prevenirea
și combaterea spălării banilor și finanţării actelor de terorism

În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 656/2002, precum și pentru desfășurarea acestei activităţi în
condiţii optime, s-au stabilit următoarele etape, care vor fi respectate în ordinea de mai jos:

1. Desemnarea persoanei/persoanelor din cadrul societăţii răspunzătoare de îndeplinirea


pre­ve­­derilor Legii nr. 656/2002
Administratorul va emite o decizie prin care va desemna persoana/persoanele, angajată/e cu carte de
muncă în cadrul societăţii, răspunzătoare de activitatea de control intern pentru prevenirea și com­baterea
spălării banilor și finanţării actelor de terorism, în conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002, precum
și sarcinile de serviciu obligatorii pentru îndeplinirea acestei activităţi.

2. Instruirea/prelucrarea persoanei/persoanelor desemnate pentru activitatea de control


intern pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanţării actelor de terorism
Persoana/persoanele desemnată/e va/vor avea în vedere cel puţin următoarele obiective:
l cunoașterea prevederilor Legii nr. 656/2002, precum și însușirea tuturor modificărilor și/sau com­ple­

tărilor aduse legii și Regulamentului de aplicare a acesteia;


l identificarea operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă

echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni
care par a avea o legătură între ele;
l identificarea transferurilor externe în și din conturi pentru sume a căror limită minimă reprezintă

echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni
care par a avea o legătură între ele;
l identificarea operaţiunilor suspecte de spălare a banilor și/sau de finanţare a actelor de terorism;

l identificarea, pe cât posibil, a clienţilor și a persoanelor în numele sau în interesul cărora acţionează

aceș­tia, înainte de a iniţia orice relaţie de afaceri sau de a efectua tranzacţii în numele clientului, ori de a
participa la operaţiuni suspecte de spălare a banilor și/sau de finanţare a actelor de terorism;
l întocmirea, după caz, în forma și conţinutul prevăzute de legislaţia în vigoare, precum și transmiterea

în termenele legale a:
– Raportului de tranzacţii suspecte;

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 55


– Raportului de tranzacţii cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul
în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una ori mai multe operaţiuni ce par
a avea o legătură între ele;
– Raportului de transferuri externe în și din conturi, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în
lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni ce par
a avea o legătură între ele;
l revizuirea prezentei proceduri.

Recomandăm înregistrarea unui cont pentru raportarea online (http://www.onpcsb.ro/), astfel:


l accesarea sistemului de raportare online la adresa https://raportare.onpcsb.ro;

l completarea datelor în pagina de înregistrare;

l tipărirea și salvarea formularului generat conţinând solicitarea de alocare a unui cont de utilizator;

l transmiterea la Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a formularului

semnat și ștampilat, în original, prin poștă, curier sau depunerea la registratură;


l primirea de la ONPCSB a parolei de acces prin unul dintre modurile de mai jos:

– personal de către reprezentantul care depune la registratură solicitarea, în baza unei împuterniciri
și a documentului de identitate;
– prin poștă, caz în care este necesară comunicarea adresei complete de corespondenţă.

3. Stabilirea responsabilităţilor casierului unităţii


Pentru identificarea operaţiunilor care pot fi considerate legate între ele potrivit Legii nr. 656/2002, ca­
sierul societăţii trebuie:
l să întocmească o notă cu persoanele care depun sau retrag bani din casierie, în care se precizează datele

și orele la care au avut loc operaţiuni de plată/încasare;


l în cazul în care este diferit de persoana desemnată ca având responsabilităţi în aplicarea acestei legi,

să anunţe persoana desemnată, pentru ca aceasta să poată raporta Oficiului, în cel mult 10 zile lucrătoare,
efectuarea operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echi­
valentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni
ce par a fi legate între ele.

4. Stabilirea metodelor de identificare a operaţiunilor sau transferurilor interne și/sau externe


suspecte de spălare a banilor și/sau de finanţare a actelor de terorism
n Identificarea actelor și faptelor săvârșite în afara sistemului financiar-bancar. Persoana desemnată
de administrator pentru activitatea de control intern va identifica toate docu­mentele justificative (bonuri
fiscale, chitanţe, dispoziţii de încasare/plată etc. corelate cu contractele de împrumut, prestări servicii,
li­vrări de bunuri, după caz) aferente tranzacţiilor efectuate în numerar, în lei sau în valută, a căror limită
minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, care stau la baza înregistrării în Registrul de casă în
lei sau în valută, după caz. Se recomandă ca persoana desemnată de administrator pentru activitatea de
control intern să fie casierul.
n Identificarea clienţilor și a persoanelor în numele sau în interesul cărora ei acţionează. Această
procedură trebuie îndeplinită îna­inte de a iniţia orice relaţie de afaceri sau de a efectua tranzacţii în nu­mele
clientului, ori de a participa la operaţiuni suspecte de spălare a banilor și/sau de finanţare a actelor de
te­rorism. Persoana răspunzătoare de desfășurarea activităţii de control intern va determina riscul produ­
cerii de ope­raţiuni suspecte de spălare a banilor pornind în principal de la:

56 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


Ä Contractanţi
Se va verifica dacă clienţii/furnizorii:
l sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului și la Ministerul Finanţelor Publice;

l sunt nominalizaţi în actele normative care emit reglementări cu privire la contribuabilii inactivi;

l depun declaraţii și raportări semestriale și/sau anuale (www.mfinante.ro);

l au datorii la bugetul de stat sau la bugetul asigurărilor sociale (www.mfinante.ro).

Ä Obiectul contractelor
Un risc ridicat îl au:
l contractele de prestări servicii, cum ar fi: management, studii de piaţă, servicii IT etc.;

l contractele de vânzare-cumpărare de bunuri subevaluate sau supraevaluate.

Ä Modul de decontare
Un risc crescut îl au operaţiunile efectuate în numerar și/sau compensările neverificate de Institutul
de Management și Informatică (IMI) sau realizate fără a avea ca document justificativ ordinul de com­
pensare.
n Întocmirea și transmiterea rapoartelor reglementate de ONPCSB. Rapoartele de tranzacţii suspecte,
de tranzacţii cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro,
indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una ori mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele,
și de transferuri externe în și din conturi, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro,
indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între
ele, se vor transmite în formatul și în termenele reglementate de Legea nr. 656/2002 și de Decizia Oficiului
Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 2.742/2013 privind forma și conţinutul Raportului
de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar și ale Raportului de transferuri externe, cu
modificările ulterioare.

