Sunteți pe pagina 1din 155

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

„NICOLAE TESTEMIŢANU”
DIN REPUBLICA MOLDOVA

PROFILUL STOMATOLOGIE

RAPORT DE AUTOEVALUARE
privind activitatea ştiinţifică
şi inovaţională
(pentru anii 2011-2015)

Rector, Ion Ababii


Prof. universitar, academician

Prorector pentru activitate ştiinţifică, Gh. Rojnoveanu


Dr. hab. șt. med., prof. univ

CHIŞINĂU – 2016
2
CUPRINS
I. RAPORTUL DE AUTOEVALUARE A FACULTĂŢII STOMATOLOGIE ...............................................................5
DATE GENERALE .......................................................................................................................................5
CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE ........................................................................................8
CADRUL TEMATIC ŞI INSTITUŢIONAL DE CERCETARE ...............................................................................8
PERSONAL UMAN: ...................................................................................................................................10
MIJLOACELE FINANCIARE DISPONIBILE ..................................................................................................30
POTENȚIALUL LOGISTIC ȘI INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ...............................................................30
REZULTATELE CERCETĂRII, CALITATEA, EFICIENŢA, RELEVANŢA, IMPACTUL ......................................30
ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII ..................................................................................34
COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE .........................................................................................37
COOPERARE ÎN CADRUL NAŢIONAL ........................................................................................................37
COOPERARE INTERNAŢIONALĂ ...............................................................................................................38
II. FIŞA STATISTICĂ ................................................................................................................................41
INFORMAŢII GENERALE .......................................................................................................................41
II. RESURSE UMANE ...............................................................................................................................43
III. LISTA MATERIALELOR SOLICITATE PENTRU EVALUARE ŞI ACREDITARE ÎN PERIOADA
ANILOR 2011-2015....................................................................................................................................51
PLANUL TEMATIC DE CERCETĂRI PENTRU PERIOADA LUATĂ ÎN STUDIU LA: ..........................................51
LISTA ELABORĂRILOR REALIZATE ÎN PERIOADA LUATĂ ÎN STUDIU: ......................................................57
LISTA LUCRĂRILOR APĂRUTE ÎN EDITURI STRĂINE ................................................................................60
LISTA LUCRĂRILOR APĂRUTE ÎN EDITURI DIN ŢARĂ ...............................................................................60
LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN STRĂINĂTATE: ..............61
LISTA CAPITOLELOR DIN MONOGRAFII ...................................................................................................66
LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN ŢARĂ:............................67
LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN CULEGERI: ...................................................................88
LISTA COMUNICĂRILOR ORALE/POSTERE LA CONFERINŢE DIN STRĂINĂTATE: ....................................101
LISTA COMUNICĂRILOR ORALE/POSTERE LA CONFERINŢE NAŢIONALE CU PARTICIPARE
INTERNAŢIONALĂ: ................................................................................................................................110
LISTA COMUNICĂRILOR ORALE/POSTERE LA CONFERINŢE DIN ŢARĂ: ..................................................112
POSTERE LA CONFERINŢE DIN ŢARĂ: ....................................................................................................117
LISTA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE NAŢIONALE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ: .120
LISTA MANUALELOR APĂRUTE: ............................................................................................................120
LISTA PUBLICAŢIILOR ELECTRONICE ....................................................................................................121
LISTA LUCRĂRILOR INSTRUCTIV-METODICE:........................................................................................122
GHIDURI ................................................................................................................................................125
NOTE DE CURS .......................................................................................................................................125
PROTOCOALE CLINICE NAȚIONALE: ......................................................................................................126
LISTA CĂRŢILOR DE POPULARIZARE A ŞTIINŢEI. ...................................................................................126
LISTA ARTICOLELOR DE POPULARIZARE A ŞTIINŢEI: ............................................................................126
LISTA LECŢIILOR VIDEO DE POPULARIZARE A ŞTIINŢEI. .......................................................................127
LISTA BREVETELOR ȘI CERTIFICATELOR ...............................................................................................128
LISTA CERTIFICATELOR DE INOVATOR: ................................................................................................130
LISTA DISTINCŢIILOR DE APRECIERE A REZULTATELOR CERCETĂRILOR ŞI ELABORĂRILOR (ORDINE,
MEDALII, TITLURI ONORIFICE, DIPLOME) OBŢINUTE ............................................................................133
-ÎN STRĂINĂTATE: .................................................................................................................................133
ALTE DISTINCŢII:...................................................................................................................................136
LISTA DOCUMENTELOR DE POLITICI ELABORATE ŞI APROBATE: ..........................................................137
LISTA MANIFESTĂRILOR ORGANIZATE PENTRU UTILIZATORI: ..............................................................137
LISTA TÎRGURILOR ŞI A EXPOZIŢIILOR NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE LA CARE A PARTICIPAT
ORGANIZAŢIA (CU SPECIFICAREA REZULTATELOR APRECIERII EXPONATELOR PREZENTATE – MEDALII,
DIPLOME, CUPE ETC.). ...........................................................................................................................138

3
LISTA PREŞEDINŢILOR, COPREŞEDINŢILOR COMITETELOR DE PROGRAM AL MANIFESTĂRILOR
ŞTIINŢIFICE DIN ŢARĂ, ALEŞI ÎN PERIOADA EVALUATĂ: ....................................................................... 145
LISTA PREŞEDINŢILOR, SECRETARILOR, MEMBRILOR CONSILIILOR ŞTIINŢIFICE DE SUSŢINERE A
TEZELOR DE DOCTOR, DOCTOR HABILITAT, DESEMNAŢI ÎN PERIOADA EVALUATĂ:............................. 148
LISTA PREŞEDINŢILOR, SECRETARILOR SEMINARELOR ŞTIINŢIFICE DE PROFIL, ALEŞI ÎN PERIOADA
EVALUATĂ: ........................................................................................................................................... 153
LISTA REFERENŢILOR LA TEZELE DE DR. HABILITAT/DR., DESEMNAŢI ÎN PERIOADA EVALUATĂ: ....... 154

4
I. Raportul de autoevaluare a Facultăţii Stomatologie
Date generale

Profilul de cercetare "Stomatologie" include şase catedre ale Facultăţii Stomatologie care
a fost fondată în anul 1959 în cadrul Institutului de Stat de Medicină din Chişinău.La 25 iulie
1991, Institutul de Stat de Medicină “Nicolae Testemiţanu” din Chişinău a fost reorganizat în
Universitatea de Stat de Medicină “Nicolae Testemiţanu”.

Catedra Odontologie, Parodontologie și Patologie orală a fost fondată în anul 1961


fiind condusă până în decembrie 1986 de dna S. Sîrbu, profesor universitar, dr.şt.med. Din 1986
şef catedră este Gh. Nicolau, dr.hab. şt. med., prof. univ. care dirijează până în prezent.
Misiunea catedrei– instruirea specialiştilor în domeniul stomatologiei.
Obiectivele realizate ale proiectului managerial:
1. tehnologii și metode moderne în diagnosticul și tratamentul cariei, pulpitelor;
2. diagnosticul și tratamentul complex al parodontitelor marginale cronice;
3. metode de tratament în cazul recesiunilor gingivale.;
4. cercetări în domeniul afecţiunilor mucoasei cavităţii bucale.

Catedra Stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”. Catedra a fost fondată în anul


1961 şi a fost condusă de Postolachi Ilarion, prof. universitar, dr.hab. șt. med. În anul 1972 în
cadrul facultăţiii de perfecţionare a medicilor (FPM) a fost fondat cursul de chirurgie OMF şi
stomatologie ortopedică, care a activat pînă în 1992 sub conducerea domnului Mihail Buşan,
dr.hab. şt. med., prof. univ.
La 26.10.1999 prin ordinul Nr. 1097 CU, emis de către rector a fost constituită catedra
Chirurgie oro-maxilo-facială şi Stomatologie ortopedică (FPM). Catedra a fost creată prin
comasarea Cursului de chirurgie oro-maxilo-facială şi Cursului de stomatologie ortopedică FPM.
Actualmente în fruntea catedrei este Solomon Oleg, dr. şt. med.,conf. univ.
Misiunea catedrei: pregătirea medicilor şi cadrelor didactico-ştiinţifice de înaltă
calificare.
Obiectivele realizate ale proiectului managerial:
1. reabilitarea protetică în edentaţii cu utilizarea implantelor dentare;
2. ameliorarea rezultatelor în tratamentul bolnavilor cu afecţiuni ale nervului trigemen;
3. tratamentul conservativ a afecţiunilor articulaţiei temporo-mandibulare;
4. studierea biomecanicii în restabilirea integrităţii arcadelor dentare cu utilizarea
implantelor dentare şi agregare dento-implantară a protezelor fixe.

Catedra Chirurgie OMF pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie a fost reorganizată din


catedra Stomatologie pediatrică conform ordinului rectorului USMF „Nicolae Testemiţanu” nr.
355 Ala 3 septembrie 2007.
Catedra Stomatologie pediatrică a fost fondată în anul 1986 conform ordinelor
Ministerului Sănătăţii Nr. 80-1 &2 şi rectorului Insitutului de Stat de Medicină LC- 678 din
18.09.1986. Organizator al catedrei Stomatologie pediatrică a fost dr.hab. şt. med., prof. univ.,
Pavel Godoroja. În baza catedrei stomatologie pediatrică, în septembrie 2007, a fost formată
Catedra Chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică şi pedodonţie (șef catedră – prof. Ion Lupan ),
iar în anul 2010 ea a fost reorganizată în Catedra Chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică,
pedodonţie şi ortodonţie.
Misiunea catedrei este de a organiza instruirea universitară şi postuniversitară continuă
prin rezidenţiat şi perfecţionarea profesională prin sistema de cicluri tematice a medicilor
Stomatologi.

5
Elementele cheie ale programului managerial includ instruirea universitară şi
postuniversitară a rezidenţilor stomatologi şi medicilor stomatologi pediatri şi ortodonţilor în
probleme actuale de diagnostic, tratament şi prevenţie a afecţiunilor stomatologice de bază,
dominate în R.M., comparaţia făcându-se cu centrele ştiinţifico-didactice de performanţă din
lume.
Pe parcursul perioadei supuse evaluării (2011-2015) au fost realizate următoarele
obiective:
1. prevenţia afecţiunilor stomatologice;
2. prevenţia recidivei în tratamentul ortodontic;
3. recuperarea medicală a copiilor cu malformaţii congenitale ale feţei;
4. terapia antihomotoxică în tratamentul complex al afecţiunilor parodonţiului;
5. metode de corecţie a metabolismului la pacienţii cu fluoroză.

Catedra Chirurgie OMF și Implantologie Orală “Arsenie Guţan”. Catedra chirurgie


oro-maxilo-facială (OMF) a fost fondată în anul 1961. Până la 1 iulie 1968 șef al catedrei a fost
savantul emerit, dr.hab.şt. med., prof. univ. Nicolai Fetisov. În această perioadă cu suportul
conferențiarilor V. Titarev, A. Guţan, V. Ocuşco au fost organizate bazele clinice ale catedrei,
trasate direcțiile principale de dezvoltare a specialității, ini țiată pregătirea prin doctorantură și
secundariat clinic a cadrelor naționale.
Din 1968 până în 1994 catedra a fost condusă de către profesorul Arsenie Guţan.În
această perioadă de timp potențialul științifico -didactic al catedrei a crescut considerabil, a fost
perfecționat procesul de studii, modernizate bazele clinice, organizat cursul de instruire
postuniversitară, ulterior transferat în componența facultății de perfecționare a medicilor.
Pe parcursul anilor 1995 – 2012 tradițiile catedrei au fost contin uate sub conducerea
dr.hab. şt. med., prof. univ., Dumitru Şcerbatiuc. Din 2010 din ini țiativa colectivului catedra
poartă numele eminentului savant și pedagog Arsenie Guțan.
În 2013 în componența catedrei a fost transferat cursul de cirurgie OMF și impla ntologie
orală a Facultății de Educație Continuă în Medicină și Farmacie și la momentul actual ea se
numește „Catedra Chirurgie Oro-Maxilo-Facială și Implantologoie Orală Arsenie Guțan”. Șef de
catedră a fost numit dr.hab. şt. med., prof. univ.,Valentin Topalo.
Pe parcursul activită ții catedrei colaboratori i ei aususținut 6 teze de doctor habilitat
(Vladimir Ocușco, Arsenie Guțan, Pavel Godoroja, Dumitru Șcerbatiuc, V alentin Topalo, Ion
Munteanu), 24de doctoriîn ştiinţe medicale, au fost editate 11 monografii, 6 compendii, publicate
peste 2000 de articole ştiinţifice, ob ținute 25 brevete de invenţie şi peste 320 de certificate de
inovator.
Colaboratorii catedrei au participat cu rapoarte ştiinţifice la congresele țiilor Asocia
Mondiale şi Europene de chirurgie oro-maxilo-facială din Sankt-Petersburg, Amsterdam,
Budapesta, New York, Zurich, Helsinky, Miami, Washington, Atena, Davos şi a. Profesorii
universitari DumitruȘcerbatiuc și Valentin Topalo sunt membrii Asociațiilor Europene şi
Mondiale a chirurgilor oro-maxilo-faciali.Profesorul universitar V. Topalo este membru titular al
Asociației Europene de Osteointegrare.Catedra Chirurgie Oro-Maxilo-Facială și Implantologoie
Orală „Arsenie Guțan” colaborează cu catedrele similare din Iași, Cluj -Napoca, Zurich (Elveţia),
Konstanz (Germania).
De la 01.11.2012 a fost reorganizată prin fuzionare în catedra chirurgie OMF şi
Implantologie orală „A.Guţan”, şef catedră Topalo Valentin dr. hab. șt. med., prof. univ.
De la 01.09.2015 este numit şef de catedră dr. şt. med.,conf. univ., Chele Nicolae.
Obiectivele realizate ale proiectului managerial:
1. tratamentul conservativ a afecţiunilor articulaţiei temporo-mandibulare;
2. profilaxia complicaţiilor în extracţiile dentare;

6
3. elaborarea metodei de osteosinteză a fracturilor de mandibulă prin acces endooral şi
studierea eficacităţii ei;
4. optimizarea diagnosticului şi tratamentului fracturilor complexului zigomatic;
5. studierea biomecanicii în restabilirea integrităţii arcadelor dentare cu utilizarea
implantelor dentare şi agregare dento-implantară a protezelor fixe.

Catedra propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja” a fost fondată conform


ordinului nr. 57–A din 25.02. 2010 și numită catedră multidisciplinară Propedeutică
Stomatologică și Implantologie Dentară „Pavel Godoroja”. În cadrul acestei catedre erau incluse
următoarele disciplini: propedeutica stomatologiei terapeutice, propedeutica stomatologiei
ortopedice și chirurgia dento-alveolară și implantologie dentară, condusă de către Chele Nicolae,
dr. şt. med.,conf. univ. Conform ordinului nr. 1853 din 26.08.2015 în funcție de șef catedră a fost
numită Uncuța Diana, dr.hab. şt. med.,conf. univ. La momentul actual la catedră sunt două
disciplini: propedeutica stomatologiei terapeutice și propedeutica stomatologiei ortopedice.
Misiunea catedrei este de a organiza instruirea continuă a studenților anului I, II și V prin
pregatirea teoretico-practică la nivel de cunoa ștere și înțelegere, la nivel de aplicare pe
simulatoare și la nivel de integrare a viitorului specialist, ceea ce va da posibilitatea să activeze
profesional la nivel contemporan.
Obiectivele realizate ale proiectului managerial:
1. implementarea cuno ștințelor de ergonomie în procesul de pregatire practică a
studenților;
2. aplicarea tendin țelor moderne în instruirea profesional or ientată a studen ților
stomatologi;
3. reabilitarea complexă a pacienților cu afecțiuni ale sistemului stomatognat;
4. studierea aprofundată a biomaterialelor moderne și utilizarea lor în practică.

Catedra Stomatologie terapeutică (FECMF), fondată în anul 1991 este succesoarea


directă a cursului de Stomatologie terapeutică şi pediatrică şi condusă de prof. univ., dr. şt. med.
Valeriu Burlacu, ales prin concurs în acelaşi an.
Misiunea catedrei este de a organiza instruirea postuniversitară continuă prin rezidenţiat
şi perfecţionarea profesională prin sistemul de cicluri tematice a medicilor Stomatologi terapeuţi
din RM.
Pe parcursul perioadei supuse evaluării (2011-2015) au fost realizate următoarele
obiective:
1. mase de obturare moderne şi aplicare în terapia de refacere dentară directă;
2. albirea dinţilor cu tehnologii moderne exogene şi endogene;
3. tehnologii şi tehnici moderne de endodonţie clinică;
4. afecţiuni parodontale inflamatorii agresive. Diagnostic,tratament şi prevenţie;
5. probleme actuale de stomatologie terapeutică;
6. particularităţi de evoluţie clinică a afecţiunilor mucoasei orale și măsuri de prevenţie;
7. HIV (SIDA) manifestări clinice în cavitatea orală şi măsuri de prevenţie;
8. distrofii dentare şi cariile dentare. Particularităţi evolutive. Prevenţie.

7
Capacitatea instituţională şi resursele

Capacităţile instituţionale sunt limitate din considerentele repartizării bazelor clinice ale
catedrelor în mai multe instituţii din or. Chişinău (Clinica Stomatologică Universitară Nr.1,
Clinica Stomatologică Universitară Nr.2, IMSP Centrul Stomatologic Municipal, IMSP Centrul
Stomatologic Municipal pentru copii, IMSP AMT „Botanica”, AMT „Centru”, Policlinica
Spitalului Clinic al MS din RM, IMSP Centrul Naţional Practico-Ştiinţific Medicină de Urgenţă,
Centrului de Dispensarizare a Institutului de Cardiologie, Spitalul Clinic „Emilian Coţaga”,
IMSP ICŞDOSMC.

Cadrul tematic şi instituţional de cercetare

Durata executării direcțiilor principale de cercetare ale catedrelor enumerate, este de 10


ani, din 2011 – 2021. Acest timp este necesar pentru controlul clinic al eficienţei de diagnostic,
tratament şi profilaxie ale maladiilor sistemului stomatognat.

Direcţiile principale de cercetare ale Catedrei Odontologie, Parodontologie și


Patologie orală -etiopatogenia, clinica, diagnosticul şi tratamentul cariei dentare şi
complicaţiilor ei; boala parodontală şi afecţiunile mucoasei cavităţii bucale. Implantologia orală.
Conducătorul științific: Gh. Nicolau, dr. hab. șt. med., prof.univ.
Termenul executării: 2011 – 2021.
Scopul principal: determinarea şi însuşirea metodelor de cercetare a pacienţilor în raport
cu subtema preconizată.
Obiectivele generale:
1. stabilirea diagnosticului şi tratamentului cariei dentare și complicațiilor ei.
2. micşorarea duratei tratamentului, îmbunătăţirea calităţii şi profilaxiei complicaţiilor posibile.
3. utilizarea metodelor moderne (ortopantomografia, reoparodontografia, studiul indicilor
parodontali, radioviziografia, etc) ce permit determinarea manifestărilor clinice individuale ale
formei afecţiunei la pacient şi întocmirea planului de tratament.
4. ameliorarea tratamentului parodontitleor marginale cronice.

Direcţia principală de cercetare a catedrei Stomatologie terapeutică (FECMF):


afecţiuni stomatologice de bază, precum carie şi complicaţiile ei, distrofiile dentare. Diagnostic.
Tratament. Prevenţie cu folosirea Bio-R.
Cercetările ştiinţifice ale catedrei corespund direcţiilor prioritare de cercetare din cadrul
programelor de stat în domeniul stomatologiei – „Probleme actuale de stomatologie. Maladiile
de bază. Diagnostic. Tratament şi prevenţie”.
Conducătorul ştiinţific - V. Fala, dr. hab. șt.med., conf. univ.
Durata executării temelor corespunzătoare tematicii date este de 4 ani şi până la 5-6 ani
timp necesar pentru controlul clinic al eficienţei tratamentului şi profilaxiei.
Obiectivele generale:
1. particularităţile clinice a pulpitei acute de focar în tratamentul dinţilor imaturi cu Bio-R;
2. particularităţile clinice a periodontitei cronice distructive în tratamentul dinţilor imaturi cu
Bio-R;
3. măsuri de prevenţie a cariilor dentare şi proceselor inflamatorii gingivale;
4. tratamentul eroziunilor dentare şi defectelor cuneiforme prin elaborarea algoritmului bazat pe
etiopatogenia proceselor.
Cercetările precedente de Bio-R terapie a cariilor dentare şi complicaţiilor au demonstrat
un înalt efect clinic de imunomodulare cu rezultate pozitive de la 2 până la 4 ori mai rapide decît

8
cele provocate de remedii medicamentoase de rutină. La realizarea fiecărui obiectiv participă 1-2
persoane, de regulă, încadrate în doctorantura cu timp redus de studii.

Direcţiile principale de cercetare ale Catedrei Stomatologie ortopedică „Ilarion


Postolachi” - afecţiunile stomatologice, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia lor.
Conducătorul ştiinţific – O. Solomon, dr. şt. med.,conf. univ.
Obiectivele generale:
1. reabilitarea protetică în edentaţii cu utilizarea implantelor dentare;
2. tratamentul conservativ a afecţiunilor articulaţiei temporo-mandibulare;
3. studierea biomecanicii în restabilirea integrităţii arcadelor dentare cu utilizarea implantelor
dentare şi agregare dento-implantară a protezelor fixe;
4. studiul complex de diagnostic şi tratament al edentaţiilor congenitale.

Direcţia principală de cercetare a catedrei Chirurgie OMF pediatrică, Pedodonţie şi


Ortodonţie- maladiile stomatologice de bază la copii. Diagnostic. Tratament şi prevenţie.
- Conducătorul ştiinţific - I. Lupan, dr. hab. șt. med., prof. univ.
Obiectivele generale:
1. Metode noi de diagnostic și tratament în domeniul ortodonţiei;
2. Aplicarea tehnologiilor moderne în chirurgia plastică;
3. Cercetări în domeniul parodontologiei;
4. Ameliorarea prevenţiei cariei dentare la copii;
5. Cercetări în domeniul afecţiunilor necarioase.

Direcţia principală de cercetare a catedrei Propedeutică Stomatologică „Pavel


Godoroja” - etiologia, patogenia, clinica, diagnosticul, tratamentul țiunilorafec sistemului
stomatognat.
Scopul - elucidarea unor probleme legate de etiopatogenia, clinica,
diagnosticul,tratamentul afecțiunilor sistemului stomatognat.
Conducătorul ştiinţific: D. Uncuța, dr. hab. șt. med., conf. univ.
Obiectivele generale:
1. Analiza etiologiei afecțiunilor sistemului stomatognat;
2. Identificarea factorilor patogeni ai afecțiunilor stomatologice;
3. Stabilirea corelațiilor între manifestările clince și factorii cauzali ale malad iilor aparatului
dento-maxilar;
4. Aplicarea metodelor noi de diagnostic în afecțiunile sistemului stomatognat;
5. Utilizarea tehnologiilor și metodelor noi în tratamentul contemporan al afecțiunilor aparatului
dento-maxilar.
Rezultatele preconizate - obţinerea şi utilizarea unor noi metode de tratament şi profilaxie
în afecţiunile aparatului dento-maxilar.

9
Personal uman:

Componenţa nominală a personalului de conducere.


Studiile obținute,
Numele, Disciplina, Titlul Sarcina Abilitat cu Data Ultima
Nr. Funcția instituția, Gradul
Prenum specialitate științifico științifică drept de nașter atestar
d.o deținută facultatea, data științific
ele a științifică -didactic calculată cond./ cons. ii e
finisării
CU-0659
Institutul de Stat medic
Chele DȘ Conferenţ
de Medicină din stomatolog
Nicolae șef medicină iar 05.07.
1. Chișinau chirurg oro- 0.33
1,0 sar. catedră 06.12.200 universita 1964
stomatologie maxilo-
did. 6 r
30.06.1991 facial
2010
CU-0848
Institutul de Stat
Fala DHȘ Conferenţ
de Medicină din
Valeriu șef medic- medicină iar 20.08.
2. Chișinau 0.33
1,0 sar. catedră stomatolog 22.12..20 universita 1962
stomatologie
did. 15 r
30.06.1988
2012
Institutul de Stat PU-0091
Lupan Chirurgie DHȘ
de Medicină din Profesor
Ion șef orală și medicină 19.01.
3. Chișinau universita 0.33 22.12.2011
1,0 sar. catedră maxilo- 29.09.200 1952
stomatologie r
did. facială 4
30.06.1975 2009
Nicolau Institutul de Stat PU-0308
DHȘ
Gheorgh de Medicină din Profesor
șef medicină 01.09.
4. e Chișinau stomatolog universita 0.33 09.11.2005
catedră 24.02.200 1946
1,0 sar. stomatologie r
0
did. 30.06.1969 2000
Universitatea de
CU-0936
Stat de Medicină
Solomon DȘ Conferenţ
şi Farmacie medic
Oleg șef medicină iar 08.05. 17.06.2
5. "Nicolae stomatolog 0.33 24.02.2015
1,0 sar. catedră 17.09.201 universita 1969 014
Testemiţanu" protetician
did. 0 r
stomatologie
2013
30.06.1995
Universitatea de
CU-0283
Stat de Medicină
Uncuţa DHȘ Conferenţ
şi Farmacie
Diana șef medic- medicină iar 20.07. 04.01.2
6. "Nicolae 0.33 25.12.2015
1,0 sar. catedră stomatolog 09.10.201 universita 1975 011
Testemiţanu"
did. 4 r
stomatologie
2007
30.06.1997
TOTAL sarcina științifică 1,98

10
Lista personalului din sfera ştiinţei şi inovării
Disci Sarcina
Abilitat
plina, Titlul științifi
N Funcț cu Ultim
Numele, Studiile obținute, speci Gradul științi că Data
r. ia drept a
Prenumel instituția, facultatea, alitat științifi fico- calculat nașter
d. deținu de atesta
e data finisării ea c didact ă ii
o tă cond./ re
științi ic
cons.
fică
CU-
DȘ 0913
Alexeev confer medic
Institutul de Stat de medicin Confe
Valeriu enţiar - 17.04. 6.17.2
Medicină din ă renţiar 0.33
1,0 sar. univer stoma 1962 015
Chișinau 03.12.1 univer
did. sitar tolog
stomatologie 998 sitar
1. 30.06.1984 2013
CU-
DȘ 0363
Bajurea confer stoma
Institutul de Stat de medicin Confe
Nicolae enţiar tolog- 22.02. 2.22.2
Medicină din ă renţiar 0.33
1,0 sar. univer protet 1960 011
Chișinau 25.12.2 univer
did. sitar ician
stomatologie 003 sitar
2. 30.06.1988 2007
Institutul de Stat de
Balan asisten stoma
Medicină din
Eugenia t tolog 11.01.
Chișinau 0,05
0,5 sar. univer chirur 1942
stomatologie
did. sitar g
3. 30.06.1964
Universitatea de Stat
Bălteanu asisten de Medicină şi medic
Olga t Farmacie "Nicolae - 21.06.
-
1,0 sar. univer Testemiţanu" stoma 1984
did. sitar stomatologie tolog
4. 30.06.2010
CR-
DȘ 0019
Banuh confer medic
Institutul de Stat de medicin Confe
Victor enţiar - 26.10.
Medicină din ă renţiar 0.17
0,5 sar. univer stoma 1947
Chișinau 04.03.1 univer
did. sitar tolog
stomatologie 987 sitar
5. 30.06.1976 1993
Universitatea de Stat
Bocancea asisten de Medicină şi stoma
Ecaterina t Farmacie "Nicolae tolog 21.07.
-
1,0 sar. univer Testemiţanu" pediat 1983
did. sitar stomatologie ru
6. 30.06.2005
CU-
DȘ 0249
Bodrug confer medic
Institutul de Stat de medicin Confe
Valentina enţiar - 26.11. 1.1.20
Medicină din ă renţiar 0.33
1,0 sar. univer stoma 1956 16
Chișinau 23.10.2 univer
did. sitar tolog
stomatologie 003 sitar
7. 30.06.1994 2007
PU-
DȘ 032
Burlacu profes
Institutul de Stat de medicin Profes
Valeriu or stoma 11.11.2 23.01.
Medicină din ă or 0.33
1,0 sar. univer tolog 011 1943
Chișinau 09.03.1 univer
did. sitar
stomatologie 973 sitar
8. 30.06.1970 1993
Buşmachi confer Institutul de Stat de stoma DȘ CU- 04.02. 1.1.20
0.33
9. u Ion enţiar Medicină din tolog- medicin 0782 1963 15

11
1,0 sar. univer Chișinau ortod ă Confe
did. sitar stomatologie ont 10.12.2 renţiar
30.06.1988 008 univer
sitar
2012
Universitatea de Stat
Buta asisten de Medicină şi medic
Vladimir t Farmacie "Nicolae - 01.01.
0,05
0,5 sar. univer Testemiţanu" stoma 1965
did. sitar stomatologie tolog
10. 30.06.1992
Universitatea de Stat
Calfa asisten de Medicină şi stoma
Sabina t Farmacie "Nicolae tolog- 18.08. 12.1.2
0,1
1,0 sar. univer Testemiţanu" ortod 1974 008
did. sitar stomatologie ont
11. 30.06.1997
Universitatea de Stat
Calitca asisten de Medicină şi
Mariana t Farmacie "Nicolae stoma 28.08.
0,05
0,5 sar. univer Testemiţanu" tolog 1976
did. sitar stomatologie
12. 30.06.2010
CR-
DȘ 0660
Cartalean confer medic
Institutul de Stat de medicin Confe
u Angela enţiar - 05.10. 12.10.
Medicină din ă renţiar 0.33
1,0 sar. univer stoma 1963 2013
Chișinau 25.02.1 univer
did. sitar tolog
stomatologie 999 sitar
13. 30.06.1985 2010
Universitatea de Stat
Cazacu asisten de Medicină şi stoma
Igor t Farmacie "Nicolae tolog- 05.01.
0,1
1,0 sar. univer Testemiţanu" ortod 1978
did. sitar stomatologie ont
14. 30.06.1999
Universitatea de Stat medic
Ceban asisten de Medicină şi -
Mariana t Farmacie "Nicolae stoma 19.12.
0,1
1,0 sar. univer Testemiţanu" tolog- 1968
did. sitar stomatologie protet
15. 30.06.1996 ician
Universitatea de Stat medic
Cebotari asisten de Medicină şi -
Mihai t Farmacie "Nicolae stoma 26.09.
0,05
0,5 sar. univer Testemiţanu" tolog 1972
did. sitar medic stomatolog chirur
16. 30.06.1994 g
medic
-
Ceclu stoma
asisten
Constanti Universitatea de Stat tolog
t 30.11.
n de Medicină şi chirur 0,1
univer 1984
1,0 sar. Farmacie "Nicolae g oro-
sitar
did. Testemiţanu" maxil
stomatologie o-
17. 30.06.2008 facial
Universitatea de Stat
Cheptanar asisten de Medicină şi stoma
u Olga t Farmacie "Nicolae tolog- 22.07.
0,1
1,0 sar. univer Testemiţanu" protet 1985
did. sitar stomatologie ician
18. 30.06.2008

12
CU-
Universitatea de Stat DȘ 0632
Chetruş confer medic
de Medicină şi medicin Confe
Viorica enţiar - 29.03. 4.1.20
Farmacie "Nicolae ă renţiar 0.33
1,0 sar. univer stoma 1966 14
Testemiţanu" 23.02.2 univer
did. sitar tolog
stomatologie 006 sitar
19. 30.06.2000 2010
Universitatea de Stat
Chiosa asisten de Medicină şi medic
Aurelia t Farmacie "Nicolae - 25.09.
0,05
0,5 sar. univer Testemiţanu" stoma 1973
did. sitar stomatologie tolog
20. 30.06.1999
Universitatea de Stat
Chiriţa asisten de Medicină şi stoma
Daniela t Farmacie "Nicolae tolog- 01.03.
-
1,0 sar. univer Testemiţanu" protet 1982
did. sitar stomatologie ician
21. 30.06.2005
Universitatea de Stat
Ciobanu asisten de Medicină şi medic
Ana t Farmacie "Nicolae - 01.04.
-
0,5 sar. univer Testemiţanu" stoma 1988
did. sitar medicină tolog
22. 14.06.2012
CU-
DHȘ 1121
Ciobanu profes medic
Institutul de Stat de medicin Confe
Sergiu or - 19.01.2 01.01.
Medicină din ă renţiar 0.33
1,0 sar. univer stoma 006 1963
Chișinau 09.10.2 univer
did. sitar tolog
stomatologie 012 sitar
23. 30.06.1991 2002
Universitatea de Stat

Ciumeico asisten de Medicină şi
medicin
Igor t Farmacie "Nicolae stoma 16.07. 2.17.2
ă 0,1
1,0 sar. univer Testemiţanu" tolog 1974 009
05.10.2
did. sitar stomatologie
011
24. 30.06.1996
Universitatea de Stat

Ciumeico asisten de Medicină şi stoma
medicin
Lucia t Farmacie "Nicolae tlog- 07.03.
ă 0,05
0,5 sar. univer Testemiţanu" ortod 1974
05.11.2
did. sitar stomatologie ont
008
25. 30.06.1996
stoma
Universitatea de Stat tolog
Ciupac asisten
de Medicină şi chirur
Sergiu t 23.12.
Farmacie "Nicolae g oro- 0,05
0,5 sar. univer 1984
Testemiţanu" maxil
did. sitar
stomatologie o-
26. 30.06.2009 facial
CR-
medic DȘ 0078
Cojuhari confer
Institutul de Stat de stoma medicin Confe
Nicolai enţiar 03.04.
Medicină din tolog ă renţiar 0.33
1,0 sar. univer 1950
Chișinau protet 30.05.1 univer
did. sitar
stomatologie ician 990 sitar
27. 30.06.1977 1993
Universitatea de Stat
Costin asisten stoma
de Medicină şi
Artur t tolog 13.06.
Farmacie "Nicolae 0,1
1,0 sar. univer protet 1983
Testemiţanu"
did. sitar ician
28. stomatologie

13
30.06.2005
Universitatea de Stat

Costru confer de Medicină şi medic
medicin
Tudor enţiar Farmacie "Nicolae - 05.08. 12.10.
ă 0.08
0,25 sar. univer Testemiţanu" stoma 1963 2013
20.12.2
did. sitar stomatologie tolog
001
29. 26.06.1985
stoma
Universitatea de Stat tolog
Cucereavî asisten
de Medicină şi chirur
i Nicolae t 20.12.
Farmacie "Nicolae g oro- 0,1
1,0 sar. univer 1985
Testemiţanu" maxil
did. sitar
stomatologie o-
30. 13.06.2012 facial
stoma
Universitatea de Stat tolog
Cucu asisten
de Medicină şi chirur
Ghenadie t 09.05.
Farmacie "Nicolae g oro- 0,1
1,0 sar. univer 1980
Testemiţanu" maxil
did. sitar
stomatologie o-
31. 30.06.2006 facial
stoma
Universitatea de Stat tolog
Dabija asisten
de Medicină şi chirur
Ion t 05.03.
Farmacie "Nicolae g oro- 0,1
1,0 sar. univer 1984
Testemiţanu" maxil
did. sitar
stomatologie o-
32. 30.06.2006 facial
stoma
Universitatea de Stat tolog
Dacin asisten
de Medicină şi chirur
Natalia t 29.10.
Farmacie "Nicolae g oro- 0,1
1,0 sar. univer 1983
Testemiţanu" maxil
did. sitar
stomatologie o-
33. 30.06.2007 facial
Universitatea de Stat
Danici asisten de Medicină şi medic
Alexandr t Farmacie "Nicolae - 31.01.
0,1
1,0 sar. univer Testemiţanu" stoma 1988
did. sitar stomatologie tolog
34. 17.06.2010
CU-
DȘ 0962
confer
Eni Lidia Institutul de Stat de medicin Confe
enţiar stoma 14.07.
1,0 sar. Medicină din ă renţiar 0.33
univer tolog 1960
did. Chișinau 08.07.2 univer
sitar
stomatologie 011 sitar
35. 30.06.1990 2013
Universitatea de Stat
Eramișanț asisten de Medicină şi medic
Alexandr t Farmacie "Nicolae - 03.02.
-
0,5 sar. univer Testemiţanu" stoma 1987
did. sitar Stomatologie tolog
36. 17.06.2010
Universitatea de Stat
Fachira asisten de Medicină şi stoma
Andrei t Farmacie "Nicolae tolog- 11.12.
0,05
0,5 sar. univer Testemiţanu" protet 1986
did. sitar medic ician
37. 30.06.2011
Gnatiuc asisten Universitatea de Stat stoma
31.12.
Mihail t de Medicină şi tolog 0,05
1985
38. 0,5 sar. univer Farmacie "Nicolae protet

14
did. sitar Testemiţanu" ician
medic stomatolog
12.06.2009
DA-
09090

Gnatiuc confer Universitatea de Stat medic 3
medicin
Pavel enţiar de Medicină şi - Confe 15.04.
ă 0.17
0,5 sar. univer Farmacie "Nicolae stoma renţiar 1942
03.08.1
did. sitar Testemiţanu" tolog univer
981
stomatologie sitar
39. 03.07.1969 1991
Universitatea de Stat

Golovin confer de Medicină şi medic
medicin
Boris enţiar Farmacie "Nicolae - 28.07. 12.10.
ă 0.08
0,25 sar. univer Testemiţanu" stoma 1958 2013
25.03.2
did. sitar stomatologie tolog
011
40. 30.06.1982
CH-
07340
DHȘ
Granciuc confer medic 0
medicin
Gheorghe enţiar Institutul de Stat de - Confe 05.05. 1.1.20
ă 0.25
0,75 sar. univer Medicină din stoma renţiar 1953 15
31.01.2
did. sitar Chișinau tolog cercet
013
stomatologie ător
41. 30.06.1980 1991
Universitatea de Stat
Gribenco asisten de Medicină şi stoma
Vitalie t Farmacie "Nicolae tolog- 20.08.
-
0,75 sar. univer Testemiţanu" protet 1971
did. sitar stomatologie ician
42. 30.06.1997
Universitatea de Stat
Gulpe asisten de Medicină şi medic
Alexei t Farmacie "Nicolae - 09.03.
0,05
0,5 sar. univer Testemiţanu" stoma 1986
did. sitar stomatologie tolog
43. 30.06.2009
Universitatea de Stat medic

Gumeniuc asisten de Medicină şi -
medicin
Aureliu t Farmacie "Nicolae stoma 15.01.
ă 0,1
1,0 sar. univer Testemiţanu" tolog- 1970
09.10.2
did. sitar stomatologie protet
013
44. 30.06.1993 ician
CR-
medic DȘ 0116
Guţuţui confer
Institutul de Stat de stoma medicin Confe
Vasile enţiar 24.12. 7.1.20
Medicină din tolog ă renţiar 0.33
1,0 sar. univer 1955 13
Chișinau protet 03.04.1 univer
did. sitar
stomatologie ician 991 sitar
45. 10.08.1981 1993
Universitatea de Stat
Hâncu asisten de Medicină şi medic
Sorin t Farmacie "Nicolae - 13.04.
-
1,0 sar. univer Testemiţanu" stoma 1984
did. sitar stomatologie tolog
46. 30.06.2007
medic CU-
Universitatea de Stat - DȘ 0270
Hîțu confer
de Medicină şi chirur medicin Confe
Dumitru enţiar 03.04. 1.1.20
Farmacie "Nicolae g oro- ă renţiar 0.33
1,0 sar. univer 1961 16
Testemiţanu" maxil 23.12.2 univer
did. sitar
stomatologie o- 004 sitar
47. 26.06.1994 facial 2008

15
CR-
DȘ 0207
confer medic
Iluţa Ion Institutul de Stat de medicin Confe
enţiar - 27.09.
0,75 sar. Medicină din ă renţiar 0.25
univer chirur 1942
did. Chișinau 26.12.1 univer
sitar g
stomatologie 979 sitar
48. 30.06.1966 1994
Universitatea de Stat
Ivasiuc asisten de Medicină şi
Irina t Farmacie "Nicolae stoma 30.01.
0,05
0,5 sar. univer Testemiţanu" tolog 1987
did. sitar Stomatologie
49. 17.06.2010
Universitatea de Stat
Jarcuţchii asisten de Medicină şi
Natalia t Farmacie "Nicolae stoma 02.05.
-
1,0 sar. univer Testemiţanu" tolog 1983
did. sitar stomatologie
50. 30.06.2005
Universitatea de Stat
Juratu asisten de Medicină şi medic
Lilia t Farmacie "Nicolae - 29.12.
0,1
1,0 sar. univer Testemiţanu" stoma 1972
did. sitar stomatologie tolog
51. 30.06.1995
Universitatea de Stat
Lazarev asisten de Medicină şi medic
Evghenii t Farmacie "Nicolae - 11.04.
0,1
1,0 sar. univer Testemiţanu" stoma 1977
did. sitar stomatologie tolog
52. 30.06.1999
medic
Universitatea de Stat - DȘ
Lehtman asisten
de Medicină şi chirur medicin
Sofia t 23.04.
Farmacie "Nicolae g oro- ă 0,1
1,0 sar. univer 1982
Testemiţanu" maxil 18.12.2
did. sitar
stomatologie o- 013
53. 30.06.2004 facial
medic
Universitatea de Stat -
Levco asisten
de Medicină şi chirur
Simion t 13.01.
Farmacie "Nicolae g oro- -
0,5 sar. univer 1986
Testemiţanu" maxil
did. sitar
stomatologie o-
54. 30.06.1999 facial
medic
Universitatea de Stat -
Lupan asisten
de Medicină şi chirur
Roman t 02.11.
Farmacie "Nicolae g oro- -
0,25 sar. univer 1988
Testemiţanu" maxil
did. sitar
stomatologie o-
55. 13.06.2012 facial
Mânăscur Institutul de Stat de
asisten medic
tă Medicină din
t - 10.12. 2.22.2
Ghenadie Chișinau -
univer stoma 1964 005
1,0 sar. stomatologie
sitar tolog
56. did. 30.06.1986
Universitatea de Stat
Maniuc asisten de Medicină şi medic
Iurie t Farmacie "Nicolae - 25.04.
0,05
0,5 sar. univer Testemiţanu" stoma 1973
did. sitar stomatologie tolog
57. 26.06.1996

16
CU-
Universitatea de Stat DȘ 0705
Marcu confer medic
de Medicină şi medicin Confe
Diana enţiar - 31.05. 1.1.20
Farmacie "Nicolae ă renţiar 0.33
1,0 sar. univer stoma 1974 15
Testemiţanu" 25.12.2 univer
did. sitar tolog
stomatologie 003 sitar
58. 30.06.1996 2011
Universitatea de Stat
Marina asisten de Medicină şi
Iurie t Farmacie "Nicolae stoma 12.05.
0,1
1,0 sar. univer Testemiţanu" tolog 1982
did. sitar stomatologie
59. 30.06.2005
Universitatea de Stat
Melnic asisten de Medicină şi stoma
Iurie t Farmacie "Nicolae tolog 13.05.
0,1
1,0 sar. univer Testemiţanu" chirur 1967
did. sitar stomatologie g
60. 30.06.1994
Universitatea de Stat
Melnic asisten de Medicină şi stoma
Svetlana t Farmacie "Nicolae tolog- 28.07.
0,05
0,5 sar. univer Testemiţanu" protet 1982
did. sitar stomatologie ician
61. 30.06.2006
Universitatea de Stat
Memos asisten de Medicină şi medic
Anatoli t Farmacie "Nicolae - 16.08.
0,05
0,5 sar. univer Testemiţanu" stoma 1984
did. sitar stomatologie tolog
62. 16.06.2007
Universitatea de Stat
Mighic asisten de Medicină şi stoma
Alexandr t Farmacie "Nicolae tolog 09.04.
0,025
0,25 sar. univer Testemiţanu" chirur 1987
did. sitar Stomatologie g
63. 17.06.2010
CR-
Mihailovi DȘ 0860
confer medic
ci Institutul de Stat de medicin Confe
enţiar - 25.09. 12.3.2
Gheorghe Medicină din ă renţiar 0.33
univer stoma 1962 012
1,0 sar. Chișinau 29.06.2 univer
sitar tolog
did. stomatologie 006 sitar
64. 30.06.1985 2012
Universitatea de Stat
chirur DȘ
Mostovei asisten de Medicină şi
g oro- medicin
Andrei t Farmacie "Nicolae 23.12.
maxil ă 0,1
1,0 sar. univer Testemiţanu" 1984
o- 24.02.2
did. sitar stomatologie
facial 015
65. 16.06.2007
Universitatea de Stat
Motelica asisten de Medicină şi stoma
Gabriela t Farmacie "Nicolae tolog 20.08.
-
1,0 sar. univer Testemiţanu" chirur 1989
did. sitar stomatologie g
66. 30.06.2012
PU-
Institutul de stat de DHȘ 00010
Munteanu profes stoma 29
medicină medicin 6
Ion or tolog decembr 06.01.
"N.I.Pirogova" din ă Profes 0.08
0,25 sar. univer chirur ie 2005, 1940
Odessa 30.09.1 or
did. sitar g nr.395
stomatologie 993 univer
67. 30.06.1963 sitar

17
1995
Universitatea de Stat
Musteaţă asisten de Medicină şi medic
Olesea t Farmacie "Nicolae - 05.11.
0,1
1,0 sar. univer Testemiţanu" stoma 1981
did. sitar stomatologie tolog
68. 30.06.2003
Institutul de Stat de
Musteaţă asisten medic
Medicină din
Victoria t - 27.12.
Chișinau 0,1
1,0 sar. univer stoma 1941
stomatologie
did. sitar tolog
69. 30.06.1964
Universitatea de Stat
Nastas asisten de Medicină şi stoma
Liliana t Farmacie "Nicolae tolog 02.08.
0,1
1,0 sar. univer Testemiţanu" chirur 1979
did. sitar stomatologie g
70. 30.06.2001
Institutul de Stat de
Năstase asisten
Medicină din
Corneliu t stoma 31.03.
Chișinau 0,1
1,0 sar. univer tolog 1967
stomatologie
did. sitar
71. 30.06.1989
CU-
Nicolaiciu DȘ 0990
confer
c Institutul de Stat de medicin Confe
enţiar stoma 29.01.
Valentina Medicină din ă renţiar 0.33
univer tolog 1951
1,0 sar. Chișinau 25.02.1 univer
sitar
did. stomatologie 999 sitar
72. 30.06.1973 2001
Universitatea de Stat
Oineagra asisten de Medicină şi stoma
Vadim t Farmacie "Nicolae tolog- 26.06.
-
1,0 sar. univer Testemiţanu" protet 1984
did. sitar stomatologie ician
73. 30.06.2006
CU-
DȘ 0685
Oineagra confer stoma
Institutul de Stat de medicin Confe
Vasile enţiar tolog- 30.07. 6.17.2
Medicină din ă renţiar 0.33
1,0 sar. univer protet 1958 014
Chișinau 12.11.2 univer
did. sitar ician
stomatologie 008 sitar
74. 30.06.1981 2010
CU-
DȘ 0833
Ojovan confer
Institutul de Stat de medicin Confe
Ala enţiar stoma 22.10. 4.1.20
Medicină din ă renţiar 0.33
1,0 sar. univer tolog 1962 15
Chișinau 12.11.2 univer
did. sitar
stomatologie 003 sitar
75. 30.06.1985 2012
stoma
Universitatea de Stat tolog
Pălărie asisten
de Medicină şi chirur
Alexei t 30.07.
Farmacie "Nicolae g oro- 0,025
0,25 sar. univer 1968
Testemiţanu" maxil
did. sitar
medic stomatolog o-
76. 26.06.1994 facial
Universitatea de Stat CU-

Pancenco confer de Medicină şi stoma 0724
medicin
Anatolie enţiar Farmacie "Nicolae tolog- Confe 17.11.
ă 0.25
0,75 sar. univer Testemiţanu" protet renţiar 1952
24.10.2
did. sitar stomatologie ician univer
007
77. 30.06.1977 sitar

18
2011
Universitatea de Stat medic
Pântea asisten de Medicină şi -
Vitalie t Farmacie "Nicolae stoma 25.02.
-
1,0 sar. univer Testemiţanu" tolog 1975
did. sitar stomatologie protet
78. 30.06.1997 ician
Universitatea de Stat
Plamadeal asisten de Medicină şi medic
ă Svetlana t Farmacie "Nicolae - 02.04.
-
0,5 sar. univer Testemiţanu" stoma 1989
did. sitar medicină tolog
79. 14.06.2012
Institutul de Stat de
Popa asisten medic
Medicină din
Svetlana t - 27.02.
Chișinau 0,1
1,0 sar. univer stoma 1952
stomatologie
did. sitar tolog
80. 30.06.1974
Universitatea de Stat
Popovici asisten de Medicină şi stoma
Vadim t Farmacie "Nicolae tolog- 16.10.
0,05
0,5 sar. univer Testemiţanu" protet 1982
did. sitar stomatologie ician
81. 30.06.2005
stoma
Universitatea de Stat tolog
Porosenco asisten
de Medicină şi chirur
v Egor t 22.05.
Farmacie "Nicolae g oro- 0,1
1,0 sar. univer 1984
Testemiţanu" maxil
did. sitar
stomatologie o-
82. 16.06.2007 facial
Universitatea de Stat
Porosenco asisten de Medicină şi medic
va Tatiana t Farmacie "Nicolae - 08.12.
0,025
0,25 sar. univer Testemiţanu" stoma 1986
did. sitar stomatologie tolog
83. 16.06.2009
Universitatea de Stat
Poştaru asisten de Medicină şi medic
Cristina t Farmacie "Nicolae - 07.02.
0,05
0,5 sar. univer Testemiţanu" stoma 1983
did. sitar stomatologie tolog
84. 30.06.2006
Universitatea de Stat
Postolachi DȘ
confer de Medicină şi stoma
Alexandr medicin
enţiar Farmacie "Nicolae tolog- 22.02. 6.14.2
u ă 0.33
univer Testemiţanu" protet 1972 011
1,0 sar. 13.11.2
sitar medicină generală ician
did. 007
85. 30.06.1996
medic
-
stoma DȘ
Procopen asisten
Universitatea de Stat tolog- medicin
co Olga t 27.07.
de Medicină şi chirur ă -
1,0 sar. univer 1971
Farmacie "Nicolae g oro- 29.06.2
did. sitar
Testemiţanu" maxil 015
stomatologie o-
86. 30.06.1996 facial
Radziche Universitatea de medic DȘ
confer
vici Medicina si Farmacie - medicin
enţiar 25.02.
Mihail "Gr.T. Popa", Iasi, stoma ă 0.33
univer 1974
1,0 sar. Romania tolog- 11.11.2
sitar
87. did. stomatologie chirur 012

19
30.09.1999 g oro-
maxil
o-
facial
medic
- CU-
stoma DȘ 0280
Railean confer
tolog- medicin Confe
Silvia enţiar 06.11. 4.1.20
Institutul de Stat de chirur ă renţiar 0.33
1,0 sar. univer 1959 14
Medicină din g oro- 20.11.2 univer
did. sitar
Chișinau maxil 001 sitar
stomatologie o- 2007
88. 30.06.1983 facial
Universitatea de Stat
Roman asisten de Medicină şi medic
Ion t Farmacie "Nicolae - 09.07.
-
1,0 sar. univer Testemiţanu" stoma 1986
did. sitar stomatologie tolog
89. 30.06.2010
medic
CU-
stoma
DȘ 0891
Rusu confer Universitatea de Stat tolog
medicin Confe
Natalia enţiar de Medicină şi chirur 23.05. 2.22.2
ă renţiar 0.33
1,0 sar. univer Farmacie "Nicolae g oro- 1976 011
15.10.2 univer
did. sitar Testemiţanu" maxil
008 sitar
stomatologie o-
2013
90. 30.06.1998 facial
PR-
00821
DHȘ
Şcerbatiu profes Institutul de stat de stoma 8 9
medicin
c Dumitru or medicină tolog- Profes noiembr 25.09.
ă 0.33
1,0 sar. univer "N.I.Pirogova" din chirur or ie 2005, 1941
17.03.1
did. sitar Odessa g univer nr.163
989
stomatologie sitar
91. 30.06.1964 0
CU-
medic
Universitatea de Stat DȘ 1109
Şevcenco confer -
de Medicină şi medicin Confe
Nina enţiar stoma 10.02. 1.1.20
Farmacie "Nicolae ă renţiar 0.33
1,0 sar. univer tolog 1968 16
Testemiţanu" 18.06.2 univer
did. sitar pediat
stomatologie 009 sitar
ru
92. 30.06.1993 2015
CU-
DȘ 0055
Siminovic confer medic
Institutul de Stat de medicin Confe
i Vladimir enţiar - 31.10. 7.1.20
Medicină din ă renţiar 0.33
1,0 sar. univer stoma 1961 13
Chișinau 17.12.1 univer
did. sitar tolog
stomatologie 998 sitar
93. 30.06.1983 2005
stoma CU-
Universitatea de Stat tolog- DȘ 0725
Sîrbu confer
de Medicină şi chirur medicin Confe
Dumitru enţiar 31.08.
Farmacie "Nicolae goro- ă renţiar 0.17
0,5 sar. univer 1973
Testemiţanu" maxil 17.12.2 univer
did. sitar
stomatologie o- 008 sitar
94. 30.06.1995 facial 2011
PU-
DȘ 00236
Sîrbu profes medic
Institutul de Medicină medicin Profes
Sofia or - 06.01.
şi Stomatologie din ă or 0.33
1,0 sar. consul stoma 1937
Harikov 12.07.1 univer
did. tant tolog
stomatologie 968 sitar
95. 30.06.1959 1998

20
CU-
medic
Universitatea de Stat DȘ 1299
Spinei confer -
de Medicină şi medicin Confe
Aurelia enţiar stoma 15.07.
Farmacie "Nicolae ă renţiar 0.17
0,5 sar. univer tolog 1967
Testemiţanu" 17.10.2 univer
did. sitar pediat
stomatologie 001 sitar
ru
96. 26.06.1989 2004
CU-
medic
DȘ 1220
Spinei confer -
Institutul de Stat de medicin Confe
Iurie enţiar stoma 30.09. 3.27.2
Medicină din ă renţiar 0.33
1,0 sar. univer tolog 1961 012
Chișinau 21.06.2 univer
did. sitar pediat
stomatologie 001 sitar
ru
97. 30.06.1984 2003
Institutul de Stat de
Spînu asisten
Medicină din
Vasile t stoma 18.05.
Chișinau 0,1
1,0 sar. univer tolog 1957
stomatologie
did. sitar
98. 30.06.1983
CU-
medic
Universitatea de Stat DȘ 1110
Stepco confer -
de Medicină şi medicin Confe
Elena enţiar stoma 27.08. 1.1.20
Farmacie "Nicolae ă renţiar 0.33
1,0 sar. univer tolog 1967 16
Testemiţanu" 18.06.2 univer
did. sitar pediat
stomatologie 009 sitar
ru
99. 30.06.1995 2015
stoma
Universitatea de Stat tolog DȘ
Suharschi asisten
de Medicină şi chirur medicin
Ilie t 21.06.
Farmacie "Nicolae g oro- ă 0,1
1,0 sar. univer 1983
Testemiţanu" maxil 23.12.2
did. sitar
stomatologie o- 014
100 17.06.2006 facial
CU-
DȘ 0832
Terehov confer medic
Institutul de Stat de medicin Confe
Alexei enţiar - 12.08. 4.1.20
Medicină din ă renţiar 0.33
1,0 sar. univer stoma 1966 15
Chișinau 26.10.2 univer
did. sitar tolog
stomatologie 000 sitar
101 30.06.1991 2012
CU-
Institutul de stat de DȘ 0847
Tintiuc confer medic
medicină medicin Confe
Elena enţiar - 05.05. 4.1.20
"N.I.Pirogova" din ă renţiar 0.17
0,5 sar. univer stoma 1964 11
Odessa 14.06.2 univer
did. sitar tolog
stomatologie 007 sitar
102 30.06.1991 2012
Universitatea de Stat
Topalo asisten de Medicină şi medic
Elvira t Farmacie "Nicolae - 27.09.
-
0,25 sar. univer Testemiţanu" stoma 1978
did. sitar stomatologie tolog
103 28.06.2003
medic
- PU-
stoma DHȘ 040
Topalo profes 22
tolog medicin Profes
Valentin or decembr 14.04.
Institutul de Stat de chirur ă or 0.33
1,0 sar. univer ie 2011, 1943
Medicină din g oro- 17.01.1 univer
did. sitar nr.1390
Chișinau maxil 992 sitar
stomatologie o- 1994
104 30.06.1966 facial
105 Trifan asisten Universitatea de Stat medic - 11.07.

21
Daniela t de Medicină şi - 1988
0,5 sar. univer Farmacie "Nicolae stoma
did. sitar Testemiţanu" tolog
stomatologie
11.06.2011
Universitatea de Stat
Trifan asisten de Medicină şi medic
Diana t Farmacie "Nicolae - 16.09.
-
0,25 sar. univer Testemiţanu" stoma 1989
did. sitar stomatologie tolog
106 13.06.2012
Universitatea de Stat medic
Vlas asisten de Medicină şi -
Vasile t Farmacie "Nicolae stoma 05.12.
0,1
1,0 sar. univer Testemiţanu" tolog- 1984
did. sitar stomatologie chirur
107 30.06.2008 g
medic
-
stoma DȘ
Zănoagă confer
Universitatea de Stat tolog- medicin
Oleg enţiar 07.09. 4.1.20
de Medicină şi chirur ă 0.33
1,0 sar. univer 1979 15
Farmacie "Nicolae g oro- 24.02.2
did. sitar
Testemiţanu" maxil 011
stomatologie o-
108 30.06.2004 facial
Universitatea de Stat
Zgîrcea asisten de Medicină şi stoma
Octavian t Farmacie "Nicolae tolog- 03.02.
0,05
0,5 sar. univer Testemiţanu" protet 1982
did. sitar stomatologie ician
109 30.06.2003
Universitatea de Stat
Zuev asisten de Medicină şi stoma
Veaceslav t Farmacie "Nicolae tolog- 26.02.
0,1
1,0 sar. univer Testemiţanu" protet 1985
did. sitar stomatologie ician
110 30.06.2008
Universitatea de Stat
Zumbrean asisten de Medicină şi medic
u Irina t Farmacie "Nicolae - 27.05.
-
1,0 sar. univer Testemiţanu" stoma 1989
did. sitar stomatologie tolog
111 13.06.2012
Total sarcina ştiinţifică 15,565

22
Stagii de perfecţionare efectuate în ţară
şi peste hotare de personalul din sfera ştiinţei şi inovaţiei

- peste hotare

Numele, Ţara, Catedra Scopul vizitei Durata Cursuri


Prenume, denumirea stagiului de
gradul organizaţiei perfecţion
Şi titlul are
ştiinţific manageril
or

Anul 2011

Bocancea România, Catedra Aprofundarea şi 02.05.2011-


Ecaterina Sibiu, UMF Chirurgie perfectarea 31.05.2011
asist.univ. „L.Blaga” OMF cunoştinţelor şi
pediatrică, manoperelor,
Pedodonţie schimb de
şi experienţă, în
Ortodonţie specialitatea
Pedodonție.
Chetruș România, Catedra Perfecționarea 04.04.2011-
Viorica, Tîrgu Mureș, Odontologi în domeniul 21.04.2011
dr.şt.med., Facultatea de e, stomatologiei
conf. univ. Medicină Parodontol
Dentară ogie și
Patologie
orală

Spinei Aurelia România, Cluj- Catedra Stagiu 01.03.2011 –


dr.şt.med., Napoca, UMF Chirurgie profesional de 31.03. 2011
conf. univ. „I. Haţieganu” OMF perfecţionare,
pediatrică, Disciplina de
Pedodonţie Pedodonţie
şi
Ortodonţie

Oineagră România,Craio Catedra Însuşirea unor 01.06.2011-


Vasile,dr.şt.me va, UMF Stomatolog metode de 30.06.2011
d., conf. univ. Craiova ie diagnostic şi
ortopedică tratament în
„Ilarion stomatologia
Postolachi” ortopedică

Anul 2012

Burlacu Ucraina, Catedra Endodonție și 01.09. 2012- -----------

23
Valeriu, Poltava, Dent- Stomatolog restaurări 30.09. 2012
dr.şt.med., Art, Academia ie dentare directe
prof. univ. de Medicină și terapeutică
Stomatologie (FECMF)
din Ucraina
Cartaleanu Ucraina, Catedra Endodonție și 01.05. 2012- -----------
Angela, Poltava, Dent- Stomatolog restaurări 30.05. 2012
dr.şt.med., Art, Academia ie dentare directe
conf. univ. de Medicină și terapeutică
Stomatologie (FECMF)
din Ucraina
Eni Lidia, România, Catedra Perfecționarea 01.04.2012-
dr.şt.med., Tîrgu Mureș, Odontologi în domeniul 30.04.2012
conf. univ. Facultatea de e, stomatologiei
Medicină Parodontol
Dentară ogie și
Patologie
orală

Hâncu Sorin, România, Propedeuti Documentarea 01.03.2012- -------------


asist.univ. Universitatea că asupra 31.03.2012 ---------
“Lucian stomatologi planurilor de
Blaga”, Sibiu. că ”Pavel învățămînt,a
Godoroja” programei
analitice pe
discipline.
Tintiuc Elena, România, Catedra Endodonție 24.09.2012- -----------
dr. șt. med., Universitatea Stomatolog clinică 10.10.2012
conf. univ. de medicina si ie
farmacie terapeutică
”Gr.T. Popa”, (FECMF)
Iași.
Zgîrcea România, Propedeuti Documentarea 01.04.2012- -------------
Octavian, Universitatea că asupra 31.04.2012 ------
asist.univ. de medicină si stomatologi planurilor de
farmacie că ”Pavel învățămînt,a
”Gr.T. Popa”, Godoroja” programei
Iași. analitice pe
discipline.

Anul 2013

Alexeev România, Catedra Stagiul de 01.03.2013-


Valeriu, Craiova, Odontologi specializare 30.03.2013
dr.şt.med., Facultatea de e,
conf. univ. Medicină Parodontol
Dentară ogie și
Patologie
orală

24
Burlacu Germania, Catedra Antisepticele in 01.12.2013- -----------
Valeriu, Stuttgart, Durr Stomatolog stomatologie – 24.12.2013
dr. șt. med., Dental ie produse de
prof. univ. terapeutică compania Durr
(FECMF) Dental.
Tehnologii de
radiodagnostica
re si diferentiere
Calfa Sabina România, Catedra Aprofundarea şi 01.03.2013–
asist. univ. Craiova, Chirurgie perfectarea 31.03.2013
Facultatea de OMF cunoştinţelor şi
Medicină pediatrică, manoperelor,
Dentară Pedodonţie schimb de
şi experienţă, în
Ortodonţie specialitatea
Ortodonție.
Cartaleanu Ucraina, Catedra Endodonție și 01.05. 2013- -----------
Angela, Poltava, Dent- Stomatolog restaurări 30.05. 2013
dr.şt.med., Art, Academia ie dentare directe
conf. univ. de Medicină și terapeutică
Stomatologie (FECMF)
din Ucraina
Ciobanu România, Cluj, Catedra Perfecționarea 01.05.2013-
Sergiu dr.hab. Facultatea de Odontologi în domeniul 30.05.2013
şt.med., conf. Medicină e, stomatologiei
univ. Dentară Parodontol
ogie și
Patologie
orală

Danici USA,Carolina Catedra “Metodologie 01.11.2013-


Alexandru, de Nord, ECU Odontologi de predare 17.11.2013
asist. univ. Greenville, e, aplicata in
UNC Chapel Parodontol stomatologie”
Hill. ogie și
Patologie
orală
Fala Valeriu, Austria, Viena, Catedra ”Functions and 01.11. 2013- -----------
dr.hab.şt.med., Universitatea Stomatolog Dysfunctions of 29.11. 2013
conf. univ. de Medicină ie the Masticatory
din Viena terapeutică Organ”
(FECMF) ”Interdisciplinar
y Diagnosis of
the Masticatory
Organ for
Prosthodontic
Rehabilitation”
”Orthodontics
and Occlusal
Medicine”

25
”Occlusion and
Articulation”
”Interdisciplinar
y Therapy of
Functional
Disturbances”
Marcu Diana, USA,Carolina Propedeuti Metodologie de 01.11.2013- -----------
dr. șt. de Nord, ECU că predare aplicata 17.11.2013
med.,conf.univ Greenville, stomatologi in stomatologie
. UNC Chapel că ”Pavel
Hill. Godoroja”
Oineagră USA,Carolina Catedra Metodologie de 01.11.2013-
Vasile, dr. șt. de Nord, ECU Stomatolog predare aplicata 17.11.2013
med.,conf.univ Greenville, ie in stomatologie
. UNC Chapel ortopedică
Hill. „Ilarion
Postolachi”
Rusu Natalia USA,Carolina Chirurgie Metodologie de 01.11.2013-
dr. șt. med., de Nord, ECU OMF și predare aplicata 17.11.2013
conf.univ. Greenville, Implantolo in stomatologie
UNC Chapel gie Orală
Hill. “Arsenie
Guţan”
. Stepco Elena USA,Carolina Catedra Metodologie de 01.11.2013-
dr. șt. med., de Nord, ECU Chirurgie predare aplicata 17.11.2013
conf.univ. Greenville, OMF in stomatologie
UNC Chapel pediatrică,
Hill. Pedodonţie
şi
Ortodonţie

Anul 2014

Dabija Ion România,Craio ChirurgieÎnsuşirea unor 01.03.2014-


asist.univ. va, UMF OMF și metode de 23.04.2014
Craiova Implantolo diagnostic şi
gie Orală tratament în
“Arsenie chirurgia orală
Guţan” şi maxilo-
facială
Marcu Diana, România, Propedeuti Documentarea 01.04.2014-
dr. șt. universitatea că asupra 30.04.2014
med.,conf.univ de medicină si stomatologi planurilor de
farmacie că ”Pavel învățămînt, a
“Gr.T.Popa”, Godoroja” programei
Iași analitice pe
discipline.
Spinei Aurelia România, Cluj- Catedra Stagiu
dr. șt. med., Napoca, UMF Chirurgie professional de 30.04.2014 -

26
conf.univ „I. Haţieganu” OMF perfecţionare în 1.06.2014
pediatrică, cadrul
Pedodonţie proiectului de
şi susținere în
Ortodonţie formarea
francofonă:BEC
O – 2012 – No
– U – 561
35FT103
Stepco Elena SUA Virginia Catedra Perfecționarea 18.10.2014-
dr. șt. med., de Est Chirurgie profesională in 01.11.2014
conf.univ OMF cadrul Școlii de
pediatrică, Management în
Pedodonţie sănătate
şi publică.
Ortodonţie

Uncuța Diana, USA,Carolina Propedeuti Metodologie de 18.10.2014-


dr.hab. șt. de Nord, UNC că predare 01.11.2014
med., conf. Chapel Hill. stomatologi aplicatăîn
univ. că ”Pavel stomatologie
Godoroja”

Anul 2015

Cheptănaru România, Propedeuti Documentarea 04.05.2015-


Olga, Universitatea că asupra 31.05.2015
asist.univ. de Medicina si stomatologi planurilor de
Farmacie din că ”Pavel invatamant, a
Craiova Godoroja” programei
analitice pe
discipline.
Marcu Diana, Japonia, Propedeuti Cursuri practice 18.10.2015-
dr. șt. med., Universitatea că dentare cu 25.10.2015
conf. univ de Medicina stomatologi materiale
din Tokyo, că ”Pavel Kuraray.
firma Kuraray. Godoroja”

Mihailovici România Catedra Aprofundarea şi 01.04.15 –


Gheorghe, dr. Chirurgie perfectarea 30.04.15
șt. med., conf. OMF cunoştinţelor şi
univ. pediatrică, manoperelor,
Pedodonţie schimb de
şi experienţă, în
Ortodonţie specialitatea
Otodonţie.
Nastase România, Iași, Catedra Perfecționarea 01.04.2015-
Corneliu Facultatea de Odontologi în domeniul 30.05.2015
dr.şt.med., Medicină e, stomatologiei

27
conf. univ. Dentară Parodontol
ogie și
Patologie
orală

Postolachi România, Catedra Însuşirea unor 01.03.2015-


Alexandru, Universitatea Stomatolog metode de 31.03.2015
dr.şt.med., de Medicina si ie diagnostic şi
conf. univ. Farmacie ”Gr. ortopedică tratament în
T. Popa”, Iași „Ilarion cariologie și
Postolachi” protetică
dentară
Radzichevici România,Tîrgu Chirurgie Însuşirea unor 01.03.2015-
Mihail, dr. șt. Mureş, UMF OMF și metode de 01.04.2015
med., conf. Tîrgu Mureş Implantolo diagnostic şi
univ. gie Orală tratament în
“Arsenie chirurgia orală
Guţan” şi maxilo-
facială
Suharschii Ilie, România,Craio Chirurgie Însuşirea unor 01.02.2015-
asist.univ. va, UMF OMF și metode de 01.03.2015
Craiova Implantolo diagnostic şi
gie Orală tratament în
“Arsenie chirurgia orală
Guţan” şi maxilo-
facială
Şevcenco România, Catedra Aprofundarea şi 01.04.2015 –
Nina, dr. șt. Universitatea Chirurgie perfectarea 30.04.2015
med., conf. de Medicina si OMF cunoştinţelor şi
univ. Farmacie ”Gr. pediatrică, manoperelor,
T. Popa”, Iași Pedodonţie schimb de
şi experienţă, în
Ortodonţie specialitatea
Pedodonţie.
Terehov România, Propedeuti Documentarea 01.03.2015-
Alexei, dr. șt. Universitatea că asupra 31.03.2015
med., de Medicina si stomatologi planurilor de
conf.univ. Farmacie ”Gr. că ”Pavel invatamant, a
T. Popa”, Iași Godoroja” programei
analitice pe
discipline.

