Sunteți pe pagina 1din 8

Şcoala cu clasele I-VIII Puşcaşi

Comuna Puşcaşi, Judeţul Vaslui

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

1. INFORMAŢII DE BAZĂ:

Numele elevului: Roman Mihai


Data naşterii: 19. 08. 2002
Clasa: I C
Domiciliul: com. Albesti, jud. Vaslui
Psihodiagnostic: Tipul de deficienţă: Deficienţă mentală, nivel uşor.
Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate.
Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu familia lui, având în componenţa sa mama, tata şi
o soră de 4 ani. Familia nu are nici un venit şi prezintă condiţii precare de locuit. Mama îi acordă atenţie
privind activitatea şcolară, dar acţionează cu violenţă, urmată de satisfacerea poftelor copilului.

2. ECHIPA DE INTERVENŢIE:

Profesor psihopedagog ---


Numele cadrului didactic: înv. Dana Popa
Data elaborării P.I.P.: 1 octombrie 2009. – 11 iunie 2010
Data revizuirii P.I.P.: 8 februarie 2010

3. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE:


• chestionare orale;
• observaţii curente;
• aplicaţii practice;
• fişe de lucru utilizate la diferite activităţi;
• proba de evaluare;
• convorbire individuală şi în grup;
• observaţia spontană şi dirijată.

4. OBIECTIVELE PROGRAMULUI:
Pe termen lung:
• Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului propriu de
achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din cadrul familiei;
• Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor
gramaticale;
• Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii;
• Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului;
• Dezvultarea capacităţilor de calcul matematic;
Pe termen scurt:
• Formarea abilităţilor de comunicare;
• Formarea abilităţilor de participare la lecţii;
• Dezvoltarea capacităţilor de scriere;
• Partciparea la activităţi de grup;
• Participarea la activităţi specifice matematicii;
• Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în scris;

5. SCOPURILE PROGRAMULUI:
• Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului;
• Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic;
• Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor;
• Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor, precum şi
scrierea lizibilă a cuvintelor;
• Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii;
• Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme;
• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic;

6. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE:


PROFESOR PSIHOPEDAGOG:
• Stimulează elevul in vederea reducerii dificultatilor de invatare prin exersarea si dezvotarea proceselor
psihice (memorie, atentie, motivatie), a unor trasaturi pozitive de personalitate din domeniul afectiv si
motivational, a deprinderilor de munca individuala;
• Implica mama pentru a o ajuta sa lucreze cu copilul in asimilarea unor cunostinte esentiale: cunoasterea
mediului, coordonare spatio-temporala, dezvoltarea limbajului si a vocabularului, abilitati de relationare
sociala;
MATERIALE
OBIECTIVE METODE SI TEHNICI
UTILIZATE
- efectuarea unor exercitii de - convorbirea - planse
relaxare, pentru concentrarea - povestirea - fise de lucru
atentiei si dezvoltarea memoriei; - problematizarea - jocuri de constructie
- exercitiul de relaxare - plastilina
- carti
- puzzle
- educarea auzului fonematic, a - exercitii de gimnastica respiratorie, - planse
atentiei vizuale, a analizei auditive linguala; - fise de lucru
si imbogatirea vocabularului; - exercitii pentru formarea priceperilor si - jocuri
deprinderilor de pronuntie corecta a silabelor - carti
si cuvintelor;
- exercitii de formulare a unor propozitii
simple cu sunetul corectat in diferite pozitii;
- povestiri dupa imagini, planse;
- demonstratia;
- stapanirea si motivarea personala - exercitii de autocunoastere; -fise de lucru
prin gestionarea adecvata a - exercitii pentru cresterea stimei de sine si a -desene
trairilor afective negative; increderii in fortele proprii; -minge antistres
- exercitii pentru managementul emotiilor -joc de rol
negative;
- convorbirea;
- problematizarea;
- lauda, incurajerea;
- explicarea si formarea unor - efectuarea temelor si invatarea pentru -carti, caiete;
deprinderi eficiente de studiu; oferirea unui model de lucru; -fise de lucru si
- efectuarea temelor la cabinet - explicatia; cartonase
cand este posibil; - exercitiul
- organizarea locului de invatare - convorbirea;
cu eliminarea elementelor - exercitul;
distractoare; - incurajarea
- sprijinirea copilului in - tratarea diferentiata; -planse
parcurgerea materiei in ritm - relatie empatica invatator-elev, consilier- -jocuri
propriu si ajutor la cererea elev; -casete
doamnei invatatoare; - activitati ajutatoare -carti
- construirea unui orar si - convorbirea; -cartonase cu sarcini
respecterea lui astfel incat elevul - exercitiul expuse in camera
sa isi faca temele, oferirea de
recompense de catre familie;
- masuri unitare de sustinere a - consultarea; -monitorizarea
copilului de catre familie; - informarea succesului prin
- motivarea familiei in continuarea - empatia acordarea de fete vesele
tratamentului medicamentos;
• Frecventa activitatilor programului terapeutic este de o sedinta pe saptamana (45-50 de minute)