5. Stabilirea măsurilor standard de cunoaștere a clientelei


Aceste măsuri au în vedere îndeplinirea următoarelor obiective:
l identificarea clientului și verificarea identităţii acestuia pe bază de documente și, după caz, de informaţii

obţinute din surse de încredere independente sau de la terţe persoane. Datele de identificare a clienţilor
vor cuprinde, în principal:
– în cazul persoanelor fizice: datele de stare civilă menţionate în documentele de identitate prevăzute
de lege;
– în cazul persoanelor juridice: datele menţionate în documentele de înmatriculare prevăzute de
lege, precum și dovada că persoana fizică ce conduce tranzacţia reprezintă legal persoana ju­
ridică;
– în cazul persoanelor juridice străine: datele menţionate în documente din care să rezulte identitatea
firmei, sediul, tipul de societate, locul înmatriculării, împuternicirea specială a celui care o repre­
zin­tă în tranzacţie, precum și o traducere în limba română a documentelor autentificate de un birou
notarial.
Copiile după documentele utilizate ca dovadă de identitate sau referinţă de identitate se vor păstra o
perioadă de minimum cinci ani, începând cu data când se încheie relaţia cu clientul;
l identificarea, dacă este cazul, a beneficiarului real și verificarea pe bază de risc a identităţii acestuia,

astfel încât informaţiile deţinute să fie satisfăcătoare și să permită inclusiv înţelegerea structurii de
proprietate și de control a clientului entitate juridică;

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 57


l obţinerea de informaţii despre scopul și natura relaţiei de afaceri;
l monitorizarea continuă a relaţiei de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzacţiilor încheiate pe parcursul

acesteia, pentru a se asigura că acestea corespund informaţiilor deţinute despre client, profilul său de
risc și profilul activităţii, inclusiv despre sursa fondurilor, și prin asigurarea actualizării documentelor,
datelor și informaţiilor deţinute.

6. Luarea de măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei


n
În cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operaţiunilor se vor aplica următoarele
măsuri:
– solicitarea de documente și informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea clientului;
– întreprinderea de măsuri suplimentare pentru verificarea ori certificarea documentelor furnizate
sau solicitarea unei certificări din partea unei instituţii de credit ori financiare supuse unor cerinţe
de prevenire și combatere a spălării banilor și finanţării terorismului echivalente standardelor pre­
văzute în Legea nr. 656/2002 și în Regulamentul de aplicare a acesteia;
– solicitarea ca prima operaţiune să se realizeze prin intermediul unui cont deschis în numele clientului
la o instituţie de credit supusă unor cerinţe de prevenire și combatere a spălării banilor și finanţării
terorismului echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 656/2002 și în Regulamentul de aplicare
a acesteia.
n În cazul tranzacţiilor ocazionale sau relaţiilor de afaceri cu persoane expuse politic care sunt rezidente
într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori într-un stat străin, se
vor aplica următoarele măsuri:
– dispunerea de proceduri pe bază de risc care să permită identificarea clienţilor care se încadrează
în această categorie;
– obţinerea aprobării conducerii executive înainte de stabilirea unei relaţii de afaceri cu un client din
această categorie;
– adoptarea măsurilor corespunzătoare pentru a stabili sursa veniturilor și sursa fondurilor implicate
în relaţia de afaceri sau în tranzacţia ocazională;
– realizarea unei supravegheri sporite, permanente, a relaţiei de afaceri.

7. Păstrarea evidenţelor secundare sau operative


Evidenţele secundare sau operative și înregistrările tuturor operaţiunilor financiare care decurg din de­
rularea unei relaţii de afaceri ori a unei tranzacţii ocazionale se vor păstra într-o formă corespunzătoare,
pentru a putea fi folosite ca mijloace de probă în justiţie, o perioadă de minimum cinci ani de la încheierea
relaţiei de afaceri, respectiv de la realizarea tranzacţiei ocazionale.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancţionarea spălării banilor, precum și pentru instituirea
unor măsuri de prevenire și combatere a finanţării terorismului, republicată în Monitorul Oficial
nr. 702/12.10.2012, cu modificările și completările ulterioare.
2. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, publicată în Monitorul Oficial
nr. 1.161/08.12.2004, cu modificările și completările ulterioare.

58 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


PFA sau microîntreprindere

Fiscalitate
în anul 2016?
Florin DOBRE, asist. univ. dr.
Biroul Fiscalitate CECCAR
Secretar general IFA România
Radu CIOBANU, asist. univ. dr.
Biroul Fiscalitate CECCAR

ABSTRACT

Certified Natural Person or Micro-Entity in 2016?

The new Fiscal Code, approved by Law no. 227/2015, which became effective on January 1,
2016, includes significant changes regarding the tax burden for persons wishing to
establish a business and those who already have one. Contrary to 2015, when certified
natural persons had a clear fiscal advantage, in 2016 other forms of organization will be
more convenient from this perspective, the calculus showing that micro-entities will
have a lower taxation than certified natural persons. As such, this article aims to present
the advantages and disadvantages of a micro-entity in comparison to a certified natural
persons.

Key terms: certified natural person, micro-entity, tax rate, contributions to the retirement fund,
social security contribution

Noul Cod fiscal, aprobat prin Legea nr. 227/2015, și management în veniturile totale va fi de peste 20%
intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, aduce modifi­ inclusiv, aceasta va plăti impozit pe profit de 16%,
cări importante în ceea ce privește povara fiscală pen­ începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare
tru persoanele care doresc să înceapă ori au deja din­tre aceste limite.
o afacere. Spre deosebire de situația din anul 2015, Mai mult decât atât, din 2016 este reglementat
când persoana fizică autorizată prezenta un avantaj pentru microîntreprinderi un sistem de cote de impo­
fiscal clar, în anul 2016 alte forme de organizare vor zitare diferențiate în funcție de numărul de salari­
fi mai convenabile din acest punct de vedere, calcu­ ați. Astfel, va fi aplicată o cotă de impozitare cuprinsă
lele arătând că microîntreprinderea va avea o ta­xare în­tre 1% și 3%, în funcție de existența angajaților și
mai redusă decât PFA. Prin urmare, în acest articol de numărul acestora, după cum urmează:
dorim să prezentăm avantajele și dezavantajele unei l 1% pentru microîntreprinderile care au cel
microîntreprinderi în comparație cu o PFA. puțin doi salariați;
În ceea ce privește microîntreprinderea, înce­ l 2% pentru microîntreprinderile care au un

pând cu anul 2016 plafonul până la care o persoană singur salariat;


juridică se poate înregistra ca microîntreprindere a l 3% pentru microîntreprinderile care nu au

cres­cut de la 65.000 euro la 100.000 euro. Prin ur­ niciun salariat.


ma­re, dacă în cursul unui an fiscal o microîntre­prin­ Totodată, pentru persoanele juridice române
dere va obţine venituri mai mari de 100.000 euro nou-înființate care au cel puțin un salariat și sunt
sau ponderea veniturilor realizate din consultanță con­stituite pe o durată mai mare de 48 de luni, iar

