Sunteți pe pagina 1din 9

CECCAR FILIALA BUZAU

422.2 FOAIE DE LUCRU AUDIT TEHNIC


A. Lucrări de ţinere a contabilităţii, de elaborare
şi examinare a situaţiilor financiare

Nr. Nr. Unde verificati Ce verificati la acest punct ?


normă Normă acest punct?
Punct de verificat (sediul (detalii conforme cu norma profesionala)
prof. prof.
cabinetului,
Ţinere Examin.
filiala, etc.)
cont. Cont.
1. Există un dosar permanent? La cabinet Se verifica la cabinet daca exista un dosar permanent care
Documentarea lucrărilor sa contina elementele cerute de norma
2129 2229 profesionala(contractul de prestari servicii,copie dupa
certificatul de imatriculare,copie dupa actul constitutiv
contracte importante de leasing,imprumut etc)
2. Este el corect organizat? La cabinet Se verifica daca acesta este corect organizat in sensul ca
Documentarea lucrărilor 2129 2229 el trebuie sa contina pe langa cele aratate ma sus,mai
trebuie sa contina sectiunea generalitati(fisa de
caracterizare a clientului,adrese utile,pregatirea
contractului,pregatirea bugetului etc),sectiunea
contabilitate( plan contabil al intreprinderii,ghid contabil
profesional ,modalitati de contabilizare,organizarea
contabilitatii,test asupra softului contabil etc),dosar
juridic aratate la punct 1,dosar fiscal,dosar social si
dosarul de corespondenta.
3. Există contract de prestari La cabinet Se verifica existenta contractului de prestari servicii cu
servicii? 2122 2223 clientul.
Contractarea lucrărilor

4. Documentele din dosarul La cabinet Se verifica daca in dosarul permanent in fisa de


permanent permit cunoaşterea caracterizare a clientului sunt evidentiate si cateva date

1
clientului: despre conducatorii societatilor(data nasterii,locul
4.1. - în planul structurii umane, mai nasterii,scoli absolvite,starea civila, etc) in asa fel sa fie
ales al conducătorilor? 2120 2221 cat mai bine clientii.
Cunoaşterea activităţilor întreprinderii
clientului

4.2. pe plan juridic şi fiscal La cabinet Se verifica daca in dosarul permanent exista copie dupa
(documente legale şi contracte certificatul de imatriculare,daca exista copie dupa actul
plurianuale importante)? constitutiv,daca exista eventuale caziere fiscale sau
Cunoaşterea activităţilor întreprinderii 2120 2221 atestat fiscal,contracte de leasing,de inchiriere,de
clientului asigurari,finantari pe termen mediu si lung.

4.3. pe plan economic şi financiar La cabinet Se verifica daca in dosarul permanent sunt inscrise unele
(activitate, situaţie economică şi date despre activitate clientilor cum se prezinta situatia
financiară)? financiara a clientului la inchiderea situatiilor
Cunoaşterea activităţilor întreprinderii 2120 2221 financiare,se verifica cifra de afaceri precum si faptul
clientului case face o apreciere a indicatorilor financiari din bilant
sau din balante.
4.4. pe planul organizarii economice şi La cabinet Se verifica daca la dosarul permanent sunt unele date
contabile? referitoare la modul cum este organizata activitatea
Cunoaşterea activităţilor întreprinderii 2120 2221 economica a clientului si modul de organizare a
clientului contabilitatii
Organizarea contabilităţii clientului 2124 2225

5. În ceea ce priveşte acceptarea şi La cabinet Se verifica daca la inceputul acceptarii misiunii a existat
menţinerea misiunii: un chestionar de acceptare a misiunii,concretizat printr-
5.1. - există un chestionar în acest un set de intrebari din partea profesionistului contabil
sens? 2120 2221 care sa conduca la concluzia ca misiunea poate fi dusa la
Cunoaşterea activităţilor întreprinderii bun sfarsit.Cu ocazia intocmirii acestui chestionar se
clientului indentifica riscurile posibile la care se s-ar supune
profesionistul contabil si se trece la o evaluare a acestora
inainte de acceptarea misiunii.
5.2. regulile de colegialitate vizavi de La cabinet Atunci cand este preluata lucrarea de la un
predecesor sunt respectate? coleg,profesionistul contabil ce are intentia sa prea

2
Acceptarea şi menţinerea misiunilor 2115 2215 misiunea este obligat sa respecte regulile deontologice si
profesionale si sa invite printr-o scrisoare pe colegul
predecesor pentru a afla adevaratele motive de renuntare
a mai exercita misiunea pentru client respectiv.