- în ţară:

Nr. Numele, Ţara, Catedra Scopulvizitei Durata Cursuri de

28
d/o prenumele, denumirea deplasării perfecţion
gradul şi instituţiei are
titlul vizitate manageril
ştiinţific or

Anul 2011

Pântea Republica Catedra Protezarea pe


Vitalie Moldova, Stomatologie implante
asist.univ. FECMF ortopedică dentare 23.11.2011-
„Ilarion endoosoase 24.12.2011
Postolachi”

Anul 2013

Ceban Republica Catedra Protezarea pe 02.12. 2013-


Mariana Moldova, Stomatologie implante 20.12.2013
asist.univ. FECMF ortopedică dentare
„Ilarion endoosoase
Postolachi”
Gribenco Republica Catedra Protezarea pe 02.12. 2013-
Vitalie Moldova, Stomatologie implante 20.12.2013
conferenţiar FECMF ortopedică dentare
univ. „Ilarion endoosoase
Postolachi”
Guţuţui Republica Catedra Protezarea pe 02.12. 2013-
Daniel Moldova, Stomatologie implante 20.12.2013
asist.univ. FECMF ortopedică dentare
„Ilarion endoosoase
Postolachi”
Popovici Republica Catedra Protezarea pe 16.09. 2013-
Vadim Moldova, Stomatologie implante 04.10.2013
asist.univ. FECMF ortopedică dentare
„Ilarion endoosoase
Postolachi”
Spînu Republica Catedra Protezarea pe 20.05. 2013-
Vasile Moldova, Stomatologie implante 07.06.2013
conferenţiar FECMF ortopedică dentare
univ. „Ilarion endoosoase
Postolachi”
Uncuța Republica Propedeutică Protezarea pe 01.10.2013-
Diana, Moldova, stomatologic implante 30.10.2013
dr.hab. șt. FECMF ă ”Pavel dentare
med., conf. Godoroja” endoosoase
univ.

Anul 2014

29
Cheptănaru Republica Propedeutic Protezarea 19.05.2014-
Olga, Moldova, ă pe implante 07.06.2014
asist.univ. FECMF stomatologic dentare
ă ”Pavel endoosoase
Godoroja”

Chiriţa Republica Catedra Protezarea 19.05.2014-


Daniela Moldova, Stomatologi pe implante 06.06.2014
asist.univ. FECMF e ortopedică dentare
„Ilarion endoosoase
Postolachi”

Tintiuc Republica Catedra Perfecționar 13.01.2014- Managemen


Elena, Moldova, Stomatologi ea în 06.02.2014 tul
dr. șt. med., Școala de e domeniul serviciilor
conf. univ. Sănătate terapeutică stomatologi de sănătate
publică și (FECMF) ei publică
Management
Uncuța Republica Propedeutic Protezarea 19.05.2014-
Diana, Moldova, ă pe implante 07.06.2014
dr.hab.med., FECMF stomatologic dentare
conf. univ. ă ”Pavel endoosoase
Godoroja”

Anul 2015

Solomon Republica Catedra Protezarea pe 26.10. 2015-


Oleg,dr. șt. Moldova, Stomatologi implante 13.11.2015
med., FECMF e ortopedică dentare
conf.univ. „Ilarion endoosoase
Postolachi”

Mijloacele financiare disponibile


Potențialul logistic și infrastructura de cercetare

Rezultatele cercetării, calitatea, eficienţa, relevanţa, impactul


Rezultatele cercetării științifice ale cadrelor didactice, sunt valorificate prin participări la
congrese, simpozioane sau conferințe naționale și internaționale, publicații de articole în revistele
de specialitate, monografii.
Conform profilurilor de cercetare, au fost obţinute rezultate ştiinţifice de importanţă
majoră. În urma cercetărilor efectuate în ultimii cinci ani,s-a completat procesul de diagnostic a
maladiilor stomatologice cu aplicarea metodelor noi de tratament și profilaxie. S -au implementat
metode expres în diagnosticarea candidozei. S-a realizat optimizarea diagnosticului şi
tratamentului complex în stomatita herpetică. S-a stabilit corelaţia între gradul de manifestare a
dereglărilor ocluzale şi starea funcţională a muşchilor mobilizatori ai mandibulei.
S-a determinat dependenţa disfuncţiei ocluzale de evoluţia proceselor patologice şi
caracterul intervenţiilor stomatologice. S-au elaborat metode originale de tratament a diastemelor

30
şi tremelor prin tehnici protetice şi mixte (ortodontice, protetice), de recondiţionare
neuromusculară şi articulară cu dispozitive supraocluzale. S-a determinat incidența deformaţiilor
craniene la copii cu dizabilităţi neurologice severe şi impactul lor asupra ocluziei. S-au elaborat
metode noi în reabilitarea imediată, precoce şi tardivă implanto-protetică a pacienţilor edentaţi
parţial și total.
Proiectele de cercetare au fost finanţate iniţial din resursele disciplinelor coordonate,
preconizîndu-se şi atragerea pentru tematicile propuse a unor surse de finanţare externă
(colaborări internaţionale).
Proiect interna țional. BECO-2012-No-U-561 35 FT103 ”Realizarea unei țele re
regionale interdisciplinare de formare în cercetare vizînd impactul bolii de reflux gastroesofagian
asupra structurii dentare pentru aplicarea unei strategii referitor la profialxieși tratament pentru
îmbunătățireacalității vieții și a sănătății pacienților vizați”
Termen de realizare: 2012-2014
Costul de realizare: 30000 euro.
Executorii:
1. Spinei Aurelia – dr. şt. med., conf. univ., IP USMF “Nicolae Testemițanu”.
2. Porosencov Egor –asist.univ., IP USMF “Nicolae Testemițanu”.
3. Romanciuc Ina- medic-laborant în laboratorul de gastrologie.
Prin derularea proiectului interdisciplinar s-au elaborat metode noi și eficiente de
prevenire și tratament a cariei și eroziunii dentare la pacienții cu BRGE, care vor înbunătăți
aspectul estetic al dinților, iar utilizarea lor va reduce rata efectelro adverse și costul
tratamentelor, precum și va contribui la îmbunătățirea calității vieții a populației din regiunea
Europei Centrale și Orientale.
Aplicarea noilor metode de prevenire și tratament a cariei și eroziunii dentare va contribui
la modernizarea metodelor de prevenire și tratament, abor date în contextul armonizării
algoritmului de tratament cu exigențele din Uniunea Europeana.
Pe perioada anilor 2011-2015 s-a contiunuat colaborarea între facultatea Stomatologieși
Dental School, Chapel Hill, SUA, bazată pe morandumul de inten ții din 22 aprilie 1999 între
R.M. și Statul Carolina de Nord, USA, care a pus începutul colaborării dintre Dentistry
Oversease și IP USMF “Nicolae Testemițanu”, facultatea Stomatologie (13.03.2001).
Domeniile de cooperare sunt: acordarea de sprijin în domeniul cercetărilor științifice și
academice, creșterea nivelului de conștientizare culturală și de înțelegere a valorilor comune prin
artă, științe umanitare și învățămînt,promovarea ridicării nivelului de viață prin schimburile
academice și de studenți. Această colaborare continuă și pînă în prezent.
În baza cercetărilor ştiinţifice de performanţă au fost obţinute 35 brevete de invenţie,
medalii de aur – 43; medalii de argint – 8; medalii de bronz – 4,diploma ”SOPHIST” – 3, premii
speciale – 3, premiul Gloria Muncii – 2014,care au fost obținute la expoziții și saloane în țară și
în străinătate.

Au fost implementate rezultatele tezelor de doctor înștiințe medicale, de doctor habilitat


în științe medicale la facultatea Stomatologie. Cele mai relevante rezultate din planurile tematice
sunt următoarele:
1. S-a completat procesul de diagnostic a maladiilor stomatologice cu aplicarea
metodelor noi de apreciere a gradului de înclinare a dinţilor limitrofi breşelor în edentaţiile
parţiale, cât şi la prezenţa anomaliilor de poziţie a dinţilor frontali unitari. Aspectul ştiinţific al
acestor obiective de diagnostic îl constituie completarea cunoştinţelor teoretice şi aspectelor
practice despre particularităţile tabloului clinic ale unelor patologii ortopedice ale sistemului
stomatognat necesare de a fi luate în consideraţie la conceperea tratamentului protetic complex.
2. S-a stabilit corelaţia între gradul de manifestare a dereglărilor ocluzale şi starea
funcţională a muşchilor mobilizatori ai mandibulei. Aspectul ştiinţific îl constituie confirmarea

31
legăturii reciproce dintre componentele sistemului stomatognat, fapt ce se va lua în consideraţie
la conceperea tratamentului complex.
3. S-a determinat dependenţa disfuncţiei ocluzale de evoluţia proceselor patologice şi
caracterul intervenţiilor stomatologice. Aspectul ştiinţific constă în confirmarea legăturii dintre
dereglările morfologice ale sistemului dentar şi disfuncţia ocluzală.
4. S-au elaborat metode originale de tratament a diastemelor şi tremelor prin tehnici
protetice şi mixte (ortodontice, protetice), de recondiţionare neuromusculară şi articulară cu
dispozitive supraocluzale.
5. S-a propus metoda de preparare a dinţilor stîlpi la tratamentul protetic cu punţi dentare
miniinvazive, care prevăd formarea pragurilor (treptelor) speciale în scopul ameliorării fixării
acestor construcţii. Aspectul ştiinţific al acestor elaborări constă în argumentarea corelaţiei dintre
componentele sistemului stomatognat şi gradul modificărilor morfologice în baza cărora se
realizează tratamentul protetic complex.

Granturi internaţionale obţinute de doctorandul Victor Palarie (cond.şt. – V. Topalo, dr.


hab. şt, med., prof. univ.)

1. Victor Palarie, Peer W. Kammerer, Bilal Al Nawas


Tema: “Efficacy of deprotenized bovine bone in cobination with recombinant human platelet-
derived growth factor-BB and guided bone regeneration in horizontal alveolar ridge defects”.
Proiect finanţat de Fundaţia de Osteologie, Luzern, Elveţia – Osteology Foundation – pentru teza
de dr. şt. med.: colaborare USMF “Nicolae Testemiţanu” şi University of Mainz, Germania.
(http://www.osteology.org/publications/grant-publications/)
Perioada: 2010 – 2014

2. Peer W. Kammerer, Victor Palarie, Bilal Al Nawas, Marcus O. Klein, Thomaz Ziebart.
Tema: “Vertical osseoconductivity and early bone formation of titanium zirconium implants in a
rabbit animal model”.
Realizat în colaborare cu USMF “Nicolae Testemiţanu” şi University of Mainz, Germania –
pentru teza de dr. şt.med.
Proiect finanţat de Fundaţia Internaţională de Implantologie – International Team of
Imolantology, ITI – Basel, Elveția (http://www.iti.org/ITI-funded-
Research?search%5B0%5D%5BKeyword%5D=Palarie&search%5B0%5D%5BSort%5D=Publi
cationDate&search%5B0%5D%5BYear%5D=2014&search%5B0%5D%5BAuthor%5D=)
Perioada: 2011 – 2012

3. Matthias Karl, Victor Palarie – Colaborare Bilaterală în Educaţie şi Ştiinţă (Bilaterale


Kooperation in Bildung und Forschung)
Tema: “Development of a diagnostic tool for evaluating bone quality” (Entwicklungeines
Diagnostikumszur Beurteilung der Knochenqualität).
Finanţator: Ministerul Federal al Germaniei în Educaţie şi Ştiinţă.
Workshop Biomechanics – Universitatea Erlangen – Hueremberg – Victor Palarie: 1.500 Eur.
Perioada: 01.10.2011 - 30.06.2012

4. Colaborare în cercetare, biomateriale, implantologie şi chirurgie OMF – University of Mainz,


Germany - BiomaTiCS - Research Group
Perioada: 2011 – present
(http://www.unimedizin-mainz.de/biomatics/working-groups.html?L=1)
Curs de competenţa în ultrasonografie cap şi gat: Universitatea Frankfurt şi University of Mainz,
Germania.

32
5. Asociaţia Europeană de Protetică Dentară şi Agenţia Federaţiei Elveţia pentru Ştiinţă –
Workshop, co-moderator sesiune de prezentări şi prezentarea materialelor la Congresul European
de Protetică Dentară din Bern, Elveţia – 35th Annual conference of the European Prosthodontic
Association, Berne, Switzerland September 29th to October 1st 2011.
Finanţare: 1500 EUR

6. Palarie Victor - Grant de studiu oferit de Asociaţia Europeană de Chirurgie Cranio-Maxilo-


Facaială Hugo Obwegeser Award by European Association of Cranio-Maxillofacial Surgery -
training in orbital surgery at the University of Ferrara, Italy
(http://www.eacmfs.org/prizes-and-awards/previous-awardees/)
Perioada: 2012
Finanţare: 1000 EUR

7. Grant de Educaţie – Fundaţia de Osteologie (Osteology Foundation) – pentru Academia de


Cercetare din Lucerne, Elveţia
Tema: “Good Research Practice and Essentials of Research Methodology“.
Perioada: 15 - 19 Septembrie 2014.
Grant: 1500 EUR

8. Grant de Educaţie – Fundaţia de Osteologie (Osteology Foundation) – pentru Academia de


Cercetare din Kiel, Germania
Tema: “Hard Tissue Research - the Expert Module”.
Perioada: 2- 4 Noiembrie 2015.

9. Natalia Palarie, Victor Palarie


Grant – Fundaţia Mondială de Diabet:
Tema: “Diabetes Help Network – Integrated Care”
(http://www.worlddiabetesfoundation.org/projects/moldova-wdf-f12-028)
Project budget: 669,660 EUR
Duration: 2013 to 2015
Participare la workshop cu finaţare de 2000 EUR - World Diabetes Congress Vancouver,
Perioada: 30 November – 4 December 2015

Conferinţe de Consens cu elaborarea ghidurilor internaţionale

1. Conferinţa de Consens în Radiologie – European Association of Osseointegration, Warsaw,


Polonia – 2011.
2. EAO Consensus Conference 2012 – Pffafikon, Elveţia - Computer-guided implant therapy
and soft- and hard-tissue aspects. The Third EAO Consensus Conference 2012.

În baza cercetărilor științifice au fost obținute valoroase brevete de invenție, premiate la


diferite saloane naționale și internaționale:

1. CHETRUȘ, V.; NICOLAU, GH.Metodă de tratament chirurgical al recesiunilor


gingivale. Brevet de invenție de scurtă durată MD 794. BOPI nr. 2, 2015.02.28.
2. FALA, V.; CHIRIAC, A.; TIMONIN, A.; FALA, V. Metoda de tratament al afecțiunilor
parodonțiului. Brevet de invenție de scurtă durată MD 424, BOPI nr. 5, 31.05.2012.

33
3. RUDIC, V.; UNCUŢA, D. Preparat antiherpetic.Brevet de invenţie MD 4110, BOPI nr.
12, 31.12.2011.
4. SPINEI, A. Metodă de tratament al cariei dentare la copiii cu dizabilităţi intelectuale.
Brevet de invenție de scurtă durată MD 597, BOPI nr. 9, 2013.09.30.
5. TOPALO, V.; CHELE, N. Metodă de instalare timpurie a implantelor dentare într-un
timp chirurgical.Brevet de invenție de scurtă durată MD 595, BOPI nr. 9, 30.09.2013.

Cele mai importante rezultate științifice au fost elucidate în următoarele publicații:

1. CIOBANU, S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontita marginală


cronică. Ed. Almor-Plus,Chişinău, 2012, 190p. ISBN 978-9975-9975-0-8.
2. PAHONTU, E.; FALA, V.; GULEA, A.; POIRIER, D.; TAPCOV, V.; ROSU, T.
Synthesis and Characterization of Some New Cu(II), Ni(II) and Zn(II) Complexes with
SalicylideneThiosemicarbazones: Antibacterial, Antifungal and in Vitro Antileukemia Activity.
Molecules. 2013, 18(8), 8812-8836. ISSN 1420-3049. Impact-factor
2.416http://www.mdpi.com/1420-3049/18/8/8812
3. RAILEAN, S.; LUPAN, I.; DAVID, L.; CSAGER, C.; SPINEI, A.; RAILEAN, Gh.;
POCITARI, C. Incidenţa deformaţiilor craniene la copii cu dizabilităţi neurologice severe şi
impactul lor asupra ocluziei. Revista Română de Medicină Dentară. 2015, Vol. XVIII (1), 5-20.
ISSN 1841-6942.
4. SÎRBU, D.; TOPALO, V.; ZĂNOAGĂ, O.Mandibular osteosynthesis depending on the
approach and the attachment device. Indications and contraindications. Advantages and
disadvantages. Romanian Journal of Oral Rehabilitation. 2011, 1(3), 4-16.
5. UNCUŢA, D. Delimitarea diagnostică şi terapiile moderne ale stomatitelor herpetice.
Chişinău: Tipografia „Bons Offices”. 2013, 217 p. ISBN 978-9975-80-754-8.

Antrenare în activităţi conexe cercetării

Antrenarea în activitatea conexă procesului didactic o prezintă cercetările ştiinţifice, care


este în limitele de 20 % din procesul de instruire.
În procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifico-didactice de înaltă calificare participă persoane
abilitate cu drept de conducător.
În anul 2011 au primit abilitatea cu drept de conducător/consultant pentru tezele de doctor
în științe medicale și doctor habilitat în științe medicale următoarele cadre științifico -didactice:
LUPAN, I. nr.1389 din 22.12. 2011, BURLACU, V. nr.1339 din 11.11. 2011,TOPALO, V.
nr.1390 din 22.12.2011.
În anul 2012 au primit abilitatea cu drept de conducător/consultant pentru tezele de doctor
în științe medicale și doctor habilitat în științe medicale următoarele cadre științifico -didactice:
CHELE, N. nr.1499 din 16.02.2012, CIOBANU, S. nr.1690 din 05.07.2012, HÎŢU, D. nr.1498
din 16.02.2012, ŞCERBATIUC, D. nr.1544 din 16.02.2012.
În anul 2013 au primit abilitatea cu drept de conducător/consultant pentru tezele de doctor
în științe medicale și doctor habilitat în științe medicale următoarele cadre științifico -didactice:
FALA, V. nr.1837 din 11.07.2013, NICOLAU, GH. nr.1797 din 14.06.2013, SPINEI, A.
nr.1868 din 14.11.2013.
În anul 2014 a primit abilitatea cu drept de conducător/consultant pentru tezele de doctor
în științe medicale și doctor habilitat în științe medicale următoarele cadre științifico -didactice:
SÎRBU, D. nr.2009 din 03.07.2014
În anul 2015 au primit abilitatea cu drept de conducător/consultant pentru tezele de doctor
în științe medicale și doctor habilitat în științe medicale următoarele cadre științifico -didactice:

34
SOLOMON, O. nr.2079 din 24.02.2015, UNCUŢA, D. nr.2327 din 22.12.2015, RUSU, N. 2156
din 28.05.2015.
La facultatea stomatologie a IP USMF “Nicolae Testemițanu” cadrele științifico-didactice
tinere se implică activ în cercetarea științifică prin doctorantură.
În anul 2011 au fost înmatriculați doctoranzi cu frecvență la zi - Melnic Svetlana pentru
perioada 01.11.2011 - 01.11.2014, conducător științific N.Chele, dr. șt. med., conf. univ., iar cu
frecvență redusă au fost înmatriculați: Zabolotnîi Dumitru pentru perioada 01.11.2010 -
01.11.2014, conducător științific, V.Burlacu, dr. șt. med., prof. univ., Friptu Dumitru pe perioada
01.11.2010 - 01.11.2014 conducător științific, V.Burlacudr. șt. med., prof. univ., care pe
parcursul anului 2015 a sus ținut primele etape ale tezei de doctor în științe medicale, Pălărie
Victor pe perioada 01.11.2010 - 01.11.2014 conducător științific - V.Topalo, dr. hab. șt. med.,
prof. univ., Balan Oxana, pe perioada 01.11.2010-01.11.2014 conducător științific -Gh.Nicolau,
dr. hab. șt. med., prof. univ.
În 2012 au fost înmatriculați doctoranzi cu frecvență la zi: Godoroja Pavel pe perioada
01.11.2012-01.11.2015 conducător științific -V.Topalo, dr. hab. șt. med., prof. univ., Cirimpei
Vasile pe perioada 01.11.2012-01.11.2015conducător științific- S.Ciobanu, dr. hab.șt. med.,
conf. univ. La studii contra-plată și cu frecvență redusăau fost înmatriculați: Lazu Tatiana pe
perioada 01.11.2012-01.11.2016 conducătorștiințific - V. Burlacu dr. șt. m ed., prof.
univ.,Eremciuc Natalia pe perioada 01.11.2012 - 01.11.2016 conducător științific -
Gh.Nicolau, dr. hab. șt. med., prof. univ., Gospodaru Ştefan pe perioada 01.11.2012 - 01.11.2016
conducător științific - V.Fala dr. hab.șt. med., conf. univ., și Nistor Lilian pe perioada
01.11.2012 - 01.11.2016 conducător științific - V. Fala dr. hab. șt. med., conf. univ.
În 2013 la studii prin doctorat contra-plată au fost înmatricula ți: Hadi Moghim pe
perioada 01.11.2013 - 01.11.2016 conducător științific - Gh.Nicolau, dr. hab. șt. med., prof.
univ., Zgîrcea Adrian pe perioada 01.11.2013 - 01.11.2017 conducător științific N. Chele, dr. șt.
med., conf. univ., Bolun Radu pe perioada 01.11.2013 - 01.11.2017 conducător științific - V.
Fala dr. hab. șt. med., conf. univ.; Grecu Victor pe perioada 01.11.2013-01.11.2017 conducător
științific - A.Spinei, dr. șt. med., conf. univ. Cu frecvență redusă au fost încadrați: Țapeş
Adelina pe perioada 01.11.2013- 01.11.2017 conducător științific - N. Chele, dr. șt. med., conf.
univ., Untila Eduard 01.11.2013 - 01.11.2017 conducător științific - V. Burlacu, dr. șt. med.,
prof. univ., Gorgos Ion 01.11.2013- 01.11. 2017 conducător științific - O. Solomon, dr. șt. med.,
conf. univ.
În 2014 la studii prin doctorat cu frecven ță re dusă au fost înmatriculați: Fachira Andrei
01.11.2014 - 01.11.2018 conducător științific - O. Solomon, dr.șt. med., conf. univ. , Danici
Alexandru 01.11.2014-01.11.2018 conducător științific - Gh.Nicolau, dr. hab. șt. med., prof.
univ., Roman Ion 01.11.2014 - 01.11.2018 conducător științific - Gh. Nicolau, dr. hab. șt. med.,
prof. univ.
În 2015 la studii prin doctorat cu frecvență la zi au fost înmatriculați: Mihailovici Corina
01.11.2015 - 01.11.2019 conducător științific - I. Lupan, dr. hab. șt. med., p rof. univ., Mighic
Alexandr 01.11.2015 - 01.11.2019 conducător științific D. Sîrbu, dr. șt. med., conf. univ., Agapii
Larisa 01.11.2015 - 01.11.2019 conducător științific N. Rusu, dr. șt. med., conf. univ.
În 2015 la studii prin doctorat cu frecven ță redusă au fost înmatriculați: Costin Artur
01.11.2015 - 01.11.2020 conducător științific O. Solomon,dr. șt. med., conf. univ., Plamadeală
Svetlana 01.11.2015 - 01.11.2020 conducător științific A.Spinei, dr. șt. med., conf. univ.
În 2015 la studii prin doctorat contra-plată au fost înmatriculați: Calfa Sabina 01.11.2015-
01.11.2020 conducătorștiințific I. Lupan, dr. hab.șt. med., prof. univ., Poştaru Cristina
01.11.2015 - 01.11.2020 conducător științific I. Lupan, dr. hab. șt. med., prof. univ., Levco
Simion 01.11.2015 - 01.11.2020 conducător științific D. Şcerbatiuc, dr. hab. șt. med., prof. univ.,
Romaniuc Dumitru 01.11.2015 - 01.11.2020 conducător științific V. Fala, dr. hab. șt. med., conf.
univ., Maniuc Iurie 01.11.2015 - 01.11.2020 conducător științifi c V. Trifan, dr. șt. med., conf.

35
univ., Gulpe Alexei 01.11.2015 - 01.11.2020 conducător științific N. Rusu, dr. șt. med., conf.
univ.
În 2011 la studii prin postdoctorat au fost înmatriculați: Hîţu Dumitru pe perioada
23.12.2011 - 23.12.2013, consultant ș tiințific Şcerbatiuc Dumitru, dr. hab. şt., med., prof. univ.;
Spinei Aurelia pe perioada 01.12.2011 - 01.12.2013 consultant științific Lupan Ion, dr. hab. şt.,
med., prof. univ.
În 2012 la studii prin postdoctorat a fost înmatriculat: Trifan Valentina pe perioada
13.12.2012 - 13.12.2014 consultant științific Lupan Ion, dr. hab. şt., med., prof. univ.
În 2014 la studii prin postdoctorat a fost înmatriculat: Railean Silvia pe perioada
24.12.2013 - 24.12.2015 consultant științific Lupan Ion, dr. hab. şt., med., prof. univ.
În 2015 la studii prin postdoctorat a fost înmatriculat: Sîrbu Dumitru pe perioada
01.12.2015 - 01.12.2017 consultant științific Topalo Valentin, dr. hab. şt., med., prof. univ.

Fala Valeriu, dr.hab.şt.med, conf. univ., catedra Stomatologie terapeutică (FECMF) a


efecuat studii postuniversitare în Austria, Kresms, Danube University, tematică:„Functions and
Dysfunctions of the Masticatory Organ” în perioada 01.03. 2011-30.03.2011.

Program de masterat în managementul sănătății publice


Şcoala de management în sănătate publică, Republica Moldova, USMF ”Nicolae Testemiţanu” :
1. Solomon Oleg,dr. șt. med., conf.univ., Catedra Stomatologie ortopedică „Ilarion
Postolachi”, anii 2011-2013;
2. Ciobanu Sergiu dr.hab. şt.med., conf. univ., Catedra de odontologie, parodontologie şi
patologie orală, anii 2012-2014;
3. Stepco Elena dr. șt. med., conf.univ., Catedra de chirurgie OMF pediatrică, pedodonţie
şi ortodonţie, anii 2013-2015;
4. Uncuța Diana, dr.hab.med., conf. univ., Catedra de propedeutică stomatologică ”Pavel
Godoroja”, anii 14.09.2015-21.11.2015.

Consultațiile stomatologice prestate pacienților au fost în număr de 44000 pe perioada


anilor 2011-2015.
Activităţile întreprinse în scopul diseminării rezultatelor cercetării, precum şi promovării
imaginii au fost conferinţele ştiinţifice anuale ale colaboratorilor şi studenţilor, Secția Probleme
actuale ale Stomatologiei, cu un număr de 100 de participanţi, în perioada anilor 2011-2015, în
incinta Clinicii Stomatologice Universitare nr.1 a USMF „Nicolae Testemiţanu”, str. Toma
Ciorbă, 42. În 2013 a fost organizată conferinţa ştiinţifico-practică „Probleme actuale de
Stomatologie” consacrată Profesorului universitar, Om Emerit, Ilarion Postolachi, cu 100 de
participanţi, ce a avut loc în orașul Drochia.
Rezultatele cercetărilor științifice au fost promovate în cadrul conferinţelor ştiinţifico -
practice cu genericul: „Actualităţi în Stomatologie”, cu un număr de 250 participanţi, în cadrul
expoziției specializate MoldMedizin & MoldDENT pe parcursul anilor 2011-2015.
Rezultatele științifice au fost diseminate în cadrul conferinţei știinţifice jubiliare dedicată
aniversării a 70 de ani a IP USMF ”Nicolae Testemiţanu”, cu un număr de 100 participanți, ce a
avut loc pe data de 05.10.2015, în incinta Clinicii Stomatologice Universitare nr.1 a USMF
„Nicolae Testemiţanu”, str. Toma Ciorbă, 42.
Promovarea imaginii a IP USMF „Nicolae Testemiţanu” și prezentarea rezultatelor a fost în
cadrul celui de-al XVII-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei
Stomatologilor din Republica Moldova cu genericul: „Actualităţi în Stomatologie”, cu un număr
de 250 participanţi, organizat în Chişinău, în incinta hotelului Codru, 15-17 septembrie 2014.

36
Cooperări naţionale şi internaţionale

Catedrele facultății de Stomatologie colaborează cu Asociația Stomatologilor din


Republica Moldova, președintele căreia este Ion Lupan, dr. hab. șt. med., decan al facultății de
stomatologie (V. Fala – vice-președinte al ASRM).Toți colaboratorii facultății de stoma tologie
sunt membri ai ASRM și participă activ la organizarea conferințelor, seminarelor și congreselor
asociației.
Pe parcursul anilor 2011-2015 ASRM este în continuare fondatorul publicației periodice,
revista ”Medicina Stomatologică”, iar USMF ”Nicolae Testemițanu” este cofondator.
În această revistă pot fi publicate articole științifice de valoare fundamentală și
aplicativă în domeniul stomatologiei ale autorilor dințară și de peste hotare, informații despre
cele mai recente noută ți în știința și pr actica stomatologică, invenții și brevete obținute, teze
susținute studii de cazuri clinice, avize și recenzii de cărți și reviste.

Cooperare în cadrul naţional

Cadrele științifico -didactice care sunt colaboratori ai facultății de stomatologie sunt


membri ai ASRM și participă activ la organizarea seminarelor, conferințelor și congreselor
asociației. Pe parcursul anilor 2011-2015 ASRM este în continuare fondatorul publica ției
periodice, revista ”Medicina Stomatologică”, iar USMF ”Nicolae Testemițanu” este cofondator.
Redactor-șef al revistei ”Medicina Stomatologică” este Ion Lupan, dr. hab.șt. med., decan al
facultății de stomatologie, șef catedră Chirurgie OMF pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie.
Colegiul de redac ție al revistei ”Medicina Stomatologic ă” este constituit din nume
notorii de la USMF ”Nicolae Testemițanu”: Ion Ababii, academician, prof.univ.; A. Baraniuc, dr.
șt. med., conf.univ., V. Burlacu, dr. șt. med., prof. univ., I. Munteanu, dr. hab. șt. med.,
prof.univ., Gh. Nicolau, dr. hab. șt. m ed., prof.univ., D. Șcerbatiuc, dr. hab. șt. med., prof.univ.,
S. Sîrbu, dr. șt. med., prof. univ., V. Topalo, dr. hab. șt. med., prof.univ., N. Chele, dr. șt. med.,
conf.univ. și de peste hotare. Grupul redacțional executiv este format din O. Solomon, dr. șt.
med., conf. univ., care este coordonator și trezorier al ASRM.
Revista ”Medicina Stomatologică”, pe parcursul anilor 2011-2013, ca publica ție
științifică a fost încadrată în categoria ”C”, acreditată de CNAA al AȘRM, certificat de
înregistrare nr. 61 din 30.04.2009, iar nr. 3și 4 din anul 2013 deja au fost clasate în categoria
”B”(Hotărîrea nr.270 din 31.10.2013).
Președintele Asociației Stomatologilor din Republica Moldova este din 2011 - Ion Lupan,
dr. hab. șt. med., decan al facultății de stomatol ogie, șef catedră Chirurgie OMF pediatrică,
Pedodonţie şi Ortodonţie, vice-președinte al ASRM este V. Fala, dr. hab. șt. med., conf. univ.,
șef catedră stomatologie terapeutică al FECMF.
Ion Lupan, dr. hab. șt. med., prof. univ. face parte din componenţa nominal a Consiliului
de Experţi al Ministerului Sănătăţiiși este membru al comisiei științifico -metodice de profil
stomatologie.
Valentin Topalo, dr. hab. șt. med., prof. univ. este expert CNAA, secția Chirurgie, anii
2011-2015 și membru al Consiliului de experți unificat al CNAA din anul 2011 pînă în prezent.
Facultatea de stomatologie cooperează cu clinicile particulare stomatologice: centrul
Stomatologic ”Vl.Buta” (2013-2015), clinica stomatologică “DentParc”, Întreprinderea
Individuală ”Uncu ța Diana ”, centrul stomatologic ”Fala-Dental”, centrul stomatologic
”UniDentArt”.
De asemenea facultatea de stomatologie cooperează, în baza cadrului acordului de
colaborare în domeniul ştiinţific de cercetare – dezvoltare, cu Institutul de Inginerie Electronică
şi Nanototehnologii „D. Ghiţu” al AŞM, din 01.03.2012 pînă la 20.02.2013.

37
În cadrul cercetărilorștiințifice efectuate de A. Spinei, dr. șt. med., conf.univ., catedra
Chirurgie OMF pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie, în perioada de postdoctorat 2012-2013, s-a
efectuat: elaborarea şi perfecţionarea dispozitivului UEMAL-1 destinat pentru acţiuni terapeutice
asupra organismului uman cu iradiere laser cu diodă luminiscentă a diapazonului de unde
infraroşu şi argumentarea experimentală a utilizării iradierii cu diapazonului de unde infraroşii
pentru distrugerea microorganismelor patogene din biofilmul cavităţii orale şi favorizarea
mineralizării ţesuturilor dentare dure. Originalitatea cercetărilorștiințifice efectuate în cadrul
acordului de colaborare au fost axate pe dezvoltarea unor metode de distrugere a florei patogene
şi favorizarea mineralizării ţesuturilor dentare dure cu aplicarea unui factor fizic - iradierii cu
diapazonul de unde infraroşii. O problemă dificilă cu care se confruntă medicina contemporană
este combaterea maladiilor de origine infecţioasă, deoarece devine tot mai actuală problema
depăşirii rezistenţei microorganismelor patogene faţă de cele mai moderne preparate
antibacteriene (problema chimiorezistenţei). Terapia fotodinamică constă în utilizarea iradierii cu
diapazonul de unde infraroşii pentru anihilarea florei patogene care populează biofilmul cavităţii
orale şi constituie factorul cauzal a principalelor afecţiuni dento-parodontale.
Facultatea de stomatologie a USMF ”Nicolae Testemi ț anu”, catedra Chirurgie OMF
pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie, în persoana A. Spinei, dr. șt. med., conf.univ., pe parcursul
postdoctoratului, în perioada 22.02.2012-22.05.2012, a efectuat investiga ții microbiologice a
biosubstratelor și agenților micro bieni din cavitatea bucală cu sistemul automat pentru
identificare și antibiograma VITEK2, în baza contractului nr.66 din 22.02.2012.
În 2012 s-a aprobat Programul de sănătate orală la copiii cu dizabilită ți și cerințe
educative speciale ce se va desfășur a în mai multe instituții și școli de tip internat din Republica
Moldova cu scopul de a evalua nivelul morbidită ții și de a implementa măsuri de prevenire a
principalelor afecțiuni stomatologice la copiii cu cerințe educative speciale. Au participat
cadrele științifico -didicatice de la catedra Chirurgie OMF pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie:
Spinei Aurelia, dr. șt. med., conf. univ.,Spinei Iurie, dr. șt. med., conf. univ.,Răilean Silvia,dr. șt.
med., conf. univ., Poştaru Cristina, asist.univ.și medicii rezidenți: Bălteanu Olga, Ivasiuc Irina,
Danici Alexandru, Roman Ion.
În 2014, în colaborare cu Ministerul Sănătă ții, s -a pus baza unui grup de lucru pentru
elaborarea proiectului Programului na țional de sănătate orală la copii în Republica Moldova
pentru anii 2014-2020. Din acest grup fac parte cadreleștiințifico -didactice: Ion Lupan, dr. hab.
șt. med., vice-președinte a grupului de lucru, Spinei Aurelia, dr. șt. med., conf. univ., secretar a
grupului de lucru,Șcerbatiuc Dumitru, dr. hab. șt. med., Spinei Iurie, dr.șt. med., conf.
univ.,Răilean Silvia,dr. șt. med., conf. univ., Solomon Oleg, dr. șt. med., conf. univ., Trifan
Valentina, dr. șt. med., conf. univ., Stepco Elena, dr. șt. med., conf. univ., Fala Valeriu, dr. hab.
șt. med., conf. univ.

Cooperare internaţională
Membrii didactico-științifici ai catedrelor facultății de stomatologie a USMF ”Nicolae
Testemițanu”, prin acorduri de colaborare de variată duratăținut au rapoarte în România
(București, Iași, Cluj Napoca), Turcia (Istanbul, Ankara), Rusia (Moscova), Ucraina (Poltava);
Grecia; Austria (Vienna), Germania (Stuttgart).
Facultatea de stomatologie a USMF ”Nicolae Testemițanu” are acorduri de colaborare
cu UMF ”Gr.T. Popa” și, Ia România, nr. 8334, din 18.05.2009; acord cadru de cooperar e
interuniversitară bilaterală cu UMF ”Iuliu Ha țieganu”, Cluj -Napoca, România din 08.02.2010,
pînă în prezent; acord de colaborare cu UMF ”Carol Davila”, Bucure ști, România, nr. 3.100 din
03.02.2015; acord de cooperare universitară cu UMF ”Victor Babe ș”. Timișoara, România, nr.
2867 din 10.04.2012.

38
În cadrul activităților organizate de Zilele Universității UMF ”Gr.T. Popa” Iași, la
invitația prof. Norina Forna, domnul V. Fala a susținut raportul cu tema ”Dizocluzia în viziunea
prof. R. Slavicek”, ce a fost premiat cu diploma de onoare.
În cadrul conferinței cu participare internați onală VieSID Summer School 2015, raportul
d-lui dr. hab. șt. med. V. Fala ” Direct reconstruction of bruxism patient.” a fost înalt apreciat de
către specialiștii în domeniul stomatologiei.
Doctoranda T. Porosencova, execută cercetarea științifică ”Diagnosticarea timpurie a
parodontitei marginale incipiente cu scop de preven ție a avansării” în cadrul universității din
Cluj Napoca, care îndeplinește funcția de cotutelă.
În anul 2012 doamna competitor Cheptanaru Olga, catedra Propedeutică Stomatologică
„Pavel Godoroja”, execută cercetarea științifică „Particularități în tratamentul protetic al
pacienților cu breșe uni-dentare maxilare”, unde s-a aprobat în calitate de conducător prin
cotutelă doamna Norina Consuela Forna, doctor, profesor universitar, Universitatea de Medicină
și Farmacie „Gr.T.Popa”, Iași, România.
Pe parcursul anilor 2011-2015 facultatea Stomatologie a IP USMF Nicolae Testemițanu a
organizat congreseși conferințe clinice cu participare interna țională. De asemenea au fost
stabilite legaturi cu facultă țile de specialitate din SUA, Belarus, România prin contracte de
colaborare, care au prevăzut desfă șurarea conferințelor științifice comune, cursuril or pentru
studenți și rezidenți unde au participat renumiți profesori universitari: doamna Norina Consuela
Forna, dr. șt. med., prof. univ., decan Facultatea de Medicină Dentară UMF “Gr.T. Popa”,
domnul Bratu Dorin dr. șt. med., prof. univ., Catedra Protetică Dentară, UMF „Victor Babeş”,
Timişoara.
În cadrul colaborării interna ționale cu University of North Carolina of Chapel Hill,
School of Dentistry, SUA, facultatea de stomatologie organizează cursuriși prezentări ale
profesorilor universitari bazat pe memorandumul de intenții din 22 aprilie 1999 între R.M. și
Statul Carolina de Nord, USA, care continuă pănă în 2015.
Doamna Diana Uncuța dr. hab.șt. med., conf.univ., șef catedră Propedeutică ”Pavel
Godoroja” a fost numită în calitate de Adjunct Assistant Professor In the Department of Dental
Ecology in School of Dentistry at the University of North Carolina of Chapel Hill, din
01.01.2011 pînă la 31.12.2016. În această colaborare au participat doctorii din SUA: Dr. St.
Mackler, Dr. B. Horwitz.
Doamna Diana Uncuța dr. hab. șt. med., conf.univ., șef catedră Propedeutică ”Pavel
Godoroja” și Dorin Istrati, dr. șt. med., asist.univ., Catedra de stomatologie terapeutică FECMF
sunt membri ai International College of Dentists, European Section din anul 2011 pînă în
prezent.
În colaborare cu cercetătorii UMF "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca, Faculté de Médecine
CHU de Nantes, Université de Nantes, France; UFR d‘Odontologie, Université Victor
Segalende, Bordeaux, France, în cadrul proiectului internațional interdisciplinar BECO – 2012
– No – U – 561 35FT103 în perioada anilor 2012-2014 sa studiat prevalență eroziunilor dentare
și s-au cercetat propriietăților lichidului oral și a smalțului dentar la pacienții cu BRGE.
Prin derularea proiectului interdisciplinar s-au elaborat metode noi și eficiente de
prevenire și tratament a cariei și eroziunii dentare la pacienții cu BRGE, care vor îmbunătăți
aspectul estetic al din ților, iar utilizarea lor va reduce rata efectelor adverse și costul
tratamentelor, precum și va contribui la îmbunătă țirea calității vieții a populației din regiunea
Europei Centraleși Orientale. Aplicarea noilor metode de prevenire și tratament a cariei și
eroziunii dentare va contribui la modernizarea metodelor de prevenire și tratament, abordate în
contextul armonizării algoritmului de tratament cu exigențele din Uniunea Europeană.
Memorandumul de intenții din 22 aprilie 1999 între R.M. și Statul Carolina de Nord,
USA, care a pus începutul colaborării dintre Dentistry Oversease și IP USMF “Nicolae
Testemițanu”, facultatea Stomatologie (13.03.2001). Domeniile de cooperare sunt: acordarea de

39
sprijin în domeniul cercetărilorștiințifice și academice, creșterea nivelului de conștientizare
culturală și de înțelegere a valorilor comune prin artă, științe umanitare și învă țămînt,
promovarea ridicării nivelului de via ță prin schimburile academice și de studenți. Această
colaborare continuă și pînă în prezent.
Pe parcursul anilor 2011-2015 la Clinica stomatologică universitară nr. 1 a IP USMF
”Nicolae Testemițanu” au fost sus ținute cursuri de către stomatologii și studenții din SUA, în
care fost abordate subiecte noi referitor la traumatismele dentare la copii, particularită
ți ale
tratamentului endodontic, anatomia dinților cu rădăcini scurte, metode de diagnostic și tratament
moderne în ortodonție și organizarea procesului de studii în UNC Dental School, Chapel Hill,
SUA. Acest parteneriat de colaboare între USMF ”Nicolae Testemițanu” și UNC Dental School,
Chapel Hill, Carolina de nord SUA, se dezvoltă cu succes pe parcursul a 16 ani.
În urma acestei colaborări fructuoase cadrele științifico -didactice din IP USMF ”Nicolae
Testemițanu”a facultății de stomatolgie au avut ocazia să participe la schimbul de experiență în
domeniul științific, educațional și curricular al UNC Denta l School, Chapel Hill, SUA în
perioada 2-9 noiembrie 2013 și 2014.
În perioada anilor 2011-2015 la catedrele de Propedeutică stomatologică “Pavel
Godoroja” și Chirurgie OMF pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie au fost efectuate consultații,
procedee de diagnostic, tratamente stomatologice gratuite oferite copiilor separați de părinți din
școala de tip internat pentru copiii orfani și rămași fără îngrijirea părinților din or. Strășeni și
celor din familii social-vulnerabile din Chișinău.
În această misiune au participat stomatologii din Moldova, Diana Uncu ța, șef catedră
Propedeutică stomatologică IP USMF ”Nicolae Testemi țanu”, stomatologii din SUA - Burton
Horwitz, Stephen Mackler, care vizitează Moldova pentru a 8 oară, stomatologii Fellicia
Swinney, Nazir Ahmad, studenții din Moldova: Ana -Patricia Gumeniuc, Grigore Lozovanu,
Victoria Eftodii, Dumitru Chele, studen ții din SUA: Carly Antor, Megan Hayworth, Caroline
Latta, Alisson Tran, Caitlin Thomas.
Studenții au lucrat în echipe și au fost supravegheați de către profesorii din Moldovași
cei din SUA. În această perioadă au fost trata ți gratuit circa 80 de copii, consumabilele și
materialele stomatologice fiind oferite de către partenerii americani.
La data de 27.02.2014, s-a semnat un acord de colaborare între BioRESEARCH Assoc.
Inc., USA și f acultatea de stomatologie a USMF ”Nicolae Testemițanu” cu scopul de a instrui
studenții, rezidenții și medicii stomatologi în domeniul diagnosticului și tratamentului
disfuncțiilor articulației temporo-mandibulare și dereglărilor ocluzale. Instruirea va avea loc într-
un cabinet special amenajat de către Catedra de Stomatologie Ortopedică „Ilarion Postolachi”,
iar compania BioRESEARCH Assoc. Inc. va asigura dotarea cu echipament și materiale
didactice. Această cooperare bilaterală este preconizată pentru o perioadă de 5 ani.
Pe parcursul anilor 2012-2013 în cadrul proiectului „Health for the Future: Improvement
of Health Damage Caused by Contamination of Uranium Experiments in Oniţcani” au fost
realizate activități de asist ența stomatologică copiilor din satul Onițcani, raionul Criuleni, cu
scopul realizării activității ”Conduct one medical and one dental check and treatment per year on
each child and adolescent (450 children in total). Create medical data archive by creating
medical cards of the pupils in order to gain an overview about the present health situation and to
deduct future activities from this data.”Au participat cadreleștiințifico -didicatice de la catedra
Chirurgie OMF pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie, Spinei Aurelia , dr. șt. med., conf. univ.,
Stepco Elena, dr. șt. med., conf. univ. , Răilean Silvia, dr. șt. med., conf. univ., Bălteanu Olga,
asist.univ, Poştaru Cristina, asist.univ, medicii rezidenți Plămădeală Svetlana, Buzatu Valentin,
Vatamanu Oxana, Lupan Roman.
Realizarea activității în cadrul acestui proiect s-a desfășurat în Clinica Stomatologică
Universitară nr. 2., str. Mihai Viteazul 1/A și Spitalul Clinic Republican pentru copii "Em.
Coţaga", secţia Chirurgie OMF pediatrică.

40
II. FIŞA STATISTICĂ
INFORMAŢII GENERALE

1.1. Denumirea organizaţiei: Facultatea Stomatologie


1.2. Statutul juridic: facultate
1.3. Anul fondării : 1959
1.4. Actul de înfiinţare: ordinul Nr.122& III
1.5. Numărul de înregistrare atribuit de Camera Înregistrării de Stat:
1.6 .Profilul de cercetare: Stomatologie
1.7. Direcţiile ştiinţifice de bază:
a.Traumatismul regiunii oro-maxilo-faciale
b.Procesele inflamatorii al regiunii maxilo-faciale

41
c. Actualităţi în stomatologie. Maladii stomatologice de bază. Diagnostic. Tratament.
Profilaxie.
d. Elaborarea metodelor raţionale de diagnostic şi tratament ortopedo-protetic apte la
homeostazia sistemului stomatognat.
e. Afecţiunile stomatologice: diagnosticul, tratamentul şi profilaxia lor”.
f. Profilaxia şi tratamentul afecţiunilor stomatologice la copii
1.8. Structura organizatorică –Şefi catedre, şefi studii, profesori universitari, conferenţiari
universitari, asistenţi universitari, doctoranzi, secundari clinici, laboranţi superiori,
preparatori.
1.9. Director – Lupan Ion, decan, dr. hab. şt. med., profesor universitar
1.10. Adresa: str. Mihai Viteazu 1 A, Clinica universitară Nr.2 a USMF „Nicolae
Testemiţanu”

1.11.Telefon, fax, pagina web, e-mail: decanatstomatologie@email.com, tel: 24-52-83

42
II. RESURSE UMANE
Anul
Indicatorul

anuală
2011 2012 2013 2014 2015

Media
Total posturi (conform statelor de personal) 120.5 113 113 121.5 124.25 118.45
2.1. 2.1.1. Posturi ocupate 118.75 110.75 109.75 117.25 121.25 115.55
2.1.2. Posturi vacante 1.75 2.25 3.25 4.25 3 2.9
Structura personalului după activitate 120.5 113 113 121.5 124.25 118.45
Cercetători ştiinţifici, total posturi 88 88 89.5 93.75 101.75 92.2
2.2.1. 2.2.1.1. Posturi ocupate 87.25 85.75 86.25 93.75 100.25 90.65
2.2.1.2. Posturi vacante 0.75 2.25 3.25 0 1.5 1.55
Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi 22 18 17.5 19 15.5 18.4
2.2.2. inovării,total posturi
2.2.2.1. Posturi ocupate 21 18 17.5 18 15 17.9
2.2. 2.2.2.2. Posturi vacante 1 0 0 1 0.5 0.5
Personal auxiliar, total posturi 10.5 7 6 8.75 7 7.85
2.2.3. 2.2.3.1. Posturi ocupate 10.5 7 6 5.5 6 7
2.2.3.2. Posturi vacante 0 0 0 3.25 1 0.85
Personal de conducere, total posturi
2.2.4. 2.2.4.1. Posturi ocupate
2.2.4.2. Posturi vacante
Angajarea personalului
Personal din sfera ştiinţei şi inovării, total
persoane
Cercetători ştiinţifici, total
titulari
2.3.1.1.1. a. de bază
2.3.1.1. b. cumul intern
netitulari
2.3.1.1.2. a. cumul extern
2.3.1. b. acord de muncă
Alte categorii de personal din sfera
ştiinţei şi inovării,total
2.3.
titulari
2.3.1.2.1. a. de bază
2.3.1.2. b. cumul intern
netitulari
2.3.1.2.2. a. cumul extern
b. acord de muncă
Personal ştiinţifico-didactic al instituţiilor de 71 77 107 119 116 98
2.3.2. învăţămînt superior, persoane
2.3.2.1. de bază 65 71 87 96 95 82.8
2.3.2.2. cumul intern 0 0 2 2 0 0.8
2.3.2.3. cumul extern 6 6 18 21 21 14.4
Persoane care deţin grade ştiinţifice, titluri ştiinţifice şi 68 68 92 104 101 86.6
ştiinţifico-didactice, titluri onorifice
Cercetători ştiinţifici
2.4.1.1. doctori/ doctori habilitaţi
2.4.1.2. conferenţiari
2.4.1. universitari/cercetători
2.4.1.3. profesori universitari/cercetători
2.4.1.4. membri titulari/ membri
corespondenţi
Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi
2.4. inovării
2.4.2. 2.4.2.1. doctori/ doctori habilitaţi
2.4.2.2. conferenţiari
universitari/cercetători
Personal ştiinţifico-didactic 68 68 92 104 101 86.6
2.4.3.1. doctori/ doctori habilitaţi 38 38 51 58 56 48.2
2.4.3. 2.4.3.2. conferenţiari 27 27 35 39 38 33.2
universitari/cercetători
2.4.3.3. profesori universitari/cercetători 3 3 6 7 7 5.2

43
2.4.3.4. membri titulari/ membri
corespondenţi
Perfecţionarea personalului
Doctoranzi, total (2.5.1.1.+2.5.1.2.) 8 13 19 23 30 18.6
inclusiv :
2.5.1. 2.5.1.1. care studiază în organizaţie ( zi/ cu 8 13 19 23 30 18.6
frecvenţă redusă)
2.5.1.2. care studiază în exterior, total
2.5.1.3. dintre care în străinătate
2.5.2. Postdoctoranzi, total 2 3 4 2 2 2.6
2.5.3. Competitori, total
2.5.4. Stagii în străinătate, număr de persoane/total
2.5. luni
2.5.5. Număr de persoane care au efectuat stagii de 5 5 8 5 9 6,4
peste o lună în străinătate
Persoane care au obţinut grade ştiinţifice, total 4 2 4 2 3 3
2.5.6. 2.5.6.1. doctor habilitat 0 1 1 1 1 0.8
2.5.6.2. doctor 4 1 3 1 2 2.2
Persoane care au obţinut titluri ştiinţifice şi 3 7 4 0 2 3.2
ştiinţifico-didactice, total
2.5.7.1. profesor cercetător/conferenţiar
2.5.7. cercetător
2.5.7.2. profesor universitar/conferenţiar 3 7 4 0 2 3.2
universitar

2.5.8. Persoane abilitate cu dreptul de conducător 3 4 3 1 3 2,8


Repartizarea personalului uman după vîrstă 71 77 106 115 112 96.2
Cercetători ştiinţifici
2.6.1.1. Sub 35 de ani
2.6.1.2. 35-44 de ani
2.6.1 2.6.1.3. 45-54 de ani
2.6.1.4. 55-64 de ani
2.6.1.5. Peste 65 de ani
Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi
inovării
2.6.2.1. Sub 35 de ani
2.6.2. 2.6.2.2. 35-44 de ani
2.6.
2.6.2.3. 45-54 de ani
2.6.2.4. 55-64 de ani
2.6.2.5. Peste 65 de ani
Personal ştiinţifico-didactic 71 77 106 115 112 96.2
2.6.2.1. Sub 35 de ani 23 28 38 36 34 31.8
2.6.2.2. 35-44 de ani 21 19 21 23 24 21.6
2.6.3. 2.6.2.3. 45-54 de ani 19 20 27 28 27 24.2
2.6.2.4. 55-64 de ani 5 7 11 14 14 10.2
2.6.2.5. Peste 65 de ani 3 3 9 14 13 8.4
2.7. Conducători ai programelor de stat, proiectelor de
cercetare, desemnaţi în perioada evaluată

44
V. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII DIRECTE DE CERCETARE ŞI INOVARE

Indicatorul
2011 2012 2013 2014 2015

anuală
Media
Număr de lucrări ştiinţifice publicate
(5.1.1.+5.2.+5.3.+5.8.3. +5.9.3.)
inclusiv:
Publicaţii ştiinţifice electronice
5.1.1. 5.1.1.1. în ţară
5. 1. 5.1.1.2. în străinătate - 1 9 2 2 2,8
Număr de lucrări ştiinţifice publicate perunitate
5.1.2.
de cercetător ştiinţific
Cheltuieli totale (fără fonduri de procurare a
5.1.3. utilajului, lucrări de reparaţii capitale) per lucrare
publicată (mii lei)
Număr de articole ştiinţifice publicate,
total(5.2.1.+5.2.2.+5.2.3.)
În reviste ştiinţifice, total (5.2.1.1.+5.2.1.2.)
în ţară, total
a. categoria A
5.2.1.1.
b. categoria B 4 27 9 44 58 28,4
c. categoria C 60 72 62 - - 38,8
5.2.1.
în străinătate, total
a. ISI, cu factor de impact > 1 - - 1 - - 0,2
5.2.
5.2.1.2. b. ISI, cu factor de impact 0,1- 1 1 - - - 1 0,4
c. ISI, cu factor de impact <0,1 1 0,2
d. alte reviste ştiinţifice atestate 10 5 13 18 17 12,6
În culegeri, total
5.2.2. 5.2.2.1. în ţară
5.2.2.2. în străinătate - - 2 2 - 0,8
În enciclopedii, total
5.2.3 5.2.3.1. în ţară
5.2.3.2. în străinătate
Număr de lucrări editate, total (5.3.1.+5.3.2.+5.3.3)
Monografii (5.3.1.1.+ 5.3.1.2)
5.3.1.1. în ţară - 3 1 1 - 1
5.3.1.2. în străinătate
5.3. 5.3.1. în ediţii internaţionale incluse în
5.3.1.3.
Web of Science
5.3.1.4. capitole în monografii în ţară
5.3.1.5. capitole în monografii peste hotare - - 1 2 1 0,8
5.3.2. Dicţionare, total
5.3.2.1. în ţară
5.3.2.2. în străinătate
5.3.3. Culegeri
Activitatea inovaţională
5.4.1. Brevete obţinute
5.4.1.1. în ţară 2 1 8 8 4 4,6
5.4.1.2. în străinătate
5.4.2. Brevete implementate
5.4.2.1. în ţară - 2 9 3 - 2,8
5.4.2.2. în străinătate
5.4.3. Cereri de brevetare înaintate la AGEPI 2 7 9 3 3 4,8
5.4.4. Certificate de soiuri obţinute
5.4.5. Certificate de rase obţinute
5.4 5.4.6. Certificat de preluare a suşelor în colecţii
5.4.7. Cereri de certificare a soiurilor/raselor/suşelor
Contracte de licenţă (cesiune) în baza brevetelor,
5.4.8. know-how şi soiurilor de plante omologate,
raselor, tipurilor, liniilor de animale şi păsări
5.4.9. Rezultate menţionate la expoziţii şi saloane în

45
ţară/peste hotare cu:
5.4.9.1 medalii de aur 6 4 5 17 16 9,6
5.4.9.2. medalii de argint 4 1 2 4 5 3,2
5.4.9.3. medalii de bronz - - 1 - 1 0,4
5.4.9.4. Alte distincţii de apreciere a 1 1
rezultatelor cercetărilor şi
elaborărilor
Elaborări ştiinţifice şi tehnologice
Produse, echipamente asimilate în fabricare în
5.5.1.
serie
Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi
seminţe de soiuri realizate şi valorificate de
5.5.2.
agenţi economici prin contract cu un volum de
finanţare >100 mii lei per contract
Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi
seminţe de soiuri realizate şi valorificate de
5.5.3.
agenţi economici prin contract cu un volum de
finanţare <100 mii lei per contract
Produse noi valorificate de agenţii economici
5.5.4.
prin colaborare sau contracte royalty
Mostre de maşini, echipamente, dispozitive 1 1 1 2 1
5.5.5.
funcţional elaborate
5.5.6. Atlase şi hărţi elaborate
5.5.7. Materiale / substanţe noi documentate
5.5.8. Tehnologii noi documentate
5.5 5.5.9. Metode noi documentate 5 9 4 3 4 5
5.5.10. Procedee documentate 2 1 0,6
5.5.11. Softuri elaborate/implementate
5.5.12. Hibrizi documentaţi
5.5.13. Suşe documentate
5.5.14. Rapoarte de cercetări arheologice elaborate
5.5.15. Cataloage de colecţie elaborate
5.5.16. Protocoale clinice elaborate etc. - - - 2 1 0,6
Utilizareamaterialelor ştiinţifice în elaborarea de:
5.6. 5.6.1. Proiecte de legi, strategii, concepţii
5.6.2. Programe
5.6.3. Acte normative, tehnice, tehnologice
Număr de manifestări ştiinţifice organizate, total
Internaţionale (peste 20% de participanţi – din
5.7. 5.7.1.
străinătate)
5.7.2. Naţionale cu participare internaţională - 1 1 1 - 0,6
5.7.3. Naţionale 2 1 2 1 2 1,6
Participări la manifestări ştiinţifice din ţară
Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la
manifestări ştiinţifice, total
5.8.1.1. naţionale
5.8.1.
5.8.1.2. naţionale cu participare
internaţională
5.8.1.3. internaţionale
Comunicări orale/postere la manifestări
ştiinţifice, total
5.8. 5.8.2.1. naţionale 2/2 5 28/4 20/2 23/12 19,6
5.8.2.
5.8.2.2. naţionale cu participare - 13 - 2 - 3
internaţională
5.8.2.3. internaţionale
Rezumate publicate la manifestări ştiinţifice,
total
5.8.3.1. internaţionale
5.8.3.
5.8.3.2. naţionale cu participare 1 13 4 6 - 4,8
internaţională
5.8.3.3. naţionale 1 3 4 4 1 1,8
Participări la manifestări ştiinţifice din străinătate
5.9.1. Rapoarte la invitaţie (referate în plen)
5.9.
5.9.2. Comunicări orale/ postere 15 11 22 44 46 27,6
5.9.3. Rezumate publicate 15 12 24 50 40 28,2

46
Asistenţă, servicii ştiinţifice prestate, precum şi activităţi de consultanţă şi popularizare a ştiinţei
5.10.1. Prestări de servicii în laboratoare acreditate ISO
5.10.2. Prestări de servicii în alte subdiviziuni ştiinţifice
Expertize ecologice, tehnice, medicale,
5.10.3. terminologice, pedagogice, expertizeale
proiectelor de cercetare etc.
Asistenţă medicală (pacienţi trataţi) 7601 8289 9223 7021 8346 40.480
5.10.4.
,0
5.10. Consultanţă 33549 45125 51337 48089 41902 44.000
5.10.5.
,4
5.10.6. Recomandări ştiinţifico-practice documentate
Manifestări ştiinţifico-practice organizate pentru
5.10.7.
utilizatori
5.10.8. Cărţi editate de popularizare a ştiinţei 1 - - 1 - 0,4
5.10.9. Articole de popularizare a ştiinţei - 1 - 1 - 0,4
Participări la emisiuni radio şi TV consacrate 1 2 1 5 5 2,8
5.10.10.
ştiinţei, inovării, educaţiei, culturii etc.
Distincţii şi premii
Distincţii de Stat obţinute în perioada evaluată - - 2 3 1 1,2
5.11.1.
(ordine, medalii, titluri onorifice)
Premiul de Stat al Republicii Moldova obţinut în
5.11.2.
perioada evaluată
Premii acordate în rezultatul Concursului
5.11.3. Naţional de Susţinere a Ştiinţei obţinute în
perioada evaluată
5.11.
Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei
5.11.4.
obţinute în perioada evaluată
Premii obţinute în străinătate pentru rezultatele - 1 12 9 9 6
5.11.5.
cercetării

47
VI. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII

Indicatorul
2011 2012 2013 2014 2015

anuală
Media
Activitate didactică/ştiinţifico-didactică universitară (a personalului ştiinţific)
6.1.1. Număr de persoane / cursuri susţinute 1220 1317 1228 1212 1228 1261
Cursuri noi elaborate în perioada evaluată - 2 - 3 1 1,2
6.1.2.
La dna Stepco?
Alte forme de implicare în procesul educaţional
preşedinte al Comisiei examenelor 1 1 1 1 1 1
6.1.3.1.
de licenţă/masterat
membru al Comisiei examenelor de 45 45 44 53 53 48
6.1.3.2.
6.1. licenţă/masterat,
conducător al tezei de licenţă/ 33 46 38 42 44 49,4
6.1.3.3.
6.1.3. masterat susţinute
conducător ştiinţific al tezei de 2 2 4 1 1 2
6.1.3.4.
doctor susţinute
consultant ştiinţific al tezei de - - - - - -
6.1.3.5.
doctor susţinute
consultant ştiinţific al tezei de - - - 1 1 0,4
6.1.3.6.
doctor habilitat susţinute
Număr de materiale didactice publicate în ţară pentru
instituţiile de învăţămînt superior şi preuniversitar
(6.2.1.+6.2.2.)
Manuale şi capitole din manuale, total
manuale pentru învăţămîntul 1 1 - - 2 0,8
6.2.1.1.
universitar
manuale pentru învăţămîntul
6.2.1.2.
6.2.1. preuniversitar
6.2.
capitole în manuale pentru
6.2.1.3.
învăţămîntul universitar
capitole în manuale pentru
6.2.1.4.
învăţămîntul preuniversitar
Lucrări instructiv-metodice, total
Lucrări metodice, compendiumuri, 6 19 10 17 13 13
6.2.2. 6.2.2.1.
ghiduri
6.2.2.2. Lucrări didactice digitale
Manuale pentru învăţămîntul universitar publicate în - - 1 2 1 0,8
6.3.
străinătate (capitole)
Avize, expertize asupra proiectelor de acte legislative şi de
6.4
alte acte normative

48
VII. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

Indicatorul
2011 2012 2013 2014 2015

anuală
Media
Cooperări bilaterale naţionale
Realizare de programe (proiecte, lucrări) în
7.1.1. comun cu alte organizaţii (număr de proiecte şi
de lucrări comune)
7.1. Număr de subdiviziuni comune în sfera ştiinţei şi
7.1.2.
inovării
Număr de filiale ale organizaţiei în instituţii de
7.1.3. învăţămînt superior /ale instituţiilor de
învăţămînt superior în organizaţie
Colaborări cu organele centrale de specialitate
7.2.1. Documente de politici elaborate/ aprobate
Recomandări metodologice elaborate/ - 6 - - - 1,2
7.2.2. implementate în activitatea autorităţilor publice
centrale şi/sau locale
7.2. Participări în activitatea comisiilor instituite de
7.2.3. Preşedinţie, Parlament, Guvern (numărul de
comisii)
Participări în activitatea grupurilor de lucru 2 3 4 4 3 3,2
7.2.4. instituite de ministere, departamente (numărul
grupurilor de lucru)
Cooperări bilaterale internaţionale
Acorduri de cooperare cu parteneri din 2 2 2 2 2 2
7.3.1.
străinătate
Lucrări executate la comanda beneficiarilor din
7.3.2.
străinătate
Lucrărilor efectuate în colaborare cu alte
7.3.3. organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării din ţară şi
străinătate
Membri ai consiliilor ştiinţifice specializate la
7.3.4. susţinerea în străinătate a tezelor de doctor şi
7.3.
doctor habilitat
Referenţi la susţinerea în străinătate a tezelor de 2 1 1 0,8
7.3.5.
doctor şi doctor habilitat
Cercetători invitaţi în străinătate pentru 2 3 1 1 - 1,4
7.3.6.
activitatea ştiinţifică
Cercetători invitaţi într-o instituţie universitară - 1 - - 1 0,4
7.3.7.
din străinătate pentru activitatea didactică
Cursuri de prelegeri şi conferinţe susţinute în - 1 - - 1 0,4
7.3.9.
străinătate la invitaţie
7.3.10. Savanţi din străinătate care au vizitat organizaţia 2 3 1 1 - 1,4
Cooperări în programe europene şi internaţionale
Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile
7.4.1. din străinătate, cu un volum de finanţare mai
mare de 100 mii euro per proiect
Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile 2 2 2 1,2
7.4.2. din străinătate, cu un volum de finanţare mai mic
de 100 mii europer proiect
7.4.
7.4.3. Proiecte înaintate/obţinute în cadrul PC7/
ORIZONT 2020
7.4.4. Proiecte înaintate la alte concursuri în cadrul
programelor internaţionale
7.4.5. Doctoranzi deţinători ai burselor internaţionale 1 0,2
de studii pentru efectuarea cercetărilor în ţară
Asociere în activitatea organismelor/societăţilor ştiinţifice
7.5.
7.5.1. Membri/membri-corespondenţi ai AŞM, aleşi în

49
perioada evaluată
7.5.2. Membri de onoare ai academiilor de ştiinţe din
străinătate, aleşi în perioada evaluată
7.5.3. Doctor Honoris Cauza, conferit în perioada
evaluată
7.5.4. Membri ai organizaţiilor ştiinţifice din 1 1 1 1 2 1,2
ţară/străinătate, aleşi în perioada evaluată
7.5.5. Experţi, consultanţi ai organizaţiilor ştiinţifice 2 1 1 1 2 1,4
din ţară/străinătate, selectaţi în perioada evaluată
Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor 8 8 8 8 8 8
7.5.6. ştiinţifice din ţară/precum şi de referenţi
ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice din ţară, aleşi în
perioada evaluată
7.5.7. Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor
ştiinţifice de peste hotare
Referenţi ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice de
7.5.8. peste hotare/ referenţi ştiinţifici ai revistelor
cotate ISI, aleşi în perioada evaluată
Membri ai Comitetului de program al unei 7 - - 1 7 3
7.5.9. manifestări ştiinţifice de peste hotare, aleşi în
perioada evaluată
Pre Preşedinte, copreşedinte al Comitetului de 5 5 5 5 5 5
7.5.10 program al unei manifestări ştiinţifice din ţară,
ales în perioada evaluată
Membru al comisiilor specializate de evaluare în
7.5.11 scopul acreditării organizaţiilor, confirmat în
perioada evaluată
Membru al comisiilor pentru decernarea
7.5.12 Premiului de Stat al Republicii Moldova,
premiilor AŞM, ales în perioada evaluată
Preşedinte, secretar, membru al consiliilor 7 7 11 6 5 7,2
7.5.13 ştiinţifice de susţinere a tezelor de doctor, doctor
habilitat, desemnat în perioada evaluată.
7.5.14 Preşedinte, secretar al seminarului ştiinţific de 2 2 2 2 4 2,4
profil, ales în perioada evaluată
7.5.15 Referent la teza de doctor habilitat/doctor, 2 2 3 2 2 2,2
desemnat în perioada evaluată

50
III. LISTA MATERIALELOR SOLICITATE PENTRU EVALUARE ŞI
ACREDITARE ÎN PERIOADA ANILOR 2011-2015

Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în studiu la:


- Proiect internațional de cercetare bilaterală
I. Denumirea proiectului
BECO – 2012 – No – U – 561 35FT103 „Réaliser un réseau régional interdisciplinaire de
formation à la recherche visant l’impact de la maladie de reflux gastro-œsophagien sur les
structures dentaires afin de mettre en place une stratégie concernant la prophylaxie et la thérapie
pour améliorer la qualité de vie et de santé des patients visés“.
BECO – 2012 – No – U – 561 35FT103 „Realizarea unei rețele regionale interdisciplinare de
formare în cercetare vizând impactul bolii de reflux gastroesofagian asupra structurii dentare
pentru aplicarea unei strategii referitor la profilaxie
și tratament pentru îmbunătățirea calității
vieții și a sănătății pacienților vizați“.
II. Denumirea programului /organizaţiei/fondului internaţional
Projet de soutien à la formation francophonie,
Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Europe Centrale et Orientale (AUF, BECO).
Proiect de susținere în formarea francofonă,
Agenția Universitară Francofonă, Biroul Europa Centralăși Orientală (AUF, BECO).
III. Obiectivele proiectului
Sprijinirea formării cercetătorilor francofoni în universită țile din regiunea Europei Centrale și
Orientale vizând impactul BRGE asupra structurii dentare.
Consolidarea dimensiunii regionale și a atractivității formării franceze existente.
Formarea unei re țeleinterdisciplinare de cercetători francofonivizând impactul BRGE asupra
structurilor dentare în instituții de cercetare.
Publicarea materialelor didactice elaborate în regiunea Europei Centrale și Orientale.
Majorarea vizibilității internaționale a cercetării franceze în regiunea Europei Centrale și
Orientale.
Consolidarea capacită ții de cercetare a echipelor i nterdisciplinare și internaționale prin
armonizarea metodelor și instrumentelorutilizate.
Instruirea tinerii genera ții de cercetători de înaltă calificare, stimularea tinerilor medici și
cercetători francofoni de a se forma competent și competitiv în regiunea Europei Centraleși
Orientale.
IV. Termenul executării
2012-2014
V. Costul total al proiectului
30000 EURO
VI. Cofinanţarea din partea Republicii Moldova (în cazul cofinanţării)
Cofinanţarea totală (mii lei)
66mii lei (4 mii EURO)
VII. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție, IP USMF „Nicolae
Testemițanu“
Laboratorul de gastroenterologie, IP USMF „Nicolae Testemițanu“
VIII. Executorii
Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului
1. Spinei Aurelia, dr. șt. med., conf. univ., USMF„Nicolae Testemițanu“, executor
2. Porosencov Egor, asist. univ., USMF„Nicolae Testemițanu“, executor.