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 59


acționarii/asociații lor nu au deținut titluri de parti­ l 16% impozit pe venit, aplicat asupra venitu­
cipare la alte persoane juridice, cota de impozitare lui realizat minus cheltuielile aferente activității;
este de 1% pentru primele 24 de luni de la data în­ l 5,5% contribuția individuală de asigurări
re­gistrării. Mai mult, Normele metodologice de apli­ so­ciale de sănătate (CASS), care se plătește în conti­
care a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, apro­ nua­re în anul 2016 și nu se plafonează, ci se calcu­
bate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, prevăd lează la venit;
că mi­­croîntreprinderile nou-înființate începând cu l 10,5% contribuția individuală la fondul de
1 ia­nua­rie 2016 intră sub incidența dispozițiilor din pen­sii, noutate absolută, care se plătește plafonat
pa­ragraful anterior. Deci, cu alte cuvinte, vorbim su­perior la de cinci ori salariul mediu brut pe econo­
des­pre circumstanțe foarte prielnice pentru a înce­ mie, de-a lungul unui an (12 luni). Este important de
pe o afacere. menționat că salariul mediu brut pentru anul 2016,
Există condiții clare și în ceea ce privește salari­ prevăzut de Legea nr. 340/2015 a bugetului asigură­
ații din cadrul microîntreprinderilor. Astfel, pen­tru
­rilor sociale de stat pe anul 2016, este de 2.681 lei.
mi­croîntreprinderile care vor aplica cotele de impo­
Astfel, per total vorbim de o impozitare de 32%
zi­­tare prevăzute pentru unul, respectiv doi salariați,
pentru PFA. Mai mult decât atât, chiar dacă o PFA va
în cazul în care raporturile de muncă cu aceștia în­
plăti contribuția de 10,5% la fondul de pensii, ea nu
ce­tează, condiția referitoare la numărul de salariați
va asigura decât o treime din stagiul de cotizare. Dacă
va fi considerată îndeplinită dacă în cursul aceluiași
PFA vrea să iasă la pensie, legiuitorul îi permite, op­
trimestru sunt angajați noi salariați. Prin salariat se
­­țional, să plătească și contribuția angajatorului, de
înțelege persoana angajată cu contract indivi­dual de
muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 – 15,8%. Astfel, prin intermediul noului formular 600
Codul muncii, republicată, cu modifi­că­rile și com­ple­ „Declarație privind îndeplinirea condițiilor de înca­
tările ulterioare. Totuși, condiția se consideră în­de­ drare în categoria persoanelor asigurate obli­gatoriu
plinită și în cazul microîntreprin­de­rilor care: în sistemul public de pensii”, persoanele fizice auto­
l au persoane angajate cu contract individual ri­zate vor pu­tea alege plata cotei integrale de 26,3%
de muncă cu timp parțial, dacă fracțiunile de normă a contri­bu­ției la fondul de pensii. Odată exercitată,
prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echiva­ opțiunea de a plăti cota integrală nu va mai putea
len­tul unei norme întregi; fi anulată în cursul anului respectiv, ci doar în anul
l au încheiate contracte de administrare sau următor.
mandat, potrivit legii, în cazul în care remunerația Pentru mai multe detalii despre PFA și asigura­
acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază ­rea în sistemul public de pensii, prezentăm în conti­
minim brut pe țară garantat în plată. nuare situațiile în care persoanele fi­­zice care reali­
zea­ză venituri din activități indepen­dente trebuie
În ceea ce privește impozitarea PFA, Co­dul fis­
să se asigure:
cal aduce numeroase noutăți. Poate una din­tre cele
l dacă venitul realizat în anul precedent, ră­
mai importante modificări este aceea că o per­soa­nă
mas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor
fizică independentă care este și salariată va plă­ti
efec­tuate în scopul desfășurării activității indepen­
contribuție la fondul de pensii (CAS), lucru care nu
se întâmpla în 2015. Totuși, cota de contribuție obli­ den­te, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția
gatorie scade la nivelul contribuției individuale de de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de
10,5%. Dacă PFA dorește, poate opta pentru cota in­ ac­tivitate din cursul anului, depășește 35% din câș­
tegrală de contribuție de asigurări sociale corespun­ ti­gul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor
­zătoare condițiilor normale de muncă, de 26,3%. care desfășoară activități impuse în sistem real;
Totodată, s-a eliminat baza de calcul minimă la de­ l dacă venitul lunar estimat depășește 35%

terminarea contribuției de sănătate, care era sala­riul din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribua­
minim brut pe țară. bililor care desfășoară activități impuse în sistem
Astfel, observăm că pentru PFA a fost rezervată real și își încep activitatea în cursul anului fiscal sau
o impozitare mai aspră decât pentru microîntreprin­ în cazul celor care trec de la determinarea venitului
dere. Practic, dacă punem cap la cap toate aceste in­ net anual pe baza normelor anuale de venit la impo­
formații, o PFA va avea de achitat în 2016: zitarea în sistem real;

60 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


l
dacă valoarea lunară a normelor de venit, mul public de pensii, deci, la fel ca în situația prece­
obținută prin raportarea normelor anuale de venit dentă, va declara și va plăti CAS. Dacă PFA a rea­lizat
la numărul lunilor de activitate din cursul anului, în anul fiscal precedent venituri sub nivelul plafonu­
depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în lui minim de 938 lei, nu datorează plăți anticipate
cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs des­ cu titlu de contribuții de asigurări sociale și deci nu
fășoară activități impuse pe bază de norme de venit. are nici obligația de declarare a acestora.
Cu alte cuvinte, dacă o persoană fizică ce des­ Pentru a exemplifica numeric, aplicând obliga­
fă­șoară activități independente a realizat în anul ­toriu cota individuală de CAS de 10,5% la plafo­nul
2015 un venit net lunar mai mare de 938 lei (35% x minim de 938 lei, rezultă 10,5% x 938 lei/lună =
2.681 lei (salariul mediu brut pe economie) = 938 lei/ 98,49 lei/lună sau 98,49 lei/lună x 12 luni = 1.182 lei/
lună – baza impozabilă pentru calculul contribuției an. Dacă PFA optează pentru plata cotei integrale de
la asigurările sociale), se presupune că în anul 2016 26,3%, va datora ca plăți anticipate 26,3% x 938 lei/
intră în categoria asiguraților obligatoriu în siste­ lună = 247 lei/lună, iar pentru tot anul 2016 suma de
mul public de pensii, deci va declara și va plăti CAS. 247 lei/lună x 12 luni = 2.964 lei. Plata se efectuează
În același timp, dacă estimează că în anul 2016 va trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 in­
avea un venit net lunar mai mare de 938 lei, în 2016 clusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, deci până
va intra în categoria asiguraților obligatoriu în siste­ la 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie.

Exemplu

În cele ce urmează am realizat pentru anul 2016 o comparație între o microîntreprindere și o PFA din
perspectiva impozitării și a venitului net rămas contribuabilului după achitarea tuturor impozitelor și contri­
buțiilor. Am presupus un contribuabil care realizează anual venituri de 100.000 lei, având cheltuieli de
30.000 lei.