6. Există un dosar anual al clientului? La cabinet Se verifica daca la cabinet exista un dosar anual si daca
Documentarea lucrărilor 2129 2229 acesta contine elementele cerute de norma
profesionala( un program standard de lucru,balante de
verificare si fisele de cont din cartea mare situatiile
financiare(bilanturi,raportari contabile,declaratii
fiscale,raport sau atestare etc.
7. În ceea ce priveşte programarea La cabinet Se verifica daca exista o programare a lucrarilor ce se
misiunilor: executa pentru client ,daca fiecare lucrare este bugetata ca
7.1. s-a stabilit un program de lucru? timp de executare ,modul de realizare a acestor lucrari
Programarea lucrărilor 2121 2222 adica in cat timp si cati participanti au realizat lucrarile
respective.
7.2. punctele sensibile sunt scoase în Se verifica daca lucrarile au fost terminate in timp util;
evidenţă? 2121 2222 sau daca nu, se determina cauzele care a dus la
Programarea lucrărilor prelunmgirea termenoilor din program adica se scot
punctele sensibile(predarea documentelor primare cu
intarziere de exemplu}puncte sensibile ce trebuiesc
remediate.

8. Funcţionarea procedurilor a fost La cabinet Se verifica daca exista un manual de proceduri in cadrul
evaluată? cabinetului,pentru conturile adaptate si pentru fiecare tip
8.1. existenţa procedurilor privind de activitate desfasurata de clienti.Aici trebuie descrisa
funcţiunea contabilă; documentatia ce se intocmeste pentru fiecare
Organizarea contabilităţii clientului 2124 2225 operatiune(graficul de circulatie a documentelor) modul
Aprecierea procedurilor privind funcţia de contabilizare a operatiunilor. La cabinetele unde sunt
contabilă salariati,acestia cand nu inteleg o anumita operatiune si ce
documentatie trebuie intocmita,utilizeaza acest manual de

3
proceduri.
8.2. verificarea prin sondaj a unor La cabinet Se verifica daca procedurile elaborate sunt aplicate atat in
dosare. 2124 2225 evidenta primara condusa de client cat si in evidenta
Organizarea contabilităţii clientului sintetica tinuta de cabinet. Acest lucru poate fi apreciat
Aprecierea procedurilor privind funcţia de Auditor verificand prin sondaj unele dosare
contabilă
9. Următoarele documente figurează La cabinet Se verifica daca in dosarul inventarierii se afla situatia
în dosarul inventarierii? recapitulativa a stocurilor adica recapitulatia listelor de
9.1. situaţia recapitulativă a stocurilor inventar,se verifica modul de valorificare a inventarierii
şi a producţiei în curs de execuţie; si daca dupa inregistrarea diferentelor analiticul
Documentarea lucrărilor 2129 2229 corespunde cu sinteticul.

9.2. situaţia facturilor de încasat; La cabinet Se verifica situatia facturilor de incasat din studierea
Idem 2129 2229 fiselor analitice pe clienti,unde ar trebuii urmariti
termenii de prescriptie.
9.3. actele de achiziţie şi de cesiune de La cabinet Se verifica daca in dosarul inventarierii sunt acte de
imobilizări; achizitie a imobilizarilor si al cesiunilor daca a fost
Idem 2129 2229 cazul.
In prealabil se studiaza balanta sau bilantul pentru a se
vedea daca societatea are sau nu imobilizari sau cazuri de
cesiune de imobilizari.
9.4. contractele de împrumut. La cabinet Din informatiile din balanta sau bilant se poate constata
Idem 2129 2229 daca au fost contractate imprumuturi de client. Daca sunt
asemenea cazuri se verifica daca acestea figureaza in
dosarul inventarierii.
10. Foile de lucru fac dovada că au La cabinet Se verifica la cabinet daca exista foi de lucru prevazute
fost puse în lucru tehnici de control de norma 2125,prin care se face dovada controlului
pentru a vă asigura că se respectă conturilor inaintea inchiderii situatiilor financiare.
reglementările contabile privind: Pentru capitaluri proprii se verifica defapt activul net iar
10.1. capitalurile proprii acolo unde activul net este negativ trebuie se se
Controlul regularităţii şi sincerităţii 2125 2226 mentioneze in aceste foi de lucru care au fost
contabilităţii cauzele,analizand cheltuielile care depasesc activele.
Colectarea elementelor probante