51
3. Romanciuc Ina, Laboratorul de gastroenterologie, IP USMF „Nicolae Testemițanu“,
executor.
IX. Sumarul activităţilor proiectului realizate în perioada evaluată

Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul


proiectului
1. Consult clinic a 200 pacienți, Consult clinic a 200 pacienți, rezidenți ai Republicii
rezidenți ai Republicii Moldova Moldova (100 diagnosticați cu BRGE și 100 sănătoși);
(100 diagnosticați cu BRGE și Efectuarea studiilor clinice și paraclinicice:studiul
100 sănătoși) proprietăților biofizice și biochimice a lichidului
oral;studiul particularităților stucturale și a
2012 componenței chimice a smalțului dentar.
Rezultatele cercetărilor au fost publicate în 6 articole
în reviste științifice internaționale și 1 națională.
Rezultatele cercetărilor au fost raportate la 3 congrese
internaționale.
Evaluarea eficienței metodelor Publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste științifice
de prevenire a uzurii țesuturilor internaționale naționale. Elaborarea metodelor noi de
dentare dure la 100 pacienți cu prevenire și tratament al cariei dentare, înregistrarea a
BRGE, rezidenți ai Republicii 2 brevete de invenție.
Moldova
2013
2. Stagiul profesional a echipei de Examenul clinic a 100 patienți cu BRGE în incinta
cercetători din R. Moldova Clinicii Universitare Medicală II și a Disciplinii de
derulat la UMF „Iuliu Reabilitare Orală, Sănătate Orală și Managementul
Haţieganu“, Cluj-Napoca 2014 Cabinetului Dentar, UMF „Iuliu Haţieganu“, Cluj-
Napoca,în colaborare cu Dr. Alina Monica Picoș și
Prof. Dr. Dan Dumitrașcu.
Analiza surselor bibliografice și realizar ea meta-
analizei a prevalenței și factorilor de risc a eroziunilor
dentare la pacienții cu BRGE.
4. Diseminarea rezultatelor Editarea monografiei la editura Medicală Universitară
cercetării „Iuliu Haţieganu“, Cluj Napoca, 2014.
Elaborarea și publicarea protocolului clinic național
„Boala de reflux gastroesofagian la adult“.
Organizarea conferinței interuniversitare Chișinău-
Cluj-Napoca „Totalurile studiului interdisciplinar
vizând impactul bolii de reflux gastroesofagian asupra
structurii dentare pentru a aplicarea unei strategii
referitor la profilaxie și tratament pentru îmbunătățirea
calității vieții și a sănătății pacienților vizați“,
Chișinău, 2014.

X. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute:


„În colaborare cu cercetătorii UMF "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca;Faculté de Médecine
CHU de Nantes, Université de Nantes, France, UFR d ‘Odontologie, Université Victor
Segalende, Bordeaux, France, în cadrul proiectului internațional interdisciplinar BECO – 2012 –
No – U – 561 35FT103 în perioada anilor 2012-2014 s-a studiat prevalență eroziunilor dentare și
s-au cercetat proprietăților lichidului oral și a smalțului dentar la pacienții cu BRGE.

52
Prin derularea proiectului interdisciplinar s-au elaborat metode noi și eficiente de
prevenire și tratament a cariei și eroziunii dentare la pacienții cu BRGE, care vor îmbunătăți
aspectul estetic al din
ților, iar utilizarea lor va reduce rata efectelor adverse și costul
tratamentelor, precum și va contribui la îmbunătățirea calității vieții a populației din regiunea
Europei Centraleși Orientale. Aplicarea noilor metode de prevenire și tratament a cariei și
eroziunii dentare va contribui la modernizarea metodelor de prevenire și tratament, abordate în
contextul armonizării algoritmului de tratament cu exigențele din Uniunea Europeană.

Teme de cercetare universitară

Direcțiile principale de cercetare ale catedrelor facultății de Stomatologie prevăd o durată de


executare de 10 ani, din 2011 – 2021. Acest timp este necesar pentru controlul clinic al eficienţei
de diagnostic, tratament şi profilaxie ale maladiilor Sistemului Stomatognat.

Catedra chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”:


Denumirea temei ştiinţifice generale: ”Afecţiunile stomatologice: diagnosticul, tratamentul
şi profilaxia lor”.
Conducători ştiinţifici: dr. șt. med., prof. univ.; şef catedră – Chele Nicolae; dr. hab. șt.
med., prof. univ. – Topalo Valentin; dr. hab. șt. med., prof. univ. membru de onoare al AŞM din
România – Şcerbatiuc Dumitru.
Executori:
Munteanu I., dr. hab. șt. med., prof. univ.; Sîrbu D., dr. șt. med., conf. univ.; Hîţu D., dr. șt.
med., conf. univ.; Rusu N., dr. șt. med., conf. univ.; Radzichevici M., dr. șt. med., conf. univ.;
Zănoagă O., dr. șt. med., conf. univ.; Procopenco O., dr. șt. med., asist. univ.; Suharschi I., dr. șt.
med., asist. univ.; Mostovei A., dr. șt. med., asist. univ.; Lehtman S., dr. șt. med., asist. univ.;
Balan E., asist. univ.; Ceclu C., asist. univ.; Pălărie A., asist. univ.; Nastas L., asist. univ.;
Cebotari M., asist. univ.; Dabija I., asist. univ.; Melnic I., asist. univ.; Dacin N., asist. univ.; Vlas
V., asist. univ.; Cucu Gh., asist. univ.; Levco S., asist. univ.; Mighic A., asist. univ.; Gulpe A.,
asist. univ.; Cucereavîi N., asist. univ.; Motilică G., asist. univ.
Au fost elaborate şi implementate în practică următoarele metode:
- metodă de tratament chirurgical a pacienţilor cu traumatism asociat cranio-facial prin
accesul pericoronarian;
- utilizarea dispozitivului pentru determinarea deformaţiei în fracturile arcadei
zigomatice;
- metodă de determinare a deformaţiei în fracturile arcadei zigomatice;
- aplicarea metodei de osteosinteză prin acces endooral în fractura marginii inferioare a
orbitei;
- implementarea metodei şi a dispozitivului de determinare a localizării fracturii oaselor
nazale;
- dispozitiv şi metodă pentru osteosinteza mandibulei;
- metodă de imobilizare a fragmentelor osoase cu șuruburi bicorticale;
- metodă de imobilizare și fixare a fragmentelor osoase în cadrul fracturilor de mandibulă
cu edentație parțială sau totală;
- metodă de imobilizare și fixare a dimensiunii verticale de ocluzie cu ajutorul
implanturilor din titan și șuruburilor bicorticale.

Catedra odontologie, paradontologie și patologie orală:


Denumirea temei ştiinţifice generale: ”Etiologia, clinica, diagnosticul, tratamentul cariei
dentare și complicațiilor ei, boala parodontală și afecțiunile mucoasei cavității bucale,
implantologie orală”.

53
Conducători ştiinţifici:
Nicolau Gheorghe- dr. hab. șt. med., prof. univ., șef catedră;
Executori:
Ciobanu, S. - dr. hab. șt. med., prof.univ; Bodrug, V. - dr. șt. med., conf. univ.; Nicolaiciuc, V.-
dr. șt. med., conf. univ.; Alexeev, V.- dr. șt. med., conf. univ.; Chetruș, V. - dr. șt. med., conf.
univ.; Eni, L.- dr. șt. med., conf. univ.; Gnatiuc, P. - dr. șt. med. , conf. univ.; Popa, S. - asist.
univ.; Jarcuțchi, N. - asist. univ.; Musteață, O.- asist. univ.; Musteață, V.- asist. univ.; Roman, I.
asist. univ.; Danici, A. asist. univ.; Năstase, C.- asist. univ.; Juratu, L.- asist. univ.

Au fost elaborate şi implementate în practică următoarele metode:


- metodă de tratament a parodontitei marginale cronice asociate cu edentații parțiale
și complicate cu migrări dentare;
- sistematizarea cauzelor eroziunilor dentare în Republica Moldova;
- diagnosticul și tratamentul defectului cuneiform;
- tratament rațional al periodontitelor cronice apicale distructive;
- tratament rațional a eroziunilor dentare;
- tratament rațional a defectelor cuneiforme dentare;
- tratament rațional endodontic cu folosirea microscopului endodontic.

Catedra chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție:


Denumirea temei ştiinţifice generale: ”Diagnosticul, tratamentul şi profilaxia afecţiunile
stomatologice la copii”.
Conducători ştiinţifici: dr. hab. șt. med., prof. univ. , şef catedră – Lupan Ion; dr. șt. med.,
conf. univ. - Spinei Aurelia; dr. șt. med., conf. univ.- Trifan Valentina.
Executori:
Granciuc Gheorghe - dr. hab. în şt. med.; Spinei Iurie - dr.în şt.med., conf. univ., Stepco
Elena, Şevcenco Nina, Buşmachiu Ion, Mihailovici Gheorghe, Iluţa Ion;asist. univ.: Ciumeico
Igor, Ciumeico Lucia, Cazacu Igor, Lazarev Evghenii, Memos Anatol, Calfa Sabina, Trifan
Daniela, Mânăscurta Ghenadie, Chiosa Aurelia, Ciupac Sergiu, Maniuc Iurie, Porosencov Egor,
Porosencova Tatiana, Volovei Marcel, Plamadeala Svetlana, Balteanu Olga, Zumbreanu Irina,
Ciobanu Ana.
Au fost elaborate şi implementate în practică următoarele metode:
- stimularea apexogenezei în dinții permanenți imaturi cu pulpită și periodontită distructivă
prin BioR-terapie;
- metodă de tratament a parodontitei marginale cronice asociate cu edenta ții parțiale și
complicate cu migrări dentare;
- diagnosticul și tratamentul leziunilor cervicale necarioase;
- analgezia generală și inhalatorie în stomatologia pediatrică;
- tratament rațional al periodontitelor cronice apicale distructive în dinții imaturi.

Catedra de Propedeutică Stomatologică ”Pavel Godoroja”:


Denumirea temei ştiinţifice generale:”Etiologia, patogenia, clinica, diagnosticul,
tratamentul afecţiunilor sistemului stomatognat”.

Conducător ştiinţific:Uncuţa D., dr. hab. şt. med., conf. univ., şef catedră.
Executorii:
Bajurea N. - dr. şt. med., conf. univ.; Marcu D. - dr. şt. med., conf. univ.; Terehov A. - dr.
şt. med., conf. univ.; Marina I. - asist. univ.; Zgîrcea O. - asist. univ.; Hâncu S. - asist. univ.;
Cheptanaru O. - asist. univ.; Oineagră V. - asist. univ.; Poştaru C.- asist. univ.; Melnic S. - asist.
univ.; Calitca M. - asist. univ; Ivasiuc I. - asist. univ.; Trifan (Harabagiu) D. - asist. univ.

54
Au fost elaborate şi implementate în practică următoarele metode:
- metoda mini-invazivă de instalare timpurie a implantelor dentare în doi timpi chirurgicali;
- optimizarea diagnosticii şi tratamentului complex în stomatita herpetică;
- implementarea metodelor expres în diagnosticarea candidozei;
- reabilitarea imediată, precoce şi tardivăimplanto-protetică a pacienţilor edentaţi parţial;
- măsuri de profilaxie la pacienţii cu maladii ale sistemului cardio-vascular în condiţii de
ambulator.

Catedra de Stomatologie Terapeutică FECMF:


Denumirea temei generale: ”Afecțiuni stomatologice de bază, profilaxie și tratament”.
Conducători științifici: dr. hab. șt. med., conf. univ. , șef catedră – Fala Valeriu; dr. șt.
med., conf. univ. –Burlacu Valeriu.
Executorii:
Ojovan A. - dr.șt. med., conf. univ.; Cartaleanu A. - dr. șt. med., conf. univ.; Tintiuc E. -
dr. șt. med., conf. univ.; Costru T. - dr. șt. med., conf. univ.; Golovin B. - dr. șt. med., conf.
univ.; Cușnir A. - dr. șt. med., conf. univ.; Zagnat V. - dr. șt. med., conf. univ.; Istrati D. - dr. șt.
med., asist. univ.; Eni A. - dr. șt. med., conf. univ.
Au fost elaborate și implementate în practică următoarele metode:
- stimularea apexogenezei în dinții permanenți imaturi cu pulpită și periodontită distructivă
prin BioR-terapie;
- aplicarea analizei fluctuațiilor mici ale ECG în diagnosticul dereglărilor preclinice
ischemice în miocard la bolnavii cu edentație parțială;
- aplicarea compoziției pentru osteoplastie la elevarea planșeului sinuzal la pacienți cu
edentații parțiale și totale;
- diagnosticul manifestărilor preclinice ale sinuzitei în baza aprecierii în dinamicăa grosimii
membranei Schneider cu aplicarea tomografiei computerizate CBCT;
- metodă de tratament a parodontitei marginale cronice asociate cu edenta ții parțiale și
complicate cu migrări dentare;
- diagnosticul dereglărilor ischemice preclinice în miocard prin aplicarea ECG dispersion
mapping;
- sistematizarea cauzelor eroziunilor dentare în Republica Moldova;
- diagnostica și tratamentul defectului cuneiform;
- analgezia inhalatorie în stomatologia terapeutică;
- tratamentul rațional al periodontitelor cronice apicale distructive în dinții imaturi;
- tratament rațional a eroziunilor dentare;
- tratament rațional a defectelor cuneiforme dentare;
- tratament rațional endodontic cu folosirea microscopului endodontic;
- folosirea ocluziografiei moderne la tratamentul disfuncției ocluzale.

Catedra Stomatologie Ortopedică ”Ilarion Postolachi”:


Denumirea temei ştiinţifice generale:”Profilaxia şi tratamentul ortopedo-protetic al
afecţiunilor stomatologice”.
Conducători ştiinţifici: Solomon Oleg - dr. șt. med., conf. univ., şef catedră.
Termenul executării în 2011 – 2015.
Executorii:
Cojuhari N. - dr. şt. med., conf. univ.; Guţuţui V. - dr. şt. med., conf. univ.; Banuh V. -
dr. şt. med., conf. univ.; Oineagră V. - dr. şt. med., conf. univ.; Postolachi A. - dr. şt. med., conf.
univ.; Pancenco A. - dr. şt. med., conf. univ.; Gumeniuc A. - asist. univ.; Spînu V. - asist. univ.;
Buta V. - asist. univ.; Pîntea V. - asist. univ.; Ceban M. - asist. univ.; Costin A. - asist. univ.;

55
Zuev V. - asist. univ.; Chiriţă D. - asist. univ.; Popovici V. - asist. univ.; Guţuţui D. - asist. univ.;
Fachira A. - asist. univ.; Gnatiuc M. - asist. univ.
Au fost elaborate şi implementate în practică următoarele metode:
- Particularități de preparare a dinților vitali și profilaxia complicațiilor la intervențiile
stomatologice protetice.
- Metode de diagnostic și tratament a edentațiilor parțiale și totale.
- Elaborate și implementate recomandări metodice referitoare la etiologia şi factorii
dezvoltării ocluziei dentare la copii şi adolescenţi.
- Elaborate și implementate recomandări metodice referitoare la tratamentul ortodonto-
protetic la copii şi adolescenţi.
- Metoda de restaurarea arhitectonicii suprafeţelor ocluzale ale dinţilor laterali, editată
carecomandare metodică în limba română, engleză și rusă.
- Elaborată și implementată concepția modernă de formare a sistemului oro – maxilo – facial
uman, editată ca îndrumătorul metodico – didactic.
- Metoda de optimizarea esteticului alb şi roşu în restaurările unidentare pe implante.
- Elaborarea principiilor de alegere a numărului optimal de implante în diferite tipuri de
edentaţii.
- Elaborarea algoritmului de planificarea tratamentului implantologic.
- Elaborarea metodei de densitometrie a oaselor maxilare OPG cu ajutorul datelor
periotestometriei.
- Tratamentul cu metodele moderne implanto – protetice la edentații secundare.
- Diagnosticul şi tratamentul edentaţiilor parţiale reduse cu punţi dentare semifizionomice.
- Aspecte de reabilitare estetică în tratamentul protetic al edentaţiilor frontale.
- Algoritmul clinic contemporan la stabilirea protezelor scheletate în edentatul parţial
unilateral terminal.
- Metode de tratamentul multidisciplinar al edentaţiilor congenitale.
- Metodele de reabilitare a pacienţilor cu edentaţii maxilare asociate cu deficit osos.
- Morbiditatea malocluziilor în plan transversal asociate cu hipodonţii în Republica
Moldova.
- Metoda de preparare a dinţilor stîlpi la tratamentul protetic cu punţi dentare miniinvazive.
- Diagnosticul și tratamentul disfuncțiilor miogenice ale sistemului stomatognat.
- Diagnosticul precoce ale simtomelor burxismului pentru profilaxia disfuncțiilor temporo –
mandibulare.

56
Lista elaborărilor realizate în perioada luată în studiu:

- acte de implementare:
Anul 2011

1. FALA, V. Metodă de tratament a parodontitei marginale cronice asociate cu edenta ții


parțiale și complicate cu migrări dentare. Catedra FECMF ”Stomatologie Terapeutică” a USMF
”Nicolae Testemițanu”. Act de implementare. Nr.31, 31.07.2011.
2. FRIPTU, D. Optimizarea reabilitării terapeutice și dirijate de tratament complex al
pacienților cu defecte cuneiforme prin redresarea ocluzalăși refacerea morfo -funcțională a
coroaeni dentare la nivelul coletului. ”Estetic-Dent”. Act de implementare. Nr.14, 30.06.2011.
3. FRIPTU, D. Optimizarea reabilitării terapeutice și dirijate de tratament complex al
pacienților cu defecte cuneiforme prin redresarea ocluzală și refacerea morfo -funcțională a
coroanei dentare la nivelul coletului. Catedra FECMF ”Stomatologie Terapeutică” a USMF
”Nicolae Testemițanu”. 2011. Act de implementare. Nr.9, 06.09.2011.
4. FRIPTU, D. Optimizarea reabilitării terapeuticeși dirijate de tratament complex al
pacienților cu defecte cuneiforme prin redresarea ocluzală și refacerea morfo-funcțională a
coroanei dentare la nivelul coletului. ”FALA-DENTAL”. Act de implementare. Nr.12,
16.04.2011.
5. UNCUŢA, D. Optimizarea diagnosticului şi tratamentului în stomatita herpetică. Centrul
Stomatologic Moldo-American „UniDent-Art”, act de implementare, Nr. 7, 07.09.2011.
6. VASILAȘCU, A. Aspecte moderne ale eroziunilor dentare. Etiopatogenie, clinică
diagnostic, tratament și prevenție. Centrul stomatologic moldo-american ”UniDent-Art”. Act de
implementare Nr.03-12/23, 16.04.2011.
7. ZABOLOTNÎI, D. Analgezie inhalatorie în stomatologia terapeutică.”Compodent”. Act
de implementare Nr.7 , 16.08.2011
8. ZABOLOTNÎI, D. Analgezie inhalatorie în stomatologia terapeutică. Catedra FECMF
”Stomatologie Terapeutică” a USMF ”Nicolae Testemi țanu”. Act de implementare Nr.10 ,
19.09.2011

Anul 2012

1. CIOBANU, S.; Tratamentul complex în abilitatea pacien ților cu parodontite marginale


cronice. SRL. PARODENT PRIM. Act de implementare, nr. 1, 11.04. 2012.
2. FALA, V. Aplicarea compozi ției pentru osteoplastie la elevarea planșeului sinuzal la
pacienți cu edentații parțiale și totale. ”Omnident”, 2012. Act de implementare. Nr. 21,
30.09.2012
3. FRIPTU, D. Optimizarea reabilitării terapeuticeși dirijate de tratament complex al
pacienților cu defecte cuneiforme prin redresarea ocluzală și refacerea morfo-funcțională a
coroaeni dentare la nivelul coletului. „UniDent-Art”. Act de implementare. Nr.2, 21.01.2012.
4. ISTRATI, D. Bio-R-terapie endodontică a periodontitei apicale cronice în din ți imaturi.
Instituţia Medico-Sanitară Publică, Centrul Stomatologic municipal de copii, 2012. Act de
implementare. Nr.01-12/22 01.02.2012.
5. ISTRATI, D. Bio-R-terapie endodontică a periodontitei apicale cronice în dinți imaturi.
Secţia Stomatologie terapeutică a Clinicii Stomatologice Universitare „Nicolae Testemiţanu”,Act
de implementare. Nr.36, 14.12.2012.
6. ISTRATI, D. Bio-R-terapie endodontică a periodontitei apicale cronice în din ți i maturi.
Instituţia Medico-Sanitară Publică, Centrul Stomatologic municipal de copii. Act de
implementare. Nr.01-3/40, 20.04.2012.

57
7. MOSTOVEI, A. Evaluarea integrării implantelor dentare endoosoase de stadiul doi
instalate într-o ședință, prin chirurgia fără lambou.SRL „Gumeniuc-Dental”, Act de
implementare, nr. 1, 01.10.2012.
8. MOSTOVEI, A. Evaluarea integrării implantelor dentare endoosoase de stadiul doi
instalate într-o ședință, prin chirurgia fără lambou.SRL „Omnident”, Act de implementare, nr. 2,
03.10.2012.
9. MOSTOVEI, A. Evaluarea integrării implantelor dentare endoosoase de stadiul doi
instalate într-o ședință, prin chirurgia fără lambou. Catedra de propedeutică stomatologicăși
implantare dentară „P. Godoroja”, Act de implementare, nr. 3, 17.01.2012.
10. UNCUŢA, D. Optimizarea diagnosticului şi tratamentului în stomatita herpetică. Secţia
Stomatologie terapeutică a Clinicii Stomatologice Universitare „Nicolae Testemiţanu”, act de
implementare, Nr. 37, 19.12.2012.
11. UNCUŢA, D. Optimizarea diagnosticului şi tratamentului în stomatita herpetică.
Instituţia Medico-Sanitară Publică, Centrul Stomatologic municipal, act de implementare, Nr.
01-3/106, 26.09.2012.

Anul 2013

1. FALA, V. Diagnosticul manifestărilor preclinice ale sinuzitei în baza aprecierii în


dinamică a grosimii membranei Schneider cu aplicarea tomografiei computerizate CBCT.
Catedra ”Otorinolaringologie” a USMF ”Nicolae Testemi țanu”. Act de implementare. Nr. 697,
din 30.11.2013.
2. FRIPTU, D. Optimizarea reabilitării terapeutice și dirijate de tratament compl ex al
pacienților cu defecte cuneiforme prin redresarea ocluzală și refacerea morfo-funcțională a
coroaeni dentare la nivelul coletului. „Tonus Dent”. Act de implementare. Nr.18, 12.09.2013.
3. VASILAȘCU, A. Aspecte moderne ale eroziunilor dentare. Etiopatogenie, clinică
diagnostic, tratamentși prevenție. IMSP Policlinica Stomatologicărepublicană. Act de
implementare.Nr. 04-2/93, 11.10.2013.
4. VASILAȘCU, A. Aspecte moderne ale eroziunilor dentare. Etiopatogenie, clinică
diagnostic, tratament și prevenție.Depart amentul stomatologie a USMF ”Nicolae Testemițanu”.
Act de implementareNr. 03/2/91, 14.10.2013.
5. VASILAȘCU, A. Aspecte moderne ale eroziunilor dentare. Etiopatogenie, clinică
diagnostic, tratament și prevenție. IMSP Centrul stomatologic municipal. Act de
implementareNr. 01-3/115, 15.10.2013
6. ZABOLOTNÎI, D. Analgezie inhalatorie în stomatologia terapeutică. ”DICRI-MED”.Act
de implementare Nr.4 , 20.05.2013

Anul 2014

1. FALA, V. Aplicarea analizei microfluctuațiilor ECG (ECG dispersion mapping) în


diagnosticul dereglărilor preclinice ischemice în miocard la bolnavii cu edenta
ție parțială.
Centrul Medical „Neuronova-plus”,2014. Act de implementare. Nr. 215, 15.12.2014.
2. FALA, V. Diagnosticul dereglărilor ischemice preclinice în miocard prin aplicarea ECG
dispersion mapping. Catedra ”Medicina Alternativă și Complementar ă” a USMF ”Nicolae
Testemițanu”. Act de implementare. Nr. 51, 28.12.2014
3. ПОСТОЛАКИ, A., Белорусский Государственный Медицинский Университет.
Кафедра Ортопедической стоматологии. Минск, Беларусь. Клинические аспекты
реставрации боковых зубов и окклюзии. Отв. ред. В.З. Бурлаку. К.: “Poliart”, 2012, 491.
ISBN 978-9975-4042-2-8. Акт о внедрении 08.04.2014

58
4. ПОСТОЛАКИ, A. Белорусский Государственный Медицинский Университет.
Кафедра Ортопедической стоматологии. Минск, Беларусь.Современная концепция о
формообразовании челюстно-лицевой системы человека. K.: Medicina, 2012, 63. ISBN 978-
9975-113-53-3. Акт о внедрении 08.04.2014.
5. ПОСТОЛАКИ, A., Белорусский Государственный Медицинский Университет.
Кафедра Ортопедической стоматологии. Минск, Беларусь. Прямая и непрямая
реставрация боковых зубов (Методические рекомендации). K. Medicina, 2012, 38. ISBN
978-9975-113-34-2. Акт о внедрении 08.04.2014.
6. ПОСТОЛАКИ, A., Одесский Национальный Университет им. И.И. Мечникова.
Кафедра социальной и прикладной психологии. Одесса, Украина. Эстетическое и
духовно-нравственное наследие Н. К. Рериха: Живущим – до востребования. Монография.
/А. Постолаки/ – Киш.: Изд-во «Primexcom». 2013, 198. ISBN 978-9975-4253-3-96. Акт о
внедрении 10.04.2014
7. ПОСТОЛАКИ, A.Омская Государственная Медицинская Академия. Кафедра
терапевтической стоматологии. Омск, Россия. Клинические аспекты реставрации боковых
зубов и окклюзии. Отв. ред. В.З. Бурлаку. К.: “Poliart”, 2012, 491. ISBN 978-9975-4042-2-8.
Акт о внедрении 20.03.2014.
8. ПОСТОЛАКИ, A., Омская Государственная Медицинская Академия. Кафедра
терапевтической стоматологии. Омск, Россия.Эстетическое и духовно-нравственное
наследие Н. К. Рериха: Живущим – до востребования. Монография. /А. Постолаки/ –
Киш.: Изд-во «Primexcom». 2013, 198. ISBN 978-9975-4253-3-96. Акт о внедрении
20.03.2014.
9. ПОСТОЛАКИ, A. Омская Государственная Медицинская Академия. Кафедра
терапевтической стоматологии. Омск, Россия. Современная концепция о
формообразовании челюстно-лицевой системы человека. K.: Medicina, 2012, 63. ISBN 978-
9975-113-53-3.Акт о внедрении 20.03.2014.
10. ПОСТОЛАКИ, A. Омская Государственная Медицинская Академия. Кафедра
терапевтической стоматологии. Омск, Россия.Прямая и непрямая реставрация боковых
зубов (Методические рекомендации). K.: Medicina, 2012, 38. ISBN 978-9975-113-34-2. Акт
о внедрении 20.03.2014.
11. ПОСТОЛАКИ, A.Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Московской области. "Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского". Кафедра стоматологии ФУВ. Москва, Россия.
Клинические аспекты реставрации боковых зубов и окклюзии. Отв. ред. В.З. Бурлаку. К.:
“Poliart”, 2012, 491. ISBN 978-9975-4042-2-8. Акт о внедрении 28.03.2014.
12. ПОСТОЛАКИ, A.Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Московской области. "Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского". Кафедра стоматологии ФУВ. Москва, Россия.
Эстетическое и духовно-нравственное наследие Н. К. Рериха: Живущим – до
востребования. Монография. /А. Постолаки/ – Киш.: Изд-во «Primexcom». 2013, 198. ISBN
978-9975-4253-3-96. Акт о внедрении 28.03.2014.
13. ПОСТОЛАКИ, A. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Московской области. "Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского". Кафедра стоматологии ФУВ. Москва, Россия.
Современная концепция о формообразовании челюстно-лицевой системы человека. K.:
Medicina, 2012, 63. ISBN 978-9975-113-53-3.Акт о внедрении 28.03.2014.
14. ПОСТОЛАКИ, A. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Московской области. "Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского". Кафедра стоматологии ФУВ. Москва, Россия. Прямая

59
и непрямая реставрация боковых зубов (Методические рекомендации). K.: Medicina, 2012,
38. ISBN 978-9975-113-34-2. Акт о внедрении 28.03.2014.
15. ПОСТОЛАКИ, A. Белорусская Медицинская Академия Постдипломного
Образования. Минск, Беларусь. Прямая и непрямая реставрация боковых зубов
(Методические рекомендации). K.: Medicina, 2012, 38. ISBN 978-9975-113-34-2. Акт о
внедрении 25.04.2014.
16. ПОСТОЛАКИ, A. Главная клиническая больница №1. Ортопедическое отделение
стоматологической поликлиники. г. Донецк, Украина. Прямая и непрямая реставрация
боковых зубов (Методические рекомендации). K.: Medicina, 2012, 38. ISBN 978-9975-113-
34-2. Акт о внедрении 18.05.2014.

Anul 2015

1. CHETRUȘ, V.; Procedeu chirurgical în tratamentul recesiunilor gingivale. SRL.


PARODENT PRIM. Act de implementare, nr.2, 26.05.2015.
2. CHETRUȘ, V.; Procedeu chirurgical în tratamentul recesiunilor gingivale. SRL.
OMNIDENT. Act de implementare, nr. 2, 14.02.2015.
3. TOPALO, V.; CHELE, N. Metodă de instalare timpurie a implantelor dentare într-un
timp chirurgical. SRL „Gumeniuc-Dental”, Act de implementare, nr. 1., 06.05.2015.
4. TOPALO, V.; CHELE, N. Metodă miniinvazivă de instalare timpurie a implantelor
dentare în doi timpi. SRL „Gumeniuc-Dental”, Act de implementare, nr. 2, 05.05.2015.
5. TOPALO, V.; CHELE, N.; SÎRBU, D. Metoda de instalare simultană ghidată a
implanturilor dentare de stadiul doi.SRL „Gumeniuc-Dental”, Act de implementare, nr. 3,
04.05.2015.
6. ПОСТОЛАКИ, A. Белорусская Медицинская Академия Постдипломного
Образования. Минск, Беларусь. Современная концепция о формообразовании челюстно-
лицевой системы человека. K.: Medicina, 2012, 63. ISBN 978-9975-113-53-3.Акт о
внедрении 16.10.2015.
7. ПОСТОЛАКИ, A. Белорусская Медицинская Академия Постдипломного
Образования. Минск, Беларусь. Клинические аспекты реставрации боковых зубов и
окклюзии. Отв. ред. В.З. Бурлаку. К.: “Poliart”, 2012, 491. ISBN 978-9975-4042-2-8. Акт о
внедрении 19.10.2015.

Lista lucrărilor apărute în edituri străine


- monografii;
- dicţionare;
- culegeri etc.

Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară

- monografii:

Anul 2012

1. CIOBANU, S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontita marginală


cronică. Ed. Almor-Plus,Chişinău, 2012, 190 p. ISBN 978-9975-9975-0-8.
2. GRANCIUC, GH. Rolul regenerativ al compuşilor coordinativi de zinc şi vanadiu în
parodontitele marginale cronice şi la inserarea implanturilor dentare. Chişinău, Fundaţia
“Draghiştea” 2012, 216 p., ISBN 978-9975-4210-5-8.
3. ПОСТОЛАКИ, A.И.Клинические аспекты реставрации боковых зубов и окклюзии.

60
Отв. ред. В.З. Бурлаку. К.:“Poliart”, 2012, 491 стр. ISBN 978-9975-4042-2-8.

Anul 2013

1. UNCUŢA, D.Delimitarea diagnostică şi terapiile moderne ale stomatitelor herpetice.


Chişinău: Tipografia „Bons Offices”. 2013, 217 p. ISBN 978-9975-80-754-8.

Anul 2014

1. FALA, V. BioR - baza optimizării proceselor de regenerare tisulare. Tipografia Sirius,


Chișinău 2014, 256 p. ISBN 978-9975-57-127-2.

- dicţionare;
- culegeri etc.

Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate:

- reviste ISI:
Anul 2011

1. KIRMAN, CN.; TRAN, B.; SANGER, C.; RAILEAN, S.; GLAZIER, S.; DAVID, LR.
Difficulties of delayed treatment of craniosynostosis in a patient with Crouzon, increased
intracranial pressure, and papilledema. The Journal of craniofacial surgery 2011. 22(4), 1409-
12. ISSN 1049-2275. (FI: 0,822).
Anul 2013

1. PAHONTU, E.; FALA, V.; GULEA, A.; POIRIER, D.; TAPCOV, V.; ROSU, T.
Synthesis and Characterization of Some New Cu(II), Ni(II) and Zn(II) Complexes with
Salicylidene Thiosemicarbazones: Antibacterial, Antifungal and in Vitro Antileukemia Activity.
Molecules. 2013, 18(8), 8812-8836. ISSN 1420-3049. (Impact-factor 2.095)
http://www.mdpi.com/1420-3049/18/8/8812.

Anul 2015

1. MARUSIC, G.; SANDU, I.; VASILACHE, V.; FILOTE, C.; MORARU, V.;
ŞEVCENCO, N.; CREȚU, M.-A. The modeling of spacio-temporal evolution of fluoride
dispersion in “RIVER-TYPE” SYSTEMS. Revista de Chimie. Bucureşti, România, 2015, n. 66,
(FI: 0,81). http://www.revistadechimie.ro/index.asp.

- reviste SCOPUS:
Anul 2012

1. PROCOPENCO, O.; TOPALO, V.; SÎRBU, D. Aspecte contemporane în osteosinteza


fracturii de complex zigomatic. Arhives of the Balkan Medical Union. 2012, 47(3), 122-126.
ISSN 0041-6940.
2. ȘERBATIUC, D.; LEHTMAN, S. Rezultatele imediate și la distanță ale tratamentului
chirurgical a sialolitiazei. Archives of the Balkan Medical Union. 2012, Vol. 47(3), 127-131.
ISSN 0041-6940.

61
Anul 2013

1. MUSTEAȚĂ O.; Hyperplastic gingivitis in acute leukemias: review of the literature and report
of the case. Archives of the Balkan Medical Union, București 2013, Vol.48(3), 156-158.ISSN
0041-6940.
2. SPINEI, A.; SPINEI, I. The impact of dental diseases on quality of life of children with
neuromotor disabilities. Arhives of the Balkan Medical Union. 2013, 3(48), 159-161. ISSN 0041-
6940.
3. PICOS, A.; CHISNOIU, A.; LASSERRE, J.; SPINEI, A.; CHISNOIU, R.; PICOS, A. Dental
erosion - literature update. Human & Veterinary Medicine. 2013, 5(3),135-140. ISSN 2066-
7655.
Anul 2014

1. PROCOPENCO, O.; TOPALO, V.; SÎRBU, D. Surgical Treatment of comminuted zygomatic


complex fractures: A case report. Archives of the Balkan Medical Union. 2014, 49(1), 166-169.
ISSN 0041-6940.
2. PROCOPENCO, O.; TOPALO, V.; SÎRBU, D.; SUHARSCHI, I.; ȚIU, GHE A. Evaluarea
accesului subzigomatic în osteosinteza arcadei zigomatice: Prezentare de caz clinic. Archives of
the Balkan Medical Union. 2014, 49(1), 162-166. ISSN 0041-6940.
3. SPINEI, A.; PICOS, A.; NICOARA, P.; PICOS, A.; SPINEI, I.Changes of the tooth enamel
following the application of a new prevention method in children suffering from cerebral palsy
and gastro-esophageal reflux disease.Human & Veterinary Medicine International Journal of the
Bioflux Society. 2014, 6(4), 191-197. Online ISSN 2066- 7663; Print ISNN 2066-7655.
4. SPINEI, A.; PICOS, A.; ROMANCIUC, I.; PICOS, A.; SPINEI, I.Particularities of the chemical
composition of dental enamel in children with neuromotor disabilities and gastro-esophageal
reflux disease. Human & Veterinary Medicine International Journal of the Bioflux Society. 2014,
6(4), 214-221. Online ISSN 2066- 7663; Print ISSN 2066-7655.

- alte reviste atestate:


Anul 2011

1. ATAMNI, F.; ATAMNI, M.; ATAMNA, M. Palatal Positioning of Implants in Severely


Resorbed Posterior Maxillae. Romanian Journal of Oral Rehabilitation. 2011, Vol. 3(2), 35-39.
2. CHELE, N.; TOPALO, V.; DABIJA, I.; RACOVITA, D. Lateral bone expansion for immediate
placement of endosseous dental implants. Romanian Journal of Oral Rehabilitation. 2011, Vol.
1(3), 44-48.
3. POSTOLAKI A. Utvářeni tvarů a biomekanika. Bionanotehnologie ve stavbě skloviny lidského
zubu. 1. Ĉást. Progresdent. Praha, Chehia, 2011, 1, 28-34. ISSN 1211-3859.
4. POSTOLAKI A. Utvářeni tvarů a biomekanika. Bionanotehnologie ve stavbě skloviny lidského
zubu. 2. Ĉást. Progresdent. Praha, Chehia, 2011, 4, 40-45. ISSN1211-3859.
5. SÎRBU, D.; TOPALO, V.; ZĂNOAGĂ, O.Mandibular osteosynthesis depending on the
approach and the attachment device. Indications and contraindications. Advantages and
disadvantages. Romanian Journal of Oral Rehabilitation. 2011, Vol. 3(1), 4-16.
6. SPINEI, I.; SPINEI, A. Experienţa carioasă la copiii din Republica Moldova. Medicină
Dentară.Bucureşti, 2011, Vol. XIV(3), 176-184. ISSN 1841-6942.
7. TOPALO, V.; ATAMNI, F. Short Dental Implants in the Maxillar Sinus Floor Transcrestal
Elevation. Romanian Journal of Oral Rehabilitation. 2011, Vol. 3(2), 49-56.
8. ZĂNOAGĂ, O.;TOPALO, V.; SÎRBU, D. Ensuring of haemostasis in patients with
postextractional dental hemorhages. Romanian Journal of Oral Rehabilitation. 2011, Vol. 3(2),
57-62.

62
9. ZĂNOAGĂ, O.; TOPALO, V.; SÎRBU, D. Incidence of postextractional dental hemorrhages and
etiological factors triggering their occurrence. Romanian Journal of Oral Rehabilitation. 2011,
Vol. 3(1), 17-23.
Anul 2012

1. GAVRILIUC, L.; STEPCO, E.; LUPAN, I. Salivary Glutathione-dependentenzymes in patients


with dental fluorosis treated by complex antioxidant therapy. Balkan Journal of
Stomatology.Bucharest, Romania, 2012, Vol. 16(2), 79-83. ISSN 1107-1141.
2. OJOVANU, A.; OJOVANU, V. Bioethics and dentistry: the establishment of essential subjects.
Studia UBB Bioethica LVII,. 2012, 1, 59-64, ISSN 2247-0441.
3. TOPALO, V.; CHELE, N. Metodă mini-invazivă de instalare timpurie a implantelor dentare în
doi timpi chirurgicali. Revista de Chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie. 2012, Vol. 3(1),
16-23.

Anul 2013

1. CHETRUȘ, V. The prevalence of gingival retractions: etiology and classifications, International


Journal of Medical Dentistry, Iași, România,2013, 3(17), 53-56. ISSN 1453-1224/ ISSN 2066-
6063.
2. CHETRUȘ, V., ION, I. Dental plaque-classification, formation and identification. International
Journal of Medical Dentistry, Iași, România, 2013, Vol.3(17), 139-143.ISSN 1453-1224/ ISSN
2066-6063.
3. GUMENIUC, A. Outcome implant treatment in complete edentulism: a retrospective 5-year
follow-up study. Romanian Journal of Oral Rehabilitation, Iaşi. România, 2013, Vol. 5(1), 99-
103.
4. SPINEI, I.; SPINEI, A.; BĂLTEANU, O.; STEPCO, E. Crystallogenesis of oral fluid In the
diagnosis of dental caries and inflammatory periodontal diseases in children. 4th IEEE
International Conference on e-Health and Bioengineering EHB. Iasi, Romania, 2013, 859-862.
ISBN 978-1-4799-2372-4.
5. ЛЕУС, П.; ДЕНЬГА, О.; КАЛБАЕВ, А.; КИСЕЛЬНИКОВА, Л.; МАНРИКЯН, М.;
НАРЫКОВА, А.; ОМЕЛЬЧЕНКО, А.; СМОЛЯР, Н.; СПИНЕЙ, А.; ХАМАДЕЕВА, А.;
ШЕВЧЕНКО, О. Международный пилотный проект по исследованию приемлемости
европейских индикаторов для оценки стоматологического здоровья детей.
Стоматологический журнал. Минск, 2013, 3 (14), 204-209. ISSN 1990-9314.
6. ЛЕУС, П.; ДЕНЬГА, О.; КАЛБАЕВ, А.; КИСЕЛЬНИКОВА, Л.; МАНРИКЯН, М.;
ПУХАЕВ, А.; ЖУГИНА, Л.; СМОЛЯР, Н.; СПИНЕЙ, А.;ХАМАДЕЕВА, А.Результаты
исследования приемлемости европейских индикаторов мониторинга эффективности
программ профилактики стоматологических заболеваний среди детей школьного возраста.
Concept Стоматология. 2013, 2 (2), 10-13. ISSN?
7. ПОСТОЛАКИ, А. И.Через единство форм к разгадке тайны жизни. Эндодонтия today.
Москва, Россия,2013, 2, 51-54. ISSN 1683-2981. (РИНЦ I.F. 0,233).
8. ПОСТОЛАКИ, А. Профессор Илларион Иванович Постолаки. Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований. 2013, 10, 335-339. ISSN 1996-3955. (РИНЦ
I.F. 1,387).
9. ПОСТОЛАКИ, А. Профессор Илларион Постолаки – основатель молдавской научной
школы ортопедической стоматологии и основоположник ее биоэтического направления.
Биоэтика. Волгоград, Россия, 2013, 2 (12), 53-57. ISSN 2070-1586. (РИНЦ I.F. 0,144).
10. ПОСТОЛАКИ, А. Солитоны в квантовой биомеханике зубов. Институт
Стоматологии. С.-Пб., (Россия), 2013, 2, 84-87. ISSN 2073-6460. (РИНЦ I.F. 0,242).

63
Anul 2014

1. CHETRUȘ V.; ROMAN, I. Gingival recession, diagnostic methods. Romanian Journal of Oral
Rehabilitation. 2014,6(3), 38-42. ISSN:2066-7000.
2. CHETRUȘ, V.; ROMAN, I, CIOBANU, S. Early diagnosis of acute diffuse pulpitis, treatment
succes. Romanian Journal of Oral Rehabilitation. 2014, 6(1), 49-52.ISSN: 2066-7000.
3. NICOLAICIUC, V.; DANICI, A. Analisys of errors and complication in endodontic treatment,
Romanian Journal of Oral Rehabilitation. 2014, 6(1), 20-22.ISSN: 2066-7000.
4. POSTOLAKI A.Solitons – fundamental physical phenomenon in nature and biomechanics of
hard of tissue of tooth. Евразийский Союз Ученых. Россия, 2014, 4(1), 142-144. ISSN 2575-
7999.
5. SPINEI, A. Studiul particularităţilor microcristalizării lichidului oral la copiii cu carie dentară.
Revista Română de Medicină Dentară. Bucureşti. 2014, Vol. XVII(2), 82-99. ISSN 1841-6942.
6. SPINEI, A.; PICOS, A.; ROMANCIUC, I.; BERAR, A.; MIHAILESCU, A.The study of oral
liquid microcrystallization in children with gastro-esophageal reflux disease. Clujul Medical.
2014, 87(4), 269-276. p- ISSN 1222-2119, e-ISSN 2066-8872.
7. TRIFAN, V.; TRIFAN, D. Obiective de diagnostic şi tratament ortodontic al malocluziei de
clasa a III-a Angle în funcţie de dentaţie. Revista Română de Medicină Dentară.Vol. XVII(3),
2014, 182-192. ISSN1841-6942.
8. ПOСТОЛАКИ, A. Природа без формул в научном мировоззрении И. В. Гете.
Фундаментальные исследования. 2014, 11 (10), 2289-2294.ISSN 1812-7339.(РИНЦ I.F.
0,630).
9. ПОСТОЛАКИ, А. Фрактальная организация челюстно-лицевой системы человека в
онтогенезе. Успехи современного естествознания. 2014, 1, 13-15. ISSN 1681-7494. (РИНЦ
I.F. 0,820).

Anul 2015

1. FALA, V.; GRIBENCO, V.; PÂNTEA, V.; CAZACU, I.; NISTOR, L.; BOLUN, R.; FORNA,
N. Directed rehabilitation of patients with sings of tooth wear. Romanian Journal of Oral
Rehabilitation. 2015, Vol. 7(1), 15-27. ISSN 2066-7000.
2. OKUSHKO, V.; RIABTCEV, V.; ZAGNAT, V.; OKUSHKO, R.; ZAGNAT, M. Predic ția și
prevenția fenotipică a cariei dentare la copii prin utilizarea corecției rezistenței acide funcționale.
Revista Română de Medicină Dentară: 2015, Vol. XVIII(1), 43-61. ISSN 1841-6942
3. RAILEAN, S.; LUPAN, I.; DAVID, L.; CSAGER, C.; SPINEI, A.; RAILEAN, Gh.;
POCITARI, C. Incidenţa deformaţiilor craniene la copii cu dizabilităţi neurologice severe şi
impactul lor asupra ocluziei.Revista Română de Medicină Dentară. 2015, Vol.XVIII (1), 5-19.
ISSN 1841-6942.
4. SPINEI, A. Morbiditatea prin carie dentară şi accesul la tratamentul stomatologic al copiilor cu
dizabilităţi în Republica Moldova. Revista Română de Medicină Dentară. 2015, Vol. XVIII(3),
170-198. ISSN 1841-6942.
5. SPINEI, A.; LEOUS, P.; SPINEI, I. Perspective de monitorizare a sănătăţii orale cu ajutorul
indicatorilor europeni la copiii de vârstă şcolară. Revista Romănă de Medicină Dentară. 2015,
Vol. XVIII(3),, 205-218. ISSN 1841-6942.
6. ГАВРИЛЮК, Л.; СПИНЕЙ, А.; СПИНЕЙ, Ю. Влияние глубокого фторирования на
содержание тиоцианата и креатинина в слюне детей с высоким риском развития кариеса
зубов. Международный Научный Институт "Educatio". Ежемесячный научный журнал.
Часть 3. 2015, 2(9), 63-66. ISSN 34567-1769.
7. ГАВРИЛЮК, Л.; СПИНЕЙ, А.; СПИНЕЙ, Ю. Влияние глубокого фторирования на
активность глутатион трансферазы слюны детей с высоким риском развития кариеса

64
зубов. Национальная Ассоциация Ученых. Ежемесячный научный журнал. Часть 8. 2015,
2(7), 43-45. ISSN 3385-8879.
8. ГАВРИЛЮК, Л.; ШЕВЧЕНКО, Н.; СТЕПКО, E. Активность глутатионтрансферазы в
слюне студентов разных стран. Биолог. Москва, Россия, 2015,2(6), 43-45. ISSN 2904-9520.
9. ГАВРИЛЮК, Л.; ШЕВЧЕНКО, Н.; СТЕПКО, E. Состояние антиоксидантной системы
глутатион – глутатионтрансферазы в слюне детей с флюорозом. В: Евразийский союз
ученых. Москва, Россия, 2015, 3(12), часть 5, с. 72-73. ISSN 2575-7999.
10. ЛЕХТМАН, С. Узи характеристики сиалолитиаза. Medicus. 2015, 6(6),117-120. ISSN 2409-
563X.
11. МЕЛЬНИК, C.; КОЧИЕРУ, Г.; KЕЛЕ, Н. Немедленная имплантация и немедленная
функциональная нагрузка на дентальные имплантанты. Бюллетень медицинских
интернет-конференций. Москва. 2015, 5(8), 1086-1090. ISSN 2224-6150.
12. ПОСТОЛАКИ, А. Морфодинамическая модель механизма прорезывания зубов у
человека. Национальная Ассоциация ученых. Ежемесячный научный журнал. 2015, 1
(Часть 6), 164-168. ISSN 3385-8879
13. ПОСТОЛАКИ, А. Преимущества и перспективы метода газоразрядной визуализации в
стоматологии. Международный журнал экспериментального образования. 2015, 3, 578-
579. ISSN 1996-3947.
14. ПОСТОЛАКИ, А. Симметрия и асимметрия в гармонии лица и зубных рядов. Обзор
литературы. Успехи современного естествознания. 2015, 9, 461-466. ISSN 1681-7494.
15. РАДЗИКЕВИЧ, М.; РУСУ, Н. Tоксический остеомиелит нижней челюсти, клиника,
диагностика, лечение. Medicus. 2015, 6(6), 126-128. ISSN 2409-563X.
16. РУСУ, Н.; РАДЗИКЕВИЧ, М. Tоксический остеомиелит верхней челюсти, клиника,
диагностика, лечение. Medicus. 2015, 6(6), 129-132. ISSN 2409-563X.

- alte reviste de specialitate în străinătate neatestate:

Anul 2011

1. ПОСТОЛАКИ, А.И. Репаративная регенерация – «Чаша Грааля» в стоматологии


третьего тысячелетия. Часть II. Форма и эволюция. Международный журнал по
стоматологии.ДентАрт.Украина, Полтава. 2011, 1, 68-74. ISSN 1993-2170.
2. ПОСТОЛАКИ, А.И. Репаративная регенерация – «Чаша Грааля» в стоматологии
третьего тысячелетия. Часть III. Форма и эволюция. Международный журнал по
стоматологии.ДентАрт. Украина, Полтава. 2011, 2, 70-81.ISSN 1993-2170.
3. ПОСТОЛАКИ, А.И. Репаративная регенерация – «Чаша Грааля» в стоматологии
третьего тысячелетия. Часть III. Форма и эволюция. Международный журнал по
стоматологии. ДентАрт.Украина, Полтава. 2011, 3, 78-92. ISSN 1993-2170.
4. ПОСТОЛАКИ, А.И. Репаративная регенерация – «Чаша Грааля» в стоматологии
третьего тысячелетия. Часть V. Форма и эволюция. Международный журнал по
стоматологии.ДентАрт. Украина, Полтава. 2011, 4, 79-92. ISSN 1993-2170.
5. ФАЛА, В. Функциональная диагностика - основа направленной терапии. Зубное
протезирование. 2011, 3(35), 2-18. ISSN 1992-5778.
6. ФАЛA, В. Функциональная диагностика - основа направленной терапии. ДентАрт.
2011, 3, 26-40. ISSN 1993-2170.

Anul 2012

65
1. ПОСТОЛАКИ, A. Репаративная регенерация – «Чаша Грааля» в стоматологии
третьего тысячелетия. Часть VI. Форма и эволюция. Международный журнал по
стоматологии. ДентАрт. Украина, Полтава. 2012,1, 79-84. ISSN 1993-2170.
2. ПОСТОЛАКИ, A.Репаративная регенерация – «Чаша Грааля» в стоматологии
третьего тысячелетия. Часть VII. Форма и эволюция. Международный журнал по
стоматологии. ДентАрт. Украина, Полтава. 2012,2, 75-82. ISSN 1993-2170.
3. ПОСТОЛАКИ, A.Репаративная регенерация – «Чаша Грааля» в стоматологии
третьего тысячелетия. Часть VIII. Форма и эволюция. Международный журнал по
стоматологии. ДентАрт. Украина, Полтава. 2012, 2, 83-89. ISSN 1993-2170.
4. УНКУЦА, Д. Оптимизация диагностики и комплексного лечения герпетических
стоматитов.Дент Арт. 2012, 3, 53-60. ISSN 1993-2170.
5. ФАЛA, В.; БУРЛАКУ, В. Комплексное рациональное лечение хронических
деструктивных верхушечных периодонтитов. ДентАрт. 2012, 1, 20-28. ISSN 1993-2170.

Anul 2013

1. ЛЕУС, П.; ДЕНЬГА, О.; КАЛБАЕВ, А.; МАНРИКЯН, М.; СМОЛЯР, Н.; СПИНЕЙ,
А.; ХАМАДЕЕВА, А.; ШЕВЧЕНКО, О.Мониторинг стоматологического здоровья детей
спомощью европейских индикаторов. ДентАрт. Полтава, 2013, 4, 63-71. ISSN 1993-2170.
2. ПОСТОЛАКИ, A.Филлотаксис и биомеханика зубов. Часть I. Международный
журнал по стоматологии. ДентАрт, Полтава, Украина, 2013, 2, 75-84. ISSN 1993-2170.
3. ПОСТОЛАКИ, A.Филлотаксис и биомеханика зубов. Часть II. Международный
журнал по стоматологии. ДентАрт,Полтава, Украина, 2013,4, 77-86. ISSN 1993-2170.

Anul 2015

1. ПОСТОЛАКИ, А. Пришло время вернуться к Гиппократу. ДентАрт, Полтава,


Украина, 2015, 1, 72-80. ISSN 1993-2170.
2. ПОСТОЛАКИ, А. Филлотаксис и биомеханика зубов. Часть III. ДентАрт, Полтава,
Украина, 2015, 2, 62-67. ISSN 1993-2170.
3. ПОСТОЛАКИ, А. Филлотаксис и биомеханика зубов. Часть IV. ДентАрт, Полтава,
Украина, 2015, 3, 56-65. ISSN 1993-2170.

Lista capitolelor din monografii


- în străinătate
Anul 2013

1. ПОСТОЛАКИ, A.В.И. Вернадский – ученый в поисках бесконечного: тезисы о


научном мировоззрении.«В.И. Вернадский и ноосферная парадигма развития общества,
науки, культуры, образования и экономики в XXI веке». Коллективная монография / Под
науч. ред. А.И. Субетто и В.А. Шамахова/.В 3-х томах. Том 1. – СПб.: Астерион, Санкт-
Петербург, Россия,2013, стр. 114-119.ISBN 978-5-906152-61-9; ISBN 978-5-906152-62-6
(Том 1).

Anul 2014

1. BERAR, A.; PICOȘ, A.; SPINEI, A. Capitolul 1. Factorii etiologici ai eroziunilor


dentare. In: PICOȘ, A. Eroziunea dentară în boala de reflux gastroesofagian.Ed. Med.
Universitară Iuliu Hațieganu.Cluj Napoca, 2014. Pag. 11-17. ISBN978-973-693-603-6.

66
2. LOREILLE, J.; SOLOMON, O.; ZETU, I. Capitolul 2. Creşterea şi dezvoltarea normală
şi patologică a copilului cu despicatură LMP. In: ZETU, I.; HALI ȚCHI, G.; Managementul
anomaliilor congenitale – O abordare interdisciplinară. Editura Junimea Iaşi, România. 2015.
Pag. 15-41. ISBN 978-973-37-1813-0.

Anul 2015

1. ПОСТОЛАКИ, A.И.Математические законы морфогенеза в природе, в развитии


организма и зубочелюстно-лицевой системы человека.В: «Вопросы. Гипотезы. Ответы:
наука XXI век». Коллективная монография. Краснодар, Россия, 2015, 149-170.ISBN 978-5-
905897-58-0.

Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară:

- reviste categoria B:
Anul 2011

1. CIUMEICO, I. Modificarea terapiei atraumatice restaurative în scopul sporirii eficacităţii


tratamentului cariei dentare la copii. Curierul medical. Chişinău, 2011, 1(319), 42-50. ISSN
1875-0666.
2. ENI, L.; NICOLAU GH. Studiul comparativ privind eficacitatea materialului colagen-
apatit ”LITAR ”și a preparatului pe bază de hidroxid de calciu ”LIFE” în tratamentul cariei
profunde și pulpitei acute de focar. Sănătatea publică, economieși management în medicină ,
2011, 1, 53-56. ISSN 1729-8687.
3. HÂŢU, D.; PANCENCO, A. Trauma facială ca problemă socială. Sănătate publică,
Economie şi Management în Medicină, 2011, 1(36), 35-38. ISSN 1729-8687.
4. UNCUŢA, D.; RUDIC, V. Optimizarea diagnosticului şi a tratamentului complex în
stomatitele herpetice. Intellectus. 2011, 2,123-132. ISSN 1810-7079.

Anul 2012

1. BALAN, G.; PUȘCAȘ, N.; MELNIC, I. Indicarea rapidă a levurilor din genul Candida în
patologia orală. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Știinte medicale. 2012, 2(34), 135-
141. ISSN 1857-0011.
2. BURLACU, V.; CARTALEANU, A. Erorile endodontice: prevenție și măsuri de
combatere. Buletinul Academiei de științe a Moldovei. 2012, 2(34), 82-86. ISSN 1857-0011.
3. CHELE, N.; MELNIC, S. Reabilitarea imediată implanto-protetică a pacienților edentați
parțial. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2012, 3(34), 86-89. ISSN
1857-0011.
4. CIOBANU, S. Frecvența afecțiunilor parodonțiului marginal în zonele economico-
geografice ale R.Moldova și în Mun. Chișinău. Sănătate publică, economie și management în
medicină. 2012, 3(42), 24-28. ISSN 1729-8687.
5. CIOBANU, S. Particularitățile epidemiologice descriptive și analitice ale afecțiunilor
parodonțiului marginal la populația Republicii Moldova. Buletinul Academiei de Științe a
Moldovei, 2012, 2(34), 108-113. ISSN 1857-0011.
6. CIUMEICO, I.; LUPAN, I.; AVORNIC, L. Hidroxiapatita colagenică în tratamentul
cariei dentare la copii. Studiu morfologic. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale.2012, 2(34), 31-34. ISSN 1857-0011.

67
7. FALA, V.; BURLACU, V. Axiografia – principiul de bază al optimizării ocluziei.
Buletinul Academiei de științe a Moldovei. 2012, 2(34), 59-71. ISSN 1857-0011.
8. HÎŢU, D. Actualităţi în clinica traumatismul asociat al feţei (Revista literaturii). Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2012, 3(35), 176-182. ISSN 1857-
0011.
9. HÎŢU, D. Actualităţi în incidenţa traumatismul asociat al feţei. Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2012, 2(34), 163-171. ISSN 1857-0011.
10. LUPAN, I.; POROSENCOV, E. Particularităţile plastiei primare în despicăturile de buză
şi palat la copii în perioada tardivă de vîrstă.Moldova. Buletinul Academiei de Ştiinţă a
Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău 2012, 2(34), 114-152. ISSN 1857-0011.
11. LUPAN, I.; SPINEI, A.; SPINEI, I. Experienţa carioasă la copii în Republica Moldova.
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2012, 2(34), 40-48. ISSN
1857-0011.
12. MARCU, D. Viziuni privind sensibilitatea levurilor genului Candida la preparatele
antimicotice aplicate în tratamentul paradontitelor cronice generalizate. Buletinul
Academiei de ştiinţe a Moldovei. Știinţe medicale. 2012, 2(34), 103-108. ISSN 1857-
0011.
13. MELNIC, I.; DACIN, N. Eficacitatea antibacteriană a preparatului CIFRAN CT în
tratamentul și profilaxia proceselor septico-inflamatorii ale regiunii oro-maxilo-faciale.
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2012, 2(34), 74-78. ISSN
1857-0011.
14. MIHAILOVICI, GH. Dizarmonia dentoalveolară cu înghesuire prin prisma studiului
biometric de model. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2012,
2(34), 117-125. ISSN1857-0011.
15. MUNTEANU, I. Terapia tisulară a nevralgiei nervului trigemen prin grefa de nerv
cadaveric conservat, plan tardiv. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. 2012, 2(34), 156-163. ISSN 1857-0011.
16. NASTASE, C.; TEREHOV, A. Dilema stratului SMEAR LAYER în vizorul endodonţiei
moderne. Buletinul Academiei de Știinţe a Moldovei. Știinţe medicale. Chişinău, 2012, 4
(36), 216-219. ISSN 1857-0011.
17. OINEAGRĂ, V.; COJUHARI, N.; OINEAGRĂ, V. Aspecte contemporane de
determinare a relaţiilor intermaxilare cu ajutorul șabloanelor de ocluzie. Buletinul
Academiei de Știinţe a Moldovei. Știinţe medicale. 2012, 2(34), 99-103. ISSN 1857-0011.
18. OJOVAN, A. Momentele esențiale ale perioadei de trecere a stomatologiei naționale pe
baze științifice. Buletinul Academiei de științe a Moldovei. 2012, 2(34), 126-128. ISBN
1857-0011.
19. RADZICHEVICI, M.; RUSU, N.; GULPE, A. Eficienţa tratamentului chirurgical al
defectelor de continuitate a osului mandibular cu ajutorul plăcilor reconstructive din titan.
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2012,2(34), 172-175. ISSN
1857-0011.
20. ŞCERBATIUC, D.; LEHTMAN, S. Litextracţia endoorală în sialolitiaza gigantă a
glandei submandibulare. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.
2012, 2(34), 153-156. ISSN 1857-0011.
21. ŞCERBATIUC, D.; LEHTMAN, S.; ENACHI, M. Analiza biofizica a sialoliţilor
glandelor salivare submandibulare. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. 2012, 3(35) 171-175. ISSN 1857-0011.
22. ŞCERBATIUC, D.; LEHTMAN, S.; UNGUREANU, T. Diagnosticul sonografic al
sialolitiazei. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2012, 3(35)
182-186. ISSN 1857-0011.