î PFA care plătește cota obligatorie și PFA care plătește cota integrală a contribuției
la fondul de pensii
- lei -
PFA – asigurat care plătește cota obligatorie PFA – asigurat care plătește cota integrală
Venituri 100.000 Venituri 100.000
Cheltuieli 30.000 Cheltuieli 30.000

CAS (10,5%) 7.350 CAS (26,3%) 18.410


CASS (5,5%) 3.850 CASS (5,5%) 3.850
Impozit pe venit (16%) 9.408 Impozit pe venit (16%) 7.638
Total taxe 20.608 Total taxe 29.898
Taxe lunare 1.717 Taxe lunare 2.492

Venit rămas 49.392 Venit rămas 40.102

î Microîntreprindere fără salariați și microîntreprindere cu un salariat


- lei -
Microîntreprindere fără salariați Microîntreprindere cu un salariat
Venituri 100.000 Venituri 100.000
Cheltuieli 30.000 Cheltuieli 30.000

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 61


Impozit pe venitul Impozit pe venitul
3.000 2.000
microîntreprinderilor (3%) microîntreprinderilor (2%)
Impozit pe dividende (5%) 3.350 Impozit pe dividende (5%) 3.400
CASS pe dividende (5,5%) 3.685 CASS pe dividende (5,5%) 3.740
Total taxe 10.035 Total taxe 9.140
Taxe lunare 836 Taxe lunare 762
Angajat cu salariu minim pe
economie – cost angajator 18.000
(aproximativ 1.500 lei/lună)

Venit rămas 59.965 Venit rămas 42.860

După cum se poate observa, în anul 2016, pen­ plă­tește CASS, 10,5% (5% + 5,5%). Din anul 2017,
tru o persoană care este antreprenor în­cepător sau indiferent dacă asociații sau acționarii ob­țin și alte
care obține venituri independente, din punctul de venituri pentru care plătesc CASS, impo­zitul pe di­
ve­dere al presiunii fiscale microîntre­prin­­derea este vi­dende va fi de 5%, la care se va adău­ga 5,5% CASS.
mult mai avantajoasă. În exemplul de mai sus, în ca­
În concluzie, putem spune că, matematic, în
zul microîntreprinderii nu am in­clus cheltuielile pe
ca­zul unei microîntreprinderi impozitele au un cuan­
care aceasta le va avea cu un expert contabil pentru tum mai redus. Avantajul PFA sau al profesiei inde­
realizarea situațiilor financiare și a declarațiilor pen­­dente este însă că persoana în cauză poate dis­
obli­gatorii, dar chiar și cu aceste chel­tuieli venitul pune întotdeauna de venituri după ce le-a încasat.
rămas va fi superior celui al PFA. De ase­menea, am În schimb, în cazul microîntreprinderii patrimoniul
considerat că asociatul nu este și sa­lariat, astfel în­ unui asociat este total distinct de patrimoniul so­
cât va fi nevoit ca pentru dividende să plătească și cietății, astfel încât veniturile realizate de societate
5,5% CASS. Altfel spus, dacă asociatul este și sala­ ră­mân ale societății, iar persoana fizică, fie ea admi­
riat, indiferent de firma în care are acest statut, im­ nistrator sau asociat, nu are dreptul să dispună de
po­zi­tul pe dividende va fi de 5%. În anul 2016 sunt fondurile acesteia decât pentru societate. Prin urma­
valabile condițiile de mai sus și pentru di­vidende­ ­re, pentru ca o persoană să beneficieze, ca asociat,
le aferente profitului anilor precedenți. Deci cine ho­ de veniturile realizate de societate, trebuie să aștepte
tă­răște să încaseze dividende în acest an plătește cel puțin întocmirea primului bilanț contabil, pentru
5% sau, dacă nu obține și alte venituri pen­tru care a încasa dividende.

BIBLIOGRAFIE

1. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 22/13.01.2016.
2. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015, cu modi­
ficările și completările ulterioare.

62 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


Legislatie
Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.846 din
30 decembrie 2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de
proce­dură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare,
publicat în Monitorul Oficial nr. 14/08.01.2016

Acest act normativ are în vedere aplicarea dispoziţiilor art. 92 din Codul de procedură
fis­cală, potrivit căruia un contribuabil este declarat inactiv şi îi sunt aplicabile prevederile din

, comentată
Codul fiscal privind efectele inactivității dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
l nu îşi îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie decla­ra­
tivă prevăzută de lege;
l se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date
de identificare a domiciliului fiscal care nu îi permit organului fiscal identificarea acestuia;
l organul fiscal central constată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
l inactivitatea temporară este înscrisă la registrul comerţului;
l durata de funcţionare a societăţii este expirată;
l societatea nu mai are organe statutare;
l durata deţinerii spațiului cu destinaţia de sediu social este expirată.
Declararea ca inactiv a contribuabilului se efectuează de către organul fiscal, prin decizie.
Contribuabilul declarat inactiv poate fi reactivat dacă sunt respectate cumulativ urmă­
toa­rele condiţii:
l îşi îndeplineşte toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;
l nu înregistrează obligaţii fiscale restante;
l organul fiscal central constată că funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
l nu se mai află în situaţia pentru care a fost declarat inactiv, conform mențiunilor înscrise în registrele
în care a fost înregistrat.
Procedurile aprobate prin acest ordin descriu în detaliu pașii care trebuie parcurşi de organul fiscal pentru
declararea ca inactivi a contribuabililor, precum şi pentru reactivarea celor declaraţi inactivi, şi redau formu­
la­ristica aferentă acestor procese.
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6)-(7) din Codul fiscal, persoanele impozabile stabilite în
România declarate inactive conform Codului de procedură fiscală, care desfăşoară activităţi economice în
perioada de inactivitate sunt supuse obligaţiilor privind plata impo­zitelor, taxelor şi contribuțiilor sociale obli­
gatorii, dar în perioada respectivă nu beneficiază de dreptul de de­du­cere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea
adăugată aferente achizițiilor efectuate. Totodată, beneficiarii care achiziționează bunuri şi/sau servicii de
la persoane impozabile stabilite în România, după înscrierea aces­tora ca inactivi în Registrul contribuabililor
inactivi/reactivați conform Codului de procedură fiscală, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor
şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor res­pective, cu excepţia achizițiilor de bunuri efectuate în
cadrul procedurii de executare silită şi/sau a achizițiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate
în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014 pri­vind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insol­
venţă, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845 din 30 decembrie
2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru
aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 15/08.01.2016

Acest ordin vizează aplicarea prevederilor art. 32 şi 91 din Codul de procedură fiscală şi reglementează:
l Procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuși înregistrării
în registrul comerţului;
l Procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor care sunt supuși
în­registrării la organele fiscale;
l Procedura de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care deţin cod
numeric personal;
l Procedura de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului.
Potrivit art. 31 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, prin domiciliu fiscal se înţelege:
l pentru persoanele fizice, adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efec­tiv,
în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 63


l pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită pro­
fesii libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală;
l pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi con­
ducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat;
l pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, sediul acestora sau locul unde se desfăşoară
efectiv activitatea principală.
Conform prevederilor art. 91 din Codul de procedură fiscală, organul fiscal central organizează evidenţa
contribuabililor/plătitorilor în cadrul registrului contribuabililor/plătitorilor, care conţine datele de identificare
a contri­bua­bilului/plătitorului, date privind vectorul fiscal şi alte informaţii ne­cesare administrării creanţelor
fiscale. Aceste date se completează pe baza informaţiilor comunicate de contri­buabil/plătitor, de oficiul re­
gis­trului comerţului, de serviciul de evidenţă a populaţiei, de alte autorităţi şi instituţii, precum şi pe baza
con­statărilor proprii ale organului fiscal central.