4
10.2. provizioanele pentru riscuri şi La cabinet In foile de lucru trebuie sa apara tehnicile de control
cheltuieli aplicate ,urmarindu-se daca acestea au fost constituite
Idem 2125 2226 conform prevederilor legale-acolo unde este cazul

10.3. împrumuturile La cabinet Acolo unde din balanta de verificare rezulta ca au fost
Idem 2125 2226 contractate imprumuturi,se verifica daca exista foi de
lucru si ce tehnici de control au fost utilizate.(se
urmareste in mod deosebit modul de calcul al
dobanzilor,daca ratele au platite la scadenta etc)
10.4. imobilizările La cabinet Se verifica daca exista foi de lucru si acolo unde exista,ce
Idem 2125 2226 tehnici de control au fost utilizate privind miscarea
imobilizarilor.
10.5. stocurile La cabinet Daca exista foi de lucru se verifica daca au fost utilizate
Idem 2125 2226 tehnici de control privind viteza de rotatie a
stocurilor,modul de valorificare a inventarelor,daca au
fost efectuate compensari,cum au fost facute
regularizarile si daca analiticul corespunde cu sinteticul.
10.6. furnizorii şi conturile asimilate La cabinet Aici se verifica si se inscrie in foile de lucru daca au fost
Idem 2125 2226 verificate conturile din grupa 40 si ce constatari sunt.

10.7. cumpărările şi cheltuielile La cabinet In foile de lucru daca exista, trebuie sa apara ce tehnici
externe 2125 2226 de control au fost utilizate pentru aceste conturi
Idem
10.8. clienţii şi veniturile La cabinet Se verifica si se stipuleaza in foile de lucru ,daca exista-
Idem 2125 2226 situatia facturilor de incasat scotandu-se in evidenta
sumele prescrise sau care se aproprie de prescriptie.
10.9. impozitele şi taxele La cabinet Se verifica daca in balanta sunt solduri la impozite si
Idem 2125 2226 taxe,si daca sunt ,atunci in foile de lucru trebuie sa apara
ce calcule au fost utilizate ,pentru a demonstra ca
soldurile respective sunt cele curente si nu sunt sume in
special cu retinere la sursa si care nu au fost virate
10.10. fişa de personal La cabinet Se verifica daca in foile de lucru este facuta corelatia
Idem 2125 2226 intre salariile din carnetele de munca sunt cele din

5
contractele individuale de munca si daca ele corespund cu
cele din statele de plata.Se verifica daca incadrarile sunt
efectuate conform actelor normative in vigoare(anexa la
contractul colectiv de munca la nivel national) adica sa
nu fie incadrari sub minimul pe economie ,sau daca
incadrarile au fost facute in functie de calificarea si
studiile angajatilor.
10.11. conturile financiare, cheltuielile La cabinet Daca exista foi de lucru se verifica daca a existat un
şi veniturile financiare control asupra acestor conturi ,unde trebuie sa reiasa
Idem 2125 2226 calculul dobanzilor percepute de banci (cheltuieli
financiare) si calculul dobanzilor acordate de
banci(venituri financiare) pentru disponibilitatile din
banca sau a depozitelor daca exista.
10.12. operaţiunile excepţionale La cabinet Daca exista foi de lucru se verifica ce tehnici de control
Idem 2125 2226 au fost folosite pentru verificare acestor conturi.

11. În foile de lucru sunt corect La cabinet Se verifica daca in foile de lucru este prezentat corect
prezentate: numele clientului.
11.1. numele clientului? 2125 2226
Idem
11.2. exerciţiul? La cabinet Se verifica daca in foile de lucru este prezentat corect
Idem 2125 2226 exercitiul.

11.3. numele colaboratorilor? La cabinet Se verifica daca in foile de lucru este prezentat corect
Idem 2125 2226 numele colaboratorilor.

11.4. date privind activitatea? La cabinet Se verifica daca in foile de lucru sunt prezentate date
Idem 2125 2226 privind activitatea clientului.