68
23. SÎRBU, S. Catedrele de profil ale Facultății Stomatologie la 50 ani. Buletinul Academiei
de știință a Moldovei. 2012, 2(34 ), 10-16. ISSN 1857-0011.
24. SOLOMON, O.; LUPAN, I.; SOLOMON, L.; TRIFAN. V. Incidenţa apariţiei
edentaţiilor parţiale şi clasificarea lor la copii şi adolescenţi.Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Știinţe Medicale. 2012, 2(34), 48-58. ISSN 1857-0011.
25. TEREHOV, A.; NĂSTASE, C.; GNATIUC, P. Principiile moderne de organizare şi
planificare a serviciului parodontologic naţional. Buletinul Academiei de Știinţe a Moldovei.
Știinţe medicale. Chişinău, 2012, 4(36), 207-216. ISSN 1857-0011.
26. TINTIUC, D.; EȚCO, C.; TINTIUC, E.; PANCENCO, A. Opinia populaţiei privind
calitatea serviciilor stomatologice. Sănătate Publică, economie şi management în medicină.2012,
1(40), 4-6. ISSN 1729-8687.
27. ТЕРЕХОВ, А.; НЭСТАСЕ, К. Лечение травматического пульпита биологическим
методом. Buletinul Academiei de Știinte a Moldovei. Știinte medicale. 2012, 3(35), 228-234.
ISSN 1857-0011.

Anul 2013

1. CHELE, N.; CHEPTANARU, O.; BAJUREA, N. Evaluarea clinico-radiologică a


pacienţilor cu edentaţie parţială unidentară trataţi cu punţi dentare. Medicina Stomatologică.
2013, 4 (29), 24-28. ISSN 1857-1328.
2. FERDOHLEB, A.; MARINA, I; EFTODII, I.; FERDOHLEB, E.; MALII, A. Maladii
profesionale şi vibraţia ca factor fizic în procesul de muncă al medicilor stomatologi. Buletinul
Academiei de Știinţe a Moldovei. Știinţe medicale. 2013, 5(41), 155-158. ISSN 1857-0011.
3. LUPAN, I.; MUNTEANU, I. O jumatate de veac de activitate pentru absolvenţii
institutului de stat de medicina din Odessa „N. PIROGOV”. Medicina Stomatologică. Chişinău,
2013. Nr.4(29), p.46-48. ISSN 1857-1328.
4. MELNIC, S. Importanţa stabilităţii primare în succesul încărcării imediate a implanturilor
dentare. Medicina Stomatologică. 2013, 4(29), 29-32. ISSN 1857-1328.
5. MUNTEANU, I. Profilaxia complica țiilor în anestezia loco -regională. Medicina
Stomatologică. 2013, 4(29), 15-18. ISSN 1857-1328.
6. PROCOPENCO, O. Semnificația metodeor imagistice în diagnosticul fracturilor de
complex zigomatic. Medicina Stomatologică. 2013, 4(29), 10-15. ISSN 1857-1328.
7. ROȘCA, N.; PALANCIUC, M.; TINTIUC, E. Importanța sănătății orale. Buletinul
Academiei de Științe ale Moldovei. 2013, 5(41), 224-228. ISBN 1857-0011.
8. ȘCERBATIUC, D.; IOVU, G. Disfuncțiile articulației temporo-mandibulare. Actualitate.
Medicina Stomatologică. 2013, 4(29), 18-23. ISSN 1857-1328.
9. TRIFAN, V. Analiza cefalometrică în diagnosticul malocluziilor de clasa a III-a Angle.
Curierul Medical, Vol.56(6), 2013, 76-78. ISSN 1857-0666.

Anul 2014

1. BORDENIUC, G.; FALA, V.; GRIBENCO, V.; PÂNTEA, V.; NISTOR, L. Conceptele
ocluzale actuale în terapia protetică implantară fixă. Medicina Stomatologică. 2014, 2(31), 54-
58. ISSN 1857-1328.
2. BURLACU, V.; CARTALEANU, A.; GOLOVIN, B.; COSTRU, T.; CHIRIAC, O.;
BURLACU, V. Unele măsuri de urgență în endodonția practică. Medicina Stomatologică. 2014,
4(33), 37-46. ISSN 1857-1328.
3. CHELE, N. Implantarea imediată. Riscuri și beneficii. Studiu preliminar. Medicina
Stomatologică. Ediţie consacrată celui al XVII-lea Congres Național cu participare
Internațională al ASRM. 2014, 3(32), 56-63. ISSN 1857-1328.

69
4. CHELE, N.; CHEPTANARU, O.; BAJUREA, N. Importanţa parametrilor estetici în
tratamentul implanto-protetic. Medicina Stomatologică. Ediţie consacrată celui al XVII-lea
Congres Național cu participare Internațională al ASRM. 2014, 3(32), 64-67. ISSN 1857-1328.
5. COSTRU, T.; BURLACU, V. Unii din factorii predispozan ți în dezvoltarea distrofiilor
dentare posteruptive la lucrătorii medicali. Curierul Medical. 2014, Vol.57(4), 37-40. ISSN
1857-0666.
6. CROITORU, C.; CHETRUŞ, V. Pulpita acută difuză. Etiologie, metode de tratament.
Medicina Stomatologică. 2014, 2,75-77. ISSN 1857-1328.
7. CUCU, D.; CHETRUŞ, V. Parodontita marginală cronică forma medie prevalen ța și
metodele de diagnostic și tratament. Medicina Stomatologică. 2014, 2(31), 72-74 . ISSN 1857-
1328.
8. FACHIRA, A.; SOLOMON, O.; COSTIN, A.; CHIRIȚA, D. Particularităţile încărcării
protetice progresive a implantelor osteointegrate în tratamentul protetic al edentaţiilor parţiale
intercalate. Medicina Stomatologică. Ediţie consacrată celui al XVII-lea Congres Național cu
participare Internațională al ASRM. 2014, 3 (32), 49-51. ISSN 1857-1328.
9. FALA, V.; GRIBENCO, V.; PÂNTEA, V.; NISTOR, L.; CAZACU, I.; BOLUN, R.;
GOLOVIN, B. Tratamentul complex al afecțiunilor parodonțiului asociate cu edentații parțiale
(partea I).Medicina Stomatologică. 2014, 1(30), 22-31. ISSN 1857-1328.
10. FALA, V.; GRIBENCO, V.; PANTEA, V.; NISTOR, L.; CAZACU, I.; BOLUN, R.;
GOLOVIN, B. Tratamentul complex al afecțiunilor parodonțiului asociate cu edentații parțiale
(partea II). Medicina Stomatologică. 2014, 2(31), 36-48. ISSN 1857-1328.
11. FRIPTU, D.; BURLACU V., CARTALEANU A., FALA V., OJOVAN A., ZAGNAT
V., ENI A:, CHIRIAC O., ZABOLOTNÎI D. Managementul și t ehnologiile moderne în
tratamentul defectului cuneiform. Medicina Stomatologică. 2014, 2(31), 29-30. ISSN 1857-1328.
12. GUMENIUC, A.Densitometria oaselor maxilare: studiu retrospectiv de analogare a
densităţii optice relative a clişeelor OPG cu datele periotestometriei. Medicina Stomatologică.
Ediţie consacrată celui al XVII-lea Congres Național cu participare Internațională al ASRM.
2014, 3(32), 84-87. ISSN 1857-1328.
13. GUMENIUC, A.; TOPALO, V.Algoritme de conduită în planificarea tratamentului
protetic pe implante dentare endoosoase. Partea I: edentaţiile totale.Medicina Stomatologică.
Ediţie consacrată celui al XVII-lea Congres Național cu participare Internațională al ASRM.
2014, 3(32), 32-42. ISSN 1857-1328.
14. GUȚUȚUI, V.; CEBAN, M. Unele aspecte de tratament protetic a edentaţiei parţiale
asociate cu migrări dentare mezio-distale.Medicina Stomatologică. Ediţie consacrată celui al
XVII-lea Congres Național cu participare Internațională al ASRM. 2014, 3 (32), 43-46. ISSN
1857-1328.
15. GUȚUȚUI, V.; COJUHARI, N.; GUȚUȚUI, D.; GUȚUȚUI, M. Evaluarea conceperii
comparative a tratamentului edentaţiei parţiale cu punţi dentare semifizionomice. Medicina
Stomatologică. Ediţie consacrată celui al XVII-lea Congres Național cu participare
Internațională al ASRM. 2014, 3 (32), 52-56. ISSN 1857-1328.
16. HÎŢU, D. Comunicare oro-antrală (curs teoretic). Medicina Stomatologică. Ediţie
consacrată celui al XVII-lea Congres Național cu participare Internațională al ASRM. 2014,
3(32), 103-107. ISSN 1857-1328.
17. HÎŢU, D. Sinusita maxilară odontogenă perforativă (curs teoretic). Medicina
Stomatologică. 2014, 4(33), 20-26. ISSN 1857-1328.
18. HÎŢU, D. Unele aspecte de reabilitare chirurgicală a bolnavului cu fractură de mandibulă.
Medicina stomatologică. Ediţie consacrată celui al XVII-lea Congres Național cu participare
Internațională al ASRM. 2014, 3(32), 16-19. ISSN 1857-1328.
19. IONIȚEL, I.; CHETRUŞ, V. Gingivita de sarcină. Medicina Stomatologică. 2014, 2, 67-
70. ISSN 1857-1328.

70
20. LEHTMAN, S.; GULPE, A.; BOROVEŢCAIA, A.Aspecte contemporane de etiologie,
patogeneză, diagnostic şi tratament al sialolitiazei. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. 2014, 3(44), 152-166. ISSN 1857-0011.
21. MARCU, D.; BOBOC-SEMIONOV, S.; ARAPU, V.; MONACU, T. Placa bacteriană.
Formare şi dezvoltare. Rolul plăcii bacteriene în evoluţia gingivitei catarale cronice. Medicina
Stomatologică. Ediţie consacrată celui al XVII-lea Congres Național cu participare
Internațională al ASRM. 2014, 3(32), 25-31. ISSN 1857-1328.
22. MELNIC, S. Conceptele ocluzale în protezarea pe implante. Medicina Stomatologică.
2014, 4(33) 27-29. ISSN 1857-1328.
23. MELNIC, S. Imperativele tratamentului implanto-protetic cu încărcare funcţională
precoce. Medicina Stomatologică. 2014, 1(30), 32-34. ISSN 1857-1328.
24. NICOLAICIUC, V.; PODLIOTCA, A.; Эргономика и её роль в повседневной жизни
врача стоматолога. Medicina Stomatologică. 2014, 1(30), 53-65. ISSN 1857-1328.
25. NICOLAU, GH.; NICOLAICIUC, V.; DANICI, A.; CASIANOVA, A. și Erori
complicații în endodonție.Medicina Stomatologică. 2014, 1(30), 7-11 . ISSN 1857-1328.
26. OJOVANU, A.; BURLACU, V. Abordări ale subiectelor de terapie stomatologică în
reviste de specialitate autohtone în anii ’20 ai sec. XX. Medicina Stomatologică. Ediţie
consacrată celui al XVII-lea Congres Național cu participare Internațională al ASRM. 2014,
3(32), 108-110. ISSN 1857-1328.
27. PANCENCO, A.; GUMENIUC, A.; OINEAGRĂ, V.; SOLOMON, O. Incidenţa
edentaţiilor parţiale şi particularităţi ale tratamentului protetic. Medicina Stomatologică. Ediţie
consacrată celui al XVII-lea Congres Național cu participare Internațională al ASRM. 2014,
3(32) 46-48. ISSN 1857-1328.
28. PANCENCO, A.; TINTIUC, E. Rezultatele studiului satisfac ției pacienților ca indicator
determinant al calită ții serviciilor stomatologice prestate populației. Buletinul Academiei de
Științe ale Moldovei. 2014, 4(45), 116-119. ISBN 1857-0011.
29. POROSENCOVA, T. Monitorizarea stării de sănătate parodontală la copii și adulți tineri.
Medicina Stomatologică. 2014, 2(31), 10-13. ISSN 1857-1328.
30. POȘTARU, C.; RĂILEAN, S.; RĂILEAN, Gh.; PROJANSCHI, G. Factorii de risc în
anomaliile dento-maxilare la copiii cu dizabilitati neurologice. Medicina Stomatologică. 2014,
1(30) 16-19. ISSN 1857-1328.
31. PROCOPENCO, O. Diagnosticul şi tratamentul fracturii de arcadă zigomatică. Medicina
Stomatologică. 2014, 1(30), 11-15. ISSN 1857-1328.
32. RĂILEAN, S.; POȘTARU, C.; SPINEI, A.; RĂILEAN, Gh. Malocluziile la copiii cu
dizabilitati severe în Republica Moldova. Medicina Stomatologică. Ediţie consacrată celui al
XVII-lea Congres Național cu participare Internațională al ASRM. 2014, 3(32) 20-24. ISSN
1857-1328.
33. SOLOMON, O.Morbiditatea malocluziilor în plan trasversal asociate cu hipodonţii.
Medicina Stomatologică. Ediţie consacrată celui al XVII-lea Congres Național cu participare
Internațională al ASRM. 2014, 3 (32), 74-79. ISSN 1857-1328.
34. SPINEI, A. Particularităţile structurale ale smalţului dentar la copiii cu dizabilităţi neuro-
motorii severe. Medicina Stomatologică. 2014, 1(30), 35-45. ISSN 1857-1328.
35. STEPCO, E.; VUDU, V. Specificul afecţiunilor cavităţii orale la copii cu patologie
endocrină. Medicina Stomatologică. Chişinău, 2014, 4 (33), 30-36. ISSN 1857-1328.
36. ȘABAZOVA, A.; BURLACU, V.; PELIN E. Program de tratament complex al
eroziunilor dentare. Medicina Stomatologică. 2014, 2(31), 20-22. ISSN 1857-1328.
37. ȘCERBATIUC, D. Disfuncțiile articulației temporo-mandibulare. Medicina
Stomatologică. 2014, 2(31), 13-19. ISSN 1857-1328.
38. TOMAŞ, A.; CHETRUŞ, V. Restaurări estetice directe a grupului frontal de dinţi în
afecţiunile de tip necarios. Medicina Stomatologică, 2014, 2(31), 59-63. ISSN 1857-1328.

71
39. TRIFAN, V. Aspecte epidemiologice şi medico-sociale a anomaliilor dento-maxilare.
Medicina Stomatologică. 1(30), 2014,46-48. ISSN 1857-1328.
40. TRIFAN, V. Unele aspecte medico-sociale caracteristice copiilor cu afecţiuni ale cavităţii
bucale din Republica Moldova. Curierul medical. Chişinău, Vol.57(6), 2014, 14-19. ISSN 1857-
0666.
41. UNTILĂ, E. Unele aspecte de preven ție și tratament ale cariilor dentare. Medicina
Stomatologică. 2014, 4(33), 46-48. ISSN 1857-1328.
42. URSU, I.; GRIBENCO, V.; FALA, V.; PÂNTEA, V.; NISTOR L. Avantajele
diagnosticului funcțional-instrumental în reabilitarea ocluzală la pacienți cu edentație terminală.
Medicina Stomatologică. 2014, 2(31), 63-67. ISSN 1857-1328.
43. ZABOLOTNÂI, D. Eficientizarea tratamentului stomatologic și pregătirea
psihoemoțională a pacientului. Medicina Stomatologică. 2014, 2(31), 26-28. ISSN 1857-1328.
44. ПОСТОЛАКИ, А. И.Спиральная симметрия как матрица мироздания в структурной
организации зубочелюстно-лицевой системы человека.Medicina Stomatologică. Ediţie
consacrată celui al XVII-lea Congres Național cu participare Internațională al ASRM. 2014, 3
(32), 98-102. ISSN 1857-1328.

Anul 2015

1. BURLACU, V.; CARTALEANU, A.; COSTRU, T.; FALA, V.;OJOVAN, A.; ISTRATI,
D.; FRIPTU, D.; BURLACU V. Actualități în medicația spațiului endodontic. Medicina
Stomatologică. 2015, 3(36), 63-66. ISSN 1857-1328.
2. BURLACU, V-R.; BURLACU, V.; FALA, V.; RUDIC, V.; FALA, V; BORDENIUC, G.
Remediu biologic de preven ție stomatologică. Medicina Stomatologică. 2015, 4(37), 33-35.
ISSN 1857-1328.
3. CHELE, N. Factorii determinanți ai osteointegrării în implantologie. Medicina
Sstomatologică. 2015, 3(36), 29-32. ISSN 1857-1328.
4. CHELE, N. Succesul instalării implantelor dentare endoosoase de stadiul doiță fa de
creasta alveolară.Medicina Stomatologică. 2015, 3(36), 35-38. ISSN 1857-1328.
5. CHELE, N.; TOPALO, V.; SIRBU, D. Instalarea imediată ghidată a implantelor dentare
de stadiul doi. Medicina Stomatologică. 2015, 2(35), 33-38. ISSN 1857-1328.
6. CHELE, N.; ZĂNOAGĂ, O.; MOSTOVEI, A.; DABIJA, I.; MOTELICA, G.;
CUCEREAVÎI, N. Crearea ofertei osoase în zona laterală a maxilarului superior cu ția inser
imediată a implantelor dentare endoosoase. Medicina Stomatologică. 2015, 3(36), 32-35. ISSN
1857-1328.
7. CHEPTANARU, O. Tratamentul protetic în edentaţia unidentară. Buletinul Academiei de
Știinţe a Moldovei. Știinte medicale.2015, 1(46), 422-428. ISSN 1857-0011.
8. COCIERU, G.; CHELE, N.; MELNIC, S.; DABIJA, I.; ZGÎRCEA, A. Schimbările
osoase periimplantare în perioada osteointegrării şi rolul poziţionării platformei implantelor față
de creastă alveolară în implantarea imediat postextracţională. Buletinul Academiei deȘtiinţe a
Moldovei. Știinte medicale.2015, 1 (46), 418-422. ISSN 1857-0011.
9. COSTRU, T., BURLACU, V. Perspectivele de trecere a serviciului stomatologic la
autogestiune. Medicina Stomatologică. 2015,4(37), 32-33. ISSN 1857-1328.
10. DANICI, A. Studiul clinic asupra problemei reperării și preparării canaluluiMB2 în
molarul unu superior. Medicina Stomatologică. 2015, 1(34), 7-9. ISSN 1857-1328.
11. ENI, A.; TIMOȘENCO, T:, ZAGOREAN, O.; TIMOȘENCO, I. Xerostomia – ”gura
uscată”.Particularități cauzale, clinice și tratament. Medicina Stomatologică. 2015, 1(34), 27-32.
ISSN 1857-1328.
12. EȘANU, A.; CHETRUŞ, V. Diagnosticul și tratamentul periodontitei apicale cronice
granulante. Medicina Stomatologică.2015, 2(35), 61-62. ISSN 1857-1328.

72
13. GRIBENCO, V.;ȚARĂLUNGĂ, I.; CEBAN, M.; BADAN, V.; FACHIRA, A.
Oportunitatea evaluării statusului disfuncţional al muşchilor masticatori cu impact asupra
posturii cefalice la sportivi. Sănătatea publică, economie şi management în medicină. 2015, 7
(64), 91-94. ISSN 1729-8687.
14. GURANDA, C.; CHETRUŞ, V. Gingivita catarală cronică. Medicina Stomatologică.
2015, 2(35), 67-69. ISSN 1857-1328.
15. GUREV, Z.; GOBJILA, V.; TINTIUC E. Asigurarea calită ții în prestarea de servicii
stomatologice. Medicina Stomatologică. 2015, 4(37), 18-20. ISSN 1857-1328.
16. GUREV, Z.; TINTIUC, E.; SPÎNU, G.; BALAN, E.; VLAS, Ș.; SIRIC, V. Dezvoltarea
asistenței stomatologice de sector în municipiul Chișinău. Medicina Stomatologică. 2015,4(37),
21-23. ISSN 1857-1328.
17. HÎȚU, D. Evoluţia bolnavului cu traumatism facial. Medicina Stomatologică. 2015,
3(36), 11-19. ISSN 1857-1328.
18. HÎȚU, I.; HÎȚU, D.; PANCENCO, A.; VLAS, V.; BICER, C.; HÂȚU, A.;
STRELȚOVA, T. Evoluția leziunilor sinusale perforative. Medicina Stomatologică. 2015, 4(37),
42-45. ISSN 1857-1328.
19. JEVERDAN, D.; CHETRUȘ, V.; ROMAN, I. Diagnosticul și tratamentul pulpitei acute
difuze. Medicina stomatologică.2015, 2(35), 70-71. ISSN 1857-1328.
20. LUPAN, I.; AVORNIC, L.; FILIPCIUC, A.; CIUMEICO, I. Referinţe asupra
diagnosticului cariei dentare. Medicina stomatologică.2015, 2(35), 31-32. ISSN 1857-1328.
21. LUPAN, I.; AVORNIC, L.; FILIPCIUC, A.; CIUMEICO, I.; FILIPCIUC, I. Caria
dinţilor temporari. Referinţe generale, studiu de incidenţă. Medicina stomatologică.2015, 2(35),
28-30.ISSN 1857-1328.
22. MELNIC, I.; DACIN, N.; CHELE, N.; DABIJA, I. Diagnosticul clinic al intoxica ției
endogene cu evoluție atipică și cronică la bolnavi cu procese septico -inflamatorii ale regiunii
oro-maxilo-faciale. Buletinul Academiei deȘtiințe a Moldovei.Ştiinţe medicale. 2015, 1(46),
436-437. ISSN 1857-0011.
23. MELNIC, I.; DACIN, N.; CHELE, N.; DABIJA, I.; Particularitățile evoluției clinice ale
proceselor septico-inflamatorii odontogene ale regiunii oro-maxilo-faciale la bolnavi în etate
(vîrstnici și senili). Buletinul Academiei de Științe a Moldovei.Ştiinţe medicale. 2015, 1(46), 438-
439. ISSN 1857-0011.
24. MELNIC, I.; MELNIC, S.; DACIN, N.; CHEPTANARU, O.; COCIERU, G. Tactica
medicului stomatolog, măsuri de profilaxie la pacienți cu maladii ale sistemului cardio -vascular
în condiții de ambulator. Medicina stomatologică. 2015, 1(34), 57-61. ISSN 1857-1328.
25. MELNIC, S.; CHELE, N.; BAJUREA, N.; CHEPTANARU, O.; DABIJA, I.;
OINEAGRĂ, V.; COCIERU, G. Tratamentul implant-protetic cu încărcare imediată a
implantelor dentare. Buletinul Academiei deȘtiinţe a Moldovei. Știinte medicale.2015, 1 (46),
414-418. ISSN 1857-0011.
26. MIGHIC, A.; SÎRBU, D.; GHEȚIU, A.; ȚIPLE, T. Tratamentul chirurgica l miniinvaziv
al comunicarilor orosinusale. Medicina Stomatologică. 2015, 3(36), 7-10. ISSN 1857-1328.
27. MIHAILOVICI, GH.; CIUMEICO, I.; MIHAILOVICI, P.; MIHAILOVICI, C.;
BUZATU, V.; BICER, C. Aspecte interdisciplinare în diagnosticul şi tratamentul hipodonţiilor.
Medicina stomatologică. Chişinău, 2015, 1(34), 52-56.ISSN 1857-1328.
28. POROSENCOVA, T.; BURLACU, V. Sondarea parodontală. Studiu comparativ.
Medicina Stomatologică.2015,4(37), 35-37. ISSN 1857-1328.
29. RAILEAN, S. Incidenţa deformaţiilor craniene la copii de vîrstă şcolară. Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2015, 1(46), 265-268. ISSN 1857-
0011.

73
30. RAILEAN, S.; LUPAN, I.; CRIHAN, A. Aspectul relaţiilor intermaxilare la copiii cu
deformaţii craniene din instituţiile de învăţămînt preuniversitare din Republica Moldova.
Medicina Stomatologică. Chişinău, 2015, 2(35), 39-42. ISSN 1857-1328.
31. RAILEAN, S.; LUPAN, I.; POCITARI, C.; CRIHAN, A. Modificările cosmetice la
copiii de vîrstă şcolară cu deformaţii craniene. Medicina Stomatologică. Chişinău, 2015, nr.
3(36), p 25-28. ISSN 1857-1328.
32. SÎRBU, D.; SOLOMON, O.; MOSTOVEI, M.; POPOVICI, V.; STRISCA, S. A
comparative study of rehabilitation methods of patients with edentulous arches associated with
insufficient bone volume. Curierul medical. 2015, 5(58), 32-37. ISSN 1857-0666.
33. SÎRBU, D.; TOPALO, V.; STRÎȘCA, S.; SUHARSCHI, I.; MIGHIC, A.; GHEȚIU, A.;
MOSTOVEI, A.; MOSTOVEI, M. Metode de creare a ofertei osoase la mandibulă în reabilitarea
implanto-protetică. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Ştiinţe medicale.2015, 4(49), 152-
159. ISSN 1857-0011.
34. SOCOLOVA A.; CHETRUŞ, V.; ROMAN, I. Periodontita cronică granulantă.
Diagnosticul și metode de tratament. Medicina stomatologică. 2015, 2, 58-60. ISSN 1857-1328.
35. SPINEI, A. Efectul polifenolilor de origine vegetală asupra biofilmului dentar: sinteză de
literatură. Medicina Stomatologică.Chişinău,2015, 2(35),7-17. ISSN 1857-1328.
36. SPINEI, A. Prevalenţa cariei dentare la copiii cu dizabilităţi în Republica Moldova.
Medicina Stomatologică. 2015, 3(36), 39-49. ISSN 1857-1328.
37. SPINEI, A.; GAVRILIUC, L.; SPINEI, I. Effect of photodynamic therapy on glutathione
S-transferase activity in oral liquid of children with high risk of caries. Curierul Medical. 2015,
4(58), 28-30. ISSN 1875-0666.
38. SPINEI, A.; GAVRILIUC, L.; SPINEI, I. State of antioxidant system glutathione–
glutathione S-transferase in deep fluoridation of tooth enamel in children with high risk of dental
caries. Curierul Medical. 2015, 3(58), 3-5. ISSN 1875-0666.
39. SPINEI, A.; SPINEI, I.; BĂLTEANU, O. Prevalenţa impactului afecţiunilor cavităţii
orale asupra performanţelor cotidiene ale copiilor cu dizabilităţi. Medicina Stomatologică. 2015,
3(36), 50-56. ISSN 1857-1328.
40. SPINEI, A.; SPINEI, I.; BĂLTEANU, O.; ANDRIEŞ, A.; BUŞMACHIU, I. Prevenirea
cariei dentare la copiii cu boala de reflux gastro-esofagian prin aplicarea topică a nanofluorurilor.
Medicina Stomatologică. 2015, 2(35), 18-28. ISSN 1857-1328.
41. STEPCO, E.; VUDU, V. Conduita stomatologică-terapeutică la copii cu patologii
endocrine. Medicina Stomatologică. Chişinău, 2015, 1(34), 40-42. ISSN 1857-1328.
42. ȘCERBATIUC D.; IOVU G. Utilizarea capelor ocluzale în tratamentul disfuncțiilor
articulației temporo-mandibulare.Medicina Stomatologică. 2015, 1(34), 13-23. ISSN 1857-1328.
43. TINTIUC, E. GOBJILA, V.; GUREV, Z. Ansamblul de activită ți direcționate spre
asigurarea populației cu servicii stomatologice de ambulator calitativ. Medicina Stomatologică.
2015, 4(37), 24-27. ISSN 1857-1328.
44. TOPALO, V.; MOSTOVEI, A.; CHELE, N.; SÎRBU, D.; SUHARSCHI, I.; ATAMNI,
F.; MOSTOVEI, M. Metodă de evaluare a remanierilor osoase periimplantare. Medicina
stomatologică. 2015, 1(34), 43-46. ISSN 1857-1328.
45. TRIFAN, V. Sindromul algic în corelaţie cu susceptibilitatea psihologică şi fiziologică la
pacienţi cu malocluzie de clasa III-a Angle. Medicina Stomatologica. Chişinău, 2015, 2(35),43-
47. ISSN 1857-1328.
46. TRIFAN, V. Starea funcţională a sistemului somatosenzorial trigeminal la copii cu
malocluzie clasa III-a Angle sub influenţa tratamentului ortodontic. Buletinul Academiei de
Ştiinţe, Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2015, 2(47), 351-357. ISSN 1857-0011.
47. TRIFAN, V. Tratamentul ortodontic precoce la copii cu malocluzie de clasa III-a Angle,
forma dento-alveolara prin intermediul terapiei funcţionale. Medicina Stomatologică. 2015,
3(36), 57-62. ISSN 1857-1328.

74
48. TRIFAN, V.; LACUSTA, V.; LUPAN, I.; TRIFAN, D.; BORDENIUC, GH.
Optimization of orthodontic treatment for children with Angle class III malocclusion by
determining the influence of blink-reflex indices. Curierul medical. 2015, 5(58), 10-14. ISSN
1857-0666.
49. TRIFAN, V.; LUPAN, I.; TRIFAN, D.; CALFA, S. Morbiditatea prin anomaliile dento-
maxilare în Republica Moldova. Medicina Stomatologica 2015, 1(34), 47-52. ISSN 1857-1328.
50. ȚURCAN, I.; CHETRUŞ, V. Restaurări dentare directe și criterii estetice a grupului
frontal de dinți. Medicina Stomatologică. 2015, 2(35), 63-66. ISSN 1857-1328.
51. ZABOLOTNÎI, D. Evolu ția tehnicilor analgezice în stomatologie. Medicina
Stomatologică. 2015, 4(37), 28-31. ISSN 1857-1328.
52. ZĂNOAGĂ, O. Optimizarea metodelor de tratament al alveolitelor postextrac ționale
dentare. Medicina Stomatologică. 2015, 1(34), 36-39. ISSN 1857-1328.
53. ZĂNOAGĂ, O.;CHELE, N.; DABIJA, I.; GORIUC, N. Procesele inflamatorii ale
teritoriului oro-maxilo-facial. Date statistice. Medicina Stomatologică. 2015, 3(36), 20-24. ISSN
1857-1328.
54. ZĂNOAGĂ, O.; CLIMENCO, S. Pericoronaritele acute. Aspecte clinico-epidemiologice
și de tratament. Medicina Stomatologică. 2015, 1(34), 33-35. ISSN 1857-1328.
55. ЛЕУС, П.; ЛУПАН, И.; СПИНЕЙ, А.; СПИНЕЙ, Ю.Перспективы мониторинга
стоматологического здоровья детей школьного возраста с помощью европейских
индикаторов. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2015, 1(46), 429-
436. ISSN 1857-0011.
56. МУНТЯНУ, И. Состояние полости рта у больных с невралгией тройчного нерва.
Medicina Stomatologică. 2015, 4,(37), 46-48. ISSN 1857-1328.
57. ТАНУРКОВ, Д.; КЕТРУШ, В.; РОМАН, И. Зубная бляшка. Образование и
развитие. Диагностика и лечение. Medicina Stomatologică. 2015, 2, 54-57. ISSN 1857-1328.
58. LACUSTA, V.; LUPAN, I.; FALA, V. Paradigma medicinii integrative în
parodontologia modernă. Akademos, 2015, 2,111-116.

- reviste categoria C:
Anul 2011

1. AVORNIC, L.; LUPAN, I.; CIUMEICO, I. Monitorizarea stării parodonţiului în tratamentul


ortodontic al anomaliilor dentomaxilare. Medicina Stomatologică. 2011, 2(19), 61-65. ISSN
1857-1328.
2. BURLACU, V.; CARTALEANU, A.; FALĂ, V.; BURLACU, V.; OJOVAN, A.; ISTRATI,
D. Defect cuneiform, aspecte teoretico-clinice. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae
Testemițanu”, Ed. XXII, vol. 4. Problemele clinico-chirurgicale. 2011, 445-449. ISSN 1857-
1719.
3. BURLACU, V.; CARTALEANU, A.; FALĂ, V.; OJOVAN, A.; BURLACU, V-R;
CHIRIAC, O.; CUȘNIR, A. Refacere directă cu sisteme compoziționale moderne. Anale
Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”. 2011, 4(12), 441-445. ISSN 1857-1719,
4. BURLACU, V.; CARTALEANU, A.; ZAGNAT, V.; FALĂ, V.; TINTIUC, E.;
VATAMANU, T. Terapie de refacere directă cu sistema compozițională nanoumplută Esthet
X HD. Medicina Stomatologică. 2011, 2(19), 45-47. ISSN 1857-1328.
5. BURLACU, V.; FALĂ, V.; CARTALEANU, A.; BURLACU, V-R.; ISTRATI, D.
Tratamentul rațional a chistului radicular. Medicina Stomatologică. 2011, 2(19), 55-58. ISSN
1857-1328.
6. CAZAC, C.; HÎŢU, D.; ŞCERBATIUC, D.; VLAS, V. Aspecte statistice a traumatismului
izolat al fracturii de mandibulă.Analele ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2011,
12(4), 422-425. ISSN 1857-1719.

75
7. CIOBANU, S. Tratamentul complex al paradontitelor marginale cronice. Medicina
Stomatologică. 2011, 3(20), 32-36. ISSN 1857-1328.
8. CIOBANU, S.; CIRIMPEI, V.; CIRIMPEI, T.; CIOBANU, A. Managementul
reminiscenţelor radiculare prin procedee de chirurgie paradontală combinate cu odontoplastie
radiculară. Analele ştiinţifice ale USMF”Nicolae Testemiţanu”,2011, 4(12), 487-491. ISSN
1857-1719.
9. CIUMEICO, I.; AVORNIC, L. Caria dentară în dinţii permanenţi tineri. Atitudine şi aspecte
de tratament. Medicina Stomatologică.2011, 1(18), 33-36. ISSN 1857-1328.
10. ENI, A.; ȚAPEȘ, A.; ALBOT, S.; BORDENIUC, B.; STAFIE, V. Particularitățile evoluției
cariei la tineri. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemiț anu”. 2011, 4(12), 457-460.
ISSN 1857-1719,
11. ENI, L. Parametrii clinici și electrometrici a pulpei dentare în caria medie și
profundă.Analele ştiinţifice ale USMF ”Nicolae Testemiţanu” , 2011, 4(12), 460-463. ISSN
1857-1719.
12. ENI, L. Tratamentul conservativ al pulpei dentare la dechiderea accidentala a camerei
pulpare. Medicina Sstomatologică. 2011, 1(18), 19-21, ISSN 1857-1328.
13. FRĂȚILĂ, A.; BOITOR, C.; SABĂU, M.; NICOLAE, V.; BAJUREA, N.; OLEKSIK, V.
Metode de reducere şi eliminare a unor factori protetici iatrogeni. Medicina Stomatologică.
2011, 1(18), 21-24. ISSN 1857-1328.
14. FRIPTU, D. Defect cuneiform. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”. 2011,
4(12), 492-495. ISSN 1857-1719, ISBN 978-9975-918-81-7.
15. GNATIUC, P.; NĂSTASE, C.; TEREHOV, A. Profilaxia cariei dentare și a fluorozei. Anale
Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXII, vol. 4. Problemele clinico-
chirurgicale. 2011, 473-476. ISSN 1857-1719.
16. GNATIUC, P.; TEREHOV, A.; NĂSTASE, C. Fluoroza dentară – handicapul stomatologiei
estetice moderne.Medicina Stomatologică. 2011, 3(20), 37- 43. ISSN. 1857-1328.
17. GNATIUC, P.; TEREHOV, A.; NĂSTASE, C. Impactul psiho-emoţional şi aspecte
sociologice ale fluorozei dentare la persoanele tinere în societatea modernă. Anale ştiinţifice
ale USMF ”Nicolae Testemiţanu”.2011, 12(4), 468-473. ISSN 1857-1719.
18. GNATIUC, P.; TEREHOV, A.; NĂSTASE, C. Toxicitatea fluorului în vizorul medicinei
moderne. Medicina Stomatologică. 2011,4(21), 35-37. ISSN 1857-1328.
19. GOSPODARU, Ș.; FALĂ, V.; BURLACU, V. Tratamentul chistului radicular prin metoda
Thermafil cu utilizarea microscopiei endodontice. Medicina Stomatologică. 2011, 2(19), 53-
55. ISSN 1857-1328.
20. GRANCIUC, GH. Influenţa compusului coordinativ al Zincului cu Z-picolină asupra
proceselor regenerative în ţesuturile parodontale la pacienţi. Medicina Stomatologică. 2011,
3(20), 7-15.
21. GROPPA, S.; ZABOLOTNÂI, D.; BURLACU, V. Metode de analgezie în stomatologie
terapeutică. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXII, vol. 4. Problemele
clinico-chirurgicale. 2011, 4(12), 449-453. ISSN 1857-1719.
22. GUMENIUC, A. Conexiunile dento – implantare: pro sau contra. Medicina Stomatologică.
2011, 1(18), 53 -57. ISSN 1857 – 1328.
23. GUMENIUC, A.; TOPALO, V. Principii de alegere a numărului optimal de implante în
diferite tipuri de edentaţii. Medicina Stomatologică. 2011, 3(20), 62-73. ISSN 1857-1328.
24. HARABAGIU, D.; STEPCO, E. Sigilarea invazivă versus sigilarea neinvazivă. Medicina
Stomatologică. 2011,4(21), 54-55. ISSN 1857-1328.
25. HÂŢU, D. Tratamentul ortopedic al fracturilor de mandibulă (curs teoretic). Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2011, 2(30), 188-194. ISSN 1857-0011.

76
26. HÂŢU, D.; CEBOTARI, M.; MARINA, I. Accesul pericoronarian în tratamentul bolnavului
cu traumatism cranio-facial, caz clinic. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. 2011, 1(29), 82-85. ISSN 1857-0011.
27. HÂŢU, D.; ŞCERBATIUC, D.; VLAS, V.; HÂŢU, A.; CEBOTARI, M.; CALDARARI, S.;
ARBUZ, L.; CRIVOLIUBIC, A. Accesul chirurgical în tratamentul bolnavului cu
traumatism asociat al complexului zigomatic. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. 2011, 2(30), 181-185. ISSN 1857-0011.
28. HÎŢU, D. Diagnosticul fracturilor de mandibulă. Medicina Stomatologică. 2011, 1(18), 37-
43. ISSN 1857-1328.
29. HÎŢU, D.; ŞCERBATIUC, D.; TOPALO, V.; PROCOPENCO, O.; CEBOTARI, M.;
CALDARARI, S. Metodele de imobilizare în tratmentul bolnavului cu traumatism asociat al
complexului zigomatic.Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXII, vol. 4.
Problemele clinico-chirurgicale. 2011, 417-422. ISSN 1857-1719.
30. ILUȚĂ, I.; BUȘMACHIU, I. Anomaliile dento-maxilare la copii și adolescenți în Republica
Moldova. Medicina Stomatologică. 2011,4(21), 28-31. ISSN 1857-1328.
31. LUPAN, I.; RĂILEAN, S.; CELAC, S. Epiteliomul calcificat Malherbe (pilomatricomul) la
copii: studiu retrospectiv, analiza bibliografică. Medicina Stomatologică. 2011, 3(20), 44-48.
ISSN 1857-1328.
32. LUPAN, I.; SPINEI, A.; SPINEI, I. Morbiditatea prin caria dentară şi starea igienei orale la
copii în Republica Moldova. Medicina Stomatologică.2011, 3(20), 48-53. ISSN 1857-1328.
33. LUPAN, I.; SPINEI, I.; SPINEI, A. Statusul dentar la copii din Republica Moldova.Anale
Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXII, vol. 4. Problemele clinico-
chirurgicale. 2011, 406-409.ISSN 1857-1719
34. LUPAN, I.; TRIFAN, V.; LAZAREV, E.; MEMOS, A. Ретенционный период–
неотъемлемый этап ортодонтического лечения. Medicina Stomatologică. 2011,4(21), 24-
28. ISSN 1857-1328.
35. MORARU, D.; UNCUŢA, D. Manifestările clinice ale pemfigusului vulgar în cavitatea
bucală. Medicina Stomatologică. 2011,2(19) 70-72. ISSN1857-1328.
36. MUNTEANU, I. Profilaxia complicaţiilor postextracţionale. Anale Științifice ale USMF
”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXII, vol. 4. Problemele clinico -chirurgicale. 2011, 409-411.
ISSN 1857-1719. Fara confirmare
37. NĂSTASE, C. Retratarea canalelor radiculare pentru restaurarea ulterioara cu ajutorul unor
pivoti fibro-optici. Evaluareaclinică și radiologică. Aspectele microbiologice si deontologice
ale reluarii tratamentului endodontic.Medicina Stomatologică. 2011, 1(18), 44-52. ISSN
1857-1328.
38. NĂSTASE, C.; TEREHOV, A. Aspecte psihopedagogice şi profesionale ale instruirii
studenţilor stomatologi al anului III de studii în cadrul orelor practice de stomatologie
terapeutică. Medicina Stomatologică. 2011,4(21), 45-50. ISSN 1857-1328.
39. NĂSTASE, C.; TEREHOV, A; GNATIUC, P. Tratamentul conservativ combinat în
discromii dentare superficiale. Anale ştiinţifice ale USMF ”Nicolae Testemiţanu”. 2011,
12(4), 476-482.ISSN 1857-1719.
40. NICOLAU, G.; TEREHOV, A.; NĂSTASE, C. Stagiul clinic practic al studenţilor
stomatologi de la finele trimestrilor VI şi VIII – factor important al managementului
procesului pedagogic la catedra Stomatologie terapeutică al USMF ”Nicolae Testemiţanu”.
Medicina Stomatologică. Chișinău. 2011, 1(18), 63-65. ISSN 1857-1328.
41. NICOLAU, GH.; MARINA, I.; BARBUȚ, M. Tratamentul periodontitelor apicale cronice în
doi timpi. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXII, vol. 4. Problemele
clinico-chirurgicale. 2011, 439-441. ISSN 1857-1719.

77
42. OINEAGRĂ, V. Argumentarea clinică a nivelării planului de ocluzie în edentaţia parţială.
Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXII, vol. 4. Problemele clinico -
chirurgicale. 2011, 433-438. ISSN 1857-1719.
43. OJOVAN, A.; BURLACU, V.; CARTALEANU, A.; ȘNIR,
CU A. Perspectiva
rezultateloralbirii dinților vitali și devitalizați. Medicina Stomatologică. 2011, 2(19), 11-13.
ISSN 1857-1328.
44. RADZICHEVICI, M. Rezultatele în timp a tratamentului osteomielitelor de maxilare. Anale
Științifice ale USMF ”Nicolae Testemi țanu”, Ed. XXII, vol. 4. Problemele clinico -
chirurgicale. 2011, 426-430.ISSN 1857-1719.
45. ROMANIUC, D.; FALA, V.; BURLACU, V.; COJUHARI, N. Abraziunea dentară ca
urmare a bruxismului. Tabloul clinic, diagnosticul și metode de t ratament. Medicina
Stomatologică. 2011, 2(19), 28-32. ISSN 1857-1328.
46. ROTARCIUC, V.; HÎŢU D.; VLAS, V. Diagnosticul şi tratamentul luxaţiei anterioare
bilaterale a articulaţiei temporo-mandibulară.Anale Științifice ale USMF ”Nicolae
Testemițanu”, Ed. XXII, vol. 4. Problemele clinico-chirurgicale. 2011, 411-414. ISSN 1857-
1719.
47. RUSU, N.; COREŢCHI, M. Studierea particularităţilor parcurgirii şi tratamentului abceselor
subperiostale ale maxilarelor. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXII,
vol. 4. Problemele clinico-chirurgicale. 2011, 430-433. ISSN 1857-1719.
48. ŞCERBATIUC, D.; LEHTMAN S. Litiaza multiplă a glandelor salivare submandibulare.
Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXII, vol. 4. Problemele clinico -
chirurgicale. 2011, 400-405. ISSN 1857-1719.
49. ŞCERBATIUC, D.; LEHTMAN, S. Megasialolitiaza. Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Știinte medicale. 2011, 2(30), 185-188. ISSN 1857-0011.
50. TEREHOV, A.; NĂSTASE, C. Îndepărtarea nenocivă a unei restaurări amalgamice
defectuoase. Medicina Stomatologică. 2011,4(21), 11-15. ISSN 1857-1328.
51. TINTIUC, E.; BURLACU, V. Evaluarea rezultatelor privind adresabilitatea pacien ților la
serviciile stomatologice. Medicina Stomatologică. 2011, 2(19), 25-27. ISSN 1857-1328.
52. TINTIUC, E.; BURLACU, V.; PANCENCO, A. Calitatea asistenței medicale stomatologice
acordată populației în instituțiile de profil cu diferite forme de activitate. Anale Științifice ale
USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXII, vol. 4. Problemele clinico-chirurgicale. 2011, 453-
456. ISSN 1857-1719.
53. ZABOLOTNÎI, D.; ZABOLOTNÎI, G. Controlul anxietă ții și durerii în stomatologie.
Medicina Stomatologică. 2011, 4(21), 7-10. ISSN 1857-1328.
54. ZĂNOAGĂ, O.; SÎRBU, D.; TOPALO, V.; MOSTOVEI, A. Particularităţile instalării
implantelor dentare la pacienţii aflaţi sub medicaţie antitrombotică. Revista literaturii şi
prezentare de caz clinic. Medicina Stomatologică. 2011, Nr. 3(20), 58-62. ISSN 1857-1328.
55. КУШНИР, А.; БУРЛАКУ, В.; КАРТАЛЯНУ, А.; ОЖОВАН, А.; КЫРЛИГ, В. Роль
гельминтной инвазии в развитии стоматологических заболеваний. Medicina
Stomatologică.2011, 2(19), 7-11. ISSN 1857-1328.
56. КУШНИР, А.С.; БУРЛАКУ, В.З.; КЫРЛИГ, В.А.; ТРИТИЧЕНКО, И.А.;
ТРИТИЧЕНКО, В.А. Применение витаминотерапии в стоматологии. Medicina
Stomatologică. 2011, 4(21), 38-44. ISSN 1857-1328.
57. КУШНИР, А.С.; КЫРЛИГ В.А.; ТРИТИЧЕНКО, И.А.; ТРИТИЧЕНКО, В.А.;
КУШНИР, И.И.; ОЖОВАН, А.Г. Хронические рецидивирующие трещины губ
(этиология, клиника, лечение и прогноз). Medicina Stomatologică. 2011, 4(21), 15-18.
ISSN 1857-1328.
58. ПОСТОЛАКИ, А. Эмаль зубов человека и общие закономерности формообразования в
природе. Medicina Stomatologică. 2011, 2, 14-25. ISSN 1857-1328.

78
59. ТЕРЕХОВ, А.; НЭСТАСЕ, К.; Консервативное лечение кариеса или –реминерализация
(реминерализирующая терапия) зубной эмали. Medicina Stomatologică. 2011, 2(19), 36-
44. ISSN 1857-1328.
60. ФАЛЭ, В. Внедрение концепции «Последовательной дизоклюзии с клыковой
доминантой» в реставрационной терапии прямым методом. Medicina Stomatologică.
2011, 3(20), 16-31. ISSN 1857-1328.

Anul 2012

1. ALEXEEV, V. Afecţiuni parodontale în contextul bolilor cronice umane. Anale Științifice


ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIII, vol. 4. Problemele clinico -chirurgicale. 2012,
493-498. ISSN 1857-1719.
2. ALEXEEV, V. Modificări parodontale sub influenţa factorilor mediului social. Anale
ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu” 2012, 13(4), 490-493. ISSN 1857-1719.
3. BALAN, E.; RUSU, N.; AGAPII, L. Operaţiilie de modelare plastic a ţesutului osos în
chirurgia proprotetică. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIII, vol. 4.
Problemele clinico-chirurgicale. 2012, 409-413. ISSN 1857-1719.
4. BURLACU, V.; CARTALEANU, A.; OJOVAN, A.; BURLACU, V.; COSTRU, T.;
ZAGNAT, V.; FALA, V.; TINTIUC, E.; FRIPTU, D.; CHIRIAC, ȘEPELENCO, O.; V.;
BURLACU, V. JUNIOR. Preven ția avansării patologiilor stomatologice. Medicina
Stomatologică.2012, 4(25),46-49. ISSN 1857-1328.
5. BURLACU, V.; CARTALEANU, A.; OJOVAN, A.; BURLACU, V-OR.; COSTRU, T.;
ZAGNAT, V.; FALA, V.; TINTIUC, E.; ENI, A.; ȘNIR, CU A.; CUCOȘ, L. Tratament
modern al parodontitei marginale. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed.
XXIII, vol. 4. Problemele clinico-chirurgicale. 2012, 476-480. ISBN 978-9975-918-81-7.
6. CEBAN, M. Șina adezivă în restabilirea integrităţii arcadei dentare în leziunile parodontale.
Medicina Stomatologică. 2012, 4 (25), 29-31. ISSN 1857-1328.
7. CHELE, N. Metoda de optimizare a condițiilor locale pentru instalarea implantelor dentare
endoosoase. Medicina Stomatologică. Ediţie consacrată celui de-al XVI-lea Congres
Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova.
2012, 3(24), 125-129. ISSN 1857-1328.
8. CHELE, N; DABIJA, I. Metoda crest-control de lărgire laterală a apofizei alveolare cu
instalarea implantelor dentare endosoase imediat. Medicina Stomatologică. 2012, 1(22), 43-
47. ISSN 1857-1328.
9. CHELE, N; TOPALO, V.; ONEA, E. Argumentarea morfologică a instalării timpurii a
implantelor dentare endoosoase. Medicina Stomatologică. 2012, 2(23), 43-48. ISSN 1857-
1328.
10. CHIRIAC, O. Unele măsuri de prevenție în tratamentul minim invaziv al cariei aproximale la
dinți laterali. Medicina Stomatologică. Ediţie consacrată celui de-al XVI-lea Congres
Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova.
2012, 3(24), 61-63, ISSN 1857-1328.
11. CIOBANU, O.; CIOBANU, S. Prepararea conservativă în tratamentul cariei dentare de clasa
II Black. Conceptul de tunelare. Medicina Stomatologică. 2012, 21(22), 25-29. ISSN 1857-
1328.
12. CIOBANU, O.; NĂSTASE, C.; CIOBANU, S.; TEREHOV, A. Izolarea absolută a cîmpului
operator în practica stomatologică. Medicina Stomatologică. 2012,4(25), 15-20. ISSN 1857-
1328.
13. CIOBANU, S.; SÎRBU, S.; TAGADIUC, O. Evaluarea indicilor activităţii markerilor
metabolismului osos în serul sangvin la pacienţii cu parodontită marginală cronică în terapia

79
de regenerare tisulară ghidată. Medicina Stomatologică. 2012, 1(22). 22-26. ISSN 1857-
1328.
14. CIRIMPEI, V.; CIRIMPEI, T.; CIOBANU, S., CIOBANU, A.; MUNTEANU, D.
Necesitatea recontului coronar în leziuni parodontale ș i după procedeul de alungire coronară.
Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIII, vol. 4. Problemele clinico -
chirurgicale. 2012,484 – 490. ISSN 1857-1719
15. CUȘNIR, D.; HÎȚU, D.; VLAS, V. Complicaţiile inflamatorii ale bolnavilor cu leziuni
traumatice oro-maxilo-faciale, aspecte statistice. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae
Testemițanu”, Ed. XXIII, vol. 4. Problemele clinico-chirurgicale. 2012,396-400. ISSN 1857-
1719.
16. ENI, A.; BURLACU, V.; STAFIE, V.; BURAC, E. Profilaxia cariei – prezentare schematică.
Medicina Stomatologică. 2012, 2(33), 32-38. ISSN 1857-1328.
17. ENI, A.; VLAS, H.; VLAS,Ș.; VLAS, E. Stomatitele protetice. Anale Științifice ale USMF
”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIII, vol. 4. Problemele clinico -chirurgicale. 2012, 533-538.
ISSN 1857-1719.
18. FRIPTU, D. Metode de tratament al defectului cuneiform. Anale Științifice ale USMF
”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIII, vol. 4. Problemele clinico -chirurgicale. 2012, 518-520.
ISSN 1857-1719.
19. GAVRILIUC, L.; LUPAN, I.; STEPCO, E.; ŞEVCENCO, N.; SPINEI, I. Dinamica
parametrilor salivei la pacienţii cu fluoroză dentară în procesul terapiei antioxidante.
Medicina Stomatologica. Ediţie consacrată celui de-al XVI-lea Congres Naţional cu
participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova. 2012, 3(12),
36-39. ISSN 1857-1328.
20. GHERGHELEJIU, V.; MARCU, D. Aspecte sociale şi clinice ale albirii dentare. Medicina
Stomatologică. 2012, Ediţie consacrată celui de-al XVI-lea Congres Naţional cu participare
Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova. 3(24), 135-139. ISSN
1857-1328.
21. GRANCIUC, GH. Administrarea picolinatului de zinc în tratamentul complex al pacienţilor
cu parodontite marginale cronice şi la inserarea implanturilor dentare. Anale Științifice ale
USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIII, vol. 4. Problemele clinico -chirurgicale. 2012,
425-432. ISSN 1857-1719.
22. GUMENIUC, A.; TOPALO, V. Evaluarea radiografică a pierderii osoase periimplantare:
studiu retrospectiv de la 6 luni la 6 ani de încărcare func
țională . Medicina Stomatologică.
2012, 4 (25), 35-45. ISSN 1857-1328.
23. GUMENIUC, A.; GUMENIUC, V.; BORȘ, I.; GUȚANU, M.; GUMENIUC, A. Reataşarea
incisivului lateral superior după fractură: prezentare de caz clinic. Medicina Stomatologică.
2012, 1(22), 40-42. ISSN 1857-1328.
24. GUMENIUC, A.; TOPALO, V. Dinamica gradului de stabilitate primară a implantelor în
perioada preprotetică. Medicina Stomatologică. 2012, Ediţie consacrată celui de-al XVI-lea
Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica
Moldova. 3(24), 120-124. ISSN 1857-1328.
25. HÎȚU, D. Metode noi de diagnostică şi de tratament al fracturilor complexului zigomatic.
Medicina Stomatologică. 2012, Ediţie consacrată celui de-al XVI-lea Congres Naţional cu
participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova. 3(24), 79-
82.ISSN 1857-1328.
26. ILUŢĂ, I.; LUPAN, I.; RUDIC, V.; CHIRIAC, T.; BOGDAN, V. Preparatele levobior-
unguent, bior-gel, bior-loţiune, bior-capsule: utilizarea lor în chirurgia oro-maxilo-facială
pediatrică (buletin informativ). Medicină Stomatologică. 2012, 4(25), 32-34. ISSN 1857-
1328.

80
27. JURATU, L. Resorbţia radiculară: cauze şi patogenii. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae
Testemițanu”, Ed. XXIII, vol. 4. Problemele clinico-chirurgicale. 2012,507-511. ISSN 1857-
1719.
28. LEŞAN, N.; CALFA, S. Disarmonia dento-maxilară cu spaţiere dentară-diastema. Medicina
Stomatologica. 2012, 4(25), 21-28. ISSN 1857-1328.
29. LUPAN, I.; RĂILEAN, S. Incidenţa tumorilor oro-maxilo-faciale la copii din republica
Moldova. Analiza retrospectivă a 1913 cazuri. MedicinăStomatologică. Ediţie consacrată
celui de-al XVI-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei
Stomatologilor din Republica Moldova. 2012, 3(24), 90-94. ISSN 1857-1328.
30. LUPAN, I.; RAILEAN, S.; CIUPAC, S. Tumorile maxilarelor la copii. Analiza retrospectivă
a 302 de cazuri pe perioada de 10 ani. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”,
Ed. XXIII, vol. 4. Problemele clinico-chirurgicale. 2012,392-395.ISSN 1857-1719.
31. LUPAN, I.; SPINEI, A.; SPINEI, I.Programul de sănătate orală la copiii cu dizabilităţi şi
cerinţe educative speciale pentru anii 2012-2014: oportunităţi şi perspective de realizare.
Medicina Stomatologică. 2012, 4(25), 7-14. ISSN 1857-1328.
32. MARINA, I.; CORCIMARI, E. Avantajele utilizării sistemului de iluminare D-TEC în
practica stomatologică. Anale ştiinţifice ale USMF ”Nicolae Testemiţanu”. 2012, 13(4), 520-
524, ISSN 1857-1719.
33. MARINA, I.; CRIVCO, E. Sănătate, productivitate, succes – rezultatul respectării regulilor
ergonomiei. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIII, vol. 4.
Problemele clinico-chirurgicale. 2012, 524-530. ISSN 1857-1719.
34. MARUSIC, G.; SANDU, I.; MORARU, V.; FILOTE, C.; CIUFUDIAN, C.; BEŞLIU, V.:
VASILACHE, V.; ŞTEFĂNESCU, B.; ŞEVCENCO, N. Fluoride dispersion modeling for
”River- type” systems. Meridian ingeneresc. Chişinău, 2012, 4, 28-32.
35. MOSTOVEI, A. Evaluarea implanturilor dentare de stadiul doi, instalate fără lambou, într-o
şedinţă chirurgicală.Medicina Stomatologică. Ediţie consacrată celui de-al XVI-lea Congres
Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova.
2012, 3(24), 129-134. ISSN 1857-1328.
36. MUNTEANU, I. Caz clinic neordinar în practica stomatologică. Anale Științifice ale USMF
”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIII, vol. 4. Problemele clinico -chirurgicale. 2012, 452-454.
ISSN 1857-1719.
37. NĂSTASE, C. Contribuţiile radiografiei moderne la evaluarea aspectelor roentgen-
anatomice ale afecţiunilor parodontale. Medicina Stomatologică. 2012, 1(22). 26-33. ISSN
1857-1328.
38. NĂSTASE, C. Tools and methods of preparing a post-canal for restoration of the
endodontically treated teeth with shattered crown.Medicina Stomatologică. 2012, Ediţie
consacrată celui de-al XVI-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei
Stomatologilor din Republica Moldova. 3(24), 53-56. ISSN 1857-1328.
39. NĂSTASE, C.; TEREHOV, A. Modernizarea tehnologiilor educa ționale profesional
orientate de instruire a studen
ților stomatologi la specialitatea ” Stomatologie tera peutică”.
Medicina Stomatologică. 2012, Ediţie consacrată celui de-al XVI-lea Congres Naţional cu
participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova. 3(24), 21-30.
ISSN 1857-1328.
40. NICOLAU, GH.; BODRUG, V.; DANICI, A.; ROMAN, I.; Retratarea endodontică a
canalelor radiculare. Analiza erorilor posibile în tratamentul endodontic. Anale ştiinţifice ale
USMF “Nicolae Testemiţanu”. 2012, 13(4), 469-473. ISSN 1857-1719
41. NICOLAU, GH.; BODRUG, V.; DANICI, A.; ROMAN, I.; Tratamentul defectului
cuneiform, prin metoda miniinvazivă. Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”
2012, 13(4), 466-469. ISSN 1857-1719

81
42. OINEAGRĂ, V.; OINEAGRĂ, V. Migrările dentare în edentaţia parţială – aspecte clinice
contemporane. Anale ştiinţifice ale USMF ”Nicolae Testemiţanu”. 2012, 13(4), 447-451,
ISSN 1857-1719.
43. PANCENCO, A.; GUMENIUC, A.; TOPALO, V.; MUNTEANU, I. Calitatea asisten ței
stomatologice prestate populației în instituțiile de profil cu diferite forme de gestionare în
opinia medicilor stomatologi. Medicina Stomatologică. 2012, Ediţie consacrată celui de-al
XVI-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din
Republica Moldova. 3(24), 9-14. ISSN 1857-1328.
44. POPOVICI, S.; PANCENCO, A.; HÎȚU, D.; VLAS, V.; BICER, C.; STRELIȚOVA, T.;
Incapacitatea de muncă a bolnavilor ce s-au tratat în secţia de chirurgie stomatologică al
IMSP CSM Chişinău. Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”.2012, 13(4), 400-
405. ISSN 1857-1719.
45. POSTOLACHI, A. Unitatea biologică în organizarea structurală a obiectelor de natură
organică şi a organismului uman. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
Medicale. 2012, 2(34), 78-82. ISSN 1857-0011.
46. POSTOLACHI, A.; POSTOLACHI. I. Puntea dentară adezivă nemetalică: strategia
intervenţiei miniinvazive. Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”Ediţia XIII
vol.4. 2012, 435-438. ISSN 1857-1719.
47. RADZICHEVICI, M.; RUSU, N.; GOREA, M. Particularităţile contuziilor, excoriaţiilor,
plăgilor contuze-lacerate în regiunea feţei şi metodelor de tratament. Analele Ştiinţifice ale
USMF „Nicolae Testemiţanu”. 2012, 13(4), 417-420. ISSN 1857-1719.
48. RUSU, N.; ROZEMBLAT, G. Tratamentul abceselor şi flegmoanelor de etiologie
odontogenă. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIII, vol. 4.
Problemele clinico-chirurgicale. 2012, 413-417. ISSN 1857-1719.
49. SAMSON, S.; BURLACU, V.; PĂLĂRIE, V.; ZOTA, I.; NACU, V.; Dintele ca sursă de
celule stem (studiu preliminar). Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed.
XXIII, vol. 4. Problemele clinico-chirurgicale. 2012, 481-483. ISSN 1857-1719.
50. SÎRBU, D.; GLINSCHI, T.; GLINSCHI, V.; NAGNIBEDA, M.; MIGHIC, A. Molarul de
minte: Consideraţii şi discrepanţe în practica de ambulator. Medicina Stomatologică. Ediţie
consacrată celui de-al XVI-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei
Stomatologilor din Republica Moldova. 2012, 3(24), 86-90. ISSN 1857-1328.
51. SÎRBU, D.; GLINSCHI, T.; NAGNIBEDA M.; MIGHIC, A. Molarul de minte: atitudini şi
conduită. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIII, vol. 4. Problemele
clinico-chirurgicale. 2012, 454-459. ISSN 1857-1719.
52. SÎRBU, D.; NAGNIBEDA, M.; GLINSCHI, T.; MIGHIC, A. Aspecte ale tratamentului
fracturilor de condil mandibular. Medicina Stomatologică. 2012, Ediţie consacrată celui de-al
XVI-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din
Republica Moldova. 3(24), 82-86. ISSN 1857-1328.
53. SÎRBU, D.; TOPALO, V.; ZĂNOAGĂ, O.; PROCOPENCO, O.; SUHARSCHI, I.;
MOSTOVEI, A.; MIGHIC, A.Aspectealeutilizăriimetodelorimagistice închirurgiaorală
şimaxilo-facială. Medicina Stomatologică. 2012, 1(22), 36-39. ISSN 1857-1328.
54. SPINEI, A. Impactul afecţiunilor dentare asupra calităţii vieţii la copiii cu dizabilităţi
intelectuale. Medicina Stomatologică. Ediţie consacrată celui de-al XVI-lea Congres
Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova.
2012, 3(24), 98-103. ISSN 1857-1328.
55. SPINEI, A.; BĂLTEANU, O.; ŞEVCENCO, N. Instruirea tehnicii corecte de periaj dentar la
copii cu retardare mintală Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIII, vol.
4. Problemele clinico-chirurgicale. 2012, 441-447.ISSN 1857-1719.
56. SPINEI, A.; DONICA, E.; CIOCLU, A.; COVALI, M.; POSTU, L. Starea igienei orale la
copiii instituţionalizaţi. Medicina Stomatologică. Ediţie consacrată celui de-al XVI-lea

82
Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica
Moldova. 2012, 3(24), 94-97. ISSN 1857-1328.
57. STRATAN, M.; COJOCARU, M.; GUMENIUC, A. Particularităţile tabloului clinic şi
tratamentului pacienţilor cu hipodonţie. Medicina Stomatologică. Ediţie consacrată celui de-
al XVI-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din
Republica Moldova. 2012, 3 (24), 71-76. ISSN 1857-1328.
58. TEREHOV, A. Defecte cuneiforme, etiologie, clinică, tratament. Anale Științifice ale USMF
”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIII, vol. 4. Problemele clinico-chirurgicale. 2012, 501-507,
ISSN 1857-1719.
59. TEREHOV, A.; NĂSTASE, C.Реставрационн ое решение фронтальной микродентии
композитами. Medicina Stomatologică. 2012, 1(22). 33-35. ISSN 1857-1328.
60. TINTIUC, D.; LUPAN, I.; PANCENCO, A.; TINTIUC, E.; CUMPĂTĂ, M.Rolul acreditării
în asigurarea managementului calităţii serviciului stomatologic. Medicina Stomatologică.
2012, 2 (23), 10-15. ISSN 1857-1328.
61. TOPALO, V.; CHELE,N.; MOSTOVEI, A. Instalarea timpurie fără lambou a implantelor
dentare de stadiul doi într-un timp chirurgical. Medicina Stomatologică. Ediţie consacrată
celui de-al XVI-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei
Stomatologilor din Republica Moldova. 2012, 3(24), 113-119. ISSN 1857-1328.
62. VÎRLAN, D.; CHELE, N. Sinus-Lifting lateral. Medicina Stomatologică. 2012, 2(23), 55-62.
ISSN 1857-1328.
63. ZABOLOTNÎI, D. Controlul fricii și durerii în stomatologie. Analele Ştiinţifice ale USMF
"Nicolae Testemiţanu".2012, 13(4) 530-532. ISSN 1857-1719.
64. ZĂNOAGĂ, O.; TOPALO, V.; SÎRBU, D.; MOSTOVEI, A. Factorii locali versus generali
implicaţi în apariţia hemoragiilor postextracţionale dentare. Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. 2012, 2(34), 89-93. ISSN 1857-0011.
65. ZÎBIN, M.; ŞEVCENCO, N. Eficienţa utilizării indicelui fisural în sigilarea fosetelor
molarilor permanenţi la copii. Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. 2012,
13(4), 432-435. ISSN 1857-1719
66. ГЮЛАЙ, А.; ТЕРЕХОВ, А.; НЭСТАСЕ, К. Реставрация жевательных зубов
современным нанокомпозитным материалом « NANOPAQ». Medicina Stomatologică.
2012,2(23), 38-41. ISSN 1857-1328.
67. КУШНИР, А. К вопросу об этиологии хронических рецидивирующих заболеваний
органов полости рта. Medicina Stomatologică. Ediţie consacrată celui de-al XVI-lea
Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica
Moldova. 2012, 3(24), 39-42. ISSN 1857-1328.
68. ПОСТОЛАКИ, A.Наноструктура и биомеханика эмалево–дентинного комплекса зубов
человека. Medicina Stomatologică. 2012, 2(23), 16-18. ISSN 1857-1328.
69. ПОСТОЛАКИ, A.Преимущество цифровой фотографии в диагностике и планировании
стоматологического лечения. Medicina Stomatologică. 2012, 2(23), 49-51. ISSN 1857-
1328.
70. ПОСТОЛАКИ, A.Современная концепция развития стоматологического и
эстетического искусства. Часть II. Золотая пропорция – основной эстетический канон в
искусстве, архитектуре и медицине. Medicina Stomatologică. 2012, 1(22), 7-18. ISSN
1857-1328.
71. ПОСТОЛАКИ, A.; ПОСТОЛАКИ,И. Особенности окклюзионного рельефа молочных
и постоянных моляров и их предрасположенность к развитию кариеса. Medicina
Stomatologică. Ediţie consacrată celui de-al XVI-lea Congres Naţional cu participare
Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova. 2012, 3(24), 66-70. ISSN
1857-1328.

83
72. ЦУРКАНУ, С.; ТЕРЕХОВ, А.; НЭСТАСЕ, К. Эстетическая реставрация сколов и
переломов коронок во фронтальной группе зубов. Medicina Stomatologică. 2012, 2(23),
38-42. ISSN 1857-1328.