Sursa: Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi
completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 21/12.01.2016

Prin acest act normativ se modifică şi se completează Reglementările contabile privind situaţiile financia­
re anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finan­ţelor
publice nr. 1.802/2014, cu modificările ulterioare.
Astfel, se prevede că entităţile care îşi modifică politica contabilă aplicabilă imobilizărilor corporale în
sensul că decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului trebuie să pro­cedeze la ajusta­rea sume­lor
evidenţiate în contul 105 „Rezerve din reevaluare” în funcţie de modalitatea în care, pe perioada în care a
fost efectuată reevaluarea, au transferat sumele în contul 1175 „Rezultatul re­por­tat reprezentând surplusul
realizat din rezerve din reevaluare”.
De asemenea, se aduc precizări în legătură cu:
l înregistrarea în contabilitate a reducerilor comerciale;
l înregistrarea în contabilitate a dobânzii la capitalul împrumutat;
l evaluarea titlurilor de stat recunoscute ca imobilizări financiare;
l stabilirea unei noi perioade de amortizare în anumite condiţii;
l categoriile de imobilizări corporale care se urmăresc distinct;
l tratamentul unei investiţii imobiliare în situaţia în care o entitate decide să o cedeze;
l costul reviziilor şi inspecțiilor curente;
l acţiunile primite de o entitate ca urmare a încorporării rezervelor sau a primelor de capital în capi­
talul social al societăţii la care sunt deţinute participaţiile;
l contabilitatea certificatelor verzi;
l contabilitatea operaţiunilor derulate în cadrul contractelor de fiducie;
l recunoaşterea veniturilor financiare.
Totodată, ordinul aduce schimbări Planului de conturi general, prin modificarea unor conturi vechi şi
intro­du­cerea unora noi.
Pentru exerciţiul financiar al anului 2015, entităţile care aplică OMFP nr. 1.802/2014 vor întocmi si­tua­ţii
financiare anuale corespunzătoare categoriei în care se încadrează potrivit pct. 9 din re­­­gle­mentările res­pec­
tive, iar încadrarea în criteriile de la pct. 9 se realizează pe baza balanței de verificare întocmite la data de
31 decembrie 2015. Entităţile mijlocii şi mari, precum şi cele de interes public elaborează si­tuaţii fi­nanciare
anuale în structura prevăzută la pct. 21 din OMFP nr. 1.802/2014, iar respectivele situaţii finan­ciare fac
obi­ectul auditului statutar.
De asemenea, acest ordin modifică şi completează şi Reglementările contabile conforme cu Standar­
dele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare
sunt ad­mi­se la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice
nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: Legea nr. 4 din 12 ianuarie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015
privind acordarea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 24/13.01.2016

Această lege aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi
fis­­cale, respectiv anularea unor penalități de întârziere şi a unei cote din dobânzi, cu câteva modificări şi
com­pletări.

64 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


Astfel, se vor anula şi penalitățile de întârziere şi o cotă de 54,2% din dobânzi aferente obligaţiilor de
plată principale cu ter­mene de plată până la data de 30 septembrie 2015 inclusiv şi individualizate în de­
cizii de impunere emise ca urmare a ins­pec­ției fiscale şi comunicate în perioada cuprinsă între 1 octombrie
2015 şi 21 oc­tombrie 2015. De asemenea, se vor anula şi penalitățile şi dobânzile aferente unor obligaţii de
plată prin­cipale reprezentând imputații stabilite, po­­trivit legii, de instituţii sau autorităţi publice centrale sau
locale în sarcina angajaţilor acestora, dacă obligaţiile de plată principale sunt stinse până la data de 31 mar­
tie 2016.
Completările vizează contribuabilii care beneficiază de eșalonarea la plată a obligaţiilor fiscale şi/sau de
suspendarea unui act administrativ fiscal şi care doresc să beneficieze de anularea accesoriilor.

Sursa: Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.147 din 30 decembrie 2015 privind aprobarea Nor­
melor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, pre­
vă­zute la art. 295 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial
nr. 26/14.01.2016

Ordinul stabileşte documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru
traficul internaţional de bunuri şi, după caz, procedura şi condiţiile care trebuie respectate pentru aplicarea
acestei scutiri. Con­form art. 295 alin. (1) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA următoarele:
a) livrarea de bunuri care urmează:
1. să fie plasate în regim vamal de admitere temporară, cu exonerare totală de la plata drepturilor de
import;
2. să fie prezentate autorităţilor vamale în vederea vămuirii şi, după caz, plasate în depozit necesar
cu caracter temporar;
3. să fie introduse într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber;
4. să fie plasate în regim de antrepozit vamal;
5. să fie plasate în regim de perfecţionare activă, cu suspendare de la plata drepturilor de import;
6. să fie plasate în regim de tranzit vamal extern;
7. să fie admise în apele teritoriale:
– pentru a fi încorporate pe platforme de forare sau de producţie, în scopul construirii, reparării,
întreținerii, modificării sau reutilării acestor platforme ori pentru conectarea acestor platforme
de forare sau de producţie la continent;
– pentru alimentarea cu carburanți şi aprovizionarea platformelor de forare sau de producţie;
8. să fie plasate în regim de antrepozit de TVA, definit după cum urmează:
– pentru produse accizabile, orice locație situată în România, care este definită ca antrepozit fis­
cal, în sensul art. 336 pct. 3 de la titlul VIII din Codul fiscal;
– pentru bunuri, altele decât produsele accizabile, o locație situată în România şi definită prin norme;
b) livrarea de bunuri efectuată în locațiile prevăzute la lit. a), precum şi livrarea de bunuri care se află
în unul dintre regimurile sau în una dintre situaţiile precizate la lit. a);
c) prestările de servicii aferente livrărilor prevăzute la lit. a) sau efectuate în locațiile prevăzute la lit. a),
pentru bunurile aflate în regimurile sau situaţiile prevăzute la lit. a);
d) livrările de bunuri care încă se află în regim vamal de tranzit intern, precum şi prestările de servicii
aferente acestor livrări, altele decât cele prevăzute la art. 296 din Codul fiscal;
e) importul de bunuri care urmează să fie plasate în regim de antrepozit de TVA.