ÎNVĂŢĂTOR:
• Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu
respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;
• În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi adaptări);
MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi manualele
şcolare, obiecte de uz general;

Domeniul de intervenţie: limba română


Elevul pronunţă corect cuvintele dar are un vocabular foarte sărac. Răspunsurile sale sunt monosilabice sau
în propoziţii incomplete. Nu reuşaşte să povestească texte auzite în clasă ori întâmplări din viaţa personală,
pierde firul logic al acestora. Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu
comanda verbală. Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul,
mâzgăleşte foaia.

Criterii minimale Metode şi


Obiective Obiective
Activităţi de învăţare pentru evaluarea instrumente
pe termen scurt operaţionale
progresului de evaluare
1. Dezvoltarea - să înţeleagă -exercitii de delimitare a - înţelege
capacităţii de semnificaţia cuvintelor in enunturi; semnificaţia globală Evaluarea
receptare a globală a a unui text scurt, orală şi scrisă
mesajului oral mesajului oral -exercitii de stabilire a după ascultarea
- să sesizeze repetată a acestuia, Aprecieri
pozitiei unui cuvant intr-o
intuitiv sau după lămuriri stimulative
propozitie;
corectitudinea suplimentare;
Evaluare cu
unei propoziţii -jocuri de identificare a - formulează
mai multe
ascultate pozitiei silabelor in răspunsuri la
reveniri
- să distingă întrebările puse,
cuvant;
cuvintele dintr-o uneori cu
propoziţie dată, -exercitii de distingere a imprecizii, corectate
silabele dintr-un la solicitarea
sunetului initial, final sau Evaluări
cuvânt şi sunetele învăţătorului;
dintr-o silabă din interiorul unei silabe - distinge şi curente
- să sesizeze sau al unui cuvant; delimitează formative
sensul cuvintelor cuvintele în
într-un enunţ dat -identificarea cuvintelor propoziţii de două Probe scrise,
2. Dezvoltarea - să formuleze ce contin sunetul învăţat si cuvinte, rostite clar fişe de lucru
capacităţii de clar şi corect despartirea lor in silabe; de învăţător;
exprimare orală enunţuri verbale - distinge, după auz,
potrivite unor -jocuri de punere in silabele şi sunetele,
situaţii date corespondenta a unui dintr-un cuvânt dat,
- să integreze cuvant auzit cu imaginea de 1-2 silabe;
cuvintele noi în corespunzatoare; - pronunţă, corect,
enunţuri cuvântul integral şi
-exercitii de despartire a pe silabe, cu
cuvintelor in silabe; imprecizii corectate
cu sprijinul
- exerciţii de trasare a învăţătorului;
3. Dezvoltarea - să identifice elementelor grafice; - asociază sunetul
capacităţii de litere, grupuri de cu litera de tipar,
receptare a litere, silabe, - exerciţii de adoptare a sau de mână; citeşte
mesajului scris cuvinte şi poziţiei corecte si comode în ritm propriu
(citirea / lectura) enunţuri în textul pentru scris; silabe, cuvinte şi
tipărit şi în textul propoziţii alcătuite
de mână - exerciţii de scriere a diin 2-3 cuvinte,
- să sesizeze unor elemente grafice uneori cu inversiuni
legătura dintre pregătitoare, care sa sau repetări,
enunţuri şi faciliteze scrierea literelor corectate la
imaginile care le intervenţia
si scriere în duct continuu;
însoţesc învăţătorului;
- să desprindă - exerciţii de scriere a - citeşte cuvinte
semnificaţia scrise, formate din
literelor, silabelor,
globală a unui silabe cunoscute;
text citit cuvintelor si propoziţiilor; - citeşte fluent şi
- să citească în corect enunţuri
ritm propriu, cunoscute, cu ezitări
corect un text - exerciţii de scriere a sau pauze mai lungi,
cunoscut atunci când
literelor si a cuvintelor,
4. Dezvoltarea - să scrie corect întâlneşte cuvinte
capacităţii de litere, silabe, respectând forma, care conţin
exprimare scrisă cuvinte mărimea lor; aglomerări de
- să scrie corect, consoane, grupuri
lizibil şi îngrijit - exerciţii de încadrare de litere etc.;
propoziţii scurte corecta în pagina a - copiază, transcrie
textului (data, alineat); şi scrie după dictare
litere, silabe şi
- exerciţii de apreciere cuvinte cu abateri
corecta a spaţiului dintre de la regulile
cuvinte; grafice;
- construieşte în
- dictări de cuvinte si scris propoziţii
propoziţii; formate din 2-3
cuvinte, cu mici
abateri de la regulile
grafice, ortografice
şi de punctuaţie,
corectate la
intervenţia
învăţătorului;
-copiază/ transcrie/
scrie după dictare,
cu unele omosiuni,
inversiuni de litere,
uneori cu abateri de
la normele de
aşezare în pagină,
sau de la folosirea
corectă a semnelor
de punctuaţie;

Domeniul de intervenţie: matematică

Elevul formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător până la 5, dar are probleme în ceea ce
priveşte număratul până la 10 sau număratul descrescător, chiar şi cu ajutorul obiectelor. Capacitate scăzută
de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu trăsături
tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia.