Anul 2013

1. ATAMNI, F.; TOPALO, V. Alternative implantation methods to avoid sinus grafting.


Medicina Stomatologică. 2013, 3 (28), 29-41. ISSN 1857-1328.
2. BOLUN, R.; FALA, V.; BURLACU, V.; ROMANIUC, D.; GOSPODARU,Ș. Utilizarea
anselor sonicretro în tratamentul chirurgical endodontic. Medicină Stomatologică. 2013,
3(28), 68-76. ISSN 1857-1328.
3. BURLACU, V.; BURLACU, V.; CARTALEAN, A.; OJOVAN, A.; FALA, V.; FRIPTU, D.;
VASILAȘCU, A.; VATAMAN, F.; COSTRU, T. Unele momente cheie în dinamica
diferențierii distrofiilor dentare posteruptive. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae
Testemițanu”, Ed. XXIV, vol. 4. Problemele clinico-chirurgicale. 2013, 395-399. ISSN 1857-
1719
4. BURLACU, V.; CARTALEANU, A.; FALA, V.; OJOVAN, A.; FRIPTU, D.; VASILAȘCU,
A.; ZABOLOTNÂI, D.; ISTRATI, D.; ZAGNAT, V.; TINTIUC, E.; COSTRU, T.;
CUȘNIR, A.; ENI, A.; CHIRIAC, O. Procedeu rațional a fațetelor în stomatologia
terapeutică. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIV, vol. 4. Problemele
clinico-chirurgicale. 2013, 391-395. ISBN 978-9975-118-06-4.
5. CAZACU, C.; CEBOTARI, M.; VLAS, V.; PANCENCO, A.; BICER, C.; HÎŢU, I.
Diagnosticarea timpurie şi tratamentul comunicării oro-sinusale. Anale Științifice ale USMF
”Nicolae Testemițanu” , Ed. XXIV, vol. 4. Problemele clinico-chirurgicale. 2013, 466-469.
ISSN 1857-1719.
6. CEBAN, M. Reflecţii asupra sistemelor de imobilizare în tratamentul parodontitelor
marginale cronice, asociate cu edentaţii parţiale. Curierul medical. Vol. 56, 1, 2013. 41-44.
ISSN 1857 – 0666.
7. CHELE, N.; MELNIC, S. Biomecanica restaurărilor implanto-protetice corelată cu
principiile specifice ale proteticii implantologice. Medicina Stomatologică. 2013, 1(26), 31-
35. ISSN 1857-1328.
8. CHEPTENE, N.; SÎRBU, S. Metode radiografice utilizate în parodontite marginale cronice.
Medicina Stomatologică. 2013, 2(27), 11-14. ISSN 1857-1328.
9. CHETRUȘ, V. Recesiuni gingivale. Etiologie și clasificări. Medicina Stomatologică. 2013,
1(26), 16-18. ISSN 1857-1328.
10. CHIRIAC, O. Unele principii conservative ale tratamentului cariei dentare aproximale. Anale
Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIV, vol. 4. Problemele clinico-
chirurgicale. 2013, 399-401. ISSN 1857-1719.
11. CIUBOTARU, M.; HÎŢU, D. Particularităţile tratamentului periostitei odontogene acute.
Medicina Stomatologică. 2013, 2(27), 44-48. ISSN 1857-1328.
12. ENI, L., Utilizarea apex-locatorului și examenul radiologic la determinarea lungimii de lucru
a canalului radicular în tratamentul endodontic Medicina Stomatologică. 2013, 4(29), 36-38.
ISSN 1857-1328.
13. ENI, L., Utilizarea hidroxidului de Ca în endodonție . Medicina Stomatologică. 2013, 4(29),
33-36. ISSN 1857-1328.
14. GOSPODARU, Ș.; FALA, V.; BURLACU, V.; NISTOR, L.; BOLUN, R.; ROMANCIUC,
D. Tratamentul proceselor inflamatorii apicale prin tehnica condensării la cald a gutapercii cu
ajutorul Diagunși Diapen. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIV, vol.
4. Problemele clinico-chirurgicale. 2013, 406-410. ISSN 1857-1719.

84
15. GRIBENCO, V.; FALA, V.; PÂNTEA, V.; NISTOR, L. Avantajele tehnicii Wax–up în
trasarea obiectivelor tratamentelor stomatologice. Medicină Stomatologică. 2013,3(28), 85-
88. ISSN 1857-1328.
16. GUMENIUC, A.; TOPALO, V.; MOSTOVEI, A. Încărcarea funcţională precoce a
implantelor dentare de stadiul I in cadrul edentaţiilor unidentare. Medicina Stomatologică.
Chişinău, 2013, 3(28), 41-46. ISSN1857-1328.
17. HÎŢU, D. Nivelul de studii al bolnavului cu traumatism facial. Anale Științifice ale USMF
”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIV, vol. 4. Problemele clinico-chirurgicale. 2013, 478-481.
ISSN 1857-1719.
18. HÎŢU, D. Tratamentul chirurgical al fracturilor de mandibulă (curs teoretic). Medicina
Stomatologică. 2013, 2(27), 44-48. ISSN 1857-1328.
19. LAZU, T.; BURLACU, V. Diagnostic timpuriu a parodontitei marginale cronice incipiente.
Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu” , Ed. XXIV, vol. 4. Problemele clinico-
chirurgicale. 2013, 413-419. ISSN 1857-1719.
20. LUPAN, I.; RAILEAN, S.; CIUPAC, S. Analiza comparativă a incidenţei tumorilor din
regiunea oro-maxilo-facială la copii în Republica MoldovaAnale Științifice ale USMF
”Nicolae Testemițanu” , Ed. XXIV, vol. 4. Problemele clinico-chirurgicale. 2013, 482-
487.ISSN 1857-1719.
21. MARINA, I.; FERDOHLEB, E. Vibrația în activitatea profesională a stomatologilor. Anale
Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIV, vol. 4. Problemele clinico-
chirurgicale. 2013, 487-492. ISSN 1857-1719.
22. MOSTOVEI, A. Formarea spaţiului biologic periimplantar în tehnica flapless în dependenţă
de tipul mucoasei. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2013, 3(39),
180-184. ISSN 1857-0011.
23. MOSTOVEI, A. Formarea spaţiului biologic periimplantar în tehnica fără lambou în
dependenţă de tipul mucoasei şi profunzimea instalării implanturilor. Medicina
Stomatologică. 2013, 3(28), 53-58. ISSN 1857-1328.
24. MUNTEANU, I. Terapia tisulară a nevralgiei glosofaringiene (IX). Anale Științifice ale
USMF ”Nicolae Testemițanu” , Ed. XXIV, vol. 4. Problemele clinico-chirurgicale. 2013,
498-500. ISSN 1857-1719.
25. MUSTEAȚĂ O. Aspecte epidemiologice și etiopatogenia gingivitelor hiperplastice., Anale
Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIV, vol. 4. Problemele clinico-
chirurgicale. 2013,426-431.ISSN 1857-1719.
26. NASTAS, L.; SUSARENCU, D. Pericoronarita acută. Etiologia, tabloul clinic, diagnostic,
metodele de tratament. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIV, vol. 4.
Problemele clinico-chirurgicale. 2013, 501-504. ISSN 1857-1719.
27. NICOLAU, GH.; DANICI, A.; ROMAN, I.; Principiile şi metodele irigării canalelor
radiculare în endodonţie. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIV, vol.
4. Problemele clinico-chirurgicale. 2013, 419-424.ISSN 1857-1719.
28. NICOLAU, GH.; ROMAN, I.; DANICI, A. Rolul diagnosticării şi tratării pulpitelor acute
difuze, în evitarea complicaţiilorAnale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu” , Ed.
XXIV, vol. 4. Problemele clinico-chirurgicale. 2013, 424-426. ISSN 1857-1719.
29. NICOLAU-MAVRADINA, T.; SÎRBU S. Erori și complicații în endodonție. Medicina
Stomatologică. 2013, 2(27), 32-35. ISSN 1857-1328.
30. NISTOR, L.; FALA, V.; GRIBENCO, V.; PÂNTEA, V. Tratament restaurativ direc ționat la
pacienți cu dizarmonii ocluzale. Medicina Stomatologică. 2013, 3(28), 95-98. ISSN 1857-
1328.
31. OINEAGRA V.; OINEAGRA, V. Nivelarea planului de ocluzie prin suprasolicitare
functionala a dintilor migrați -posibilități. Caz clinic. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae

85
Testemițanu”, Ed. XXIV, vol. 4. Problemele clinico-chirurgicale. 2013, 504-509. ISSN
1857-1719.
32. PĂLĂRIE, V.; SÎRBU, D.; TOPALO, V. Biomaterials and tissue engineering techniques in
oral implantology. Medicina Stomatologică. 2013, 3(28), 58-63. ISSN 1857-1328.
33. PÂNTEA, V.; FALA, V.; GRIBENCO, V.; NISTOR, L. Reabilitarea complexă
morfofuncțională a pacienților cu edentații parțiale terminale bilaterale și disfuncții
mandibulo-craniene. Medicină Stomatologică. 2013, 3(28), 88-95. ISSN 1857-1328.
34. POROSENCOV, E. Recuperarea breşelor alveolo-dentare la pacienţii cu despicaturi labio-
maxilo-palatine reviul literaturii. Medicina Stomatologică. Chişinău, 2013, 3(28), 77-
84.ISSN 1857-1328.
35. PROCOPENCO, O.; TOPALO, V.; SÎRBU, D. Accesul endooral în osteosinteză la rebordul
infraorbital. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2013, 3(39), 175-
180. ISSN 1857-0011.
36. RADZICHEVICI, M.; TEAN, N. Osteomielita toxică a maxilarelor. Statistică. Aspecte ale
morbidităţii, diagnosticului şi tratamentului.Anale Științifice ale USMF ”Nicolae
Testemițanu”, Ed. XXIV, vol. 4. Problemele clinico-chirurgicale. 2013, 512-516. ISSN 1857-
1719.
37. ROMANIUC, D.; FALA, V.; BURLACU, V.; NISTOR, L.; GOSPODARU,Ș.; BOLUN, R.
Tratamentul abraziunii dentare provocate de bruxism prin metoda restaurării directe dirijate.
Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu” , Ed. XXIV, vol. 4. Problemele clinico-
chirurgicale. 2013, 431-435. ISSN 1857-1719.
38. RUSU, N.; ANDREEVA, O. Materialul de sutură contemporan folosit în chirurgia OMF.
Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu” , Ed. XXIV, vol. 4. Problemele clinico-
chirurgicale. 2013, 518-522. ISSN 1857-1719.
39. RUSU, N.; BORODAC, M. Tratamentul proceselor inflamatorii odontogene în regiunea oro-
maxilo-facială.Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Teste mițanu”, Ed. XXIV, vol. 4.
Problemele clinico-chirurgicale. 2013, 516-518. ISSN 1857-1719.
40. SCUTARU, S.; SÎRBU S. Periodontita granulomatoasă cronică diagnosticul și tratament.
Medicina stomatologică. 2013, 2(27), 18-22. ISSN 1857-1328.
41. SÎRBU, D.; TOPALO, V.; CUCU, GH.; GHEŢIU, A.; BOGDAN, O. Abcesul şanţului
mandibulo-lingual. Aspecte terapeutice şi chirurgicale.Anale Științifice ale USMF ”Nicolae
Testemițanu”, Ed. XXIV, vol. 4. Problemele clinico-chirurgicale. 2013, 540-545. ISSN
1857-1719.
42. SÎRBU, D.; TOPALO, V.; MOSTOVEI, A.; MOSTOVEI, M.; ZAKAROV, A.; ZINGHER,
I. Conduita în tratamentul implantologic la mandibulă în funcţie de oferta osoasă. Anale
Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIV, vol. 4. Problemele clinico-
chirurgicale. 2013, 528-535. ISSN 1857-1719.
43. SÎRBU, D.; TOPALO, V.; MOSTOVEI, A.; SUHARSCHI, I.; MIGHIC, A.; MOSTOVEI,
M. Crearea ofertei osoase la pacienţii cu atrofii severe ale mandibulei pentru reabilitarea
implanto-protetică. Medicina Stomatologică. 2013, 3(28), 47-53. ISSN 1857-1328.
44. SÎRBU, D.; TOPALO, V.; PROCOPENCO, O.; MIGHIC, A.; SUHARSCHI, I.;
MOSTOVEI, A. Ameloblastomul. Identificarea precoce. Atitudine terapeuticăAnale
Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIV, vol. 4. Problemele clinico-
chirurgicale. 2013, 522-527. ISSN 1857-1719.
45. SPINEI, A.Aplicaţiile terapiei fotodinamice în prevenirea cariei dentare la copii cu
dizabilităţi severe. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu” , Ed. XXIV, vol. 4.
Problemele clinico-chirurgicale. 2013, 545-553.ISSN 1857-1719.
46. SPINEI, A.; BĂLTEANU, O.; PLĂMĂDEALĂ, S.; VATAMANU, O.; LOPOTENCO, M.;
BUZATU, V. Morbiditatea prin carie denară la copiii din localităţi rurale. Anale Științifice

86
ale USMF ”Nicolae Testemițanu” , Ed. XXIV, vol. 4. Problemele clinico-chirurgicale. 2013,
553-557. ISSN 1857-1719.
47. SPINEI, A.; MÎNDRU, L.; PĂLĂRIE, A. Evaluarea efectivităţii metodelor de prevenire a
cariei dentare la copii. Medicina Stomatologică. Chişinău,2013, 1(26), 50-53, ISSN 1857-
1328.
48. SPINEI, A.; SPINEI, I. Efectul in vitro al terapiei fotodinamice asupra biofilmului dentar.
Medicina Stomatologică. Chişinău, 2013, 3(28),99-106, ISSN 1857-1328.
49. TEREHOV, A .; NĂSTASE, C. Particularită țile diagnosticului și tratamentului cavităților
dentare de clasa VI. Medicina Stomatologică. 2013, 1(26), 19-22. ISSN 1857-1328.
50. TINTIUC, E.; BURLACU, V.; PANCENCO, A. Particularități ale managementului public și
privat în stomatologie. Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIV, vol. 4.
Problemele clinico-chirurgicale. 2013, 435-439. ISSN 1857-1719.
51. TOPALO, V. Istoricul implantologiei orale în Republica Moldova. Medicina Stomatologică.
2013, 3(28), 7-10. ISSN 1857-1328.
52. TOPALO, V.; CHELE, N.; MOSTOVEI, A.; GUMENIUC, A.; DOBROVOLSCHI, O.;
BOICO, R. Reabilitarea edentaţiilor unidentare molare mandibulare prin intermediul
implantelor de stadiul doi. Medicina Stomatologică. Chişinău, 2013, 3(28), 17-21.
ISSN1857-1328.
53. TOPALO, V.; MOSTOVEI, A.; GUMENIUC, A.; CHELE, N. Implantele dentare scurte –
opţiune viabilă în reabilitarea implanto-protetică a edentaţiilor în sectoarele posterioare
mandibulare. Medicina Stomatologică. Chişinău, 2013, 3(28), 22-29.ISSN1857-1328.
54. TOPALO, V.; SÎRBU, D.; CUCU, GH.; MOSTOVEI, A.; GHEŢIU, A.; BOGDAN, O.
Supuraţiile teritoriului oro-maxilo-facial. Evoluţia sensibilităţii microbiene la
antibiotice.Anale Științifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, Ed. XXIV, vol. 4. Problemele
clinico-chirurgicale. 2013, 535-540. ISSN 1857-1719.
55. VASILAȘCU, A. Nomenclatura și clasificarea eroziunilor dentare. Medicina Stomatologică.
2013, 2(27), 22-25. ISSN 1857-1328.
56. ZABOLOTNÂI, D. Motivarea pacienților pentru un tratament stomatologic. Anale Științifice
ale USMF ”Nicolae Testemițanu” , Ed. XXIV, vol. 4. Problemele clinico-chirurgicale. 2013,
440-443. ISSN 1857-1719.
57. ZĂNOAGĂ, O.; TOPALO, V.; SÎRBU, D.; CUCU, GH.; MOSTOVEI, A. Particularităţile
reabilitării implanto-protetice la pacienţii aflaţi sub tratament anticoagulant. Medicina
Stomatologică. 2013, 3(28), 63-67. ISSN 1857-1328.
58. ГОРЯ, Ю.; КАЛФА, С. Диагностика пациентов с глубоким прикусом. Medicina
Stomatologica, Chişinau, 2013, 1(26), 54-58.ISSN 1857-1328.
59. ДАНИЧ, А.; КАСЬЯНОВА. А. Конкрементозный пульпит. Medicina Stomatologică.
2013, 2(27), 28-32. ISSN 1857-1328.
60. НИКОЛАЙЧУК, В.; ПОДЛЕТКА, А. Профессиональные вредности и заболевания в
работе врача стоматолога. Medicina Stomatologică. 2013, 4(29),19-22. ISSN 1857-1328.
61. СИМИНОВИЧ, В. Анатомо-топографические особенности молочных и постоянных
зубов в детском возросте. Medicina Stomatologica, Chişinau, 2013, 1(26), 59-61.ISSN
1857-1328.
62. ТЮХА, Е.; ЖМУРКОВА, Н.; ТЕРЕХОВ, А; НЭСТАСЕ, К. Латеральная конденсация
холодной гуттаперчи – “золотой стандарт” в эндодонтии. Medicina Stomatologică. 2013,
1(26), 43-49. ISSN 1857-1328.

- alte reviste de specialitate:


Anul 2011

87
1. ZNAGOVAN,A.; GONCEAR, V.; CIOBANU, N.; GURANDA, D.; MÂNĂSCURTĂ,
GH.; NACU, V.; TATARU, N.; MICHITIUC, N. Elaborarea tehnologiei şi analiza gelurilor cu
carbopol. Revista Farmaceutică a Moldovei. Chişinău, 2011, 1-4, 34-36, ISSN 1812-5077.

Anul 2014

1. FALA, V. Corela ția indici lor cantitativi ai membranei Schneider, indenta ției și
manifestărilor clinice ale parodontitei cronice (opțiuni diagnostice). Medicina alternativă. 2014,
3(32), 15-22. ISSN 1857-0844.
2. FALA, V. Diagnosticul și tratamentul afecțiunilor parodontale cronice. Medicina
alternativă. 2014, 3(32), 53-60. ISSN 1857-0844.
3. FALA, V. Etiopatogenia afecțiunilor parodontale (interacțiunea sistemelor stomatognat -
extrastomatognate). Medicina alternativă. 2014, 3(32), 42-52. ISSN 1857-0844.
4. LACUSTA, V., FALA, V. Conceptul parodontita-organ (cord)-țintă – o nouă paradigmă
în medicina parodontală. Medicina alternativă. 2014, 3(32), 23-38. ISSN 1857-084.
5. LUPAN, I.; FALA, V.; BOLUN, R. Diagnosticul și tratamentul implanto -protetic al
edentației. Medicina alternativă. 2014, 3(32), 60-70. ISSN 1857-0844.

Anul 2015

1. SPINEI, A. Influența terapiei fotodinamice antimicrobiene asupra biofilmului cavității


orale: sinteză de literatură. Moldovan Journal of Health Sciences, Vol.3(1), 2015,61-79. ISSN
2345-1467

Lista articolelor ştiinţifice publicate în culegeri:

Anul 2013

1. МАРКУ, Д. Грибы рода Кандида как представители нормальной микрофлоры и как


возбудители кандидоза. Modern methodology of health care and psychosomatic development
of a man. Materials digest of the LVII International Research and Practice Conference. London.
2013, 64-66. ISBN 978-1-909137-28-8.
2. ПОСТОЛАКИ, А. Квантовая биомеханика твердых тканей зубов человека. Научная
дискуссия: инновации в современном мире., Сб. ст. по мат. XV Межд. науч.-практ. конф.
2013, 7 (15),115-119. Москва, Россия, ISSN 2309-1959.

Anul 2014

1. SPINEI, A. Key points from the response from Republic of Moldova. Workshop
Orodental Health in Children in the Central and East European countries in the context of the
current economic crisis. Constanţa, Romania, 2014,40-42.
2. ПОСТОЛАКИ, А.Филлотаксис в морфологии зубов человека. Материалы XX
Международной научно-практической конференции. «Актуальные вопросы
стоматологии». 2014, 154-158. ISBN 978-5-94689-130-1.

Lista comunicărilor prezentate la manifestări ştiinţifice, publicate ca rezumat (1-3 pagini):


- în străinătate:

88
Anul 2011

1. ATAMNI, F.; TOPALO, V. MOSTOVEI, A.; CHELE, N.; GUMENIUC, A. Flapless and
graftless transcrestal sinus floor elevation-intrasinusal bone formation- 20th Annual Congress of
European Association for Osseointegration, Clinical Oral Implants Research. 2011, 22(9), 958.
ISSN 1600-0501.
2. GAVRILIUC, L.; STEPCO, E.; SEVCENCO, N.; LISII, L.; LUPAN, I.Peculiarity of
metabolism in monozigota concordant patients with dental fluorosis. A XXV-a Conferinţa
Naţională a Societăţii Române de Fiziologie. Book of Abstracts. Targu Mures. România, 2011,
Vol.57(2), 18-19.
3. HÎŢU, D. Managementul diagnostic şi de tratament al fracturilor complexului zigomatic.
16th Congress of the Balkan Stomatological Society „Update in Dental Medicine. Medicine –
Dentistry Confluences”, Bucharest, 2011, 68-71.
4. LUPAN, I. Reabilitarea medicală timpurie a copiilor cu despicături labio-maxilo-palatine
în Republica Moldova. Al XV-lea congres internaţional UNAS. Caiet de rezumate. Bucureşti 5-8
octombrie 2011, 52-53.
5. MOSTOVEI, A.; TOPALO, V. One-step placement of two-stage dental implants without
flap. 20th Annual Congress of European Association for Osseointegration,. Clinical Oral
Implants Research. Athens, Greece, 2011, 22(9), 958. ISSN 1600-0501.
6. MOSTOVEI, A.; TOPALO, V. Minimally-invasive surgery in two-piece dental implants
placement, 16th Congress of the Balkan Stomatological Society „Update in Dental Medicine.
Medicine – Dentistry Confluences”, Bucureşti,2011, 119.
7. SEVCHENCO, N.; GAVRILIUC, L.; STEPCO, E.; SPINEI, A.; LUPAN, I. Interelation
of biochemical and clinical parametries in children with gingivitis during complex antihomotoxic
therapy. BASS 2011 16-th Congress of the Balcan Stomatological Society,Bucharest, Romania,
2011, 178.
8. SÎRBU, D.; TOPALO, V.; ZĂNOAGĂ, O.;PROCOPENCO, O. The treatment
management of patientswith fractures. 16th Congress of the Balkan Stomatological Society
„Update in Dental Medicine. Medicine – Dentistry Confluences”, Bucharest, 2011, 112.
9. SOLOMON, O.;LUPAN, I.; SOLOMON, L. Oportunities in adult ortodontic treatment.
16th Congress of the Balkan Stomatological Society „Update in Dental Medicine. Medicine –
Dentistry Confluences. 2011, 1, 201-202.
10. SPINEI, A.; LUPAN, I.; SPINEI, I.; SHEVCHENCO, N.; GAVRILIUC, L.Study of oral
hygiene and prevalence of dental caries among children in the Republic of Moldova. Materialele
Congresului III al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie. Iaşi, 2011, 22-28.
11. SPINEI, A.; SPINEI, I. Estimarea riscului cariei dentare la copii cu dizabilităţi psihice. Al
XV-lea Congres Internaţional UNAS.Caiet de rezumate. Bucureşti, 2011, 37.
12. SPINEI, A.; SPINEI, I.; LUPAN, I.; SHEVCENKO, N.; GAVRILIUC, L. Dental status
of children in the Republic of Moldova. BaSS 2011.16th Congress of the Balkan Stomatological
Society. Abstract book. Bucharest, Romania. 2011, 202-203.
13. TEREHOV, A. Features of diagnostics and treatment of teeth by VI class. Proceedings of
the 16-th Congress of the BaSS. Bucharest, Romania, 2011, 75.
14. TOPALO, V.; ATAMNI, F. Short dental implants in the maxillar sinus floor transcrestal
elevation. 16th Congress of the Balkan Stomatological Society „Update in Dental Medicine.
Medicine – Dentistry Confluences”, Bucharest. 2011, 119-120.
15. ZĂNOAGĂ, O.;TOPALO, V.; SÎRBU, D.Ensuring of haemostasis in patients with
postextractional dental hemorrhages. 16th Congress of the Balkan Stomatological Society
„Update in Dental Medicine. Medicine – Dentistry Confluences”, Bucharest, 2011, 112.

Anul 2012

89
1. CHELE, N.; TOPALO, V.; MOSTOVEI, A.; DOBROVOLSCHI, O.; GUMENIUC, A.
Early vs. delayed flapless placement of two-stage dental implants. 22th Annual Congress of
European Association for Osseointegration, Clinical Oral Implant Research. Dublin, Ireland,
2012, 24(9), 111-112. ISSN 0905-7161.
2. GUMENIUC, A.; TOPALO, V.; MOSTOVEI, A. Radiographic evaluation of bone-loss
at one-piece and two-piece dental implants. Clinical Oral Implants Research. Copenhaga.
Danemarca. 2012, vol. 23 (7), 100. ISSN 0905-7161.
3. HÎȚU, D. Evoluţia traumatismului asociat al feţei. Congresul International de Medicina
Dentara pentru Studenţi şi Tineri Medici. Bucureşti. 2012, 33-34.
4. HÎȚU, I.; CAZACU, C.; VLAS, V.; HÎȚU, D. Diagnosticul și tratamentul osteomielitei
odontogene. Congresul International de Medicina Dentara pentru Studenţi şi Tineri Medici.
Bucureşti, 10-12 mai 2012, 82.
5. LEHTMAN, S.; ŞCERBATIUC, D. Salivary gland calculi: one hundred thirty-three
consecutive cases. Международная научная конференция студентов и молодых ученых,
посвящённая 155-летию со дня рождения В.В.Подвысоцкого «Сучаснiтеоретичнiта
практичнiаспекти клiнiчноiмедицини». Одесса, Украина. 2012,271.
6. MOSTOVEI, A.; TOPALO, V.; CHELE, N.; GUMENIUC, A.; SOLOMON, O. One-step
versus two-steps flapless placement of two-stage dental implants without flap. 22th Annual
Congress of European Association for Osseointegration, Clinical Oral Implant Research. Dublin,
Ireland, 2012, 24(9), 139-140. ISSN 0905-7161.
7. MIHAILOVICI, G. Treatment of some malocclusions using MBT tehnique. The IIIrd
International Congress of the Romanian Straight-wire Association. Iasi, Romania, 2012, 22.
8. MOSTOVEI, A.; TOPALO, V. One-step versus two-steps flapless placement of two-
stage dental implants without flap. 20thAnnual Congress of European Association for
Osseointegration. Clinical Oral Implants Research.Copenhagen, Denmark 2012, 23(7), 27-28.
ISSN 1600-0501.
9. PALARIE, V.; SCHIEGNITZ, E.; NACU, V.; DRAENERT, F.; TOPALO, V.; BILAL
AL NAWAS.; KAMMERER, P. Vertical bone augmentation using collagen membrane,
rhPDGF-BB and implant-fixed deproteinized bovine bone blocks. 20thAnnual Congress of
European Association for Osseointegration. Clinical Oral Implants Research. Copenhagen,
Denmark. 2012, 23(7), 27-28. ISSN 1600-0501.
10. SPINEI, A. Eficacitatea prevenirii cariei dentare la copiii cu dizabilităţi. Congresul
International de Medicina Dentara UNAS editia a XVI-a. Bucureşti, 2012, 46-47.
11. SPINEI, A.; SPINEI, I.; PIROJANSCHI, G. Evaluarea statusului dentar la copiii cu
dizabilităţi neuromotorii. Congresul International de Medicina Dentara UNAS editia a XVI-a.
Bucureşti, 2012, 51.
12. TOPALO, V.; CHELE, N.; MOSTOVEI, A.; ZĂNOAGĂ, O. The implant position
influence upon crestal-bone using one-step flapless surgery. 20thAnnual Congress of European
Association for Osseointegration, 12-15 October, 2012, Copenhagen, Denmark. Clinical Oral
Implants Research. 2012, 23(7), 27. ISSN 1600-0501.

Anul 2013

1. ATAMNI, F.; TOPALO, V.; MOSTOVEI, A.; CHELE, N. Flapless and graftless
transcrestal sinus floor elevation – one step placement of two-stage dental implants. 22th Annual
Congress of European Association for Osseointegration, Clinical Oral Implant Research.
Dublin, Ireland, 2013, 24(9), 105-106. ISSN 0905-7161.
2. CHELE, N.; TOPALO, V.; MOSTOVEI, A.; DOBROVOLSCHI, O.; GUMENIUC, A.
Early vs. delayed flapless placement of two-stage dental implants. 22th Annual Congress of

90
European Association for Osseointegration,Clinical Oral Implant Research. Dublin, Ireland,
2012, 24(9), 111-112. ISSN 0905-7161.
3. CONSTANTINOV, M.;HÎŢU, I.; ANTONOVA, I.; HÎŢU, D. Politraumatismul asociat
al complexului zigomatic. Congresul StuDent. Bucureşti, 2013, 61-62.
4. GUMENIUC, A. Outcome implant treatment in complete edentulism: a retrospective 5-
year follow-up study. Romanian Journal of Oral Rehabilitation. Iaşi. România, 2013, vol. 5(1),
99-103.
5. GUMENIUC, A.; TOPALO, V.; CHELE, N.; MOSTOVEI, A.; SOLOMON, O.
Prosthetic approach in peri-implant soft tissue management in visible areas. 22th Annual
Congress of European Association for Osseointegration,Clinical Oral Implant Research. Dublin,
Ireland, 2013, 24(9), 85-86. ISSN 0905-7161.
6. MOSTOVEI, A.; TOPALO, V.; CHELE, N.; GUMENIUC, A.; SOLOMON, O. One-step
vs. two steps early flapless placement of two-stage dental implants. 22th Annual Congress of
European Association for Osseointegration.Clinical Oral Implant Research. Dublin, Ireland.
2013, 24(9), 139-140. ISSN 0905-7161 .
7. PALARIE, V.; SCHIEGNITZ, E.; TOPALO, V.; TAGADIUC, O.; AL NAWAS, B.;
KAMMERER, P.W. Influence of a collagen membrane and recombinant PDGF on early bone
formation after vertical augmentation with bovine bone in rabbits. 22th Annual Congress of
European Association for Osseointegration, Clinical Oral Implant Research. Dublin, Ireland,
2013, 24(9), 43. ISSN 0905-7161.
8. SPINEI, A. Efectul terapiei fotodinamice asupra biofilmului dentar. Congresul
International de Medicina Dentara UNAS editia a XVII-a, Rezumate, Bucureşti, 2013, 36-37.
9. SPINEI, A. Oral health-related quality of life in disabled children. Abstracts of the 101st
FDI Annual World Dental Congress. International Dental Journal. 2013, Vol. 63(2). 197, ISSN:
1875-595X. http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1875-
595Xhttp://onlinelibrary.wiley.com/ doi /10.1111/idj.12050/pdf
10. SPINEI, A.; SPINEI, I.; BĂLTEANU, O.Dental caries experience in institutionalized
disabled children in Moldova.18th Annual Congress of the European Association of Dental
Public Health in a Joint Meeting with The Concil of European chief Dental Officers. St. Julians,
Malta. 2013, 28-29.http://www.eadph.org/downloads/2013_abstracts.pdf
11. SPINEI, A.; SPINEI, I.; BĂLTEANU, O. Starea igienei orale la copiii cu dizabilităţi.
Congresul International de Medicina Dentara UNAS editia a XVII-a, Rezumate, Bucureşti, 2013,
63.
12. UNCUŢA, D.; RUDIC, V.; LUPAN, I. Treatment method for recurrent herpes. European
Exhibition of Creativity and Innovation Euroinvent. Catalog oficial.Iaşi, România, 2014, 104.
13. МАРКУ, Д. Ускоренный метод диагностики кандидоза слизистой оболочки
полости рта. Вестник стоматологии. Одесса,1-3 апреля 2013,1(82), 201-202. ISSN 2078-
8916.
14. ПОСТОЛАКИ, А. Апекс растений и эмалевые призмы.Международный журнал
экспериментального образования. 2013, 11 (часть 1),202-203. ISSN 1996-3947.(РИНЦ I.F.
0,532).
15. ПОСТОЛАКИ, А. Золотая пропорция в биомеханике тканей организма человека.
Международный журнал экспериментального образования. 2013, 11 (часть 1), 200-201.
ISSN 1996-3947.(РИНЦ I.F. 0,532).
16. ПОСТОЛАКИ, А. Клеточная природа зубных тканей. Краткие тезисы результатов
микроскопических исследований Теодора Шванна. Международный журнал прикладных
и фундаментальных исследований. 2013, 11 (часть 2), 61-62. ISSN 1996-3947.(РИНЦ I.F.
1,340).
17. ПОСТОЛАКИ, А. О биоинформационном взаимодействии в зубах человека.
Международный журнал экспериментального образования. 2013, 11 (часть 1), 190-191.

91
ISSN 1996-3947.(РИНЦ I.F. 0,532).
18. ПОСТОЛАКИ, А. Общие принципы в структуре растений и зубов.
Международный журнал экспериментального образования. 2013, 11 (часть 1), 102-
103.ISSN 1996-3947.(РИНЦ I.F. 0,532).
19. ПОСТОЛАКИ, А. Спиральная техника армирования корней зубов.
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2013, 11 (часть
2), 51. ISSN 1996-3955. (РИНЦ I.F. 0,532).
20. ПОСТОЛАКИ, А. Универсальные законы в структуре и биомеханике зубов.
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2013, 11 (часть
2),100-101. ISSN 1996-3955. (РИНЦ I.F. 0,532).
21. ПОСТОЛАКИ, А. Формирование линий Ретциуса на основе «Золотой Пропорции».
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2013, 11 (часть
2), 51-52.ISSN 1996-3955. (РИНЦ I.F. 1,340).
22. ПОСТОЛАКИ, А. Числа Фибоначчи и золотая пропорция в структуре
зубочелюстной системы человека. Международный журнал экспериментального
образования. 2013, 11 (часть 1), 201-202.ISSN 1996-3947.(РИНЦ I.F. 0,532).
23. ПОСТОЛАКИ, А. Эстетические пропорции и золотой вурф. Международный
журнал экспериментального образования. 2013, 11 (часть 1), 201.ISSN 1996-3947.(РИНЦ
I.F. 0,532).
24. СПИНЕЙ, А. Стоматологический статус детей страдающих церебральным
параличом. Вестник стоматологии. Одесса, 2013,1(82), 199. ISSN 2078-8916.

Anul 2014

1. BURLACU, V.; POROSENCOVA, T. Aspecte de conduită preventivă corelată la


sănătatea parodontală. Al VIII-lea Congres Internațional al Societății Române de Reabilitare
Generală și Oro-Maxilo-Facială, Iași, 2014.
2. CHELE, N.; TOPALO, V.; MOSTOVEI, A.; SIRBU, D.; GUMENIUC, A. One year
follow-up of bone remodelling around two-piece dental implants installed in one-step using early
type 2 flapless placement. 23th Annual Congress of European Association for Osseointegration,
25-27 September, 2014,Clinical Oral Implants Research. Roma, Italy.2014, 25(10), 369-370.
ISSN 0905-7161
3. CHEPTANARU, O.; CHELE, N. Post-prosthetic complications in single tooth
replacement with dental bridges.XIII International Congress of Medical Sciences Sofia, Bulgaria,
8 -11 May, 2014,249.
4. CIOBANU, GH.; PROCOPENCO, O.; TOPALO, V.; SÎRBU, D. Metoda de osteosinteză
a fracturilor de complex zigomatic. Salonul internaţional al cercetării, inovării și inventicii.
Ediția a XII-a. Catalog oficial. Cluj-Napoca, România, 2014, 17.
5. CIOBANU, S. Rolul autoplasmei trombocitare în complexicitatea tratamentului
parodontal. Al 6-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație- Ed. a
XVIII-a, a Zilelor Facultății de Medicină Dentară. Iași, România, 2014, 4-6 aprilie, 29.
6. FALA, V. Occlusal rehabilitation of patientswithmusculo-articular
dysfunctionbyapplying modern digital technology. International Congress Updates in Complex
Esthetic Oral Rehabilitation, 3rd edition. București, 2014, 12.
7. FALA, V. Reabilitarea ocluzală a pacien ților cu disfuncții musculo -articulare prin
aplicarea tehnologiilor digitale moderne. Congres UNAS, Ediția a XVIII-a, București, 2014, 41.
8. GUMENIUC, A.; TOPALO, V.; CHELE, N.; SOLOMON, O.; COJOCARU, M.The
outcome of implant-prosthetic treatment with one-piece versus two-piece dental implants: a 10
years retrospective study. 23th Annual Congress of European Association for Osseointegration,
25-27 September, 2014. Roma, Italy, 2014, 563.

92
9. GUMENIUC, A.; TOPALO, V.; CHELE, N.; SOLOMON, O.; COJOCARU, M. The
outcome of implant-prosthetic treatment with one-piece versus two-piece dental implants: a 10
years retrospective study. Clinical Oral Implants Research.2014, 25(10), 369. ISSN 0905-7161,
311-312.
10. HÎŢU, D. Dispozitive şi metode de diagnosticși tratament al traumei faciale. The 18-th
International Conference „Inventica 2014”. Iași, 2014, 536-538.
11. HÎŢU, D. Managementul financiar al bolnavului cu traumatism facial. Zilele Francofone
Medicale Dentare, Ediția a XVIII -a a Zilelor Facultății de Medicină Dentară, Al 6-lea Congres
Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație, Performanță versus malpraxis în
practica medicală curentă. Iași, 2014, 38. ISBN 978-973-106-228-0
12. HÎŢU, D. Managementul financiar al pacientlui neasigurat cu traumatism facial. Al VI-lea
Congres Naţional "Zilele Medicinei Dentare Craiovene" Prezent şi Viitor în Medicina Dentară,
multidisciplinaritate în estetica dento-facială. Craiova, 2014, 57.
13. HÎŢU, I.; GASIȚA, A.; HÎŢU, D. Traumatismul facial asociat și leziunile sinusale, caz
clinic. Ediția a XIII-a a Congresului Internațional de Medicină Dentară pentru Studenți și Tineri
Medici stuDENT. București, 2014, 29-30.
14. HÎŢU, I.; PANCENCO, A.; HÎŢU, D. Plastia comunicării oro-antrale. Al VI-lea Congres
Naţional "Zilele Medicinei Dentare Craiovene" Prezent şi Viitor în Medicina Dentară,
multidisciplinaritate în estetica dento-facială. Craiova, 2014, 58. ISBN 978-973-106-228-0.
15. ILUŢA, I. Metodă de prevenţie a recidivei parotiditelor cornice parenhimatoase
recidivante la copii. Medicina Stomatologică, Chişinău, 2014, 1(30), 20 - 21. ISSN 1857-
1328.
16. ISTRATI, D.; BURLACU, V. Treatment of the mature permanent teeth affected by
destructive apical chronic periodontitis. Innova Brussels, 2014, 27.
17. LUPAN, I.; FALA, V. Reabilitarea ocluzală a pacienţilor cu disfuncţii musculo-articulare
prin aplicarea tehnologiilor digitale moderne. Congresul Internaţional al XVIII-lea al Uniunii
Naţionale a Asociaţiilor Stomatologice, Bucureşti, 2014.
18. LUPAN, I.; POROSENCOV, E. Particularitati ale recuperării complexe a pacienţilor cu
despicături labio-maxilo-palatine. Al VIII-lea Congres International al Societatii Romane de
Reabilitare Generala si Oro-Maxilo-faciala.4-6 Decembrie 2014, Iasi, Romania.
19. LUPAN, I.; SPINEI, A.; SPINEI, I. Strategii şi oportunităţi de realizare a Programului
Naţional de Sănătate Orală la Copii în Republica Moldova în anii 2014-2020.Al XVIII-lea
Congres Internaţional UNAS. Bucureşti, România, 2014, 43-44. ISSN 2344-2727
20. MOSTOVEI, A.; TOPALO, V.; SIRBU, D.; DOBROVOLSCHI, O.; ZĂNOAGĂ, O.
Periimplant bone remodeling after flapless implant placement in one and two surgical steps: 1
year follow-up. 23th Annual Congress of European Association for Osseointegration, Clinical
Oral Implants Research. Roma, Italy, 2014, 25(10), 215-216. ISSN 0905-7161.
21. OJOVANU, A.; OJOVANU, V. Particularity of the bioethical aspects of stomatology.
Сахаровские чтения 2014 года: экологические проблемы XXI века. Материалы 14-й
международной научной конференции. 29-30 мая 2014 года г. Минск, Республика
Беларусь. Минск: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2014, с. 296. ISBN 978-985-551-081-0;
22. OKUSHKO, V.; RIABTCEV, V. ZAGNAT, V. Predicția și prevenția fenotipică a cariei
dentare la copii. Al XVIII-lea Congres International al UNAS, București, România, 2014, 39-40.
23. PANCENCO, A.; HÎŢU, I.; HÎŢU, D. Plastia comunicării oro-antrale. Al VI-lea Congres
naţional „Zilele medicinii dentare craiovene”.2014, 58. ISBN: 978-973-106-228-0.
24. PALARIE, V.; KARL, M. Variables affecting the accuracy of implant master casts. 23th
Annual Congress of European Association for Osseointegration, Clinical Oral Implants
Research. Roma, Italy, 2014, 25(10), 139-140. ISSN 0905-7161
25. POROSENCOV, E.; LUPAN, I.; POROSENCOV, A. Multilateral Approach Treatment
of a Bilateral Cleft Lip and Palate Patient. Esthetic recovery of dento-alveolar, nose and lip

93
defect. Clinical Case23th Annual Congress of European Association for Osseointegration,
Clinical Oral Implants Research. Roma, Italy, 2014, 25(10),ISSN 0905-7161.
26. POROSENCOV, E.; LUPAN, I.; POROSENCOV, A. Tratament multimodal la pacienţi
cu despicături labio-maxilo-palatine în vârsta adolescenta. Caz clinic. XVIII-lea Congres
Internaţional UNAS Bucureşti, România 2014.
27. POROSENCOVA, T. Aspecte de conduită preventivă corelată la sănătatea parodontală.
Al VIII-lea Congres International al Societatii Romane de Reabilitare Generala si Oro-Maxilo-
faciala.4-6 Decembrie 2014, Iasi, România,Caiet de rezumate.
28. POROSENCOVA, T. Evaluarea riscului în prevenirea afecțiunilor parodontale. Al XVIII-
lea Congres International al UNAS, 8-11 Octombrie 2014, București, România, 87-88.
29. RAILEAN, S.; SPINEI, A.; POCITARI, C. Deformaţiile cranio-dento-faciale la copii cu
dizabilităţi neurologice de vîrstă şcolară. The XIII-th congres internaţional UNAS, 8-11
octombrie, 2014, 46-47. ISSN 2344-2727.
30. SIRBU, D.; TOPALO, V.; GHEȚIU, A.; SUHARSCHI, I.; MIGHIG , A.; CUCU, GH.;
MOSTOVEI, A.; MOSTOVEI, M.; CALDARARI, S. Major defect reconstructionwith extraoral
autografts in preprosthetic implant supported treatment. XXII Congress of the European
Association for Cranio- Maxilo- Facial Surgery, Book of Abstracts, Prague, Czech Republic, 23-
26 September, 2014 980.
31. SIRBU, D.; TOPALO, V.; SUHARSCHI, I.; ZANOAGA, O.; MIGHIG, A.; GHE ȚIU,
A.; PROCOPENCO,O.; CALDARARI, S.; CUCU, GH. Extraoral vertical ramus osteotomy for
mandible condyle median dislocation reduction. XXII Congress of the European Association for
Cranio- Maxilo- Facial Surgery, Book of Abstracts, Prague, Czech Republic, 23-26 September,
2014, 1203.
32. SPINEI, A.Dental caries in disabled children in Moldova. The XII-th International
Congress on oral health and dental management inCentral and East - European countries.
Constanţa,Romania, 2014, 33-34.
33. SPINEI, A. Perspective de aplicare a terapiei fotodinamice în prevenirea cariei dentare.
Al IV-lea Congres Internaţional de Medicină Dentară Transilvania. Carte de rezumate. 10-12
octombrie 2013. Cluj-Napoca, România, 60.
34. SPINEI, A. Susceptibilitatea biofilmului dentar la terapia fotodinamică antibacteriană. În:
Al XVIII-lea Congres Internaţional UNAS. Bucureşti, România, 2014, 54-55. ISSN 2344-2727
ISSN-L 2344-2727.
35. SPINEI, A. Utilizarea polifenolilor în prevenirea cariei dentare la copii. Al XVIII-lea
Congres Internaţional UNAS. Bucureşti, România, 2014, 40-41. ISSN 2344-2727 ISSN-L 2344-
2727. SOLOMON, O.; SOLOMON, L.; LUPAN, I.; OINEAGRĂ, V.; GUMENIUC, A.; ZUEV,
V.; GRIBENCO, V.; PÎNTEA, V. Reabilitarea ortodontică anomaliilor în plan transversal. Al 6-
lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie. 2014, 28.
36. TOPALO, V.; MOSTOVEI, A.; ATAMNI, F.; SIRBU, D. Intra-sinus bone evolution
around implants placed using flapless and graftless trascrestal sinus floor elevation: 3 years
follow-up. 23th Annual Congress of European Association for Osseointegration,25-27
September, 2014Clinical Oral Implants Research. Roma, Italy, 2014, 25(10), 216. ISSN 0905-
7161.
37. TRIFAN, V.; TRIFAN, D. Obiective de diagnostic și tratament orthodontic al
malocluziei de clasa a III-a Angle în func ție de dentație. The XIII-th congres internaţional
UNAS, 8-11 octombrie, 2014, 47-48. ISSN 2344-2727.
38. UNCUŢA, D.; SPÂNU, C. Diagnosis and Treatment Optimization in Herpetic Stomatitis.
A VII-A Conferinţă naţională de microbiologie şi epidemiologie, Vol. 59, 2014, 73. ISSN 1220-
3696.
39. ZĂNOAGĂ, O.; TOPALO, V.; SIRBU, D.; CUCU, GH.; MOSTOVEI, A. Particularities
of dental implant placement in patients under anticoagulant treatment. 23th Annual Congress of

94
European Association for Osseointegration, 25-27 September, 2014, Clinical Oral Implants
Research. Roma, Italy, 2014, 25(10), 217. ISSN 0905-7161.
40. МАРКУ, Д.; КАЛИТКА, М. Применение ускоренных методов диагностики при
кандидозе. Development of species and processes of their life support through the prism of
natural evolution and expediency, LXXVIII International Research and PracticeConference,
London, 21-26 march, 2014, 51-53. ISBN 978-1-909137-47-9.
41. ПOСТОЛАКИ, A.Филлотаксисная теория эмбриогенеза зубочелюстно-лицевой
системы человека. Международный журнал экспериментального образования. 2014, 12,
58-59. ISSN 1996-3947.(РИНЦ I.F. 0,532).
42. ПОСТОЛАКИ, А.Абстрактная модель квантовой биомеханики эмали зубов.
Международный журнал экспериментального образования. 2014, 8(3), 114-115. ISSN
1996-3947.(РИНЦ I.F. 0,532).
43. ПОСТОЛАКИ, А. Дихотомия и одонтоглифика зубов человека. Международный
журнал экспериментального образования. 2014, 8 (3), 125-126. ISSN 1996-3947.(РИНЦ I.F.
0,532).
44. ПОСТОЛАКИ, А. Золотая пропорция и развитие эмали зубов. Международный
журнал экспериментального образования. 2014, 3, 170-171.ISSN 1996-3947. (РИНЦ I.F.
0,532).
45. ПОСТОЛАКИ, А. К вопросу о морфогенезе зубов и роли бугорка Карабелли.
Международный журнал экспериментального образования. 2014, 3, 175-176.ISSN 1996-
3947. (РИНЦ I.F. 0,532).
46. ПОСТОЛАКИ, А. К проблеме о механизме прорезывания зубов у человека.
Современные наукоемкие технологии. 2014, 3, 166-167.ISSN 1812-7320. (РИНЦ I.F. 1,030).
47. ПОСТОЛАКИ, А.Клинический алгоритм подготовки корней зубов к
ортопедическому лечению. Международный журнал прикладных и фундаментальных
исследований. 2014, 1, 121-122. ISSN 1996-3955. (РИНЦ I.F. 1,340).
48. ПОСТОЛАКИ, А. О биомеханике эмалевых призм зубов человека.Международный
журнал экспериментального образования.2014, 8 (3), 95-96. ISSN 1996-3947.(РИНЦ I.F.
0,532).
49. ПОСТОЛАКИ, А. Окклюзионная кривая Шпея: Часть окружности или спирали
роста. Международный журнал экспериментального образования. 2014, 3, 175.ISSN 1996-
3947. (РИНЦ I.F. 0,532).
50. ПОСТОЛАКИ, А. Универсальный закон морфо-физиологической полярности
клеток. Международный журнал экспериментального образования.2014, 8(3), 148-149.
ISSN 1996-3947. (РИНЦ I.F. 0,532).

Anul 2015

1. BĂLTEANU, O.; SPINEI, A.; PLAMADEALĂ, S. Particularities of the chemical composition


of dental enamel in children with severe neurological diseases. 20th Congress of the Balkan
Stomatological Society. New Interdisciplinary approaches in oral and General Rehabilitation.
Bucharest, Romania. 2015, 331. ISBN 978-606-544-304-4.
2. CHEPTANARU, O.;CHELE, N. Post-prosthetic complications in single tooth replacement with
dental bridges. 14th International Congress of Medical Sciences for students and young doctors.
Sofia, 2015, 249.
3. CAZACU, I. Correlation of the inclination of the upper posterior and upper anterior occlusal
planes with condylar displacement in different skeletal classes- a cephalometric and
condylographic study. VieSIDSummerSchool 2015 – Forum for Science in Interdisciplinary
Dentistry. Viena, Austria, 2015, 20-21.

95
4. COSTIN, A.SOLOMON, O.;PANTEA, V.; CHIRIŢA, D.;FACHIRA, A. Comparative
mechanical features of removable acrylic dentures and reinforced with fiberglass. Magazins of
39th Annual Conference of the European Prosthodontic Association.Prague, Czech
Republic,2015,138. ISBN 978-80-260-8581-2.
5. FACHIRA, A.; SOLOMON, O.; GRIBENCO, V.; CHIRITA, D; COJOCARU, A.; COSTIN,
A.Diagnosis and treatment of myogenic disordres of the stomatognathic system. Magazins of
20th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS). New Interdisciplinary Approaches in
Oral and General Rehabilitation. Bucureşti, România2015, 395. ISBN 978-606-544-304-4.
6. FALA, V. Direct reconstruction of bruxism patient. VieSIDSummerSchool 2015 – Forum for
Science in Interdisciplinary Dentistry. Viena, Austria, 2015, 20-21.
7. FALA, V.; GRIBENCO, V.; NISTOR, L.; PÂNTEA, V.; URSU, I. Early identification of
bruxism sings and symptoms for prevention of temporomandibular dysfunctions. Magazins of
20th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS). New interdiciplinary approaches in
oral and general rehabilitation. Bucureşti, România, 2015, 381. ISBN 978-606-544-304-4.
8. FALA, V.; LUPAN, I; BULRACU V., LACUSTA, V., BORDENIUC, GH. Periodontitis-
organ(heart)-target concept – modern paradigm in periodontology. 20thCongress of th eBalkan
Stomatological Society (BaSS). New interdiciplinaryapproaches in oral and general
rehabilitation. București, România.
9. GHETIU, D.; SIRBU, D.; TOPALO, V.; MIGHIC, A.; SUHARSCHI, I.; MOSTOVEI, A.;
RUSNAC, C.; STRISCA, S. Tissue engineering with Platelet-Rich Fibrin in oral region. 24th
Annual Congress of European Association for Osseointegration, 24-26 September, 2015,.
Clinical oral implants research. Stockholm, Sweden, 2015, 26 (12), 205. ISSN 0905-7161.
10. GRECU, V.;SPINEI A. Susceptibility of dental biofilm to photodynamic therapy: an in vitro
study. 20th Congress of the Balkan Stomatological Society. New Interdisciplinary approaches in
oral and General Rahabilitation.Bucharest, Romania. 2015, 263-264. ISBN 978-606-544-304-4.
11. GUMENIUC, A.; TOPALO, V.; SOLOMON, O.; MOSTOVEI, A.; CHELE, N.; SIRBU, D. 10
year follow-up of implant-supported fixed restorations complications in partial edentulism.
Journal Clinical Oral Implants Research. Stockholm. Suedia. 2015, vol. 26 (12), 341. ISSN
0905-7161. http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-0501/earlyview
12. LUPAN, I.; POROSENCOV, E. Selection of the autogenous grafts in the surgical recovery of
cleft lip and palate patients. New interdisciplinary approaches in oral and general rehabilitation,
volume of abstracts. Iasi 2015, 218, ISBN 978-606-544-304-4.
13. LUPAN, I.; SPINEI, A.; SPINEI I. Prevenirea cariilor dentare la copiii instituţionalizaţi cu
dizabilităţi. Al XIII-lea Congres de Sănătate orodentară şi management stomatologic. Constanţa,
Romania. 2015, 22-23. ISSN 2457-1148.
14. MELNIC, S.; CHELE, N.; CHEPTANARU, O. Features of the implant-prosthetic treatment with
early functional loading. Sciences for students and young doctors. 14th International Congress
of Medical Sciences. Sofia,Bulgaria, 8-11 May, 2015, 267.
15. MIHAILOVICI, G.; MIHAILOVICI, P.; CIOBANU, A.; MIHAILOVICI, C. Treatment aspects
in generalized spacing of permanent teeth. 6th International Orthodontic Congress 2015 of The
Romanian Straight Wire Association, 28-30 mai 2015, Iaşi, România, Abstract book, 83.
16. MOSTOVEI, A.; TOPALO, V.; CHELE, N.; SÎRBU, D.; ATAMNI, F.; GUMENIUC, A.;
MOSTOVEI, M. Narrow vs. standard implants in one-step flapless approach. One year follow-
up. 24th Annual Congress of European Association for Osseointegration,Clinical Oral Implants
Research. Stockholm, Sweden2015,26 (12), 175. ISSN 0905-7161.
17. MOSTOVEI, M.; SOLOMON, O.; OINEAGRA, V.; ZUEV, V.; MOSTOVEI, S. Frequency and
degree of tooth wear in adults. Magazins of 20th Congress of the Balkan Stomatological Society
(BaSS). New Interdisciplinary Approaches in Oral and General Rehabilitation. București,
România. 2015, 540. ISBN 978-606-544-304-4.

96
18. OKUSHKO V.; OKUSHKO R.; ZAGNAT V.; ZAGNAT, M.; GOLOVIN, B. Medicina
preventivă, predictivă, personalizată în Stomatologie. Al XIX Congres Internațional UNAS (7 -10
octombrie 2015). București, 2015, 36-37.
19. PÂNTEA, V.; SOLOMON, O.; CHIRITA, D.; GRIBENCO, V.; ROŞCA C. Leaf-gange
techniques for recording centric relation in patients with temporo-madibular disorders. Magazins
of 20th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS). Bucureşti, Romania, 2015,392-
393.ISBN 978-606-544-304-4.
20. PANTEA, V.; SOLOMON, O.; CHIRIŢA, D.; POPOVICI, V.; ROSCA C. Centric relation
recording techniques in patients with craniomandibular dysfunctions. Magazins of 39th Annual
Conference of the European Prosthodontic Association.Prague, Czech Republic,2015,138. ISBN
978-80-260-8581-2.
21. PANTEA, V.; SOLOMON, O.; CHIRIŢA, D.; POPOVICI, V.; ROSCA C. Centric relation
recording techniques in patients with craniomandibular dysfunctions. Magazins of 39th Annual
Conference of the European Prosthodontic Association.Prague, Czech Republic,2015,138. ISBN
978-80-260-8581-2.
22. PLAMADEALĂ, S.; SPINEI, A.; BĂLTEANU, O. Particularities of the oral liquid`s
microcrystallization in children with dental caries. 20th Congress of the Balkan Stomatological
Society. New Interdisciplinary approaches in oral and General Rahabilitation. Bucharest,
Romania. 2015, 341. ISBN 978-606-544-304-4.
23. POROSENCOV, E.; LUPAN, I. Osteoplastia secundara la pacienti cu despicaturi labio-maxilo-
palatine in Republica Moldova. Al XIX-lea Congres International UNAS, Bucuresti, România,
2015, 49-50.
24. POROSENCOV, E.; POROSENCOVA, T.; LUPAN, I. Oral health of cleft lip and palate
patients in the Republic of Moldova. 20th European Association of Dental Public Health
Conference, Istanbul, Turkey, 2015, 3137.
25. POROSENCOVA, T. Indicii clinici parodontali şi microbiologici în raport cu factorii de risc. Al
XIX-lea Congres International UNAS. Bucureşti, România, 2015, 48-49.
26. POROSENCOVA, T.; BURLACU, V. Oral hygiene and periodontal status of smokers in a
district of Chisinau, Moldova. 20th European Association of Dental Public Health Conference,
Istanbul, Turkey, 2015.
27. POROSENCOVA, T.; BURLACU, V. Smoking effects on oral health: Comparison of clinical
periodontal parameters of smokers and nonsmokers. 20th Congress of the Balkan Stomatological
Society. New Interdisciplinary approaches in oral and General Rahabilitation. Bucharest,
Romania, 2015, 391. ISBN 978-606-544-304-4.
28. RAILEAN, S.; LUPAN, I. Plagicephaly incidence in schools of the republic of moldova whith
special educational needs. The 20th Congress of the Balkan Stomatological Society. New
Interdisciplinary approaches in oral and General Rahabilitation. Iaşi, 2015, 366-367, ISBN
978-606-544-304-4.
29. SÎRBU, D.; SOLOMON, O.; MOSTOVEI, M.; POPOVICI, V.; STRI ȘCA, S. Bone
augmentation and implant prosthetic rehabilitation versus partial removable denture. Magazins of
39th Annual Conference of the European Prosthodontic Association. Prague, Czech
Republic,2015, 76. ISBN 978-80-260-8581-2.
30. SOLOMON, O.; LUPAN, I.; SOLOMON, L.; COJOCARU, V.; PANTEA, V.; ZUEV, V.;
FACHIRA, A. Stages of hipodontia – interdisciplinary methods of treatment. Magazins of 6th
international orthodontic congress 2015 of the Romanian Straight – Wire Association
Interrelations in orthodontics. Iaşi, România, 2015, 102.ISBN 978-606-134-2514-6.
31. SOLOMON, O.; LUPAN, I.; TOPALO, V.; GUMENIUC, A.; MOSTOVEI, M.; ZUEV, V.
Formation of space in the dental arch with orthodontic appliances after or before installing of
endosseous implants. 24th Annual Congress of European Association for Osseointegration,

97
Clinical Oral Implants Research. Stockholm, Sweden, 2015, 26 (12), 333. ISSN 0905-
7161.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-0501/earlyview
32. SPINEI, A. Oral health status of children with developmental disabilities in Moldova. 20th
Congress of the Balkan Stomatological Society. New Interdisciplinary approaches in oral and
General Rahabilitation. Bucharest, Romania. 2015, 129. ISBN 978-606-544-304-4.
33. SPINEI, A.; BĂLTEANU, O.; BUŞMACHIU, I. Prevenirea cariei dentare la copiii cu boala de
reflux gastroesofagian prin aplicarea topică a nanofluorurilor. Al XIX-lea Congres Internaţional
UNAS. Bucureşti, România.2015, 40-41. ISSN 2344-2727.
34. SPINEI, A.; BĂLTEANU, O.; PLAMADEALĂ, S.; GRECU, V. Prevalence of oral impacts on
daily performance among children in Moldova. 20th European Association of Dental Public
Health (EADPH) Conference.Istanbul, Turkey, 2015, 38.
35. SPINEI, A.; GRECU, V.; BORDENIUC, G. Studiul comparativ al efectului terapiei
fotodinamice antibacteriane asupra biofilmului dentar. Al XIX-lea Congres Internaţional UNAS.
Bucureşti, România. 2015, 46. ISSN 2344-2727.
36. SPINEI, A.; PLAMADEALĂ, S.; BĂLTEANU, O. Impactul afecţiunilor orale asupra calităţii
vieţii copiilor. Al XIX-lea Congres Internaţional UNAS. Bucureşti, România. 2015, 44-45. ISSN
2344-2727.
37. TRIFAN, D.; CAZACU, I. Use of twin-block appliances for the correction of anterior crossbite:
case presentation. The VI-th International orthodontic congress 2015 of the Romanian Straight-
Wire Association. Iaşi, Romania, 2015, 82.
38. TRIFAN, V.; LUPAN, I.; TRIFAN, D. Adaptive activity in stomatognatic system muscles in
children with angle class III malocclusion under the influence of the orthodontic treatment. The
6th international orthodontic congress. Iasi, Romania 2015, 38-39.
39. TRIFAN, V.; LUPAN, I.; LACUSTA, V. Diagnostic value of trigeminal reflexes indices for
children with angle class III malocclusion. The 20th Congress of the Balkan Stomatological
Society. Bucharest, Romania, 2015, 499.
40. ОЖОВАНУ, А.; ОЖОВАНУ, В. Нравственная дилемма стоматолога в выборе между
необходимым и желательным. Сахаровские чтения 2015 года: экологические проблемы XXI
века: Mатериалы 15-й междунар. науч.конф. г. Минск, Республика Беларусь, 2015, 334-335.
ISBN 978-985-7003-73-0.

- în ţară:
- naționale:
Anul 2011

1. LEHTMAN, S. Sialolitiaza gigantă submandibulară: experienţa unui singur centru. Al XI-lea


Congres al Asociaţiei Chirurgilor „Nicolae Anestiadi” din Republica Moldova. A XXXIII
Reuniunea a Chirurgilor din Moldova „Iacomi-Răzeşu. Arta medica. Chișinău, 2011, 2(45),
167-168. ISSN 1810-1852.
Anul 2012

1. FRIPTU, D.; FRIPTU, M. Viziuni contemporane în tratamentul defectului cuneiform. Medicina


Stomatologică. 2012, 3(24), 59-60. ISSN 1857-1328.
2. GRIBENCO, V.; BARDAREAN, D. Tratamentul ortopedic al edenta ției secundare parțiale cu
utilizarea protezelor metolo-compozite fixe în formă de punte. Medicina Stomatologică. 2012, 3(24),
76-78. ISSN 1857-1328.
3. ZABOLOTNÂI, D.; ZABOLOTNÂI, G. Analiza parametrilor hemodinamici în cadrul
tratamentului. Medicina Stomatologică. 2012, 3(24), 57-58. ISSN 1857-1328.

98
Anul 2013

1. ГРАНЧУК, Г. Регенеративное значение координативных соединений цинка и


ванадия при хроническом пародонтите и дентальной имплантации. Предиктивность в
фундаментальной и клинической стоматологи. Материалы V научно-практической
конфренции ассоциации стоматологов Преднистровья. Тирасполь, 2013, 111-116.
2. ЗАГНАТ, В. Прогнозирующая, профилактическая и персонализированная
медицина-будущее медицины. Материалы5 научно-практической конференции АС
Приднестровья, 2013, 30-32.
3. ЗАГНАТ, В.; ОКУШКО, В.; РЯБЦЕВ, В. Реализация принципов фенотипической
предикцие кариес профилактике у детей. Материалы 5 научно-практической
конференции АС Приднестровья, 2013,15-22.
4. ИЛУЦА, И. Метод прогнозирования зубо-челюстных аномалий у детей.
Предиктивность в фундаментальной и клинической стоматологи. Материалы V научно-
практической конферинции Ассоции стоматологов Приднестровии.1.11.2013. 37-40.

Anul 2014

1. CHIRIAC, O. Tratamentul conservativ al cariei dentare aproximale, Conferința științifică


anuală a colaboratorilorși studenților, USMF ” Nicolae Testemiţanu”, Culegere de rezumate,
Chișinău, 2014, 255.
2. FRIPTU, D. Tratamentul modern al defectului cuneiform. Conferința științifică anuală a
colaboratorilor și studenților, USMF ” Nicolae Testemiţanu”, Culegere de rezumate, Chișinău,
2014, 257.
3. ZABOLOTNÂI, D. Analiza timpului utilizat în tratamentul cariei dentare, Conferința
științifică anuală a colaboratorilorși studenților, USMF ”Nicolae Testemiţanu” , Culegere de
rezumate, Chișinău, 2014, 259.
4. ГАВРИЛЮК, Л.; ШЕВЧЕНКО, Н.; СПИНЕЙ, А.;ПЛАМАДЯЛЭ, С. Активность
глутатионтрансферазы и содержание глутатиона в слюне детей с флюорозом. Medicina
Stomatologică. Chişinău, Ediţie consacrată celui al XVII-lea Congres Național cu participare
Internațională al ASRM. 2014, 3(32), 96-97. ISSN 1857-1328.

Anul 2015

1. POROSENCOVA, T.; BURLACU, V. Impactul fumatului asupra statusului parodontal.


Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători. Chisinau,
2015, 324.

- naționale cu participare internațională:

Anul 2011

1. LEHTMAN, S. Sialolithiasis of the submandibular gland: five-years experience. 9th


International Conference of Young Researchers.Chişinău, 2011, 21. ISBN 978-9975-4224-7-5.

Anul 2012

99
1. AFANASIE, L.; TATAR, E.; AVORNIC, L.; CIUMEICO, I.Caries in children. The
incidence study. 4th International Medical Congress for the Students and Young Doctors.
Abstracts Book, Chisinau, may 17-19, 2012, 203-204.
2. BALTEANU, O.; IVASCIUC, I. Peculiarities of education of correct tooth brushing
techique in children with mintal retardation. 4th International Medical Congress for the Students
and Young Doctors. Abstracts Book, Chisinau, may 17-19, 2012, 228-229.
3. BENIŞ, A.; AVORNIC, L.; CIUMEICO, I. Parodontal diseases in dento-maxillary
anomalies. Assessment and aspects of the complex orthodontic treatment. 4th International
Medical Congress for the Students and Young Doctors. Abstracts Book, Chisinau, may 17-19,
2012, 225-226.
4. BENIŞ, A.; AVORNIC, L.; CIUMEICO, I. Reference information about infantile
melanodontie. 4th International Medical Congress for the Students and Young Doctors.
Abstracts Book, Chisinau, may 17-19, 2012, 226.
5. CAZACU, C.; HÎȚU, D.; ŞCERBATIUC, D.; VLAS, V. Statistical aspects of isolated
trauma in mandibular fractures. 4th International Medical Congress for Students and Young
Doctors MedEspera. Chișinau, 2012, 193.
6. CIOBANU, S.; CIRIMPEI, V.; CIRIMPEI, T.; MUNTEANU, D.; CIOBANU, A. Errors
and complications following surgical crown lenghtening. 4rd International Medical Congress for
Students and Young Doctors, MedEspera, Chisinau, 2012, 17-19 May, 209.ISBN 978-9975-57-
030-5
7. CIOBANU, S.; MUNTEANU, D.; CIRIMPEI, V.; CIRIMPEI, T.; CIOBANU,
A.;Fracture resistance of the teeth treatment endodontically and restore with light-cured
composite. 4th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera.
Chișinău, 2012, 17-19 May, 18-20, ISBN 978-9975-57-030-5.
8. GALAGAN, G.; AFANASIE, L.; AVORNIC, L. Dental caries in temporary teeth. A
study of its incidence and intensity. 4th International Medical Congress for the Students and
Young Doctors. Abstracts Book, Chisinau, may 17-19, 2012, 211.
9. GLINSCHI, T.; HÎȚU, D. Third molar: attitude and conduct. 4th International Medical
Congress for Students and Young Doctors MedEspera. Chișinau, 2012, 199-200.
10. HARABAGIU, D.; STEPCO, E., Modern methods of prevention and treatment of early
carious lesions. The IV-th international medical congress for students and young doctors
MedEspera, Chisinau, Republic of Moldova, 17-19 mai 2012, 201.
11. LEHTMAN, S.; ENACHI, M.; GULPE, A.; ROMAN, I. Ultrastructural analysis of
submandibular salivary calculus in combination with x-ray microanalysis. 4th International
Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera. Chişinău, 2012, 214.
12. SCUTELNIC, V.; HÎȚU, D. Periostitis. 4th International Medical Congress for Students
and Young Doctors MedEspera. Chișinau, 2012, 227.
13. TATAR, E.; GALAGAN, G.; AVORNIC, L. References on complicated dental caries.
4th International Medical Congress for the Students and Young Doctors. Abstracts Book,
Chisinau, may 17-19, 2012, 210.