Sursa: Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 52 din 14 ianuarie 2016 privind aprobarea calculatorului
pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din sa­
larii la funcția de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 52/25.01.2016

În conformitate cu prevederile art. 77 din Codul fiscal, persoanele fizice au dreptul la deducerea din
ve­nitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a
perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.501 lei şi 3.000 lei
inclusiv, deducerile personale sunt degresive şi se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice, în funcţie

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 65


de numărul de persoane care se află în întreținerea acestora (fără per­soane în întreținere ori cu una, două,
trei, patru sau mai mult de patru persoane în întreținere). Pentru con­tri­buabilii care realizează venituri brute
lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă deducerea personală.
Persoana în întreţinere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau
ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale căror venituri, impozabile şi neimpozabile, nu
depășesc 300 lei lunar. În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulţi contribuabili, suma re­pre­
zentând deducerea personală i se atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii dintre părţi. Copiii
minori, în vârstă de până la 18 ani împliniți, ai contribuabi­lului sunt considerați întreținuți. Pentru aceştia,
suma reprezentând deducerea personală i se atribuie fiecărui contribuabil în în­tre­ținerea căruia se află.

Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 371 din 20 ianuarie 2016
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015
pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale
care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 56/26.01.2016

Ordinul aduce modificări formularelor „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru


persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal” (formularul 020) şi „Declaraţie de înregis­
trare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal” (formularul 030).
Mai multe informaţii se pot găsi pe site-ul ANAF, www.anaf.ro.

Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 442 din 22 ianuarie 2016
privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a do­sa­
rului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer, publicat în Monitorul
Oficial nr. 74/02.02.2016

Acest act normativ are în vedere aplicarea dispoziţiilor art. 108 alin. (2) din Codul de procedură fis­cală,
potrivit căruia, în vederea documentării respectării principiului valorii de piaţă, contribuabilul/plătitorul care
desfă­şoară tranzacţii cu persoane afiliate are obligaţia să întocmească dosarul preţurilor de transfer şi să îl
pre­zinte la solicitarea organului fiscal central competent. Cuantumul tranzacţiilor pentru care contribuabi­
lul/plătitorul are obligaţia întocmirii dosarului preţurilor de transfer, termenele pentru întocmire, conţinutul
său, precum şi condiţiile în care acesta se solicită au fost aprobate prin acest ordin.
Astfel, trebuie să întocmească dosarul preţurilor de transfer, din oficiu, până la termenul legal de depu­
nere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, pentru fiecare an, următorii contribuabili:
l marii contribuabili, dacă depășesc următoarele praguri de semnificaţie:
– 200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;
– 250.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind serviciile primite/prestate;
– 350.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziții/vânzări de bunuri corporale sau necorporale;
l marii contribuabili, alţii decât cei de mai sus, precum şi contribuabilii mijlocii şi cei mici, dacă de­pă­
șesc ur­mă­toarele praguri de semnificaţie:
– 50.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;
– 50.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind serviciile primite/prestate;
– 100.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziții/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.

Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 514 din 25 ianuarie 2016
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015
privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la
îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită, publicat în Monitorul
Oficial nr. 75/02.02.2016

Ordinul stabileşte situaţiile în care personalul din cadrul Direcției executări silite cazuri speciale poate
participa direct la efectuarea acţiunilor de executare silită cazuri speciale, în calitate de executori fiscali coor­
donatori, şi anume:

66 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


l cuantumul datoriilor depășește 10 milioane de euro;
l debitorii sunt mari contribuabili;
l blocarea fondurilor persoanelor care fac obiectul sancţiunilor internaţionale;
l la solicitarea scrisă a vicepreședintelui coordonator al activităţii de colectare a veniturilor bugetare;
l în situaţiile identificate la nivelul Direcției executări silite cazuri speciale ca fiind de o complexitate
deo­sebită.

Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 522 din 26 ianuarie 2016
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, publicat în Mo­ni­
torul Oficial nr. 78/03.02.2016

Prin acest ordin se aprobă modelul, conţinutul şi instrucțiunile de completare ale următoarelor formulare:
þ „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2015”
(for­­mularul 392A). Se depune până la data de 25 februarie 2016 inclusiv de către persoanele impozabile
care la 31 de­cembrie 2015 erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din noul Cod fiscal, şi a căror
cifră de afa­ceri efectiv realizată la 31 decembrie 2015 este inferioară sumei de 220.000 lei. Formularul nu se
de­pune dacă persoanele impozabile nu au desfăşurat în anul 2015 livrări de bunuri şi prestări de servicii în
România.
þ „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achizițiile efectuate în
anul 2015” (formularul 392B). Se depune până la data de 25 februarie 2016 inclusiv de către persoanele
impozabile care la 31 decembrie 2015 nu erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din noul Cod
fiscal, şi a căror cifră de afaceri efectiv realizată la 31 decembrie 2015 (excluzând veniturile din vânzarea de
bilete de trans­port internaţional rutier de persoane) este inferioară sumei de 220.000 lei. Formularul nu se
depune dacă persoanele impozabile nu au desfăşurat în anul 2015 livrări de bunuri, prestări de servicii şi/sau
achiziții de bu­nuri în România.
þ „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier
in­ternaţional de persoane, cu locul de plecare din România, în anul 2015” (formularul 393). Se depune până
la data de 25 februarie 2016 inclusiv de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit
art. 316 din noul Cod fiscal, care în cursul anului 2015 au prestat servicii de trans­port internaţional de per­
soane.
Aceste declaraţii se transmit organului fiscal competent prin depunere la registratura acestuia, prin poştă
(prin scrisoare recomandată) sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă şi se editează cu ajuto­
rul programului de asistenţă (www.anaf.ro), în două exemplare: un exemplar, semnat, se depune la organul
fiscal, împreună cu suportul electronic, iar un exemplar se păstrează de către contribuabil.

Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558 din 29 ianuarie 2016
privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum
şi cuantumul acestor obligaţii, publicat în Monitorul Oficial nr. 78/03.02.2016

Acest act normativ este dat în aplicarea prevederilor art. 162 din Codul de procedură fiscală, potrivit
căruia organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fi­zice
şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii. Lista se publică
trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, şi cuprinde obligaţiile fis­­­
cale restante, al căror plafon se stabileşte prin ordin al preşedintelui ANAF sau prin hotărâre a consiliului local,
la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data publicării listei.
Nu fac obiectul publicării obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele pla­foane:
l 1.500 lei pentru contribuabilii mari;
l 1.000 lei pentru contribuabilii mijlocii;
l 500 lei pentru celelalte categorii de debitori, inclusiv pentru persoanele fizice care desfăşoară activi­
tăţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;
l 100 lei pentru debitorii persoane fizice, altele decât cele de mai sus.
Organul fiscal îi trimite debitorului o notificare cu privire la obligaţiile fiscale restante, conform mode­
lului prevăzut în acest ordin, până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 67


Sursa: Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 123 din 28 ianuarie 2016 privind principalele aspecte
legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul
Oficial nr. 81/04.02.2016