Criterii minimale Metode şi


Obiective Obiective
Activităţi de învăţare pentru evaluarea instrumente
pe termen lung de referinţă
progresului de evaluare
1. Cunoaşterea şi - să scrie, să - exerciţii de numărare cu - asociază mulţimi
utilizarea citească numerele obiecte de la 0 la 10; (alcătuite din Evaluarea
conceptelor naturale de la 0 la obiecte identice, orală şi scrisă
specifice 10; - exerciţii de citire şi de uşor de numărat), cu
matematicii scriere a numerelor numărul lor
- să compare două naturale de la 0 la 10; (cardinalul
Aprecieri
numere cu mulţimii);
- compararea şi ordonarea stimulative
diferenţă de o - identifică cifra
numerelor de la 0 la 10;
unitate; zecilor şi cifra
- exerciţii compunere şi unităţilor în scrierea
- să completeze descompunere cu numere unui număr de două Evaluare cu
un şir de numere; naturale de la 0 la 10; cifre; mai multe
- să scrie vecinii -numără corect, reveniri
numerelor; - exerciţii de alegere a crescător şi
unei descompuneri descrescător, din 1
potrivite pentru efectuarea în 1, în concentrul
unui calcul; 0-30;
- copiază, transcrie Evaluări
- rezolvarea de probleme şi scrie după dictare
cu obiecte sau cu desene curente
- să exploreze cifrele, cu greşeli formative
modalităţi variate simple: puncte, cerculeţe, privind
2. Dezvoltarea de compunere şi linii etc.; corectitudinea Probe scrise,
capacităţilor de descompunere a - rezolvarea de probleme elementelor grafice, fişe de lucru
explorare/investigare numerelor, în cu obiecte sau cu desene încadrarea în spaţiul
şi rezolvare de concentrul 0 – 10 simple: puncte, cerculeţe, de scriere,
probleme cu obiecte de linii etc.. înclinarea;
sprijin; -efectuează adunări
-ex. de descompunere a şi scăderi în
numerelor în sume şi concentrul 0-30,
diferenţe ; fără trecere peste
ordin, utilizănd
-ex. de adunare şi scădere simbolurile +, -, =
în scrierea unui
- să efectueze cu numere de la 0 la 20 ; exerciţiu;
3. Formarea şi operaţii de - efectuează corect
dezvoltarea adunare şi de -ex. de aflare a numărului 50-60%
capacităţii de a scădere cu necunoscut ; dinexerciţiile cu o
comunica utilizând numere naturale singură operaţie
limbajul matematic de la 0 la 10 fără -ex. de verificare a cuprinsă într-o listă
trecere peste rezultatului prin probă ; dată;
ordin cu obiecte - descompune
de sprijin; -ex. – joc pentru numere naturale mai
verbalizarea etapelor de mici decât 10 în
calcul sume sau diferenţe,
utilizând obiecte;
-ex. de analiză a părţilor -rezolvă probleme
componente ale unei cu date numerice şi
probleme ; enunţ sintetic, care
presupun o singură
-ex de transformare a unei
operaţie, cu numere
probleme păstrând mai mici decât 10,
numerele date recurgând la
modelarea figurală a
4. Dezvoltarea - să rezolve -ex. de numărare cu pas datelor problemei;
interesului şi a probleme care dat „înainte” şi „înapoi” - execută, parţial
motivaţiei pentru presupun o cu şi fără sprijin de corect, în ritm
studiul şi aplicarea singură operaţie obiecte sau desene ; propriu, comanda
matematicii în dintre cele dată, după lămuriri
contexte variate învăţate. -ex. de comparare a suplimentare;
numerelor folosind
diferite reprezentări ale
acestora ;

-compunerea şi
descompunerea numerelor
în z şi u .

Prin acest program am urmărit:


• recuperarea laturilor disfuncţionale;
• structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un grad mare
de adaptare şcolară şi socială);
• consilierea comportamentală;
• antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula;
• antrenarea elevului în activităţi extracurriculare;
• dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi;
• dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic;
• dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor;
• formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris;
• îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului;
• dezvoltarea autonomiei personale şi sociale;
• dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu;
• dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup;

Învăţător, Dana Popa

Director,
Profesor- ---