Anul 2013

1. BARBUȚ, A.; CHETRUȘ, V.; LOZOVANU, P. Treatment of marginal periodontitis


with ozonated liquids activated with laser radiation. 2nd International Conference on
Nanotechnologies and Biomedical Engineering, Chisinau, Republic of Moldova, 2013, April 18-
20, 552-554. ISSN 1680-0737
2. GRANCIUC, V.; MÂNĂSCURTĂ, G.; GRANCIUC, G. Implant-bone boundary,
management with coordinative of zinc and vanadium compouds. 2nd International on

100
Nanotechnologies and biomedical Engineering. Chişinău, Republica Moldova, April 18-20,
2013,412-417. ISSN 1680-0737
3. SPINEI, A.; NICA, I. Evaluating the effect of UV irradiation on the oral cavity in rats. 2nd
International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering ICNBME 2013.
2013, 3, 522-524 .
4. VÎRLAN, C.; BONDAREVSKAIA, N.; GRANCIUC, G. Cephalometric investigation of
class III malocclusion according to McNamara Method. 2nd International on Nanotechnologies
and biomedical Engineering. Chişinău, Republica Moldova, April 18-20, 2013,625-628.

Anul 2014

1. CHETRUȘ, V.; Gingivitis in pregnancy. 5th International Medical Congress for Students
and Young Doctors, Medespera,Chișinău, 2014, 14-17 mai, 219. ISBN 978-9975-57-030-5.
2. CIOBANU, S.; Affections of non carious etiology at children with disabilities. 5th
International Medical Congress for Students and Young Doctors, Medespera,Chișinău, 2014,
14-17 mai, 220. ISBN 978-9975-57-030-5.
3. MOSTOVEI, M.; GUMENIUC, A.; MOSTOVEI, A. Rehabilitation particularities of
completely mandibulary edentulous patients with overdentures supported by implants.
Medespera Abstract book: 5th International Medical Congress for Students and Young Doctors.
2014, 209-210.
4. RAȚĂ, A.; SÎRBU, D. Biomaterials used as bone graft substitutes. 5th International
Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera. Chișinău, 2014, 221-222.
5. SÎLI, E.; SÎRBU, D. The treatment of mandibular condyle fractures. 5th International
Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera. Chișinău, 2014, 210-211.
6. STRÎȘCA, S.; SÎRBU, D. Bone grafting mandbile in implant-prosthetic rehabilitation. 5th
International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera. Chișinău, 2014,
212-213.

Lista comunicărilor orale/postere la conferinţe din străinătate:

Anul 2011

1. TOLALO, V.; ATAMNI, F.; SÎRBU, D.;CHELE, N. Formarea osului periimplatar


intrasinusal la instalarea implantelor prin abord crestal fără lambouși fără augumentare de os.
Ediția a XV-a a Zilelor Facultă ții de Medicină Dentară Iași – Chișinău și al III-lea Congres
Internațional al Asociației Dentare Romane pentru Educație „Trecut, prezent și viitor în
Medicina Dentară”, Iași, România, 14-16 martie, 2011.
2. FALA, V. Biomecanica aparatului masticator. Culegeri de materiale al III – a Congres
Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie (Ediţia a XV-a a Zilelor Facultăţii de
Medicină Dentară IAȘI – CHIȘINĂU ”Trecut, Prezent şi Viitor în Medicina Dentară”) Iaşi,
România, 14 – 16 martie, 2011.
3. GUMENIUC, A. Optimizarea esteticului alb şi roşu în restaurările unidentare pe
implante: prezentări de cazuri clinice. Culegeri de materiale al III – a Congres Internaţional al
Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie (Ediţia a XV-a a Zilelor Facultăţii de Medicină
Dentară IAȘI – CHIȘINĂU ”Trecut, Prezent şi Viitor în Medicina Dentară”) Iaşi, România, 14 –
16 martie, 2011.
4. SEVCENCO, N.; GAVRILIUC, L.; STEPCO, E.; SPINEI, A.; LUPAN, I.
Antihomotoxic therapy. 16th Congress of the Balkan Stomatological Society „Update in Dental
Medicine. Medicine – Dentistry Confluences.2011.

101
5. SÎRBU, D. Mandibular osteosynthesis depending on the approach and the attachment
device. Indications and contraindications. Advantages and disadvantages. Ediția a XV-a a Zilelor
Facultății de Medicină Dentară Iași – Chișinău și al III-lea Congres Internațional al Asociației
Dentare Romane pentru Educa ție „Trecut, prezent și viitor în Medicina Dentară” , Iași,
România, 14-16 martie, 2011.
6. SÎRBU, D. Minimally-invasive surgery in two-piece dental implants placement. 16th
Congress of the Balkan Stomatological Society „Update in Dental Medicine. Medicine –
Dentistry Confluences.2011
7. SOLOMON, O.;LUPAN, I.; SOLOMON, L.; TRIFAN,V. Viziuni clasiceși moderne în
tratamentul transpoziției dentare. Ediția a XV-a a zilelor facultății de medicină dentară , Iași,
2011.
8. SPINEI, A.; LUPAN, I. SPINEI, I. SEVCENCO, N.; Studiul igienei oraleși a prevalenței
cariei dentare a copiilor în Republica Moldova. Ediția a XV-a a zilelor facultății de medicină
dentară, Iași, 2011.
9. TOPALO, V. Flapless and Graftless sinus floor elevation -transcrestal bone formation
zears follow-up study of egg-shaped Dolder bar and locator retention devices for implant
supported overdentures. 20th Annual Congress of European Association for Osseointegration,
Athens, Greece, 12-15 October, 2011.
10. TOPALO, V.; ATAMNI, F.; SÎRBU, D.;CHELE, N. Formarea osului periimplatar
intrasinusal la instalarea implantelor prin abord crestal fără lambouși fără augumentare de os.
Ediția a XV-a a Zilelor Facultă ții de Medicină Dentară Iași – Chișinău și al III-lea Congres
Internațional al Asociației Dentare Romane pentru Educație „Trecut, prezent și viitor în
Medicina Dentară”, Iași, România, 14-16 martie, 2011.
11. ZABOLOTNÎI, D., BURLACU, V. Analgezia inhalatorie în managementul pacienților cu
afecțiuni carioase și pulpare. Ediția a XV-a a zilelor facultății de medicină dentară, Iași, 2011.
12. ZĂNOAGĂ, O. Incidence of postextractional dental hemorrhages and etiological factors
triggering their occurrence.Ediția a XV-a a Zilelor Facultă ții de Medicină Dentară Iași –
Chișinău și al III-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Romane pentru Educație
„Trecut, prezent și viitor în Medicina Dentară”, Iași, România, 14-16 martie, 2011.
13. ФАЛА, В. Функциональная диагностика – основа направленной терапии.
Международной весенний семинар, Учебный центр «Апполония», Poltava, Ucraina, 2011.
14. ФАЛА, В. Жевательный орган – состояние, диагностика, реабилитация.
Международной весенний семинар, Учебный центр «Апполония», Poltava, Ucraina 2011.
15. ФАЛА, В. Микрохирургия пародонта с увеличением. Международной весенний
семинар, Учебный центр «Апполония», Poltava, Ucraina, 2011.

Anul 2012

1. FALA, V. Diagnostica funcțională – principiul de bază în optimizarea ocluziei. Al 4-lea


Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie, Ediţia a XVI-a a Zilelor
Facultăţii de Medicină Dentară. România, Iași, 18-21 aprilie, 2012.
2. HÎȚU, D. Diagnosticul şi tratamentul osteomielitei odontogene. Congresul Internaţional
de Medicină dentară pentru studenţi şi tineri medici.Cluj-Napoca, România, 10-12 mai, 2012.
3. HÎȚU, D.; ȘERBATIUC, D. Evoluţia diagnosticului şi tratamentului traumatismului
asociat al feţei. Al XVI-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie.
Iaşi, România, 18-21 martie, 2012.
4. HÎȚU, D. Evoluţia traumatismului asociat al feţei. Congresul Internaţional de Medicină
dentară pentru studenţi şi tineri medici. Bucureşti, România, 15-18 martie, 2012.

102
5. MARINA, I. Tehnici moderne de restaurare ților a dinfrontali. Al 4-lea Congres
Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie, Ediţia a XVI-a a Zilelor Facultăţii
de Medicină Dentară. România, Iași, 18-21 aprilie, 2012.
6. MOSTOVEI, A. Influenţa relaţiei implant-corticală asupra resorbţiei osului cortical
periimplantar utilizînd tehnica fără lambou. Al 4-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare
Române pentru Educaţie, Ediţia a XVI-a a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară. România,
Iași, 18-21 aprilie, 2012.
7. RADZICHEVICI, M. Rezultatele în timp ale tratamentul osteomielitelor de maxilare. Al
4-lea Congres al Asociației Române pentru Educație (Zilele facultății de medicină dentară XVI),
Iași, România, 2012.
8. TOPALO, V. Particularitățile formăriiosuluiintrasinusal la instalarea implanturilor prin
acces crestal fără lambou. Al 4-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru
Educaţie, Ediţia a XVI-a a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară. România, Iași, 18-21 aprilie,
2012.
9. TOPALO, V. One-step versus two-steps flapless placement of two-stage dental implants.
th
20 Annual Congress of European Association for Osseointegration, Copenhagen, Denmark ,12-
15 October, 2012.
10. ZĂNOAGĂ, O. Managementul extrac țiilo r dentare la pacien ții aflați sub medicația
anticoagulantă orală. Al 4-lea Congres al Asociației Române pentru Educație (Zilele facultății de
medicină dentară XVI), Iași, România, 2012.
11. ZABOLOTNÎI, D. Analgezia inhalatorie ca remediu contra anxietă ții și d urerii. Al 4-lea
Congres al Asociației Române pentru Educație (Zilele facultății de medicină dentară XVI), Iași,
România, 2012.

Anul 2013

1. CHELE, N.; MELNIC, SV.; TOPALO, V.Implantation and functional charging of dental
implants immediately after extraction. Al XI-lea Congres Internațional de sănătate orodentară și
management.Iași, România, 3-7 iunie, 2013.
2. CHELE, N. Instalarea timpurie a implantelor dentare endoosoase. Al 5-lea Congres
Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie, Ediţia a XVII-a a Zilelor Facultăţii
de Medicină Dentară. Iași, România, 21-23 martie, 2013.
3. CHIRIAC, O. Principiile unor designuri cavitare conservative. Al 5-lea Congres
Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie, Ediţia a XVII-a a Zilelor Facultăţii
de Medicină Dentară.Iași, România, 21-23 martie, 2013.
4. FRIPTU, D. Metode de tratament contemporan al defectului cuneiform. Al 5-lea Congres
Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie, Ediţia a XVII-a a Zilelor Facultăţii
de Medicină Dentară.Iași, România, 21-23 martie, 2013.
5. GRIBENCO, V.; FALA, V.; SOLOMON, O.; OINEAGRĂ, V. Avantajele tehnicii Wax-
up, în vizualizarea soluțiilor terapeutice. Al 5-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare
Române pentru EducaţieEdiția a XVII-a a zilelor facultății de medicină dentară. Iași, România,
2013.
6. HÎȚU, D. Politraumatismul asociat al complexului zigomatic. Congresul Internaţional de
Medicină dentară pentru studenţi şi tineri medici.Bucureşti, România, 15-18 martie, 2013.
7. ISTRATI, D. Root canal retreatment. ProTaper Retreatment. The IX International
Congress of Georgian Stomatological Association. Georgia, Batumi, 19-20 July 2013.
8. POROSENCOV, E.; LUPAN, I. Functional and esthetic rehabilitationof the patient with
unilateral Cleft Lipand Palate. Clinical case report. EAO Dublin, October 17-19, 2013.

103
9. PROCOPENCO, O.; TOPALO, V. Căile de abord chirurgical în fractura de rebord
infraorbital. Al 5-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie,
Ediţia a XVII-a a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară. Iași, România, 21-23 martie, 2013.
10. RUSU, N.; RADZICHEVICI, M. Etiologia, patogenezași tabloul clinic al osteomielitei
toxice a maxilarelor. Al 5-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru
Educaţie, Ediţia a XVII-a a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară. Iași, România, 21-23 martie,
2013.
11. RADZICHEVICI, M.; RUSU, N. Tratamentul osteomelitei toxice a maxilarelor. Al 5-lea
Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie, Ediţia a XVII-a a Zilelor
Facultăţii de Medicină Dentară. Iași, România, 21-23 martie, 2013.
12. SÎRBU, D.; TOPALO, V. Managmentul fracturilor de condil mandibular cu luxație. Al 5-
lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie, Ediţia a XVII-a a
Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară. Iași, România, 21-23 martie, 2013.
13. TOPALO, V. Formarea spaţiului biologic periimplantar în tehnica flapless în dependenţă
de tipul mucoasei şi profunzimea instalări implanturilor. Al 5-lea Congres Internaţional al
Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie, Ediţia a XVII-a a Zilelor Facultăţii de Medicină
Dentară. Iași, România, 21-23 martie, 2013.
14. TOPALO, V. One-step vs. two steps early flapless placement of two-stage dental
implants. 22thAnnual Congress of European Association for Osseointegration, Dublin,
Ireland,17-19 October, 2013.
15. ZABOLOTNÎI, D. Analiza parametrilor hemodinamici în tratamentul cariei dentare și
complicațiilor acesteia. Ediția a XVII-a a zilelor facultății de medicină dentară . Iași, România,
2013.
16. ZAGNAT, V.; OKUSHKO, V.; RIABTCEV, V. Realization of the principles of the
phenotypic prediction in the child caries prevention. EPMA World Congress, Brussels, Belgia,
2013.
17. ZĂNOAGĂ, O.; TOPALO, V. Profilaxia accidentelor hemoragice și tromboembolice la pacienții
aflați sub medicație anticoagulantă supuși tratamentului stomatologic. Al 5-lea Congres Internaţional
al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie, Ediţia a XVII-a a Zilelor Facultăţii de Medicină
Dentară. Iași, România, 21-23 martie, 2013.
18. ПОСТОЛАКИ,А.Молекула жизни и символизм Знамени Мира Н.К. Рериха. Сб.
мат. XIII Международная научно-практическая конференция «Рериховское наследие».
Санкт-Петербург, Россия, 9-11.10.2013.
19. ПОСТОЛАКИ, А. О древности научных знаний в символике Знамени Мира Н. К.
Рериха. Круглый стол «От Пакта Рериха к Всемирному Дню Культуры», «Музей-
институт семьи Рерихов»,Санкт-Петербург, Россия, 15.04.2013.
20. ПОСТОЛАКИ, А., ЛОМИАШВИЛИЛ.О добротворчестве и благоволении в
профессии врача-стоматолога. Сб. мат. XIII Международной научно-практической
конференции «Рериховское наследие».Санкт-Петербург, Россия, 9-11.10.2013.
21. ФАЛА, В. Использование функциональной окклюзионнойконцепции в
реставрационной терапии прямым методом. Moscova, Rusia, 2013.
22. ФАЛА, В.Микрохирургия пародонта с увеличением. Международный весенний
семинар ДентАрт, 17-18 мая 2013.

Anul 2014

1. BURLACU, V.; POROSENCOVA, T. Aspecte de conduită preventivă corelată la


sănătatea parodontală. Al VIII Congres Internaţional al Societăţii Române de reabilitare
generală şi oro-maxilo-facială. Iaşi, România,4-6 decembrie, 2014.

104
2. CHELE, N.; DABIJA, I.; TOPALO, V.Instalarea implantelor dentare endoosoase de tip I.
Al 6-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie – Ediţia a XVIII-a
a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară.Iaşi, România,4-6 aprilie, 2014.
3. CHELE, N.TOPALO, V.; MOSTOVEI, A.; SÎRBU, D.; GUMENIUC A. One year
follow-up of bone remodelling around two-piece dental implants installed in one-step using early
type 2 flapless placement.23thAnnual Congress of European Association for Osseointegration.
Roma, Italy, 25-27 September,2014.
4. CHELE, N.; TOPALO, V.; MOSTOVEI, A.; SÎRBU, D.; GUMENIUC A.One year
follow-up of bone remodeling around two-piece dental implants installed in one-step using early
type 2 flapless placement.Magazins of 23rd Annual Scientific Meeting European Association for
Osseointegration.Roma, Italia. 25-27.10.2014. Poster 637.
5. CHEPTANARU, O. Post-prosthetic complications in single tooth replacement with
dental bridges. XIII International Congress of Medical Sciences. Sofia, Bulgaria, 8-11 May,
2014.
6. CHETRUȘ, V. Recesiuni gingivale. Metode de diagnostic. Al 6-lea Congres
Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație- Ed. a XVIII-a, a Zilelor Facultății
de Medicină Dentară. Iași, România, 4-6 aprilie 2014.
7. CIOBANU, S.; Rolul autoplasmei trombocitare în complexicitatea tratamentului
parodontal. Al 6-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație- Ed. a
XVIII-a, a Zilelor Facultății de Medicină Dentară. Iași, România, 4-6 aprilie 2014.
8. FALA, V. Reabilitarea ocluzală a pacien ților cu disfuncții musculo -articulare prin
aplicarea tehnologiilor digitale moderne. Congresul UNAS. București, România, 2014.
9. FORNA, N.; CHEPTANARU, O.; CHELE, N.; BAJUREA, N. Reconstrucţii estetice în
tratamentul implanto-protetic cu coroane integral ceramice şi metalo-ceramice. Al VI-lea
Congres Internaţional al Asociaţiei dentare Române pentru Educaţie, Performanţă versus
Malpraxis în practica medical curentă. Iaşi, România, 4-6 aprilie, 2014.
10. GUMENIUC, A.; TOPALO, V.; CHELE, N.; SOLOMON, O.; COJOCARU, M. The
outcome of implant – prosthetic treatment with one pice vs. Two – piece dental implants: 10 year
retrospective study. Magazins of 23rd Annual Scientific Meeting European Association for
Osseointegration.Roma, Italia. 25-27.10.2014.
11. HÎȚU, D. Dispozitive şi metode de diagnosticși tratament al traumei faciale . A 18-a
Conferință Internațională „INVENTICA 2014”.Iași, România,2-4 iulie, 2014.
12. HÎȚU, D. Managementul financiar al bolnavului cu traumatism facial.Ediția a XIII-a a
Congresului Interna țional de Medicină Dentară pentru Studenți și Tineri Medici
Student.București, România, 20-23 martie, 2014.
13. HÎȚU, D. Managementul financiar al bolnavului cu traumatism facial. Zilele Francofone
Medicale Dentare, Ed. A-XVIII-a Zilelor Facultății de Medicină Dentară, al 6 -lea Congres
Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație, Iași, România, 4-6 aprilie 2014.
14. HÎȚU, D. Managementul financiar al pacientlui neasigurat cu traumatism facial.Al VI-lea
Congres Naţional „Zilele Medicinei Dentare Craiovene - Prezent şi Viitor în Medicina Dentară,
multidisciplinaritate în estetica dento-facială”.Craiova, România, 5-7 iunie, 2014.
15. LUPAN, I.; POROSENCOV, E. Particularitati ale recuperarii complexe a pacientilor cu
despicaturi labio-maxilo-palatine. Al 6-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române
pentru Educaţie – Ediţia a XVIII-a a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară. Iaşi, România,4-6
aprilie, 2014.
16. LUPAN, I.; FALA, V. Reabilitarea ocluzală a pacienților cu disfuncții musculo-articulare
prin aplicarea tehnologiilor digitale moderne. Al XVIII-lea Congres Internaţional UNAS.
Bucureşti, România, 8-11 octombrie 2014.

105
17. LUPAN, I.; SPINEI, A.; SPINEI, I. Strategii şi oportunităţi de realizare a Programului
Naţional de Sănătate Orală la Copii în Republica Moldova în anii 2014-2020 Al XVIII-lea
Congres Internaţional UNAS.Bucureşti, România, 8-11 octombrie 2014.
18. LUPAN, I.; POROSENCOV, E. Particularitati ale recuperarii complexe a pacientilor cu
despicaturi labio-maxilo-palatine. Al VIII Congres Internaţional al Societăţii Române de
reabilitare generală şi oro-maxilo-facială. Iaşi, România,4-6 decembrie, 2014.
19. MELNIC, S.; CHELE, N.; MARCU, D.; COCIERU, G.; CUCEREAVÎI, N.Stabilitatea
primara a implantelor dentare ca factor determinant în încarcarea imediată. Al VI-lea Congres
Internaţional al Asociaţiei dentare Române pentru Educaţie, Performanţă versus Malpraxis în
practica medical curentă. Iaşi, România, 4-6 aprilie, 2014.
20. MOSTOVEI, A. TOPALO, V. Periimplant bone remodeling after flapless implant
placement in one and two surgical steps: 1 year follow-up.23thAnnual Congress of European
Association for Osseointegration, Roma, Italy,25-27 September,2014.
21. MOSTOVEI, A.Rolul spațiului biologic în conservarea țesutului osos periimplantar. Al 6-
lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie – Ediţia a XVIII-a a
Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară. Iaşi,România,4-6 aprilie, 2014.
22. NICOLAICIUC, V.; DANICI, A.; Eroriși complicații în endodonție. Zilele Francofone
Medicale Dentare, Ed. A-XVIII-a Zilelor Facultății de Medicină Dentară, al 6 -lea Congres
Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație, Iași, România, 4-6 aprilie 2014.
23. OKUSHKO, V. ; ZAGNAT, V.; CHEPENDYUK, T. Cinetica lichidului dentar în
odontogeneză – aspecte anatomiceși fiziologice. Ediția a XVIII-a a Zilelor Facultă ții de
Medicină Dentară, Iași, România, 4-6 aprilie 2014.
24. OKUSHKO, V.; RIABTCEV, V. ; ZAGNAT, V. Predicția și prevenția fenotipică a cariei
dentare la copii. Al XVIII-lea Congres Internaţional UNAS. Bucureşti, România, 8-11 octombrie
2014.
25. POROSENCOV, E.; LUPAN, I.; POROSENCOV, A. Tratament multimodal la pacienţi
cu despicături labio-maxilo-palatine în vârsta adolescenta. Caz clinic. XVIII-lea Congres
Internaţional UNASBucureşti, România, 8-11 octombrie 2014
26. POROSENCOV, E.; LUPAN, I. Căi de rezolvare a defectelor alveolo-dentare la pacientii
cu despicaturi labio-maxilo-palatine. Zilele Francofone Medicale Dentare, Ed. A-XVIII-a Zilelor
Facultății de Medicină Dentară, al 6-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române
pentru Educație, Iasi, Romania 4-6 Aprilie 2014.
27. PROCOPENCO, O. Metodă de osteosinteză a fracturilor complexului zigomatic. A XII-a
ediție a Salonului Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii. Cluj-Napoca, România, 19-
21 martie, 2014.
28. RAILEAN, S. Plagiocefaliile la copii cu dizabilită ți. Zilele Francofone Medicale
Dentare, Ed. A-XVIII-a Zilelor Facultății de Medicină Dentară, al 6 -lea Congres Internațional
al Asociației Dentare Române pentru Educație, Iasi, Romania 4-6 Aprilie 2014.
29. RAILEAN, S.; SPINEI, A.; POCITARI, C. Deformațiile cranio -dento-faciale la copiii cu
dizabilități neurologice de vîrstă școlară. XVIII-lea Congres Internaţional UNASBucureşti,
România, 8-11 octombrie 2014
30. ROMAN, I. Diagnosticarea precoce a pulpitei acute difuze, succesul tratamentului. .
Zilele Francofone Medicale Dentare, Ed. A-XVIII-a Zilelor Facultății de Medicină Dentară, al
6-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație , Iasi, Romania 4-6
Aprilie 2014.
31. RUSU, N. Osteomielita toxică a maxilarelor. Al 6-lea Congres Internaţional al Asociaţiei
Dentare Române pentru Educaţie – Ediţia a XVIII-a a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară.
Iaşi, România,4-6 aprilie, 2014.

106
32. SOLOMON, O. Reabilitarea ortodontică a anomaliilor în plan transversal. Al 6-lea
Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie – Ediţia a XVIII-a a
Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară. Iaşi, România,4-6 aprilie, 2014.
33. SOLOMON, O. Reabilitarea orală complexă chirurgical ortodontică. Al VIII Congres
Internaţional al Societăţii Române de reabilitare generală şi oro-maxilo-facială. Iaşi,
România,4-6 decembrie, 2014.
34. SÎRBU, D. Crearea ofertei osoase preimplantare. Al 6-lea Congres Internaţional al
Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie – Ediţia a XVIII-a a Zilelor Facultăţii de Medicină
Dentară. Iaşi,România,4-6 aprilie, 2014.
35. SPINEI, A. Utilizarea polifenolilor în prevenirea cariei dentare la copii. Al XVIII-lea
Congres Internaţional UNAS. Bucureşti, România, 8-11 octombrie 2014.
36. SUHARSCHI, I. Computer assisted technologies in treatment of patients with anodontia
at surgical and prosthetic stages with implant anchored prosthesis. 22thCongress of European
ORL-HNS, Prague, Czech Republic, 23-26 September, 2014.
37. SUHARSCHI, I.; CHKADUA, T. Planificarea reversivă şi asistenţă virtuală în cadrul
reabilitării pacienţilor cu anotie. Al 6-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române
pentru Educaţie – Ediţia a XVIII-a a Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară. Iaşi,România,4-6
aprilie, 2014.
38. TRIFAN, V. Obiective de tratament ortodontic în malocluzia de clasa a III-a Angle. Al 6-
lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie – Ediţia a XVIII-a a
Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară. Iaşi,România,4-6 aprilie, 2014.
39. TRIFAN, V.; TRIFAN, D. Obiective de diagnostic și tratament orthodontic al
malocluziei de clasa a III-a Angle în func ție de dentație. Al XVIII-lea Congres Internaţional
UNAS. Bucureşti, România, 8-11 octombrie 2014.
40. TOPALO, V. Intra-sinus bone evolution around implants placed using flapless and
graftless trascrestal sinus floor elevation: 3 years follow-up. 23thAnnual Congress of European
Association for Osseointegration, Roma, Italy, 25-27 September, 2014.
41. TOPALO, V. Sinuslifting crestal-metodă viabilă în reabilitarea implanto-protetică. Al 6-
lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie – Ediţia a XVIII-a a
Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară. Iaşi, România,4-6 aprilie, 2014.
42. ZAGNAT, V. Cinetica lichidului dentar în odontogeneză – aspecte anatomiceși
fiziologice. Ediția a XVIII-a a Zilelor Facultății de Medicină Dentară, Iași, România, 2014.
43. ZĂNOAGĂ, O. Chirurgia orală la pacienţii aflaţi sub tratament anticoagulant. Al 6-lea
Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie – Ediţia a XVIII-a a
Zilelor Facultăţii de Medicină Dentară.Iaşi, România, 4-6 aprilie, 2014.
44. ZĂNOAGĂ, O. Particularities of dental implant placement in patients under
anticoagulant treatment.23thAnnual Congress of European Association for Osseointegration.
Roma, Italy, 25-27 September,2014.

Anul 2015

1. CHELE, N. Implantarea imediată. Riscuri și beneficii. Studiu preliminar. Congresul Național cu


participare Internațională „Practici actuale în medicina stoma tologică”. Constanța, România,
15 mai, 2015.
2. CHELE, N. Utilizarea tehnologiei PRPși Plasmogelului în stomatologie. Brașov, România, 8
martie, 2015.
3. CHELE, N. Workshop Plasmolifting și Plasmogel în stomatologie. Brașov, România, 5-7 martie,
2015.
4. CHELE, N. Workshop Plasmolifting și Plasmogel în stomatologie. Brașov, România, 8-9 mai,
2015.

107
5. CHELE, N. Workshop Plasmolifting și Plasmogel în stomatologie. Brașov, România, 18-20
iunie, 2015.
6. CHELE, N. Workshop Plasmolifting și Plasmogel în stomatologie. Brașov, România, 20-22
august, 2015.
7. CHELE, N. Workshop Plasmolifting și Plasmogel în stomatologie. Brașov, România, 26-28
noiembrie, 2015.
8. CHELE, N.; POŞTARU, C.; DACIN, N.; MELNIC, S.; CHEPTANARU, O.; MELNIC, I.
Specificul dereglărilor de ocluzie la copiii cu deficiențe neurologice. Al XII-lea Congres de
Medicină Dentară ,,Zilele Medicinei Dentare Craiovene”. Craiova, România, 4-6 iunie, 2015.
9. CHEPTANARU, O.; CHELE, N.; BAJUREA, N. Evoluţia tratamentului edentaţiei unidentare cu
punţi dentare. Al VII-lea Congres de Medicină Dentară "Zilele Medicinei Dentare Craiovene".
Craiova, România, 4-6 iunie, 2015.
10. CHIRIŢA, D.; PÂNTEA, V.; SOLOMON, O.; ROŞCA C.; COSTIN, A. Techniques of Centric
Relation Recording in patients with requires Oral Rehabilitation.First International Congress of
General and Oro-Maxillo-Facial Rehabilitation. Istanbul, Turkey, 2015.
11. COSTIN, A; SOLOMON, O.; PANTEA, V.; CHIRITA, D; FACHIRA, A. Comparative
mechanical features of removable acrylic dentures and reinforced with fiberglass. AXIX-a Editie
a Zilelor Facultatii de Medicina Dentara Iaşi A VII-a Editie a Congresului International ADRE.
Iaşi, România, 19-21 Noiembrie 2015.
12. DACIN, N.; MELNIC, I.; CHELE, N.; POŞTARU, C.; CHEPTANARU, O.; MELNIC, S.
Evoluţia proceselor septico-inflamatorii odontogene ale regiunii OMF la bolnavii în etate
(vîrstnici şi senili). Al XII-lea Congres de Medicină Dentară ,,Zilele Medicinei Dentare
Craiovene”. Craiova, România, 4-6 iunie, 2015.
13. FACHIRA, A.; SOLOMON, O.; GRIBENCO, V.; CHIRIŢA, D; COSTIN, A. Diagnosis and
treatment of myogenic disordres of the stomatognathic system. 20th Congress of the Balkan
Stomatological Society (BaSS). New Interdisciplinary Approaches in Oral and General
Rehabilitation.Bucureşti, România, 2015.
14. FALA, V.; LACUSTA, V.; LUPAN,I.; URSU, IBORDENIUC GH. Periodontitis –Heart- Target
concept in the modern paradigm of periodontology. First International Congress of General and
Oro-Maxillo-Facial Rehabilitation. Istanbul, Turkey, 2015.
15. FALA, V.; GRIBENCO, V.; CAZACU, I.; NISTOR, L.: PÂNTEA, V.; BORDENIUC, G.;
URSU, I. Diagnosticulși tratamentul complex al bruxismului nocturn. Al. XIX-lea Congres
Internațional al UNAS. București, România, 08.10.2015.
16. FALA, V.; GRIBENCO, V.; NISTOR, L.; PÂNTEA, V.; CAZACU, I.; BORDENIUC GH.;
ROMANIUC, D.; URSU, I. Implimentation of VieSID occlusal concept in treatment of bruxism.
Bruxelles, Belgia,21 noiembrie, 2015.
17. FALA, V.; GRIBENCO, V.; NISTOR, L.; PÂNTEA, V.; URSU, I. Early identification of
bruxism sings and symptoms for prevention of temporomandibular dysfunctions. 20th Congress
of the Balkan Stomatological Society (BaSS). New interdiciplinary approaches in oral and
general rehabilitation. Bucureşti, România,2015.
18. GHETIU, D.; SIRBU, D.; TOPALO, V.; MIGHIC, A.; SUHARSCHI, I.; MOSTOVEI, A.;
RUSNAC, C.; STRISCA, S. Tissue engineering with Platelet-Rich Fibrin in oral region. 24th
Annual Congress of European Association for Osseointegration, Stockholm, Sweden, 24-26
September, 2015.
19. GUMENIUC, A.; TOPALO, V.; SOLOMON, O.; MOSTOVEI, A.; CHELE, N.; SIRBU, D. 10
year follow-up of implant-supported fixed restorations complications in partial edentulism. 24th
Annual Congress of European Association for Osseointegration, 24-26 September, 2015,
Stockholm, Sweden.
20. GUȚUȚUI, M.; SCUTARU, N.; GUȚUȚUI, D. Fixed prosthetic restorations of partial
edentulous using metallo-photopolymers. A XIX-a Editie a Zilelor Facultatii de Medicina

108
Dentara Iași A VII -a Editie a Congresului International ADRE. 19-21 Noiembrie 2015, Iaşi,
România.
21. GRECU, V; SPINEI A. Susceptibility of dental biofilm to photoodinamic therapy an in vitro
study. BASS. Bucureşti, România, 23-26 aprilie, 2015.
22. LUPAN, I. Abordări interdisciplinare în reabilitarea orală. Ediţia a XIX a zilelor facultăţii de
medicină Dentară Iaşi. 2015, Iaşi, România. Program ştiinţific. 19-21 noiembrie 2015.
23. MELNIC, S. Features of the implant-prosthetic treatment with early functional loading.14- th
International Congress of Medical Sciences for students and young doctors. Sofia, Bulgaria, 7-10
May, 2015.
24. MELNIC, S.; CHELE, N.; CHEPTANARU, O.; DACIN, N.; POŞTARU, C. Implantarea și
încărcarea funcțională imediat postextracțional a implan turilor dentare. Al XII-lea Congres de
Medicină Dentară ,,Zilele Medicinei Dentare Craiovene”. Craiova, România, 4-6 iunie, 2015.
25. MIHAILOVICI, C.; MIHAILOVICI, P.; MIHAILOVICI, GH. Current opportunities of
diagnosis and treatment in impacted canines. 8th international orthodontic congress London,
28.09.2015
26. MOSTOVEI, A.; TOPALO, V.; CHELE, N.; SIRBU, D.; ATAMNI, F.; GUMENIUC, A.;
MOSTOVEI, M. Narrow vs. standard implants in one-step flapless approach. One year follow-
up. 24th Annual Congress of European Association for Osseointegration, 24-26 September,
2015, Stockholm, Sweden.
27. OJOVANU, V., OJOVANU A. Theoretical and practical dimensions of medical bioethics
promotion in the Republic of Moldova. International Scientific Conference: Historical regions
and Euro-regions at the Lower Danube – social-political, economic and cultural
interconnections. Galati, Romania, 2015.
28. OKUSHKO V.; OKUSHKO R.; ZAGNAT, V.; ZAGNAT, M.; GOLOVIN, B. Medicina
preventivă, predictivă, personalizată în Stomatologie. Al XIX Congres Internațional UNAS (7-10
octombrie 2015). București, 2015.
29. PÂNTEA, V.; PĂULESCU, N.; BOLAT, M.; SOLOMON, O.; RO ȘCA, C. Centric relation
recording techniques in patients with craniomandibular dysfunctions. A XIX-a Editie a Zilelor
Facultatii de Medicina Dentara Iaşi A VII-a Editie a Congresului International ADRE. Iaşi,
România, 19-21 Noiembrie 2015.
30. PÂNTEA, V.; SOLOMON, O.; CHIRIŢA, D.; GRIBENCO, V.; ROŞCA C. Leaf-gange
techniques for recording centric relation in patients with temporo-madibular disorders. 20th
Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS). Bucureşti, România,2015.
31. POROSENCOV, E.; LUPAN, I. Multilateral approach treatment of a bilateral cleft lip and palate
patient. Esthetic recovery of dento-alveolar, nose and lip defect. Clinical case. EAO Congress,
Rome, 25-27 September 2014,.
32. POROSENCOV, E.; LUPAN, I. Comparison of oral impacts on daily performance of cleft lip
and palate patients with or without secondary bone grafting. A XIX-a Editie a Zilelor Facultatii
de Medicina Dentara Iaşi A VII-a Editie a Congresului International ADRE. Iaşi, România, 19-
21 Noiembrie 2015.
33. POROSENCOV, E.; POROSENCOVA, T. ; LUPAN, I. Oral health of cleft lip and palate
patients in the Republic of Moldova. 20th European Association of Dental Public Health
Conference, Istanbul, Turkey, 2015.
34. POROSENCOVA T., BURLACU V. Analiza cantitativă a microbioteisubgingivale la pacienți
cu parodontita marginală cronică incipientă. Editia a XIX-a a Zilelor Facultatii de Medicina
Dentara Iași și al VII-lea Congres International al Asociatiei Dentare Romane pentru Educatie,
Iași, Romania, 2015,.
35. POROSENCOVA T.; BURLACU V. Smoking effects on oral health: Comparison of clinical
periodontal parameters of smokers and nonsmokers. BASS Congress, Bucuresti, România, 23-26
April 2015.

109
36. POROSENCOVA T., BURLACU V. Oral hygiene and periodontal status of smokers in a district
of Chisinau, Moldova. 20th European Association of Dental Public Health Conference Istanbul,
Turkey, 17-19 September 2015.
37. POROSENCOVA, T. Indici clinici parodontaliși microbiologici în raport cu factorii de risc. Al
XIX-lea Congres International UNAS, 7-10 Octombrie 2015.
38. POŞTARU C.; CHELE N.; DACIN N.; MELNIC S.; CHEPTANARU O.; MELNIC Iu.
Specificul dereglărilor de ocluzie la copiii cu deficienţe neurologice. Al XII-lea Congres de
Medicină Craiovene”.Craiova,România, 4-6 iunie, 2015.
39. RAILEAN, S.; LUPAN, I.Plagicephaly incidence in schools of the Republic oe Moldova With
special educational needs. Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), ”New
Interdisciplinary Approaches in Oral and General Rehabilitation”.Bucureşti, România, 23-26
aprilie, 2015.
40. SÎRBU, D.; SOLOMON, O.; MOSTOVEI, M.; POPOVICI, V.; STRIŞCA, S. Bone
augmentation and implant prosthetic rehabilitation versus partial removable dentures. 39th
Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Prague, Czech Republic 3-5
September, 2015.
41. SOLOMON, O.; GUMENIUC, A.; OINEAGRĂ, V.; PINTEA, V.; COSTIN, A.; FACHIRA, A.;
MOSTOVEI, M.; LUPAN, I. Morbiditatea malocluziilor în plan transversal asociate cu
hipodonţii în Republica Moldova. A XIX-a Editie a Zilelor Facultatii de Medicina Dentara Iaşi
A VII-a Editie a Congresului International ADRE. Iaşi, România, 19-21 Noiembrie 2015.
42. SOLOMON, O.; LUPAN, I.; TOPALO, V.; GUMENIUC, A.; MOSTOVEI, M.; ZUEV, V.
Formation of space in the dental arch with orthodontic appliances after or before installing of
endosseous implants. 24th Annual Congress of European Association for Osseointegration,
Stockholm, Sweden 24-26 September, 2015.
43. SUHARSCHI, I. Computer assisted technologies in treatment of patients with anotia at surgical
and prosthetic stages with implant anchored prosthesis. 3rd Congress of European ORL-
HNS,Prague, Czech Republic, 7-11 June, 2015.
44. UNCUTA, D.Diagnosis and Treatment Optimization in Herpetic Stomatitis.Congress of the
Balkan Stomatological Society (BaSS), ”New Interdisciplinary Approaches in Oral and General
Rehabilitation”. Bucureşti, România, 23-26 aprilie, 2015.
45. ZAGNAT, V.; OKUSHKO V. Fiziologia dintelui la baza terapiei predictive, preventive,
personalizate a cariei dentare. Ediția XIX a zilelor facultății de medicină dentară. Al VII-lea
Congres al Asociației Dentare Române pentru Educație, Iași 19-21 noiembrie, 2015.
46. ЕНИ, Л.; РОМАН, И.; МАРКОЧИШИН,Р.; КАЛФА, К.; ФРУНЗЭ З.; Инструментальная
обработка корневых каналов VII Всероссийская студенческая олимпиада по
терапевтической стоматологии с международным участием. Москва, 26-27 ноября
2015.

Lista comunicărilor orale/postere la conferinţe naţionale cu participare internaţională:

Anul 2012

1. CHELE, N. Metode de optimizarea țiilor condi


locale pentru instalareași
încărcareaimediatăa implantelor endoosoase. Al XVI-lea Congres Naţional cu participare
Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova „Actualităţi în
Stomatologie”. Chișinău, Republica Moldova, 12 septembrie, 2012.
2. FALA, V. Optimizarea ocluziei. Influența ocluziei asupra posturii. Al XVI-lea Congres
Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova
„Actualităţi în Stomatologie”. Chișinău, Republica Moldova, 12 septembrie, 2012.

110
3. GRIBENCO, V. Oportunitatea tehnicii Wax-up în reabilitările protetice frontale. Al XVI-
lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica
Moldova „Actualităţi în Stomatologie”. Chișinău, Republica Moldova, 11 septembrie, 2012.
4. HÎȚU, D. Metode noi de diagnostic și de tratament a fracturilor complexului zigomatic.
Al XVI-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din
Republica Moldova „Actualităţi în Stomatologie”. Chișinău, Republica Moldova, 11 septembrie,
2012.
5. MOSTOVEI, A. Evaluarea stabilita ții implanturilor dentarede stadiul doi instalate fără
lambou, într-o ședință chirurgicală. Al XVI-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al
Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova „Actualităţi în Stomatologie”. șinău,
Chi
Republica Moldova, 11 septembrie, 2012.
6. OINEAGRĂ, V. Modificarea parametrilor ocluziei în edenta ția parț ială. Al XVI-lea
Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica
Moldova „Actualităţi în Stomatologie”. Chișinău, Republica Moldova, 11 septembrie, 2012.
7. OINEAGRĂ, V. Aspecte contemporane la determinareațiilo rela r intermaxilare cu
utilizarea șabloanelor cu bordură de ocluzie. Al XVI-lea Congres Naţional cu participare
Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova „Actualităţi în
Stomatologie”. Chișinău, Republica Moldova, 11 septembrie, 2012.
8. PROCOPENCO, O. Aspecte contemporane în osteosinteza fracturilor de complex
zigomatic. Al XVI-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei
Stomatologilor din Republica Moldova „Actualităţi în Stomatologie”.șinău, Chi Republica
Moldova, 11 septembrie, 2012.
9. RAILEAN, S. Incidența tumorilor oro -maxilo-faciale la copii în Republica Moldova.
Analiza retrospectivă a 1913 cazuri. Al XVI-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al
Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova „Actualităţi în Stomatologie”. Chi șinău,
Republica Moldova, 12 septembrie, 2012.
10. SÎRBU, D. Aspecte ale tratamentului fracturilor de condil mandibular. Al XVI-lea
Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica
Moldova „Actualităţi în Stomatologie”. Chișinău, Republica Moldova, 11 septembrie, 2012.
11. SPINEI, A.Programul de sănătate orală la copiii cu dizabilităţi şi cerinţe educative
speciale- oportunităţi şi perspective de realizare. Al XVI-lea Congres Naţional cu participare
Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova „Actualităţi în
Stomatologie”. Chișinău, Republica Moldova, 12 septembrie, 2012.
12. TOPALO, V. Particularităţile instalării implantelor dentare endoosoase în sectoarele
posterioare ale maxilei. Al XVI-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei
Stomatologilor din Republica Moldova „Actualităţi în Stomatologie”.șinău, Chi Republica
Moldova, 12 septembrie, 2012.
13. ZĂNOAGĂ, O. Profilaxia accidentelor hemoragiceși tromboemboli ce la pacienţii aflaţi
sub medicaţie antitrombotică supuși tratamentului stomatologic. Al XVI-lea Congres Naţional cu
participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova „Actualităţi în
Stomatologie”. Chișinău, Republica Moldova, 11 septembrie, 2012.

Anul 2014

1. CHEPTANARU, O. Importanţa parametrilor estetici în tratamentul implanto-protetic. Al


XVII-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Medicilor Stomatologi din
Republica Moldova.
2. MARCU, D. Placa bacteriană. Formare şi dezvoltare. Rolul plăcii bacteriene în evoluţia
gingivitei catarale cronice. Al XVII-lea Congres Naţional cu participare internaţională al
Asociaţiei Medicilor Stomatologi din Republica Moldova.

111
Lista comunicărilor orale/postere la conferinţe din ţară:

Anul 2011

1. CIOBANU, S. Tratamentul complex al parodontitelor marginale cronice. Expoziția


internațională specializată MoldMedizin&MoldDent. Ediția XVII-a. 13-16 septembrie 2011.
2. FALA, V. Aparatul masticator. Optimizarea ocluziei.Endodonție. Implantologie.
Restaurări directe și indirecte – ca o unitate. Moldmedizin&Molddent, Chișinău, 2011.

Anul 2012

1. HÂȚU, D. Reabilitarea estetică a bolnavilor cu traumatisme multiple ale complexului


zigomatic. ”Actualități și controverse în managementul urg ențelor medico-chirurgicale”
Chișinău, 29 noiembrie 2012.
2. GUMENIUC, A. Considerații estetice în restaurările estetice pe implante. Al XVI -lea
Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica
Moldova „Actualităţi în Stomatologie”. Chișinău, Republica Moldova, 11 septembrie, 2012.
3. OINEAGRĂ, V.; OINEAGRĂ, V. Migrările dentare în edentaţia parţială-aspecte clinice
contemporane. Zilele USMF ”Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2012.
4. PROCOPENCO, O. Particularități diagnostice și de tratament în fracturile de complex
zigomatic.”Actualități și controverse în managementul urgențelor medico-chirurgicale”
Chișinău, 29 noiembrie 2012.
5. SÎRBU, D. Fracturile de condil mandibular: tratament conservativ sau chirurgical.
”Actualități și controverse în managementul urgen țelor medico -chirurgicale” Chișinău, 29
noiembrie 2012.

Anul 2013

1. ATAMNI, F.; TOPALO, V. Elevația transalveolară a planșeului sinusului maxilar prin


tehnica fără lambou: evaluarea osului periimplantar intrasinusal. Cea de-a XIV-a Conferinţă
Naţională cu participare Internaţională a Asociaţiei Stomatologilor din RM „Actualităţi în
Implantologia orală”. Chişinău, Republica Moldova, 10 septembrie, 2013.
2. BUŞMACHIU, I.; BUŞMACHIU, A.; PRONOVICI, M. Tratamentul
complex(ortodontic-chirurgical) al anomaliilor dento-maxilare. Zilele USMF ”Nicolae
Testemiţanu” şi Conferinţa ştiinţifică Anuală a cadrelor ştiinţifico-didactice, doctoranzilor,
masteranzilor, rezidenţilor şi studenţilor, 16-18 octombrie, Chişinău, 2013.
3. CALFA, S.; POPAN, A. Anomaliile dentare de număr. Zilele USMF ”Nicolae
Testemiţanu” şi Conferinţa ştiinţifică Anuală a cadrelor ştiinţifico-didactice, doctoranzilor,
masteranzilor, rezidenţilor şi studenţilor, 16-18 octombrie, Chişinău, 2013.
4. CHELE, N.; TOPALO, V.; SÂRBU, D. Căile de optimizare a reabilitării implanto-
protetice. Cea de-a XIV-a Conferinţă Naţională cu participare Internaţională a Asociaţiei
Stomatologilor din RM „Actualităţi în Implantologia orală”. Chişinău, Republica Moldova, 10
septembrie, 2013.
5. CHIRIAC, O. Unele principii conservative ale tratamentului cariei dentare aproximale.
Zilele USMF ”Nicolae Testemiţanu” şi Conferinţa ştiinţifică Anuală a cadrelor ştiinţifico-
didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenţilor şi studenţilor, 16-18 octombrie, Chişinău,
2013.

112
6. CUCU, GH. Abcesele și flegmoanele în teritoriul maxilo -facial studiu statistic
retrospectiv. Conferinţa anuală a tinerilor specialişti din cadrul Centrului țional
Na Științifico -
Practic de Medicină Urgentă „Performanţe şi perspective în urgenţele medico-chirurgicale”.
Chişinău, Republica Moldova, 3 mai, 2013.
7. FALA, V.; BURLACU, V. Diagnosticul func țional – remediul de bază în reabilitarea
ocluziei funcțional -direcționate la pacienții cu edentații parțiale și totale. Cea de-a XIV-a
Conferinţă Naţională cu participare Internaţională a Asociaţiei Stomatologilor din RM
„Actualităţi în Implantologia orală”. Chişinău, Republica Moldova, 10 septembrie, 2013.
8. GOSPODARU, Ș.; FALA, V.; BURLACU, V.; NISTOR, L.; BOLUN, R.; ROMANIUC,
D. Tratamentul proceselor inflamatorii apicale prin tehnica condesării la cald a gutapercei cu
ajutorul Diagun și Diapen. Zilele USMF ”Nicolae Testemiţanu” şi Conferinţa ştiinţifică Anuală a
cadrelor ştiinţifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenţilor şi studenţilor, 16-18
octombrie, Chişinău, 2013.
9. GRIBENCO, V. Optimizarea esteticii în tratamentul edenta țiilor frontale cu sprijin
implantar. . Cea de-a XIV-a Conferinţă Naţională cu participare Internaţională a Asociaţiei
Stomatologilor din RM „Actualităţi în Implantologia orală”. Chişinău, Republica Moldova, 10
septembrie, 2013.
10. LEHTMAN, S. Particularită țile sialoslitiazei în cazul sialoliților multipli. Conferința
anuală a tinerilor speciali
ști CNȘPMU ”Performanțe și perspective în urgențele medico -
chirurgicale”. Chișinău, 3 mai 2013.
11. LAZU, T. Diagnostic timpuriu al parodontitei marginale cronice incipiente. Zilele USMF
”Nicolae Testemiţanu” şi Conferinţa ştiinţifică Anuală a cadrelor ştiinţifico-didactice,
doctoranzilor, masteranzilor, rezidenţilor şi studenţilor, 16-18 octombrie, Chişinău, 2013.
12. MELNIC, S. Încărcarea imediată ale implantelor dentare. Zilele USMF ”Nicolae
Testemiţanu” şi Conferinţa ştiinţifică Anuală a cadrelor ştiinţifico-didactice, doctoranzilor,
masteranzilor, rezidenţilor şi studenţilor, 16-18 octombrie, Chişinău, 2013.
13. MOSTOVEI, A. Optimizarea formării spaţiului biologic periimplantar. Cea de-a XIV-a
Conferinţă Naţională cu participare Internaţională a Asociaţiei Stomatologilor din RM
„Actualităţi în Implantologia orală”. Chişinău, Republica Moldova, 10 septembrie, 2013.
14. MOSTOVEI, A. Instalarea implanturilor dentare de stadiul doi într-un timp chirugical,
fără lambou cu elevearea simultană transcrestală a plan șeului sinusului maxilar. Zilele USMF
”Nicolae Testemiţanu” şi Conferinţa ştiinţifică Anuală a cadrelor ştiinţifico-didactice,
doctoranzilor, masteranzilor, rezidenţilor şi studenţilor, 16-18 octombrie, Chişinău, 2013.
15. PĂLĂRIE, V.; SÂRBU, D. Biomaterialele în implantologia orală. Cea de-a XIV-a
Conferinţă Naţională cu participare Internaţională a Asociaţiei Stomatologilor din RM
„Actualităţi în Implantologia orală”. Chişinău, Republica Moldova, 10 septembrie, 2013.
16. PÂNTEA, V.; FALA, V.; SOLOMON, O. Reabilitarea ocluziei funcționale la pacienți cu
edentații terminale. Cea de-a XIV-a Conferinţă Naţională cu participare Internaţională a
Asociaţiei Stomatologilor din RM „Actualităţi în Implantologia orală”. Chişinău, Republica
Moldova, 10 septembrie, 2013.
17. POROSENCOV, E. Recuperarea breşelor alveolo-dentare la pacienţii cu despicături
labio-palatine. Comunicare în cadrul zilelor USMF "Nicolae Testemiţanu". 2013, 54.
18. PROCOPENCO, O. Managementul în fracturi de complex zigomatic. Conferinţa anuală a
tinerilor specialişti din cadrul Centruluițional
Na Științifico -Practic de Medicină Urgentă
„Performanţe şi perspective în urgenţele medico-chirurgicale”. Chişinău, Republica Moldova, 3
mai, 2013.
19. ROMANIUC, D.; FALA, V.; BURLACU, V.; NISTOR, L.; GOSPODARU, Ș.; BOLUN,
R.; Tratamentul abraziunii dentare provocate de bruxism prin metoda restaurării directe dirijate.
Zilele USMF ”Nicolae Testemiţanu” şi Conferinţa ştiinţifică Anuală a cadrelor ştiinţifico-

113
didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenţilor şi studenţilor, 16-18 octombrie, Chişinău,
2013.
20. RĂILEAN, S.; LUPAN, I.; CIUPAC, S. Analiza comparativă a incidenţei tumorilor în
regiunea capului şi gîtului la copii. Zilele USMF ”Nicolae Testemiţanu” şi Conferinţa ştiinţifică
Anuală a cadrelor ştiinţifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenţilor şi studenţilor,
16-18 octombrie, Chişinău, 2013.
21. SÎRBU, D.; CHELE, N.; TOPALO, V.; GLIGOR, C. Complicații în implantologia orală.
Cea de-a XIV-a Conferinţă Naţională cu participare Internaţională a Asociaţiei Stomatologilor
din RM „Actualităţi în Implantologia orală”. Chişinău, Republica Moldova, 10 septembrie, 2013.
22. SÎRBU, D.; TOPALO, V. Crearea ofertei osoase la pacienţii cu atrofii severe ale
mandibulei pentru reabilitarea implanto-protetică. Cea de-a XIV-a Conferinţă Naţională cu
participare Internaţională a Asociaţiei Stomatologilor din RM „Actualităţi în Implantologia
orală”. Chişinău, Republica Moldova, 10 septembrie, 2013.
23. SPINEI, A. Aplicaţiile terapiei fotodinamice în prevenirea cariei dentare la copiii cu
dizabilităţi. Comunicare în cadrul zilelor USMF "Nicolae Testemiţanu". 2013, 54.
24. TOPALO, V. Istoricul implantologiei orale în Republica Moldova. Cea de-a XIV-a
Conferinţă Naţională cu participare Internaţională a Asociaţiei Stomatologilor din RM
„Actualităţi în Implantologia orală”. Chişinău, Republica Moldova, 10 septembrie, 2013.
25. TRIFAN, V.; TRIFAN, D.; ROŞCA, S. Epidemiologia anomaliilor dento-maxilare. Zilele
USMF ”Nicolae Testemiţanu” şi Conferinţa ştiinţifică Anuală a cadrelor ştiinţifico-didactice,
doctoranzilor, masteranzilor, rezidenţilor şi studenţilor, 16-18 octombrie, Chişinău, 2013.
26. ZABOLOTNÎI, D. Motivarea pacienților pentru un tratament stomatologic. Zilele USMF
”Nicolae Testemiţanu” şi Conferinţa ştiinţifică Anuală a cadrelor ştiinţifico-didactice,
doctoranzilor, masteranzilor, rezidenţilor şi studenţilor, 16-18 octombrie, Chişinău, 2013.
27. ZĂNOAGĂ, O.; SÂRBU, D.; TOPALO, V.Particularităţile reabilitării implanto-protetice
la pacienţii aflaţi sub tratament anticoagulant. Cea de-a XIV-a Conferinţă Naţională cu
participare Internaţională a Asociaţiei Stomatologilor din RM „Actualităţi în Implantologia
orală”. Chişinău, Republica Moldova, 10 septembrie, 2013.
28. ПОСТОЛАКИ, А. Особенности защитно-компенсаторных реакций при
препарировании витальных зубов под искусственные коронки. Научно-практическое
наследие проф. И. И. Постолаки. Culegeri de materiale Conferinţa ştiinţifico-practică
republicană consacrată memoriei prof. Ilarion Postolachi. Drochia, Moldova. 17 mai, 2013.

Anul 2014

1. CHELE, N. Instalarea imediată postextrac țională a implantelor dentare endosoase. Al


XVII-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din
Republica Moldova. Chișinău, Republica Moldova, 19-20 septembrie, 2014.
2. CIOBANU, S.; Sistemul Plasmodent în tratamentul bolii parodontale, 5th International
Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera. Chișinău, 14-17 mai2014
3. CUCU, GH.; TOPALO, V.; SÎRBU, D.; GHEȚIU, A. Studiu retrospectiv al pacienților cu
chisturi ale maxilarului superior. Conferinţa Ştiinţifică Anuală a cadrelorștiințifico -didactice,
doctoranzilor, masteranzilor, reziden ților şi studenţilor a IP USMF „Nicolae
Testemiţanu”.Chișinău, Republica Moldova, 15-17 octombrie, 2014.
4. DANICI A. Diagnostica și crearea accesului la canalul meziobucal 2. Conferința
științifică anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și
studenților a IP USMF ”Nicolae Testemițanu”. Chișinău, Republica Moldova. 2014, 15-17
octombrie .
5. GODOROJA, P.; TOPALO, V. Managementul în diagnosticul și tratamentul
chisturilor cu suprainfectare ale mandibulei. Conferinţa Ştiinţifică Anuală a cadrelor

114
științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, reziden ților şi studenţilor a IP USMF
„Nicolae Testemiţanu”.Chișinău, Republica Moldova, 15-17 octombrie, 2014.
6. GUMENIUC, A. Densitometria oaselor maxilare: studiu retrospectiv de analogare a
densităţii optice relative a clişeelor OPG cu datele periotestometriei. Culegeri de materiale al
XVII – lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Medicilor
Stomatologi din Republica Moldova. Chişinău, Moldova. 19 – 20 septembrie, 2014.
7. HÎȚU, D. Actualități în reabilitarea bolnavilor cu traumatism asociat facial. Al XVII-
lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din
Republica Moldova. Chișinău, Republica Moldova, 19-20 septembrie, 2014.
8. JARCUȚCHI, N.; Tratamentul medicamentos al periodontitelor apicale. Conferința
științifică anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților
și studenților a IP USMF ”Nicolae Testemiţanu”. Chișinău, Republica Moldova, 2014, 15-
17 octombrie.
9. LOZOVAN, M.; CIOBANU, S.; Afec țiunile de etiologie necarioasă la copii cu
dizabilități, 5th International Medical Congress for Students and Young Doctors
MedEspera. Chișinău, 2014, 14-17 mai.
10. MELNIC, S. Corelaţia stabilităţii primare şi încărcării imediate a implantelor
dentare. Conferinţa Ştiinţifică Anuală a cadrelor științifico -didactice, doctoranzilor,
masteranzilor, rezidenților şi studenţilor a IP USMF „Nicolae Testemiţanu”. Chișinău,
Republica Moldova, 15-17 octombrie, 2014.
11. MIGHIC, A.; SÎRBU, D.; TOPALO, V. Studiul comparativ al metodelor de plastie a
comunicărilor oro-sinusale. Conferința științificăanuală a cadrelor științifico – didactice,
doctoranzilor, rezidenților și studenților a IP USMF ,,N.Testemițanu . Chișinău, R.Moldova.
2014, 15-17 octombrie.
12. MOSTOVEI, A. Chirurgia fără lambou, modificările osului periimplantar în
dependență de tehnica și profunzimea instalării implantelor. Al XVII-lea Congres Naţional
cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova. Chișinău,
Republica Moldova, 19-20 septembrie, 2014.
13. MUSTEAȚĂ, O. Metode de diagnosticși tratament al gingivitelor hipertrofice . Al
XVII-lea Congres Național cu participare Internațională al Asociației Stomatologilor di n
Republica Moldova ”Reabilitare Orală-Complexă-Actualități” Chișinău, Republica
Moldova, 2014, 19-20 septembrie.
14. POROSENCOV, E. Crearea patului osos necesar pentru inserarea implantelor
endoosoase in reabilitarea pacientilor cu despicaturi labio-maxilo-palatine. 19-20 septembrie
2014, XVII Congres National cu participare international a Asociatiei Stomatologilor din
Republica Moldova.
15. PROCOPENCO, O. Managementul pacienților cu fracturi de complex zigomatic. Al
XVII-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din
Republica Moldova. Chișinău, Republica Moldova, 19-20 septembrie, 2014.
16. RAILEAN, S. Anomaliile cranio-maxilo-faciale la copiii cu dizablităţi. Zilelele
USMF Nicolae Testemiţanu. Chişinău, 15-17 octombrie, 2014.
17. TRIFAN, V. Obiectivizarea selectării metodei de tratament multidimensional al
malocluziei clasa III Angle. Zilelele USMF Nicolae Testemiţanu. Chişinău, 15-17
octombrie, 2014.
18. ŢÎBÎRNĂ, GH.; LUPAN, I.; URECHE, V. Particularităţile fixării protezelor cu
ajutorul implantelor endoosoase la pacienţi oncologici, cu tumori ale sinusurilor paranazale.
Medicina Stomatologică. Chişinău, 2014, 3(32), 13-15. ISBN 978-9975-52-006-5.
19. ZĂNOAGĂ, O. Pericoronaritele acute. Aspecte clinico-epidemiologice și de tratament.
Al XVII-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din
Republica Moldova. Chișinău, Republica Moldova, 19-20 septembrie, 2014.

115
20. ZGÎRCEA, A. Rolul încărcării funcționale imedicate a implantelor dentare endoosoase în
procesul de osteointegrare. Conferinţa Ştiinţifică Anuală a cadrelorștiințifico -didactice,
doctoranzilor, masteranzilor, reziden
ților şi studenţilor a IP USMF „ Nicolae Testemiţanu”.
Chișinău, Republica Moldova, 15-17 octombrie, 2014.

Anul 2015

1. ABABII, V.; GRIBENCO, V.; NISTOR, L. Tabloul clinic și tratamentul leziunilor


odontale coronare extinse în suprafață și profunzime. Conferința științifică aniversară, consacrată
jubileului de 70 de ani ale USMF ”Nicolae Testemiţanu”, 2015.
2. CHELE, N. Metoda Plasmodent utilizată în implantologie. Conferința științifică jubiliară
dedicată aniversării a 70 de ani a IP USMF ”Nicolae Testemiţanu”. șinău,Chi
Republica
Moldova, 5 octombrie, 2015.
3. GHEȚIU, A. Utilizarea PRF în chirurgia oro-maxilo-facială. Conferința științifică
jubiliară dedicată aniversării a 70 de ani a IP USMF ”Nicolae Testemiţanu”. Chișinău, Republica
Moldova, 5 octombrie, 2015.
4. HÎȚU, D. Evoluția bolnavului cu traumatism asociat al feței. Conferința Științifico-
Practică al Asociaţiei Medicilor Stomatologi din Republica Moldova, cu genericul: „Actualități
în Stomatologie”.Chișinău, Republica Moldova, 8 septembrie, 2015.
5. LUPAN, I.; POROSENCOV, E. Alegerea autogrefelor în recuperarea chirurgicală a
pacienţilor cu despicături labio-maxilo-palatine în funcţie de defect.Conferinţa ştinţifică
aniversară dedicată jubileului de 70 de ani ai USMF “Nicolae Testemiţanu”, 5.10.2015.
6. LUPAN, I.; SPINEI, A.; BĂLTEANU, O. Prevalenţa impactului afecţiunilor cavităţii
orale asupra performanţelor cotidiene ale copiilor în Republica Moldova. Conferinţa ştinţifică
aniversară dedicată jubileului de 70 de ani ai USMF “Nicolae Testemiţanu”, 5.10.2015.
7. MELNIC, I. Leziunile nervului alveolar inferior. Managementul terapeutic, masuri de
profilaxie. Conferința științifică jubiliară dedicată aniversării a 70 de ani a IP USMF ”Nicolae
Testemiţanu”. Chișinău, Republica Moldova, 05.10.2015.
8. OINEAGRĂ V. Algoritmul clinic contemporan la stabilirea protezelor scheletate în
edentatul parţial unilateral terminal. Conferinţa ştiinţifică aniversară, consacrată jubileului de 70
de ani ale USMF ”Nicolae Testemiţanu”,5 octombrie, 2015. Chişinău, Rep. Moldova.
9. POROSENCOVA, T. Influenţa factorilor de risc asupra parametrilor clinici parodontali.
Conferinţa ştinţifică aniversară dedicată jubileului de 70 de ani ai USMF “Nicolae
Testemiţanu”, 5.10.2015.
10. RAILEAN, S. Modificări estetice ale feţei la copiii cu deformaţii craniene. Conferinţa
ştiinţifico-practic “Actualităţi în Stomatologie” în cadrul expoziţiei MoldMedizin & Mold Dent.
2015, Chişinău, 7, program.
11. SÎRBU, D. Implantarea standartă versus cea alternativă în reabilitarea pacien ților cu
edentații mandibulare. Conferința științifică jubiliară dedicată aniversării a 70 de ani a IP USMF
”Nicolae Testemițanu”. Chișinău, Republica Moldova, 5 octombrie, 2015.
12. SÎRBU, D. Metode de instalare a implantelor dentare endoosoase în sectoarele
posterioare ale mandibulei atrofiate. Conferința Științifico-Practică al Asociaţiei Medicilor
Stomatologi din Republica Moldova, cu genericul: „Actualități în Stomatologie”.Chișinău,
Republica Moldova, 8 septembrie, 2015.
13. SOLOMON, O. Tratamentul multidisciplinar al edentaţiilor congenitale. Conferinţa
ştiinţifică aniversară, consacrată jubileului de 70 de ani ale USMF ”Nicolae Testemiţanu”,
05.10.2015. Chişinău, Rep. Moldova.
14. SOLOMON, O. Managementul tratamentului ortodontic protetic asociate cu anomaliile
ereditareConferinţa ştiinţifico-practică cu genericul ,,Actualităţi în Stomatologie”. R. Moldova,
Chişinău, 8 -11 septembrie, 2015.