Prevederile acestui ordin se adresează atât entităţilor care aplică Reglementările contabile privind si­tua­
ţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014,
cu modificările şi completările ulterioare, cât şi celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Stan­
dardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare
sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012, cu modificările şi
completările ulterioare.
Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, au obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale următoarele:
a) societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cer­
cetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice;
b) instituţiile publice, asociațiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial;
c) subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la
lit. a) şi b), cu sediul în România, precum şi subunitățile fără personalitate juridică din România care apar­ţin
unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
d) organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt pre­
văzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi
alte entităţi organizate pe baza Codului civil.
Entităţile care aplică OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să întoc­
mească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile pre­vă­
zute în anexa nr. 1 la ordin.
Entităţile care aplică OMFP nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele al
căror exerciţiu financiar diferă de anul calendaristic, trebuie să întocmească şi să depună la unităţile Minis­
terului Finanţelor Publice situaţii financiare anuale, în condiţiile precizate în anexa nr. 1 la ordin, precum şi
raportări contabile anuale încheiate la data de 31 decembrie, în condiţiile precizate în anexa nr. 3 la ordin.
Pentru persoanele juridice care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară, situațiile fi­­
nanciare au componentele prevăzute de aceste standarde.
Termenele de depunere a situaţiilor financiare anuale sunt următoarele:
l pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome şi institutele naţio­
nale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
l pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, repu­
blicată, cu modificările şi completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 521 din 26 ianuarie 2016
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor
art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, și pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular, publicat în Monitorul Oficial
nr. 91/08.02.2016

Acest act normativ are în vedere aplicarea art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal, potrivit căruia
per­soana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenționează să rea­­
lizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept
de deducere şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consi­
deră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate
în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri
de TVA la organul fiscal competent, după cum urmează:
l înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afa­
ceri care atinge sau depășește plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la

68 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


regimul special de scutire pentru întreprinderile mici, sau dacă declară că urmează să realizeze o cifră de
afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului
normal de taxă;
l dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire
prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.
Ordinul detaliază procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi aprobă modelul
şi conţinutul deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA emise în acest scop de organul fiscal.

Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 588 din 1 februarie 2016
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”,
publicat în Monitorul Oficial nr. 93/08.02.2016

Prin acest act normativ se aprobă modelul și conținutul, precum şi caracteristicile de tipărire şi modul
de utilizare şi de păstrare ale formularului 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, care se utilizează
începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2016.

Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587 din 1 februarie 2016
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor
cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial nr. 94/08.02.2016

Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul, precum şi caracteristicile de tipărire şi modul de di­
fuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularelor 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de
stat” şi 710 „Declaraţie rectificativă”. Formularul 100 se utilizează pentru declararea impozitelor şi taxe­lor
datorate începând cu data de 1 ianuarie 2016, prevăzute în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul
de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 591 din 3 februarie 2016
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind
livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”, publicat în Monitorul Oficial nr. 94/08.02.2016

Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul, precum şi caracteristicile de tipărire şi modul de di­
fuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achi­
zițiile/prestările intracomunitare”, care se completează şi se depune începând cu operaţiunile desfășurate în
luna ianuarie 2016.

Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 592 din 3 februarie 2016
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) „Decont special de taxă pe valoarea
adăugată”, publicat în Monitorul Oficial nr. 94/08.02.2016

Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul, precum şi caracteristicile de tipărire şi modul de di­
fuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, care
se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2016.

Florin DOBRE, asist. univ. dr.


Biroul Fiscalitate CECCAR
Secretar general IFA România
Radu CIOBANU, asist. univ. dr.
Biroul Fiscalitate CECCAR

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 69


Biblioteca de specialitate Lucrări publicate de Editura CECCAR
1. Maria Berheci – Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie, analize, studii
de caz, 2010 – 30 lei
2. Dorina Budugan, Iuliana Georgescu, Ioan Berheci, Leontina Beţianu – Contabi­litate de
gestiune, 2007 – 45 lei
3. Ion Florea, Ionela-Corina Chersan, Radu Florea – Controlul economic, financiar şi gestionar,
ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, 2011 – 30 lei
4. Maria Mădălina Gîrbină, Ştefan Bunea – Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind aplicarea
IAS (revizuite) – IFRS, volumul 1, ediţia a IV-a, revizuită, Colecţia Standarde Internaţionale
de Contabilitate, 2009 – 35 lei
5. Raluca Gina Guşe – Valoare, preţ, cost şi evaluare în contabilitate, Colecţia Conta­bilitate,
2011 – 35 lei
6. Camelia Iuliana Lungu – Teorie şi practici contabile privind întocmirea şi prezentarea
situaţiilor financiare, 2007 – 15 lei
7. Cristian Marinescu – Principalele sancţiuni prevăzute în legislaţia financiar-fiscală, 2010 –
20 lei
8. Ioan Moroşan – Contabilitate financiară şi de gestiune. Studii de caz şi sinteze de regle­mentări,
ediţia a II-a, revizuită şi actualizată, Colecţia Contabilitate, 2013 – 50 lei
9. Silvia Petrescu – Analiză şi diagnostic financiar-contabil. Ghid teoretico-aplicativ, ediţia
a III-a, revi­zuită şi actualizată, 2010 – 35 lei
10. Cristian Rapcencu – Ghidul practic complet privind sistemul „TVA la încasare”, 2013 – 20 lei
11. Cristian Rapcencu – Contabilitatea şi fiscalitatea imobilizărilor corporale. De la A la Z. Speţe practice şi
exemple rezolvate, 2012 – 25 lei
12. Mihai Ristea, Corina Graziella Dumitru – Libertate şi conformitate în standardele şi regle­men­tările contabile,
Colecţia Conta­bilitate, 2012 – 50 lei
13. Alexandru Tamba – Contabilitatea instituţiilor de credit, a instituţiilor financiare nebancare şi a Fondului
de ga­­ran­tare a depozitelor în sistemul bancar, Colecţia Conta­bilitate, 2010 – 18 lei
14. Marin Toma – Abecedarul financiar-contabil al întreprinzătorului. Suport de curs, 2012 – 12 lei
15. Marin Toma – Iniţiere în auditul situaţiilor financiare ale unei entităţi, ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită,
2012 – 35 lei
16. Marin Toma – Drumuri prin memoria profesiei contabile, 2011 – 45 lei
17. Marin Toma – Iniţiere în evaluarea întreprinderilor, ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită, 2011 – 35 lei
18. Marin Toma, Jacques Potdevin – Elemente de doctrină şi deontologie a profesiei contabile, Colecţia Doctrină –
Deon­­­­tologie, 2008 – 50 lei

19. CECCAR – Standardul profesional nr. 22: Misiunea de examinare a contabilităţii, întocmirea, semnarea şi
prezentarea situa­ţiilor financiare. Ghid de aplicare, ediţia a IV-a, revizuită şi actualizată, Colecţia Standarde
Profesionale, 2011 – 25 lei
20. CECCAR – Standardul profesional nr. 23: Activitatea de cenzor în societăţile comerciale, ediţia a III-a, revizuită
şi adăugită, Colecţia Standarde Pro­fe­­­sio­nale, 2008 – 20 lei