12. Anexele din dosarul anual sunt La cabinet Se verifica daca anexele din dosarul anual au fost stabilite

6
întocmite în conformitate cu corect de profesionistul contabil si daca sunt intocmite
reglementările în domeniu? conform normelor profesionale.
Închiderea situaţiilor financiare
2126 2227

13. Existenţa şi ţinerea la zi a La cabinet Se verifica daca in dosar este mentionat daca registrul
registrelor sunt menţionate în dosar? jurnal este la zi
13.1. registrul jurnal
Controlul regularităţii şi sincerităţii 2125 2225

13.2. cartea mare; La cabinet Se verifica daca in dosar este mentionat daca fisele sah
Idem 2125 2225 din cartea mare sunt la zi.

13.3. registrul inventar; La cabinet Se verifica daca in dosar este mentionat daca registrul
Idem 2125 2225 inventar este la zi si corect intocmit.

13.4.registrul consiliului de La cabinet Se verifica daca in dosar sunt mentionate acele hotarari
administraţie; 2125 2225 ale consiliului de administratie (acolo unde exista )care
Idem au legatura cu activitatea financiara(evaluari,expertize)
Se verifica registrul consiliului de administratie.
13.5. registrul adunărilor generale. La cabinet Se verifica daca in dosar sunt mentionate acele hotarari
Idem 2125 2225 ale AGA care au legatura cu activitatea
financiara(repartizarea profitului,constituiorea de
provizioane etc) . Se verifica registrul AGA.
14. Când înregistrările contabile sunt La cabinet Se verifica daca se fac inregistrari contabile de client
efectuate de către client, există ,verificand notele contabile si daca da se verifica daca
asigurată: profesionistul contabil a avut grija sa se asigure de
14.1. existenţa pieselor justificative? existenta documentelor care au stat la baza
Controlul regularităţii şi sincerităţii 2125 2225 inregistrarilor.Auditorul verifica prin sondaj acest lucru.
14.2 corecta inregistrare in conturi Se verifica daca inregistrarile au fost facute in perioada
14.3 inregistrarea in perioada corecta curenta si corecta inregistrare in conturi.

7
15. A avut loc o analiză critică a La cabinet Se verifica daca exista un inscris privind analiza
evoluţiei: posturilor din bilant si contul de rezultate,pentru
15.1. posturilor de bilanţ şi contului exercitiul in curs si cel precedent.
de rezultate pentru exerciţiul în curs
şi cel precedent? 2127 2229
Analiza critică a situaţiilor financiare

15.2.indicatorilor economico- La cabinet Se verifica daca exista un inscris privind analiza


financiari din dosarului clientului şi indicatorilor semnificativ si daca acestia se incadreaza in
coerenţei lor? 2127 2229 marjele normale. Acolo unde se constata deficiente in
Idem nota de analiza profesionistul contabil trebuie sa propuna
masuri de incadrare a indicatorilor in limite normale.
15.3. coerenţei diferitelor elemente ale La cabinet Se verifica daca transpunerea conturilor anuale a fost
conturilor anuale? efectuate corect si daca exista o coerenta a acestora.
Idem 2127 2229

16. S-a stabilit un tablou al fluxurilor La cabinet Se verifica daca exista sau nu un tablou al fluxurilor de
de trezorerie? trezorerie ,iar in functie de volumul de activitate al
Idem 2127 2229 clientilor se recomanda de auditor necesitatea intocmirii
acestui tablou al fluxurilor de trezorerie.
17. S-a stabilit situaţia mişcării La cabinet Se verifica daca la sfarsitul incheierii situatiilor financiare
capitalurilor proprii? a fost stabilita situatia miscarii capitalurilor proprii.
Idem 2127 2229

18. S-a efectuat o analiză a La cabinet Se verifica daca exista la cabinet o asemenea analiza si
desfasurariri activitatii clientului in daca exista, ce riscuri sunt scoase in evidenta legate de
conditii de continuitate? 2127 2229 continuitatea activitatii sau de incetarea ei .
Idem
19. S-a întocmit o atestare sau un La cabinet Se verifica la cabinet daca la sfarsitul misiunii
raport 2130 2230 profesionistul contabil a intocmit raport sau

8
Norma de raport atestare,pentru a aduce la cunostinta clientului de toate
neregulile constatate precum si opinia sa .
20. Este în conformitate cu ansamblul La cabinet Se verifica daca raportul a fost intocmit in conformitate
dosarului? cu ansamblul dosarului si in conformitate cu prevederile
Norma de raport 2130 2230 normei de raport.

AUDITOR DE CALITATE
TOADER ALEXANDRU

S-ar putea să vă placă și