116
15. SOLOMON, O.; SÎRBU D.; MOSTOVEI M.; POPOVICI V.; STRIŞCA S. Studiu
comparativ al metodelor de reabilitare a pacienţilor cu edentaţii maxilare asociate cu deficit osos.
Conferinţa ştiinţifică aniversară, consacrată jubileului de 70 de ani ale USMF Nicolae
Testemiţanu, 05.10.2015. Chişinău, Rep. Moldova.
16. SUHARSCHI, I. Chirurgia static virtual asistată în implantologia orală. Conferin ța
științifică jubiliară dedicată aniversării a 70 de ani a IP USMF ”Nicolae Testemițanu”. Chișinău,
Republica Moldova, 05.10.2015.
17. TRIFAN, V. Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul malocluziei de clasa a III-a Angle.
Programul ştiinţifico-practic al expoziţiei MoldMedizin and MoldDent, Chişinău, 8-11
septembrie 2015.
18. TRIFAN, V.; TRIFAN, D.; OSMAN, D.; LOZOVAN, M. Abordarea interdisciplinară în
diagnosticul anomaliilor dento-maxilare. Conferinţa ştinţifică aniversară dedicată jubileului de
70 de ani ai USMF “Nicolae Testemiţanu”, 05.10.2015.
19. UNCUŢA, D. Hipoplazia de smalţ. Diagnostic şi metode noi de tratament. Conferinţa
ştiinţifico-practică cu genericul ,,Actualităţi în Stomatologie”. R. Moldova, Chişinău, 8 -11
septembrie, 2015.
20. UNCUŢA, D. Metode de prevenţie a cariei dentare. Conferinţa ştiinţifico-practică cu
genericul ,,Actualităţi în Stomatologie”. R. Moldova, Chişinău, 8 -11 septembrie, 2015.
21. UNTILĂ, E. Caria profundă. Strategii de tratament: rolul preparatelor de zinc. Conferința
științifică aniversară, consacrată jubileului de 70 de ani a IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, 2015
22. ZABOLOTNÎI, D. Analgezie inhalatorie versus anestezie loco-regională. Conferința
științifică aniversară, consacrată jubileului de 70 de ani a IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, 5
octombrie, 2015
23. ZGÎRCEA, A. Rolul încărcării imediate a implantelor în procesul de osteointegrare.
Conferința științifică jubiliară dedicată aniversării a 70 de ani a IP USMF ”Nicolae
Testemiţanu”. Chișinău, Republica Moldova, 05.10.2015.

Postere la conferinţe din ţară:

Anul 2011

1. LUPAN, I.; SPINEI, A.; SPINEI, Iu. Statusul dentar la copii în Republica Moldova.
Conferința științifică consacrată Zilelor Universității și celor 20 de ani de la proclamarea
independenței Republicii Moldova, 20 octombrie, 2011.
2. ȘEVCENCO, N.; GAVRILIUC, L.; STEPCO, E. Interrelation of clinical and
biochemical parametrs in Children with gingivitis during complex antihomotoxic therapy.
Conferința științifică consacrată Zilelor Universității și celor 20 de ani de la proclamarea
independenței Republicii Moldova, 20 octombrie, 2011.

Anul 2013

1. COSTIN, A. Particularitățile tratamentului protetic cu proteze parțial mobilizabile. Zilele


USMF ”Nicolae Testemiţanu” şi Conferinţa ştiinţifică Anuală a cadrelor ştiinţifico-didactice,
doctoranzilor, masteranzilor, rezidenţilor şi studenţilor, 16-18 octombrie, Chişinău, 2013.
2. FALA, V.; GRIBENCO, V.; PÂNTEA, V.; NISTOR, L.; SOLOMON, O.; LUPAN, I.
Diagnosticul funcţional-etapa primordială în reabilitarea ocluzală. Zilele USMF ”Nicolae
Testemiţanu” şi Conferinţa ştiinţifică Anuală a cadrelor ştiinţifico-didactice,
doctoranzilor, masteranzilor, rezidenţilor şi studenţilor, 16-18 octombrie, Chişinău, 2013.
3. FALA, V.; PÂNTEA, V.; GRIBENCO, V.; NISTOR, L.; SOLOMON, O.; LUPAN, I.
Metodă modernă de tratament implanto-protetic în restabilirea ocluziei Zilele USMF

117
”Nicolae Testemiţanu” şi Conferinţa ştiinţifică Anuală a cadrelor ştiinţifico-didactice,
doctoranzilor, masteranzilor, rezidenţilor şi studenţilor, 16-18 octombrie, Chişinău, 2013.
4. ПОСТОЛАКИ, А. Универсальные законы формообразования в природе и строерие
челюстно-лицевой системы человека. Zilele USMF ”Nicolae Testemiţanu” şi
Conferinţa ştiinţifică Anuală a cadrelor ştiinţifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor,
rezidenţilor şi studenţilor, 16-18 octombrie, Chişinău, 2013.

Anul 2014

1. HÎȚU, D. Dispozitive și metode de diagnostic și tratament al traumei faciale. Conferinţa


Ştiinţifică Anuală a cadrelor științifico -didactice, doctoranzilor, masteranzilor,
rezidenților şi studenţilor a IP USMF „Nicolae Testemiţanu”. Chișinău, Republica
Moldova, 15-17 octombrie, 2014.
2. ROMAN I. Inflama țiile spațiului endodontic în practica stomatologică. Conferința
științifică anuală a cadrelor științifico – didactice, doctoranzilor, rezidenților și studenților
a IP USMF ,,Nicolae Testemițanu”. Chișinău, Republica Moldova. 15-17 octombrie,
2014.

Anul 2015

1. BUGA, D.; GRIBENCO, V.; FACHIRA, A. Tabloul clinic şi tratamentul edentaţiilor


parţiale reduse cu punţi dentare semifizionomice. Conferinţa ştiinţifică aniversară,
consacrată jubileului de 70 de ani ale USMF ”Nicolae Testemiţanu”, 05.10.2015.
Chişinău, Republica Moldova.
3. CHELE, N. Utilizarea Plasmogelului în interven țiile de sinus -lifting. Conferin ța
științifică jubiliară dedicată aniversării a 70 de ani a IP USMF ”Nicolae Testemiţanu”.
Chișinău, Republica Moldova, 5 octombrie, 2015. poster
4. CHEPTANARU, O.;CHELE, N.; BAJUREA, N.; MELNIC S. Importanţa construcţiilor
provizorii în reabilitarea edentaţiei unidentare. Zilele USMF ,,Nicolae Testemiţanu’’
Jubileu de 70 ani. Chişinău, 5 octombrie, 2015.
5. CHIRIAC, O. Restaurarea din ților frontali prin tehnologii CAD/CAM. Conferința
științifică aniversară, consacrată jubileului de 70 de ani a IP USMF „Nicolae
Testemițanu”, 2015
6. CHIRIAC, O. Tratamentul conservativ al cariei dentare aproximale. Conferința științifică
aniversară, consacrată jubileului de 70 de ani a IP USMF „Nicolae Testemi țanu”, 2015
postere
7. FRIPTU D. Rolul abfrac ției în etiologia, pa togenia și tratamentul leziunilor cervicale
necarioase. Conferința științifică aniversară, consacrată jubileului de 70 de ani a IP
USMF „Nicolae Testemiţanu”, 2015.
8. IACOVEȚ, I.; GRIBENCO, V.; ZUEV, V. Aspecte de reabilitare estetică în tratamentul
protetic al edentaţiilor frontale. Conferinţa ştiinţifică aniversară, consacrată jubileului de
70 de ani ale USMF ”Nicolae Testemiţanu”, 05.10.2015. Chişinău, Rep. Moldova. poster
9. MELNIC, S. Op țiunile de tratament contemporan ale edentației parțiale prin restaurăr i
implant-protetice. Conferința științifică jubiliară dedicată aniversării a 70 de ani a IP USMF
”Nicolae Testemiţanu”. Chișinău, Republica Moldova, 5 octombrie, 2015.
10. MIGHIC, A. Micoza sinusului maxilar. Prezentare de poster la Conferința științifică jub iliară
dedicată aniversării a 70 de ani a IP USMF ”Nicolae Testemiţanu”. Chișinău, Republica
Moldova, 5 octombrie, 2015.
11. ZAGNAT, V. Confecționarea punții protetice dezasamblată, caz clinic. Conferința științifică
aniversară, consacrată jubileului de 70 de ani a IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, 2015

118
12. ПОСТОЛАКИ, А. И.Биоматематические законы развития и формообразования зубо-
челюстно-лицевой системы человека. Conferinţa ştiinţifică aniversară, consacrată
jubileului de 70 de ani ale USMF ”Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova.
05.10.2015.

Lista manifestărilor ştiinţifice organizate naţionale:

Anul 2011

1. Conferinţa ştiinţifico-practică „Actualităţi în Stomatologie” dedicată aniversării a 20 de


ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, cu genericul:„Actualități în
Stomatologie”,250 de participan ți, 13.09.2011, mun. Chișinău, str. Ghioceilor, 1, SA
„MoldExpo”, Expoziţia internaţională: specializată MoldMEDIZIN&MoldDENT- 2011.
2. Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor şi studenţilor USMF „Nicolae
Testemiţanu”, consacrată celor 20 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova,
100 de participanți, 19.10.2011, USMF „Nicolae Testemiţanu”, mun.șinău, Chi Clinica
Universitară Stomatologică, str.Toma Ciorbă, 42.

Anul 2012

1. Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor şi studenţilor IP USMF „Nicolae


Testemiţanu”, 100 de participanți, 5.10.2012, USMF „Nicolae Testemiţanu”, mun. Chi
șinău,
Clinica Universitară Stomatologică, str.Toma Ciorbă, 42.

Anul 2013

1. Conferinţa ştiinţifico-practică „Probleme actuale de Stomatologie” consacrată


Profesorului universitar, Om Emerit, Ilarion Postolachi, 100 de participan
ți, 17.05.2013,
Republica Moldova, or. Drochia.

2. Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor şi studenţilor IP USMF „Nicolae


Testemiţanu”, 100de participanți, 5.10.2013, USMF „Nicolae Testemiţanu”, mun. Chi
șinău,
Clinica Universitară Stomatologică, str.Toma Ciorbă, 42.

Anul 2014

1. Conferinţa Ştiinţifică Anuală a cadrelor științifico -didactice, doctoranzilor, masteranzilor,


rezidenților şi studenţilor USMF „Nicolae Testemiţanu”, 100de participanți, 2014.10.15, USMF
„Nicolae Testemiţanu”, mun. Chișinău, Clinica Universitară Stomatologică, str.Toma Ciorbă, 42.

Anul 2015

1. Conferința științifică jubiliară dedicată aniversării a 70 de ani a IP USMF „Nicolae


Testemițanu”, 100de participanți, 5.10.2015, USMF „Nicolae Testemiţanu”, mun. Chi șinău,
Clinica Universitară Stomatologică, str.Toma Ciorbă, 42.
2. Conferința Științifico-Practică al Asociaţiei Medicilor Stomatologi din Republica
Moldova, cu genericul:„Actualități în Stomatologie”.250 de participan ți, 08.09.2015 ,

119
mun.Chișinău, str. Ghioceilor 1, SA „MoldExpo”, Expoziţia internaţională: specializată
MoldMEDIZIN&MoldDENT -2015.

Lista manifestărilor ştiinţifice organizate naţionale cu participare internaţională:

Anul 2012

1. Al XVI-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor


din Republica Moldovacu genericul: „Actualități în Stomatologie”.250 de participan ți,
13.09.2012, mun. Chișinău, str. Ghioceilor, 1, SA „MoldExpo”, Expoziţia internaţională:
specializată MoldMEDIZIN&MoldDENT- 2012. Coorganizator - IP USMF „Nicolae
Testemițanu”.

Anul 2013

1. A XIV-a Conferinţă Naţională cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor


din Republica Moldova cu genericul: „Actualități în implantologia orală”.250 de participanți,
10.09.2013, mun. Chi
șinău, str. Ghioceilor, 1, SA „MoldExpo”, Expoziţia internaţională:
specializată MoldMEDIZIN&MoldDENT- 2013. Coorganizator - IP USMF „Nicolae
Testemițanu”.

Anul 2014

1. Al XVII-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor


din Republica Moldova cu genericul: „Reabilitarea Orală-Complexă-Actualităţi în
Stomatologie”, 250 participanţi, 19.09.2014, Republica Moldova, Chişinău, Hotel Codru.
Coorganizator - IP USMF „Nicolae Testemițanu”.

Lista manualelor apărute:


a) în edituri străine:
- pentru învăţămîntul universitar;
- pentru învăţămîntul preuniversitar
b) în ţară:
- pentru învăţămîntul universitar:

Anul 2011

1. ENI, A. Afecțiunile complexului mucoparodontal.Ch.: CEP Medicina, 2011, 380 p. ISBN


978-9975-78-990-5.
Anul 2012

1. FALA, V.; BURLACU, V. Metodologia endodontologiei clinice, Ed. H&M DESIGN,


Chișinău 2012, 116 p. ISBN 978-9975-57-027-5

Anul 2015

1. GNATIUC, P.; NĂSTASE, C.; TEREHOV, A. Dental Fluorosis. Chişinău: S.n., Î.S.F.E.-
P. “Tipografia Centrală” 2015, 84 p. ISBN 978-9975-53-453-6.

120
2. GNATIUC, P.; NĂSTASE, C.; TEREHOV, A.; SIRE ȚEANU, O. Fluoroza dentară. (a
2-a ediţie, adăugită şi corectată). Chişinău: S.n., Î.S.F.E.-P. “Tipografia Centrală” 2015, 84 p.
ISBN 978-9975-53-452-9.

Lista publicaţiilor electronice

- în străinătate:
Anul 2012

1. ПОСТОЛАКИ, А.И. Р. Штейнер и И. Гёте: Два полюса одного мира. 2012, 9 стр.,
http://www.eanw.info/konkurs-2012/steiner-goethe.pdf

Anul 2013

1. MUSTEAȚĂ O. A case prezentation of hiperplastic gingivitis in acute leukemia. Internațional


Conference Hematology and Blood Disorders. Journal of Blood Disorders & Transfusion. 2013,
4-5. ( http://www.omicsonline.org/proceedings/a-case-presentation-of-hyperplastic-gingivitis-in-
acute-leukemia-13556.html)
2. POSTOLACHI, A.Fractal organization in human dental system. International Journal Of
Applied And Fundamental Research. 2013, 2. URL: http://www.science-sd.com/455-24333
3. Spinei, A.; Spinei, I. The antimicrobial activity of photodynamic therapy against Streptococci
species in dental biofilm using different photosensitizers: an in vitro study.4th IEEE International
Conference on e-Health and Bioengineering EHB.Iasi, Romania. 2013,841-844. ISBN 978-1-
4799-2372-4.IEEE Xplore Digital Library. DOI:10.1109/EHB.2013.6707409
4. Spinei, A.; Spinei, I.; Lupan, I.; Bălteanu, O. Characteristics of structural and chemical
composition of dental enamel in children with severe neuromotor disabilities. 4th IEEE
International Conference on e-Health and Bioengineering EHB, Iasi, Romania.2013,855-858.
ISBN 978-1-4799-2372-4. IEEE Xplore Digital Library. DOI:10.1109/EHB.2013.6707410
5. Spinei, I.; Spinei, A.; Bălteanu, O.; Stepco, E. Crystallogenesis of oral fluid in the diagnosis of
dental caries andinflammatory periodontal diseases in children. 4th IEEE International
Conference on e-Health and Bioengineering EHB, Iasi, Romania, 2013, 859-862. ISBN978-1-
4799-2372-4.IEEE Xplore Digital Library. DOI: 0.1109/EHB.2013.6707279
6. ПОСТОЛАКИ, А. Великие мыслители о человеке, природе и науке.Эл. ж. «Академия
Тринитаризма», Москва, Россия Эл. № 77-6567, публ. 18086, 30.06.2013, 85 стр.
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005a/00011280.htm.
7. ПОСТОЛАКИ, А.Архитектоника, филлотаксис и биомеханика зубов. 2013, 23 стр., http:
//www. baltuklubs. lv/ biblioteka / raksti / Postolaki.pdf.
8. ПОСТОЛАКИ, А. Постолаки Илларион Иванович. 2013, 12 стр.Энциклопедия
ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ. Москва, Россия. http://www.famous-scientists.ru/school/1036
9. ПОСТОЛАКИ, А. Спиральная биосимметрия как матрица мироздания в строении
организма и челюстно-лицевой системы человека. 2013, 35
стр.,25.05.2013.http://www.philos.lv /Citu_raksti/ Spiral. pdf.

Anul 2014

1. POSTOLAKI, A. Quantum biomechanics of teeth enamel. International Journal Of Applied And


Fundamental Research. 2014, 2, 2 стр.,URL: www.science-sd.com/457-24562 (24.08.2014).

121
2. ПОСТОЛАКИ, А. Бионика, биосимметрия, биомеханикавосновесовременногопознания
строения организма и зубочелюстно-лицевой системы человека, 20 стр., http://e-
noosphere.com/ru/medicine-and-pharmacology-3.-09-16-2014.

Anul 2015

1. POSTOLAKI A.Scientific contribution of professor Ilarion Postolaki in the study of protective


and reparative reactions in dental tissues during the orthopedic intervention.The Journal
«International Journal of applied and fundamental research».2015, 2, 2 стр.,
URL: www.science-sd.com/461-24838 (12.11.2015). ISSN 1996-3955.
2. Мельник, C.; Кочиеру, Г.; Kеле, Н. Немедленная имплантация и немедленная
функциональная нагрузка на дентальные имплантанты. Бюллетень медицинских
интернет-конференций. Москва. 2015,5(8), 1086-1090. ISSN 2224-6150.
www.medconfer.com/node/5269.

Lista lucrărilor instructiv-metodice:

- lucrări metodice:

Anul 2011

1. MIHAILOVICI, GH. ORTODONŢIE. Elaborări metodice pentru studenţii anului V, semestrul


IX, facultatea Stomatologie. CEP Medicina, Chişinău, 2011, 38 p. ISBN 978-9975-913-46-1.
2. MIHAILOVICI, GH. ORTODONŢIE. Elaborări metodice pentru studenţii anului V, semestrul
X, facultatea Stomatologie. CEP Medicina, Chişinău, 2011, 36 p. ISBN978-9975-913-47-8.
3. NĂSTASE, C.; TEREHOV, A. Medicaţia intracanalară în endodonţie. Chişinău: Tipografia
„USMF ”Nicolae Testemiţanu”. 2011, 56 p. ISBN 978-9975-4284-5-3.
4. NĂSTASE, C.; TEREHOV, A. Terapia remineralizantă a cariei dentare incipiente. Chișinău,
USMF ”Nicolae Testemiţanu”, 2011, 28 p. ISBN 978-9975-4284-6-0.
5. SÎRBU, D. Accesul endooral şi cel exooral în osteosinteza mandibulei. Indicaţii şi
contraindicaţii. Avantaje şi dezavantaje. Chișinău: CEP Medicina, 2011, 32 p. ISBN 978-9975-
913-39-3.
6. SÎRBU, D. Conduita în tratamentul pacienţilor cu fracturi de mandibulă. Chișinău: CEP
Medicina, 2011, 28 p. ISBN 978-9975-913-38-6.

Anul 2012

1. ALEXEEV V. Aspecte patogenice în evolu ția afecțiunilor parodontale, Centrul editorial -


poligrafic Medicina , Chișinău 2012, 21 p. ISBN 978-9975-113-64-9.
2. ALEXEEV V. Culegere de teste la parodontologie, Centrul editorial-poligrafic Medicina,
Chișinău 2012, 36 p. ISBN 978-9975-113-55-7.
3. FALA, V.; BURLACU, V. Morfologia dentară și formarea accesului endodontic.
Instrumente endodontice. Chișinău 2012, 36 p. ISBN 978-9975-57-026-8.
4. GNATIUC, P.; NĂSTASE, C.; TEREHOV, A. Fluoroza dentară în vizorul medicinii
moderne. Chişinău: CEP Medicina 2012, 52 p. ISBN 978-9975-113-05-2.
5. NICOLAICIUC V. Oral mucosa diseases. Practical guide clinical practical lessons for the
Vth year of study IXth semester, Centrul editorial-poligrafic Medicina , Chișinău 2012 a, 15 p.
ISBN 978-9975-113-13-7.

122
6. NICOLAICIUC V. Practical guide clinical practical lessons for the IIIrd year of study Vth
semester, Centrul editorial-poligrafic Medicina, Chișinău 2012, 20 p. ISBN 978-9975-113-09-0.
7. NICOLAICIUC V. Practical guide clinical practical lessons for the IVth year of study
VIIth semester, ,,Apical periodontitis non-carious disease,, , Centrul editorial-poligrafic
Medicina, Chișinău 2012, 20 p. ISBN 978-9975-113-11-3.
8. NICOLAICIUC V. Practical guide clinical practical lessons for the IIIrd year of study VIth
semester, ,,Dental pulpitis,, Centrul editorial-poligrafic Medicina Chișinău 2012, 20 p. ISBN
978-9975-113-10-6.
9. NICOLAICIUC V. Practical guide clinical practical lessons for the IVrd year of study
VIIIth semester, ,,Periodontal disease,,. Centrul editorial-poligrafic Medicina Chișinău 2012, 18
p. ISBN 978-9975-113-12-0.
10. NICOLAICIUC V.. Practical guide clinical practical lessons for the Vth year of study Xth
semester, Centrul editorial-poligrafic Medicina , Chișinău 2012, 8 p. ISBN 978-9975-113-14-4.
11. OJOVAN, A. Dentistry and its bioethical issues, Chi șinău 2012, 20 p., ISBN 978 -9975-
64-220-0;
12. OJOVAN, A. Hipersensibilitatea dentară, Chișinău, 2012. 29 p. ISBN 978 -9975-56-037-
5;
13. POSTOLACHI, A. Architectonics of the occluzal surfaces of lateral teeth and their
restoration (methodical recommendations). Ch.: Medicina, 2012, 24. ISBN 978-9975-113-32-8.
USMF „Nicolae Testemiţanu”, Chişinau, Republica Moldova.
14. POSTOLACHI, A. Restaurarea arhitectonicii suprafeţelor ocluzale ale dinţilor laterali
(recomandare metodică). Ch.: Medicina, 2012, 24. ISBN 978-9975-113-33-5. USMF „Nicolae
Testemiţanu”, Chişinau, Republica Moldova.
15. SHEVCHENKO, N. Dental caries in children. Chişinău: CEP ” Medicina”, 2012, 27 p.
16. SHEVCHENKO, N. Oral disease prevention. Dental indices. Chişinău: СЕР “Medicina”,
2012, 27 p.
17. TINTIUC, E. Managementul stomatologic, Chișinău 2012. 31 p. ISBN 978 -9975-4323-9-
9.
18. ПОСТОЛАКИ, A. Прямая и непрямая реставрация боковых зубов (Методические
рекомендации). K.: Medicina, 2012, 38. ISBN 978-9975-113-34-2. USMF „Nicolae
Testemiţanu”, Chişinau, Republica Moldova.
19. ПОСТОЛАКИ, A. Современная концепция о формообразовании челюстно-лицевой
системы человека. K.: Medicina, 2012, 63. ISBN 978-9975-113-53-3. USMF „Nicolae
Testemiţanu”, Chişinau, Republica Moldova.

Anul 2013

1. ENI, L. Afecțiunile pulpei dentare. Pentru studenții anului III semestrul VI. Chișinău,
2013, CEP Medicina. 28 p., ISBN 978-9975-4381-7-9.
2. ENI, L. Diseases if the dental pulp. Practical guide for the III rd year students, VI th
Semester, Centrul Ed. IEFS, Chișinău 2013, 34p. ISBN 978-9975-4381-7-9.
3. ENI, L. Materiale moderne utilizate în terapia cariei profunde. Editura IEFS. Chișinău,
2013, 27p. ISBN 978-9975-4381-7-9.
4. NICOLAICIUC, V. Dental pulpitis and elements of endodontic therapy.Course of
lectures for the IIIrd year of study the VIth semester. , CEP Medicina, Chi șinău 2013, 186 p.
ISBN 978-9975-118-02-6.
5. RUSU, N. Tratamentul plagilor regiunii maxilo-faciale. Chișinău: CEP Medicina, 2013,
32 p. ISBN 978-9975-113-60-1.
6. SOLOMON, O. Etiologia şi factorii dezvoltării ocluziei dentare la copii şi adolescenţi.
Chişinău, 2013, 33.USMF „Nicolae Testemiţanu”, Chişinau, Republica Moldova

123
7. SOLOMON, O. Tratamentul ortodonto-protetic la copii şi adolescenţi. Chişinău. 2013,
36.USMF „Nicolae Testemiţanu”, Chişinau, Republica Moldova.
8. TEREHOV, A.; NĂSTASE, C.; GNATIUC, P. Principiile moderne de organizare şi
planificare a serviciului parodontologic naţional. USMF ”Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, 2013,
32 p. ISBN 978-9975-9857-6-5.
9. НИКОЛАЙЧУК, В.Заболевание пародонта. Методическая разработка. Для
студентов IV года VIII семестра. ИПЦ Медицина, Кишинёв, 2013, 19 p.ISBN 978-9975-
113-99-1.

Anul 2014

1. CIUMEICO, I. Caria dinţilor permanenţi tineri. Caracteristici fundamentale. Elaborare


metodică la pedodonţie pentru studenţii anului IV, semestrul VII, facultatea Stomatologie, IP
USMF „Nicolae Testemiţanu”.Chişinău: Tipografia Bons Offices, 2014. 27 p.
2. CIUMEICO, I. Sealing of occlusal fissures and blind foramina of teeth. Lesson planning
for3 year students, 5th Semester, Faculty of Dentistry, I.P. SUMPh „Nicolae Testemiţanu”.
rd

Chişinău: Tipografia Bons Offices, 2014. 10 p.


3. CIUMEICO, I. Герметизация фиссур и слепых ямок зубов. Elaborare metodică pentru
studenţii anului III, torentul rus, semestrul V, facultatea Stomatologie, IP USMF „Nicolae
Testemiţanu”. Chişinău: Tipografia Bons Offices, 2014. 10 p.
4. COSTRU, T. Activită ți și metode de profilaxie a afec țiunilor stomatologice printre
angajații fabricilor de vin. Chișinău, Tipografia Print-Caro, 2014; 23 p. ISBN 978-9975-56-171-
6
5. COSTRU, T. Morbiditatea distrofiilor dentare posteruptive la angaja ții din sistemul
sanitar predispuș i riscurilor mediului ocupațional. Chișinău, Tipografia Print -Caro, 2014; 25 p.
ISBN 978-9975-56-172-3
6. COSTRU, T. Morbiditatea stomatologică la angajații fabricilor de vin. Noxe profesionale
și alți factori defavorabili. Chișinău, Tipografia Print-Caro, 2014, 23 p. ISBN 978-9975-56-170-
9
7. GOLOVIN, B.; BURLACU, V.; ZAGNAT, V. Geometria clinico-anatomică a dinților
permanenți și spațiului lor endodontic. Chișinău, 2014, p.41. ISBN 978-9975-80-892-7
8. GOLOVIN, B.; BURLACU, V.; ZAGNAT, V. Urgențe medicale în stomatologie
terapeutică. Chișinău, 2014, 17 p.; ISBN 978-9975-80-893-4
9. LUPAN, I.; STEPCO, E.; ŞEVCENCO, N. Prevenţia afecţiunilor stomatologice.
Chişinău: Tipografia AŞM, 2014, 212 p.
10. NICOLAICIUC, V. Afecțiunile parodonțiului. Elaborare metodică pentru studenț ii anului
IV. Chișinău, Centrul Editorial-poligrafic Medicina, 2014, 26 p., ISBN 978-9975-118-28-6.
11. RADLINSCHI, V.; RADLINSCHI, S.; BURLACU, V. Refaceri dentare directe.
Chișinău, Tipografia Centrală, 2014, 80 p. ISBN 978-9975-53-387-4
12. RADZICHEVICI, M. Course of lectures on traumatic injuries in maxillo-facial region.
Chișinău: S.n., 2014, 51 p. ISBN 978-9975-4479-8-0.
13. RADZICHEVICI, M. Curs de prelegeri pe leziunile traumatice ale regiunii oro-maxilo-
faciale în condiții de campanie. Chișinău: S.n., 2014, 26 p. ISBN 978-9975-4033-3-7.
14. RADZICHEVICI, M. Sporirea eficienţei tratamentului chirurgical al osteomielitelor
posttraumatice ale mandibulei. Chişinău: S.n., 2014, 26 p. ISBN 978-9975-4033-4-4.
15. РАДЗИКЕВИЧ,М.Курс лекций по травматическим повреждениям челюстно-
лицевой области в боевых условиях. Кишинёв: Б.и., 2014, 34 c. ISBN 978-9975-4479-7-3.
16. РАДЗИКЕВИЧ,М.Курс лекций по травматическим повреждениям челюстно-
лицевой области. Кишинёв: Б.и., 2014, 56 с. ISBN 978-9975-4479-9-7.

124
Anul 2015

1. CERNEŢCHI, O.; COTELEA, A.; STEPCO, E. Register of the student’s clinical


internship Faculty of Dentistry. Chişinău, 2015, p. 100.
2. CERNEȚCHI, O.; HÎȚU, D.; COTELEA, A.Registrul stagiului practic al studentului
facultății Stomatologie. Chișinău: CEP Medicina, 2015, 97 p.
3. CHELE, N., ȘANDRU, S. Anestezia generală în stomatologie. Chișinău: S.n., 2015, 28
p. ISBN 978-9975-87-020-7.
4. GOLOVIN, B. Geometria clinico-anatomică a din ților permanenți și spațiului lor
endodontic. Red. șt. Baraniuc, A., Ch.: S.n., (Tipograf. „BonsOffices”), 2 015, 52 p. ISBN 978-
9975-80-892-7
5. GOLOVIN, B. Urgențe medicale în stomatologie terapeutică. Red. șt. Burlacuu, V., Ch.:
S.n., (Tipograf. „BonsOffices”), 2015, 30 p. ISBN 978-9975-80-893-4
6. NĂSTASE, C.; TEREHOV, A. Instruirea profesional-orientată a studenţilor stomatologi:
Actualităţi şi tendinţe moderne. Chisinau, 2015, 40p, ISBN 978-9975-53-545-8.
7. STEPCO, E. Argumentarea utilizării preparatelor de fluor în prevenţia şi tratamentul
afecţiunilor stomatologice. Chişinău: CEP „Medicina”, 2015, 25 p.
8. STEPCO, E. Evaluarea riscului carios şi managementul leziunilor carioase. Chişinău:
CEP „Medicina”, 2015, 25 p.
9. TEREHOV, A.; NĂSTASE, C; GNATIUC, P. Principii moderne de organizare şi
planificare a serviciului parodontologic naţional. Ediţia a 2-a. Chişinău, 2015, 52p, ISBN 978-
9975-53-514-4.
10. ZĂNOAGĂ, O. Conduita în intervențiile chirurgicale orale la pacienții aflați pe fondal de
tratament antitrombotic. Chișinău: S.n., 2015, 48 p. ISBN 978-9975-62-391-9.
11. ZĂNOAGĂ, O. Management of oral surgeries in patients on antithrombotic therapy.
Chișinău: S.n., 2015, 48 p. ISBN 978-9975-62-392-6.
12. NĂSTASE, C.; TEREHOV, A.; GNATIUC, P.; HÂNCU, S. Igiena profesională a
cavităţii bucale. Aspecte teoretice, practice şi studii de caz. Chişinău: S.n., Î.S.F.E.-P.
“Tipografia Centrală” 2015, 68 p. ISBN 978-9975-53-513-7.
13. VASILAȘCU, A.; BURLACU, V. Aspecte moderne ale eroziunilor dentare. Red. șt.
Cușnir A., Ch.:S.n., Tipograf. „Sprint Grup”, 2015, 84 p. ISBN 978-9975-9731-4-4

Ghiduri
Anul 2013

1. RUSU, N. Tratamentul plăgilor regiunii maxilo-faciale. Chișinău: CEP Medicina, 2012,


30 p.ISBN 978-9975-113-60-6-1.
Anul 2014

1. GHICAVÎI, V.; NECHIFOR, M.; SÂRBU, S.;


ȘCERBATIUC, D.; BACINSCHI, N.;
ȚURCAN, I.; PODGURSCHI, L. Farmacoterapia afecțiunilor stomatologice. Chișinău: S. n.,
2014, 624 p., ISBN 978-9975-53-363-8.

Note de curs
Anul 2012

1. RUSU, N. Курс лекций по воспалительным процессам, локализованным в


челюстно- лицевой области. Chișinău: CEP Medicina, 2012, 71 p. ISBN 978-9975-113-30-4.
2. RUSU, N. Courses of lectures of inflammatory diseases, localized in the maxilla-facial
region. Chișinău: CEP Medicina, 2012, 66 p. ISBN 978-9975-113-32-8.

125
Anul 2014

1. LUPAN, I.; STEPCO, E.; ȘEVCENCO, N. Preveția afecțiunilor stomatologice.


Chișinău: Tipografia AȘM, 2014, 212 p.
2. RUSU, N.; PALARIE, A.Course of lectures on traumatic injuries in maxillo-facial region
in combat conditions. Chişinău: CEP Medicina, 2014, 59 p. ISBN 978-9975-4479-6-6.
3. РАДЗИКЕВИЧ, М. курс лекций по травматическим повреждениям челюстно-
лицевой области. Кишинев: Б.и., 2014, 56 с. ISBN 978-9975-4479-9-7.

Anul 2015

1. TEREHOV, A.; NĂSTASE, C.; GNATIUC, P. Principii moderne de organizare și


planificare a serviciului parodontologic na
țional. Ed. a 2 -a. Chișinău , 2015, 52 p. ISBN 978-
9975-53-514-4.

Protocoale clinice naționale:


Anul 2014

1. RAILEAN, S.; LUPAN, I. Leziunile traumatice ale părților moi a le regiunii oro-maxilo-
faciale la copii. Nr. 220, 18.06.2014, 30 p.
2. RAILEAN, S.; LUPAN, I. Leziunile traumatice osoase ale regiunii oro-maxilo-faciale la
copii. Nr. 221, 18.06.2014, 34 p.

Anul 2015

1. ZĂNOAGĂ, O.; TOPALO, V. Hemoragia postextrac țională dentară la adult. Protocol


clinic național. Nr. 508. 22 .06.2015 (aprobat la şedinţa Consiliului de Experţi al Ministerului
Sănătăţii al Republicii Moldova din 28.05.2015, proces verbal nr. 2), 23 p.

Lista cărţilor de popularizare a ştiinţei.

- în ţară:
Anul 2011

1. ȘCERBATIUC, D. Pozițiile principale în tratamentul chiriugical reconstructiv al


defectelor și deformațiilor regiunii oro-maxilo-faciale. CEP, Medicina, 2011, 58.

Anul 2013
1. TOPALO, V. Nevii pigmentari ai feței sinteze clinico -morfologice și de tratament. CEP,
Medicina, 2013, 86 p.

Lista articolelor de popularizare a ştiinţei:

Anul 2014

1. CIUMEICO, I. Sănătatea umană. Impactul poluării mediului. Referinţe. Ghid de educaţie


ecologică, 2014, 36-39.

126
2. DANICI, A. Collaborative Dentistry: North Carolina and the Republic of Moldova. North
Carolina Dental Gazette, spring 2014, 32-33.

Lista lecţiilor video de popularizare a ştiinţei.

Anul 2011
1. SPINEI, A. Despre sănătatea dentară. Radio Europa liberă, 23.09.2011.

Anul 2012

1. FALA, V. „Va fi și mai bine de trăit în Moldova. Vom trece cu bine peste toate”. 01.03.2012.
http://goo.gl/v7q18.
2. SPÎNU, V. Cum obţii un zâmbet fermecător? Buna dimineaţa. Moldova 1.06.12.2012.
www.trm.md/ro/sanatate/cum-obtii-un-zambet-fermecator/.

Anul 2013

1. FALA, V. Pentru durerile de cap exista o solutie. 03.10. 2013


http://acasatv.md/article/o-seara-perfecta/valeriu-fala-la-o-seara-perfecta---156179.html

Anul 2014

1. BURLACU, V. Tehnologii și inovații în stomatologie. Acasa devreme. 24.04.2014


http://www.jurnaltv.md/ro/news/2014/4/24/tehnologii-i-inova-ii-in-stomatologie-10021683/

2. BATÎR, E. Înălbirea dentară,și avantaje


dezavantaje.02.02.2014
http://jurnaltv.md/ro/news/2014/2/27/inalbirea-dentara-avantaje-i-dezavantaje-8022480/

3. STEPCO, E. Moldovenii nu au grijă de dinți. 21.03.2014.


http://www.publika.md/premiera-in-moldova-astazi-este-marcata-ziua-mondiala-a-igienei-
orale_1852691.html.
4. STEPCO, E. Remedii în caz de erupţii dentare. 21.08.2014.
http://www.jurnaltv.md/ro/news/2014/8/21/remedii-in-caz-de-eruptii-dentare-10052754//.
5. ПОСТОЛАКИ, A. Эстетическое и духовно-нравственное наследие Н. К. Рериха:
Живущим – до востребования. Видеофильм. (2014). https: // www. youtube.
com/watch?v=eErFNKvXdQA.

Anul 2015

1. CHELE, Nicolae. Sfaturi pentru o dantură perfectă. 03.02.2015


http://acasatv.md/article/recomandari/acum-poti-zambi-fara-frica-sfaturi-pentru-o-dantura-
perfecta-de---863291.html
2. UNCUȚA, Diana. Sfatul medicului Emisiuni VB.TV- 17.03.2015.
3. UNCUȚA, Diana. Sfatul medicului Emisiuni VB.TV- 22.06.2015.
4. UNCUȚA, Diana. 08.12.2015. http://trm.md/ro/buna-diminea-a/buna-dimineata-din-8-
decembrie-2015-partea-ii/
5. ПОСТОЛАКИ, А. Спиральная симметрия как формула мироздания в строении

127
организма и челюстно-лицевой системы человека. Видео-лекция посвящается светлой
памяти проф. И. И. Постолаки. http://media.ortstom.dnmu.ru/istoriya-stomatologii-pamyati-
illariona-postolaki.html. - 28.05.2015.

Lista brevetelor și certificatelor

a) obţinute:
- în ţară:

Anul 2011

1. HÎŢU, D. Dispozitiv şi metodă pentru reducerea endobucală a fracturilor complexului


zigomatic. Brevet de invenție de scurtă durată MD 333, BOPI nr. 9, 30.09.2011.
2. RUDIC, V.; UNCUŢA, D. Preparat antiherpetic.Brevet de invenţie MD 4110, BOPI nr.
12, 31.12.2011.

Anul 2012

1. FALA, V.; CHIRIAC, A.; TIMONIN, A.; FALA, V. Metoda de tratament al afecțiunilor
parodonțiului. Brevet de invenție de scurtă durată MD 424, BOPI nr. 5, 31.05.2012.

Anul 2013

1. CIOBANU, GH.; PROCOPENCO, O.; TOPALO, V.; SÎRBU, D. Metodă de osteosinteză


a fracturilor complexului zigomatic. Brevet de invenție de scurtă durată MD 558, BOPI nr.6,
30.06.2013.
2. ISTRATI, D.; BURLACU, V. Metoda de regenerare a rădăcinilor dinților permanenți
imaturi la copii. Brevet de invenție de scurtă durată MD 569, BOPI nr. 7, 31.07.2013.
3. ISTRATI, D.; BURLACU, V. Metoda de tratament al periodontitei cronice. Brevet de
invenție de scurtă durată MD 570, BOPI nr. 7, 31.07.2013.
4. NACU V., SAMSON S., BURLACU, V., ZOTA E., PĂLĂRIE V. Dispozitiv pentru
fragmentarea dintelui extras. Brevet de inven ție de scurtă durată MD 559, BOPI nr. 6,
30.06.2013.
5. SPINEI, A. Metodă de profilaxie a cariei dentare la copii cu dizabilităţi intelectuale.
Brevet de invenție de scurtă durată MD 582, BOPI nr. 1, 31.08.2013.
6. SPINEI, A. Metodă de tratament al cariei dentare la copiii cu dizabilităţi intelectuale.
Brevet de invenție de scurtă durată MD 597, BOPI nr. 9, 2013. 09.30.
7. TOPALO, V.; CHELE, N. Metodă de instalare timpurie a implantelor dentare într-un
timp chirurgical.Brevet de invenție de scurtă durată MD 595, BOPI nr. 9, 30.09.2013.
8. TOPALO, V.; CHELE, N. Metodă miniinvazivă de instalare timpurie a implantelor
dentare în doi timpi.Brevet de invenție de scurtă durată MD 580. BOPI nr. 8, 31.08.2013.

Anul 2014

1. FALA, V.; GRIBENCO, V.; PÂNTEA, V.; NISTOR, L. Metodă de tratament protetic al
disfuncțiilor temporo-mandibulare. Brevet de invenţie de scurtă durată MD 721, BOPI nr. 8,
2014.08.31.

128
2. FALA, V.; PÂNTEA, V.; GRIBENCO, V.; NISTOR, L. Metodă combinată de fixare a
punților dentare cu utilizarea suporturilor implantare. Brevet de invenție de scurtă durată MD
698, BOPI nr. 6, 2014. 06. 30.
3. FALA, V.; PÂNTEA, V.; GRIBENCO, V.; NISTOR, L. Metodă de suplinire a edenta ției
parțiale adiacente punții dentare. Brevet de inven ție de scurtă durată MD 697, BOPI nr. 6,
2014.06.30.
4. HIŢU, D. Dispozitiv şi metodă pentru osteosinteză a mandibulei. Brevet de invenție de
scurtă durată MD 684, BOPI nr. 5, 2014.05.31.
5. SPINEI, A. Metodă de tratament al cariei dentare. MD 735, Brevet de invenție de scurtă
durată BOPI nr. 9, 2014. 09.30.
6. SPINEI, A; SPINEI, IU. Metodă de tratament a cariei dentare. MD 745, Brevet de
invenție de scurtă durată BOPI nr. 10, 2014. 10.31.
7. SPINEI, I.; SPINEI, A. Metodă de tratament al parodontitei marginale cronice. Brevet
de invenție de scurtă durată MD 734, BOPI nr.9, 2014.09.30.
8. SPINEI, I; SPINEI, A. Metoda de dezinfectare a canalului radicular. Brevet de invenție
de scurtă durată MD 746, BOPI nr. 9, 2014. 10.31.

Anul 2015

1. CHETRUȘ, V.; NICOLAU, GH. Dispozitiv pentru preluarea biopsiei din gingie. Brevet
de invenție MD 781, BOPI nr. 1, 2015.01.31.
2. CHETRUȘ, V.; NICOLAU, GH.Metodă de tratament chirurgical al recesiunilor
gingivale. Brevet de invenție de scurtă durată MD 794. BOPI nr. 2, 2015.02.28.
3. HIŢU, D.; HÎŢU. I.; PANASENCO, A. Metoda plastiei comunicării oro-sinusale.
Brevet de invenţie de scurtă durată MD 822, BOPI nr. 5, 2015.05.31.
4. RAILEAN, S.; RAILEAN, GH.; POŞTARU, C.; RAILEAN, A.Aparat ortopedic pentru
corecţia formei craniului (variante).Brevet de invenţie de scurtă durată. MD 852, BOPI nr. 7,
2015.07.31.

b) implementate

- în ţară:
Anul 2012

1. UNCUŢA, D. Optimizarea diagnosticului şi tratamentului în stomatita herpetică. Secţia


Stomatologie terapeutică a Clinicii Stomatologice Universitare „Nicolae Testemiţanu”, act de
implementare, Nr. 37, 19.12.2012. (Brevet MD 3724, BOPI nr. 6, 2009.06.30; BOPI nr. 12, 2013
revalidarea brevetului).
2. UNCUŢA, D. Optimizarea diagnosticului şi tratamentului în stomatita herpetică.
Instituţia Medico-Sanitară Publică, Centrul Stomatologic municipal, act de implementare, Nr.
01-3/106, 26.09.2012 (Brevet MD 3724, BOPI nr. 6, 2009.06.30; BOPI nr. 12, 2013 revalidarea
brevetului).

Anul 2014

1. FALA, V., NISTOR, L.; GRIBENCO, V.; PÎNTEA, V. Metoda de tratament protetic al
disfuncțiilor temporo-mandibulare. Clinica stomatologică MEGALUXDENT. Act de
implementare în activitatea clinică a metodei expuse în brevetul MD 721 Z 31.08.2014.

129
2. FALA, V., NISTOR, L.; GRIBENCO, V.; PÎNTEA, V. Metoda de tratament protetic al
disfuncțiilor temporo-mandibulare. Clinica stomatologică Fala Dental. Act de implementare în
activitatea clinică a metodei expuse în brevetul MD 721 Z 31.08.2014.
3. FALA, V., NISTOR, L.; GRIBENCO, V.; PÎNTEA, V. Metoda de tratament protetic al
disfuncțiilor temporo-mandibulare. Centrul stomatologic Vivodent. Act de implementare Nr. 35
20.11.2014. (Brevetul MD 721 Z 31.08.2014).
4. FALA, V., NISTOR, L.; PÎNTEA, V.; GRIBENCO, V. Metodă combinată de fixare a
punților dentare cu utilizarea suporturilor implantare. Centrul stomatologic Vivodent. Act de
implementare Nr. 32, 27.10.2014 (Brevetul MD 698 Z, 06.08.2014).
5. FALA, V., NISTOR, L.; PÎNTEA, V.; GRIBENCO, V. Metodă combinată de fixare a
punților dentare cu utilizarea suporturilor implantare. Clinica stomatologică Fala Dental. Act de
implementare în activitatea clinică a metodei expuse în brevetul MD 698 Z, 06.08.2014.
6. FALA, V., NISTOR, L.; PÎNTEA, V.; GRIBENCO, V. Metodă combinată de fixare a
punților dentare cu utilizarea suporturilor implantare. Clinica stomatologică MEGALUXDENT.
Act de implementare în activitatea clinică a metodei expuse în brevetul MD 698 Z, 06.08.2014.
7. FALA, V., NISTOR, L.; PÎNTEA, V.; GRIBENCO, V. Metodă de suplinire a edentației
parțiale adiacente punții dentare. Centrul stomatologic Vivodent. Act de implementare Nr. 31,
27.10.2014 (Brevetul MD 697 Z, 30.06.2014).
8. FALA, V., NISTOR, L.; PÎNTEA, V.; GRIBENCO, V. Metodă de suplinire a edenta ției
parțiale adiacente punții dentare. Clinica stomatologică Fala Dental. Act de implementare în
activitatea clinică a metodei expuse în brevetul MD 697 Z, 30.06.2014.
9. FALA, V., NISTOR, L.; PÎNTEA, V.; GRIBENCO, V. Metodă de suplinire a edenta ției
parțiale adiacente punții dentare. Clinica stomatologică MEGALUXDENT. Act de implementare
în activitatea clinică a metodei expuse în brevetul MD 697 Z, 30.06.2014.

Anul 2015

1. TOPALO, V.; CHELE, N. Metodă de instalare timpurie a implantelor dentare într-un


timp chirurgical. SRL „Gumeniuc-Dental”, Act de implementare, nr. 1., 06.05.2015. (Brevet MD
595, BOPI nr. 9, 2013.09.30).
2. TOPALO, V.; CHELE, N. Metodă miniinvazivă de instalare timpurie a implantelor
dentare în doi timpi. SRL „Gumeniuc-Dental”, Act de implementare, nr. 2, 05.05.2015. (Brevet
MD 580, BOPI nr. 8, 2013.08.31).
3. TOPALO, V.; CHELE, N.; SÎRBU, D. Metoda de instalare simultană ghidată a
implanturilor dentare de stadiul doi.SRL „Gumeniuc-Dental”, Act de implementare, nr. 3.
(Brevetul MD 948, Hotărîre de acordare a brevetului din 30.09.2015).

Lista certificatelor de inovator:

Anul 2011

1. MOSTOVEI, A.; TOPALO, V. Metodă de instalare a implanturilor dentare de stadiul


doi într-o ședință chirurgicală fără lambou. Certificat de inovator nr. 4994 din 12.09.2011.

2. POSTOLACHI, A. Incrustatie intraradiculara inelară. Certificat de inovator nr. 4984


din18.06.2011.
3. POSTOLACHI, A. Metoda directa de armare a peretilor subtiri cu compozitie
fotopolimerice microhibride,Certificat de inovator nr. 4985 din18.06.2011.

130
Anul 2012

1. ISTRATI, D.; BURLACU V. Metoda de tratament a paradontitei cronice a dintilor


permanenti imaturi cu regenerare ulterioara a corpului pulpei radiculare.Certificat de inovator
5150 din 25.10.2012.
2. ISTRATI, D.; BURLACU V. Metoda de regenerare a radacinilor dintilor permanenti imaturi
la copii.Certificat de inovator 5151 din 25.10.2012.

Anul 2013

1. CHETRUS V.; NICOLAU GH.; ROMAN I.; BARBUŢA M.Procedeu chirurgical în


tratamentul recesiunilorgingivale.Certificat de inovator 5274 din 16.10.2013.
2. CIUMEICO, I.; AVORNIC, L. Metodă de imobilizareților a din
în parodontite.
Certificate de inovator nr. 5301 din 06.12.2013.
3. EREMCIUC, N.; NAHABA, V.; NICOLAU, GH. Procedeu de instalare cu ozon a
microflorei implicate în periodontite apicale cornice. Certificate de inovator nr. 5288 din
05.11.2013.

Anul 2014

1. CHETRUS, V.; NICOLAU, GH. Dispozitiv pentru prelucrarea biopsiei din


gingie.Certificat de inovator 5302 din 10.01.2014
2. COSTRU, T. Metodă de tratament a stomatitei aftoase cronice recidivante cu preparatul
combinat BioR 0,005 cu strat de ceară de albine (comprimat BioR-C 0,005). Certificat de
inovator 5379 din 03.09.2014 .
3. COSTRU, T.; DIUG, E. Metodă de tratament a gingivitelor cu preparatul combinat
BioR 0,005 cu strat de ceară de albine (comprimat BioR-C 0,005). Certificat de inovator 5380
din 03.09.2014.
4. COSTRU, T.; BURLACU, V. Metodă de tratament a leziunilor traumatice cu preparatul
combinat BioR 0,005 cu strat de ceară de albine (comprimat BioR-C 0,005). Certificat de
inovator 5381 din 16.09.2014.
5. COSTRU, T. Metodă de tratament a herpesului cronic recidivant cu preparatul
combinat BioR 0,005 cu strat de ceară de albine (comprimat BioR-C 0,005). Certificat de
inovator 5382 din 16.09.2014,
6. COSTRU, T.; BURLACU, V. Metodă de tratament a paradontitelor cu preparatul
combinat BioR 0,005 cu strat de ceară de albine (comprimat BioR-C 0,005). Certificat de
inovator 5383 din 28.09.2014.
7. CHELE, N.; TOPALO, V. Dispozitivul BENEX CONTROL pentru extracţia atipică a
dinţilor şi resturilor radiculare. Certificat de inovator 5385 din 30.09.2014..
8. CHELE, N.; TOPALO, V. Metodă de extracţie a resturilor radiculare cu ajutorul
dispozitivului BENEX CONTROL. Certificat de inovator 5386 din 30.09.2014..
9. CHELE N.; TOPALO V.Metodă de optimizare a condiţiilor locale pentru instalarea
imediată a implantelor dentare endoosoase.Certificat de inovator 5387 din 30.09.2014..
10. RAILEAN S.,RAILEAN GH., POŞTARU C., RAILEAN A.Aparat ortopedic pentru
corecţia formei craniului.Certificat de inovator 5399 din 17.11.2014

131
11. COSTRU T.Preparat combinat BioR 0,01 cu strat de Ceară de albine (comprimat BioR-
C 0,01)Certificat de inovator 5409 din 02.12.2014.
12. COSTRU T., RUDIC V., DIUG E, BURLACU V. Preparat combinat BioR 0.005 cu
strat de Ceară de albine (comprimat BioR-C 0,005).Certificat de inovator 5410 din 02.12.2014.

Anul 2015

1. SARBU D., TOPALO V., CHELE N., MIGHIC A., GHETIU A., Metoda de abord
miniinvaziv lateral. Certificat de inovator 5487 din 04.12.2015.
2. SARBU D., TOPALO V., CHELE N., MIGHIC A., GHETIU A., Metoda de utilizare a
materialuluialoplastic Kolapol KP-3LM pentru menajarea membranei Schneider in sinuslifting
lateral cu implantare simultană. Certificat de inovator 5488 din 04.12.2015

Lista cererilor de brevetare şi certificare.

Anul 2011

1. ISTRATI, D.; BURLACU, V. Metodă de regenerare a rădăcinilor dinților permanenți


imaturi la copii. Cerere de brevet de inven
ție de scurtă durată . Data depozit 29.03.2011, Nr.
depozit 2012 0049.
2. ILUŢA, I.; BUSMACHIU, A.; BUSMACHIU, I. Procedeu de prognozare în
stomatologie. Data depozit 2011.06.27, Nr. depozit s 2011 0119.

Anul 2012

1. CIOBANU, GH.; PROCOPENCO, O.; TOPALO, V.; SÎRBU, D. Metodă de osteosinteză


a fracturilor complexului zigomatic. Cerere de brevet de invenție de scurtă durată. Nr. depozit s
2012 0106, data depozit 2012.07.26.
2. ISTRATI, D.; BURLACU, V. Metodă de tratament al periodontitei cronice. Cerere de
brevet de invenție de scurtă durată. Nr. depozit s 2012 0050, Data depozit 29.03.2012.
3. NACU, V.; SAMSON, S.; BURLACU, V.; ZOTA, E.; PALARIE, V. Dispozitiv pentru
fragmentarea dintelui extras. Cerere de brevet de invenţie de scurtă durată. Nr depozit s 2012
0053, data depozit 2012.04.03.
4. SPINEI, A. Metodă de profilaxie a cariei dentare la copii cu dizabilităţi intelectuale.
Cerere de brevetde invenţie de scurtă durată. Nr depozit s 2012 0100, data depozit 2012.09.07.
5. SPINEI, A. Metodă de tratament al cariei dentare la copiii cu dizabilităţi intelectuale.
Cerere de brevet de invenţie de scurtă durată. Nr depozit s 2012 0119, data depozit 2012.08.16.
6. SPINEI, A. Metodă de profilaxie a cariei dentare la copii cu dizabilităţi intelectuale.
Cerere de brevet de invenţie de scurtă durată. Nr depozit s 2012 0107, data depozit 2012.07.26;
7. TOPALO, V.; CHELE, N. Metodă miniinvazivă de instalare timpurie a implantelor
dentare în doi timpi. Cerere de brevet de invenție de scurtă durată. Nr depozit s 2012 0102, data
depozit 2012.07.19.

Anul 2013

1. CHETRUȘ, V.; NICOLAU, GH. Metodă de tratament chirurgical al recesiunilor


gingivale. Cerere de brevetde invenţie de scurtă durată. Nr. depozit s 2013 0203, data depozit
2013.11.29.

132
2. FALA, V.; PÂNTEA, V.; GRIBENCO,V.; NISTOR, L. Metodă combinată de fixare a
punților dentare cu utilizarea suporturilor implantare. Cerere de brevetde invenţie de scurtă
durată. Nr. depozit s 2013 0080, data depozit 2013.05.03.
3. FALA, V.; PÂNTEA, V.; GRIBENCO, V.; NISTOR, L. Metodă de suplinire a edentației
parțiale adiacente punții dentare . Cerere de brevetde invenţie de scurtă durată. Nr. depozit s
2013 0079, data depozit s 2013.05.03.
4. FALA, V.; GRIBENCO, V.; PÂNTEA, V.; NISTOR, L. Metodă de tratament protetic al
disfuncțiilor temporo-mandibulare. Cerere de brevetde invenţie de scurtă durată. Nr. depozit s
2013 0098, data depozit 2013.06.04.
5. HÎŢU, D.. Dispozitiv şi metodă de osteosinteză a mandibulei.Cerere de brevetde invenţie
de scurtă durată. Nr depozit s 2013 0075, data depozit 2013.04.23.
6. SPINEI. IU.; SPINEI, A.Metoda de dezinfectare a canalelor radicolare. Cerere de
brevetde invenţie de scurtă durată. Nr depozits 2013 0128, data depozit 2013.07.12.
7. SPINEI, A. Metodă de prevenire a cariei dentare. Cerere de brevetde invenţie de scurtă
durată. Nr depozit s 2013 0127, data depozit 2013.07.12.
8. SPINEI, IU.; SPINEI, A. Metodă de tratament al parodontitei marginale cronice. Cerere
de brevetde invenţie de scurtă durată. Nr depozits 2013 0126, data depozit 2013.07.12.
9. SPINEI, A.; SPINEI, I. Metodă de tratament a cariei dentare. Cerere de brevetde
invenţie de scurtă durată. Nr depozits 2013 0125, data depozit 2013.07.12; MD745.

Anul 2014

1. CHETRUȘ, V.; NICOLAU, GH. Dispozitiv pentru preluarea biopsiei din gingie. Cerere
de bevet de invenție de scurtă durată. Nr. depozit s 2014 0007, data depozit 2014.01.17.
2. HÎŢU, I.; HÎŢU, D.; PANCENCO, A. Plastia comunicării oro-sinusale. Cerere de brevet
de invenţie de scurtă durată. Nr. depozit s 2014 0023, data depozit 2014.02.13.
3. RAILEAN, S.; RAILEAN, GH.; POŞTARU, C.; RAILEAN, A. Aparat ortopedic pentru
corecţia formei craniului (variante).Cerere de brevet de invenţie de scurtă durată. Nr. depozit s
2014 0061, data depozit 2014.05.08.

Anul 2015

1. RADZICHEVICI, M.; RUSU, N.Metodă de osteosinteză mandibulei cu placă


recontructivă din titan în caz de osteomielită toxică a mandibulei.Cerere de brevet de invenţie
de scurtă durată. Nr.depozit 2015 0152, data depozit 2015.10.11 .
2. RUSU, N.; RADZICHEVICI, M. Metoda închiderii comunicării oro-sinusale în cazul
defectelor osoase ale maxilarului în osteomielită toxică cu ajutorul protezei mobile acrile.
Cerere de brevet de invenţie. Nr.depozit a 2015 0158, data depozit 2015.12.04.
3. SPINEI, A. Metodă de prevenire a cariei dentare la copii cu dizabilităţi. Cerere de brevet
de invenţie de scurtă durată. Nr. depozit s 2015 0045, data depozit 2015.04.01.

Lista distincţiilor de apreciere a rezultatelor cercetărilor şi elaborărilor (ordine, medalii,


titluri onorifice, diplome) obţinute

-în străinătate:

Anul 2012

133
1. ZABOLOTNÎI, D. Diplomă de excelență. Ediția a XVI-a a zilelor facultă ții de medicină
dentară, Al 4-lea congres interna
țional al asociației dentare române pentru educație.Iași,
România, 18-21 aprilie 2012.

Anul 2013

1. FRIPTU, D. Diplomă de excelen ță. Ediția a XVII -a a zilelor facultății de medicină


dentară, Al 5-lea congres interna țional al asociației dentare române pentru educație. Iași,
România, 21-23 martie 2013.
2. LUPAN, I. Diplomă de onoare. Ediția a XVII -a a zilelor facultății de Medicină Dentară,
61 de ani de ani de învățământ medi cal dentar Ieșean și al 5 -lea congres International al
Asociației dentare române pentru educație, Convențional versus Avangardă în Tehnicile și
Nanotehnologiile Medicinii Dentare, 21-23 martie 2013, Iași, România.
3. MARCU, D. The Open European-Asian Research Analytics Championship, London,
United Kingdom, 31.07.2013, medalie de argint.
4. MARCU, D. The Open European-Asian Research Analytics Championship, London,
United Kingdom, 31.07.2013, medalie de bronz.
5. MELNIC, S. Diplomă de excelență. Ediția a XVII -a a zilelor facultății de Medicină
Dentară, 61 de ani de ani de învățământ medical dentar Ieșean și al 5 -lea congres International al
Asociației dentare române pentru educație, Convențional versus Avangardă în Tehnicile și
Nanotehnologiile Medicinii Dentare, 21-23 martie 2013, Iași, România.
6. POSTOLACHI, А. Диплом, Присвоенонаучноезвание–профессор Российской
Академии Естествознания, Москва, Но. 6537 26.09.2013.
7. POSTOLACHI, А. Медаль «William Harvei». European scientific and industrial
consortium "ESIC".
8. POSTOLACHI, А. Сертификат,Золотая медаль “European Quality” № 116/2013.
European scientific and industrial consortium "ESIC".
9. SPINEI, A. Borrow Fondation AWARD. Dental caries experience in institutionalized
disabled children in Moldova.18th Annual Congress of the European Association of Dental
Public Health in a Joint Meeting with The Council of European chief Dental Officers. St.
Julians, Malta. 2013
10. SPINEI, A. BEST POSTER. The antimicrobial activity of photodynamic therapy against
Streptococci species in dental biofilm using different photosensitizers: an in vitro study.4th IEEE
International Conference on e-Health and Bioengineering EHB.Iasi, Romania. 2013.
11. ZABOLOTNÎI, D. Diplomă de excelență. Ediția a XVII -a a zilelor facultății de medicină
dentară, Al 5-lea congres internațional al asociației dentare române pentru educație. Iași,
România, 21-23 martie 2013.

Anul 2014

1. FALA, V. Reabilitarea ocluzală a pacien ților cu disfuncții musculo -articulare prin


aplicarea tehnologiilor digitale moderne. Al XVIII-lea Congres Internațional al UNAS.
2. LUPAN, I. Diploma de Excelenta. cu ocazia Zilelor Francofone Medicale Dentare, Editia
a XVII-a a zilelor facultatii de Medicina Dentara, 30 de ani de ani de Stomatologie pediatrica la
Iasi si al 6-lea congres International al Asociatiei dentare romane pentru educatie, 4-6 aprilie
2014, Iasi, Romania
3. LUPAN, I. Diploma de onoare. Cu ocazia Zilelor Francofone Medicale Dentare, Editia a
XVII-a a zilelor facultatii de Medicina Dentara, 30 de ani de ani de Stomatologie pediatrica la
Iasi si al 6-lea congres International al Asociatiei dentare romane pentru educatie, 4-6 aprilie
2014, Iasi, Romania.

134
4. LUPAN, I.; GRIBENCO, V.; PÂNTEA, V.; NISTOR, L.; FALA, V.; BURLACU, V. Medalie
de argint. Modern method of fixing bridgeworks with the use of implanted support.Brussels
Eureka, 15.11.2014
5. LUPAN, I.; PANTEA, V.; GRIBENCO, V.; NISTOR, L.; FALA, V.; BURLACU, V. Method
of prosthetic treatment for temporomandibular dysfunctions. Brussels Eureka,
15.11.2014.Medalie de aur.
6. ZAGNAT, V. Al XVIII-lea Congres Internațional al UNAS. Predicția și prevenția fenotipică a
cariei dentare la copii. (Diploma)

Anul 2015

1. COSTIN, A. Diploma de apreciere, ediția a XIX a zilelor Facultatii de medicina dentara


Iasi, al VII-lea congres international al asociatiei dentare romane pentru educatie, 19-21
noiembrie 2015, Iasi, Romania.
2. FALA, V. Premiul special Innovatorpreis, URKUNDE ERiNET, Germania, 15 april
2015.
3. FALA, V. Diploma of Excellence. First International Congress of General and Oro-
Maxillo-Facial Rehabilitation. Istanbul, Turkey, 2015.
4. ISTRATI, D. Premiul special Innovatorpreis, URKUNDE ERiNET, Germania, 15 april
2015.
5. LACUSTA, V.; LUPAN, I.; BURLACU, V.; FALA, V.; BORDENIUC, GH. Certificate
of appreciation. New interdisciplinary approaches in oral and general rehabilitation., in the 20th
Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), Bucharest, 23-26 aprilie 2015
6. LUPAN, I. Diploma of Excellence. New interdisciplinary approaches in oral and general
rehabilitation., in the 20th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), Bucharest, 23-
26 aprilie 2015
7. LUPAN, I. Jubilee Diploma. New interdisciplinary approaches in oral and general
rehabilitation., in the 20th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), Bucharest, 23-
26 aprilie 2015
8. LUPAN, I. Certificate of excellence. ARSW-AREO is proud to express it’s gratitude to
prof.dr. Ion Lupan for his valuable contributions in the 6th International Orthodontic Congress of
Romanian Association for Excellence in Orthodontics. 28-30 may 2015, Iasi, Romanian.
9. LUPAN, I. Diploma de excelenta, editia a XIX a zilelor Facultatii de medicina dentara
Iasi, al VII-lea congres international al asociatiei dentare romane pentru educatie, 19-21
noiembrie 2015, Iasi, Romania.
10. SPINEI, A. European Association of Dental Public Health. AWARD. Prevalence of oral
impacts on daily performance among children in Moldova. 20th European Association of Dental
Public Health (EADPH) Conference.Istanbul, Turkey, 2015.
11. TRIFAN, V.; LUPAN, I.; LACUSTA, V. Certificate of appreciation. „ Diagnostic value
of trigeminal reflexes indices for children with angle class III malocclusion”. The 20th Congress
of the Balkan Stomatological Society, April 23-26 2015, Bucharest, Romania.
12. UNCUȚA, D. Jubilee Diploma. New interdisciplinary approaches in oral and general
rehabilitation., in the 20th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), Bucharest, 23-
26 aprilie 2015.

-în ţară:
Anul 2012

135
1. FALA, V. Diploma de excelență. XVI-lea congres National cu participare Internationala
al Asociatiei stomatologilor din Republica Moldova “Actualitati in Stomatologie”, 11-12
septembrie 2012, Chisinau.
2. LUPAN, I. Diploma de onoare. XVI-lea congres National cu participare Internationala al
Asociatiei stomatologilor din Republica Moldova “Actualitati in Stomatologie”, 11-12
septembrie 2012, Chisinau.
Anul 2013

1. FALA, V. Diploma de excelență . XIV-a Conferință Natională cu participare Internatională


al Asociatiei stomatologilor din Republica Moldova “Actualitati in Stomatologie”, 10 septembrie
2013, Chisinau.
2. FALA, V. Diploma de gradul întâi a prim-ministrului RM (Iurie Leancă)
3. ISTRATI, D. Diploma de gradul întâi a prim-ministrului RM (Iurie Leancă)
4. MOSTOVEI, A. Diploma de excelen ță. XIV-a Conferință Natională cu participare
Internatională al Asociatiei stomatologilor din Republica Moldova “Actualitati in Stomatologie”,
10 septembrie 2013, Chisinau.

Anul 2014

1. BURLACU, V. Ordinul ”Gloria Muncii” Decret Nr. 1386 a ședintelui Pre RM,
27.11.2014.
2. BURLACU, V. Medalia ”Dmitrie Cantemir”, Hotărîre nr. 22 a AȘM, 30.01.2014.
3. FACHIRA, A. Diplomă de excelen ță. XVII-lea congres National cu participare
Internationala al Asociatiei stomatologilor din Republica Moldova “Actualitati in Stomatologie”,
19-20 septembrie 2014, Chisinau.
4. FALA, V.5th International Medical Congress for Students and Young Doctors
”MedEspera”.14-17 May 2014(Certificat de apreciere).
5. ISTRATI, D. Diploma de excelen ță. XVI I-lea congres National cu participare
Internationala al Asociatiei stomatologilor din Republica Moldova “Actualitati in Stomatologie”,
19-20 septembrie 2014, Chisinau.
6. MUNTEANU, I. Titlul onorific “Om emerit”, Decret Nr. 1386 a Pre ședintelui RM,
27.11.2014.
7. ISTRATI, D. Laureat al Premiului AȘM pentru anul 2013, nominalizarea ”Pentru realizări
științifice valoroase ale savanților”, Domeniul Științe medicale, Hotărîre nr. 57, 20.03.2014.
8. ZABOLOTNÎI, D. Diplomă de excelen ță. XVII-lea congres National cu participare
Internationala al Asociatiei stomatologilor din Republica Moldova “Actualitati in Stomatologie”,
19-20 septembrie 2014, Chisinau.

Anul 2015

1. CHELE, N. Diplomă de gradul doi a Guvernului Republicii Moldova pentru activitate


îndelungată și prodigioasă în sistemul Ocrotirii Sănătății, contribuție substanțială la
perfecționarea procesului instructiv-educativ în învă țământul superior medica l. Chișinău,
Republica Moldova, 2015.
2. UNCUȚA, D. Diplomă de excelență. XV-a Conferin ță Natională cu participare
Internatională al Asociatiei stomatologilor din Republica Moldova “Actualitati in Stomatologie”,
8 septembrie 2015, Chisinau.