70 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


21. CECCAR – Standardul profesional nr. 24: Misiunile de audit financiar şi Cadrul conceptual privind misiunile
stan­dardizate ale expertului contabil, Colecţia Standarde Profe­­­sio­nale, 2007 – 23 lei
22. CECCAR – Standardul profesional nr. 34: Serviciile fiscale. Ghid de aplicare, Colecţia Standarde Profe­sionale,
2010 – 10 lei
23. CECCAR – Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile. Ghid de aplicare, ediţia a VI-a, revizuită şi
actualizată, Colecţia Standarde Profesionale, 2014 – 25 lei
24. CECCAR – Standardul profesional nr. 36: Misiunile de audit intern realizate de experţii contabili. Ghid de
aplicare, Colecţia Standarde Profe­­­sio­nale, 2007 – 15 lei
25. CECCAR – Standardul profesional nr. 37: Misiunea de evaluare a întreprinderii. Ghid de aplicare, Colecţia
Standarde Profe­­­sio­nale, 2011 – 25 lei
26. CECCAR – Standardul profesional nr. 39: Misiunea de consultanţă pentru crearea întreprinderilor, Colecţia
Standarde Profesionale, 2006 – 16 lei
27. CECCAR – Standardul nr. 40: Controlul calităţii şi managementul relaţiilor cu clienţii unei firme membre
CECCAR şi Ghid de aplicare, Colecţia Stan­darde de Calitate, 2011 – 25 lei

28. CECCAR – Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert
contabil şi de contabil autorizat, ediţia a III-a, revizuită, Colecţia Ghidul Exper­tului Contabil, 2015 – 65 lei
29. CECCAR – Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de
expert contabil şi de contabil autorizat, ediţia a IV-a, revizuită, Colecţia Ghidul Exper­tului Contabil, 2015 –
75 lei
30. CECCAR – Ghid practic de aplicare a Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale
şi situaţiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, 2015 – 80 lei
31. CECCAR – Ghid de ţinere a contabilităţii şi de elaborare a situaţiilor financiare individuale în conformitate
cu IFRS-urile la societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată, volumul I, Colecţia Ghiduri Profesionale, 2013 – 30 lei
32. CECCAR – Audit. Suport de curs pentru examenul de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil,
ediţia a II-a, Colecţia Pregătirea Stagiarilor, 2012 – 16 lei
33. CECCAR – Ghid de aplicare a reglementărilor contabile naţionale în domeniul agriculturii, Colecţia Ghiduri
Profe­sionale, 2012 – 30 lei
34. CECCAR – Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă. Suport de curs standard pentru Programul Naţional
de Dezvoltare Profesională Continuă, Colecţia Dezvoltare Profesională Continuă, 2012 – 20 lei
35. CECCAR – Cartea auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile, ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită,
Colecţia Calitatea Serviciilor Contabile, 2012 – 20 lei
36. CECCAR – Ghidul experţilor contabili şi al contabililor autorizaţi în activitatea de prevenire şi combatere a
spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită, Colecţia Doctrină –
Deon­­­­tologie, 2012 – 20 lei
37. CECCAR – Ghid privind accesarea, contabilitatea, fiscalitatea, auditul şi managementul proiectelor cu finanţare
europeană, Colecţia Ghiduri Profesionale, 2011 – 30 lei
38. CECCAR – Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a V-a, revizuită şi adăugită, Colecţia Doctrină –
Deon­­­­­­tologie, 2011 – 25 lei
39. CECCAR – Contabilitate şi control de gestiune. Suport de curs standard pentru cursurile desfăşurate în cadrul
Pro­gramului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, Colecţia Dezvoltare Profesională Continuă,
2010 – 20 lei

februarie 2016 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor 71


40. CECCAR – Managementul pieţelor de capital. Suport de curs standard pentru Programul Naţional de Dezvoltare
Pro­fesională Continuă, Colecţia Dezvoltare Profesională Continuă, 2010 – 20 lei
41. CECCAR – Cartea expertului contabil şi a contabilului autorizat. Culegere de acte normative şi reglementări
ale profesiei contabile elaborate de CECCAR în perioada 1994-2009, ediţia a V-a, revizuită şi adăugită, Colecţia
Doctrină – Deon­­­­tologie, 2009 – 40 lei
42. CECCAR – Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2015.
Cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar nu cuprinde standardele pe
care acestea le înlocuiesc, Partea A şi Partea B, 2015 – 220 lei

43. CECCAR – Manualul de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013, vol. I şi II, 2014 –
120 lei
44. CECCAR – Ghidul de utilizare a ISA-urilor în auditarea întreprinderilor mici şi mijlocii, ediţia 3, 2012 – 30 lei
45. CECCAR – Standardul Internaţional de Raportare Financiară pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (IFRS pentru
IMM-uri) 2009; Bază pentru concluzii la IFRS pentru IMM-uri; Situaţii financiare ilustrative. Lista pentru
prezentarea şi descrierea informaţiilor privind IFRS pentru IMM-uri (trei broşuri), 2010 – 50 lei

În afara titlurilor prezentate în listă, CECCAR publică revista lunară


CONTABILITATEA, EXPERTIZA ŞI AUDITUL AFACERILOR,
la care se pot face abonamente.
Pentru comenzi, adresaţi-vă la CECCAR, sediul central – Bucureşti,
telefon: 021 330 88 69 / 70 / 71, fax: 021 330 88 88,
e-mail: edituraceccar@yahoo.com, sau la filialele teritoriale ale Corpului.

72 Contabilitatea, expertiza ºi auditul afacerilor februarie 2016


CECCAR,
partener pentru succes
Clubul Tinerilor Experţi
Clubul Contabili din România îşi
Tinerilor Experţi propune să fie un instrument
Contabili din România de asistenţă şi de informare
dedicat promovării tinerilor
profesionişti contabili din
România, având ca principal
obiectiv participarea la
dezvoltarea tinerilor absolvenţi
pe parcursul primilor ani de
activitate profesională.

Radio Light a fost creat în


anul 2014 de Fundaţia Măreţie
şi Talent pentru a susţine
şi promova profesionalismul,
calitatea, creativitatea.
Radio Light este staţia de bună
dispoziţie, o gură de aer
proaspăt pentru cei care îşi
doresc să privească viaţa
dintr-o nouă perspectivă:
o perspectivă light.
Conceptul light se traduce
prin renaştere, revelaţie.

Fundaţia
MT
Măreţie şi Talent
Scopul principal al Fundaţiei Măreţie şi Talent îl constituie
organizarea de activităţi destinate identificării, încurajării
şi promovării profesioniştilor aflaţi la începutul carierei, iniţierea
de cercuri de studii, organizarea de conferinţe, colocvii, simpozioane
şi sesiuni ştiinţifice specifice, contribuind astfel la promovarea
spiritului de excelenţă şi încurajând schimbul de idei.

S-ar putea să vă placă și