Alte distincţii:

136
- în străinătate:
Anul 2013

1. MARCU, D. International Academy of Science and Higher Education, London, United


Kingdom, International Scientific Analytical Project. Diploma ”SOPHIST”, Nr. DS-013/0120,
18-23 July, 2013.
2. MELNIC, S. The XI International Congress of Orodental Health and Management.
Certificat de excelență. Copenhaga-Stockholm-Hamburg, 3-7 iunie, 2013.
3. ZAGNAT, V. EPMA Summit and World Congress. Certificat de apreciere, Nr.
2013000139, Brussels, 18-21 September, 2013.

Anul 2014

1. MARCU, D.; KALITKA, M. International Academy of Science and Higher Education,


London, United Kingdom, International Scientific Analytical Project. Diploma "SOPHIST", Nr.
DS-014/0043, 21-26 March, 2014.
2. MARCU, D.; KALITKA, M. International Academy of Science and Higher Education,
London, United Kingdom, International Scientific Analytical Project. Diploma "SOPHIST", Nr.
DS-014/0052, 21-26 March, 2014.
3. MARCU, D. National Reasearch Analytics Federation of the Republic of Moldova,
Diploma Nr. T-NRAF-MD-00003, London-Kishinev, 02.04.2014.
4. UNCUŢA, D. Certificat de apreciere. Congress of the Balkan Stomatological Society, cu
genericul “New Interdisciplinary Approaches in Oral and General Rehabilitation”. Romania,
Bucureşti, 23-26 aprilie, 2015.
5. UNCUŢA, D. Jubilee Diplomă. Congress of the Balkan Stomatological Society, cu
genericul “New Interdisciplinary Approaches in Oral and General Rehabilitation”. Romania,
Bucuresti, 23-26 aprilie, 2015.

Lista documentelor de politici elaborate şi aprobate:

Anul 2012

1. SPINEI, Aurelia; SPINEI, Iurie; RĂILEAN, Silvia; POȘTARU, Cristina, BĂLTEANU,


Olga; IVASIUC, Irina; DANICI, Alexandru; ROMAN, Ion. Programul de sănătate orală la copiii
cu cu dezabilități și cerințe educative speciale (aprobat de către MS prin Hot. Nr. 433,
15.05.2012).

Anul 2014

1. LUPAN, Ion; SPINEI, Aurelia; ȘCERBATIUC, Dumitru; RĂILEAN, Silvia;


SOLOMON, Oleg; TRIFAN, Valentina; STEPCO, Elena; FALA, Valeriu. Elaborarea
proiectului “Programul naț ional de sănătate orală la copii în Republica Moldova pentru anii
2014-2020”.

Lista manifestărilor organizate pentru utilizatori:

- Seminare informativ educaţionale:

Anul 2013

137
1. “Particularți de stabilizare a protezelor parțial mobilizabile și totale cu utilizarea
sistemelor speciale contemporane”. Seminar informativ- educaţional.
2. “Actualități în implantologie orală”. Seminar informativ- educaţional.

Anul 2014
1. “Probleme în endodonție”. Seminar informativ- educaţional.

Anul 2015

1. “Căile de conservare ale osului periimplantar, crearea ofertei osoase adecvate pentru
instalarea implantelor endoosoase”. Seminar informativ- educaţional.

Lista tîrgurilor şi a expoziţiilor naţionale şi internaţionale la care a participat organizaţia


(cu specificarea rezultatelor aprecierii exponatelor prezentate – medalii, diplome, cupe
etc.).

Expoziții naționale:
Anul 2011
1. HÎȚU, D. Dispozitiv şi metodă pentru reducerea endobucală a fracturilor complexului
zigomatic. Diplomă și Medalie de argint la expoziţia internaţională specializată INFOINVENT,
Chişinău 2011, 22-25 noiembrie.
2. UNCUTA, D.; RUDIC, V.; LUPAN, I.; NICOLAU, GH.; GHICAVII, V.;
GAVRILUTA, V.; PARII, A.; GODOROJA, P. Diplomă și Medalie de argint la expoziţia
internaţională specializată, “Remedii antiherpetice noi şi metode de utilizare a lor”,
INFOINVENT, Chişinău 2011, 22-25 noiembrie.

Anul 2012

1. LUPAN, I. Diploma de onoare. XVI-lea congres Național cu participare Internațională al


Asociatiei Stomatologilor din Republica Moldova cu genericul “Actualități în stomatologie”, 11-
12 septembrie 2012, MoldExpo, Chișinău.

Anul 2013

1. NICOLAU, GH.; UNCU ȚA, D. Remedii antivirale noi în tratamentul și profilaxia


herpesului oral. Expoziție Internațională Specializată de invenții, tehnologii și produse noi, ediția
a XIII-a. Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), C.I.E.
”MOLDEXPO” S.A. Republica Moldova, Chișinău - 2013, 19-22 noiembrie 2013. Diplomă și
Medalie de aur.
2. NICOLAU, GH; UNCUȚA, D. Remedii antivirale noi în tratamentul și profilaxia
herpesului oral. Romanian inventors forum ”Euroinvent”, și, Ia
România, 2013, 9 -11 mai.
Diplomă și Medalie de argint.
3. TOPALO,V.; PROCOPENCO,O.; SÎRBU, D. Expoziţie Internaţională Specializată de
invenţii, tehnologii şi produse noi, ediţia a XIII-a. Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), C.I.E. "MOLDEXPO" S.A. Republica Moldova,
Chișinău, 2013, 19-22 noiembrie (Diplomă și Medalie de bronz).
4. HÎȚU, D. Dispozitiv şi metodă pentru osteosinteză a mandibulei. Diplomă și Medalie de
argint la expoziţia internaţională specializată INFOINVENT, Chişinău – 2013.

138
Anul 2014

1. HÎȚU, D. Expoziție Internațională Specializată „MoldMedizin & MoldDent”, ediția a


XX-a. Republica Moldova, Chişinău, 2014, 9-12 septembrie (fără grad de distincție).
2. TOPALO, V.; CHELE, N. Concursul ,,Topul Inovaţiilor” ,,Metodă de instalare a
implantelor dentare într-un timp chirurgical”. Republica Moldova, Chişinău. 2014 (Premiu de
ocupare a locului III).
Anul 2015

1. CHETRUȘ, V.; NICOLAU, Gh. Expoziție Internațională Specializată deinvenții,


tehnologii și produse noi, ediția a XV -a. Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a
Republicii Moldova (AGEPI), C.I.E. ”MOLDEXPO” S.A. Republica Moldova, Chi șinău, 2015,
25-28 noiembrie. Diplomă pentru Medalie de argint.
2. CHETRUȘ, V.; NICOLAU, Gh. Dispozitiv pentru preluarea biopsiei din gingie,EIS
”INFOINVENT”, Ed. XIV , 25-28 noiembrie 2015, Chișinău, Republica Moldova. Diplomă.
3. CHETRUȘ, V.; Metodă de tratament chirurgical al recesiunilor gingivale. EIS
”INFOINVENT”, Ed. XIV , 25-28 noiembrie 2015, Chișinău, Republica Moldova. Diplomă.
4. RAILEAN, S. Expoziție Internațională Specializată deinvenții, tehnologii și produse noi,
ediția a XV-a. Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI),
C.I.E. ”MOLDEXPO” S.A. Republica Moldova, Chișinău, 2015, 25-28 noiembrie. Diplomă
pentru Medalie de argint.
5. SPINEI, A. Diplomă și Medalie de argint pentru ciclul de lucrări: Metode de profilaxie
şi tratament al cariei dentare la copii cu dizabilităţi intelectuale. EIS Infoinvent. Chişinău, 2015.
6. UNCUȚA, D. Diploma de excelenţă. Conferinţa ştiinţifico-practică ,,Actualităţi în
Stomatologie”. A.S.R.M. Republica Moldova, Chişinău, 8 septembrie, 2015. (Diplomă de
excelenţă).

Expoziții internaționale
Anul 2011

1. FALA, V. Toothpaste. 3Cii I-Shou University, 1st Cultural Innovation International


Festival, 2011, China.
2. FALA, V.; BURLACU, V.; FALA, V.; RUDIC, V.; GLIGOR, C.; NISTOR, L.
Dentifrice pour le traitement du parodonte. Salon International des Invention de Genève, 2011
(Diplomă și Medalie de aur).
3. ISTRATI, D. Novel method in therapy of the apical chronicperiodontitis. Inventica, 2011,
Iași, România (Diplomă și Medalie de aur).
4. ISTRATI, D. Therapy of apical chronicperiodontitis, Taiwan Innovation/Industy
Association (TIAA) Award, 2011, Kaosuing, Taiwan.
5. ISTRATI, D. Therapy of the apical chronicperiodontitis. International WarsawInvention
Show, 2011. (Diplomă și IWIS Medal).
6. ISTRATI, D., BURLACU, V. Therapy of the apical chronicperiodontitis. INNOVA,
Brussels, 2011.
7. ISTRATI, D.; BURLACU, V. Thérapie pour la periodontite chronique de l’apex, Salon
International des Inventions Geneva, 2011 (Diplomă și Medalie de bronz).
8. ISTRATI, D.; BURLACU, V. Therapy of the apical chronic periodontitis. INVENTIKA,
2011, București, România
9. ISTRATI, D.; BURLACU, V. Therapy of the apical chronic periodontitis. EUREKA,
Brussels, 2011 (Diplomă și Medalie de argint).

139
10. RUDIC, V.; TODERAS, I.; MISCU, V.; RUDI, L.; CEPOI, L.; GULEA, A.; FALA, V.;
CHIRIAC, T.; IATCO, I. Astaxanthine plus – nouvelle préparationa partir d
Haematococcuspluvialis. Salon International des Invention de Genève, 2011 (Diplomă și
Medalie de aur).
11. UNCUŢA, D. Salonul internaţional de inventică PROINVENT, ediţia a IX-a 2011,
România, Cluj-Napoca. (Diplomă de excelenţă şi Medalie de aur).
12. UNCUŢA, D. Salonul internaţional de invenţii şi tehnologii inovaţionale „ARHIMED”.
Противогерпесные препараты и новые методы их клинического применения.Moсква, 5-8
aпреля, 2011. (Diplomă și Medalie de aur).
13. UNCUŢA, D. VII International Salon of Inventions and new technologies „NEW
TIME”.Противогерпесные препараты и новые методы их клинического
применения.Украина, Севастополь, 22 – 24 сентября, 2011. (Diplomă și Medalie de argint).
14. UNCUŢA, D.; RUDIC, V. European exhibition of creativity and innovation
EUROINVENT. Anti-herpetic remedies. România, Iaşi, 14 mai, 2011. (Diplomă și Medalie de
aur).
15. UNCUŢA, D.; RUDIC, V. Salon internaţional de invenţii, cercetare ştiinţifică şi
tehnologii noi INVENTIKA. Remedii antiherpetice noi şi metode de utilizare a lor. România,
Bucureşti, 5-8 octombrie, 2011. (Diplomă și Medalie de aur).

Anul 2012

1. BURLACU, V.; ISTRATI, D. Régénération de la pulpe en thérapie de la parodontite


apicale chronique. Salon International des Inventions de Genève, 2012 (Diplomă și Medalie de
aur).
2. BURLACU, V.; ISTRATI, D. Regeneration of pulp radiculaire in the apical chronic
periodontitis of permanent immature tooths. Innova, Brussels, Belgia (Diplomă și Medalie de
aur).
3. FALA, V.; BURLACU, V.; FALA, V.; GLIGOR, C.; NISTOR, L.; RUDIC, V. Gel pour
le traitement des affections du parodonte. Salon International des Inventions de Genève , 2012
(Diplomă și Medalie de argint).
4. NICOLAU, GH. Practica virtuală versus practica reala în medicina dentară. Ediția a XVI-
a a Zilelor Facultății de medicină Dentară, al 4-lea Congres Internațional al Asociației Dentare
Române pentru Educație. Iași, România, 2012, 18 -21 aprilie. (Diplomă de excelență în semn de
apreciere pentru contribuțiile științifice).
5. UNCUŢA, D. VIII International Salon of Inventions and new technologies „NEW
TIME”. Противогерпесные препараты и новые методы их клинического применения.
Украина, Севастополь, 27- 29 вересня, 2012.
6. UNCUŢA, D.; RUDIC, V. European exhibition of creativity and innovation
EUROINVENT 2012. Remedies new antiviral treatment and prophylaxis of oral herpes.
România, Iaşi, 10 -12 mai, 2012. (Diplomă și Medalie de aur cu menţiune specială).
7. UNCUŢA, D.; RUDIC, V. Remedii antivirale noi în tratamentul şi profilaxia herpesului
oral.Salon internaţional al cercetării, inovării şi inventicii ”PRO INVENT 2015”, ed. a XIII-a,
România, Cluj-Napoca, 27-30 martie, 2012.(Diplomă de excelenţă şi medalie de aur cu menţiune
specială).

Anul 2013

1. ISTRATI, D., BURLACU, V. Régénération de la pulpe dentaire. Salon International des


Inventions de Genève, 2013 (Diplomă și Medalie de aur).

140
2. ISTRATI, D.; BURLACU, V. Method for regeneration of roots immature permanent
teethfromchildren, INVETICA, 2013, Iași, România (Diplomă și Medalie de aur).
3. ISTRATI, D.; BURLACU, V. New Biormethod in thetreatment of immature permanent teeth.
Brussels Innova, 62th édition. 2013 (Diplomă și Medalie de aur).
4. LUPAN, I.; FALA, V.; PÂNTEA, V.; GRIBENCO, V.; NISTOR, L.; BURLACU, V.; RUDIC,
V. Modern method in treatment of dental implant occlusion. Brussels, Innova, 2013.
5. LUPAN, I.; GRIBENCO, V.; PÂNTEA, V.; NISTOR, L.; FALA, V.; BURLACU, V. Modern
method of fixingbridgeworkswiththeuse of implantedsupport, INNOVA, Brussels, 2013.
6. UNCUŢA, D.; RUDIC, V.; GODOROJA, P.; LUPAN, I.; PARII, A.; DIUG, E.; CRUDU, D.;
MELNIC, S.; NICOLAU, G.; MELNIC, L. Expoziţia internaţională specializată INFOINVENT.
Remedii antivirale noi în tratamentul şi profilaxia herpesului oral. Republica Moldova, Chişinău,
19-22 noiembrie, 2013 (Diplomă și Medalie de aur).
7. UNCUŢA, D.; RUDIC, V.; GODOROJA, P.; LUPAN, I.; PARII, A.; DIUG, E.; CRUDU, D.;
MELNIC, S.; NICOLAU, G.; MELNIC, L. Expoziţia internaţională specializată INFOINVENT.
Remedii antivirale noi în tratamentul şi profilaxia herpesului oral. Republica Moldova, Chişinău,
19-22 noiembrie, 2013 (Diplomă și Medalie de argint).

Anul 2014

1. CHELE, N. Kaohsiung International Invention Exhibition ,,Method for early placement of


implants in a single surgical technique”. Taiwan, Kaohsiung. 2014, 11-21 decembrie (Diplomă și
Medalie de argint).
2. FALA, V.; BURLACU, V.; LUPAN, I.; NISTOR, L. Method of prosthetic for
temporomandibular dysfunctions. Brussels, 13-15 noiembrie 2014. pag. 28/45;
3. FALA, V.; BURLACU, V.; LUPAN, I.; NISTOR, L. Modern method of
fixingbridgeworkswiththeuse of implant support. Brussels 13-15 noiembrie 2014. pag. 28/45
(Diplomă și Medalie de argint).
4. FALA, V.; LUPAN, I.; GRIBENCO, V.; PANTEA, V.; NISTOR, L.; BURLACU, V.;
SOLOMON, O. Méthode combinèe pour la fixation de prothèses dentaires.Geneva inventions,
4.04.2014. (Diplomă și Medalie de aur).
5. FALA, V.; LUPAN, I.; GRIBENCO, V.; PANTEA, V.; NISTOR, L.; BURLACU, V.;
SOLOMON, O.”Mèthode de traitement prosthètique pour des dysfonctionnements
mandibulaires.” Geneva inventions, 4.04.2014(Diplomă și Medalie de argint).
6. FALA, V.; LUPAN, I.; GRIBENCO, V.; PÂNTEA, V.; NISTOR, L.; BURLACU, V.;
SOLOMON, O. Méthodecombinée pour la fixation de prothèses dentaires. Salon International
des Inventions, Geneva, 2014 (Diplomă și Medalie de aur).
7. FALA, V.; LUPAN, I.; GRIBENCO, V.; PÂNTEA, V.; NISTOR, L.; BURLACU, V.;
SOLOMON, O. Méthode de traitement prosthétique pour de dysfonctionnements temporo-
mandibulaires. Salon International des Inventions, Geneva. 2014. pag. 215 (Diplomă și Medalie
de aur).
8. FALA,V.; LUPAN, I. Diploma. Combined method for fixing dentures by using implanted
supports. 42nd international Exhibition of Inventions of Geneva, 2-6 april 2014
9. HÎȚU, D. Salonul Național al Cercetării și Inovării Bacău. România, Bacău, 2014, 25 -27
septembrie (Medalie de aur, 3 diplome de participare).
10. ISTRATI, D. Metodă nouă în tratamentul dinților permanenți imaturi. INVENTIKA, București,
România.
11. ISTRATI, D.; BURLACU, V. Méthode de régénération de la pulpe radiculaire. Salon
international des Invention de Genève, 2014. (Diplomă și Medalie de aur)
12. ISTRATI, D.; BURLACU, V. Régénération de pulpe dans la thérapie de la parodontite
chronique apicale. Brussels Innova, 63th édition. 2014, p.120.

141
13. ISTRATI, D.; BURLACU, V. Regeneration of pulp in thetherapy of the apical
chronicperiodontitis. Salon International des Invention de Genève. 2014, p.153;
14. ISTRATI, D.; BURLACU, V. Treatment of the mature permanent teethaffectedby destructive
apical chronicperiodontitis. INNOVA, Brussels, 2014.
15. OINEAGRĂ, V. Simpozion “Tehnologia Tess-can”. Budapesta. 31 octombrie – 1 noiembrie.
16. PÂNTEA, V. Congresul Internaţional al Asociaţiei Italiene de Protetică. Bologna, Italia. 23-26.
IX. 2014.
17. PÂNTEA, V. Congresul Internaţional al Asociaţiei Italiene de Protetică.Bologna, Italia. 23-26.
IX. 2014.
18. SPINEI, A. Method of dental caries prevention. Proceeding of the 6th Edition of European
Exhibition of creativity and innovation. EUROINVENT Iasi, Romania, 2014 (Diplomă și
Medalie de aur).
19. SPINEI, A. Method of dental caries prevention. The 18-th International Salon of research,
innovation and tehnological transfer INVENTICA, Iasi, Romania, 2014 (Diplomă și Medalie de
aur).
20. SPINEI, A. Metodă de profilaxie a cariei dentare. Salonul Naţional al Cercetării şi Inovării
Bacău, 2014(Diplomă și Medalie de aur).
21. SPINEI, A.; SPINEI, I. Method of dental caries treatment. Proceeding of the 6th Edition of
European Exhibition of creativity and innovation. EUROINVENT Iasi, Romania, 2014(Diplomă
și Medalie de aur).
22. TOPALO, V.; CHELE, N. European exhibition of creativity and innovation
„EUROInvent”.„Metoda miniinvazivă de instalare timpurie a implantelor dentare endoosoase în
doi timpi”. România, Iași, 2014, 24 mai (Diplomă și Medalie de aur).
23. TOPALO, V.; CHELE, N. European exhibition of creativity and innovation
„EUROInvent”.„Argumentarea morfologica a instalării timpurii a implantelor dentare
endoosoase”. România, Iași, 2014, 24 mai (Diplomă și Medalie de aur).
24. TOPALO, V.; CHELE, N. European exhibition of creativity and innovation „EUROInvent”.
„Morphological argumentation of early instalation of endoosseous dental implants”.România,
Iași, 2014, 24 mai (Diplomă și Medalie de aur).
25. TOPALO, V.; CHELE, N. Expoziția Internatională de Invenții INOVA – 2014, aflată la cea de-a
39 ediție și la Concursul pentru studenți „Plan de afaceri”. „Argumentarea morfologica a
instalării timpurii a implantelor dentare endoosoase”. Croația, Osijek, 2014, 6 -8 noiembrie
(Diplomă și Medalie de aur).
26. TOPALO, V.; CHELE, N. Expoziția Internatională de Invenții INOVA – 2014, aflată la cea de-a
39 ediție. „Metoda de instalare timpurie a implantelor dentare într-un timp chirurgical”.Croația,
Osijek, 2014, 6-8 noiembrie (Diplomă și Medalie de aur).
27. TOPALO, V.; CHELE, N. Expoziția Internatională de Invenții INOVA – 2014, aflată la cea de-a
39 ediție. ,,Method of early placement of implants in a single surgical technique”. Croația,
Osijek, 2014, 6-8 noiembrie (Premiu special pentru implementarea invenției în practică).
28. TOPALO, V.; CHELE, N. Salonul Internațional de Inventică „ProInvent”, ediția a XII -a.
„Metoda mminiinvazivă de instalarea timpurie a implantelor dentare endoosoase în doi timpi”.
România, Cluj-Napoca, 2014 (Diplomă de excelență).
29. TOPALO,V.; CHELE, N. European exhibition of creativity and innovation „EuroInvent”.
„Metoda de instalare timpurie a implantelor dentare într-un timp chirurgical”. România, Iași,
2014, 24 mai (Diplomă și Medalie de argint).
30. UNCUŢA, D. 10th Invention and prototype show and student business plan competition 39th
international invention show. Diagnosis and treatment optimization in herpetic stomatitis.
Croatia, Osleik, november 6-8, 2014 (Diplomă și Medalie de aur).
31. UNCUŢA, D.; RUDIC, V.; LUPAN, I. Treatment method for recurrent herpes.Iaşi-România,
Euroinvent,24.05.2014 (Diplomă și Medalie de aur).

142
32. UNCUŢA, D.; RUDIC, V.; LUPAN, I. European exhibition of creativity and innovation
EOROINVENT 2014. Treatment method for recurrent herpes., 24 mai, 2014. (Diplomă și
Medalie de aur).

Anul 2015

1. FALA, V.; GRIBENCO, V.; NISTOR, L.; PÂNTEA, V.; CAZACU, I.; BORDENIUC, Gh.;
ROMANIUC, D.; URSU, I. Implementation of VieSID occlusal concept in treatment of bruxism.
Stand 28, 23 Brussels INNOVA 2015, Brussels, Belgia ((Diplomă și Medalie de aur).
2. FALA, V.; GRIBENCO, V.; PÂNTEA, V.; NISTOR, L.; LUPAN, I.; BURLACU, V.;
SOLOMON, O. Combined method of fixing bridge works with the usage of implant support. P.
128-129 40. Hrvatski Salon Inovacija – INOVA 2015, Karlovac, Croatia (Diplomă șiMedalie de
aur).
3. FALA, V.; GRIBENCO, V.; PÂNTEA, V.; NISTOR, L.; LUPAN, I.; BURLACU, V.;
SOLOMON, O. Combined method for fixing dental bridges using implants. IENA 2015 Katalog
2015 p. 60G26 Stand/16 Nuremberg, Germania (Diplomă și Medalie de aur).
4. GRIBENCO V., PÂNTEA V., NISTOR L., FALA V., LUPAN I., BURLACU V., SOLOMON
O. Method of prosthetic treatment for temporo-mandibular dysfunctions. IENA 2015 Katalog
2015 p. 62 G26 Stand/23 Nuremberg, Germania (Diplomă).
5. GRIBENCO, V.; PÂNTEA, V.; NISTOR, L.; FALA, V.; LUPAN, I.; BURLACU, V.;
SOLOMON, O. Method of prosthetic treatment for temporo-mandibular dysfunctions. P. 130 40.
Hrvatski Salon Inovacija – INOVA 2015, Karlovac, Croatia (Diplomă și Medalie de aur).
6. ISTRATI, D.; BURLACU V. Traitement de dents permanentes affectées par une periodontite
apicale destructive chronique. Geneva 43e Salon International des Inventions de Genève, 2015 p.
120 Classe M Geneva, Elveția (Diplomă și Medalie de aur)
7. ISTRATI, D.; BURLACU, V. Treatment of mature permanent teethaffectedby destructive apical
chronicperiodontitis. IENA 2015 Katalog 2015 p. 59 G26 Stand/13 Nuremberg, Germania
(Diplomă și Medalie de aur).
8. ISTRATI, D.; BURLACU, V. Treatment of the mature permanent teeth affected by destructive
apical chronic periodontitis. P. 132-133 40. Hrvatski Salon Inovacija – INOVA 2015, Karlovac,
Croatia (Diplomă și Medalie de aur).
9. LUPAN, I.; GRIBENCO, V. Diploma. Combined method of bridgework with the usage of
implant supports. Presented at the 43rd edition of the international Exhibition of Inventions of
Geneva 2015, 15-19 april 2015.
10. LUPAN, I.; GRIBENCO, V.; PANTEA, V.; NISTOR, L.; FALA, V.. Methode combinee
pour fixer des ponts en utilisant l’appui d’implants., Geneve, 17.04.2015 (Silver Medal).
11. FALA, V.; LUPAN, I.; GRIBENCO, V.; PÂNTEA, V.; NISTOR, L.Méthode combine pour
fixer des ponts en utilisant l’appui d’implants. Geneva 43e Salon International des Inventions de
Genève, 2015 p. 121 Classe M Geneva, Elveția (Diplomă și Medalie de argint).
12. LUPAN, I.; GRIBENCO, V.; PÂNTEA, V.; NISTOR, L.; FALA, V. Méthode de traitement
prosthétique pour des dysfonctionnements temporo-mandibulaires. Geneva 43e Salon
International des Inventions de Genève, 2015 p. 121 Classe M Geneva, Elve ția (Diplomă și
Medalie de argint).
13. PÂNTEA, V. Simpoziumul internaţional de stomatologie neuromusculară. Sankt-Petersburg,
Rusia. 29-30 mai 2015. (Certificat de participare).
14. PÂNTEA, V.; GRIBENCO, V. Salonul Internaţional de Invenţii. Geneva, Elveţia. aprilie
2015 (Diplomă).
15. RAILEAN, S.; RAILEAN, GH.; POȘTARU, C.; RAILEAN, A. Expoziţia Internaţională
specializată INFOINVENT 2015. Aparat ortopedic pentru corec ția formei craniului, 25-28
noiembrie, 2015(Diplomă de participare).

143
16. RAILEAN, S.; RAILEAN, GH.; POŞTARU, C.; RAILEAN, A..Aparat Ortopedic pentru
Corecţia Formei Craniului. Expoziţie Internaţională, INFOINVEST 2015, 25-28 noiembrie, p
149, (Diplomă și Medalie de Argint).
17. SOLOMON, O. 1st International Congres of General and Oro-Maxilo-Facial
Rehabilitation. Turkey. Istambul. May 2015.
18. SOLOMON, O. 51 Congres European de Osteointegrare. Suedia Stockholm. Septembrie
2015.
19. SOLOMON, O. Al 13 International Orthodontic Symposium. Cehia. Praga. Noiembrie.
2015.
20. SOLOMON, O. Al 20-lea Congres al Sacietatii Stomatologice (Bass). România.
București. April 2015.
21. SOLOMON, O. Al 6-lea Congres International de Orthodontie. Romania. Iași. Mai 2015.
22. SOLOMON, O. Al VII-lea Congres International AL Asociatiei Dentare Române Pentru
Educatie.
23. SPINEI, A. Metodă de profilaxie a cariei dentare la copiii cu dizabilităţi intelectuale.
PRO INVENT 2015. Cluj-Napoca, Romania.(Diplomă de excelenţă şi medalie de aur cu
menţiune specială).
24. SPINEI, A. EUROINVENT. Metoda de prevenire a cariei dentare. EIS Infoinvent.
Chişinău, 2015. Diplomă și Gold medal.
25. SPINEI, A. Method of dental caries treatment in children with intellectual disabilities.
INVENTICA 2015. Iaşi, Romania (Diplomă și Gold Medal).
26. SPÎNU, C.; SPÎNU, I.; GURIEV, V.; BÎRCA, L.; SCOFERŢA, P.; DONOS, A.;
UNCUŢA, D.; POPOVICI, R.;CORNILOV, S.; UNCUŢA, A. Expoziţia Internaţională
specializată INFOINVENT 2015. Metodă de tratament al infecţiei cu virusul herpes simplex, 25-
28 noiembrie, 2015 (Diplomă de excelenţă şi medalie de aur cu menţiune specială).
27. SPÎNU, C.; SPÎNU, I.; GURIEV, V.; BÎRCA, L.; SCOFERŢA, P.; DONOS, A.;
UNCUȚA, D.; POPOVICI, R.; BOLOGA, S.; CORNILOV, S.; UNCUŢA, A.Salonul
internaţional al cercetării, inovării şi inventicii ”PRO INVENT 2015”, aflată la cea de-a XIII-a
editie.Romania, Cluj-Napoca, 25-27 martie, 2015(Diplomă de excelenţă şi medalie de aur cu
menţiune specială).
28. SPÎNU, C.; SPÎNU, I.; GURIEV, V.; BÎRCA, L.; SCOFERŢA, P.; DONOS,
A.;UNCUȚA, D.; POPOVICI, R.; BOLOGA, S.; CORNILOV, S.; UNCUŢA, A.Salonul
internaţional al cercetării, inovării şi inventicii ”PRO INVENT 2015”, aflată la cea de-a XIII-a
editie.Romania, Cluj-Napoca, 25-27 martie, 2015 (Premiul de excelenţă).
29. SPÎNU, C.; SPÎNU, I.; GURIEV, V.; BÎRCA, L.; SCOFERŢA, P.; DONOS,
A.;UNCUȚA, D.; POPOVICI, R.; BOLOGA, S.; CORNILOV, S.; UNCUŢA, A.;
BONDARENCO, V.Salonul internaţional al cercetării, inovării şi inventicii ”PRO INVENT
2015”. Metodă de tratament a infecţiei cu virusurile herpetice. România, Cluj-Napoca, 25-27
martie, 2015 (Diplomă de excelenţă şi medalie de aur cu menţiune specială).
30. SPÎNU, C.; SPÎNU, I.; GURIEV, V.; BÎRCA, L.; SCOFERŢA, P.; DONOS, A.;
UNCUŢA, D.; POPOVICI, R.;CORNILOV, S.; UNCUŢA, A. Expoziţia internaţională
specializată INFOINVENT. Metodă de tratament al infecţiei cu virusul Herpes Simplex de tip 1
şi 2. Republica Moldova, Chişinău, 25-28 noiembrie, 2015 (Diplomă și Medalie de bronz).
31. SPÎNU, C.; SPÎNU, I.; GURIEV, V.; BÎRCA, L.; UNCUTA, D. The XIX-TH
Internanational Exhibition of Research, Innovation and Technological Transfer” Inventica
2015”. Method of herpes simplex virus (HSV ½) treatment. Romania, Iasi, 24-26 June, 2015
(Medalie de aur cu menţiune specială şi Diplomă de excelenţă).

144
Lista preşedinţilor, copreşedinţilor comitetelor de program al manifestărilor ştiinţifice din
ţară, aleşi în perioada evaluată:

- în străinătate:
Anul 2011

1. BUȘMACHIU, I. Comitet științific de organizare USMF Nicolae Testemițanu, Ediţia a


XV a zilelor facultăţii de medicină Dentară, Iaşi-Chișinău.Al 3-lea Congres Internațional al
Asociației Dentare Române pentru Educație, 14-16 martie 2011, Iaşi, România.
2. GRANCIUC, GH. Comitet științific de organizare USMF Nicolae Testemițanu, Ediţia a
XV a zilelor facultăţii de medicină Dentară, Iaşi-Chișinău.Al 3-lea Congres Internațional al
Asociației Dentare Române pentru Educație, 14-16 martie 2011, Iaşi, România.
3. LUPAN, I. Președinte Comitet Științific și de Organizare, USMF Nicolae Testemițanu,
Ediţia a XV a zilelor facultăţii de medicină Dentară, Iaşi-Chișinău.Al 3-lea Congres
Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație, 14-16 martie 2011, Iaşi, România.
4. NICOLAU, GH. Comitet științific de organizare USMF Nicolae Testemițanu, Ediţia a
XV a zilelor facultăţii de medicină Dentară, Iaşi-Chișinău.Al 3-lea Congres Internațional al
Asociației Dentare Române pentru Educație, 14-16 martie 2011, Iaşi, România.
5. SOLOMON, O. Comitet științific de organizare USMF Nicolae Testemițanu, Ediţia a XV
a zilelor facultăţii de medicină Dentară, Iaşi-Chișinău.Al 3-lea Congres Internațional al
Asociației Dentare Române pentru Educație, 14-16 martie 2011, Iaşi, România.
6. SPINEI, A. Comitet științific de organizare USMF Nicolae Testemițanu, Ediţia a XV a
zilelor facultăţii de medicină Dentară, Iaşi-Chișinău.Al 3-lea Congres Internațional al
Asociației Dentare Române pentru Educație, 14-16 martie 2011, Iaşi, România.
7. STEPCO, E. Comitet științific de organizare USMF Nicolae Testemițanu, Ediţia a XV a
zilelor facultăţii de medicină Dentară, Iaşi-Chișinău.Al 3-lea Congres Internațional al
Asociației Dentare Române pentru Educație, 14-16 martie 2011, Iaşi, România.
8. TOPALO, V. Comitet științific de organizare USMF Nicolae Testemițanu, Ediţia a XV a
zilelor facultăţii de medicină Dentară, Iaşi-Chișinău.Al 3-lea Congres Internațional al
Asociației Dentare Române pentru Educație, 14-16 martie 2011, Iaşi, România.

Anul 2013

1. LUPAN, I. Președinți Comitet Științific, Ediţia a XVII a zilelor facultăţii de medicină


Dentară Iaşi.Al IV-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române pentru Educație, 21-
23 martie 2013, Iaşi, România.
2. SOLOMON, O. Președinți Comitet Organizatoric. Ediţia a XVII a zilelor facultăţii de
medicină Dentară Iaşi.Al lV-lea Congres Internațional al Asociației Dentare Române pentru
Educație, 21-23 martie 2013, Iaşi, România.

Anul 2014

1. LUPAN, I. Moderatori Al VIII-lea Congres Internațional al Societății Române de Rebilitare


generală și Oro-Maxilo-Facială, 4-7 decembrie 2014, Iași, România.
2. SPINEI, A. Membru comitet de organizare. Al XVIII-lea Congres Internaţional UNAS.
3. SPINEI, A. Prezidiu. The XII-th International Congress On Oral Health And Dental
Management In Central And East-European Countries.22-25 May 2014, Constanța, România.

145
Anul 2015

1. FALA, V. Comitet științific. 20th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS).
New Interdisciplinary Approaches in Oral and General Rehabilitation. Bucureşti, România2015.
2. LUPAN, I. Comitet științific. 20th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS).
New Interdisciplinary Approaches in Oral and General Rehabilitation. Bucureşti, România2015.
3. SOLOMON, O. Comitet științific. 20th Congress of the Balkan Stomatological Society
(BaSS). New Interdisciplinary Approaches in Oral and General Rehabilitation. Bucureşti,
România2015.
4. SPINEI, A. Comitet științific. 20th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS).
New Interdisciplinary Approaches in Oral and General Rehabilitation. Bucureşti, România2015.
5. TRIFAN, V.Comitet științific. 20th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS).
New Interdisciplinary Approaches in Oral and General Rehabilitation. Bucureşti, România2015.
6. UNCUȚA D. - copreședinte la: Congress of the Balkan Stomatological Society, cu
genericul “New Interdisciplinary Approaches in Oral and General Rehabilitation”. Romania,
Bucuresti, 23-26 aprilie, 2015.
7. UNCUȚA, D. Comitet științific.20th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS).
New Interdisciplinary Approaches in Oral and General Rehabilitation. Bucureşti, România2015.
8. ZAGNAT, V. prezidiu. Al IX-lea Congres Internaţional UNAS.

- în țară:

I. TOPALO V. - dr. hab. șt. med., prof. univ., copreședinte la:


1. Conferinţa ştiinţifico-practică „Actualităţi în Stomatologie” dedicată aniversării a 20 de ani de
la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, cu genericul: „Actualități în Stomatologie”.
Chișinău, 13 septembrie, 2011.
2. Al XVI-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din
Republica Moldova cu genericul: „Actualități în Stomatologie”. Chișinău, 13 septembrie, 2012.
3. A XIV-a Conferinţă Naţională cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din
Republica Moldova cu genericul: „Actualități în Stomatologie”. Chișinău, 10 septembrie, 2013.
4. Al XVII-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din
Republica Moldova cu genericul: „Actualități în Stomatologie”. Chișinău, 19 septembrie, 2014.
5. Conferința Științifico-Practică al Asociaţiei Medicilor Stomatologi din Republica Moldova, cu
genericul: „Actualități în Stomatologie”. Chișinău, 8 septembrie, 2015.
6. Moderator. Conferință științifică anuală a IMU ”Actualități și contraverse în managementul
urgențelor medico-chirurgicale.” 04.12.2015.

II. Șcerbatiuc Dumitru - dr. hab. șt. med., prof. univ., copreședinte la:

1. Conferinţa ştiinţifico-practică „Actualităţi în Stomatologie” dedicată aniversării a 20 de ani de


la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, cu genericul: „Actualități în Stomatologie”.
Chișinău, 13 septembrie, 2011.
2. Al XVI-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din
Republica Moldova cu genericul: „Actualități în Stomatologie”. Chișinău, 13 septembrie, 2012.
3. A XIV-a Conferinţă Naţională cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din
Republica Moldova cu genericul: „Actualități în Stomatologie”. Chișinău, 10 septembrie, 2013.
4. Al XVII-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din
Republica Moldova cu genericul: „Actualități în Stomatologie”. Chișinău, 19 septembrie, 2014.
5. Conferința Științifico-Practică al Asociaţiei Medicilor Stomatologi din Republica Moldova, cu
genericul: „Actualități în Stomatologie”. Chișinău, 8 septembrie, 2015.

146
III. Fala Valeriu - dr. hab. șt. med., conf. univ., vicepreședinte la:

1. Conferința științifico-practică „Actualități în Stomatologie” dedicată aniversării a 20 de ani de


la proclamarea Independenței Republicii Moldova , cu genericul: „Actualități în Stomatologie”.
Perioada desfășurării - 2011.09.13 Chișinău, 31 oct. 2014
2. Al XVI-lea Congres Național cu participare Internaț ională al Asociației Stomatologilor din
Republica Moldova cu genericul: „Actualități în Stomatologie”. Perioada desfășurării -
2012.09.13
3. Conferința științifico-practică „Probleme actuale de Stomatologie” consacrată Profesorului
universitar, Om Emerit, Ilarion Postolachi. Perioada desfășurării - 2013.05.17
4. A XIV-a Conferință Națională cu participare Internațională al Asociației Stomatologilor din
Republica Moldova cu genericul: „Actualități în Stomatologie”. Perioada desfășurării -
2013.09.10
5. Al XVII-lea Congres Național cu participare Internațională al Asociației Stomatologilor din
Republica Moldovacu genericul:„Actualități în Stomatologie”. Perioada desfă șurării -
2014.09.19
6. Conferința Științifico-Practică al Asociației Medicilor Stomatologi din Republica Moldova,
cu genericul: „Actualități în Stomatologie”. Perioada desfășurării - 2015.09.08

IV. Nicolau Gheorghe – dr. hab. șt. med., prof. univ., copreședinte la:

1. Conferinţa ştiinţifico-practică „Actualităţi în Stomatologie” dedicată aniversării a 20 de ani de


la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, cu genericul: „Actualități în Stomatologie”.
Perioada desfășurării – 2011.09.13.
2. Al XVI-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din
Republica Moldova cu genericul: „Actualități în Stomatologie”. Perioada desfășurării –
2012.09.13.
3. Conferinţa ştiinţifico-practică „Probleme actuale de Stomatologie” consacrată Profesorului
universitar, Om Emerit, Ilarion Postolachi. Perioada desfășurării – 2013.05.17.
4. A XIV-a Conferinţă Naţională cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din
Republica Moldova cu genericul: „Actualități în Stomatologie”. Perioada desfășurării –
2013.09.10.
5. Al XVII-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din
Republica Moldova cu genericul: „Actualități în Stomatologie”. Perioada desfășurării –
2014.09.19.
6. Conferința Științifico-Practică al Asociaţiei Medicilor Stomatologi din Republica Moldova, cu
genericul: „Actualități în Stomatologie”. Perioada desfășurării – 2015.09.08.

V. Lupan Ion - dr. hab. şt. med., prof. univ., preşedinte la:

1. Conferinţa ştiinţifico-practică „Actualităţi în Stomatologie” dedicată aniversării a 20 de ani de


la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, cu genericul: „Actualităţi în Stomatologie”.
Perioada desfăşurării - 2011.09.13
2. Al XVI-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din
Republica Moldovacu genericul: „Actualităţi în Stomatologie”. Perioada desfăşurării -
2012.09.13
3. Conferinţa ştiinţifico-practică „Probleme actuale de Stomatologie” consacrată Profesorului
universitar, Om Emerit, Ilarion Postolachi. Perioada desfăşurării - 2013.05.17

147
4. A XIV-a Conferinţă Naţională cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din
Republica Moldova cu genericul: „Actualităţi în Stomatologie”. Perioada desfăşurării -
2013.09.10
5. Al XVII-lea Congres Naţional cu participare Internaţională al Asociaţiei Stomatologilor din
Republica Moldovacu genericul: „Reabilitarea Orală Complexă - Actualităţi”. Perioada
desfăşurării - 2014.09.19.
6. Conferinţa Ştiinţifico-Practică al Asociaţiei Medicilor Stomatologi din Republica Moldova,
cu genericul:„Actualităţi în Stomatologie”. Perioada desfăşurării - 2015.09.08.
7. Conferința științifică anuală. Secția Probleme actuale ale stomatologiei. Zilele Universității
de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiațanu”, Perioada desfăşurării - 20.10.2011.
8. Conferința științifică anuală. Secția Probleme actuale ale stomatologiei. Zilele Universității
de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiațanu”, Perioada desfăşurării - 18.10.2012.
9. Conferința științifică anuală. Secția Probleme actuale ale stomatologiei. Zilele Universității
de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiațanu”, Perioada desfăşurării - 17.10.2013.
10. Conferința științifică anuală. Secția Probleme actuale ale stomatologiei. Zilele Universității
de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiațanu”, Perioada desfăşurării - 16.10.2014.
11. Conferința științifică anuală. Secția Probleme actuale ale stomatologiei. Zilele Universită
ții
de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiațanu”, Perioada desfăşurării - 8.10.2015.

Lista preşedinţilor, secretarilor, membrilor consiliilor ştiinţifice de susţinere a tezelor de


doctor, doctor habilitat, desemnaţi în perioada evaluată:

Anul 2011

1. FALA, V., dr.șt. med., conf. univ., Catedra de stomatologie terapeutică FECMF,
Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-25 din cadrul IP USMF “Nicolae Testemiţanu”,
CIUMEICO, I. Tratmentul cariei dentare medii a dinţilor permanenţi în etapa prefuncţională de
erupţie. 2011, membru.
2. FALA, V., dr. șt. med., conf. univ., Catedra de stomatologie terapeutică FECMF, Consiliul
Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-24 din cadrul IP USMF “NicolaeTestemiţanu”, ENI, L.
Utilizarea materialului “LitAr” în tratamentul cariei profunde şi pulpitei acute de focar. 2011,
membru.
3. LUPAN, I., dr. hab. şt. med., prof. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-24 din
cadrul IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, ENI, L. Utilizarea materialului “LitAr” în tratamentul
cariei profunde şi pulpitei acute de focar. 2011, preşedinte.
4. LUPAN, I., dr. hab. şt. med., prof. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-25 din
cadrul IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, CIUMEICO, I. Tratmentul cariei dentare medii a
dinţilor permanenţi în etapa prefuncţională de erupţie. 2011, preşedinte.
5. NICOLAU, Gh. - dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de odontologie, parodontologie și
patologie orală, Consiliul Științific Specializat DH 50-14.00.21-25 Stomatologie din cadrul IP
USMF ”Nicolae Testemițanu”, CIUMEICO, I. Titlul tezei: Tratamentul cariei dentare medii a
dinţilor permanenţi în etapa prefuncţională de erupţie. 2011, membru.
6. SPINEI, I. dr. şt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică,
pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-24 din cadrul IP USMF
“Nicolae Testemiţanu”, ENI, L. Utilizarea materialului “LitAr” în tratamentul cariei profunde şi
pulpitei acute de focar. 2011, secretar.

148
7. SPINEI, I. dr. şt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică,
pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-25 din cadrul IP USMF
“Nicolae Testemiţanu”, CIUMEICO, I. Tratmentul cariei dentare medii a dinţilor permanenţi în
etapa prefuncţională de erupţie. 2011, secretar.
8. ŞCERBATIUC, D., dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și
implantologie orală „ArsenieGuțan”, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-24 din
cadrul IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, ENI, L. Utilizarea materialului “LitAr” în tratamentul
cariei profunde şi pulpitei acute de focar. 2011, membru.
9. TOPALO V., dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de chirurgie oro -maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie Gu țan”, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50 -14.00.21-25 din
cadrul IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, CIUMEICO, I. Tratmentul cariei dentare medii a
dinţilor permanenţi în etapa prefuncţională de erupţie. 2011, membru.
10. ZAGNAT, V., dr. șt. med., conf. univ., Catedra de Stomatologie terapeutică FECMF,
Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-24 din cadrul IP USMF “Nicolae Testemiţanu”,
ENI, L. Utilizarea materialului “LitAr” în tratamentul cariei profunde şi pulpitei acute de focar,
2011, membru.

Anul 2012

1. FALA V., dr.șt. med., conf. univ., Catedra de stomatologie terapeutică FECMF,
Consiliul Științific Specializat DH 50.14.00.21-27 - Stomatologie din cadru IP USMF ”Nicolae
Testemițanu”, RADZICHEVICI, M. Sporirea eficienței tratamentului chirurgical al
osteomielitelor posttraumatice ale mandibulei. 2012, membru.
2. LUPAN, I., dr. hab. şt. med., prof. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-28 din
cadrul IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, GRANCIUC, GH. Evaluarea compuşilor coordinativi
ai zincului şi vanadiului la stimularea proceselor osteregeneratoare în ţesuturile parodontale şi la
utilizarea implanturilor din titan. 2012, preşedinte.
3. LUPAN, I., dr. hab. şt. med., prof. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50 14.00.21-26 din
cadrul IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, CIOBANU, S. Tratamentul complex în reabilitarea
pacienţilor cu parodontite marginale cronice. 2012, preşedinte.
4. MUNTEANU, I., dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și
implantologie orală „ArsenieGuțan”, Consiliul Științific Specializat DH 50.323-26 din cadrul
USMF „Nicolae Testemițanu”, CIOBANU, S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu
parodontite marginale cronice. 2012, membru.
5. MUNTEANUI., dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și
implantologie orală „ArsenieGuțan”, Consiliul Științific Specializat DH 50.323-27 din cadrul
USMF „NicolaeTestemițanu”, RADZICHEVICI, M. Sporirea eficienței tratamentului chirurgical
al osteomielitelor posttraumatice ale mandibulei. 2012,membru.
6. NICOLAU, GH. - dr. hab. ș t. med., prof. univ., Catedra odontologie, parodontologie și
patologie orală, Consiliul Științific Specializat DH 50-14.00.21-27 Stomatologie din cadru IP
USMF ”Nicolae Testemițanu”, RADZICHEVICI, M. Sporirea eficienței tratamentului
chirurgical al osteomielitelor posttraumatice ale mandibulei. 2012, membru.
7. SPINEI, I. dr. şt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică,
pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-27 din cadrul IP USMF
“Nicolae Testemiţanu”, RADZICHEVICI, M. Sporirea eficienței tratamentului chirurgical al
osteomielitelor posttraumatice ale mandibulei. 2012, secretar.
8. SPINEI, I. dr. şt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică,
pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-28 din cadrul IP USMF

149
“Nicolae Testemiţanu”, GRANCIUC, GH. Evaluarea compuşilor coordinativi ai zincului şi
vanadiului la stimularea proceselor osteregeneratoare în ţesuturile parodontale şi la utilizarea
implanturilor din titan. 2012, secretar.
9. SPINEI, I. dr. şt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică,
pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-26 din cadrul IP USMF
“Nicolae Testemiţanu”, CIOBANU, S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu
parodontite marginale cronice. 2012, secretar.
10. ŞCERBATIUC, D., dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
și implantologie orală „ArsenieGuțan”, Consiliul Științific Specializat DH 50.323-26 din cadrul
USMF „NicolaeTestemițanu”, CIOBANU, S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu
parodontite marginale cronice. 2012, membru.
11. TOPALO V., dr. hab.șt. med., prof. univ., Catedra de chirurgie oro -maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie Gu țan”, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50 -14.00.21-28 din
cadrul IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, GRANCIUC, GH. Evaluarea compuşilor coordinativi
ai zincului şi vanadiului la stimularea proceselor osteoregeneratoare în ţesuturile parodontale şi
la utilizarea implanturilor din titan. 2012, membru.

Anul 2013

1. CIOBANU, S., dr. hab. șt. med., prof. univ ., Catedra de odontologie, parodontologie și
patologie orală, Consiliul Științific Specializat DH 50.14.00.21-31- Stomatologie din cadrul IP
USMF ”Nicolae Testemi țanu” , LEHTMAN, S. Optimizarea diagnosticăriiși tratamentului
sialolitiazei. 2013, membru.
2. CIOBANU, S., dr. hab. șt. med., prof. univ ., Catedra de odontologie, parodontologie și
patologie orală, Consiliul Științific Specializat DH 50.14.00.21-32- Stomatologie din cadrul IP
USMF ”Nicolae Testemi țanu”, VASILAȘCU, A. Aspecte moderne ale eroziunilor dentare.
Etiopatogenie, clinică, diagnostic, tratament și prevenție. 2013, membru.
3. CIOBANU, S., dr. hab. șt. med., prof. univ ., Catedra de odontologie, parodontologie și
patologie orală, Consiliul Științific Specializat DH 50.14.00.21-30 - Stomatologie din cadrul IP
USMF ”Nicolae Testemițanu”, GUMENIUC, A. Încărcarea func țională precoce a implantelor
dentare endoosoase de stadiul întîi. 2013, membru.
4. CHELE, N., dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro -maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie Guțan”, Con siliul Științific Specializat DH 50.323 -31 din cadrul
USMF „Nicolae Testemi țanu”, LEHTMAN, S. Optimizarea diagnosticăriiși tratamentului
sialolitiazei. 2013, membru.
5. FALA, V., dr. șt. med., conf. univ., Catedra de stomatologie terapeutică FECMF,
Consiliul Științific Specializat DH 50.14.00.21-24 - Stomatologie din cadrul IP USMF ”Nicolae
Testemițanu”, GUMENIUC, A. Încărcarea funcțională precoce a implantelor dentare endoosoase
de stadiul întîi. 2013, membru.
6. LUPAN, I., dr. hab. şt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-32 din
cadrul IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, VASILAŞCU, A. Aspecte moderne ale eroziunilor
dentare. Etiopatogenie, clinică, diagnostic, tratament și prevenție. 2013, preşedinte.
7. LUPAN, I., dr. hab. şt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-30 din
cadrul IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, GUMENIUC, A. Încărcarea func țională precoce a
implantelor dentare endoosoase de stadiul întîi. 2013, preşedinte.
8. LUPAN, I., dr. hab. şt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-29 din

150
cadrul IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, ISTRATI, D. Bio-R terapie endodontică a periodontitei
apicale cronice în dinţii imaturi.2013, preşedinte.
9. NICOLAU, GH., dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de odontologie, parodontologie și
patologie orală, Consiliul Științific Specializat DH 50.14.00.21-31 - Stomatologie din cadrul IP
USMF ”Nicolae Testemi țanu”, LEHTMAN, S. Optimizarea diagnosticăriiși tratamentului
sialolitiazei. 2013,membru.
10. NICOLAU, GH., dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de odontologie, parodontologie și
patologie orală, Consiliul Științific Specializat DH 50.14.00.21-29- Stomatologie din cadrul IP
USMF ”Nicolae Testemițanu” , ISTRATI, D. Bio-R terapie endodontică a periodontitei apicale
cronice în dinţii imaturi. 2013, membru.
11. NICOLAU, GH., dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de odontologie, parodontologie și
patologie orală, Consiliul Științific Specializat DH 50.14.00.21-32 - Stomatologie din cadrul IP
USMF ”Nicolae Testemi țanu”, VASILAȘCU, A. Aspecte moderne ale eroziunilor dentare.
Etiopatogenie, clinică, diagnostic, tratament și prevenție. 2013, membru.
12. PANCENCO, A., dr. șt. med., conf. univ., Catedra de stomatologie terapeutică FECMF,
Consiliul Științific Specializat DH 50.14.00.21-31 - Stomatologie din cadrul IP USMF ”Nicolae
Testemițanu” LEHTMAN, S. Optimizarea diagnosticăriiși tratamentului sialolitiazei. 2013,
membru.
13. PANCENCO, A., dr. șt. med., conf. univ., Catedra de stomatologie terapeutică FECMF,
Consiliul Științific Specializat DH50.14.00.21-3 2- Stomatologie din cadrul IP USMF ”Nicolae
Testemițanu”, VASILAȘCU, A. Aspecte moderne ale eroziunilor dentare.Etiopatogenie, clinică,
diagnostic, tratament și prevenție. 2013, membru.
14. SPINEI, I., dr. şt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică,
pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-32 din cadrul IP USMF
“Nicolae Testemiţanu”, VASILAŞCU, A. Aspecte moderne ale eroziunilor dentare.
Etiopatogenie, clinică, diagnostic, tratament şi prevenţie. 2013, secretar.
15. SPINEI, I., dr. şt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică,
pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-31 din cadrul IP USMF
“Nicolae Testemiţanu”, LEHTMAN, S. Optimizarea diagnosticării şi tratamentului sialolitiazei.
2013, secretar.
16. SPINEI, I., dr. şt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică,
pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-30 din cadrul IP USMF
“Nicolae Testemiţanu”, GUMENIUC, A. Încărcarea func țională precoce a implantelor dentare
endoosoase de stadiul întîi. 2013, secretar.
17. SPINEI, I., dr. şt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică,
pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-29 din cadrul IP USMF
“Nicolae Testemiţanu”, ISTRATI, D. Bio-R terapie endodontică a periodontitei apicale cronice
în dinţii imaturi.2013, secretar.
18. STEPCO, E., dr. şt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică,
pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-32 din cadrul IP USMF
“Nicolae Testemiţanu”, VASILAŞCU, A. Aspecte moderne ale eroziunilor dentare.
Etiopatogenie, clinică, diagnostic, tratament şi prevenţie. 2013, membru.
19. ŞCERBATIUC, D., dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
și implantologie orală „Arsenie Guțan”, DH50.14.00.21-30- Stomatologie din cadrul IP USMF
”Nicolae Testemițanu” , GUMENIUC, A. Încărcarea funcțională precoce a implantelor dentare
endoosoase de stadiul întîi. 2013, membru.
20. UNCUŢA, D., dr. hab. şt. med., conf. univ., Catedra de propedeutică stomatologică
”Pavel Godoroja”, Consiliul ştiinţific Specializat DH 50.323.01-29 din cadrul IP USMF
„Nicolae Testemiţanu ISTRATI, D. Bio-R terapie endodontică a periodontitei apicale cronice în
dinţii imaturi. 2013, membru.

151
Anul 2014

1. CHELE, N., dr. ș t. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială ș i


implantologie orală „ArsenieGuțan”, Consiliul Științific Specializat DH 50.323.01-Stomatologie
din cadrul IP USMF „Nicolae Testemițanu”, UNCUȚA D. Optimizarea diagnosticului și
tratamentului în stomatita herpetică. 2014, secretar.
2. CHELE N., dr. ș t. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială ș i
implantologie orală „Arsenie Guțan”, Consiliul Științific Specializat DH 50.323.01 din cadrul IP
USMF „Nicolae Testemițanu”, MOSTOVEI, A. Evaluarea integrării implantelor dentare
endoosoase de stadiul doi instalate într-o şedinţă prin chirurgia fără lambou. 2014, membru.
3. GRANCIUC, GH., dr. hab. şt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50 323.01 din cadrul IP
USMF “Nicolae Testemiţanu”, MOSTOVEI, A. Evaluarea integrării implantelor dentare
endoosoase de stadiul doi instalate într-o şedinţă prin chirurgia fără lambou. 2014, membru.
4. LUPAN, I., dr. hab. şt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50 323.01 din cadrul IP
USMF “Nicolae Testemiţanu”, MOSTOVEI, A. Evaluarea integrării implantelor dentare
endoosoase de stadiul doi instalate într-o şedinţă prin chirurgia fără lambou. 2014, preşedinte.
5. NICOLAU, GH., dr. hab.șt. med., prof. un iv., Catedra de stomatologie terapeutică,
Consiliul Științific Specializat DH 50 323.01 Stomatologie din cadru IP USMF ”Nicolae
Testemițanu”,MOSTOVEI, A. Evaluarea integrării implantelor dentare endoosoase de stadiul
doi instalate într-o şedinţă prin chirurgia fără lambou. 2014, membru.
6. SPINEI, I., dr. şt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică,
pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50 323.01 din cadrul IP USMF
“Nicolae Testemiţanu”, MOSTOVEI, A. Evaluarea integrării implantelor dentare endoosoase de
stadiul doi instalate într-o şedinţă prin chirurgia fără lambou. 2014, secretar.
7. TOPALO V., dr. hab.ș t. med., prof. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială ș i
implantologie orală „ArsenieGuțan”, Consiliul Științific Specializat DH 50.323.01-Stomatologie
din cadrul IP USMF „Nicolae Testemițanu”, UNCUȚA D. Optimizarea diagnosticului și
tratamentului în stomatita herpetică. 2014, președinte.

Anul 2015

1. CHELE, N., dr. șt. med., conf. univ., Catedra de ch irurgie oro-maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie țan”,Gu Consiliul Științific Specializat D H-50 323.01-05 -
Stomatologie din cadrul IP USMF ”Nicolae Testemi țanu”, PROCOPENCO, O. Fracturile
complexului zigomatic și tratamentul lor. 2015, membru.
2. CIOBANU, S., dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de odontologie, parodontologieși
patologie orală, ConsiliulȘtiințific Specializat D H-50 323.01-05 - Stomatologie din cadrul IP
USMF ”Nicolae Testemi țanu”, PROCOPENCO, O. Fracturile complexului zigomatic și
tratamentul lor. 2015, președinte.
3. CIOBANU, S., dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de odontologie, parodontologie și
patologie orală, ConsiliulȘtiințific Specializat DH 50.323.01 -06 - Stomatologie din cadrul IP
USMF ”Nicolae Testemi țanu”. FALA, V. Tratamentul complex la pacien ții cu parodontită
cronică și edentații.2015, membru.
4. GRANCIUC, GH., dr. hab. şt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50.323.01-05 din cadrul
IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, PROCOPENCO, O. Fracturile complexului zigomatic și
tratamentul lor. 2015, membru.

152
5. NICOLAU, GH., dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de odontologie, parodontologie și
patologie orală, ConsiliulȘtiințific Spe cializat DH 50.323.01-06 - Stomatologie din cadrul IP
USMF ”Nicolae Testemi țanu” FALA, V. Tratamentul complex la pacien ții cu parodontită
cronică și edentații.2015, președinte.
6. NICOLAU, GH., dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de odontologie, parodontologie și
patologie orală, Consiliul Științific Specializat D H-50 323.01-05 - Stomatologie din cadrul IP
USMF ”Nicolae Testemi țanu”, PROCOPENCO, O. Fracturile complexului zigomatic și
tratamentul lor. 2015, membru.
7. SPINEI, I., dr. şt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică,
pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50.323.01-06 din cadrul IP USMF
“Nicolae Testemiţanu”, FALĂ, V. Tratamentul complex la pacienţii cu parodontită cronică şi
edentaţii. 2015, secretar.
8. SPINEI, I., dr. şt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică,
pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50.323.01-05 din cadrul IP USMF
“Nicolae Testemiţanu”, PROCOPENCO, O. Fracturile complemxului zigomatic și tratamentul
lor. 2015, secretar.

Lista preşedinţilor, secretarilor seminarelor ştiinţifice de profil, aleşi în perioada evaluată:

Anul 2011

1. BAJUREA, N. dr.șt. med., conf. univ., Catedra Propedeutică Stomatologică, Sem inarul
Științific de profil ”Stomatologie”, secretar, anul 2011.
2. BURLACU, V. - dr. șt. med., prof. univ., Catedra de Stomatologie terapeutică, Seminarul
Științific de profil ”Stomatologie”, președinte, 2011.
3. NICOLAU, GH. - dr. hab.șt. med., prof. u niv., Catedra odontologie, parodontologie și
patologie orală, Seminarul Științific de profil ”Stomatologie”, membru, anul 2011.

Anul 2012

1. BAJUREA, N. dr.șt. med., conf. univ., Catedra Propedeutică Stomatologică, Seminarul


Științific de profil ”Stomatologie”, secretar, anul 2012.
2. NICOLAU, GH. - dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra odontologie, parodontologie și
patologie orală, Seminarul Științific de profil ”Stomatologie”, membru, anul 2012.

Anul 2013

1. BAJUREA, N. dr.șt. med., conf. univ., Cate dra Propedeutică Stomatologică, Seminarul
Științific de profil ”Stomatologie”, secretar, anul 2013.
2. NICOLAU, GH. - dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra odontologie, parodontologie și
patologie orală, Seminarul Științific de profil ”Stomatologie”, membru, anul 2013

Anul 2014

1. BAJUREA, N. dr.șt. med., conf. univ., Catedra Propedeutică Stomatologică, Seminarul


Științific de profil ”Stomatologie”, secretar, Hotarârea nr. AT-7/5-3 din 23 decembrie 2014
(linkul: http://www.cnaa.md/seminars).
2. NICOLAU, GH. - dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra odontologie, parodontologie și
patologie orală, Seminarul Științific de profil ”Stomatologie”, președinte, Hotarârea nr. AT-7/5-
3 din 23 decembrie 2014.

153
Anul 2015

1. BAJUREA, N. dr.șt. med., conf. univ., Catedra Propedeutică Stomatologică, Seminarul


Științific de profil ”Stomatologie”, secretar, anul 2015.
2. CHELE, N. - dr. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro -maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie Gu țan”, Seminarul Științific de profil „Stomat ologie”, secretar,
2015.
3. NICOLAU, GH. - dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra odontologie, parodontologie și
patologie orală, Seminarul Științific de profil ”Stomatologie”, președinte, anul 2015
4. TOPALO, V. - dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de c hirurgie oro-maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie Guțan”, Seminarul Științific de profil „Stomatologie”, președinte,
2015.

Lista referenţilor la tezele de dr. habilitat/dr., desemnaţi în perioada evaluată:

Anul 2011

1. BURLACU V., dr. șt. med., p rof. univ., Catedra de stomatologie terapeutică a FECMF,
Consiliul Științific Specializat DH 50-14.00.21-25 din cadrul IP USMF “Nicolae Testemiţanu”,
CIUMEICO, I. Tratamentul cariei dentare medii a dinţilor permanenţi în etapa prefuncţională de
erupţie. 2011, referent.
2. POSTOLACHI, I., dr. hab. şt. med., prof. univ., Catedra de stomatologie ortopedică,
Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-24 din cadrul IP USMF “Nicolae Testemiţanu”,
ENI, L. Utilizarea materialului “LitAr” în tratamentul cariei profunde şi pulpitei acute de focar.
2011, referent.
Anul 2012

1. NICOLAU, GH - dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de odontologie, parodontologie și
patologie orală, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-28 din cadrul IP USMF “Nicolae
Testemiţanu”, GRANCIUC, GH. Evaluarea compuşilor coordinativi ai zincului şi vanadiului la
stimularea proceselor osteregeneratoare în ţesuturile parodontale şi la utilizarea implanturilor din
titan. 2012, referent.
2. TOPALO V., dr. hab.șt. med., prof. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie Gu țan”, DH 50-14.00.21-27 din cadrul IP USMF “Nicolae
Testemiţanu”, RADZICHEVICI, M. Sporirea eficien ței tratamentului al osteomielitelor
posttraumatice ale mandibulei 2012, referent.
3. TOPALO V., dr. hab.șt. med., prof. univ., Catedra de chirurgie oro -maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie Gu țan”, DH 50 -14.00.21-26 din cadrul IP USMF “Nicolae
Testemiţanu”, CIOBANU, S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontite
marginale cronice. 2012, referent.
Anul 2013

1. LUPAN, I., dr. hab. şt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie, ”, Consiliul Științific Specializat DH 50.323 -31 din cadrul
USMF „Nicolae Testemi țanu”, LEHTMAN, S. Optimizarea diagnosticării şi tratamentului
sialolitiazei.2013, referent.
2. NICOLAU, GH., dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de odontologie, parodontologie și
patologie orală, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-30 din cadrul IP USMF “Nicolae

154
Testemiţanu”, GUMENIUC, A. Încărcarea funcţională precoce a implantelor dentare endoosoase
de stadiul întîi. 2013, referent.
3. TOPALO V., dr. hab.șt. med., prof. univ., Catedra de chirurgie oro -maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie Gu țan”, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-29 din
cadrul IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, ISTRATI, D. Bio-R – terapie endodontică a
periodontitei apicale cronice în dinţii imaturi. 2013, referent.
4. TOPALO V., dr. hab.șt. med., prof. univ., Catedra de ch irurgie oro-maxilo-facială și
implantologie orală „Arsenie Gu țan”, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50-14.00.21-32 din
cadrul IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, VASILAŞCU, A. Aspecte moderne ale eroziunilor
dentare. Etiopatogenie, clinică, diagnostic, tratament și prevenție. 2013, referent.

Anul 2014

1. CIOBANU, S., dr. hab.șt. med., prof. univ., Catedra odontologie, parodontologie și
patologie orală.Consiliul Ştiinţific Specializat D 50.323.01 din cadrul IP USMF “Nicolae
Testemiţanu”, MOSTOVEI, A. Evaluarea integrării implantelor dentare endoosoase de stadiul
doi instalate într-o şedinţă prin chirurgia fără lambou. 2014, referent.
2. ȘCERBATIUC, D., dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de chirurgie oro -maxilo-facială
și implantologie orală „Arsenie Guțan”, Consiliul Științific Specializat DH 50.323.01 -
Stomatologie din cadrul IP USMF „Nicolae Testemi țanu”, UNCUȚA, D. Optimizarea
diagnosticului și tratamentului în stomatita herpetică. 2014, referent.

Anul 2015

1. LUPAN, I., dr. hab. şt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie, Consiliul Ştiinţific Specializat DH 50.323.01-05 din cadrul
IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, PROCOPENCO, O. Fracturile complexului zigomaticși
tratamentul lor. 2015, referent.
2. UNCUŢA, D., dr. hab. şt. med., conf. univ., Catedra de propedeutică stomatologică
”Pavel Godoroja”, Consiliul ştiinţific Specializat DH 50.323.01-06 din cadrul IP USMF
„Nicolae Testemiţanu”, FALA V. Tratamentul complex la pacienţii cu parodontită cronică şi
edentaţii. 2015, referent.

155

S-ar putea să vă placă și